Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2014

Т. В. Гринькодоктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Олеся Гончара, м. ДніпропетровськС. О. Смирновдоктор фізико-математичних наук, професор, декан економічного факультету, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

МЕТОДІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Теtiana GrynkoD-r of Economics, Professor, Head of the Chair of Economy and Enterprise Management Department of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, DnipropetrovskSergey SmyrnovD-r of Physical and mathematical sciences, Professor, Dean of the Economic Faculty of Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF THE FINANCIAL- INVESTMENT POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

За сучасних умов складної економічної ситуації, особливої актуальності набуває проблема розробки методики оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства як найважливішого механізму управління підприємством. На основі застосування методів аналізу, узагальнення і систематизації уточнено поняття фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства. Із використанням комплексного підходу запропоновано триетапну модель оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу промислового підприємства, що ґрунтується на розрахунку інтегрального показника. Підсумковий інтегральний показник пропонується ранжувати за чотирма рівнями фінансово-інвестиційного потенціалу, базуючись на розробленій системі граничних значень обраних показників, за якими слід здійснювати рейтингову оцінку. Від того, до якого рівня ФІП віднесено підприємство буде залежати подальша розробка стратегії його підвищення. Запропонований науково-методичний підхід дозволяє адекватно оцінити фінансово-інвестиційний потенціал промислового підприємства за зазначеними показниками.

In the modern terms of the difficult economic situation, a special urgency becomes the problem of the development of methods for the evaluation of the financial and investment capacity of industrial enterprises as a major mechanism of enterprise management. It is based on application of methods of analysis, generalization and systematization of the concept of financial-investment potential of industrial enterprise. Using the comprehensive approach it is proposed three level model of evaluation of financial and investment capacity of industrial enterprises, which is based on the calculation of integral index. The final cumulative index is proposed to rank four levels of financial and investment potential, based on the developed system of limiting values for selected indicators, which should carry rating assessment. From that to which the level of FÌP is the company will depend on the further development of the strategy of it. The proposed methodological approach can adequately evaluate financial and investment potential of industrial enterprises for these indicators.

Т. В. Паєнткод. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків Національного університету ДПС України

МИТНИЙ КОНТРОЛІНГ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

T. V. Paientkodoctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

CUSTOM ACCOUNTANT MANAGEMENT IN FINANCIAL SERVICES: REALITIES AND PROSPECTS IN UKRAINE

Стаття присвячена визначенню сутності та особливостей митного контролінгу у сфері фінансових послуг. Обґрунтовано функціональну структуру митного контролінгу та напрями його здійснення. Визначено проблеми та перспективи розвитку митного контролінгу у сфері фінансових послуг в Україні.
 
The paper deals with the definition of the essence and features of accountant management in the case of financial services. The functional structure of the accountant management and directions of its implementation are defined. The problems and prospects of development of accountant management in the case of financial services in Ukraine are defined.

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетД. В. Маховськийаспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. I. VinichenkoDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics and Agricultural Economics, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics UniversityD. V. MakhovskyPostgraduate student, Dnipropetrovs’k State Agricultural Economics University

DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISES FOR PROCESSING OF AGRICULTURAL PRODUCTS

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції змін конкурентоспроможності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції та особливості механізму реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю, здійснено моніторинг існуючих проблем у контексті реалій сучасної економічної науки та дисбалансів економічного простору, а також окреслено передумови й домінанти управління конкурентоспроможністю підприємств з переробки сільськогосподарської продукції.
 
The article considers the current state of, and trends in the competitiveness of enterprises for processing of agricultural products and features of the mechanism of implementation of the strategy of competitiveness management, carried out the monitoring of the existing problems in the context of the realities of modern economic science and economic imbalances space, and outlined the background and focus of the management of the competitiveness of enterprises for processing agricultural products.

М. Г. Бойкод. е. н.. проф., Київський національний торговельно-економічний університетО. В. Бабенкоасистент, Київський національний торговельно-економічний університет

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ: ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

M. G. BoykoDoctor of the economic science, prof., Kyiv National University of Trade and EconomicsO. V. BabenkoAssistant, Kyiv National University of Trade and Economics

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY IN TOURISM PRECONDITION OF FORMING AND REALISATION

Стаття присвячена виявленню та аналізу процесу формування корпоративної соціальної відповідальності туристичних підприємств. Визначено взаємозв’язок соціальної відповідальності туристичного бізнесу із сталим розвитком туризму. Обґрунтовано критерії корпоративної соціальної відповідальності туристичного бізнесу.
 
For the past 20 or more years, sustainable development has been at the forefront of many government agendas. This debate has concluded that sustainability should be adopted as the way forward to preserve ecosystems and biodiversity, limit growth and improve the quality of life of host populations. Tourism has been put forth as a way to gain income and provide access to market opportunities for small and medium size enterprises, especially in low income countries. There has also been no shortage of research supporting the need to keep tourism pressures in check, address existing impacts and extend the planning horizon to create more sustainable development in the longer term.
The past few years have seen a steady growth in the adoption and endorsement of the principles of sustainable tourism as a development approach which has led to the creation of many initiatives to address concerns such as environmental conservation and protection. Social issues were brought to the forefront more recently, particularly since Kofi Annans’ 10-point Millennium Challenge, and include fair trade, poverty reduction, local and community economic development. Initiatives include codes of conduct, specific guidelines and certification schemes and accreditation. The article is devoted to identification and analysing of corporate social responsibility forming in the modern tourist corporation. Interconnection between social responsibility of tourism business and sustainable tourism development on the tourism enterprises is defined. The criteria of corporate social responsibility are grounded.

О. Є. Бавикодоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. ХерсонМ. П. Петренкок. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон, Україна

УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРНОЮ ПЕРЕБУДОВОЮ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

О. Y. Bavykodoctor of sciences (economics), professor of department of management, University of International Business and Law, KhersonM. Р. PetrenkoPhD, doctoral student, University of International Business and Law, Kherson, Ukraine

MANAGEMENT OF RESTRUCTURING THE ECONOMY IN A  POST-INDUSTRIAL TRANSFORMATION

Стаття містить результати дослідження теоретико-методологічних аспектів управління структурною перебудовою економіки в умовах постіндустріального розвитку. Визначено, що економіка України характеризується переважанням частки галузей третього технологічного укладу, що обумовлює необхідність модернізації індустріального базису та збільшення частки високотехнологічних галузей. В якості об’єктивних закономірностей розвитку національної економіки, які визначають механізми та напрями здійснення управлінського впливу структурної політики держави необхідно враховувати принципи циклічної моделі зміни техніко-економічних укладів. На основі аналізу архітектоніки структурної макроекономічної динаміки української економіки, визначено два основних напрями управлінського впливу на її розвиток: технологічне оновлення економіки на основі впровадження у виробничі процеси новітніх технологій та інституціональна трансформація організаційно-управлінських механізмів розвитку національної економіки у відповідності до горизонтальної логіки постіндустріальних організацій.
 
The article contains the results of the study of theoretical and methodological aspects of the restructuring of the economy in a post-industrial development. Determined that Ukraine's economy is characterized by a predominance of industries share the third technological structure, which necessitates the modernization of the industrial base and increasing the share of high-tech industries. As the objective laws of development of the national economy, which determine the mechanisms and directions of realization of the administrative impact of structural policy must take into account principles cyclic model changes techno-economic structures. On the basis of architectonics structural macroeconomic dynamics of the Ukrainian economy by two main areas of managerial influence on its development, technological innovation economy through the introduction of advanced technology production processes and the institutional transformation of the organizational and management arrangements of the national economy in accordance with the horizontal logic of post-industrial organizations.

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяУ. О. Марчукк. е. н, старший викладач кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОЛОКОПЕРЕРОБНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economic Science, Professor, Head of audit and state control department, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaU. O. MarchukPhD, Senior lecture of the department of accounting and analysis, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING OF CURRENT LIABILITIES IN THE MANAGEMENT SYSTEM THE DAIRY PROCESSING ENTERPRISES

У статті розглянуто стан та тенденції розвитку ринку молока та молокопродуктів, а також особливості виникнення поточних зобов’язань на молокопереробних підприємствах. Розглянуто види зобов’язань у різних площинах наукових поглядів та законодавчих актів. Визначено місце поточних зобов’язань серед видів зобов’язань та особливості їх відображення в системі бухгалтерських рахунків. Здійснено аналіз наукових підходів щодо обліку операцій з нерухомістю, придбаною для продажу. Окреслено проблеми за розрахунками, пов'язаними з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу. Встановлено протиріччя в плані рахунків та визначено порядок їх вирішення шляхом запропонованого облікового відображення  поточних зобов’язань від реалізації об’єктів нерухомості за умов передоплати за ціною нижче (вище) балансової (залишкової) вартості та поточних зобов’язань від реалізації об’єктів інвестиційної нерухомості без попередньої підготовки до продажу.
 
The article reviews the status and trends of the market in milk and milk products, and especially the emergence of current liabilities on dairy processing enterprises. Types of obligations are considered at different levels of scientific views and legislation. Defined the place of current liabilities among species liabilities and their reflection in the system of accounts. Scientific approaches according to the calculation of real estate purchased for sale are analyzed. Problems are outlined according to calculations related to non-current assets and disposal groups held for sale. A contradiction are established in terms of accounts and determined the order of their proposed solution by your display current liabilities from the sale of real estate on a prepaid basis at a price below (above) the book (residual) value and current liabilities from the sale of investment property without preparation for sale.

Е. М. Забарнадоктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. ОдесаК. О. Ваннікстудентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ СУЧАСНОСТІ

E. M. ZabarnaDoctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. O. Vannikstudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

FORMATION OF THE PROBLEMS OF THE MODERN SOCIAL MARKETING

У статті розглянута мета та програма соціального маркетингу. Описані різниця соціального маркетингу і комерційного, а також розглянуто етапи впровадження соціального маркетингу на практиці. Розглянуті також основні підходи до визначення концепції соціального маркетингу. Виконан аналіз соціального регулювання в сучасному суспільстві.
 
The article describes the purpose and program of social marketing. Described the difference of social marketing and commercial, as well as the stages in the implementation of social marketing practice. Considered as the main approaches to the concept of social marketing. The analysis of social control in modern society.

З. Б. Живкод. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. ЛьвівМ. М. Павлівмагістр 2 курсу спец. «Менеджмент організацій і адміністрування», Львівський державний університет внутрішніх справ, м. ЛьвівМ. В. Тишкомагістр 2 курсу спец. «Менеджмент організацій і адміністрування», Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Z. B. Zhyvkodoctor of economical science, Associate Professor, head of the chair "Management", Lviv State University of Internal Affairs, LvivM. M. Pavlivmaster 2 course special. "Management and Administration", Lviv State University of Internal Affairs, LvivM. V. Tyshko

FINANCIAL SECURITY COUNTRIES AND UNDERTAKINGS

В статті досліджено складові елементи фінансової безпеки держави, її основні цілі. Виокремлено головні причини виникнення зовнішніх загроз фінансовій безпеці України. Досліджено суть складових фінансової безпеки та економічної безпеки держави і підприємства. Проведено аналіз нормативно-правової бази регулювання фінансової безпеки суб'єктів господарювання та запропоновано шляхи забезпечення фінансової безпеки держави та суб’єктів господарювання. Розглянуто проблему при проектуванні механізмів дотримання рівня економічної безпеки окремими структурними підрозділами підприємства, а саме: визначення величини резервів для зміни рівня економічної безпеки. Зроблено акцент, що для коригування встановлених резервів ефективним є механізм взаємного перекривання рівня економічного безпеки. Визначено механізм управління системою економічної безпеки підприємства та можливість оцінювати його ефективність за різними критеріями.
 
The paper investigates an element of financial security, its main purpose. Author determined the main causes of external threats to the financial security of Ukraine. The essence of the components of financial security and economic security and enterprise. The analysis of the regulatory framework governing the financial security entities and the ways to ensure the financial security and businesses. The problem in the design of mechanisms for compliance with the level of economic security individual structural divisions, namely the determination of the allowance for changes in the level of economic security. An accent that adjustment provisions set is effective mechanism of mutual overlap of economic security. The mechanism for managing the system of economic security and opportunity to evaluate its effectiveness on different criteria.

І. М. Зеліскод. е. н. , професор кафедри фінансів і кредиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. M. ZeliskoDoctor of Economic Science, Professor Department of Finance and Credit , National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

RISKS AND THREATS OF BUSINESS AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

В статті розглянуто види ризиків діяльності  економічних суб’єктів. Проаналізовано ризики та загрози функціонування аграрно-промислових компаній. Обґрунтовано ризики і загрози, що мають найбільший вплив на фінансовий стан аграрно-промислових компаній.
 
In the article consideres  the types of risks of economic actors. Analyzes risks and threats operation agro-industrial companies Grounded risks and threats that have the greatest impact on the financial position of the agro-industrial companies.

А. В. Сомикк. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПІДХОДИ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Anzhelika SomykPh.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy and International Foreign Exchange Relationship Research Division,Head of Division

EFFICIENCY OF MONETARY POLICY OF NATIONAL BANK OF UKRAINE

Автором узагальнено основні підходи до визначення ефективності грошово-кредитної політики та обґрунтовано доцільність використання «широкого цільового підходу» для оцінки ефективності грошово-кредитної політики Національного банку України. Виявлено низку проблемних питань щодо кількісних критеріїв визначення ефективності грошово-кредитної політики Національного банку України та забезпечення її на практиці.
 
The author summarizes the main approaches to an assessment of efficiency of the monetary policy and the need of use of "broad target approach" for an assessment of efficiency of the monetary policy of the National bank of Ukraine is provided. The problematic issues in definition of quantitative criteria of an assessment of efficiency of the monetary policy of the National bank of Ukraine and in its realization in practice are provided.

О. С. Наконечнак. е. н, доцент кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансівН. В. Рощинак. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "КПІ"

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

О. NakonechnаPhD of Economics, assistant of professor of the Finance and Credit Department, International University of FinanceN. RoschinaPh.D. of Economics, assistant professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

PARTICULAR QUALITIES OF UKRAINIAN STOCK MARKET OPERATION

Дана стаття присвячена висвітленню сучасного стану фондового ринку України, його проблемам та визначенню перспектив розвитку в майбутньому, адже саме фондовий ринок є важливим індикатором економічного розвитку і наочно демонструє стан, в якому перебуває держава в даний момент. Проведено ґрунтовне дослідження стримуючих факторів розвитку фондового ринку, розглянуто основні тенденції його функціонування та відзначено притаманні йому особливості. Крім цього описано біржову структуру та основних організаторів торгів на фондовому ринку. Акцентовано увагу на обсягах торгів, об’ємі та структурі договорів укладених за останні роки. Більш детально розглянуто питання деривативів, їх доцільності та життєздатності в умовах сучасного фондового ринку України. Сформовано рекомендації щодо реформування вітчизняного фондового ринку, які сприятимуть підвищенню інвестиційного потенціалу економіки країни.
 
The article is dedicated to covering and analysis of the contemporary state of stock market of Ukraine, to its problems and future development prospects determination, as it is the stock market that is important indicator of economic development and demonstrates vividly the state of the country at the moment. The fundamental research of the stock market development stimulants has been conducted; the essential trends of stock market operation and its inherent peculiarities have been examined. Besides, the stock structure and main trading sessions’ organizers are described in the article. The attention was focused on the trading sessions’ volumes, quantum and structure of the recently concluded treaties. The issue of derivatives, their practicality and viability under the conditions of the modern stock market of Ukraine was studied in detail. The recommendations as to the home stock market restructuring are produced; these will be beneficial in state economy investment potential enhancement.

К. В. Бажерінак.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу НТУУ «КПІ», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РЕКЛАМІ

K. V. BazherinaCandidate of economic sciences. associate professor of the industrial marketing department of the  National technical university of Ukraine «KPI»

USE OF MANIPULATIVE TECHNOLOGIES IN ADVERTISING

У статті аналізуються літературні джерела, які визначають підходи щодо сучасних технологій посилення маніпулятивного впливу на свідомість людини. Особливо акцентується увага на значущості проблеми розроблення реклами на сучасному етапі. У статті зроблена спроба узагальнити існуючий досвід та поєднати різні технології використання маніпуляційних технологій у певні підходи. На підставі проведеного дослідження, підприємство має можливість розробити ефективні прийоми та способи посилення сприйняття рекламної продукції. Використання наведених технологій підвищує інвестиційну привабливість маркетингових комунікаційних заходів для підприємств різних галузей. З іншого боку, знання означених технологій дозволяє розробляти програми із запобігання маніпуляційного впливу, що є особливо актуальним для реклами товарів шкідливих для здоров’я.
 
In this article it was analized scientific resourses that identifies approaches to contemporary technologies of manipulative influence enchancement on people’s consciousness. Particularly it was underlined the actual issue of advertising elaboration nowadays. It was made an attempt to summarize an experience existed and unite different technologies of manipulative influence into certain approaches. On the base of conducted research an enterprise has the possibility to elaborate effective modes and ways to increase the perception of promoted production. The use of proposed technilogies raise the inverstment attractiveness of marketing communication eventsfor enterprises of different branches. From the other side the knowledge of mentioned technlogies allows to develop programs to protect from manipulative influence, what is of current importance for advertising of dangerous products.

М. С. Лебеденкок. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

M. S. LebedenkoCand.Econ.Sci., docent of industrial marketing department, National Technical University of Ukraine «Kyiv Politechnic Institute»

BASIC DEFINITIONS AND MODELS OF E-BUSINESS

Ця стаття розкриває основні поняття та категоріальний апарат інформаційних технологій в маркетинговій діяльності. Зокрема, виявлено та описано відмінність та підпорядкованість таких ключових категорій у цій царині, як “електронний бізнес”, “електронна комерція”, “електронна торгівля, “Інтернет-магазин”.
Виходячи із виявлених специфічних особливостей електронного середовища, а також реалій українського ринку та темпів Інтернет-інтеграції ринкових процесів, запропоновано основні моделі Інтернет-бізнесу, виявлено їх відмінності, а також основні суб’єкти взаємодії для кожної із них із зазначенням ступеня використання Інтернет-технологій у процесі маркетингової діяльності. Для кожної з моделей розкрито особливості інтеграції маркетингових цілей в мережу Інтернет та загальний вплив інформаційних технологій на ринкову та підприємницьку діяльність.
 
This article reveals basic definitions and category apparatus of inormation technologies in marketing activity. In particular it was identified and described particularities and subordination of such main categories in that sphere as “E-business”, “E-commerce”, “E-trade”, “Internet-shop”.
From the identified specific features of web world the same as realities of Ukrainian market and speed of Internet-integration of market processes, it was described basic models of E-business, find out their characteristics, main fellows of negotiation for each of these models representing the level of Internet technologies use in marketing process. For each model it was shown specific features of Internet activity and goals in Internet and general influence of information technologies on market and entrepreneurship.

Ю. М. Барськийд. е. н., доцент, завідувач кафедри  прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькТ. П. Панюкстарший викладач кафедри економічної теорії, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Y. BarskyyiDoctor of Economics, Assistant Professor, the head of Department of Applied Statistics and Economics,  Lutsk National Techinacal UniversityТ. Panyukthe lecturer of the Department of Economic Theory, Rivne State University of Humanitarian

THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGY AS THE DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES OF RIVNE REGION

У статті розкрита сутність поняття «розвиток» та його взаємозв’язок з стратегією. Згідно аналізу визначено, що у більшості підприємств молочної галузі Рівненської області працівники не мають фундаментальної мотивації для ефективної діяльності - це зумовлює якісний підбір кадрів і ефективне його використання, а отже необхідність розробки стратегії управління персоналом і використання людського потенціалу. Перераховані завдання стратегічного управління персоналом молочної галузі. Згідно світового досвіду визначені принципи досконалої політики управління персоналом та запропоновано розробити та використовувати індивідуальні стратегії управління персоналом для підприємств молочної галузі Рівненської області. Висвітлена роль стратегії управління персоналом у діяльності та розвитку підприємств молочної галузі. Зображена взаємозалежність функціонування стратегії управління персоналом та загальної стратегії підприємств молочної галузі Рівненської області.
 
In the article the essence of the concept of «development» and its relationship with strategy. According to the analysis determined that the majority of dairy enterprises of Rivne region workers do not have a fundamental motivation for effective activity - this determines the high-quality staff and its effective use, and therefore the need to develop strategies for the management and use of human potential. These strategic objectives personnel management dairy industry. According to the world experience principles advanced personnel management policy and proposed to develop and implement individual strategies of personnel management for dairy enterprises of Rivne region. The role of strategy management personnel in the operation and development of the dairy industry. Shows the interdependence of the operation of a personnel management strategy and the overall strategy of dairy enterprises of Rivne region.

І. Є. Андрущенкок. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяО. С. Касьянмагістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ

I. E. AndrushchenkoCand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical UniversityO. S. KasyanMaster, Zaporizhzhya National Technical University

BUDGETING AS A TECHNOLOGY OF STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT

У статті розглянуті об’єкти, предмети, суб’єкти, головна мета, основні завдання, принципи та функції бюджетування. Розглянуті негативні та позитивні сторони процесу бюджетування, виділені різні тлумачення економічних категорій «планування» та «бюджетування» на основі робіт вітчизняних та зарубіжних науковців. Детально розглянуто алгоритм створення бюджету. Визначені способи подолання недоліків процесу бюджетування. Зроблені належні висновки.
 
The article deals with objects, objects, subjects, the main goal, the main objectives, principles and functions of budgeting. Considered negative and positive aspects of the budgeting process, highlighted different interpretations of economic categories "planning" and "budgeting" based on the work of domestic and foreign scholars. Detail an algorithm creating the budget. Identified ways to overcome the shortcomings of the budgeting process. Made appropriate findings.

С. М. Демидюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

ШЛЯХИ РОЗПОДІЛУ КОНФЛІКТУЮЧИХ ФУНКЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СФЕРІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

S. DemydyukPh.D., Assistant Professor of Management, International University of Economics and Humanities named after Stepan Demianchuk, Rivne

WAYS TO ELIMINATE CONFLICT FUNCTIONS OF GOVERNMENT INSTITUTIONS IN FORESTRY UKRAINE

У статті визначено функції, які виконують конкретні центральні органи виконавчої влади в сфері лісового господарства України, та сутність вбудованого конфлікту інтересів, який виникає при поєднанні в одному органі влади несумісних типів функцій. Обґрунтовано необхідність розділення вбудованого конфлікту функцій органів влади в сфері лісового господарства України та запропоновано шляхи розподілу конфліктуючих функцій урядових інституцій лісогосподарської сфери.
 
The article outlines the functions that perform specific central government in forestry Ukraine, and built-in essence a conflict of interest that arises when combined in a single government body types are incompatible functions. The necessity of separation of functions built-conflict governments in forestry Ukraine and the ways of distribution conflicting functions of government institutions of forestry.

О. М. Волковицькак. е. н., старший викладач кафедри облік та економічний аналіз, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. МиколаївС. Ю. Болтачмагістр, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ

O. M. VolkovytskaPh.D., senior lecturer in accounting and economic analysis, Mykolaiv National University  V.O. Sukhomlynsky, MykolaivS. Y. Boltachmaster, Mykolaiv National University V.O. Sukhomlynsky, Mykolaiv

FORMATION OF INTERNAL CONTROL CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS

У статті розглянуто основні методи та принципи формування систему внутрішнього контролю, необхідність його впровадження. Детально висвітлено недоліки відсутності контрольної системи та ефективність її впровадження.
 
In the article the basic methods and principles of internal control, the need for its implementation. Highlighted shortcomings for control systems and the effectiveness of its implementation.

Д. Е. Пономарьоваспірант кафедри фінансів та банківської справ, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Denys Ponomarovpostgraduate student of Finance and Banking Department of “European University”, Kyiv

THE CREDITWORTHINESS OF ENTERPRISES AND POLITICAL ENVIRONMENT: REALITIES

Дана стаття присвячена пошуку причин та механізмів впливу міжнародних кредитних рейтингів на кредитоспроможність та фінансову стійкість підприємства в умовах сучасного мінливого середовища в Україні. Розглядаються передумови погіршення суверенного рейтингу України, шкали оцінювання та механізми присвоєння кредитних рейтингів, наводяться приклади впливу політичного середовища на міжнародні кредитні рейтинги як суверенні, так і рейтинги окремих підприємств.
 
This article is devoted to the causes and mechanisms of influencing international credit ratings on creditworthiness and financial stability of the company in today's changing environment in Ukraine. Prerequisites of worsening sovereign rating of Ukraine, grading scale and mechanisms of assigning credit ratings are considered. Examples of the impact of the political environment on sovereign credit ratings as well as ratings of individual companies are provided.

Ю. С. Табачокаспірант відділу державних фінансів, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ

ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ФОРМИ

Yu. S. Tabachoka graduate student of the department of public finances, State educational and scientific institution «Academy of Financial Management» of the Ministry of Finance of Ukraine

GOVERNMENT GUARANTEES TO STIMULATE INVESTMENT AND INNOVATION AND THEIR FORM

В статті аналізуються питання класифікації видів та форм державних гарантій. Комплексно досліджено сутність надання державних гарантій для стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Аналізуються питання теоретичного осмислення категорії «державні гарантії». Розглянуто теоретичні положення науковців щодо її сутності. В підсумку теоретичного аналізу надається авторське визначення даного поняття. З метою систематизації розрізнених підходів та створення комплексного уявлення про державні гарантії, запропонована класифікація їх форм та видів. Дана класифікація дозволяє узагальнити різноспрямовані підходи до сутності державних гарантій в інвестиційно-інноваційній діяльності. У відповідності до авторської класифікації виокремлено форми державних гарантій: державні гарантії прав інвесторів та державні фінансові гарантії. Розглянуто сутність кожної з форм державних гарантій та виокремлено підходи щодо вдосконалення їх функціонування у вітчизняній практиці.
 
The article is analyzes the classification of types and forms of government guarantees. Complex research entity providing state guarantees to encourage investment and innovation. The questions conceptualize the category «government guarantees». The theoretical position of scientists about the nature of government guarantees. In order to systematize the disparate approaches and create a comprehensive picture of the state guarantee, the proposed classification of forms and varieties. This classification allows us to generalize diverse approaches to the nature of government guarantees on investment and innovation. In accordance with the original classification singles out the form of state guarantees, the state guarantees the rights of investors and government financial guarantees. The essence of each form of state guarantees and singled out approaches to improve their performance in domestic practice.

Ш. А.- О. Омаровк. е. н., доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. ХарківО. Ю. Поляковак. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Sh. A. OmarovCandidate of Science (Economics), Associate Professor, Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, KharkivO. Yu. PoliakovaCandidate of Science (Economics), Associate Professor, Senior Research Fellow, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

MODERN APPROACHES TO THE SIMULATION MODELING OF REGIONAL DEVELOPMENT

У статті аналізується імітаційне моделювання як сучасний інструментарій формування, прогнозування та аналізу регіонального розвитку. Розглядаються концепції системної динаміки та агентне моделювання. Досліджуються сучасні розробки науковців з даної тематики, визначаються переваги та недоліки запропонованих ними моделей. Доводиться, що концепція системної динаміки є найбільш прийнятним інструментом моделювання, який забезпечує достатній баланс між репрезентативністю та узагальненістю основних показників розвитку регіональної соціально-економічної системи. Причому модель регіонального розвитку, незалежно від кінцевої мети дослідження, має обов’язково включати демографічний блок разом з ринком праці, блок виробництва і доходів населення та екологічний блок.
 
In the article the simulation modeling as contemporary set of tools suitable for formation, forecasting and analysis of regional development is analyzed. Conceptions of the system dynamics as well as agent-based modeling are considered. The modern elaborations of scholars on this subject are explored, the advantages and disadvantages of their models are identified. It is proved that the concept of system dynamics will be the most appropriate modeling tool to ensure an appropriate balance between representativity and generality of the basic indicators of development of the regional socio-economic system. Notably, the model of regional development, regardless of the ultimate objective of the study, must necessarily include the demographic unit, combined with the labor market, the unit of production and household income, as well as the environmental unit.

О. В. Полтавськаасистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. V. PoltavskaThe assistant of  Kiev National University of Trade and Economics

ENSURING STAFF OF HOTEL UKRAINE

Незважаючи на певний прогрес в минулі роки, пов'язаний з підготовкою та проведенням Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, за показником зайнятості населення в сфері готельного господарства Україна займає останні місця в Європі. Характерною рисою розвитку готельного господарства в Україні є те, що його основу складають готелі, розташовані у великих адміністративних центрах та в регіонах, що мають значні туристичні ресурси. Порівнюючи результати показника забезпечення приїжджих в регіони України штатним персоналом, отриманого за методом кластерізації та показника укомплектованості підприємств готельного господарства, доведено, що в Україні недостатнє забезпечення приїжджих штатним персоналом обумовлене недостатньою середньою і навіть штатною укомплектованістю підприємств готельного господарства персоналом. Слід зазначити, що причиною недостатнього забезпечення приїжджих штатним персоналом є недостатня укомплектованість підприємств готельного господарства персоналом, обумовлена відсутністю зв’язку між зарплатою та навантаженням і, як наслідок, перевантаженням персоналу.
 
Despite some progress in recent years associated with the preparation and holding of the European Football Championship in 2012, in terms of employment in the field of hotel management Ukraine occupies the last place in Europe. Analysis in hospitality sector in view of the geographical and cultural differences regions, contingent personnel require sophisticated statistical methods. The purpose of the article is to study the staffing business hotel of Ukraine and identifies key problems of his process. Comparing the results of the indicators of the visitors to the regions of Ukraine the staff obtained by the method of clustering index staffing companies and hotel industry can promote a working hypothesis that the lack of Ukraine providing visitors due lack the staff and even the nominal average staffing business hotel management staff. In other words, businesses hotel industry chronically short of staff.
A characteristic feature of the hotel industry in Ukraine is that its basis is the hotel located in the administrative centers and regions with significant tourist resources. Comparing the results of the indicators of the visitors to the regions of Ukraine the staff obtained by the method of clustering index staffing companies and hotel industry, proved that Ukraine insufficient provision visitors due lack the staff and even the nominal average staffing business hotel management staff. Summarizing the results of the study should be noted that the cause of insufficient visiting the staff is insufficient staffing business hotel management staff due to the lack of communication between wages and load and, consequently, overloading staff.

М. В. Мазурканд. ек. наук, доцент кафедри статистики Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОСТАЧАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ З ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ В УКРАЇНІ

M. V. Mazur

STATIATICAL ANALYSIS OF SUPPLY AND CONSUMPTION OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY IN UKRAINE

У статті проведено аналіз постачання та споживання енергії з відновлюваних джерел в Україні за 2010-2013 роки. За допомогою аналізу структури, структурних зрушень, вивчення тенденцій та закономірностей розвитку альтернативних джерел енергії розкриті перспективи їх використання для досягнення енергозбереження країни.
 
This article is devoted to the analysis of supply and consumption of renewable sources of energy in Ukraine in 2010-2013 years. With the help of structure analysis, analysis of tendencies and regularities of development of renewable sources of energy the perspectives of using renewable sources of energy for achieving energy efficiency are analyzed.

М. А. Гнатишинк. е. н., доцент кафедри аналітичної економії і міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНО ЗБАЛАНСОВАНА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ДЛЯ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

M. HnatyshynPh.D., associate professor of Analytical Economy and International Economics Department, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ECO-ECONOMICALLY BALANCED WORLD TRADE LIBERALIZATION FOR DEVELOPING COUNTRIES

У статті розглянуто основні причинно-наслідкові зв’язки між міжнародною торгівлею та станом довкілля, запропоновано основні шляхи забезпечення екологічно безпечної лібералізації зовнішньої торгівлі для країн, що розвиваються. Серед рекомендованих засобів як засоби, що включають проведення внутрішніх економічних реформ, реформування національної системи захисту довкілля, залучення громадськості країни, так і засоби, що вимагають зміни орієнтації у зовнішньоекономічній діяльності країни з економічної на еколого-економічну. Наголошено, що у випадку, коли економіка країни характеризується викривленнями як в екологічній, так і в торговій сферах, що є характерним для економік країн, що розвиваються, зростання еколого-економічного добробуту можна досягти тільки шляхом гармонізованих реформ в економіч­ній та екологічній сферах.
 
In this article we explore main casual linkages between international trade and the state of the environment. We propose the main means of providing environmentally safe foreign trade liberalization for developing countries. We consider both – the means that include performing inner economic reforms, national nature protection system reform, active involvement of the society and the means that demand the change in the direction of the foreign economic activity of the country from economic to eco-economic. We emphasize that when the economy of the country has perversion in both environment protection and trade spheres (which is characteristic for economies of developing countries) the increase of eco-economic welfare is possible only on condition of simultaneous reforms aimed at perversions decrease in economic and ecological spheres.

Н. В. Трусовак. е. н., доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

N. V. TrusovaPhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees, Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University

PECULIARITIES OF PROVISION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH FINANCIAL POTENTIAL

Розглянуто особливості забезпечення фінансовим потенціалом сільськогосподарських підприємств. Визначено, що характер забезпечення фінансовим потенціалом сільськогосподарських підприємств визначається перш за все специфікою галузі. Особливості забезпечення фінансовим потенціалом в різних площинах діяльності сільськогосподарських підприємств ілюструє тісний взаємозв’язок операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. Забезпечення фінансовим потенціалом для формування джерел фінансування операційної діяльності розглядається як основне джерело, оскільки однією із ключових характеристик ефективно функціонуючого підприємства є наявність протягом тривалого відрізку часу позитивного руху фінансових потоків із відносно стабільною абсолютною величиною. Інвестиційна діяльність підприємства розглядається як обслуговуюча по відношенню до передбаченої статутними документами операційної діяльності, тому забезпечення фінансовим потенціалом для формування джерел фінансування інвестиційної діяльності, як правило, незначне. Забезпечення фінансовим потенціалом для формування джерел фінансової діяльності розглядається як коригуючий механізм формування потреби у фінансових ресурсах для забезпечення фінансування операційної та інвестиційної діяльності. При цьому, у якості сигналу щодо формування передумов потенційної фінансової кризи на підприємстві, можна розглядати наявність значного за абсолютною величиною позитивного позикового фінансового потоку, протягом відносно тривалого періоду часу – загроза втрати платоспроможності суб'єкта господарювання. Доведено, що для надання процесу забезпечення фінансовим потенціалом чіткої структури й упорядкованості, необхідні узагальнені параметри джерел фінансування діяльності підприємств.
 
Peculiarities of provision of agricultural enterprises with financial potential have been studied. It has been found out that the nature of provision of agricultural enterprises with financial potential is determined by the specific character of the branch. Peculiarities of provision with financial potential in different spheres of activity of agricultural enterprises show a close interrelation between operating, financial and investment activities. Provision with financial potential is considered as a main source among the ones for financing the operating activities, as one of the key characteristics of an efficiently functioning enterprise is a positive financial flow with relatively stable absolute value observed during a long period. Investment activity of an enterprise is regarded as a servicing one towards the operating activity specified by statute documents, so as a rule provision with financial potential is insignificant for formation of sources of investment activity financing. Provision with financial potential for formation of sources of financial activity is considered as a correction mechanism of formation of demands in financial resources for providing financing of operating and investment activities. Meanwhile, great in absolute value positive loan financial flows observed during a relatively long period can be a signal indicating formation of preconditions for potential financial crisis at the enterprise, a threat of a business subject’s paying incapacity. It has been proved that generalized parameters of financial potential structure based on sources of enterprise activities financing are necessary to give the process of provision with financial potential a well-defined structure and order.

В. А. Свічкарьк. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. Ф. Неленьстудентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ У РЕЙТИНГУВАННІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

V. A. SvichkarCandidate of Economic Sciences, senior lecturer of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaL. F. Nelen

MARKETING APPROACH IN THE RANKING OF INSURANCE COMPANIES

В статті наголошено на значенні рейтингування підприємств, які функціонують в умовах ринкової економіки. Доведено, що рейтингування не тільки є стимулом конкуренції, але й спрощує для споживачів вибір найкращої компанії. Проведено аналіз рейтингів страхових компаній за різними ознаками. Виділені маркетингові підходи до рейтингування страхових компаній.
 
In this article the authors demonstrate the emphasized on the importance of rating companies that operate in a market economy. It is proved that the rating is not only an incentive competition, but also makes it easier for consumers to choose the best company. The analysis of ratings of insurance companies on various grounds. Dedicated marketing approaches to ranking of insurance companies.

І. А. Хмарськаздобувач, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО СУБМІКСУ В ЛІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

І. А. KhmarskaKhmelnitsky National University, Khmelnitsky

ROLE COMMUNICATIVE SUBMIKSU IN THE ENTERPRISE

У статті розглянуто значення управління маркетинговими комунікаціями, сутність комунікаційного субміксу в діяльності підприємства, дано визначення стратегічного потенціалу маркетингових комунікацій підприємства.
 
In the article the importance of managing marketing communications, the essence of communication submiksu in the enterprise, the definition of strategic potential marketing communications company.

В. В. Венгерк. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

КОНКУРЕНЦІЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ГЕНЕЗИС ТЕОРЕТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ

V. V. VengerPh. D. Economics, Senior Research officer, Leading Research officer of sector forecasts and market conditions, State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv

COMPETITION IN MARKET ECONOMY: THE GENESIS OF THEORETICAL CONCEPTS

У статті розглянуто історичний розвиток теорії конкуренції та монополії. Узагальнено основні теоретичні концепції конкуренції та монополії. Розглянуто різні підходи до розуміння конкуренції, її основних видів і ролі у прискоренні економічного зростання. Виявлено, що конкуренція є невід’ємним атрибутом та основною рушійною силою ринкової економіки. Її зародження пов’язане з появою товарних відносин, коли окремий виробник почав прагнути для себе створення вигідніших умови виробництва й збуту товарів, обмежуючи при цьому інтереси інших учасників ринкового обміну. Саме конфлікт інтересів дрібних товаровиробників, яким доводилося здійснювати свою діяльність в умовах обмеженості виробничих ресурсів і платоспроможного попиту, й породив ті відносини, які ми сьогодні трактуємо як конкурентні. Доведено, що питання співвідношення конкуренції та монополії являє собою своєрідний фокус, в якому відображаються різноманітні фундаментальні економічні проблеми. Визначено, що основним завданням економічної науки у цьому контексті є систематизація різних поглядів на особливості взаємодії конкуренції та монополії на різних етапах історичного розвитку, а також розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва в нових умовах.
 
In the article reviews the historical development of the theory of competition and monopoly. The main theoretical concepts of the competition and monopoly are generalized. The different approaches to understanding the competition, its main types and role in accelerating economic growth are considered. It is revealed that the competition is the integral attribute and the main driving force of market economy. Its origin is connected with emergence of the commodity relations when the certain producer started aspiring creation of favorable conditions of production and sale of goods for themselves, thus limiting interests of other participants of a market exchange. The conflict of interests of small producers which had to carry out the activity in the conditions of limitation of production resources and solvent demand, and generated those relations which we treat as competitive now. It is proved that the issue of a ratio of the competition and monopoly represents a peculiar focus which displays a various fundamental economic problems. It is defined that the main objective of economic science in this context is systematization of different views on feature of interaction of the competition and monopoly at various stages of historical development, and also development of practical recommendations about increase of competitiveness of a domestic manufacture in new conditions.

О. А. Ніколайчукстарший викладач кафедри економіки та стратегії підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ КРИВБАСУ

О. А. Nikolaichuksenior teacher, Department of Economics and strategies companies, Kryvyi Rih Economic Institute,  State University DVNZ "KNU"

DIAGNOSIS OF EFFICIENCY FOR MANAGEMENT SYSTEM OF INTELLECTUAL CAPITAL OF КRYVBAS'S MINING COMPANIES

Дана стаття присвячена розробці комплексної системи управління інтелектуальним капіталом для гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу, наведена характеристика основних елементів цієї системи. Визначено послідовність етапів, реалізація яких дозволить продіагностувати ефективність пропонованої системи управління інтелектуальним капіталом підприємства. Здійснено оцінювання її ефективності на досліджуваних підприємствах на основі розробленої матричної моделі ефективності системи управління інтелектуальним капіталом. Апробація запропонованого методичного підходу дозволила виявити сильні та слабкі сторони системи управління інтелектуальним капіталом та отримати порівняльну конкурентну оцінку кожного параметру цієї системи на досліджуваних підприємствах.
 
This article is meant to develope a comprehensive system of intellectual capital for mining and processing enterprises of Krivbass, the characteristics of the main elements of the system is presented. It is defined the sequence of stages, the implementation of which will diagnose the effectiveness of the proposed system for management of the  intellectual capital of a company.
It was provided the evaluation of its  efficiency at the companies based on the matrix model of the effectiveness of the management of intellectual capital. Testing of the proposed methodic  reveals the strengths and weaknesses of the management of intellectual capital and gain competitive comparative evaluation of each parameter of the system at the researched companies.

Н. В. Безруковак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. В. Тимченкостудентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

БРЕНДИНГ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЯК ЗАСІБ ГЛОБАЛЬНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

N. V. BezrukovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, PoltavaL. V. TimchenkoStudent Field of Study "Marketing" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

BRANDING ON THE INTERNET AS A MEANS OF GLOBAL MARKETING COMMUNICATION

У статті доведено значення Інтернет-брендингу у сучасній маркетинговій діяльності підприємств. Показано, що Інтернет-брендинг є одним з основних засобів підвищення конкурентоспроможності компанії в умовах глобальної конкуренції. Виділені основні характеристики та особливості Інтернет-брендингу. Окреслені головні переваги просування брендів компаній через глобальну Інтернет-мережу.
 
In this article the authors demonstrate the the value of Internet branding in modern marketing activity. It was shown that Internet branding is a major means of increasing competitiveness in the global competition. The basic characteristics and features online branding. Outlined the main advantages of branding companies through a global network.

Р. М. Скриньковськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. ЛьвівЮ. І. Цибульськийстудент, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

R. M. SkrynkovskyyPhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, LvivY. І. Tsybulskyystudent, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF SOCIAL AND ETHICAL MARKETING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

За аналізом зарубіжної та вітчизняної літератури розглянуто еволюцію концепції маркетингу, висвітлено сутність поняття “соціально-етичний маркетинг”. Встановлено, що соціально-етичний маркетинг сільськогосподарських підприємств – це визначення вимог та вивчення бажань певних сегментів ринку сільськогосподарської продукції і, відповідно до цього, задоволення вимог та бажань споживачів цих сегментів кращими та більш ефективнішими методами, аніж конкуренти, зберігаючи та водночас примножуючи рівень життя не лише цих споживачів, але й суспільства загалом. Окреслено основні принципи соціально-етичного маркетингу. Розроблено схему реалізації концепції соціально-етичного маркетингу сільськогосподарськими підприємствами. Досліджено, що реалізація концепції соціально-етичного маркетингу сільськогосподарськими підприємствами відбувається через організаційно-економічний механізм та охарактеризовано його зміст. Визначено основні канали збуту продукції сільськогосподарських підприємств та здійснено їх оцінку на прикладі Львівської області.
 
According to the analysis of foreign and domestic literature it is considered the evolution of the marketing concept, it is highlighted the essence of the concept of “social and ethical marketing”. It is established that social and ethical marketing of agricultural enterprises – it is the definition of requirements and desires explore certain segments of the market for agricultural products and, accordingly, meet the requirements and desires of consumers these segments better and more effective methods than competitors, while preserving and multiplying the standard of living is not only of consumers but also society as a whole. It is outlined basic principles of social and ethical marketing. It is developed the scheme implementing the concept of social-ethical marketing agricultural enterprises. It's revealed that a concept of social-ethical marketing farms is due to organizational and economic mechanism and described its contents. It is identified main sales channels farms and made their assessment on the example of Lviv region.

О. О. Трофименкокандидат економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємства, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ

O. TrofymenkoPhD (Econ.), Head of Economics of enterprise Department, International University of Finance, Kyiv

EVALUATION OF INDEXES CORRELATION OF SUSTAINBLE DEVELOPMENT AND ELECTRICITY CHARGES IN DIFFERENT COUNTRIES

Визначено основні складові сталого розвитку країн. Визначено основні напрями досліджень для забезпечення сталого розвитку та пріоритетні напрями енергетичної політики України. Систематизовано показники сталого розвитку та ціни на електроенергію для населення в різних країнах. Досліджено особливості формування компоненти якості життя та компоненти безпеки життя як складових сталого розвитку. Представлено графічну інтерпретацію вартості електроенергії у розрізі співвідношення компонент сталого розвитку в обраних країнах. Проаналізовано значення компонент сталого розвитку в обраних країнах та основні чиннику впливу на ці показники. Реалізовано методичний підхід, який передбачає порівняння показників, що впливають на сталий розвиток. Визначено майбутні тенденції та закономірності зміни показників сталого розвитку в Україні.
 
Basic constituents of sustainable development in different countries are сonsidered. Basic directions of researches for sustainable development providing and priority directions of energy policy in Ukraine are considered. Some indexes of sustainable development and price on electric power for a population in different countries are systematized. The features of forming of quality life component and security life component  as constituents of sustainable development are investigated. Graphic interpretation of electricity charges in the context of indexes of sustainable development and energy security ratio are presented. Methodical approach, which foresees comparison of indexes that have influence on the sustainable development, is realized. Future tendencies of changes of sustainable development in Ukraine are defined.

C. Т. Слюсараспірантка кафедри економіки праці та розвитку сільських територій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

S. T. Slyusargraduate student of department of economy of work and development of rural territories National university of bioresources and environmental management of Ukraine, Kiev

EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF TOURIST BRANCH OF UKRAINE

Стаття присвячена вивченню історичних етапів становлення та розитку туризму в Україні, а саме: визначено сутність категорій «туризм», «туристична галузь», «туристична діяльність», «види туризму»; розглянуто та проаналізовано етапи розвитку туристичної діяльності; визначено чинники появи видового різноманіття туристичної діяльності.
 
Thus, article is devoted to studying of historical stages of formation and the tourism socket in Ukraine, namely: the essence of the categories «tourism», «tourist branch», «tourist activity», «types of tourism» is defined; stages of development of tourist activity are considered and analysed; factors of emergence of a specific variety of tourist activity are defined.

Т. О. Галаховааспірант кафедри міжнародного менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНИЙ КОМПОНЕНТ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

Т. О. Galakhovapostgraduate student of international management department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATION AND CREATIVE COMPONENT OF MANAGEMENT DEVELOPMENT

Досліджено сутність поняття «креативний менеджмент» на основі історичного аналізу розвитку системи управлінських відносин. Визначено інноваційно-креативний компонент розвитку системи корпоративних управлінських відносин як запоруку підвищення конкурентоспроможності компаній у сучасних ринкових умовах. Досліджено контури креативного менеджменту у постіндустріальній економіці через аналіз спеціалізованих освітніх програм для управлінців (МВА у сфері креативного менеджменту). Надано авторське визначення поняття «креативний менеджмент» та сформовано висновки і пропозиції щодо адаптації та імплементації зарубіжного досвіду у систему вітчизняного корпоративного управління.
 
The "creative management" concept was investigated basing on historical analysis of the administrative relations development. The innovative and creative component of the corporate management relations system was determined as a guarantee of improving the companies competitiveness in the modern business environment. The contours of the creative management in the post-industrial economy were studied through the analysis of special education programs for Managers (MBA in creative Management). The author's definition of creative management concept was submitted and the conclusions and suggestions was formed for the adaptation and implementation of the international experience in the national system of corporate management.

О. М. Клименюквикладач, Академія муніципального управління, м. Київ

ВПЛИВ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Oleksiy M. KlymenyukLecturer, Academy of Municipal Management, Kyiv

INFLUENCE FACTORS OF PRODUCTION AND ECONOMIC RELATIONS ОN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу економічних відносин як сукупності факторів, в яких реалізуються продуктивні сили, та виявити структуру основних факторів впливу на економічне зростання. Підкреслюється той факт, що залежності зростання економіки не дозволяють в повній мірі пояснити лише впливом таких виробничих факторів як капітал та праця. У зв’язку з цим важливе значення має виявлення впливу економічних умов в яких проявляються виробничі фактори.
 
The article emphasizes the need to study the impact of economic relations as a combination of factors, which implemented the productive forces, and to identify the structure of the major impacts on economic growth. Highlights the fact that economic growth depends not allow fully explained only by the influence of production factors such as capital and labor. In this regard, important to identify the impact of economic conditions which manifest inputs.

Н. Г. Ревенкок. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. ДніпродзержинськА. С. Зєніна-Біліченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СКЛАДОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

N. G. RevenkoPh.D., Professor, Head of  management of organizations and administration department, Dneprodzerzhinsk State Technical University. DneprodzerzhinskA. S. Zyenina-BilichenkoPh.D., assistant professor of  management of organizations and administration department, Dneprodzerzhinsk State Technical University. Dneprodzerzhinsk

COMPONENT TOOLS OF INNOVATIVE MANAGEMENT IN ENTERPRISES  MANAGEMENT SYSTEM

Одним із найважливіших напрямів забезпечення сталості економіки є інноваційне удосконалення менеджменту підприємств, поглиблення змісту його функцій, організаційного і правового забезпечення, перетворення на систему, що здатна адекватно реагувати на виклики сучасності. Це актуалізує дослідження складових і стану інноваційності менеджменту підприємств з метою його подальшого розвитку.
 
One of the most important directions to ensure the permanence of economy is innovative improvement of enterprise management, deepening the content of its functions, organizational and legal support, converting to a system that is able to respond adequately to the challenges of nowdays. This article is updated by the study of components and the state of innovation of enterprises management with a view to its further development.

М. І. Грицаєнкоаспірант, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

M. I. Grytsayenkopostgraduate student, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

ENTREPRENEURSHIP AS A SOURCE OF INNOVATION IN AGRICULTURE

У статті висвітлено результати дослідження підприємницької діяльності в аграрній сфері Запорізької області, як головного джерела інноваційної діяльності. На основі проведеного соціологічного анкетного опитування керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм господарювання було визначено їх ставлення до нагальних проблем розвитку агроінноваційної діяльності: її напрямків, ефективних джерел фінансування, надійних джерел інформації щодо інновацій. Були визначені фактори, що перешкоджають впровадженню інновацій в аграрному виробництві, а також заходи, які сприятимуть впровадженню інновацій в аграрній сфері. Аналіз відповідей респондентів надав можливість вибрати напрямки вдосконалення інституційного середовища інноваційної діяльності шляхом створення та розвитку відповідних суб’єктів інноваційної інфраструктури.
 
The article highlights the results of a study of entrepreneurial activity in agriculture Zaporozhye region as the main source of innovation. Based on the opinion questionnaire managers and specialists of agricultural enterprises of different legal forms of management were defined by their relationship to the pressing problems of agricultural innovation: its areas of effective funding sources, reliable sources of information for innovation. Were the factors that impede innovation in agricultural production, as well as measures to promote innovation in agriculture. Analyzing respondents provided an opportunity to choose the direction of improving the institutional environment innovation through the creation and development of the subjects of innovation infrastructure.

М. М. Піменоваасистент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОДОЗБЕРЕЖЕННЯ

M. M. Pimenovаassistant Finance Department of Dnipropetrovsk State Financial Academy

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF IMPROVING FINANCIAL PROVISION WATER CONSERVATION

Сучасні водогосподарські та екологічні проблеми набули не тільки загальнодержавного, але й міжнародного значення, стали одним з головних чинників національної безпеки України.
Саме тому, високий рівень водоємності і забруднення, зношеність устаткування в системах водопостачання та водовідведення, недостатня енергозабезпеченість їх функціонування, а також обмежена природна водозабезпеченість територій, де розміщені найбільші споживачі води, загрожують екологічній безпеці держави.
В статті представлено приклади економічно розвинутих країн щодо участі держави у фінансуванні капітальних вкладень та експлуатаційних витрат у водному господарстві. Проаналізовано досвід європейських країн щодо управління водними ресурсами. Автор звертає увагу на джерела фінансування водозбереження в Україні. На основі статистичних даних проаналізовано в динаміці частка збору за спеціальне використання води в загальному обсязі зборів та плати за спеціальне використання природних ресурсів.
В статті наголошується необхідність у раціональному використанні водних ресурсів, та визначено концептуальні засади удосконалення фінансового забезбечення у водозбереженні.
 
The modern water and environmental issues have not only national but also international importance. They became one of the main reasons of national Ukraine security.
Therefore, the high level of water using and pollution, depreciation of equipment in the water supplement and sanitation, the lack of energy availability of their action, and limited natural water availability territories, where the largest consumers of water are, threat the ecological security.
The article presents examples of the developed countries on the state's participation in the financing of capital investments and operating costs in the water industry. The European countries experience of water management is analyzed. The part of the fee for special water using in total charges and special natural resources using is analyzed in dynamics according to the statistical data.
The necessity of water resources rational using is emphasized in the article. The conceptual foundations of financial support improvement in water conservation are defined.

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної cлужби України, м. ДніпропетровcькC. О. Катайцевамагіcтрант, Академія митної cлужби України, м. ДніпропетровcькА. В. Киcельовамагіcтрант, Академія митної cлужби України, м. Дніпропетровcьк

ОКРЕМІ АCПЕКТИ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄC

V. Iu. IedynakAssociate Professor, Customs Academy of Ukraine, DnipropetrovskS. A. KataitsevaGraduate Students, Customs Academy of UkraineA. V. KyselovaGraduate Students, Customs Academy of Ukraine

SOME ASPECTS OF CUSTOMS AND TARIFF REGULATION OF UKRAINE IN TERMS OF ASSOCIATION WITH THE EU

Cеред зовнішньоекономічних пріоритетів cучаcної України чільне міcце поcідає курc на євроінтеграцію та отримання макcимальних переваг від залучення в міжнародні торговельні відноcини через механізм членcтва в CОТ. Окреcлені цілі зумовлюють зближення митних cиcтем України та Євроcоюзу, результатом якого є транcформація митної cправи відповідно до європейcьких та міжнародних cтандартів. Набуття Україною членcтва в глобальному торговельному клубі, подальша лібералізація зовнішньоекономічної діяльності не означають відмову від державного впливу на перебіг торговельних взаємин України зі cвітом. Ґрунтовного оcмиcлення потребує уточнення ролі та компетенцій держави в cиcтемі заходів регулювання ЗЕД в Україні, зокрема в розрізі митного регулювання зовнішньої торгівлі. Варто також наголоcити, що cтрімкі зміни у вітчизняній практиці проведення зовнішньоторговельних операцій з огляду на новий cтатуc України як члена CОТ знаходять не завжди однозначне тлумачення в
розробках вітчизняних фахівців та екcпертному cередовищі.
 
Among foreign economic priorities of modern Ukraine occupies a prominent place on the course of European integration and maximize the benefits from engaging in international trade relations through the mechanism of WTO membership. Outlined goals determine the approximation of the customs system of Ukraine and the EU, which will result in the transformation of customs in accordance with European and international standards. The acquisition of Ukraine's membership in the global trade club, further liberalization of foreign economic activities shall not constitute a waiver of state influence on the course of trade relations of Ukraine with the world. A thorough understanding requires clarification of the role and competences of the state in the system of regulation of foreign economic activity in Ukraine, in particular in the context of customs regulation of foreign trade. It is also worth noting that the rapid changes in the domestic practice of foreign trade transactions, taking into account the new status of Ukraine as a WTO member are not always unambiguous interpretation in the development of national specialists and experts.

І. В. Кузьменкоаспірант,  Уманський національний університет садівництва, м. Умань

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ГАЛУЗІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА

I. V. Kuzmenkograduate student, Uman National University of Horticulture, Uman

THE MECHANISM OF FORMATION OF COMPETITIVE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GRAIN PRODUCTION

Сучасна кон'юнктура світового продовольчого ринку характеризується стійкою тенденцією до зростання попиту на зерно, який особливо виріс в останній період, у зв'язку із впливом цілого ряду чинників глобального характеру. Так, посилення боротьби з голодом і недоїданням у бідних країнах збільшило попит на продовольче зерно. Виросли потреби у кормовому зерні у зв'язку із прискоренням темпів інтенсифікації тваринництва в країнах, що розвиваються. Критеріями оцінки конкурентоспроможності зерновиробництва окремого підприємства є його частка у відповідному сегменті регіонального ринку, а також перевищення ринкової ціни над собівартістю продукції, виставленої ним на реалізацію. Найкращі умови для досягнення високого рівня конкурентоспроможності за цими критеріями мають великі підприємства.
 
The current state of the world food market characterized by a steady trend to increased demand for corn, which is particularly increased in the last period, due to the influence of several factors global. Thus, strengthening the fight against hunger and malnutrition in poor countries has increased the demand for food grains. Raised need for feed grains due to the acceleration of the intensification of livestock in developing countries. The criteria for assessing the competitiveness of individual enterprises grain production is its share in the corresponding segment of the regional market, and the excess of market price over the cost of production, exposed him to sell. The best conditions for achieving a high level of competitiveness of these criteria are large enterprises.

В. М. Харабарак. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, Чернівці

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

V. KharabaraPh.D., Associate Professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PROBLEMS OF THE STOCK MARKET FORMATION IN UKRAINE

Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку, досліджено зміни обсягів торгів та інших параметрів діяльності фондових бірж та ринку загалом за останні роки.
 
The article is devoted to the opening of functioning characteristics and the problems of the stock market, investigating the changes in trading volume and other parameters of the stock exchanges and the market in general in recent years.

О. М. Кульбаказдобувач,  Придніпровська державна академія  будівництва і архітектури

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

О. М. КульбакаПриднепровская государственная академия  строительства и архитектуры

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

O. M. Kulbakaapplicant, Dnieper State Academy Engineering and Architecture

USING OF GEOINFORMATION SYSTEMS IN MANAGEMENT OF NATURE RESERVE AREAS

Розкрито питання застосування геоінформаційних систем і технологій в управлінні земельними ресурсами.
Обгрунтовано, що проблема оптимізації природнього середовища і зокрема, земельних ресурсів, є надзвичайно актуальна і потребує свого вирішення. З огляду на це, розглянуто методологічні питаннях землекористування на засадах системної орієнтації в процесі розв’язання проблемних екологічних задач, оскільки системний підхід визначає науковість аналізу і синтезу всякого явища, речі, предмета, системи. Висвітлено питання застосування геоінформаційних систем (ГІС)і технологій в управлінні земельними ресурсами. Так унікальні можливості застосування ГІС у широкому спектрі завдань, пов’язаних з аналізом і прогнозом явищ і подій навколишнього середовища, з осмисленням і виділенням головних чинників і причин, а також їх можливих наслідків, з плануванням стратегічних рішень і поточних наслідків дій.
Застосування геоінформаційних систем і технологій в управлінні земельними ресурсами, забезпечить інформаційними даними фахівців при прийнятті управлінських рішень щодо використання цих земель.
 
Раскрыты вопросы применения геоинформационных систем и технологий в управлении земельними ресурсами. Обосновано, что проблема оптимизации природной среды и в частности, земельних ресурсов, чрезвычайно актуальна и требует своего решения. Учитывая это, рассмотрены методологические вопросах землепользования на основе системной ориентации в процессе решения проблемных экологических задач, поскольку системный подход определяет научность анализа и синтеза всякого явления, вещи, предмета, системы. Освещены вопросы применения геоинформационных систем (ГИС) и технологий в управлении земельними ресурсами. Так уникальные возможности применения ГИС в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающей среды, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий действий. Применение геоинформационных систем и технологий в управлении земельними ресурсами, обеспечит информационными данными специалистов при принятии управленческих решений по использованию этих земель.
 
The problem of using of geoinformation systems in management of land management.
The problem of optimization of environment and lands of nature reserve funds being of great importance and need to be solved is proved. Methodological issues of land using on the basis of systematic orientation in the process of environmental problems solving are determined. The problem of using of geoinformation systems (GIS) in management of nature reserve land management. So, the unique capabilities of GIS using in a wide range of tasks associated with the analysis, phenomena prediction and environmental events, and associated with understanding and determining of the main factors and reasons and their possible consequences, planning strategic decisions and the consequences of current actions are discussed.
Using of geoinformation systems in land management of nature reserve areas will provide the necessary information to experts for taking decisions how to use these lands.

Л. С. Голотюкаспірант Вінницького національного аграрного університету

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

L. S. Golotyukpost-graduate of Chair of Audit and State Control, The Vinnytsia National Agrarian University

THE PROBLEMS OF ASSESSMENT OF LIVESTOCK BIOLOGICAL ASSETS AT FAIR VALUE IN THE FARM ENTERPRISES

Метою дослідження є визначення шляхів розв’язання окремих проблем, пов’язаних з оцінкою та обліком біологічних активів.
Методика дослідження. Методологічна основа дослідження базується на системному методі пізнання, згідно з яким всі процеси і явища аналізуються у взаємозалежності, взаємозв'язку та розвитку. У ході дослідження були використані загальнонаукові та специфічні методи економічних наукових досліджень, а саме: діалектичний метод, який передбачає використання прийомів індукції та дедукції, аналізу та синтезу, абстрактно-логічний метод, монографічний, а також графічний методи.
Результати дослідження. У статті дано визначення поняттю “біологічний актив”, також охарактеризовано нормативно-правову базу, що регулює облік та оцінку біологічних активів тваринництва, зокрема ПСБО 30 “Біологічні активи” та Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. Значна увага приділяється визначенню основних підходів до оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції при первісному визнанні за П(С)БО та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів. Таке визначення демонструє, що при надходженні і руху біологічних активів на підприємстві їх вартість у всіх випадках, крім придбання за плату, оцінюється за справедливою вартістю. Дано визначення поняттям “первісної вартості” та “справедливої вартості”.
Наукова новизна результатів дослідження. Виділено основні недоліки оцінки біологічних активів за справедливою вартістю, такі як нестабільність ринкових цін, обтяжливість вимог оцінки за справедливою вартістю, особливо при поданні проміжних звітів, відсутність активного ринку, значні розбіжності між фактичною ціною реалізації та оцінкою біологічних активів тваринництва. А також запропоновані рекомендації та шляхи удосконалення обліку та оцінки біологічних активів тваринництва в системі управління сільськогосподарським підприємством.
Практична значущість результатів дослідження. На нашу думку, стаття представлятиме значний інтерес для бухгалтерів-практиків, а також студентів та аспірантів економічних та аграрних факультетів.
 
The purpose of the article is to determine ways of solving some problems of assessment and accounting of biological assets.
Methodology of research. The methodological basis of research based on the system of knowledge, which means that all processes and phenomena analyzed in interdependence and relationship development. The study used general scientific and specific methods of economic research, namely the dialectical method involves the using of methods of induction and deduction, analysis and synthesis, abstract and logical method, monographic and graphical methods.
Findings. The article defines the term "biological assets" and also describe regulatory framework that governing accounting and assessment of livestock biological assets, including NAS 30 "Biological assets" and Guidelines on accounting of biological assets. Much attention is paid to the definition of the main approaches to the assessment of biological assets and agricultural produce at initial recognition by P (S) and guidelines on accounting of biological assets. This definition explain that on admission and movement of biological assets of the enterprise value in all cases except for acquisition cost is measured at fair value. Defining the terms "original cost" and "fair value".
Originality. The main disadvantages of assessment of biological assets at fair value is volatility of market prices, burdensome requirements of the fair value option, especially when presenting interim reports, the lack of an active market are significant differences between the actual cost of implementation and assessment of livestock biological assets. Also offered advice and ways to improve accounting and evaluation of livestock biological assets system of farm.
The practical value of the research. In our opinion, the article will present considerable interest for practicing accountants and students and postgraduate students of economic and agricultural departments.

В. А. Чижоваспірант, КНЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЦЕСАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

V. A. Chyzhovpostgraduate student, Kyiv National Economic University

CRISIS MANAGEMENT OF IT-PROCESSES. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

У статті дано визначення поняттям кризис-мененеджменту та кризи на підприємстві. Проаналізовано підходи до управління ІТ-структурами в період кризи: оптимізації роботи внутрішньої ІТ-структури на основі імплементації процесів COBIT та ITSM; передачі на управління ІТ-процесів аутсорсинговим компаніям.
 
This research defines the terms crisis-management and crisis in the enterprise. The article analyzes two approaches to the crisis-management of IT-processes such as optimization of the internal IT structure operations based on COBIT and ITSM processes and transfer of the part of organization’s IT-processes to outsourcing companies.

С. С. Паходааспірант,  ПВНЗ «Європейський університет»

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ

Sergiy PahodaPostgraduate student,“European University”

ANALYSIS OF THE NON-STATE PENSION FUNDS ACTIVITY IN UKRAINE

В статті проведено аналіз результатів діяльності недержавних пенсійних фондів в України. Виявлено формування певних тенденцій, що якісно характеризують розвиток ринку недержавного пенсійного забезпечення в Україні. З’ясовано, що за досліджуваний період кількість учасників недержавних пенсійних фондів значно збільшилась. В статті акцентується увага на скороченні кількості контрактів недержавних пенсійних фондів з юридичними особами та зростанні кількості контрактів з фізичними особами. Для недержавних пенсійних фондів властиво формувати інвестиційний портфель, до якого входять об’єкти інвестування з мінімальним ступенем ризику. Отже, в статті зазначено, що особливого значення набуває вибір інвестиційних інструментів, використовуючи які недержавні пенсійні фонди зможуть забезпечити захист грошових коштів населення від інфляційних процесів і при цьому отримувати визначений приріст капіталу. Визначено, що метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ.
 
In the article is analyzed the results of non-state pension funds activity in Ukraine. Is discovered the formation of certain trends that qualitatively characterize the development of non-state pension provision market in Ukraine. It was found that during the analyzed period, the number of non-state pension funds increased significantly. The article focuses on reducing the number of non-state pension funds contracts with legal entities and the increasing number of contracts with individuals. For non-state pension funds is tend to form investment portfolio, which includes investment objects with minimal risk. So, the article states that particularly important becomes the choice of the investment tools by which pension funds will ensure the protection of public funds from inflation and, at the same time, obtain certain capital gains. Is determined that the main purpose of pension assets investing is, first of all, the preservation of citizens’ pension savings. Therefore, the investment strategy of non-state pension funds is more conservative than those of other financial institutions.

О. М. Паливодак. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну м. КиївК. М. Криловськабакалавр, Київський національний університет технологій та дизайну м. КиївА. С. ІсайБакалавр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ РЕПУТАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Olena PalyvodaPh.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, KyivKateryna KrylovskaBachelor ofKyivNational University of Technologyand Design, KyivAnna IsaiBachelor ofKyivNational University of Technologyand Design, Kyiv

PROBLEMSREPUTATION MANAGEMENTOF INDUSTRIALENTERPRISESIN UKRAINE

Істотною конкурентною перевагою підприємства у сучасному ринковому середовищі є позитивна ділова репутація, яку можна вважати стратегічним активом, оскільки вона сприяє зростанню вартості бізнесу, підвищенню прибутковості продаж, розширенню кола споживачів. У статті представлено аналіз управління діловою репутацією компаній легкої промисловості України, встановлено сильні та проблемні аспекти даного процесу, зазначено причини, що його гальмують. Виокремлено та охарактеризовано такі інструменти формування та покращення репутації, як якість продукції; цінова політика; емоційна привабливість товару; сервісні послуги; репутація керівництва; якість виконання договірних зобов’язань; кадровий потенціал; фінансова стабільність; соціальна відповідальність; ефективність менеджменту; використання інноваційних технологій; відкритість комунікацій з партнерами; популярність торгової марки та наявність бренду. Зазначено, що для більшості вітчизняних компаній легкої промисловості мало застосовуваними інструментами формування ділової репутації є брендинг, та відкритість партнерських комунікацій.
 
A significant competitive advantage for business in today's market environment is a positive reputation that can be considered as the strategic asset because it promotes the growth of the business, increase profitability selling, expanding range of customers. The paper presents the analysis of management companies reputation of Light Industry of Ukraine,it found strong and problematic aspects of the process, as well as the reasons of break down of this process were found. It were allocated and described the such tools of formation and improvement of reputation as quality of products; pricing; emotional appeal of the product; maintenance services; reputation of management; quality to fulfill obligations; human resources; financial stability; social responsibility; management effectiveness; use of innovative technologies; open communication with partners; brand recognition and brand presence. It is noted that for most domestic light industry companies the branding, partnerships and open communication are needed tools to adhere to them for more effectiveness.

І. Л. Мельникстарший викладач кафедри обліку і аудиту, маркетингу та менеджменту Київського університету туризму, економіки і права

ІМАНЕНТНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ КРУЇЗНИХ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ

I. Melnyka senior lecturer in accounting and auditing, marketing and management of Kyiv University of Tourism, Economics and Law

THE INHERENT FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATION PROCESSES OF CRUISE SHIPPING COMPANIES

У статті визначено іманентні особливості системи управління інноваційними процесами круїзних судноплавних компаній, які базуються на розумінні багатоваріантності інновацій впроваджуваних підприємствами даного типу. Розкрито напрями інноваційної діяльності круїзних судноплавних компаній та фактори, що її зумовлюють. Визначено, що система управління інноваційними процесами круїзної судноплавної компанії передбачає вплив вищого рівня управління на впровадження в межах підприємства інноваційних продуктів, інноваційних технологій, інноваційних процесів з метою формування стійкої конкурентної позиції
Визначено поняття сервісних інновацій як якісних змін, що супроводжують усі виробничі процеси круїзних судноплавних компаній. Запропоновано використання моделі сервісних інновацій у круїзному бізнесі для вивчення особливостей інноваційного розвитку компаній. Дана модель формує чотири виміри інновацій круїзної судноплавної компанії: концепція послуги – пропонування нестандартних тематичних круїзів; клієнтоорієнтований інтерфейс – активна взаємодія з цільовими групами споживачів; система надання послуг – взаємозв’язок між різними послугами пропонованими в межах круїзної подорожі; технологічні параметри – використання нових розробок у суднобудуванні та туристичній індустрії.
Визначено, що інноваційна стратегія круїзних судноплавних компаній формується під впливом зміни бізнес-орієнтирів їх діяльності, що знаходить відображення у інноваційному ланцюгу: інкрементальні процесні інновації – радикальні процесні інновації – продуктові інновації. Зазначені особливості зумовлюють необхідність використання мультипроектного управління в інноваційній діяльності круїзних судноплавних компаній. Мультипроектне управління базується на врахуванні ступеня впливу факторів середовища функціонування підприємств на реалізацію інновацій з метою формування алгоритму подолання типових бар’єрів: нестабільності попиту на інноваційні продукти, відсутність зацікавленості в інноваціях з боку ринку, недостатній кваліфікації персоналу, відсутності фінансового забезпечення в межах підприємства та поза його межами. Прийняття інноваційно-інвестиційних рішень базується на розумінні менеджментом круїзних судноплавних компаній внутрішньозумовлених особливостей інноваційного процесу.
 
The article defined the inherent features of management of innovation processes of cruise shipping companies, based on an understanding of multiple innovations implemented by enterprises of this type. Revealed directions of innovation cruise shipping companies and the factors that cause it. The control system of innovation processes cruise shipping company provides a higher level of impact management for implementation within the enterprise innovative products, innovative technology and innovative processes in order to create sustainable competitive position.
The concept of service innovation as qualitative changes that accompany all the production processes of cruise shipping companies exposed. Propose to use of the model of service innovation in the cruise industry to explore innovative features of companies. This model forms the four dimensions of innovation cruise shipping company: the concept of service - offering custom themed cruises; client-interface - active interaction with the target consumer groups; the service delivery - the relationship between the different services within the cruise; technological options - using new developments in shipbuilding and tourism industry.
Determined that the innovation strategy of cruise shipping companies is influenced by changes in the business targets of their activities, which is reflected in the innovation chain : process incremental innovation - radical process innovation - product innovation. These features lead to the need for a multi-management in innovation cruise shipping companies. Multi-project management based on consideration of the degree of influence of environmental factors on the functioning of the enterprise implementation of innovation in order to develop an algorithm to overcome common barriers: volatility of demand for innovative products, lack of interest in innovation from the market, lack of staff, lack of financial security within the enterprise and beyond the enterprise. The adoption of innovative investment decisions based on an understanding of the management of cruise shipping companies inherent features of the innovation process.

І. В. Пономаренкок. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання та міжнародних економічних відносин, ДННУ «Академія фінансового управління», м. КиївІ. І. Вінніковак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОГО БРЕНДІНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. V. PonomarenkoPhD, Associate professor, Senior researcher of macroeconomic regulation and international economic relations, Academy of financial menegment, KyivI. I. VinnikovaPhD, Associate professor, Associate professor of management department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

USING MULTI-SENSORY BRANDING IN MODERN CONDITIONS

В статті розглядаються питання, які пов’язані з особливостями використання мультисенсорного брендінгу компаніями у сучасних умовах. Досліджено передовий досвід впровадження інноваційних маркетингових технологій компаніями, що дозволяють впливати на поведінку споживачів.
 
In article discusses issues related to the use of features multi-sensory branding companies in the modern world. Researched best practices implementation of innovative marketing technology companies that can affect consumer behavior.

С. О. Хвалінськийкандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу макроекономічного регулювання та міжнародних економічних відносин, ДННУ “Академія фінансового управління”

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

S. KhvalinskyPh.D. in Economics, Senior Research Fellow of Macroeconomic Regulation and International Economic Relations Department SESE “The Academy of Financial Management”

THE EFFICIENCY OF MONEY LAUNDERING COUNTERACTION SYSTEM IN THE EUROINTEGRATION CONTEXT

Стаття присвячена визначенню ефективності системи протидії легалізації незаконних доходів в контексті євроінтеграційних процесів. Розраховано динаміку та потенціал зростання ефективності фінмоніторингу протягом 2007-2013 рр. В результаті проведеного аналізу з’ясовано, що ефективність системи фінмоніторингу протягом досліджуваного періоду була нерівномірною, без чіткого напрямку тренду і коливалась в межах 60%-82%. Водночас, можна виділити періоди високої (2009-2010 рр. та 2013 р.) і низької ефективності (2007-2008 рр. та 2011-2012 рр.). Основними причинами падіння ефективності було зниження показників критеріїв результативності та доцільності. Ефективність зростала в основному завдяки покращенню критеріїв результативності, доцільності та дієвості. Окреслено комплекс заходів, що дозволять підвищити ефективність боротьби з відмиванням незаконних доходів з метою наближення до європейських стандартів. Зокрема, необхідно збільшити штат працівників ДСФМУ з метою зменшення робочого навантаження, збільшити фінансування незарплатних видатків, надалі розширювати і укріплювати міжнародні зв’язки, проводити стажування працівників системи фінмоніторингу у відповідних установах ЄС з метою переймання та впровадження новітніх дієвих практик запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Також необхідно удосконалювати міжвідомчу взаємодію між органами державної влади – учасниками системи фінансового моніторингу, викорінити корупцію в судах та правоохоронних органах, обережно, послідовно і неухильно проводити конвергенцію українського законодавства з відповідними нормами ЄС.
 
The article is devoted to anti-money-laundering effectiveness determination in the context of eurointegration processes. The dynamics and financial monitoring effectiveness growth potential during 2007-2013 are calculated. The analysis found that the efficiency of financial monitoring during the study period was irregular, without a clear trend direction and ranged between 60%-82%. At the same time, we can identify periods of high (2009-2010, 2013) and low efficiency (2007-2008, 2011-2012). The main reasons for the lowering efficiency were reduction of effectiveness and appropriateness criteria. Efficiency increased mainly due to improve of performance, appropriateness and effectiveness criteria. In order to improve financial monitoring system it is essential to increase the State Service for Financial Monitoring of Ukraine workforce for workload reduction, to increase funding nonsalary expenditures, to expand and strengthen international ties, to conduct financial monitoring employees training in the relevant institutions of the EU for adopting and implementing the latest efficient AML & FT prevention practices. It is also necessary to improve interagency cooperation between public authorities – participants of financial monitoring and eradicate corruption in the courts and law enforcement agencies, carefully, consistently and vigorously pursue convergence of national legislation with the relevant EU regulation standards.

О. В. Немировськааспірант кафедри аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК В УКРАЇНІ

O. V. NemyrovskaPhD student, Audit and Economic Analysis Department, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF ECONOMIC ACTIVITIES OF TNCS IN UKRAINE

В умовах глобалізаційних тенденцій сьогодення транснаціональні корпорації складають основу економік найрозвиненіших країн світу, більше того, вони є наймогутнішими суб'єктами світового господарства.
Економічна діяльність таких компаній прямо впливає на розвиток економіки країни (як країни базування материнської компанії, так і країн де розміщені філії). Це зумовлює необхідність комплексного аналізу та оцінки всіх аспектів їх функціонування та дозволяє вибірково стимулювати чи обмежувати можливості використання ТНК відповідних стратегій для досягнення бажаного макроекономічного ефекту відповідно до стратегічних пріоритетів держави.
Аналіз діяльності іноземних підприємств в Україні за галузями економіки та експортної групи українських товарів дає можливість визначити нішу – галузь, в якій доцільно створювати власні, українські транснаціональні структури. Національний капітал здатний витримувати конкуренцію з ТНК лише тоді, якщо він сам структурується в потужні фінансово-промислові утворення, адекватні міжнародним аналогам і здатні проводити активну зовнішньоекономічну політику.
 
In the conditions of globalization tendencies, multinationals are the basis of economies of most developed countries, in fact, they are the most powerful of the global economy. Economic activities of these companies are directly influences on the economy of country (countries where are maternal companies are based and countries where are branches of companies are located).
This predetermines the necessity of complex analysis and evaluation of all aspects of multinationals functioning and gives the opportunity to stimulate or restrict the ability using TNC strategies to achieve a desired macroeconomic effect according to of strategic priorities of the state.
Analysis of exports of Ukrainian goods and functioning foreign enterprises in Ukraine makes it possible to identify a sector in which need to create transnational’s structure of Ukraine. National capital is able to sustain competition with multinationals only if he structured a powerful financial and industrial education, adequate international counterparts and are able to carry out active foreign policy.

О. П. Хаєцькаасистент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВПЛИВ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦУКРОБУРЯКОВОГО ВИРОБНИЦТВА

O. P. KhaetskaVinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

INFLUENCE OF COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM ON EFFICIENCY OF SUGAR BEET PRODUCTION FUNCTIONING

Організаційно-економічний механізм в цукробуряковому виробництві – це система організаційних, економічних, екологічних принципів, методів ефективного функціонування і регулювання, а також контролю за кількістю та якістю цукрових буряків та продуктів їх переробки, які у взаємозв’язку забезпечують попит на продовольчому ринку за оптимального співвідношення виробничих витрат та ціни для сільськогосподарських товаровиробників. При цьому, основою застосування складових даного механізму є визначення умов господарювання підприємств галузі, що залежать від особливостей виробництва, характеру взаємодії між підприємствами з виробництва та переробки цукрових буряків.
 
Organizational and economic mechanism in a sugar beet production is the system of organizational, economic, ecological principles, methods of the effective operation and regulation, also the control of quantity and quality of sugar beets and products of their processing, which provide demand on the food market in their interdependence in terms of optimum correlation between the production costs and price for agricultural producers. Hereby, the basis of application of these components is determination the business environment for produces, which depend on production special features, terms of cooperation between sugar beets producers and processing enterprises.

О. А. Баталовастарший викладач кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївТ. Ю. Шишомагістрант кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗЕД

О. А. BatalovaSenior lecturer, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, KyivT. Y. ShyshoUndergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES-SUBJECTS OF FOREIGN TRADE

У статті розглянутий процес стратегічного планування розвитку промислового підприємства, його вплив на підвищення конкурентоспроможності суб’єктів ЗЕД. Зроблені висновки стосовно ролі та проблем використання стратегічного планування на сучасному етапі розвитку економіки України.
 
The article examines the process of strategic planning of the industrial company, its impact on improving the competitiveness of economic operators. Conclusions on the role and use of strategic planning issues at the present stage of development of Ukraine's economy.

Н. В. Бутенкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН В КОРПОРАТИВНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. V. ButenkoPhD, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv , Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF PARTNERSHIP DEVELOPMENT IN A CORPORATE SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

В статті висвітлено наукове підгрунтя розуміння партнерських структур, як складного та важливого економічного інституту, представниками різних течій інституціоналізму, та визначено інструменти інституційного забезпечення розвитку партнерських відносин, які спроможні активізувати впровадження партнерських формувань в діяльність корпоративного сектору та створити умови для забезпечення стійкого розвитку національної економіки.
 
The paper studies partnership structures as a complex and important economic institution which is researched by representatives of institutionalism. The study identifies the tools of institutional support of partnership development which can intensify the partnership formations implementation in corporate sector activity. The implementation provides a sustanable development of national economy.

О. В. Лапінк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеській національній політехнічний університет, м. ОдесаН. О. Марчукбакалавр, студентка кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеській національній політехнічний університет, м. Одеса

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВИХ НАПРЯМКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

в статті розглядаються основні стратегії інноваційного розвитку. Визначається можливі напрями інноваційного розвитку з метою підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Наведена методика необхідності впровадження інновацій у діяльність промислового підприємства для покращення його діяльності та позиції на ринку.
 
The article reviews the main strategy of innovative development. Determine the possible directions of innovation to improve the quality and competitiveness of products. The technique need innovation in industrial activities of the enterprise to improve its financial performance and market position.

В. П. Якобчукк. е. н., професор кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирН. С. Пугачовааспірантка кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРЕФОРМАТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Valentina P. YakobchukPh.D., professor, Head of the Chair of  economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological UniversityNastasia S. PugachevaPh.D. postgraduate student of the Chair of economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

REFORMATTING FUNDING MECHANISM AGRICULTURAL MARKET UNDER GLOBALIZATION

У статті розглядається механізм фінансування аграрного ринку в умовах глобалізації. Обґрунтовуються теоретичні та практичні аспекти функціонування механізму державної підтримки сільського господарства у зв’язком зі вступом України до СОТ. Підкреслюється той факт, що із прийняттям Угоди СОТ змінюється пріоритети фінансового забезпечення розвитку аграрного ринку. Приведені обсяги використання бюджетних коштів для підтримки аграрного ринку в Україні. Для порівняння висвітлений досвід аграрної підтримки у країнах ЄС. Проаналізовано способи подолання проблем кризового стану механізму фінансування аграрного сектору економіки та аграрного ринку, які вони виникли в результаті різкого ослаблення ролі держави в регулюванні агропромислового виробництва в період проведення ринкових реформ.
 
This article describes the financing mechanism of the agricultural market in the context of globalization. The theoretical and practical aspects of how the state is functioning in order to support the agriculture are substantiated with respect to the Ukraine's accession to the WTO. We also highlight the fact that with the adoption of the WTO Agreement should change the priorities of financial support development of the agricultural market. The volume of budget funds to support agricultural market in Ukraine is reflected. And for comparison the experience of agricultural support in the EU is also shown here. Here we explore the way forward to overcome the critical condition of funding mechanism of the agricultural sector and the agricultural market, which have been resulted from a sudden weakening of the state's role in the regulation of agricultural production in the period of market reforms.

В. В. Скрилькандидат економічних наук., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналомА. В. Шикілостудент кафедри економіки підприємства та управління персоналом Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

V. V. Skryldepartment of enterprise economics and personnel managementA. V. Shykilostudent of enterprise economics and personnel management Poltava National Technical Yuriy Kondratuk University

THE PURPOSE AND FEATURES OF CREATION OF ENTERPRISES WITH FOREIGN INVESTMENT

В статті наводиться процес появи в українському законодавстві поняття спільного підприємства (СП) та здійснюється його аналіз. Досліджується його правова природа, встановлюються основні засади щодо діяльності спільних підприємств та особливості у порівнянні з іншими видами підприємств. Встановлено рівні пріоритетності створення та діяльності СП. Визначено стратегії та мотиви створення спільних підприємств (виробничо-економічні, маркетингові, інші). Сформовано мету, макроекономічні цілі та основні особливості спільного підприємства. Наведено порядок та процесс створення спільних підприємств. Запропоновано основні складові механізму функціонування спільних підприємств, які можна сформувати за рахунок впровадження напрямів вдосконалення взаємовідносин як із зовнішнім, так і внутрішнім середовищем.
 
The process of emergence in the Ukrainian legislation of the the concept of a joint venture and its analysis were given in the article. There is the research of its legal nature, the basic principles of joint ventures and features in the comparison with other types of enterprises were established. The priority levels of creation and activity of JV were identified. The goal, macroeconomic objectives and main features of the joint venture were formed. The procedure and the process of creation of joint ventures were given. The main components of the operating mechanism of joint ventures, which can be formed by introducing ways of improving relationships with both external and internal environment have been proposed.

С. П. Карпенкоаспірант Національного університету ДПС України

ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

S. P. KarpenkoPhD student of National University of state tax service of Ukraine

VALUE ADDED TAX: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

Стаття присвячена особливостям функціонування ПДВ у країнах Європейського Союзу та Україні. Проаналізовано диференціацію ставок справляння ПДВ та визначено перспективи застосування такого досвіду в Україні.
 
Article is devoted to the peculiarities of functioning of the VAT in the European Union and Ukraine. The differentiation of rates charging VAT and the prospects of application of such an experience in Ukraine was analyzed.

Л. Л. Литвиненкок. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. КиївЕ. І. Даніловак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет, м. Київ

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

L. L. LytvynenkoPhD, associate professor of the Management of foreign economic activity of enterprises department, National Aviation University, KyivE. I. DanilovaPhD, associate professor of the Management of foreign economic activity of enterprises department, National Aviation University, Kyiv

MANAGING INNOVATION POTENTIAL OF REGION USING EU EXPERIENCE

Формування потужного науково-технічного комплексу і високорозвиненого інноваційного потенціалу дозволить створити основу для підвищення продуктивності та міжнародної конкурентоспроможності. Формування платформи для стійкого інноваційного розвитку забезпечує ефективне використання трудових ресурсів, інтелектуального, інституційного та фінансового капіталу, а також фізичної інфраструктури регіону.
Основними етапами управління розвитком інноваційного потенціалу регіону визначено ідентифікацію та аналіз сильних сторін, активів і конкурентних переваг регіону, які можуть стати основою потужного інноваційного потенціалу; визначення пріоритетів інноваційного розвитку; формування ефективної регіональної інноваційної політики з адаптацією кращих міжнародних практик; розробку та реалізацію комплексних планів втілення обраної інноваційної політики; оцінку ефективності регіональної інноваційної політики.
Визначено особливості розвитку інноваційного потенціалу країн ЄС, що реалізується на принципах системності, ефективності, пріоритетності, стратегічної цілеспрямованості, інформаційної забезпеченості, ринкової орієнтації, адаптивності та планомірності. Повномасштабне використання стратегії «розумної спеціалізації» дозволило забезпечити комплексний регіональний розвиток інноваційного потенціалу ЄС шляхом оптимального використання наявних регіональних конкурентних переваг, попереджаючи створення дисбалансу між нерівномірно розвиненими регіонами. Підвищення регіонального інноваційного потенціалу необхідно забезпечувати з урахуванням мікроаспекту – інноваційної політики підприємств. Науково обґрунтовано, що ефективне управління інноваційним потенціалом регіону може стати основою стабільного довгострокового національного економічного розвитку з урахуванням її інтеграційних пріоритетів.
 
Formation of a powerful scientific and technical complex and highly innovative potential will provide the foundation for improving productivity and international competitiveness. Forming the platform for sustainable innovation development ensures efficient use of human resources, intellectual, institutional and financial capital, as well as regional physical infrastructure.
The main stages of managing innovation potential development of the region are defined as following: identification and analysis of the strengths, assets and competitive advantages of the region, which could become the basis for a strong innovation potential; prioritizing innovation development; formation of effective regional innovation policy with adaptation of the best international practices; development and realization of comprehensive plans for implementing selected innovation policy; assessment of the efficiency of the regional innovation policy.
It is established the features of the EU innovation potential development, which is implemented on the principles of consistency, effectiveness, prioritization, strategic focus, informational support, market orientation, adaptability and sustainability. Full-scale use of the strategy of "smart specialization" allowed for the development of a comprehensive regional innovation potential in EU through the optimal use of existing regional competitive advantages, preventing the creation of an imbalance between unevenly developed regions. Improving regional innovation capacity must be provided on the basis of the micro aspect – enterprise innovation policy. Scientifically proved that effective management of innovative potential of the region could be the foundation for the sustainable long-term national economic development considering its integration priorities.

В. Б. Дзьобастарший викладач, кафедра фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ КОНТРОЛІНГУ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Volodymyr B. DzobaSenior Lecturer, Department of Finance National University «Lviv Polytechnic», Lviv city

CONTROLLING SECURED INFORMATION OF FINANCIAL MANAGEMENT BANKING

У статті здійснено спробу проаналізувати теоретичні та практичні аспекти функціонування інформаційної системи забезпечення та підтримки процесу контролінгу в системі фінансового менеджменту банківських установ. Визначено проблемні аспекти отримання достовірної інформації та прийняття відповідних управлінських рішень. Сформовано основні акценти на які необхідно звернути уваги при формуванні системи контролінгу в банківських установах виходячи із сфер забезпечення цього процесу.
 
The article attempts to analyze the theoretical and practical aspects of information systems security and support the controlling system of financial management in banks. Identified aspects of reliable information and decision-making. Formed focus on who should pay attention when forming system in controlling banking institutions based on the areas of support for this process.

Т. А. Лебедюкмагістрант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

T. LebedukMA student, State ekonomical technological university of transport, Kyiv

FEATURES OF DEVELOPMENT OF PASSENGER TRANSPORTATIONS ON A RAILWAY TRANSPORT

В статті розглянуто сутність і зміст системи управління розвитком пасажирських залізничних перевезень, що відповідає як тенденціям трансформації вітчизняної економіки, так і процесами реформування залізничної галузі в складних кризових умовах. Визначені ключові напрями удосконалення пасажирських перевезень  та особливості їх  реалізації.
 
The article considers the nature and content management system development of passenger traffic that matches both trends transformation of the national economy and the process of reforming the railway industry in crisis. Identified key areas to improve passenger services and features of their implementation.

Н. В. Кириченкоаспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. V. Kyrychenkoa graduate student of department of account and audit and finances SHEE «Kherson State Agrarian University»

METHODOLOGY OF ASSESS THE FEASIBILITY  INNOVATION  IN ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У даній статі зосереджено увагу на економічній доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств Херсонської області. В роботі наведено матрицю оцінки результативності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств. Запропоновано й обґрунтовано методику оцінки співвідношення вимог альтернативних інноваційних продуктів та можливостей аграрного підприємства.
 
This article focuses on the economic feasibility of innovation in the activities of agricultural enterprises Kherson region. The purpose in article is matrix evaluation of innovation in the activities of agricultural enterprises. Proposed and justified methodology for assessing claims ratio alternative product innovation and opportunities for agricultural enterprises.

А. Ю. Рамськийк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

A. RamskyiPh.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics,  Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

THE ROLE OF GOVERNMENT CONTROL OF MARKET OF INVESTMENTS IN UKRAINE

Стаття присвячена розробленні дієвого механізму конкретних заходів щодо удосконалення державної політики в сфері регулювання ринку інвестицій в Україні та необхідність поєднання механізмів державного і ринкового регулювання. Виявлено, що ринок інвестицій, як сукупність секторів, не забезпечуватиме вільної конкуренції, попиту і пропозиції, дієвості впливу «мегарегулятора» на процеси інвестування, а також прозорості спрямування ресурсів в реальний сектор економіки і ефективності їхнього використання. Тому, об'єктом ринку інвестицій слід визнавати лише інвестиційний продукт, а установи із страхування, реалізації цінних паперів, банки, організації, що провадять приватне пенсійне забезпечення, доцільно наділяти статусом агентів ринку інвестицій. Наведений підхід надасть можливість визнання на державному рівні та законодавче закріплення нового соціального інституту первинних інвесторів – домогосподарств, змінить статус останніх, а також відповідно їх роль у забезпеченні економічного зростання та збалансованості фінансової системи.
 
The article deals with the problem of development effective mechanism of concrete measure in relation to the improvement of public policy in the sphere of adjusting of market of investments in Ukraine and necessity of combination of mechanisms of government and market control. Was discovered that the market of investments, as an aggregate of sectors, will not provide a free competition, demand and supply, effectiveness of influence of «megaregulator», on the processes of investing, and also to transparency of direction of resources in the real sector of economy and efficiency of their use. Therefore, it follows to acknowledge the object of the investment market only an investment product, and establishments from insurance, realization of securities, jar, organizations which carry out the private pension providing, it is expedient to provide with status the agents of market of investments. The approach will given by possibility of confession at state level and legislative fixing of new social institute of primary investors – households, will change status of the last, and also according their role in providing of the economy growing and balanced of the financial system.

В. Г. Котляровак. е. н., доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. G. Kotlarovacandidate of economic sciences, associate professor of department of management and economy of enterprise of the National pharmaceutical university

ESTABLISHMENT OF ECONOMIC ORDER IS ON AN ENTERPRISE

У статті пропонується послідовність встановлення економічного порядку на підприємстві. Вона включає наступні етапи: побудова організаційної, виробничої і фінансової структури підприємства; визначення повноважень і відповідальності підрозділів підприємства; формування що управляє і керованої підсистем; визначення форми управління; вибір методів управління; розробка внутрішніх норм і правил діяльності підприємства; встановлення показників діяльності підрозділів і розробка послідовності внутрішнього планування, контролю і оцінки, а також стимулювання діяльності підрозділів підприємства.
 
In the article the sequence of establishment of economic order is offered on an enterprise. She includes the next stages: construction of organizational, productive and financial structure of enterprise; determination of plenary powers and responsibility of subdivisions of enterprise; forming managing and guided subsystems; determination of management form; choice of management methods; development of internal norms and rules of activity of enterprise; establishment of performance of subdivisions indicators and development of sequence of the internal planning, control and estimation, and also stimulation of activity of subdivisions of enterprise.

В. М. Андрієнкок. і. н., доцент,докторант, ПВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. M. AndrienkoPh.D., associate professor, doctoral PVNZ "University of Economics and Law "KROK ", Kyiv

THE ANALYSIS OF A WORK`S SAFETY IN THE ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC SECURITY

Проведено аналіз стану безпеки праці на будівельних підприємствах України. Встановлено тенденцію зміни виробничого травматизму зі смертельним наслідком на українських підприємствах в цілому та на будівельних підприємствах зокрема. Здійснено аналіз виробничого травматизму за статтю та за віком травмованих. Встановлено основні причини, які призвели до виробничого травматизму. Проаналізовано структуру виробничого травматизму за регіонами України.
 
The analysis of safety on construction enterprises of Ukraine. Established trend of occupational injuries fatalities in Ukrainian enterprises in general and construction enterprises in particular. The analysis of occupational injuries by gender and age injured. The basic causes that led to the industrial injuries. The structure of occupational injuries by region, Ukraine.

Т. А. Бутенкок. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. ХарківН. М. Проценкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

T. A. ButenkoPh.D. in Economics, associate professor, manager of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V. V. Dokuchaev, KharkovN. M. ProtsenkoPh.D. in Economics, assistant professor of department of economic cybernetics, Kharkov National agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkov

PRESSING QUESTIONS OF DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF INFORMATIVE SYSTEMS OF AGRARIAN MANAGEMENT

Розглянуто теоретичні основи функціонування інформаційних систем та доцільність їх використання через менеджмент організаційно-виробничих процесів в аграрному секторі економіки.
 
Theoretical bases of information systems functioning and the efficiency of their use through management of organization and processes in the agrariansector of economics are observed.

Є. С. Поляковак. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, ВНЗ «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

E. S. PolyakovаPh.D., assistant professor of finance and credit, Universities' International Technological University "Nicholas Polytechnic", Mykolaiv

CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF FINANCE AND CREDIT INSTITUTIONS UKRAINE

У статті вивчено і досліджено ключові питання стану та перспектив розвитку фінансово-кредитних установ в Україні, які присутні на кредитному і валютному ринках, ринку цінних паперів та ринку похідних фінансових інструментів,і які формують попит на фінансові ресурси та фінансові активи, визначаючи рівноважну ціну на них. Визначено негативні наслідки фінансової кризи, яка відбувалася у попередні роки і значно вплинула на фінансову систему нашої держави. Здійснено аналіз кількісних та якісних показників діяльності банківських і небанківських фінансово-кредитних установ в Україні, а також визначено можливості та напрями подальшого їх розвитку. Ураховуючи досвід зарубіжних країн запропоновано ряд заходів, які можуть позитивно вплинуть як на збереження досягнутого рівня розвитку цих установ, так і сприятимуть подальшому їх зростанню та посиленню ролі в забезпеченні стабільного розвитку економіки.
 
The paper studied and analyzed the key issues the state and prospects of financial institutions in Ukraine, which are present in the credit and currency markets, capital markets and derivatives market, and which form the demand for financial resources and financial assets, determining the equilibrium price in them. Determined the negative impact of the financial crisis that occurred in previous years and greatly influenced the financial system of our country. The analysis of quantitative and qualitative indicators of the banking and non-banking financial institutions in Ukraine, and also the possibilities and directions of their further development. Given the experience of foreign countries proposed a number of measures that can positively affect both preserve the level of development of these institutions and contribute to further growth and strengthening their role in ensuring sustainable economic development.

В. В. Струнінстарший викладач, кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївТ. М. Філоненкомагістрант  кафедри фандрайзингу та логістики, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. V. StruninSenior lecturer, Department of Fundraising and Logistics, National University of Food Technologies, KyivT. M. FіlonenkoUndergraduate, National University of Food Technologies, Kyiv

THE DOMESTIC MARKET OF BAKERY PRODUCTS: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

У статті досліджено стан хлібопекарської галузі харчової промисловості на сучасному етапі розвитку економіки, виявлено основні проблеми розвитку хлібопекарства, обґрунтовано напрями удосконалення та запропоновано шляхи їх вирішення.
 
This article explores the state of the baking food industry at the present stage of economic development, identified the major problems of baking reasonably directions for improvement and proposed solutions.

А. В. Шевченкостарший консультант, аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЦІ

A. V. ShevchenkoSenior Consultant, Post-Graduate Student, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BACKGROUND OF FORMING CLUSTER MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті описано еволюцію теоретико-методологічних підходів до формування кластерної моделі розвитку в економіці. Автором проаналізовано вплив окремих напрямів економічної теорії на формування сучасної концепції кластерної організації економіки. На основі аналізу різних підходів до визначення поняття «кластер» в економічній теорії, виходячи з регіональних, соціальних, зовнішньоекономічних, інноваційних та інших ефектів кластеризації та ролі промислових кластерів у забезпеченні регіонального та національного соціально-економічного розвитку автором визначені специфічні риси та ключові переваги кластерної моделі економічного розвитку.
 
The article dwells on the evolution of theoretical and methodological background of cluster model of economic development. The author analyzes the influence of different schools of economic theory on the development of modern concept of cluster organization of economy. On the basis of analysis of different approaches to the definition of the term “cluster” in economic theory in terms of regional, social, foreign economic, innovative and other effects of clusterization and role of industrial clusters in ensuring regional and national social-economic development, the author defines specific features and key advantages of cluster model of economic development.

В. Б. Васютак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваТ. В. Чечільмагістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

СУЧАСНА СИСТЕМА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. B. VasyutaPh.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaT. V. Chechіlstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE MODERN SYSTEM OF LABOR INDICATORS THE ENTERPRISE

Стаття присвячена питанню використання сучасної системи трудових показників на підприємстві. Метою даного дослідження є аналіз трудових показників діяльності підприємства за новою системою показників та розроблення шляхів їх покращення на підприємстві. Для цього було розглянуто економічну сутність та види існуючих систем трудових показників. Завданням даного дослідження стало зіставленні трудових показників за новою сучасною системою, формування показників за трьома групами, а саме, результативними, фундаментними, інструментальними показниками. Авторами було вдосконалено методичні підходи до аналізу трудових показників шляхом формування сучасної системи.
Відповідно до поставленої мети було запропоновано нову сучасну систему трудових показників, проведено аналіз трудових показників підприємства, що дало змогу більш повно охарактеризувати результати його діяльності, ефективність використання персоналу та умови праці. На основі проведеного аналізу авторами було запропоновано шляхи та напрями покращення трудових показників на підприємстві із врахуванням сучасного бачення їх системи.
 
The article is devoted to the use of the modern system of labor indicators in the enterprise. The purpose of this study is to analyze the labor indicators of the company under the new system of indicators and ways of improving development in the enterprise. This was considered an economic nature and type of existing labor indicators. The objective of this study was the comparison of the employment figures for the new modern system, formation of indicators into three groups, namely, effective, foundation, instrumental indicators. The authors improved methodological approaches to the analysis of labor indicators by creating a modern system. According to this goal was proposed a new modern system of labor indicators, the analysis of labor indicators in the enterprise, allowing us to more fully describe the results of its operations, the effectiveness of personnel and working conditions. Based on the analysis of authors have suggested ways and directions of improving labor indicators in the company with regard to the vision of the system.

Н. Б. Андрейшинак. е. н., доцент кафедри «Економічна кібернетика», Обласний комунальний ВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ РІВНОВАЖНОЇ ЦІНИ

N. AndreishinaPh.D. in Economics, associate professor of the Department of Economic cybernetics regional municipal higher educational institution ”Strategy”, the Institute for Entrepreneurship, Zhovti Vody

THE METHODICAL APPROACH TO DECISION-MAKING ON IMPROVING PRICING, BASED ON MODELING AND ANALYSIS OF THE BALANCED PRICE

В статті пропонується методичний підхід до прийняття рішень щодо вдосконалення системи ціноутворення на підприємстві на основі моделювання та аналізу рівноважної ціни. В якості факторів, які впливають на попит та пропозицію пропонується обирати ціну товару та зміну цієї ціни. Запропоновані дві моделі мікроекономічної рівноваги без запізнення та з урахуванням запізнення ціни попиту. Система прийняття рішень включає в себе наступні етапи: аналіз собівартості та прибутку від реалізації товару, розрахунок рівноважної ціни за обраною моделлю, аналіз рівноважної ціни, прийняття рішення, оцінка ефективності прийнятого рішення.
 
There are the methodical approach to decision-making to improve the system of pricing based on enterprise modeling and analysis of the balanced price in the article. The product's price and that price change are proposed to take as the factors that affect supply and demand. There are two models microeconomic equilibrium without delay and taking into account the demand for delay. Decision Support Systems contains the following stages: analysis of the cost and profit from the sale of goods, the calculation of the balanced price for the chosen model, the balanced price analysis, decision-making, assessment of the efficiency of the decision.

Б. І. Ковалюкк. е. н., в. о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

B. I. KovaliukPhD in Economics, Associate professor, Department of Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

IDENTIFICATION OF THE MAIN PARAMETERS OF FOOD SECURITY

В цій статті проаналізовано місце продовольчої безпеки в структурі національної безпеки. Визначено умови досягнення продовольчої безпеки на національному рівні. Запропоновано принципи формування продовольчої безпеки. Розглянуто основні фактори та інструменти формування ефективної системи продовольчої безпеки.
 
This article analyzes the place of food security in the structure of national security. The terms of achieving food security at the national level. Principles of formation of food security. The main factors and instruments establish an effective system of food safety.

І. В. Дьячукаспірант, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

РЕФЛЕКСИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМОЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИНОРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. V. Dyachukpostgraduate. East European University of Economics and Management, Cherkasy

REFLEXIVE MODELING PROMOTION ACTIVITY OF THE WINERIES

В статті запропоновано рефлексивну модель промоційної діяльності виноробних підприємств, яка враховує типи споживачів виноробної продукції. При її побудові вводиться процедура актуалізації образів, які відповідають визначеним типам споживачів та їх характеристикам. На основі побудованої моделі визначаються альтернативи управління, реалізація яких дасть змогу підвищити ефективність діяльності виноробного підприємства.
 
The article offers a reflexive model of promotion activity of wine industry that considers types of consumers wine products. While modeling the procedure for mainstreaming images that match certain types of consumers and their features is introduced.

І. А. Бевзаспірант, головний економіст, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

I. A. BevzPostgraduate, chief Economist, Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC ASSESSMENT APPROACHES TO ECONOMIC DEVELOPMENT INTERREGIONAL DISPROPORTIONALITY

У статті розглянуто питання щодо методики проведення комплексної оцінки міжрегіональної диспропорційності економічного розвитку в Україні.
Проведено узагальнення переваг та недоліків існуючих методичних підходів, що використовуються вітчизняними та закордонними фахівцями, щодо оцінки міжрегіональної диспропорційності в країні. Запропоновано удосконалений методичний підхід оцінки стану та тенденцій міжрегіональної диспропорційності, який на відміну від існуючих ґрунтується на визначенні інтегрального індексу економічного розвитку кожного регіону та враховує особливості темпів зростання (спаду) регіональних економік. Однією із переваг запропонованого методу є визначення напряму регіональних процесів в країні (дивергенція або конвергенція) на сучасному етапі та врахування особливостей перебігу економічних процесів у регіонах України.
В основу методології даного дослідження покладено систематизацію та узагальнення теоретично-методичного матеріалу.
 
The article deals with the issue of methods of regional disparity’s assessment of economic development in Ukraine. The advantages and disadvantages of existing methodological approaches, which had been used by national and international experts for assess the regional disparities in the country, have been determined. This paper proposes a new approach to assess the status and trends of regional inequalities. Recommended method is based on the integral index of regional economic development and on the rate of growth (decline) of regional economies. The advantage of the proposed approach has been obtained. There is determination of the direction of regional processes in the country (divergence or convergence).
The systematization and generalization have been used for processing of statistical data and the necessary calculations.

С. О. Коваленковикладач, кафедра іноземних мов ФЕФ, ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, м. КиївЯ. Р. Коваленкостудент, магістратура, факультет МЕіМ, ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В УКРАЇНІ

S. O. KovalenkoUniversity Teacher, Foreign Language Department, Faculty of Finance, KNEU, KyivY. R. KovalenkoStudent, Master Program, Faculty of International Economics and Management, KNEU, Kyiv

THE PECULIARITIES OF FINANCING OF CAPITAL INVESTMENT IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану, проблем і особливостей фінансування та освоєння капітальних вкладень в Україні. Проаналізовано структуру джерел фінансування капітальних вкладень та досліджено роль іноземних суб’єктів господарювання в інвестиційній діяльності українських підприємств.
 
The article deals with the current state, problems and peculiarities of financing and development of capital investment in Ukraine. It investigates the structure of sources of financing of capital investment and the role of foreign business in investment activity of Ukrainian enterprises.

О. П. Петрашаспірантка Київського Національного університету будівництва та архітектури

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ ПРЕДИКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПРИ РОЗРОБЦІ БЮДЖЕТНО –КАЛЕНДАРНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

O. P. Petrashpostgraduate, Kiev National University Construction and Architecture

THE SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF PREDICTIONS INVESTMENT PORTFOLIO CONSTRUCTION IN THE PROCESS OF DEVELOPING BUDGET – CALENDAR MODELS OF CONSTRUCTION MANAGEMENT

Метою статті є  розгляд  теоретичних засад визнання доходів і витрат основної діяльності будівельних підприємств та обґрунтування їх можливого удосконалення. Предметом дослідження є міжнародний досвід та облікова практика застосування методів визнання доходів і витрат у будівництві. Аналізуючи, систематизовано підходи вчених до обґрунтування облікової процедури використання методу ступеня завершеності. У статті   розглянуто нормативне регулювання процедури визнання доходів і витрат за договором будівельного підряду в Україні  та означено, як єдиний метод визнання доходів і витрат впродовж виконання будівельного контракту це ступінь завершенності робіт по будівельному контракту. В результаті проведення порівняльного аналізу альтернативних методик визначення ступеня завершенності робіт по будівельному контракту згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти» та МСБО 11 «Будівельні контракти» прийшли до висновку що в обох нормативних документах передбачено метод вимірювання та оцінки виконаної роботи та зазначено його поширене використання в Україні. Обгрунтовано переваги та недоліки затосування данного методу у будівельних підприємств України. Нами запропоновано розробити документ, який об'єднає в собі дані необхідні для відображення виконаних БМР в бухгалтерському обліку підприємства, де буде взято необхідні дані з форми № КБ-2в та №КБ-3 та поточних документів підприємства за відповідний період з урахуванням вимог Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт затверджених Наказом Мінрегіонбуду від 31 грудня 2010 року №573 та П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, що дасть змогу уникнути тих недоліків, що існують на сьогодні по застосуванню даного методу. Досліджено та обгрунтовано переваги та недоліки оподаткування довгострокових контрактів в Україні та запропоновано введення «касового» методу по оподаткуванню ПДВ даного виду контракту, а для можливості контролю ми пропонуємо до балансу добавити в пасив балансу підприємства вписуваний рядок 1636 – поточна кредиторська заборгованість по довгостроковому контракту. Перспективою подальших досліджень є розробка  чіткого алгоритму визнання доходів і витрат будівельного підприємства по довгостроковому контракту для будівельного підприємства, так як від цього залежить його фінансовий стан, що є основним важелем факту своєчасного завершення будівельних робіт підприємством і відповідно отримання замовником побудованого об’єкта.
 
The purpose of the article is consideration of the conceptual frameworks about a definition of the operating income and expenditure of the construction enterprises and the grounds for their possible improvement. The object of the research is international experience and practice registration usage of the income and expenditure determination methods in the construction industry. Having been analyzed, scientists? approaches to the grounds of the registration procedure of a completeness degree method usage have been systematized. The article reviews the standard procedure regulation of the income and expenditure recognition under the construction contract in Ukraine and states that the completeness degree of work under a construction contract is the unique method of the income and expenditure recognition throughout a construction contract fulfillment. As a result of the comparative analysis of the alternative definition techniques for the completeness degree of work under a construction contract according to П(С)БO 18 "Construction contracts" and MCБO 11 "Construction contracts" we conclude that the measuring and estimation method of work fulfillment is specified by both normative documents and offer its wide use in Ukraine. Advantages and disadvantages in using of this method for Ukraine construction enterprises are also proved. We offer to elaborate a document that unites the data, which is necessary to display the installation and construction work fulfillment in enterprise accounting, and all necessary data will be used from the form No. KБ-2в and No. KБ-3 and other current enterprise documents for the corresponding period, taking into account the Methodical recommendations requirements about installation and construction work cost formation, which approved by Minregionbud's Order on 31 of December , 2010 No. 573 and P(S)BO 18 "Construction contracts", that could give the chance to avoid existent weaknesses while using this method nowadays. It is investigated and proved advantages and weaknesses of the long-term contract taxation in Ukraine and it is offered introduction of a "cash" method on the VAT taxation of this type of the contract, and in order to control we suggest adding a new enter balance sheet line code 1636 – "Current portion of long-term debt" to a liability side of the balance-sheet. Further research perspective is to develop an exact definition algorithm of the construction enterprise income and expenditure under the long-term contract, because enterprise financial condition depends on it, and it also is the main criteria of construction work completion within the contract period by the enterprise and, consequently, acceptance of the constructed object by the customer.

І. С. Сарафоновааспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

I. S. Sarafonovapostgraduate, Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsa

IMPROVEMENT OF MECHANISM OF EXPORT POTENTIAL REGULATION OF FAT-AND-OIL SUB-COMPLEX ENTERPRISES

В статті визначаються основні складові механізму регулювання експортного потенціалу підприємств олійно-жирового підкомплексу. Запропонована концепція механізму регулювання підприємств олійно-жирового підкомплексу, яка передбачає три напрями, реалізація яких дозволить підвищити ефективність експорту олійно-жирового підкомплексу. Запропоновані напрями передбачають удосконалення інформаційного забезпечення експортної діяльності підприємств за рахунок створення спеціалізованої інституції, нормативно-правового удосконалення експорту, а також покращення інфраструктурно-логістичного забезпечення експорту.
 
The paper identifies key elements of mechanism of export potential regulation of fat-and-oil sub-complex enterprises. Proposed concept of mechanism of export potential regulation of fat-and-oil sub-complex enterprises involves three directions, the implementation of which will improve the export sector in oil and fat. These directions include improvement of informational support of export activities by creating special institution, improvementof legal aspect of exports, and improvement infrastructure and logistics support of export.

О. О. Канцуровк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

O. KantsurovPh.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INSTITUTIONAL LINKS IN THE FIELD OF FORMATION OF ECONOMIC INFORMATION

The article deals with the complex study of institutional aspect of socio-economic activities of the formation of economic information. Analysis of institutional relations of the institute of accounting in this area is conducted to identify incentives and constraints of its development, caused by the influence of related institutions. It is revealed that the relationship of institutions within the formation of economic information is heterogeneous, and that is caused by the variation of behavior models of participants the economic relations based on individual needs and effectiveness of institutional control. It is proved that because of inconsistencies of rules of various institutions on the formation of information, models of behavior of participants of economic relations are determined by the efficiency of the mechanism of coercion to perform formal rules in each of the competing institutions. The competing institute of taxation has bigger impact on the formation of the institute of accounting, by causing a moderating influence on his development.
 
У статті розглядаються питання комплексного дослідження інституціонального аспекту соціально-економічної діяльності з формування економічної інформації. Проведено аналіз інституціональних зв’язків інститут бухгалтерського обліку у цій сфері на предмет виявлення стимулюючі та стримуючі чинники його розвитку, що зумовлені впливом суміжних інститутів. Виявлено, що взаємозв’язки інститутів у межах діяльності з формування економічної інформації є неоднорідними, що зумовлюється варіативністю моделі поведінки суб’єктів економічних відносин залежно від індивідуальних потреб та ефективності інституціонального регулювання. Доводиться, що за неузгодженості норм різних інститутів щодо формування інформації модель поведінки суб’єктів економічних відносин визначатиметься ефективністю механізму примушення до виконання формальних правил у кожному з конкуруючих інститутів. На формування інституту бухгалтерського обліку більшою мірою впливає конкуруючий інститут оподаткування, який спричиняє стримуючий вплив на його розвиток.

О. В. Щербинакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансі та кредиту, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ АКЦІЙ

O. V. ShcherbynaPhD (Econ.), Associate Professor of the department of Finance and Credit, «International University of Finance»

MODELING OPTIMIZATION OF INVESTMENT PORTFOLIO SHARES

У статті розглянуто сутність та особливості оптимізації структури фінан­сових активів інститутів спільного інвестування (на прикладі ПІФ «ОТП Фонд Акцій») з ви­користанням інструментів фінансового аналізу. Розроблено порядок формування інвестиційного портфеля акцій диверсифікованого інвестиційного фонду акцій, який передбачає: формулювання цілей; уточнення параметрів структури активів; формування переліку активів; визначення множини припустимих рішень стосовно складу та структури активів; відбір варіантів складу та структури активів інвестиційного портфеля акцій із урахуванням інвестиційних обмежень; розробку рекомендацій щодо формування ефективного інвестиційного портфеля. Економіко-математичне моделювання множини ефективних інвестиційних портфелів акцій інвестиційного фонду виконано на основі застосування моделі Г. Марковіца, доповненої автором інвестиційними обмеженнями на операції з активами, за допомогою середовища обробки даних Matlab R2012а.
 
The article deals with the essence and features of structure optimization financial assets of Institute for Collective Investment (for example, Unit Investment Fund "OTP Equity Fund") using the tools of financial analysis.
The order of formation of an investment portfolio shares diversified investment fund shares is developed, which provides: formulation of goals; refine the asset structure; preparing a list of assets; determining the set of feasible solutions concerning asset structure; selection of options for composition and structure of the investment portfolio shares, taking into account investment restrictions; recommending the formation of effective investment portfolio.
Economic and Mathematical Modeling set of effective investment portfolios of shares of investment fund is based on the application of the model H. Markowitz, supplemented by the author of investment restrictions on the operation of the assets by the environment of Matlab R2012a data.

О. В. Пундааспірантка  кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Oksana Pundapostgraduate student of marketing and resourcing department, National Aviation University, Kyiv

MANAGEMENT FEATURES OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AIRCOMPANY

Стаття присвячена дослідженню сучасного значення управління інвестиційню привабливостю авіапідприємств, як проактивного процесу формування відокремлено визначеної стратегічної зони інвестиційних інтересів та відповідних управлінських завдань. Автором досліджено існуючі  наукові позиції, принципи, методичні підходи до розуміння інноваційної привабливості підприємств. Встановлено активний науковий інтерес до досліджуваного питання та відсутність єдиного сталого визначення інвестиційної привабливості підприємств, що в суттєвій мірі визначається складністю досліджуваного  питання. Так, окремі авторські наукові позиції формально мають суперечності, але в цілому спрямовані на більш глибинне дослідження поняття інвестиційної привабливості. В статті уточнено сутність оцінки інвестиційної привабливості як складової управління цією привабливістю. На засадах системного підходу, стратегічного аналізу та  індуктивного методу в статті означено предмет управління інвестиційної діяльності шляхом систематизації наукових знань щодо принципів, методологічних підходів та процедур управлінського впливу на формування інвестиційної привабливості як результату аналітико-стратегічної діяльності для створення ефективних інвестиційних проектів та оцінки його переваг інвестором. При дослідженні та формалізації управління інвестиційним процесом враховано особливості вимог у випадку інноваційного характеру інвестиційних проектів в авіаційній галузі. За результатами проведеного дослідження визначено домінуючі управлінські функції, запропоновано систему принципів, дотримання яких має забезпечити формування ефективних  методологічних  підходів до управління інвестиційною привабливістю підприємств для різних інвестиційних проектів та повноту визначення зони інвестиційних інтересів для окремого проекту.
 
The article investigates the modern invest value management aircompany attractiveness as a proactive process of forming isolation of certain strategic areas of investment interest and appropriate management tasks. The article author observed the existing scientific approaches, principles, methodological approaches to understanding innovation attractiveness of enterprises. Found an active research interest in the matter investigated and no single definition of sustainable investment attractiveness of enterprises in substantial extent determined by the complexity of the test questions. Thus, some authors have formal academic positions contradictions, but generally focused on more in-depth study of the concept of attractiveness. In the article the essence of investment appeals as a component of the management of this appeal. On the basis of a system approach, strategic analysis and inductive method is defined in article subject of investment activities through systematization of scientific knowledge on the principles, methodological approaches and procedures managerial influence on the formation of investment attractiveness as a result of the analytical and strategic activities for efficient investment projects and benefits for its investors. In the study of formalization and management features into account the investment process requirements in the event of an innovative nature of investment projects in the aviation industry. The results of the study the dominant management functions and the system of principles intended to ensure compliance with the formation of effective methodological approaches to the management of investment attractiveness of different investment projects and complete definition of investment areas of interest for a particular project.

Д. М. Кунінааспірант, Національної гірничої академії, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ СТАНУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

D. M. Kuninagraduate student, State Higher Educational Institution “National Mining University”

ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Останнім часом в Україні формуються кардинально нові перспективи економічного росту у зв’язку з активними євроінтеграційними процесами. Високий рівень показників економічної діяльності, отримання лідируючих позицій на конкурентному ринку можливе лише завдяки інноваційній діяльності та розвитку промислових підприємств. Країни, які вважаються найбільш розвиненими мають економіку, яка найчастіше носить інноваційний характер, що говорить про ефективне використання нових знань та досягнень науково-технічного потенціалу. Поступово інноваційний тип економічного розвитку превалює у стратегіях розвитку великих корпорацій та підприємств.
Критерії, за якими оцінюється інноваційна діяльність підприємств, серед яких особливе місце займають показники інноваційної активності підприємств, стають головними критеріями у визначенні економічної міцності країни та її перспектив на світовому ринку. В свою чергу, інноваційна діяльність підприємств, створення та впровадження новітніх технологій допомагає з максимальною ефективністю використовувати ресурсний потенціал країни, відіграє ключову роль у формуванні ВВП, створенні робочих місць, покращенні екологічної ситуації тощо.
Зважаючи на вище перераховані факти, важливим фактором розвитку економіки України є активна інноваційна діяльність підприємств.
 
Recently, Ukraine formed completely new prospects for economic growth due to the active integration processes. The high level of economic performance, obtaining a leading position in a competitive market is only possible through innovation and development industry. Countries that are considered as the most developed have the innovative economy, indicating the effective use of new knowledge and scientific and technological potential. Gradually innovative type of economic development strategies prevalents in large corporations and businesses.
Criteria for assessing the innovative activities of enterprises, including a special indicators of innovation activity of enterprises are the main criteria in determining the economic strength of the country and its perspectives on the global market. In addition, innovation enterprises, creation and implementation of new technologies help using effectively the resource potential of the country. It also plays a key role in the formation of GDP, creating jobs, improving the environment etc.
All things considered, an important factor in the development of Ukraine's economy is an active innovative development of enterprises.

А. В. Задорожнак. ф. - м. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Львівська державна фінансова академія, м. Львів

ДО ПИТАННЯ ПРО МОДЕЛЮВАННЯ СЕЗОННОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ І ПРОЦЕСІВ

A. V. ZadorozhnaPhD in Physics and Mathematics, associate Professor of the Department of economic сybernetics, Lviv State Academy of Finance

TO THE QUESTION OF MODELING OF THE SEASONALITY OF SOCIO-ECONOMIC PHENOMENA AND PROCESSES

Розглянуто методи моделювання сезонного компонента, їх переваги та недоліки. Показано, що в основу виділення цього компонента з ряду внутрішньорічної соціально-економічної динаміки доцільно покласти коефіцієнт напруженості сезонної хвилі, запропонований Н.С. Четвериковим. Водночас піддано критиці інші елементи створеної ним методики вимірювання сезонності. З метою усунення впливу процедури виявлення тренду на сезонний компонент запропоновано використовувати аналітичне вирівнювання внутрішньорічних даних за кожний рік окремо, як це свого часу рекомендував П.П. Маслов. Указано на особливості ймовірнісного підходу до моделювання економічної динаміки.
Запропонована методика виділення сезонного компонента була застосована для моделювання сезонних коливань валового внутрішнього продукту (ВВП) України за 2001–2007 рр. і дала цілком прийнятні результати.
 
The modeling methods of season component, their advantages and disadvantages are considered. It is shown, that the basis of allocation for the season component from the annual number of socio-economic dynamics is reasonable to suppose tensions of seasonal waves, proposed by N. With. Chetverikov. At the same time, the other elements of created methods of measuring seasonality are criticized. In order to eliminate the influence of the trend detection on seasonal component, the analytical alignment of intra-annual data for each year separately accordingly to P. P. Maslov is proposed to use. The characteristics of the probabilistic approach to modeling economic dynamics are specified.
The proposed method of allocating of the seasonal component was applied to simulate seasonal variations in gross domestic product (GDP) of Ukraine in 2001-2007, The method gives the acceptable results.

І. А. Педькок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

I. PedkoPh.D., Associate professor, Assistant professor of economics enterprise, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

FINANCIAL RISKS ENTERPRISE CONSTRUCTION MATERIALS

В статті проведено дослідження теоретичних засад щодо визначення системи характерних рис фінансових ризиків підприємств індустрії будівельній матеріалів, виявлено необхідні заходи управління фінансовими ризиками. Управління фінансовими ризиками передбачає вживання заходів на створення системи контролю та оцінки ризиків з метою уникнення або мінімізації. Визначальним критерієм у прийнятті рішення щодо ризикової події є співвідношення фінансового результату до можливих збитків, які можуть бути понесеними в майбутньому. При цьому має бути врахований не тільки розмір збитків, але й вірогідність несприятливого результату для підприємства. Ідентифікація та оцінка фінансових ризиків підприємств індустрії будівельних матеріалів є необхідною складовою забезпечення прибуткової операційної діяльності. Неврахування збитків, які можуть бути викликані стохастичними подіями або невдалими управлінськими рішеннями, призводить до значного зменшення прибутку або збільшення збитків.
 
The article studied the theoretical framework for the definition of the characteristics of enterprise financial risk construction materials, found necessary measures financial risk management. Risk management involves taking steps to create a system for monitoring and risk assessment in order to avoid or minimize. The decisive criterion in deciding whether to risk event is the ratio of the financial result to possible losses that may be incurred in the future. This should be taken into account not only the amount of damages, but the likelihood of an unfavorable outcome for the company. Identification and assessment of financial risk companies construction materials is an essential part of ensuring profitable operations. Neglecting losses that may be caused by stochastic events or unsuccessful management decisions, is leading to a significant decrease in profit or increase losses.

М. М. Медвідьк. е. н., с. н. с., докторант, Національна академія Національної гвардії України

ТЕОРІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У СЛУЖБОВО-БОЙОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

М. М. MedvidPHD, senior staff scientist, National academy of the National Guard of Ukraine

THEORY OF FORMING AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITALS FOR THE USE IN OFFICIAL-BATTLE ACTIVITY

Використавши сирергетичний підхід теорій військових та економічних наук розроблено теорію формування і розвитку людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності, відповідно до якої на формування і розвиток людських ресурсів для використання у службово-бойовій діяльності у мирний період домінуючи діють соціально-економічні зв’язки, а у воєнний (особливий) період їх використання залежить від стану сформованості в мирний період і на цей процес домінуючи діють соціальні зв’язки. По завершенню бойових дій в Україні прогнозується міграційний рух населення України з сформованими військовими компетентностями та появу приватних військових компаній в Україні, які будуть надавати послуги службово-бойової діяльності іншим державам, що цього потребують. Для уникнення подібних процесів пропонується по завершенню бойових дій особливу увагу приділити підготовці та перепідготовці резервістів і військовозобов’язаних.
 
Using synergetic approach of theories of soldiery and economic sciences the theory of forming and development of human capitals is worked out for the use in official-battle activity, in accordance with that on forming and development of human capitals for the use in official-battle activity in a peaceful period, prevailing socio-economic copulas operate and in a military (special) period of their use depends on the state of formed in a peaceful period and on this process, prevailing social copulas operate. On completion of battle actions in Ukraine forecast migratory motion of population of Ukraine with formed soldiery professional mintality and appearance of private soldiery companies in Ukraine, which will give services official-battle to activity other states, that it is herein needed. For avoidance of similar processes it is offered on completion of battle actions to spare the special attention preparation and retraining of reservists and liable for military service.

О. І. Бібенаспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

О. Bіbengraduate student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

INCREASED INNOVATION DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

У результаті проведених досліджень запропоновано послідовність аналізу спроможності та готовності аграрних підприємств до інноваційного розвитку, яка поділяється на економічну, виробничу, екологічну, психологічну та правову. Здійснення аналізу реалізується у три етапи: аналіз спроможності аграрного виробництва до інноваційного розвитку, оцінка можливостей та аналіз готовності галузевих складових до реалізації того чи іншого стратегічного напряму інноваційної діяльності.
 
As a result of researches the sequence analysis of the ability and readiness of agricultural enterprises to innovative development, which is divided into the economic, industrial, environmental, psychological and legal. Analyzing is realized in three stages: analysis of the capacity of agriculture to innovation development, the capability and willingness of industry analysis components to the realization of a strategic direction of innovation.

Ю. М. Маковецькак. е. н., с. н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

ПРАКТИКА МІЖМУНІЦИПАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ

Yulija  MakovetskaCandidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow of Public Institution «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

THE PRACTICE OF INTER-COMMUNITIES COOPERATION FOR SOLVING OF THE WASTE PROBLEM IN THE RURAL AREAS

Проаналізована закордонна та вітчизняна практика міжмуніципального співробітництва у сфері поводження з відходами. Показана доцільність розширення повноважень органів місцевого самоврядування, розроблення фінансового механізму забезпечення ефективного поводження з відходами на муніципальному рівні.
 
The foreign and domestic practice of inter-communities cooperation in the field of waste management has been analyzed. The expediency of empowerment of local governments and the development of the financial mechanisms to ensure effective waste management at the municipal level have been considered.

М. Е. Хуторнак. е. н., доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)О. М. Бартошстарший викладач кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Myroslava KhutornaPhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy Institute of BankingOlga Bartoshsenior lecturer of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy Institute of Banking

TRANSFER PRICING AND ITS APPLICATION IN BANKS OF UKRAINE

У статті розглядається модель бюджетування на основі трансфертного ціноутворення. Показано взаємозв’язок цілей банку і завдань трансферного ціноутворення. Визначено фактори, що впливають на рівень трансфертних цін та виділено особливості застосування трансфертних цін у практичній діяльності банку.
 
The article deals with budgeting model based on transfer pricing. The relationships between the goals and the objectives of the bank transfer pricing are defined. The author has depicted the factors that influence on the level of transfer pricing and has highlighted the features of transfer pricing in bank’s practice.

Д. О. НечепуренкоВикладач Машинобудівного коледжу Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ОТОЧЕННЯ ТРУБОПРОКАТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

D. A. Nechepurenko

LECTURER ENGINEERING COLLEGE OF OLES HONCHAR DNIPROPETROVSK NATIONAL UNIVERSITY

У статті проведено аналіз ринкових можливостей трубопрокатної галузі України, вдосконалено методику SWOT-аналізу, що дозволяє оцінювати нечітко виражений вплив окремих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та приймати (на основі інтегральної оцінки) достатньо обґрунтовані рішення в умовах неповної визначеності. Отримані числові результати SWOT-аналізу з приведенням відносних оцінок до поля реальних значень дозволило порівнювати отримані значення усіх факторів в одній системі виміру. Запропоновано та обґрунтовано галузеві стратегічні альтернативи, кожна з яких має власну зважену оцінку, що дозволяє застосувати об’єктивний механізм вибору альтернатив.
 
The article analyzes market opportunities of tube industry in Ukraine. The author improved the method of SWOT-analysis, which allows to estimate an unclearly pronounced effect of separate factors of external and internal environment and take enough informed decisions (based on an integrated assessment) under conditions of incomplete certainty. The obtained numerical results of the SWOT-analysis with bringing relative estimates of real values field allow compare obtained values of all factors in a single system of measurement. The author also proposed and justified sectoral strategic alternatives each of which has its own reasonable assessment that allows to apply an objective mechanism of alternatives choice.

Т. І. Шутькоаспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. I. ShutkoPhD student, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university, Dnipropetrovsk

THE ECONOMIC SUBSTANCE OF ENTERPRISE COST MANAGEMENT

У статті розглянуто систему управління витратами, проаналізовано сучасні методи управління витратами підприємства та встановлено необхідність індивідуального підходу до вибору систем управління витратами підприємств. Визначено, що формування та вдосконалення механізму управління витратами потребує пошуку наукових підходів стосовно вибору методів впливу на процес формування витрат виробництва.
 
The article considers system management costs, analyzes modern methods of cost management company and the necessity of individual approach to the choice of management costs. Determined that the formation mechanism and improve cost management needs to find scientific approaches to the choice of methods of influence on the process of production costs.

С. В. Бреуск. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ЗАДЛЯ РОЗРОБКИ РИНКОВОЇ МОДЕЛІ: ВНЗ – ДЕРЖАВА – РОБОТОДАВЦІ

S. V. BreusPhD, Associate professor, Associate professor of Enterprise Economics department, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

USE OF EXPERIENCE LEADING EUROPEAN COUNTRIES TO DEVELOP MARKET MODEL OF: UNIVERSITIES – STATE – EMPLOYERS

У статті визначена необхідність ефективного використання інтелектуального потенціалу нації, зокрема, соціально незахищених верств населення та формування моделі економічного забезпечення доступу цієї частини населення до якісної вищої освіти. Розглянуті існуючі в сучасних умовах моделі вищих навчальних закладів (ВНЗ) та запропоновано обрати оптимальну модель розвитку ВНЗ (модель корпоративного університету) з урахуванням взаємодії вищих навчальних закладів, держави та роботодавців як зацікавлених сторін.
У статті також розглянуті три основні моделі стратегій розбудови університетів світового класу, котрі в сучасних умовах практикуються різними країнами світу. Був проведений кореляційний, регресійний та кластерний аналіз для обраних 10 ВНЗ. Запропоновано здійснення розробки трьох можливих сценаріїв (базового, оптимістичного і песимістичного) економічного забезпечення доступу соціально незахищених верств населення до якісної вищої освіти на основі обраних для дослідження ВНЗ, що увійшли до другого кластеру за результатами кластерного аналізу з урахуванням значущих чинників. З урахуванням зазначеного зроблено загальний висновок про необхідність використання на теренах України досвіду провідних європейських країн задля розробки ринкової моделі: ВНЗ – держава – роботодавці. Для цього запропоновано застосовувати модель корпоративного університету і використовувати стратегію «вшир» та «вглиб».
 
In the article is defined necessity of an efficient use of intellectual potential of the nation in particular socially disadvantaged groups and formation of model of economic providing access of this part of the population to quality higher education.
Review the existing models of in the present conditions of higher education institutions (HEIs) and asked to choose the optimal model of Universities (corporate university model) based on the interaction of universities, state and employers as stakeholders in the implementation of effective interaction.
In the article also considered three main models of development of strategies for of world-class universities, which in modern conditions are practiced around the world. Was performed correlation, regression and cluster analysis for the selected 10 universities.
Suggested implementation of three development possible scenarios (base, optimistic and pessimistic) of economic providing access to socially disadvantaged groups to quality higher education based on the selected universities for research which included to the second cluster by the cluster analysis results considering important factors. Based on the general conclusion done about need for the experience in Ukraine leading European countries to develop a market model: Universities – State – employers. For this purpose suggested use of the corporate university model and use the strategy of «breadth depth strategy».

Р. С. Зубковк. е. н., інженер ІІ категорії відділу маркетингових досліджень та підготовки конкурсних торгів Державного підприємства Науково-виробничий комплекс газотурбобудування “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ СУТНОСТІ ДИФЕНІЦІЇ “ІННОВАЦІЯ”

R. S. ZubkovPhD in Economics, II category engineer of the Department of marketing research and public procurement preparing State-owned Gas Turbine Research & Production Complex “Zorya”-“Mashproekt”, Mykolayiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CONCEPTUAL COMPONENT OF THE ENTITY DEFINITION “INNOVATION”

У статті розглянуті основні підходи до тлумачення терміну “інновація”. Виділено та систематизовано три основні наукові течії, які кінцевою направленістю інновацій вважають: результат, процес та зміни. Запропоноване власне авторське визначення поняття “інновація”.
 
The article considers the main approaches to the interpretation of the term “innovation”. And systematized three main scientific trends that the ultimate focus of innovation consider: outcome, process and change. Offered her own definition of “innovation”.

М. П. Сагайдакк. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ТА ПСИХОФІЗИЧНИЙ АНАЛІЗ СПОЖИВАЧІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ

M. P. SagaidakCandidate of Economic Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

CROSS-CULTURAL AND PSYCHOPHYSICAL CONSUMER ANALYSIS IN IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL (ONE-TO-ONE) MARKETING

У статті актуалізуються питання індивідуального маркетингу, побудови партнерських відносин та етичного ставлення до споживача, як до людини. В зв’язку з цим здійснено дослідження ролі й значення крос-культурного аналізу у забезпеченні індивідуалізації пропозиції, інформації та комунікацій підприємства зі споживачами, з урахуванням їх психофізичних характеристик, особливостей поведінки та індивідуальних потреб.
 
The article deals with issues individual marketing of building of partnership relations and ethic attitude towards consumer as a person. In this context a research of role and importance of cross-cultural analysis in ensuring customization of supply, information, and communication between an enterprise and consumers has been performed.

А. І. Біляраспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ОБЛІКОВОГО СЕГМЕНТУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Bilyarpostgraduate student, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CONCEPTUAL BASES OF ACCOUNTING SEGMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROPERTY’S STRATEGIC MANAGEMENT

У статті здійснено огляд сучасного стану оцінки та відображення у звітності об’єктів власності сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано необхідність системного вирішення проблеми капіталізації сільськогосподарських підприємств та підвищення їх інвестиційної привабливості. Запропоновано розроблені автором Концептуальні засади розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю. Проведено оцінку щорічного інвестиційного ефекту від упровадження Концептуальних засад розбудови облікового сегменту стратегічного управління власністю.
 
This article provides an overview of the current state of assessment and reporting of agricultural enterprises’ property. The necessity of a systematic solution to the problem of capitalization of agricultural enterprises and increase their attractiveness has been grounded. A Conceptual approach to the development of accounting segment of agricultural enterprises property’s strategic management is offering. The estimation of annual investment effect of introducing Conceptual approach to the development of accounting segment of agricultural enterprises property’s strategic management.

А. В. Крушинськастарший викладач кафедри менеджменту, економічної теорії та фінансів, Хмельницький університет управління та права, м. Хмельницький

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ЇХ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ

A. V. KrushynskaSenior Lecturer, Department of Management, Economics and Finance, Khmelnitsky University of Management and Law, Khmelnitsky

FEATURES OF STIMULATION INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TOURIST COMPLEXES BASED ON THEIR CLUSTERING

В статті обґрунтовано доцільність кластеризації туристичних комплексів та здійснено розподіл туристичних центрів за областями України. Проведено їх групування на основі підходів Стерджесса, Скотта та Фрідмана/Діаконіса до формування кількості інтервалів при кластеризації. Запропоновано розмежовувати застосування інструментів бюджетно-податкового стимулювання інвестиційної привабливості для кожної групи туристичних комплексів відповідно до результатів кластеризації. Окреслено основні особливості кожного з кластерів туристичних міст у контексті їх інвестиційної привабливості. Визначено, що туристичні комплекси сьомого кластеру є пріоритетними при стимулюванні надходжень інвестиційних ресурсів у туристичну сферу та запропоновані найбільш дієві інструменти бюджетно-податкового стимулювання. Обґрунтовано необхідність та здійснено поділ туристичних центрів в межах кластеру на групи залежно від рівня туристичного потенціалу.
 
In the article the feasibility of clustering tourist complexes was proved and distribution of tourist centers was made for regions of Ukraine. Their grouping was based on Sturgess's, and Scott Friedman's / Diakonisa's approaches to the formation of the quantity of intervals in clustering. It was proposed to differentiate the use of fiscal instruments to stimulate investment attractiveness of tourist facilities for each group according to the clustering results. The basic features of each cluster of tourist cities were indicated in the context of their investment attractiveness. It was determined that the tourist complexes of seventh cluster is a priority in stimulating investment income resources in the tourism sector and offered the most effective tools of fiscal incentives.The necessity was proved and the division of tourist centers was carried out within the cluster into groups depending on the level of tourism potential.

А. Ю. Панковак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситетА. М. Ярмачокмагiстрант кафедри менеджменту, Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет

ВПРОВАДЖЕННЯ IНФОРМАЦIЙНИХ СИСТЕМ УПРАВЛIННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦIОНУВАННЯ ОРГАНIЗАЦIЇ

A. Yu. PankovaCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorDepartment of Management, Zaporizhzhya national technical universityA. M. YarmachyokMaster student, Department of Management, Zaporizhzhya national technical university

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AS A PREREQUISITE FOR THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE ORGANIZATION

Сучасному зовнішньому середовищу, в якому працюють вiтчизнянi пiдприємства, властивий високий динамiзм. Процеси ринкової трансформацiї та пiдвищення конкуренцiї викликають необхiднiсть швидкого та гнучкого реагування пiдприємств на змiни у ринковому середовищi. За таких умов традицiйнi системи управлiння виробництвом не забезпечують адекватного реагування i вимагають використання сучасних концепцiй, методiв та iнструментiв управлiння пiдприємством, а також iнформацiйних технологiй, технiчних засобiв та програмного забезпечення. В цьому аспектi набувають актуальностi проблеми впровадження сучасних iнформацiйних систем забезпечення управлiння пiдприємством, що значно пiдвищують показники ефективностi його дiяльностi. Рацiонально побудована iнформацiйна система управлiння пiдприємством сприяє пiдвищенню гнучкостi пiдприємства, скорочуючи час реагування на зовнiшнi змiни, пiдвищує обґрунтованiсть прийняття управлiнських рiшень i контроль за своєчасним їх виконанням, сприяє пiдвищенню оперативностi й достовiрностi отримуваних даних, пiдвищує ефективнiсть виробничих процесiв, та зменшує витрати ресурсiв.
 
Modern in the environment, which are domestic enterprises are highly dynamic. Market transformation and increased competition necessitate rapid and flexible response to business changes in the market environment. Under these conditions, traditional production management system does not provide an adequate response and require the use of modern concepts, methods and tools of business management and information technology hardware and software. In this respect, becoming actual problems of introduction of modern information systems management software company that significantly improve performance of its activities. Rationally based enterprise management information system enhances the flexibility of the company, reducing the response time to external changes, increases the validity of management decisions and timely monitoring of their performance, enhances the efficiency and reliability of the obtained data, improves the efficiency of production processes and reducing resource consumption.

О. В. Бокійнауковий співробітник, Інститут продовольчих ресурсів НААН, м. Київ

СТВОРЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЛАНЦЮГУ «ЗЕРНО-БОРОШНО-ХЛІБ»

O. V. BokiyResearch worker, Institute of Food Resources NAAS, Kyiv

GENERATING VALUE ADDED IN THE “GRAIN – FLOUR – BREAD” CHAIN

Досліджено процес формування доданої вартості в технологічному ланцюгу «зерно-борошно-хліб». Визначено її продуктивну та непродуктивну складові. Розглянуто основні складові доданої вартості – оплату праці, податки, прибуток, амортизацію. Проведено порівняння її обсягів та структури при створенні продукції. З’ясовано, що при формуванні доданої вартості на технологічних ділянках ланцюгу мають місце диспропорції. Виявлено важелі зростання  доданої вартості. Визначено, що найбільш впливовими чинниками формування доданої вартості продукції є збільшення обсягу продукції з більш високим ступенем переробки, створення ефективних виробництв із замкненим технологічним циклом, техніко-технологічне переоснащення підприємств.
 
Subject to research was the process of generating value added in the technological chain “grain – flour – bread”. The processs productive and non-productive elements were determined. Principal elements of value added were examined: labor remuneration, taxes, profit, and depreciation. Subject to comparison were amounts and structure of value added in product manufacture. It was found out that disproportions emerge in the process of value added generation at the chains technological sections. Key factors were uncovered affecting the increase of value added. It is determined that the most influential factors affecting the generation of product value added are: increasing the share of products featuring the higher degree of processing; setting up efficient manufacturing facilities with closed technological cycle; and technical and technological upgrading.

Д. І. Вайзерстудент 2 курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

D. Vaizerpost-baccalaureate student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE NATURE AND METHODS FOR EVALUATING FINANCIAL SECURITY OF ENTERPRISES

Проаналізована сутність поняття "фінансова безпека підприємства" як об'єкту управління, узагальнено наукові підходи до змісту цього поняття та його значення в економічній науці; розглянуто концептуальні підходи щодо методів визначення фінансової безпеки підприємства; визначено сутність індикаторів та граничних значень фінансової безпеки; здійснено розрахунок основних складових фінансової безпеки підприємства та сукупного інтегрального показника, що визначає рівень фінансової безпеки підприємства.
 
The essence of the concept of "financial security enterprise" is analyzed as an object of control, scientific approaches to the content of the concept and its importance in economics are generalized; the conceptual approaches to methods of determining financial security are concerned; the essence of indicators and threshold values of financial safety are considered; the calculation of the basic components of the financial security of the company and the total integral index, which determines the level of financial security are performed.

І. В. Ховракк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

I. KhovrakPhD (Econ.), docent, Associate Professor of the department of Finance and Credit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

TRANSACTION COSTS OF NATIONAL ECONOMY IN THE GLOBALIZED INFORMATION SPACE

В статті систематизовано основні методологічні підходи до визначення трансакційних витрат, що дало змогу виділити різні форми сприйняття даних витрат: негативну, нейтральну та позитивну. Проаналізовано фактори, що впливають на обсяг та структуру трансакційних витрат. Наведено класифікацію трансакційних витрат за рівнями виникнення. Доведено, що важливим є не мінімізація, а оптимізація обсягу та структури трансакційних витрат.
 
The article deals with systemizing basic methodological approaches to the definition of transaction costs, which helped to allocate various forms of perception of these costs, negative, neutral and positive. The author analyzes the factors that influence size and structure of the transaction costs. There is given a classification of transaction costs by the level of occurrence. It is proved that it is important not to minimize but to optimize volume and structure of the transaction costs.

І. В. Тимківк. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана", Україна

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ТА ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

I. TymkivPh.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE MODERN ASPECTS AND INDICATORS OF SOCIALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INTENSIFICATION OF GLOBALIZATION PROCESSES

В статті проаналізовано питання соціалізації як однієї із ключових складових глобальної економічної трансформації, в основі якої лежить все більш тісна інтеграція приватних та суспільних інститутів. Сучасна соціалізації світової економіки, яка проявляється в соціальній переорієнтації виробництва, гуманізації праці та життя людей, пом’якшенні соціальної поляризації і збільшенні значення соціальної сфери, інших явищ та процесів є надзвичайно актуальною для економіки України в сучасних умовах розвитку.
 
The article analyzed the issue of socialization of the economy as a key component of the global economic transformation, which is based on the increasingly close integration of private and public institutes. It manifests itself in social reorientation of production, humanization of work and life, mitigation of social differentiation and increasing the value of social and other phenomena and processes and is so important to the economy of Ukraine.

Л. О. Сколотійк. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. ДокучаєваІ. В. Горковенкок. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. ДокучаєваІ. В. Сколотійк. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОПОДАТКУВАННІ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

L. O. SkolotiyDoctor of Economics., professor, professor at the Accounting and Auditing department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, KharkivI. V. GorkovenkoDoctor of Economics., associate professor, assistant professor at the Accounting and Auditing department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, KharkivI. V. SkolotiyDoctor of Economics., senior lecturer at the Accounting and Auditing department of Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

ELECTRONIC DOCUMENT CIRCULATION IN TAXATION, CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

В статті на підставі дослідження сучасного стану автоматизованої системи бухгалтерського обліку, яка передбачає використання сучасних технічних та програмних засобів, опрацьовано понятійний апарат електронного оподаткування. Визначено основні проблеми електронного документообігу, обґрунтована актуальність використання системи електронного адміністрування, запропонована методику удосконалення електронного оподаткування.
 
Іт тhe article on the based on research of the current state of automated accounting system, which involves the use of modern technology and software, elaborated the conceptual framework of e-taxation. The main problems of electronic document, the urgency use of electronic administration, proposed method of improving electronic tax.

М. В. Пшеничнак. е. н., Новокаховський гуманітарний інститут, ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ІННОВАТИЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ АПК

M. V. Pshenychnacandidate of economic Sciences, Novokackhovskyi gumanitarian institute, Open International University of the human development «Ukraine»

INNOVATIZATION OF MARKETING FOR PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN AND INDUSTRY COMPLEX AS THE MAIN FACTOR OF THEIR COMPETITIVENESS

У даній статі розглянуто сучасні проблеми маркетингової діяльності підприємств переробної галузі агропромислового комплексу України. Окреслено теоретико-методичні й прикладні проблеми інтеграції інноваційного підходу в систему маркетингу переробних підприємств та підвищення ефективності їх функціонування на ринку продовольчих товарів. Крім того, у статті досліджуються передумови та об’єктивна необхідність інноватизації маркетингу на підприємствах агропромислового комплексу. Розглянуто інноваційні перетворення в агропромисловому виробництві. Досліджено особливості впровадження інноваційних інструментів маркетингу на переробних підприємствах АПК. Розглянуто функції та визначено основні цілі процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Також автором аналізуються стримуючі фактори для ефективного використання існуючих маркетингових конкурентних переваг на практиці. Запропоновано інноваційні напрями розвитку маркетингу в сфері АПК.
 
This article deals with contemporary issues of marketing activity of processing agricultural industry of Ukraine. The theoretical, methodological and practical problems of integration of innovative approach in the marketing system processing enterprises and the improvements of efficiency of their functioning on the market of food products are outlined. The article examines the background and objective necessity for innovatization of marketing of the enterprises of Ukrainian agrarian complex. The issues of innovative transformation in agricultural production are considered in the article. The introduction of innovative features of marketing tools for processing enterprises of agrarian sphere has been defined. The functions are considered and main targets of the competitiveness managing process have been identified. Also, the author analyzes the constraints to the effective use of existing marketing benefits in practice. The innovative directions of development of marketing in the agricultural sector were offered.

В. В. Матвєєвасистент кафедри фандрайзингу і логістики, Національний університет харчових технологійБ. М. Поперечнийстудент, Національний університет харчових технологій

СУТЬ, ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В МОЛОЧНІЙ ГАЛУЗІ

V. V. MatvieievAssistant of the Department of Fandraizing and Logistic, National University of Food Technologies, KyivB. M. PoperechnyiStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

ESSENCE, THE MEANING AND BASIC PRINCIPLES OF QUALITY MANAGEMENT IN THE DAIRY INDUSTRY

В статті розглянуто суть, зміст та основні принципи систем управління якістю продукції в молочній галузі, вивчено поняття якості у харчовій промисловості, охарактеризовано сім основоположних принципів якості товару, досліджено чотири типи методів, які застосовують для управління якістю. Подано схему «Петлі якості», яка включає етапи забезпечення якості продукції, згруповано комплекс міжнародних стандартів у системі якості у харчовій промисловості, описано систему НАССР, яка повністю відповідає вимогам менеджменту якості за стандартами ISO 9000 : 2000 у молочній галузі та зображено структуру формування системи НАССР на молокопереробних підприємствах.
 
The paper considers the nature, content and basic principles of quality management in the dairy industry, studied the concept of quality in the food industry, described the seven fundamental principles of quality goods, studied four types of methods used for quality control. Posted scheme "loops quality", which comprises the steps of providing quality products grouped set of international standards in quality in the food industry HACCP system is described, which fully meets the requirements of quality management standards ISO 9000: 2000 in the dairy industry and shows a structure forming HACCP on dairy enterprises.

О. В. Дармограйздобувач кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МІСЦЕ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

O. V. DarmohraiHead of the Department of International Economy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

POSITION OF HOUSEHOLDS ON FOOD MARKET OF UKRAINE

Автором розглянуто структурно-динамічні характеристики розвитку домогосподарств населення, які розміщені в сільській місцевості. Встановлено їх вплив на функціонування ринку продовольства в Україні, внесок у формування пропозиції на сільськогосподарську продукцію та продовольчі товари. Визначено передумови зростання частки домогосподарств населення на ринку продовольства, основними з яких є високий рівень безробіття, скорочення рівня доходів сільських жителів, наявність технічних засобів для ведення виробничої діяльності тощо. Проведено аналіз техніко-технологічної активності домогосподарств в процесі виробництва сільськогосподарської продукції, обсягів, напрямків та цін реалізації. Встановлено причини диспропорції реалізаційних цін на продукцію домогосподарств та сільськогосподарських підприємств.
 
The author considers the structural and dynamic characteristics of the households located in rural areas. Their influence on functioning of the food market in Ukraine, the contribution to the formation of offers of agricultural products and foodstuffs is established. Preconditions of households growth on the food market the main of which is the high level of unemployment, reduction of incomes of rural residents, the availability of technical means for industrial activity and so on are determined . The analysis of technical and technological activity of households in the production of agricultural products, volumes, trends and sales prices are conducted. The causes of disproportion of sales price for products of households and farms are set up.

О. О. Савельєвавикладач Донецького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. O. SavelievaLecturer at Donetsk Institute of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE STRATEGY OF SOCIALLY ORIENTED MANAGEMENT OF A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE

В статті визначено науково-методичні засади формування стратегії соціально-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством. Запропоновано синергетичну стратегію соціально-орієнтованого управління фармацевтичним підприємством з урахуванням векторів зовнішнього і внутрішнього впливу.
 
This paper defines scientific and methodical fundamentals of the formation of the strategy of socially oriented management of a pharmaceutical enterprise. The author proposed a synergetic strategy of socially oriented management of a pharmaceutical enterprise that takes into account vectors of external and internal influence.

Н. А. Тарнапольськаздобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент митної справи», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ВінницяА. О. Шаранздобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент митної справи», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. ВінницяЮ. Л. Куликздобувач освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 2 курсу спец. «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. A. TarnapolskaMaster 2 course special. "Customs management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and EconomicsA. SharanMaster 2 course special. "Customs management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and EconomicsY. L. KulikMaster 2 course special. "International Management", Vinnytsia trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMS COMPETITIVENESS LTD "AGRANA FRUIT UKRAINE" AT INTERNATIONAL TRADE

В статті досліджено складові елементи проблем конкурентоспроможності Товариства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, її основні цілі. Відокремлено головні проблеми конкурентоспроможності підприємств України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Досліджено складові елементи методичних підходів та розробки комплексного аналізу переваг та недоліків конкурентоспроможності підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Проведено аналіз динаміки реалізації продукції ТОВ «Аграна Фрут Україна» на зовнішньому ринку та запропоновані шляхи удосконалення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Розглянуто проблему здатності впливати на ринкову ситуацію при реалізації конкурентоспроможності продукції, вирішуючи суб’єктивні і об’єктивні проблеми, задовольняючи вимоги внутрішнього і, особливо, зовнішнього ринків. Зроблено акцент на вирішення аспектів конкурентоспроможності, а саме: цінова політика при зовнішньоекономічній діяльності; інвестиційна політика держави щодо виробництва конкурентоспроможної продукції і, відповідно, справедливого оподаткування; кредитна політика держави тощо.

The paper contains the results of research competitiveness. Problem is divided into elements of competitiveness, main objectives. Authors separated the main problems of competitiveness of enterprises Ukraine at international trade. Result of research - development of methods and comprehensive analysis of of advantages and disadvantages of enterprise competitiveness at international trade. Results of analysis of dynamics of sales Ltd. "Agrana Fruit Ukraine" on an external market can offer ways to improve competitiveness in the international market. The ability to influence the market situation relative competitiveness of products presented as a property company response to requirements domestic and especially foreign markets. Authors focus on solving aspects of competitiveness, namely pricing in foreign economic activity; investment policy of the State to manufacture competitive products and, therefore, fair taxation; credit policy of the government and so on.

Е. В. Юрчакаспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ДО РЕСТОРАННОГО БРЕНДУ

E. V. Yurchakpostgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

THE PECULIARITIES OF THE FORMATION OF CUSTOMERS LOYALTY TOWARDS THE RESTAURANT BRAND

У статті розглянуто питання особливостей формування лояльності споживачів до ресторанного бренду. Показано специфіку концепції брендингу в сфері ресторанного господарства. Запропоновано схему еволюційної сутності бренда в ресторанному господарстві як процесу еволюційного розвитку «товару/послуги» в «успішний/ неуспішний брендований товар/послугу». Виділено інтегрований характер «товар+послуга» в ресторанному бізнесі. Узагальнено особливості моделі сприйняття й побудови бренда у свідомості споживачів, під якими слід розуміти сприйняття ресторанного бренду як сукупності атрибутів і психологічних асоціацій, що утворюють відмітні елементи індивідуальності бренда. Визначено сутність лояльності споживача до ресторанного бренду як однієї з форм поводження покупця, на яку впливає безліч різних факторів, показані мотиви відвідування ресторанного закладу, пріоритети лояльності споживачів.
 
The article considers the peculiarities of the formation of the customer loyalty towards the restaurant brand. The specificity of the branding concept in the sphere of the restaurant management is presented. There is introduced a scheme of the evolutional essence of the brand in the restaurant management as the process of the evolutional development of “goods/services” into “successful/unsuccessful branded goods/services”. The integrated character “goods + services” in the restaurant business is distinguished. There are summarized the models of the brand perception and building in the customers’ mind, by which one should understand the perception of the restaurant brand as a set of attributes and psychological associations which form the distinctive elements of the brand individuality. The essence of customer loyalty towards the restaurant brand as one of the forms of the customer behaviour which is influenced by a great number of different factors is defined, the motives of the food establishment visiting, the priorities of customer loyalty are presented.

І. І. Гаранінастарший викладач кафедри маркетингу Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м. КиївЯ. Ю. Цимбаленкокандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МЕДІА АУДИТ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ РЕКЛАМНИХ ПОСЛУГ

I. I. Garaninasenior lecturer at the Marketing department of Open International University of the human development «Ukraine», KyivY. Y. TsymbalenkoPhD in Public Administration, Associate Professor at the department of International economics National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

MEDIA AUDIT: TRENDS AND PROSPECTS IN THE DOMESTIC ADVERTISING MARKET

У статті досліджено одну з сучасних форм контролю підприємницької діяльності – аудит, зокрема у роботі розкрито сутність медіа аудиту рекламної діяльності підприємства. Авторами детально описано сучасний ринок рекламних послуг, а саме детально описано його суб’єктів та наведено авторське бачення системи координації та взаємозв’язку підприємств ринку рекламних послуг. Досліджено ринок медіа послуг, а саме медіа аудит. Описано світовий досвід проведення медіа аудиту на прикладі конкретних підприємств. Авторами запропоновано проведення на вітчизняному ринку медіа аудит як складової аудиту рекламної діяльності підприємства. В статті детально описані тенденції ринку рекламних послуг та наведено власне бачення персперктив розвитку медіа аудиту в Україні.
 
In this paper one of the modern forms of control of business activities - audit is researched, particularly in the essence of advertising media auditing of the company. The authors describe in detail market advertising services. The author's vision system coordination and relationship business advertising market is described. The authors present detailed market advertising services, namely detailed and its subjects are. Investigated market media services, including media audit. We describe the experience of global media auditing as an example of specific companies. The authors suggested the domestic market of media audit audit as part of promotional activities of the company. The article detailed market trends and advertising and own vision of prospects of media audit in Ukraine are described.

В. В. Поповак. е. н., доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»О. І. Судаковак. т. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОБҐРУНТУВАННЯ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДИСКРЕТНИХ СТАНІВ

V. V. PopovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and ArchitectureO. I. SudakovaPh.D., Associate Professor of Department of Accounting, Economics and Human Resources Management of Enterprise, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

JUSTIFICATION RELIABILITY OF INVESTING ON THE BASIS OF DISCRETE STATES

Стаття присвячена розробці методичного підходу економічного обґрунтування інвестування на основі методу дискретних станів, який дає можливість будь якому учаснику інвестиційного процесу зробити висновок щодо доцільності вкладання своїх коштів у той чи інший проект.
 
Methodical approach of economic ground of investing based on method of the discrete states is presented in this article. It allows participants of investing to do the conclusion about the expedience of investing their funds in the project.

Л. М. Соломчукстарший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. M. Solomchukprofessor’s assistant of the department of accounting and auditing, the National University of Food Technologies, Kyiv

REENGINEERING AS A METHOD OF EFFICIENCY INCREASING OF MEAT PROCESSING COMPANIES

Л. Н. Соломчукстарший преподаватель кафедры учёта и аудита, Национальный университет пищевых технологий

РЕИНЖИНИРИНГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статті розкрито питання необхідності проведення структурної перебудови м’ясопереробних підприємств, що пов’язано з загостренням конкурентної боротьби та крахом багатьом з них, на базі застосування реінжинірингу бізнес-процесів як основного методу підвищення ефективності діяльності м’ясопереробних підприємств – учасників інтегрованих корпоративних формувань. Розглянуто теоретичну суть реінжинірингу, як комплексу заходів щодо поліпшення управління, підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності тощо. В статті досліджено особливості, переваги та недоліки реінжинірингу бізнес-процесів, наслідки від впровадження реінжинірингу для м’ясопереробних підприємств, а також завдання розв’язок яких забезпечує впровадження програми реінжинірингу бізнес-процесів.
 
The article reveals the need of restructuring of meat processing plants. It is connected with increased competition and collapse of many of them. This reconstruction is done on the basis of reengineering of business processes as the main method of increasing of efficiency of meat processing companies as members of integrated corporate groups. The theoretical essence of reengineering as a set of measures for management improvement product competitiveness, increase in productivity and reduction of costs and improvement of financial and economic performance is paid attention to. The article investigates the features, advantages and disadvantages of business process reengineering, the effects of implementation of reengineering for meat processing plants. The article reflects the tasks that are solved with the help of reengineering of business process.
 
В статье раскрыты вопросы необходимости проведения структурной перестройки мясоперерабатывающих предприятий, что связано с обострением конкурентной борьбы и крахом многим из них, на базе применения реинжиниринга бизнес-процессов, как основного метода повышения эффективности деятельности мясоперерабатывающих предприятий - участников интегрированных корпоративных формирований. Рассмотрены теоретическая суть реинжиниринга, как комплекса мер по улучшению управления, повышению уровня конкурентоспособности продукции, роста производительности труда, снижение издержек производства, улучшению финансово-экономических результатов деятельности и т.п. В статье исследованы особенности, преимущества и недостатки реинжиниринга бизнес-процессов, последствия от внедрения реинжиниринга для мясоперерабатывающих предприятий, а также задачи, решение которых обеспечивает внедрение программы реинжиниринга бизнес-процессов.

В. М. КучеренкоГенеральний директор УКРВИНПРОМУ

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСТВА І ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

V. M. KucherenkoGeneral Director UKRVINPROM

DYNAMICS OF VITICULTURE AND WINEMAKING IN UKRAINE

В статті розглянуто  розвиток галузей виноградарства і виноробства, продукція яких користується надзвичайним попитом в Україні. Здійснено аналіз динаміки основних показників розвитку виноградарства за 2010 – 2013 роки в розрізі оцінки загальної площі виноградних насаджень, їх плодоносності, урожайності, валового збору та питомої ваги в розрізі сільського-господарських підприємств та господарств корпорації «Укрвинпром». Наведено результати аналізу динаміки за 2010–2013 роки виробництва виноробної продукції з позиції класифікації виноградних вин, де покладено різні ознаки, які мають відповідне відношення до технології та економіки виробництва, її структури, а саме виробництва виноградного вина, вин столових з фактичною концентрацією спирту від 9 до 13%,. з концентрацією спирту більше 15%, виробництва вин «Шампанського України», вин ігристих, коньяків, брендів, та виробництво вермутів та аналогічних виробів. Визначено, що результати аналізу динаміки виноробства в Україні свідчить про структурні зміни та кон‘юнктуру ринку вина, які враховують попит споживача.
 
The article considers viticulture and winemaking branches development, whose production has extraordinary demand in Ukraine. The author analyses the dynamics of the main indicators of viticulture development for 2010 - 2013 years in the context of ??vineyards total area assessment, their fruitfulness, crop capacity, total crop and the proportion in the view of agricultural enterprises and farms of “UKRWINEPROM” corporation. The author brings the results of the analysis of wine production producing dynamics for 2010 - 2013 years from the position of grape wines classification by various features which have appropriate relation to the technology and economics of production, its structure, namely: producing of grape wine, table wines with actual alcohol concentration of 9 - 13% and alcohol concentration of more than 15%, producing of «Champagne Ukraine» wine, sparkling wines, grape brandy, brandy, producing of vermouth and similar products. The author determines that the results of the analysis of winemaking dynamics in Ukraine show structural changes and situation of wine market, that consider consumer demand.

В. І. Ємцевд. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Національного університету харчових технологій, м. КиївК. О. Вереск. геогр. н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, м. КиївД. І. Басюкк. п. н., доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій, м. Київ

КОНТЕКСТНА РЕКЛАМА В МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВИННОГО ТУРИЗМУ

V. YemtsevDoctor of Sciences (Economic), Associate professor, National University of Food Technologies, KyivK. VeresPh.D., associate professor, the Department of Tourism and Hospitality, National University of Food Technologies, KyivD. BasyukPh.D., associate professor, Head of Tourism and Hospitality department, the National University of Food Technologies, Kyiv

CONTEXTUAL ADVERTISING IN MOBILE APPLICATIONS AS A TOOL FOR PROMOTION WINE TOURISM

У роботі досліджено роль та значення інноваційної маркетингової технології (мобільна платформа гаджетів) як інструменту популяризації винного туризму. Виділено та охарактеризовано основні додатки мобільних платформ, якими можуть користуватися споживачі, професійні дегустатори, сомельє, виробники вина.
Описано спеціальні iPhone / iPad додатки, призначені для популяризації вина і маршрутів винного туризму для поціновувачів вина, інтерактивні довідкові та навчальні iPhone / iPad додатки - з пошуком по каталогах вин і винних господарств, таблицями міллезимів, рейтингами якості, уроками винної культури та іншими сервісами.
Визначено ефективність мобільних версій сайтів туристичних фірм та виноробних підприємств і спеціальних інтерактивних iPhone / iPad додатків як сучасного маркетингового інструментарію просування та персонального продажу винних турів і вин.
 
In work role and importance of innovative technologies (mobile gadgets platform) as a tool to popularize wine tourism. Selected and describes the main applications of mobile platforms used by professional tasters, sommeliers,  winemakers and wine connoisseurs.
Describe the special iPhone / iPad application designed to promote wine and wine tourism routes for lovers of wine, online help and tutorials iPhone / iPad application - finding catalogs wines and wine farms, tables millezymiv, ratings quality wine culture lessons and other services.
Efficiency mobile versions of websites and travel agencies wineries and special interactive iPhone / iPad applications as a modern marketing tools to promote and personal selling wine tours and tasting.

В. В. Лагодієнкод. е. н., професор кафедри маркетингу, підприємницької діяльності і торгівлі Одеської національної академії харчових технологій

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

V. V. LahodiyenkoPh.D., professor of marketing, business and trade Odessa National Academy of Food Technologies

CURRENT REGIONAL DEVELOPMENT ELECTRIC POWER SECTOR

В статті висвітлені особливості сучасного розвитку регіонального електроенергетичного комплексу. Проведено аналіз стану забезпечення надійного, безпечного та стійкого функціонування електроенергетичної системи України.
 
In the article the features of modern development of the regional electricity sector. An analysis of the provision of reliable, safe and stable operation of power system in Ukraine.
 
В статье освещены особенности современного развития регионального электроэнергетического комплекса. Проведен анализ состояния обеспечения надежного, безопасного и устойчивого функционирования электроэнергетической системы Украины.

О. Є. Бурцевак. е. н., ст.викладач кафедри туризму та логістики, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

O. E. BurtsevaPhD, Senior Lecturer of the Department of Tourism and Logistics, Donetsk State University of Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine (Mariupol)

STATE SUPPORT OF SMALL INNOVATIVE BUSINESS IN UKRAINE: INSTITUTIONAL ASPECT

У статті розглянуто напрямки державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, механізм перерозподілу фінансів для фінансового забезпечення інноваційних підприємств. Виділено чинники, які обумовлюють важливу роль малих інноваційних підприємств в області нововведень. Досліджено джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України. Виділено найбільш важливі проблеми, що мають системний характер і стримують розвиток інноваційних процесів в економіці. Приведено систему методів державного регулювання інноваційної діяльності підприємств малого інноваційного бізнесу в Україні та розглянуто сутність організаційно-економічного аспекту методів державного регулювання інноваційної діяльності підприємств малого бізнесу. Наведені інструменти фінансово- кредитного розвитку вітчизняних малих підприємницьких структур, реалізація яких здатні вирішити чи не найголовнішу проблему розвитку малого інноваційного бізнесу – проблему пошуку та отримання фінансових ресурсів. Указано на доцільність проведення аналізу фінансово-кредитних інструментів у порівняльному аспекті, що дозволить розглянути загальну ефективність окремих фінансово-кредитних інструментів інноваційного розвитку малого підприємництва в Україні як інтегральну характеристику, яка визначить вимоги та умови отримання відповідного обсягу фінансово-кредитних ресурсів.
 
The article considers the directions of state support of innovation activities of enterprises, the mechanism of redistribution of funds for financing innovative enterprises. The factors causing the important role of small innovative enterprises in the field of innovations. Researched sources of financing of innovative activity of enterprises of Ukraine. The most important issues of a systemic nature and hinder the development of innovative processes in the economy. Given a system of methods of state regulation of innovation activities of innovative small business in Ukraine and the essence of organizational-economic aspect of the methods of state regulation of innovative activities of small businesses. Given the tools of financial and credit development of domestic small business firms, the implementation of which is capable of solving almost the main problem of development of small innovation business, the problem of finding and obtaining financial resources. Listed on the appropriateness of the analysis of financial and credit instruments in a comparative perspective that will allow us to consider the overall effectiveness of individual financial and credit instruments of innovation development of small business in Ukraine as an integral characteristic, which will define the requirements and conditions for obtaining an appropriate level of financial-credit resources.

М. М. Дєлінік. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

МУЛЬТИВИМІРНИЙ АСПЕКТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ РОЛЬ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Maryna DieliniPhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

MULTIDIMENSIONAL ASPECT OF THE RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

В статті проаналізовано соціально-економічний аспект підприємництва, зазначено його вплив на суспільство. Представлено функції підприємництва та запропоновано авторами введення функції відповідальності підприємництва, яка спрямована на розвиток національної економіки шляхом ведення бізнесу на соціально-відповідальних засадах, тобто прийняття рішень з урахуванням потреб та інтересів стейкхолдерів, легалізація доходів та ринку праці, доброчесна конкуренція, розвиток громади, вирішення соціальних проблем суспільства тощо. Ця функція відрізняється від інших глибиною та масштабами охоплення, об’єднуючи кінцеву мету кожної з них. Проведений аналіз поглядів на поняття “відповідальність” з різних наукових доктрин, а саме: філософського, соціологічного, юридичного та економічно, що відображає складність та багатогранність цього поняття. Узагальнюючи ці аспекти можна говорити, що відповідальність індивіда є його власним бажанням, похідною моральних норм та цінностей, результатом правових норм і обмежень в суспільстві та має вплив як на конкретних людей, так і соціум взагалі, а, отже, відповідальність індивіда формує й засади розвитку відповідальності в суспільстві. Таким чином, обґрунтовано роль відповідальності підприємництва в розвитку національної економіки.
 
In the article is analyzed the socio-economic aspect of entrepreneurship, its impact on society. Represented functions of entrepreneurship and proposed by the authors introduction of the function of responsibility of entrepreneurship, which is aimed at developing the national economy by doing business on a socially responsible basis, that is, making decisions based on the needs and interests of stakeholders, the legalization of incomes and the labor market, integrity competition, community development, solving social problems of society, etc. This feature differs from other by depth and scope of coverage, combining the ultimate goal of each of them. An analysis of the views on the concept of "responsibility" from various scientific doctrines is conducted, and namely: philosophical, sociological, legal and economic, reflecting the complexity and versatility of this concept. Summing up these aspects we can say that the responsibility of the individual is his own incentive, a derivative of moral norms and values, the result of legal norms and restrictions in society, and has an impact both on concrete people and the society in general, and, therefore, the responsibility of the individual forms the basis of development responsibility in society. Thus, the role of the responsibility of entrepreneurship in the development of the national economy is substantiated.

Ю. В. Федоруськандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання переробних виробництв, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y. Fedorus

INCREASE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL INDUSTRIAL ENTERPRISES UKRAINE

В публікації розглянуто фактори впливу на ефективність діяльності підприємств переробної галузі; запропоновано напрями підвищення економічної ефективності діяльності досліджуваних промислових підприємств шляхом удосконалення та розширення зв’язків між постачальниками сировини і переробниками; визначено основні складові конкурентоспроможності переробних підприємств, а також запропоновано шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності переробної галузі України. Доведено, що ефективність діяльності підприємств переробної галузі залежать від ефективної роботи її підсистем: фінансової, інвестиційної та інноваційної, управлінської і маркетингової, соціальної та екологічної.

This publication deals with impacts on the efficiency of enterprises processing industry; Directions increase the economic efficiency of the studied industrial enterprises by improving and expanding relations between raw material suppliers and processors; the main components of the competitiveness of processing enterprises, and suggests ways to improve the competitiveness of manufacturing industry in Ukraine. It is proved that the efficiency of the processing industry enterprises depend on the efficient operation of its subsystems: financial, investment and innovation, management and marketing, social and environmental.

С. І. Плотницькакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. PlotnytskaPhD (Economics), Associated Professor, Associated Professor of Management and Administrating Department, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

MARKETING MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INTELLECTUAL RESOURCES

Стаття присвячена розробці маркетингових інструментів управління формуванням і використанням інтелектуальних ресурсів аграрного підприємства. Встановлено, що концепція маркетингового управління найбільш раціонально забезпечує координацію і задоволення потреб учасників процесу управління інтелектуальними ресурсами аграрного підприємства. Впровадження цієї концепції в діяльність аграрних підприємств дозволяє отримувати додаткові конкурентні переваги та посилювати свої ринкові позиції.
 
The article is devoted to developing marketing management tools formation and use of intellectual resources in agricultural enterprises. Established that the concept of marketing management provides the most efficient coordination and meeting the needs of stakeholders intellectual resources management in agricultural enterprises. The introduction of this concept into the activities of agricultural enterprises can receive additional competitive advantages and strengthen its market position.

Н. В. Омецинськак. т. н., доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичного моделювання, Академії муніципального управління

МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ОРЕНДА З ПЕРЕДОПЛАТОЮ

N. V. Оmetsynskacandidate of science, аssociate professor of department of higher mathematics and economics and mathematical modeling, Academy of municipal management

OPTIMUM CONTROL MODEL: PREPAID RENT

Більшість економічних та управлінських задач описуються лінійними математичними моделями. Саме цією обставиною пояснюється успіх практичного використання лінійних моделей й алгебраїчних методів, які дають можливість знаходження оптимального розв'язку задач планування та управління на рівні установ, підприємств і навіть галузей виробництва.
Математична модель задач оптимізації має три складові:
 - план (невідомі, рішення);
- ЦФ (цільова функція);
- обмеження і граничні значення невідомих.
Будь-яка задача оптимізації розв'язується за схемою: постановка задачі, розробка математичної моделі; комп'ютерна реалізація:
Об'єкт (процес) ® Завдання ® Модель ® Рішення.
Можливість використання засобів моделювання в управлінських ситуацій за схемою „що буде, якщо..." –дає можливість прийняти оптимальне рішення. А аналіз рішення дає інформацію, як може змінюватися рішення при зміні початкових параметрів моделі. Саме ця інформація, дозволяє отримати відповіді на питання типу "що - якщо", і представляє особливу цінність для особи, що приймає рішення.
 
Most economic and administrative problems described by linear mathematical models. This explains the success of the practical use of linear models and algebraic methods, which give the possibility of finding the optimal solution for planning and management at the level of institutions, enterprises and even industries.
A mathematical model of optimization problems has three components:
Plan (decisions)
target function (objective)
limitations and limits unknown (constraints).
Any optimization problem is solved by the scheme: formulation of the problem, develop a mathematical model; computer implementation:
Object (process) ® Problem ® Model® Decision.
Ability Using funds in modeling situations upravlencheskyh Track "that Will if ..." -daet Ability Accept optymalnoe decision. And analysis solutions daet the info, How Can menyatsya decision nachalnыh Changes in parameters model. Ymenno эta info, pozvolyayuschaya Get Answers to questions like "something - If" and predstavljaet osobuyu Values for Faces, prynymayuscheho decision.

І. Л. Сазонецьд. е. н. професор, Національний університет водного господарства та природокористування, м. РівнеЛ. О. Маланчукздобувач, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРИСТУВАЧІВ НАДР

I. L. Sazonecd. e. n. professor, national University of water management and nature resources use, RivneL. A. Malanchukgraduate, national University of water management and nature resources use, Rivne

ENVIRONMENTAL SERVICES AND MANAGE THE ACTIVITIES OF SUBSOIL USERS

В статті обґрунтована проблема надання екологічних послуг користувачам надр, як матеріальної основи зростання національної економіки на основі принципів сталого розвитку підприємств користувачів надр, виокремлено стадії становлення законодавства із користування надрами.
 
The article considers the problem of providing environmental services to the users of subsoil, as the material basis of national economic growth based on the principles of sustainable development of enterprises of subsoil users, selected stages of the legislation with the subsoil.

Ю. М. Сафоновд. е. н., проф., Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри макроекономіки та державного управлінняЄ. І. Масленніковк. е. н., доц., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕГМЕНТНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Y. SafonovDoctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym HetmanE. I. MaslennikovPhD in economics, Assessor Professor Odessa National university by I.I. Mechnikov, Odessa

ANALYTYCHESKOE PROVISION USING SEHMENTNOY SYSTEM IN MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У даній статті розглянуто аналітичне забезпечення використання сегментної системи в управлінні промисловим підприємством. Досліджено склад та джерела аналітичної інформації; система взаємозв’язку фінансової звітності з аналітичною інформацією руху вартості запасів; структурно - функціональна модель аналітичного забезпечення управління грошовими потоками; варіанти сегментування діяльності промислового підприємства з позиції управління; стратегія управління за сегментами діяльності промислового підприємства.
 
This article discusses the use of segmental analysis support system in the management of industrial enterprise. The structure and analytical information sources; system of financial reporting relationship with analyzes of movement of inventories; structural - functional model analytical maintenance of cash flows; options segmentation of industrial enterprise management position; strategy management segment of the industrial enterprise.

В. Б. Родченкод. е. н., професор кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. ХарківД. О. Серьогінак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНОСТІ В УКРАЇНІ

V. B. RodchenkoDr. of economic sciences, professor department of economy and management V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkovD. O. SerioginaPhD in economics department of economy enterprises city economy National Univerity of Municipal Economy named A.N.Beketov, Kharkov

INSTITUTIONAL ASPECTS OF CHARITY IN UKRAINE

У статті досліджено економічні чинники які визначають існування інституту благодійності, його ключові суперечності з фундаментальними економічними відносинами пов'язаними з еквівалентністю обміну в суспільстві, стимулюванням безоплатного отримання благ, задоволенням потреб без трудових зусиль.

The article examines the economic factors determining the institution of charity, its key contradiction with the fundamental economic relations associated with the equivalence of exchange in society, free-rider incentives, without addressing the needs of the labor effort.

В. Г. Бурлакак. е. н., ст. н. с., ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. G. BurlakaPh.D., Senior Researcher, State Organization "Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences"

PRIORITY GUIDELINES OF SCIENTIFICO-TECHNOLOGICAL AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY

У статті розглянуто сучасні проблеми становлення інноваційної моделі розвитку в Україні і запропонована стратегія науково-технологічного та інноваційного прориву національного господарства у глобальну економіку.
 
The author considers the modern problems related to the formation of the innovative development model in Ukraine and proposes a strategy of scientifico-technological and innovative breakthrough of this country's economy to the global level.

Г. В. Ползіковаздобувач, асистент кафедри фінансів і маркетингу, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ

АНТИКРИЗОВІ МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

H. V. Polzikovapostgraduate

ANTI-CRISIS MECHANISMS OF STRATEGIC TAX MANAGEMENT

Предметом дослідження є теоретичні  основи стратегічного податкового менеджменту як підсистеми стратегічного фінансового менеджменту, суб’єктами якої є держава, регіон, суб’єкт господарювання. Об’єктом дослідження є взаємопов’язані процеси стратегічного і тактичного податкового менеджменту, розробки податкової стратегії, обґрунтування стратегічних податкових планів та їх реалізації. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний, процесний, сценарний підходи, теорію ігор. Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних положень щодо розробки антикризових механізмів стратегічного податкового менеджменту держави та суб’єктів господарювання. Основним науковим результатом статті стало обґрунтування вимог до антикризових механізмів стратегічного податкового менеджменту: адекватність поточному та імовірному стану економіки країни, наявність заходів фіскальної політики стимулюючо­го характеру, спрямованість на розвиток інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, охорону навколишнього середовища, покращення фінансового стану підприємств, ситуативний підхід до збільшення або зменшення їх податкового навантаження.
 
The subject of research is the theoretical basis of strategic tax management as subsystem of strategic financial management, the state, region, entity are that subjects. Object is interrelated processes of strategic and tactical management of tax, development tax strategy, the strategic rationale tax plans and their implementation. In preparing the article used modern methods of research: a systematic, process, scenario approaches, game theory. The purpose of the article is the scientific substantiation of theoretical positions to develop crisis mechanisms for strategic tax management and state entities. The main scientific article is the result of study requirements for anti-crisis mechanisms of strategic tax management, the adequacy of the current and the likely state of the economy, the availability of fiscal policy incentive-based, focus on the development of innovative businesses, protection of the environment, improve the financial condition of enterprises, situational approach an increase or decrease their tax burden.

Т. С. Осадчак. е. н, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОНОМІЧНОЇ РЕНТИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

T. OsadchaPh.D., Associate Professor, doctoral candidate of Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

ACCOUNTING ECONOMIC RENT: METHODOLOGY AND ORGANIZATION

Категорія ренти з розвитком засобів виробництва одержала значного поширення і визнання в економіці, що спровокувало виникнення різних її видів. Дослідження спрямовано на виявлення видів економічної ренти на мікрорівні економіки та формування методології та організації їх бухгалтерського обліку. Встановлено, що економічна рента в частині її складових, фінансової та інтелектуальної ренти, є обʼєктом бухгалтерського обліку і повинна та може бути відображена на бухгалтерських рахунках та у звітності підприємства.
Фінансова рента – це рента сформована фінансовими ресурсами. Об'єктом бухгалтерського обліку є додатковий дохід від використання фінансових інструментів, зокрема дохід від цінних паперів і відсотки за розміщений в установі банку депозит. Інтелектуальна рента як додатковий дохід виникає в результаті використання об'єктів інтелектуальної власності і вимагає сучасної і достовірної інформації для управління нею.
Окреслено порядок визначення суми фінансової та інтелектуальної ренти при цьому запропоновано форми первинних документів, які можуть бути застосовані в якості управлінських звітів. Запропоновано порядок відображена на рахунках бухгалтерського обліку фінансової та інтелектуальної ренти залежно від джерел їх формування.
Застосування наведених пропозицій дозволить надавати необхідну управлінському персоналу підприємства інформацію для управління рентою, так як вона є одним з видів доходу підприємства.
 
Category rents with the development of production and distribution has received considerable recognition in the economy, triggered the emergence of various kinds. The study aims to identify the kinds of economic rent at the micro level of the economy and the formation of their methodology and accounting. Found that economic rent as part of its components, financial and intellectual rents are subject to accounting and and should be reflected in accounting records and in statements.
Financial rent - rent is generated financial resources. The object of accounting are the additional income from the use of financial instruments, income from securities and interest is in a Bank deposit. Intelligent rent as additional income resulting from the use of intellectual property and the demands of modern and reliable information for management.
Outlined the procedure for determining the amount of financial and intellectual rent with the proposed forms of primary documents that can be used as the management reports. An order shown on the accounts of the financial and intellectual rent depending on the sources of their formation.
The application of these proposals will provide necessary administrative personnel to manage information-seeking, as it is a type of turnover.

В. І. Луценкоаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України (Краматорськ, Україна)

ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. I. Lutsenkopostgraduate student, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine (Kramatorsk, Ukraine)

HISTORICAL AND ECONOMIC ANALYSIS TOOLS USED FISCAL POLICY FOR LOCAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

У статті встановлено, що в умовах посилення реформування національного податкового та бюджетного законодавства в контексті інтеграції з державами-членами Європейського Союзу почався новий етап децентралізації фінансової системи України. Проведений історико-економічний аналіз використання інструментів податково-бюджетної політики місцевого розвитку в Україні дозволив встановити, що децентралізація національної фінансової системи є найбільш важливим напрямом реформування для держави на теперішній час. Її використання може допомогти підвищити ефективність управління місцевим розвитком та сприяти фінансовому забезпеченню регіонів України в умовах формування їх самодостатності. Тому в перспективі будуть мати місце подальші істотні зміни в інструментах податково-бюджетної політики місцевого розвитку з позиції децентралізації фінансової системи України.

In terms of strengthening the reform of the national tax and budget legislation in the context of the integration of the Member States of the European Union entered a new stage of decentralization of the financial system of Ukraine was founded in this article. Historical and economic analysis which was conducted, tools used fiscal policy for local development in Ukraine revealed that the decentralization of the national financial system is the most important area of reform for the country nowadays. It’s using can help to improve management of local development and promote the financial security regions of Ukraine in the context of their self-sufficiency. Therefore, the future will take place further significant changes in the instruments of fiscal policy from the perspective of local decentralized financial system of Ukraine.

Р. А. Галгашк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, директор інституту економіки та управління, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОЇ СХЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ КЛАСТЕРІВ: РЕГІОНАЛЬНІ КЛАСТЕРИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АНАЛОГІЇ

Ruslan GalgashPhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

SHAPING THE GENERALIZED SCHEME FOR ESTABLISHING BOUNDARIES BETWEEN CLUSTERS: REGIONAL CLUSTERS OF ENTERPRISES AND THEIR INTERDISCIPLINARY ANALOGIES

У статті показано потребу у з’ясуванні фактичного стану передумов дослідження встановлення меж регіональних кластерів підприємств та їхньої стратегічної координації. Проаналізовано попередні дослідження і публікації щодо ідентифікації сприятливих умов розвитку кластерів. Показано, що продуктивним при розв'язанні задачі визначення меж регіональних кластерів підприємств є залучення міждисциплінарних аналогій, а особливо перспективним у цьому сенсі визначено екологічні аналогії, зокрема уявлення про екосистеми різних типів, їхню структуру, функціонування та стійкість. Обґрунтовано концептуальне уявлення про розв’язання задачі виділення раціональних меж кластерного утворення. Сформована узагальнена схема встановлення меж регіональних кластерів підприємств на основі застосування методу міждисциплінарні аналогії. Наведено аргументацію на користь потреби в становленні наукових засад для визначення меж регіональних кластерів підприємств.
 
The article shows the need to clarify the actual state of preconditions for the study of shaping the boundaries of regional clusters of enterprises and their strategic coordination. Previous studies and publications on identifying favourable conditions for the development of clusters have been analysed. The interdisciplinary analogies are shown to be productive in solving the task of establishing the boundaries of regional clusters of enterprises. Ecological analogies turn out to be the most productive in this sense, in particular, concepts of different types of ecosystems, their structure, functioning and stability. The conceptual representation of solving the problem of allocating rational boundaries of cluster education has been substantiated. The generalized scheme of establishing the boundaries of regional clusters of enterprises based on the application of the method of interdisciplinary analogy has been shaped. The argumentation in favour of the need for setting scientific principles for establishing the boundaries of regional clusters of enterprises has been given.

О. А. Ткачаспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

АУТПЛЕЙСМЕНТ – СУЧАСНИЙ СПОСІБ ЗВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

O. A. TkachPhD student, National University of Food Technologies, Kyiv

OUTPLACEMENT - MODERN WAY OF LAYING OFF

Стаття присвячена дослідженню та вивченню особливостей такого сучасного способу звільнення як аутплейсмент («лояльне скорочення»). Розглянуто види аутплейсменту, визначено їх особливості та описано характерні риси. Визначено переваги застосування аутплейсменту для роботодавця та для працівників. Визначено тривалість здійснення процесу «лояльного скорочення». Описано мотиваційні функції, які здійснює процес аутплейсменту для працівників. Розроблено та запропоновано авторський алгоритм процесу прийняття рішення стосовно аутплейсменту та представлено авторську схему даного процесу. В статті детально описано етапи прийняття рішення відносно вибору між традиційнім скороченням та аутплейсментом. В роботі розглядається можливість впровадження таких типів аутплейсменту як: груповий (масовий), індивідуальний, закритий (конфіденційний) та відкритий. Як кожен окремо, так і в поєднанні один з одним.

The article is devoted to researching and studying of the features of such modern way of dismissal as outplacement («loyalty reduction»). The outplacement types are considered, their features are defined and their characteristics are described. The advantages of outplacement application to the employer and employee are designated. We describe the motivational functions that the outplacement implements for the employees. The author developed the algorithm of decision- making process regarding the outplacement and presents the author's scheme of this process.
The article details the stages of decision making relatively the choice between traditional dismissal and outplacement. Besides different possible variants of the scenarios are presented and described.
We consider the possibility of implementing such types of outplacement as group (mass), individual, private (confidential) and opened. Both separately and in combination with each other.
The duration of a process "loyal reduction is determined. And it is found that the average length of outplacement process takes from 3 to 4 weeks, however in some especially important situations and depending on attitudes toward this situation in some cases outplacement can last from 8 to 12 months. However, the optimal period for individual closed outplacement is 6 months.
It is indicated that it is advisable to use outplacement, which will be just professional. This especially applies to very large-scale emission of a large number of redundant personnel in the enterprises that have significant branching in the terms of personnel and specific features of functioning. Because training and development of the outplacement system for large enterprises require, above all, spending considerable time (not even taking into account the urgent financial costs) and it is not acceptable luxury provided that the decision to reduce, as operational optimization of resources and reduce costs allows the company to stay afloat and continue to function.
Along with this introduction of outplacement entirely by internal resources of the enterprise, or a combination of internal resources company with services professional organizations will be more effective (compared to large enterprises) for small and medium businesses. This is not such a massive reduction and less branching categories of personnel and positions.

  Є. А. Івченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ НА МАКРОРІВНІ

Yevhen IvchenkoYevhen Ivchenko, PhD (Economics), associate professor of department of management and marketing Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Sieverodonetsk, Ukraine

THEORETICAL ASPECTS AND REGULARITIES OF TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE ECONOMY AT THE MACRO LEVEL

У статті досліджено теоретичну основу трансформаційних процесів в економіці на макрорівні. Проаналізовано, що вивчення емпіричних проявів трансформаційних процесів дозволяє ідентифікувати послідовність подій та змін, відтворити хронологічний порядок протікання на основі методу системної емпірики. Виявлено, що невід’ємне відношення до суспільства та соціально-економічної системи в цілому надає процесу трансформації ознак загальносистемності. Визначено сукупність концептів та теорій де процеси трансформації є предметом самостійного дослідження. Встановлено, що за змістом трансформація приводить до певних змін, а за наслідками її природа полягає у тому, що він позначається на стані різних систем. Запропоновано загальні закономірності трансформаційних процесів, які дозволять впроваджувати аналітичні інструменти попередження негативних трансформацій та прогнозування їх наслідків для забезпечення керованих позитивних трансформацій.
 
The article analyzes the theoretical basis of transformational processes in the economy at the macro level. It is analyzed that the study of empirical manifestations of transformation processes allows to identify the sequence of events and changes, to recreate the chronological order of leakage on the basis of the system empirical method. It was revealed that the integral relation to the society and the socio-economic system as a whole provides the process of transformation of signs of system-wide. The set of concepts and theories where the processes of transformation are the subject of independent research are defined. It is established that the content transformation leads to certain changes, and the consequences of its nature is that it affects the state of different systems. The general laws of transformation processes are proposed, which will allow to implement analytical tools for preventing negative transformations and forecasting their consequences for providing managed positive transformations.

М. К. Пархомецьд. е. н., професор кафедри обліку і правового забезпечення АПВ, Тернопільський національний економічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НУТРІЇВНИЦТВА В АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. K. ParhometsDr. Sci. (Econ.), professor of the Department Accounting and legal support APV, Ternopil National Economic University

WAYS OF INCREASING EFFICIENCY NUTRIA PRODUCTION IN AGRARIAN ENTERPRISES

Розглянуто стан та шляхи підвищення ефективності виробництва продукції нутріївництва в аграрних підприємствах. Встановлено, що існує реальна можливість досягти прибуткового виробництва за рахунок підвищення якості продукції, вгодованості тварин, оптимізації строків реалізації і подальшого розвитку нутрівництва на засадах кооперації та інтеграції.

The state and ways to improve nutria’s production in agricultural enterprises. Established that there is a real opportunity to achieve profitable production by improving product quality, nutritional animal optimize the timing of implementation and further development nutria farming on the principles of cooperation and integration.

С. В. Мельникаспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

S. V. Melnykpost-graduate student, Donbas State Engineering Academy

NATURE AND COMPOSITIONS OF EXTERNAL FINANCIAL POLICY

В статті обґрунтовано особливості зовнішньої фінансової політики у порівнянні із внутрішньою фінансовою політикою: по-перше, розширення меж об’єкту; по-друге, різна значущість окремих напрямів політики; по-третє, більш висока чутливість використання інструментарію до вимог та звичаїв міжнародної практики. Доведено, що зовнішню фінансову політику держави треба розглядати як самостійний напрямок фінансового регулювання з урахуванням взаємозв’язку його завдань та інструментів із внутрішньою фінансовою політикою. Визначено зовнішню фінансову політику в трьох аспектах. По-перше, як форму реалізації управлінського впливу держави в зовнішній фінансовій сфері. По-друге, як сукупність інструментально-методичного забезпечення фінансового регулювання. По-третє, як комплекс заходів фінансового забезпечення зовнішніх нефінансових операцій. Структуровано об’єкт, предмет, напрями, методи, важелі та інструменти зовнішньої фінансової політики. Запропоновано структуризацію предметно-об’єктної області та методичного апарату реалізації зовнішньої фінансової політики.

In the article the features of the external financial policy in comparison with the internal financial policies are grounded: firstly, expanding the boundaries of the facility; secondly, the importance of different specific areas of policy; thirdly, higher sensitivity using tools and practices to the requirements of international practice. It was proved that external financial policy of the state should be considered as a separate area of financial regulation in view of the relationship of its tasks and tools of domestic financial policy. It was determined external financial policy in three ways. Firstly, as a form of implementation of state management in external finance. Secondly, as a set of instrumental and methodological support of financial regulation. Thirdly, as a set of measures to ensure financial foreign non-financial transactions. It was structured object subject areas, methods, tools and leverage of external financial policy. A structuring of subject-object area and implementation of analytical tools external financial policy was proposed.

І. М. Семененкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: ЦІЛІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Inna SemenenkoPhD (Economics), associate professor of department of enterprise economics Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF A REGION: GOALS OF ENTERPRISES AND THEIR INTERACTION WITH STAKEHOLDERS

У статті досліджено сутність сталого розвитку регіону. Відзначено, що досягнення сталого розвитку регіону можливе за умови множини трансформацій та змін на підприємствах, установах, організаціях, суспільстві, які функціонують на території цього регіону. Визначено, що врахування підприємством інтересів своїх стейкхолдерів та прояв соціальної відповідальності впливає на сталий розвиток регіону. Окреслено різні причини, які спонукають підприємства бути соціально відповідальними, та можливі типи поведінки і реакції підприємств відносно своїх стейкхолдерів. Визначено основні типи поведінки стейкхолдерів відносно діяльності підприємства. Встановлено необхідність постійної підтримки та залучення підприємством стейкхолдерів через вплив останніх на результати діяльності підприємства. Визначено необхідність встановлення партнерства між підприємствами і його стейкхолдерами, яке сприятиме досягненню цілей всіх зацікавлених сторін та сталому розвитку регіону.
 
The article examines the essence of sustainable development of a region. It has been noted that achievement of sustainable development of a region is possible under the condition of plurality of transformations and changes in enterprises, institutions, organizations, and societies, which operate in the region. Taking into account the interests of own stakeholders by an enterprise and demonstration of its social responsibility influence sustainable development of the region. There are various reasons that encourage enterprises to be socially responsible, and possible types of behaviour and reactions of enterprises towards their stakeholders. The basic types of behaviour of stakeholders concerning the activity of an enterprise have been determined. It is necessary to establish constant support and involvement of the stakeholders of the enterprise, as they influence on the results of its activity. The necessity of establishing partnership between enterprises and its stakeholders has been determined. Such partnership will promote the achievement of the goals of all stakeholders and sustainable development of the region.

Я. В. Крутогорськийаспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, м. Слов’янськ

ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Y. V. KrutogorskiyPhD student, Department of Accounting and Auditing, SHEI “Donbass State Pedagogical University”, Slavyansk

STIMULATING INSTRUMENTS THE IMPLEMENTATION OF ENERGY SAVING TECHNOLOGIES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті досліджуються проблеми стимулювання впровадження технологій енергозбереження на промислових підприємствах. Як один з варіантів ефективного управління пропонується диференціювати мотиваційний механізм на складові частини. Сутність проблеми полягає у створенні стимулів для керівництва підприємства та персоналу щодо реалізації засад енергозбереження та усвідомлення ними його важливості. Обґрунтовуються компоненти мотиваційного механізму: інноваційно-інвестиційні інструменти; виробничо-господарські інструменти; кредитно-фінансові інструменти; соціально-мотиваційні інструменти; контрольно-облікові інструменти. Визначаються їх функції, принципи, мета, задачі, методи, об’єкти, суб’єкти. Запропоновані поетапні схеми впровадження інструментів стимулювання надають змогу керівництву побудувати ефективну систему управління енергозбереженням на основі міжнародного досвіду розвинутих країн світу.
 
The article deals with the problems of stimulating the implementation of energy saving technologies at industrial enterprises. As one of the options for effective management, it is proposed to differentiate the motivational mechanism into its component parts. The essence of the problem is to create incentives for the management of the company and staff to implement the principles of energy conservation and their awareness of its importance. The components of the motivational mechanism are substantiated: innovative investment tools; industrial and economic tools; financial instruments; social and motivational tools; control instruments. Their functions, principles, goals, tasks, methods, objects, subjects are determined. The proposed phased schemes for the implementation of incentive tools enable management to build an effective energy saving management system based on the international experience of developed countries.

Я. В. Шевчукаспірант, Черкаського державного технологічного університету

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ФАКТОРИ

Y. V. Shevchukgraduate student, Cherkasy State Technological University

ENERGY SECURITY OF REGIONS OF UKRAINE AND ITS FACTORS

В статті розглянуті питання впливу енергетичної безпеки на соціально-економічний розвиток регіону. Розкриті причини ризиків енергетичної безпеки. Обґрунтовані етапи управління енергетичною безпекою регіону. Досліджено фактори стійкого розвитку паливно-енергетичного комплексу країни. Дана організаційно-економічна система заходів для стійкого розвитку ПЕК, яка включає розвиток сировинної бази енергоносіїв.
 
The article discusses the impact of energy security on socio-economic development of the region. Discloses the reasons of energy security risks. Grounded steps to manage energy security of the region. Investigated factors of sustainable development of the fuel and energy complex of the country. This organizational and economic measures for sustainable development of energy, which includes the development of raw material base of energy.

В. Ю. Єлінєвськийздобувач кафедри менеджменту Міжнародного університету бізнесу і права

НАУКОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

V. U. Yelinyevskyyresearcher department of management international university of business and law

SCIENTIFIC BASIS OF MANAGEMENT SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

В статті досліджено наукові засади та особливості управління сталим соціально-економічним розвитком регіонів. Досліджено проблеми економічних процесів на регіональному рівні та їх вплив на соціальний розвиток регіонів.
 
In the article the scientific principles and characteristics of sustainable socio-economic development of regions. The problems of economic processes at regional level and their impact on social development of the regions.
 
В статье исследованы научные основы и особенности управления устойчивым социально-экономическим развитием регионов. Исследованы проблемы экономических процессов на региональном уровне и их влияние на социальное развитие регионов.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"