Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2019

М. П. Денисенкод. е. н., проф., професор кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайнуЗ. Я. Шацькак. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайнуО. О. Олексієнкомагістрант кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. Denisenkoprofessor at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and DesignZ. ShatskaPhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and DesignO. Oleksienkomaster at the Department of Business Economics and TourismKyiv National University of Technology and Design

SPECIFICS FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY OF TRAVEL AGENCY

У статті досліджено проблему інвестування, як одну з основних проблем, що перешкоджають розвитку вітчизняної туристичної галузі. Доведено, що туристичне підприємство повинно мати довгостроковий план інвестиційного розвитку, що забезпечується розробкою інвестиційної стратегії, як однієї з функціональних стратегій. Під функціональною стратегією розуміють модель дій щодо конкретизації за певними напрямами корпоративної стратегії системи орієнтирів у досягненні певних функціональних цілей підприємства. Доведено, що однією з головних функціональних стратегій туристичного підприємства є інвестиційна стратегія. Інвестиційна стратегія становить собою рішення стосовно довготермінового вкладення капіталу у певну діяльність підприємства. Узагальнено процес формування інвестиційної стратегії на прикладі агентства «Pan Ukraine». Визначено послідовність етапів розробки інвестиційної стратегії туристичного підприємства, які включають: визначення місії; формування цілей інвестиційної діяльності; оцінка чинників внутрішнього та зовнішнього середовища; формування альтернативних напрямів розвитку туристичного підприємства; формування інвестиційної стратегії; контроль і оцінка результатів реалізації інвестиційної стратегії. Поетапне формування інвестиційної стратегії надасть змогу туристичному підприємству чітко визначити стратегічні цілі, напрями та джерела інвестування, забезпечить своєчасний контроль та оцінку результатів інвестиційної діяльності.[||]The article deals with the problem of financial security and investment as one of the main problems that hinder the development of the domestic tourism industry. It is proved that the travel agency should not only be attractive to the investment, but also have a long-term investment development plan, which is ensured by the development of the investment strategy as one of the functional strategies of the travel agency. Functional strategy means a model of actions for specifying in certain directions the corporate strategy of a system of guidelines in achieving certain functional goals of the enterprise. Functional strategy, as a lower-level strategy, supporting the corporate strategy, subordinates the functional systems (production, finance, sales and others) to the achievement of the overall goals of the travel agency. It is proved that one of the main functional strategies of a travel agency is an investment strategy. An investment strategy is a decision regarding the long-term investment of capital in certain activities of the enterprise. The formation of the investment strategy of the travel agency has some differences from the manufacturing enterprises, which are conditioned by the specificity of tourism activity. The process of forming the investment strategy of a travel agency is generalized on the example of the “Pan Ukraine agency”. The sequence of stages of development of the investment strategy of the travel agency is defined, which include: definition of the mission – the main reason for the existence of the; formation of goals of investment activity of tourist enterprise; estimation of factors of internal and external environment of tourist enterprise using methods of SWOT and PEST analysis; formation of alternative directions of development of tourist enterprise; formation of investment strategy of tourist enterprise; control and evaluation of the results of the implementation of the investment strategy of the tourist enterprise. The phased formation of the investment strategy, as a key functional strategy, will allow the tourist enterprise to clearly define the strategic goals, directions and sources of investment, ensure timely control and evaluation of the results of the investment activity of the enterprise.

В. Г. Панченкодиректор Агентства розвитку ДніпраН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ВІЙСЬКОВИЙ БЮДЖЕТ ЯК ТРИГЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТКУ: ПОТОЧНІ РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

V. PanchenkoDirector of Dnypro Development AgencyN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE MILITARY BUDGET AS A TRIGGER FOR ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT: CURRENT REALITIES AND PROSPECTS FOR UKRAINE

В статті систематизовано результати існуючих емпіричних досліджень з виявлення макроекономічних ефектів військових витрат, і зокрема їхнього впливу на потенціал економічного зростання. Мета статті полягає у дослідженні впливу військового бюджету на економічний розвиток України. Наукова гіпотеза статті полягає в тому, що оборонний бюджет є важливим як сам по собі для реалізації безпекових функцій, так і для створення бази для розвитку виробництва високотехнологічної продукції і відповідно – зростання ВВП. В статті, на основі запропонованого підходу, визначено, які з експорторієнтованих на сьогодні видів діяльності і продуктів у військовій сфері, або тих, що потенційно можуть експортуватися в майбутньому, можуть розвинути свою технологічність. Виокремлено групу наявних секторів «потенційних лідерів» України (виробництво фармацевтичних продуктів, виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції) як таких, що є важливими для оцінки можливості використання військових витрат для прискорення розвитку високотехнологічного виробництва, оскільки до цієї категорії відноситься оборона, а відповідно виробництво товарів і послуг в цій сфері. Такі сектори, як освіта, наукові розробки, телекомунікації, інфраструктура також віднесено до групи «потенційних лідерів» (це сектори з високим рівнем доданої вартості, які відносяться до високотехнологічних секторів, проте мають низьку частку у загальному експорті України, однак володіють значним потенціалом виходу на міжнародні ринки і потенціалом імпортозаміщення на внутрішньому ринку). Виявлено, що у випадку ефективної державної політики, «потенційні лідери» можуть стати «стратегічними лідерами». Встановлено, що оборонні витрати в умовах військового конфлікту можна суттєво збільшити паралельно зі збільшенням експорту, використавши спрощені умови доступу до інвестицій, технологій та виходу на ринки для воюючої країни, які в умовах правильної геополітичної діяльності українського уряду можуть бути надані партнерами України. «Стратегічні сектори» мають важливе значення для розвитку військового виробництва своїми виробництвами продукції подвійного призначення, адже усі види транспорту так чи інакше пов’язані з потребами збройних сил усіх країн. У випадку неадекватної державної політики перспективні сектори можуть перейти до групи «проблемні сфери» - безперспективних видів діяльності, в разі, якщо знизиться їхня технологічність при наявному їх низькому експортному потенціалі. Ці факти яскраво проявляються у виробництві авіаційної і бронетанкової техніки – Україна, маючи стартові можливості не тільки по виробництву, але і по ринковим нішам, вже понад 25 років не спромоглася організувати процес наукових та конструкторських розробок, поступаючись новим виробникам – Туреччині, Кореї та іншим. Доведено перспективність збільшення військових витрат в рамках випуску облігацій зовнішнього займу.
Встановлено, що використанню оборонних витрат для виходу за рамки екстенсивного сценарію розвитку (характерними ознаками якого є такі: збереження сформованої моделі розвитку української економіки з наявністю структурних диспропорцій в економічній системі країні; сировинна, матеріалозатратна та імпортозалежна економіка; структура експорту загалом незмінна; превалювання продукції з низькою доданою вартістю) сприятиме зростання індексу продуктивності інвестицій понад «1». Цьому сприятиме сценарій економічного зростання інтенсивного кластерного типу – спрямування суттєвого обсягу інвестиційних ресурсів в економіку України за рахунок узгодження сценарію з геополітичними партнерами, із застосуванням активної економічної політики. Обраховано, що для цього необхідно досягнути частки експорту у випуску продукції в середньому по економіці на рівні близько 50% при зниженні до 46% імпортної залежності. Для цього, зокрема, потрібно, аби військову продукцію, яка має високий експортний потенціал, було розглянуто в якості експортно-виробничого сектора. Актуалізовано зміну підходу до оборонних витрат з імпорту потрібних озброєнь на їхнє виробництво і за рахунок цього — підвищення обороноздатності та виробничого потенціалу. Оборонний сектор за такого сценарію має потенціал переміщення до стратегічного кластера при одночасному розвитку інноваційного кластера. Встановлено, що, як наслідок, розвиток національної економіки відбуватиметься у два етапи: на початку економічне зростання забезпечуватиметься завдяки екстенсивному розвитку та вкладанню інвестицій, а далі — протягом 3-4 років — зросте потенційна здатність інвестицій генерувати дохід (продуктивність інвестицій варіюватиметься в межах від 1 до 1,021), що у подальшому дозволить задіяти інтенсивний розвиток економіки, який дозволятиме економіці самогенеруватися.[||]The article’s objective is to investigate the impact of military budget on economic development. Our hypothesis is that the military budget is as such important both for implementing security functions and for creating the base for increasing the high tech output and consequent GDP growth. The proposed approach is used to determine which of the export-oriented activities and products in the military sector of Ukraine or the ones with export potentials are able to enhance technological capacities in future. The group of sectors which are “potential leaders” in Ukraine (manufacturing of pharmaceuticals, computers, electronic and optical devices) is important for the assessment of the possibilities to use military spending for accelerating the development of high tech industry, because this category includes the defense sector with its facilities to manufacture goods and services. Other “potential leaders” are sectors such as education, research and development (R&D), telecommunications, infrastructures. These sectors with high value added, classified as high tech ones, have a low share in the total Ukrainian exports, but they have significant potentials for international market expansion and potentials for import substitution on the domestic market. The development of education, R&D and infrastructures is supposed to create the ecosystem in Ukraine required to launch successful high tech business, on the one hand, and offer export-oriented products and services, on the other. In case of effective government policies, “potential leaders” can become “strategic leaders”. A country at war can essentially increase its military spending in parallel with increasing its exports taking advantage of the simplified terms of access to investment, technologies and market expansion, which can be guaranteed by Ukraine’s partners given the proper geo-political activities of the Ukrainian government. “Strategic sectors” have significant importance for the development of military industries with “dual purpose”, because all the categories of transports in any country are linked, one way or another, to the needs of military forces.
When the government policy is not adequate, the sectors with good development perspectives can fall into the group of “problematic sectors”, i. e. dead-end activities, if their technological capacities are declined and export potentials are low. A clear evidence of these facts is the manufacturing of aircraft and armored vehicles: with good start-up capacities not only in manufacturing, but also in market niches 25 years ago, Ukraine has failed to organize the R&D process by now, giving way to new manufacturers like Turkey, Korea and others. “Current leaders” in Ukraine (basic metals and extraction of metal ores, agriculture, forestry and fisheries; foods and beverages, tobaccos) are sectors with a small value added and dependence on foreign market conjunctures. As their products are still demanded by global markets, they bring a major part of export earnings in Ukraine. The possibility to increase the military spending by foreign bond issuance is also important.
It is determined that the military spending can be used for moving beyond the boundaries of the extensive development scenario (which implies the reliance on the existing model of the Ukrainian economy with its structural disproportions in the domestic economic system in favor of commodity-based, cost-ineffective and import-dependent segments; as its export structure will not change compared with the existing one, the share of products with low value added will prevail), when the index of investment productivity is higher than 1.
The scenario of economic growth of the intensive cluster type needs to be adopted: streamlining of essential scopes of investment resources to the Ukrainian economy by coordinating the scenario with geo-political partners and using the active economic policy. It requires that the average share of exports in the output of domestic industries reach nearly 50% and the import dependence decline to 46%. A way to achieve these benchmarks is to consider the military products with high export potentials as an export-oriented sector.
Approaches to military spending need to be changed in a way to have the defense capacity enhanced by abandoning imports of required weapons (but not by essentially increasing import dependence and decreasing rates of GDP growth). It will result in the military cluster’s move to the strategic cluster in parallel with expansion of the innovation cluster. Consequently, the national economy development will involve two phases. At the first phase, the economy will be growing due to the extensive development and investment; at the second phase taking 3 to 4 years, its potential to generate income will be enhanced (with the investment productivity varying from 1 to 1.021), which will eventually give rise to the intensive economy development allowing for the economy’s self-generation.

Ю. Є. Кириловд. е. н., професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. ХерсонВ. Г. Грановськад. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ “Херсонський державний аграрний університет”, м. Херсон

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Yu. KyrylovDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration, Kherson State Agrarian University, KhersonV. HranovskaDoctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel-Restaurant and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

COMPLEX ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF KHERSON REGION AND JUSTIFICATION OF DIRECTIONS OF ITS INCREASE

У статті висвітлені методичні підходи й результати комплексного оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств. Встановлено ефективні й конкурентоспроможні галузі й види діяльності, здійснено порівняння вітчизняних і європейських показників продуктивності праці. Розраховано рівні конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області, здійснено їх ранжування та об’єднання у кластери на цій основі. Визначено, що рівень конкурентоспроможності підприємств визначається ступенем використання їх конкурентного потенціалу, що формується в ринковому середовищі, шляхом оцінки їхніх якісних і кількісних характеристик. Вказане дозволило для кожного з виділених кластерів агроформувань розробити напрями підвищення конкурентоспроможності, а саме: впровадження інновацій; розвиток органічного виробництва; активізація зовнішньоекономічної діяльності; державна підтримка вітчизняних товаровиробників. Застосування нових методів та інструментів дослідження (ранжування, кластеризації, PEST-аналізу) дозволило ранжувати підприємства за визначеними рівнями конкурентоспроможності та об’єднати їх у кластери й обґрунтувати адресні рекомендації для її підвищення на перспективу.[||]The article highlights the methodological approaches and the results of a comprehensive assessment of the competitiveness of agricultural enterprises. Effective and competitive industries and activities are established, the comparison of domestic and European indicators of labor productivity is carried out. It is established that the main indicators of assessing the competitiveness of agricultural formations of various forms of ownership and management are indicators of production efficiency, labor productivity, presence in agricultural markets. The analysis of results of economic activity of domestic agricultural enterprises testifies to positive dynamics of natural indicators of their functioning. The level of competitiveness of agricultural enterprises of the Kherson region is calculated, their ranking and association in clusters on this basis is carried out. The comparative analysis of parametric signs and group indicators of agricultural formations taking into account natural and qualitative indicators of efficiency of economic activity is carried out. Grouping of agricultural enterprises by the level of their competitiveness is carried out on the basis of the integral indicator of management efficiency in accordance with the reference values given to "1". It is determined that the level of competitiveness of enterprises is determined by the degree of use of their competitive potential, which is formed in the market environment, by assessing their qualitative and quantitative characteristics. This allowed for each of the selected clusters of agricultural formations to develop areas of competitiveness, namely: innovation; development of organic production; activation of foreign economic activity; state support of domestic producers. The use of new methods and research tools (ranking, clustering, PEST analysis) allowed to rank enterprises for certain levels of competitiveness and combine them into clusters and justify targeted recommendations for its improvement in the future. The above indicates the need for the implementation of foreign economic strategy and strengthening of measures of state support of the agricultural sector in the direction of differentiation of benefits to agriculture and personification of subsidies.

О. В. Кузьменкод-р. екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університетГ. М. Яровенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університетА. О. Бойкок. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університетС. В. Миненкоаспірант кафедри економічної кібернетики,Сумський державний університет

РОЗРОБКА БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

O. V. KuzmenkoDoctor of Science (Economics), Professor,Head of the Economic Cybernetics Department, Sumy State UniversityH. M. YarovenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Sumy State UniversityА. O. BoikoPhD, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department,Sumy State UniversityS. MynenkoPhD student of the Economic Cybernetics Department,Sumy State University

DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS OF FINANCIAL MONITORING PROCESSES OF ECONOMIC AGENTS

Стаття присвячена актуальній темі боротьби із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, що є однією з причин тінізації економіки України. Авторами визначено, що головним інструментом протидії даному процесу виступає фінансовий моніторинг, ефективність якого може бути підвищена за рахунок його автоматизації. У статті запропоновано удосконалити існуючу систему фінансового моніторингу за рахунок організації чотирьохрівневої автоматизованої інформаційної системи. Як результат, у нотації BPMN 2.0 розроблено моделі основних бізнес-процесів автоматизованого моніторингу для економічних агентів – суб’єктів первинного моніторингу. Для першого рівня запропоновано модель бізнес-процесу автоматизованого внутрішнього моніторингу, що здійснюється безпосередньо економічними агентами. Перевірка проводиться за допомогою 10 параметрів, уніфікованих для різних економічних агентів. Для другого рівня розроблено модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів, який здійснює фільтрацію транзакцій через систему Клієнт-Банк, що не мають фінансового підтвердження джерела коштів. Крім того, авторами запропоновано бізнес-модель автоматизованого внутрішнього банківського моніторингу транзакцій для виявлення ризику, пов'язаного із використанням банківських послуг для відмивання грошей.
Побудова автоматизованої системи з урахуванням запропонованих моделей дозволить більш ефективно та оперативно виявляти операції з ознаками ризику незаконності, уникнути організації зговорів та фінансових схем між економічними агентами та кримінальними структурами. Значна цінність цієї статті полягає у розробці критеріїв перевірки та уніфікації процесу моніторингу економічних агентів, за рахунок усунення впливу людини на процес перевірки.[||]The article is devoted to the relevant issue of the fight against the legalization of funds from crime, what is one of the reasons for shadowing the Ukrainian economics. The authors found that the main tool to counter this process is financial monitoring, the effectiveness of which can be improved through its automation. In practice, the main problem is that it is not provided automation of the monitoring process for economic agents, but only data transmission. They can organise the monitoring automation by themselves and it is optional. The main disadvantages are also manual monitoring and its existence is no more than once a month or quarter. The article is proposed to improve the existing financial monitoring system by organizing a four-level automated information system. As a result, the models of the main business processes of automated monitoring for economic agents were developed with using BPMN 2.0 notation and Bizagi Studio software. This approach will help us to develop more effective automated information system in the future. A model of business process of automated internal monitoring for economic agents was developed for the first level. The verification is performed using 10 parameters that are unified for different economic agents. A business process model for automated monitoring of payments through the Client-Bank system was proposed for the second level to filter transactions that do not have financial confirmation for the source of funds. Furthermore, a business model for automated internal banking monitoring of transactions was developed to identify the risk associated with the use of money laundering banking services. The proposed four-level automated financial monitoring system eliminates the disadvantages of the traditional system. The unified approach to an automated monitoring system in economic agents will allow more effectively identify of operations that show signs of a risk of money laundering. The construction of the automated system with the proposed models will allow more efficiently and quickly detect operations with the risk signs of illegality, avoid the organization of collusion and schemes between economic agents and criminal structures. The great value of this article is the unification of the monitoring process for economic agents, the elimination of human influence on the verification process and the development of verification criteria.

Т. В. Пулінад. е. н., завідувач кафедри менеджменту, професор кафедри менеджменту,директор «Бізнес-інкубатора НУ «ЗП»» Національного університету «Запорізька політехніка»І. М. Тесленокк. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національного університету «Запорізька політехніка»М. П. Носовмагістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування»,Національного університету «Запорізька політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ ЯК ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ

T. V. PulinaDoctor of Economics, Head of Management Department, Professor of Management Department, Director of Business Incubator of NU "ZP" National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”I. M. TeslenokPh.D., Associate Professor, Department of Management,National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”M. P. NosovMaster\'s Degree in Public Administration and Administration,National University “ Zaporizhzhya Polytechnic”

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF BUSINESS INCUBATORS IN UKRAINE AS INNOVATIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

У статті було проаналізовано світовий досвід створення та функціонування бізнес-інкубаторів як інструменту інноваційної підтримки малого та середнього бізнесу. Розглянуто генезис виникнення бізнес-інкубаторів в України. На основі наукових робіт зарубіжних та вітчизняних науковців вивчено та уточнено дефініцію «бізнес-інкубатор». Досліджено класифікацію бізнес-інкубаторів та на основі аналізу розроблено та представлено класифікацію у графічному вигляді. Сформована мета роботи бізнес-інкубатору, яка полягає у визначені та вирішенні проблем розвитку малого та середнього бізнесу, що впливає на покращення економіко-соціального стану регіону та країни. Окреслено стан функціонування системи бізнес-інкубаторів на території України. Обґрунтовані проблеми розвитку бізнес-інкубаторів та розроблено пропозиції для місцевої та державної влади про подальший розвиток бізнес-інкубаторів.[||]The article analyzes the global experience of creating and operating a business incubator as a tool for innovative support to small and medium-sized businesses. The genesis of emergence of business incubators in Ukraine is considered. On the basis of scientific works of foreign and domestic scientists the definition of "business incubator" has been studied and refined. business incubator is an organizational innovation structure whose purpose is to create favorable conditions for the start-up development of small and medium-sized businesses that operate in order to obtain financial autonomy and develop innovative products or services. The classification of business incubators is investigated and the classification is developed and presented graphically. The purpose of the business incubator is formed, which is to identify and solve problems of development of small and medium-sized businesses, which contributes to improving the economic and social status of the region and the country. The state of functioning of the system of business incubators on the territory of Ukraine is outlined. The problems of development of business incubators are substantiated. The main ones are the absence of a legislative base for business incubators, the absence of a clear legislative definition of the term "business incubator"; low awareness of local leaders about the opportunities of business incubators in the development of entrepreneurship in the region; low level of involvement in the creation of business incubators in universities and other scientific structures. Proposals for local and state authorities on the further development of business incubators were developed: to draft a bill or standard provisions on Business Incubator, to distinguish between business incubator from business center, technological incubator and innovation center. At the legislative level, clearly define the definition, functions and services they provide; facilitate the creation of business incubators by providing them with financial support from local executive authorities and local self-government; to develop an information and methodological base for the creation, operation and operation of a business incubator.

Н. О. Роскладкад. е. н., доцент, професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетА. А. Роскладкад. е. н., професор, завідувач кафедри кібернетики та системного аналізу,Київський національний торговельно-економічний університетА. В. Пушкарьовамагістр, Київський національний торговельно-економічний університет

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. RoskladkaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsA. RoskladkaDoctor of Economic Sciences, Professor, Chief of Cybernetics and System Analysis Department,Kyiv National University of Trade and EconomicsA. Pushkarovamaster, Kyiv National University of Trade and Economics

SYSTEM OF MONITORING OF KEY PERFORMANCE INDICATORS OF ENTERPRISE

У статті систематизовано існуючі методичні підходи до оцінювання економічного стану підприємства. Досліджено показники ефективності діяльності підприємства, підкреслено їх переваги та недоліки. Сформовано принципи проведення моніторингу стану підприємства, які в умовах ринку дозволяють оцінити реальні можливості підприємства на ринку (ринкову силу підприємства); виявити причини зміни результативності функціонування; розробити або скорегувати стратегію і тактику діяльності підприємства.
Створено систему моніторингу “Monitoring+”, описано алгоритм її дії та інтерфейс. На основі даних та звітності підприємства «Сезон риболовлі» було продемонстровано процес функціонування системи моніторингу, а також процес надання рекомендацій користувачу. Розроблена система моніторингу дозволить користувачам систематично спостерігати за важливими параметрами фінансової діяльності на підприємстві, своєчасно реагувати на очікувані труднощі та розробляти дії для нормалізації ситуації.[||]Based on a study of the different definitions of monitoring, their generalization, analysis and comparison, the article determines that the interpretation of monitoring should be based on a systemic approach. Under this approach, monitoring should be understood as an information system for analysing, evaluating and predicting the phenomenon being studied, which is based on systematic tracking of indicators. They are summarized into a single classification of the concept of “monitoring” by the level of research, the object of monitoring, the scope of application of monitoring results, the subject of research, the nature of monitoring development, the frequency of its implementation, the means of processing and providing information. This will allow the user, depending on the goals assigned to him, to use the type of monitoring that should fully correspond to the nature of the tasks performed.
The main structural elements of the monitoring system are summarized, and the main stages of its construction are given. The proposed system of monitoring performance indicators of the enterprise is based on the following principles: complexity (the system covers all sides of the economic process and detects causal dependencies affecting the activity of the organization); systematic (the object under study is considered a complex constantly changing system influenced by a number of factors); speed (at any time when the situation changes, you can recalculate the results); accessibility (the main source of information is the financial and statistical reporting of enterprises). The authors study proposes a monitoring system that provides not only tracking of the analyzed economic phenomenon in the enterprise, but also the possibility to provide advice and recommendations on the elimination of problems in the activity of the enterprise.
Existing methodological approaches to the assessment of the economic condition of the enterprise are systematized. The performance indicators of the enterprise were studied, their advantages and disadvantages were stressed. It has been found that most of the existing methods in economic literature and practice are not universal and require further study. The provisions of monitoring the state of the enterprise in market conditions formed in this article allow to assess the true capabilities and abilities of the enterprise in the market (real market power of the enterprise); identify the true causes of performance changes; develop or adjust the strategy and tactics of the enterprise.
The monitoring system “Monitoring+” has been created, its algorithm and interface are described. Based on the data and reporting of the “Sezon Rybolovli” (“Fishing Season”) retail enterprise, the monitoring system was demonstrated. The monitoring system will allow users to systematically monitor important parameters of financial activity in the enterprise, respond to expected difficulties in a timely manner and develop actions to normalize the situation.

І. В. Крючковад-р екон. наук, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України

СТРУКТУРНІ ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Iryna KryuchkovaDoctor of Economics, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

STRUCTURAL PREREQUISITES OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

У статі наведено результати дослідження ресурсного забезпечення валового нагромадження основного капіталу в економіці України. Виявлено макроструктурні причини низького рівня головного національного джерела інвестицій - валового заощадження. Обґрунтована доцільність у найближчі роки підтримувати такий розподіл валового наявного доходу між інституційними секторами, який забезпечить суттєве підвищення рівня валового заощадження відносно ВВП. Це призведе до відносного гальмування темпів зростання споживчих витрат, але ресурсно підтримає пришвидшення темпів валового нагромадження основного капіталу та ВВП. Доведено, що в зазначений період темпи приросту ВНОК повинні не менш, ніж удвічі перевищувати темпи приросту ВВП, як то спостерігалося в 2000-2007 рр., коли було більше резервних виробничих потужностей і менший знос виробничих засобів. Недоліки із загальним ресурсним забезпеченням інвестиційних процесів в Україні супроводжують негативні тенденції у формуванні фінансових ресурсів в розрізі видів економічної діяльності, особливо промислових, що гальмує позитивні структурні зміни у виробництві. Сучасні фінансові ринки в Україні також не створюють умов для підвищення рівня фінансування капітальних інвестицій. Ринок ОВГЗ мотивує потенційних інвесторів вкладати свої кошти у купівлю високоприбуткових державних цінних паперів, що в умовах низького рівня державних капітальних витрат стає додатковим чинником звуження інвестиційних джерел.[||]The article presents the results of the study of the resource provision of gross fixed capital formation in the Ukrainian economy. Macrostructural reasons for the low level of the main national source of investment - gross saving have been identified. Thus, in 2009-2013 there was a significant fall in the level of gross disposable income of the non-financial corporations sector, which was a decisive factor in the increase in the negative balance of property income. The economy has created a vicious circle where sectoral resource deficits have led to new and new borrowings, and they, in turn, to an increase in interest payments, which led to a fall in the level of sectoral gross saving. As a result, non-financial corporations slowed their investment activity and accumulated their internal and external debt during this period. The result of structural distortions in the distribution of gross disposable income between institutional sectors of the economy was a decrease in investment resources in the economy as a whole, which affected the level of gross fixed capital formation and the increase in net borrowing. It is reasonable in the coming years to maintain the sectoral distribution of gross disposable income, which will allow to raise the level of gross saving relative to GDP. This will lead to a relative slowdown in the growth rate of consumer spending, but will provide a faster acceleration in the rate of gross fixed capital formation and GDP. It is proved that during this period GCF growth rates should be no less than twice more then GDP growth rate, as observed in 2000-2007, when there were more reserve production facilities and less depreciation of production facilities. Disadvantages with the overall resource provision of investment processes in Ukraine are accompanied by negative tendencies in the formation of financial resources by type of economic activities, especially industrial ones, which slaws dawn the positive structural changes in production. The current financial markets in Ukraine also do not create the conditions for raising the level of financing of capital investments. High-yield domestic government bonds motivate potential investors to invest in government a security, which, in the context of low levels of government capital spending, becomes an additional factor in narrowing investment sources.

Н. Г. Виговськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредитуДержавного університету «Житомирська політехніка»С. М. Дячекк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавного університету «Житомирська політехніка»

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У ФІНАНСОВІЙ АРХІТЕКТУРІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. VyhovskaDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State UniversityS. Diachekandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Finance and Credit,Zhytomyr Polytechnic State University

CORPORATE CONTROL IN THE FINANCIAL ARCHITECTURE OF THE ENTERPRISE

В статті обгрунтовано значення корпоративного контролю у фінансовій архітектурі суб’єкта господарювання та проведено порівняльну оцінка моделей його формування в контексті агентської теорії. Доведено, що моделі корпоративного контролю є доцільним досліджувати в контексті застосування теорії агентських угод, оскільки остання пояснює поведінку суб’єктів господарювання, орієнтованих на одержання власних прибутків в умовах сформованих соціальних відносин. Визначено, що неповна узгодженість інтересів та обсягів знань принципалу та агенту обумовлює наявність агентських витрат. Виокремлено три моделі корпоративного контролю (модель контролю трудового колективу; модель контролю власника; модель контролю команди менеджерів (колективний контроль), розкрито їх сутність, виділено переваги та недоліки. На підставі здійсненої порівняльної оцінки типів корпоративного контролю визначено, що в Україні найбільш поширеною є змішана модель, але з переважаючими рисами контролю команди менеджерів (аутсайдерської моделі), яка характеризується значною кількістю дрібних власників корпоративних цінних паперів, які прагнуть реалізувати свої права. Зроблено висновок, що з проаналізованих типів контролю найбільш стійкою та дієвою є модель контролю власника, оскільки функції власності та управління поєднані.[||]The article states the importance of corporate control in the financial architecture of entity and provides a comparative evaluation of models of its formation in the context of agency theory. It is clarified that corporate control in the financial architecture is a specific management function in the corporation, which provides for effective management from the point of view of resource expenditures and achievement of expected results by tracking deviations and correction of managerial decisions affecting the balance of interests of participants of corporate relations, as well as ensuring effective feedback, that is, the functions of the "owner-corporation". Corporate control models have been proven to be worth exploring in the context of the application of agency agreement theory, since the latter explains the behavior of business entities focused on earning their own income in the context of established social relationships. It is determined that incomplete alignment of interests and volumes of knowledge of the principal and the agent causes the presence of agency costs: the cost of observing the principal with the agent (control costs); costs incurred by the principal to bind the agent to their interests (binding costs); the costs that result from the agent choosing the wrong action that would maximize the value of the principal's expected benefit in the case of full control (residual costs). Three models of corporate control are distinguished (model of control of labor collective; model of control of owner; model of control of team of managers (collective control), their essence is revealed, advantages and disadvantages are identified. Based on the comparative assessment of types of corporate control it is determined that in Ukraine the most common is mixed model, but with the prevailing control features of the management team (outsider model), which is characterized by a large number of small holders of corporate securities seeking It is concluded that of the types of control analyzed, the most stable and effective model is the control of the owner, since the functions of ownership and management are combined.

А. П. Макаренкод. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. ЗапоріжжяО. О. Курсонмагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

А. MakarenkoDoctor of Economics, professor of Accounting and AuditingDepartment of Engineering Institute of Zaporizhzhya National UniversityO. Kursonmaster of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF AUDIT OF FIXED ASSETS

Основні засоби займають вагоме місце в господарській діяльності підприємства, їх частка дозволяє оцінити рівень забезпеченості необхідними умовами для здійснення фінансової діяльності суб’єктом господарювання. Успішне вирішення завдань управління основними засобами та обґрунтування інвестиційної політики в їх частині вимагає ефективного обліку, аналізу та різнобічного використання інформації, яка надається. Надзвичайної актуальності управління основними засобами набуває у зв’язку з широким розповсюдженням застосування прикладних програм з обліку, аналізу, аудиту, корпоративного управління тощо. Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у наш час. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Метою аудиту основних засобів є підтвердження інформації щодо повноти відображення початкових даних в регістрах обліку, достовірності даних щодо наявності та руху основних засобів, законності та правильності ведення в обліку цих активів, а також встановлення дотримання підприємством вимог чинного законодавства.
Завданнями аудиту основних засобів є встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття; перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів; перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення; перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття (в т.ч. ліквідації) основних засобів; контроль за збереженням основних засобів; підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами; встановлення своєчасності і правильності списання недоамортизованої частини основних засобів на фінансові результати.
У роботі наведені пропозиції щодо удосконалення аудиту основних засобів. Розроблені та запропоновані: внутрішній стандарт аудиту основних засобів, тест внутрішнього контролю амортизації основних засобів, вдосконалений план та програма аудиту основних засобів, робочий документ аудитора з перевірки фактичної наявності основних засобів.
Дані пропозиції зможуть вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємств.[||]Fixed assets play an important role in the economic activity of the enterprise, their share allows you to assess the level of availability of the necessary conditions for the financial activities of the entity. Successful resolution of fixed asset management tasks and substantiation of investment policy in their part requires efficient accounting, analysis and versatile use of the information provided. The management of fixed assets is of great relevance due to the widespread use of accounting, analysis, auditing, corporate governance applications and more. Improving the efficiency of the use of fixed assets of enterprises is one of the main issues during the transition to market relations. The financial condition of the enterprise, the competitiveness of its products on the market depends on the solution of this problem.
The purpose of the audit of fixed assets is to confirm the information on the completeness of displaying initial data in the accounting registers, the accuracy of data on the availability and movement of fixed assets, the legality and correctness of accounting for these assets, as well as to establish compliance with the requirements of applicable law.
Tasks of the audit of fixed assets: establishment of correct documentation and timely recording in accounting of transactions with fixed assets, their receipt, internal movement and disposal; checking the correctness of the calculation, timely display of depreciation of fixed assets; check of expediency of carrying out repair of fixed assets, control over expenses for capital repairs, on correctness of their reflection; verification of correctness in accounting for financial results from disposal (including liquidation) of fixed assets; control over the conservation of fixed assets; confirmation of the legality and correctness of accounting of fixed assets transactions in the accounts; establishment of timeliness and correctness of write-off of the depreciated part of fixed assets for financial results.
This paper provides suggestions for improving the audit of fixed assets. Developed and proposed: an internal standard of fixed assets audit, an internal asset depreciation test, an improved plan and program for the audit of fixed assets, an auditor's working document to verify the actual availability of fixed assets.
These proposals will be able to identify violations in time, conduct quality audits and improve the financial security of enterprises.

Т. О. Меліховад. е. н., доцент, завідувач кафедри облік, аналіз, оподаткування та аудит,Інженерний інститут ЗНУ, м. ЗапоріжжяЮ. О. Балашовамагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. MelikhovaDoctor of Economics, associate professorof Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National UniversityYu. O. Balashovamaster of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVEMENT OF THE INTERNAL AUDIT OF INVENTORY FOR IMPROVING FINANCIAL SECURITY

Дослідження проблем аудиту виробничих запасів набувають особливої уваги в швидко змінюю-чому навколишньому середовищі, що впливає на процес аудиту. Важлива роль виробничих запасів для будь-якого підприємства. Під час аудиту встановлюється своєчасність та правильність документального оформлення виробничих запасів, здійснюється перевірка правильності ведення обліку надходження, збереження на складах та відпуск у виробництво виробничих за-пасів, їх відображення в обліку та у фінансовій звітності.
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту виробни-чих запасів, розроблена програма внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства. Метою внутрішнього аудиту виробничих запасів є дослідження законності, достовірності, правильності, своєчасності ведення обліку виробничими запаса-ми та відображення їх в звітності.
Загальний план внутрішнього аудиту виробничих запасів складається з етапів: 1) Попередній – ознайомлення з діяльністю підприємства; 2) Фактичний - проведення інвентаризації, перевірка інвентаризаційних описів на відповідність, перевірка правильності результатів інвентаризації; 3) Основний – перевірка відповідності облікової політики вимогам законодавства, перевірка правильності формування вартості виробничих запасів, перевірка витрат, не включених до вартості запасів; перевірка повторної переоцінки запасів, перевірка запасів, які знаходять-ся (передані) на відповідному зберіганні, перевірка запасів, які знаходяться в дорозі, перевірка руху довіреностей; 4) Заключний - складання аудиторського звіту.
У роботі розроблена програма внутрішнього аудиту виробничих запасів для підвищення фінан-сової безпеки підприємства, яка включає: загальний план внутрішнього аудиту, програму внутрішнього аудиту, робочі документи. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу контролеру охопити всі аспекти обліку виробничих запасів на підприємстві, досліди-ти правильність, своєчасність, законність відображення в обліку виробничих запасів, вчасно виявити порушення, провести якісний внутрішній аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.[||]Research on inventory audit issues is receiving particular attention in the rapidly changing environ-ment that impacts and processes audits. It has the important role of inventories for any enterprise. The audit establishes the timeliness and correctness of the documentary inventory of production stocks, checks the correctness of the accounting receipts, storage in warehouses and release the production inventories, their recording in accounting and financial statements.
The authors of the article substantiate the goal and objectives of the internal audit inventory, a pro-gramme of internal inventory audit for improving financial security.
The purpose of internal audit of inventories is to investigate the legality, reliability, correctness, time-liness of accounting of production reserves themselves and display them in the accounts.
The general plan of internal audit of inventories consists of stages: 1) Preliminary - familiarization with the activity of the enterprise; 2) Actual - carrying out the inventory, checking the inventory de-scriptions for compliance, checking the correctness of the inventory results; 3) The main one is revivi-fication of compliance of accounting policies with the requirements of the legislation, verification of the correctness of the formation of the initial inventories, cost verification of costs not included in the original cost of inventories; check re-inventory of stocks, check stocks that are (transferred) on appro-priate storage, check stocks that are in transit, check movement of power of attorney; 4) Final - prepa-ration of the audit report.
In this work authors developed the internal audit programme of inventory to improve financial secu-rity at the enterprise, which includes: the overall internal audit plan, internal audit programme, work-ing papers, which are used to verify.
The proposed methodology of the audit will allow the controller reaching the all aspects of inventory accounting at the enterprise, to analyze the correctness, timeliness end legality accounting of inven-tory, to detect breaks, to internal control qualitatively and to rise up the financial security of the enter-prise.

О. В. Гурінад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, УкраїнаО. Л. Кишковськаздобувач вищої освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, УкраїнаК. М. Скрипникздобувач вищої освіти, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ

O. HurinaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, UkraineO. KishkovskaO. KishkovskaHigher Education Applicant,V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, UkraineK. SkrypnykHigher Education Applicant,V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

HUMAN RESOURCES MODELS AND METHODS IN THE CRISIS CONDITIONS

Стаття висвітлює актуальні моделі і методи управління персоналом в умовах кризи. Визначено, що наслідки кризи загрожують підприємству не тільки фінансово-економічними проблемами, а й втратою фахівців, без яких подолання кризи неможливе. Головним завданням в умовах кризи є утримання цілісної структури ключових працівників за рахунок формування антикризових моделей і методів управління персоналом. Запропоновано прикладні моделі антикризового управління персоналом.
Можемо стверджувати, що заходи з антикризового управління повинні, перш за все, брати до уваги людський чинник, оскільки безпосередньо цілеспрямованість роботи персоналу можна досягти завдяки запланованим діям щодо попередження, запобігання або ж подолання кризи. З метою забезпечення ефективного функціонування підприємства в системі антикризової діяльності, доцільно приділяти увагу моделям і методам управління персоналом в умовах кризи.[||]The consequences of the crisis threaten the company not only with financial and economic problems, but also with the loss of specialists, without which it is impossible to overcome the crisis. The main task in a crisis is to maintain a holistic structure of key employees through the formation of anti-crisis models and personnel management methods.
The article considers the appropriateness of applying modern models and methods of personnel management in a crisis and adapting them to the features of the functioning of domestic enterprises.
In the article is examined by studying the analysis of modern models and methods of personnel management in a crisis, it is important to understand and consider personnel management as a holistic system, which is based on principles, methods and technologies that achieve the goal of the enterprise - overcoming the crisis.
The article proposes to use the universal econometric model for assessing the personal level of employee competitiveness in the process of optimizing the structure of the personnel of an enterprise that is in a crisis state, which will make it possible to take an effective managerial decision on the principle of objective assessment to keep the key employee in a holistic structure of the enterprise personnel.
The article highlights the current models and methods of personnel management in a crisis. It is determined that the consequences of the crisis threaten the enterprise not only financial and economic problems, but also the loss of specialists, without which the crisis can not be overcome. The main task in a crisis is to maintain a holistic structure of key employees through the formation of anti-crisis models and personnel management methods. Applied models of anti-crisis personnel management are offered.
It can be argued that anti-crisis management measures should, first of all, take into account the human factor, since the direct commitment of the staff can be achieved thanks to the planned actions to prevent or overcome the crisis. In order to ensure the effective functioning of the enterprise in the anti-crisis system, it is advisable to pay attention to the models and methods of personnel management in a crisis.

П. І. Шилепницькийдоктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаІ. П. Петровакандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОСВІТІ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Pavlo ShylepnytskyiDoctor of economic sciences, professor, Department of International Economics,Yu. Fedkovych Chernivtsi National UniversityIryna P. PetrovaPhD in Economics, Senior Researcher, Department of Problems of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development, Institute of Industrial Economics of the NAS of Ukraine

PECULIARITIES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP USE IN EDUCATION: FOREIGN EXPERIENCE

Стаття присвячена використанню співпраці держави та приватного бізнесу у формі державно-приватного партнерства (ДПП) в галузі надання освітніх послуг. Освітня галузь займає основоположне місце в структурі функцій держави через наступні чинники: є однією з передумов забезпечення сталого розвитку; є базисом національної безпеки держави; створює рівні можливості для самореалізації людини; визначає конкурентоспроможність національної економіки тощо. Проте, на сьогодні склалась ситуація, коли держава одноосібно не в змозі здійснювати надання освітніх послуг належної якості стосовно вимог сьогодення, що пов’язано з обмеженими можливостями державного бюджету, браком інновацій державних закладів освіти, неадекватною реакцією на запити ринку, низькою якістю освітніх послуг, відсутністю належної системи менеджменту, підбору кадрів, оплати та мотивації тощо. Як показує досвід інших країн світу, одним з варіантів вирішення цієї проблеми могло б стати залучення ресурсів приватного бізнесу на засадах державно-приватного партнерства, яке б дало змогу поєднати можливості останнього із соціальною спрямованістю держави.[||]The article is devoted to the use of public-private partnerships in the form of public-private partnerships (PPPs) in the provision of educational services. The educational sector occupies a fundamental place in the structure of the functions of the state due to the following factors: it is one of the prerequisites for ensuring sustainable development; it is the basis of national security of the state; it creates equal opportunities for human self-realization; it determines the competitiveness of the national economy and so on. However, today there is a situation where the state alone is not able to provide good quality education services according to the nowadays requirements, due to limited state budget capabilities, lack of innovation of state educational institutions, inadequate response to market requests, poor quality of educational services, lack of a proper management system, recruitment, wages and motivation and more. According to the experience of the other countries, one of the ways to resolve this problem could be to attract the resources of private business on the basis of public-private partnership, which would combine the opportunities of the latter with the social orientation of the state. It would allow to receive the following advantages comparing with the traditional way of public assets development and related services provision: private management orientation on satisfaction of consumers’ needs; educational innovation of private business; distribution of risks between the parties on the principle of the best treatment of them; life-time costing of the project; higher quality of assets and educational services; lower production costs; financial resources of the private sector; preschedule or timely implementation of the project; opportunities for the state budget to fund additional social expenditures etc. The paper studies the main features of public-private partnership and its models, which are used in the provision of educational services. Besides, experience of different countries in the field of educational PPPs is analyzed. The recommendations for improving of the public-private partnership development in Ukraine are elaborated.

Н. В. Винниченкод. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університетуА. Ю. Федяйпомічник ревізора, ТОВ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)»

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ

N. VynnychenkoDoctor of Economic Sciences, Ass. Prof. Department of Accounting and Taxation, Education and Research Institute For Business Technologies «UAB» Sumy State UniversityA. FediayAssistant Auditor of PricewaterhouseCoopers LLC (Audit)

ANALYTICAL CHARACTERISTICS FOR AUDIT EVIDENCE

У статті розглядається основна мета застосування аналітичних процедур при здійсненні зовнішнього аудиту та визначено основні їх типи. Аналітичні процедури використовують на всіх стадіях аудиту з метою сприяння аудитору визначення їх характеру, термінів та ступеню, а також для отримання аудиторських доказів за окремими залишками по рахунках або класах транзакцій. Зазначено, що під час роботи на місцях аудитори можуть використовувати аналітичні процедури для отримання доказів, іноді в поєднанні з іншими процедурами тестування, для виявлення помилок у балансі рахунків. Це допомагає зменшити ризик того, що викривлення залишаться невиявленими. Таким чином, визначення того, який тип аналітичної процедури використовувати, є питанням професійного судження самого аудитора.[||]In the article is being considered the main purpose of application of analytical procedures in carrying out external audit and defines their main types. Analytical procedures are used at all stages of the audit to assist the auditor in determining their character, timing and extent, and to obtain audit evidence for individual account balances or transaction classes. It has been noted that when working on the ground, auditors can use analytical procedures to obtain evidence, sometimes in combination with other testing procedures, to detect errors in the balance of accounts. It helps reduce the risk that the distortion will remain undetected. Thus, determining what type of analytical procedure to use is a matter for the auditor's professional judgment. The article also defines an algorithm for the process of using analytical procedures. This algorithm includes four basic stage. Those basic stages is the most important in making effective use of sound analytical procedures.
In addition, the article considers the algorithm for obtaining and evaluating audit evidence in the course of the audit and proposes its own vision of such an algorithm. It is determined that obtaining sufficient audit evidence is the decision of the auditor, which based on his knowledge, experience and professional judgment. The basis for this assessment is the audit planning programs, the selection of audit procedures, the auditor's working documentation, and its analysis. When evaluating audit evidence, the auditor should pay attention to their quality and reliability and whether there is sufficient evidence to form and confirm the opinion of the audited entity's financial statements.
Implemented analytical procedures can enable the auditor to achieve more effective audit goals by reducing or replacing other detailed audits. It is important that the analytical procedures are sufficiently documented so that an experienced auditor, without prior audit experience, could understand the work performed. Analytical procedures provide reliable audit evidence, which then serves as the basis for substantiating the audit report.

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки Дніпровського ДАЕУМ. А. Полегенькаасистент кафедри менеджменту і права Дніпровського ДАЕУ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

I. I. VinichenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics Department,Dnipro State Agrarian and Economic UniversityM. A. Polehenkaassistant of the Department of Management and Law,Dnipro State Agrarian and Economic University

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті узагальнено підходи до визначення сутності економічної категорії «ефективність аграрного виробництва», яка є досить складною категорією, оскільки є визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства на сучасному етапі розвитку економіки і є важливою передумовою прискорення розвитку агропромислового комплексу й подальшого підвищення результативності функціонування економіки України. Наведено наукові погляди щодо тлумачення визначення ефективність виробництва продукції. Виокремлено особливості сільськогосподарського виробництва, які необхідно враховувати при дослідженні даної категорії. Узагальнено основні види економічної ефективності виробництва. Встановлено, що сутність ефективності агропромислового виробництва відображає широкий комплекс умов функціонування продуктивних сил і виробничих відносин, які у сукупності забезпечують процес розширеного відтворення на стадіях кругообігу: капіталу (грошова – підготовка і створення умов для ведення виробництва); виробничій – виготовлення продукції; товарній – реалізація продукції. Кожна з цих стадій має своє функціональне призначення і мету, ступінь досягнення яких визначає ефективність аграрного виробництва.[||]The article generalizes approaches to determining the essence of the economic category "efficiency of agricultural production", which is a rather complex category, as it is a determining factor of economic and social development of society at the present stage of economic development and is an important prerequisite for accelerating the development of agro-industrial complex and further improving the efficiency of Ukraine's function. The scientific views on the interpretation of the definition of production efficiency are given. It is proved that efficiency is a socio-economic problem, the positive solution of which leads to the development of productive forces and the state of society. It is a complex economic category that reflects the effects of objective economic laws. According to many economists, it is a form of reflection of the purpose of production, means efficiency, a measure of benefit.
The initial criterion for production efficiency is the amount of national income per capita at the lowest cost of living and labor. Production efficiency can be interpreted as the best output of quality products at the lowest cost of money and labor, which implies meeting the needs of the population for cheap food and raw materials for the processing industry. This criterion of socio-economic efficiency is determined by comparing the result obtained and the effect with the costs and the resources involved.
The features of agricultural production, which should be considered in the study of this category, are distinguished. The main types of economic efficiency of production are summarized. It is established that the essence of agro-industrial production efficiency reflects a wide range of conditions of functioning of productive forces and production relations, which together provide the process of expanded reproduction at the stages of the cycle of: capital (money - preparation and creation of conditions for production management); production - production of products; commodity - sale of products. Each of these stages has its functional purpose and purpose, the degree of achievement of which determines the efficiency of agro-industrial production.
Reducing the cost and improving the efficiency of agro-industrial production create economic conditions for further reduction of retail prices in the market. Hence the increase in production efficiency has the effect of increasing the incomes and the level of profitability of agro-industrial enterprises. The more products are produced and sold, the cheaper it is for the producers, they earn higher incomes and the more they can allocate for the development of production, higher wages and improvement of social conditions.

В. Я. Плаксієнкод. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академіяЛ. В. Яловегак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академіяТ. Б. Прийдакк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академіяО. В. Легак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія

ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ

V. Ya. PlaksiyenkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian AcademyL. V. YlovehaCandidate of Economics,Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian AcademyT. B. PriydakCandidate of Economics,Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian AcademyO. V. LehaCandidate of Economics, Аssistant professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

AGRICULTURAL PRODUCTS: PECULIARITIES OF DOCUMENTATION AND ACCOUNTING

У статті розглянуто сутність документування як базового інструменту бухгалтерського обліку щодо здійснення поточного (оперативного) контролю господарської діяльності сільськогосподарського підприємства. Розкрито поняття «продукція сільськогосподарського виробництва» та її класифікація в аграрному секторі. На підставі дослідження праць вітчизняних науковців щодо документування готової продукції основних галузей сільського господарства (рослинництва, тваринництва) та підсобних (промислових) виробництв узагальнено особливості складання первинних документів під час її оприбуткування. Виокремлено порядок документування руху продукції галузі тваринництва. Досліджено принцип відображення наявності та використання сільськогосподарської продукції в розрізі галузей на рахунках бухгалтерського обліку та розкрито механізм її оцінки у відповідності до П(С)БО 16 «Витрати» (за виробничою собівартістю) та П(С)БО 30 «Біологічні активи» (за справедливою вартістю).[||]The article deals with the essence of documentation as a basic accounting tool for carrying out the current (operational) control of agricultural business’s activities. The notion of «agricultural products», which are considered to be finished providing their full compliance with the approved standards (technological conditions) of the production process, is studied. The classification of agricultural products by their types is examined: main, joint and secondary. The main products are those the use of which brings the greatest economic benefit to a business and its gaining is the aim to retain biological assets. The joint products are received from a biological asset at the same time as the main ones and meet the standards, and their receiving is related to the biological characteristics of the assets. The secondary products are received from one biological asset or their group at the same time as the main ones, but are of minor importance and the economic benefits of using them are negligible. In accordance with the research of the papers of national scientists on documentation of finished products of the main branches of agriculture (crop production, animal husbandry and auxiliary (industrial) production), the peculiarities of the drawing up of primary documents during capitalization of finished products are generalized. The procedure for documenting the movement of agricultural products of the main industries is highlighted. The importance of auxiliary (industrial) production for agricultural businesses is considered, which is: to meet the needs of a business and its employees in the products of processing; to reduce transport costs and costs of finished products through the fuller use of waste from their processing; to maintain an adequate level of employment of farm workers with inherent seasonality of production; sales of processing products, which is more efficient than sales of products as raw materials for procurement businesses. The procedure for documenting the products of processing in the context of industrial production is studied. The principle of reflecting the availability and the use of agricultural products in the context of main branches in accounting accounts is investigated and the mechanism of their evaluation in accordance with P (S) BO (Regulation (Standard) of Accounting) 16 «Accounting Standard 16 Costs» (at production cost) and P(S)BO 30 «Biological assets» (according to fair value reduced for estimated costs at the sales location) is studied.

О. В. Гончаренкод. е. н., професор, професор кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університетТ. М. Саміликк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університетЮ. В. Теслюкаспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

O. HoncharenkoDoctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of Economics Department, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityТ. SamilykPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic UniversityYu. TeslyukPhD student in the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

У статті визначені інституціональні детермінанти та здійснено оцінку стану інституціонального забезпечення розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження інституціонального забезпечення розвитку інновацій в агропромисловому виробництві.
Констатовано, що реальному запровадженню інноваційного розвитку агропромислового виробництва протидіє нестабільність і неефективність нормативно-правового регламентування, відсутність дієвого інфраструктурного й організаційно-економічного забезпечення галузі.
Встановлено, що формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку пов’язане зі створенням ефективних інститутів й інституцій. Критерієм ефективності є умова набуття сукупністю інститутів й інституцій ознак системності, комплементарності.
Аргументовано, що інституціоналізація інноваційного розвитку є процесом формування й функціонування базисних й інноваційних інститутів та інституцій. Визначено, що реалізація обґрунтованих альтернативних сценаріїв інноваційного розвитку має базуватись на відповідній концепції, яка націлена на оптимізацію ресурсів, акумулювання територіальних потенціалів і резервів, координацію і збалансування внутрішньогалузевих й міжгалузевих взаємодій.
Теоретичні та методологічні положення поглиблюють практичні засади інституціонального забезпечення розвитку інновацій в агропромисловому виробництві.[||]The article identifies institutional determinants and assesses the state of institutional support for the development of innovations in agro-industrial production.
The theoretical and methodological basis of the research is a systematic approach to the research of institutional support for the development of innovations in agro-industrial production. Structural and functional analysis was used to identify institutional determinants and justify the elements of institutional support.
It is stated that the real introduction of the innovative development of agro-industrial production is counteracted by the instability and inefficiency of the regulatory and legal regulation, the lack of effective infrastructure and organizational and economic support of the industry. The introduction of institutional design with creation of transitional forms of agronomy realization, strategic planning and programming of innovative development, infrastructure support of innovation transfer is substantiated.
It is established that the formation of institutional support for innovative development is associated with the creation of effective institutions and institutions. The criterion of efficiency is the condition of acquiring a set of institutions and institutions of signs of systematic, complementary.
It is argued that the institutionalization of innovation development is the process of formation and functioning of basic and innovative institutions and institutions. It is determined that the implementation of sound alternative scenarios of innovative development should be based on the appropriate concept, which is aimed at optimization of resources, accumulation of territorial potentials and reserves, coordination and balancing of intra-industry and inter-industry interactions. It is proved that the success and efficiency of the conceptual model implementation is achieved by the minimum number of coordination stages, as well as the decision-making centers; specification of contribution and resources, elements and subsystems in their conceptual unity.
Theoretical and methodological provisions deepen the practical foundations of institutional support for the development of innovations in agro-industrial production.

Р. І. Жовновачд. е. н., професор кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаЮ. В. Малаховськийк. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, УкраїнаМ. М. Г. Мохамедаспірант,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

R. ZhovnovachDoctor of Economic Sciences, Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineY. MalakhovskyiPhD in Economics, Associate Professor of the department of economy,management and commercial activity,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineM. MohamedPhD studentCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

STRATEGIC IMPERATIVES FOR MANAGING INTELLECTUAL RESOURCES OF THE INNOVATIVE ACTIVE ENTERPRISES’ EMPLOYEES (FOREIGN EXPERIENCE)

Метою публікації є узагальнення зарубіжної практики реалізації стратегічних імперативів управління інтелектуальним ресурсами персоналу інноваційно-активних підприємств (ІАП). У ході дослідження вивчаються методологічні підходи до визначення сутності інноваційного потенціалу працівників ІАП як сукупності знань, вмінь, здібностей, особистих характеристик, які визначають міру їхньої готовності до сприйняття, запровадження та продукування інновацій, забезпечують довготривалу особисту конкурентоспроможність та ефективне функціонування підприємства в умовах економіки знань. Перспективи реалізації імперативів управління інтелектуальними ресурсами ІАП розглядаються у контексті практичного розгортання постіндустріальної моделі прискореного розвитку економіки в рамках шостого технологічного укладу і пов’язуються з трансформаційною модернізацією інноваційних мезоекономічних екосистем як наукомістких соціоцентричних соціальних мереж, що спеціалізуються на швидкому та ефективному створенні та передаванні нових знань.[||]The purpose of the publication is to summarize the foreign experience of formation and realization of strategic imperatives of management of intellectual resources with the purpose of formation of innovative potential of employees of innovatively active enterprises (IAE) as ecosystem of production of new knowledge and creation on their basis of added value in the conditions of development of knowledge economy. An approach to understanding the essence of managing the intellectual potential of staff as a major productive resource and, at the same time, a direct source of well-being of its carriers, is the basis for forming strategic imperatives for the management of innovatively active enterprises as sociocentric ecosystems – social networks of value creation. Taking into account the fact that the implementation of this approach has a bright national colour, the best practices of South Korea and the PRC as countries among the world's largest exporters of high-tech products and leading centres for the introduction of a post-industrial knowledge economy are analysed in detail. In South Korea, which pursues a policy of economic liberalization, the management of IAE's intellectual resources has been integrated into a system of nation-wide measures to strike a balance between social security, income growth and economic growth through innovation. The strategic imperatives of managing the intellectual resources of IAE personnel in China are implemented within the framework of the education subsystem of the national innovation ecosystem and are used as a tool for human capital management to achieve the strategic goals of innovative development throughout the country. Some national aspects of the implementation of strategic imperatives to manage the factors of competitiveness of staff of employees of IAE are studied by scholars from Brazil, Norway, Finland, Iran, and post-socialist countries in Europe. The most difficult part of the process of realization of strategic imperatives of managing the intellectual resources of the personnel is maximizing the factors of increasing the personal competitive innovative potential of the employee, which takes place within the functioning of IAE as an open sociocentric network for the production of new knowledge by means of socially inclusive social capital development. Structural, cognitive and relational dimensions of social capital of this type are considered as a means of combining, replacing, forming new intellectual capital of an IAE.

S. GritsenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Academician of the AES of Ukraine, Professor of logistics department, National Aviation University, Kyiv, UkraineL. KovalPhD in Economics,Associate Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

DEVELOPMENT OF INVESTMENT MARKETING POTENTIAL OF DIVERSIFIED ENTERPRISES IN UKRAINE

С. І. Гриценкод. е. н., професор, Академік АЕН України, професор кафедри логістики, Національний авіаційний університет, Київ, УкраїнаЛ. А. Ковальк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Using of the investment marketing in the formation of the diversified supply chain enterprises in Ukraine contributes to solving the problem of capital attraction.
The diversified supply chain provides an opportunity to compensate for the decline in market share by the increase in others. Thus, diversified supply chain enterprises are more resilient and competitive, than highly specialized. The diversified supply chains have the opportunity, using the investment marketing tools to transfer capital to the most profitable industries. The use of marketing strategies can greatly enhance the effectiveness of efforts to attract capital to the diversified supply chains and able to ensure high ratio of profitability and risk for investors and lenders.
The purpose of the article is to justify the need to introduce modern technologies and marketing and logistics tools for attraction capital and ensuring the its efficiency.
In this article proposes the ways of increasing the competitiveness of Ukraine in research and developments on the global scene. Using of the investment marketing in the formation of the diversified supply chain enterprises in Ukraine was substantiated. Marketing logistics development opportunities in Ukraine were revealed. Features of logistics innovations companies have been identified, that form of supply chain. The principles and the factors for investment decision-making were presented.
The factors of creating an attractive investment environment are highlighted. This can be achieved, in particular, by further simplifying regulatory and customs procedures and harmonizing legislation with European legislation. In addition to such obvious steps, Ukraine needs to look for its business cards that will distinguish us from other countries and ensure presentability in the world market.
Using of the investment marketing in the formation of the diversified supply chain enterprises in Ukraine can significantly improve the efficiency of efforts to attract capital. The investment marketing allows for a demanding approach to identifying the best suppliers of capital and providing them with an incentive in the form of a higher ratio of profitability to risk.[||]Використання інвестиційного маркетингу при формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів постачань в Україні сприяє вирішенню проблеми залучення капіталу.
Диверсифікований ланцюг постачань дає змогу компенсувати спад збуту на ринку. Завдяки цьому диверсифіковані підприємства ланцюгів постачань більш стійкі та конкурентоспроможні, ніж вузькоспеціалізовані. Диверсифіковані ланцюги постачань мають можливість використовуючи інструменти інвестиційного маркетингу переливати капітал у найприбутковіші галузі. Використання маркетингових стратегій здатне істотно підвищити ефективність зусиль із залучення капіталу в диверсифіковані ланцюги постачань і забезпечити високе співвідношення прибутковості і ризику для інвесторів і кредиторів.
Метою статті є обґрунтування необхідності впровадження сучасних технологій й інструментів маркетингу та логістики у сферу залучення інвестицій та забезпечення необхідного рівня якості й ефективності їх проведення.
У статті запропоновано шляхи підвищення конкурентоспроможності України в дослідженнях та розробках на глобальній арені. Обґрунтовано використання інвестиційного маркетингу при формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів постачань в Україні. Розкрито можливості розвитку клінічної маркетингової логістики в Україні. Визначено особливості інноваційної діяльності логістичних компаній, які формують ланцюг постачання. Представлені принципи і фактори ухвалення інвестиційних рішень.
Виокремлено фактори створення привабливого середовища. Це може бути досягнуто, зокрема, шляхом подальшого спрощення регуляторних та митних процедур та гармонізації законодавства з європейським. Окрім таких очевидних кроків Україні потрібно шукати свої візитні картки, що будуть вигідно виділяти нас з-поміж інших країн та забезпечать презентабельність на світовому ринку.
Використання інвестиційного маркетингу при формуванні диверсифікованих підприємств ланцюгів постачань в сфері клінічних досліджень в Україні здатне істотно підвищити ефективність зусиль із залучення капіталу. Інвестиційний маркетинг припускає вимогливий підхід до визначення кращих постачальників капіталу і створення для них стимулу у вигляді високого співвідношення прибутковості і ризику.

Е. А. Литвиненкокандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и бизнес-администрированияОдесского национального университета имени И. И. МечниковаБ. Кызылтаустудентка специальности 073 МенеджментОдесского национального университета имени И. И. Мечникова

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ В ЭЛЕКТРОННОМ МАРКЕТИНГЕ

Kateryna LytvynenkoKateryna LytvynenkoPhD (Economics), Associate professor, of the Odesa National I. I. Mechnikov UniversityBatikha Kyzyltaustudent, Odesa National I. I. Mechnikov University

FEATURES OF CREATION OF E-MARKETING STRATEGY

Статья посвящена исследованию особенностей формирования стратегии в электронном маркетинге. Описан процесс создания стратегии электронного маркетинга в компании. В работе определено место стратегии электронного маркетинга в общей иерархической структуре компании. Проанализированы ключевые элементы маркетинг-микса с позиции электронного маркетинга, а также выявлены особенности их формирования в электронной коммерции. Описан процесс создания коммуникационной стратегии компании в электронном маркетинге, который включает в себя этапы: обзор категории (анализ контекста); анализ конкурентов в digital; анализ целевой аудитории (поведение пользователей); разработка и выбор подхода к стратегии; выбор инструментов электронного маркетинга, выбор и описание модели KPI. Детализированы основные показатели веб-аналитики и ключевые показатели эффективности для каждого описанного этапа.[||]The purpose of the article is to investigate the characteristics of the creation of a strategy in electronic marketing. The world is changing, and the methods of doing business change as well. With the advent of digital technology, traditional marketing approaches are being transformed and introducing into their arsenal a huge layer of new tools and communication channels. The article is devoted to the study of the features of the creation of strategies in electronic marketing. The process of creating an e-marketing strategy is described. In the work, the place of the e-marketing strategy in the overall hierarchical structure of the company is determined. Any traditional or modern e-marketing strategy goes through several stages before it starts working. A reliable connection between the company's overall goals and its Internet marketing strategy should be immediately reflected in the steps taken by the company. It is clear that these steps are not similar in different cases or organizations, however, the coincidences between online strategies and an earlier type of marketing still exist, because the first arose and developed from the second. The survey has rethought traditional marketing practices from a digital perspective. E-marketing today is developing web analytics tools in an effort to collect as much user data as possible in order to understand the needs and fears of its customers, track the client’s path on the Internet and establish new performance indicators for each stage of the e-marketing strategy. The key elements of the marketing mix from the perspective of electronic marketing are analyzed, as well as the features of their formation in electronic commerce are revealed. The process of creating a company’s communication strategy in electronic marketing is described with details of the main indicators of web analytics and key performance indicators. As practice shows, in order to create an optimal communication strategy with a focus on digital, the company goes through the following 6 stages: category review (context analysis), analysis of competitors in digital, analysis of the target audience (user behavior), development / choice of approach to the strategy, choice of electronic marketing tools, selection and description of a model of key performance indicators.

О. Л. Шелестк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківО. В. Скрипниченкомагістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ БАНКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

O. ShelestCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, KharkivO. SkrypnichenkoMaster\'s Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

THE IMPROVEMENT OF BANK PROFITABILITY MANAGEMENT STRATEGY USING SIMULATION MODEL

Висока прибутковість і достатня ліквідність банків є основою надійності банківської системи. Прибутковість фактично є могутнім індикатором конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг і якості його менеджменту. Метою статті стало обґрунтування використання імітаційної моделі для вдосконалення стратегії управління прибутковістю банку. Визначено фактори, які впливають на формування стратегії управління прибутковості банку та необхідність підтримання достатнього рівня ліквідності. Проведено аналіз показників ліквідності і прибутковості на прикладі АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період 2017-2019 рр. Наведено алгоритм вибору стратегії управління ліквідністю та прибутковістю банку для побудови ефективної стратегії управління активами і пасивами. На підставі використання системи регресійних рівнянь та формул, для визначення окремих коефіцієнтів прибутковості та ліквідності була розроблена імітаційна модель для АТ «Райффайзен Банк Аваль». Розроблена імітаційна модель дозволяє використовувати різні сценарії для прогнозування основних показників діяльності АТ ««Райффайзен Банк Аваль» та надавати рекомендації щодо управління показниками прибутковості та ліквідності, одночасно використовуючи стратегії управління як активами, так і пасивами банку.[||]High profitability and sufficient liquidity of banks are the basis for the reliability of the banking system. Profitability is in fact a powerful indicator of a bank's competitiveness in the banking market and the quality of its management. The purpose of the article was to justify the use of a simulation model to improve the strategy of managing the profitability of the bank. The factors that influence the formation of the bank's profitability management strategy and the need to maintain a sufficient level of liquidity are identified.
The current banking conditions require the bank's management to develop new and effective time-tested approaches to managing liquidity and profitability, appropriate safeguards to reduce the negative impact on the level of the latter, due to the rapid change in economic processes and the need to maintain the proper level of financial stability.
A systematic approach must be taken to ensure comprehensive management of liquidity and profitability, given the close relationship between them. However, banks are still not paying enough attention to systematic analysis, diagnosis and forecasting of their operations and, accordingly, to developing effective strategies, such as liquidity and profit management strategies. That is why it is necessary to study the specifics of developing a commercial bank's liquidity and profitability management strategy, which should be presented as a separate document that would clearly define the basics of banking management for ensuring an adequate level of liquidity and profitability.
The analysis of liquidity and profitability indicators is carried out on the example of Raiffeisen Bank Aval JSC for the period 2017-2019. The algorithm of choosing the strategy of liquidity and profitability of the bank for the construction of an effective strategy of asset and liability management is presented. Using a system of regression equations and formulas, a simulation model for Raiffeisen Bank Aval JSC was developed to determine individual profitability and liquidity ratios. The simulation model developed allows different scenarios to be used to forecast the main performance of Raiffeisen Bank Aval JSC and to provide guidance on managing profitability and liquidity ratios, while using both bank assets and liabilities management strategies.
The result of this goal is to develop a holistic approach to the functioning of the financial management mechanism for the liquidity and profitability of Raiffeffen Bank Aval and to identify the main ways to improve the management strategy in the current environment.

В. В. Джинджоянкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»В. М. Торяникдоктор політичних наук, професор, декан факультету туризму та готельно-ресторанної справи, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»О. В. Призкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ТРАНСФОРМАЦІЙНО-БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. DzhyndzhoianPh.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the HumanitiesV. ToryanykDoctor of Political Science, Professor, Dean of the Faculty of Tourism, hotel and restaurant business, Dnipro University of the HumanitiesO. PrizPh.D., Associate Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

TRANSFORMATION-SAFETY ASPECTS OF WORLD ECONOMY DEVELOPMENT

У статті здійснено аналіз трансформаційно-безпекових аспектів розвитку світової економіки. Встановлено, що динамізм й інклюзивність світової економіки відіграють ключову роль у вирішенні масштабних завдань, поставлених в Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Підсумовано, що протиріччя і асиметрії глобального економічного розвитку мають два аспекти. По-перше, це – джерело постійного розвитку світової економічної системи. По-друге, це – перманентний конфлікт інтересів економічних суб'єктів світового господарства, наприклад, між транснаціональними корпораціями (ТНК) і державами, міжнародними організаціями, регіональними інтеграційними об'єднаннями.
Резюмовано, що вивчення сучасних трендів і трансформацій світової економіки є актуальною теоретичною і прикладною задачею, яка передбачає системну консолідацію методів і механізмів міждисциплінарних досліджень. Узагальнено, що до недавнього часу глобалізаційні процеси характеризувалися як стійкі, переважно позитивні. Але на нинішньому етапі глобального розвитку стало ясно, що процес глобалізації носить зовсім лінійний характер, і в значній мірі залежить від ситуації, геополітичної ситуації в світі, а також від фази «довгих» і інших циклів в світовому економічному розвитку, географічного положення та структури економіки країн світу, специфіки взаємодії регіональних об'єднань.
Установлено, що об'єктивним і теоретично вірним є уявлення про процеси глобалізації та регіоналізації як про дві сторони однієї медалі. Регіоналізація в загальному розумінні спеціальної термінології є прояв процесу глобалізації на регіональному рівні, тому зазначені процеси мають багато спільних характеристик: значне збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій (ПІІ), формування міжнародних виробничих ланцюжків доданої вартості, зростання числа угод по злиттю і поглинанню компаній та ін.
Крім цього, на регіональному рівні глобалізація нерідко набуває деяких специфічних рис, які в новій науковій літературі прийнято називати терміном «глокалізація». Як показують наукові дослідження, глокалізація зумовлює виникнення тенденцій в напрямках централізації і децентралізації з метою формування системи ефективного управління та стабільного справедливого апарату уряду.[||]The article analyzes the transformation and security aspects of the development of the world economy. The dynamism and inclusiveness of the world economy have been found to play a key role in solving large-scale tasks, established in 2030 Agenda in the area of Sustainable Development. It has been summarized that the contradictions and asymmetries of global economic development have two aspects. Firstly, it is a source of continuous development of the world economic system. Secondly, it is a permanent conflict of interests of economic entities of the world economy, for example, between transnational corporations (TNCs) and states, international organizations and regional integration associations.
It is recapitulated that the study of modern trends and transformations of the world economy is a topical theoretical and applied issue, which allows for a systematic consolidation of methods and mechanisms of interdisciplinary studies. It has been generalized that, until recently, globalization processes have been characterized as stable and mostly positive. However, at the current stage of global development, it has become clear that the process of globalization is of a quite linear character. Moreover, largely depends on the situation, geopolitical situation in the world, as well as on the phase of “long” and other cycles in the world economic development, geographical location and structure of the economies of different countries of the world, as well as on the specifics of interactions between regional associations.
It has been defined that the conception of globalization and regionalization processes as of two sides of the same coin is objective and theoretically correct. Regionalization in the general understanding of special terminology is a demonstration of the process of globalization at the regional level. These processes have many characteristics in common, mainly: a significant increase in the number of foreign direct investment (FDI), the formation of international manufacturing chains of the added value, the increase in the number of agreements on mergers and acquisitions, etc.
What is more, at the regional level, globalization often acquires some specific features, which tend to refer to the term “glocalization” in the new scientific literature. According to scientific research, glocalization predetermines the formation of tendencies in the areas of centralization and decentralization in order to establish a system of effective governance and a stable and just apparatus of government.

Ю. О. Головчукк. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУЮ. В. Довганьст. викладач кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ВРАХУВАННЯ ЕФЕКТУ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕФЕКТИВНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Y. O. HolovchukPh.D. in Economics, Associate Professor of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEUY. V. DovhanSenior Lecturer of the Marketing and Advertising Department,Vinnytsia Trade and Economics Institute, KNTEU

CONSIDER EFFECT OF INCERTITUDE IN THE FORMATION OF AN EFFECTIVE BUSINESS STRATEGY OF THE ENTERPRISE

Мета статті – проаналізувати усі фактори невизначеності та їх вплив на формування бізнес-стратегії. Проаналізовано декілька останніх досліджень з даної теми і їх результати. Описано важливість врахування ефекту невизначеності для підприємства. Ризик є об’єктивним і суб’єктивним. Суб'єктивний ризик поділяється на комерційний, промисловий та фінансовий ризики. Фактори невизначеності поділяються на контрольовані та неконтрольовані підприємством. Охарактеризовано вплив факторів невизначеності на підприємство, способи їх виявлення та запобігання. Серед факторів невизначеності можна виділити: зовнішньоекономічна політика держави, інфляція, рівень економічного зростання, технологічний розвиток, екологія, законодавчі акти тощо. Для регулювання ринкових відносин існують такі методи: вертикальна інтеграція, контрактні відносини, контроль попиту та створення підприємницьких мереж. Описані помилки при формуванні бізнес-плану, що призводять до провалу.[||]The purpose of the article is to analyze all the uncertainty factors and their impact on the formation of business strategy. Several recent studies on this topic and their results are analyzed. The importance of accounting for the effect of uncertainty for the enterprise is described. Risk is objective and subjective. Subjective risk is divided into commercial, industrial and financial risks. Financial risk is divided into interest and credit risks. Uncertainties are divided into controlled and non-controlled by the enterprise. Objective risk is not controlled by the enterprise and occurs outside the subjects of the economy. The subjective risk can be controlled directly by the enterprise and occurs as a result of activity of subjects of economy. The influence of uncertainty factors on the enterprise, ways of their detection and prevention are characterized. Among the uncertainty factors are: foreign economic policy of the state, inflation, the level of economic growth, technological development, ecology, legislation, changes in consumer tastes, socio-cultural factors, changes in consumer purchasing power, deterioration of relations with suppliers and distributors, changes in the level of taxes and duties, etc. Examples of occurrence of these events in practice are given and ways of their prevention are characterized. To regulate market relations, there are such methods: vertical integration and contractual relations, demand control and the creation of entrepreneurial networks. Vertical integration implies the merger of the companies that supply and distribute it to one company. The method of contract relations consists in signed agreements, which clearly indicate the volume of purchase of goods or raw materials. Demand control is exercised through a monopolistic position in the market or through marketing activities. And the method of creating entrepreneurial networks is that interested businesses come together for financial gain without a merger. Marketing plays a special role, it is the marketing Department that identifies risks for the enterprise and finds ways to overcome them. Described errors in the formation of a business plan, lead to failure. Among the mistakes can be identified: the wrong purpose of the business plan, insufficient personal and professional qualities of management and insufficient experience.

І. С. Крамаренкокандидат економічних наук, доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна»

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

Irina KramarenkoAssociate Professor, Cand. Of Econ.Sci.,Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

INVESTMENT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: IMPACT FACTORS

В статті досліджено інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України та оцінено вплив факторів на нього. Визначено основні фактори впливу на інвестиційний потенціал підприємства.
Метою дослідження є аналіз факторів впливу на інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України. Основними завданнями дослідження є: виявлення факторів впливу на інвестиційний потенціал підприємства; оцінка та аналіз показників, що впливають на інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України.
Своєчасний аналіз та оцінка факторів впливу на формування інвестиційного потенціалу дозволить збільшити притік інвестиційних ресурсів. Тому, завдання формування факторів впливу на оцінку інвестиційного потенціалу підприємства є важливим, і першим кроком у його вирішенні є правильний їх аналіз.
Досліджено, що інвестору при оцінці інвестиційного потенціалу, необхідно звернути свою увагу на такі фактори: активи та пасиви підприємства, дохід, чистий прибуток.
Аналіз активів сільськогосподарських підприємств, як фактору впливу на інвестиційний потенціал, дає можливість зробити наступні висновки: оборотні активи за досліджуваний період становлять 68,49-66,51% від загальної суми активів, що свідчить про формування досить мобільної структури активів і сприяє прискоренню оборотності. Для аграрних підприємств характерною є «важка» структура активів, тому таку тенденцію не можна вважати абсолютно позитивним явищем, оскільки питома вага необоротних активів зменшується переважно за рахунок того, що більшість не в змозі замінювати застарілі та зношені основні засоби (машини, техніку тощо) новими.
На початок дослідження 41,97% фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємства формувалися за рахунок чистих активів, а на кінець періоду дослідження ця частка збільшилися до 49,40%, при цьому абсолютна величина власного капіталу з 2014 р. по 2018 р. зросла у 3 рази.
Чистий прибуток та інвестиції сільськогосподарських підприємств за 2014-2018 роки майже рівномірно зросли у 3 рази. При цьому спостерігаємо не значне скорочення рентабельності виробництва продукції, тому запропоновані рекомендації щодо поліпшення інвестиційного потенціалу маркетингового та виробничого характеру. Наведена та оцінена система факторів, дає змогу визначити високий інвестиційний потенціал сільськогосподарських підприємств України.[||]The article investigates the investment potential of Ukrainian agricultural enterprises and assesses the impact of factors on it. The main factors of influence on the investment potential of the enterprise are determined.
The purpose of the study is to analyze the factors influencing the investment potential of Ukrainian agricultural enterprises. The main tasks of the study are: identification of factors influencing the investment potential of the enterprise; evaluation and analysis of indicators that affect the investment potential of Ukrainian agricultural enterprises.
Timely analysis and assessment of the factors influencing the formation of investment potential will increase the inflow of investment resources. Therefore, the task of shaping the factors influencing the assessment of the investment potential of the enterprise is important, and the first step in solving it is to properly analyze them.
It has been researched that the investor, when evaluating the investment potential, should pay attention to the following factors: assets and liabilities of the enterprise, income, net profit.
The analysis of assets of agricultural enterprises, as a factor of influence on investment potential, makes it possible to draw the following conclusions: current assets for the study period make 68,49-66,51% of total assets, which indicates the formation of a sufficiently mobile structure of assets and contributes to the acceleration of turnover. Agrarian enterprises are characterized by a "heavy" asset structure, so this tendency cannot be considered as a positive phenomenon, since the share of non-current assets decreases mainly due to the fact that most are unable to replace obsolete and worn-out fixed assets (machinery, machinery, etc.) with new ones. .
At the beginning of the study, 41.97% of agricultural enterprises' financial resources were formed by net assets, and by the end of the study period this proportion had increased to 49.40%, with the absolute value of equity from 2014 to 2018 increasing 3-fold.
The net profit and investment of agricultural enterprises in 2014-2018 increased almost evenly in 3 times. At the same time, we observe a slight decrease in the profitability of production of products, therefore, recommendations for improving the investment potential of marketing and production character are offered. The presented and evaluated system of factors allows to determine the high investment potential of Ukrainian agricultural enterprises.

А. М. Савченкок. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу,Університет державної фіскальної служби УкраїниВ. В. Бурятинськийздобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня,Університет державної фіскальної служби України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Alla SavchenkoPhD (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis,University of the State Fiscal Service of UkraineVadim Buryatinskysecond-level (master\'s) higher education applicant,University of the State Fiscal Service of Ukraine

CONCEPTUAL APPROACHES AND PROBLEMS AUDIT OF FIXED ASSETS

В статті досліджено та виділено основні теоретичні-методичні та практичні засади проведення аудиту основних засобів підприємства, окремо приділена увага порядку перевірки нарахування амортизації. Виділено категорійний апарат щодо даного питання. Наведено організаційно-інформаційна модель, з детальною характеристикою кожного етапу. Проаналізовано проблемні аспекти, які мають вирішувати аудитори під час перевірки, особливо це стосується порядку і законності ведення обліку інвентарних об’єктів та їх списання, створення та структури робочих документів аудитора, використання результатів аудиторської перевірки. Серед інших важливих питань запровадження цього виду аудиту вивчені такі негативні явища, як недосконалість нормативно-законодавчої бази в сфері обліку та аудиту основних засобів, недостатній рівень підготовки фахівців та застосування міжнародного досвіду.[||]The article investigates and highlights the main theoretical, methodological and practical principles of auditing of fixed assets of the enterprise, paying particular attention to the procedure for checking depreciation. There is a categorical apparatus for this issue. The organizational-information model is presented, with a detailed description of each stage. The problems that auditors need to solve during the audit are analyzed, especially the procedure and legality of accounting of inventory objects and their writing, creation and structure of auditor's working documents, use of audit results.
In particular, there are no common approaches to recognizing the cost of restoring fixed assets; there are a number of contradictions in the accounting of fixed assets; there is uncertainty in accounting for the cost of reproduction of fixed assets; ongoing discussions around depreciation policies and deductions as a source of investment by business entities; the problems of approximation of accounting to the requirements of tax legislation have not been solved so far; the problem of accounting and internal audit of the reproduction of fixed assets in the context of preventing their negative impact on the environment, the issues of internal audit of the reproduction of fixed assets and its automation remain, there is no consensus among researchers, there is no consensus among researchers investment real estate and more.
Other important issues related to the implementation of this type of audit include the study of such negative phenomena as the imperfection of the regulatory framework in the field of accounting and auditing of fixed assets, insufficient level of specialist training and application of international experience.
Complex combination of accounting of fixed assets, perfection of the audit program, sufficiency of professionalism and competence of the auditor, high level of knowledge and use of international auditing standards, other normative documents should ensure achievement of accounting goals and formation of sound and sound audit opinion.
An audit of property, plant and equipment is an integral part of the entity's overall audit management, since fixed assets tend to occupy a larger share in property assets than other non-current assets.

С. Г. Суворовакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управлінняперсоналом, економіки праці та публічного управління, Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ РЕКЛАМИ НА ДІТЕЙ

S. H. SuvorovaPhD in Economics, Associate Professor, Department of Personnel Management, Labor Economics and Public Administration, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

PARTICULARITIES OF THE IMPACT OF ADVERTISING ON CHILDREN

Розвиток рекламного бізнесу в сучасному світі пов'язаний з глобалізацією, яка викликала істотні зміни у формуванні та функціонуванні споживчого ринку. До того ж, глобалізаційні процеси стрімко охопили інформаційний простір, що призвело до зростання питомої ваги рекламування через такі глобальні інформаційні мережі як телебачення та Інтернет.
У статті розглянуто види реклами та визначено її роль в сучасних умовах. Окреслено основні функції реклами та прийоми психологічного впливу, які в ній застосовуються.
В ході дослідження доведено, що діти є незалежною групою споживачів, а отже і окремою рекламною аудиторією. Виявлено, що найбільший вплив на дітей здійснює телевізійна реклама. Встановлено взаємозв’язок між переглядом реклами дітей у ранньому віці та формуванням їх споживчих вподобань у дорослому віці. Розглянуто особливості впливу на дитячу аудиторію реклами шкідливих продуктів.
Проаналізовано особливості правового регулювання реклами для дітей в країнах Європи та США, визначено основні правові обмеження рекламної діяльності стосовно дітей в Україні.[||]The development of advertising business in the modern world is associated with globalization which has caused significant changes in the formation and functioning of the consumer market. Moreover, globalization processes have rapidly embraced the information space, leading to an increase in the share of advertising through such global information networks as television and the Internet.
Today, advertising holds a high position in the life and information space of a person. Advertising is the main force in trade, it has been and remains the most effective means of promoting goods and services on the market. This communication tool helps to learn about new products and services, to navigate in the vast sea of production and consumption. But advertising not only informs, it is a powerful means of influence and human manipulation. Advertising can shape and change the worldview and behavior of people. The secret of successful advertising lies in the knowledge of the subtle features of human psychology and the use of psychological techniques, since in most cases it acts not on the logical level, influences not the mind, but the emotions and the subconscious. And especially sensitive to advertising are children, whose mind is unformed and quite vulnerable. The meaning of video advert for a child at an early age is not important, they perceives it unconsciously. In this case, the child’s consciousness gradually turns into a storehouse of stereotypes, and the child, as you know, does not have the skills to critically interpret information.
The article deals with the types of advertising and defines its role in modern conditions. The basic functions of advertising and the methods of psychological influence that are used in it have been outlined. The study proved that children are an independent group of consumers and, therefore, a separate advertising audience. It has been found that television advertising has the greatest impact on children. The relationship between the viewing advertisements by children at an early age and the formation of their consumer preferences in adulthood has been established. The particularities of the impact of advertising of harmful products on a children’s audience have been considered.
The particularities of the legal regulation of advertising for children in the European countries and the USA have been analyzed, the main legal restrictions of advertising activities referring to children in Ukraine have been determined.

Т. В. Ясінськак. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»І. С. Процикк. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ В МІЖНАРОДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Tetyana YasinskaPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International EntrepreneurshipIryna ProtsykPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Entrepreneurship

EFFECTIVENESS OF OUTSOURCING IN THE INTERNATIONAL ACTIVITY OF ENTERPRISES

В статті авторами обґрунтовано необхідність та важливість економічного оцінювання ефективності застосування аутсорсингу в міжнародній економічній діяльності підприємств. Розкрито сутність аутсорсингу, переваги та недоліки його застосування господарюючими суб’єктами. Досліджено підходи науковців до визначення ефективності аутсорсингового співробітництва. Сформульовано та згруповано результати застосування аутсорсингу для підприємства-замовника. Досліджено та наочно відображено послідовність впливу кожної групи виокремлених результатів аутсорсингу на фінансові показники діяльності підприємства. На основі проведених досліджень запропоновано порядок визначення рівня економічної ефективності застосування аутсорсингу, що базується на порівнянні отриманого ефекту у вигляді зміни фінансового результату від звичайної діяльності підприємства та понесених затрат на налагоджування, підтримування та розвиток аутсорсингової співпраці. Сформульовано висновки щодо сфер застосування отриманих наукових результатів дослідження.[||]Authors substantiate the necessity and importance of economic evaluation of outsourcing efficiency in international economic activity of enterprises. There are disclosed essence of outsourcing, advantages and disadvantages of its using by business entities in the article. Also there are investigated the approaches of scientists in the area of determining the effectiveness of outsourcing cooperation.
There are formulated outsourcing use results. Authors divide them into two groups: direct and concomitant. Direct results include the effects of outsourcing, which directly influence on the financial outcome of an enterprise and such outcome we can calculate by using simple mathematical methods. These results include changes in activity costs, changes in production rates, changes in product quality and lost benefits. Concomitant outsourcing results include effects that have an indirect influence on the firm's profits and we can only assesse them by using expert opinion. These results include increasing strategic flexibility, focusing on core business, obtaining compensation, avoiding risks of self-dependent activity, the appearance of risks of collaboration with a contractor.
There is illustrated impact of each group of outsourcing results on the financial outcomes of the enterprise in the article.
Authors propose basing on the conducted researches the procedure of determining the level of economic efficiency of outsourcing. This procedure bases on the comparison of the obtained effect of changing of financial result from the ordinary activity of the enterprise and incurred costs for setting up, maintaining and development of outsourcing cooperation.
The indicator of outsourcing efficiency evaluates the effectiveness of cooperation between the contracting entity and the contractor. It is important at the stage of implementation of such cooperation in order to control and regulate the process of realization of the outsourcing project; at the stage of completion of the cooperation in order to evaluate its consequences and formulate appropriate conclusions; at the stage of deciding whether to participate in an outsourced form of cooperation.
It is important to keep in mind that deciding whether outsourcing is expedient can bases not only on the effectiveness of planned collaboration. Even with the low expected level of outsourcing efficiency, the lack of own capacities and capital for their creation, lack of qualification of staff, lack of experience to do certain types of work, etc. can induce the enterprise to establish such type of cooperation. Therefore, the question of the appropriateness and effectiveness of outsourcing is multifaceted and requires a comprehensive assessment approach.

Ю. М. Грибовськак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваЖ. А. Кононенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваЛ. О. Ходаківськак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК ЛІКВІДАЦІЇ БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

Y. HrybovskaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy, PoltavaZ. KononenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic ResearchPoltava State Agrarian Academy, PoltavaL. KhodakivskaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic ControlPoltava State Agrarian Academy, Poltava

DOCUMENTING AND RECORDING THE ELIMINATION OF PERENNIAL PLANTATIONS

У статті досліджено порядок списання багаторічних насаджень внаслідок звичайного технологічного процесу вирощування рослин та внаслідок дії форс-мажорних обставин (пожежа, повені, інші стихійні лиха).
Встановлено, що облік плодоносних багаторічних насаджень ведуть у складі основних засобів відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Для визначення непридатності багаторічних насаджень і встановлення неможливості їх використання, а також для оформлення документації на їх списання на підприємстві створюється комісія, яка оглядає насадження, які підлягають ліквідації, оцінює їхній стан, установлює та обґрунтовує конкретні причини та доцільність їх списання, а також установлює можливість ви¬користання окремих матеріалів від знищених багаторічних насаджень (деревина, дрова) й забезпечує контроль за проведенням їх оцінки. Результати ліквідації оформляють в акті на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень).
При ліквідації внаслідок звичайного технологічного про¬цесу їх первісну (переоцінену) вартість та знос визначають користуючись кількісним обліком дерев, що підлягають ліквідації до їх загальної кількості. Джерелом інформації є акти про результати обстеження багаторічних насаджень, відомості з яких переносять до субрахунку 108 «Багаторічні насадження». Первісну (переоцінену) вартість та знос зменшують на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта багаторічних насаджень.
Ліквідація багаторічних насаджень внаслідок дії форс-мажорних обставин можлива за наявності підтверджуючих відповідних висновків: Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України; рішень Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджених Верховною Радою України, або рішень Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повеней, пожежі та інших видів стихійного лиха; висновками інших органів, уповноважених згідно з законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини (висновки наукових закладів та проектних організацій «Укрдіпросад», довідки Центрів з гідрометеорології та інші підтверджуючі документи). За наявності документів та погодження комісії, підприємство має право списувати загиблі насадження.
У бухгалтерському обліку витрати, пов’язані з дією форс-мажорних обставин відображають на рахунку 97 «Інші витрати».[||]In this article the procedure of write-offs of perennial plantations due to the usual technological process of cultivation of plants and due of force majeure circumstances (fire, floods, other natural disasters) is investigated.
It has been determined that accounting for fruit-bearing of perennial plantations leads to the fixed assets according to Regulation (standard) of Accounting 7 «fixed assets». To determine the inappropriateness of perennial plantations and to establish the impossibility of their use, as well as to prepare documentation for their write-off at the enterprise, a commission is created, which inspects the plantations to be liquidated, assesses their condition, establishes and substantiates the specific reasons and the expediency of their writing off, and also establishes the possibility you-use of separate materials from the destroyed perennial plantings (wood, firewood) and provides control over their evaluation. The results of liquidation are formalized in the act of writing off long-term biological assets of crop production (perennial plantations).
In case of liquidation as a result of the ordinary process, their initial (revalued) value and depreciation are determined using quantitative accounting of the trees to be eliminated to their total number. The source of information is acts on the results of the survey of perennial plantations, the information of which is transferred to the subaccount 108 «Perennial plantings». The initial (revalued) value and depreciation are reduced by the amount of the initial (revalued) value and depreciation of the liquidated part of the perennial plantation.
Liquidation of multiple plantations as a result of force majeure circumstances is possible in the presence of confirmatory relevant conclusions: the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine on the occurrence of force majeure or natural disasters in the territory of Ukraine; decisions of the President of Ukraine on introduction of an ecological emergency in certain localities of Ukraine approved by the Verkhovna Rada of Ukraine, or decisions of the Cabinet of Ministers of Ukraine on recognition of certain localities of Ukraine as victims of floods, fires and other kinds of disasters; other bodies authorized under the law to certify force majeure (conclusions of scientific institutions and project organizations «Ukrdiprasad», references of the Hydrometeorology Centers and other documents).
If the documents are available and the commission agrees, the enterprise has the right to write off the lost plantations.
In accounting, the expenses associated with force majeure are reflected in the account 97 «Other expenses».

Л. Й. Созанськийк. е. н., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»Л. П. Ковальк. е. н., доц., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПРОДУКЦІЄЮ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ І КРАЇНАХ ЄС

Lyubomyr SozanskyyPhD (Economics), Senior Research Fellow,SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”Lyudmyla KovalPhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow,SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

TRENDS FOR FOREIGN TRADE IN PRODUCTION OF WOODWORKING INDUSTRY IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

Зовнішня торгівля продукцією української деревообробної промисловості є одним із дискусійних питань економічного, соціального і політичного простору. У зв’язку з цим у статті проведено порівняльну оцінку зовнішньої торгівлі продукцією деревообробної промисловості України і країн ЄС. У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що українська деревообробна промисловість за рівнем експортоорієнтованості переважає більшість країн ЄС, що мають вищий рівень лісистості територій та значно більші запаси лісу. Основу експорту вітчизняної деревообробної промисловості складає продукція з низьким степенем переробки сировини і високою ресурсомісткістю товарної групи 44 “Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля”. Водночас українська економіка суттєво залежить від імпорту продукції деревообробної промисловості кінцевого споживання. Найвагомішу частку у структурі такого імпорту займає продукція з високим ступенем обробки сировини товарної групи 48 “Папір і картон; вироби з них”. Водночас в останні роки розпочались тенденції щодо покращення структури експорту деревообробної продукції, зокрема у 2018 році Україна майже не експортувала продукцію найменш технологічної товарної позиції 4403 “Лісоматеріали необроблені”. Окрім того, у структурі імпорту спостерігалось деяке зменшення продукції з високим ступенем обробки сировини. Висунуто гіпотезу, що позитивним тенденціям (з позиції технологічності) у зовнішній торгівлі вітчизняної деревообробної продукції сприяло введення мораторію на експорт необробленої деревини з України. Для оцінки сировинного потенціалу вітчизняної деревообробної промисловості проведено аналіз динаміки і структури експорту деревини. Виявлено, що у 2014-2015 роках Україна була лідером серед країн ЄС за експортом ліквідної деревини. Однак у 2017 році стрімко зменшилась експортоорієнтованість ліквідної, ділової і паливної деревини. Все ще актуальним питанням сировинного потенціалу деревообробної промисловості України є висока та зростаюча частка паливної деревини у обсязі заготовленої і експортованої деревини.[||]Foreign trade in the products of the Ukrainian woodworking industry is one of the debating issues of the economic, social and political space. In this regard, the article provides a comparative assessment of foreign trade in timber industry in Ukraine and the EU. The study found that the Ukrainian timber industry is more dominant in terms of export orientation than most EU countries with higher forest cover and significantly higher forest reserves. Exports of the domestic woodworking industry are based on products with a low degree of processing of raw materials and high resource intensity of commodity group 44 “Wood and wood products, charcoal”. At the same time, the Ukrainian economy is significantly dependent on imports of wood-based industries from final consumption. The most significant share in the structure of such imports is occupied by products with a high degree of processing of raw materials of product group 48 “Paper and cardboard; products from them. " At the same time, in recent years, trends have started to improve the structure of exports of timber products, in particular in 2018 Ukraine almost did not export the products of the least technological heading 4403 "Timber unprocessed". In addition, there was a slight decrease in imports with a high degree of raw material processing in the structure of imports. It has been hypothesized that the introduction of a moratorium on the export of unprocessed timber from Ukraine contributed to the positive trends (from the point of view of manufacturability) in foreign trade of domestic wood products. To evaluate the raw material potential of the domestic woodworking industry, an analysis of the dynamics and structure of timber exports was conducted. It was revealed that in 2014-2015, Ukraine was a leader among EU countries in the export of liquid timber. However, in 2017, the export orientation of liquid, commercial and fuel wood decreased sharply. The high and growing share of fuel wood in the volume of harvested and exported wood is still an urgent issue of raw material potential of the Ukrainian woodworking industry.

І. Я. Максименкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет «Запорізька політехніка»М. О. Єфімовамагістрантка кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет «Запорізька політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ НА МІЖНАРОДНОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКАХ

Iryna Yakivna MaksуmenkoCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor,Department of International Economic RelationsMargarita Olehivna YefimovaMaster 6th year of the Department of International Economic Relations

FEATURES OF FORMATION OF STRATEGIC ALLIANCES IN INTERNATIONAL AND UKRAINE MARKETS

В статті узагальнено особливості визначення стратегічних альянсів. Встановлено, що стратегічними альянсами називають угоди про співробітництво між компаніями, що не обмежуються звичайними торговими операціями, але не доводять справу до злиття фірм.
Доведено, що альянс має на увазі проведення сумісних досліджень, обмін технологіями, сумісне використання виробничих потужностей, просування на ринок продукції один одного або об'єднання зусиль щодо виробництва компонентів або ж виробництво кінцевої продукції.
Визначено, що стратегічні альянси є для компаній однієї й тієї ж галузі, але розташовані в різних країнах, засобом конкурентної боротьби на світовому ринку при умові зберігання їх незалежності.
Доведено, що активне використання позитивного досвіду утворення стратегічних альянсів вітчизняними підприємствами дозволить оцінити і удосконалити власні виробничі і управлінські процеси і технології, перейняти все краще, чому можна навчитися у зарубіжного партнера, забезпечити можливості проникнення на нові ринки, доступ до яких ускладнений торговими бар'єрами або присутністю крупних і впливових конкурентів.
Визначено, що серед інших причин, що сприяють утворенню міжнародних стратегічних альянсів, слід відзначити можливість зберегти робочі місця, одержати доступ до передових технологій, освоїти нові методи управління, підсилити свої позиції на ринку, одержати певні переваги перед конкурентами, забезпечити вихід на зарубіжні ринки.
Доведено, що партнерство у стратегічних альянсах засновано на гнучких організаційних формах співпраці. Найдоцільнішою формою участі у стратегічних альянсах з провідними зарубіжними компаніями для вітчизняних підприємств є спільні підприємства, досвід створення та функціонування яких в Україні є.
Доведено, що вітчизняним підприємствам має сенс брати участь у стратегічних альянсах на основі різних форм договірної співпраці для реалізації окремих науково-виробничих проектів, угод про співпрацю, про спонсорування клінічних досліджень, ліцензійних угод, угод про спільні розробки, дослідження, виробництво та на основі пайової участі в статутному капіталі компанії-партнера.[||]The article summarizes the specifics of strategic alliances. It is established that strategic alliances are called agreements on cooperation between companies that are not limited to ordinary trading operations, but do not lead to the merger of firms.
It has been proven that the alliance involves joint research, technology sharing, capacity sharing, promotion of each other's products, or joint effort to produce components or produce end products.
It is determined that strategic alliances are for companies of the same industry, but located in different countries, a means of competition in the world market, while maintaining their independence.
It is proved that active use of positive experience of forming strategic alliances by domestic enterprises will allow to evaluate and improve their own production and management processes and technologies, to learn better what to learn from a foreign partner, to provide opportunities for penetration into new markets, which are difficult to access by trade barriers or the presence of large and influential competitors.
It was determined that, among other reasons contributing to the formation of international strategic alliances, it should be noted the opportunity to retain jobs, gain access to advanced technologies, learn new management methods, strengthen their position in the market, gain certain advantages over competitors, to secure entry into foreign markets.
Partnership in strategic alliances has been proven to be based on flexible organizational forms of cooperation. The most appropriate form of participation in strategic alliances with leading foreign companies for domestic enterprises is joint ventures whose experience in creating and operating in Ukraine is.
It is proved that domestic companies make sense to participate in strategic alliances on the basis of various forms of contractual cooperation for the implementation of individual research projects, cooperation agreements, sponsorship of clinical research, licensing agreements, joint development, research, production and unit-based agreements participation in the authorized capital of the partner company.

М. О. Дергалюкк. е. н., старший викладач кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. O. DerhaliukPh.D., Senior Lecturer in Economics and EntrepreneurshipNational Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

PROBLEMS ON THE ACTIVIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті виокремлено системні проблеми на шляху активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні. В результаті дослідження виокремлено зовнішні чинники, які негативно впливають на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств відносяться: геополітичні, законодавчо-нормативні, регуляторні, інфраструктурі та фінансово-економічні. А також виокремлено внутрішні чинників, що лежать в площині діяльності самих підприємств, до яких віднесено: техніко-технологічні, фінансові, управління та кадрове забезпечення. Доведено, що зовнішні та внутрішні чинники проблем мають негативний прояв на активізацію зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Для проведення зовнішньоекономічної діяльності підприємств запропоновано заходи щодо її активізації, що спрямовані на удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємствах. Обґрунтовано, удосконалення управління зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах за рахунок формування механізму управління зовнішньоекономічної діяльності.[||]The article identifies systemic problems on the way of activation of foreign economic activity of enterprises in Ukraine. It is established that the foreign economic activity of any enterprise depends on a set of factors that generally shape the economic interaction of business entities. External economic activity is influenced by global processes of social development, which cause high level of competition in world markets, barriers to entry into the markets of developed countries, as well as the formed division of spheres, zones of influence, specialization of leading world companies. The study identified external factors that negatively affect the development of foreign economic activity of enterprises include: geopolitical, legislative and regulatory, regulatory, infrastructure and financial and economic. Also, the internal factors that lie in the plane of activity of the enterprises to which they are related are distinguished: technical, technological, financial, management and personnel. It is proved that external and internal factors of problems have a negative manifestation on activation of foreign economic activity of domestic enterprises. For carrying out foreign economic activity of enterprises the measures on its activation are offered, aimed at improvement of management of foreign economic activity at enterprises, namely: creation of favorable conditions for increasing the capacity of enterprises in the direction of production for foreign market; modernization of production; introduction of innovative technologies and processes, development of scientific and technical potential of enterprises; to involve highly qualified specialists in the management of the enterprises. It is substantiated that improvement of the management of foreign economic activity at domestic enterprises is possible through the introduction of a strategic approach to conducting market research, strategic formation of management structure, information and analytical support for making management decisions regarding foreign economic activity. This is possible due to the formation of a mechanism for managing foreign economic activity.

А. В. Гевчуккандидат економічних наук, доцентПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»

РИЗИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

Anna Victorivna HevchukPhD in Economics, docentVynnitsya University of Economics and Finance

ACCOUNTS OF ACCOUNTING ACCOUNTING AND THEIR IMPACT ON MANAGEMENT OF DEBT RECEIVABLES

В статті з наукової точки зору розглядається одна із ключових проблем безпеки підприємства в процесі господарської діяльності, обліку зобов’язань, аналізу і звітності, з точки зору впливу ризиків на систему організації та ведення обліку дебіторської заборгованості. На підставі детального наукового аналізу поняття ризику та власних досліджень автор розглядає поняття «ризик» через вплив негативних і позитивних наслідків на фінансовий стан підприємства. Одночасно робиться висновок, що при наявності достатньої кількості якісної облікової інформації зникає гостра проблема невизначеності в управлінні ризиками. Бухгалтерських ризиків не буває, а існують, а помилки або спотворення даних обліку і прийняття на цій основі неправдивих і протиправних рішень.
На підставі розглянутих різних підходів науковців до визначення категорії «ризик» зроблено висновок про наявність розбіжностей в підходах до його негативного прояву (небезпека, загроза, можливість збитку або втрат).
Надані науково обґрунтовані пропозиції і рекомендації з окреслених проблемних питань стосовно ризикових ситуацій дозволяють своєчасно і оперативно реагувати в системі обліку для досягнення оптимальних фінансових результатів в умовах невизначеності розрахунків дебіторської заборгованості.[||]The article deals with one of the most important problems of economic stability of enterprises that is risks of accounting, protection against instability and possible negative consequences of activity. An important aspect of solving this problem is the scientific argumentation of understanding the impact of risks on the organization and accounting system, for creating a material basis for management decisions.
The article provides a detailed scientific analysis of the concept of risk from the period of emergence of the theory of entrepreneurship, researches of scientists of European countries, English, Spanish terminology to the twentieth century, when the word "risk" was finally enshrined in the economic literature.
Based on the research, the author proposes his own definition of the concept of "risk" - as an integral part of entrepreneurial activity, which is manifested by the impact of negative and positive effects on the financial performance of the enterprise.
Considering different approaches to the definition of the category "risk" it is concluded that there are differences in approaches to its negative manifestation (hazards, threats, uncertainty, possibility of loss). Accounts receivable risk is the deviation of projected performance from actual in the process of default or incomplete, improper performance by counterparties of their obligations.
For a more conscious understanding of the possibilities of preventing the risk of receivables, the author has developed a scheme (Figure 2), which allows to eliminate the negative consequences in different ways and offers appropriate methods of reducing the risk of unjustified receivables.
Attention is also drawn to understanding the concept of "accounting risk", which objectively exists as a result of inaccuracies that occur from the poor implementation of professional activity by employees of accounting services and the consequences of their work, which is unacceptable in the activities of any enterprise, especially professional negligence and illiteracy. The types of professional risks of an accountant are shown in Figure 3.
Scientifically substantiated proposals and recommendations on outlined problems, the allowable risk of loss and catastrophic risk - bankruptcy are exuded, which allows timely and effectively response in the economic system.

І. М. Лепетанкандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, УкраїнаМ. Р. Лавровастудентка факультету облік та аудит,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Inna LepetanPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting DepartmentVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, UkraineMaria LavrovaStudent of faculty of accounting and auditVinnytsia National Agrarian University, Vinnytsa, Ukraine

RECOGNITION OF INTANGIBLE ASSETS IN ENTERPRISE ACCOUNTING POLICY

У статті розглянуто обґрунтування теоретичних підходів до формування та розвитку фінансового обліку нематеріальних активів і визначення шляхів його вдосконалення, а також увага зосереджена на визнанні та оцінці нематеріальних активів придбаних або створених підприємством. Також увага приділяється максимальному розкриттю всіх методологічних засад і принципів, які використовує підприємство для обліку і відображення в фінансовій звітності нематеріальних активів в Наказі про облікову політику. Найбільшу характеристику нематеріальних активів наводиться в працях науковців, які розглядали нематеріальний актив з різних точок зору. У статті розглянуто таке визначення як оцінка інтелектуальної власності, яка дозволяє зменшити податок на прибуток, регулювати обсяг амортизаційних відрахувань і створювати фонди на придбання нових об’єктів інтелектуальної власності, збільшити ринкову вартість підприємства, визначити розмір частки при внеску в статутний капітал у формі об’єктів інтелектуальної власності.[||]The article discusses the substantiation of theoretical approaches to the formation and development of financial accounting of intangible assets and defining ways to improve it, and focuses on the recognition and evaluation of intangible assets acquired or created by the enterprise. Attention is also paid to the maximum disclosure of all methodological principles and principles used by the entity to account for and reflect in the financial statements the intangible assets in the Accounting Policy Order. The greatest characteristic of intangible assets is given in the works of scholars who have considered an intangible asset from different points of view. The article considers such definition as intellectual property valuation, which allows to reduce the income tax, to regulate the amount of depreciation and to create funds for the acquisition of new intellectual property objects, to increase the market value of the enterprise, to determine the size of the share when contributing to the authorized capital in the form of intellectual property.
In accounting, intangible assets are recognized only for those assets that the rights to use from other entities or that are created by the enterprise itself and capable of providing future economic benefits, intangible assets must be acquired or created by the enterprise itself.
The maximum disclosure of all methodological principles and principles used by an entity to account for and reflect in the financial statements intangible assets is reflected in the Accounting Policy.
Based on our research, we have proposed elements of accounting policies for intangible assets: conditions for increasing the initial value of intangible assets; establishment of groups (classification) of intangible assets for their revaluation of assets; the procedure for determining the liquidation value of intangible assets; the procedure for establishing a change in the useful life of intangible assets; the procedure for applying the methodology for determining the amount of loss from impairment of intangible assets; the procedure for displaying the results of the revaluation of intangible assets in the analytical accounting registers.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. В. Гапічстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. DidenkoPh.D., associate professor of management departmentKyiv National University of Technology and Design, KyivO. V. Gapichstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT OF ENTERPRISE INVESTMENT STRATEGY

У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики, Міністерства фінансів та Національного банку Українидосліджено динамікурівня економічного розвитку держави, а також проаналізовано різні аспекти інвестиційної діяльності в країні (структуру капітальних інвестицій підприємств та їх витрати на інновації), що у комплексі дозволило охарактеризувати основні бар’єри та проблеми у зазначеній сфері для вітчизняної економіки. Окрім того, авторами проаналізовано стан інвестиційної привабливості України протягом періоду дослідження та наведено характеристику прямого іноземного інвестування в національну економіку за основними напрямами. Ґрунтуючись надослідженні теоретико-методичних засад, авторами узагальнено охарактеризовано сутність інвестицій та інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання, наведено бачення розуміння інвестиційної стратегії та її місця у загальній стратегії підприємства.Також в роботі, відповідно до встановленої мети,авторами наведено модель процесу управління інвестиційною стратегією підприємства, що спирається на три ключові фази (дослідження стратегічних умов, розробка та безпосередня реалізація інвестиційної стратегії). Окрім того, авторами розкрито сутність механізму застосування фахівцями аналітико-прогнозного інструментарію, що безпосередньо супроводжує процес управління інвестиційною стратегією підприємства, а також розкрито сутність ключових принципів, відповідно до яких реалізується даний процес на практиці (системність, оптимальність, економічність, адаптивність, безперервність, цілеспрямованість, законність, синергійність). За результатами дослідження авторами сформовано модель процесу управління інвестиційною стратегією підприємства, що спрямована на забезпечення ключової цілі на даному етапі розвитку економіки – умов сталого розвитку суб’єкту господарювання. Також у статті представлено схему процесу інвестиційного проектування підприємства, що виступає фундаментальною основою процесу управління інвестиційною стратегією суб’єкта підприємницької діяльності.[||]The authors of the State Statistics Service, the Ministry of Finance and the National Bank of Ukraine investigate the dynamics of the level of economic development of the country, as well as analyze various aspects of investment activity in the country (the structure of capital investments of enterprises and their costs for innovation). This in combination allowed us to characterize the main barriers and problems in the sphere of investment activity of domestic enterprises. In addition, the authors analyze the state of investment attractiveness of Ukraine during the study period and describe the characteristics of foreign direct investment in the national economy in the main areas. Based on the study of theoretical and methodological foundations, the authors summarize the nature of investments and investment activities of the entity, give an understanding of the investment strategy and its place in the overall strategy of the enterprise. Also, in accordance with the established goal, the authors present a model of the process of managing the investment strategy of the company, which is based on three key phases (research of strategic conditions, development and direct implementation of the investment strategy). In addition, the authors reveal the essence of the mechanism of application of analytical and forecasting tools by specialists, which directly accompanies the process of managing the investment strategy of the enterprise, as well as the essence of the key principles according to which this process is implemented in practice (systematic, optimality, cost-effectiveness, adaptability, continuity) , legality, synergy). According to the results of the research, the authors formulate a model of the process of managing the investment strategy of the enterprise, which is aimed at providing a key goal at this stage of economic development - conditions for sustainable development of the entity. The article also presents the scheme of the process of investment design of the enterprise, which is the fundamental basis of the process of managing the investment strategy of the business entity.

О. В. Турканд. ек. наук, доцент кафедри економіки праці та менеджментуНаціональний університет харчових технологій, м. КиївМ. П. Побережнаканд. ек. наук, доцент кафедри економіки праці та менеджментуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Olesia TurPhD, associate professor, associate professor of labor economics and managementNational University of Food Technology, KyivMariia PoberezhnaPhD, associate professor, associate professor of labor economics and managementNational University of Food Technology, Kyiv

THE IMPACT OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS ON THE EXPORT AND IMPORT POLICY OF UKRAINE

Досліджено поетапність формування взаємовідносин між Україною та Європейським Союзом у період з 1991 по 2018 років. Проаналізовано вплив євроінтеграційного процесу цього періоду на вітчизняні підприємства АПК та загалом на економіку України, особливо після запровадження з 2016 року режиму вільної торгівлі з країнами ЄС, що дозволило Україні диверсифікувати географію та номенклатуру товарів й послуг національного експорту у довгостроковій перспективі. Висвітлено процес радикальної переорієнтації відносин між Україною, Російською Федерацією і країнами ЄС. Виявлено вплив значної відмінності між Україною та країнами ЄС (існує великий розрив у рівнях економічного розвитку України і європейських країн, зокрема, це спостерігається і у сфері сільського господарства) на експортно-імпортну діяльність. Визначено можливості розвитку для експортної діяльності підприємств АПК України в умовах євроінтеграційних процесів.[||]The stages of formation of relations between Ukraine and the European Union in the period from 1991 to 2018 are investigated. The impact of the European integration process of this period on domestic agricultural enterprises and the Ukrainian economy as a whole is analyzed, especially after the introduction of the free trade regime with the EU countries, which became fully operational from January 1, 2017, which allowed Ukraine to diversify its geography and nomenclature goods and services of national export in the long run. It is revealed that agro-industrial enterprises make a significant contribution not only to the development of the domestic economy, but the agro-industrial sector of Ukraine is a zone of interest for most European countries, especially in the context of the global agarian crisis. Also, the process of radical reorientation of relations between Ukraine, the Russian Federation and the EU countries is highlighted, as since 2014 relations with the main trading partner - the Russian Federation have become aggravated, Ukraine's loss of its markets, which has become the most powerful factor in the transformation of Ukrainian-Russian trade. enterprises not only to search for markets alternative to Russian, but also sources of supply of a number of goods, which in general led to the liberalization of trade between Ukraine and the EU. It was found that the free trade area carries both economic growth opportunities and threats to the country, its industries and enterprises, as there is a large gap in the levels of economic development of Ukraine and European countries. This is especially true in the agricultural sector, since its budget support in the EU is 45% of the gross value of the sector and in Ukraine it is only 6%. It also revealed a limitation of quotas for access of domestic agricultural and food products to international markets, which negatively affects their export potential. Possibilities of development for export activity of domestic agricultural enterprises under the conditions of European integration are determined, as Ukraine has favorable soil and climatic conditions, rich natural resources and human potential, centuries-old traditions of agriculture. All this makes it possible to obtain crops at volumes sufficient to meet domestic needs and to generate export potential.

В. Ю. Єдинаккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)Т. С. Єдинаккандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування, Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

РЕТРОСПЕКТИВНО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ В УКРАЇНІ

Volodymyr YedynakPhD in Economics, Associate professor, University of customs and finance, DniproTetjana YedynakPhD in Public Administration, Associate professor, University of customs and finance, Dnipro

RETROSPECTIVE-COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CUSTOMS MANAGEMENT SYSTEM IN UKRAINE

У статті здійснено ретроспективно-компаративний аналіз системи управління митними органами, починаючи з проголошення незалежності України. Актуальність статті визначається тими змінами, які відбуваються сьогодні в країні, та формуванням нової митниці. В результаті аналізу, виокремлено окремі етапи становлення та функціонування систем управління митними органами, виявлено їх позитивні та негативні риси, окреслено коло проблемних питань, які необхідно вирішити на сучасному етапі формування нової системи управління. Можна виділити 5 основних еволюційних етапів у функціонуванні організаційних структур управління митною справою в Україні: 1) етап Державного митного комітету України, 2) етап Державної митної служби України, 3) етап Міністерства доходів і зборів України, 4) етап Державної фіскальної служби України, 5) нова митниця (відродження Державної митної служби України). Розвиток та трансформація митної справи, а також еволюція цілісної системи управління митною справою в Україні, знайшли своє відображення і на формуванні організаційних структур управління самих митних органів, а також їх повноважень. За часи незалежності дворівнева (центральний апарат – митниця) та трирівнева (центральний апарат – регіональна митниця – митниця) змінювали одна одну, виходячи з тих задач, які ставилися перед митними органами, та політичної ситуації в країні. На сьогодні формується нова система управління митними – Державна митна служба України як єдина юридична особа. Така система є новою для нашої країни, тому потребує подальшого детального вивчення.[||]The article provides a retrospective-comparative analysis of the customs management system since Ukraine's declaration of independence. The relevance of the article is determined by the changes taking place in the country today and the formation of a new customs office. As a result of the analysis, the separate stages of the formation and functioning of the customs management systems were identified, their positive and negative features were discovered, a number of problems were identified, which need to be addressed at the present stage of the new management system formation. There are 5 basic evolutionary stages in the functioning of organizational structures of customs management in Ukraine: 1) the stage of the State Customs Committee of Ukraine, 2) the stage of the State Customs Service of Ukraine, 3) the stage of the Ministry of Revenue and Collections of Ukraine, 4) the stage of the State Fiscal Service of Ukraine, 5 ) a new customs office (revival of the State Customs Service of Ukraine). The development and transformation of customs, as well as the evolution of a comprehensive system of customs management in Ukraine, were reflected in the formation of organizational structures of management of the customs authorities themselves, as well as their powers. In the days of independence, the two-tier (central office - customs) and three-tier (central office - regional customs - customs) changed each other based on the tasks set before the customs authorities and the political situation in the country. Today a new system of customs management is being formed - the State Customs Service of Ukraine as the only legal entity. Such a system is new to our country and therefore needs further detailed study.
As a result of the study of the theoretical foundations for the construction of organizational structures of management, we have found that the ideal types of organizational structures do not exist, as they must effectively adapt to the factors of the external and internal environment. Analysis of the evolution of organizational structures of management in customs affirmed the thesis that external factors actively influence the formation of the management system and its organizational reflection. The activities of the customs authorities were carried out under the conditions of constant organizational and structural changes. However, this process has not been completed to date.

О. І. Решетняккандидат економічних наук,докторант Науково-дослідного центру Індустріальних проблем розвитку НАН України

ФОРСАЙТ-МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ

O. I. ReshetnyakPhD in Economics, Doctoral Student at the Research Centre for Industrial Problems of Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine

FORESIGHT METHODS IN THE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Стаття присвячена обґрунтуванню важливості форсайта під час розробки цільових програмах в сфері наукової і технічної політики, галузевих і відомчих стратегіях розвитку. Мета статті полягає в визначенні основних сучасних підходів до проведення форсайтів, дослідженні типізації форсайт-методів, а також обґрунтуванні напрямків використання інструментів передбачення для покращення процесів управління науково-технологічним розвитком України. Досліджено опит розробки та застосування форсайтів в провідних країнах світу. Визначено типи методів форсайту в залежності від основних класифікаційних ознак. Проаналізовано накопичений опит здійснення форсайт-досліджень в Україні. Визначено, що сфера охоплення передбачення у вітчизняних форсайтах обмежуються лише загальними висновками про стан можливого майбутнього. Вказано на необхідність вдосконалення методології форсайту, що дозволить вважати форсайт специфічним інструментом державного управління науково-технологічним розвитком.[||]The article is devoted to substantiating the importance of foresight in the development of targeted programs in the field of scientific and technical policy and departmental development strategies.
The purpose of the article is to identify the main modern approaches to conducting foresights, to study the typing of foresight methods, as well as to substantiate the directions of using prediction tools to improve the processes of management of scientific and technological development of Ukraine.
Experience of development and scope of foresight in the leading countries of the world is investigated. The analysis of foresight practices shows that they usually focus on developing methodologies and predicting the future, and aiming to formulate recommendations for identifying trends in science and technology, most likely technologies, provide guidance on socio-economic and scientific and technological development, identify key drivers and trends, development scenarios, etc.
The types of foresight methods are determined depending on the main classification characteristics. The most widely used methods are: literature review, benchmarking, brainstorming, Delphi, panels of experts, future seminars, key / critical technologies, roadmapping, scenarios, SWOT analysis, trends and extrapolations. Foresight studies typically use more than one method but a combination of multiple methods at different stages of forecasting, as well as to counteract the shortcomings of forecasting and to ensure the complexity of the methodological approach.
The accumulated experience of conducting foresight studies in Ukraine is analyzed. It is determined that the scope of prediction coverage in domestic foresights is limited only by general conclusions about the state of a possible future. The necessity of improvement of the foresight methodology is indicated, which will allow to consider the foresight as a specific instrument of state management of scientific and technological development.

Н. С. Бєляєвакандидат економічних наук, доцент, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ПРОВАДЖЕННЯ КАДРОВОГО АУДИТУ

N. BieliaievaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics

INTERNATIONAL HR AUDIT PRACTICE

У статті розглянуто міжнародну практику провадження кадрового аудиту на прикладі різних країн. Проаналізовано еволюцію HR функції з моменту її виокремлення. Визначено напрями провадження кадрового аудиту на прикладі Strategic HR inc. (США). Виділено спільні напрями провадження кадрового аудиту з канадськими компаніями. Визначено основні елементи системи провадження кадрового аудиту у міжнародній практиці. Зазначено важливість регулярного проведення кадрового аудиту для роботодавця. Розглянуто приклади штрафних санкцій за порушення у сфері HR у міжнародній практиці. Визначено, що при правильному проведенні кадрового аудиту, має підвищитись ефективність розробки та провадження кадрової політики, процеси планування та роботи з персоналом. Діагностовано, що втрата одного працівника, як оцінюється, коштуватиме компанії 50-150% від заробітної плати втраченого працівника за час і гроші, витрачені на заміну цього працівника.[||]The article examines the international practice of HR audit on the example of different countries. The purpose of the HR audit is to conduct a more in depth analysis of the HR function to identify areas of strength and weakness and where improvements may be needed. The evolution of the HR function since its separation has been analyzed. Directions of HR auditing on the example of Strategic HR inc. (USA) are determined. The common areas of HR audit with Canadian companies are highlighted. The basic elements of the HR auditing system in international practice are identified. Conducting an audit involves a review of current practices, policies, and procedures, and may include benchmarking against organizations of similar size and/or industry. Areas that should be audited include, but are not limited to: legal compliance, record-keeping, compensation/pay equity, employee relations, performance appraisal systems, policies and procedures/employee handbook, terminations, health, safety and security. The importance of regular HR auditing for the employer is noted. It is also noted that the organization is responsible for ensuring HR compliance, and is therefore ultimately responsible for any liabilities that may arise. Examples of penalties for violations in the field of HR in international practice are given out. It has been determined that, with the proper conduct of HR audit, the effectiveness of the development and implementation of personnel policy, planning processes and staffing should be improved. It is recommended that the organization considers hiring outside legally-qualified counsel to perform the audit. By doing so, it can protect itself through the legal privileges against disclosure. By maintaining a satisfied and productive workforce, an employer lessens the expense associated with costly turnover of staff. It has been diagnosed that losing one employee is estimated to cost a company 50–150% of the lost employee’s salary in time and money spent to replace that employee. The role of the auditor is to give professional advice, but the decision of how to solve the problems will be left up to the organization itself. To make the most of an HR audit, companies must be ready and willing to take the next steps to ameliorate any possible issues that are revealed. It can be very frustrating, when HR knows that certain employment policies need to be revised or certain payment methods may not comply with legal requirements, and yet other members of the management team will not make the changes.

Г. В. Осовськакандидат економічних наук, професор,завідувач кафедри управління та адміністрування Житомирського інституту МАУПТ. В. Семенюккандидат педагогічних наук, доктор наук в галузі соціології, директор Житомирського інституту МАУПО. А. Осовськийк. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

G. V. OsovskaPhD in Economics, Professor, Head of Management and Administration Department, Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel ManagementT. V. SemeniukCandidate of Pedagogical Sciences, Doctor of Science in Sociology, Director of Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel ManagementO. A. OsovskyPhD in Economics, Associate Professor, Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business State University \"Zhytomyr Polytechnic\"

PROBLEMS OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT

Стаття присвячена одній із проблем існування підприємства ‒ управління персоналом. Розкрито сутність управління персоналом підприємства. Дослідження проведені за матеріалами ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство». В статті дана характеристика персоналу, проаналізовано стан системи управління персоналом та її взаємозв’язок із діловою активністю лісового господарства. Сформовано основні проблемні аспекти з питань управління персоналом. Сьогодні основними проблемами управління персоналом є підбір, формування кадрів з сучасним економічним мисленням, забезпечення ефективності роботи працівників. Розглянуто значення ефективного управління персоналом в економічному розвитку лісового господарства, тобто, щоб господарство працювало результативніше потрібно вдосконалити систему управління персоналом. В сучасних умовах функціонування лісових господарств відбувається істотна заміна функції управління персоналом. На сьогодні персонал є основним ресурсом господарства, на якому базується економічний успіх. Тому персоналом потрібно вміти управляти, створювати необхідні умови для його розвитку.[||]The article is devoted to one of the problems of the enterprise existence namely the personnel management. The essence of the enterprise personnel management is revealed. The studies were conducted on the basis of the state-owned enterprise ‘Ovruch Specialized Forestry’. The article describes the staff, analyzes the state of the personnel management system and its relationship with the forestry business activity. The main problematic aspects of the personnel management have been formed. Today, the main problems of the personnel management are the selection, formation of the personnel with modern economic thinking, ensuring the effectiveness of employees. The importance of the effective personnel management in the economic development of the forestry is considered. In order to make the economy work more efficiently it is necessary to improve the personnel management system. Under the modern conditions of functioning of the forestry there is a significant replacement of the function of personnel management. Today the personnel is the main resource of the economy on which the economic success is based. Therefore, it is necessary to be able to manage the personnel and to create necessary conditions for the development.
The personnel management system implements its functions by means of related and concerted methods, and tools of the enterprise personnel management. They are intended to organize and direct the activities of the personnel to achieve the goal.
In the entity investigated, qualification cards focused on the candidate's technical characteristics are used in the selection process. To assess a candidate's potential it is recommended to use a competency map. The last is a description of the candidate's personal characteristics, his/her ability to perform certain functions. The effective management of human resources will increase the level of development and management of forestry entities.

Т. Ю. Примакдоцент, кандидат фізико-математичних наук,Національний університет харчових технологійО. В. Васильчукмагістрант, Національний університет харчових технологій

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Y. PrymakAssistant Professor, Candidate of Science in Physics and Mathematics,National University of Food TechnologyO. V. VasylchukUndergraduate, National University of Food Technology

TIME MANAGEMENT AS A TOOL FOR IMPROVING EFFICIENCY OF TOURISM ENTERPRISE

У статті висвітлено сутність та роль тайм-менеджменту в системі управління підприємством. Досліджено підходи різних вчених до визначення поняття «тайм-менеджменту» в своїх наукових напрацюваннях. Обґрунтовано необхідність для менеджера аналізу свого часу з виокремленням непродуктивних втрат і зведенням їх до мінімуму. Розроблено алгоритм прийняття рішення про черговість виконання робіт, який дозволяє підвищити ефективність використання часу та попередити його непродуктивні втрати. Наведено механізми, які необхідно враховувати при формуванні індивідуальної технології управління часом. Охарактеризовано існуючі методи тайм-менеджменту та проаналізовано особливості їх практичного застосування. Виявлено проблеми, які заважають ефективно використовувати власний час, та запропоновано основні напрямки їх вирішення. Розглянуто принципи та методи управління часом керівника, його підлеглих та в підприємстві взагалі, а також технології та методи тайм-менеджменту, що дозволяють підвищити продуктивність та мають стати пріоритетними для кожного підприємства. Визначено передумови формування сучасного тайм-менеджменту, а також його основні складові. Запропоновано практичні поради застосування технологій тайм-менеджменту в процесі управлінської діяльності. Зроблено висновок про важливість впровадження та використання принципів, технологій та інноваційних методик тайм-менеджменту як складової успішної роботи підприємств індустрії туризму.[||]The article deals with the essence and role of time management in the enterprise management system. The approaches of various scientists to the definition of the concept of time management in their scientific works are investigated. The necessity for the manager of analysis of his time with isolation of unproductive losses and minimizing them is substantiated. An algorithm for deciding on the order of execution of works is developed, which allows to increase the efficiency of using time and prevent its unproductive losses. The authors review stages of planning and rational use of manager's time: the formation of goals, direct planning, the adoption of necessary decisions for the execution of future cases, the execution of scheduled cases, monitoring and summing up. The authors review biological clock, intellectual engineering, psychological clock, behavioral style as the schemes, that must be taken in mind for creating individual technology of time management. The mechanisms that must be considered in the formation of individual time management technology are given. Existing time management methods are described and peculiarities of their practical application are analyzed. Problems that interfere with effective use of own time are identified and the main directions of their solution are suggested. The principles and methods of time management of the manager, his subordinates and in the enterprise in general, as well as technologies and methods of time management, which allow to increase productivity and to become a priority for each enterprise, are considered. The prerequisites for the formation of modern time management and its main components are defined. The authors determin that in practice it is necessary to apply different methods of time management intheir correlation, and choose independently those methods that allow to take into account individual characteristics and which are most effective for a particular person and for collective. Practical tips for the use of time management technologies in the management process are offered. It is concluded that the importance of implementing and using the principles, technologies and innovative methods of time management as a component of the successful work of enterprises of the tourism industry.

І. Р. Мищишинм. н. с., відділ регіональної екологічної політики та природокористування,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. R. MyshchyshynJunior Research FellowDepartment of Regional Environmental Policy and Management,State Institution «Institute for the Regional Research named after M. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

PROBLEMS OF LAND TAXATION IN UKRAINE

В статті опрацьовано нормативно-правове регулювання землекористування в частині його оподаткування, згруповано види платежів, що стягуються до місцевих бюджетів з власників та орендарів землі, подано оцінку єдиному податку в частині оподаткування сільськогосподарських виробників. Вказано на значний обсяг нормативних документів, що постійно змінюються, тим самим спричиняючи нестабільність у нарахуванні та сплаті податків, що стосуються землекористування. На основі аналізу податкових надходжень зведеного бюджету Львівської області за 2017-2018 роки оцінено структуру та динаміку стягнення плати за землю, визначено, що орендна плата з юридичних осіб – землекористувачів формує понад половину усіх надходжень з плати за землю. Запропоновано заходи із вдосконалення оподаткування землекористування в Україні з врахуванням світового досвіду.[||]The article elaborates the legal regulation of land use in terms of its taxation, groups the types of payments to local budgets from landowners and tenants, and provides an assessment of a single tax in the part of taxation of agricultural producers. Significant amount of constantly changing regulatory documents is indicated, that cause instability in land levying and payment of taxes.
Land payment covers two categories of payments: land tax (it is paid by the owners of land and shares, as well as permanent land users) and rent for state and communal property (the tenant pays the landlord for the usage of the land).
In the world practice, in particular in Ukraine, the land resource and land rent are an important source of replenishment of local budgets. It is the second largest source of local budget revenues after the personal income tax or single tax. Based on the analysis of tax revenues of the consolidated budget of the Lviv region, the structure and dynamics of land levies are estimated, it is determined legal entities lease - land users account for more than half of all land revenue.
Measures to improve land use tax have been proposed, taking into account world experience. Considering the system of land taxation in foreign countries, we can distinguish certain features: land tax is charged separately, sometimes defined as a component of real estate tax or as a component of several taxes, usually within the real estate tax. In addition, property tax in foreign countries is socially oriented, since many property taxes financed services are intended for property owners, there is a direct link between taxpayers and those who benefit from it. It is also advisable for the companies of the group with the largest land area and income (agro holdings) to keep full accounting and tax reporting and to be taxed on a general basis. Introduce land tax for monopoly land use.
In order to improve the efficiency of land use, it is necessary to develop a methodology, which could be used to study the agro-ecological status of agricultural lands. Furthermore, there is a need to introduce a minimum lease term of arable land and perennial plantations - 20 years, which will create the preconditions for stable lease relationship and ensure a responsible attitude of tenants. Moreover, it is proposed to tax all agricultural producers with a single land tax, the rate of which must be differentiated according to the conditions of production.

О. І. Сахненкостарший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ОСВІТА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

O. I. SakhnenkoSenior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

EDUCATION IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT SYSTEM: FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECT

Досліджено сучасний стан фінансування освіти в Україні. Враховуючи індивідуальну і суспільну корисність освіти, держава несе відповідальність за створення умов її розвитку і є основним інвестором у цій сфері. Встановлено зростання абсолютного обсягу ресурсів, спрямованих в освітню сферу, зокрема коштів державного і місцевих бюджетів, однак спостерігається скорочення відносного значення цього показника щодо ВВП та недотримання мінімального розміру бюджетного фінансування, встановленого законодавством. У складі джерел фінансування освіти помітну роль відіграють кошти домогосподарств та суб’єктів господарювання, однак існує стійка тенденція до зменшення їх обсягу та скорочення їхніх відносних значень. У структурі видатків бюджету на освіту найбільше коштів передбачено на фінансування загальної середньої та вищої освіти, простежується скорочення відносного значення кожної складової, окрім дошкільної освіти, пріоритет якої в останні роки визнано на найвищому державному рівні. Встановлено зростання обсягу витрат на одного учня/студента, який все ще залишається в п’ять разів менший від аналогічного показника розвинутих країн, та одночасне скорочення кількості тих, хто навчається, що свідчить про зниження ефективності витрачених ресурсів. Доведено, що фінансування закладів освіти в Україні передбачає мінімальне забезпечення поточних видатків установ, що дозволяє підтримати наявні умови навчання та усуває можливості суттєвого оновлення їх матеріально-технічної бази. Для вирішення виявлених проблем фінансування освіти визначено необхідність нарощення частки інвестицій бізнес структур у сферу освіти, відновлення практики відомчого фінансування закладів освіти та стимулювання роботодавців у підготовці фахівців за власні кошти, які слугуватимуть додатковими інвестиційними ресурсами як для навчальних закладів зокрема, так і розвитку освітньої галузі загалом.[||]The article reflects the importance of the influence of state regulation of investments in human capital on the formation of the knowledge economy, substantiates the main directions of state policy in the sphere of the knowledge economy.
The analysis of researches and publications of leading economists on the development of human capital, the need to invest in it all business entities, the constant support of the state.
The authors noted that the role of innovative technologies has grown qualitatively over the past decade, and therefore the need to expand the range of opportunities and deep structuring of the science-intensive component of the nation's potential has become one of the main requirements in the formation of the state economy. Science and education are not only the determining factors of its effective development, but also a guarantee of the intelligibility and education of society as a whole. The authors drew attention to the fact that today the role of the state in the formation of human capital is quite high. The state applies both compulsory and incentive measures in this area. Compulsory education is compulsory for all in the volume of secondary school, mandatory medical preventive measures. However, the main measures are incentives. The government has two active methods that are used to change the size of private investment in a person, made automatically through the market. They can affect the incomes of those who work, and can also regulate the price of acquiring human capital.
The criteria and indicators for assessing the effectiveness of investment in human capital are singled out: maximization of the difference between profit and costs; payback period of investments; net present value; cost-benefit ratio; the ratio of the marginal revenue difference to the marginal cost difference; annual net income; internal rate of return. Measures have been proposed to create the necessary conditions for increasing investment in human development and human capital formation. The conclusion is drawn that in order to achieve the goal of the country's transition to an innovative development path, it is necessary to achieve an increase in the innovative activity of the national industry, to adapt the research complex to the conditions of the market economy, and to strengthen the interaction of the public and private sectors. The solution of these problems depends on the development of effective scientific, technical, innovation and industrial policies.

В. Є. Редькодоцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. ГончараЯ. Г. Окатамагістрант кафедри туристичного бізнесу та гостинності,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ MICE ТУРИЗМУ

V. Ye. Redko Ya. H. Okata

POTENTIAL OF MICE TOURISM DEVELOPMENT AND ORGANIZATION

Означена стаття присвячена питанням особливостей організації MICE подорожей, що охоплюють організацію ділових зустрічей, інсентив-тури, проведення конференцій, виставок, подієвих заходів та їх безперервний супровід. Вивчено світові тенденції MICE подорожей, результатом чого стало визначення лідерів бізнес-тревел в 2018 р.: США, Німеччина, Іспанія. В 2018 р. найпривабливішим містом в світі для проведення MICE визначено Париж. З’ясовано, що інфраструктурні ресурси туризму й можливості їх використання для досягнення цілей MICE стають підґрунтям прийняття рішення про здійснення подорожі. Охарактеризовано потенціал Німеччини, Великобританії й Франції в організації MICE туризму, розглянуто перспективи ОАЕ в сегменті MICE подорожей. З’ясовано, що організація та супровід MICE подорожей потребує спеціалістів з особливими знаннями й навичками, наслідком чого стала поява принципово нових посад в міжнародних туристичних компаніях. Визначено характерні риси MICE туриста відповідно до джерел фінансування подорожі, її мети й очікуваних результатів, що вимагає дотримання політики подорожей компанії як самим туристом, так і туристичним підприємством. Обгрунтовано, що здійснення туристичної діяльності в сегменті ринку MICE вимагає персоніфікованого підходу до організації й супроводу подорожі. В Україні в цій ніші ринку працюють транснаціональні компанії («American Express Global Business Travel», «BCD Travel», «Carlson Wagonlit», «Hogg Robinson Group»), українські монопрофільні туроператори («S&T Group», «YanaEvent», «Life-Tour», «АRT of MICE», «Окрайна») й багатопрофільні туристичні підприємства, в асортименті яких є MICE. Окреслено умови ефективної організації й супроводу MICE на основі використання сучасних інформаційних технологій, зокрема спеціально розроблених мобільних додатків, які є інтелектуальною власністю провідних туроператорів. Основними функціями мобільних додатків при організації MICE визначено оперативне планування подорожі, реагування на зміни зовнішнього середовища, швидкий пошук альтернативних рішень в якісному обслуговуванні, оптимізація маршруту й витрат, заощадження часу туриста без втрати якості туристичного сервісу. Встановлено, що MICE туризм має перспективи подальшого розвитку в світі і вимагає постійного удосконалення організації таких подорожей.[||]The article is devoted to the peculiarities of MICE trips` organization, which cover arrangement and holding of business meetings, incentive tours, conferences, exhibitions, events and their continuous escorting. The global trends of MICE trips were studied, as a result, the leaders of business travel in 2018 were defined, these are the USA, Germany and Spain. In 2018, Paris was defined as the most attractive city in the world for MICE holding. It was found out that infrastructural tourism resources and possibilities of using them for achieving aims of MICE become the basis for making a decision about the trip. The potential of Germany, Great Britain and France in MICE tourism organization was characterized; the perspectives of OAU in MICE segment were analyzed. It was found out that the organization and escorting of MICE trips require specialists with certain skills and knowledge, as a result, fundamentally new positions arose in the international travel agencies. The peculiar features of the MICE tourist, according to the source of funding, were identified; the aim and expected results of the MICE tourist were studied as well, which requires compliance with the travel policy of the company both by the tourist and by the tourist enterprise. It was proved that the implementation of tourism activities in the MICE market segment requires a personalized approach to the organization and escorting of travelling. In Ukraine transnational companies work in this niche of the market (e.g. “American Express Global Business Travel”, “BCD Travel”, “Carlson Wagonlit”, “Hogg Robinson Group”), Ukrainian single-industry tour operators ( e. g. “S&T Group”, “YanaEvent”, “Life-Tour”, “АRT of MICE”, “Окрайна”) and multi-industry tourist enterprises, in whose range MICE is included. The conditions of the effective organization and escorting of MICE were outlined, based on the usage of modern informational technologies, in particular specially developed mobile applications, which are intellectual property of the leading tour operators. The main functions of the mobile applications in the organization of MICE were defined, they include prompt planning of a trip, responding to changes in the environment, quick search for alternative solutions in quality service, optimization of route and expenses, saving tourist`s time without losing the quality of tourist service. It was established that MICE tourism has perspectives for further development and requires constant improvement of the organization of such trips.

Н. В. Ізмайловак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІРНИЧО-ВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. IzmaylovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Finance, Banking and Insurance, Kryvyi Rih Economic Institute of the Kyiv National Economic University named Vadym Getman

FINANCIAL ASPECTS OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MINING ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

В роботі доведено, що актуальності набуває удосконалення поняття «ефективність діяльності підприємства». Існує безліч спроб дати визначення категорії «ефективність», і всі вони практично подібні. Одночасно відбувається рівнозначне тлумачення понять «ефективність», «результативність», «економічність» (використання засобів для досягнення цілей, намагання отримати якомога більше з доступних нам обмежених ресурсів). Нині в економіці України спостерігається тенденція до значного зниження доходів суб`єктів господарювання, що призводить до зменшення прибутку чи навіть збитковості багатьох підприємств. Автором оцінено економічний стан галузі та визначено економічну ефективність діяльності гірничо-видобувних підприємств.
Відмічено зниження економічної ефективності діяльності усіх гірничо-видобувних підприємств. Незважаючи на той факт, що виручка від реалізації продукції зросла на всіх підприємствах, обсяг чистого прибутку зменшився. Середня рентабельність діяльності по галузі зменшилась. Вартість активів зросла на всіх підприємствах, що аналізуються, рентабельність активів також зменшилась.
За результатами аналізу та на основі визначення головних внутрішніх і зовнішніх чинників підвищення економічної ефективності підприємств, розроблені рекомендації стосовно перспектив розвитку гірничо-видобувних підприємств. На першому мiсцi за важливістю для гірничодобувних підприємств країни є питання підвищення конкурентоспроможності за рахунок зниження витрат, поліпшення якісних показників продукції, а також жорстка дисципліна в рамках реалізації збутової політики.[||]It is proved in the article that the concept of «efficiency of activity of the enterprise» becomes more relevant. There are many attempts to define the category of "efficiency", and they are almost similar. At the same time there is an equal interpretation of the concepts of "efficiency", "efficiency", "cost-effectiveness" (the use of means to achieve the goals, trying to get as much of the limited resources available to us). Ukraine's economy continues to show a steady pattern of growth for the third consecutive year, subdued by structural economic reforms, higher spending due to higher real wages, record harvests, favorable export markets and stronger macroeconomic fundamentals.
The author evaluated the economic state of the industry and determined the economic efficiency of mining enterprises. The comparative analysis of economic efficiency was carried out on the basis of the financial statements of the mining and quarrying enterprises of the Kryvyi Rih iron ore basin, which are part of the Metinvest holding.
The economic efficiency of all mining enterprises has been reduced. Despite the fact that sales revenue increased at all enterprises, the net profit margin decreased. The average profitability of the industry has decreased. The value of assets increased at all the enterprises under analysis, and the return on assets also decreased.
The main factors that directly or indirectly affected the competitiveness of the mining and processing enterprises in the iron ore market in recent years were the following factors: a high degree of competition in the market for iron ore; significant influence of global trends on the world market of iron ore raw materials on the regional market; high quality of production; the market price and the permanent fulfillment of contractual agreements on the supply of products.
Based on the results of the analysis and on the basis of determining the main internal and external factors for improving the economic efficiency of enterprises, recommendations on the prospects of development of mining enterprises have been developed. In the first place, the importance of mining enterprises in the country is to increase competitiveness by reducing costs, improving product quality, as well as rigid discipline in the implementation of marketing policies.

О. І. Піжукк. е. н, доцент, доцент кафедри економіки підприємстваУніверситету ДФС України

ОЦІНКА ЗНАЧУЩОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

O. PizhukPh.D., Associate Professor,Associate Professor of the Economics of the Enterprise Department of the USFSU

ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE OF TECHNOLOGICAL FACTORS INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF UKRAINE AND THE WORLD ECONOMY

Грандіозні масштаби і наростаюча швидкість технологічних змін змушують оцифроване людство пристосовуватися до життя у світі «VUCA», що потребує новітніх підходів до його осмислення, оцінки та тлумачення. У таких умовах важливим є розуміння того, як технології змінюватимуть наше життя й життя майбутніх поколінь та здатність приймати ключові стратегічні рішення. У даній статті зосереджується увага на одному з елементів процесу прийняття стратегічних рішень, а саме – стратегічному передбаченні, яке базується на визначенні основних драйверів змін. Зважаючи на те, що основними драйверами сучасних змін є технології, нами були проаналізовані та узагальнені ключові технологічні фактори впливу на розвиток економіки України та світу. Визначено рівень значущості їх впливу на можливі зміни в економічній системі України. Запропоновано можливі дії держави, що спроможні нівелювати загрози та підвищити ефективність використання переваг цифрових технологій.[||]This article focuses on one element of the strategic decision-making process, namely, strategic prediction, which is based on identifying the main drivers of change. Given that the main drivers of modern change are technology, we have analysed the technological factors influencing the economy development of Ukraine and the world, in particular: the possibility of obtaining satellite Internet of the next generation, the growth of Big Data, the widespread use of the Internet of Things (IoT), fast the spread of artificial intelligence (AI), autonomous cars, the active use of drones, the use of 3D printers in various areas of business. According to the results of the analysis, the most and least significant technological factors of influence on possible changes in the economic system of Ukraine have been determined. The key conditions under which Ukraine will be able to appear on the world map of GDP and become one of the TOP leaders of the world economy by 2030 are determined. Possible actions of the state are outlined that can counteract the threats and increase the efficiency of using the benefits of digital technologies, in particular, work on to create of appropriate regulatory framework and infrastructure, developing of the cybersecurity industry, providing of conditions for fruitful cooperation of all Ukrainian and international stakeholders, developing a culture of network and information security, to define the legal mode of information generated through the Internet of Things, as well as an assessment of the possibility of dissemination of intellectual property rights; to form of knowledge about modern technologies among the population and etc. It was noted that government policy should be based on the principle that any development in the field of intelligent technology should work solely for the benefit of humanity. As results of the research, it was concluded that innovation, the attraction of investments in digital technologies and infrastructure are necessary, because further economic growth, according to expectations of global business, will be connected with full automation of processes, an increase of labor productivity, the introduction of fundamentally new business models and technologies "Industrie 4.0".

Л. А. Азьмукк. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»O. М. Щербатюкк. е. н., доц., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ІНТРУМЕНТАРІЮ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

L. AzmukPhD, AssociateProfessor, Economy Theory Department,SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”O. ShcherbatyukPhD, AssociateProfessor, Economy Theory Department,SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

SPHERES OF THE MICROECONOMIC ANALYSIS APPLIED TOOLS USING

Серед основних вимог, що висуваються до фахових компетенцій майбутніх економістів, є вправне використання діагностичного апарату дисциплін практичного та теоретичного спрямування. Мікроекономічна теорія накопичила вагомий за змістом та застосуванням арсенал дієвих прийомів, які на жаль використовуються в дуже обмеженому обсязі. Напрацювання науковців в царині теорії організації галузевих ринків С.Б. Авдашевої, А.С. Пелиха; Л.В. Рой, В.П. Третьяка; К.Сіо, Ф.Шерера та багатьох інших свідчить про можливість та необхідність використання теоретичного мікроекономічного інструментарію для вивчення прикладних площин керування фірмою. Завданням даної статті є ілюстрація можливостей погодженого використання методичних підходів стратегічного, мікроекономічного аналізу, проектного менеджменту та їх застосування при виконанні діагностичного та конструктивного розділів дипломної роботи студентів спеціалізації «Економіка підприємства». Інструменти мікроекономічного аналізу дозволяють перейти з якісного на кількісний вимір при застосуванні наступних методів стратегічного аналізу: методики оцінки конкурентних сил у галузі за М. Портера, методу побудови ланцюга вартості, матриці «Дженерал Електрик - МакКінсі», а також матричних моделей стратегічного аналізу, які передбачають позиціонування напрямків діяльності економічної організації в координатах «привабливість напрямку діяльності – конкурентоспроможність». В статті проілюстровано форму подання результатів використання вищеназваного підходу, а саме, ідентифікації стану внутрішньогалузевої конкуренції, інших характеристик галузевого ринку (рівня вертикальної інтеграції, ефекту масштабу, диференціації продукції, диверсифікації діяльності тощо). Економетричне моделювання, яке зазвичай використовують для оцінки характеристик попиту або пропозиції, стане у нагоді при підготовці конструктивного розділу роботи при прогнозуванні обсягів необхідних ресурсів, а також фінансових показників проекту. Таким чином, мікроекономічний аналіз пропонує дієвий інструментарій, який варто використовувати не тільки для діагностики поведінки економічної організації на галузевому ринку, але й при підготовці пропозиційної частини випускної кваліфікаційної роботи разом з інструментами проектного менеджменту, зокрема, при визначенні прогнозних обсягів проектних вигід і витрат, фінансових показників проектів, а також здійсненні оцінок проектних ризиків.[||]One of the basic requirements for future economists’ professional competencies development is the abilities to good use the diagnostic tools of practical and theoretical disciplines. Microeconomic theory has accumulated a large number of effective methods, which, unfortunately, are used to a very limited extension. Many researchers in field of industry market organization such as Avdasheva, S., Pelykh, A., Roy, L., Sio, K., Scherer, F., are testify possibility and necessity of using theoretical microeconomic tools to study applied firm's management spheres.
The goal of this article is to illustrate the possibilities of coordinated using of strategic management, microeconomic analysis, project management methodological approaches and their application in performing diagnostic and constructive sections of masters’ works. Microeconomic analysis tools allow to move from qualitative to quantitative level when you apply the following methods of strategic analysis: method for assessment the competitive forces in the industry by M. Porter, value chain method, matrix "General Electric - McKinsey" and other matrix models of strategic analysis, which provide positioning of economic organization’s activity directions in the coordinates "attractiveness - competitiveness".
This article illustrates the form of using such approach results, namely, intra-industry competition level identification and other industry characteristics (vertical integration level, effect of scale, product differentiation level, diversification level, etc.). Econometric modeling, which is commonly used to estimate demand or supply characteristics, will be useful in preparing a constructive section of master’s work in forecasting the amount of resources required and financial performance of project.
Thus, microeconomic analysis offers effective tools that should be used to diagnose the behavior of economic organization in the industry market and also it should be used during doing constructive part of master’s work together with project management tools, in particular, in project benefits and costs determining, financial project indicators estimating and project risk assessments.

А. О. Сітковськак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університетВ. В. Гусакмагістр, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. O. SitkovskaPh.D., Associate Professor of Economics DepartmentV. V. GusakM.Sc., Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

FEATURES OF COMPETITIVENESS COMPETITION FORMATION

У статті висвітлено особливості формування конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах, компоненти якого варіюється в залежності від галузевої специфіки ринку. Обґрунтовано вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування товаровиробників на різних сегментах ринку, що формують нові різновиди конкурентних відносин та ускладнюють конкурентну структуру ринку молока та молочних продуктів. Досліджено ринок молока і молочної продукції, проаналізовано основних постачальників молочної продукції, наведено основні перешкоди аграрних підприємствах у зростанні обсягів її виробництва, визначено проблеми забезпечення населення молочними продуктами на рівні раціональних норм харчування. Визначено динаміку споживання молочної продукції, що має характерні особливості, які полягають в нерівномірній зміні темпів споживання при досягненні певного рівня добробуту.[||]The peculiarities of formation of competitiveness of enterprises in modern market conditions are highlighted. It is noted that the competitive functioning of different business entities is of a general nature, the composition of which components varies depending on the industry specificity of the market. The market of milk and dairy products, which is formed from interdependent structural elements and is divided into subsystems depending on the type of product, its purpose, as well as territorial borders of the market, is researched and analyzed.
It is established that the internal market of milk and dairy products is largely unbalanced, there is a slow development of market infrastructure, low exchange activity, lack of communication and information component of the organized market. This predetermines the concentration of agricultural production in small producers (households), which indicates a small influence of milk producers on processing enterprises, thereby creating appropriate relationships in the dairy industry.
The dynamics of consumption of dairy products has been determined, which has characteristic features, which consist in the uneven change in the rate of growth (decrease) of consumption when reaching a certain level of welfare. When the subsistence minimum is reached, the proportional increase in income and consumption is replaced by a slow increase or decrease in consumption, then the proportional growth is resumed. It is established that the competitive status of the manufacturer influences the development and choice of strategic management decisions in the field of formation of competitive advantages.
The influence on the process of formation of competitive advantages of specific features of the internal potential of dairy enterprises is considered. Producers who differ in size and market share have a variety of internal capabilities, which together with the nature and strength of external action influences the process of formation of competitive advantages and leads to the creation of their characteristic types. Each of these options is characterized by individual types of benefits, which are determined by the existing combination of external and internal factors.

Т. В. Письменнакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового менеджменту та страхування, Тернопільський національний економічний університет

ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

T. V. PysmennaT. V. PysmennaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Management and Insurance, Ternopil National Economic University

DEVELOPMENT DOMINANTS OF FINANCIAL INTERMEDIATION IN UKRAINE AT THE CURRENT STAGE OF ECONOMIC TRANSFORMATION

У статті розглянуто дефініції фінансового посередництва з різних наукових позицій. Відповідно до однієї з них фінансове посередництво на ринках фінансових послуг охоплює різні сфери діяльності фінансових установ.
Визначено ринково орієнтовану, банківську та змішану моделі, за якими може будуватися організаційна структура фінансового сектору. Різновид моделі залежить від поширених типів фінансових посередників на ринку фінансових послуг.
За результатами аналізу структури фінансового сектору України виявлено основний її складник – небанківські фінансові установи. Аналіз підтвердив, що у загальному обсязі активів вітчизняного фінансового сектору переважаючий обсяг припадає на активи банківських установ.
Зі зарубіжного досвіду зауважено, що небанківські фінансові установи конкурують з банківськими установами та разом складають цілісний фінансовий сектор, який задовольняє потреби національної економіки.[||]In today’s economic environment, the financial sector plays an important role, accumulating available financial resources and directing them to the most promising investment goals. Thus, due to its relevance the problem of effective functioning of the financial sector is of constant intense scientific interest.
The purpose of the research is to analyze the current state of functioning of financial intermediation in Ukraine and to identify the key directions of its development.
Such general scientific methods of theoretical investigation as induction, analysis and generalization were applied during the research.
Various theoretical approaches to the definition of the concept of «financial intermediation» are considered. It has been found that one of the scientific approaches coincides with the definition of financial intermediation, which is provided in the legislative act. According to broad understanding of the nature of financial intermediation, the mediation in the financial services markets is carried out by institutions that act as financial intermediaries and also carry out ancillary functions in the financial sector.
It has been found that the organizational structure of the financial sector can be built on a market-oriented, banking or mixed type model. The functioning of a particular model depends on the types of financial intermediaries operating in the financial services market by attracting financial resources and investing them in financial assets.
The structure of the financial sector of Ukraine is analyzed and it is found that its non-banking financial institutions form its main component. Among them are financial services, credit unions, pawnshops and insurance companies that dominate the financial services market. In recent years, the number of non-banking financial institutions has changed periodically in both upward and downward trajectories.
Financial sector assets were found to be represented mainly by banking institutions assets, which have been steadily increasing in recent years. The assets of non-banking financial institutions were dominated by those of financial and insurance companies. In recent years, there has been a growing trend in the total assets of non-banking financial institutions.
It is concluded that over the last years the financial sector of Ukraine has been developing dynamically, taking into account the steady increase in assets of both banking and non-banking financial institutions. Today in its functioning the financial sector of Ukraine is shifting to its banking-oriented segment.

І. П. Ситникк. т. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, докторант,Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», Україна

ОНОВЛЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ДІЄВИЙ МЕХАНІЗМ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І СВІТОВИЙ ПЛАТІЖНИЙ ПРОСТІР

I. P. SytnykPh.D in Technical sciences, Docent, department of FinanceNational University of Food Technologies, Doctoral student, National Scientific Center"Institute of Agrarian Economics", Ukraine

UPDATING THE UKRAINIAN PAYMENT SYSTEM AS AN ACTIVE MECHANISM AND FURTHER INTEGRATION IN THE EUROPEAN AND WORLD PAYMENT SPACE

На сьогодні для успішної діяльності платіжних систем у сучасних умовах необхідно змінити правила їх функціонування, а також розширити платіжний ринок, розуміючи, що коли зайдуть нові гравці необхідною буде тісна і злагоджена співпраця з ними. Такі трансформація, реформування і зміна ролі платіжних систем повинні передбачити ряд напрямків, які потребують розробки і законодавчо закріплених змін. Ці питання повинні бути максимально продуманими і з технологічного, і з технічного боку, а також законодавства, і особливо захисту конфіденційної, персональної інформації, яка використовується при здійсненні платежів.
Насамперед, необхідно визначити, хто ж буде тими новими гравцями, які зможуть надавати платіжні послуги. У свою чергу, для таких змін потрібно змінювати і платіжну термінологію, яка існує на сьогодні, але є дуже застарілою, а також передбачити і виписати права та обов’язки нових суб’єктів платіжного ринку на законодавчому рівні.[||]Today, for the successful operation of payment systems in today's environment, it is necessary to change the rules of their operation, as well as to expand the payment market, knowing that when new players enter close and coordinated cooperation with them will be necessary.
Such transformation, reform and change in the role of payment systems should predict number areas that need development and legislative changes.
These questions should be the most thoughtful, as inthe technological and technical side, as well as the legislation, and especially the protection of confidential, personal information used in making payments.
First of all, it is necessary to determine who will be the new players who will be able to provide payment services. In turn, such changes also need to change the payment terminology that exists today, but is very outdated, and predict and write out the rights and responsibilities of the new ones subjects of the payment market at the legislative level.
Today, there is a need for payment services that are as accessible and convenient as possible for users, which is only possible if there is widespread competition in payment services. This can become a reality as new entities enter the payment market, as well as changing roles, upgrading, modernization of the payment systems themselves, as in technical, technological, information, security terms, and categorically.
Therefore, having carefully analyzed the functioning of payment systems, existing Ukrainian legislation in the field of payment systems and funds transfers, international and European experience, we want to show our vision of the basic provisions for updating and reforming payment systems and services in Ukraine, methodological bases and approaches, as well as prospects strategic development of the country's payment system as a whole. Prerequisite for development such a strategy is to minimize the risks that may arise from its implementation, as well as to protect the rights and users of payment services and their providers.

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. O. LiubarCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

FEATURES OF FORMATION OF SOURCES OF UPDATING OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE AND THEIR ACCOUNTING SUPPORT

Досліджено стан відтворення основних засобів підприємств сільського, лісового та рибного господарства. Проаналізовано фінансові результати до оподаткування зазначених підприємств з метою виявлення можливостей для відтворення основних засобів, яке у свою чергу призведе до збільшення продуктивності, прибутковості підприємств, підвищення якості продукції і як наслідок її конкурентоспроможності. Розглянуто сутність джерел відтворення основних засобів та представлено їх класифікацію. Виявлено особливості існуючих джерел й підходів до оновлення основних засобів. Встановлено, що при виборі джерела відтворення основних засобів слід враховувати власний потенціал підприємства і реальні можливості залучення того або іншого зовнішнього джерела. Найбільш доступними у сучасних умовах серед розглянутих джерел фінансування є власні ресурси, лізинг і банківські кредити. В той же час не варто виключати можливість використання і альтернативних джерел. Встановлено зв'язок стану відтворення основних засобів підприємств з повнотою виконання амортизацією своїх функцій. Амортизаційна політика, являючись комплексом заходів на макроекономічному та мікроекономічному рівнях, спрямованим на ефективне оновлення основних засобів, на сучасному етапі розвитку економіки вітчизняних підприємств не забезпечує формування достатнього обсягу фінансових джерел. У зв’язку з цим спостерігається різке накопичення ступеню зносу знарядь праці.
Досліджено систему облікового забезпечення формування джерел оновлення основних засобів підприємств аграрного сектора економіки. Дана система є невід’ємним елементом управління, оскільки вона охоплює виявлення, реєстрацію, узагальнення, збереження та передачу інформації щодо процесів оновлення основних засобів, а також кількісно-якісну оцінку та аналіз усіх господарських операцій, пов’язаних з процесами оновлення основних засобів. Від злагодженості й організованості облікового забезпечення залежить якість інформаційного обслуговування менеджерів різного рівня, а отже, й результативність функціонування суб’єктів господарювання загалом.[||]The state of reproduction of fixed assets of enterprises of agriculture, forestry and fisheries is investigated. The financial results before taxation of these enterprises are analyzed in order to identify opportunities for reproduction of fixed assets, which in turn will lead to increase of productivity, profitability of enterprises, improvement of product quality and as a consequence of its competitiveness. The essence of sources of reproduction of fixed assets is considered and their classification is presented. Features of existing sources and approaches to updating of fixed assets are revealed. It is established that the choice of the source of reproduction of fixed assets should take into account the own potential of the enterprise and the real possibilities of attracting an external source. The most affordable sources of financing currently available are equity, leasing and bank loans. At the same time, it is not necessary to exclude the possibility of using alternative sources. The condition of reproduction of fixed assets of enterprises with the completeness of depreciation of their functions has been established. Depreciation policy, being a set of measures at the macroeconomic and microeconomic levels aimed at the effective renewal of fixed assets, at the present stage of development of the economy of domestic enterprises does not ensure the formation of sufficient volume of financial sources. In this regard, there is a sharp accumulation of the degree of wear of the tools.
The accounting system of formation of sources of updating of fixed assets of enterprises of agrarian sector of economy is investigated. This system is an integral element of management, as it covers the detection, registration, compilation, storage and transmission of information on the processes of fixed assets, as well as the quantitative and qualitative evaluation and analysis of all economic operations related to the processes of fixed assets. The consistency and organization of accounting support depends on the quality of information services for managers of different levels, and therefore on the performance of business entities in general.

Ю. В. Махнариловк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпекиКиївського національного університету технологій та дизайну, м. КиївК. А. Симонянмагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївА. О. Андрушкомагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ОЦІНКИ ВПЛИВУ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА МАКРОФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ

Yu. V. MakhnarylovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security,Kyiv National University of Technology and Design, KyivK. A. SymonianMaster\'s degree,Kyiv National University of Technology and Design, KyivA. O. AndrushkoMaster\'s degree,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

INFORMATION COMPONENT OF THE IMPACT OF WHOLESALE TRADE ON MACRO-FINANCIAL SECURITY

Досліджено поняття фінансової безпеки підприємства. Встановлено його зв'язок з поняттями "антикризове управління" та "банкрутство підприємства". Обговорено зміст поняття "фінансової безпеки" у вертикальному вимірі "підприємство - вид економічної діяльності (галузь) - національна економіка", територіальному вимірі "населений пункт - регіон - країна". Визначено необхідність дослідження фінансової безпеки підприємств оптової торгівлі, як значущого інфраструктурного утворення в системі національної економіки. Помічено вплив оптової торгівлі на формування макрофінансової безпеки. Звернено увагу на забезпечення оцінки вплив оптової торгівлі адекватною інформацією. Поняттю "макрофінансова безпека" надано синонімічної спорідненості з "фінансовою безпекою держави" та "фінансовою безпекою країни". Запропоновано зміни до порядку збору і обліку статистичних даних державними органами статистики. Визначено необхідність побудови сучасних інформаційних систем на принципах відкритості, повноти, достатності інформації.[||]The concept of financial security of the enterprise is investigated. Its connection with the concepts of "crisis management" and "bankruptcy of the enterprise" is established. The existence of independent status in the concept of financial security of the enterprise is established. The content of the concept of "financial security" in the vertical dimension "enterprise - type of economic activity (industry) - national economy", territorial dimension "settlement - region - country". The necessity to study the financial security of the wholesale trade enterprises as a significant infrastructure formation in the system of the national economy is determined. It is noted in the activity of wholesale trade enterprises of two main functions - mediation and transportation. It is confirmed that the need for business intermediaries between business entities remains, as evidenced by government statistics. The impact of wholesale trade on the formation of macro-financial security was noted. Obligatory presence in the definitions of macro-financial security of the objects of influence (national economy, regions, industries, enterprises, population), methods of influence (financial resources, financial instruments), results of impact (fulfillment of obligations) and time dimension (current state) , future expectations). All of these components should be taken into account when measuring current and projected macro-financial security levels. The shortcomings of the indicator model of financial security assessment are identified. It is suggested to evaluate the level of financial security using a factor model with one or a limited number of dependent variables. Requirements for the characteristics of the dependent variable in the proposed factor model of macro-financial security are formulated: homogeneity, simplicity of origin, direct measurement, cross-national comparability. Changes to the order of collection and accounting of statistics by the state statistics bodies are proposed. The necessity of building modern information systems on the principles of openness, completeness, sufficiency of information is determined.

Л. К. Феофановк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. ЗапоріжжяВ. В. Меліховмагістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

L. K. FeofanovCand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National UniversityV. V. Melikhovmaster of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

IMPROVE INTERNAL AUDIT OF PRODUCTION COSTS TO IMPROVE ENTERPRISE PERFORMANCE

Діючі виробничі підприємства у регіоні впливають на процвітання добробуту його населення. Для виробничих підприємств актуальною проблемою є зниження виробничих витрат, запобігання браку продукції, забезпечення безперебійного виробництва готової продукції. Це можливо забезпечити за допомогою створення та удосконалення дієвої системи внутрішнього аудиту витрат на виробництва, що в свою чергу покращить ефективність роботи підприємства.
Авторами статті обґрунтовано мета та завдання проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво, удосконалено аудит витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства. У роботі удосконалена методика внутрішнього аудиту витрат на виробництво для покращення ефективності роботи підприємства, яка включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора.
Метою внутрішнього аудиту витрат на виробництво є встановлення законності, достовірності, відповідності, правильності відображення витрат на виробництво підприємства у первинних документах, своєчасне ведення обліку та відображення в звітності.
Завдання проведення внутрішнього аудиту витрат на виробництво: перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду, перевірка правильності оформлення первинних документів з витрат на виробництво, перевірка правильності списання матеріалів у витрати, перевірка правильності нарахування заробітної плати, перевірка правильності нарахування ЄСВ, перевірка нарахування амортизації, перевірка правильності кореспонденції рахунків витрат на виробництво, перевірка виробничої собівартості.
Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, законність відображення в обліку витрат на виробництво, вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.[||]Existing industrial enterprises in the region influence the prosperity of its population. For manufacturing companies, the pressing problem is to reduce production costs, prevent product shortages, and ensure the smooth production of finished products. This can be ensured by creating and improving an effective internal audit system for production costs, which in turn will improve the efficiency of the enterprise.
The authors of the article substantiated the purpose and tasks of internal audit of production costs, improved the audit of production costs to improve the efficiency of the enterprise. The work has improved the methodology of internal audit of production costs to improve the efficiency of the enterprise, which includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working documents of the auditor.
The purpose of internal audit of production costs is to establish the legality, reliability, conformity, correctness of the cost of production of the enterprise in the primary documents, timely accounting and display in the accounts.
The tasks of internal audit of production costs: checking the correctness of determining the balance of work in progress at the beginning of the period, checking the correctness of processing primary documents on production costs, checking the correctness of writing off materials into costs, checking the correctness of payroll, checking the correctness of the calculation of the ESA, checking the depreciation, check of correspondence of accounts of production costs, check of production cost.
The proposed methodology of internal audit will allow the auditor to cover all aspects of accounting for production costs at the enterprise, to establish the legality, reliability, compliance, correctness of the cost of production of the enterprise in the primary documents, timely accounting and reporting. This will allow timely detection of violations, carry out quality audits and improve the efficiency of the enterprise.

О. Ю. Мелихк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

O. Y. MelykhPh.D., associate professor of the Department of Finance named after S.І.Yuriy,Ternopil National Economic University, Ternopil

STATE CREDIT AND CURRENT CONDITION OF UKRAINE'S NATIONAL DEBT

У статті розкрито роль державного кредиту, як іманентної складової державних фінансів, і його соціально-економічні наслідки. Проведено аналітичну оцінку державних запозичень та державного боргу України й обґрунтовано причини стрімкого зростання останнього. В процесі аналізу структури державного боргу України доведено високу її вразливість до зовнішніх шоків й окреслено ризики подальшого зростання вкладень нерезидентів в українські короткострокові ОВДП. Обґрунтовано, що хоча Україна не вважається світовим лідером за розміром державного боргу, проте зростання (з грудня 2008 р. по жовтень 2019 р.) державного та гарантованого державою боргу України в доларовому еквіваленті на 337%, спровокувало зростаючий борговий тиск на державний бюджет за рахунок збільшення платежів на виконання боргових зобов’язань. Доведено, що значний обсяг видатків Державного бюджету України на обслуговування внутрішніх та зовнішніх боргових зобов’язань звужує потенціал нашої країни щодо фінансування соціально-економічних програм, що, у свою чергу, створює загрозу погіршення рівня життя українців та гальмування економічної активності. Дані явища погіршують перспективи економічного розвитку України і підвищують ризики соціальних й політичних потрясінь.[||]The role of state credit as an inherent component of public finances and its socio-economic implications are analyzed in the research paper. It has been proved that borrowing, on the one hand, enables the state to receive additional financial resources to meet public needs, overcome technological backwardness from more developed countries and offers an opportunity to give impetus to the acceleration of economic growth, whereas on the other hand it produces significant debt burden and the need for its service, which exacerbates the budget deficit problem.
The analysis of government borrowing and national debt of Ukraine was carried out, which resulted in the following conclusions: favoring of credit mechanism to repay the budget deficit by Ukrainian government led to an increase of total national debt and government guaranteed debt by 318.3% from 2008 to 2019; the peculiarity of Ukraine's national debt is the dominance of the external component in its structure, which results in increased currency risks for our country; due to the end of preferential periods for previously borrowed loans, the amount of payments on national debt has increased both in absolute and relative terms; there is a tendency to decrease the amount of financing for development programs, as evidenced by the reduction of the share of guaranteed debt, which is a consequence of attracting credit resources for construction and reconstruction of roads. At the same time, the financing of development programs in the real sector of the economy is weak (the lion's share of government loans is directed to financing current expenditures, repayment of existing debt obligations), which does not have a positive impact on the effective development of the economy.
It has been well-founded in the paper, that although Ukraine is not considered the world leader in the amount of national debt, however, the increase over the last eleven years of its national debt and the government-guaranteed debt in dollar terms by 337% has provoked increasing debt pressure on the state budget due to the increase in debt payments. It is proved that a considerable amount of expenditures of the State Budget of Ukraine for servicing domestic and foreign debt reduces our country's potential for financing socio-economic programs, which in turn creates a threat to the deterioration of Ukrainians' living standards and impedes economic activity. These phenomena exacerbate Ukraine's economic development prospects and increase the risks of social and political upheaval.

В. С. Адамовськакандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університетЄ. В. Демченкомагістранткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Victoria AdamovskayaCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National UniversityEvheniia Demchenkomaster student, Krivoy Rog National University

IMPROVEMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENSES ACCOUNTING AT LARGE ENTERPRISES

У статті розглянуто поняття адміністративних витрат та наведене власне визначення. Важливим для ефективного управління підприємством у цілому є фактор постійного забезпечення прибутковості такого підприємства. Для суцільного аналізу ефективності діяльності апарату управління доцільним є використання інформації про витрати, які споживаються в ході такої діяльності.Важливим є наявність достовірної інформції про цілі та обсяг спожитої інформації тими чи іншими управлінськими функціями. У такому разі ми матимемо можливість визначити резерви економії та зменшення загалом адміністративних витрат або ж отримати корисний ефект від споживання таких витрат.
Проблемою міжнародного обліку є відсутність окремих загальносвітових стандартів обліковування адміністративних витрат. Натомість у національних стандартах нашої держави дане питання передбачене, облік витрт регламентується П(С)БО 16 «Витрати».
В умовах реформаційного процесу економічної ситуації в Україні та здійснення комплексних реформ у вітчизняному бухгалтерському обліку та задля розвитку управлінського обліку важливого значення набуває системна організація на підприємствах ефективного обліку адміністративних витрат на основі розробки авторської класифікації таких витрат шляхом створення нових субрахунків n-го порядку до наявного 92 «Адміністративні витрати».
Особливо це важливо для здійснення аналітики на великих промислових підприємствах, де суми адміністративних витрат є значними та мають вплив на загальну суму витрат, що відобразиться на кінцевому етапі обліку у фінансових результатах.Таке вдосконалення допоможе суттєво покращити якість аналізу адміністративних витрат. З боку держави регламентація первинного облікового процесу стосовно адміністративних витрат повністю не розкрита, тому у роботі запропоновано розробити форми первинної документації стосовно адміністративних витрат. Використання запропонованих форм допоможе обліку великих підприємств перейти на якісно новий рівень управління господарською діяльністю. На основі проведеного дослідження зроблені висновки.[||]The article discusses the notion of administrative costs and provides its own definition. An important factor for effective management of the enterprise as a whole is the factor of constant ensuring of profitability of such enterprise. For a thorough analysis of the effectiveness of the management apparatus, it is advisable to use information about the costs consumed in the course of such activities.It is important to have reliable information about the goals and the amount of information consumed by these or other management functions. In this case, we will be able to determine savings reserves and reduce overall administrative costs, or benefit from the consumption of such costs.
The problem with international accounting is the lack of separate global standards for accounting for administrative costs. Instead, this issue is foreseen in the national standards of our state;
In the context of the reform process of the economic situation in Ukraine and the implementation of complex reforms in the domestic accounting and for the development of management accounting, systemic organization at the enterprises of effective accounting of administrative expenses on the basis of development of author's classification of such expenses by creating new sub-accounts of the nth order to the existing 92 "Administrative expenses".
This is especially important for analytics at large industrial enterprises where the amount of administrative costs is significant and have an impact on the total cost, which will be reflected in the final stage of accounting in financial results.This improvement will significantly improve the quality of the analysis of administrative costs. The state regulation of the primary accounting process for administrative costs is not fully disclosed, so it is proposed to develop forms of primary documentation regarding administrative costs. The use of the proposed forms will help the accounting of large enterprises to move to a new level of management of economic activity. On the basis of the conducted research, conclusions are drawn.

А. Г. Охріменкокандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університетуН. А. Опанасюккандидат юридичних наук, доцент кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, перший віце-президент всеукраїнської громадської організації – Туристична асоціація України

ПЕРЕНАСИЧЕННЯ ДЕСТИНАЦІЙ ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

А. ОkhrimеnkоPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of Hotel and Restaurant Business Kyiv National University of Trade and EconomicsN. OpanasiukPh.D. in Law, Associate Professor, National University of Ukraine on Physical Education and Sports, the first vice-president of the All-Ukrainian public organization - the Tourist Association of Ukraine

OVERTOURISM AS A CURRENT TREND OF TOURISM DEVELOPMENT

Виходячи з динамічного та масштабного розвитку туризму як загалом у світі, так і у окремих дестинаціях, проявляється тенденція їх перенасичення (перетуризму). Це явище є характерним упродовж тривалого часу для відомих світових туристичних центрів. Визначено, що перетуризм передбачає неконтрольоване розширення туризму через надмірне зростання відвідувачів і створення значних сезонних пікових періодів в окремих дестинаціях, що призводить до вимушених негативних змін у стилі, зменшенні доступу до зручностей, зростанні вартості життя для місцевого населення, посиленні впливу на комунікації й довкілля та порушення місцевої автентичності. В Україні явища перетуризму проявляються досить локально, лише в окремих дестинаціях: Львові, Одесі, Умані, приморських і карпатських курортних місцях та потребують недопущення в майбутньому та невідкладного вирішення сьогодні. Розкрито основні передумови перетуризму та обґрунтовано напрями запобігання цим явищам сучасного глобалізованого розвитку суспільства.[||]Based on the dynamic and large-scale development of tourism, both globally and in individual destinations, there is a tendency to оvertourism. This phenomenon is characteristic for a long time for such well-known world tourist centers as Barcelona, Florence, Venice, Dubrovnik, Paris, Amsterdam, Reykjavik, Kyoto and others. It has been determined that overtourism implies uncontrolled expansion of tourism due to excessive growth of visitors and the creation of significant seasonal peak periods in certain destinations, which leads to forced negative changes in style, reduced access to amenities, increased cost of living for the local population, increased impact on communications and long-term influence. violation of local authenticity. It is noted that in Ukraine, the phenomena of tourism are manifested only quite locally in certain destinations: Lviv, Odessa, Uman, seaside and Carpathian resorts. The basic prerequisites of tourism are revealed: increase of «accessibility» of tourism; widespread promotion of tourism; the disappearance of the boundaries between tourism and daily activities; lifting or reducing (liberalizing) visa barriers; integration processes; reducing or avoiding language barriers; the emergence of new forms of tourism; unbalanced destination management. The directions of prevention of over tourism are substantiated: management of flows of tourists, prevention of tourist overflow of destinations; reviewing tax procedures; imposition of fines; demarketing; physical restrictions on flows to certain places (tickets, turnstiles); resettlement of tourists in other places; attracting (favoring) tourists with low environmental impact; rethinking tourism policy; implementation of ecosystem monitoring programs. Attention is drawn to the fact that the development of tourism development policy should also be taken into account by tourists – respect for the local population and the environment.

О. М. Крупак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний аграрний університет, м. ЛьвівВ. Р. Крупак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

КОН’ЮНКТУРА РИНКУ КАРТОПЛІ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

O. KrupaPhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, LvivV. KrupaPhD in Economics, Associate professor, Associate professor of the Department of Business, Trade & Exchange activities, Lviv National Agrarian University, Lviv

POTATO MARKET CONJUNCTURE IN UKRAINE AND PROSPECTS OF ITS OPTIMIZATION

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану та умов формування кон’юнктури ринку картоплі з метою удосконалення механізму його функціонування. Проаналізовано динаміку основних показників виробництва картоплі, які впливають на формування її ринкової пропозиції. Дано оцінку співвідношення між рівнями виробництва та споживання картоплі. На основі аналізу балансових показників надходження і використання продукції окреслено коло основних проблем розвитку ринку картоплі в Україні, визначено причини розбіжностей у структурному співвідношенні попиту та пропозиції на ньому. Вивчено перспективи розвитку сегменту ринку картоплі для переробки, з’ясовано чинники обмеження її експорту та збільшення імпорту. Проаналізовано динаміку середніх цін реалізації картоплі, а також особливості їх сезонних коливань. Дано рекомендації щодо напрямів подальшого розвитку картоплярства в Україні та заходів, які дозволять поліпшити кон’юнктуру ринку картоплі.[||]The article researches the current state and conditions of potato market conjuncture formation in order to improve the mechanism of its functioning. The dynamics of the main potato production indicators determine its market supply has been analyzed. It was found that the bulk of potato market’s supply is provided by households. However, they propose qualitatively heterogeneous products at low prices.
The relationship between the levels of potato production and consumption are evaluated by authors. Based on the analysis of the balance of income and use of products, the main problems of potato market development in Ukraine are outlined and the reasons of differences in the structural ratio of potato supply and demand are identified. It has been established that low level of potato commodity circulation caused by large storage losses and using potato for animal feeding and seeds.
The prospects of development of the processing potato market and the factors of limiting potato export and increasing import are investigated. It has been found that quality of potato, shipped to the market, generally does not meet the processing standards. In addition, it is not certified and therefore cannot be exported. The import’s structure is mainly represented by early and seed potatoes.
The dynamics of average potato selling prices, as well as features of their seasonal variations, are analyzed. The prices cyclicality in the potato market is reflected through their increase according stocks depletion and decrease during the harvesting period. The low amplitude of potato price fluctuations, selling by the agricultural enterprises is a consequence of the product contracting and the availability of storage facilities.
It has been proposed directions of the potato industry further development in Ukraine and measures for improving of the potato market conjuncture. Priorities are given to: state support of the seed potato market development, potato industrial production and processing; realization of the potato export potential; support of small producers cooperation and integration; improving the skills of farmers; improving the potato quality, active use of the marketing tools to promote it to foreign markets.

І. В. Мірошниченкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»К. Г. Івлієвастудентка 4 курсу економічної кібернетики,Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОЦІНЮВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

I. MiroshnychenkoPh.D. (Economics), Associate Professor of the Department of Economic and Mathematical Modeling, State University Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanK. Ivliieva4th year student of economic cybernetics,State University Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSING CREDIT RISK USING MACHINE LEARNING METHODS

Стаття присвячена вирішенню завдання мінімізації кредитних ризиків банку, що видає кредити юридичним особам. Проведений аналіз внутрішньої рейтингової моделі банку, розрахунок її дискримінаційної сили, на її основі побудована математична модель для прогнозування кредитоспроможності майбутніх позичальників та оцінка якості моделі, застосований алгоритм позбуття аномалій в даних та порівняно результати початкової та покращеної моделей. Запропонований підхід до оцінки кредитоспроможності позичальника дозволив покращити якість рейтингової моделі, а також її здатність розрізняти надійних та ненадійних клієнтів, та зменшив кількість дефолтних та не дефолтних клієнтів. Особливістю підходу, який представлений у статті, є застосування методів машинного навчання для аналізу та обробки даних у програмному забезпеченні R. Практичною цінністю проведеного дослідження є отримані знання щодо важливості правильного відбору даних, які характеризують рейтингову модель, що в подальшому слугуватиме одним із інструментів для попередження втрат від невиконання кредитних зобов’язань.[||]The article is devoted to solving the problem of minimizing credit risks of the bank issuing loans to legal persons. This study presents a process for the development and implementation of risk prediction model, one that builds upon a foundation of statistics, data mining and machine learning principles. Statistical and data mining techniques and methodologies have been discussed in detail. The key phases that were covered are: the analysis of the bank's internal rating model, calculation of its discriminatory power, mathematical model based on the rating model was built to predict creditworthiness of future borrowers and assessment of model quality coefficients, the algorithm of data cleaning from anomalies and comparison of the model results was applied. The proposed approach to assessing the borrower's creditworthiness improved the quality of the rating model, as well as its ability to distinguish between reliable and unreliable clients, and reduced the number of default and no default clients. It has been defined that selected quality indexes of the classification models: Accuracy, Specificity, Sensitivity, Balanced accuracy, ROC-curve, AUROC and Gini index are higher for the improved model.
A feature of the proposed approach is the application of machine learning methods to data analysis and processing in software R programming language.
The practical value of the conducted study is the acquired knowledge on the importance of correct selection of data characterizing the rating model, which in the future will serve as one of the tools for prevention of losses from non-fulfillment of credit obligations. There is a need to devise strategies to not only identify customers who exhibit negative behavior (nonpayment, fraud), but also deal with them effectively to minimize further loss and recoup any monies owed, as quickly as possible.

І. М. Чиракк. е. н., старший викладач кафедри економіки та економічної теорії,Тернопільський національний економічний університет

ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ПРИРОДА, ЧИННИКИ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

I. M. ChyrakPh.D, Senior Lecturer of the Department of Economics and Economic Theory,Ternopil National Economic University

THE FINANCIAL INSTABILITY: NATURE, FACTORS, FORMS OF EXPRESSION AND WAYS OF ITS OVERCOMING

Досліджено сутність фінансової нестабільності і форми її прояву, проаналізовано чинники, що її породжують, та виділено головні системні ризики фінансового сектору в сучасних умовах. Встановлено, що фінансова нестабільність є притаманною рисою ринкової економіки і в певній мірі допускає відтворення криз. Рівень фінансової нестабільності визначається впливом значної кількості внутрішніх і зовнішніх чинників, які пов’язані як з фінансовим сектором, так і реальною економікою.
Доведено, що сучасні антикризові заходи, спрямовані на послаблення нестабільності, мають підвищену дієвість в обмежений період часу, а для досягнення довгострокової фінансової стабільності необхідно застосовувати модернізаційні заходи, які повинні базуватись на макропруденційному підході.
Акцентовано увагу на необхідності пошуку принципово нових підходів до управління фінансовою системою задля підтримання її збалансованості та стійкості.[||]It has been investigated the essence and nature of financial instability, the factors affecting it, the forms of its manifestation and it has been identified the main systemic risks of the financial sector in current conditions in the article. It has been established that financial instability is a usual characteristic feature of a market economy. The level of financial instability is determined by the influence of a large number of internal and external factors that are related to both the financial sector and the real economy.
It has been proved that the high dependence of Ukraine's financial and economic system on external influences and the accumulated internal risks made it extremely unstable and affected by risks. The systemic risks are associated with the imperfections of the current system of regulation of the financial system, its distorted structure due to the dominance of the banking sector, the weakness of the resource potential of the economy and its dependence on external markets for goods and capital require a comprehensive approach to ensuring financial stability.
It has been emphasized that modern anti-crisis measures aimed at mitigating financial instability have increased effectiveness for a limited period of time, and in order to achieve long-term financial stability it is necessary to apply modernization measures, which should be based on a macroprudential approach, with its focus on risk prevention through risk prevention policy implementation.
It is necessary to have a well-organized monitoring organization for macroeconomic changes that can affect the stability situation in order to provide financial stability. Taking into account that systemic financial stability depends on the collective behavior of participants in the entire financial sector, it is necessary to move to systemic work in the financial sector, with particular attention to systemic financial institutions and interconnections in the financial sector.
It has been focused on necessity of search of fundamentally new approaches to manage the financial system in order to maintain its balance and stability.

А. О. Наторінак. е. н., завідувачка кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів,Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

СУБСТРАТ УСПІШНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ БІЗНЕС-АКАУНТА РИТЕЙЛЕРА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

A. NatorinaPhD in Economics, Head of the International Economics, Accounting and Finance Department,Academician Yuriy Bugay International Scientific and Technical University

THE SUBSTRATE FOR THE SUCCESSFUL RETAILER’S BUSINESS ACCOUNT ADMINISTRATION IN SOCIAL NETWORKS

У статті аргументовано доведено цінність та важливість для ритейлера розробки і коректного ведення бізнес-акаунта Інтернет-магазина у соціальних мережах, що передбачають безпосереднє задоволення вимог та вподобань цільової аудиторії, які є гетерогенними і змінюються динамічно в умовах діджиталізації. Базуючись на результатах емпіричного дослідження та аналізу, ідентифіковано бізнес-акаунти Інтернет-магазинів найбільших українських ритейлерів у соціальних мережах та детерміновано систематичність оновлення їх контенту. Запропоновано та презентовано деталізацію трьох магістральних напрямів ведення бізнес-акаунта ритейлера у Facebook та Instagram, синтез яких є субстратом успішного адміністрування, що забезпечує ефективну взаємодію з фоловерами з урахуванням сучасних трендів та сприяє перманентному збільшенню їх числа. Детерміновано переваги використання інструментарію Facebook for Business для розробки та реалізації дієвої рекламної кампанії, інтерпретовано її послідовні фази. Обґрунтовано й унаочнено послідовні етапи кастомізації фіда у Facebook та Instagram на базі досвіду фоловерів та потенційних покупців. Розроблено перелік рекомендацій щодо кастомізації фіда у Facebook та Instagram у межах реалізації ритейлерами рекламної кампанії, імплементація яких дозволять підвищити впізнаваність Інтернет-магазина серед пріоритетних конкурентів, а також сприятиме залученню нових покупців.[||]The purpose of the article is to develop theoretical and practical bases of the substrate for the successful retailer’s business account administration in social networks, which provide the multiplicative effect of increasing and satisfying target audience preferences that change in the context of digitalization.
In the article, the value and importance of the correct business account creation of the online store for the retailer in social networks are proved reasonably. Wherein the business account development involves the direct satisfaction of the target audience requirements and preferences, which are heterogeneous and change dynamically in the context of digitalization. Based on the results of an empirical study and analysis, the largest Ukrainian retailers’ business accounts of online stores in social networks are identified. The systematic updating of the retailers’ business accounts content in social networks is determined.
The detalization of three main directions of retailer’s business account maintaining in Facebook and Instagram are proposed and presented. The synthesis of these directions is the substrate of the successful administration, which ensures effective interaction with followers, takes into account current trends, and contributes to a permanent increase in their number. The advantages of the Facebook for Business tools usage for the development and implementation of effective advertising campaign are determined and its successive phases are interpreted. The features of different types of targeting in Facebook Ads Manager are disclosed and the characteristics of targeting are indicated. Possible goals of the retailer’s advertising campaign are described and the specifics of their Facebook setup are substantiated. The subsequent stages of feed customization in Facebook and Instagram, which based on the potential buyers experience, are justified and demonstrated. A list of recommendations for feed customization in Facebook and Instagram is developed as part of the retailer’s advertising campaign realization. The implementation of these recommendations will increase the retailers’ recognition among priority competitors in the Internet, and help to attract new customers.

T. ShcherbynaPhD in Economics, Assistant Professor of International Economic Relations Department, Sumy State UniversityТ. Kliushnykmaster student, Sumy State University

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY AS AN INSTITUTE FOR ENHANCING THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE IN A REGION

Т. В. Щербинак. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Сумський державний університетТ. В. Клюшникстудент магістр, Сумський державний університет

ТПП ЯК ІНСТИТУТ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РЕГІОНІ

The paper investigates peculiarities of functioning of the Chamber of Commerce and Industry institute in Ukraine and determines its contribution to the development of international business on the example of Sumy region. The problem raised by authors remains its relevance because of the need of entities to overcome the obstacles on the way to intensifying the international trade starting with the lack of markets peculiarities understanding, lack of experience in finding partners and opportunities, and ending with the need to meet the requirements for the quality of goods and services. The main function of CCI is to introduce business interests, including the field of international economic activity. The proving of the following services contributes in realization of international trade development promoting function: issuing certificates of origin and providing statements of goods’ origin, searching for business partners, analyzing product markets, developing and supporting foreign economic agreements, determining product code, etc. It is essential to use the potential power of this organization as effective as possible. This paper underlines the importance of designing an efficient communication, service and information policy of CCI investigating theoretical, historical and practical aspects of its performance. The basic directions of Sumy CCI activity are analyzed in the context of influence on the development of international business in the region in recent years. Authors estimated the place of Sumy Chambers of Commerce and Industry in the CCI network by volume of services it performed to understand the scope of its activity in comparison with department in other regions. The range of services offered to economic entities was analyzed using the factor analysis methodology, which allowed to determine the services that are in high demand and, accordingly, make the largest contribution to the revenue generation. In addition, there were identified the types of activities that are not popular and examined the reasons that led to this situation. Authors suggested possible directions for problem solving, including changes in the service policy, making the member database wider through involving SMEs, improving website, etc.[||]У роботі досліджено особливості функціонування інституту ТПП в Україні і визначено його внесок у розвиток міжнародного бізнесу на прикладі Сумської області. Важливість проблеми, яка підіймається авторами, обумовлена необхідністю пошуку шляхів подолання бар’єрів на шляху українських компаній до міжнародних ринків, починаючи із недостатнього рівня обізнаності щодо особливостей цільових ринків, ресурсів пошуку інформації про можливих партнерів та існуючі можливості, та закінчуючи проблемами відповідності українських товарів вимогам міжнародних стандартів. Основною функцією ТПП є представництво інтересів бізнес кіл, включаючи і сферу міжнародної економічної діяльності. Серед переліку послуг ТПП є цілий ряд тих, які напряму стосуються підтримки експортно-імпортної діяльності: надання сертифікатів походження товару, пошук партнерів закордоном, аналіз ринків, розробка та супровід міжнародних угод, визначення кодів товарів та ін. Тому дуже важливо максимально повно реалізувати можливий потенціал її впливу. Дана робота підкреслює необхідність розробки ефективної комунікаційної, сервісної та інформаційної політики ТПП через дослідження теоретичних, історичних, організаційних та практичних аспектів її діяльності. В роботі визначено основні напрямки роботи Сумської ТПП в контексті впливу на розвиток міжнародного бізнесу в регіоні за останні роки. Проаналізовано спектр послуг, які пропонуються суб’єктам господарювання, із використанням методу факторного аналізу, який дозволив виділити види діяльності, що користуються найбільшим попитом та, відповідно, здійснюють найбільший внесок у формування надходжень від послуг, що пропонує Сумська ТПП. Також визначено ті види послуг, що останнім часом не користуються популярністю та розглянуто причини, що призвели до такої ситуації. Запропоновано можливі напрямки вирішення проблем, включаючи удосконалення політики надання послуг та комунікаційної політики. Основною метою цього дослідження було формування орієнтирів розвитку інституту ТПП для підвищення його ролі у розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному рівні.

М. С. Наумовк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОНОФУНКЦІОНАЛЬНИХ МІСТ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ СИРОВИННОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. NaumovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

ACTUAL PROBLEMS OF MONO-FUNCTIONAL CITIES TRANSFORMATION IN THE PROCESS OF OVERCOMING THE RAW ORIENTATION OF THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті досліджуються проблеми економіки України, обумовлені структурними диспропорціями. Зроблений висновок про відкритість вітчизняної економіки, яка має наслідком не тільки отримання переваг від участі у міжнародній торгівлі, але й надмірну залежність від динаміки цін на світових ринках сировини та напівфабрикатів, які є основою українського експорту. Обґрунтовано, що спеціалізація на експорті сировини та напівфабрикатів із низькою доданою вартістю неминуче призведе до відставання України від провідних країн світу. Розглянуто причини такої спеціалізації, серед яких – забезпеченість відповідними корисними копалинами та неконтрольований розвиток ринкових відносин. Особлива увага приділена ролі монофункціональних міст у розвитку галузей, орієнтованих на експорт, та перспективі таких міст у процесі структурної перебудови.[||]The article examines the problems of the Ukrainian economy caused by structural imbalances. Based on the analysis of indicators of export and import quotas, the conclusion is made about the openness of the domestic economy. Such openness, on the one hand, has the effect of benefiting the country from participation in international trade. On the other hand, it causes excessive dependence of economic growth on the dynamics of prices on the world markets of raw materials and semi-finished products, which are the basis of domestic exports. It is stated that such dependence may indicate the presence in Ukraine of the “curse of resources” – a situation where a resource-rich country can not use them for the development of its own economy, which causes lower rates of economic growth compared to countries not provided with such resources. The combination of the “resource curse” with export orientation gives rise to “Dutch disease” – severe dependence of the economy and state budget from the export of a limited number of types of raw material that ensures the vast majority of government revenues, but also leads to satisfaction of needs of population in goods and services mainly through imports and, as a consequence, the weak development of its own production. Thus, it is concluded that specialization in the export of raw materials and semi-finished products with low added value will inevitably lead to the lag of Ukraine from the leading countries of the world. Special attention is paid to the role of monofunctional cities in the development of export-oriented industries and the prospects of such cities in the process of structural adjustment. Based on the analysis of the formation of industrial production, it is argued that in the course of industrialization, the formation of monofunctional cities contributed to the development of metallurgical industries in uninhabited areas, but after a while showed signs of their decline. It is proved that the main reason for the decline are structural shifts in the economy, as a result of which the city-forming enterprises are closed.
Prospects of monofunctional cities in Ukraine are considered in connection with the need for structural adjustment. It is argued that overcoming the raw orientation of the domestic economy can lead to the decline of such cities. It is proposed to use the experience of the leading countries of the world, which carried out the restructuring of monofunctional cities. It is proved that one of the most attractive options for restructuring is the transformation in compliance with the principle of economic transformation.

М. М. Бількандидат наук з державного управління, старший науковий співробітниквідділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»О. О. Левицькакандидат економічних наук, старший науковий співробітниквідділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ПОТЕНЦІАЛ АКТИВІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЗАХІДНИХ ТА ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ

Mariana BilPhD in Public Administration, Senior Research Worker,State Institution “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”Olha LevytskaPhD in Economics, Senior Research Worker,State Institution “Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine”

POTENTIAL OF EMPLOYMENT ACTIVATION IN THE AMALGAMATED TERRITORIAL COMMUNITIES OF THE WESTERN AND CENTRAL REGIONS OF UKRAINE

У статті досліджено специфіку зайнятості населення об’єднаних територіальних громад західних та центральних областей України на основі соціологічного обстеження голів громад на предмет оцінювання ефективності першого етапу реформи децентралізації. У ході міжрегіональних порівнянь з’ясовано, що ключовими проблемами громад західних областей є низька стратегічна орієнтованість у питаннях активізації зайнятості та розвитку трудового потенціалу, обмежені можливості на місцевих ринках праці, поширення тіньової зайнятості та міграції населення, тоді як для громад центральних областей характерним є недостатність якісного обліку населення, зокрема в частині поточного балансу наявних людських ресурсів. Для аналізу ефективності політики сприяння зайнятості на локальних ринках праці оцінено рівень застосування громадами інструментів активізації зайнятості, у тому числі використання ними стратегічних програм, оперативних планів та можливостей інституційної співпраці. Виявлено, що головними інструментами активізації зайнятості на місцевому рівні є налагодження співпраці громад із місцевими і районними центрами зайнятості, організація громадських робіт та інформування громад про конкурсні програми й гранти.
На основі матриці позиціонування громад виділено шість груп – залежно від активності політики зайнятості та фінансової спроможності обстежених громад. Найбільш проблемну і водночас чисельну групу (17 громад західних областей та 5, що належать до центральних регіонів) складають пасивні в питаннях активізації зайнятості населення громади з низькою (відносно середнього рівня) фінансовою спроможністю. Виявлено, що найменш ініціативними є переважно невеликі і середні громади сільського чи селищного типу. Для підвищення їх трудового потенціалу, стимулювання економічної активності населення і, як наслідок, покращення конкурентоспроможності місцевих ринків праці розроблено рекомендації та пропозиції для різних категорій громад.[||]In this article, the specific issues and challenges for employment in the amalgamated territorial communities of the western and central regions of Ukraine are considered. The research is based on a sociological survey of the heads of communities aimed at evaluation of the effectiveness of the first stage of decentralization reform. In the inter-regional comparisons, the key problems of the western regions’ communities were found to be low strategic orientation in terms of employment stimulation and development of labour potential, limited opportunities in local labour markets, increasing informal employment and migration of population. As for the central regions’ communities in Ukraine, they deal with a poor quality population counting, in particular in terms of the current human resource balance. To analyse the effectiveness of employment policies in local labour markets, the use of instruments for employment activation by the communities of western and central regions of Ukraine (including strategic programs, operational plans and institutional cooperation opportunities) has been evaluated. We found that the main instruments for activating local employment are as follows: establishing community cooperation with local and district employment centres, organizing public works and informing communities about competitive programs and grants.
Based on the positioning matrix, six groups of communities have been identified depending on the activity of employment policy and financial capacity of the observed communities. At the same time, the most problematic and large group (17 communities of the western regions and the 5 ones of the central regions) consists of passive communities with insufficient employment activation and low financial capacity. Moreover, the smallest and medium-sized rural and urban communities are the least initiative. In order to increase their labour potential, stimulate the economic activity of the population and, as a result, improve the competitiveness of local labour markets, recommendations for different categories of communities are offered.

О. В. Оскомакандидат економічних наук, доцент,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»І. Л. Окуневичстарший викладач,ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»Л. Т. Джанумовастудентка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕГІОНІВ

O. V. OskomaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, State Higher Educational Institution “Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture”I. L. OkunevychSenior Lecturer, State Educational Institution \"Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture\"L. T. Djanumovastudent, State Higher Educational Institution \"Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture\"

METHODICAL BASES OF FORMATION OF STRUCTURE OF INVESTMENT RESOURCES OF ENTERPRISES AND REGIONS

У статті розглядається різні аспекти проблеми інвестиційної діяльності регіонів, такі як : фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів фінансових установ, бюджетних та власних коштів суб’єктів економіки. Необхідною передумовою розвитку економіки є підвищення інвестиційної активності інвесторів у країні, збільшення інвестиційних ресурсів та ефективне їх використання. Саме інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі й визначають конкурентні позиції країн на світових ринках. Інвестиційна діяльність, а також сукупність практичних дій з реалізації інвестицій є одним з основних засобів зростання національного доходу.
Відповідно до загальної теорії управління, сучасні концептуальні позиції в управлінні інвестиціями діяльність підприємства - це наукові підходи, що відображають основні особливості управління інвестиційною поведінкою економічна система на основі системного підходу до розуміння сутності інвестиційної діяльність , втіленої в Україні система науково обґрунтованих концепцій та принципів управління інвестиційною діяльністю економічних систем. Дослідження інвестиційної сфери економіки завжди перебувало в центрі уваги науковців та практиків. Це обумовлено тим, що інвестиції є базовим елементом діяльності усіх суб’єктів господарювання, у тому числі й держави.
Зазначимо, що інвестиційна діяльність перебуває під впливом багатьох факторів, урахування яких під час її оцінки та прийняття обґрунтованих рішень вимагає застосування багатокритеріальних підходів, також вибір конкретних інструментів регулювання залежить від структури господарства, його специфіки та рівня розвитку ринкових інструментів. Підсумовано, що за будь-якої модель інвестиційної політики, державне регулювання інвестиційної діяльності повинна бути частиною загальної системи економічної політики та ринкової рівноваги.
З’ясовано сутність інвестиційного ризику діяльності підприємства. Визначено основні чинники, які зумовлюють інвестиційний ризик промислових підприємств. Виконано класифікацію видів інвестиційного ризику. Запропоновано методичний підхід до обґрунтування критерію прийняття оптимальних інвестиційних рішень в умовах невизначеності.[||]The article deals with various aspects of the problem of investment activity of regions, such as: financing of investment projects at the expense of financial institutions, budgetary and own funds of economic entities. A necessary prerequisite for the development of the economy is to increase the investment activity of investors in the country, increase investment resources and use them effectively. It is the investments that shape the productive potential of the new scientific and technological base and determine the competitive position of countries in the world markets. Investment, as well as a set of practical actions for the implementation of investments, is one of the main means of increasing national income.
According to the general theory of management, modern conceptual positions in investment management the activity of the enterprise are scientific approaches that reflect the main features of investment behavior management economic system based on a systematic approach to understanding the essence of investment activity, embodied in Ukraine system of scientifically sound concepts and principles of investment management economic systems. Research on the investment sphere of the economy has always been the focus of scholars and practitioners. This is due to the fact that investment is a basic element of the activity of all economic entities, including the state.
It should be noted that investment activity is influenced by many factors, the consideration of which in its assessment and decision making requires the use of multicriteria approaches, and the choice of specific regulatory instruments depends on the structure of the economy, its specificity and the level of development of market instruments. It is summarized that for any model of investment policy, state regulation of investment activity should be part of the overall system of economic policy and market equilibrium.
The essence of the investment risk of activity of the enterprise is found out. The main factors that determine the investment risk of industrial enterprises are identified. The classification of types of investment risk is made. A methodological approach to the justification of the criterion for making optimal investment decisions in the uncertainty is proposed.

Х. С. Передалок. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Ю. В. Огерчукк. е. н., доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»Ю. С. Лібенкостудент Національного університету «Львівська політехніка»

ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІК ЇЇ ВПЛИВУ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Kh. S. PeredaloPhD (Economics), Associate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityYu. V. OherchukAssociate Professorof the Department of F and Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National UniversityYu. S. Libenkostudent, Lviv Polytechnic National University

BEHAVIORAL ECONOMY AND POSSIBILITIES OF ITS INFLUENCE TECHNIQUES APPLICATION IN MODERN ORGANIZATIONS

Розглянуто змістову сутність поведінкової економіки та її історичні аспекти виникнення як науки, зосереджено увагу на теорії підштовхування (Nudge theory), наведено перелік основних принципів та технік поведінкової економіки, проаналізовано приклади застосування їх на макрорівні, досліджено типи особистостей людей, які враховуються в процесі використання поведінкових інструментів, проаналізовано чинники опору впровадження даних інструментів на прикладі опитування респондентів однієї з вітчизняних спортивних Асоціацій, представлено рекомендації щодо використання функціонального підходу до впровадження інструментів поведінкової економіки в сучасних організаціях, виокремлено принципи введення технік поведінкової економіки в управлінські процеси, представлено приклади заходів за окремими техніками поведінкової економіки для сучасних організацій та рекомендовано перелік показників для оцінювання рівня результативності впровадження технік поведінкової економіки на практиці[||]In today's context, increasing attention is paid to the psychological aspects of personality in various scientific and applied fields. This topic has not bypassed the field of economy as well. In particular, behavioral economics has recently gained a lot of popularity, on the basis of which the Nudge theory was formed, which ensured the economist Richard Thaler in 2017 to receive the Nobel Prize. This theory combines the basic principles of economics, psychology, and sociology, embedded in classical economic theory, and also basing on the studies of many psychologists and economists, such as D. Kahneman, M. Allier, R. Thaler, L. Festinger, G. Simon, breaks down two basic myths, namely: all people make rational decisions that are right for them; all people make the decisions that maximize their benefits.
As research has shown, today, the techniques of nudging are widely used in different countries in different spheres of life: in medicine, the tax system, in public institutions, enterprises and more.
The article examines the substantive essence of behavioral economics and its historical aspects of emergence as a science, focuses on the theories of nudging, gives a list of basic principles and techniques of behavioral economics, analyzes examples of their application at the macro level, investigates the types of personalities that people take into account in the process of using the behavioral tools. The factors of resistance to the implementation of these tools are analyzed on the example of a survey of respondents from one of the national Sports Associations, which also act as techniques of influence, namely: excessive optimism and confidence, loss aversion, "status quo error", "mental space" and ownership effect. Recommendations on the use of a functional approach to the implementation of behavioral economics tools at domestic enterprises are presented, the principles of application of behavioral economics techniques into management processes are highlighted, examples of measures for individual behavioral economics techniques for domestic organizations are presented, and the list of performance indicators for the practice is recommended.

T. G. TolpezhnikovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

THE INFLUENCE OF INTERCULTURAL FACTORS ON THE EFFECTIVENESS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Т. Г. Толпежніковак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ВПЛИВ МІЖКУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

The article considers the influence of globalization on foreign economic activity, international relations and competition, examines the essence of cross-cultural management as a factor of competitiveness for effective foreign economic activity of the enterprise in modern conditions, examines the positive experience of introducing cross-cultural management in the activities of international companies. The position of Ukraine in the cultural environment is analyzed in accordance with model of Gerd Hofsted. Modern conditions of functioning of enterprises engaged in foreign economic activity require the knowledge and understanding of each other by the participants of this process. Cultural differences in economic activity can be both positive and negative influences. Globalization at the present stage contributes to the formation of the effective intercultural dialogue in the implementation of foreign economic activities. Cross-cultural management is an integral part of the human resources management system, which provides the development of training technologies for effective business management in a variety of cultures in order to prevent cross-cultural conflicts. The more diverse the cultural field of foreign economic activity, the higher the reputational risks, the more cross-cultural differences are manifested, the higher communicative barriers and critical requirements for the manager's cross-cultural competence are formed. Therefore, when developing corporate strategies of enterprises engaged in foreign economic activity, it is necessary to take into account cross-cultural factors. It is important for the manager to take into account different aspects of management practice in different countries. The current state of implementation of cross-cultural management is rather weak. It is necessary to study and implement international cross-cultural management to strengthen them. For the effective implementation of cross-cultural management in the practice of Ukrainian enterprises it is necessary: to comprehensively study the cultural diversity of nations; to create and maintain an atmosphere of respect for another culture; to take full advantage of international partnership; to research their specifics on consumer demand before entering foreign markets.[||]В статті розглянуто вплив глобалізації на зовнішньоекономічну діяльність, міжнародні відносини та конкуренцію, розглянуто сутність крос-культурного менеджменту як чинника конкурентоспроможності для ефективного зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасних умовах, досліджений позитивний досвід впровадження крос-культурного менеджменту в діяльності міжнародних компаній. Проаналізована позиція України в культурному середовищі відповідно до моделі Гірда Хофстеда. Сучасні умови функціонування підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю вимагають знань та розуміння один одного учасниками цього процесу. Культурні відмінності ведення господарської діяльності можуть бути як позитивним, так і негативних фактором впливу. Глобалізація на сучасному етапі сприяє формуванню ефективного міжкультурного діалогу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Відмінність культур різних країн світу проявляється в будь-якому національному феномені, включаючи і менеджмент. Чим різноманітніше культурне поле ведення зовнішньоекономічної діяльності, тим вищі репутаційні ризики, гостріше виявляються крос-культурні відмінності, формуються вищі комунікативні бар’єри та критичніші вимоги до крос-культурної компетенції менеджера. Тому при розробці корпоративних стратегій підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльність необхідно враховувати крос-культурні фактори. Менеджеру важливо врахувати різноманітні аспекти управлінської̈ практики в різних країнах. Сучасний стан впровадження крос-культурного менеджменту має досить слабкі позиції. Для їх посилення необхідно вивчення та впровадження міжнародного крос-культурного менеджменту. Для ефективного впровадження крос- культурного менеджменту в практику українських підприємств слід: всебічно вивчати культурне різноманіття націй; створювати і підтримувати атмосферу поваги по відношенню до іншої культури; використовувати всі переваги міжнародного партнерства; перед тим, як входити на іноземні ринки, досліджувати їх специфіку щодо споживчого попиту.

Є. М. Ситастарший викладач кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,ДВНЗ «ХДАУ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Y. SytaSenior lecturer of chair of catering and tourist business SHEE «КSAU»

RESEARCH OF EXISTING ASSESSMENT METHODS OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

У статті розглянуто основні методичні підходи для оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства, здійснено спробу їх систематизувати. Здійснено порівняльний аналіз існуючих методів оцінки, а також виділено переваги і недоліки при застосуванні кожного із них на підприємстві.
Конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах є однією з найважливіших категорій ринкової економіки. Визначення рівня конкурентоспроможності підприємства є початковим моментом планування його діяльності та розробки стратегії конкурентоспроможності. Адаптація до умов ринкового середовища та виживання в конкурентній боротьбі потребує оптимального вибору методів оцінки конкурентоспроможності підприємства, ґрунтовного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, вдосконалення процесу управління та системи оцінки конкурентоспроможності.
Важливим аспектом системи забезпечення належного рівня конкурентоспроможності підприємства є процес його оцінювання, в ході якого виявляються його сильні і слабкі сторони, приховані можливості та потенційні загрози, що у подальшому дає можливість ефективно планувати та розвивати діяльність на основі конкурентних переваг.
Достовірна оцінка можливостей підприємства дозволяє розробити успішну конкурентну стратегію і визначити положення підприємства на ринку.
Досягнення цієї мети можливо лише при проведенні оперативної і об'єктивної оцінки конкурентоспроможності. Зараз у науковій літературі представлена велика кількість методик. Але нині відсутня загальноприйнята методика оцінки конкурентоспроможності підприємства, яка була б визнана фахівцями-теоретиками і бізнесменами-практиками абсолютно задовільною. Аналіз методів показав, що найбільш ефективним буде одночасне застосування різних методик, результати яких доповнюють один одного і дозволяють отримати найбільш повне уявлення про рівень конкурентоспроможності підприємства.
Виявлено, що оцінка конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах розвитку господарської діяльності повинна базуватися на комплексному, багатовимірному підході. У процесі оцінки слід враховувати вплив як внутрішнього, так і зовнішнього середовища, рівень фінансової стійкості підприємства і реальне становище підприємств-конкурентів.[||]The article examines the main methodical approaches to the assessment of the level of enterprise competitiveness; the attempt to systematize them has been made. The competitive analysis of existing assessment methods has been made. Advantages and disadvantages were defined while applying each of them.
The competitiveness of an enterprise in today's conditions is one of the most important categories of a market economy. Determining the enterprise level of competitiveness is the starting point for planning its activities and working out the competitiveness strategy. Adaptation to market conditions and survival in competition requires an optimal choice of methods for assessing the competitiveness of the enterprise, a thorough analysis of the internal and external environment, improving the management process and the competitiveness assessment system.
An important aspect of the ensuring system of the proper level of enterprise competitiveness is the process of its evaluation, during which its strengths and weaknesses, hidden opportunities and potential threats could be revealed, which in the future gives the opportunity to effectively plan and develop activities on the basis of competitive advantages.
Reliable assessment of the enterprise opportunities allows you to develop a successful competitive strategy and determine the position of the enterprise in the market. Achievement of this goal is possible only through conducting the operational and the objective assessment of competitiveness. Nowadays, the scientific literature has a large number of methods. Thus there is no generally accepted assessment methodology of enterprise competitiveness that would have been recognized by specialists-theorists and businessmen-practitioners as a completely satisfactory one. Analysis of the methods has proved that simultaneous use of different methods is the most efficient; their results complete each other and allow getting the most complete picture about the level of enterprise competitiveness.
It is revealed that the assessment of enterprise competitiveness in the current conditions of economic activity development should be based on a comprehensive, multidimensional approach. The assessment process should take into account the impact of both the internal and external environment, the level of enterprise financial stability and the current competitors’ situation.

В. В. Бонаревк. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.ЧернівціМ. М. Танасієвак. е. н., асистент кафедри обліку, аналізу і аудитуЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

V. V. BonarevCandidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, ChernivtsiM. M. TanasiievaCandidate of Economics, assistant of accounting, analysis and auditChernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF TRANSACTION COSTS

Стаття присвячена вдосконаленню теоретичних та методичних положень управлінського обліку, в тому числі з врахуванням трансакційних витрат, з цілю покращення поінформованості вищої ланки управління підприємства для того, щоб вони змогли приймати виважені управлінські рішення. Здійснено розкриття сутності категорії «управлінський облік» різних авторських підходів та проведено аналіз даної дефініції. Запропоноване власне визначення економічної категорії «управлінський облік» під яким, потрібно розуміти як окрему підсистему обліку, пов’язану зі збором та обробкою інформації, що надходить відповідно до структурних підрозділів і сфери відповідальності у вигляді уточнених даних про витрати на виробництво й калькулювання собівартості продукції. Охарактеризовано складову управлінського обліку – управління витратами. Окреслено управлінський облік трансакційних витрат на підприємстві, а також запропоновано здійснення управлінського обліку трансакційних витрат за сферами відповідальності.[||]The article improves theoretical and methodological provisions of management accounting, including taking into account transaction costs, in order to improve the information of the top management of the enterprise so that they can make prudent management decisions and promptly influence the deficiencies in the business activity of the enterprise. The history of the emergence of the economic concept of «management accounting» is covered. The essence of the category «management accounting» of different author’s approaches was revealed and the definition was analyzed. Based on this analysis, the concept of management accounting, grouped by scientists in such areas as: 1) give definitions of management accounting that are not inherently different from financial accounting, so they do not clarify its essence; 2) draw attention to the fact that management accounting gives information to managers for planning, controlling and performing management functions, which also different little from the definitions of the first group; 3) indicate that management accounting is related to the process of obtaining a variety of information for the needs of managers about the costs of activities, processes of circulation, revenues and expenses by type of products, which reflects the essence of this subsystem in the general accounting system; 4) does not reveal the essence, but gives a general, too broad, and therefore non-specific characteristics of management accounting. The proposed definition of the economic category «management accounting»by which should be understood as a separate subsystem related to the collection and processing of information, which is received in accordance with the structural units and area of responsibility in the form of specified data on production costs and cost calculation of products. It has been found out that one of the components of management accounting is cost management, and this component is characterized. The basic concepts of cost management are outlined, with the concept of transaction costs highlighted. The management accounting of transaction costs at the enterprise is outlined, as well as the implementation of management accounting of transaction costs by areas of responsibility.

С. Л. Литвиненкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університетТ. Ю. Габріеловак. е. н., доцент, доцент кафедри організації авіаційних перевезень,Національний авіаційний університетЛ. Л. Литвиненкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічноїдіяльності підприємств,Національний авіаційний університетО. П. ДуксенкоСтарший викладач кафедри економіки повітряного транспорту,Національний авіаційний університет

СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ДО РИНКІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Sergiy LytvynenkoPh.D (Economics), Associate Professor, Department of Air International Economics, National Aviation UniversityTetiana GabrielovaPh.D (Economics), Associate Professor, Air Transportation Management Department,National Aviation UniversityLarysa LytvynenkoPh.D (Economics), Associate Professor, Department of the Management of Foreign Economic Activity of Enterprises, National Aviation UniversityOksana DuksenkoSenior Lecturer, Department of Economy of Air Transport,National Aviation University

SCENARIO MODELING OF DOMESTIC LOGISTICS COMPANIES' INTEGRATION INTO THE EU MARKETS

Авторами здійснено вивчення бізнес-моделі провідного учасника ринку глобального експедирування – компанії DHL та було виявлено, що ця компанія є високотехнологічною та забезпечує доставку практично у будь-якій точці світу, тим самим підвищуючи щороку свою капіталізацію. При проведенні дослідження національного ринку експедирування та логістики виявлено, що зростають вимоги до якості послуг, гарантії надійності доставки товарів, схоронності вантажів, а також прозорості бізнес-процесів. Поступово відбувається загальна інтелектуалізація логістичної діяльності, як в Україні, так і в світі.
Встановлено, що пріоритетність розвитку прозорого вітчизняного ринку транспортно-експедиційних послуг є ключовою складовою успішної транспортної стратегії України та саме вона є базовою галуззю економіки загалом. Інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок в умовах посилення конкурентної боротьби актуальне лише за умови підвищення їх рівня технологічного розвитку, рівня підготовки персоналу, що повинно сприяти пошуку нових підходів до клієнта в умовах глобалізації економіки. Реалізацію нових підходів щодо індивідуалізації забезпечення потреб клієнта при освоєнні нових ринків визначено запорукою успіху національних логістичних операторів. Зрештою вітчизняний логістичний оператор зможе конкурувати не тільки з дрібними експедиторами, а й з провідними експедиторами світу лише на певних власних цільових ринках та за рахунок реалізації своїх індивідуальних конкурентних переваг, які мають забезпечувати унікальність пропонованого продукту.[||]The business model of DHL, a leading global forwarding market participant, was studied by the authors. It was identified that the company is high-tech and delivers nearly everywhere in the world, thereby increasing its capitalization every year. According to the analysis results, it was emphasized that DHL can serve as an example of a successful development model in the logistics market. European, American and Asia-Pacific international express transportation markets, as well as the world ocean transportation and contract logistics markets were analyzed. A study of the national freight forwarding and logistics market revealed that requirements for quality of services, guarantees of goods delivery reliability, safety of cargoes, and business processes transparency are increasing. Gradually, general intellectualization of logistic activity is developing, both in Ukraine and in the world.
It was established that the priority in the development of a transparent domestic market of freight forwarding services is a key component of Ukraine's successful transport strategy and that it is the basic sector of the economy on the whole. Recent popularity of the 5PL operator concept as a "single window" logistics model was outlined, whereby a cargo owner can obtain a full range of logistics services on a single resource through the use of a global IT space. The relevance of the so-called Elastic Logistics, which is an up-to-date trend in the market due to current economic conditions.
Integration of domestic logistics operators into the global market in the context of increased competition is relevant only if their technological development level and personnel training level are increased, which should help to find new approaches to the client in economic globalization conditions. The implementation of new approaches to the individualization of customer needs' coverage in the development of new markets was determined as the key to the success of national logistics operators. In the result, the domestic logistics operator will be able to compete not only with small freight forwarders, but also with leading freight forwarders in the world only in certain target markets and at the expense of realizing their individual competitive advantages ensuring uniqueness of the offered product.

О. А. Криклійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)К. П. Назаренкомагістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ КРИЗИ ДОВІРИ НА ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ

O. KrykliiPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)K. NazarenkoUndergraduate of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UABS» of Sumy State University (Sumy)

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO DETERMINING THE IMPACT OF CRISIS OF CRISIS ON LIQUIDITY

У статті доведено наявність зв’язку рівня довіри до банківської системи та ліквідності, визначено передумови та етапи розгортання кризи довіри, її наслідки для банківської системи та економіки країни в цілому. Розроблено науково-методичний підхід до формалізації впливу рівня довіри та кризи довіри до банківської системи на індикатори ліквідності на основі побудови рівняння лінійної регресії. В основу розробленого науково-методичного підходу покладено розрахунок індикатора кризи довіри до банківської системи на основі інтегральної оцінки рівня довіри населення до банків шляхом бального ранжування. Розроблений підхід дозволяє ідентифікувати наявність часових лагів, відповідність показників нормальному закону розподілу та належність до єдиної генеральної сукупності, що дозволяє прогнозувати динаміку цілого ряду економічних показників, використовуючи індикатор кризи довіри до банківської системи.[||]The article shows the relationship between trust in the banking system and liquidity analyzes the prerequisites and stages of the deployment of the confidence crisis, its implications for the banking system and the country's economy. The article shows the relationship between trust in the banking system and liquidity analyzes the prerequisites and stages of the deployment of the confidence crisis, its implications for the banking system and the country's economy. The developed scientific and methodological approach to determining the impact of the crisis of confidence in the banking system on the indicators of liquidity of the banking system. It is based on the calculation of the indicator the crisis of confidence in the banking system, which involves a comprehensive use of statistical tests, original approaches to the alignment of data series, properties of the law of normal distribution, Granger test. It allows determining the normative ranges of fluctuations of indicators and by a point ranking to determine the integral assessment of confidence in the banking system in the form of a crisis of confidence indicator. In contrast to existing ones, it is based on the use of a number of regulatory intervals, which significantly increases the sensitivity of the developed indicator to change indicators. This approach to calculating the confidence indicator of the banking system significantly expands the analytical capacity to assess the liquidity level of the banking system. The predictive properties of the confidence indicator of the banking system have been empirically confirmed on the liquidity indicators of the banking system. The results of the calculations revealed that the confidence indicator of the banking system exerts a statistically significant effect on the ratio of liquid assets to short-term liabilities. The analysis of the time lag of the impact of the confidence indicator in the banking system on the ratio of liquid assets to short-term liabilities using lag correlation analysis determined that the variable has a change in the resultant components immediately in time. Therefore, the time lags under study is absent.

Ю. М. Маковецькак. е. н., с.н.с., старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», КиївВ. Є. Щуліпенкомолодший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГЛОМЕРАЦІЙ УРБОРУРАЛЬНОГО ТИПУ

Y. М. MakovetskaCandidate of Economic Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», KyivV. Ye. ShchulipenkoJunior Researcher of the Department of nature-technogenic and ecological safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF URBAN-RURAL AGGLOMERATIONS

Еволюція концепцій агломерації пройшла значний розвиток і характеризується різноманітністю наукових поглядів. Сучасні агломераційні форми включають в себе не лише виробничі структури, а й широкий спектр суспільних, фінансових організацій та установ, об’єктів інфраструктури тощо, що в цілому зумовлює соціально-економічний розвиток регіону. В статті розкрито поняття агломерації урборурального типу, підкреслено, що наразі в Україні поняття агломерації є більше теоретичним поняттям і в правових документах сьогодні неунормоване. Розглянуто форми організації територіального простору на прикладі агломерацій урборурального типу і показана структура їх простору. Визначено пріоритетні завдання розвитку агломерацій серед головних такі як юридичне оформлення поняття агломерації, розподіл компетенції і відповідальності між органами влади, зміцнення фінансової самостійності агломерацій тощо.[||]The modern development of the countries indicates the continuation of the process of urbanization, which is manifested first in the urban population growth, and secondly in the concentration of natural resource, financial and information assets, industries in large cities and urban-rural agglomerations.
Agglomerations are complex dynamic systems that concentrate significant amounts of resources, significantly affect to the development of regions and the economy of the country as a whole. Therefore it will be required the development of specific approaches to solving the problems of managing of the urban-rural agglomerations.
At present, the term of agglomeration in Ukraine is more a theoretical concept of social geography, public administration and urban planning. In the normative documents today the definition of agglomeration is not standardized, is reflected only in the State Building Norms (without a term).
Modern agglomerations are formed on the principle of commonality of natural resource potential, specialization of economy and economic relations. The main principle of their allotment is the level of economic development, the relationship between the most important resources and the efficiency of their use. Big cities and agglomerations are sources of social, demographic, technogenic and other mechanisms of influence on human habitat and are characterized by especially high dynamics of development, which, in turn, initiates rapid increase of social problems, concentration of financial flows, environmental deterioration, as well as changes of methods of management of the economy of the territory.
There is a need for a significant improvement in the structure and economic linkages of urban-rural agglomerations based on the full use of small and medium-sized cities, business centers, innovation hubs, specialized businesses related to agricultural processing, public services and more.
Priority tasks for the development of urban-rural agglomerations include: legal formulation of the definition of agglomeration, adoption of relevant legislation; distribution of competence and responsibility between State administrative bodies and local self-government in urban-rural agglomerations, strengthening financial independence of urban-rural agglomerations on the basis of decentralization; equalization of disproportions of socio-economic development of communities during the middle of agglomerations, etc.

М. В. Суботак. е. н., Голова ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Subotaandidate of Sciences (Economics),Chairman of PJSC “Ukrprofizhrovnitsa”

METHODOLOGY OF ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC PROVISION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

У статті досліджено методологію оцінювання соціально-економічної безпеки сталого розвитку суб’єктів господарської діяльності. Проаналізовано найбільш відомі підходи оцінювання соціально-економічної безпеки сталого розвитку підприємств, а саме: ресурсно-функціональний, індикаторний, доходно-ресурсний (інвестиційний), стратегічний, сценарний та комплексний (системний) підхід. Одним із основних підходів до визначення оцінки рівня економічної безпеки підприємства є так званий індикаторний підхід, який дає оцінку через комплекс факторів – індикаторів, виділено 3 ключові групи індикаторів: техніко-технологічні; індикатори фінансового стану; соціальні індикатори.
Запропоновано етапи кількісної оцінки соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів. Запропоновано комплексну методику оцінювання соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних закладів на основі системного підходу. Визначено основні підходи до кількісної оцінки соціально-економічної безпеки сталого розвитку санаторно-курортних підприємств.[||]The article explores the methodology for assessing the socio-economic security of sustainable development of business entities. The most well-known approaches to assessing the socio-economic security of sustainable enterprise development are analyzed, namely: resource-functional, indicator, profit-resource (investment), strategic, scenario and complex (system) approach. One of the main approaches to determining the level of economic security of the enterprise is the so-called indicator approach, which gives an assessment through a set of factors - indicators, identified three key groups of indicators: technical and technological; financial status indicators; social indicators.
The stages of quantitative assessment of socio-economic security of sustainable development of sanatoriums and resorts are proposed, which consists of the following stages: I. Selection (screenings) of key indicators of assessment of social and economic security of enterprises with consideration of sustainable development by generalized groups. II. Determination of the criteria for the weight of indicators and individual groups in the SEB SR SKZ integral indicator (we offer expert definition); III. Standardization (normalization) of SEB SR SKZ assessment indicators; IV. Integral evaluation of SEB SR SKZ (integral indicator); V. Assessment of the sustainability of enterprise development (harmonious economic, environmental and social development); VI. Projection of SEB SR SKZ for the following periods with identification of opportunities and threats in the activity. A comprehensive methodology for assessing the socio-economic security of sustainable development of sanatorium and resort facilities based on a systematic approach is proposed. The basic approaches to the quantitative assessment of socio-economic security of sustainable development of sanatorium and resort enterprises are determined.

Т. В. Косташкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаА. А. Михалківкандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПІДХОДИ ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Tetiana KostashPhD (Economics),Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and AuditYuriy Fed'kovych Chernivtsi National UniversityAlla MuhalkivPhD (Economics),Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and AuditYuriy Fed\'kovych Chernivtsi National University

PRICING APPROACHES IN THE COST MANAGEMENT SYSTEM OF FOOD PROCESSING ENTERPRISES IN CONDITIONS UNCERTAINTY

У статті висвітлено основні напрямки підприємств харчової переробної промисловості щодо ціноутворення як фактору формування конкурентних переваг та роль управління витратами у вирішенні питань випуску конкурентоспроможної продукції, систематизовано проблемні питання цінової політики, розкрито основні аспекти підготовки управлінських рішень з ціноутворення, розкрито роль методів калькулювання собівартості продукції при вирішенні питань формування ціни та прийнятті управлінських рішень, розглянуто їх переваги та недоліки, досліджено основні фактори, які впливають на процес формування ціни, виділено фактори ризику як внутрішнього, так і зовнішнього середовища в умовах невизначеності, визначено основні етапи ціноутворення, розглянуто можливі моделі ціноутворення з метою вибору формули для встановлення кінцевої ціни, залежно від встановлених підприємством цілей.[||]The current level of development of market relations is characterized by the complexity of orientation of food processing enterprises in the rapidly changing external environment. It requires significant qualitative changes in pricing strategy management. In a competitive environment, there is a needs to make changes in activities of enterprises giving priority to the analysis of problem situations, conducting market researches, comparing management strategy with market needs, applying scenarios in cost accounting and costing of products and accordingly justifying on products.
Establishing a price for the products is one of the most important and difficult decisions for an enterprise, since many factors have to be taken into account. The main factors affecting pricing are demand, competitors' actions and costs.
Insufficient regulatory and methodological basis for pricing for food processing products, on the one hand, and the impact of a market environment characterized by uncertainty and risk, on the other hand, complicate enterprise pricing strategies.
The article highlights the main directions of food processing enterprises in pricing as a factor of competitive advantage formation as the role of cost management in solving issues of competitive production. It is systematized problematic pricing policy issues, revealed the main aspects of preparation of management decisions on pricing, calculated the role of product pricing formation and management decisions, their advantages and disadvantages. It is investigated the main factors influencing the pricing process. The risk factors of both the internal and external environment in uncertainty are identified, the main stages of pricing are identified, possible pricing models are considered in order to choose the formula for establishing the final price, depending on the goals set by the enterprise.
Current economic conditions require revision approaches and it’s transforming to traditional methods of costing products, to the use of foreign methods of cost accounting and costing, to the gradual abandonment of pricing by costing methods. By formulating a pricing strategy with a given uncertainty and risk factors, the price of the product should be an instrument of cost management for the enterprise.

А. М. Прилуцькийк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький національний аграрний університетК. О. ГлєбоваКерівник ЦОК №2ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» м. Вінниця

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. PrylutskyPh. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance,Vinnitsa National Agrarian University, city of VinnitsaK. GlebovaSupervisor Head office №2PJSC IC «PZU UKRAINE», Vinnitsa

STATUS AND PROSPECTS OF VOLUNTARY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE

Завдяки медичній реформі багато послуг для громадян стали недешевими. У зв’язку із цим зросла актуальність медичного страхування, і деякі щедрі роботодавці забезпечують своїх працівників такою страховкою. В статті розкривається стан медичного страхування як обов’язкового так і добровільного. Сучасна медична система зазнала колапсу й потребує реальних змін особливо у сфері фінансування, тому існує потреба щодо впровадження обов’язкового медичного страхування. Досліджено місце та показники розвитку ринку медичного страхування в Україні за перше півріччя 2017-2018 років, за рахунок визначення частки ринку медичного страхування у загальному обсязі страхового ринку. Показано ситуацію страхової медицини за кордоном. Наведено перелік заходів щодо удосконалення медичного страхування в Україні.[||]Medical reform has made many services expensive. As a consequence, the relevance of health insurance has increased, and there is a need to protect employers through such insurance. The article covers health insurance, compulsory and voluntary. Such a medical system recognized the collapse and the need for real benefits, especially in the financial sector, and therefore the need for regular health insurance. It is shown that the indicators of the development of the health insurance market in Ukraine are in the first half of 2017-2018. For a small number of parts of the health insurance market for the liability insurance market. The situation of insurance medicine abroad is shown. List of measures to improve health insurance in Ukraine.
The basis was the following criteria: the price of the insurance policy, the insured amount, the age of the insured person, the ratio of the sum insured to the insurance payment, the period of the contract, the amount of the sum insured, the complexity of the policy for basic health insurance services. On the basis of the obtained results the list of the most favorable options for policyholders is offered. It is revealed that domestic insurance companies offer practically the same health insurance programs with a similar set of services. The main reasons for distrust of domestic insurers to insurance companies and voluntary medical insurance are offered. It is found out that in the market of medical insurance when choosing an insurance policy you need to pay attention to: complexity of the policy and the ratio of prices to services, quality of service, payment of insurance sum, popular among consumers. The main problems of functioning of the system of voluntary medical insurance are highlighted. The following ways of solving the main problems of health insurance development are offered: motivating the population to take control measures in the field of health protection, establish available tariffs, simplify the system of obtaining online policy.

Л. Д. Павленкок. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)М. Г. Руденокмагістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету (м. Суми)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРЕВЕНТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РІВНЯ СХИЛЬНОСТІ БАНКУ ДО РИЗИКУ

L. PavlenkoCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)M. RudenokUndergraduate, Department of Finance, Banking and Insurance,Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CURRENCY RISK REGULATION BASED OF ANALYSIS OF THE BANK'S RISK SENSITIVITY

Метою статті є розробка методичного підходу до превентивного регулювання валютного ризику банку на основі оцінювання схильності до нього. Він передбачає послідовну реалізацію наступних етапів: формування інформаційного забезпечення; визначення вимог до параметрів, що доцільно включати до складу моделі визначення рівня схильності банку до валютного ризику; формування набору параметрів, на основі яких будуть виділятися рівні схильності банку до валютного ризику (покриття валютного ризику капіталом, валютний ризик ліквідності, доларизація балансу); визначення рівня схильності банку до валютного ризику на основі використання методу кластеризації; запровадження результатів аналізу в систему регулювання валютного ризику банку та постійний моніторинг зміни рівня схильності банків до валютного ризику на основі розробленого підходу. За результатами дослідження визначено, що найбільший рівень схильності до валютного ризику мають АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «Промінвестбанк». Головною причиною цього є недостатність капіталу банку для покриття обсягів відкритої валютної позиції.[||]The aim of the article is to develop a methodological approach to the preventive regulation of the currency risk of a bank based on an assessment of its sensitivity to it. It provides for the consistent implementation of the following stages: the formation of information support; definition of requirements for indicators that are included in the model; the formation of a set of indicators, on the basis of which the bank's sensitivity levels to currency risk will be allocated; determination of the level of sensitivity of the bank to currency risk based on the use of the clustering method (choosing a metric to determine the closeness of clustering objects; choosing a clustering method; model correction and clustering); use of analysis results in the system of regulation of the currency risk of the bank; continuous monitoring of changes in the level of sensitivity of the bank to currency risk based on the developed approach. For the study we have selected the following financial indicators: 1) indicators characterizing the coverage of currency risk by the bank's capital: the ratio of the foreign currency open positions for capital; 2) indicators characterizing currency risk of liquidity: liquidity coverage ratio for all currencies; liquidity coverage ratio in foreign currency; 3) indicators of bank balance dollarization: the ratio of foreign currency assets to the total assets of the bank;the ratio of a bank's foreign currency liabilities to its general liabilities.
According to the results of the study, it was found that Oschadbank JSC, CB PrivatBank JSC and Prominvestbank PJSC have the highest level of sensitivity to currency risk. The main reason for this is the insufficient capital of banks to cover the volume of open currency position.
In view of the results obtained, a set of measures to reduce the size of open currency positions should be formed to prevent the negative impact of currency risk on banks and a plan of measures for recapitalization for banks with a high level of currency risk exposure should be developed for Oschadbank JSC, CB PrivatBank JSC and Prominvestbank PJSC.

Н. І. Дулябак. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»В. П. Даликк. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»С. М. Ільчишинк. е. н., асистент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ ТОРГІВЛІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

N. DuliabaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National UniversityV. DalykCandidate of Economic Sciences,Associate Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National UniversityS. IlchishynPhD, Assistant Professor, Department of Management and International Entrepreneurship,Lviv Polytechnic National University

AREAS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTERPRISES IN THE REGIONAL LEVEL

Дослідження середовища функціонування торговельних підприємств, міри впливу різноманітних факторів зовнішнього середовища прямого та непрямого впливу, дозволили визначити найбільш вагомі із них. На цій основі виділено сукупність напрямів підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих суб’єктів торгівлі за рівнями впливу.
На загальнодержавному рівні основними напрямками підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів торгівлі визначено покращення стану економіки держави, створення сприятливого бізнес-середовища, подолання корупції.
На регіональному рівні основними напрямками підтримки розвитку торгівлі є сприяння фінансовому забезпеченню, розміщення об’єктів торгівлі та реалізація контрольних заходів дотримання чинного законодавства щодо торговельної діяльності.
На мікрорівні основним напрямком підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих суб’єктів визначено реалізацію адаптивного управління, системи управління, яка спрямована на забезпечення адаптації торговельних підприємств до динамічних умов внутрішнього і зовнішнього середовища відповідно до визначених параметрів ефективності.[||]Investigation of the environment of functioning of trade enterprises, the extent of influence of various factors of external environment of direct and indirect influence, allowed to determine the most important of them. On this basis, the set of directions for improving the efficiency of managing the activity of business entities by levels of influence is highlighted.
At the national level, the main directions of improving the efficiency of trade entities' activity management are the improvement of the state economy, creation of favorable business environment, and overcoming corruption. The implementation of such measures will create a favorable "background", a macro environment for the development of commercial enterprises.
At the regional level, the main areas of support for trade development are the promotion of financial security, the location of trade facilities and the implementation of control measures to comply with applicable legislation on trade. Implementation of these directions will allow the trading enterprises to receive development support in terms of streamlining the expediency and legality of the location of trade objects with constant support of the development of competition; to get opportunities to develop current activities in terms of financing working capital and / or creation of fixed assets; should create a legal environment for all participants in the trading process.
At the micro level, the main direction of improving the efficiency of managing the activity of economic entities is the implementation of adaptive management, a management system that is aimed at ensuring the adaptation of commercial enterprises to the dynamic environment of the internal and external environment in accordance with the defined parameters of efficiency. At the same time, the implementation of such management should be aimed at anticipating and anticipating negative situations and their consequences.
Structural and logical scheme of implementation of adaptive management of a trading company under conditions of increasing the efficiency of trade management at the national, regional and macro levels has been formed, which allows not only to determine the role of each "agent of influence", but also to determine the directions of management of a trade enterprise after establishing the measure and vector of influence of each factors.

І. А. Корабліноваандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. ОдесаІ. М. Мишеловмагістрант кафедри економічної теорії та управління проектамиОдеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, м. Одеса

СТРАТЕГІЯ «CO-INNOVATION» У КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Iryna A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Theory and Project Management,O. S. Popov Odessa National Academy of TelecommunicationsIryna M. MyshelovMaster\'s Degree student of the Department of Economic Theory and Project Management, O. S. Popov Odessa National Academy of Telecommunications

CO-INNOVATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF THE PARADIGM SHIFT IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE

У статті розглянуто передумови появи нової парадигми інноваційного розвитку компаній. Обґрунтовано актуальність цього питання для України на основі аналізу поточного стану інноваційного розвитку. Узагальнено дефініції та характеристики інноваційної екосистеми у працях зарубіжних та вітчизняних вчених. Проілюстровано модифікацію інноваційної діяльності від ієрархічної до екосистемної моделі. Виокремлено основні характеристики інноваційно-активних компаній та умов їх інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства. Роз’яснено причини появи інноваційних екосистем у цифровій галузі. Проведено аналіз реалізації стратегії «Co-innovation» через призму досвіду компанії «Amazon», яка здійснює маневри на цифровому бізнес-ландшафті, перетворюючись у різних секторах з клієнта на оператора, з конкурента на партнера та навпаки. На основі узагальнення результатів спостережень за діями подібних компаній з цифрової галузі, у статті обґрунтовано зв’язок цих явищ з парадигмальними зрушеннями, які відбуваються у сучасній економічній науці.[||]The current stage of the development of information society has been characterized by a high rate of speed in the external environment and by complexity of the task that arise every day to the economic agents. However, the world's leading technology companies are anxious not so much to adapt quickly to new conditions, as it are to set the direction of the vector of development not only in digital industry, but also, in general, to change of trends in the international business. Realization of Co-innovation strategy is an among the main ways to exercise influence over tendencies of development of modern economy and business. It provides for the creation and development of innovation through information networking and building of relationships with different partners. The reasons for the emergence of a new paradigm of innovative development of companies are considered. The relevance of this issue for Ukraine is substantiated based on the analysis of the current state of innovative development. A review of the definition and characteristics of the innovation ecosystem in the works of foreign and domestic scientists is made. A modification of innovation from a hierarchical to an ecosystem model is illustrated. The main characteristics of innovatively active companies and the conditions of their innovative activity at the present stage of development of the information society are highlighted. The reasons for the emergence of innovative ecosystems in the digital industry are explained. The world's leading technology companies strive to create their own innovative ecosystems around products, technologies, customers, etc. The specifics of the digital industry provides for their close interconnection and interaction with other participants in the digital industry. The article analyzes the implementation of the Co-innovation strategy through the prism of Amazon experience. This company maneuvers on the digital business landscape, turning from client to operator, from competitor to partner, and vice versa in various sectors of international economy. Based on a generalization of the results of observations of the actions of similar companies from the digital industry, the article substantiates the connection of these phenomena with the paradigm shifts that occur in modern economic science. It is substantiated that in further research, attention should be paid to whether the Co-innovation strategy of modern companies always brings benefit to society.

С. І. Пучковак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі,Одеський національний політехнічний університет

МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕТИЧНОГО РІВНЯ БІЗНЕС-ОРГАНІЗАЦІЇ

S. PuchkovaPhD (Economics), Associate Professor,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade,Odessa National Polytechnic University

METHODS OF IMPROVING THE ETHICAL LEVEL OF BUSINESS ORGANIZATION

У статті розкрито специфіку корпоративної етики як невід’ємної частини етики бізнесу. Визначено взаємозв’язок між етикою бізнесу і успішністю бізнес-організації. Зазначені основні етичні проблеми, з якими стикаються підприємці на практиці. Наведено визначення поняття корпоративна етика та акцентовано увагу на її основних документах. Досліджено інструменти щодо підвищення етичного рівня організації з можливістю їх подальшого використовування в бізнесі. Особлива увага приділена таким інструментам, як кодекси корпоративної етики, діяльність фахівців з бізнес-етики, повідомлення про порушення законодавства та етичних стандартів та функція комплаєнс. Розкрито роль та функції кодексів корпоративної етики. Проаналізовано концепцію корпоративних омбудсменів та сформульовано вимоги до їх діяльності. Визначено сутність поняття комплаєнс. Наведено закордонний досвід застосування комплаєнс-програм. Проаналізовано практику США у використанні методу повідомлення про порушення законодавства та етичних стандартів (whistleblowing).[||]Entrepreneurship raises the importance of ethical issues such as trust between business partners, transparency of business conduct, fairness of competition, openness of relations between employees and employers, responsibility of business to staff, consumers, society as a whole, combating corruption, caring for the environment about businesses . Therefore, business ethics is important for the success of any organization. Fundamental research into the ethical foundations of business has emerged since the late 1950s. The publications of the period of the 90s - 2000s show that the use of ethical principles in the professional activity of business people improves business, enhances its social efficiency and attractiveness. It is emphasized that corporate ethics is a responsibility and a constant prerogative to conduct professional ethics-based businesses and to contribute to economic development while improving the quality of life of their workers and their families, as well as of society as a whole. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) deals with corporate ethics. In the management practice, a number of special measures and methods aimed at forming and improving the ethical level of the business organization have been developed. Corporate ethics codes are designed to regulate corporate behavior, in particular, the issue of ensuring the interests of shareholders, the accountability of directors and the management of the company. Ethics professionals are designed to develop ethical policies for the organization and to address specific ethical issues. Corporate Ombudsmen are outside the formal structure and provide confidentiality assistance to executives and other employees of the company in dealing with conflict situations. The whistle blowing procedure is used by companies abroad as an internal means of monitoring compliance with legal and ethical standards. Compliance controls reduce reputational and legal risks and are a prerequisite for successful international markets. The above methods of raising the ethical level of a business organization are effective tools in the field of preventing violations of business ethics and exercising control over the proper implementation of policies and procedures.

Н. Г. Здиркок. е .н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ”

Nataliya ZdyrkoPhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit,Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINITION OF THE PUBLIC PROCUREMENT CONCEPT

Держава виступає посередником у відносинах між виробниками та споживачами через публічні закупівлі, цим самим позитивно впливаючи на економічні відносини та розвиваючи соціальну та екологічну сферу. Cистема державних закупівель удосконалюється з кожним роком, про що свідчить зростання сукупної вартості укладених державних контрактів, позитивна динаміка кількості торгів та їх учасників, а також розширення асортименту та різновидностей товарів і послуг. Роль публічних закупівель полягає в задоволенні не тільки інтересів замовників щодо товарів, робіт та послуг через їх придбання за найменшими витратами та з отриманням продукції належної якості, а й в задоволення інтересів учасників, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад. Мета статті полягає у визначенні місця та ролі публічних закупівель в державному управлінні, а також дослідженні понятійного апарату сфери публічних закупівель. Для досягнення поставленої мети використано методи аналізу та синтезу, табличний та графічний методи дослідження тощо. Визначено, що існує плутанина та ототожнення понять “державні закупівлі”, “прок'юремент” та “публічні закупівлі”. Детально розглянуто Постанову Кабінету Міністрів України в частині публічних закупівель та встановлено відсутність єдиного понятійно-категоріального апарату для означення поняття “публічні закупівлі” в законодавчій базі, що негативно впливає на їх організацію та проведення. Встановлена взаємозалежність понять “державні закупівлі” та “державне замовлення” через призму процедур конкурсних торгів, тобто державне замовлення розуміється як декларація намірів, а державні закупівлі як реалізація намірів придбання предмету публічних закупівель. Дано власне визначення поняттю “публічні закупівлі”, як сукупності відносин між учасниками та замовниками з приводу прозорого придбання останніми товарів, робіт послуг у відповідності до річного плану з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності при умові рівності та добросовісної конкуренції.[||]The state mediates relations between producers and consumers through public procurement, thereby positively influencing economic relations and developing the social and environmental sphere. The public procurement system is being improved every year, as evidenced by the increase in the aggregate value of public contracts concluded, the positive dynamics of the number of tenders and their participants, as well as the expansion of the range and variety of goods and services. The role of public procurement is to satisfy not only the interests of the customers in the goods, works and services through their purchase at the lowest cost and with the production of the proper quality, but also in the interests of the participants, the territorial communities and the united territorial communities. The purpose of the article is to determine the place and role of public procurement in public administration, as well as to study the conceptual apparatus of public procurement. Methods of analysis and synthesis, tabular and graphical methods of research, etc. were used to achieve this goal. It is determined that there is confusion and an identification of the concepts of “public procurement”, “procurement” and “public procurement”. The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on public procurement was examined in detail and the absence of a single conceptual and categorical apparatus for defining the concept of “public procurement” in the legislative framework, which negatively affects their organization and carrying out, was established. The interdependence of the concepts of “public procurement” and “state procurement” is established through the prism of competitive bidding procedures, that is, public procurement is understood as a declaration of intent, and public procurement as a realization of the intention to purchase the subject of public procurement. The concept of "public procurement" is defined as the totality of relations between participants and customers regarding the transparent purchase of the latest goods, works of services in accordance with the state procurement, with the principles of maximum economy and efficiency, provided equality and fair competition.

Н. В. Шупрудькокандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту і туризмуЧернівецького торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університетуВ. В. НароганСтарший оперуповноважений 4-го відділуУправління стратегічних досліджень у Вінницькій області

ТЕОРЕТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ У КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. ShuprudkoCandidate of Economic Sciences Lecturer in Department of Management and TourismChernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and EconomicsV. NarohanSenior Operations Officer of the 4th Divisionof the Strategic Research Directorate in Vinnitsia Oblast

THE THEORETICAL MODELING OF MONETARY POLICY IN THE CONTEXT OF STRENGTHENING THE STATE ECONOMIC SECURITY

У статті проаналізовано сутність поняття «монетарна політика», розглянуто аспекти монетарної політики у контексті зміцнення економічної безпеки держави. Здійснено ретроспективний аналіз досліджень монетарної політики в контексті зміцнення економічної безпеки держави. У дослідженні використано класичні та неокласичні моделі монетаризму (у тому числі класична теорія монетаризму, монетарна модель з гнучкими цінами, модель різниці процентних ставок Дорнбуша-Френкеля), а також «модель управління готівкою Баумоля-Тобіна» та модель макроекономічної рівноваги Манделла-Флемінга. Висвітлено практичні напрями застосування монетарної політики. Розглянуто макроекономічні наслідки впливу потоків капіталу залежно від: розміру країни; ступеня мобільності капіталу між країною та рештою світу; способу формування валютного курсу. Доведено необхідність забезпечення стабільності монетарної політики для гарантування економічної безпеки держави.[||]The article analyzes the essence of the concept of "monetary policy", discusses aspects of monetary policy in the context of strengthening the economic security of the state within global economy. The author made a retrospective analysis of monetary policy research in the context of strengthening the economic security of the state. The study used classical and neoclassical models of monetarism (including classical theory of monetarism, monetary model with flexible prices, Dornbush-Frenkel interest rate difference model), as well as the Baumol-Tobin cash management model and the Mundell-Fleming macroeconomic equilibrium model, that includes system of equations: (1) commodity market (taking into account consumer expenditures that depend on income and taxes (inversely proportional); investments that depend on interest rate; government expenditures; net exports or sales gaps between the volume of exports and imports of a country, which depend on the national currency; (2) a money market equation that takes into account the amount of money; a price level; world and domestic interest rates.
The article analyzes the dependence of aggregate demand and supply on the level of income and inflation in the country on the basis of monetary approach. The peculiarities of restrictive and expansionary monetary policy are reflected. Practical directions of application of monetary policy are covered. The author proved the direct proportional dependence of the demand for money on income and inversely − on the level of the nominal interest rate. The author examines the macroeconomic consequences of the impact of capital flows depending on: the size of the country; the degree of capital mobility between the country and the rest of the world; way of forming the exchange rate. The study emphasizes that the transactional motive for the money demand mainly depends on the interest rate and directly affects the financial and economic security of the state as a whole. The article proves the necessity of ensuring the stability of monetary policy in order to guarantee the economic security of the state, especially in an open economy.

О. О. Казакк. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, УкраїнаЮ. О. Єрешкок. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київ, УкраїнаА. О. Гагарінаспірант Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Oksana KazakPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, UkraineJulia YereshkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv, UkraineArtem GagarinPhD student of the National Technical University of Ukraine \"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute\", Kyiv, Ukraine

VALUATION OF COST-ORIENTED TRANSFORMATIONS ON TELECOMMUNICATION ENTERPRISES

У сучасних умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства сфера зв’язку та інформатизації є важливим інфраструктурним елементом національної економіки. Впровадження відносно нових для вітчизняної практики вартісно-орієнтованих перетворень дає змогу телекомунікаційним підприємствам бути конкурентоздатними та забезпечити прогресивний розвиток. На сьогоднішній день Україна має динамічний сектор інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), але існують серйозні виклики щодо збереження темпів його розвитку та успішності у довгостроковій перспективі. П’ять умовних сегментів сучасного телекомунікаційного ринку України характеризуються доволі нерівномірним розвитком. Головним чинником розвитку телекомунікаційного ринку України протягом тривалого часу визначається мобільний зв'язок, який значно впливає на ситуацію на ринку фіксованого телефонного зв’язку.
Сучасні тенденції в ІКТ галузі України носять доволі позитивний характер. Про це свідчать вагома частка у формуванні ВВП України, потужний обсяг експорту, внесок найбільших інвестицій в інновації та модернізацію мереж мобільними операторами.
Визначені в статті динаміка частки підприємств ІКТ сектору, динаміка обсягу виробленої продукції (товарів, послуг) українських телекомунікаційних підприємств та динаміка доданої вартості за витратами виробництва підприємств у ІКТ секторі України демонструють чіткий та постійний позитивний характер, що свідчить про скорочення бар’єрів входження в галузь, її конкурентоспроможність, яка базується на орієнтації компаній на інновації та доступність цифрових технологій, покращення якості послуг, що в цілому забезпечує зростання вартості компаній та привабливість цього сектору.
Проведений аналіз фінансової звітності провідних телекомунікаційних операторів дає змогу оцінити ефективність їх господарської діяльності та визначити динаміку їх економічної доданої вартості як показника оцінки внутрішньо-фірмової ефективності та індикатора вартісно-орієнтованих перетворень. Серед основних позитивних ключових факторів варто відзначити збільшення вартості компанії завдяки інноваціям та оновленню технічної бази, незначний обсяг залучення кредитних ресурсів, скорочення негативної рентабельності зумовлене скороченням рівня збитку, позитивна є динаміка нарощування обсягу капіталу тощо. Визначена в статті динаміка показників експрес-аналізу фінансового стану провідних телекомунікаційних операторів є підставою для оцінювання ефективності їх фінансово-господарської діяльності, що безпосередньо впливає на визначення вартості підприємства як основного компонента стратегії вартісно-орієнтованого управління. Результати проведеного аналізу кількості простих акцій та розрахунок чистого прибутку на одну просту акцію за 2014-2018 рр. ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Телесистеми України», ПрАТ «ВФ Україна» також підтверджує тенденцію останніх до поступового зростання ринкової вартості компаній. Отримані результати свідчать про використання вартісно-орієнтованого підходу управління та його незаперечні переваги.
Визначена динаміка частки доходів від надання послуг термінації операторів рухомого (мобільного) зв’язку України, розрахованих індексів Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) та коефіцієнтів ринкової концентрації (CR) свідчить про високу ступінь концентрації ринків послуг термінації трафіка на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку і відсутність ефективної конкуренції на них. Причиною цього слугує наявність високих й постійних структурних (технологічних), стратегічних та адміністративних (регулятивних) бар’єрів.[||]In today's dynamic development of the information society, communication and informatization are an important infrastructure element of the national economy. The introduction of relatively new value-oriented transformations for domestic practice enables telecommunication companies to be competitive and to ensure progressive development. Today, Ukraine has a dynamic information and communications technology (ICT) sector, but there are serious challenges to sustaining its development and long-term success. The five conventional segments of Ukraine's modern telecommunications market are characterized by rather uneven development. The main factor in the development of the telecommunication market of Ukraine for a long time is determined by mobile communication, which significantly influences the situation in the fixed telephony market.
The current trends in the ICT sector of Ukraine are quite positive. This is evidenced by a significant share in the formation of Ukraine's GDP, a strong volume of exports, the contribution of the largest investments in innovation and the modernization of networks by mobile operators.
The dynamics of the share of ICT enterprises in the sector, the dynamics of the volume of manufactured products (goods, services) of Ukrainian telecommunication enterprises and the dynamics of value added at the cost of production of enterprises in the ICT sector in Ukraine show clear and constant positive character, which indicates the reduction of barriers to entry into the industry. , its competitiveness, which is based on companies' focus on innovation and accessibility of digital technologies, improved quality of service, which in general provides value for money companies and the attractiveness of the sector.
The analysis of the financial statements of the leading telecommunication operators makes it possible to evaluate the efficiency of their business activities and to determine the dynamics of their economic added value as an indicator of the evaluation of intra-firm efficiency and an indicator of value-oriented transformations. Among the main positive key factors are the increase in the value of the company due to innovations and upgrading of the technical base, a small amount of attracting credit resources, the reduction of negative profitability due to the decrease in the level of losses, the positive dynamics of capital growth and so on. The dynamics of indicators of rapid analysis of financial position of leading telecommunication operators, defined in the article, is the basis for evaluating the efficiency of their financial and economic activity, which directly influences the determination of the enterprise value as a basic component of the cost-oriented management strategy. The results of the analysis of the number of ordinary shares and the calculation of the net profit per ordinary share for the years 2014-2018. PJSC "Ukrtelecom", PJSC "Telesystems of Ukraine", PJSC "VF Ukraine" also confirms the tendency of the latter to the gradual increase in the market value of companies. The results obtained indicate a cost-oriented management approach and its undeniable benefits.
The determined dynamics of the share of revenues from the provision of termination services of mobile operators of Ukraine, calculated indexes of Herfindahl-Hirschman (NNI) and coefficients of market concentration (CR) testify to the high degree of concentration of the markets of services of termination of traffic on mobile telecommunication networks and the lack of effective competition against them. The reason for this is the presence of high and constant structural (technological), strategic and administrative (regulatory) barriers.

П. В. Присяжнюкаспірант, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА СКЛАДОВІ

P. V. PrisyajnyukPh.D. student, Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukraine

MECHANISM OF CONTROL: THE ESSENCE, TYPES AND COMPONENTS

У сучасних умовах обмеженості ресурсів, посилення конкуренції між суб’єктами господарювання, швидкими темпами технологічного оновлення виробничих процесів перед під підприємствами постає питання щодо того як пристосуватися до мінливого зовнішнього середовища, та які способи для цього використати. Одним з дієвих факторів, який може вплинути на ці процеси є застосування дієвого, гнучкого управлінського механізму, який спроможний на покращення функціонування підприємства та виведення на топові позиції на цільовому сегментному ринку. Але для того, щоб цього досягти слід дослідити теоретичну суть поняття «механізм управління», його види та основні складові.
У статті вивчені та виділені основні теоретичні підходи вчених-економістів до трактування сутності категорії «механізм управління». Досліджені ключові види механізмів управління та визначений їх взаємозв’язок. Сформовані складові механізму, що запускають роботу в системі управління організацією та призведуть до прогресивних та інтенсивних змін в системі ведення виробничо-господарської діяльності.[||]In the current conditions of limited resources, increased competition between economic entities, the rapid pace of technological updating of production processes, enterprises are being asked how to adapt to the changing external environment and what are the ways to use it. In the context of socio-economic development, managers of different levels, organizations, structures, and enterprises face an important task – developing a management mechanism that would provide support and strengthening of production and economic activity by introducing new technologies and techniques, prompt response to changing external and internal conditions functioning environment. One of the effective factors that can affect these processes is the use of an effective, flexible management mechanism that is able to improve the functioning of the enterprise and bring to the top positions in the target segment market. But in order to achieve this, one must investigate the theoretical essence of the concept of "control mechanism", its types and main components.
The basic theoretical approaches of scientists-economists to the interpretation of the essence of the category "control mechanism" are studied and highlighted in the article. The key types of management mechanisms are investigated and their relationship is determined. The components of the mechanism that start work in the system of management of the organization and will lead to progressive and intensive changes in the system of production and economic activity. At the same time, each management mechanism operates within the rules and norms that exist within the organization itself (employment regulations, job descriptions, units' provisions) and is dictated by the external environment through laws, regulations and by-laws that regulate the activity of economic entities. Comprehensive and successful application of all types of management mechanisms leads to the strengthening of competitive positions in the market, enhancing the competitiveness of the enterprise, contributes to the strengthening of market positions and the achievement of the goals that were foreseen at the stage of strategic planning of development of activity. With proper control, each element of the mechanism must be reflected in its form, since these are integral parts of one management system.

Є. І. Бірюковаспірант кафедри менеджменту та публічного адмініструванняПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iegor Biriukovpostgraduate of management and public administration departmentPHEI “Academician Yuriy Bugay international scientific and technical university”

ENSURING THE EFFICIENCY PRINCIPLES OF RESOURCES POTENTIAL USING ON ELECTRIC POWER ENTERPRISES

У статті визначено принципи забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу електроенергетичних підприємств. З’ясовано, що до базових ресурсів електроенергетичних підприємств, що формують ресурсний потенціал, віднесено такі ресурси: природні, техніко-технологічні, просторово-часові, інвестиційні та організаційно-управлінські. До ключових складових ресурсного потенціалу електроенергетичних підприємств віднесено: виробнича, маркетингову, інтелектуально-кадрову, інформаційну, інноваційну, адміністративно-аналітичну, нормативно-правову та екологічну складові. Визначено ключові принципи, якими повинні керуватися підприємства для забезпечення ефективності використання ресурсного потенціалу. Серед яких принципи: безперебійності виробництва; адекватності; незалежності; прогнозованості; взаємоузгодженості; гнучкості; ощадності та екологічності.[||]The principles of efficiency of use of resource potential of electric power enterprises are defined in the article. It is substantiated that the resource potential and resources as a whole cannot be classified only by objects and means of labor, but cover a wider number of objects that are involved or affect the economic activity of the enterprise. The key resources of power companies that form resource potential include the following resources: natural, technical, technological, space-time, investment and organizational-managerial. It is proved that considering the peculiarities of the resource potential of enterprises, it is worth distinguishing its constituent elements, namely resources, depending on the nature of their participation in the economic activity of the enterprise. The key components of the resource potential of electricity companies that reveal its essence through applied aspects of the use and evaluation of certain types of enterprise resources include: production, marketing, intellectual and human resources, information, innovation, administrative and analytical, regulatory and environmental components. The identified components of the resource potential of electric power companies have made it possible to formulate key principles that should be guided by enterprises to ensure the efficiency of resource use, among which are the principles of continuity of production, which is due to the peculiarities of consumption of this product and considerations of security of the energy system; adequacy, adequacy of resources consumed by targets; independence - minimizing the impact of imported supplies on stability in the production processes of energy enterprises; predictability - the formation of plans for the current and future development of the energy company; Mutual coherence - consistency of established priorities of energy enterprise development with planned resources; flexibility - the ability to effectively mobilize or demobilize resources for energy companies in the event of unforeseen changes to the internal or external environment; savings and environmental friendliness - minimizing the negative impact of electricity companies on the environment.

Є. С. Шніткостудент Київського національного університету технологій та дизайнуО. І. Хоменкокандидат технічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу,Київський національний університет технологій та дизайну

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. Shnitkostudent of Kyiv National University of Technology and DesignO. KhomenkoPh.D., Associate Professor, professor of Economic Cybernetics and Marketing,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CLUSTER APPROACH TO AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE CHERKAS REGION

В статті проаналізовано поняття «кластер», розкрито дефініцію різними авторами та виокремлено визначення кластеризації агропромисловго комплексу. Досліджено ряд функціонуючих кластерів Хмельницької, Полтавської, Чернівецької, Рівненської, Тернопільської, Львівської та Вінницької областей. Наведено характеристику сільськогосподарських підприємств, що ведуть виробничу діяльність в Черкаській області, при цьому особливу увагу приділено роботі по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Запропоновано алгоритм виявлення контрастних груп за видами діяльності, та наступні методи оцінки ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств за видами діяльності на основі їх багатомірної кластерної класифікації. Обгрунтовано доцільність використання програмного забезпечення IBM SPSS v20 для подальшого прогнозування рівня ефективності виробництва за видами діяльності у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Кластерний аналіз дає змогу сконцентрувати основні компетенції, ресурси, нові знання і технології для виробництва конкурентоспроможної продукції на ринку. Особливу увагу було приділено саме Черкаської області, для оцінки реалізації кластерного підходу розвитку регіонального виробництва сільськогосподарської продукції.
Визначено доцільність створення кластерних об’єднань аграрними підприємствами Черкаської області, на основі аналізу статистичних даних та опираючись на заплановані стратегії розвитку державних органів. Розглянуто методику комплексної оцінки ефективності за видами діяльності аграрних підприємств. В роботі показано переваги об’єднань зусиль для подальшої виробничої діяльності кооперативів.[||]The article analyzes the concept of "cluster", reveals the definition by different authors and identifies the definition of clustering of the agro-industrial complex. A number of functioning clusters of Khmelnytsky, Poltava, Chernivtsi, Rivne, Ternopil, Lviv and Vinnitsa regions have been investigated. The characteristics of agricultural enterprises conducting production activities in Cherkasy region are given, with particular attention paid to the work on the creation of agricultural service cooperatives. An algorithm for identifying contrast groups by activity is proposed, as well as the following methods for evaluating the efficiency of agricultural enterprises by activity based on their multidimensional cluster classification. The expediency of using IBM SPSS v20 software to further predict the level of production efficiency by type of activity in agricultural enterprises of Cherkasy region is substantiated. Cluster analysis enables you to concentrate your core competencies, resources, new knowledge and technologies to produce competitive products in the market. Particular attention was paid to the Cherkasy region, to evaluate the implementation of the cluster approach to the development of regional agricultural production. It is determined the feasibility of creating cluster associations of agricultural enterprises of Cherkasy region, based on the analysis of statistical data and based on the planned strategies of development of state bodies. The method of complex evaluation of efficiency by types of activity of agrarian enterprises is considered. This paper shows the benefits of joining forces to further cooperative production. The cluster approach provides the necessary tools and analytical methodology for effective interaction between large and small enterprises. The use of cluster analysis allows to obtain a new level of development of the region, which contributes to improving the quality of life of the population, overcoming unemployment, accelerating and carrying out ongoing reforms in the regions of Ukraine. The production of gross agricultural products by all categories of farms in 2018 is determined.

Т. М. Федоренкоаспірант кафедри підприємництва і торгівлі,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ПРИНЦИПИ, ФАКТОРИ ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ`ЄКТІВ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Tatiana FedorenkoPostgraduate Department of entrepreneurship and trade, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

PRINCIPLES, FACTORS AND MECHANISMS OF PROVIDING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURIST SERVICES OF UKRAINE

В статті здійснено деталізований аналіз поняття «сталий розвиток» вченими та систематизовано отримані результати у підходи до визначення даного поняття. Висвітлено характерні особливості кожного з отриманих підходів, що дає можливість визначити ключові принципи, фактори та механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів ринку туристичних послуг України. Визначено основні принципи, що забезпечать розвиток суб’єктам ринку туристичних послуг в умовах сталості. При проведенні даного дослідження здійснено розподіл факторів, що впливають на сталий розвиток суб’єктів ринку туристичних послуг на якісні та кількісні. В роботі наведено основні механізми (правові, адміністративні, економічні, екологічні, організаційні) та здійснено опис кожного з них. Процес вивчення основних понять, що супроводжують та забезпечують сталий розвиток суб’єктів ринку туристичних послуг є невід’ємною частиною даного дослідження, що дозволяє більш широко розуміти сучасні тенденції розвитку даного питання через призму отриманих результатів.[||]The article provides a detailed analysis of the concept of "sustainable development" by scientists and systematized the results obtained in approaches to the definition of this concept. The characteristic features of each of the approaches are highlighted, which makes it possible to identify key principles, factors and mechanisms for ensuring the sustainable development of subjects of the tourist services market of Ukraine. The basic principles that will ensure the development of the tourism market actors in the conditions of sustainability are defined. In conducting this research, the factors that influence the sustainable development of the subjects of the tourist services market in terms of qualitative and quantitative are made. The basic mechanisms are described and each of them is described. The process of exploring the basic concepts that accompany and sustain the development of tourism market actors is an integral part of this research, allowing us to understand more broadly the current trends in the development of this issue through the lens of the results obtained.
Today, the Ukrainian tourist ambassador market is an indicator of the socio-economic development of the country, as it is the tourism industry that is able to respond quickly, given the current level of demand for tourism services (goods) and the feasibility of existing offers.
Despite its resource availability and endless potential tourism opportunities, Ukraine is currently unable to compete with developed tourism nations. For the rational and effective use of tourism, natural, therapeutic and recreational resources of Ukraine it is necessary to create a tourist and recreational space by creating and ensuring the functioning of zones of development of tourism and resorts and to develop, introduce and offer the consumer a competitive national tourist product.
In the conditions of destabilization of the national economy and influence of the political situation of the country on the main economic indicators, it is a key problem of today, which, as a consequence, negatively influences the market of tourist services of Ukraine and its main subjects. Today, the Ukrainian tourist ambassador market is an indicator of the socio-economic development of the country, as it is the tourism industry that is able to respond quickly, given the current level of demand for tourism services (goods) and the feasibility of existing offers.
A key determinant of ensuring the sustainable development of Ukrainian tourism services market actors is the study of basic principles, factors and mechanisms.

Я. А. Сарнецькааспірант кафедри фінансів, ДВНЗ „КНЕУ імені Вадима Гетьмана”

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Iana Anatoliivna SarnetskaPh. D. student at the Department of Finance,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

TRENDS OF LOCAL GOVERNMENT REVENUES FORMATION IN UKRAINE

Стаття присвячена проблемам формування дохідної частини місцевих бюджетів. Мета статті – проаналізувати динаміку формування доходів місцевих бюджетів в Україні та виявити природу факторів, які на неї впливають. Результати аналізу показали, що незважаючи на ряд податкових реформ, податкові надходження формуються місцеві бюджету менше, ніж на половину. Неподаткові надходження вагомої ролі не відіграють. Місцеві бюджети є залежними від трансфертів з бюджетів вищого рівня, що суперечить проголошеним ідеям децентралізації. Виявлено, що зміна темпів ВВП не має суттєвого впливу на частку податкових надходжень місцевих бюджетів у загальних доходах місцевих бюджетів та у ВВП. Це свідчить, що більший вплив на формування дохідної частини місцевих бюджетів мають інституціональні чинники, у тому числі і процеси демократизації. Перспективами подальших досліджень визначено аналіз інституціональних чинників, які впливають на формування дохідної частини місцевих бюджетів.[||]The article is devoted to the problems of forming the revenue part of local budgets. The relevance of the article is due to the proclaimed course on fiscal decentralization. Successful implementation of decentralization ideas requires a stable revenue base for local budgets. The purpose of the article is to analyze the dynamics of revenue generation of local budgets in Ukraine and to identify the nature of the factors that affect it. The methodology of the article is trend and regression analysis. The results of the analysis showed that despite a number of tax reforms, tax revenues are generated by less than half of the local budget. This means that less than half of the responsibilities delegated to local governments are secured by tax revenues to local budgets. The fiscal role of the personal income tax is gradually decreasing, and the fiscal role of the single tax is increasing. This growth is positive, as it indicates an increase in the level of self-employment of the population, since single tax taxpayers are small business representatives. The fiscal role of the income tax paid by local businesses and the role of the property tax are also increasing. Non-tax revenue does not play a significant role. Local budgets are dependent on transfers from higher-level budgets, which contradicts the declared ideas of decentralization. It has been found that the change in the GDP rate has no significant effect on the share of tax revenues of local budgets in total local budget revenues and in GDP. The regression analysis revealed a correlation between GDP growth and intergovernmental transfers. This indicates that institutional factors, including democratization processes, have a greater impact on the formation of the revenue side of local budgets. The identified tendency indicates the predominance of the influence of institutional factors on the formation of the revenue part of local budgets. Potential institutional factors are low levels of democracy development, low levels of government accountability, and a lack of awareness of citizens' rights in their relations with local governments. Prospects for further research determine the analysis of institutional factors that influence the formation of the revenue side of local budgets.

Г. Б. Пивоваровааспірант, Дніпропетровський національнийуніверситет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АТ “УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Hanna Pyvovarovapost-graduated student, Dnipropetrovsk National Universtyof Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

FOREIGN CURRENCY RISK HEDGING OF UKRZALIZNYTSIA JSC

У сучасних фінансових відносинах при провадженні господарської діяльності будь-яке підприємство підпадає під вплив різного виду економічних ризиків. Одним з таких ризиків є валютний ризик - коли зміна курсів валют має великий вплив на кінцеві економічні показники компанії. Особливо актуальним це становиться при нестабільній або невизначеній економічній і політичній ситуації в країні. Тому в сучасних компаніях приділяють велику увагу цьому питанню, та шукають шляхи вирішення його розробляючи стратегії щодо зменшення впливу валютного ризику на фінансовий результат своїх підприємств. В даній статті розглядаються існуючі та можливі методи хеджування валютних ризиків кредитного портфеля АТ «Укрзалізниця», які впроваджуються менеджментом компанії з ціллю зменшення впливу валютного ризику на фінансові показники підприємства.[||]In modern financial relations in the conduct of economic activity, any enterprise is subject to the influence of various types of economic risks. One of these risks is currency risk - when changes in foreign exchange rates have a major impact on the company's ultimate economic performance. This is especially true in the unstable or uncertain economic and political situation in the country. Therefore, modern companies pay great attention to this issue and look for ways to solve it by developing strategies to reduce the impact of currency risk on the financial performance of their businesses. This problem is urgent for such a large enterprise as JSC "Ukrzaliznytsya", because the company has large foreign currency loans, and the financial condition of the company depends not only the financial condition of its employees, but also the economic development of the whole country, because the multiplier of the railway investment in Ukraine's economy is approximately 3.6. The analysis of the economic sector of Ukraine for 2014-2019 indicates that there is a need for insurance of credit obligations: depreciation of the hryvnia, weakening of the economy, combat operation in the east of the country, annexation of the Autonomous Republic of Crimea, all this caused a deterioration of the credit portfolio of JSC "Ukrzaliznytsia" and began to slow down the development of the company. Starting from 2017, JSC Ukrzaliznytsia is tasked with finding ways to optimize the company's foreign exchange portfolio, which should show fast and good results in the future, while the company would be able to attract ancillary affordable benefits in the foreign market and not have additional risks , because today the company has four unpaid foreign currency loans totaling more than $ 500 million (90% of the total loan portfolio), with almost 90% of the company's income coming in UAH. This article examines the existing and possible methods of hedging the currency risks of the loan portfolio of Ukrzaliznytsia JSC, which are implemented by the management of the company in order to reduce the impact of currency risk on the financial performance of the enterprise.

В. В. Гриценюкздобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, УкраїнаА. В. Руснакдоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, УкраїнаІ. І. Надточійкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

СУТНІСТЬ БРЕНДИНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. HrytseniukApplicant of the first (bachelor) level of higher education, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, UkraineA. V. RusnakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, UkraineI. I. NadtochiiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

THE ESSENCE OF BRANDING AND ITS ROLE IN ENTERPRISE COMPETITIVENESS

У статті узагальнено зміст понять «бренд» та «брендинг». Сформульовано визначення поняття «бренд», як ресурсу підприємства, на основі якого реалізується функція впливу на цілісне сприйняття товару для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Визначено стан підприємства до та після впровадження брендингу. Зокрема встановлено, що після впровадження брендингу на підприємстві: відбувається динамічне збільшення обсягів продажів; формується цільова аудиторія з лояльних покупців; збільшення ціни не має впливу на прихильність споживачів до бренда. Встановлено взаємозалежність інструментів та місце системи брендингу, починаючи з маркетингових досліджень та закінчуючи стимулюванням процесу прийняття рішення про покупку у споживачів, для забезпечення збільшення попиту на товар. Виділено основні інструменти брендингу, які повинні формувати переваги товарів на ринку, як ключового чинника забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Детально охарактеризовано такі інструменти брендингу як індивідуальність бренда, представлення бренда, соціальний брендинг, позиціонування бренда, бренд-нейм, бренд-імідж, соціалізація бренда, ребрединг. Доведено, що брендинг є одним з найважливіших ресурсів підприємства, що забезпечує його конкурентоспроможність за допомогою формування споживчої прихильності та лояльності. Встановлено, що ефективний брендинг на підприємстві здатний забезпечити цілий ряд конкурентних переваг: скорочення витрат на просування за рахунок пізнаваності бренда; збільшення прибутку за рахунок встановлення більш високих цін на товари або послуги; зміцнення корпоративного іміджу; спрощення просування на ринку нових товарів.[||]The article summarizes the content of the concepts of “brand” and “branding”. The definition of the concept of “brand” as a resource of the enterprise is formulated, on the basis of which the function of influencing the holistic perception of goods is realized in order to increase the competitiveness of the enterprise. The standing of the enterprise before and after the introduction of branding is determined. In particular, it was found that after the introduction of branding at the enterprise, there is a dynamic increase in sales; a target audience of loyal customers is formed; an increase in price has no effect on consumers’ commitment to the brand. The interdependence of tools and the place of the branding system have been established, starting with marketing researches and ending with stimulating the decision-making process for buying from consumers in order to increase the demand for goods. The main branding tools that should form the benefits of goods in the market as a key factor in ensuring the competitiveness of an enterprise are highlighted: support of brand identity for a long time; branding, that is, focusing consumers on the strengths of the enterprise to deliver relevant benefits to the target audience; brand positioning, that is, isolating a product from others and giving it specific capabilities that are difficult or impossible to imitate; brand socialization, that is, the brand's solution to the social needs of the consumer, namely: self-realization, communication, support, recognition and others. Such branding tools as brand identity, brand representation, social branding, brand positioning, brand name, brand image, brand socialization, rebranding are described in details. It is proved that branding is one of the most important resources of an enterprise, which ensures its competitiveness through the formation of consumer commitment and loyalty. It is established that effective branding at the enterprise is capable to provide a number of competitive advantages: reduction of promotion expenditures at the expense of brand awareness; increasing profits at the expense of setting higher prices for goods or services; strengthening the corporate image; facilitating the promotion of new goods in the market.

М. Е. Мар’яновичаспірант кафедри фінансів, PhD студент,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ТА ДЕРЖАВНІ ФОНДИ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

M. E. MarianovychPostgraduate Student of the Department of Finance, Phd student,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

STATE CAPITAL EXPENDITURES AND STATE FUNDS IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SUPPORT FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті проведено дослідження методологічних підходів, що застосовуються для бюджетного фінансування реалізації інфраструктурних проектів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні, в рамках досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). Проаналізовано, яким чином визначені у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» пріоритети були враховані при використанні відповідних фінансових джерел розвитку інфраструктури у 2018 році. Визначено найбільш складні завдання у сфері розвитку інфраструктури, включені до Національної доповіді, та потенційні джерела фінансування відповідної інфраструктури. Обгрунтовано необхідність використання, при обранні проектів, що фінансуються за рахунок державного бюджету, а також за рахунок коштів, що передбачаються на реалізацію державних інвестиційних проектів, які обираються щорічно у порядку, встановленому Законом України «Про інвестиційну діяльність», критерію спрямованого на досягнення індикаторів національних завдань ЦСР. Запропоновано додаткові шляхи використання коштів спеціальних бюджетних фондів цільового спрямування в рамках державного бюджету відповідно до національних завдань щодо досягнення ЦСР. Розроблено рекомендації щодо удосконалення наявних механізмів відбору інфраструктурних проектів, розроблення методології щодо їх пріоритезації, здійснення ефективного використання фінансових ресурсів та проведення комплексного оцінювання ефективності витрачання бюджетних коштів на розвиток тієї чи іншої інфраструктури задля забезпечення належного фінансування поставлених завдань щодо досягнення Україною національних цілей сталого розвитку, що, в свою чергу, має сприяти і досягненню ЦСР ООН.[||]The article examines the methodological approaches that are used to budget expenditures for infrastructure projects implementation at the national and local levels within the framework of the achievement of the Sustainable Development Goals (SDG). The National report “Sustainable Development Goals: Ukraine” (the National Report) have been presented by the Government of Ukraine together with the Office of the United Nations Development Program in Ukraine in 2017. This report has approved the baseline SDG indicators that should be achieved by our country in 2020 and 2030 and identified types of infrastructure that should be modernized (created) on the national and local level. There are various sources of funds for infrastructure development projects within the State Budget of Ukraine, including capital expenditures and resources from special budget funds (the State Road Fund, the State Fund of Regional Development etc.). The article analyzes how the priorities identified in the National Report are reflected in a process of the selection of projects for providing support of their implementation for the expense of different sources of the State budget. It has been identified the most complicated tasks in the field of infrastructure development that are critical for achievement of SDGs in Ukraine as well as potential financial sources for these task resolving. The projects financed on the expense of the state capital expenditures and special budget funds in 2018 and the mechanisms used for the selection of projects for financing from the budget have been analyzed. Recommendations on improving approaches to the selection of public investment projects have been developed. Measures on improving the use of special-purpose funds within the State budget have been proposed. Applying of these measures will allow taking into account the national tasks for the SDGs achievement in the process of selection of projects that will be supported for the expense of the State budget. The directions for development of methodological approaches for infrastructure projects prioritization have been determined. It will allow to ensure efficient use of available budgetary funds in order to achieve Ukraine's national goals of sustainable development.

Н. А. Мостицькааспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА КРАЇН З РОЗВИНУТОЮ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

N. Mostytskapost-graduate student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FINANCIAL POLICY OF DEVELOPING AND TRANSFORMING ECONOMIES

У статті розкрито сутність та визначено напрями фінансової політики країн з розвинутою та трансформаційною економікою. Обґрунтовано, необхідність підвищення ефективності бюджетно-податкової політики як важливої складової фінансової політики. Показано, що формування бюджетної політики в кожній із європейських країн-членів знаходиться під достатнім впливом загального бюджету, це стосується і країн-донорів, і країн-реципієнтів та особливості соціально-економічної моделі, що реалізується в державі. Низка країн має достатньо схожі цілі у формуванні та реалізації моделі соціально-економічного розвитку, які полягають у забезпеченні рівноправності громадян щодо доступу до освіти, медичних послуг, пенсійного забезпечення, соціального захисту найменш захищених верств населення. Інструментами реалізації такої моделі розвитку виступають зокрема безоплатні соціальні послуги, цільова соціальна політика, соціальне забезпечення, що надаються за рахунок бюджетних коштів. Достатньо високі соціальні стандарти та відповідні зобов’язання безпосередньо впливають на частку валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через бюджет країни. Визначено, що однією з вагомих ознак кожної країни є фінансова система та здатність проведення відповідними державними інститутами соціально-економічної політики, спрямованої на задоволення потреб та інтересів суспільства. Фінансова політика як складова економічної розвитку є дієвим інструментом регулювання соціальних та економічних процесів. Модернізація податкової політики повинна сприяти зниженню рівня макроекономічних ризиків сповільнення посткризового відновлення. Одним із вагомих заходів вдосконалення податкової політики визначено скорочення обсягу податкових пільг у сфері іпотечного кредитування. Визначення обсягів видатків в кожній країні здійснюється в межах загальних економічних принципів, виходячи з цілей бюджетної політики та особливостей внутрішнього середовища. Вітчизняний та зарубіжний досвід становлення системи державного фінансово-економічного регулювання свідчить, що найбільш важливими завданнями в процесі розробки та реалізації фінансової політики є підвищення якісного рівня життя населення, удосконалення системи державних фінансів, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, у тому числі шляхом покращання рівня інвестиційної привабливості країни та її адміністративно-територіальних одиниць, здійснення структурних змін в економіці, що спрямовано на підвищення темпів економічного зростання держави.[||]The article reveals the essence and defines the directions of the financial policy of the countries with developed and transformative economies. The necessity to increase the effectiveness of fiscal policy as an important component of financial policy is substantiated. It has been shown that budgeting in each of the European member states is sufficiently influenced by the general budget, this applies to both donor and recipient countries and the peculiarities of the socio-economic model implemented in the country. A number of countries have similar goals in shaping and implementing a model of socio-economic development, which is to ensure equality of citizens in terms of access to education, medical services, pensions, social protection for the least protected sections of the population. The tools for implementing such a development model include, in particular, free social services, targeted social policies, and social security provided at the expense of budgetary funds. A high enough social standards and corresponding commitments directly affect the share of gross domestic product redistributed through the country's budget. It is determined that one of the significant features of each country is the financial system and the ability of the relevant state institutions of socio-economic policy aimed at meeting the needs and interests of society. Financial policy as a component of economic development is an effective tool for regulating social and economic processes. Tax policy modernization should help reduce the level of macroeconomic risks of post-crisis recovery. One of the most important measures for improving tax policy is to reduce the amount of tax benefits in the field of mortgage lending. Expenditure in each country is determined within the framework of general economic principles, based on the objectives of budgetary policy and the particularities of the internal environment. Domestic and foreign experience of establishing a system of state financial and economic regulation shows that the most important tasks in the process of developing and implementing financial policy are to improve the quality of life of the population, improve the system of public finances, create favorable conditions for the development of entrepreneurship, including by improving the level of investment attractiveness of the country and its administrative-territorial units, implementation of structural changes in the economy, aimed at increasing the pace of eco economic growth of the state.

А. А. Лісоваздобувач вищої освіти Миколаївського національного аграрного університету, м. МиколаївО. І. Мельниккандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв

РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

A. Lisovaapplicant of higher education Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv cityO. Melnykcandidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance of the Mykolaiv National Agrarian University, Mykolaiv city

PROSPECTIVE DIRECTIONS OF FINANCIAL SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

У статті висвітлена проблема щодо становлення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) як фінансово самостійних механізмів. Доведено, що це суттєво розвантажить дотаційну частину бюджету України. Можливість вирішення даного питання пропонується через альтернативні джерела фінансування, такі як фонди з іноземною часткою, національні фонди, які проводять конкурсні відбори запропонованих проєктів. Обґрунтовано, що такі проєкти, насамперед допомагають не лише в розвантаженні, але і зміні суспільного мислення населення, що є актуальним в умовах сьогодення.
Метою даної статті є обґрунтування перспективних напрямів фінансового забезпечення ОТГ для розвитку цілісної системи в державі. Наведено приклади ОТГ, які вже активно беруть участь у розбудові власної інфраструктури за рахунок фондів, через реалізацію проєктів та отримання від них економічної вигоди. Визначено, що всі проєкти чітко регламентовані нормативно-правовими актами, які потрібно доопрацьовувати та налаштовувати під сучасні суспільні вимоги і набутий досвід. Розглянено досвід ОТГ, які насамперед, вже мають досвід у самофінансуванні та розробленні довгострокових планів на розвиток своїй місцевості. Структурно виділено державну підтримку на місцевому та регіональному рівнях на розвиток у 2019 році. Також розмежовано державну підтримку на види та вказано розмір допомоги для ОТГ за 2014-2019 роки. Визначено головні тенденції цілей роботи фондів, які реалізують проекти в ОТГ за конкурсним відбором. Проаналізовано діяльність науковців, які вивчали дане питання протягом років та присвятили свої праці даній темі, виділено їх пропозиції та напрями подальшого розвитку.
В соціальній реальності важливо розуміння того, що об’єднані територіальні громади за період свого існування та становлення в країні, повинні допомагати в розвитку економіки та загалом держави. І стати економічною моделлю, яка на всіх своїх рівнях може реалізувати поставлені цілі та завдання, які були визначені. Але все ж таки головна мета, яка постає на сьогодні, залишається розробка проєктів та реалізація їх за рахунок фондів, тобто забезпечення розвитку об’єднаним територіальним громадам через самофінансування.[||]The article highlights the problem of becoming United Territorial Communities (UTC) as financially autonomous mechanisms. It is proved that this will significantly offload the subsidy part of the budget of Ukraine. The possibility of resolving this issue is offered through alternative sources of funding, such as funds with foreign equity, national funds that conduct competitive selection of proposed projects. It is substantiated that such projects, first of all, help not only in the unloading but also in changing the social thinking of the population, which is relevant in the current environment.
The purpose of this article is to substantiate the promising directions of financial support for the UTC for the development of a holistic system in the country. Examples of UTC that are already actively involved in building their own infrastructure at the expense of funds through the implementation of projects and their economic benefits are given. It is determined that all projects are clearly regulated by the legal acts that need to be refined and adjusted to the modern social requirements and experience. The experience of UTC, which, first of all, already has experience in self-financing and development of long-term plans for the development of their locality, is considered. State support at local and regional levels for development in 2019 is structured. State support for species was also delineated and the amount of aid for UTC for 2014-2019 was specified. The main tendencies of the goals of the work of the funds implementing the projects in the UTC by competitive selection are identified. The activity of scientists who have studied this issue over the years and dedicated their work to the topic is analyzed, their suggestions and directions for further development are highlighted.
In social reality, it is important to understand that united territorial communities, during their existence and emergence in the country, should help in the development of the economy and the state as a whole. And become an economic model that at all its levels can realize the goals and objectives that have been set. However, the main goal for today is to develop projects and implement them at the expense of funds, that is, to ensure the development of integrated territorial communities through self-financing.

В. В. Васильчукаспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНаціонального університету «Києво-Могилянська академія»

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ

Valeriia VasylchukPh.D. candidate in Finance, banking, and insurance National University of “Kyiv- Mohyla Academy”

HISTORY OF VALUE ADDED TAX IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню історії податку на додану вартість в Україні починаючи з часів радянської України і до сьогодення. Спочатку показана історична роль податку з обороту як одного із основних податків УРСР та попередника ПДВ, проаналізована динаміка його надходжень до радянського бюджету. Далі в статті розглянуті головні законодавчі акти, які регулювали дію податку на додану вартість за часів незалежної України, та проаналізовані основні зміни внесені до них. Також була висвітлена роль ПДВ в основних документах, присвячених європейській інтеграції та співробітництву із МВФ. Окремо були показані реформи ПДВ в бюджетно-податковій політиці країни. Був зроблений огляд основних проблем функціонування сучасного податку на додану вартість.[||]The article is devoted to the value added tax historical way in Ukraine from the period of Soviet Ukraine till the present time. During soviet times the turnover tax and income tax were the main revenue taxes of the Ukrainian USSR. The turnover tax became the state tool to regulate the enterprises profitability. After independent Ukraine establishment the turnover tax was replaced to classical value added tax. The article then discusses the three main pieces of legislation governing value-added tax in the time of independent Ukraine. The new legislation established basic principles of value-added tax operating as rates, taxation objective, tax base, taxation of export and import transactions, accounting and reporting principles. One of the most important components of the new tax became the reimbursements of overpaid funds from budget. Gaps in legislation caused the emergence of the illegal schemas connected with unlawful reimbursement of tax. Finally, Tax Code that was launched in 2011 became the primary legislation document that regulate the VAT. Value added tax policy priority reforms in the country's fiscal policy were analyzed through the Resolutions of Verkhovna Rada of Ukraine. Among the reforms that was not realized by fiscal policy strategy was absence of tax rates differentiation on essential goods (2011) and partly executed tax harmonization with EU legislation (2016-2017). As the main problems of the modern value added tax were indicated undifferentiated rates, that lead to social injustice, frequent legislation changes, and scaled corruption schemes connected with tax. The role of value added tax in major documents on European integration and cooperation with the IMF was also briefly highlighted. As the positive changes caused by IMF reforms were noted introduction of e-administration, the abolition of benefits for the agricultural sector, and the gradual harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation. In the consequence it was shown that big share of shadow economy and monopolization decelerate the development and European harmonization of the value added tax.

Н. С. Пугачоваасистент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Житомирський національний агроекологічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. PuhachovaPh.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

THEORETICAL ASPECTS OF GREEN ECONOMY FORMATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті вивчено та досліджено сутність та теоретичні аспекти формування концепції «зеленої» економіки, як основного напряму екологізації економіки. Також розглянуто світовий досвід формування концепції «зеленої» економіки та узагальнено теоретичні підходи до цього.
Було встановлено, що засади «зеленої» економіки, які закладені Програмою Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища 2009 р. у своєму звіті «Глобальний зелений новий курс», набуває все більшої актуальності серед світової спільноти.
Нами було встановлено, що головною метою «зеленої» економіки є досягнення сталого розвитку, який і базується на трьох головних складових: економічній, екологічній та соціальній. Доведено, що для реалізації концепції «зеленої» економіки ймовірна лише за умови впровадження державних механізмів стимулювання інвестицій в екологічно-безпечні виробництва. Акцентовано увагу на тому, що на рівні уряду потрібно змінити методи та форми ведення фіскальної політики, прийняти відповідні закони та нормативні акти також докорінно реформувати політику субсидіювання та підтримки відновлюваних джерел енергії, додатково збільшити інвестиції в «зелені» сектори економіки.[||]At the present stage of human existence in modern conditions, such as overpopulation, climate change, poverty, lack of resources, food shortages and a large number of other equally important global problems, there is an urgent need to realize that the national economic systems of various States should move to a new model of economic development and growth, which should be based on the principles of greening and "green" economy. Now the formation of this concept is a modern planetary trend and is getting a significant public response.it is actively discussed by officials of different countries, politicians, scientists, experts and public figures.
The specific economic, political, historical, social, environmental and other conditions of each country lay the basis for the development of its own theoretical and methodological preparation of the state policy for the development of the "green" economy and the corresponding practice of its implementation. For Ukraine, the set of conditions is supplemented by crisis economic and political phenomena, a protracted military conflict on its territory, the process of European integration and a number of international obligations. In this context, it is necessary to find comprehensive and uncompromising approaches to the development and implementation of the state policy for the development of the "green" economy.
The article studies and studies the essence and theoretical aspects of the formation of the concept of "green" economy as the main direction of ecologization of the economy. The article also considers the world experience in forming the concept of a "green" economy and summarizes theoretical approaches to this.
It was found that the principles of the "green" economy, which were laid down by the United Nations environment Programme in 2009 in its report "Global green new deal", are becoming increasingly relevant among the world community.
We have established that the main goal of the "green" economy is to achieve sustainable development, which is based on three main components: economic, environmental and social. It is proved that the implementation of the concept of "green" economy is possible only if state mechanisms are introduced to encourage investment in environmentally safe production. Attention is focused on the need to change the methods and forms of fiscal policy at the government level, adopt appropriate laws and regulations, radically reform the policy of subsidizing and supporting renewable energy sources, and further increase investment in the "green" sectors of the economy. It is shown that the development and implementation of the concept of "green" economy in Ukraine should be considered as the main reference point and the basis of state policy.

А. Кансостажист кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, КропивницькийС. В. Коваленкоасистент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності,Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький

ПРОГНОЗУВАННЯ У СИСТЕМІ МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. Kansointern in the Department of Economics, Management and BusinessCentral Ukrainian National Technical University, KropyvnytskyiS. V. Kovalenkoassistant of the department of economy, management and commercial activityCentral Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

FORECASTING IN THE SYSTEM OF METHODS OF REGULATION OF NATIONAL ECONOMY’ SOCIAL CAPITAL

Метою публікації є поглиблення теоретико-методичних положень та розроблення науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення процесів прогнозування соціального капіталу макро- та мезорівня національної економіки (СКНЕ). У ході дослідження вивчаються методологічні підходи до визначення сутності соціального капіталу як здатного до самозростання у процесі використання нематеріального довгострокового активу сукупності креативних відносин між взаємопов’язаними інституціональними суб’єктами національної економіки з приводу розширеного відтворення суспільно значимих норм та цінностей. Перспективи прогнозування соціального капіталу формуються у контексті пріоритетної реалізації постіндустріальної моделі прискореного інформаційного, мережевого, шарингового, нового індустріального епохи промислової революції 4.0, гуманомічного, неінституціонального розвитку “поведінкової економіки” в рамках шостого технологічного укладу і пов’язуються з трансформаційною модернізацією національної економіки.[||]The purpose of the publication is to deepen the theoretical and methodological provisions and to develop scientific and practical recommendations for improving the processes of forecasting social capital of macro- and mesolevel of national economy (SCNE). The study examines methodological approaches to defining the essence of SCNE as capable of self-growth in the process of using an intangible long-term asset of a set of creative relationships between interconnected institutional actors of the national economy regarding the expanded reproduction of socially significant norms and values that comprehensively characterize it value, co-evolutionary network good with the inherent features of a scarce resource that produces additional value, structural in the interpersonal relationship of trust of the means of increasing the financial and organizational resources of stakeholders by reducing transaction costs, simplifying access to material capital, adequate perception and use of market information, increasing the level of consolidation of society and stabilizing the processes of economic growth, collective and individual well-being of individual well-being network economy and the content of the mechanism of its regulation. SCNE forecasting perspectives are formed in the context of the priority implementation of the post-industrial model of accelerated information, networking, sharing, the new industrial era of the Industrial Revolution 4.0, the humanistic, non-institutional development of the “behavioural economy” within the sixth technological framework and the transformation of national economy. It is established that in full compliance with modern requirements of regulation by means of forecasting of the future state, structure, prospects of growth of value of elements of SCNE such direction of modernization of approach to classification which provides possibility of flexible consideration of differences between them on level of functioning and quantity of components, content of elements as economic good, signs of the purpose of functioning of individual components, from the point of view of the epistemological approach, peculiarities of embodiment in the capital resources of the stable increase of the level of individual and collective well-being of stakeholders of innovative ecosystems, by external manifestations, from the point of view of influence on the subject of social innovative investing.

О. Ю. Пушкарьовааспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ

O. Pushkarovapost-graduated student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE FEATURES OF PROVIDING THE QUALITY OF INTERNAL AUDIT AND INCREASING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF INTERNAL AUDITORS IN THE PUBLIC SECTOR

Стаття присвячена проблемам забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в державному секторі економіки, а також питанням належної професійної компетентності фахівців служб внутрішнього аудиту. Увагу приділено основним завданням підрозділу внутрішнього аудиту та окреслені недоліки в процесі організації та функціонування таких служб. Визначені ключові критерії та наведено основні показники, які характеризують ефективність та результативність діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. Досліджені особливості проведення оцінки якості внутрішнього аудиту та розглянуті форми їх здійснення. В процесі дослідження питання постійного професійного розвитку та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів, автором розроблено шестиступеневу модель рівнів професійної компетентності внутрішніх аудиторів та запропоновано програму обов’язкового підвищення знань для служб внутрішнього аудиту в органах виконавчої влади.[||]The article is devoted to the problems of ensuring and improving the quality of internal audit in the public sector of the economy. Also the issues of the appropriate professional competence of internal auditors are covered in the article. This topic is important because of the introduction of internal audit in the public sector is a prerequisite for ensuring the efficiency of public finance management on the path to European integration.
Attention is paid to the main tasks of the internal audit department and the shortcomings in the organization and functioning of such function. The internal audit is often perceived by management as control and revision’s department aimed at detecting irregularities in financial processes. However the advantage of internal audit is to identify not only irregularities and deficiencies in activities, but also to develop measures to prevent them and, in general, to improve internal control. The article proved that the main factor for successful activity with the internal audit is the top-management's understanding of the purpose and value of this function and the creation of the necessary conditions for its successful implementation.
On the basis of the conducted research the necessity to ensure and improve the quality of the internal audit function was proved. The key criteria are identified and the main indicators that characterize the effectiveness and efficiency of internal audit function are given.
There is the maintaining of internal auditors’ qualification among the factors that enhance the quality of internal audit. In the process of research on the issue of continuous professional development and professional growth of internal auditors, the author developed a six-step model of levels of professional competence of internal auditors and proposed a program of mandatory knowledge enhancement for internal audit service in executive agencies.
The article focuses on the level of remuneration and financial incentives of the internal auditor’s staff that should contribute to the involvement of highly qualified employees due to such high requirements for auditors' qualifications.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"