Українською | English

BACKMAIN

Contents № 2, 2020

І. І. Кравчукд. е. н., доцент,завідувач кафедри менеджменту організацій,Житомирський національний агроекологічний університетО. Ф. Присяжнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,Житомирський національний агроекологічний університетО. Б. Веселовськиймагістрант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

I. KravchukDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological UniversityO. PrysiazhniukPhD in Economics, Associate Professor,Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological UniversityO. Veselovskymaster at the Department of Organizations and Administration Management (named after M. P. Polishchuk), Zhytomyr National Agroecological University

IMPROVEMENT OF HEALTH CARE FACILITIES PERSONNEL MANAGEMENT

Реформування системи охорони здоров’я в Україні потребує адаптації медичних закладів до нових напрямів діяльності. Одну з ключових ролей у процесі запровадження на практиці відповідних змін відіграє ефективне управління персоналом. Дослідження проведені в умовах КНП «Центральна районна лікарня ім. Д. І. Потєхіна» Коростишівської районної ради. В статті наведено основні проблеми управління персоналом закладу в контексті проведення реформування галузі охорони здоров’я. Ведення господарської діяльності закладу супроводжується типовими для всіх подібних підприємств проблемами: низький рівень заробітної плати лікарів через недофінансування галузі, низька вмотивованість до продуктивної праці, низька зацікавленість молодих спеціалістів до праці у закладі, «дефіцит» деяких спеціалістів через фінансові ускладнення тощо. Першочергові заходи з удосконалення управління персоналом закладів охорони здоров’я - збереження кадрового потенціалу, удосконалення обладнання підприємств, застосування енергоощадних технологій, ремонт приміщень для створення комфортних умов праці тощо. Вирішенню проблем управління сприятиме також діджиталізація та застосування проектного та процесного підходів в управлінні.[||]Reforming the health care system in Ukraine is in need of adaptation to new areas of health care. One of the key roles in implementing these changes is the effective management of their staff. The studies were conducted in the conditions of Municipal non-profit enterprise «Central district hospital (named after D.I. Potekhin)» of the Korostyshiv District Council.
The article presents the main problems of the personnel management of the institution in the context of health care reform. Business management of the institution is accompanied by problems typical for all such enterprises: low level of salaries of doctors due to under-financing of the industry, low motivation to productive work, low interest of young specialists to work in the institution, "shortage" of some specialists due to financial complications, etc.
Priority measures for improving the management of the personnel of health care institutions are- preservation of human resources, improvement of the equipment of enterprises, application of energy-saving technologies, repair of premises for creation of comfortable working conditions, etc.
Management of the problems of management will also be facilitated by the digitization and application of design and process approaches in management. Digitization at healthcare facilities involves the creation of a digital information system. Its formation and subsequent use in the conditions of a separate institution will optimize the work of doctors, save time for the fulfillment of their professional tasks, as well as facilitate communication.
Continued use of digitization will help to create operational systems of communication with patients, between institutions and with public and state administrations of health care. The application of the process approach implies the delimitation of the activities of the institution's staff into processes.
This will allow you to quickly identify and respond to work complications .The project approach should be used as a way of solving the identified problems. It provides a clear distribution of tasks, executors and other resources to solve problems identified.

Г. І. Михайліченкод. е. н, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТА МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

H. MykhailichenkoDoctor of Economic Sciences, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF THE TOURIST PRODUCT OF HEALTHCARE AND MEDICAL TOURISM OF UKRAINE

В статті розглянуті основі критерії класифікації, види та підвиди лікувально-оздоровчого та медичного туризму; фактори впливу та тенденції розвитку медичного туризму. Охарактеризовані етапи становлення сервісної складової туристичного продукту, визначено параметри формування асортименту послуг, різновиди послуг медичного туризму; визначені перспективні ринки в’їзного медичного туризму національного турпродукту. Пропозиції розроблені з урахуванням сервісно-орієнтованої концепції медичного туризму, в якій враховані потреби туристів, що подорожують з метою лікування, реабілітації, оздоровлення, рекреації та курортного відпочинку. Територіальна організація дестинацій медичного туризму враховує перспективні напрями, сучасні пропозиції медичних послуг та репутації медичних центрів. Сформовані висновки щодо міжнародної акредитації медичних закладів, що вплине на їх конкурентоспроможність та підвищить рейтинг на світовому туристичному ринку. Як рекомендації щодо вдосконалення національного продукту лікувального та медичного туризму рекомендовано застосувати інструменти туроперейтингу щодо збуту пакетних послуг та урізноманітнення програм подорожей відповідно до потреб відпочивальників.[||]The active development of healthcare programs is stimulated by the needs of new segments of the consumers and the involvement of additional services in standard service packages. Health resorts and recreational dectinations are forced to diversify their product using innovative wellness, spa and healthcare technologies.
The purpose of the article is to analyze the factors influencing the changes in tourist demand in the market of health tourism, establishing promising tourist markets; the impact of process and product innovations on tourism activity in the segment of resort, medical and recreational tourism; filling the tourist product with services that meet the needs of tourists.
The article deals with the classification criteria, types and subspecies of health and medical tourism; factors of influence and tendencies of development of medical tourism. The stages of formation of the service component of the tourist product are characterized, the parameters of the formation of the range of services, the types of medical tourism services are defined; identified promising inbound medical tourism markets for national tourism products. The proposals are designed with a service-oriented concept of medical tourism, which considered the needs of tourists for the purpose of treatment, rehabilitation, rehabilitation, recreation and medical rehabilitation.
The specialty of the medical tourist program is the formation of an individual treatment program, appointment and advice of doctor’s recommendations and rehabilitation regime. The tourist infrastructure of the resort destination is widely used.
To promote a national tourism product to the world market, domestic medical centers should be internationally accredited and transform their product into quality content that is understandable to most potential clients / tourists. The territorial organization of medical tourism destinations takes into account perspective directions, modern offers of medical services and reputation of medical centers of Ukraine. In order to improve the marketing system of tourist services, the emergence and development of the tour operator business in the medical tourism market should be facilitated.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. ГрінченкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. ГрінченкаО. В. Манжурад. е. н., доцент, проректор,ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ЕКОСИСТЕМА ГІГ-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЕВОЛЮЦІЙНА СИНЕРГЕТИКА “ВІРУСУ ІННОВАЦІЙ” ТА “ЦИФРОВОГО СТРИБКА”

N. KrausDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv UniversityK. KrausPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv UniversityO. ManzhuraDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade

ECOSYSTEM OF GIG-ECONOMICS AND ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY: EVOLUTIONARY SYNERGY OF “VIRUS INNOVATION” AND “DIGITAL JUMP”

У статті досліджено екосистему інноваційно-підприємницького університету, що функціонує в системі координат гіг-економіки та розкрито переваги, які надає екосистема університету і її подальший розвиток на засадах конкуренції. Визначено ефективну роль функціонування екосистеми гіг-економіки в ході цифровізації економіки України. Представлено мету, яку переслідує екосистема інноваційно-підприємницького університету на основі реалізації стратегії цифрових рішень екосистеми гіг-економіки.
Запропоновано авторське бачення та осмислення екосистеми гіг-економіки і її науково-освітні, техніко-технологічні, соціально-екологічні, інноваційно-підприємницькі структурні складники, серед чого: кластерне, платформине, екосистемне виробництво; фундація інноваційні парків, що працює за повним циклом; кластер коворкінгів (co-working-офіс: start-up-школа, start-up лабораторія, start-up-акселератор, майстер-класи експертів бізнес-шкіл); STEM-освіта; цифрова освіта (школа Big Data, школа BlockChain, школа AI, школа FinTech, бізнес табори); Індустрія 4.0: Бізнес для Smart city, Smart-підприємство, промислові Hightech, RetailTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, IoT.
Аргументовано факт, що структура екосистеми гіг-економіки під впливом відкритих інновацій, ціни на послуги, цифрове підприємництво, доступу до широкосмугового Інтернету, набуває вигляду ланцюга типу: “Розробники – Власники – Провайдери – Рекламодавці – Регулятори – Користувачі”. В результаті цього автори дійшли висновку, що стратегія цифрових рішень екосистеми університету є такою, що орієнтована на продукти/послуги з додаванням інформації, яка забезпечує нову вартість для клієнтів. Роботу з інформацією в інноваційно-підприємницькому університеті можна представити ланцюгом типу: “пошук – отримання – розпізнання – аналіз – фільтрація – збагачення – конструювання інформації – застосування”.
Авторами висловлено думку про те, що умовами конкурентоспроможності інноваційної екосистеми гіг-економіки можна вважати: корпоративне стартап співробітництво; цільове фінансування інновацій; узгодженна співпраця уряду і суспільства та їх повна долученість до ефективної роботи екосистеми; підтримка підприємницького таланту та гендерна рівність; цифрова сумісність господарюючих суб’єктів; гармонізація законодавства та стандартів.[||]The article explores the ecosystem of the innovation-entrepreneurial university, which functions in the coordinate system of gig-economy and reveals the advantages that the ecosystem of the university and its further development on the basis of competition. The effective role of functioning of gig-economy in the course of digitization of the Ukrainian economy is determined. The goal pursued by the ecosystem of the innovation and entrepreneurial university on the basis of the implementation of digital ecosystem strategy of gig-economy is presented.
Author’s vision and understanding of the ecosystem of gig-economy and its scientific and educational, technical, technological, socio-ecological, innovative and entrepreneurial structural components are offered, including: cluster, platform, ecosystem production; the foundation of innovative parks, working on a full cycle; coworking cluster (co-working-office: start-up-school, start-up laboratory, start-up-accelerator, master-classes of experts of business schools); STEM education; digital education (Big Data school, BlockChain school, AI school, FinTech school, business camps); Industry 4.0: Business for Smart City, Smart Enterprise, Industrial Hightech, RetailTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, IoT.
The fact that the structure of the ecosystem of gig-economy is influenced by open innovation, prices for services, digital entrepreneurship, access to broadband Internet, takes the form of a chain of type: “Developers – Owners – ISPs – Advertisers – Regulators – Users”. As a result, authors concluded that the university’s digital ecosystem strategy is product/service oriented with value added information that delivers new value for customers. Work with information at the university of innovation and entrepreneurship can be represented by a chain of type: “search – receive – recognition – analysis – filtering – enrichment – construction of information – application”.
Authors suggested that conditions of competitiveness of the innovative ecosystem of gig-economy could be considered: corporate startup cooperation; targeted financing of innovations; coordinated cooperation between government and society and their full involvement in the effective functioning of the ecosystem; support for entrepreneurial talent and gender equality; digital compatibility of business entities; harmonization of legislation and standards.

O. VelychkoDoctor of Economics, Professor, Head of Management and Law Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, UkraineL. VelychkoPhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economics, Entrepreneurship and Management of Enterprises, Oles Honchar Dnipro National University, UkraineS. BerezhetskaMaster of Management,Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine

MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES IN LOGISTICAL NETWORKS OF THE FOOD SUPPLY CHAIN

О. П. Величкодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, УкраїнаЛ. А. Величкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, УкраїнаС. Ю. Бережецькамагістр менеджменту,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Україна

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У ЛОГІСТИЧНИХ МЕРЕЖАХ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ

The logistics strategy of building business processes is an essential component of efficient management in the food supply chain under contemporary conditions. It is to provide appropriate availability of the goods while transporting them to the sales market. Owing to the sales intemrediaries, it is possible to reduce the number of direct contacts of producers with consumers of the produce. The features of management in operational process within the sales logistics systyem have been considered. The method of the research is the development of logistic networks and designing decisions aimed at their optimization under the conditions of the trade -intermediary activity at the foodstuffs market. The methodological component of the research is focused on the integrated application of rationalistic and providing logistics concepts, criteria analysis, linear programming and logistical modeling. The material of the research was chosen a set of trade-intermediary organizations, which work at the market of foodstuffs in Central and Eastern areas of Ukraine. Transformation of the known information from the operational management to new objects in the system of trade foodstuffs logistics had further development. Integrated methodical approaches to projecting rational decisions in the area of managing logistics of distribution have been grounded. The ways of optimizing the supply process and transportation at goods distribution by distribution channels have been grounded. Preconditions to efficient management over supply chain in the system of trade logistics have been generalized. Application of the method of the transportation task while projecting the managerial decision on the optimal plan of foodstuffs transportation makes possible to determine the content and the quantity of the goods which can reasonable be supplied to residential areas of the city. The suggested logistical model additionally provides optimal distribution of goods by distribution channels considering the main factors which influence the efficiency of food supply chain management. The value of the obtained research results can be seen as the development of possibilities for efficient management over the logistics networks in the system of the trade logistics. The developed recommendations can be used by trade-intermediary organizations for managing food supply chain.[||]У сучасних умовах логістична стратегія побудови бізнес-процесів є важливою складовою ефективного управління продовольчим ланцюгом постачання. Вона має забезпечувати належну доступність товару при прямуванні його до ринку збуту. За допомогою торговельних посередників можна скоротити кількість прямих контактів виробників із споживачами продукції. У статті розглянуто особливості менеджменту операційних процесів в системі торговельної логістики. Метою дослідження є розвиток логістичних мереж та проектування рішень щодо їх оптимізації в умовах торговельно-посередницької діяльності на ринку продовольчих товарів. Методологічна складова дослідження зорієнтована на інтегроване використання положень концепції раціоналістичної та забезпечувальної логістики, критеріального аналізу, лінійного програмування, а також логістичного моделювання. Матеріалами для досліджень було обрано низку торговельно-посередницьких організацій, які працюють на ринку продовольчих товарів у Центральному та Східному регіонах України. Дістало подальшого розвитку перенесення відомих знань із операційного менеджменту на нові об’єкти в системі торговельної логістики продовольчих товарів. Обгрунтовано інтегровані методичні підходи до проектування раціональних рішень в середовищі управління логістикою дистрибуції. Запропоновано шляхи оптимізації процесу управління постачанням та транспортними перевезеннями при розподілі продукції за каналами реалізації. Узагальнено передумови ефективності управління ланцюгом постачання в системі торговельної логістики. Застосування методу транспортної задачі при проектуванні управлінського рішення щодо оптимального плану перевезень продовольчої продукції дозволяє встановити із якого складу і яку кількість продукції найбільш доцільно транспортувати у житловий район міста. До того ж часу запропонована логістична модель додатково забезпечує оптимальний розподіл продукції за каналами реалізації із урахуванням основних чинників впливу на ефективність управління продовольчим ланцюгом постачання. Цінність одержаних результатів дослідження полягає у розвитку можливостей для ефективного управління логістичними мережами в системі торговельної логістики. Розроблені рекомендації можуть бути використані торговельно-посередницькими організаціями в управлінні продовольчим ланцюгом постачання.

Ю. І. Гайдад. с.-г. н., професор, професор кафедри економіки та економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, УкраїнаВ. I. Ілюкмагістрант кафедри економіки та економічної теорії , Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНЕ РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ: ЕМПІРИЧНО-СТАТИСТИЧНИЙ ПІДХІД

Yu. HaydaDoctor of Аgricultural Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic and Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil, UkraineV. IliukMaster student of the Department of Economic and Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

TOURIST AND RECREATION ZONING OF UKRAINE: EMPIRICAL-STATISTICAL APPROACH

Однією із важливих методологічних проблем при розробці туристично-рекреаційного районування є вибір районоутворюючих факторів (критеріїв) та методики декомпозиції районів. Аналіз наукової літератури свідчить, що автори існуючих схем туристично-рекреаційного районування використовували досить обмежений набір факторів та в основному якісні (експертні) методи виділення районів. У статті наведено результати апробації низки багатовимірних статистичних методів, а саме ієрархічного агломеративного кластерного аналізу, методів k-means кластеризації та багатовимірного шкалування з метою уточнення туристично-рекреаційного районування України. У якості районоутворюючих ознак використано 22 показники, які кількісно відображають економічні, демографічні, кліматичні характеристики областей України, багатство їх культурної спадщини, стан туристичної інфраструктури і туристичного ринку, рекреаційних дистинацій і навколишнього середовища. Пропонується на території України виділити 7 туристично-рекреаційних районів, які різняться за складом і площею, структурою ресурсів, економічними, природно-кліматичними, екологічними характеристиками.[||]The tourism industry is considered today as an important factor of economic growth. Strategic management and analysis of such industry, planning and forecasting of its development requires information on regional features of the spatial location of tourist and recreational resources on the territory of the country. Such knowledge was generated by tourist and recreational zoning. One of the priority methodological problems in the development of tourist and recreational zoning is the choice of district-forming factors (criteria) and methods of decomposition of areas. The analysis of the scientific literature shows that the authors of the existing schemes of tourist and recreational zoning used a rather limited set of factors and mostly qualitative (expert) methods of division of territory into districts. The article presents the results of testing some of multidimensional statistical methods, such as hierarchical agglomerative cluster analysis, k-means clustering methods, and multidimensional scaling for modification of the tourist and recreational zoning of Ukraine. 22 indicators were used as district-defining features, which quantitatively reflect the economic, demographics, climatic characteristics of the regions of Ukraine, the richness of their cultural heritage, the state of tourist infrastructure and tourist market, recreational destinations and the environment. For the demographic characteristics of the regions we used indicators of ratio of urban and rural population, population density. Climatic conditions are estimated by the average July and January temperatures. The differentiation of the environment is described by the amount of pollutant emissions into the air and the discharge of wastewater, as well as the waste of I-III classes (extremely, high and moderately dangerous). The status of tourist services markets is characterized by the number of tourist accommodation facilities, the volume of investments in fixed assets of hotels and restaurants, the average cost of tourist services per person per day. The complex characteristics of tourist and recreational destinations included the index of the share of natural and recreational potential, the share of recreational land, the number of cultural and historical monuments, objects of the nature reserve fund, UNESCO heritage sites, the state of forest resources (forest area and percent of forests), the share of ponds and reservoirs in the total area of the region, the availability of ski, seaside resorts, etc. The transport accessibility of tourist sites was estimated by the density of the road network in each zone. According to the results of the study, it is proposed to allocate 7 tourist and recreational districts in Ukraine, which differ in composition and area, structure of resources, economic, natural, climatic, environmental characteristics.

С. В. Захарінд. е. н., старший науковий співробітник,Київський національний університет культури і мистецтвС. В. Бебкок. е. н., Київський національний університет харчових технологій

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

S. ZakharinDoctor of Economic Sciences, Senior Science Specialist,Kyiv National University of Culture and ArtsS. BebkoPhD in Economics, Kyiv National University of Food Technologies

USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ECONOMIC MECHANISMS IN THE FIELD OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE POPULARIZATION

У статті наведено наукові положення про зміст державно-приватного партнерства як особливої форми реалізації інтересів держави, бізнесу і громадян. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань державного управління у сфері збереження та популяризації національної культурної спадщини. Наведено класифікацію об’єктів культурної спадщини. Подано статистичні дані щодо наявних в Україні об’єктів національної культурної спадщини. Наведено узагальнення про проблеми фінансування заходів з популяризації національної культурної спадщини. Висунуто та обґрунтовано гіпотезу, що одним із завдання із популяризації національної культурної спадщини можна і доцільно виконати із використанням механізмів державно-приватного партнерства. Подано перелік принципів та форм державно-приватного партнерства. Вказано на можливості державно-приватного партнерства у сфері поплуризації національної культурної спадщини. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування механізмів державного приватного партнерства у сфері популяризації національної культурної спадщини. Подано перелік перспективних інструментів державно-приватного партнерства в сфері збереження та популяризації національної культурної спадщини. Описано позитивні наслідки концесійної діяльності як особливої форми державно-приватного партнерства. Виявлено особливості реалізації державно-приватного партнерства в сфері туристичного показу об’єктів культурної спадщини. Показані фінансово-економічні механізми зазначеного партнерства в сфері туристичного показу та популяризації об’єктів культурної спадщини. Вказано на перспективність державно-приватного партнерства у сфері популяризації архітектурних об’єктів національної культурної спадщини (які одночасно є об’єктами екскурсійного відвідування). Проаналізовано практики фінансування проектів державно-приватного партнерства в сфері туристичного показу об’єктів культурної спадщини (за матеріалами передачі в концесію окремих об'єктів у Львівській області). Наведено перелік концесійних угод, які застосовуються у міжнародній практиці. Подано пропозиції щодо вдосконалення механізмів регулювання державно-приватного партнерства в сфері збереження та популяризації об’єктів національної культурної спадщини.[||]The article presents the scientific provisions on the content of public-private partnership as a special form of realization of interests of the state, business and citizens. The legal base on the issues of public administration in the field of preservation and promotion of national cultural heritage is analyzed. The classification of cultural heritage objects is given. Statistics on national cultural heritage sites in Ukraine are provided. The article summarizes the problems of financing measures for the promotion of national cultural heritage. The hypothesis has been put forward that one of the tasks of promoting national cultural heritage can and should be fulfilled using public-private partnership mechanisms. The list of principles and forms of public-private partnership is presented. The possibilities of public-private partnership in the sphere of national cultural heritage promotion are pointed out. Foreign experience of applying public private partnership mechanisms in the promotion of national cultural heritage is analyzed. The list of perspective instruments of public-private partnership in the field of preservation and promotion of national cultural heritage is presented. The positive consequences of concession activity as a special form of public-private partnership are described. The peculiarities of realization of public-private partnership in the sphere of tourist display of objects of cultural heritage are revealed. The financial and economic mechanisms of this partnership in the field of tourist display and promotion of cultural heritage objects are shown. The perspective of public-private partnership in the promotion of architectural objects of national cultural heritage (which are also objects of excursion visit) is pointed out. The practice of financing public-private partnership projects in the field of tourist display of cultural heritage objects (based on materials submitted to the concession of separate objects in the Lviv region) is analyzed. The list of concession agreements applicable in international practice is given. Suggestions for improvement of mechanisms of regulation of public-private partnership in the sphere of preservation and promotion of objects of national cultural heritage are submitted.

М. В. Зось-Кіорд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, УкраїнаМ. В. Семенютаздобувач вищої освіти,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

М. Zos-KiorDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, PoltavaM. SemenyutaApplicant for Higher Education,Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

STAFF EVALUATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE IN COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT

Досліджено систему оцінки персоналу підприємства в конкурентних умовах ведення бізнесу. Розглянуто персонал на основі його поділу на три категорії: команда управлінців, особисті консультанти і наступне покоління лідерів. Розглянуті аналітичні інструменти, які допомагають точно оцінити навички співробітників. Доведено наявність в Україні вузькості кадрового ринку, воронок рекрутингу та розповсюдження тенденції кадрового карт-бланшу. Розглянуто роль керівника в стані ізоляції та роль його персональних радників, закордонну практику підбору та оцінки персоналу через використання різноманітних «інтелектуальних» інструментів для вибору кращих кандидатів (аналіз соцмереж, технології розпізнавання голосу і жестів, алгоритми машинного навчання). Систематизовані навички претендента на посаду, зокрема наявність «підривних навичок», вміння приймати рішення і вирішувати проблеми, мовні та комунікативні навички, швидка адаптивність.[||]The system of evaluation of the staff of the enterprise in competitive conditions of doing business is investigated. Staff are reviewed based on its division into three categories: management team, personal consultants, and the next generation of leaders. Analytical tools that help to accurately evaluate the skills of employees are considered. The presence in Ukraine of the narrowness of the staff market, the funnel of recruiting and the spread of the trend of staff card-blanche. The role of the leader in the state of isolation and the role of his personal advisers, foreign practice of selecting and evaluating staff through the use of various "intelligent" tools to select the best candidates are considered. Systematic skills of the applicant for the position, including the presence of "disruptive skills", the ability to make and solve problems, language and communication skills, rapid adaptability; computer skills, automation programming, digital skills, new technology and tools skills, critical thinking. A number of staff assessment strategies have been proposed, including staff re-training; hiring new employees. Positive and negative aspects of alternative employment are considered, which includes the participation of freelance employees in the work of enterprises. It was noted that in the area of recruitment and selection of candidates with targeted skills for recruitment specialists, comprehensive automation of the recruitment process and analytics of socio-demographic data and personnel costs are at the forefront. The necessity of using artificial intelligence based technologies for personnel search is presented. The technology of recruitment is demonstrated, including the following areas: vacancy response and response processing; search for candidates and placement of vacancies; CV screening; evaluation of candidates. The reasons for the limited staff mobility are analyzed, among which are the key ones: lack of structured and transparent processes for identifying and moving employees to new internal positions; insufficient awareness of employees about available internal positions and projects.

В. К. Збарськийд. е. н., професор,Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниД. В. Грибовак. е. н, доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. ZbarskyDoctor of Economic Science, ProfessorNational University of Life and Environmental Sciences of UkraineD. GribovaPhD in Economics, Associate ProfessorDmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

INSTITUTIONAL RESOURCES FOR THE TOURIST INDUSTRY DEVELOPMENT RESEARCH

В статті висвітлено методологічні аспекти розвитку туристичної галузі. Доведено, що в основі становлення інституційного середовища туристичної галузі, знаходяться базові традиції людського суспільства, пов’язані із необхідністю забезпечення розвитку спільноти в біологічному та соціальному аспектах. Обґрунтовано необхідність комплексної участі різних складових інституційного середовища для забезпечення задоволення відповідних суспільних потреб в сфері туризму. Зазначається факт наявність різних класифікаційних підходів до диференціації складових сучасного інституційного середовища. Доведено необхідність застосування системного класифікаційного підходу, який мав би враховувати організаційно-правовий, галузевий та соціально-економічний аспекти функціонування конкретної господарської одиниці. Запропонована класифікація елементів інституційного середовища в сфері туризму. Зазначається, що наведена система критеріїв, у випадку свого комплексного застосування, дозволяє не тільки провести ідентифікацію елементів інституційного середовища конкретного об’єкту туристичної діяльності, а й визначитися із потенційною стратегією щодо співпраці із ними. Вказується на доцільність застосування в процесі подальшого дослідження інституційних аспектів туристичної діяльності методичного інструментарію теорії стейкхолдерів.[||]Methodological aspects of tourism industry development are covered in the article. The specificity of the formation of the institutional society of the leading economies of the world is investigated. It is noted that the longevity of the institute will be determined by the conformity of the stated tasks and functions and the degree of their practical realization in the conditions of socio-economic environment at macro, mes and micro levels. It is proved that the basic traditions of human society are connected with the necessity of ensuring the development of the community in biological and social aspects. It was noted that the consistent process of forming the institutional environment of the tourism business implied the presence of a multilevel system, elements of which not only interact with each other, but also capable of creating new institutions whose functioning is conditioned by constant transformations in the economic and social spheres of society. The necessity of complex participation of different constituents of the institutional environment to ensure satisfaction of relevant public needs in the sphere of tourism is substantiated. It is noted that there are different classification approaches to differentiation of components of the modern institutional environment. The necessity to apply a systematic classification approach, which should take into account the organizational-legal, sectored and socio-economic aspects of the functioning of a particular economic unit, is proved. The classification of elements of the institutional environment in the field of tourism is proposed. It is noted that the system of criteria, in the case of its complex application, allows not only to identify the elements of the institutional environment of a particular tourist activity, but also to determine the potential strategy for cooperation with them. The expediency of applying in the process of further research of the institutional aspects of tourism activities the methodical tools of stakeholder theory is pointed out. Its provisions provide for an analysis of the current state of affairs and an assessment of the prospects for the further development of any business entity, based on the presence of a large number of interested persons who have the ability to influence the nature of economic activity in one way or another.

А. С. Завербнийд. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, УкраїнаІ. Д. Чукаєвамагістр,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЇ, ЯК ІНСТРУМЕНТУ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. ZaverbnyiDoctor of Economic Sciences, Associated Proffesor,Associated Proffesor of Foreign Trade and Customs DepartmentInstitute of Economics and ManagementLviv Polytechnic National University, Lviv, UkraineI. ChukaievaMaster\'s Degree in Foreign Trade and CustomsLviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

FEATURES OF THE STRATEGY AS A MEANS FOR HARMONIOUS DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Для правильної та результативної роботи підприємства, його глобального розвитку та конкурентоспроможності необхідно грамотно та чітко розробляти стратегію підприємства.
У даній роботі було зроблено акцент на тому, що стратегія в бізнесі сьогодні – це інструмент розвитку проти конкурентів. Виділено класичні види стратегій, розглянуті їх основні принципи та характеристики. Проаналізована матриця Ансоффа «продукт – ринок» з метою дослідження портфельних стратегій в організації проаналізовано схему Бостонської консалтингової групи (БКГ), яка широко використовується на ринку портфельного інвестування. Розглянуто модель стратегій М. Портера: лідерство за витратами, диференціація і фокусування.
Охарактеризовано види глобальних стратегій за такими основними параметрами, як: головне джерело конкурентних переваг, розмір сегмента, асортимент, найбільш слабкі місця.
У даній статті зроблено висновок, що в кожної організації розробляються індивідуальні стратегії, що залежать від різних сфер діяльності, масштабу виробництва, стадії розвитку тощо. Ефективність розробленої та впровадженої стратегії в подальшому своєчасно скореговані залежно від внутрішніх та зовнішніх чинників залежить від менеджменту, який відповідає за стратегічний розвиток підприємства.[||]For the correct and effective work of the enterprise, its global development and competitiveness, it is necessary to develop the strategy of the enterprise correctly and accurately. Small and large businesses have diversity environmental factors; however, they differ in their behavior managers when developing the strategy of the organization
This paper will focus on the fact that business strategy today is a tool for development and weapon against competitors. Classic types of strategies are highlighted and their basic principles and characteristics are considered.
The Ansoff «product-market» matrix was analyzed. The Boston Consulting Group (BCG matrix) scheme, widely used in the portfolio investment market, was used to explore portfolio strategies within the organization. As well as, Michael Porter's model of strategies was discussed: cost leadership, differentiation and focus. The article deals with the interpretation of the concept of strategy by military leaders and scientists in the field of strategic management.
All types of global strategies are characterized by such basic parameters as: the main source of competitive advantage, the size of the segment, the range, the weaknesses.
The article deals with the issues of determining the main approaches to formulating and classifying competitive strategies. The classification of the concept based on key characteristics in the definitions of foreign and Ukrainian scientists is proposed. The main classification categories of competitive strategies are analyzed, the "classifiers-leaders" and "classifiers-followers" are selected. The results of the research on the development, implementation and implementation of competitive strategies by companies are presented and the prospects for further research are outlined. This article concludes that each organization develops individual strategies that depend on different areas of activity, scale of production, stage of development and more. How effectively a strategy will be developed, implemented and subsequently timely adjusted, depending on internal and external factors, will depend on the manager responsible for the strategic development of the enterprise.

Н. І. Богомоловад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОСТАВКИ ШВИДКОПСУВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. BohomolovaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR MANAGING THE PERISHABLE GOODS DELIVERY SYSTEM

У статті розглядаються особливості системи управління доставкою швидкопсувної продукції. Проаналізовано основні вимоги до організації доставки швидкопсувних вантажів. Важливими техніко-технологічними вимогами до організації перевезень є прискорення доставки та дотримання температурного режиму перевезень. Забезпечення таких технологічних вимог зумовлює зростання витрат на перевезення, використання спеціальної системи формування тарифів (на основі поелементно-диференційованого підходу), зумовлює необхідність використання страхового захисту (зокрема, комплексних програм страхування відповідальності).
Важливою передумовою ефективного управління системою доставки є прискорення руху транспортних засобів, оптимізація всіх складових часу перебування ватажу в ланцюгу постачань. Така оптимізація досягається шляхом посилення рівня інтеграції та координації учасників доставки, стандартизацією процедур, мінімізацією непродуктивних втрат часу. Вимоги до економічної взаємодії учасників доставки вантажів ґрунтуються на засадах системності, інноваційності, координації, збалансованості та загальної ефективності.
В частині дослідження організаційно-економічних умов системи доставки швидкопсувної продукції доцільно звернути увагу на такі питання, як: формування ефективності доставки для всіх учасників, обґрунтування тарифної політики не тільки на перевезення, а й на супутні послуги, удосконалення системи планування як обсягів, так і фінансових результатів доставки, організація комплексного страхового захисту, проблеми пошуку джерел фінансування, обґрунтування доцільності реалізації інвестиційних проектів, тощо.[||]The article deals with the features of the delivery management system of perishable products. The basic requirements for the delivery organization of perishable products are analyzed. Important technical and technological requirements for the organization of transportation are the speeding up of delivery and adherence to the temperature regime of transportation. Ensuring such technological requirements leads to an increase in transportation costs, the use of a special system of tariff formation (based on element-differentiated approach), the need to use cargo protection insurance (in particular, comprehensive liability insurance programs).
An important prerequisite for effective management of the delivery system is the acceleration of the movement of vehicles, optimization of all components of the time of stay of the load in the supply chain. Such optimization is achieved by enhancing the level of integration and coordination of delivery participants, standardizing procedures, and minimizing unproductive waste of time. Requirements for the economic interaction of freight delivery participants are based on the principles of systematic, innovative, coordinated, balanced and overall efficiency.
As part of the study of the organizational and economic conditions of the perishable products delivery system, it is advisable to pay attention to such issues as: formation of delivery efficiency for all participants, justification of the tariff policy not only for transportation but also for related services, improvement of the planning system of both volumes and financial results of delivery, organization of complex insurance protection, problems of finding sources of financing, substantiation of expediency of investment projects, etc.
The problem of transport and logistics projects financing in the conditions of considerable scarcity of financial resources remains the most difficult. It is necessary to diversify sources, to use different possibilities of searching investment resources. The development of public-private partnership is an important area of investment in the transport sector.
The results of the article can be used by transport enterprises to form the basis for improving the delivery of perishable of products.

Р. І. Жовновачд. е. н., професор кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетикиЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльностіЦентральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаС. І. Бессоновак. е. н., професор кафедри обліку та аудитуДВНЗ “Приазовський державний технічний університет”, м. Маріуполь, Україна

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЦЕНТРИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences,Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ departmentY. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economy,management and commercial activityCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineS. BessonovaPh. D., professor of the Accounting and Audit DepartmentPryazovskyi State Technical University, Mariupol, Ukraine

INTELLECTUALCENTRIC PARADIGM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’ MANAGEMENT

Статтю присвячено дослідженню концептуального підходу до управління промисловими підприємствами, що базується на запроваджені концептуальних управлінських новацій в контексті використання та розвитку інтелектуальних ресурсів персоналу організаційних утворень. Обґрунтовано необхідність врахуванням зміни парадигми управління, які пов'язані з переходом до постіндустріальної “економіки знань” або “інформаційної економіки”, визначальним активом якої виступають людські ресурси, їх здатність до професійного розвитку, формування знань, які мають високий потенціал генерування нової вартості, висока зацікавленість у кінцевому результаті. Розглянуто основні положення сучасної концепції управління промисловим підприємством в контексті використання та розвитку інтелектуальних ресурсів. Представлено методологічний підхід до розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з урахуванням сукупності знань, вмінь, здібностей, особистих характеристик, які визначають міру їхньої готовності до сприйняття, запровадження та продукування інновацій, забезпечують довготривалу особисту конкурентоспроможність фахівця-експерта та ефективне функціонування підприємства в умовах мережевої економіки знань. Перспективи реалізації оновленої парадигми управління інтелектуальними ресурсами промислових підприємств розглядаються з огляду на закордонний досвід, зокрема, Великої Британії у сфері управління інтелектуальним ресурсами інноваційно активного персоналу, формування ефективної науково-інноваційної політики, особливостями якої визначено розвиток професійних навичок населення, організацію наукових досліджень і освітньої діяльності світового рівня, застосування знань та навичок для розвитку конкурентоспроможної економіки в умовах глобалізації. Наведено модель організаційно-економічного механізму регулювання інтелектуальних ресурсів персоналу промислових підприємств як знаннємістких соціоцентричних мереж. Її представлено у вигляді структурованої системи акцентованих на поведінкових аспектах діяльності суб’єктів виробництва нових знань засобів розпорядно-індикативного впливу на конфігурацію об’єктів регулювання, що підпорядковані меті реалізації продукуючої функції інноваційно активних промислових підприємств.[||]The article is devoted to the study of the conceptual approach to the management of industrial enterprises, which is based on the introduction of conceptual management innovations in the context of the use and development of intellectual resources of the personnel of organizational entities. The need to take into account the paradigm shift in management, which are associated with the transition to a post-industrial “knowledge economy” or “information economy”, the defining asset of which are human resources, their ability to professional development, knowledge formation that have high potential for new value, high interest in the end result. The main provisions of the modern concept of industrial enterprise management in the context of the use and development of intellectual resources are considered. The methodological approach to the development of innovative potential of industrial enterprises is presented taking into account the set of knowledge, skills, abilities, personal characteristics that determine the degree of their readiness to perceive, implement and produce innovations, ensure long-term personal competitiveness of an expert. Prospects for the implementation of the updated paradigm of intellectual resource management of industrial enterprises are considered in the light of foreign experience, in particular, the UK in the field of intellectual resource management of innovative staff, effective research and innovation policy, which determines the development of professional skills, research and educational stuff activities, the application of knowledge and skills for the development of a competitive economy in the condition of globalization. The model of organizational and economic mechanism of personnel’ intellectual resources regulation as knowledge intensive sociocentric networks is given. It is presented in the form of a structured system of new knowledge of the means of administrative and indicative influence on the configuration of objects of regulation, which are subordinated to the goals of realization of the productive function of innovatively active industrial enterprises.

О. А. Доронінад. е. н., професор,завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки,Донецький національний університет імені Василя Стуса, ВінницяМ. А. Наумовак. ф.-м. н., доцент кафедри математики та математичних методів в економіці,Донецький національний університет імені Василя Стуса, ВінницяМ. М. Кузьменкоздобувач ступеня вищої освіти “магістр”,Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ІНДИКАТОРІВ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

O. DoroninaDoctor of Economic Sciences, Professor,Vasyl' Stus Donetsk National University, VinnytsiaM. NaumovaPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Vasyl\' Stus Donetsk National University, VinnytsiaM. KuzmenkoStudent,Vasyl\' Stus Donetsk National University, Vinnytsia

ECONOMIC ACTIVITY AND LIVING STANDARD OF THE POPULATION IN THE SYSTEM OF INDICATORS OF THE SITUATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS

Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні “точки зростання” щодо його покращання. Проаналізовано динаміку рівня економічної активності населення України та її характеристики, а також показники, що характеризують рівень життя. Вивчено вікову структуру частини населення, яка не входять до складу робочої сили (неактивне населення) України з метою виявлення тієї частини, що потенційно може перетворитися на робочу силу. З використанням кореляційно-регресійного методу проведено оцінку факторів, що впливають на чисельність робочої сили (чисельність випускників ЗВО, чисельність постійного населення, середня очікувана тривалість життя при народженні, міграційний приріст) та визначено її прогнозне значення на 2020-2021 рр.[||]The article is devoted to assessing the standard of living and economic activity of the population of Ukraine in the system of indicators of social and labor relations. These indicators are characterizing state of social and labor relations and can be considered as potential “growth points” for its improvement. The dynamics of the level of economic activity of the population of Ukraine and its characteristics, as well as indicators characterizing the standard of living, are analyzed. The structure of the age of the population that is not part of the workforce with the aim of identifying the part that could potentially turn into labor is studied. Using the correlation-regression method, the factors affecting the number of labor force (the number of graduates of mortgages, the number of resident populations, average life expectancy at birth, migration growth) were estimated and its predicted value for 2020-2021 was determined. The purpose of the article is to assess the standard of living and economic activity of the population of Ukraine in the system of indicators of social and labor relations at the national level, as well as forecasting the number of labor force in the short term.
It is established that despite the positive impact of demographic and educational factors on the size of the labor force in Ukraine, its dynamics continues its downward trend, which is confirmed by the above forecasts. It is proved that in order to increase the level of participation of the population of Ukraine in the labor force, it is important at the national level to manage such components of state personnel policy as demographic and migration policy, as well as policy in the field of vocational education. At the same time, the active position of all subjects of social and labor relations at each level of their formation is important. Particular attention of the parties to social and labor relations should be paid to the development of modern and effective employment policy and prevention / overcoming unemployment. It is substantiated that economic activity and living standards should be in modern conditions the priority objects of socio-economic management, to which in compliance with the principle of solidarity.

І. А. Лопащукк. е. н., асистент кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

АКТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВЕКТОРУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. LopashchukPhD in Economics, Assistant of Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

ACTUALIZATION OF SOCIAL VECTOR OF ENTERRENEUSHIP IN UKRAINE

У статті досліджено особливості функціонування підприємництва в контексті посилення соціального складника його розвитку. Ключовими умовами активізації підприємницької діяльності в сучасних умовах визначено соціальну відповідальність та сталий розвиток. Обґрунтовано, що впровадження соціальної відповідальності в практику діяльності підприємств носить суперечливий характер. З одного боку, максимальна прозорість і забезпечення відповідності діяльності критеріям сталого розвитку представниками крупних еспортоорієнтованих підприємств, з – іншого неготовність і небажання малого та середнього бізнесу посилювати соціальну складову. В статті розглянуто основні ініціативи і проекти стимулювання розвитку підприємництва в Україні на засадах сталого розвитку та соціальної відповідальності. Розглянуто структуру витрат підприємств в Україні на робочу силу в контексті формування внутрішньої складової соціальної відповідальності. Обґрунтовано шляхи активізації розвитку соціального підприємництва в Україні.[||]The peculiarities of entrepreneurship in the context of strengthening of social part of its development have investigated in the article. Using of social levers in formation and development of business, on the one hand, contributes to solving the social problems of society, on the other – allows of receiving benefits for growth of business reputation, strengthening of competitive positions, increasing of value of the enterprise, receiving income from its activity. Sustainable development and social responsibility become the main approach to business. It is grounded that the implementation of social responsibility in business practice of Ukrainian enterprises is controversial. Despite a number of positive examples, most businesses, with numerous disruptions in the social and environmental spheres of doing business, are not ready to demonstrate transparency in sustainable development and in relationships with stakeholders. The structure of labour costs of enterprises in Ukraine in the context of formation of internal component of their social responsibility is considered. It is established that the main part of the labour cost is the state-guaranteed expenses (salaries, social benefits, etc.). In addition, the low level of labour costs that financed on Ukrainian enterprises’ own indicates a low level of corporate social responsibility in Ukraine.
To strengthen the social approach to business in Ukraine, with the support, but in some cases, as the request of European institutions, a number of initiatives and projects have been created, the main purpose of them is to support entrepreneurship and create a favourable business environment. The main initiatives and projects which stimulate entrepreneurship in Ukraine on the basis of sustainable development and social responsibility have conducted in the article.
One of the perspective types of entrepreneurship in Ukraine is social entrepreneurship, which could strengthen the social inclusion and employment of the least protected classes of society. In today's context, it evolves in response to social problems and challenges that have emerged in the last five years, with minimal support of government. Such situation requires a number of measures to determine the official status and stimulate this type of business. In the light of positive experience of EU countries there is an urgent need to develop economic mechanisms of stimulation of social entrepreneurship in Ukraine.

М. О. Гоменюкк. е. н, доцент,доцент кафедри менеджменту, Уманський національний університет садівництва

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

M. GomeniukPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor department of management, Uman National University of Horticulture

LOGISTICS DEVELOPMENT BASED ON THE INTRODUCTION OF DIGITALIZATION PROCESSES

У статті досліджено ключові аспекти розвитку логістичної сфери на основі використання інформаційних технологій. Зазначено, що упровадження сучасних цифрових технологій у логістичну діяльність призводить до зміни бізнес-моделей і стратегічного планування; покращує взаємодію між усіма учасниками логістичного процесу; збільшує продуктивність діяльності і, як наслідок, підвищує конкурентоспроможність логістичних підприємств на ринку.
У ході дослідження проаналізовано інтеграцію процесів цифровізації в роботу логістичних підприємств. Виокремлено основні логістичні операцій, які потребують упровадження інноваційних інформаційних технологій. Окреслено роль та значення мережевих та хмарних систем зберігання інформації для логістичних підприємств. Указано, що систему діджиталізації у сфері логістики можна представити у формі спільноти, сформованої на основі використання цифрових платформ і їх додатків, розробниками, надавачами та користувачами логістичних послуг, агентами, що мають досвід роботи в логістичній сфері та володіють компетенціями, набутими за допомогою використання цифрових інформаційних технологій. З’ясовано, що хмарна інформаційна система в логістиці є результатом додавання до фізичної реальності додаткових цифрових об'єктів, які зазвичай відображаються в якості допоміжної інформації, унаслідок чого формується змішана реальність.
У підсумку зазначено, що необхідно створити таку форму логістичної діяльності, яка поєднуватиме у собі принципи логістики та сучасні інноваційні форми ведення бізнесу. Основою для таких змін, на нашу думку, має бути упровадження процесів діджиталізації в систему фінансово-господарської та економічної діяльності. На основі упровадження процесів діджиталізації, підприємства підвищать якість своєї діяльності шляхом автоматизації та оптимізації процесів роботи, що дасть їм змогу бути більш конкурентоспроможними на ринку логістичних послуг.[||]At present almost all the spheres of human life undergo the digitalization processes which are characterized by innovation, objectivity and necessity of the processes. In the context of the epoch of global changes, digitalization envisages the appearance of innovative decisions in various spheres of human activity: social, political, technological, scientific, educational, as well as in the branch of economy and logistics. In the combination process of virtual and real worlds a mixed world is created where Internet and updated reality dominate, and based on this total digitalization appears in all the spheres of life, including a branch of logistics. The formation and development of the innovation structure of a logistic system based on the use of new forms of the information technologies is an urgent requirement of the present-day time. Which is why, it is expedient to create such form of logistic activity which will comprise logistics principles and modern innovative forms of running a business. The introduction of current digital technologies in the logistic activity results in the changes of business-models and strategic planning; it improves the interaction among all the participants of the logistic process; it enhances the performance, and as a result it increases a competitive ability of logistic enterprises in the market.
The purpose of the paper is to study the key aspects of the development of a logistic branch based on the use of information technologies and their integration into the work of logistic enterprises.
In the course of the research, the integration of digitalization processes into the work of logistic enterprises was analyzed. The main logistic operations which require the application of innovative information technologies have been identified. The role and significance of network and cloud systems of the information storage for logistic enterprises were defined. It has been stated that the system of digitalization in the sphere of logistics can be presented in the form of a community formed on the use of digital platforms and their applications by developers, providers and users of logistic services, by the agents who have work experience in the logistic sphere and have competency acquired while using digital information technologies. It has been found out that a cloud information system in logistics is the result of the addition of some digital objects to a physical reality, usually presented as additional information, and a mixed reality results from it. It has been stated that the applied task of digitalization is to reduce time, labor, financial expenses connected with the search of data as well as IT-applications to form an optimal scheme of business partnership based on effective modeling of horizontal industrial-economic and trade-economic contacts among various organizations-participants of a logistic process. And finally, it has been stressed that it is advisable to create the form of logistic performance which comprises logistic principles and updated innovation forms of running a business. We believe that the foundation for these changes has to be the introduction of digitalization processes into the system of financial-economic performance. Due to the introduction of digitalization processes, the enterprises will improve the quality of their performance through the automation and optimization of working technologies; all this will make it possible to become more competitive in the market of logistic services.

Є. О. Бубликк. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник,ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ОСОБЛИВОСТІ ВТЕЧІ КАПІТАЛУ В ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІКАХ

Ye. BublykPhD in Economics, Senior Researcher,Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine

FEATURES OF CAPITAL FLIGHT IN TRANSITIVE ECONOMIES

В статті узагальнено передумови, форми та наслідки відтоку капіталу з країн з транзитивними економіками, характерною рисою яких є низький рівень розвитку інституціонального середовища. На підставі проведеного узагальнення мотивів та особливостей відтоку капіталу, формалізовано характерні для транзитивних економік форми: вивіз, втеча капіталу та його експорт. Відповідно, під вивозом слід розуміти переведення капіталу, накопиченого на внутрішніх ринках країни, у зарубіжну юрисдикцію для нівелювання титульного ризику та легалізації. Втечу капіталу втілюють раптові, ситуативні операції по виводу капіталу з потенційно ризикованих ринків. Ці форми виводу капіталу можуть відбуватись, як легальними так і нелегальними шляхами. В той же час, легальну форму вивозу капіталу у вигляді інвестиції резидентів за кордон у процесі звичайної економічної діяльності слід розглядати як експорт капіталу.
Така формалізація особливостей відтоку капіталу базується на узагальненні економічних мотивів, які зумовлюють активність суб’єктів господарювання з виводу капіталу закордон, та відображає можливість шкідливої та продуктивної форми відтоку капіталу. Відзначено, що в Україні через недорозвинене інституціональне середовище експорт капіталу носить обмежений характер, інші форми вивозу – перманентно великі за обсягом, а найбільш шкідливі форми раптової втечі капіталу можуть чинити негативний вплив на формування системного ризику фінансової стабільності.
Вирішення проблеми непродуктивного та нелегального відтоку капіталу лежить у площині поєднання адміністративно-регуляторних та ринкових заходів в рамках комплексної державної політики. Прямі обмеження на відтік капіталу можуть бути ефективними лише на короткостроковій основі. Обмеження відтоку капіталу на довгостроковій основі потребує розвитку інституціонального середовища фінансового сектору країни включно з інститутом захисту права власності, інструментами хеджування юридичних та ринкових ризиків, механізмами фінансового моніторингу.[||]The article summarizes the preconditions, forms and consequences of capital flight from transitive economies with a low level of development of the institutional environment. Grounded on of the generalization of motives and features of capital outflow, there has been formalized forms specified for transitive economies: capital withdrawal, capital run and capital export. Accordingly, capital withdrawal embody the transfer of accumulated in the domestic markets capital to a foreign jurisdiction for eliminating the title risk and form its legalization. Capital run embodies sudden, situational capital outflow operations from potentially risky markets. These forms of capital withdrawal can occur in both legal and illegal ways. At the same time, the legal form of capital outboard transfer in the form of residents’ investment abroad in the ordinary course of business should be considered as export of capital.
This formalization of the characteristics of capital flight is based on the generalization of economic motives that predetermine the activity of economic entities for withdrawing capital abroad, and reflects the possibility of a harmful and productive form of capital outflow. It is noted that in Ukraine due to the underdeveloped institutional environment, the export of capital is limited, other forms of capital outflow are permanently large in volume, and the most harmful forms of sudden capital flight can have a negative impact on the formation of systemic risk of financial stability.
The solution to the problem of unproductive and illegal capital outflow lies in the sphere of the combination of administrative, regulatory and market measures within the framework of a complex state policy. Direct restrictions on capital outflow can only be effective on a short-term basis. Restricting capital outflows on a long-term basis requires the development of the institutional environment of the country's financial sector, including the property rights protection, legal and market risk hedging instruments, and financial monitoring mechanisms.

І. А. Дем’янчукк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів,Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. РівнеЛ. А. Ковальк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. РівнеН. В. Ліщукк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. РівнеС. В. Козакк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

СУТНІСТЬ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

I. DemianchukPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, RivneL. KovalPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, RivneN. LishchukPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, RivneS. KozakPhD in Economics, Associate Professor, Private higher education establishment academician Stepan Demianchuk international university of economics and humanities, Rivne

THE ESSENCE OF TAX ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF MODERN TAX POLICY IMPLEMENTATION OF UKRAINE

Податкове адміністрування має немале значення для проведення оцінки діючої податкової системи і розроблення пропозицій щодо її реформування. Уряд одержує від податкових органів великий потік інформації, аналіз якої дозволяє робити висновки про рівень ефективності проведеної податкової політики. Термін «адміністрування податків» в останні роки набув значного поширення в науковому, діловому і політичному обороті, йому надається значення одного з основних напрямків реалізації сучасної податкової політики України. Доводиться думка, що адміністрування є динамічним процесом, в процесі якого повинно яскраво виявлятися прагнення до заперечення формалізованого підходу. Тому для дослідження сутності податкового адміністрування враховано специфіку саме податкової сфери. В статті визначено сутність податкового адміністрування , предмет, об’єкт та стратегію основних цілей оподаткування в конкретних соціально-економічних, політичних і правових умовах. Проаналізовано підходи науковців до визначення сутності поняття «адміністрування податків» та виокремлено основні їхні напрями. Згідно з рейтингом «Paying Taxes 2019» досліджено ефективність української системи оподаткування за такими показниками, як кількість платежів, затрачений час на ведення обліку і складання звітності, навантаження на прибуток. Для досягнення мети збільшення податкових надходжень представлено комплекс взаємопов’язаних, взаємообумовлених складних процесів, які виступають функціональними елементами адміністрування податків. Відображено стратегію й тактику управління процесом справляння, що спрямовується на досягнення основних цілей оподаткування в конкретних соціально-економічних, політичних і правових умовах, враховуючи перспективи розвитку національного ринку, процеси глобалізації, виникнення різних ризиків. Запропоновано основні напрями підвищення ефективності системи адміністрування податків та критерії ефективності функціонування. На основі досвіду реалізації податкової політики європейських держав в частині практики діяльності податкових органів обґрунтовані напрями податкового контролю, спрямовані на підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.[||]Tax administration is of great importance for assessing the current tax system and developing proposals for reforming it. The government receives from the tax authorities a large flow of information, the analysis of which allows making conclusions about the level of effectiveness of the implemented tax policy. In recent years, the term "tax administration" has become widespread in scientific, business and political circulation, giving it the importance of one of the main areas of implementation of modern tax policy in Ukraine. It is argued that administration is a dynamic process, during of which the desire to deny a formalized approach should be clearly expressed. Therefore, the specific nature of the tax sphere is taken for the study of the essence of tax administration. The article defines the essence of tax administration, the subject, object and strategy of the main purposes of taxation in specific socio-economic, political and law conditions. The approaches of scientists to defining the essence of the concept of "tax administration" are analyzed and their main directions are outlined. According to the rating "Paying Taxes 2019" the effectiveness of the Ukrainian tax system has been investigated by such indicators as the number of payments, time spent on accounting and reporting, loading on profit.
To achieve the goal of increasing tax revenues, we present a set of interconnected, interrelated complex processes that act as functional elements of tax administration. It reflects the strategy and tactics of controlling the process of management, which aims to achieve the main goals of taxation in specific socio-economic, political and legal conditions, including the prospects of national market development, processes of globalization and the emergence of various risks. The main directions of improving the efficiency of the tax administration system are proposed. On the basis of the experience of the implementation of the European states tax policy in terms of the practice of the tax authorities’ activity, the directions of tax control aimed at improving the efficiency of the State Tax Service are grounded.

Н. М. Чухраєвак. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»К. В. Цигановастудентка ф-ту економіки та управління,ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної активності підприємств в Україні. Досліджено показники інноваційної активності задля визначення поточних тенденцій, проблем поточного етапу розвитку та оцінювання перспективних показників цього виду діяльності. Для визначення основних тенденцій активності інноваційної діяльності та, перш за все, проблем розвитку, було також досліджено загальні показники інноваційної активності на макро- та мікрорівнях. Обґрунтовано підвищену роль інновацій для забезпечення конкурентоспроможності, що обумовлює активізацію інноваційної діяльності підприємств як найбільш пріоритетного напряму зміцнення її рівня. Також для підтримки конкурентоспроможності необхідно, щоб інноваційна діяльність була стабільним процесом, а не одноразовим заходом. Запропоновано визначення інноваційної активності підприємств. Для розв’язання відповідних проблем на рівні підприємства виділені напрямки для створення привабливого інвестиційного клімату та впровадження дієвих механізмів і стимулів з метою підвищення зацікавленості у впровадженні нововведень.[||]For consideration of the essence of innovative activity of the enterprise, the factors influencing its activity are allocated. Such factors can be internal, which are divided into two blocks, the first block includes those who determine the internal resources of the organization and those who feel the influence of external conditions and the second block include the factors that form the system of internal economic relations and ways interaction with the external environment, as well as external factors, which include the uncontrolled forces that directly affect its internal processes. The definition of innovative activity of enterprises is offered. The article analyzes the current state of innovation activity of enterprises in Ukraine and reveals the presence of significant problems and low level of innovation development in Ukraine, which negatively affects the competitiveness of products and the development of the economy as a whole. Indicators of innovative activity are investigated to identify current trends, problems of the current stage of development and evaluate prospective indicators of this type of activity. In order to identify the main tendencies of innovation activity activity and, above all, development problems, general indicators of innovation activity at macro and micro levels were also examined. The increased role of innovation for competitiveness is substantiated, which causes the activation of innovation activity of enterprises as the most priority direction of strengthening its level. Also, in order to maintain competitiveness, it is necessary that innovation is a stable process and not a one-off event. The analysis shows that Ukraine has a negative state of innovation. Therefore, it becomes necessary to formulate, at the state level, an effective innovation policy, which will be aimed at activating innovation processes and realizing the innovation potential of the economy, which will positively affect the efficiency of innovative activity of Ukraine. To address the relevant issues at the enterprise level, areas have been highlighted to create an attractive investment climate and to put in place effective mechanisms and incentives to increase interest in innovating.

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

O. RudaPhD in Economics, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

INSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті розглянуто історичне зародження страхового ринку, оскільки на сьогодні страхові ринки займають ключові позиції у фінансових системах економічно розвинутих країн, зважаючи на здатність цих ринків до акумулювання значних за розмірами фінансових ресурсів та основне завдання страхування, яке полягає у перерозподілі ризиків. Враховуючи це, набуває актуальності питання забезпечення фінансової стійкості страхових компаній (ФССК) як одного з визначальних факторів безперервного виконання їх зобов’язань, що, у свою чергу, безпосередньо впливає на майнові та фінансові інтереси застрахованих осіб при настанні страхових подій. Висвітлено етапи розвитку страхового ринку в незалежній Україні. Окремо охарактеризовано поняття «страхового ринку» та механізм страхування. Описано ознаки класифікації страхового ринку. Проведена оцінка страхового ринку в Україні за 2016-2018 роки. Також, нами було проведено аналіз проблем українського ринку страхування і відповідно запропоновані заходи щодо їх подолання.[||]The article deals with the historical origin of the insurance market, as insurance markets today occupy key positions in the financial systems of economically developed countries, given the ability of these markets to accumulate significant financial resources and the primary task of insurance, which is to redistribute risks. Against this background, the issue of ensuring the financial stability of insurance companies (FASCs) becomes one of the determining factors for the continued fulfillment of their obligations, which, in turn, directly affects the property and financial interests of insured persons in the event of insured events.
The current stage of development of Ukraine, taking into account both the presence of crisis phenomena and the cyclical development of the world economy, is characterized by a decrease in sales of insurance products in certain segments of the insurance market. This reflects on the financial results of the insurers and actualizes the issue of determining the priority types of insurance, developing the tariff policy of the insurance company, formalizing the relationship between the insurance market and the reinsurance market, statistical risk assessment and managing the portfolio of the insurer as the main conditions for its stable functioning.
Development of new forms of ownership, organizational and legal forms of management, expansion of independence of producers, formation of market infrastructure, a sharp reduction of state influence on the development of industrial relations and distribution of material goods have radically changed the process of formation of the domestic insurance market, its content, types of insurance services offered by physical services legal entities.
The stages of development of the insurance market in independent Ukraine are covered. The concept of "insurance market" and the mechanism of insurance are separately characterized. The features of the insurance market classification are described. The insurance market in Ukraine for 2016-2018 was evaluated. We also analyzed the problems of the Ukrainian insurance market and proposed measures to overcome them.

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ХМАРНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Z. GadetskaPhD in Technical Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the department of economics and business modeling,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

CREATION AND REALIZATION OF THE CLOUD-ORIENTED MODEL FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Статтю присвячено актуальній проблемі запровадження сучасних хмарних технологій в освітній процес. Використання хмарних технологій в навчанні надає можливість зробити значний крок до надання освітньому процесу більшої гнучкості, відкритості та мобільності, отримання кращих сервісів. В статті створено і практично реалізовано модель хмарно-орієнтованого освітнього середовища закладу вищої освіти на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (ЧНУ) у вигляді електронного університету. Для реалізації моделі освітнього середовища ЧНУ було обрано хмарне середовище Google ₋G Suite for Education та його систему навчання Google Classroom. В середовищі Google Клас на основі шаблонів були розроблені у редакторі google-документів власні електронні навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін та розміщені у хмаро-орієнтованому освітньому середовищі електронного університету. Завдяки впровадженню цих сучасних технологій ЧНУ може значно покращити свій рейтинг у порівнянні з конкурентами та збільшити кількість студентів за рахунок кращих умов проведення навчального процесу.[||]The article is devoted to the actual problem of introduction of modern cloud technologies in the educational process. The use of cloud technologies in training gives the opportunity to make a significant step towards giving the educational process more flexibility, openness and mobility, and obtaining better services.
The article created and practically implemented a model of cloud-oriented educational environment of higher educational institution on the basis of the Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy
(CNU). The components of a cloud-oriented educational environment have a flexible structure and functionality, adapting to the specific content of the environment, the needs and abilities of students and teachers. To implement the hybrid cloud-oriented model of the CNU, the Google Cloud Suite for Education and its Google Classroom learning system were selected. On the basis of the developed models the author has implemented a cloud-oriented educational environment for CNU in the form of a modular learning environment - an electronic university. On the information resource "Electronic University" of the CNU all necessary for studying of disciplines educational-methodical materials (electronic educational-methodical providing of a discipline) are stored. To be able to access e-university materials you need to register. An account is created for each registered user. This gives all the capabilities of Google and unlimited disk space.
The author of the article in the Google Class environment based on templates were developed in the editor of google-documents own electronic educational and methodical complexes of educational disciplines and placed in the cloud-oriented educational environment of the electronic university.
Currently, the general database of e-courses is being updated with other new disciplines. In the future it is planned to introduce this electronic environment into the educational process of CNU in order to realize the possibility of the student to choose the disciplines of the elective cycle. With the introduction of a cloud-based learning environment, CNU can significantly improve its ranking compared to its competitors and increase the number of students at the expense of better learning conditions.

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. IlliashenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State University

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF STRATEGIES FOR ADVANCING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

У статті розроблено методологічні засади організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства. Визначено принципи його формування і функціонування, окреслено склад підсистем механізму і їх елементів, розроблено методи і інструменти реалізації його функцій. Визначено порядок процедур реалізації функцій зазначеного механізму який відповідає розробленій автором системній карті стратегічного управління підприємством. Він передбачає послідовне застосування виділених у системній карті підходів до стратегічного управління, що доводить наукову обґрунтованість засадничих аспектів розробленого організаційно-економічного механізму. Окреслено основні складові успіху промислового підприємства-інноватора, обґрунтовано, що результативність впливу на них визначає ефективність управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку. Розроблено концептуальну модель управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств. ЇЇ практична реалізація надасть принципову можливість цілеспрямовано управляти формуванням і впровадженням стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств, що орієнтовані на «технологічний прорив» і виведення на ринок «підривних» інноваційних продуктів (виробів чи послуг).[||]The methodological foundations of organizational and economic mechanism for managing the strategies of leading innovative development of an industrial enterprise are developed in the article. The principles of its formation and functioning are determined. Top-level principles include those that are fundamental to leading the way: orientation to innovative development; the radical nature of innovative developments; continuity (cyclicality) of creation and introduction of innovations and struggle for leadership / its retention; prediction / formation of tendencies of scientific and technological development of the branch of the enterprise and related industries; knowledge orientation as a source of innovative developments; orientation to the quality of staff. The composition of the subsystems of the mechanism and their elements is outlined, methods and tools of its functions realization are developed. The procedure for implementing the functions of the specified mechanism, which corresponds to the system map developed by the author of strategic enterprise management, has been determined. It envisages the consistent application of strategic management approaches highlighted in the system map, which proves the scientific validity of the fundamental aspects of the developed organizational and economic mechanism. The author substantiates that the efficiency of functioning of organizational and economic mechanism of management of strategies of leading innovative development of industrial enterprises is determined by the effectiveness of managerial influences on the main components of success of innovative activity of a particular industrial enterprise. The author defines their composition as follows: management system, knowledge of the enterprise, staff, innovative culture, research and development, marketing of innovations, production, material resources. The conceptual model of management of the strategies of leading scientific and technological development of industrial enterprises is developed. Its practical implementation will give a principled opportunity to purposefully manage the formation and implementation of strategies for innovative development of industrial enterprises, focused on "technological breakthrough" and the launch of "disruptive" innovative products (products or services).

Т. Л. Томнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

T. TomniukPhD in Economics, Associate Professor,Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

FACTORS OF INTENSIFICATION OF THE DEVELOPMENT OF THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

У статті на основі аналізу результатів міжнародних наукових досліджень та вітчизняних тенденцій виокремлено та обґрунтовано причини існування тіньової економіки в Україні. Визначено взаємозв’язок тіньової економіки та показників економічного розвитку.
Обгрунтовано, що економічна вигідність є тим фактором, який провокує суб’єкта господарювання до протиправних дій. Продемонстровано, що вагомим, проте не визначальним фактором тіньової діяльності в Україні є надмірне податкове навантаження. Окрім високого рівня податкового навантаження, до причин активізації тіньової діяльності в Україні слід віднести: нерівномірний розподіл податкового тягаря, погіршення фінансового стану бізнесу і населення, використання ухилення від оподаткування як фактора підвищення конкурентоздатності.
Зроблено висновок: з метою детінізації економіки уряд України повинен оптимізувати державне регулювання господарської діяльності з акцентами на виконанні законів та правил, а не збільшенні регулятивних норм.
Виокремлено психологічні фактори, які здійснюють інтенсифікацію тіньової діяльності суб’єктів господарювання в Україні, а саме: 1) недовіра до державного апарату; 2) низький рівень розвитку податкової етики та податкового менталітету.[||]In the article, on the basis of the analysis of the results of international scientific researches and national trends, the reasons for the existence of the shadow economy in Ukraine are highlighted and substantiated.
The relationship between the shadow economy and economic development indicators is identified. The analysis of the dynamics of the indicators of the level of the shadow economy in Ukraine showed that they have an inverse relationship with the indicators of the level of economic development.
It is justified that economic advantage is the factor that provokes the entity to the wrongful act. It has been shown that a significant, but not decisive, cause of shadow activity in Ukraine is the excessive tax burden. In addition to the high level of tax burden, the reasons for the intensification of shadow activity in Ukraine include the following: uneven distribution of the tax burden; deterioration of the financial condition of business and the population due to the economic crisis; the use of tax evasion as a factor in improving competitiveness.
Taking into account the research results of foreign scientists, it is concluded that an increase in the intensity of legal regulation (often measured by the number of legal acts, requirements for permits) is another important factor that reduces the freedom (choice) for persons engaged in official economic activity. Against this background, in order to shade the economy, the Government of Ukraine should optimize state regulation of economic activity with an emphasis on compliance with laws and rules, rather than increasing regulatory standards.
The psychological factors that determine the intensification of the shadow activity of economic entities in Ukraine are distinguished, namely: 1) distrust of the state apparatus caused by corruption, economic and political crises, low welfare, irrational use of budgetary funds; 2) low level of development of tax ethics and tax mentality, partly due to the level of corruption in the society, distrust of the state power.

А. В. Сєріковк. ф.-м. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектуриГ. В. Криворучкок. е. н., асистент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Харківський національний університет будівництва та архітектури

БЮДЖЕТУВАННЯ: ДІЯЛЬНІСНО-ХОЛІСТИЧНИЙ ПІДХІД

A. SierikovPhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and ArchitectureH. KrivoruchkoPhD in Economics, assistant of the Department of Management and Public Administration,Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

BUDGETING: ACTIVITY–HOLISTIC APPROACH

Статтю присвячено пошуку нового концептуального підходу для однозначного і вичерпного визначення дефініції «бюджетування». В ній показано, що традиційні підходи, які основані на звичному редукціонізмі, не запобігають втраті цілісного бачення проблеми і порушенню принципу повноти дефініції. Запропоновано використаний авторами раніше так званий діяльнісно-холістичний підхід, детермінантами в якому виступають діяльність людини і холізм або цілісність аналізу діяльності та її результатів. Дослідження привели до таких висновків. Під бюджетуванням треба розуміти діяльність суб’єкту господарювання будь-якого рівня (особистість, родина, фірма, регіональна громада, держава) з ресурсного забезпечення обраної власної справи. Сам бюджет – це ресурсні запаси з певною динамічною структурою, що створюються і використовуються суб’єктом господарювання (особистістю, родиною, фірмою, регіональною громадою, державою) в його бюджетній цілеспрямованої діяльності.[||]The multifaceted definition of what was called budgeting indicates the lack of a holistic view of it. Such a burden on the word "budgeting" is likely to be a source of inadequate interactions between economic and economic entities. That’s why, the solution to this problem is relevant.
The reason for the problem was that traditional approaches to defining a definition are based on customary reductionism, which uses the imaginary dividing of the studying problem into parts, resulting in the loss of its holistic vision, which is accompanied by a violation of the principle of completeness. In order to avoid the identified shortcomings, the article proposes the use of a holistic approach. The determinants of the latter are purposeful and coordinated human actions and holism (or integrity) in analyzing such activity and its results.
In order to substantiate the desired results, there has been considered a specific example of economic activity of a certain cheese-making family which has set the expanding production volumes as a goal for the purpose of further sale of products in commodity markets. This gave rise to a project to produce specific equipment over a definite period of time. Such an intention would not have been possible without the purposeful resource provision that is usual for a business organization project organization.
Resource management activities of a particular business are self-contained economic activities that require standard management with all its stages. Such activity of the entity, in which the planning and implementation of actions to create a resource base for a particular project is only one of its components, should be called budgeting. The result is a budget that means resources with a certain dynamic structure that are created and used by an entity (individual, family, firm, regional community, state) in its budgetary activity which is a part of its more purposeful activity.

О. П. Нагорнюкдоцент кафедри державних та місцевих фінансів,факультет управління фінансами та бізнесу,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

O. NagornyukAssociate Professor, Department of State and Local Finance,Faculty of Finance and Business Management,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INNOVATION MECHANISMS FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITIES AND DISPOSAL OF HOUSEHOLD WASTE

Для сучасного суспільства важливими стають альтернативні способи виробництва теплової енергії та утилізація відходів діяльності. З’являється необхідність, отримання нових знань, технічних рішень та наукових ідей для вирішення цих проблем. Для одночасного вирішення цих двох важливих завдань, з метою оптимізації витрат та покращення стану довкілля запропоновано екологічне спалювання відходів за допомогою нового типу твердопаливних котлів без димарів - теплогенераторів, що мають зручні переваги в порівнянні із звичайними твердопаливними котлами. Характерною особливістю термогенераторів є можливість спалювання сировини вологістю до 50% та майже повне згоряння вторинних продуктів цього процесу завдяки наявності двох камер згоряння з температурою відповідно 700°С і 900°С, що на 200 С більше за максимальну температуру для звичайних твердопаливних котлів. Екологічна привабливість цих пристроїв саме в тому, що немає необхідності застосовувати висотні димарі. Для забезпечення тепловою енергією приміщень об’ємом від 2,5 до 250 тис. м. куб. пропонується застосовувати термогенератори різної потужності від 100 кВт до 10 МВт, але їхня вартість відносно висока. Тому завданням даної роботи було виконання розрахунків ефективності даного способу утилізації горючих відходів, оцінка кількості отримання теплової енергії, встановлення терміну окупності затрат та рівня інвестиційної привабливості запропонованого проекту. Для виконання розрахунків використано відомі значення параметрів, коефіцієнтів та цін для апаратури та сировини спалювання. Звертається увага, що в процесі такого спалювання відходів є можливим додаткове отримання вторинної енергетичної сировини – біогазу та мазуту. У статті проведено розрахунки економічної ефективності, терміну окупності та інвестиційної привабливості цього способу отримання теплової енергії та побічних енергоємних продуктів, в порівнянні з використанням газу в якості палива. Показано, що використання відходів в якості палива та теплогенераторів, у порівнянні з використанням газу, дає можливість зменшити витрати в 62 рази, а окупність технічної реалізації становить лише 1,1 роки. Також оцінено розмір додаткових доходів від паралельного отримання вторинної сировини – біогазу та мазуту. Зазначено доцільність проведення наступних досліджень для конкретних об’єктів тепло споживання та довільних об’ємів різного типу відходів.[||]For modern society, alternative ways of producing heat and recycling waste are important. There is a need to gain new knowledge, technical solutions and scientific ideas to solve these problems. In order to simultaneously address these two important challenges, in order to optimize costs and improve the environment, we have proposed the ecological burning of waste using a new type of solid fuel boilers without chimneys - heat generators, which have convenient advantages over conventional solid fuel boilers. A characteristic feature of thermal generators is the ability to burn raw materials with humidity up to 50% and almost complete combustion of by-products of this process due to the presence of two combustion chambers with a temperature of 700°C and 900°C respectively, which is 200°C higher than the maximum temperature for conventional solid fuel boilers. The environmental appeal of these devices is that there is no need to use tall chimneys. To provide heat to the premises from 2.5 to 250 thousand cubic meters. it is proposed to use thermal generators of different power from 100 kW to 10 MW, but their cost is relatively high. Therefore, the task of this work was to perform calculations of the efficiency of this method of utilization of combustible waste, estimate the amount of heat generation, establish the payback period and the level of investment attractiveness of the proposed project. The known values of parameters, coefficients and prices for combustion equipment and raw materials were used to perform the calculations. Attention is drawn to the fact that, in the process of such waste incineration, it is possible to obtain additional energy feedstock - biogas and fuel oil. The article calculates the cost-effectiveness, payback period and investment attractiveness of this method of producing heat energy and by-products, compared to using gas as a fuel. It is shown that the use of waste as fuel and heat generators, compared to the use of gas, makes it possible to reduce costs by 62 times, and the payback of technical implementation is only 1.1 years. The amount of additional income from the parallel production of secondary raw materials - biogas and fuel oil - was also estimated. The expediency of carrying out the following studies for specific objects of heat consumption and arbitrary volumes of different types of waste is stated.

І. В. Дем’яненкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного Університету Харчових Технологій, м. КиївЮ. В. Бандурамагістрант, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного Університету Харчових Технологій, м. Київ

РОЛЬ НБУ В ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

I. DemianenkoPhD in Economics, associate Professor, Department of Finance, Educational and Scientific Institute of economics and management of the National University of Food Technologies, KyivY. BanduraMaster Student, Educational and Scientific Institute of economics and management of the National University of Food Technologies, Kyiv

NBU’S ROLE IN THE FORMATION OF A COMMERCIAL BANK’S LOAN PORTFOLIO

У статті розглянуто сутність поняття «кредитний портфель», фактори впливу на його формування. Також визначено сутність понять «кредитний ризик», «недіючий кредит (NPL – nonperforming loans )», досліджено чинники впливу на конкурентоспроможність кредитного портфеля банківської установи, визначено джерела та способи оцінки індивідуального та портфельного кредитного ризику. На основі даних Національного Банку України проаналізовано питому вагу кредитів в активах комерційних банків України. Проаналізовано вплив Національного Банку України (в частині обов’язкових нормативів) як основного регулятора банківської діяльності в Україні на формування кредитного портфеля комерційних банків та контроль ефективного управління ризиками їх кредитної діяльності.
Діяльність банківської установи передбачає наявність ризиків, таких як кредитні, валютні, депозитні, інвестиційні тощо. Кредитування забезпечує значну частку доходів комерційного банку та водночас несе в собі ризик, який в першу чергу пов’язаний з невиконанням позичальником своїх зобов’язань та, в результаті, збитками для банківської установи.
Ефективне формування кредитного портфеля та превентивні заходи щодо можливих кредитних ризиків можуть мінімізувати недоотримання належного рівня доходу та забезпечити беззбитковість кредитної діяльності. Це в свою чергу забезпечує конкурентоспроможність та позитивно впливає на репутацію комерційного банку та розвиток банківської системи. Водночас, важливим слід вважати ефективний контроль наявних ризиків, пов’язаних із кредитною діяльністю комерційного банку.
Діяльність із регулювання кредитної діяльності має проводити як менеджмент установи відповідно до встановлених цілей діяльності, так і Національний Банк України із врахуванням зовнішніх факторів впливу. Об’єктивність і доцільність розрахунку нормативів регулятора, відповідність їх середовищу функціонування банківської системи (економічний, політичний, соціальний стан держави) визначають рівень захищеності банку від потенційних ризиків, що виникають в процесі кредитної діяльності та його функціонування в цілому.[||]The article deals with the essence of the concept of "credit portfolio", factors influencing its formation. It also defines the concept of "credit risk", "non-performing loan (NPL - nonperforming loans)", investigates the factors affecting the competitiveness of a bank's credit portfolio, identifies sources and ways of assessing individual and portfolio credit risk. Based on the data of the National Bank of Ukraine, the share of loans in the assets of commercial banks of Ukraine is analyzed. The influence of the National Bank of Ukraine (in terms of mandatory standards) as the main regulator of banking activity in Ukraine on the formation of credit portfolios of commercial banks and the control of effective risk management of their credit activity are analyzed.
The activities of a banking institution involve the presence of risks such as credit, currency, deposit, investment, etc. Lending provides a significant portion of the commercial bank's revenue, while also entailing risks that are primarily related to the borrower's default and, as a result, losses to the banking institution.
Effective development of the credit portfolio and preventive measures for possible credit risks can minimize the lack of a proper level of income and ensure breakeven lending activities. This in turn ensures competitiveness and has a positive impact on the reputation of the commercial bank and the development of the banking system. At the same time, it is important to consider effective control of the existing risks associated with the commercial bank's lending activities.
Credit regulation activities should be carried out by both the management of the institution in accordance with the established objectives of the activity and the National Bank of Ukraine taking into account external factors of influence. The objectivity and appropriateness of calculating the regulatory standards, their relevance to the environment of the banking system (economic, political, social state of the state) determine the level of protection of the bank from potential risks arising in the process of credit activity and its functioning as a whole.

В. Г. Чернишевк. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. ОдесаД. В. Окарак. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаІ. В. Молчанюкк. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V. ChernyshevPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odessa National Economic University, OdessaD. OkaraPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaІ. MolchanyukPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ANALYSIS OF CAPITAL INVESTMENTS IN ECONOMY THE ODESSA REGION

Сучасний стан економіки України та її регіонів характеризується наявністю основного капіталу з високим рівнем зносу і низьким обсягом інноваційної діяльності. У зв’язку з цим капітальні інвестиції виступають у ролі каталізатора економічного і соціального розвитку. Активне і ефективне освоєння значних інвестицій в основний капітал зміцнює виробничу діяльність усіх підприємств реального сектора економіки Одеського регіону та економіки України загалом, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку. Обґрунтовано актуальність визначення тенденцій та дослідження динаміки зміни обсягів капітальних інвестицій в економіку Одеської області, їх впливу на соціально-економічне зростання регіону. Відповідно до проведеного аналізу виявлено такі основні особливості інвестування в основний капітал в економіку регіону у 2010 – 2018 рр. за видами активів, джерел фінансування та економічної діяльності: 1) найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно у матеріальні активи: від 97,4% у 2016 р. до 99,0% у 2012 р. Найпривабливішими матеріальними активами є машини, обладнання та інвентар; нежитлові будівлі; інженерні споруди; житлові будівлі; транспортні засоби. Так, питома вага капітальних інвестицій вказаних активів у 2018 р. загалом складала 94,8%; 2) відсутність ефективної диверсифікації джерел фінансування. Головним джерелом фінансування стабільно є власні кошти суб’єктів господарювання. У 2014 – 2018 рр. їх питома вага складала 64,7% у середньому. Освоєний капітал за рахунок кредитів банків та інших позик і коштів іноземного інвестування загалом складав 10,2%, за рахунок коштів населення на будівництво власних квартир – 8,4%, за рахунок державного та місцевих бюджетів загалом – 15,4%; 3) найбільш привабливими видами економічної діяльності є транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність з питомою вагою надходжень 21,5% у середньому; промисловість (20,3%); будівництво (15,5%); державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування (10,7%); сільське, лісове та рибне господарство (10,1%); операції з нерухомим майном (6,1%); оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (5,2%).
Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики на Одещині.[||]The current state of the economy of Ukraine and its regions is characterized by the presence of fixed capital with a high level of depreciation and a low volume of innovative activity. In this regard, capital investments act as a catalyst for economic and social development. The active and effective development of significant investments in fixed assets strengthens the production activities of all enterprises in the real economy of the Odessa region and the economy of Ukraine as a whole, as well as increases their market competitiveness.
There has been substantiated the relevance of identifying trends and studying dynamics of changes in the volume of capital investments in the economy of the Odessa region, their impact on the socio-economic growth of the region. Comply with the analysis, the following main features of investing in fixed assets in the economy of the region in years 2010 - 2018 were identified by types of assets, sources of financing and economic activity: 1) a significant share of capital investments was spent on tangible assets - from 97.4% in 2016 up to 99.0% in 2012. The most attractive tangible assets are as follows: machinery, equipment and inventory; non-residential buildings; engineering structures; residential houses; vehicles. So, the important share of capital investments of the mentioned assets in 2018 amounted to 94.8%; 2) the lack of effective funding sources diversification. Own funds of business entities is consistently the main source of financing. In 2014 - 2018 their relative share amounted to 64.7% on average. Capital spent through loans from banks and other loans and foreign investment funds accounted for 10.2% in general, 8.4% at the expense of the population for the construction of their own apartments, 15.4% for state and local budgets; 3) the most attractive types of economic activity are transport, warehousing, postal and courier activities with a significant share of 21.5% on average; industry (20.3%); construction (15.5%); public administration and defense, compulsory social security (10.7%); agriculture, forestry and fisheries (10.1%); real estate transactions (6.1%); wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles (5.2%). Author's conclusions are presented, as well as prospects for further studies are determined. Hereby were given proposals to improve the efficiency of modern regional policy in Ukraine.

О. О. Матусевичк. е. н., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. ЛазарянаТ. Ю. Чаркінак. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка та менеджмент»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. ЛазарянаЛ. Д. ГалушкоМенеджер-начальник аналітичного відділу Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, АТ «Укрзалізниця»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. MatusevichPhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), UkraineT. CharkinaPhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and management, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), UkraineL. HalushkoManager-Head of Analytical Department, Department of Planning and Expected Value in Procurement, Ukrzaliznytsia JSC

EUROPEAN EXPERIENCE IN CHANGE MANAGING OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION

Метою транспорту, як однієї з найважливіших галузей суспільного виробництва, є задоволення потреб населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Важливим чинником поступу економіки країни є зростання саме пасажирських перевезень, розвиток яких залежить від вмілого проведення управління змінами на підприємствах транспорту. Серед видів транспорту слід виділити залізничний, який має особливе значення оскільки саме на нього припадає основна частина пасажирських перевезень та вантажообігу. А оскільки залізничні пасажирські перевезення збиткові, слід досліджувати питання щодо підвищення їх ефективності. Однім з напрямків підвищення ефективності є вміле управління змінами. При формуванні свої національної програми управління змінами слід враховувати європейський досвід щодо цього виду діяльності, а також проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні та пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
У статті досліджена світова практика щодо управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Розглянуті можливості їх застосування в Україні. Досліджені сучасні особливості розвитку пасажирських перевезень, а також визначені напрямки забезпечення їх ефективності та шляхи реформування вітчизняних залізниць, як складової управління змінами.
Аналіз європейського досвіду щодо реформування залізничного транспорту свідчить про неможливість його застосування в Україні у чистому виді з позитивним результатом. Він може бути отриманий тільки завдяки інтеграції підходів європейських залізничних компаній з урахуванням особливостей АТ «Укрзалізниця» з можливістю Створення приватних залізничних компаній та інших підприємств під контролем держави.
На етапі вивчення співробітництва у сфері залізничного транспорту між Україною та Євросоюзом розглянуті основні директиви і регламенти Європейського парламенту щодо пасажирських перевезень та можливостей їх запровадження в Україні. Результатом є визначення головних причин складності впровадження положень цих документів та переваг у разі їх прийняття.
Загальним результатом дослідження можна враховувати наступне. Усі досліджені у статті приклади структурних, якісних, технологічних змін та інновацій дуже потрібні в Україні. А в свою чергу, проведення організаційних змін на залізничному транспорті сприятиме прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню більш тісного міжнародного економічного співробітництва та підвищенню конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг.[||]The purpose of transport, as one of the most important sectors of social production, is to meet the needs of the population and social production in transportation. An important factor in the progress of the economy of the country is the growth of passenger traffic, the development of which depends on the skillful conduct of change management at transport enterprises. Among the modes of transport should be noted the railway, which is of particular importance as it is the main part of passenger traffic and freight traffic. And since rail passenger traffic is unprofitable, the issue of improving their efficiency should be explored. One of the areas of efficiency is skillful change management. The European experience in this type of activity, as well as the development of rail transport in Ukraine and passenger rail transport, should be taken into account in the formulation of its national change management program.
The article examines the world practice of managing changes in the railway transport enterprises in the field of passenger transportation. Possibilities of their application in Ukraine are considered. The modern features of the development of passenger transportation are investigated, as well as the directions of ensuring their efficiency and ways of reforming the national railways as a component of change management.
An analysis of the European experience in reforming rail transport shows that it is impossible to apply it purely in Ukraine with a positive result. It can be obtained only through the integration of approaches of European railway companies, taking into account the features of Ukrzaliznytsia JSC with the possibility of setting up private railway companies and other state-controlled enterprises.
At the stage of studying cooperation in the field of rail transport between Ukraine and the European Union, the main directives and regulations of the European Parliament on passenger transport and the possibilities of their introduction in Ukraine are considered. The result is the identification of the main reasons for the difficulty of implementing the provisions of these documents and the benefits of adopting them.
The general result of the study is the following. All the examples of structural, qualitative, technological changes and innovations studied in this article are very much needed in Ukraine. In turn, organizational changes in rail transport will accelerate the pace of European integration, establish closer international economic cooperation and increase the competitiveness of Ukrainian railways in the market for transport services.

О. В. Кривешкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОЦІНКА ВАГОМОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

O. V. KryveshkoDepartment of Management Lviv National University after Ivan Franko

EVALUATION OF THE IMPOTENCE OF COMPETITIVE ADVANTAGES

У статті розглянуто алгоритм ідентифікації та оцінки конкурентних переваг підприємства та його продукції. У результаті аналізу публікацій визначено сутність конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції. Наголошено, що конкурентоспроможність формується шляхом створення і підтримки низки суттєвих конкурентних переваг, які роблять підприємство або його продукцію відмінними від конкурентів. Конкурентними перевагами для підприємства або його продукції є ті компоненти, які є кращими аніж у конкурентів. Запропоновано поділяти конкурентні переваги за джерелом формування на зовнішні та внутрішні. За строком впливу на рівень конкурентоспроможності варто виділяти стратегічні та поточні конкурентні переваги. Поєднавши ці дві класифікації, виділено такі групи конкурентних переваг: внутрішні, які складаються із техніко-технологічних, кадрових, управлінських (організація менеджменту), фінансових, маркетингових; зовнішні, які включають переваги щодо споживачів, дії по відношенню до конкурентів, переваги у постачанні, переваги щодо посередників, переваги у контактних аудиторіях тощо. В межах кожної групи виділено основні види переваг.
З метою спрощення оцінки конкурентоспроможності запропоновано алгоритм визначення значущості конкурентних переваг для їх подальшої оцінки, який складається із трьох етапів: визначення повного переліку конкурентних переваг, оцінка вагомості конкурентних переваг, аналіз та оцінка значущих переваг. Рівень значущості слід визначати виходячи із загальної чисельності виділених переваг. Запропоновано формулу визначення значущості конкурентної переваги. Вимірювання суттєвих переваг рекомендовано проводити за допомогою бальної оцінки експертним методом у порівнянні із аналогічними показниками конкурентів. Після відбору та оцінки ключових переваг слід обчислювати інтегральних показник конкурентоспроможності.[||]In the article the algorithm of identification and evaluation of competitive advantages of the enterprise and its products is considered. As a result of the analysis of publications, the essences of enterprise competitiveness and product competitiveness are determined. Competitiveness is forming by creating and maintaining a number of essential competitive advantages that make the company or its products different from competitors. Competitive advantages for an enterprise or its products are those components that are better than the ones of their competitors. It is suggested to divide competitive advantages by source of formation into external and internal ones. By the period of influence on the level of competitiveness strategic and current competitive advantages are divided. As a result of combining these two classifications, the following groups of competitive advantages are distinguished: internal ones, which consist of techno-technological, personnel, managing (organization of management), financial, marketing; external, including consumer preferences, competitor actions, delivery preferences, reseller preferences, preference in contact audiences, and more. Within each group, the main types of competitive advantages are highlighted.
For simplification the evaluation of competitiveness, an algorithm for determining the significance of competitive advantages for their further evaluation is proposed. This algorithm consists of three stages: determining the complete list of competitive advantages, assessing the weight of competitive advantages, analyzing and evaluating of significant advantages. The level of significance should be determined based on the total number of selected advantages. The formula for determining the importance of competitive advantage is proposed. It is recommended to measure significant advantages using a point-by-point evaluation by an expert method. Points are indicated be comparing advantages with competitors once. An integral competitiveness indicator should be calculated after selecting and evaluating the key advantages.

А. С. Колєсніченкок. е. н., ст. викладач кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. KoliesnichenkoPhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL ISSUES IN ACCOUNTING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України протягом січня-листопада 2019 року свідчить про фактичні диспропорції у співвідношенні експортно-імпортних операцій, а також – в структурі даних потоків за видами товарів, що обумовлює необхідність інтерпретації організаційних та практичних аспекти діяльності таких суб’єктів господарювання через комплекс інститутів й інституціональне середовище. З цією метою досліджено ключові складові, які впливають на побудову облікової підсистеми й ефективне функціонування підприємств, залучених до ЗЕД. В цьому контексті сформульовано специфічні завдання, які формує процес організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю; визначено фактори, що впливають на складові й взаємозв’язки між ними при організації обліку. Крім цього, досліджено проблеми, які дозволяють висвітлити особливості обліку основних операцій у сфері ЗЕД. Проведений аналіз дозволив виділити основні елементи нормативно-правової бази й організаційно-методичного забезпечення організації обліку ЗЕД, що комплексно відтворює інституціональне й організаційне підґрунтя цього процесу, від упорядкованості та повноти якої залежить ефективність системи управління суб’єкта господарювання.[||]The nature and intensity of the institutional development of foreign economic activity of enterprises is largely determined by the existing system of institutions. In a competitive environment the role of a comprehensive study of the formation and development of institutions designed to ensure foreign economic activity of business entities is increasing which would reveal trends in convergence of the transaction and production sectors and eliminate institutional gaps between them. It can significantly affect the performance of economic entities. This requires a theoretical understanding of the conceptual framework and organizational mechanisms to promote the development of foreign economic activity of enterprises, the formation of transparent accounting and analytical support for conducting this area of activity by business entities. An analysis of the commodity structure of Ukraine's foreign trade in January-November 2019 indicates actual imbalances in the ratio of export-import operations as well as in the structure of these flows by type of goods which necessitates interpretation of the organizational and practical aspects of the activities of such business entities through a set of institutions and institutional sphare. Thus, the key components affecting the construction of those participating in foreign economic activity are investigated. In this context, specific tasks are formulated that form the process of organizing accounting at enterprises engaged in foreign economic activity; factors are identified that affect the components and the relationship between them when organizing accounting. In addition, problems that allow highlighting the accounting features of the main operations in the field of foreign economic activity are investigated. Consequently, the analysis made it possible to identify the main elements of the regulatory framework and the organizational and methodological support for organizing the accounting of foreign economic activity which comprehensively represents the institutional and organizational basis of this process, the effectiveness of the enterprise management system depends on the orderliness and completeness of it.

Л. А. Морозк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)Я. І. Яричевськастудентка, Національний університет «Львівська політехніка», (м. Львів)

ЕМОЦІОНАЛІЗАЦІЯ БРЕНД-КОМУНІКАЦІЙ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ МІСТА

L. MorozPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and logisticsNational University "Lviv Polytechnic", LvivY. YarychevskaStudent of National University \"Lviv Polytechnic\", Lviv

EMOTIONALISATION OF BRAND COMMUNICATIONS AS A FACTOR OF INCREASING OF CITY ATTRACTION FOR THE TOURISTS

В статті проаналізовано проблему територіального брендингу, яка на сьогодні є нерозв’язаною для більшості українських міст. Подано авторське трактування сутності брендингу міста, його вплив на залучення інвестицій, трудових ресурсів, зростання доходів від туристичного бізнесу, покращення якості життя населення міста. Дослідження орієнтоване на підвищення привабливості українських міст, передусім для туристичних цільових груп. Доведено, що контакти з ними мають грунтуватися на посиленні емоційного впливу інтегрованих бренд-комунікацій. Авторами розроблено алгоритм структуризації процесу брендування міста з характеристикою його етапів і використовуваного інструментарію з метою посилення емоційних чинників впливу на цільові аудиторії туристичної сфери. Ефект синергії може бути досягнутий завдяки поєднанню реклами, зв’язків з громадськістю, прямого маркетингу, стимулювання збуту із заходами івент-маркетингу, а також інструментарію нестандартних маркетингових комунікацій. Одним з небагатьох прикладів вдалого брендування українських міст є бренд Львова. Авторами розроблено класифікацю і наведено відповідні приклади заходів емоційного маркетингу для розвитку та посилення бренду Львова і залучення до міста туристів. Ці підходи можуть бути використані у процесі брендування інших українських міст.[||]The problem of the territory branding, which is currently unsolved for most of Ukrainian regions, was analysed in this paper. Authors have stated their own definition of the city branding, its influence on attracting of the investments, labour force, growth of the revenues from tourist business, improvement of the life quality of the city population. This research is focused on increasing of the attractiveness of Ukrainian cities, especially the tourist, for the reason that they are the main target group of territory branding. It is proved that contacts with them should be based on enhancing of the emotional impact of integrated brand communication. The authors of this article have created the algorithm of structuration of the city branding process along with characteristics of its stages and of the used instrumentations aimed to strength the emotional factors of influence on the target groups of tourist sphere and increases the attractiveness of the city. At the first stage development of the future brand elements takes place, but their complex still is not a brand. At the next stage occurs forming and long-termed usage of the complex of integrated marketing communications aimed to make target groups strongly interested in contacts with object of territory branding. The synergy effect could be achieved through creative combination of advertising, public relations, direct marketing, sales promotion and event marketing, as well as tools of non-standard marketing communications. At the stage of contact between city brand and tourists, emotional marketing measures are the most significant, because positive emotions form the city image in the target audience minds. Later it lets to launch the process of ‘viral’ marketing, starting from the contacts in social medias. One of the few successful examples of Ukrainian cities branding is the brand of Lviv city. Authors have developed the classification of emotional marketing tools with relevant examples that could be used for improvement and strengthening of Lviv brand and tourists’ attraction. These approaches could be used while processing of other Ukranian cities’ branding.

О. Ю. Балазюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки, Тернопільський національний економічний університетІ. М. Сисоєвакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки,Тернопільський національний економічний університет

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА АУДИТУ

О. BalaziukPhD in economics, Associate ProfessorAssociate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia training and research institute of еconomics TNEUІ. SysoievaPhD in economics, Associate ProfessorAssociate Professor, Department of Economics, Accounting and Taxation, Vinnytsia training and research institute of еconomics TNEU

FINANCIAL RESULTS REPORT: FEATURES OF COMPILING AND AUDITING

У статті проаналізовано законодавчо закріплену норму про ті види підприємств, які згідно з чинним законодавством України зобов’язані складати фінансову звітність за IFRS, досліджено методи подання вітчизняними підприємствами фінансової звітності за IFRS, здійснено оцінку динаміку їх фінансових результатів та кількості підприємств такого типу. Дано критичну оцінку різних способів складання фінансової звітності за міжнародними стандартами та обґрунтовано доцільність подачі фінансової звітності за МСФЗ за допомогою правил національної таксономії. Охарактеризовано чинні нормативно-правові документи, якими регулюється порядок розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності в Україні та досліджено останні зміни у законодавстві, що стосуються правил подання звітності за МСФЗ. Дано визначення поняттю таксономії фінансової звітності та узагальнено проблеми, які виникають у процесі запровадження Системи фінансової звітності, яка передбачає подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі iXBRL, та визначено, як ці зміни вплинуть на процес аудиту Звіту про фінансові результати.[||]The paper analyzes the list of enterprises, which are obliged to prepare financial statements according to the international standards as demanded by the current legislation of Ukraine. It is argued that in accordance with the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" this list includes the enterprises of public interest, public joint stock companies, and business entities that are engaged in extractive industries. Current trends in presenting financial statements by domestic enterprises have been researched and their financial incomes dynamics and structure by types of activity have been estimated on the basis of the information request made by the State Statistics Service of Ukraine and in accordance with the IFRS. Current problems and perspectives of implementing the IFRS while preparing financial statements in Ukraine have been systemized and generalized. The approved innovations have a Euro-integration orientation, but only partially take into account the requirements of Directive 2013/34/EU of The European Parliament and of The Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings. There has been provided critical assessment of different ways of making financial statements according to the international standards, namely of conversion and transformation. The current regulatory documents governing the disclosure of financial results in the financial statements in Ukraine are described and recent changes in the legislation related to IFRS reporting rules are examined. The definition of taxonomy of financial statements is given, and the problems arising in the process of introduction of the Financial Reporting System, which provides for the presentation of financial statements in the standard iXBRL electronic format, are summarized and the changes that will affect the audit process of the financial statements. The results of researches showed that there is a need for a single electronic financial reporting format, but there are some obstacles to this process that need to be addressed.

А. М. Вергунк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,Київський національний університет технологій та дизайнуС. М. Матвієнкомагістрант кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки,Київський національний університет технологій та дизайну

РОЛЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІКРОКРЕДИТУВАННЯ В КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

А. VerhunPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kiev National University of Technologies and DesignS. MatvienkoMaster student of the Department of Finance and Financial and Economic Security, Kiev National University of Technologies and Design

THE ROLE AND PROSPECTS OF MICROCREDIT DEVELOPMENT IN DEVELOPING COUNTRIES

Робота присвячена дослідженню мікрокредитування як складової фінансової інклюзивності в країнах, що розвиваються та розробці перспективних напрямів стану мікрокредитування розвитку в країні. Систематизовано етапи розвитку мікрофінансування у світі та визначено концепцію мікрокредитування. Наведено світові приклади програм мікрокредитування та їх основні характеристики. Проаналізовано динаміку мікрокредитування у країнах, що розвиваються, розподіл їх клієнтів, структура основних послуг мікрофінансових установ та джерела їх фінансування. Визначено основні фактори розвитку мікрокредитування в Україні та стан ринку мікрофінансування в країні. Для подальшої розробки пріоритетних напрямків розвитку мікрокредитування в Україні визначено основні потреби у мікрокредитуванні. Визначено основні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу, а також перешкоди банківських установ для надання мікрокредитів малому та середньому підприємництву. Для покращення стану мікрокредитування та малого бізнесу було розроблено та запропоновано основні напрямки та рекомендації розвитку даної сфери. Також обґрунтовано необхідність державного регулювання через розробку національної програми мікрокредитування та стимулювання банківських і небанківських установ до надання послуг мікрокредитування для малого та середнього бізнесу.[||]The work is devoted to the research of microcredit as a component of financial inclusivity in developing countries and establishment of perspective directions of microcredit development in the country. The stages of microfinance development in the world have been systematized and the microcredit concept has been defined. The world examples of microcredit programs and their main characteristics have been given. The microcredit dynamics in developing countries, the distribution of their customers, the structure of core services of microfinance institutions and their sources of financing have been analyzed. The main factors of microcredit development in Ukraine and the state of the microfinance market in the country have been identified. In order to further develop the priority areas of microcredit development in Ukraine, basic needs for microcredit have been identified. The main problems of small and medium-sized business development, as well as obstacles of banking institutions for granting micro-credits to small and medium-sized enterprises have been identified. In order to improve the state of micro-credit and small business, the main directions and recommendations for this field development have been developed and offered. It has also been substantiated the need for government regulation through the development of a national microcredit program and the incentives for banking and non-banking institutions to provide microcredit services for small and medium-sized businesses.
It is found that the transition to digital finance (digitization), which means new technologies of automation, authentication and identification. Digital technologies make it easier to provide microfinance services. However, not all developing countries have the population ready for such technologies. Therefore, it is a new challenge for the development of not only micro-credit but also of the entire financial sector. Innovative ideas and startups in this direction will help spread financial technology in developing countries.
Important priorities in the digital transformation of finance - restructuring of financial processes, deepening the partnership between financial and business processes, the use of automation in the preparation of corporate and tax reports.

І. А. Опенькок. е. н., доцент кафедри геодезії та картографії,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

I. OpenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Geodesy and Cartography,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF RATIONAL USE OF LAND FORESTING IN UKRAINE

Водночас зростаючі темпи кількості населення світу та значний попит на земельні ресурси для ведення сільського господарства, виготовлення деревної продукції та палива (особливо у менш розвинутих країнах світу) прискорили темпи вирубки лісів. В ході економіко-математичного моделювання раціонального використання земель лісогосподарського призначення в Україні нами були запропоновані три стратегії розвитку лісового господарства: стратегія І (екоцентричний підхід), стратегія ІІ (збалансований підхід), стратегія ІІІ (техноцентричний підхід). На основі запропонованих управлінських підходів раціонального використання земель лісогосподарського призначення нами були розроблені математичні моделі, які дозволяють здійснити аналіз ефективності застосування тієї чи іншої стратегії. Адекватність розроблених рівнянь регресії підтверджуються коефіцієнтом детермінації, критеріями Фішера (F) та Дарбіна – Уотсона (DW).[||]Increasing world population rates and significant demand for land resources for agriculture, timber production and fuel (especially in less developed countries) have accelerated deforestation. The obvious effect of such negative phenomena is the destruction of habitats for the existence of a large number of species of flora and fauna, and the reduction of biodiversity in the world. Analysis of the literature revealed that, despite the large number of studies, the problem has not been sufficiently studied, and the question of forming a modern financial and economic system of rational use and protection of forestry land of Ukraine, based on economic and mathematical modeling, remains unclear. We have an urgent need to work out the principles of the effective functioning of the forest complex, which depend not only on the level of development of the forestry process, but also on the effective economic and mathematical modeling of the development of the forest industry as a whole. The rational use of forest land for the benefit of the public, the improvement of the environment and the improvement of productivity are extremely important tasks. To facilitate the development of an economic and mathematical model of forest land use, appropriate reductions in the names of structural indicators that affect the use of forest resources have been proposed. In the course of economic and mathematical modeling of rational use of forest land in Ukraine, we proposed three strategies for forestry development: strategy I (ecocentric approach), strategy II (balanced approach), strategy III (technocentric approach). On the basis of the proposed management approaches to the rational use of forest land we have developed mathematical models that allow us to analyze the effectiveness of the application of a strategy. The adequacy of the developed regression equations is confirmed by the determination coefficient, the Fisher (F) and Darbin - Watson (DW) criteria.
As a result of the research, we have been shown, on the basis of mathematical calculations, that contrary to each other, ecocentric and technocentric approaches can cause irreparable damage to the financial, economic and environmental situation in our country. In view of this, we have proposed management decisions for the use and protection of forest land, in the context of sustainable development, reflecting the positive ecological and economic dynamics of forest use in Ukraine.

В. В. Венгерк. е. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. VengerPhD in Economics, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

GLOBAL EXPERIENCE OF INDUSTRIAL POLICY MODELS’ IMPLEMENTATION

У статті розглядається світовий досвід реалізації моделей промислової політики держави. Виявлено, що поряд із наявністю широкого інструментарію, у науковій літературі до цього часу не сформувалися єдині підходи щодо класифікації моделей промислової політики, проте досить широко розглядаються такі моделі промислової політики, як «жорстка» (або вертикальна) та «м’яка» (або горизонтальна).
З огляду на цільові орієнтири розвитку промисловості, що ставляться державою виділяють такі моделі промислової політики, як: експортно-орієнтовану; імпортозаміщення; інноваційну.
Доведено, що зазвичай держава поєднує декілька моделей, залежно від тих цілей і пріоритетів, які вона ставить перед собою. Проте сьогодні, у провідних країнах світу переважає чітка тенденція переходу від допомоги проблемним секторам економіки та вирощування національних лідерів до нової промислової політики, заснованої на інноваціях та конкурентоспроможності.[||]The paper reviews the global experience in implementation of state industrial policy models. The study revealed that, along with the availability of a wide range of tools, no common approaches to the classification of industrial policy models have been formed in the scientific literature. However, industrial policy models such as “tough” (or vertical) and "soft" (or horizontal) are widely considered.
The “tough” industrial policy model aims to develop individual priority sectors of the economy through the allocation or redistribution of resources for production activities carried out directly by the state.
The use of the “soft” model of industrial policy is based on the idea of supporting the competitiveness of national companies, focusing on creation of favorable conditions to start and conduct business in all sectors, without emphasizing any particular entities of state support.
Taking into account industry development targets of the state, there are such industrial policy models as export-oriented, import substitution and innovative ones.
Each of these models has its advantages and disadvantages, however, in practice, the reviewed models in their pure form are not used. Usually, the state combines several models, depending on the goals and priorities that it sets.
At the same time, most countries prefer an innovative model of industrial development. For the successful implementation of an innovative model of industrial policy, the state has to incur considerable costs for the creation of innovative and information infrastructure, training of scientific personnel, organization of the system of effective protection of intellectual property and technology transfer, insurance of risks of innovation activity.
Also, despite the combination of different industrial policy models, industrialized countries prefer horizontal industrial policy, which is characterized by a change in the functions of the state from traditional structural and sectoral regulation to solving infrastructure problems, as well as to creating favorable business climate for sustainable business development. That is, in developed countries there is a clear tendency to move from helping problematic sectors of the economy and growing national leaders to a new industrial policy based on innovation and competitiveness. At the same time, policy instruments are changing - there is a shift from the state budget allocation of funds between industries to financing together with the private business of scientific research, development of economic strategy and optimal conditions of functioning.

О. М. Грибіненкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД

O. HrybinenkoPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic of Enterprises,Dnipro University of Technology, Dnipro

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY LEVEL OF THE WORLD COUNTRIES: INTEGRATION APPROACH

У статті розглянуто сучасний науково-методичний інструментарій дослідження економічної безпеки, доведено доцільність використання інтеграційного підходу, що передбачає застосування методичного апарату багатовимірного оцінювання складових економічної безпеки. Доведено, що складність та суперечливість концепту економічної безпеки країн вимагає пошуку нових підходів щодо визначення її змістовного наповнення, розвитку методологічного апарату її оцінювання. Систематизовано існуючі методики оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки. Запропоновано та описано авторську методику оцінювання економічної безпеки країн, яка включає запропонований інтегральний індекс безпеки, що враховує фактори регіональної ознаки та рівня соціально-економічного розвитку країн, використання якої дозволить встановлювати відмінності у системах забезпечення економічної безпеки країн із різним рівнем розвитку. Запропонована методика включає обґрунтування структури відповідного індексу міжнародної економічної безпеки, визначення способів нормування, обрання форми інтегрального розрахунок інтегральних оцінок та аналіз результатів. Ґрунтуючись на тому, що економічна безпека країни нерозривно пов'язана зі стійким розвитком національної економічної системи, обґрунтовано доцільність кореляції індикаторів економічної безпеки країн світу із цілями Концепції сталого розвитку ООН.[||]In the article the modern scientific and methodological tools for studying economic security are examined and the most common approaches are identified: the resource-functional approach, the reproductive approach, the value approach, the conceptual approach, the integrated approach, the system approach, the system- synergistic approach. The expediency of using the integration approach, which provides for the application of the methodological apparatus of multidimensional assessment of the components of economic security, is proved. It is shown that the complexity and inconsistency of the countries economic security concept requires the search for new approaches to determine its content, the development of the methodological apparatus for its assessment. The existing methods for assessing and analyzing the level of economic security are systematized. An author's methodology for assessing the economic security of countries is proposed and described, that includes an integrated safety index that takes into account factors of regional characteristics and the socio-economic development level of countries, the use of which will allow to establish differences in the systems of ensuring countries economic security of with different development levels. The proposed methodology includes the corresponding index structure justification of international economic security based on the allocation components of different orders, the system formation of security indicators, the systematization of possible parameters regarding the nature of their impact on the economic security level and its components; determination of methods for normalizing individual parameters, which will ensure their reduction to a comparative form and allow aggregation to the corresponding structure of the final integral index; the appropriate form selection of an integral indicator and the significance assessment of the individual components of the sub-indices and the individual parameters included in them; conducting appropriate empirical calculations; analysis of the results. Based on the fact that the country's economic security is inextricably linked with the sustainable development of the national economic system, the feasibility of correlating the economic security indicators of the world countries with the goals of the UN Sustainable Development Concept is substantiated.

А. В. ОхотніковНачальник департаменту регіонального розвитку,АТ «Укргазвидобування», м. Київ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ СТОРІН У ПРОЄКТАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

A. OkhotnikovHead of Regional Development,Ukrgasvydobuvannya JSC, Kyiv

STAKEHOLDERS CLASSIFICATION IN THE DEVELOPMENT PROJECTS OF GAS AND OIL COMPANIES IN UKRAINE

Досліджено теоретичні питання обґрунтування та розробки класифікаційних ознак заінтересованих сторін у проєктах підприємств нафтогазової галузі. Обґрунтовано особливості реалізації проєктів регіонального розвитку нафтогазових підприємств. Наведено авторські підходи до класифікації заінтересованих сторін зовнішнього середовища підприємства нафтогазової галузі залежно від етапів організації господарської діяльності з видобування вуглеводнів та залежно від економіко-правової природи відносин. Доведено, що методологія проєктного управління є однією з найбільш оптимальних для характеристики заінтересованих сторін підприємства нафтогазової галузі відповідно до етапів організації господарської діяльності з видобування вуглеводнів. Проаналізовано сучасні тенденції зміни якісних параметрів відносин підприємств нафтогазової галузі із заінтересованими сторонами. Запропоновано шляхи оптимізації системи управління відносинами із заінтересованими сторонами у детермінованому зовнішньому середовищі господарської діяльності.[||]Theoretical issues of substantiation and development of stakeholder classification features in projects of gas and oil companies were investigated. Regional development projects for gas and oil companies are mainly related to seismic operations on new areas, well drilling, construction and infrastructure maintenance. According to the methodology of project management, planning and implementation of each project involves the establishment of a list of project stakeholders, their characteristics, the assessment of the interest level and impact. The author substantiated that a project-based approach to stakeholder relationship analysis can most fully ensure disclosure of stakeholder project information in gas and oil industry. Thus, it is more accurate to justify the amount of resources needed for organizing stakeholder relationships. Accordingly, the classification of environmental stakeholders by the organization stages of oil and gas production based on project management methodology can be carried out. For a more in-depth analysis of the stakeholders impact on the parameters of the projects in the gas and oil industry, it is advisable to consider the separate stages of hydrocarbon production organization from the initial stage, namely obtaining a special permit for the use of subsoil by the results of the Oil and gas auction to the final stage of production wells elimination. Each stage is characterized by a decisive role for individual stakeholders. The author's approach to the stakeholders’ classification of the external environment in the gas and oil industry depending on the economic and legal nature of the relations is presented. It is proved that the project management methodology is one of the most optimal for the characterization of the stakeholders in the gas and oil industry company in accordance with the organization stages of hydrocarbon production. The modern tendencies of qualitative parameters change of relations in the companies of gas and oil industry with stakeholders are analyzed. The ways to optimize management system of relations with stakeholders in the determined external environment of economic activity are offered.

О. М. Стасюкк. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”Л. Ю. Чмирьованауковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”Н. О. Федяймолодший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ШВИДКІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ВИСОКОШВИДКІСНИХ НАЗЕМНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. StasiukPhD in Economics, Senior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”L. ChmyrovaResearcherState Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”N. FediaiJunior Researcher,State Organization “Institute of the Economy and Forecastingof the National Academy of Sciences of Ukraine”

SPEED AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF HIGH SPEED LAND TRANSPORTATION

У статті висвітлено основні етапи становлення та розвитку швидкостей як конкурентної переваги високошвидкісних наземних пасажирських перевезень транспортними системами HSR та Maglev, а також з’ясовано, що на даний момент, на базі існуючих технологій збільшення середніх швидкостей даних систем неможливе. Розглянуто основні напрями вирішення проблеми підвищення швидкостей високошвидкісних наземних пасажирських перевезень на сучасному етапі. Узагальнено технічні особливості експлуатації високошвидкісних наземних транспортних систем HSR та Maglev та умови віднесення ліній до високошвидкісних. Окреслено основні проблеми щодо створення єдиної європейської високошвидкісної залізничної мережі. Проведено аналіз розвитку високошвидкісного руху в світі, який показав, що глобальна високошвидкісна мережа не є однорідною з точки зору швидкості та поширення для високошвидкісних наземних транспортних систем HSR та Maglev. Виявлено залежність між підвищенням швидкості високошвидкісних наземних пасажирських перевезень, зростанням високошвидкісної мережі, показників пасажирообігу, а також обсягів перевезень пасажирів у світі.[||]The article determines that development of the system of new economic relationships advances the category of time as its kernel link. A new entity emerges known as the economy of a high speed. Its study completed shows the high-speed lines operate carriage of passengers only. Duration of a trip is one of the key factors determining demand for the carriage to be made with one mode of transport or the other. Reasons are made available proving the increasing speed of the carriage of passengers and other advantages of the high-speed land transport systems based on cost-effectiveness, respecting the environment, high level of safety and convenience as compared to other modes of transport are incorporating the fast travelling into economy and ecology of the worldwide transport system. The article highlights key stages of speed development. This constitutes a competitive advantage of a high-speed land carriage of passengers with HSR and Maglev transportation systems. It is the speed that impacts on productivity of technical facilities, infrastructure, effort of the operating staff, energy efficiency, time spent by passengers per trip and determines competitiveness of a given transport system. Existing technologies can no longer provide increasing average speeds for the systems in question. It reviews key arrangements for resolving the issue of increasing the speed of high-speed land carriage of passengers at a current stage. Summary is made available for the technical features of HSR and Maglev high-speed land transportation systems. It reviews the criteria for a line to qualify as a high-speed. HSR uses various operational models for a high-speed rail traffic, different properties for electrification systems etc. This spawns a range of issues throughout the operation. Technical features of Maglev operation build upon using one of the three existing technologies for magnet suspension of the trains. The article also indicates key issues for developing a single European high-speed railway network. Developments of high-speed commutes worldwide have been analysed. Global high-speed network is not uniform by speed and availability for HSR and Maglev high-speed land transportation systems. Increasing the speed of high-speed land carriage of passengers and growing high-speed network impact on passenger traffic and volumes of passenger carriage worldwide. The article substantiates that the carriage of passengers by HSR and Maglev holds a competitive advantage, the speed, providing a background for enhancing competitiveness of the high-speed land carriage of passengers.

Н. Г. Ревенкок. е. н., професор, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Херсон, УкраїнаО. Е. Ломоносовак. е. н., доцент, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Херсон, Україна

ВАРТІСНЕ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

N. RevenkoPhD in Economics, Professor, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)O. LomonosovaPhD in Economics, Ass. Prof., Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

COST RATIONING OF THE CONSUMPTION OF MATERIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITIES

Розглянуті методичні питання нормування матеріальних ресурсів промислових матеріаломістких підприємств. Показана тенденція зростання питомої ваги вартості матеріальних ресурсів у витратах підприємств на виготовлення і реалізацію продукції і відсутність ефективних систем ресурсовикористання. Запропоновано доповнити існуючу систему нормування ресурсів вартісними нормами витрат, як їх ринкового еквіваленту. При розрахунках вартісного еквіваленту норми витрат матеріальних ресурсів передбачено врахування зміни чинників впливу на її величину, що дозволяє мінімізувати матеріаломісткість продукції в одній гривні. Вибір факторів, здійснюється за допомогою кореляційних регресивних математичних моделей. Проаналізовано поведінку показника матеріаломісткості і його чутливості до ризику, що дозволяє корегувати вартісну норму витрат при зростанні факторів впливу. Для розбудови ефективної системи ресурсозабезпечення і ресурсовикористання матеріальних ресурсів запропоновано створити спеціальний підрозділ, де зосереджити команду фахівців із різних підрозділів, які сьогодні займаються питаннями ресурсоспоживання.[||]Methodological issues of rationing the material resources of industrial material-intensive enterprises are considered. The growth trend of the share of the cost of material resources in the costs of enterprises for the manufacture and sale of products and the lack of effective resource management systems are shown. The insufficient ability of the existing system of rationing the expenditure of resources in physical units has been proved to ensure a decrease and efficient use of material resources of enterprises in market conditions. It is proposed to supplement the existing system of rationing resources with cost norms of expenditures as their market equivalent, namely, by calculating the cumulative cost norm of expenditure of material resources on the UAH of commodity products. When calculating the cost equivalent of the rate of consumption of material resources, it is envisaged to take into account changes in factors of influence on its value, which will minimize the material consumption of the products of one UAH. The selection of factors that affect material consumption and increase the efficiency of the resource use process is carried out using correlation regressive mathematical models. The behavior of the indicator of material consumption and its sensitivity to risk is analyzed, which allows you to adjust the cost rate of expenditure with the growth of influence factors.
To develop an effective system of resource supply and resource use of material resources, it was proposed to create a special unit "Resource Center of the enterprise", where to focus a team of specialists from different departments, which today deal with issues of resource consumption. Concentration of professional competencies of process engineers, rationing experts, economists, marketers, logisticians will help to create a powerful potential of the system of effective management of material costs, which will reduce their cost by 1-3 % in the cost of production.

О. В. Смирнак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий РігА. М. Арієнчукмагістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКУМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

О. SmyrnaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”А. AriienchukMaster student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACCUMULATION OF FINANCIAL RESOURCES BY ENTERPRISES IN THE FINANCIAL MARKET

До початку кризових явищ розвиток економіки України відзначався досить швидкими темпами її росту, в тому числі у фінансовому секторі. В сегменті фондового ринку стрімкий розвиток супроводжувався підвищенням інвестиційної спроможності, розвитком кредитних відносин, залученням іноземних інвестицій. З погіршенням економічної і політичної ситуації в країні цей розвиток майже зупинився, тому сьогодні можна спостерігати лише незначні перманентні коливання. При цьому заручниками обставин стають підприємства реального сектору, оскільки для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопичень підприємства використовують різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові.
Фондовий ринок сприяє обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємством та створює умови для конкуренції. Фондовий ринок на сьогодні дає необмежені можливості для формування фінансових ресурсів і його роль набуває все більшого значення.
На сучасному етапі корпоративному сектору в Україні вкрай необхідний довгостроковий капітал для оновлення, розширення або безперебійної роботи виробництва, котрий не може бути залучений на внутрішньому фінансовому ринку. Адже український фондовий ринок в сучасних умовах не може в повному обсязі забезпечити потреби підприємств реального сектору економіки.[||]Before the beginning of the crisis conditions of development of the world economy there were rather fast rates of its growth, and in particular the financial market. If we consider the segment of the stock market, then rapid development was accompanied by increased investment capacity, development of credit relations, attracting foreign investment.
The stock market facilitates the circulation and rational allocation of financial resources, gives the opportunity to independently evaluate the efficiency of enterprise management and creates conditions for competition. The stock market today provides unlimited opportunities for the formation of financial resources and its role is becoming increasingly important.
As for the stock market of Ukraine, before the crisis, it slowly developed, and with the onset of difficult economic and political situation in the country, this development has almost stopped, so today we can observe only minor permanent fluctuations. And the hostages of circumstances in times of economic crisis, with the underdeveloped and already stock market, are the enterprises of the real sector. After all, for the implementation of economic activity, production of products, income and accumulation of the enterprise use different types of resources: material, labor, financial. The latter should mean the accumulated cash from different sources: own, borrowed and borrowed, which come into circulation and are intended to cover its needs. However, own sources of financing the enterprise is not always sufficient.
At the present stage, the corporate sector in Ukraine needs the long-term capital needed to upgrade, expand or operate smoothly, which cannot be involved in the domestic financial market. After all, the Ukrainian stock market in modern conditions can not fully meet the needs of enterprises of the real sector of the economy, and therefore there is a need to attract "long financial resources" in the foreign market, which, in turn, has a number of advantages, and the particular and the most important condition is the scale engagements that could fully meet the needs of domestic businesses that need enormous amounts of fundraising.

О. А. Подолянчукк. е. н., доцент,завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

O. PodolyanchukPhD in Economics, associate professor,Head of Accounting and Taxation Department in EconomicsVinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING FOR VALUE ADDED TAX

У статті вивчено наукові думки щодо сутності поняття податок на додану вартість та його нормативне обґрунтування. Визначено, що облікове формулювання податку на додану вартість є мало дослідженим. Запропоновано авторський підхід до визначення змісту податку на додану вартість як облікової дефініції та зауважено про усі його елементи. Відзначено про основи формування податкових накладних та їх вагомість при визначені податкового кредиту щодо ПДВ. Акценто¬вано на проблемних аспектах обліку розрахунків з податку на додану вартість. Запропоновано використання субрахунків та аналітичних рахунків для систематизації оподатковуваних операцій податком на додану вартість. Досліджено позиції науковців та висловлено власну думку про сучасну систему обліку розрахунків з податку на додану вартість. Виокремлено основні завдання обліку розрахунків з податку на додану вартість.[||]Value added tax is defined as one of the main budget-forming taxes for its entire historical existence. The article examines the scientific opinions on the concept essence of the value added tax and its normative justification. It is confirmed that the instability of the tax legislation is the reason for the complexity of the mechanism of VAT administration, accounting and control. It is determined that the accounting formulation of value added tax is poorly understood. The author defines its content as an accounting definition: value added tax is an indirect nationwide tax, which is a component of the price of goods (services) and includes tax obligations for the supply of goods (services), tax credit for the supply of goods (services) and payments with VAT budget. This approach exposes all elements of the tax. The basics of forming tax invoices and their importance in determining the tax credit for VAT are noted. It focuses on the problematic aspects of accounting for value added tax calculations. It is suggested to use subaccounts and analytical accounts to systematize taxable transactions with value added tax. The positions of scientists have been researched and the opinion of the modern system of accounting of calculations from value added tax has been expressed. It is noticed that the use of subaccounts 643 and 644 makes it possible to compare the confirmed and unconfirmed VAT, to control the generated and received tax invoices, to check the authenticity of the credentials. The scientific opinion regarding the autonomy of the existence of parallel accounting for value added tax and tax calculations is critically evaluated. It has been argued that accounting, as the main one for determining state payments, payments and payments to the budget, should be the only one for the information support of the management system. The main tasks of accounting for calculations of value added tax are distinguished: correct and timely formation of tax invoices; analysis of registered and unregistered tax invoices in a single register of tax invoices; objective display in the system of calculations with VAT "substitutes" of tax invoices; authentic and true representation of taxable VAT transactions in the accounting system; timely formation of registers of synthetic and analytical accounting and tax reporting. The need to find ways to improve the presentation of value added tax in the accounting system is substantiated.

Н. В. Сергєєванауковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу,Національний науковий центр «Інститут механізації таелектрифікації сільського господарства», смт. Глеваха

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ

N. SergeyevaResearch Fellow, Head of Scientific and Organizational Department,National Science Center "Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture", Glevakha

IMPROVEMENT OF THE CAPITAL INVESTMENT REPORTING METHODOLOGY

У статті розглянуто підходи до обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій. Проаналізовано діючу методику відображення операцій з капітальними інвестиціями у формах звітності. Вивчено праці провідних науковців щодо удосконалення синтетичного та аналітичного обліку капітальних інвестицій. Удосконалено підходи до відображення в обліку та звітності амортизації об’єкта, що отримано у фінансовий лізинг та операцій з реінвестування прибутку, що створить додаткове джерело фінансування капітальних інвестицій. Запропоновано нараховувати амортизацію на об’єкт основного засобу, що отримано у фінансовий лізинг з подальшим відображенням на рахунку 136 «Знос необоротних активів у лізингу» та позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування» з відповідними змінами у фінансовій звітності. Удосконалено форму Приміток до річної фінансової звітності в частині розділу ІІІ Капітальні інвестиції.[||]Approaches to accounting and analytical support of capital investments are considered in the article. The current method of presenting equity transactions in reporting forms is analyzed. The works of leading scientists on the improvement of synthetic and analytical accounting of capital investments are studied. Improved approaches to accounting for and depreciation of a financial lease and profit reinvestment facility will create an additional source of equity financing. It is proposed to charge depreciation on an item of property, plant and equipment, which was received in a financial lease and subsequently reflected in the account 136 “Depreciation of non-current assets in leasing” and off-balance sheet account 09 “Depreciation deductions”. Therefore, Form 3 “Cash Flow Statement” needs improvement: the depreciation of non-current assets in the lease should be reflected in section II Cash flow from investing activities in the new line 3230 “Income from depreciation and amortization with other depreciation allowances. According to the amount of these revenues, the item in the Statement of Financial Results 2515 “Depreciation” and the Balance Sheet 1012 “Depreciation of property, plant and equipment” should be increased. For the sake of better accounting, we propose the following structure to account 15: 1521 "Overhaul, modernization of assets", 1522 "Acquisition of fixed assets", 1523 "Creation of fixed assets", 1541 "Acquisition of rights of use", 1542 "Acquisition of objects intellectual property ", 1543" Creation of objects of intellectual property ", 1551" Acquisition (cultivation) of long-term biological assets of plant production ", 1552" Acquisition (cultivation) of long-term biological assets of animal husbandry". Accordingly, we consider it expedient to improve the form of Notes to the Annual Financial Statements in Part III, Capital Investments, and set out in the following form: p. 280 "Capital repairs, asset modernization", p. 290 "Acquisition of fixed assets", p. 300 "Creation of fixed assets" 310 “Acquisition of rights of use”, p. 320 “Acquisition of intellectual property objects”, p. 330 “Creation of objects of intellectual property”, p. 340 “Acquisition (cultivation) of long-term biological assets of plant production”, p. 350 "Acquisition (cultivation) of Livestock-term biological assets."

Ю. Л. Грінченкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

ПРЕВЕНТИВНИЙ МОНІТОРИНГ УМОВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Yu. HrinchenkoPhD in Economics, associate professor,associate professor of chair of marketing and business administration, Odesa I.I. Mechnikov National University

PREVENTIVE MONITORING OF CONDITIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY

Питання сталого розвитку галузей привертає увагу державних органів регулювання в контексті перспектив наявності необхідних фінансових ресурсів та відповідно високих показників роботи економічних агентів галузі. Метою статті є розробка і обґрунтування універсальної методики превентивного тестування сталості розвитку економічних агентів галузі. У процесі дослідження використано такі загальнонаукові методи: дедукції при аналізі сучасних тенденцій галузевого розвитку; формалізації при визначенні ключових принципів державного превентивного моніторингу; систематизації та узагальнення при встановленні ключових показників фінансово-економічної оцінки сталості розвитку. Результати. Визначено нормативні завдання формування єдиної системи показників оцінювання економічних агентів авіаційної галузі. Сформовано концепцію складу системи показників, що синтезують аналіз стану рентабельності, платоспроможності, структури балансу, ділової активності, фінансової стійкості та вірогідності банкрутства. Сформульовано принципи та фундаментальні положення проведення превентивного моніторингу суб’єктів галузі, якими є підприємства авіаційної промисловості, транспортні перевізники та аеропорти. Перспективами подальших досліджень є розробка диференційованої шкали рейтингового оцінювання із формулюванням рекомендацій щодо державного регулювання партнерських відносин в галузі.[||]The issue of the sustainable development of industries is in focus of governmental regulative institutions in the context of perspectives of financial resourcing and operational performance of economic agents within industry. The goal of the article is to develop and reason the universal methodology for preventive testing of the sustainability development of industry’s economic agents. For the research the article adopted general scientific methods as deduction method to analyze current trends of industrial development; formalization method to formulate the key principles of governmental preventive monitoring, systematization and generalization method to set the key indicators of financial-economic evaluation of the sustainability of the development. Skytrax rating is widely used in aviation industry to assess its economic agents, but none of the Ukrainian ones are participating in the assessment. Based on benchmarking methodology this rating helps to reveal relations among industrial agents and primary targets for governmental regulation and intervention. Applying this methodology to Ukrainian agents helps to build the system of indicators for sustainable development evaluation. Results. The article research generates the normative objectives for formulating of the common system of indicators for evaluation of the economic agents of the aviation industry. The concept for evaluation indicators system was elaborated. It synthesizes the analysis of profitability, solvency, balance structure, business activity, financial stability and bankruptcy probability. Considering the Ukrainian agents, the airports show better financial performance, including solvency and profitability, while the air carriers and the aircraft equipment manufacturers has not reached high levels of financial stability. The article formulates the principles and fundamental thesis to conduct a preventive monitoring of industry’s agents, including aircraft manufacturers, air carriers and airports. The perspectives for the further research relate to developing of differentiate scale for rating assessment and forming recommendations for regulation of partnership relations within the industry.

Г. О. Рогановак. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій (м. Київ)І. В. Кравченкомагістрант кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій (м. Київ)

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

H. RohanovaPhD in Economics, docent of department of finance,National University of Food Technologies (Kyiv)I. KravchenkoMaster of Finance Department,National University of Food Technologies (Kyiv)

FORECASTING THE AVAILABILITY OF THE WORKING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

Мета статті полягає у визначення впливу внутрішніх факторів на формування оборотного капіталу та прогнозування рівня забезпеченості ним конкретного підприємства.
Досліджено розвиток методологічних підходів до прогнозування оборотного капіталу підприємств. За допомогою аналізу трендів визначено напрями динаміки для складових оборотного капіталу підприємства та визначено прогнозні показники загального його розміру на наступні два роки. Проведено кореляційно-регресійний аналіз оборотного капіталу підприємства та побудовано модель з чотирьома факторними ознаками: чистий фінансовий результат; загальна вартість активів; власний капітал; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Обґрунтовано головне завдання управління оборотним капіталом підприємства: забезпечення достатнього обсягу та оптимальної структури оборотного капіталу у контексті дотримання ліквідності та платоспроможності підприємства. Потенційними загрозами ефективного управління оборотним капіталом підприємства ідентифіковано зменшення залишку грошових коштів та їх еквівалентів та збільшення дефіциту абсолютно ліквідних активів та швидко реалізованих активів.
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні потреби в необхідних оборотних активах, які плануються до використання в операційному процесі підприємства, оптимізації співвідношення окремих їх видів і залучення найбільш ефективних їх різновидів з позиції рівня продуктивності та потенційної прибутковості використання у майбутньому.[||]The article aims at determining the impact of internal factors on the formation of working capital and forecasting it at a particular enterprise.
The methodological approaches to forecasting the working capital of enterprises has been researched. Analyzing the trends, the directions of dynamics for the components of the working capital of the enterprise have been determined, and the forecasting indicators of its total size for the next two years have been defined. The correlation and regression analysis of the working capital of the enterprise has been carried out, and the model containing four factors features: the net financial result, the total value of assets, the equity, and accounts receivable for goods, works, services – has been developed The working capital of Obolon PJSC was formed at the level of 18-30% of the company's assets in 2015-2018. During the period under study a share of the working capital tends to decrease, while financing of non-current assets tends to increase. The use of forecasting technologies makes it possible to state a tendency in the decrease in the total value of working capital and the further reduction of the economic potential of Obolon PJSC.
The main task of managing the working capital of the enterprise has been substantiated: ensuring the sufficient volume and optimal structure of the working capital in the context of compliance with the liquidity and solvency of the enterprise. This task is solved, first of all, by the efficient management of cash balances and their equivalents. It has been identified that potential threats to the effective management of the working capital at the enterprise include the decrease in the balance of cash and cash equivalents and the increase in the deficit of absolutely liquid assets and rapidly realized assets.
The further studies are perspective and include the determination of the need in the required working assets that are planned for use in the operating process of the enterprise, the optimization of the ratio of their certain types, and the attraction of their most effective varieties in terms of productivity and potential profitability in the future.

В. О. Дмитрукк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка

ПІДХОДИ ДО СУТІ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ” ТА “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”

V. DmytrukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

APPROACHES TO THE ESSENCE, INTERCONNECTION OF CATEGORIES OF "INTELLECTUAL CAPITAL" AND "INTELLECTUAL POTENTIAL"

У статті досліджено підходи до взаємозвязку інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу на рівні підприємств. Визначено основні напрями досліджень категорії “інтелектуальний капітал”, проаналізовано основні підходи до визначення її сутності, виявлено ключові характеристики. Висвітлено загальні властивості інтелектуального капіталу та підходи до його структуризації. Визначено основні напрями розвитку категорії “потенціал підприємства”, виявлено тенденції у підходах до визначення її сутності. Проаналізовано визначення сутності понять ”інтелектуальний потенціал “ та “інтелектуальний потенціал підприємства”, визначено їх ключові характеристики. Виявлено, що у визначеннях зберігаються основні риси та складові потенціалу, проте з ухилом до інтелектуальної сфери. Проаналізовано погляди вчених на суть та взаємозвязок категорій “інтелектуальний капітал” та “інтелектуальний потенціал” на рівні підприємства, запропоновано виділити три основні підходи.[||]The article studies approaches to the relationship of intellectual capital and intellectual potential at the enterprise level. Defined the main directions of research of the category “intellectual capital”, the basic approaches to definition of its essence. Revealed that the key characteristics of intellectual capital is “the sum of knowledge”, “information and knowledge”, “the totality of the intellectual resources of people, companies and organizations”, “competitive”, “competitive advantage”. It describes the General properties of intellectual capital and approaches to its structuring. The main directions of development of the category “potential of enterprise”, trends in approaches to definition of its essence. Analyzed to define the essence of the concepts of ”intellectual potential “ and “intellectual potential”. Determined that their key characteristics are: “a set of intellectual qualities and resources”, “integrated ability of the person or group of persons”, “to accumulate, create and use knowledge, and the like, internal possibilities of the enterprise”, “decision problems,” “development, self-preservation,” “create new spiritual and material values”, “competitive advantage.” It is revealed that the definitions remain the main features and components of the potential, but with a bias towards the intellectual sphere. Analyzed the views of scientists on the essence and the interconnection of categories “intellectual capital” and “intellectual potential” at the enterprise level. Proposed to distinguish three main approaches to interconnection” of relationships between us categories: intellectual potential of the company together with the financial capability is a factor for the formation of intellectual capital; intellectual capital, formed on the basis of intellectual resources is the basis for the formation of the intellectual potential; intellectual capacity is formed in parallel with intellectual capital from the products of intellectual activities add value and which do not add value, and have no explicit hierarchical relationship.

Є. О. Музичкак. е. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій

ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВЩИНИ НА РОЗВИТОК ТА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ В ЦІЛОМУ

Y. MuzychkaPhD in Economics, associate Professor of the Department of Tourism and Hotel Business, National University of Food Technologies

NFLUENCE OF EFFECTIVE BUSINESS PLANNING OF THE LIVESTOCK TOURIST INDUSTRY ON THE DEVELOPMENT AND ATTRACTIVENESS OF THE REGION IN GENERAL

У статті вивчено туристичну привабливість Львівського регіону – як прикордонного. Проаналізовано динаміку туристичних потоків іноземних туристів до регіону. Узагальнено підходи до визначення поняття «бізнес-планування». Наведено ключові переваги прикордонного співробітництва для туризму та основні проблеми туристичного співробітництва, а також запропоновано заходи щодо підвищення туристичної привабливості регіону. Проаналізовано туристичний потенціал Львівщини. Визначено країни, з яких найбільше зацікавлені туристи у відвідуванні Львівського регіону та країни. Вивчено статистичну інформацію та визначені умови створення бізнес-плану Львівського регіону. Підкреслено, що метою розвитку туризму в Україні є створення конкурентоспроможного на внутрішньому та світовому ринках національного туристичного продукту, розширення внутрішнього та збільшення обсягів в’їзного туризму, за рахунок створення ефективного бізнес-планування та забезпечення на цій основі комплексного розвитку курортних територій та туристичних центрів з урахуванням соціально-економічних інтересів населення, збереження та відновлення природних територій та історико-культурної спадщини.[||]The article explores the tourist attractiveness of the Lviv region as a border. The analysis of the dynamics of tourist flows by foreign tourists in the region. The approaches to the definition of the concept of "business planning" are defined and summarized. The main advantages of cross-border cooperation are emphasized and the main problems of cooperation in the tourism sector are summarized, and measures to increase the tourist attractiveness of the region are considered. The tourism potential of the Lviv region is analyzed. The countries whose tourists are most interested in visiting the Lviv region and the country are identified. Statistical information and the conditions for creating a business plan of the Lviv region were studied. It is emphasized that the goal of tourism development in Ukraine is to create a competitive domestic and international domestic tourism product in the domestic and global markets, expand domestic and increase inbound tourism by creating effective business planning and ensuring integrated development of resort areas and tourist centers on this basis, taking into account socially -economic interests of the population, preservation and restoration of natural places and historical and cultural heritage. Trends in the development of modern tourism in the Lviv region are determined. The place of tourism in the socio-economic development of the region and its influence is displayed. The positive development trends in the tourism industry region are highlighted. Countries whose tourists are most interested in visiting Lviv. The tourism potential of the Lviv region is analyzed. The needs for the development of the tourism industry are identified; they form the general program of professional training for business planning. The phased formation of the tourism development program will allow the Lviv region to clearly define the goals, objectives and directions of development and improvement. The strategic priorities for expanding the tourism sector are identified. International strategies for sustainable development of the tourism industry are generalized. The statistical information and the conditions for creating a business plan of Lviv region were studied.

О. В. Орловськак. е. н., доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. ЛазарянаА. О. Бандуркодиректор філії «Центр сервісного забезпечення», АТ Укрзалізниця

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

O. OrlovskaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Humanitarian and Socio-Economic Training of Lviv Branch of the Dniprovsky National University of Railway Transport named after Ac. V. LazaryanA. BandurkoService Provider Center Director, JSC Ukrzaliznytsia

MACROECONOMIC ASPECT OF DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAYS IN UKRAINE

Розглянуто питання сучасного стану економіки України, проаналізовані основні етапи реформування соціально-економічного розвитку країни та їх вплив на рівень доходів населення. Визначені сутність та важливість показників розвитку національної економіки, визначена їх значимість при проведені аналізу ефективності економічного розвитку. Приділена увага перспективам активізації економіко-господарських зв'язків.
Проведено аналіз взаємовпливу основних макроекономічних показників на ступінь платоспроможності населення з метою визначення активності потенційних пасажирів та їх купівельної спроможності. Доведена залежність попиту на послуги транспорту від якості та ефективності роботи залізничного пасажирського транспорту.
Визначені основні проблеми інтеграції української залізничної галузі у Європейську транспортну систему, окреслено поетапно шляхи адаптації українських залізниць до європейських вимог, розкриті проблемні сфери взаємодії залізничних систем України та Європи, запропоновано можливі кроки з вирішення даних проблем. Визначено, що основними кроками з адаптації повинні бути: розроблення нормативної бази, модернізація та оновлення пасажирського рухомого складу,прийняття участі у роботі конвенцій та укладання міжнародних договорів про співпрацю з метою обміну досвідом.
Проаналізовані основні мотиви поведінки, а також вимоги потенційного пасажира до якості транспортних послуг, що надають українські залізниці на ринку транспортних послуг, дано оцінку його перевагам та недолікам. Досліджено якість пасажирських перевезень залізницею.
З метою визначення шляху вдосконалення функціонування пасажирських перевезень, як одного з чинників покращення якості роботи залізничної галузі України, розроблено SWOT – аналіз залізничної галузі з позиції пасажирських перевезень, у якому чітко виділені наявні сильні і слабкі сторони. Аналіз позитивних та негативних сторін роботи галузі дозволить у короткі терміни якісно і швидко виправити ситуацію на позитивну.
Запропоновано шляхи усунення негативних наслідків прояву макроекономічної нестабільності, що чинять вплив на сектор пасажирських залізничних перевезень.[||]The issues of the current state of the Ukrainian economy are considered, the main stages of reforming the socio-economic development of the country and their impact on the income level of the population are analyzed. The essence and value of indicators of development of national economy are determined, their importance in the analysis of efficiency of economic development is determined. The attention is paid to the prospects of intensifying economic and economic ties.
Analysis of the mutual influence of the main macroeconomic indicators on the degree of solvency of the population in order to determine the activity of potential passengers and their purchasing power. The dependence of the demand for transport services on the quality and efficiency of rail passenger transport has been proved.
The main problems of integration of the railway industry of Ukraine into the European transport system are identified, the ways of adaptation of the Ukrainian railways to the European requirements are phased out, the problem areas of interaction of the railway systems of Ukraine and Europe are revealed, the possible steps for solving these problems are proposed. It is determined that the main steps for adaptation should be: development of legal framework, modernization and updating of passenger rolling stock, participation in conventions and conclusion of contract on international cooperation for the exchange of experience.
The main motives of the behavior, as well as the requirements of the potential passenger for the quality of transport services provided by Ukrainian railways in the market of transport services are analyzed, its advantages and disadvantages are evaluated. The quality of passenger transportation by rail has been investigated.
In order to identify ways to improve the functioning of passenger transportation as one of the factors for improving the quality of the rail industry in Ukraine, SWOT is an analysis of the railway industry from the point of view of passenger transportation, which clearly identifies the strengths and weaknesses. Analyzing the positive and negative aspects of the industry will quickly and quickly resolve the positive situation.
Ways of elimination of negative consequences of manifestation of macroeconomic instability affecting the sector of passenger rail transportation are suggested.

Я. В. Галицькамагістрант кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ya. HalytskaMaster Student, Department of Finance,National University of Food Technology

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF REINSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті досліджено сучасний стан та проблеми розвитку ринку перестрахування в Україні. Наведено аргументи щодо необхідності покращення розвитку вітчизняного ринку перестрахування. Доведено, що для ефективного функціонування страхового ринку необхідним є створення правильної системи розподілу і перерозподілу ризику між страховиками. Сама cутніcть переcтрахування відображає перерозподіл обов’язків cтоcовно відшкодування збитку, між двома або декількома cтраховими організаціями, які cтрахова компанія взяла на cтрахування, задля забезпечення фінанcової надійноcті на cтійкоcті cамого cтраховика. В статті наведено процес перестрахування та його основні види. В процесі становлення України як незалежної країни відбувалося формування страхового ринку, тому вітчизняний страховий ринок є відносно молодим, якщо зрівнювати зі світовим. Таким чином, вітчизняні страхові компанії мають потребу в перестрахуванні, що дало б їм змогу перерозподіляти взятий на себе ризик та забезпечити собі стабільний розвиток. У статті досліджено та графічно наведено основні тенденції розвитку ринку перестрахування в Україні протягом останніх років. Встановлено основні перепони стабільного функціонування перестрахового ринку в Україні та наведено перспективи та можливості його розвитку.[||]The article investigates the current state and problems of development of the reinsurance market in Ukraine. The arguments on the need to improve the development of the domestic reinsurance market are presented. It is proved that for the effective functioning of the insurance market it is necessary to create the correct system of risk distribution and redistribution among insurers. The reinsurance market is an integral part of the insurance market, so the effective development of the insurance market without stable functioning of the reinsurance market is impossible. The very substance of reinsurance reflects the redistribution of the liability for the indemnity, between two or more insurance organizations that the insurance company has taken out for insurance purposes, to ensure financial reliability at the cost of the insurer itself. Reinsurance allows insurance companies, by attracting funds from other insurers, to ensure the honest fulfillment of obligations to make an insurance payment when the insured event occurs, while maintaining the stability of their financial position. The article describes the essence of the reinsurance process and its main types. In the process of becoming Ukraine as an independent country, the formation of the insurance market itself was taking place, so the domestic insurance market is relatively young when compared to the world. Thus, domestic insurance companies need reinsurance, which would allow them to redistribute the assumed risk and secure a sustainable development. Improvement and stimulation of the reinsurance market should play a significant role in the improvement and development of the domestic financial market. In order to fully evaluate the current state of the domestic reinsurance market and to identify the areas of activity to improve its activity, it is necessary to analyze the main indicators of the reinsurance market in Ukraine. The article investigates and graphically presents the main trends of the reinsurance market development in Ukraine in recent years. The main obstacles to the stable functioning of the reinsurance market in Ukraine are identified and the prospects and opportunities for its development are outlined.

Я. В. Микитенкостудентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологійВ. С. Фомінастудентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ

Y. Mykytenkostudent, finance department, National University of Food TechnologyV. Fominastudent, finance department, National University of Food Technology

INSURANCE FRAUD IN UKRAINE

У статті досліджено сутність та причини виникнення шахрайства в Україні. Описано основні мотиви страхового шахрайства. Розглянуто найпоширеніші шахрайські схеми у сфері страхування. Виділено сфери страхування, де шахрайство найбільш розповсюджене. Виявлено ряд проблем, що виникають в процесі боротьби з шахрайством на страховому ринку України, а також описано методи подолання цього явища. В статті було виявлено, що основна проблема страхового шахрайства виявляється у свідомо протиправній поведінці окремих суб'єктів страхових відносин, навмисно неправильному відображенні даних щодо умов договору страхування, внаслідок чого такі суб'єкти отримують можливості заволодіти чужим майном чи придбати права на майно шляхом обману, зловживання довірою. Аналіз показав, що поняття «страхового злочину» в Законі України «Про страхування» не визначено, що вказує на необхідність введення окремих положень щодо визначення страхового шахрайства і механізмів забезпечення протидії страховому шахрайству. Стосовно системи заходів з запобігання страхового шахрайства, то вона має спиратися на автоматизації боротьби з шахрайством, використанні штучного інтелекту, культурі боротьби з шахрайством та оперативного обміну інформацією. Аналіз показав, що інсценування страхового випадку вже давно є одним із найбільш популярних ризиків для страховиків. Найбільш схильними до шахрайства є автострахування, страхування життя та здоров’я, страхування тварин. За оцінками близько 30% клієнтів із полісом КАСКО свідомо намагаються обманювати свої страхові компанії. Згідно світової статистки, 14% усіх заявлених страхових випадків – це випадки страхового шахрайства. Щоб знизити рівень страхового шахрайства було запропоновано систему заходів щодо запобігання страхових махінацій.[||]The article explores the nature and causes of fraud in Ukraine. The main motives of insurance fraud are described. The most common fraudulent insurance schemes are considered. Areas of insurance are highlighted, where fraud is the most common. A number of problems are identified that arise in the process of combating fraud in the insurance market of Ukraine, and methods for overcoming this phenomenon are described. In the article it was revealed that the main problem of insurance fraud is in clearly illegal behavior of individual subjects of insurance relations, intentionally incorrect data reflected on the conditions of the insurance contract, with the result that such entities receive the opportunity to seize other people's property or acquiring rights to property by deception, abuse of trust. The analysis showed that the concept of «insurance crimes» in the Law of Ukraine «On insurance» is not defined, which indicates the need for the introduction of certain provisions regarding the definition of insurance fraud and enforcement mechanisms to counter insurance fraud. In relation to the system of measures to prevent insurance fraud, it must rely on automation and fraud detection, using artificial intelligence, the culture of anti-fraud and rapid exchange of information.
The analysis showed that the staging of the insured event has long been one of the most popular risks for insurers. Most prone to fraud are car insurance, life insurance and health insurance animals. It is estimated that about 30% of customers with insurance deliberately trying to cheat their insurance company. According to world statistics, 14% of all insured accidents are cases of insurance fraud. The data indicate that in 2018, the coefficient of loss in Ukraine amounted to 73%. On average, 15% of the incurred losses associated with insurance fraud, resulting in losses amounted to $ 1 billion a year. To reduce insurance fraud was the proposed system of measures to prevent insurance fraud. Implementation of the proposed measures will contribute to reducing insurance fraud in Ukraine and will positively contribute to the development of the insurance market as a whole.

У. В. Ситайлоаспірант кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України,«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

U. SytailoPhD Student of International Economics Department,National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

SCENARIOS FOR IMPLEMENTING THE ECONOMIC SECURITY STRATEGY OF THE UKRAINIAN ENERGY MARKET UNDER EUROPEAN INTEGRATION TRANSFORMATIONS

У статті на основі застосування сценарного підходу розроблено альтернативні сценарії реалізації стратегії економічної безпеки енергоринку України, що включають різну комбінацію припущень щодо його функціонування в умовах євроінтеграції. Рушійними невизначеностями розвитку енергоринку у довгостроковій перспективі визначено активність перетворень моделі ринку електроенергії, тобто усунення ознак регульованого ринку на користь практики лібералізованого ціноутворення, а також позитивні зрушення у контексті інтеграції енергосистеми України до європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Завдяки застосуванню методики «двох осей» розроблено чотири сценарії реалізації стратегії економічної безпеки енергоринку України на період до 2030 року. Автором представлено матрицю компаративного аналізу сценаріїв у відповідності до ключових трендів та вимог енергетичного законодавства ЄС. Згідно з припущеннями щодо умов реалізації розроблених сценаріїв розраховано прогнозні значення індикаторів економічної безпеки ринку електроенергії. На основі переведення кількісних значень індикаторів економічної безпеки у шкалу якісних оцінок сформовано та візуалізовано профіль розроблених сценаріїв.[||]In the article, based on the application of the scenario approach, alternative scenarios for economic security strategy implementation of the Ukrainian energy market were developed. They include a different combination of assumptions regarding its functioning under conditions of European integration. The author found out trends that will directly or indirectly affect the functioning of Ukraine's electricity market until 2030, which include: the European energy integration, which means synchronization of Ukraine's energy system with European Network of Transmission System Operators for Electricity; the decentralization of power generation, which is due to the integration of distributed energy sources into energy markets; the intellectualization of power distribution networks (the use of intelligent systems for energy flows accounting); the greening of the market, which implies the need for collective action to ensure the sustainable development of society; the transition to new social practices, which means new opportunities for end consumers. Transformation of the electricity market model, i.e. the elimination of the features of the regulated market in favour of the price liberalization practice, as well as improvements in the context of Ukrainian energy grid integration into the European energy association ENTSO-E, were identified as driving uncertainties of the energy market development in a long-term perspective. Four scenarios for implementing the economic security strategy of the Ukrainian energy market until 2030 were developed through the application of the "two axes" methodology. The scenarios were called "Brake Vestige", "False Start", "Overcoming Gravity”, "Two-Vector Focus". The author introduced a matrix of comparative analysis of scenarios in accordance with key trends and requirements of EU energy legislation. According to the assumptions about conditions of implementing the developed scenarios, the predictive values of economic security indicators of the electricity market were calculated. The profile of the developed scenarios was formed and visualized based on the conversion of quantitative values of economic security indicators into the scale of qualitative assessments.

Д. І. Довбенкобакалавр, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»О. М. Гребешковак. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РИЗИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ E-COMMERCE ПЛАТФОРМ В УКРАЇНІ

D. Dovbenkobachelor, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”O. HrebeshkovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Business Economy and Entrepreneurship Department,SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

EFFICIENCY AND RISKS OF E-COMMERCE PLATFORM FUNCTIONING IN UKRAINE

У статті узагальнено та систематизовано теоретичні засади та практика функціонування e-commerce платформ в Україні. Виявлено тенденції розвитку та розкрито сутність електронної комерції в українській економіці, виділено її види та типи. Наведено порівняльну характеристику вітчизняних e-commerce платформ, які функціонують за різними бізнес-моделями (B2B, B2C, C2C). Досліджено та виявлено фактори, що впливають на стан, динаміку та ефективність розвитку електронної комерції у вітчизняній економіці. На основі вивченої практики e-commerce платформ проведено оцінку ефективності їх функціонування на основі розрахованих коефіцієнтів конверсії та середньої вартості замовлення. Описано визначальні ризики діяльності e-commerce платформ в Україні, серед яких небезпека хакерських та вірусних атак, відсутність необхідної нормативно-правової бази саме для сфери електронної комерції, порушення прав споживачів. Сформульовано пропозиції щодо зниження виявлених ризиків у перспективі.[||]The article analyzes the practice of functioning of e-commerce platforms in Ukraine. The purpose of the study is to theoretically summarize and substantiate the impact of e-commerce on doing business by assessing the efficiency and riskiness of the functioning of major e-commerce platforms in the Ukrainian market. It has been proven that the most common types of e-commerce platforms are B2B, B2C and C2C models, but none of these types exists in pure form. The main trends in the development of e-commerce are identified, which include: dynamic development of marketplaces; cross-border work of electronic platforms; seasonality of e-sales. In order to evaluate the performance of the largest e-commerce platforms in Ukraine, the conversion rate and average cost of ordering have been identified and analyzed. Based on the data obtained on the effectiveness of the leading e-commerce platforms in Ukraine, a comparative characterization of the performance of these platforms is made and conclusions are drawn about the prospects for their further development. The working hypothesis is formulated that C2C type platforms have a relatively high efficiency. On the basis of statistical information and analytical data, it is analyzed how the development of the three most popular sites in Ukraine (OLX.ua, Rozetka.com.ua, Prom.ua) is influenced by such factors as competition with foreign platforms, speed of delivery and seasonality of sales. By calculating the conversion rate for the platforms mentioned above and analyzing the average cost of the order, we conclude that the most effective is the activity of the OLX.ua site, but the performance of the other two platforms is also quite high. In order to substantiate further prospects for e-commerce development in Ukraine, the risks faced by the owners and clients of e-commerce platforms have been studied and summarized. The consequences of such negative factors as the danger of hacking and virus attacks, lack of the necessary legislative base in the sphere of e-commerce, violation of consumer rights are characterized. It is confirmed that the rapid development of information and communication technologies provides a significant increase in e-commerce volumes.

В. С. Фоминамагістрант кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

V. FomynaMaster student of the Department of Finance, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

THE ROLE OF BUSINESS PLANNING IN GOVERNANCE INSURANCE COMPANY

У статті досліджується роль бізнес-планування в управлінні страховою компанією, розкривається сутність бізнес-планування страховика, надається його характеристика. У роботі здійснено опис етапів бізнес-планування, визначено, які завдання виконує бізнес-план в системі управління страховою компанією. Стаття містить детальний опис оптимальної структури бізнес-плану страхової компанії зі всіма показниками, які необхідно розраховувати для визначення ефективності й доцільності впровадження нового проекту. Також визначаються особливості процесу розробки бізнес-плану, описуються дії страховика на кожному з етапів розробки та реалізації бізнес-плану. У роботі розглядається механізм бюджетування страхової компанії та важливість його застосування під час розробки бізнес-плану. Розглянуті основні показники, які відіграють важливу роль під час планування діяльності – доходи і витрати. Для обґрунтування важливості ролі бізнес планування проведено аналіз стану страхового ринку України станом на 3 квартал 2019 року.[||]The article examines the role of business planning in managing an insurance company, reveals the essence of business planning for an insurer, and provides its main features. The stages of business planning are defined in the work: preparatory, development of business plan, its presentation; as well as their description, the main tasks of the business plan in the management of the insurance company are determined. It is determined that the insurer must define both the internal and external goals of the future business plan before the business plan is drawn up. The article provides a detailed description of the optimal structure of an insurance company's business plan with all the indicators that need to be calculated to determine the effectiveness and feasibility of implementing a new project and its future profitability. The business plan in this form is submitted by the insurers to the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets for obtaining a license to conduct insurance activities for beginning insurers, and for existing insurance companies - to obtain a license to introduce new insurance products. The typical tables of the forecast of development of insurance operations and the financial plan, which show the results of the planned calculations of the following indicators: the number of insurance contracts, collected insurance premiums, insurance payments, tariffs, reserves, expected profit, etc. Plan, describes the actions of the insurer at each stage of the development and implementation of the business plan. The paper deals with the mechanism of budgeting of an insurance company and the importance of its application in the development of a business plan. The main indicators that play an important role in the planning of the activity - income and expenses - are considered. The method of calculating the planned cost indices is presented. In order to substantiate the importance of the role of business planning, an analysis of the state of the Ukrainian insurance market as of Q3 2019 was conducted and the factors influencing its development were determined.

Л. В. Чернецькааспірант, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ ВТРАТ РОБОЧОЇ СИЛИ: СУТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ

L. Chernetskapostgraduate student,SO “Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”, Kyiv

DETERMINANTS OF LABOR LOSSES: ESSENCE AND CLASSIFICATION

У статті подано авторське тлумачення поняття, “втрати робочої сили” та “детермінанти втрат робочої сили”. Здійснено аналіз та класифікацію цих детермінант.
Визначено, що детермінанти втрат робочої сили можна поділити на такі основні групи як: індивідуальні, соціальні, соцієтальні та екологічні. Серед індивідуальних детермінант розрізняються поведінкові та біологічні. У структурі соціальних детермінант виділено: матеріально-побутові умови життя, сімейні характеристики та соціальні зв’язки. Соцієтальні включають: суспільно-політичні та соціально-економічні, останні з яких поділено на структурні, інституційні та інфраструктурні. Обґрунтовано специфіку формування втрат робочої сили спираючись на методологічні положення про трьох фазну структуру процесу її відтворення.
Доведено, що усі детермінанти втрат робочої сили є взаємопов’язаними та взаємозалежними, характеризуються системоутворюючим характером: дія одних посилює дію інших.[||]An important factor in the economic growth of the national economy are its human resources, the effective implementation of which is affected by many problems - premature mortality, migration, disability, unemployment, etc. All these are labor losses that are inevitable, both in the current and in the future. However, by using some leverage, society can stimulate the reduction of these losses or prevent or slow down their excessive growth. A clear understanding of the losses of the workforce requires knowledge of the basis of their occurrence. Therefore, an in-depth study of all the determinants that enables them to enable state bodies, various institutions to develop systematic measures to counteract the processes of their formation. Despite the conditional systematization of the determinants of labor losses, it is possible to penetrate sufficiently deep into the phenomenon under study, investigate the causes of its dynamics and identify trends in change.
This article is aimed at revealing the nature of labor losses, classification and analysis of the determinants that cause them. Identifying the most crucial determinants will allow the whole institutional sector to more effectively pass on such information to the public and regulate policies to reduce and prevent workforce losses.
On the basis of generalization of theoretical and empirical materials, the article presents the author’s interpretation of the concept, “labor losses” and “determinants of labor losses”. The analysis and classification of these determinants is carried out.
According to the author, the determinants of labor losses can be divided into such main groups as: individual, social, social and environmental. The individual determinants are behavioral and biological. In the structure of social determinants are highlighted: living and living conditions, family characteristics and social ties. Social includes: socio-political and socio-economic, the latter of which is divided into structural, institutional and infrastructural. It is proved that the determinants of labor losses are interrelated and interdependent, characterized by a system-forming nature: the action of some enhances the action of others.

С. С. Дехтяраспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇЇ СУБ’ЄКТІВ

S. Dehtyarpostgraduate student, Dnipro national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

CATEGORY DETERMINATION PROBLEMS "ECONOMIC SECURITY" AND INTERACTION OF ITS SUBJECTS

У статті досліджено та узагальнено наукові підходи до визначення категорії «економічна безпека», логічно обґрунтовано і визначено основні елементи дефініції поняття «економічна безпека». Визначено пріоритетні напрямки тлумачення та узагальнено наукові концепції сприйняття цього поняття. Розглянуто проблеми визначення суб’єктів економічної безпеки та процес їх взаємодії. Проаналізовано симбіоз діяльності суб’єктів економічної безпеки та механізм створення ними цілісної економічної системи. Обґрунтовано необхідність чіткої класифікації всіх параметрів суб’єкта забезпечення економічної безпеки незалежно від його місця в економічній ієрархії. Аргументовано наголошено на необхідності визначення головних пріоритетів у процесі забезпечення економічної безпеки та запропоновано до використання термін «індивідуальна економічна безпека» а запропоновані логічні висновки статті повинні стати основними елементами структурно-функціональної моделі поєднання і взаємодії всіх елементів економічної безпеки.[||]Analysis of scientific publications in recent years showed that modern scientists in the study of economic security basically state the need for refinement in this area. Until now, scientists have not agreed on a single interpretation of the concept of "economic security". The article investigates and generalizes scientific approaches to the definition of the category "economic security", logically substantiates and defines the basic elements of the definition of the term "economic security". Priority directions of interpretation are determined and scientific concepts of perception of this concept are generalized. The problems of identification of economic security entities and the process of their interaction are considered. The symbiosis of the activities of economic security actors and the mechanism of creating a coherent economic system are analyzed. For the sake of a correct, accurate and logically correct interpretation of the term, we believe that it is first of all necessary to determine the entity to which it applies. This is a priority for the economic security category. The necessity of a clear classification of all parameters of an economic security entity regardless of its place in the economic hierarchy is substantiated. The necessity of defining the main priorities in the process of ensuring economic security is argued. The term "individual economic security" is proposed. The proposed logical conclusions of the article should become the main elements of the structural-functional model of the combination and interaction of all elements of economic security. Economic security is a complex and multifaceted social phenomenon characterized by different intrinsic features and manifestations. Each of the economic security entities is a basic element of the economic system. The study argues that the concept of "economic security" must be clearly structured. Defining the basic elements and creating an individual structural and functional model is a basic necessity for the economic scientific environment. At the practical level, ensuring the economic security of the enterprise is one of the most important and relevant aspects of the prosperity of our country's economy.

М. С. Гарщальстудент ОКР «магістр» 2 року навчання спеціальності «Управління ризиками і страхування»,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївД. Д. Третякк. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

M. Harschal'Master's degree student 2 years of study specialty "Insurance Risk Management",Taras Shevchenko National University of KyivD. TretiakPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Security, Service and Appropriate Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF HEALTH INSURANCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

У статті обгрунтовано актуальність медичного страхування в контексті права кожної особи на охорону здоров'я. У статті досліджено динаміку валових страхових премій страхового ринку України та валових страхових премій за медичним страхуванням у 2014-2018 рр. Відмінною рисою медичного страхування є стале збільшення частки у структурі валових страхових премій, що свідчить не лише про активізацію медичного страхування у суспільстві, а й про наявність структурних зрушень на страховому ринку України.
Побудовано регресійні моделі за видами медичного страхування та доведено позитивну динаміку абсолютних та відносних показників. Розподіл договорів страхування за страхувальниками свідчить про недостатній рівень розвитку корпоративного страхування та корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проведено аналіз основних показників ринку медичного страхування (кількість договорів та загальний обсяг відповідальності) та визначено перспективи розвитку в Україні в контексті розвитку вітчизняного страхового ринку та охорони здоров’я.[||]The relevance of the health insurance in the context of the leather rights to the choron are healthy is justified in the article. According to the current legislation and domestic practice of insurance development, health insurance is implemented in several directions: health insurance (continuous health insurance), health insurance in case of illness, insurance of medical expenses. Contracts of health insurance in case of illness are the most popular in the health insurance market, contracts of insurance of medical expenses are the least popular, and continuous health insurancecontracts are the least popular.
The dynamics of gross insurance premiums of the Ukrainian insurance market and gross insurance premiums for health insurance in the 2014-2018 years is studied in the article. A distinctive feature of health insurance is the steady increase in the share in the structure of gross insurance premiums, which testifies not only about the activation of health insurance in society, but also about the presence of structural changes in the Ukrainian insurance market.
The regression models by types of the health insurance were constructed and the positive dynamics of absolute and relative indicators were proved. In the long term, gross health insurance premiums (continuous health insurance) were being increasing by UAH 467.47 million annually, insurance of medical expenses- UAH 242.79 million, health insurance in case of illness - UAH 77.95 million.
The distribution of insurance contracts by insurers indicates testifies to an insufficient level of the development of corporate insurance and corporate social responsibility in Ukraine. The main indicators of the health insurance market (the number of contracts and the total amount of liability) are analyzed and its aspects in Ukraine in the context of the development of the domestic insurance market and health care are determined.
A full transition to the health insurance system will allow to: switch to contract terms in the health care system; to finance medical institutions and medical establishments in accordance with the volume and quality of the services provided; to ensure financial independence of medical institutions.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"