Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2015

М. В. Верескунд. е. н., доцент, декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольО. Ю. Гусєвад. е. н., доцент, професор кафедри економіки, підприємництва та права, ДВНЗ «Державний університет телекомунікацій», м. КиївД. В. Ляшовк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

M. VereskunDoctor of Economics, Associate Professor, The Dean of the Faculty of Information Technology, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», MariupolO. GusevaDoctor of Economics, Associate Professor of the Department of Economics, business and law, State University of Telecommunications, KyivD. LyashovPh.d, senior lecturer of the Department of business Economics, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», Mariupol

THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

В статті проведеного дослідження основних тенденцій розвитку сучасних ІТ технологій та їх вплив на розвиток теорії та практики управління підприємствами, що функціонують в умовах зростаючої невизначеності та ризику. Основним складовими змін, які здійснюють безпосередній вплив на управління підприємствами є розвиток апаратного та програмного забезпечення ІТ систем. Так головною тенденцією розвитку апаратного забезпечення є: підвищення швидкодії обчислювальних пристроїв та зменшення їх розмірів. Основними векторами розвитку програмного забезпечення є використання можливостей мережі Internet та розробка спеціального програмного забезпечення, яке дозволяє застосовувати нові методологічні прийоми у практиці управління підприємствами.
Досліджено останні тенденції розвитку методології управління підприємствами в умовах нестабільного зовнішнього середовища з високим рівнем ризику. З’ясовано, що основними методологічними прийомами, що знаходять широке використання у сучасному управлінні є синергетика та імітаційне моделювання. В свою чергу, основним напрямами розвитку імітаційного моделювання є дискретне моделювання, системна динаміка та агентне моделювання.
Визначено, що оцінка впливу означених тенденцій розвитку інформаційних технологій на трансформацію організаційних структур управління підприємствами є перспективним напрямом подальших досліджень.
 
The article conducted research of the main trends of development of modern it technologies and their influence on the development of the theory and practice of management of enterprises, operating in conditions of growing uncertainty and risk. The main component changes that have a direct impact on the management of enterprises is the development of hardware and software components of it systems. So the main trend of the development of the hardware are: increased performance of computing devices and the reduction of their sizes. The main vectors of development of software is the use of the Internet and the development of special software that allows you to apply the listed methodological techniques in the practice of business management.
Also investigated recent trends in the methodology of enterprise management in conditions of unstable external environment with a high level of risk. It was found that the main methodological techniques that are widely used in modern management is a synergetic modeling and simulation. In turn, the main directions of development of the simulation is a discrete simulation, system dynamics and simulation agente.
It is determined that the assessment of the impact of identified trends of development of information technologies on the transformation of organizational structures of management of enterprises is a promising direction for further research.

М. В. Дубінінад. е. н. доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївІ. С. Норовастудентка 6-го курсу «Магістр» обліково-фінансового факультету, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

M. V. Dubininad. e. n, Associate Professor of accounting and auditing Mykolayiv National Agrarian University, MykolayivІ. S. NorovaStudent of 6 th course "master" accounting and finance department, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

FEATURES DETECTION AND PREVENTION OF MISTAKE IN THE FINANCIAL REPORTING

В статті висвітлено підходи по виявленню і запобіганню викривлень даних фінансової звітності, які повинні займати провідне місце в робочій програмі обліковця. Методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій звітності підприємства мають включати такі показники, які будуть свідчить про можливе і приховане викривлення інформації у фінансовій звітності підприємства. В цьому аспекті автор радить користуватися моделями виявлення прихованих ознак банкрутства, що дозволить отримати докази викривлення даних фінансової звітності.
 
This article reviews to detect and prevent distortions of financial reporting, which should take a leading role in the work program accounting clerk. Methodologies of detection of mistake and misstatements in the financial reporting should include such indicators, which would be evidence of possible distortions and hidden information in financial statements of the company. In this respect, the author advises to use models detect hidden signs of bankruptcy, which will provide evidence of curvature date of the financial reporting.

А. О. Касичд. е. н., професор, професор кафедри аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївМ. Г. Плахотніковастудентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ГУДВІЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРАКТИЦІ УКРАЇНСЬКИХ І ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. O. KasychDoctor of Economic Sciences, Full Professor, Professor at the Department of Auditing, Kyiv National Economic University of Vadym Hetman, KyivM. H. PlakhotnikovaStudent, Kyiv National Economic University of Vadym Hetman, Kyiv

GOODWILL OF ENTERPRISE: ESSENCE, ACCOUNTING AND ANALYTICAL SOFTWARE IN THE PRACTICE OF UKRAINIAN AND FOREIGN ENTERPRISES

У статті узагальнено теоретичні аспекти обліку та аналізу гудвілу як на вітчизняних, так і на зарубіжних підприємствах. Поряд з цим, досліджено практику визначення величини та відображення в обліку гудвілу за вітчизняними та міжнародними стандартами обліку. Досвід зарубіжних підприємств свідчить, що саме ділова репутація та нематеріальні активи є вирішальним фактором у досягненні позитивних фінансових результатів та розвитку власного бізнесу. В ході дослідження було з’ясовано, що поняття «гудвіл» є новим для вітчизняних підприємств. Попри давно визначений вектор розбудови ринкових відносин в Україні, існують проблеми, пов’язані з розумінням самої сутності гудвілу, методикою визначення його величини, а також практикою відображення його в обліку. В даній статті запропоновані шляхи вирішення зазначених проблем, а також запропоновано власну методику проведення аналізу гудвілу конкретного підприємства.
 
The article summarizes the theoretical aspects of accounting and analysis of goodwill on both domestic and foreign enterprises. Along with this, it studies the practice of determining the value and recognition of goodwill in accounting by domestic and international accounting standards. The experience of foreign companies shows that goodwill and intangible assets is a crucial factor in achieving positive financial results and development of business. The survey found that the concept of "goodwill" is new for domestic enterprises. In spite of defined the vector of development of market relations in Ukraine, there are problems with understanding the essence of goodwill, methods of determining its size, and practice of recognition it in accounting. This article provides the ways of solving these problems, and proposed own method of analysis of goodwill in particular company.

Я. В. Котляревськийд. е. н., директор інституту післядипломної освіти, ДННУ «Академія фінансового управління»О. В. Халінаасистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Українська академія друкарства

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Y. V. KotliarevskyDoctor of Sciences in Economics, head of the Institute of Postgraduate Education of Academy of Financial ManagementO. V. KhalinaAssistant Department of financial and economic security, accounting and auditing Ukrainian Academy of Printing

FORMATION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT FOR FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF ENTERPRISE

В статті, шляхом узагальнення наукового доробку вітчизняних та закордонних науковців та виділення ряду ключових підходів до його трактування, досліджено сутність поняття «фінансова безпека підприємства», що стало основою для обґрунтування власного визначення цієї ключової складової в структурі економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано складові механізму забезпечення фінансової безпеки вітчизняного підприємства як суб’єкти та об’єкти процесу гарантування безпеки. З’ясовано, що метою організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою підприємства є підтримка його стійкого фінансового стану та забезпечення умов для стабільного функціонування і розвитку підприємства, згідно визначених цілей. Доведено пріоритетність формування організаційного забезпечення управління фінансовою безпекою, визначеного його зміст, структуру та ключові параметри. Обґрунтовано доцільність розгляду організаційного забезпечення у двох аспектах - динамічному та структурному.
 
In an article by summarizing the scientific achievements of domestic and foreign scientists and allocation of a number of key approaches to its interpretation, the essence term "financial security of enterprise" as the basis to justify its own definition of this key component in the structure of economic security. The characteristics given for elements of the financial security mechanism of domestic enterprises as subjects and objects of security process ensuring. It is shown that the purpose of organizational support for financial security management of enterprise is to maintain its stable financial condition and to ensure the sustainable operation and development of the entity, according to defined objectives. Proved the prioritization of organizational support for financial security management formation as well as determined its content, structure and key parameters. Exposed substantiation of the necessity of organizational support consideration in two aspects - dynamic and structural.

Л. М. Шульгінад. е. н., професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївЄ. О. Савченкостудентка спеціальності «Менеджмент організацій та адміністрування», Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

МАРКЕТИНГ СПІВПРАЦІ ЯК ІННОВАЦІЙНА УПРАВЛІНСЬКА СТРАТЕГІЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

L. ShulginaD-r of Economic Science, Professor of Department of Management, National Technical University of Ukraine "KPI", KievE. Savchenkostudent of the "Management and Administration", National Technical University of Ukraine "KPI", Kiev

COOPERATION MARKETING AS AN INNOVATIVE MANAGEMENT STRATEGY IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Стаття присвячена обґрунтуванню доцільності впровадження концепції маркетингу співпраці у діяльність підприємств агропромислового комплексу України з метою його рівномірного розвитку в сучасних умовах.
На сьогодні малі та середні підприємства агропромислового комплексу України все більше й більше поглинаються та витісняються з ринку агрохолдингами, які таким чином створюють власну монополію. Найбільші монополісти отримують прибуток, що складає 63 % від загального обсягу.
По-перше, зазначена частка вказує на порушення вимог антимонопольного законодавства, згідно з яким сума часток трьох найбільших компаній не повинна перевищувати 50%.
Серед найбільших проблем українських агрокомпаній слід назвати велику кількість невиконаних замовлень: компанії втрачають своїх клієнтів, отримують занижені оцінки ділової репутації, що негативно відображається на їх конкурентоспроможності серед підприємств АПК. Саме це дозволяє великим компаніям поглинати малі та середні підприємства.
На наш погляд, перспективним шляхом розв’язання описаних проблем може стати відхід від стратегії протистояння і впровадження стратегії співпраці. Практичним кроком до реалізації названої стратегії має бути створення бази невиконаних замовлень для групи активних конкурентів, за допомогою якої конкуренти зможуть співпрацювати з метою вчасного виконання замовлень. Це дозволить економити на оренді, підвищити репутацію підприємств в очах клієнтів та конкурентів, а отже і збільшити кількість замовлень та підвищити прибутковість компаній.
 
The article is devoted rationale for introducing the concept of cooperation in marketing activities of agricultural enterprises Ukraine with a view to its uniform development in modern conditions.
Today small and medium enterprises of agriculture of Ukraine more and more absorbed and replaced with market agricultural holdings, thereby creating their own monopoly. The biggest monopoly profit, which is 63% of the total.
First, the above percentage indicates a violation of antitrust laws, according to which the amount of shares of the three largest companies do not exceed 50%.
Among the biggest problems Ukrainian agricultural companies should include a large number of outstanding orders, companies lose their customers get underestimation reputation that adversely affects their competitiveness among agricultural enterprises. This allows large companies to absorb small and medium enterprises.
In our view, a promising way of solving the problems described may be a departure from the strategy of confrontation and implementing a strategy of cooperation. Practical steps to implement the said strategy should create a database of unfulfilled orders for a group of active competitors, with which competitors can cooperate to timely execution of orders. This will save on rent, increase business reputation in the eyes of customers and competitors, and thus increase the number of orders and increase the profitability of companies.

Н. С. Прокопенкодоктор економічних наук, професор, зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»І. І. Дудніковадоцент, зав. каф. екології, ПВНЗ «Європейський університет»М. О. Скорикстарший викладач кафедри економічної теорії, Національний університет державної податкової служби

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРИ РОЗРОБЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Nаtaliya ProkopenkoDoctor of Economics, professor Head of the Finance and banking departament, PHEE "European University"Irina Dudnikovaassociate professor, Head of Ecology departament, PHEE "European University"M. Skoriksenior lecturer of  Economics department, National University of State Tax Service

ECOLOGICAL COMPONENT IN FORMULATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM OF AGRICULTURAL SECTOR  IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

В статті розглянуто методологію розробки фінансово-економічної програми розвитку аграрного сектору в умовах євроінтеграції. Аргументовано необхідність екологічної складової в даній програмі. Доведено, що стратегія розвитку сільськогосподарської території  повинна мати три основні блоки розвитку економічного району – економіка, екологія, інфраструктура. Визначається мета і способи її досягнення. Перший етап включає в себе окреслення методів, якими необхідно користуватися при розробці стратегії. На другому етапі аналізується ситуація в якій знаходиться дана адміністративно – територіальна одиниця на основі звітів статистичних органів, місцевих органів самоуправління, що розташовані на даній території. Третій етап передбачає здійснення SWOT-аналізу (з’ясування слабких і сильних сторін економічного району). На четвертому етапі (заключному) визначаються пріоритети. Запропоновано підходи до діагнозу екологічного забруднення поділяти на чотири блоки: 1-й блок: сприяння розвитку нових технологій через фінансові механізми для вирішення питань зневілювання негативного впливу на екологічного середовище; 2-й блок: створюються умови фінансовими, податковими механізмами до запровадження нових технологій, пов’язаних із захистом екологічного середовища; 3-й блок: впровадження нових технологій із захисту довкілля; 4-й блок – впровадження намічених екологічних заходів чи заборона дій, що спонукають до екологічних ризиків.
 
The article is about the formulation methodology of financial and economic development program of the agricultural sector in terms of European integration. It has been argued the necessity of the ecological component in such program. It has been proved the development strategy of agricultural area should have three main blocks of economic zones development: the economy, the ecology, the infrastructure. It has been determined the purpose and way to achieve it. The first phase involves defining the methods which should be used in the development strategy. The second phase is for analyzes the situation  of administrative - territorial unit  on the basis of statistical reports, local government reports of such territory. The third stage involves a SWOT-analysis (clarifing the strengths and weaknesses of the economic area). In the fourth stage (final) should be define the priorities.
It has been proposed to subdivide into four blocks the approaches to the diagnosis of environmental pollution. 1st block is the promotion of new technologies due to the  financial mechanisms to discard the negative impact on the environment; 2nd block : they are created the conditions of financial, tax mechanisms for the introduction of new technologies related to the protection of  the environment; 3rd block: introduction of new technologies to protect the environment; 4th block: the implementation of planned environmental measures or prohibition of actions that encourage the environmental risks.

Л. О. Мармульд. е. н., професор, завідувач кафедрою економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН, ЗЕМЛЕУСТРОЮ, МЕЛІОРАЦІЙ

L. A. Marmuldoctor of economics, professor, head of department of economic theory and financial and economic security, Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF THE OPTIMIZATION OF RENTAL RELATIONS, LAND MANAGEMENT, LAND RECLAMATION

У статті виявлені проблеми управління земельними ресурсами аграрних підприємств. Вони стосуються зменшення родючості ґрунтів, продуктивності сільськогосподарських угідь, погіршення структури землеустрою та землеволодінь. Пропонується враховувати в забезпеченні системності управління як загальнонаукові принципи досягнення його ефективності, так і особливості орендних відносин, землеустрою, меліорацій в тих або інших агроформуваннях. Визначені завдання уніфікації алгоритму прийняття відповідних управлінських рішень. Обґрунтовані заходи підвищення ефективності управління землекористуванням.
 
The article reveals the problems of governance land resources of agricultural enterprises. They concern the reduction of soil fertility, productivity of agricultural lands, degradation of land management and land tenure. It is proposed to consider in support of system management as a General scientific principles for achieving effectiveness and features of lease relations, land management, land reclamation in those or other agricultural companies. Defined objectives of the unification algorithm make appropriate management decisions. We prove that increasing the efficiency of land administration.

О. В. Балуєвад. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ КАДРІВ

O. V. BaluevaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector, Donetsk State University of Management, Mariupol

THE STRATEGIC DIRECTIONS FORMATION OF THE MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FUNCTIONING, AIMED AT THE IMPROVEMENT OF MEDICAL MANPOWER DEVELOPMENT

В статті розроблено рекомендації щодо стратегічного планування розвитку вищих медичних навчальних закладів з метою ефективного використання їх ресурсних можливостей. Обґрунтовані основні напрями удосконалення практичної підготовки медичних кадрів, до яких віднесені: створення університетських клінік, симуляційних центрів відпрацювання практичних навичок, впровадження інноваційних освітніх технологій.
 
The article contains the recommendations concerning the strategic planning of the medical higher educational establishments development for the purpose of the efficient use of resources. The essential directions of the improvement of the practical health manpower training are grounded: the creation of university clinics, simulation centre for the practical skills training, adoption of innovations.

В. М. Ціхановськад. е. н., доцент, професор кафедри  менеджменту зовнішньоекономічної діяльності готельно - ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІЛЬНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС

V. M. Tsihanovskad. е. s., a professor of department of management of foreign economic activity hotel-restaurant business and tourism, Vinnitca national agrarian university

STRATEGIC PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN INDUSTRY OF UKRAINE ARE IN CONTEXT OF GENERAL AGRARIAN POLICY OF EU

В статті аналізуються чинники впливу європейської аграрної політики на зовнішньоекономічні відносини ЄС та України, визначено пріоритети Спільної аграрної політики ЄС у контексті створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Сформульовано пропозиції щодо напрямків державної політики євроінтеграції, зокрема, з урахуванням чинника реформування САП та необхідності інтенсифікації розвитку аграрного сектору економіки  України.
 
In the article the factors of influence of the European agrarian policy are analyzed on the external economic relations of ES and Ukraine, certainly priorities of the General agrarian policy of ES in the context of creation of free trade zone between Ukraine and ES. Suggestions are formulated in relation to directions of public policy of Euro integration, in particular, taking into account the factor of reformation of CAP and necessity of intensification of development agroindustrial the sector of Ukraine.

О. Д. Витвицькадоктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниМ. М. Кулаєцькандидат  економічних наук,  професор, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниВ. О. Пабатд.с.-г.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СТИМУЛЮВАННІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. VutvutskaDoctor of Economics, Professor , Head of Department of innovation activities National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Doctor of Economic SciencesM. KulayetsDirector of the Institute of Postgraduate Education, Ph.D., Professor, Department of innovation in agriculture,  National University of Life and Environmental Sciences of UkraineV. PabatDeputy Director of the Institute of Postgraduate Education, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of Regional Administration and Local Government, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATIVE PROCESSES TO STIMULATE AGRICULTURE PRODUCTION

Досліджено особливості інноваційних процесів в стимулюванні агропромислового виробництва.  Обґрунтовано  роль інноваційних процесів в аграрному секторі пов’язаних з динамікою суспільно-політичних змін, спрямованістю розвитку економіки. Проаналізовані показники інноваційної діяльності, передання технологій агропромисловому виробництву. Розкрито чинники, які перешкоджають можливому впровадженню інновацій. Запропоновано принципи механізмів розвитку інноваційно – інтеграційних структур для найбільш результативного запровадження нововведення в агропромисловому виробництві.
 
 Studied of innovation in boosting agricultural production. The role of innovation processes in agriculture linked to the dynamics of social and political change, thrust the economy. The analyzed indicators of innovation, technology transfer agricultural production. Reveals the factors that hinder innovation possible. Principles mechanisms of innovation - integration structures for the most efficient introduction of innovation in agricultural production.

О. О. Романовськийдоктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ: СТИПЕНДІЇ І ГРАНТИ

O. O. RomanovskyiDoctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

STATE SUPPORT OF HIGHER EDUCATION IN ECONOMICALLY DEVELOPED COUNTRIES: SCHOLARSHIPS AND GRANTS

Вивчається досвід державної фінансової підтримки навчання студентів в економічно розвинутих країнах світу. Розглянуто різноманітні типи, форми і джерела надання стипендій і грантів, організації спеціальних стипендіальних програм, підтримка молодих підприємців у США та європейських країнах. Досвід державної фінансової підтримки студентів є важливим для вивчення в Україні в період реформування системи вищої освти.
 
The experience of state financial support for training students in economically developed countries are studied. The various types, forms and sources for scholarships and grants, organizing special scholarship programs to support young entrepreneurs in the US and European countries are considered. Experience of state financial support of students studying is important for Ukraine in the period of reforming of the system of Higher Education.

Р. О. Кулиничдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри математики, статистики та інформаційних технологій Хмельницького університету управління та права

СТАТИСТИЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

R. O. KulynychDoctor of Economic Sciences, Professor of Economics, Head of Department of mathematics, statistics and information technology, Khmelnytsky University of Management and Law, Ukraine

STATISTICAL FORECASTING THE VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION KIEV REGION

Запропоновано спосіб оцінювання методів прогнозування (методу регресійно-кореляційного аналізу та статистичних рівнянь залежностей) на основі аналізу похибок прогнозу із застосуванням методу комплексних статистичних коефіцієнтів. Встановлення похибки прогнозу запропоновано здійснювати шляхом співставлення прогнозованого та фактичного значення показників. Такий ретроспективний підхід дозволяє встановити кращий метод прогнозування. Розрахунки тренду, виконані у статті наведено також графічно з визначенням мінімальних, середніх та максимальних прогнозних значень. Застосування методу статистичних рівнянь залежностей для вивчення змін в динаміці дозволяє зменшити рівень похибки прогнозного розрахунку у зв’язку з тим, що таке вивчення дає змогу отримати науково обґрунтовані результати як при нечисленній, так і численній сукупності рівнів динамічного ряду. Достовірність розрахунків прогнозу явищ та процесів на основі методу статистичних рівнянь залежностей забезпечується шляхом обчислення для досліджуваного рівняння рівня стійкості тренду. З метою визначення інтервальних значень прогнозу (мінімальні та максимальні значення прогнозу) на основі методу статистичних рівнянь залежностей в статті запропоновано використовувати середнє лінійне відхилення.

In this article the method of evaluation of forecasting methods (regression, correlation analysis and statistical dependence equations) based on analysis of the forecast errors using the method of complex statistical coefficients. Installing the forecast error is proposed to carry out by comparing the predicted and actual values of parameters. This retrospective approach allows us to establish the best method of forecasting. Trend calculations made in the article are also graphically with the definition of minimum, medium and maximum predictive values. Application of statistical dependencies equations to study the changes in dynamics can reduce the level of uncertainty of the forecast calculation due to the fact that this study makes it possible to obtain scientifically based results as with a few, and numerous levels of aggregate time series. The reliability of the forecast calculations phenomena and processes on the basis of statistical dependencies equations provided by the calculation for the investigated comparing the sustainability trend. To determine the values of the prediction interval (minimum and maximum values of the forecast) on the basis of the statistical dependencies in Equations paper proposes to use average linear deviation.

Предложен способ оценки методов прогнозирования (метода регрессионно-корреляционного анализа и статистических уравнений зависимостей) на основе анализа погрешностей прогноза с применением метода комплексных статистических коэффициентов. Установка погрешности прогноза предложено осуществлять путем сопоставления прогнозируемого и фактического значения показателей. Такой ретроспективный подход позволяет установить лучший метод прогнозирования. Расчеты тренда, выполненные в статье приведены также графически с определением минимальных, средних и максимальных прогнозных значений. Применение метода статистических уравнений зависимостей для изучения изменений в динамике позволяет уменьшить уровень погрешности прогнозного расчета в связи с тем, что такое изучение позволяет получить научно обоснованные результаты как при немногочисленной, так и многочисленной совокупности уровней динамического ряда. Достоверность расчетов прогноза явлений и процессов на основе метода статистических уравнений зависимостей обеспечивается путем вычисления для исследуемого уравнения уровня устойчивости тренда. С целью определения интервальных значений прогноза (минимальные и максимальные значения прогноза) на основе метода статистических уравнений зависимостей в статье предложено использовать среднее линейное отклонение.

І. М. Крейдичдокт. екон. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Национальний технічний університет України «КПІ»В. В. Іватаканд. екон. наук, доцент, Національний університет кораблебудування, м. МиколаївК. М. Швецьаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

I. KreidychDoctor of Economics, Professor, Head of Theoretical and Applied Economics Department, National Technical University of Ukraine "KPI"V. V. IvataPh.D. in Economics, assistant professor, National Shipbuilding University of Mykolayiv named after Admiral MakarovK. ShvetsPostgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE ENTERPRISES’ BUSINESS PROCESSES REENGINEERING

В статті на основі дослідження теоретичних та методичних підходів щодо реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах, виявлено, що в умовах функціонування вітчизняних підприємств доцільно розглядати реінжиніринг бізнес-процесів як науково-методичний підхід управління підприємством з точки зору антикризового менеджменту. Обґрунтовано потребу в розробленні методичного підходу щодо оцінювання стану процесів і підприємства в залежності від стадії життєвого циклу виробничо-економічної системи. Встановлено, що в умовах економічної кризи реінжиніринг бізнес-процесів може бути ефективним інструментом виявлення та використання прихованих можливостей і ресурсів виробничо-економічних систем промисловості України. Запропоновано віднести до етапів реалізації реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах: діагностику фінансового стану підприємства; діагностику існуючих процесів і оцінювання ефективності управління ними; розроблення бізнес-моделі підприємства; реінжиніринг бізнес-процесів і розроблення нових процесів; моніторинг бізнес-процесів і оцінювання ефективності застосування реінжинірингу на підприємстві.
В цілому у статті розглянуто теоретичне підґрунтя застосування концепції реінжинірингу, підходи та принципи до управління, які притаманні цьому процесу. Зазначено, що реінжиніринг – це нова філософія управління, орієнтована на бізнес-процеси, це не просто один із способів успішного розвитку підприємницької діяльності, це новий спосіб мислення, погляд на побудову компанії як на інженерну діяльність і це складний процес, що потребує комплексного підходу. Систематизовано принципи реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах.
 
In the article on the basis of research of theoretical and methodological approaches to reengineering of enterprises’ business processes, was found that under conditions of domestic enterprises it is appropriate to consider reengineering of business processes as a scientific and methodical approach to business management in terms of crisis management. It was substantiated the need for the development of the methodical approach to the processes and enterprise evaluation depending on the industrial and economic system life cycle stage. It was found that in the economic crisis conditions the business processes reengineering can be an effective tool for identifying and using of hidden capabilities and resources of industrial and economic systems of Ukrainian industry. It was proposed to attribute to the enterprises’ business processes reengineering stages: the enterprise’s financial condition diagnosis; the existing processes diagnosis and the evaluating of their management effectiveness; the development of the enterprise’s business model; the reengineering of business processes and the development of new processes; the business processes monitoring and the evaluation of the reengineering application effectiveness of at the enterprise.
In general, the article discusses the theoretical basis of the reengineering concept, principles and management approaches that are intrinsic to this process. It was indicated that reengineering is a new management philosophy focused on business processes, it is not just one of the ways to successful business development, but it’s a new way of thinking, looking at the enterprise’s construction as at the engineering activities and this is a complex process that requires an integrated approach. It was systematized the principles of enterprises’ business processes reengineering.

Н. В. Потриваєвад. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. PotryvaievaDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Accounting and Audit Mykolayiv National Agrarian University

BALANCED SCORECARD AS AN ANALYTICAL TOOL OF INCREASE OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретичні та методологічні аспекти розробки системи збалансованих показників. Зазначені основні етапи створення системи збалансованих показників для вітчизняних підприємств. Детально висвітлено переваги застосування даного аналітичного засобу підвищення ефективності функціонування суб’єктів господарювання, серед яких одним із ключових є можливість пов’язати стратегічне управління з поточним і оперативним на основі ключових показників ефективності і причинно-наслідкових зв’язків між ними та підвищити ефективність функціонування підприємства.
 
The article deals with theoretical and methodological aspects of the development of the balanced scorecard. Shows the main steps of creating a balanced scorecard for the domestic enterprises. Discussed in detail the benefits of applying the analytical tools of increase of efficiency of functioning of economic entities, among which one key is the ability to link strategic management with current and operational on the basis of key performance indicators and causal relationships between them and to increase the efficiency of functioning of the enterprise.

А. В. Гнєдковк. е. н., декан факультету економіки і фінансів, Донбаський державний технічний університет

ОВЕРДРАФТНЕ КРЕДИТУВАННЯ БАНКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБЛІК ТАКИХ ОПЕРАЦІЙ В БАНКУ

Artur Hniedkovp.h.d. (economical science) Dean of the Faculty of Economics and Finance, Donbass State Technical University

BANKS OVERDRAFT CREDIT OF ENTERPRISE AND ACCOUNT OF SUCH BANK TRANSACTIONS

В статі розглянуто процес управління кредитним потенціалом банку завдяки проведенню овердрафтного кредитування. Проаналізовано теоретичні і практичні аспекти овердрафтного кредитування. Узагальнено теоретичні досліджень і розроблено науково-обгрунтовані рекомендації щодо здійснення бухгалтерського обліку овердрафтного кредитування. Визначено особливості надання овердрафтного кредитування, а також виявлено переваги та недоліки такого виду кредитування. До переваг належать: можливість укладення Генеральної угоди про овердрфтне кредитування на строк до шести місяців; це єдина форма кредитування, при якій не обов'язкове забезпечення; ліміт овердрафтного кредитування встановлюється, виходячи з сукупного середньомісячного кредитового обороту; банк не застосовує мінімальні відсотки ставки за кредитом; можливість проведення кредитування по єдиному позиковому рахунку; відсотки нараховуються тільки на планову дату остаточного погашення заборгованості; відсутня вимога до цільового використання коштів. До недоліків овертдрафтного кредитування відносяться вищі відсоткові ставки за кредитом та наявність комісії банку.
 
The article deals with the management of the bank's lending capacity by holding overdraft loans. Theoretical and practical aspects of overdraft loans are analyzed. Theoretical research and the scientifically-based recommendations for accounting overdraft loans are generalized. The features that provide overdraft credit are indicated in the article and advantages and disadvantages of this type of lending are found. The advantages include: the possibility of signing the General Agreement on overdraft loans for a period to six months; it is the only form of credit, in which pawn is not required; overdraft credit limit is established on the basis of total average credit turnover; the bank does not apply the minimum interest rate on the loan; the possibility of lending on a single loan account; the bank does not apply the minimum interest rate on the loan; the possibility of lending on a single loan account; bank fee rate is charged only on the scheduled final repayment date; there is no requirement for the intended use of finances. The disadvantages of overdraft lending are higher interest rate on the loan and the availability of the bank commission.

Я. В. Глазоваcтарший викладач кафедри економічної кібернетики та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. БердянськН. К. Максишкод. е. н., професор, завкафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Y. V. GlazovaSenior Lecturer, Department of Economic Cybernetics and Finance, Berdyansk State Pedagogical University, BerdyanskN. K. MaksyshkoDoctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF SELF-ORGANIZATION OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITIES OF REGIONS UKRAINE

Робота присвячена дослідженню наявного стану розбудови органів самоорганізації населення в регіонах України, проведенню порівняльний аналіз динаміки перебігу цих процесів за останні п’ять років та перспектив їх подальшого розвитку.
Здійснено аналіз динаміки фактів реєстрації новостворених органів самоорганізації населення з 2010 по 2014 роки в усіх регіонах України. Він показав значущий сплеск у 2012, та особливо сильний у 2013 роках в усіх без винятку регіонах.
Виявлено ключові чинники, які впливають на інтенсифікацію перебігу таких процесів, як на міжрегіональному, так і на внутрішньобласному рівнях.
Проведено порівняння таких демографічних показників, як кількість та щільність населення, віковий склад з кількістю фактів реєстрацій, а також з адміністративною приналежністю територіальних одиниць. Виявлено залежність кількості реєстрації від кількості населення та вікового показника.
Загалом західний регіон нашої держави, на противагу Сходу, демонструє порівняно вищу громадянську активність, створюючи більшу кількість органів самоорганізації населення.
 
The work is devoted to research of the current state of development of community organizations in the regions of Ukraine, carrying out comparative analysis of the flow of these processes over the past five years and prospects for their further development.
This paper analyzes the dynamics of all the forms of the registration of the newly formed community organizations from 2010 to 2014 in all regions of Ukraine. It showed a significant surge in 2012, and an especially strong one in 2013 in all regions without exception.
There were found the key factors affecting intensive processes such as interregional and on internal oblast levels. There were compared such demographics indexes as quantity and density of population, age structure with the registration number of facts and the administrative accessory units. There was revealed dependence of the registration number from the population and age indicator.
In general, the Western region of our country, as opposed to the Eastern one, demonstrates relatively higher civic activity, creating more community organizations.

О. В. Небильцоваканд. екон. наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародного обліку та аудиту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ З ОБЛІКУ ОРЕНДИ

Oksana NebyltsovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Deputy chief of International Accounting and Audit Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

NEW INTERNATIONAL STANDARD ON LEASE ACCOUNTING IMPLEMENTATION ISSUES AND PROSPECTS

Важливість лізингу для реалізації бізнес моделей суб’єктів економічної діяльності на внутрішніх та міжнародних ринках зумовили фокусування автором уваги на новелах Проекту для обговорення ED/2013/6 «Оренда», розробленого спільно Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності та Радою зі стандартів фінансового обліку США. Розкрито поняття оренди, критерії її класифікації на дві групи А і В, відображення в обліку змін умов договору оренди та представлення оренди у фінансовій звітності.
Визначено ключові характеристики, які дозволяють кваліфікувати операції як фінансовий лізинг (оренда) відповідно до норм Конвенції УНІДРУА «Про міжнародний фінансовий лізинг», яка є міжнародно-правовим інструментом уніфікації матеріальних норм та стала частиною законодавства України з 1 липня 2007 р. Формуванню цілісного економіко-правового бачення в українських суб’єктів господарювання сприяло розкриття як загальних підходів, так і особливостей щодо сфери застосування зазначеної Конвенції.
 
A significance of lease for providing of economic entities business models within different internal and international markets determined a focuse of author’s attention on the novels of  Exposure Draft ED/2013/6 Leases which was jointly developed by the International Accounting Standards Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board (FASB).
It’s discovered the definition of lease, criteria of its classification into A and B group, accounting under lease contract modification and lease presentation in financial statements.
It’s researched key characteristics to qualify a transaction as financial leasing transaction according to the rules of UNIDROIT Сonvention on International Financial Leasing which is an international legal instrument of substantive rules unification and had become a part of the legislation of Ukraine since the July 1, 2007. To create a holistic economic and legal vision on behalf of the Ukrainian business entities it is discovered both general approaches and peculiarities of the above mentioned Convention scope of application.

О. О. Бондаренкок. т. н., професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайнуБ. В. Левицькиймагістр кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

O. O. BondarenkoCandidate of Engineering Sciences , Associate professor, Professor of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and DesignB. V. LevytskyіMaster of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

COMPREHENSIVE EVALUATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY: A THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

В статті розглядаються підходи до управління та комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства. Досліджено відмінності у підходах до оцінки рівня економічної безпеки, фінансової безпеки та фінансово-економічної безпеки підприємства. Обгрунтовано необхідність комплексної оцінки фінансово-економічної безпеки на основі застосування системного, процесного, ситуативного, рефлексивного підходів.
 
The author considers approaches to management and comprehensive evaluation of the financial and economic security of an enterprise. The differences in approaches to the level of economic security, financial security, financial and economic security evaluation have been investigated. The need for a comprehensive evaluation of the financial and economic security on the basis of a systematic, process, situational, reflexive approaches has been substantiated.

Ю. В. Махнариловк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КРИЗОВІ ЧИННИКИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Yurii MakhnarylovPhD, Associated Professor of Department of Finance and Financial and Economic Security, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE CRISIS FACTORS OF HOUSEHOLD DEPOSIT BEHAVIOR

В статті досліджується підходи та інструменти, які дозволяють передбачувати вплив кризових чинників на депозитну поведінку домогосподарств. Остання пов’язана з феноменом довіри вкладників до національної банківської системи. Проаналізовано статистику національного регулятора за показниками суми депозитів домашніх господарств в національній та іноземних валютах та різними термінами розміщення коштів. Розраховано темпи росту та приросту депозитів, структурні показники вкладень домогосподарств. Встановлено зв'язок між показниками строкових депозитів та ощадною поведінкою домогосподарств в періоди фінансових криз. Зроблено висновок про способи адаптації домогосподарств до зміни умов розміщення грошових коштів на депозитних рахунках. Підтверджено гіпотезу про формування ставлення домогосподарств до депозитних продуктів банків як до прибуткової діяльності. Запропоновано використовувати депозитні ставки за гривневими рахунками можуть в якості індикаторів підприємницької активності.
 
The article examines approaches and tools that allow to predict the impact of the crisis factors on deposit behavior of households. The latter is connected with the phenomenon of depositors' confidence in the national banking system. Statistics analyzed by the national regulator parameters amounts of deposits of households in national and foreign currencies and different terms of allocation of funds. Calculated deposit growth, structural indicators of investments of households. The relationship between indicators of term deposits and savings behavior of households during the financial crisis. The conclusion on how households adapt to the changing conditions of placement of funds on deposit accounts. Confirmed hypothesis formation ratio of households to bank deposit products as a profitable activity. A use deposit rates of national currency accounts may as indicators of entrepreneurial activity.

О. Г. Дерев’янкок. е. н., доцент, докторант Національного університету харчових технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ КОМПАНІЙ ТА КЛЮЧОВИХ ПАРТНЕРІВ

O. H. DereviankoPh.D. (Econ.), Associate Professor, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

INVESTIGATION OF REPUTATION MANAGEMENT OF FOOD INDUSTRY COMPANIES IN UKRAINE FROM THE STANDPOINT OF TOP MANAGERS AND KEY PARTNERS

В статті автором доведено тезу про залежність активності репутаційного менеджменту від рівня сформованих організаційних передумов в системі репутаційного менеджменту (СРМ) підприємства, з позиції топ-менеджерів компаній та ключових партнерів: чим більш зрілим (досконалим) є організаційний профіль СРМ підприємства, тим більш системним і активним є процес управління репутацією. З позиції топ-менеджерів, лідерами з управління репутацією щодо власного персоналу стали підприємства з розвиненим організаційним профілем СРМ, а найефективніший репутаційний менеджмент переважно за вектором зовнішніх стейкхолдерів підприємства забезпечують компанії зі споживацьким профілем СРМ. Вітчизняні партнери досліджуваних компаній дуже "вузько" бачать інструментарій ефективного репутаційного менеджменту: стосовно них як стейкхолдерів – це умови контрактів і їх дотримання компанією-виробником, в першу чергу в частині програми партнерської лояльності; стосовно персоналу – це соціальна захищеність працівників та програми підвищення їх довіри до компанії. Як і топ-менеджери, партнери віднесли до групи компаній, що ефективно управляють репутацією стосовно власного персоналу, підприємства з розвиненим організаційним профілем СРМ.

In the article the author proved the thesis of the dependence of RM-activity from the level of reputation management organizational conditions in the system of reputation management (SRM), on the standpoint of top managers and key partners: if the organizational profile of SRM is more mature (perfect), the system is more active. From the perspective of top managers, leaders on reputation management on its own staff were enterprises with advanced organizational profile of SRM and company with a consumer profile SRM provide most effective reputation management (external stakeholders' vector). Ukrainian partners understand effective reputation management tools too "narrow", regarding them - these are the conditions of contracts and their enforcement by the manufacturer, especially in terms of partner loyalty program; concerning personnel - is the social protection of workers. As top managers, partners attributed to the group of companies with an efficient SRM on its own staff, the company with advanced institutional profile of the SRM.

К. В. Ковальськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса ШевченкаТ. С. Овчаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. V. KovalskaPHD in economics, associate professor, Taras Shevchenko National University of KyivT. S. OvcharenkoPHD in economics, associate professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF EMPLOYEE MOTIVATION AT INNOVATIVE ENTERPRISE

У статті обґрунтовано важливість дослідження особливостей мотивування персоналу інноваційного підприємства, для якого притаманна невизначеність, труднощі у прогнозуванні результатів праці. Визначено, що при управлінні персоналом інноваційного підприємства слід сконцентруватися на нематеріальних мотивах до інноваційної та творчої активності працівників, серед яких: кар'єрний ріст, похвала, вплив через корпоративні цінності компанії, залучення до управління компанією, можливість вільного вибору тематики досліджень та розробок чи сфери праці, постійний професійний ріст та розвиток особистості. Встановлено, що на кожному етапі інноваційного процесу необхідно застосовувати відповідні мотиви працівників. Запропоновано фактори, що сприяють розкриттю творчих здібностей працівників.
 
In the article it was proved the importance of researching the employee motivation at innovative enterprise, which is characterized with uncertainty and difficulty in predicting the results of work. Determined that HR management at innovative enterprises should focus on immaterial motives for innovative and creative activity of employees, such as career, praise, the impact with company’s corporate values, involving into management, free choice the subjects of research, development or field of activity, professional growth and personal development. Established that at every stage of the innovation process it’s necessary to apply the relevant motives of employees. A factors contributing to reveal creative abilities of employees are determined.

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївО. В. Павлюченкомагістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ ПІСЛЯ ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Iryna TykhaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity and Logistics, National University of Food Technologies, KievOlena Pavliuchenkomaster, National University of Food Technologies, Kiev

GEOGRAPHY UKRAINIAN EXPORTS AFTER THE SIGNING OF THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EU

У статті досліджено географію українського експорту після підписання економічної частини Угоди про Асоціацію з ЄС. Проаналізовано наслідки відкриття європейських ринків для українських виробників, причини падіння експорту та запропоновані шляхи подолання кризового стану.
 
In the article the geography of Ukrainian exports after the signing of the economic part of the Association Agreement with the EU. We analyzed the effects of the opening of European markets for Ukrainian producers, causes fall in exports and the ways to overcome the crisis.

О. В. Лапінк. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаЄ. І. Котовичбакалавр, студент кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ПРОДУКТ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

A. LapinPh.D. Economics, assoc. prof. assistant of foreign trade and innovations activity management chair, Odessa National Polytechnic University, OdessaE. KotovichBA, student of the department of economic systems and management of innovative development, Odessa National Polytechnic University, Odessa

BANKING PRODUCT INNOVATION: THE CONCEPT AND CLASSIFICATION

В умовах стрімкого розвитку фінансового сектору української економіки провідну роль посідає сектор банківського обслуговування. Головною задачею на даному етапі банківських установ є покращення якості надаваємих банківських послуг та розробка і введення нових банківських продуктів. Це забезпечить конкурентоспроможність банку на ринку фінансових послуг та допоможе збільшити клієнтську базу, максимилізувати прибуток та вийти на нові ринки збут банківських продуктів. Для того щоб зменшити ризики невдалої розробки нового банківського продукту, необхідно знати його класифікацію.
 
With the rapid development of the financial sector of the Ukrainian economy a leading role takes banking sector. The main task at this stage of banking institutions is to improve the quality of banking services and the development and introduction of new banking products. This will ensure the competitiveness of the bank's financial services market and help increase its customer base, maximize profits and expand into new markets selling banking products. In order to reduce the risks of failing to develop a new banking product, you must know its classification.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Запорізького національного технічного університету, м. ЗапоріжжяТ. П. Макушинамагістрантка групи ФЕУ-150 Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВВП УКРАЇНИ

N. G. FatyuhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit, Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaT. P. Makyshunamahistrant group FEU-150, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ANALYSIS OF DYNAMICS OF GDP OF UKRAINE

Cтаття присвячена дослідженню динаміки валового внутрішнього продукту України за 2010-2014 роки. Визначені особливості ВВП, методи розрахунку та чинники, що впливають на його динаміку.
 
In the article is sanctified to research of dynamics of gross domestic product of Ukraine after 2010-2014 years. Certain features of GDP, methods of calculation and factors that influence on his dynamics.

Ю. П. Пащенкоспірант,  ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ БАНКІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Y. P. PashchenkoPhD student SHEI "Banking University", Kyiv

EXPERIENCE OF FOREIGN BANKS RESTRUCTURING AND REORGANIZATION FOR OPTIMIZATION OF BANKING IN UKRAINE

У статті розглянуто теоретичні аспекти реорганізації та реструктуризації банків у розрізі зарубіжних та вітчизняних досліджень. Проведене дослідження стану банківської системи України за останнє десятиріччя, а також процесів реорганізації та реструктуризації банків в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід реорганізації та реструктуризації банків. Проаналізовано необхідність застосування світового досвіду реорганізації та реструктуризації банків для оптимізації банківської діяльності в Україні. Розглянуто методи реструктуризації банків у різних країнах, та можливості їх застосування у вітчизняній банківській системі, а також інструменти, які застосовують різні країни для ефективного проведення реорганізації та реструктуризації банків. Запропоновані шляхи застосування та адаптації зарубіжного досвіду реорганізації та реструктуризації банків для оптимізації банківської діяльності в Україні.
 
In the article the theoretical aspects of the reorganization and restructuring of banks in terms of foreign and domestic research. The study the state of the banking system of Ukraine over the last decade, and the processes of reorganization and restructuring of banks in Ukraine. The foreign experience of reorganization and restructuring of banks. Analyzed the need for international experience of reorganization and restructuring of banks to optimize banking operations in Ukraine. Methods restructuring of banks in different countries, and their possible application in the domestic banking system as well as tools that employ different countries for the effective reorganization and restructuring of banks. The ways of application and adaptation of international experience of reorganization and restructuring of banks to optimize banking operations in Ukraine.

Т. О. Степаненкоаспірант, Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. O. Stepanenkograduate student, State Higher Educational Institute "Kiev National Economic University named after Vadym Hetman", Kiev

CONTROLLING IN THE MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE

В статті проаналізовано сутність поняття “контролінг”, здійснено декомпозиційний аналіз поняття “контролінг в управлінні матеріальними ресурсами підприємства”, проаналізовано склад елементів контролінгу з позицій реалізації основних функцій управління. Встановлено, що контролінг є ефективним механізмом, що дозволяє реалізувати принцип інтеграції в управлінні матеріальними ресурсами підприємства. Обгрунтовано концепцію контролінгового механізму реалізації інтегрованого управління матеріальними ресурсами підприємства.
 
The essence of the concept of "controlling" is defined, decomposition analysis of the concept of "controlling in managing of the material resources of the enterprise" is carried, the composition of controlling elements from the standpoint of the implementation of basic management functions are analyzed in the article. It was established that controlling is an effective mechanism for realization of integration principle in managing of the material resources of the company. Established the concept of controlling mechanism for implementing the integrated management of material resources of the company.

В. А. Шпильовийк. е. н., доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту, ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

V. A. ShpilevoyCandidate of Economic Sciences associate Professor of the Department of Economics, Finance, accounting and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the «European university»

FINANCIAL STABILITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CHERKASSY REGION

Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Показники фінансової стійкості містять інформацію для інвесторів, власників та постачальників і характеризують ефективність операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Управління фінансовою стійкістю є одним з основних елементів фінансового менеджменту на підприємстві та необхідною передумовою його стабільного розвитку. Тому необхідно проаналізувати і визначити фінансові можливості промислових підприємств в Черкаській області на перспективу.
 
Financial stability is one of the main conditions of activity, development and guaranteeing of a high competative level of the enterprise. Indicator of financial stability have an information for investors, proprietors and suppliers, and characterize the effectivity of functional, investional and financial activity of the enterprise. Financial stability management is one of the key element of financial management in the enterprise and a necessary prerequisite of its stable development. So, it is necessary to analyse and submit the financial opportunities evaluation of the industrial enterprises in Cherkassy region.

М. В. Шубак. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківА. О. Рудникстудентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

СВІТОВІ ТРЕНДИ БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙ

Maryna ShubaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkіvAnastasiiya Rudnykstudent, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkіv

WORLD TRENDS OF BANKING INNOVATIONS

У статті розглянуто найпоширеніші підходи до визначення поняття «банківська інновація» та її загальні характеристики: «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зменшення витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат.
Проаналізовано розвиток банківських технологій у світі, а також описані найбільш значущі сучасні тренди в цій сфері. Визначено необхідність удосконалення існуючих і впровадження нових банківських продуктів для підвищення конкурентоспроможності банку.
Зроблено висновок, що основними світовими трендами у розвитку банківських інновацій є: тісний взаємозв’язок банку з клієнтом, інтеграція банківської сфери з соціальними мережами, мессенджерами і інтернет-платформами, забезпечення безпеки банківських процесів через впровадження нових інформаційних технологій.
 
The most common approaches to the definition of "banking innovation" and its general characteristics: "strategic effect" of the growth of the customer’s base, reducing costs for banking operations at optimum level of operational risk and operational costs are considered in the article.
The development of banking technologies in the world and the most important modern trends in this field are described in the article. The necessity of improving existing and introducing new banking products to improve the competitiveness of a bank is determined.
It is concluded that the main world trends in the development of banking innovations are: bank’s close connection with the client, the integration of the banking sector with social networks, messengers and online platforms, improving the security policy of banking processes by the implementation of new information technologies.

В. О. Черномораспірант, ДВНЗ «Університету банківської справи» (м. Київ)

РОЗРОБКА БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ПЛАТІЖНИХ КАРТ

V. Chernomorpostgraduate, SHEI “University of Banking” (Kyiv)

DEVELOPMENT OF PAYMENT CARD BASED BANKING PRODUCTS

В умовах щільної конкуренції та зменшення попиту на банківські продукти, збільшується значення цінового фактору на величенну попиту. Вдосконалення існуючих і впровадження нових банківських продуктів виступає важливим інструментом підвищення конкурентоздатності банків і зменшення питомої ваги цінових факторів на величенну попиту.
В статті досліджені напрями, цілі і сучасні тенденції розробки банківських продуктів в сфері платіжних карт та їх тарифікації.
Розробка нових або вдосконалення існуючих банківських продуктів здійснюється з метою утримання і збільшення продажів існуючим клієнтам, залучення нових клієнтських сегментів, підвищення ефективності витрат, зменшення впливу цінових факторів на попит і управління платіжною поведінкою клієнта.
Зазначених цілей можна досягти шляхом управління такими атрибутами карткових банківських продуктів, як вартість і корисність, часова і територіальна доступність, інформаційна і фінансова безпека, зручність і простота використання з метою задоволення потреб клієнтів, виявлених з допомогою опитувань, аналізу платіжної поведінки, звернень і скарг клієнтів, а також шляхом концентрації зусиль на найбільш прибуткових клієнтських сегментів, здійснення перехресних продажів, розробки кобрендінгових продуктів, додаткових послуг і програм лояльності.
 
Because of tight competition and demand decrease for banking products, value of price factor on the demand is increasing. Improvement of existing and introduction of new banking products is an important tool for improving the competitiveness of banks and to reduce impact of price factors on the demand.
In the article are analyzed directions, objectives and current trends of development of card based banking products and determination of fees.
Objective of development of new and improvement of current products is to retain and increase sales to existing customers, attracting new customer segments, increasing cost effectiveness, reducing the impact of price factors on the demand and management of payment behavior of customers.
These objectives can be achieved through management of such attributes of payment card banking products: cost and usefulness, temporal and territorial accessibility, information and financial security, convenience and ease of use to meet customer needs identified through surveys, analysis of payment behavior, customer appeal and complaints, by focusing on the most profitable customer segments, the implementation of cross sales, development co-brand products, additional services and loyalty programs.

О. М. Ковінькокандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ

O. KovinkoPhD, assistant professor of marketing and advertising, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnitsa

FORMATION OF THE THEORY OF MARKETING RESEARCH INTERNATIONAL MARKETS

Розглянуто історичні етапи розвитку міжнародних маркетингових досліджень, найбільш типові визначення маркетингових досліджень, функції та завдання маркетингових досліджень міжнародних ринків. Запропоновано етапи маркетингового дослідження міжнародних ринків з врахуванням вимог часу. Визначено проблеми формування теорії маркетингових досліджень міжнародних ринків, вирішення яких залежатиме від розробки відповідного методичного та інформаційного забезпечення за межами бізнес-діяльності підприємств. Зазначено, що при дослідженні міжнародних ринків підприємства можуть також зазнавати певних труднощів зі збором інформації, причому часто методи підготовки даних для маркетингових досліджень, ефективні у своїй країні, але не підходять за рубежем. У ході збору необхідних даних підприємство може зіштовхнутися із ситуацією, коли взагалі відсутня інформація про товари, потенційних споживачів і конкурентів. Подібна ситуація характерна для багатьох країн, що розвиваються, "нових індустріальних країн" (НІК: ряд країн Азії та Америки), що характеризуються високими темпами економічного зростання. Запропоновано етапи проведення маркетингового дослідження міжнародних ринків з врахуванням специфічних особливостей та рівня складності проведення міжнародних маркетингових досліджень.
 
The historical stages of development of the international market research, determining the most typical market research functions and tasks of marketing research of international markets. Marketing research stages of international markets, taking into account the requirements of the time. The problems of the theory of the formation of market research international markets, which decision will depend on the development of appropriate methodological and information support outside business activity. It is noted that the study of international markets, enterprises can also undergo certain difficulties with the collection of information, often methods of preparation of data for market research, effective in the country, but not suitable abroad. During the collection of the necessary data the company may face a situation where there is no information at all on products, potential customers and competitors. This situation is typical for many developing countries, "newly industrialized countries" (NICs, some countries in Asia and America), characterized by high rates of economic growth. Marketing research stages of international markets, taking into account the specific characteristics and complexity of international marketing research.

М. І. Манилічк. е. н., доцент, Президент ПВНЗ «Буковинський університет», Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. ЧернівціН. В. Штогринецьк. е. н., доцент, Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», м. Чернівці

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ГІРСЬКОЇ ЗОНИ КАРПАТ

M. I. ManylichPh.D., associate professor, President of PHEI “Bukovina University” Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, ChernivtsiN. V. ShtohrynetsPh.D., associate professor, Private Higher Educational Institution “Bukovinian University”, Chernivtsi

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF AGRICULTURE CARPATHIAN MOUNTAIN AREA

Структура сільського господарства залежить від різноманітних економічних, соціальних і політичних чинників. Структурні зміни є результатом комплексного впливу різних сил, які діють у сільському господарстві й поза його межами в посередній і безпосередній способи.
Унаслідок змін, що відбуваються, в гірській місцевості виникає потреба у формуванні нової моделі функціонування сільського господарства, яка поєднуватиме в собі на основі синергії економічні можливості і ресурсний потенціал різних форм господарювання, зокрема:
- приватних сільськогосподарських підприємств, розміщених переважно в нижчих поясах гірської зони;
- державних сільськогосподарських підприємств, які займатимуться виробництвом оригінальної сільськогосподарської продукції та виконуватимуть невиробничі функції, користуючись фінансовою підтримкою;
- фермерських господарств, переважно сімейного типу;
- функціонуючих сільськогосподарських підприємств зі значною (в рамках чинного законодавства) часткою доходів, отримуваних від несільськогосподарської діяльності;
- господарств населення.
Модель також передбачає функціонування в гірській зоні переважно таких способів економічної діяльності в рамках основних форм господарювання, якими в регіоні є господарства населення.
Тому, актуальним питанням є дослідження організаційної побудови сільського господарства гірської зони Карпат.
 
The structure of agriculture depends on various economic, social and political factors. Structural changes are the result of the combined effect of various forces operating in agriculture and beyond in direct and indirect ways.
Because of the changes that occur in mountainous areas is needed in the formation of a new model of agriculture, which combine a synergy based on economic opportunity and resource potential of various forms, including:
- Private farms located mainly in the lower zones of the mountain area;
- State agricultural enterprises engaged in the production of agricultural products and original fulfill non-productive features, using financial support;
- Farms, mostly family type;
- Functioning farm with significant (within the law) share of the proceeds received from non-agricultural activities;
- Farms.
The model also provides for operation in a mountainous area mainly following methods of economic activity within the main forms of management, which is in the region of farms.
Therefore, urgent issues is to study the organizational structure of agriculture mountain Carpathians.

І. А. Педькок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаН. А. Петрищенкостарший викладач кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ОДЕСЬКІЙ РЕГІОН ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

I. A. PedkoPhD Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Business Economy, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdesaN. A.Petryshchenkosenior lecturer Department of Business Economy, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ODESSA REGION AS PART OF UKRAINE'S ECONOMY

Реформування економічної системи України повинно починатися з дослідження стану її складових – регіональних економік. Доцільним вважається аналіз стану регіону, його географічних та економічних особливостей. В статті розглянуто господарський комплекс Одеської області. Проведено аналіз наявних структур економічної діяльності. Досліджено стан транспортної інфраструктури, виявлено значність для країни морського, повітряного та наземного транспорту Одеського регіону. Висвітлено проблеми розвитку рекреаційної та туристичної галузі, аграрного комплексу. Проаналізовано напрями промисловості, що найбільш розвинуті в області. Розраховано динаміку міграційного руху населення. Проведено SWOT аналіз Одеського регіону, підсумком оформлено матричну форму з сильними та слабкими сторонами, можливостями та загрозами. Зроблено висновки щодо необхідності розробки стратегії збалансованого розвитку з урахуванням особливостей регіону.

Reforming the economic system of Ukraine should begin with a study of its components - regional economies. Appropriate considered analysis of the region, its geographical and economic features. In the article assess the economic complex of Odessa region. Conducted analysis of the existing structures of economic activity. Explore state of transport infrastructure, there were detected significance for country infrastructure, water, air, land transport Odessa region. Highlights the problems of recreation and tourism industry, the agricultural industry. Analyzed industry trends, the most developed in the region. Calculated dynamics of population migration. Conducted a SWOT analysis of the Odessa region, the result formalized matrix form with strengths and weaknesses, opportunities and threats. The conclusions about the need to develop a strategy for sustainable development, taking into account characteristics of the region.

В. М. Орелкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»А. М. Орелкандидат економічних наук, викладач кафедри судноводіння та керування судном Миколаївського факультету Морського та річкового транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. M. Orelcandidate of economical science, associate professor of the chair «Economics and Management» Mykolaiv branch PVNZ «European University» (Ukraine)A. M. Orelcandidate of economical science, teacher of department of navigation and vessel control Nikolaev Faculty of Maritime and River Transport of Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sagaydachnogo (Ukraine)

OPTIMIZATION OF ATTRACTING INVESTMENTS IN AGRICULTURAL SECTOR OF THE ECONOMY UKRAINE

В статті розглянуто та досліджено залучення інвестицій в аграрно-промисловий комплекс (АПК). АПК став єдиною галуззю української економіки, яка в останні місяці збільшила обсяги продовольчого виробництва та експорт. На думку деяких інвесторів, українське сільське господарство є «промінцем світла» вітчизняної економіки, і все більше бізнесменів бачить перспективу інвестування в аграрний сектор України. Варто зауважити, що реформування вітчизняного сільського господарства вже розпочато.
 
In article researched to attract investments in the agro-industrial complex (AIC). APC was the only sector of Ukrainian economy, which in recent months has increased the volume of food production and exports. According to some investors, Ukrainian agriculture is "rays of light" of the domestic economy, and more businessmen see the prospect of investing in the agricultural sector of Ukraine. It should be noted that the reform of domestic agriculture has already begun.

С. М. Валявськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка,м. ПолтаваВ. М. Стиценкостудент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

S. N. Valyvskiycandidate of economic sciences, senior teacher of department of economy of enterprise and management of the personnel of the Poltava national technical university of the name of Yuriy KondratukaV. N. StitsehkoStudent of the Poltava national technical university of the name of Yuriy Kondratuka

COMPETITIVENESS OF THE SUGAR INDUSTRY: PROBLEMS OF ACTIVIZATION OF FOREIGN ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS

В статті досліджені основні положення реформи ринку цукру в ЄС, проаналізовано її вплив на функціонування вітчизняних виробників цукру, із загальних закономірностей формування ринку цукру в розвинених країнах виділені ключові, запропоновані напрямки вдосконалення механізму регульованого ринку цукру в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств цукрової промисловості та їх адаптація до умов світового ринку.
 
The article examines the main provisions of the reform of the sugar market in the EU, analyses its impact on the functioning of the domestic sugar producers from the common regularities of the formation of the sugar market in developed countries, highlighted the key directions of improvement of the mechanism of the regulated sugar market in Ukraine with the aim of increasing the competitiveness of the domestic sugar industry enterprises and their adaptation to the conditions of the world market.

Ж. К. Нестеренкок. е. н., професор кафедри фінанси і кредитЄ. В. Шелемехмагістрант  групи ФЕУ-150 Запорізького  національного технічного університету, м. Запоріжжя

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МВФ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

J. K. NesterenkoCandidate of Economic Science, professor of finance and creditE. V. Shelemehmahistrant group FEU-150 Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

COOPERATION WITH IMF UKRAINE: STATE AND PROSPECTS

У статті проаналізована доцільність співпраці України з міжнародним валютним фондом. Розглянута хронологія відносин країни з МВФ та визначено цільове призначення кредитних надходжень за кожним періодом. Розглянуті наслідки цієї співпраці та надано пропозиції щодо їх розвитку.
 
In the article the analysed expediency of collaboration of Ukraine is with an international monetary fund. Considered chronology of relations of country from IMF and the having a special purpose setting of credit receivabless is certain after every period. Considered consequences of this collaboration and suggestions are given in relation to their development.

С. В. Шаровак. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університетД. О. Рудьковськиймагістр кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

S. V. SharovаPh.D., assistant professor of "Finance and Credit" Zaporizhzhya National Technical UniversityD. A. Rudkovskymaster of the Department "Finance and credit" Zaporizhzhya national technical University

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE FOREIGN EXCHANGE MARKET OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ENSURING FINANCIAL INDEPENDENCE

У статті досліджено стан валютного ринку України за останні роки. Проведена оцінка впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на формування грошово-кредитного ринку і валютних відносин на ньому. Розглянуто політику НБУ щодо регулювання валютного ринку. Визначені фактори впливу на валютний ринок  та шляхи поліпшення його стану. Проаналізовані основні тенденції валютного ринку України і визначенні майбутні перспективи.
 
In the article the state of the currency market of Ukraine in recent years. The evaluation of the impact of internal and external factors on the formation of the money market and currency relations on it. Considered policy of the NBU to regulate currency market. The factors influence the currency market and ways to improve his condition. The basic trend of the currency market of Ukraine and identifying future prospects.

Л. Б. Райновастарший науковий співробітник відділу податкової системи, ДННУ «Академія фінансового управління», м. Київ

СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ ЛІБЕРАЛЬНИХ РЕФОРМ НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ

L. Rainovasenior scientific employee in the Department оf the tax system Academy of Financial Management, Ministry of Finance of Ukraine, Kyiv

SOCIAL CONSEQUENCES OF LIBERAL REFORMS ON AN EXAMPLE OF GEORGIA

В статті досліджено соціальні наслідки проведених ліберальних реформ в Грузії і, зокрема, податкової реформи в розрізі зарплатних податків. Оцінено можливість реалізації в Україні ліберальної моделі податкової реформи в розрізі зарплатних податків за прикладом Грузії.
 
Social consequences of conducted liberal reforms in Georgia and, in particular, tax reform in the context of salary and payroll taxes are researched in article. The possibility of implementation of the liberal model of tax reform in Ukraine in the context of salary and payroll taxes by an example of Georgia is estimated.

Н. М. Заріцькааспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

N. N. ZaritskayaPostgraduate, Kyiv National University of Technologу and Design

ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTS OF ENTERPRISE

В статті досліджено особливості формування споживчого попиту та асортименту продукції, основні критерії конкурентоспроможності товарів. Запропоновано методику порівняльної оцінки конкурентоспроможності для оцінки конкурентних переваг продукції легкої промисловості шляхом її порівняння з товарм-еталоном.
 
In the article the features of formation of consumer demand and product mix, the basic criteria of competitiveness of products. The method of comparative evaluation to assess the competitiveness of the competitive advantages of light industry by comparison with its standard-tovarm.

Н. П. Мацелюхдокторант Національного університету ДПС України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

N. P. MatseluchBW of doctoral degree of National University of state tax service of Ukraine

THE METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PRICING AT THE SECURITIES MARKET

Стаття присвячена формуванню методологічних засад ціноутворення на ринку цінних паперів. Сформульовано особливості та передумови формування методологічних підходів до ціноутворення на ринку цінних паперів. Обґрунтовано складові методології дослідження ціноутворення на ринку цінних паперів.
 
The article is sanctified to forming of methodological principles of pricing at the securities market. Features and pre-conditions of forming of the methodological approaches for pricing at the market of securities were set. Component methodologies of research of pricing at the securities market were defined.

О. В. Григорашвикладач, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. V. Grygorashlecturer, University of Customs and Finance

STATE SUPPORT AND FISCAL AND TAX INSTRUMENTS TO STIMULATE SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

У статті проаналізовано теоретичні засади поняття бюджетно-податкових важелів стимулювання розвитку малого підприємництва у нормативно-правовій та науковій літературі, узагальнено підходи до класифікації бюджетних та податкових важелів. Визначено методи впливу на регулювання діяльності малого підприємництва у національній та світовій практиці. Дано оцінку ефективності застосування державної підтримки та бюджетно-податкових важелів розвиту малого підприємництва як інструментів стимулювання підприємницької активності, сприяння зайнятості населення, забезпечення пропозиції на внутрішньому ринку та нарощування бюджетних доходів.
 
The article contains the analyzes of the theoretical bases of the concept of fiscal instruments to stimulate the development of small business in the legal and scientific literature, generalized the classification approaches of budgetary and fiscal levers. The methods of influence on the regulation of small business in national and international practice are defined. The estimate of the effectiveness of state support and fiscal instruments to develop small businesses as tools to stimulate entrepreneurship, promote employment, ensure domestic supply and increase budget revenues are given.

С. В. Безвухк. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Хмельницький національний університет

ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

S. V. BezvuhPhD, Senior Lecturer, Department of Finance and Banking, Khmelnytsky National University

LIQUIDITY OF BANK: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

У статті проаналізовано підходи до трактування терміну «ліквідність банку» за різними науковцями в розрізі економічних ознак (економічна сутність; своєчасність виконання зобов’язань; розмір виконання зобов’язань; суб’єкти, перед якими банк виконує свої зобов’язання; втрати, що зазнає банк при забезпечені ліквідності; види зобов’язань, які виконує банк; джерела поповнення високоліквідних активів) та надано власне визначення. Визначено взаємопов’язаність понять «ліквідність банківської системи», «ліквідність банку», «ліквідність балансу банку», «ліквідність активів і пасивів». Розглянуто фактори впливу на ліквідність банку та запропоновано їх групувати за мега (на рівні світової економіки чи іноземних держав), макро (на рівні національної економіки), мезо (на рівні банківської системи) і мікро (на рівні банку) рівнями.
 
In the article, going is analyzed near interpretation of term "liquidity of bank" after different scientists in the cut of economic signs (economic essence; timeliness of fulfilling commitment; size of fulfilling commitment; subjects before which a bank executes his obligations; loss which tests a bank at provided to liquidity; types of obligations, which are executed by a bank; sources of addition to the high liquidity assets) and own determination is given. Intercommunication of concepts "liquidity of the banking system", "liquidity of bank", "liquidity of bank statement", "liquidity of assets and passive voices" is certain. The factors of influence are considered on liquidity of bank and they are suggested to group after меgа (at the level of world economy or foreign states), macro (at the level of national economy), меzо (at the level of the banking system) and micro (at the level of bank) by levels.

М. С. Бардашстудентка кафедри економічної кібернетики та маркетингу 5 курсу Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївВ. В. Подольнак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївК. К. Писанецьк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ВІКОННИХ СИСТЕМ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ СКЛА

M. S. Bardashstudent of the Department of Economic Cybernetics and Marketing 5th year, Kyiv National University of Technology and Design, KyivV. V. PodolnaPh. D., associate professor , assistant professor of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, KyivK. K. PysanetsPh. D., associate professor , assistant professor of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ANALYSIS OF ENERGY SAVING WINDOW`S SYSTEM IN UKRAINIAN MARKET OF GLASS

У статті наведено результати дослідження рівня споживання енергозберігаючих склопакетів на ринку скла України. Визначено подальші тенденції розвитку виробництва склопакетів. Проаналізовано причини спаду виробництва світлопрозорих конструкції, структуру та основні показники ринку склопакетів та ринку скла в цілому.
 
The article is devoted to key aspects of energy-efficient insulating glass on the market of glass of Ukraine. Also, in this article was Determined further trends manufacture glass. The reasons of recession translucent design, structure and key market indicators insulating glass and the market of glass as a whole.

І. І. Чуницькак. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Національний університет ДПС України

ДО ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ РИНОК»

I. I. ChunitskaiaPhD in economics, associated professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

THE THEORETICAL CONCEPTUALIZATION OF THE TERM "FINANCIAL MARKET"

Стаття присвячена з’ясуванню питань, пов’язаних із визначенням та наповненням поняття «фінансовий ринок» як теоретико-методологічного базису конкретних управлінських кроків щодо функціонування і розвитку цього ринку в умовах глобальної фінансиалізації, що охопила національну економіку та світову в цілому.
 
The article is devoted to clarifying the issues related to the definition and content of the concept of "financial market" as the theoretical-methodological basis of specific administrative steps for the functioning and development of this market in terms of global financialisation affecting the national economy and the world as a whole.
 
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с определением и наполнением понятия «финансовый рынок» как теоретико-методологического базиса конкретных управленческих шагов относительно функционирования и развития этого рынка в условиях глобальной финансиализации, что охватила национальную экономику и мировую в целом.

Р. М. Циганст. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукА. О. Синятостудентка 3 курсу кафедри обліку аналізу та аудиту Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ: ЗА Й ПРОТИ

R. M. Tsyganelder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, KremenchugА. О. Synyatostudent 3th year in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

SHALE GAS PROSPECTS IN UKRAINE: PROS AND CONS

У статті розглянуто проблему необхідності забезпечення України альтернативними джерелами енергії, зокрема сланцевим газом. Представлено рівень запасів сланцевого газу в Україні та світі. Досліджено зростання обсягів видобутку нетрадиційного газу та доцільність його використання як альтернативного енергоносія. Визначено основні ризики видобутку сланцевого газу та методи зниження їх впливу на зовнішнє середовище.
 
The article deals with some question regarding the essential keeping Ukraine supplied with the alternative energy resources, in particular shale gas. The amount of shale gas deposits is presented both is Ukraine and in the world. The increasing volume of shale gas extraction and reasonable use of it as the alternative energy source are investigated as well. The main risks of shale gas output and methods of struggle against them are also described and determined.

С. М. Белінськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. МиколаївМ. А. Токарстудент 615М групи, Чорноморський державний університет імені Перта Могили, м. Миколаїв

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

S. M. BelinskaPh.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv cityM. A. Tokar615m group student, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv city

MECHANISM OF INVESTMENT ENVIRONMENT FORMATION

Стаття присвячена формуванню механізму інвестиційного середовища. Визначено, що необхідно розробити адаптовані до вітчизняних економічних та правових умов основні принципи побудови вільних економічних зон, визначити систему цілей, встановити загальнодержавні пріоритети галузевої та функціональної орієнтації. Доведено, що дотримання обов’язкових умов можуть відкрити нові можливості розвитку інвестиційної діяльності при застосуванні механізму державного регулювання.
 
The article is devoted to formation of investment environment mechanism. Defined that it is necessary to develop main principals of free economic areas constructioning which must be adapted to domestic economic and legal conditions, determine aims system, set national priorities of branch and functional orientation. Proved that abidance by mandatory conditions can open new opportunities of investment activity development by application of state regulation mechanism.

Н. В. Попрозманканд. екон. наук, доц. каф. Економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Natalia V. Poprozmankand .ekon. nauk Assoc. Dep. Economic Cybernetics of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION

У статті акцентується увага на тому, що у глобалізованому просторі сучасні економічно розвинені країни досягли своїх макроекономічних показників зростання й розвитку за рахунок інноваційного шляху розвитку, застосування ефективних способів організації процесу виробництва, новітніх інформаційних систем та технологій, досвідченого, кваліфікованого й креативно мислячого трудового персоналу.
Розглянуто методологію оцінки ефективності впровадження новацій чи інновацій у виробничий процес та визначено, що така методологія буде містити класичну та специфічну (прикладні методичні розробки, особливості нововведень чи способу виробництва, ступінь їх впливу на кінцевий результат функціонування та ступінь використання потенціалу техніки технологій) складову.
У статті відзначено, що однією з особливостей і водночас викликом національної економіки є сировинна структура експорту, що означає, що додана вартість переходить у не національну, а в економіку країни-імпортера сировини. А тому питання застосування для національних виробників товарів і послуг сучасних, ресурсозберігаючих техніки й технологій є невідкладним.
 
The article focuses on the fact that in a globalized spacious, modern economically developed countries achieved their macroeconomic indicators of growth and development through innovative development, the use of effective ways of organizing the production process, advanced information systems and technology, experienced, skilled and creative thinking labor staff.
The methodology of evaluating the effectiveness of innovation or innovation in the production process and determined that this methodology will include classical and specific (applied methodological developments, especially the innovation or production method, the degree of their influence on the final result of the operation and use of the potential degree of engineering technologies) component.
The article stipulates that one of the features of both the challenge and the national economy is the raw material structure of exports, which means that the value added goes not in the national and in the economy importing raw materials. And because the application to domestic producers of goods and services of modern, resource-saving techniques and technologies is urgent.

А. В. Клімовк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ

A. V. Klimovcandidate of economic sciences, associate professor of Department of accounting, Kharkiv National Economic University named after S. Kuznets

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF STRATEGIC ACCOUNTING

У статті розглядаються теоретико-методичні засади формування стратегічного обліку. Доведено необхідність пошуку нових підходів до організації облікової системи підприємства із додавання ознак перспективності та стратегічності. Проаналізовано погляди вчених щодо системи показників для стратегічного обліку та проведено семантичний аналіз поняття "стратегічний облік". Пропонується під стратегічним обліком розуміти систему традиційного управлінського обліку, що поширена до аналізу зовнішнього бізнес-середовища (конкурентів, постачальників, споживачів, зовнішніх економічних умов, дій держави та ін.), в якій підприємство здійснює свою діяльність, тобто спрямована на збір інформації, що враховує стратегічну позицію підприємства на ринку, диференціацію його продукції, ланцюжок формування цінностей тощо. Зазначено, що процес стратегічного обліку повинен включати в себе такі елементи: облік; стратегічний аналіз; стратегічне планування; стратегічний контроль. Підкреслено, що елементи стратегічного обліку пристосовані для розпізнавання потенційно можливих небезпек та запобігання банкрутства господарюючих суб'єктів та потребують подальшого методичного розкриття.
 
The article examines the theoretical and methodological principles of forming strategic accounting. The necessity of finding new approaches to enterprise accounting system with added features and prospects strategic. Analyzed the views of scientists on the scorecard for strategic accounting and performed semantic analysis of "strategic accounting". Proposed under the strategic accounting to understand the traditional management accounting system that extended to the analysis of the external business environment (competitors, suppliers, customers, external economic conditions, state action and so on.), in which the company operates, is aimed at collecting information considers strategic position on the market differentiation of its products, chain formation of values and so on. Indicated that the strategic account should include the following elements: accounting, strategic analysis, strategic planning, strategic control. It is emphasized that the strategic elements of accounting adapted to identify potential hazards and preventing possible bankruptcy of economic entities and require further methodological disclosure.

Н. В. Булецааспірант, Ужгородський національний університет, м. Ужгород

ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

N. V. Buletsagraduate student, Uzhgorod national University, Uzhgorod

FISCAL DECENTRALIZATION AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

В статті розкрито поняття міжбюджетних відносин з позицій їх впливу на соціально-економічний розвиток регіонів. Такі відносини базуються на взаємообумовленому русі коштів між бюджетами різних рівнів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів, а також сприяння зростання суспільного добробуту на території країни. Встановлено, що особливості організації системи міжбюджетних відносин взаємопов’язані зі ступенем самостійності місцевого самоврядування в регіоні. Така організація залежить від обраної форми розвитку міжбюджетних відносин – централізованої та децентралізованої. На основі аналізу теоретичних досліджень в сфері міжбюджетних відносин визначено сутність фіскальної децентралізації як сучасної форми міжбюджетних відносин. Обґрунтовано, що в умовах соціально-економічного розвитку регіонів найбільш затребуваною формою міжбюджетних відносин є помірна фіскальна децентралізація, яка враховує особливості централізованої та децентралізованої форм міжбюджетних відносин.
 
In the article, the concept of intergovernmentalfiscal relations in terms of their impact on the socio-economic development of regionsis presented. These relationships are based on interdependence of funds’movement between the different levels of budgets aimed atthe socio-economic development of regions, and the growth of social welfare in the country. It is established that the characteristics of the system of intergovernmental fiscal relations linked to the degree of autonomy of local government inthe region. Such an organization depends on the chosen form of intergovernmental fiscal relations – centralized and decentralized. Based on the analysis of theoretical research in the field of intergovernmental relations the essence of fiscal decentralization as a modern form of intergovernmental relationsis presented. Proved that in terms of socio-economic development of regions most popular form of intergovernmental fiscal relations is moderate fiscal decentralization, which takes into account the centralized and decentralized forms of intergovernmental relations.

Т. І. Руткевичаспірантка кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

T. I. Rytkevichpostgraduate student of department of agricultural management, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

ECONOMIC EFFICIENCY OF MILK PRODUCTION

Викладено теоретичні основи підвищення економічної ефективності виробництва молока. Визначено, що для оцінки економічної ефективності виробництва молока потрібно використовувати відповідні критерії і систему взаємопов’язаних показників. Проаналізовано динаміку основних показників економічної ефективності виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України та розроблено пропозиції щодо підвищення її рівня. З’ясовано, що для ефективного виробництва молока одним з головних чинників є формування високопродуктивного стада. Молочне стадо є головним засобом у виробництві молочної сировини й від його продуктивності залежать результати виробництва господарюючих суб'єктів. Проведено аналіз економічної ефективності виробництва молока за допомогою системи відповідних показників. Розглянуто витратну частину виробництва молока. Розроблено пропозиції для підвищення економічної ефективності молочної галузі.
 
The theoretical basis of economic efficiency and quality of milk. It is determined that to assess the economic efficiency of milk production should be used relevant criteria and a system of interrelated indicators. The dynamics of main indexes of milk production economic efficiency by the agricultural enterprises of Ukraine is analyzed in the article and the offers of increase its level are developed. It was found that one of the main factors for efficient milk production is the formation of highly productive herd. Dairy herd is a major tool in the production of raw milk and its performance depends on the results of production businesses. The economic efficiency of milk production was analyzed through a system of appropriate indicators. Milk production costs were considered. Suggestions to improve the economic efficiency of the dairy industry are given.

О. М. Шуплатстарший викладач кафедри банківських інвестицій, КНЕУ ім. В. Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ТУРИЗМ» У СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

O. Shuplatsenior lecturer of Investment Banking Department of "Kyiv National Economic University", Kyiv

FORMATION OF THE CONCEPT OF "TOURISM" IN THE MODERN ECONOMIC SCIENCE

Статтю присвячено проблемі формування поняття туризму, як виду економічної діяльності в сучасній економічній науці. Здійснено аналіз дефініції «туризм» вітчизняними та іноземними науковцями та уточнено зміст цього поняття. Визначено основні складові поняття «туризм» з економічної, споживчої та соціокультурної  точки зору.
 
This article is devoted to the problems of the formation of the concept of tourism in modern economic science used for the description of tourism as a type of economic activity. The definition of the tourism given by domestic and foreign scientists has been analyzed and the content of this concept has been clarified. Detected the main components of the concept of "tourism" in economic, consumer and sociocultural terms.

І. М. Польовак. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та банківського бізнесу, Львівська комерційна академія

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

I. M. PolovaPhD, associated professor of Financial and Economic Security and Banking Business Department, Lviv Academy of Commerce

MODERN APPROACHES TO UKRAINIAN BANKS RELIABILITY ASSESSMENT

У статті здійснено оцінку надійності п’яти українських банків-лідерів на фінансовому ринку за методикою В. Кромонова. Аналіз основних коефіцієнтів, що визначають надійність банків, засвідчив негативні тенденції в банківській системі та зниження у 2014р. рівня надійності найбільш стабільних банків країни, що актуалізує питання перегляду підходів до оцінки та врахування додаткових критеріїв. Запропоновано використовувати в інтегральному індексі надійності додатковий коефіцієнт «соціальної відповідальності банку», який дозволить оцінити довгострокову надійність банку оскільки включає м’які фактори: взаємодія з зацікавленими сторонами, екологічність, управління, турбота про персонал тощо. Застосування м’яких критеріїв потребує експертної участі й чіткого визначення вагомості кожного з факторів, проте врахування значимості соціальної відповідальності банківської установи в сучасних умовах гарантуватиме довгострокову надійність в конкурентному середовищі.
 
Reliability assessment of the five Ukrainian banks - financial market leaders is done in the article using the V.Kromonov technique. Analysis of the main factors that determine the reliability of banks showed negative trends in the Ukrainian banking system and the reliability index of the most stable banks in the country decrease in 2014. This actualizes necessity of reviewing assessment approaches and additional criteria consideration. It is proposed to use in the integral reliability index additional factor - “bank social responsibility”, which allows evaluating long-term reliability of a bank and includes soft factors such as interaction with stakeholders, environmental management, staff care, etc. Soft criteria using requires experts’ participation and clear definition of each factor weight, herewith banking institutions social responsibility importance consideration in modern conditions guarantee high level of long-term reliability in the competitive environment.

Л. П. Рогатінак. е. н., Одеська національна академія харчових технологій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

L. P. Rogatinacandidate of economic sciences, Odessa National Academy  of Food Technologies

METHODOLOGICAL BASIS FOR THE DEFINITION OF THE CATEGORIES OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES

У статті визначено методологічні засади економічної безпеки суб’єктів господарювання з позицій макро- та мікроекономічних підходів. Здійснено групування визначень, виявлені їх переваги і недоліки. Обґрунтовані чинники їх змін як відповіді на зміни умов господарювання, етапів та завдань розвитку. Вказане розуміється як основа здійснення системного управління економічною безпекою.
 
The article defines the methodological foundations of economic security of economic subjects from the standpoint of macro- and microeconomic approaches. Grouping definitions, identified their advantages and disadvantages. It justifies factors of their changes as a response to changing economic conditions, stages and tasks of development. Specified is understood as a framework for the systemic management of economic security.

М. М. Ігнатенкок. е. н., докторант, Уманський національний університет садівництва

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ

N. N. Ignatenkocandidate of economic sciences, doctoral candidate, Uman National University of Horticulture

PROBLEMS AND PROSPECTS OF INCREASING RURAL EMPLOYMENT ON THE PRINCIPLES OF SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті розглянуті проблеми зайнятості сільського населення, здійснена оцінка її рівня, структури та динаміки, тенденцій розвитку. Виявлені чинники нестабільності зайнятості. Визначені можливості підприємств агросфери та сільських домогосподарств у її забезпеченні. Обґрунтовані перспективи її підвищення на засадах соціальної відповідальності.
 
The article considers problems of employment of rural population, assess its level, structure and dynamics, development trends. The factors of instability of employment. Identified opportunities of agricultural enterprises and rural households to support. Grounded prospect of its increase on the principles of social responsibility.

Є. Є. Дмитрієвкандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Українська академія банківської справи, м. Суми

СУЧАСНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ТА КОНЦЕПТ-МОДЕЛЬ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Ye. Ye. DmytriievPh.D. in Economics, Associate Professor at the Department of international economics, Ukrainian Academy of Banking, Sumy

MODERN MACROECONOMIC THREATS TO ECONOMIC SECURITY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN AND THE CONCEPT MODEL OF IT NEUTRALIZATION

В статті розглянуто сучасні макроекономічні загрози розвитку економіки Республіки Казахстан, серед яких виділено проблему залежності економічного зростання країни від цін на енергоносії, екстенсивна модель сировинного економічного зростання та вичерпання її можливостей, залежність економіки від кон’юнктури на зовнішніх товарних та сировинних ринках, значна доля іноземного капіталу в добувному секторі економіки, і як результат несприятливої кон’юнктури – девальвація національної валюти. На базі системного підходу запропоновано концепт-стратегію нейтралізації макроекономічних загроз розвитку, що включає модернізацію економіки країни, з переходом до інноваційної моделі розвитку, розвиток переробної промисловості, з виробництвом продукції з високою доданою вартістю, диверсифікацію товарного експорту, а також залучення міжнародних інвестицій в різні галузі економіки, стимулювання внутрішнього інвестування, більш ефективне застосування грошово-кредитних механізмів стимулювання економічного зростання.
 
In the article modern macroeconomic threats of the Republic of Kazakhstan economic development are considered, among which such problems were allocated: economic growth dependence on energy prices, extensive model of raw materials based economic growth and the exhaustion of its capabilities, dependence of the economy on the foreign commodity and raw materials markets environment, significant share of foreign capital in the mining sector, and as a result of its unfavorable conjuncture − devaluation of the national currency. On the basis of the system approach the concept-strategy of macroeconomic development threats neutralization was suggested, which includes country’s economy modernization with transition to an innovative model of development, evolvement of processing industry with transition to high added value products manufacturing, diversification of commodity exports, and attracting of foreign investment to the various economy sectors, stimulation of domestic investment and more effective utilization of monetary economic growth encouragement mechanisms.

Г. М. Лучикасистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УПРАВЛІННІ

H. M. Luchykassistant, Bukovyna State Finance and Economics University, Ukraine

ACCONTING POLICY AS A TOOL FOR ACCOUNTING AND ANALYTICAL INFORMATION MANAGEMENT

В статті розкрито поняття “облікова політика” як складова частина системи бухгалтерського обліку. Доведено, що організація бухгалтерського обліку вимагає вибору комплексу методичних прийомів, способів та процедур підприємством на основі чинного законодавства, таким комплексом в організації бухгалтерського обліку на підприємстві є облікова політика. Удосконалено визначення поняття “облікова політика” як сукупності правил, прийомів та обліково-аналітичних процедур щодо відображення у системі бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності підприємств з метою забезпечення якісною обліково-аналітичної інформаційною базою систему управління.
Визначено завдання облікової політики, аспекти її формування, критерії ефективності. Сформовано елементи облікової політики з метою удосконалення процесу її формування, підвищення рівня якості складання та подання фінансової звітності. Запропоновано чотирьохрівневу структуру облікової політики підприємства: управлінський, технічний, методологічний, організаційний, з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
 
The purpose of the paper is deals with the concept of "accounting policies" as part of the accounting system. Proved that the organization of accounting requires choosing a set of methodological techniques, methods and procedures now based on existing legislation, such as complex accounting at the company is accounting policy. Improved definition of "accounting policies" as a set of rules and methods of accounting and analytical procedures on display in the accounting system of economic activity of enterprises to provide quality accounting and analytical information base management system.
Defined task accounting policy aspects of its formation, performance criteria. Formed elements of accounting policy to improve the process of its formation, increase the quality of preparation and presentation of financial statements. A four-level structure of the company's accounting policies, management, technical, methodological, organizational, in order to improve decision-making.

О. С. Покрасстудентка 6-го курсу спеціальності «Міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. КиївС. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. Київ

ГЛОБАЛЬНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇН У ВИМІРАХ  ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ, ІННОВАЦІЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. S. Pokras6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, KyivS. V. VoitkoDoctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, Kyiv

GLOBAL COMPETITIVENESS IN THE DIMENSIONS OF HUMAN, INNOVATIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Надано визначення поняттям «міжнародна конкурентоспроможність країн», «глобальна конкурентоспроможність країн», «індекс людського розвитку», «індекс сталого розвитку». Проаналізовано зв’язок між показником добробуту, вираженого індексом людського розвитку, та конкурентоспроможністю, представленого індексом глобальної конкурентоспроможності, двадцяти країн з найвищим рівнем конкурентоспроможності. Проведено аналіз залежності між високотехнологічним експортом та індексом глобальної конкурентоспроможності даних країн. Проаналізовано зв’язок між показником сталого розвитку, вираженого індексом сталого розвитку, та індексом глобальної конкурентоспроможності двадцяти країн вибірки. Зроблено висновки щодо кожної моделі залежності вищезазначених показників. Надано низку висновків та рекомендації з підвищення рівня конкурентоспроможності України через покращення добробуту населення, технологічних показників і сталого розвитку. Сформовано значення результатів дослідження та надано рекомендації щодо подальшого їх використання.
 
We perovided the definition of "international competitiveness countries", "global competitiveness", "human development index", "sustainability index". We analyzed the relationship between the welfare expressed human development index, and competitiveness, presented by the Global Competitiveness Index,using the list twenty countries with the highest competitiveness. We provided the analysis of the relationship between high-tech exports and global competitiveness index of these countries. We analyzed the link between sustainable development indicators, expressed index of sustainable development and global competitiveness index, twenty of the sample. We made the conclusions to each model, depending on the above parameters. We provided a number of conclusions and recommendations to improve Ukraine's competitiveness by improving welfare, technological performance and sustainable development. We formed values of the research results and recommendations on their further use.

В. А. Наберухінсудовий експерт, Київський експертно-дослідний центр судових експертиз, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. A. Naberuhinforensic expert, Kyiv expert and Research Center of Forensic Examinations, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE AGRICULTURAL SECTOR UKRAINE

Стаття присвячена узагальненню напрямів залучення об’єктів інтелектуальної власності в господарську діяльність аграрних підприємств з метою формування додаткового джерела доходів.
Запропоновано визначення терміну “комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності” як комерційного використання права на об’єкт інтелектуальної власності в фінансово-господарській діяльності підприємства за призначенням відмінним від основного шляхом укладення ліцензійних договорів, договорів купівлі-продажу, франчайзингу, застави, внесення до статутного капіталу та залучення її до інших цивільно-правових угод у поєднанні з матеріальними та іншими нематеріальними активами з метою отримання додаткового прибутку.
Визначено сім найбільш перспективних напрямів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності до яких віднесено: зміна форми та суб'єкта влас­ності; оптимізація економічної ефективності діяльності підприємства; передача прав на інтелектуальну власність (купівля-продаж, ліцензійне використання, франчайзинг); заставні операції; страхування майна; врахування в статутному капіталі, вирішення організаційно-право­вих питань.
Наголошено на необхідності формування ефективних організаційно-економічних механізмів комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в аграрному секторі економіки України як передумови зростання рівня капіталізації та інвестиційної привабливості як окремих суб’єктів господарювання так і аграрної галузі в цілому.
 
The article is devoted to generalization directions involvement of intellectual property in economic activities of agricultural enterprises in order to create additional sources of income.
A definition of "commercialization of intellectual property" as a commercial use of intellectual property in the financial-economic activity of the enterprise for the purpose other than the primary by entering into licensing agreements, sales contracts, franchising, collateral registration in the share capital and the involvement of other civil contracts combined with other material and intangible assets in order to obtain additional income.
Seven of the most promising areas of commercialization of intellectual property which include: change in form and subject of property; optimize the economic efficiency of the enterprise; transfer of intellectual property rights (sale, license usage, franchising); embedded operation; property insurance; incorporation in the share capital, solving organizational issues.
The necessity of formation of effective organizational and economic mechanisms of commercialization of intellectual property in the agricultural sector as a prerequisite for Ukraine increased level of capitalization and investment attractiveness of individual businesses and the agricultural sector as a whole.

В. В. Пустоваровздобувач, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

БЮДЖЕТНІ РЕСУРСИ В СТРУКТУРІ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

V. V. PustovarovCandidate “Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science”

BUDGETARY RESOURCES IN THE STRUCTURE OF CAPITAL INVESTMENTS IN UKRAINE

У статті досліджено тенденції спрямування бюджетних ресурсів на фінансування капітальних інвестицій в економіці України. Проаналізовано стан валового нагромадження основного капіталу і матеріальних оборотних коштів в Україні в 2007-2014 рр. та залежну від цих процесів динаміку капітальних інвестицій за видами активів і видами економічної діяльності суб’єктів господарювання. Показані зміни економічної класифікації видатків бюджету, що засвідчили зниження частки капітальних видатків в загальній структурі з 14% у 2006 році до 3,9% у 2014 році. Доведена наявність диспропорцій у бюджетному регулюванні поточних і капітальних видатків бюджету, що не дозволяє посилити вплив держави на розвиток індустріальних галузей, не відповідає пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в Україні та потребує кардинальної зміни структури видатків бюджету на користь інноваційної та капітальної складової.
 
In the article investigate the trends in allocation of budget resources for capital investments in Ukraine's economy. Also in the article analyzed state gross fixed capital formation and material working funds in Ukraine in 2007-2014 and dependent on the dynamics of these processes capital investment by assets and economic activities entities. Over and above in the article show following changes in the economic classification of expenditures budget that showed declining share of capital expenditures in total structure with 14% in 2006 to 3.9% in 2014. Proven availability imbalances in the budget management of current and capital expenditures budget that does not allow the state to increase the impact of industrial development industries, does not meet the priority directions of innovation activity in Ukraine and requires a fundamental change in the structure of expenditures favor innovation and capital component.

О. Є. Баришніковак. е. н., доцент кафедри теоретичної та практичної економіки, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

O. Ye. Baryshnikova

THE LABOR MARKET: THE TRENDS AND PARTICULARITIES OF DEVELOPMENT

У статті за матеріалами державної статистичної звітності України розглянуто тенденції на ринку праці; проаналізовано динаміку та регіональну варіацію середніх рівнів працевлаштування незайнятого населення та середньої тривалості безробіття; оцінено структурні зрушення в складі чисельності безробітних за тривалістю безробіття.
 
The article observes trends on the labor market which is based on materials of State statistical reports of Ukraine; Analyzed dynamics and the regional variations of the average levels of unemployed employment and average unemployment duration; Evaluated structural shifts in the composition of unemployed by duration of unemployment.

К. В. Нечипоренкостарший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АПК

K. V. Nechyporenkosenior lecturer of Management and Law department, Dniprоpetrоvsk state agrarian and ecоnоmic university, Dnipropetrovsk

TRANSPORT LOGISTICS OF AGRARIAN COMPANIES IN SYSTEM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRARIAN COMPLEX

У статті проаналізовано стан та тенденції розвитку транспортної логістики аграрних підприємств. В умовах високого рівня інфляції та зниження платоспроможного попиту, логістична діяльність дає можливість досягти конкурентних переваг у витратах. Роль транспорту у логістиці є ключовою, адже рух матеріальних потоків без транспортування неможливий. В той же час, транспорт – один із найбільших забруднювачів навколишнього середовища. Метою транспортної логістики є зниження транспортних витрат і зумовленого транспортом шкідливого впливу для навколишнього середовища.
На сьогодні серед виробників аграрної продукції України найбільш розвинену транспортну логістику, мають експортно орієнтовані агрохолдинги. Інші агровиробники в кризовий період сьогодення, зіткнулися з рядом проблем. Значна частина яких залишається невирішеною тривалий час через фінансові проблеми. Впровадження новітніх логістичних концепцій у невеликих підприємствах гальмується обмеженим фінансовим ресурсом, та високими затратами на фоні тривалого періоду окупності.
 
In article was analyzed the status and trends of transport logistics agrarian companies. Logistics activity enable to get the competitive advantage in costs in condition of high level of inflation and solvent demand decrease. The part of transports is critical as far as traffic of material flows without transportation is impossible. In the meantime, transport is one of the biggest pollutant of environment.
The aim of transport logistics is reduction of transport costs and transport’s negative impact on the environment.
The export-oriented agrarian holdings have most developed transport logistics among producers of agrarian products of Ukraine for today. Other agrarian producers met lot problems during the crisis of today. The significant part of problems they cannot solve for the long period because of financial problems.
There are many problems in implementing new logistics strategies in small companies such as limited financial resources and high costs on the background of long payback periods.

Г. В. Капленкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка, м. Львів

ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ФАКТОРНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

H. V. KaplenkoC. E. S., associate Professor of the Department of Economics and Management of the Faculty of Financial Management and Business of Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

SOME TOPICAL QUESTIONS OF FACTORIAL FORECASTING METHODOLOGY OF CONSUMER DEMAND

Зіставлено основні концептуальні підходи до факторного прогнозування споживчого попиту, один з яких передбачає використання моделей, що мають апріорі визначені форму побудови й склад змінних, а інший – таких моделей, специфікація яких здійснюється в кожному конкретному випадку на основі аналізу емпіричної інформації. Показано, що за застосування другого підходу вирішальна роль у побудові моделі має належати інтуїції й досвіду прогнозиста. При цьому вказано на неприпустимість використання теоретико-ймовірнісних оцінок у процесі відбору факторів для включення в модель, яка будується на даних суцільного спостереження. Обговорено питання про розмежування статичних і динамічних факторних моделей споживчого попиту. Запропоновано дефініцію динамічної факторної моделі споживчого попиту. Охарактеризовано роль у факторному прогнозуванні споживчого попиту коефіцієнтів його еластичності.
 
The author compares major conceptual approaches to factorial forecasting of consumer demand, one of which involves the use of models that have priori a certain form of construction and composition of variables, and the other – such models, the specification of which is carried out in each case on the basis of analysis of empirical information. It is shown that applying the second approach the decisive role in the construction of the model should belong to the forecaster’s intuition and experience. The author also indicates the inadmissibility of the use of the theoretical-probabilistic estimates in the process of selection of factors for inclusion in the model, which is based on continuous observation data. The problems of distinctions between static and dynamic factor models of consumer demand are discussed. The definition of the dynamic factor model of consumer demand is suggested. The role of coefficients of elasticity of consumer demand in factor forecasting is characterized.

В. Я. Чевгановак. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. О. Галайдастарший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У ДОСЯГНЕННІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КРАЇН: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Vira ChevganovaPhD (candidate of economics), Professor, Head of Department of Enterprise Economics and Human Resource Management of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityTat'yana Galaydasenior lecturer department of Enterprise Economics and Human Resource Management of Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

EUROPEAN EXPERIENCE OF ACHIEVMENT IN ENERGY INDEPENDENCE: LESSONS FOR UKRAINE

В статті досліджено досвід Латвії у вирішенні питань забезпечення енергоефективності економіки країни. Розглянуто можливості та сучасні реалії застосування кращих європейських практик щодо впровадження енергоефективних проектів в межах реалізації політики енергозбереження на національному та регіональному рівні з метою досягнення енергетичної незалежності України.
 
In the article was researched the experience of Latvia in determination of questions of the energy efficiency of the economy. Opportunities and realities of modern application of the best European practices was considered according to implementation of energy efficiency projects within the realization of energy saving policy at national and regional level in order to achieve the energy independence of Ukraine.

Л. І. Лук’яненкокандидат економічних наук, доцент, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»В. О. Кабайаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

СТРУКТУРА САНАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОМПАНІЙ ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

L. LukianenkoCandidate of Economics, Associate Professor, professor, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»V. Kabaipost-graduate student, SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

THE STRUCTURE OF THE REMEDIAL POTENTIAL OF COMPANIES IN THE SECTOR OF INFORMATION TECHNOLOGY

У статті розглядаються основні підходи до визначення поняття санаційного потенціалу підприємства та власне визначення поняття санаційного потенціалу ТНК. Визначено структуру санаційного потенціалу підприємств з урахуванням їх галузевої приналежності. Визначено необхідність застосування шкали рівнів санаційного потенціалу підприємства.
 
In the article the main approaches to the definition of sanation potential of the company and its own definition ofsanation potential of TNCs. The structure sanation potential companies based on their industry sector. The necessity of the application of the scale of the sanation potential of the company.

А. О. Фатенок-Ткачукк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. ЛуцькМ. А. Харчукмагістрант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВ ПТАХІВНИЦТВА

A. O. Fatenok-TkachukPhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Accounting and Audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, LutskM. A. KharchukUndergraduate, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

METHODOLOGICAL BASIS OF ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FOR ENTERPRISES POULTRY KEEPING

У статті обґрунтовано доцільність проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства. Розкрито поняття зовнішнього середовища підприємства, а також здійснено ідентифікацію та систематизацію факторів зовнішнього середовища на фактори прямого й непрямого впливу. Наведено структуру кожної класифікаційної групи. Здійснено аналіз методичних підходів дослідження зовнішнього середовища за кожною з груп. Досліджено найбільш використовувані методики та визначено їх спільні й відмінні переваги і недоліки. У результаті ґрунтовного аналізу існуючих методичних підходів зроблено висновок про відсутність комплексної методики та доцільність використання одночасно декількох методів, що сприятиме підвищенню якості та ефективності проведеного дослідження. Запропоновано систему показників, які необхідно використовувати задля аналізу зовнішнього середовища підприємств птахівництва.
 
In the article it is considered the purpose of analysis of external environment of enterprise. The term "external environment" is defined and the identification and systematization of external environment factors are carried out. Each classification is being structured. Methodical approaches to external environment research were analyzed based on each group. There were explored the most used methods and their common and distinctive features. After the deep analysis of existing methods we came to conclusion about the lack of full range of methods and the purpose of use of several methods simultaneously will improve the quality of researches. We proposed the indicators system for carrying out the research of external environment of poultry enterprise.

Г. В. Ольшанськийаспірант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

G. V. Olshanskypostgraduate of the Department of International Management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ROLE OF REGIONAL APPROACH IN MODERN ECONOMIC STUDIES

У статті розкрито роль регіонального підходу в сучасних економічних дослідженнях, його сутність та особливості прояву в умовах глобалізації. Досліджено основні засади регіональної організації економічної діяльності та формування міжрегіональних та глобальних економічних зв’язків, їх впливу на соціально-економічний розвиток країн та їх регіонів. Проаналізовано еволюцію теорії та методології економічної регіоналізації та особливості сучасного етапу функціонування регіональних просторових систем. Автором обґрунтовано, що саме регіональний підхід базується на дослідженнях функціонування та взаємозв’язку глобального, регіонального та локального економічних просторів та дозволяє враховувати сучасні світові тенденції розвитку. Зроблений висновок про те, що особливості розвитку регіонів з урахуванням просторової організації економічної діяльності як базової теоретичної платформи організації суспільства в цілому, можуть розглядатися як основа для побудови соціально орієнтованої економічної і політичної системи, яка зможе забезпечувати високий рівень життя населення.
 
In this article the role of regional approach in modern economic researches is being researched, it’s essence and peculiarities manifestation in terms of globalization. The basic principles of regional organization of economic activity and the formation of interregional and global economic relations is researched, their influence on the socio-economic development of countries and their regions. The evolution of the theory and methodology of economic regionalization and features modern phase of regional dimensional systems is being analyzed. The author proved that the regional approach is based on the research of operation and interconnection of global, regional and local economic spaces and allows to consider modern world trends. The conclusion that the peculiarities of the regions with the spatial organization of economic activity as the basis of theoretical platform of social organization in general, can be considered as the basis for building socially oriented economic and political system that can provide a high standard of living.

А. І. Ковальськастудентка Хмельницького національного університету

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. I. KovalskaStudent of Khmelnytskyi National University

ECONOMIC ESSENCE OF HUMAN RESOURCE ESSENCE AND ITS ROLE IN ENSURING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE

У даній статті досліджено генезис поняття «кадровий потенціал», представлено трактування даної категорії вітчизняними та зарубіжними науковцями. Розкрито економічну сутність категорії «кадровий потенціал підприємства», наведено різні підходи до виділення його основних складових елементів. Проведено аналіз особливостей кадрового потенціалу підприємства в залежності від стадії життєвого циклу підприємства. Розглянуто роль управління кадровим потенціалом підприємства у забезпеченні його конкурентоспроможності.
 
In this article was explored the genesis of the concept of “human resource potential”, presented an interpretation of this category by the domestic and foreign scholars. Revealed the economic essence of the category “human resource potential of enterprise”, and submitted the different approaches to its main components. Analyzed the peculiarities of company’s human resource potential depending on the stage of its life cycle. Considered the role of company’ human resources potential management in ensuring the competitiveness of enterprise.

Л. О. Дашутінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. СумиС. Г. Турчінак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. О. DashutinaPhD in Economics, Associate Professor of foreign economic activity and eurointegration chair, Sumy national agrarian university, SumyS. G. TurchinaPhD in Economics, Associate Professor of foreign economic activity and eurointegration chair, Sumy national agrarian university, Sumy

FOREIGN TRADE OF SUMY REGION: THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

В статті розглядається сучасний стан розвитку зовнішньої торгівлі підприємствами Сумської області, позитивні та негативні тенденції цього процесу. Проводиться дослідження особливостей експорту та імпорту продукції в умовах теперішньої політичної та економічної ситуації в країнах світу. Авторами проаналізовано вплив типології регіону на стан, перспективи розвитку та ефективність зовнішньої торгівлі. Встановлено, що процеси, що відбуваються у зовнішньоторговельному обороті Сумщини, дещо різняться із загальною картиною по Україні в цілому. Це обумовлено специфікою функціонування промислово-аграрного комплексу регіону, а також є наслідком еволюційного процесу в зовнішньоекономічній політиці та економіці держави. Виявлено комплекс внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають значний вплив на експорт Сумської області. На основі проведеного аналізу сучасного стану та тенденцій зовнішньої торгівлі в області визначено перспективи розвитку подальшої зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
 
The current state of foreign trade development of Sumy region's enterprises, the positive and negative trends of this process are considered in the article. The features of product's export and import in the conditions of current political and economic situation in the countries are studied. The authors analyzed the influence of region's typology at the state and perspectives on the development and efficiency of foreign trade. It was established that the processes of the foreign trade turnover of Sumy region, are somewhat different from the overall picture in Ukraine as a whole. It is caused by the specifics of functioning of industrial-agricultural complex of the region, and is the result of an evolutionary process in foreign policy and economy of the state. The complex of internal and external factors that have a significant impact on export of Sumy region is analyzed in the article. The prospects of further foreign economic activity of enterprises are determined on the basis of the analysis of the current state and trends of foreign trade in the region.

А. О. Золковерк. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, КНУТД, м. КиївД. І. Коваленкок. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, КНУТД, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

A. ZolkoverPh.D., assistant professor of finance and the financial and economic security KNUTD, KievD. KovalenkoPh.D., assistant professor of finance and the financial and economic security KNUTD, Kiev

 MODELING AND PREDICTION OF MARKET JOINT INVESTMENT

Стаття присвячена обґрунтуванню концептуального підходу, який дозволить виконувати прогнозні розрахунки можливих (ймовірних) параметрів розвитку ринку спільного інвестування з урахуванням змін макроекономічної ситуації та обраної моделі регулювання (комплексу регуляторних заходів). Запропоновано нові механізми та інструменти регулювання та стимулювання розвитку інститутів спільного інвестування з урахуванням наявних обмежень в умовах посткризового зростання.
 
The article is devoted to substantiation of conceptual approach that will perform projections of possible ( probable ) parameters of the collective investment market , taking into account changes in the macroeconomic situation and chosen model of regulation ( complex regulatory measures ). The new mechanisms and instruments of regulation and encourage the development of joint investment institutions within existing limitations in terms of post-crisis growth.

О. С. Катанааспірант, Національний університет ДПС України, м. Ірпінь

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ КУЛЬТУРИ В ДЕРЖАВІ

O. S. KatanaPhD-student, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF TAX CULTURE IN THE STATE

У статті проаналізовано засади розвитку податкової культури, її інституційне середовище як одного із основних напрямів реформування податкової системи. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що розвитку податкової культури перешкоджає факт усвідомлення платником податків абсолютної несправедливості ситуації. Зроблено висновок, що наявним є слабкий зв’язок між державою і платником податків, тому необхідно акцентувати увагу на правах платника податків та виконанні державою покладених на неї функцій.
 
The article analyzes the bases of tax culture, its institutional environment as one of the main directions of reforming the tax system. The study suggests that the development of tax culture fact prevents the realization of absolute injustice taxpayer situation. Concluded that existing is a weak relationship between the state and the taxpayer, so we need to focus on the rights of taxpayers and enforcement of state conferred on it functions.

З. М. Гадецькак. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. ЧеркасиН. В. Кузьмичстудентка напряму підготовки «Економічна кібернетика», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Z. M. GadetskaPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, CherkassyN. V. Kuzmychstudent of specialty economic cybernetics Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

ASSESSMENT OF THE ECOLOGICAL RISK AT THE TERRITORY OF UKRAINE

У статті розглянуті існуючі підходи до економічного механізму оцінки екологічних ризиків. Одержані кількісні значення інтегральних оцінок загроз, що характеризують екологічну безпеку України для кожного із регіонів України. За результатами оцінки інтегрального показника екологічної небезпеки проведено ранжирування регіонів України за рівнем безпеки. Проведено ідентифікацію розрахункових величин відповідно до запропонованого числового інтервалу величини екологічного ризику. Отримані результати свідчать про неоднорідність регіонів України щодо інтегрального показника екологічної небезпеки. Для оцінки ризику антропогенного впливу на безпеку людини та довкілля розраховані оцінки ризику природно-техногенної безпеки: оцінки шкоди, завданої життю та здоров`ю людини і матеріальні збитки.
 
The article gives the review of implementations of the economic mechanism for assessing for ecological risks assessments and provides quantitative characteristics of the integral threats assessments which characterize the ecological safety of the regions of Ukraine. Based on the results of the assessments of the integrated indexes of ecological hazards, the regions of Ukraine are ranked in terms of safety. The calculated values are identified according to the proposed numerical value range of ecological risk. The received results testify to the fact that the regions of Ukraine differ concerning the integral index of ecological hazards. To evaluate the hazards of anthropogenous impacts on human and environmental safety were calculated the following risk assessments of natural and technological safety: assessment of damage caused to life and health of humans and material damage.

В. В. Лавруккандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Подільський державний аграрно-технічний університет

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ ЦИКЛІЧНОСТІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. LavrukPh.D., assistant professor of finance and credit Podolsky State Agricultural and Technical University

STRATEGY ECONOMIC MODERNIZATION LIVESTOCK UNDER CYCLICAL DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Центральною ідеологічною стратегією модернізації тваринництва та його галузей може вважатися вироблення адаптогенних якостей до мінливих умов зовнішнього конкурентного середовища на основі переходу на новий щабель технологічного укладу, інституційного супроводу та організаційно економічного оформлення базових технологічних і виробничих ланцюжків. Стратегія це ще й інструмент управлінської діяльності у сфері розподілу лімітованих фінансових, матеріально-технічних, трудових, земельних ресурсів.
Розглянувши сутність економічної стратегії модернізації, визначено, що вона більшою мірою є іманентною стратегічних трансформацій національної економіки. З цих позицій, враховуючи контекст нашого дослідження, вважаємо за необхідне перейти до теоретичного обґрунтування напрямків модернізації тваринницької галузі сільського господарства, що є об'єктом наших досліджень. Реалізація даного аспекту переслідує в якості своєї мети відбір найбільш перспективних напрямків модернізації, підібраних відповідно до загальної концепції перетворення сільського господарства.
Існуюча на сьогоднішній день практика галузевих перетворень в тваринництві вказує, що економічна ескалація в ньому зміщується в бік використання принципово нових технологій і прийомів ведення господарства. Застосування інноваційних схем ведення тваринництва, генетичного відтворення стада, заготовляння кормів, навчання персоналу надає можливість збільшити ефективність виробничої діяльності. Використання нових технологій переробки продукції тваринництва дозволяють не тільки поліпшити якість сировини, а й створювати продуктові лінійки з новими біологічними і поживними властивостями товару, створювати модифіковані продукти, доступні для живлення групам населення з індивідуальною непереносимістю окремих компонентів тваринної їжі (як наприклад, безлактозні молоко для людей з лактозною недостатністю).
 
The central ideological strategy of modernization and its branches can be considered as making adaptogenic qualities to the changing conditions of the competitive environment on the basis of the transition to a new stage of technological structure, institutional support economic and organizational design basic technological and production chains. The strategy is also a tool for the management of the business of distribution in limited financial, logistical, labor, land resources.
Having considered the essence of the economic strategy of modernization, determined that it is more immanent strategic transformation of the national economy. From this perspective, given the context of our study, we consider it necessary to go to the theoretical justification directions of modernization of livestock agriculture, which is the subject of our research. The implementation of this aspect pursues as its purpose selection of the most promising areas of modernization, selected in accordance with the general concept of transformation of agriculture.
The existing practice to date, changes in the livestock sector indicates that the economic escalation in it shifting towards the use of innovative technologies and techniques of farming. The use of innovative schemes of livestock genetic reproduction of the herd, harvested forages, provides training to increase the efficiency of production activities. The use of new technologies for the processing of animal products can not only improve the quality of raw materials but also to create product lines with new biological and nutritional product to create modified products are available to supply groups with individual intolerance of separate components of animal food (such as lactose milk for people of lactose deficiency).
Emphasis universal priorities for science and technology policy in relation to the livestock industry, in our opinion, should be subject to the conditions specified model in the region. In some regions, are the following priorities for the modernization of livestock according to the imperatives of agricultural science and technology policy of the state: the intensification of the production sector dairy technology improvements in animal meat direction, is including rabbits, and poultry farming, the development of biological and epidemiological protect the pig sector enterprises, intensification of fine-fleece sheep and lamb meat production, innovatyzatsiyi kormovyrobnychoyu areas.
Thus, innovation and technological modernization of livestock aspect applies to all stages of the production process, including financial incentives for workers, the introduction of advanced production technology and management process.

Н. М. Рябецьк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»І. В. Тимківк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»М. О. Михайлюкаспирант кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОРПОРАЦІЇ “GOOGLE” В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. M. RiabetsPh.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”I. V. TymkivPh.D. Economic Sciences Associate Professor of the department of International Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”M. O. MykhaylyukGraduate student of the department ofIinternational Management SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economics University”

SPECIFIC OF THE BUSINESS STRATEGY OF INTERNATIONAL CORPORATION "GOOGLE" IN CURRENT CONDITIONS

У статті проаналізовано основні складові бізнес-стратегії міжнародної корпорації “Google” в процесі еволюції до сьогоднішнього дня. Визначено показники її результативності, що доводять ефективність такої конкурентної стратегії. Згенеровано фундаментальні засади економічного успіху корпорації “Google” – інтелектуальний капітал та інвестиції в інновації, науково-технічні розробки. Запропоновано шляхи вирішення основних проблем компанії, пов’язаних із загостренням конкуренції на ринку інформаційних технологій в сучасних умовах.
 
The article analyzes the main components of the business strategy of the International Corporation "Google" in the process of evolution to the present day. The indicators of its effectiveness, proving the efficiency of such competitive strategy are defined. Fundamental principles of economic success of the corporation "Google"  such as intellectual capital,  investments in innovations, research and technology development are justified in the article. The solutions to the major problems of the company associated with the sharpening of competition in the market of information technologies in modern conditions are proposed.

Р. В. Лавровк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів

ПРОДУКТОВО-СЕРВІСНІ ПРОПОЗИЦІЇ БАНКУ КОРПОРАТИВНИМ КЛІЄНТАМ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. V. Lavrovcand.econ.sci., associate professor, associate professor of the Finance, Banking and Insurance Department, Educational and Research Institute of Economics of Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

PRODUCT AND SERVICE BANK OFFERS TO CORPORATE CLIENTS OF AGRARIAN SPHERE

У статті висвітлено проблеми генерування та імплементації банківських продуктових сервісних пропозицій для корпоративних клієнтів аграрної сфери, здійснено оцінку доцільності їх впровадження, проаналізовано можливі загрози й перспективи в сучасних економічних реаліях, а також визначено передумови практичного розв’язання досліджуваної задачі.
 
In the article problems of generation and implementation of bank product and service offers for corporate clients of agrarian sphere are highlighted; expediency evaluation of their introduction is conducted; possible threats and perspectives in modern economic realities are analysed; prerequisites of practical solution of the research problem are defined.

О. О. Павлюккандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ “Київський Національний Університет імені В. Гетьмана”

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ОПЕРАЦІЙНИМ РИЗИКОМ

O. O. PavliukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

ESSENTIALS ON BANKING OPERATION RISK MANAGEMENT

Керівні органи відіграють ключову роль в створенні ефективної системи ризик-менеджменту. Органи нагляду, контролю та управління в межах своїх відповідних обов’язків та відповідальності повинні встановлювати загальні умови функціонування такої системи та здійснювати нагляд за її роботою. А також перевіряти її загальну функціональність та відповідність нормативним вимогам. Особлива увага повинна приділятися процесам, функціям та іншим аспектам, які беруть участь в розрахунку вимог капіталу.
Банкам слід здійснювати облік подій, які відбуваються не часто, але несуть за собою великі втрати, а також ідентифікувати різні форми та способи в які можуть матеріалізуватися ризики. Ці ризики залежать від специфіки організації роботи банків. Банки повинні оцінювати операційні ризики, які пов’язані з впровадженням нових продуктів, видів діяльності, процесів та систем.
 
The governing bodies play a key role in establishing an effective and efficient operational risk management. The supervisory, management and control bodies, each within the scope of its respective duties and responsibilities, shall establish the general framework of the system, shall be responsible for its implementation, shall supervise its operation and shall verify its overall functionality and compliance with regulatory requirements. Specific attention shall be paid to the processes, functions and other aspects involved in the calculation of the capital requirement.
Banks shall take specific account of infrequent yet severe loss events, and shall identify the various forms and manners in which operational risks may materialize, having regard to their specific organizational and operational characteristics. Banks shall assess the operational risks associated with the introduction of new products, activities, processes and systems.

Ю. М. Маковецькак. е. н., с. н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ УТВОРЕННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Yulia  MakovetskaCandidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow of Public Institution «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

ANALYSIS OF GENERATION OF WASTE AND WASTE MANAGEMENT IN RURAL AREAS

Зроблено аналіз особливостей утворення відходів на сільських територіях. Показано можливості утилізації зазначених відходів. Визначено послідовність дій на місцевому рівні при створенні самодостатньої системи поводження з побутовими відходами на рівні субрегіону.
 
The peculiarities of the generation of waste in rural areas have been analyzed. The possibilities of wastes recovery have been demonstrated.. The order of actions at the local level in creating a self-sufficient system of municipal solid waste at the subregion has been define.

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

L. B.KrupiakPhD in Economics, docent, lecturer of the chair for Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, TernopilІ. Y. KrupiakPhD in Economics, Senior lecturer of the chair for Finances after S. І. Iurii, Ternopil National Economic University, Ternopil

INVESTMENT PROVISION OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Досліджено проблеми інвестиційного забезпечення розвитку економіки регіону, які є наслідком неефективних механізмів державного стимулювання залучення інвестицій, деформацій та структурних диспропорцій регіонального розвитку, а також нерозвиненості інвестиційного ринку, фактичної відсутності зовнішніх джерел інвестиційної діяльності для підприємств, що впроваджують інвестиційні проекти. Окреслено чинники, що визначають ефективність інвестиційної діяльності в межах окремих регіонів. Проведено аналіз джерел інвестиційного забезпечення розвитку економіки регіону та виокремлено наслідки несприятливого інвестиційного клімату в його межах. Узагальнено стимулюючі фактори залучення інвестицій в економіку регіону, що дозволять підвищити його інвестиційну активність шляхом збільшення реалізованих інвестиційних ресурсів і найефективнішого їх використання в пріоритетних секторах матеріального виробництва та соціальної сфери. Обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня інвестиційного забезпечення економіки регіону для запобігання негативних тенденцій макроекономічної динаміки.
 
The problems of investment provision of regional economy development, which are the result of ineffective mechanisms of the state stimulation of investments attraction, deformations and structural imbalances of regional development, as well as undeveloped investment market, actual absence of external sources of investment activity for enterprises, implementing investment projects, were explored. The factors, determining the efficiency of investment activity in some regions, were outlined. Analysis of the sources of investment provision of regional economy development was made, and the effects of unfavorable investment climate within its limits were defined. Stimulating factors of investments attraction in the regional economy, which allow enhancing its investment activity by increasing the realized investment resources and it’s the most effective use in the priority sectors of material production and social sphere were generalized. The arrangements for enhancement of investment provision of the regional economy in order to prevent negative trends in macroeconomic dynamics were substantiated.

М. Г. Могилатаспірант, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Mohylatpostgraduate student, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

LAND OWNERSHIP, PRESERVATION AND ENHANCING OF LAND PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Розкриваються питання спонукальних мотивів подальшої концентрації виробництва за рахунок оренди земельних ділянок господарств населення. Аналізуються погляди прихильників соціалізації і приватної власності на землю. Проаналізовано, що в господарській діяльності України не завжди збігається землеволодіння і землекористування. Подальшим резервом створення нових господарських структур, як юридичних осіб, може здійснюватися за рахунок 15,9 млн. парцельованих земельних ділянок приватних власників-господарств населення. Вказано, що надмірне розорювання землі в Україні в 50-х роках минулого століття привело до величезних масштабів ерозії ґрунтів і втрат національним сільським господарством щорічно до 20 млн. т. гумусу. Скорочення витрат на протиерозійні та інші ґрунтозахисні роботи призводить до постійного розширення еродованої ріллі на 90-100 тис. га. Пропонується здійснювати вилучення ерозійних, засолених, закислених, підтоплених, техногенно забруднених земель у приватних власників так як вже втрачено шанс вилучити їх при веденні земельної реформи. Необхідно прийняти новий Закон України «Про продовольчу безпеку», де передбачити порядок вилучення еродованих земель у власників і стимулювання створення їх резервного фонду для ґрунтозахисних заходів. Необхідно визначити розміри відповідних компенсацій за виведення земель із економічного обігу та встановити відповідальність власників і користувачів сільськогосподарських земель при доведенні ділянок до деградаційних та інфляційних процесів.
 
It is dealt with questions according incentive motives to further concentration of production due to lease of land in individual farms. It is analyzing the views of supporters of socialization and private land ownership. It is analyzed that  economic activity of Ukraine not always coincide land ownership and land tenure. Further reserve of creation new economic structures as legal entities, can be carried out owing to 15,9 million of parcelling ground areas of owners of individual farms. It is mentioned, that excessive plowing of land in Ukraine in 50th years of the last century has led to enormous scale of soil erosion and losing by national agriculture up to 20 million of humus annually. Reducing costs to anti erosion and other soil protecting works is leading to constant expansion of eroded arable from 90 to 100 thousand hectares. It is proposed to make extraction of erosional, saline, acidulous, underflooding, technologically contaminated lands from private owners as already lost chance to remove them in conduct of land reform. It is necessary to accept a new law of Ukraine «On Food Safety» in which provide procedure of withdrawal of eroded land at owners and stimulating the creation of reserve fund for soil-protecting measures. It is necessary to determine dimensions of relevant compensations for the withdrawal of lands from economic circulation and establish the responsibility for owners and users of agricultural lands concerning degradation and inflation processes on the land plots.

Г. П. Савіцькастарший викладач кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

G. P. SavitskaSenior Lecture of State economics and technology university of transport

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REVENUE MANAGEMENT RAIL TRANSPORT ENTERPRISES FROM FREIGHT TRANSPORTATION

Метою статті є розробка концептуальних засад управління доходами підприємств залізничного транспорту від вантажних перевезень. У статті запропоновано теоретико-методичний підхід до управління доходністю вантажних перевезень: сформульовані принципи сегменто-орієнтованого управління, визначено критерії сегментації ринку вантажних перевезень, розглянуто структуру «портфеля» вантажних перевезень. Зазначено, що максимізація доходності вантажних перевезень безпосередньо визначається структурою вантажопотоків. Зростання максимізації при одночасному зменшенні ризику недоотримання доходів можливе за умови формування оптимального «портфеля» вантажних перевезень. За результатами проведених досліджень сформовано концепцію сегменто-орієнтованого управління доходністю вантажних перевезень.
 
The article is to develop a conceptual basis Revenue Management railway undertakings of transportation. In the article the theoretical and methodological approach to yield management transportation: principles articulated segment-oriented management, the criteria freight market segmentation, considered the structure of "portfolio" of freight traffic. Indicated that maximize return on transportation directly determined by the structure traffic. Maximizing growth while reducing the risk of a shortfall in income is subject creating the optimal "portfolio" of freight traffic. According to the results of research carried out segment-oriented concept of yield management transportation.

Н. М. Бунякк. е. н., директор, Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім.. В.М.Ремесла НААН

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РИНКУ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

N. M. BuniakPhD, director, Nosivka selection and research station of The V.M. Remeslo Myronivka Institute of weat National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

IMPROVING COMMUNICATIONS MARKET POLICIES SEED VARIETIES OF GRAIN CROPS IN UKRAINE

У статті розглядаються проблеми просування сортів зернових культур на ринок, вплив своєчасної сортозаміни на зростання обсягів виробництва зернової продукції. Вмотивовано причини тривалого використання сортів на полях сільськогосподарських підприємств. Визначено культури, по яких своєчасно проводиться сортозаміна та тих, які потребують додаткової уваги зі сторони науково-дослідних установ та власників сортів. Встановлено основні засоби комунікативної політики відносно товару «сорт». Розглянуто організацію та функціонування демонстраційного полігону зернових культур як виду рекламної діяльності з просування сортів на ринок. Представлено приклади реальної співпраці наукових установ та конкретних товаровиробників. Запропоновано схеми рекламних статей у спеціалізованих друкованих виданнях. Визначено їх позитивний вплив на прийняття рішень щодо використання нових, перспективних сортів. Обґрунтовано причини неможливості формування повноцінної комунікаційної політики на ринку сортів державними науковими установами.
 
The article contains the problem of promoting varieties of cereals on the market, timely replacement varieties impact on increase in grain production. The reasons durable varieties on farm fields are detected. There are investigated culture with timely replacement varieties and with requiring additional attention on the part of research institutions and owners of sorts. The basic means of communication policy regarding goods "seed varieties" are detected. The author considers the organization and operation of the demonstration test site cereals as a form of advertising to promote the varieties on the market. There are examples of real cooperation of research institutions and farmers. The article contains the scheme of advertising paper in specialized publications. There are determined the impact on decision-making on the use of new, promising varieties. The author highlights the reasons of impossibility of forming complete communications market policy Grades public research institutions.

Г. А. Мохонькок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ», м. КиївО. В. Дзикмагістрант кафедри менеджменту, НТУУ «КПІ», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

H. A.MokhonkoPhD, Associate Professor of Management and Marketing Department, Kyiv Polytechnic Institute, KyivO. V. DzykMaster of Management and Marketing Department, Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

FEATURES OF INTRODUCTION OF INNOVATIVE MODELS OF DEVELOPMENT FOR BAKERY ENTERPRISES

В статті досліджено та проаналізовано існуючі моделі інноваційного розвитку промислових підприємств. Вивчено зарубіжний досвід стимулювання інтелектуального капіталу, як вагомого аспекту інноваційного розвитку. Визначено фактори, які потрібно враховувати при виборі моделі для втримання конкурентних позицій на ринку, покращення інноваційного клімату підприємства, а також для повної його відповідності сучасному стану зовнішнього середовища. Названо основні бар’єри, що можуть створювати несприятливе середовище для подальшого впровадження моделі інноваційного розвитку. Визначено вихідні принципи обрання підприємством тієї чи іншої моделі, де  сукупні елементи демонструють унікальний механізм для максимально ефективного розподілу стратегічних ресурсів. Обгрунтовано вибір найбільш можливої моделі для хлібопекарського підприємства із обгрунтуванням ситуації, що склалася на ринку.
 
In article the existing models of innovative development of the industrial enterprises are investigated and analysed. It is studied foreign experience of stimulation of the intellectual capital, as powerful aspect of innovative development. Factors which need to be considered at a model choice for deduction of competitive positions in the market, improvement of innovative climate of the enterprise, and also for full of compliance to a current state of environment are defined. The main barriers which can create the adverse environment for further introduction of model of innovative development are called. The initial principles of election of this or that model as the enterprise where cumulative elements show the unique mechanism for the most effective distribution of strategic resources are defined. The choice of the most possible model for the baking enterprise with justification of a situation in the market is reasonable.

Л. В. Лисякк. е. н., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпропетровськЯ. Ю. Подлужнамагістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

L. V. LysyakPh.D in Economics, Doctor of Economics, Professor, Head of Finance, University of customs and finance, DnipropetrovskY. Y. Podluzhnamaster, University of customs and finance, Dnepropetrovsk

MODERN STATE AND MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE

У статті досліджено сутність та основні складові фінансової безпеки держави, сформульоване власне бачення визначення терміну «фінансова безпека держави». Розкрито основні підсистеми, які утворюють систему фінансової безпеки держави. Систематизовано та проаналізовано дані щодо сучасного стану фінансової безпеки України у 2009-2014 рр. у розрізі окремих її складових, таких як бюджетна, грошово-кредитна, валютна, банківська, боргова безпека. Досліджено внутрішні та зовнішні загрози, які впливають на рівень фінансової безпеки держави та визначають її стан. Розкриті найбільш небезпечні загрози фінансовій безпеці України на сучасному етапі її розвитку. Систематизовано дослідження науковців щодо напрямів зміцнення фінансової безпеки держави та запропоновано ряд пріоритетних заходів щодо зміцнення фінансової безпеки країни.
 
The article examines the essence and main components of financial safety of the state, formulated his own vision of the definition of "financial safety of the state". The basic subsystems form the system of financial security of the state. Systematized and analyzed data on the current state of financial security of Ukraine in 2009-2014 in the context of individual components such as fiscal, monetary, currency, banking, debt security. Investigated internal and external threats that affect the level of financial security of the state and determining its condition. The most dangerous threat to the financial security of Ukraine are disclosedat the present stage of its development. The scientific research on areas of strengthening financial security are systematized and number of priority measures to strengthen the financial security of country are suggested.

В. А. Чижоваспірант, КНЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИЗИC-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. A. Chyzhovpostgraduate student, Kyiv National Economic University

CRISIS MANAGEMENT IN ENTERPRISE. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

У статті дано визначення поняттям кризис-мененеджменту та антикризового управління зарубіжних та вітчизняних авторів. Розглянуто сутність кризи на підприємстві. У підсумку визначено кризис-менеджмент, як систему управління підприємством, що має комплексний, системний характер, передбачає оперативне та дієве реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ, спрямована на запобігання чи мінімізацію загроз діяльності підприємства, або усунення наслідків несприятливих для бізнесу подій та обставин.
 
The article defines the foreign and domestic concept of crisis management. The essence of the crisis at the company. As the result defines crisis management, as enterprise management system that is comprehensive, systematic, provides operational and effective response to changes in external and internal environments aimed to prevent or minimize threats to the enterprise, or remedy adverse business events and circumstances.

Д. В. Малярк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ

D. V. MaliarPhD on economy, assistant professor, assistant professor at department of FEA Management, University of customs business and finance, Dnipropetrovsk

THE APPLICATION OF ORGANIZATION THEORY IN CORPORATE MANAGEMENT

В якості об’єкту дослідження обрано організаційну модель корпоративного підприємства. В зв’язку з цим розглянуто як вірогідні варіанти: класичну, неокласичну, бюрократичну, інституційну та системну моделі корпоративного підприємства. Проаналізовано причини та статистику динаміки  корпорацій, акціонерних товариств, товариств з обмеженої та додатковою відповідальністю протягом 2001-2015 рр.
 
As the object of study is selected organizational model of corporate enterprise. In this connection considered as probable possibilities: classical, neoclassical, bureaucratic, institutional and systemic model of corporate enterprise. Analyzes the reasons and statistics dynamics of corporations, joint stock companies, limited liability and additional responsibility companies during 2001-2015 biennium.

Н. І. Антощишинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, обліку та аудиту, ПВНЗ «Европейський університет», м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ КАДРАМИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

N. I. AntoschyshynaPh.D., associate professor of the economics, accounting and audit department of European University

TRENDS IN PERSONNEL MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS OF INSTABILITY

В статі висвітлено питання забезпечення кадрової безпеки на підприємстві в умовах кризових явищ у суспільстві. Кадрова безпека займає головне положення серед інших елементів системи безпеки, оскільки персонал задіяний в усіх процесах, що відбуваються в компанії. Ефективна організація роботи служб по управлінню персоналом в забезпеченні кадрової безпеки може майже на 60% понизити прямі і запобігти непрямим збиткам компанії, пов'язані з людським чинником.
Серед загроз кадрової безпеки компанії розрізняють зовнішні і внутрішні.
Зовнішні загрози - це негативні дії зовнішнього середовища, які роблять вплив як на процеси усередині компанії в цілому, так і на її кадрову безпеку. Внутрішні загрози - це умисні, неумисні або необережні дії співробітників, що призводять до збитку для компанії.
Недоробки на рівні системи управління персоналом можуть призводити до небажаних для компанії наслідків, таким як: відтік кваліфікованих співробітників; зниження кількості раціоналізаторських пропозицій і ініціатив; орієнтація співробітників на рішення внутрішніх тактичних завдань на шкоду перспективному розвитку; захист співробітниками інтересів свого підрозділу на шкоду спільним цілям підприємства, тощо.
В період криз в суспільстві, з метою забезпечення економічної безпеки підприємства значну увагу потрібно приділяти виявленню груп ризику серед працівників. До групи ризику науковці відносять наркозалежних людей, ігроманів, та учасників фінансових пірамід. В статті розглянуто, яку небезпеку може нести кожна з зазначених груп працівників на діяльність підприємства і запропоновані загальні заходи відвертання негативних впливів, груп ризику, для безпеки підприємства.
 
In the article described the issue of providing of security of the staff in the enterprise in crisis of society conditions. Personnel safety takes important position among the other elements of the security, as personnel involved in all processes taking place in the company. Efficient organization of services of personnel management in order to ensure the safety of personnel can prevent almost 60% of direct and indirect damage linked with the human factor.
The threats to the security of personnel are divided to external and internal groups.
External threats is the negative actions of the external environment, which affect both the processes within the company as a whole and security of its personnel. Internal threats is intentional, unintentional or careless actions of personnel leading to damage to the company.
 Defects in the system of personnel management can lead to undesirable consequences for the company, such as the outflow of qualified staff; reduce the number of innovations and initiatives; focus employees on internal decisions tactical tasks at the expense of future development; protection of the interests of the employees of their department as opposite to the common objectives of the company, and so on.
 During the crises in society, to ensure economic security much attention should be paid to identify risk groups among employees. At risk group scientists include addicts, gamblers, and members of financial pyramids. In the article analyzed the danger that can carry each of these groups of workers for the enterprise and proposed general measures for diversion of negative impacts of such risk groups for security of enterprise personnel.

В. В. Тютліковак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківГ. В. Білоконенковикладач кафедри соціології та психології управління, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТУВАННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

V. V. TiutlikovaPhD, Associate Professor Department of Accounting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivH. V. BilokonenkoLecturer, Department of Sociology and Psychology of Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

TOOLS FOR EXPRESS DIAGNOSTICS OF DEVELOPING THE INDUSTRIAL ORGANIZATION SOCIAL-ECONOMIC POTENTIAL

Метою статті є дослідження особливостей та (не)достатності потенцій VRIO-аналізу (та його модифікацій) в якості інструментарію експрес-діагностування соціально-економічного потенціалу виробничої організації через потребу одномірного вимірювання і оцінювання різних за природою економічних і соціальних ресурсів і здатностей виробничої організації. Проаналізований практичний досвід застосування VRIO-аналізу (та його модифікацій) в економіці та управлінні виробничими організаціями. Розглянуто основні аналітичні процедури експрес-діагностування розвитку соціально-економічного потенціалу виробничої організації. Обґрунтовано і практично перевірено можливість використання модифікованої моделі VRIO-аналізу, що оцінює наслідки розвитку соціально-економічного потенціалу (традиційно – через конкурентоспроможність виробничої організації, додатково – через рівень адаптації). Проведено конкурентну оцінку виробничих організацій за станом ресурсів і здатностей, які складають її соціально-економічний потенціал (враховуючи стадії життєвих циклів розвитку відповідних структурних елементів).
 
The article contains the results of studying the characteristics of VRIO-analysis (and its modifications) and how much adequately or inadequately VRIO-analysis is as the tool of express diagnostics for industrial organization socio-economic potential due to the need of one-dimensional measuring and evaluating the economic and social organizational resources and capabilities having different nature. Authors analyzed experience in using the VRIO-analysis (and its modifications) by organizations. The content of the basic analytical procedures of express diagnostics for industrial organization socio-economic potential. Possibility of using the modified model of VRIO-analysis that could evaluate the performance of socio-economic potential development (traditionally - through level of industrial organization competitiveness, additionally - through level of industrial organization adaptivity) were grounded and have practically tested. The current and future states of the economic and social organizational resources and capabilities were analyzed during express diagnostics of socio-economic potential development. Results of competitive assessment of industrial organizations consider the life cycle of their socio-economic potential structural elements.

А. С. Скрильникк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваД. М. Хохловастудент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваВ. О. Кривенкостудент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: АПРОБАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

А. SkrylnykPhD in Economics, k.e.n., assistant professor of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaD. KhokhlovaStudent Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaV. KrivenkoStudent Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASES OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES: THE EUROPEAN EXPERIENCE TESTING

Неминучість та невідворотність енергозбереження є однією із пріоритетів існування й розвитку розвинутих країн світу, що підтверджується наявність національних і регіональних програм з енергозбереження, загальнодержавних і регіональних органів управління з енергозбереження і підвищення енергоефективності стратегічних галузей економіки. На сьогодні більшість країн Європейського співтовариства мають практичний досвід впровадження енергозберігаючих заходів у всіх сферах економіки та доведені результати їх ефективності. Розв’язання проблем в сфері енергозбереження країнами Європейського співтовариства дозволяє ефективно розвиватися галузям енергетики, екології та створює фундамент для структурної побудови економіки в цілому. В статті висвітлено організаційно-методичні засади управління енергозбереженням на підприємствах в рамках побудови та функціонування системи контролінгу, що активно використовується на підприємствах Європи. Розглянуто умови та особливості організації системи енергоконтролінгу і його впливу на енергоефективність підприємства.
 
The inevitability and certainty of energy saving is one of the priorities of the existence and development of developed countries, as evidenced by the presence of national and regional energy efficiency programs, national and regional authorities on energy saving and energy efficiency strategic industries. Today most of the countries of the European Community have practical experience in implementing energy saving measures in all sectors of the economy and the results proved their effectiveness. Solving problems in the field of energy the European Community can effectively develop energy, environment and lay the basis for structural construction economy. The article highlights the organizational and methodological principles of power management in enterprises within the construction and operation of the controlling system, which is widely used in enterprises in Europe. The conditions and characteristics of the system enerhokontrolinhu and its impact on energy companies.

Л. В. Сухомлинк. т. н., доцент кафедри менеджменту и туризму, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградского

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

L. V. SukhomlynPh. D. (Eng.), associate professor, Department of Management and Tourism Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine

MANAGEMENT ASPECTS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF TOURISM PRODUCTS

В статті розглядаються проблеми управління, формування та реалізації туристичного продукту. Визначені ключові етапи просування туристичного продукту до кінцевого споживача. На основі змісту функціональних областей визначені основні управлінські задачі формування туристичного продукту. Це дозволило визначити характер взаємодії між учасниками туристичного бізнесу при реалізації туристичного продукту. З урахуванням взаємозв’язків між функціональними областями організаційної структури наведений процес «планування‑реалізація» турів, що має практичне значення для оптимізації діяльності вітчизняних туристичних підприємств.
 
The article deals with problems of management, development and implementation of the tourism product. The key stages of promoting the tourist product to the final consumer. Based on the content of the basic functional areas of management tasks forming the tourism product. It is possible to determine the nature of the interaction between the participants of the tourism business in the implementation of the tourism product. Given the relationships between the functional areas of organizational structure shown the process of "planning-implementation" tour that has practical value for optimization of domestic tourism enterprises.

В. О. Швесткоаспірант кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ

V. O. Shvestkopost-graduate, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

TRENDS IN CORPORATE RETAIL TRADE NETWORKS OF UKRAINE

У статті проаналізовано доходи і витрати населення на придбання товарів та послуг, обсяг роздрібного товарообороту підприємств, зазначені найбільші продовольчі торговельні мережі за обсягом товарообороту, роздрібні торговельні мережі-лідери за відкриттям магазинів 2014-2015 рр. Також визначені основні фактори, що вплинули на доходи населення на їх купівельну спроможність. Зроблений прогноз та тенденції в роздрібній торгівлі на 2016 рік, а також надані рекомендації для торговельних мереж для залучення нових споживачів.
 
The article analyzes the income and spending on goods and services, the volume of retail turnover of enterprises referred largest food retailers in terms of turnover, retail trade network leaders for the opening of stores 2014-2015 years. Also the main factors that influenced the income their purchasing power. Made and forecast trends in retail in 2016, as well as recommendations for retailers to attract new customers.

Б. І. Яценкоздобувач кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМ СТАТУСОМ ПІДПРИЄМСТВ

B. I. YatsenkoResearcher of the Department of Economics and business entities, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy, Kharkiv

THE THEORETICAL BASIS OF INNOVATIVE MANAGEMENT COMPETITIVE STATUS OF THE COMPANIES

У статті висвітлено питання щодо формування теоретичних основ інноваційного управління конкурентним статусом підприємств. Зазначено, що сучасні дослідники розглядають конкурентний статус підприємства з позиції системно-інноваційного підходу, тобто як інноваційну систему, що складається з безупинно взаємодіючих факторів і ступінь, що характеризує реалізацію інноваційних потенційних можливостей підприємства щодо утримання протягом досить тривалого періоду часу конкурентного статусу. Висвітлено підходи до класифікації конкурентного статусу підприємства та удосконалено класифікацію переваг інноваційного управління конкурентним статусом підприємства. Зроблено висновок, що інноваційне управління конкурентним статусом підприємства є одним з найважливіших видів управління, в якому закладено уміння і здатність ставити межу діяльності і координувати процеси виконання завдань і функцій, впливати на людей різного рівня освіти, кваліфікації, інтересів, навчати співробітників досягати поставленої мети.
 
In the article the issue of formation of the theoretical foundations of innovation management status of competitive enterprises. Indicated that modern scholars consider competitive status of the company from a position of systematic and innovative approach that is both innovative system consisting of constantly interacting factors and the extent of characterizing the potential implementation of innovative enterprises to maintain for a long period of time competitive status. Deals with approaches to classification competitive status of the company and improved the benefits of innovation management classification competitive status of the company. It is concluded that innovative management competitive status of the company is one of the most important types of management, which laid the skills and ability to put limit activities and coordinate the tasks and functions that affect people of all levels of education, skills, interests and train employees to achieve this goal.

Б. В. Марецькийздобувач освітнього рівня “магістр», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – ВИРОБНИКІВ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

B. V. Mareckiapplicant education level "Master", Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES – FOOD PRODUCERS

Задача конкурентоздатного виробника - це визначення цільового сегменту ринку, донесення до споживача переваг та результату використання нових технологій, в першу чергу – смакові та корисні якості. Головні конкурентні переваги виробників полягають в тому, що виробник повинен або зайняти вже відому цільову нішу, або створити її з подальшою підтримкою для ефективної реалізації продукції. Головна гіпотеза дослідження полягає у виконанні аналізу відомих інструментів та методів оцінки конкурентоспроможності з подальшою розробкою стратегії та заходів гнучкої тактики для її підвищення з врахуванням особливостей зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства-виробника харчових продуктів. Колесо конкурентної стратегії М. Портера для виробників харчової промисловості може бути адаптовано з деталізацією кожного сектора кола. В першу чергу – це визначення виробничої спеціалізації та цільових ринків, крім того, важливим є територіальні ринки – коли споживач довіряє власним виробникам. Відповідно до кожного виду продукції необхідно здійснити маркетингові дослідження та постійно виконувати аналіз продажів. Оцінка конкурентоспроможності товару здійснюється шляхом зіставлення параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. Порівняння здійснюється за групами технічних і економічних параметрів. На основі результатів дослідження розроблені рекомендації для виробників харчової промисловості
 
Problem competitive products – the definition of target market segment, bringing benefits to consumers and the outcome of the use of new technologies, especially – taste and useful qualities. The main producers are competitive advantages that the manufacturer must take or already known target niche, or create it with further support for effective sales. The main hypothesis of the study is to perform analysis of known tools and methods to assess the competitiveness of the further development of the strategy and tactics of flexible measures for its improvement taking into account the characteristics of the external and internal environment of the manufacturer of food. Wheel of competitive strategy bei Porter for manufacturers of food processing can be adapted detailing each sector of the circle. First of all - the definition of industrial specialization and target markets, in addition, it is important territorial markets - the consumer trusts own producers. Under each product should carry out market research and constantly perform analysis of sales. Evaluation of the competitiveness of goods made by comparing the parameters analyzed parameters of production base of comparison. The comparison made by groups of technical and economic parameters. Based on the results of the study recommendations for manufacturers of food industry.

Н. Ю. Мущинськак. е. н., доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківська національна академія міського господарства, м. ХарківА. В. Сивоконьаспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

N. Yu. MuschynskaCandidate of Economics, assistant professor of project management in municipal services and construction, Kharkiv National Academy of Municipal Economy, KharkivA. V. SyvokonPostgraduate, Institute of Economic and Legal Researches NAS of Ukraine, Kyiv

TARGET-ORIENTED MANAGEMENT AS A TOOL FOR INNOVATIVE REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES

В статті розглянуто такий механізм формування стратегії інноваційного розвитку регіону як програмно-цільове управління, ґрунтоване на закордонному та вітчизняному досвіді. Виділено та розкрито сутність типів програм розвитку за рівнем їх реалізації. Особлива увага спрямована на рекомендації щодо збалансованого управління програмами в державі. Обґрунтовано управління окремими програмами через реалізацію стратегії інноваційного розвитку регіону. Зроблено порівняльний аналіз рівня закордонного та національного державного програмування в різних країнах. Визначено сучасний стан портфелю державних програм в контексті інноваційної стратегій розвитку України. Розглянуто питання забезпечення реалізації стратегічних проектів та програм економічного розвитку, важливих з точки зору національної безпеки та зростання національної економіки, формування механізмів стимулювання галузей з високою доданою вартістю.

In the article the mechanism of innovative regional development strategies formation of as a target-oriented management is considered and grounded in the foreign and domestic experience. Highlight essence and types of development programs in terms of their implementation are allocated. Special attention is focused on recommendations for sustainable management programs in the country. Grounded management of individual programs through the implementation of the strategy of innovative development. The comparative analysis of foreign and domestic public programming in the different countries is submitted. Defined current state of the portfolio of government programs in the context of innovative strategies for the development in Ukraine. The question of ensuring the implementation of strategic projects and economic development programs, which are important in terms of national security and national economic growth, the formation mechanisms to encourage industries with high added value, is reviewed.

О. М. Рудаковк. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Alexander Rudakovcandidate of economic sciences, Private Higher Educational Establishment "The International Scientific-technical University named after academician Yuri Bugai"

FINANCIAL-INDUSTRIAL INTEGRATION AS A FACTOR OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-MANUFACTURERS OF PRODUCTS FOR THE RAIL INDUSTRY

В статті освітлюються питання розвитку базової для підприємств – виробників продукції для залізничної галузі стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємств, а саме стратегії синергізму. У даному дослідженні синергетичний ефект розглядається як прояв внаслідок функціонування інтегрованих структур господарювання, які складаються із взаємозалежних частин, об’єднаних в процесі взаємодії. Підприємства, які обирають стратегію синергізму володіють гнучкістю; мають шанси завоювати більшу частку ринку, завдяки нижчим цінам, ніж у окремих підприємств; витрачають більше коштів на дослідження і впровадження нового; максимізують норму повернення інвестицій і тим самим стають привабливими для інвесторів і в решті решт мають можливість проводити внутрішнє інвестування, незалежно від зовнішніх інвесторів. Останній фактор стає ключовим при спробі автора запропонувати створення промислово-фінансової групи (далі - ПФГ) у складі підприємств-виробників продукції для залізничної галузі.
 
The article highlights the development base for manufacturers of products for the rail industry strategy to increase the competitiveness of enterprises, namely the strategy of synergism. In this study, a synergistic effect is seen as manifestation due to the functioning of integrated structures of management, which consist of interrelated parts, unified in the process of interaction. Enterprises that choose the strategy of synergy are flexible; have a chance to win a larger market share due to lower prices than individual companies; spend more on research and implementation; maximize the rate of return on investment and thus become attractive to investors and eventually to carry out internal investment, regardless of external investors. The last factor becomes crucial in the attempt of the author to propose the creation of industrial-financial groups (hereinafter - PFG) as a part of the enterprises-manufacturers of products for the railway industry.

Є. В. Остропольськак. е. н., ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Yevheniia Ostropolskacandidate of economic sciences, the academician Yuriy Bugay Internationa Scientific and Technical University

THEORY AND METHODOLOGY OF THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF THE BANK INTEREST RATE POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

В статті проведено теоретико-методологічне дослідження процесу реалізації банками України основних засад процентної політики, надано оцінку існуючому становищу та виокремлено основні групи факторів, які мають вирішальний вплив на формування і реалізацію процентної політики банків в сучасних умовах господарювання. Проаналізовано і обґрунтовано позитивний вплив довгострокових депозитів на стабільність ресурсної бази банків, що дає можливість банкам маневрувати строками і умовами розміщення довгострокових ресурсів з метою отримання більш високих доходів і прибутку. Це дає підстави стверджувати, що банки країни не мали чіткої процентної політики на ринку кредитів, а встановлювали ціну кредитів відповідно до ситуації, з якою вони стикалися у певний час, або в залежності від позичальника, та потреб, на які надавався кредит.
 
The article studies theory and methodology of the process of implementation of the basic principles of interest rate policy by Ukranian banks. It assesses the situation and identifies the main groups of the factors that have a decisive influence on the formation and implementation of bank interest rate policy in the current economic conditions. The positive impact of long-term deposits for stability of bank resource base was analyzed and substantiated, which allowed banks to maneuver the terms and conditions of issuing long-term resources to generate higher revenues and profits. This gives grounds to assert that banks had no clear policy on interest rates on the loan market and set the price of credits according to the situation, they had confronted at certain times, or depending on the borrower and the purposes for which the credit was extended.

К. Г. Гончаровааспірант Черкаського Національного Університету імені Богдана Хмельницького, провідний експерт з питань комплаєнсу банківського сектору України

РІВЕНЬ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Kristina Honcharovaaspirant of The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Leading expert in compliance area of banking sector of Ukraine

THE LEVEL OF BANK’S TOP- MANAGEMENT’S BUSINESS REPUTATION AS INDICATOR OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM

Досліджено науковий зміст наукової категорії ділова репутація та економічна безпека банку.
Наукова новизна полягає у тому, що було вперше систематизовано елементи системи внутрішнього контролю банку у взаємозв’язку із елементами системи економічної безпеку; визначено вплив рівня ділової репутації топ – менеджменту як показника гудвіл, що формується системою комплаєнс та виступає індикатором економічної безпеки банку.
Практична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати спрямовано на оптимізацію процесу формування ефективної системи економічної безпеки банку, а саме системи внутрішнього контролю банку та формування ділової репутації топ – менеджменту банку, як інструменту контролю та превенції комплаєнс та репутаційних ризиків економічної безпеки банківської установи з метою підвищення економічної безпеки банківського сектору України.

Researched the scientific content of economic category business reputation & economic security of bank.
Scientific innovation of this research - there were systematized the main components of economic security elements with the interbank control systems to ensure their security.Measured the influence of business reputation level of top-management of the bank to the “goodwill”, that is forms within the compliznce system & being the indicator of economic security of the bank.
The practical value is in the results, those are focused at the optimization of the forming process & the integrating of the effective system of economic security of the banking institution, in fact – the system of internal control & forming of business reputation of top – management of the bank, as a tool for control & prevention of compliance & reputation risks of economic security in the bank to improve the economic security of the banking sector of Ukraine.

О. С. Дмитроваздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаського національного університету ім. Б. ХмельницькогоApplicant of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ КОРУПЦІЙНИХ ЗАГРОЗ НА СИСТЕМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ

Olga Dmytrova

CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVING OF THE STATE MONITORING OF CORRUPTION THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE BANKS

Одним із основних завдань Національного Банку України є нагляд за діяльністю комерційних банків України. Нагляд, це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку. Окрім чітко визначених та прописаних у нормативних документах НБУ напрямів контролю за діяльністю комерційних банків, контроль за рівнем корупції як в банківському секторі так і в кожному окремому банку, на думку автора, повинен стати із боку Національного банку України пріоритетним.
Контроль за рівнем корупції у окремій банківській установі, потрібно розглядати як частину системи економічної безпеки банку. Враховуючи, що від стану економічної безпеки залежить стабільне та ефективне функціонування банківської установи, то контроль цього питання із боку НБУ, особливо під час економічної нестабільності, стає дуже актуальним питанням.

One of the main tasks of the National Bank of Ukraine is the supervision by the commercial banks of Ukraine. Supervision is a system of control and active actions ordered by the National Bank of Ukraine to ensure stability of the banking system and protection of depositors’ & creditors’ interests of the bank. In addition to clearly defined & prescribed regulations by NBU about monitoring & control to the commercial banks activities, control of the corruption level in the banking sector as well as in every single bank, according to the author’s opinion, should become by the National Bank of Ukraine the priority one.
Control after the corruption level in every banking institution, should be considered as a part of the economic security system of the bank. According to influence of economic security to the stability & effective banking operating in the banking institution, the issue of control by the NBU, especially in period of economic instability is a very important one.

В. В. Даценкок. е. н., доцент кафедри фінансів Університету митної справи та фінансівА. Г. Гавриловастудентка Університету митної справи та фінансів

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Datsenkok. e. n ., Associate Professor of Finance University of customs and financeA. G. Gavrilovastudent at the University of customs and finance

FINANCIAL DIAGNOSIS OF ENTERPRISE

У статті розглянуто поняття фінансової діагностики діяльності підприємства, методи оцінки фінансової діяльності; проаналізовано показники оцінки фінансового стану, визначені найбільш суттєві фактори, що впливають на зміну рівня ліквідності та платоспроможності підприємства; розроблено пропозиції щодо підвищення рівня платоспроможності підприємства та обґрунтована економічна ефективність запропонованих заходів.
 
The article discusses the concept of financial diagnostics of the enterprise, methods of evaluating financial activities; analysis of indicators for assessing the financial condition, identified the most significant factors affecting the change in the level of liquidity and solvency ; suggestions to enhance solvency and reasonable cost-effectiveness of the proposed measures.

Г. О. Кундєєвак. е. н., доцент, кафедра економічної теорії Національного університету харчових технологій, м. Київ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ: ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

G. KundieievaPh.D. (Econ.), Associate Professor, Department of Economic Theory, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

NATIONAL FOOD SECURITY: FOOD INDUSTRY

Досліджено особливості розвитку вітчизняної харчової промисловості у контексті забезпечення продовольчої безпеки. З позиції забезпечення фізичної достатності продовольства обґрунтовано необхідність зростання інвестицій у виробництво певних видів харчових продуктів. Досліджено рентабельність виробництва харчових продуктів як фактору забезпечення достатності та доступності продовольства. Досліджено ємність вітчизняного ринку продовольства для визначення перспектив розвитку та структурних зрушень у харчовій промисловості. Запропоноване для визначення стратегічної позиції кожної продуктової групи (галузі харчової промисловості) застосування моделі, подібної до матриці БКГ. Обґрунтовано державну підтримку галузі харчової промисловості, виходячи з позиції забезпечення обсягу виробництва на рівні нормативної ємності внутрішнього ринку певної групи продовольства.
 
Peculiarities of the domestic food industry in the context of food security were studied. The necessity of increasing of investments in the production of certain food products was explained from the perspective of ensuring the food sufficiency. Food production profitability as a factor of ensuring the adequacy and availability of food was studied. The capacity of domestic food market was studied in order to determine the prospects of the development and structural changes in the food industry. Application model, similar to the BCG matrix, was proposed for determining the strategic position of each product group (food industry sector). State support for the food industry was substantiated according to the necessity of providing output at the regulatory capacity of the domestic market of a particular of food products group.

О. І. Шкуратовк. е. н., с. н. с., завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. ShkuratovPh.D. in Economics, Senior Research Fellow, Head of the Division of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

STRATEGIC IMPERATIVES TO ENSURE ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

У статті запропоновані стратегічні імперативи екологічної безпеки в аграрному секторі засновані на виокремленні єдиного еколого-правового нормативного акту, а саме Закону України «Про сталий розвиток аграрного сектора України», який став би основною регламентуючою аграрні відносини направлені на сталий розвиток сільського господарства. Це дозволить реалізувати на практиці системний підхід до охорони довкілля в агросфері на основі взаємодоповнюючих екологічних вимог, які встановлюються для суб'єктів сільськогосподарської діяльності. Враховуючи дуалістичність екологічної безпеки в аграрному секторі визначено її основні характеристики застосовуючи науковий TRID-підхід (threats, risks, interests, defence) (загрози, ризики, інтереси, захист). Доведено, що найбільш важливими категоріями, які характеризують вплив екодеструктивних чинників та вимагають постійного застосування інститутів і механізмів забезпечення екологічної безпеки, є загрози, ризики і небезпеки.

This paper deals with strategic imperatives to ensure environmental safety in the agricultural sector based on the isolation of a single environmental legal regulation, namely the Law of Ukraine "On the sustainable development of the agricultural sector of Ukraine", which would become the main governing agrarian relations focused on sustainable agriculture development. This would implement in practice a systematic approach to environmental protection in the agricultural domain through complementary environmental requirements, which are set for the subjects of farming. Given the duality of environmental safety in the agricultural sector, we have identified its main characteristics applying TRID-scientific approach (threats, risks, interests, defence). It is proved that the most important categories that describe the impact of ecodestructive factors and require permanent application of institutions and mechanisms to ensure environmental security are threats, risks and hazards.

О. І. Сахненкоcтарший викладач кафедри економічних дисциплін, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

O. I. SakhnenkoSenior teacher of the department of economic subjects, Academy of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv

STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ECONOMY

У статті досліджено роль держави у підтримці розвитку освіти як визначального чинника формування економіки знань. Розглянуто деякі особливості і сучасні тенденції розвитку вищої освіти за кордоном. Виділено закономірності в співвідношенні заробітної плати і рівня освіти. Проаналізовано чинники, що знижують економічну віддачу від освіти. Розглянуто різні канали і механізми розподілу державних коштів в систему освіти. Представлені фактори інвестиційного потенціалу системи вищої освіти. Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення механізму фінансування системи вищої освіти.
 
In the article the role of state in supporting the development of education as a determining factor in the formation of knowledge economy is investigated. Some peculiarities and the modern tendencies of higher education development abroad are considered. The patterns in the wage ratio and level of education are identified. The factors that reduce the economic benefits of education are analyzed. The different channels and mechanisms for the allocation of state investment in education are considered. The factors of the investment potential of the system of higher education are presented. The recommendations in the direction of improving the mechanism of funding for higher education are proposed.

І. П. Гайдуцькийк. е. н.

МОТИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОДАТКІВ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. GaidutskiyPhD in Economics

MOTIVATIONAL POTENTIAL OF ENVIRONMENTAL TAXES TO ENCOURAGE SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

В статті розкрито фактичний стан і потенціальні можливості застосування екологічних податків, як механізму мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Проаналізовано систему екологічних податків та їх роль у фінансуванні антивуглецевих заходів та показано їх обмеженість у мотивації сталого низьковуглецевого розвитку. Узагальнено досвід застосування екологічних податків в різних країнах та показано їх низьку бюджетну ефективність.

The article highlights the actual situation and the potential applicability of environmental taxes as a mechanism for motivating sustainable low-carbon development. Tha author analyses the existing system of environmental taxes and their role in financing anti-carbon measures and shows their limitations in motivating low-carbon sustainable development. The article summarises experience of the use of environmental taxes in different countries and shows their poor fiscal performance.

О. В. Акімовакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та аудиту Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРІНГУ В УКРАЇНІ

Olena AkimovaCandidate of Economics, Associate Professor, Associate professor at Accounting and Audit Department, Donbas State Engineering Academy, Kramatorsk

PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE

У статті виявлено проблеми функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Визначено особливості становлення світової системи боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Визначено особливості становлення та процеси функціонування системи фінансового моніторингу в України. Розкрито зміст фінансового моніторингу як форми державного фінансового та внутрішньогосподарського контролю. Визначено особливості участі України в MONEYWAL та Євразійській групі. Окреслені перспективи розвитку системи фінансового моніторингу в Україні, зокрема в частині впровадження рекомендацій ФАТФ щодо уточнення критеріїв віднесення операцій до об’єктів фінансового моніторингу та удосконалення його процедур.

Problems of functioning of system of financial monitoring in Ukraine are revealed in the article. Features of formation of world system of fight against money laundering and financing of terrorism are defined. Features of formation and processes of functioning of system of financial monitoring in Ukraine are designated. The essence of financial monitoring as a form both state financial and internal economic control is disclosed. Features of participation of Urkraina in MONEYVAL and in the Euroasian group are defined. The prospects of development of system of financial monitoring in Ukraine, including implementation of recommendations of FATF about specification of criteria of reference of operations to objects of financial monitoring and improvement of its procedures are designated.

С. В. Мельникаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (Краматорськ, Україна)

ПДВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ АКУМУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

S. V. Melnykpostgraduate student , Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine (Kramatorsk, Ukraine)

VAT AS AN EFFECTIVE TOOL OF ACCUMULATION OF BUDGET REVENUES

В статті встановлено, що податкова політика з використанням ПДВ є ефективною, оскільки надходження від нього до бюджету є забезпеченими, тому що збираються за кожним етапом процесу виробництва, на відміну від податку з продажу, відповідно до якого всі надходження до бюджету від такого податку втрачаються, якщо є ухилення від сплати податків на завершальному етапі. В Україні доцільним є вдосконалення інституційного середовища оподаткування за допомогою ПДВ, що сприятиме зростанню його фіскальної ефективності та гармонізації з податковим законодавством держав-членів ЄС.

Tax policy using VAT is effective as proceeds from it to the budget is secured, as collected by each stage of the production process, unlike sales tax, according to which all revenue from this tax are lost, if there is tax evasion in the final stage was investigated in this paper. There is expedient to improve the institutional environment taxation with VAT in Ukraine and it will boost its fiscal efficiency and harmonization of tax laws of the Member States.

Г. О. Швіндінакандидат, екон. наук, доцент кафедри управління Сумського державного університету, Україна

ПОШУК СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ВІДПОВІДІ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Hanna ShvindinaPh.D., Associate Professor of the Department of Management, Sumy State University, Ukraine

DEVELOPMENT STRATEGIES SEARCH FOR THE UKRAINIAN ENTERPRISES: RESPONSES TO GLOBAL CHALLENGES

В статті проаналізовано матрицю Бартлетт-Гошал, як базову для прийняття рішень щодо стратегічного розвитку підприємства. Виявлено особливості організації компаній, які застосовують стратегії розвитку на світових ринках. Аналіз практик вітчизняних підприємства виявив серйозне відставання у профілізації міжнародної діяльності та застосуванні стратегічного інструментарію на вітчизняних підприємствах. Узагальнено погляди на бар’єри розвитку для підприємств та запропоновано кроки із переосмислення стратегічного управління та фокусування стратегічних зусиль.
 
This articles is devoted to Bartlett-Ghoshal Matrix (BCM) as a basis for strategic choice at the enterprises to develop strategy. The specifics of structuring and organizing of the companies which use BCM strategies are revealed. Analyzing the practice of Ukrainian enterprises it was found that there is gap between profiles of international activities and expectations; between the strategies of global players and tool-box used in Ukraine for strategic development. The barriers that determine the lag in time and tools for the Ukrainian enterprises were generalized. The recommendations were offered in a sphere of strategic thinking and strategic focus.

Р. А. Галгашк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, директор інституту економіки та управління, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ОГЛЯД ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ruslan GalgashPhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

REVIEW OF APPROACHES TO ESTABLISHING BOUNDARIES BETWEEN REGIONAL CLUSTERS OF ENTERPRISES

У статті визначено, що для існуючої в Україні корпоративної структури економіки, основаної на інтересах окремих груп контролю, більшість напрямів наукових досліджень потребує свого корегування щодо інститутів власності, управління і контролю. Розглянуто стан сучасного підходу щодо понятійного та реального визначення регіональних кластерів підприємств. Надано аргументацію на користь потреби в становленні наукових засад для визначення меж регіональних кластерів підприємств. Визначено та проаналізовано підходи до встановлення меж регіональних кластерів підприємств, які б надавали змогу визначати склад суб’єктів, які вступають у різні форми координування стратегічних аспектів власних стосунків. Визначено дві групи підходів до встановлення меж регіональних кластерів підприємств: виявлення меж кластерів "ззовні" та "зсередини", або "top-down" і "bottom-up" аналіз відповідно.
 
The article states that for the existing corporate structure of the economy based on the interests of certain groups of control in Ukraine, most areas of scientific research require their correction regarding the institutions of ownership, management and control. The state of the modern approach to the conceptual and real definition of regional clusters of enterprises is considered. The argumentation in favour of the need for setting scientific principles for establishing the boundaries of regional clusters of enterprises is given. The approaches to establishing the boundaries of regional clusters of enterprises are determined and analysed. These approaches can enable determining the structure of the entities entering into different forms of coordination of the strategic aspects of their own relations. Two groups of approaches to establishing boundaries between regional clusters of enterprises are identified. They include the detection of cluster boundaries "from the outside" and "from within", or "top-down" and "bottom-up" analysis, respectively.

Є. А. ІвченкоЄ. А. Івченко, к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО РОЗУМІННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ КОНТЕКСТІ

Yevhen IvchenkoPhD (Economics), associate professor of department of management and marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sieverodonetsk, Ukraine

TRANSFORMATION AS A CONCEPT AND APPROACHES TO ITS UNDERSTANDING IN THE ECONOMIC CONTEXT

У статті досліджено теоретичні підходи до визначення поняття «трансформація». Розглянуто протікання трансформаційних процесів та їх вплив на функціонування та розвиток систем. Встановлено, що трансформація є не тільки процесом перетворення, а й процесом становлення системи. Визначено, що трансформаційний процес це складний і суперечливий процес, від якого залежить послідовна зміна станів об’єкту дослідження в часі, послідовна зміна предметів і явищ, що відбувається закономірним порядком. Визначено характерні риси трансформацій та сформовано типологію трансформаційного процесу
 
The article investigates the theoretical approaches to the definition of the concept of "transformation". The course of transformation processes and their influence on the functioning and development of systems are considered. Found that transformation is not only a process of transformation, but also a process of formation of the system. It is determined that the transformation process is a complex and contradictory process, on which depends the successive change of states of the object of research in time, the consistent change of objects and phenomena that occurs in a regular order. The characteristic features of transformation are determined on the basis of which the typology of transformations as a process is formed.

І. М. Семененкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ЦІЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Inna SemenenkoPhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

GOAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES: SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION

У статті досліджено цільове управління підприємствами та окреслено необхідність впровадження цільового управління підприємствами задля сталого розвитку регіону. Цілепокладання є одним з ключових етапів такого управління, а функція цілепокладання реалізовується у всіх сферах управління. Визначено, що сьогодні орієнтиром для регіонів України стає їхній сталий розвиток. Важливою складовою концепції сталого розвитку є положення про соціальну відповідальність бізнесу перед сьогоднішнім і майбутніми поколіннями. Встановлено, що результати діяльності підприємства відповідно до кожної поставленої мети впливають на сталий розвиток регіону, в якому вони працюють. Визначено, що соціальна відповідальність підприємства впливає на сталий розвиток регіону в цілому, оскільки зачіпає і задовольняє інтереси багатьох стейкхолдерів підприємства, які одночасно є суб'єктами регіону.
 
The article explores goal management of enterprises and outlines the need for the implementation of goal management of enterprises for sustainable development of a region. Goal-setting is one of the key stages of such management, and the goal-setting function is implemented in all areas of management. It is determined that today sustainable development becomes the benchmark for the regions of Ukraine. The important part of sustainable development concept is social responsibility of business before today's and future generations. The results of the enterprise's activity in accordance with each goal, affect sustainable development of a region in which they operate. Social responsibility of an enterprise influences sustainable development of a region as a whole, since it affects and satisfies the interests of many stakeholders of the enterprise, which simultaneously are subjects of the region.

С. І. Крючокздобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kriuchokcandidate for a degreeDnipropetrovsk state agrarian and economic University

THE THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

За результатами дослідження визначено, що категорія «стійкість» використовується науковцями у різних галузях науки, пов'язаних з вивченням і функціонуванням складних систем. В теорії стійкості систем вона асоціюється з упорядкованістю, незмінністю, рівновагою та застосовується під час описання стану системи, її структури, окремих підсистем, процесів та зв’язків.
Характеристика сутності стійкого розвитку підприємства має ґрунтуватися на визначенні балансу стійкості підприємства та можливостей його розвитку під впливом факторів зовнішнього й внутрішнього середовища та обумовлювати перехід до більш прогресивного якісного стану.
Узагальнивши основні наукові підходи щодо трактування стійкості згідно теорії систем, запропоновано розглядати категорію «стійкість розвитку підприємства» з урахуванням обмежень, що накладаються зовнішнім середовищем та потенціалом підприємства.

According to research results, the category "stability" used by scientists in various fields of science related to the study and operation of complex systems. In the theory of system stability, it is associated with orderliness, invariability and balance and used when describing the state of the system, its structure, individual subsystems, processes and relationships.
Base the characteristic of the essence of sustainable development of the enterprise on determining the balance of enterprise sustainability and its development opportunities under the influence of factors of the external and internal environment and condition the transition to a more progressive qualitative state.
Summarizing the main scientific approaches to the interpretation of stability according to the theory of systems, it is proposed to consider the category "sustainability of enterprise development", taking into account the constraints imposed by the external environment and potential of the enterprise.

М. С. Карпунінастарший викладач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В МЕТАЛУРГІЙНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

M. S. Karpunina

THE MECHANISM OF RESOURCE CONSERVATION IN STEEL INDUSTRY OF UKRAINE

Автором сформульовано основні сфери проблем деформації у металургійному виробництві в Україні з метою встановлення комплексних модернізаційних заходів на рівні держави, корпоративного сектору та громадськості. Визначено та обґрунтовано стратегічну мету розвитку металургійної галузі та засади організаційно-економічного механізму управління процесом ресурсозбереження у галузі в рамках концептуального підходу до стратегії розвитку галузі. У статті визначено принципи державної політики розвитку металургійної галузі для вирішення проблем в металургійній галузі та досягнення стратегічної мети розвитку металургійної галузі. Виявлено стратегічні напрями та заходи розвитку металургійної галузі.
Автором розроблено комплексно-ефективну систему ресурсозбереження (енергозбереження) та систему забезпечення відтворювального процесу національної економіки за рахунок збереження продуктивних сил національної економіки й економіки регіонів у металургійній галузі в рамках запропонованого концептуального підходу до стратегії розвитку галузі. Також виокремлено етапи реалізації механізму управління процесом ресурсозбереження галузі в рамках концептуального підходу до стратегії розвитку галузі.
 
The author founds the main problems of steel production deformation in Ukraine to set up comprehensive modernization measures by the state, corporate sector and the public. The strategic goal of developing steel industry and the basis of the organizational and economic mechanism for managing resource conservation process in the industry within the conceptual approach to steel industry development strategy are determined and grounded. The article defines the state policy principles of developing steel industry to solve problems in steel industry and achieve the strategic goal of developing steel industry. The strategic directions and measures of developing steel industry are revealed.
The author develops a complex and effective system of resource conservation (energy conservation) and a system for ensuring the reproductive process of the national economy through the preservation of the productive forces of the national economy and the region's economy in steel industry within the offered conceptual approach to steel industry development strategy. The stages of implementation of the mechanism of managing resource conservation process within the conceptual approach to steel industry development strategy are also identified.

Л. В. Жайворонокздобувач кафедри маркетингу та менеджменту, Європейський Університет

МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА

L. V. Zhaivoronokapplicant, chair of marketing and management, European University

MARKETING PRODUCT POLICY IN THE SYSTEM OF MODERN CONCEPTUAL MANAGEMENT ENTREPRENEURSHIP

Розглянуто підходи вітчизняних науковців щодо визначення сутності поняття “політика”. Здійснено критичний аналіз розглянутих визначень. Зроблено висновок про необхідність уточнення поняття “маркетингова товарна політика”, в основу якого має бути покладено один з основних принципів маркетингу, відображені цілі підприємства-виробника або продавця та структура маркетингової товарної політики.
 
Approaches of domestic research workers are considered in relation to determination of essence of concept “marketing product policy”. The walkthrough of the considered determinations is carried out. A conclusion is done about the necessity of clarification of concept “marketing product policy”, in basis of which has kennels one of basic principles of marketing is fixed, the aims of enterprise-producer or salesman and structure of marketing commodity policy are represented.

О. А. Кулішздобувач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

O. A. KulishExternal PhD student, Department of Economics, Organization and Management of Enterprises, SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

MANAGEMENT OF CHANGABLE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN IRON ORE ENTERPRISES IN TERMS OF THE WORLD ECONOMY’S TRANSFORMATION

В статті розглянуто окремі проблемні питання стосовно ефективного гнучкого управління використанням ресурсно-виробничого потенціалу підприємств залізорудної галузі, як однієї з пріоритетних галузей економіки, за умов поглиблення інтеграційних процесів світової економіки і постійних трансформацій ринку залізорудної продукції, де на перший план постають питання забезпечення ефективності стратегічного розвитку підприємств галузі в контексті ключових аспектів щодо забезпечення їх стійкості до оновлення виробничо-економічних процесів на бізнес-рівні менеджменту організацій.
Показано, що при обґрунтуванні раціональних варіантів стратегічного набору її локальних бізнес-стратегій, які забезпечують необхідну гнучкість розвитку підприємств залізорудної галузі України в умовах трансформацій світового економічного простору, не слід зупинятися на використанні звичайних класичних методів математичного моделювання та спеціальних методів дослідження операцій у менеджменті, де за цільову функцію приймається одиничний критерій і визначається його оптимальне значення. Разом з тим, повинні враховуватися інтереси держави як власника надр, так і інтереси надрокористувачів власників окремих та об’єднаних корпоративних структур бізнесу. У цьому зв’язку, для оптимізації величини обсягів експорту та внутрішнього споживання залізорудної сировини запропоновано для надрокористувачів - власників корпоративних структур бізнесу галузі методичний підхід до оцінювання виробничо-економічних стратегічних рішень за критерієм ефективності використання власного капіталу, який має виокремлювати аспект стійкості підприємств до оновлення і водночас є ключовим індикатором у процесі моніторингу забезпеченості необхідного рівня їх гнучкого розвитку.
 
The article deals with some issues on effective resource and production potential management of the enterprises of the iron ore industry as one of the priority sectors of the economy, in terms of integration processes enrichment of the global economy and the continuing transformation of the market of iron ore products. Such an issue as the effectiveness of strategic development of the enterprises of this economic sector is raised to ensure their resilience to upgrade production and economic processes at the business-level while managing organizations.
When offering the rationale for choosing a strategic set of local business strategies that ensure the necessary changeability of enterprises of the iron ore industry in Ukraine in terms of transformation of the world economic space, one should not stop at using ordinary classical methods of mathematical modelling and special methods of activity analysis, which adopt a single criterion determined by its optimum value as the objective function. However, one should take into account both the interests of the state as the owner of mineral resources and the interests of subsoil users of certain corporate business structures. Hence, for optimizing the value of exports and internal consumption of iron ore methodical approach to the evaluation of industrial and economic policy-making criterion for the efficiency of its own capital is offered to subsoil users – the owners of corporate business structures of the industry. This approach should isolate the aspect of sustainability of enterprises to be upgraded and at the same time be a key indicator in monitoring the availability of the required level of changeability.

Ю. А. Чистюхінааспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

СИСТЕМА ПРАВИЛ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Y. A. ChystyuhіnaPhD student Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

THE SYSTEM OF RULES OF FISCAL DECENTRALIZATION UKRAINE

Статтю присвячено удосконаленню системи правил фіскальної децентралізації в Україні. Аналіз наукових джерел дозволив отримати розвиток розуміння правил фіскальної децентралізації, які сприймаються як законодавчі або нормативні обмеження довгострокового характеру, що ґрунтуються на аксіоматичному фундаменті фіскальної децентралізації та представлені у формі кількісних та якісних лімітів на основні бюджетно-податкові агрегати централізованих та децентралізованих рівнів влади, обсягів делегування повноважень на місцевий рівень та засад забезпечення фіскальної дисципліни й транспарентності влади. для реалій української фіскальної децентралізації необхідно виокремити: правила фіскальної консолідації центрального рівня (боргове правило; правило збалансованості бюджету; правило бюджетних видатків; правило бюджетних доходів); правила фіскальної консолідації субнаціонального рівня; правила конвергенції; правила дотримання фіскальної дисципліни; правила фіскальної транспарентності влади. Означені обмеження корелюють з фіскальними стандартами ЄС, визначеними у Пакті Стабільності та Зростання (Stability and Growth Pact-SGP) та Фіскальному кодексі прозорості МВФ (The Fiscal Transparency Code), та доповнені базовими фіскальними обмеженнями, які сприяють фіскальній консолідації на місцевому та центральному рівні.

This article is dedicated to improving the system of rules of fiscal decentralization in Ukraine. The analysis of scientific sources yielded the development of understanding of the rules of fiscal decentralization are perceived as legal or regulatory restrictions long term, based on the axiomatic foundation of fiscal decentralization and presented in the form of quantitative and qualitative limits on major fiscal and tax units centralized and decentralized levels of government, the volume of delegation powers to the local level and ensure the principles of fiscal discipline and transparency in government. Ukrainian realities for fiscal decentralization is necessary to distinguish: the rules of fiscal consolidation at the central level (debt rule; rule of balancing the budget, expenditure rule, rule of budget revenues); rules subnational fiscal consolidation; convergence of rules; compliance with the rules of fiscal discipline; fiscal rules and transparency of government. The mentioned restrictions correlate with fiscal EU standards as defined in the Stability and Growth Pact (SGP) and The Fiscal Transparency Code of the IMF, and supplemented the basic fiscal constraints that contribute to fiscal consolidation at the local and central level.

О. В. Полгородникаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (м. Краматорськ)

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

O. V. Polgorodnikpostgraduate, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, (Kramatorsk)

PROBLEMS OF UKRAINE'S INTEGRATION INTO THE EUROPEAN ECONOMIC SPACE AND WAYS TO OVERCOME THEM

У роботі обґрунтовані специфічні риси інтеграційних процесів Україні, визначено сильні та слабкі сторони України як міжнародного партнера, визначено ризики євроінтеграції країни та можливості для її подальшого розвитку. З урахуванням проведеного SWOT-аналізу процесів інтеграції України до європейського економічного простору, було виділено три, найбільш перспективні напрямки: формування ефективних міжнародних транспортно-комунікаційних коридорів; формування та реалізація інноваційної парадигми розвитку країн; формування кластерної економічної інтеграції національних економік в рамках міжнародного співробітництва.
Автором запропоновано модель кластерного розвитку для прискорення інтеграції країни до європейського економічного простору, яка враховує різношвидкісну інтеграцію національних економічних систем і є основою забезпечення економічної безпеки країни за рахунок посилення позитивних ефектів формування інтеграційного ядра і впливу транснаціональних корпорацій на активізацію реального процесу інтеграції.
Ефекти економічної інтеграції на основі моделі кластерної інтеграції полягають у подоланні адміністративних і бюрократичних бар'єрів в сфері проведення зовнішньоторговельних операцій, створення спеціальних наднаціональних інститутів і механізмів, що регулюють рух товарних, фінансових та трудових потоків між країнами, на основі наскрізних технологій розширюються взаємовигідні господарські зв'язки між країнами.
 
The work substantiates the specific features of integration processes of Ukraine, identifies the strengths and weaknesses of Ukraine as an international partner, identifies the risks of European integration and opportunities for its further development. Taking into account the SWOT-analysis of the processes of Ukraine's integration into the European economic space, three, the most promising directions were identified: the formation of effective international transport and communication corridors; formation and realization of innovative paradigm of development of countries; formation of cluster economic integration of national economies within the framework of international cooperation.
The author proposes a model of cluster development to accelerate the country's integration into the European economic space, which takes into account the various speed of integration of national economic systems and is the basis for ensuring the country's economic security by enhancing the positive effects of the formation of the integration core and the influence of transnational corporations on the activation of the real integration process.
The effects of economic integration on the basis of the model of cluster integration are to overcome administrative and bureaucratic barriers in the field of foreign trade operations, the creation of special supranational institutions and mechanisms governing the movement of commodity, financial and labor flows between countries, on the basis of cross-cutting technologies, mutually beneficial economic relations are expanding. between countries.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"