Українською | English

BACKMAIN

Contents № 2, 2009

К. В. Бажерінаасистент, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ

Запропоновано класифікацію існуючих моделей створення і розвитку торгових марок та визначено логіку побудови моделі формування конкурентоспроможності торгової марки на основі їх поєднання і доповнення.
 
The classification of the existing models of creation and development of the trade marks has been proposed, and the logic of the creation of the trade mark competitiveness formation model based on their combination and alteration has been defined.

І. В.  Дорошенкок.е.н., докторант КНУ ім. Т. Шевченка, МВА

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ КАПІТАЛУ

Всю історію розвитку економічної науки супроводжує одне з ключових питань розвитку економіки – яким має бути вплив держави на ринок. В різні часи панували і обґрунтовувалися думки про необхідність сильного або навпаки, слабкого державне втручання в економіку. У ХХ столітті панівними були як теорії лібералізму та монетаризму, так і кейсіанства та дирижерства. Наприкінці ХХ століття, разом із стрімким розвитком світових фінансових ринків, поширення набула теорія саморегуляції.

О. В. Кубаткоаспірант, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАБРУДНЕННЯМ ДОВКІЛЛЯ

У даній статті розглядаються питання визначення ступеня впливу окремих еколого-економічних факторів на здоров’я населення в регіонах України. Зокрема проаналізовано вплив таких факторів як доходи населення, забезпечення медичним персоналом, забруднення атмосферного повітря, та іонізація територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Отримані результати показали ступені впливу окремих соціо-еколого-економічних факторів на здоров’я населення регіонів України.

The article analyses the influence of particular ecological and economic factors on human health in Ukrainian regions. We consider the influence of such factors as income per capita, medical service, atmospheric pollution, ionization of the territory. The received results shoved the different influence of social, economic, and ecological factors on human health.

І. Ю. Зайцевак.е.н., доцент, кафедра «Фінанси», Українська державна академія залізничного транспорту

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

У статті визначені ризики недружнього поглинання вітчизняних підприємств з урахуванням їх джерел та способів нейтралізації. Досліджено стан корпративного сектору України та визначено напрямки його розвитку.

In the article certain risks of unfriendly absorption the domestic enterprises are taking into account their sources and methods of neutralization. The state of corporate sector of Ukraine is investigational and basic directions of his development are certain.

К. В. Кутраньаспірант,  Донецький національний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Потреба у економічному розвитку і підтримці реального сектору економіки, подальші структурні реформи в Україні засвідчують актуальність пошуку альтернативних механізмів формування та здійснення інвестицій. Як свідчить світова практика, венчурні фонди, за сприятливих умов цілком можуть слугувати ефективним інструментом фінансового ринку України. Вищевикладене зумовлює актуальність дослідження факторів впливу на розвиток венчурного інвестування в Україні проблеми аналізу джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні.

О. В. Максимецькандидат економічних наук, доцент,  кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ДЕРЕВИНОЮ ТА ПРОДУКЦІЄЮ З ДЕРЕВИНИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ ТА В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КРИЗИ

У статті досліджено особливості зовнішньої торгівлі деревиною та продукцією з деревини в Україні у сучасних умовах. Були виявлені загальні тенденції та структурні зміни у зовнішній торгівлі. На основі виконаного аналізу за допомогою методів порівняльних переваг у зовнішній торгівлі були сформовані перспективні напрямки розвитку зовнішньої торгівлі досліджуваними видами продукції в Україні з метою підвищення її ефективності.
 
The article considers the peculiarities of international trade in wood and wood-based products of Ukraine on the modern stage. The basic trends and structural changes in foreign trade were revealed. On the basis of the analysis conducted with foreign trade revealed comparative advantage methodic the prospective trends were formulated in order to increase efficiency of wood and wood-based products international trade in Ukraine.

М. О. Малаксіаноасистент, кафедра економічної теорії і кібернетики,  Одеський Національний морський університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ В МОРСЬКОМУ ПОРТУ

У роботі розглянуто основні методичні принципи і запропонована процедура оцінки проекту використання інноваційного перевантажувального устаткування|обладнання| в морському порту як процес вироблення найкращого варіанту інвестиційного проекту, що складається з двох етапів, а також |розглядувати| запропонована укрупнена|укрупняти| схема виконання розрахунків.

Basic methodical principles are considered and the procedure of the project estimation of innovative shifting equipment in marine port is offered as a process of the best investment.

В. В. Микитенкод.е.н.Л. С. ЛадонькоРада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ

Розроблено прикладний інструмента макроекономічного регулювання інноваційних процесів у промисловості, що сформовано за використанням оригінальної системи показників-індикаторів інноваційної активності й резистентності промислового комплексу до загроз і ризиків. Запропоновано методику прогнозування мінімаксних параметрів економічного зростання промислового комплексу. Експериментально перевірено модельні вирішення і залежності, що дозволило  побудувати сценарний прогноз до 2015 року цільових орієнтирів розвитку промисловості України у разі запровадження оптимізаційної структури національної інноваційної системи.

Р. В. Попельнюховаспірант, відділ моделювання та короткострокового прогнозування, Інститут економіки та прогнозування, Національна Академія Наук України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

У даній статті розглянуто методи здійснення державного впливу на макроекономічну стабільність за допомогою впливу на ряд факторів, що її визначають: економічного зростання, безробіття, інфляції та грошово-кредитної політики.
В процесі написання роботи було здійснено спробу систематизувати існуючий теоретичний матеріал та запропонувати узагальнення деяких норм для подальшого їх спрощеного використання при прогнозуванні та прийнятті рішень.
Розроблено організаційні рекомендації для підвищення ефективності макроекономічного регулювання.

В. А. Рысинастарший преподаватель, Керченский Государственный Морской технологическоий университет

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ УКРАИНЫ

Розкрита динаміка зовнішньоекономічних зв"язків України, обґрунтована методика її експортного потенціалу і показана оцінка його використання.

Раскрыта динамика внешнеэкономических связей Украины, обоснована методика ее экспортного потенциала и дана оценка его использования.

Іs exposed dynamics of foreign economic activity of Ukraine, the method of its export potential and  it is retuned grounded estimation of his use.

М. Ю. Сакунаспірант, кафедра страхування, Київський Національний Економічний Університет ім. В.Гетьмана

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

Особливості у операційній діяльності роблять необхідним використання особливого підходу по оцінки вартості страхової компанії, який і розглянуто у статті. У статті подано аналіз найпоширеніших підходів до оцінки вартості страхової компанії. Також, у статті подані роздуми щодо застосування міжнародних методів оцінки вартості в умовах економіки України.
 
Some features in operating activities of insurance companies make necessary using specific approaches in valuation process of such companies. The article presents a general approach and specific aspects of the valuation of Insurance Companies. The article also describes applicabness of international valuation approaches in Ukraine.

П. Б. ЧурилоКиївський національний торговельно-економічний університет, кафедра банківської справи

МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ У РОЗВИТКУ БАНКІВ

Досліджено: процеси злиття та поглинання у банківському секторі, стратегічні аспекти злиття та поглинання, рівні реалізації процесів злиття та поглинання.
Визначено: поняття злиття та поглинання, основні мотиви злиття і поглинання, види поглинань.
Проаналізовано: специфічні риси та етапи транскордонного злиття і поглинання для країн з перехідною економікою.

О. В. Кубаткоасистент, кафедра економіки, Сумський державний університет

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ СТРИМУВАННЯ ПРИРОДОДЕСТРУКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В науковій статті розглядаються питання взаємозв’язків між економічним зростанням та станом навколишнього природного середовища за допомогою екологічної кривої Кузнеця. Показано взаємозв’язок між економічними  процесами та природним асиміляційним потенціалом, який виступає лімітуючим фактором подальшого економічного зростання. Проаналізовано екологічні механізми негативної мотивації сучасного стану ведення господарювання.
 
The article deals with the relationships between economic growth and environmental quality with the help of Ecological Kuznets Curve. The relationships between economic process and natural assimilation potential are discussed. Much attention is paid to the mechanisms of negative motivation of nature distractive economic processes.

І. М. Крейдичк.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті запропоновано методичні підходи з визначення зносу основних засобів підприємств промисловості.

In the article methodical approaches are offered from determination of wear of the fixed assets of enterprises of industry.

Т. В. Кондратьєвааспірант, Донецький національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ФІРМИ ЯК МЕРЕЖІ ІНСТИТУЦІЙНИХ УГОД

В статті досліджено основні види інституційних угод фірми. Визначено головні характеристики трансакцій фірми. Розроблено узагальнюючий показник, який визначає ефективність трансакцій в межах фірми.
 
The basic types of institutional agreements of firm were investigated in this article. Main descriptions of firm transactions were defined. A summarizing index which determines transactions" efficiency within the firm limits was developed.

Г. А. Мохонькостарший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Видавничо-поліграфічний інститут

ОЦІНЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА

В статті обґрунтовуються методичні підходи до оцінювання стратегічної стійкості підприємства. Розкривається важливість проведення оцінювання стратегічної стійкості підприємства, яке передбачає комплексний аналіз господарської діяльності підприємства. Запропонована методика оцінювання стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі, що діють в умовах нестабільного ринкового середовища.
 
In article methodical approaches to estimation of strategic stability of the enterprise are proved. Importance of carrying out of estimation of strategic stability of the enterprise which provides the complex analysis of economic activities of the enterprise reveals. The technique of estimation of strategic stability of the enterprises of publisher- polygraphic industry which operate in the conditions of the astable market environment is offered.

К. В. Паливодак.е.н.

ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАРОЩУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Споживання і нагромадження в економічному розумінні є альтернативними напрямками використання створеного в суспільстві продукту. Здавалося б, держава, яка потребує швидких темпів нарощування економічного потенціалу, має свідомо обмежувати споживання власних громадян і всіляко домагатися збільшення фонду нагромадження. Не можна заперечувати, що ця політика здатна на певний період забезпечити значні масштаби виробничих інвестицій і, відповідно, високі темпи економічного зростання. В усякому разі, індустріалізація СРСР у 30-ті роки  здійснювалася саме за таким сценарієм.  Однак здійснення такої політики тривалий час, як показав приклад того ж Радянського Союзу, призводить до появи фундаментальних диспропорцій у виробничому потенціалі і, в кінцевому рахунку, до відставання країни у конкуренції з ринковими системами...

В. М. МандзикРада по вивченню продуктивних сил України

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ РЕНТНОЇ СКЛАДОВОЇ У ДОХОДАХ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

У статті розглядаються основні напрями удосконалення вилучення водоресурсних платежів. Обґрунтовується необхідність включення рентної складової у сучасну систему фіскального регулювання водокористування. Визначаються принципи та позитивні сторони впровадження рентної плати за водокористування. Увага акцентується на необхідності розробки методики вилучення рентної складової у доходах економічних агентів.

This article discusses the main directions of improving the extraction water payments. The necessity of inclusion in the rental component of the current fiscal system of water management. Defines the principles and implement the positive side of rent for water. Note emphasis on the need to develop methods of removing rental income component of economic agents.

Ю. Г. Гуцулякк.е.н., завідувач Косівським відділом проблем гірського землекористування, Івано-Франківський інститут АПВ УААН

ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Кожний регіон має ярко виражену специфіку вирішення проблеми сталого розвитку. Карпатський регіон відноситься до одного із найбільш цікавих в цьому відношенні регіонів України, природно-ладшафтні умови яких потребують ретельного вивчення та всебічної охорони.

А. М. Дейнекак. е. н., доц., Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВИМ СЕКТОРОМ

У статті подано результати дослідження теоретико-методологічних питань статегічного управління лісовим господарством. Запропоновано послідовність процесу формування лісової стратегії. Обгрунтовано шляхи удосконалення стратегічного планування в лісовому секторі.

The results of the study of the methodological aspects of strategic forest management are presented in the paper. The stages of the forest strategy formulation process have been developed. The approaches to improve the strategic planning in the forestry sector have been proposed.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"