Українською | English

BACKMAIN

Contents № 2, 2011

І. С.  Ткаченкод. е. н., професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький Національний університетО. О. Сухінак. н. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії та фінансів  Донбаська національна академія будівництва та архітектуриМ. І. Ткаченкок. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький фінансово-економічний університет

ЕНТРОПІЙНИЙ АНАЛІЗ ГАРМОНІЙНОСТІ СКЛАДОВИХ БЮДЖЕТУ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

В статті висвітлено результати ентропійного аналізу на гармонійність складових доходної та видаткової частин бюджету на прикладі Донецької області.
 
In the article provided the entropic analysis of harmony of budget’s revenue and expenditure sides on the example of Donetsk region.

Є. М. Ахромкінк.е.н., доцент, завідувач магістратурою державного управління  Східноукраїнського національного університету  імені Володимира Даля

КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

У статті розглянуто сутність та зміст інноваційної моделі розвитку економіки, складові та елементи концепту інноваційної моделі забезпечення ефективного використання регіональних ресурсів.
 
Essence and maintenance innovative model of development in economy, constituents and elements of concept innovative model of providing the effective use in regional resources is considered in the article.

Б. Б. Семакк. т. н., доцент Львівська комерційна академія

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ

У статті обґрунтована економічна доцільність використання рослинної текстильної сировини для екологізації асортименту і технології виробництва тканин одягового і інтер’єрного призначення і формування на цій основі окремих сегментів ринку екотекстилю в Україні.
 
The article substantiates the economic expediency of utilization of vegetative textile raw material for the ecologization of range and technology of production of apparel and interior fabrics and development on that basis the separate ecotextile market segments in Ukraine.

С. Є. Антоноваст. викладач Національного університету водного господарства та природокористування

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФУ НА ПОСЛУГИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Запропоновано новий підхід до формування тарифу на послуги централізованого водопостачання для населення. Проведене порівняння розміру оплати послуг водопостачання за діючим та запропонованим підходами. Визначено доступність послуг водопостачання.
 
New approach is offered to forming of tariff on services of centrali-zovanogo of water-supply for a population. The conducted comparison of size of payment of services of water-supply is after operating and offered approaches. Certainly availability of services of water-supply.

О. А. Гавришпроф. д.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»С. М. Савченкост. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

ІННОВАЦІЙНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті проаналізовано інноваційні аспекти конкурентоспроможності українських машинобудівних підприємств. Виявлено недостатнє використання інноваційного чинника конкурентоспроможності підприємств українського машинобудівного комплексу. Внаслідок цього їх конкурентоспроможність може бути забезпечена лише в сфері слабої (цінової) конкуренції.

The innovative aspects of Ukrainian machine-building enterprises competitiveness are analyzed in the article. It is found out the insufficient use of innovative factor of competitiveness by enterprises of Ukrainian machine-building complex. Hereupon their competitiveness can be well-to-do only in the sphere of weak (price) competition.

І. Г. Ганечкок.е.н., доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, кафедра економіки підприємництва

ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ВАРТІСНИХ ТА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЕКТУ

В статті обгрунтовано переваги використання проектного фінансування в умовах дефіциту інвестиційних ресурсів в реальному секторі економіки.. Охарактеризовано задачі передінвестиційної фази проекту, результати яких впливають на вартісні та якісні параметри проекту.
 
The advantages of the use of the project financing in the conditions of deficit of investment resources in the real sector of economy were grounded in the article. The tasks of pre-investment phase of project, the results of which influence on the cost and high-quality parameters of project were described.

А. М. Дворецькийаспірант, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РІЛЛІ НА ОСНОВІ ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕСУРСУ ГУМУСУ

Наведено результати досліджень з розробки методики розрахунку вартості землі на основі витрат з відновлення енергетичного ресурсу гумусу. Обґрунтовано порядок розрахунку амортизаційних відрахувань на основі розрахункової вартості землі.
 
Results over of researches are brought from development of methodology of calculation of cost of earth on the basis of charges from proceeding in the power resource of humus. The order of calculation of depreciation decrees is reasonable on the basis of calculation cost of earth.

О. Г. Кірдінакандидат економічних наук, Українська державна академія залізничного транспорту

ПРІОРИТЕТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

The methodical approach to the selection of priority investment and innovation projects, features and needs of railway transport of Ukraine.

Сформовано методичний підхід до вибору пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів, що враховує особливості та потреби діяльності залізничного транспорту України.

І. А. Дерновавикладач, Черкаський державний бізнес-коледж аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ДИНАМІКА КУРСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ: СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА 

У статті аналізуються особливості формування обмінного курсу гривні щодо долара США під впливом зростання валового зовнішнього боргу країни.
 
The peculiarities of building the exchange rate of hrivna vs U.S. dollar under the influence of growth of the gross external debt of the country are analyzed in the article.

О. Ю. Подмарьоваспірант кафедри "Міжнародні фінанси", УДУ "ФМТ"

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ СУЧАСНОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ В АСПЕКТІ ВПЛИВУ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Обґрунтовано необхідність прийняття Податкового кодексу в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано вплив податку на прибуток підприємств на їх інвестиційну діяльність. Визначено переваги та недоліки фінансування підприємств за рахунок тезаврації прибутку
 
Grounded necessity of acceptance of the internal revenue code for the modern terms of manage. Influence of income tax is analyzed enterprises on their investment activity. Advantages and disadvantages of financing of enterprises due to a self-finance by income are certained.

А. О. Князевичк.е.н., ст. викл. кафедри менеджменту Рівненського державного гуманітарного університетуО. В. Крайчукк.ф.-м.н., доц., декан факультету документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ Й ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК

У статті розглядаються актуальні проблеми математичного моделювання і оцінки ефективності діючого механізму управління інноваційним розвитком підприємств АПК, в тому числі і сільськогосподарських підприємств, що здійснюють діяльність на меліорованих землях.
Ключові слова: господарський механізм управління, інноваційний розвиток, моделювання, математичний апарат теорії нечітких множин.
 
The article is considered actual problems of mathematical modeling and evaluating the effectiveness of current management mechanism innovative development of agroindustrial complex and agricultural enterprises on the meliorative earths.

М. М. Одінцовк.е.н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ

Розглядаються особливості регулювання продовольчого ринку. Запропоновані методи і способи впливу на розвиток ринку продовольства.

The features of the food market regulation have been considered. The methods and ways to influence the development of the food market have been suggested.

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

СТРАТЕГІЯ І СТРУКТУРА: ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПОТЕНЦІАЛУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

У статті розглядаються проблеми текстильної промисловості надається економічна оцінка льонарства в Україні; відтворено методику відродження льоносировинної бази України.

The problem of textile industry is the economic evaluation of flax in Ukraine played revival technique lonosyrovynnoyi base of Ukraine.

Т. В. Луцькак.е.н., доцент, Європейський університет, м. Київ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ-ТУРОПЕРАТОРІВ COMPETITIVENESS BUSINESS PROCESSES ESTIMATION OF TOUR-OPERATORS

В статті розглянуті методичні аспекти оцінки конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємств-туроператорів та запропоновано трирівневий методичний підхід до оцінки конкупентоспроможності підприємств-туроператорів згідно процесного підходу до управління.

В статье рассмотрены методические аспекты оценки конкурентоспособности бизнес-процессов предприятий-туроператоров и предложено трехуровневый методический подход к оценке конкурентоспособности предприятий-туроператоров согласно процессного подхода к управлению.

In the article considered methodical aspects of competitiveness business processes estimation of tour-operators and is offered the three-level method of the competitiveness business processes estimation tour-operators.

А. М. Чепеленкок.е.н.,доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Українська інженерно-педагогічна академія

ТРАНСКОРДОНННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ПРОЦЕСІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано складові частини транскордонного співробітництва України і Польщі в процесі європейської інтеграції.

The article deals the components of transfrontal cooperation between Ukraine and Poland in the European integration process.

Ю. О. Юхновськастарший викладач кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗАТ «ЗАЗ»

В статті запропоновано методичний підхід щодо вдосконалення організаційної структури управління машинобудівним підприємством та проведено оцінювання ефективності удосконаленої організаційної структури акціонерного товариства з метою визначення майбутньої економічної вигоди і терміну її окупності.
 
In the article a methodical approach to improve the organizational structure of the engineering enterprise and guidelines for evaluating the effectiveness of the improved organizational structure of ICS, which allows to determine the future economic benefits from the use of improved management structure and terms of repayment.

Ю. М. Бездіткостарший викладач кафедри Податкової та бюджетної політики Херсонського національного технічного університету

ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розвиток світової економіки свідчить, що мале підприємництво відіграє важливу роль в структурі економіки розвинених країн. Зокрема у європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, Японії питома вага малих підприємств у виробництві внутрішнього валового продукту складає 50-60%. Забезпечення необхідних умов розвитку малих підприємств в Україні потребує формування та розробки механізмів використання джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності, які використовуються в економічно розвинених країнах. Специфіка діяльності малого підприємництва обмежує використання суб’єктами малого підприємництва традиційних джерел фінансування: коштів комерційних банків, залучення фінансових ресурсів на фондових ринках. Світовий досвід показує, що основним джерелом фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва є кошти державного та місцевих бюджетів.

О. М. Риженкостарший викладач кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТІВ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Стаття присвячена результатам аналізу використання бюджетування на акціонерних товариствах та запропоновано метод синхронізації складання бюджетів.

The article is devoted the results of analysis of using the budgeting on joint-stock companies and the method of the synchronization drafting of budgets is offered.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"