Українською | English

BACKMAIN

Contents № 2, 2010

С. Г. Дригак.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Формальна відповідність структурних параметрів малого підприємництва в економіці України стандартам країн Європейського Союзу не кореспондується з якісними критеріями оцінки його ефективності. Стан малого бізнесу унеможливлює розглядати його як драйвера економіки та залишає його поза межами інноваційної моделі економічного розвитку.

Formal compliance of small entrepreneurship structural parameters in Ukrainian economy with the standards of EU countries does not correspond with qualitative criteria of its efficacy. The condition of small business doesn’t allow considering it as an economy driver and leaves it outside innovational model of economic development

Н. І. Богомоловак.е.н., доцент, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАРМОНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРИСКОРЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

В статті окреслено передумови формування гармонізаційно-економічного механізму прискорення залізничних перевезень, надано характеристику його структури, визначено  напрями подальшого розвитку.
 
The article outlined the prerequisites of forming harmonization-economic mechanism of acceleration of rail transport, given the characteristics of its structure, identified areas for further development.

А. О. Крисакаспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Запропоновано підхід до оцінки потенціалу малих підприємств, який є синтезом якісних та кількісних методів, і дасть змогу провести оцінку потенціалу малого підприємства для посилення його конкурентної позиції на ринку.
 
The author suggests a new approach of estimation of small enterprises potential. It is the synthesis of qualitative and quantitative methods of the estimation. The aim of the estimation of small enterprises potential is realized for intensification of its competitive position at the market.

Н. В. Бондарчукк.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У ВІДТВОРЮВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

В статті проведено дослідження щодо змісту категоріального апарату інформаційно-консультаційної інфраструктури та визначено її місце у відтворювальному процесі.

В. А. Міщенкодоктор економічних наук, професор, Національний технічний університет «ХПІ»Н. С. Клункоасистент, кафедра «Фінансів, контролінгу на ЗЕД», НТУ «ХПІ»

 «ВПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА УКРАЇНСЬКИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЯК ФАКТОР ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ»

У статті розглядається проблема зниження витрат виробництва на підприємствах фармацевтичної промисловості на основі впровадження економіко-організаційного механізму логістичного управління. Автор указує на можливості використання логістичної парадигми управління як фактору рішення проблеми лікарського забезпечення населення України. У статті також розглядаються питання, пов"язані з оцінкою ефективності впровадження економіко-організаційного механізму логістичного управління на фармацевтичних підприємствах України.

І. В. СегедаНаціональний Технічний Університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ВТРАТ КАПІТАЛУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ ЕНЕРГЕТИКИ НА ДОВКІЛЛЯ

В статті висвітлено актуальні питання визначення, джерел формування та класифікації сучасних ризиків еколого безпечного сталого розвитку енергетики України.
 
The actual questions of determination, forming sources and modern risks classification of ecology-safe steady development of energy in Ukraine are reflected in the article.

С. М. Січкоаспірант, Миколаївський Державний Університет імені В.О.Сухомлинського

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ВИКОРИСТАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

В статті представлено рекреаційно-економічного аналіз та проведено оцінку впливу зовнішнього середовища на оптимальне функціонування і розвиток рекреаційних територій степового Причорномор’я. Розглянуті сильні і слабкі сторони, можливості і загрози, які стоять на шляху сталого розвитку рекреаційних територій.

Recreation-economic analysis and the estimation of influence of external environment are conducted on the optimum functioning and development of recreation territories of steppe Prichernomor’ya is presented in the article. Strong and weak parties, possibilities and threats which stand on the way of steady development of recreation territories, are considered.

Л. О. Шашулак.е.н., старший науковий співробітник, відділ просторового розвитку та земельних відносин, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

В статті обґрунтовуються пріоритетні напрями формування рентної політики на регіональному рівні з метою підвищення ефективності управління еколого-орієнтованою діяльністю.

Ю. С. Наумкоасистент кафедри економіки і контролінгу, Сумський національний аграрний університет

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

В статті проаналізовані чинники, що впливають на формування ринку праці в Сумській області та ефективність управління ринком праці на селі.
 
The factors that have an influence on formation of the labour market in Sumy region and the efficiency of management of the labour market in rural areas are analyzed in the article.

Т. Н. Чернатак.э.н., доцент кафедры «Экономики предприятий», Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь)А. В. Ковалевст. преподаватель кафедры «Экономики предприятий», Приазовский государственный технический университет (г. Мариуполь)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ ИЛЬИЧА

В данной статье предлагается использование методов регрессионно-корреляционного анализа при оценке результативности процессов диверсификации металлургического комбината имени Ильича.
 
The methods of regressive-cross-correlation analysis for estimation of effectiveness of diversification processes of metallurgical combine by the name of Il"ich are used in this article.

М. О. Лишенкок.е.н., доцент  кафедри статистики, АГД та маркетингу, Сумський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ СКОРОЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА

В сьогоднішніх умовах є досить актуальним питання визначення резервів зниження собівартості виробництва продукції та підвищення її ефективності. В роботі розглянуто резерви зниження собівартості, наводиться їх класифікація. А також вивчено основні шляхи підвищення ефективності виробництва зерна в основному за рахунок урожайності та факторів, які на неї впливають.
 
In today"s context is a very important issue of determining the reserves, reduce cost of production and increase its efficiency. We consider reducing the cost of reserves, given their classification. Also studied the basic ways to improve grain production mainly due to productivity and factors that affect it.

О. А. Мишкок.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний універститет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ ВЛАСНІСТЮ В РЕГІОНІ

В статті розглянуто структуру власності корпоративних підприємств та показники ефективності їх діяльності. Приділено увагу питанням взаємозалежності між результатами діяльності акціонерних товариств та структурою власності. Визначено методичні підходи до оцінки ефективності управління корпоративною власністю в регіоні.

In articles are considered structure of the property of the corporate enterprises and indicators of efficiency of their activity. The attention is paid to interdependence questions between results of activity of joint-stock companies and property structure. Methodical approaches to an estimation of a management efficiency by the corporate property in region are defined.

В. Ю. Петрунінаспірант, кафедра «Економічна теорія» обліково-фінансовий факультет, Донецький національний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Обґрунтовані чинники формування та використання людського капіталу в регіонах. Визначено основні напрями інвестування у розвиток людського капіталу на регіональному рівні, серед яких: інвестування у сфері регіонального ринку праці, скорочення масштабів масової трудової міграції за кордон та вдосконалення системи підвищення кваліфікації кадрів.
 
Proved form factors and use of human capital in the regions. The main areas of investment in human capital development at the regional level, including: investment in regional labor market, reducing the mass migration abroad and improving staff development.

О. М. Сазонецьд.е.н., Дніпропетровський національний університетО. І. Бобирьк.е.н., Дніпропетровський національний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ

В статті розглядаються особливості побудови сучасної концепції міжнародного маркетингу, визначаються типи та форми міжнародного маркетингу, наводяться характерні особливості між поняттями експорту та міжнародного маркетингу, а також даються рекомендації щодо ефективного виходу вітчизняних підприємств на міжнародні ринки.
 
The features of construction of modern conception of the international marketing are examined in the article, types and forms of the international marketing are determined, characteristic features are pointed between the concepts of export and international marketing, and also given recommendation in relation to the effective output of domestic enterprises to the international markets.

Е. В. Степановак.э.н. старший преподаватель, Международный гуманитарный университет (г. Одесса)

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ МОРСКИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ (НА ПРИМЕРЕ АЗОВСКОГО РЕГИОНА)

В статье рассматриваются вопросы разработки методологических и прикладных основ организации системы интегрированного управления использованием природных ресурсов и обеспечением экологической безопасности хозяйственной деятельности в морском бассейне. В качестве модельного объекта в работе используется Азовский регион.
 
In this article we discussed the issues of development of methodological and applied aspects of integrated management of natural resources use and ecological safety in marine basin. As a model object we are using the Azov region.

Т. В. Туровааспірант, Сумський національний аграрний університет

ОЦІНКА ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Визначено місце творчого потенціалу у загальній системі потенціалів підприємства, проведений аналіз показників творчого потенціалу працівників об’єктів дослідження, запропоновано визначення «творчого працівника» та «творчого потенціалу» машинобудівного підприємства.
 
The place of creative potential in the general system of enterprise’ potentials is determined, indexes of creative potential of workers of research objects are analysed, determination of «creative worker» and «creative potential» of machine-building enterprise is offered.

А. О. Федорченкоаспірант, Криворізький технічний університет

ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ГІРНИЧОРУДНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ

Розкрито головну проблему гірничорудної промисловості та представлені основні шляхи переробки накопичених відходів. Запропонована модель розрахунку економічного результату від технології повторного використання відходів збагачення. Доведено доцільність використання техногенних ресурсів та одержання доходу.
 
The principal problem of iron-ore industry is opened and basic ways of using the refuses are performed. The model of calculation of economic result from technology of tailings redressing is offered. The necessity of using technical resources and getting of income from its using is proved.

Н. В. Черевикстарший викладач, Кременчуцький державний університетІ. О. Компанієцьстудент, Кременчуцький державний університет

ДІЯЛЬНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

У статті розглянуто питання про формування банківської системи України за рахунок залучення іноземних банківських  інвестицій. Особливу увагу приділено проблемі розвитку банківського сектору України. Проаналізовані спільні та відмінні риси у функціонуванні українських та зарубіжних банків.

А. В. Черепд.е.н., професор, зав. кафедри ФіК, Запорізький національний університетС. І. Васильєвааспірант, Національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто розвиток інноваційної діяльності в Україні, основні проблеми інноваційних процесів на підприємствах. Проаналізовано інноваційну діяльність по семи регіонах країни, зокрема: м. Київ, АР Крим, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Чернівецьку області. Виявлено розбіжності з державним фінансуванням інноваційної діяльності країн Європи. Проведена динаміка фінансової підтримки підприємств в інноваційному розвитку та впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2000–2008 роки.

І. Г. Костиркод.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет

ЕНЕРГІЯ І ЕКОНОМІЧНА МАСА ЯК РЕЗУЛЬТАТ  СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В роботі з позицій теорії фізичної економії розглядається проблема узагальненого вимірювання результатів функціонування суспільно-економічних систем на основі використання нового показника економічної маси як універсального критерію оцінки рівня суспільно-економічного розвитку, основою якого пропонується вважати енергію, засвоєну і накопичену в процесі господарської діяльності людини.
 
Generalized measurements of socio-economic systems’ functioning results, based on the usage of economic mass index as an universal criterion of valuing the level of socio-economic development, which base is energy adopted and accumulated during the process of human economic activity, are discovered from the physical economy theory point of view in this research.

Л. В. БайдалюкВінницький національний технічний університет

СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРОСТОРІ

В даній статті розглядається динаміка розвитку Інтернет-реклами на вітчизняному ринку та її вплив на організацію продажу продукції, як ефективного інструмента в комплексі маркетингу.
 
This article reviews the dynamics of Internet advertising in the Ukrainian market and its impact on the sales organization as an effective tool in the marketing mix.

Л. С. Івановаздобувач, Білоцерківський національний аграрний університет

СТАН ТА РОЗВИТОК РИНКУ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКТІВ ПІСЛЯ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ

Проведений аналіз ситуації, що склалася на ринку молока і молокопродуктів після вступу України до СОТ. Досліджено основні тенденції розвитку ринку молока в державі. Визначено вплив держави на його функціонування.
 
The situation advised at dairy and dairy production market after Ukraine’s entry to WTO was analysed. The main tendencies of dairy market development in Ukraine were investigated. Influence of state functionary of dairy market lust been determined.

А. В. Гриньовд.е.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університетВ. В. Шульженкостудентка, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто концептуальні засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства. Визначено основні принципи формування та механізму функціонування конкурентного потенціалу. Визначено параметри управління та наведено схему системного управління конкурентним потенціалом.

Т. В. Гринькок.е.н., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВПІДПРИЄМСТВ

В статті проаналізовано існуючи моделі інноваційної активності промислових підприємств, визначено їх переваги та недоліки, узагальнені чинники які перешкоджають впровадженню управлінських інновацій на підприємствах та проаналізовано існуючий організаційно-економічний ме­ханізм управління реалізацією іннова­ційної ресурсозберігаючої політики на промисловому підприємстві.

In the article is analysed existing to the model of innovative activity of industrial enterprises, certainly their advantages and failings, generalized factors which hinder to introduction of administrative innovations on enterprises and existing is analysed organizationally economic mechanism management realization of innovation resourse policy on industrial enterprise.

О. О. ЗеленкоСхідноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Розробка стратегії соціальної відповідальності підприємства має починатися з визначення головної проблеми. Стратегія соціальної відповідальності є невід’ємною складовою загальної стратегії розвитку компанії.
 
Development of enterprise social responsibility strategy should be started from the mane problem identification. The social responsibility strategy is the inalienable element of company general development strategy.

Т. А. ВасильєваДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"С. В. ЛєоновДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"О. В. МакарюкСумський державний університет

РОЛЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

В даній статті проаналізовано проблеми та перспективи розвитку інвестиційного ринку України. Виявлено основні проблеми функціонування інвестиційного ринку. Розглянуто основні заходи щодо забезпечення розвитку інвестиційного ринку.
 
In this article problems and perspectives of investment market development in Ukraine are analyzed. Main problems of investment market functioning are revealed. Main measures as for provision of investment market development are examined.

О. Ф. Андросовак.е.н., Запорізький національний технічний університетІ. В. МихайловаЗапорізький національний технічний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ   БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Розкрито сутність кредитних ризиків. Розглянуто місце та роль кредитних ризиків у системі банківських установ. Обґрунтовані актуальність проблеми регулювання кредитних ризиків, причини їх виникнення та наслідки. З метою удосконалення системи управління кредитними ризиками на державному рівні запропоновано створити Резервну систему України при НБУ, запровадити єдину систему оцінки кредитоспроможності позичальників за галузевою ознакою.
 
The substance of credit risks is revealed. The place and the role of credit risks in the bank institutions system are examined. The actuality of credit risks regulation problem, reasons of their appearance, and their consequences are grounded in the work. With the purpose of improvement control system by credit risks at state level it is suggested to create the Reserve system of National Bank of Ukraine, to enter the single system of estimation solvency of borrowers by branch indication.

Т. І. Зосименкоаспірант, Академія муніципального управління

ІНДИКАТОРИ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У статті досліджуються фактори впливу на трансакційні витрати макроекономічного рівня. Запропоновано систему опосередкованих індикаторів, які суттєво впливають на ефективність економіки країни і обумовлюють рівень трансакційних витрат в трансформаційній економіці.
 
Factors influencing the transaction costs of the macroeconomic level are considered in the article. The system of indirect indicators, which significantly affect the efficiency of the economy and cause the level of transaction costs in transformational economy is offered. 

Н. М. Костюченкоасистент, кафедра економічної теорії, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. СУМИ)

У науковій статті запропоновано науково-методичний підхід до обґрунтування доцільності прийняття інституційних рішень у сфері природокористування на основі принципів екологічно сталого розвитку. Надано визначення поняття «інституційне рішення в сфері природокористування». Визначено ефекти від прийняття рішення про введення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок зон зелених насаджень.
 
The article deals with the scientific and methodical approach to study the feasibility of institutional decision-making in environmental sphere on the principles of sustainable development. The term “institutional decision in environmental sphere” was defined there in the article. The effects from adoption of a decision on a moratorium to change land use of green areas were also determined.

М. М. Одінцовк. е. н., доцент, декан, факультет електронних технологій, Черкаський державний технологічний університет

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ СПОЖИВАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Розкрито сутність диференціації споживання продовольства. Обгрунтовано необхідність державної програми підтримки низькозабезпечених верств населення для забезпечення нормального рівня харчування.
 
The nature of differentiation of consumption has been explored. For providing a normal level of food consumption it has been justified the necessity state support for the low class population.

О. В. Царенкост. науковий співробітник, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України  

НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

Оскільки узгодження управлінських дій щодо регулювання розвитку регіонального промислового комплексу є завданням, що вимагає врахування протиріч, зокрема у меті, засобах та цілях реалізації регіональної політики, то у статті запропоновано інкорпорувати в економетричний аналіз відповідні дії з урахуванням специфіки і особливостей функціонування економічних районів; та вимоги до провадження трансформаційних процесів щодо забезпечення оптимальної структури інтегрованого міжрегіонального промислового комплексу, що включає технологічну, галузеву, відтворювальну, інституціональну, зовнішньоорієнтовану та комунікаційну структури.
 
As the concordance of administrative actions in relation to adjusting of development of regional industrial complex is the task, that requires the account of contradictions, in particular in a purpose, facilities and aims of realization of regional policy, in the article it is suggested to incorporate in the econometric analysis the proper actions taking into account a specific and features of functioning of economic districts; but requirements to realization of transformation processes in relation to providing of optimum structure of the integrated between regional industrial complex, that includes technological, of particular a branch, reproductive, institutional, external oriented and of communication structures.

В. В. Шевчукас. каф. МіРЕ, Харківська національна академія міського господарства

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ: РЕТРОСПЕКТИВА, НЕДОЛІКИ ТА ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД

Розглядаються основні результати реформування ЖКГ України за останні 15 років, порівнюються з завданнями Програм реформування, оцінюється рівень їх виконання та наводяться статистичні дані щодо стану галузі за весь період дослідження.
 
Focus is on the main results of the reform of housing and utilities in Ukraine in the papper.  The findings and available data, embracing 1995 and 2010, have been obtained and arranged in particular taxonomies. Though Ukraine has gained multifaceted experience of performing reform in sphere of residential and municipal services commitment, one should mention a wide range of unsolved issues.

С. А. Харчуквикладач, кафедра економіки підприємств і корпорацій, Вінницький інститут економіки Тернопільського Національного економічного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАЙНЯТОГО І БЕЗРОБІТНОГО СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ВІННИЧЧИНИ

В статті розглядаються проблеми двох явищ: зайнятості і безробіття. Визначається трансформація цих показників у господарства Вінницької області та співставляються з даними по Україні.
 
В статье рассматриваются проблемы двух явлений: занятости и безработицы. Изучается трансформация этих показателей в хозяйствах Винницкой области и сопоставляются с данными по Украине.

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН» ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено поняття «регіон» згідно основних нормативно-правових актів України та інших країн світу для цілей ефективного державного економічного регулювання. Запропоновано розглядати регіон не тільки як адміністративно-територіальне утворення, але й віртуальне формування в контексті глобальних інформаційних процесів.
 
The concept of the notion "region" under the main legal acts of Ukraine and other countries for the purposes of effective state economic regulation is investigated. It is offered to consider a region not only as administrative and territorial entity, but as a virtual form in the context of global information processes.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"