Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2013

С. В. Князьд. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»Г. Й. Лучкок.е.н, спеціаліст І категорії Інституту дистанційного навчання, Національний університет «Львівська політехніка»Я. С. Богіваспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ АКТИВІЗУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. V. KniazDoctor of Economics, Associate Professor, Head of  Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"H. J. LuchkoPhD, specialist of I Category of the Institute of Distance Education, National University "Lviv Polytechnic"Y. S. BohivPostgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

DEVELOPMENT STRATEGY OF COMMERCIAL COMPANIES IN THE ACTIVATION OF THE INVESTMENT ACTIVITIES

У статті на засадах вивчення літератури і узагальнення практичного досвіду діяльності торговельних підприємств виділено і розкрито сутність етапів планування та реалізації стратегій розвитку на засадах активізування інвестиційної діяльності. Уточнено групи показників оцінювання результативності діяльності торговельних підприємств та обґрунтовано напрями реорганізування їхніх структур управління при реалізації обраних стратегій розвитку.
 
The article is based on the study of literature and summarizes the practical experience of commercial enterprises and highlighted the essence of the stages of planning and implementation of development strategies based on activation of investment activity. Group performance evaluation of the effectiveness of commercial enterprises clarified and directions improvement their governance structures in the implementation of selected strategies grounded.

В. М. Колосокд. е. н, доцент, професор кафедри «Економіки підприємств»,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. МаріупольЯ. С. Трусовааспірант, асистент кафедри «Економіки підприємств», ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ЯКОСТЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

V. M. Kolosokd. e. n., prof., assistant professor of Enterprise Economy, DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», MariupoYa. S. Trusovapostgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

FORMATION OF COMPETITIVE QUALITIES OF THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

В статті проаналізовано особливості формування конкурентних якостей українських промислових підприємств на основі інноваційного розвитку та обґрунтовано необхідність розвитку інноваційних процесів на виробничих підприємствах ГМК України для підвищення їх конкурентоспроможності.
  
In the article the features of formation of competitive qualities of the Ukrainian industrial enterprises on the basis of innovative development are analysed and the necessity of the development of innovative processes at manufacturing enterprises of MMC of Ukraine to increase their competitiveness is proved.

М. М. Жибакд. е. н., професор кафедри економіки підприємства ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ РЕГІОНУ

M. ZhybakPhD, professor of economy enterprise department at VP NUBiP in Ukraine  «Berezhany Agrotechnical Institute»

LABOUR MIGRATION AND HER INFLUENCE ON FORMATION AND EFFICIENCY OF THE USE OF LABOUR POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES IN THE REGION

В статті розглянуто основні причини трудової міграції серед сільського населення у західному регіоні України. На прикладі Тернопільської області встановлено як внутрішні, так і зовнішні чинники, які спонукають до трудової міграції, а також її вплив на формування та ефективне використання трудового потенціалу. Обґрунтовано основні напрямки державної політики у цій сфері.
 
Given article covers the main causes of labour migration among rural population of Western Region of Ukraine. Interrnal and external factors which cause labour migration and their influence on formation and effective exploitation of labour potential are determined on the example of Ternopil Region. Main directions of state policy in this sphere are substantiated.

П. М. Боровикк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. УманьБ. С. Гузарк. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. УманьО. О. Приблудастудент, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

РОЛЬ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ДОХІДНОЇ БАЗИ ЛОКАЛЬНИХ БЮДЖЕТІВ

P. M. BorovikPh.D., associate professor,Uman National University of Horticulture, UmanB. S. Huzar O. O. PrybludaStudent,Uman National University of Horticulture, Uman

THE ROLE OF A LOCAL TAXATION IN THE FORMATION OF A REVENUE BASE OF LOCAL BUDGETS

У статті досліджено проблеми формування доходів бюджетів місцевого самоврядування та окреслено напрями його вдосконалення шляхом розширення повноважень місцевих громад стосовно запровадження нових місцевих податків та їх адміністрування, збільшення переліку місцевих податків і платежів та вдосконалення механізму справляння єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва.
 
This paper investigates the problem of income of local budgets and outlines the directions for of its improvement through the expansion of authority of local communities regarding the establishment of new local taxes and their administration, increase of local taxes and fees and improvement of a mechanism of collecting the single tax of small businesses.

С. П. Стеценкок. е. н., доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІВНІ ОКРЕМОГО РЕГІОНУ (МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)

S. StetsenkoPh.D. in economics, associate professor department, Kyiv National University of Construction and Architecture

EVALUATION OF ECONOMIC SECURITY AT THE LEVEL OF A PARTICULAR REGION (MYKOLAIV REGION)

У статті викладено стан економічної безпеки Миколаївської області. Перш за все, економічна безпека регіонів являє собою найсуттєвішу частину безпеки держави, адже без них держава не може існувати. Розглянуто проблеми економічної безпеки регіону, її місце й значення в національній економічній безпеці, досліджується категорія економічної безпеки регіону та її структури.
 
The article presents the economic security of Mykolaiv region. First of all, the economic security of the region is the most essential part of national security, because without them the state can not exist. The problems of economic security of the region, its place and importance in national economic security, examines the category of economic security of the region and its structure.

Н. О. Сімченкод. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЦІННІСНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

N. SimchenkoDoctor of sciences, PhD, professor of management department, National technical university of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”

VALUE APPROACH TO DEVELOPING OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE TOURISM COMPANIES

Обґрунтовано застосування ціннісного підходу до розвитку соціальної відповідальності підприємств туристичної галузі. Представлено авторське визначення місії підприємства та її структури. Соціальна місія туристичної фірми полягає в забезпеченні наданні таких туристичних послуг, які б були безпечні для населення, підвищували якість життя людей; зменшували екоруйнівний вплив на навколишнє середовище. Економічна місія спрямована на забезпечення стабільного зростання її фінансового благополуччя та прибутковості, створюючи додаткову цінність для всіх зацікавлених сторін. Корпоративна місія відображає ключові принципи соціальної політики фірми по відношенню до персоналу – створенню нових робочих місць, залученню талановитих людей, справедливої оцінці та компенсації їх зусиль. Відзначено, що цінності підприємства формуються на основі місії підприємства та знаходять своє відображення у стратегічному баченні та кредо підприємства. Ключові цінності відображають головні орієнтири розвитку підприємства з урахуванням соціальної, економічної та корпоративної місії. Визначено сучасні вимоги до формулювання місії туристичного підприємства.
 
The application value approach to the development of social responsibility of tourism companies is discussed. The definition of mission of the organization  and its structure is presented by author. Social mission of travel company is to ensure the provision of tourism services that would be safe for the general population, improve quality of life and develop the ecological programs. Economic mission aims to ensure sustainable growth of its financial health and profitability, creating added value for all stakeholders. Corporate mission reflects the key principles of the social policy of the firm in relation to staff - creating new jobs, attracting talented people, fair evaluation and compensation for their efforts. It is noted that the values of the company are formed on the basis of the mission must be reflected in the strategic vision and credo of the company. Core values represent the main goal of the company on the basis of social, economic and corporate mission. The modern requirements for formulation of mission of tourism companies are defined in this paper.

Н. І. Ковальк. е. н., доцент кафедри обліку та аналізу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. KovalCandidate of economic sciences, assistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL ASPECTS OF ACCOUNTING POLICIES FOR DIFFERENT TYPES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуті проблеми формування облікової політики для різних видів сільськогосподарських підприємств на прикладі агрохолдингу та фермерського господарства. Обгрунтовано необхідність державного контролю за раціональною побудовою облікової політики у крупних підприємствах з метою надання об’єктивної інформації та методична допомога малим підприємствам при формуванні облікової політики.
 
In article rassmotrenы problems generating uchetnoy policy for different types of enterprises in the Liga selskohozyaystvennыh AGRIHOLDINGS and fermerskoho economy. Obosnovana neobhodymost control of the State for building a ratsyonalnыm uchetnoy policy in krupnыh enterprise with a view predostavlenyya obъektyvnoy Information and methodical aid malыm enterprise in generating uchetnoy policy.

А. В. Сомикк. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ВАЛЮТНИЙ КОШИК ЯК ОПЕРАЦІЙНИЙ ОРІЄНТИР КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. V. SomykPh.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy Research Division, Head of Division

CURRENCY BASKET AS OPERATING REFERENCE-POINT OF EXCHANGE RATE POLICY: FOREIGN EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Висвітлено зарубіжний досвід щодо використання валютного кошика як операційного орієнтира курсової політики. Узагальнено позитивні та негативні аспекти прив’язки курсу національної валюти до кошику валют, визначено перспективи застосування кошика валют в Україні.
 
The article summarizes the foreign experience on the use of a currency basket as the operating reference-point of exchange rate policy. The positive and negative aspects of attachment of currency national exchange rate to the basket of currencies are generalized. Тhe prospects of application of basket of currencies are certain in Ukraine.

Б. В. Вишнівськак. е. н., доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України

СВІТОВИЙ РИНОК ЦУКРУ

B.V. Vishnivskak.e.n., associate professor of department of innovative activity in AIC of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

WORLD MARKET OF SUGAR

У статті досліджено тенденції та зміни світового ринку цукру, проаналізовано його сучасний стан, найбільші виробники, подана структура світового експорту та імпорту, зазначені основні споживачі цукру.
 
Tendencies and changes of world market of sugar are investigational in the article, he is analysed the modern state, most producers, given structure of world export and import, the basic users of sugar are marked.

С. В. Матусякк. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

S. MatusiakPh.D., assistant professor of management and administration, Vinnitsia Trade and Economic Institute KNTEU

FORMATION OF SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE REGION

Запропоновано стратегію соціального розвитку регіону, що передбачає його зростання, перетворення соціальної системи у самодостатній економічний механізм продукування соціальних гарантій та включає застосування мультиплікативного інструменту стимулювання економіки, і подальшу конвертацію кількісно-якісних змін у соціальні гарантії населення, а також підвищення урбанізації територій з метою перетворення ефектів екстенсивного відтворення сільських територій у інтенсивне відтворення соціальних гарантій міських поселень; механізм управління соціальним розвитком на основі поєднання мультиплікативного інструменту трансформації економіки регіону в самодостатню систему продукування соціальних гарантій та стимулювання урбанізації територій для підвищення якості соціального забезпечення сільського населення, за одночасного реінвестування зекономлених коштів у розвиток соціальної сфери з традиційним адмініструванням соціального забезпечення для компенсації населенню соціальних гарантій під час системного перетворення економіки регіону.
 
The strategy of social development in the region, providing its growth, social transformation of an autonomous economic mechanism of production of social security and includes the use of the multiplier tool to stimulate the economy, and the subsequent conversion of quantitative and qualitative changes in the social security of the population and increasing urbanization of areas to transform effects play extensive rural areas in the intensive reproduction of social security in urban areas, the management mechanism of social development through a combination of multiplicative instrument of transformation in the region's economy self-sufficient production system of social guarantees and encouraging urban areas to improve the quality of welfare of the rural population, simultaneously reinvesting savings in the development of social scope of traditional social security administration to compensate the public social security system during the transformation of the economy of the region.

Н. В. Бунтовак. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи Київського університету туризму,економіки та права

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

N. BuntovaCandidate of economic sciences, docent of Department hotel-restaurant business, Kyiv University of Tourism, Economics and Law

STRATEGIC DIRECTIONS OF HOTEL BUSINESS IN UKRAINE

У статті проведено аналіз основних тенденцій розвитку готельного господарства в Україні. Досліджено основні фактори, що впливають на процес формування готельного бізнесу в країні. Визначено стратегічні напрями розвитку для покращення ефективності роботи підприємств готельної індустрії.
 
The paper analyzes the main trends in the hotel industry in Ukraine. The basic factors that affect the process of formation of the hotel business in the country have been researched. And also the strategic directions of development in order to improve the efficiency of hotel industry enterprises have been determined.

О. І. Шаманськак. е. н., доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, Вінницький національний аграрний університетВ. П. Олійникстудентка 4-го курсу, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. ShamanskaCand. of Econ. Vinnitsa National Agrarian UniversityV. Oliinykthe student of 4th course

INNOVATION ACTIVITIES OF ENTERPRISES UKRAINE: THE PRESENT PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті розкрито сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні. Розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності та запропоновано заходи щодо її розвитку. Встановлено, що розвиток інноваційної діяльності має стати невід'ємною складовою частиною реформування економіки країни.
 
The article describes the current state of the innovation sector in Ukraine. The main problems of innovation and proposed measures for its development. Established that the development of innovation has become an integral part of reforming the economy.

І. М. Бабакк. соц. н., доцент кафедри менеджменту і соціальної роботи, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води

ВПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ЯК УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ ПЕРСОНАЛУ

Irina BabackCandidate of Science in Sociology, Ass. Prof. of Management and Social Work, Regional Communal Higher Educational Institution «Іnstitut business «Strategy», city Zhovti Vody

IMPLEMENTATION MONITORING AS A MOTIVATIONAL USLOVMYA EFECYIVE IMPACT ON STAFF

У статті досліджено і визначено основні проблеми мотивації праці , які виникають на сучасних підприємствах. Обґрунтовано необхідність мотиваційного моніторингу  як одного із найефективніших методів та способів підвищення конкурентоспроможності виробництва. Запропоновано певні шляхи, які допоможуть підвищити довіру працівника до керівництва, сприятимуть якісній роботі, забезпечать розвиток та процвітання бізнесу.
 
The article investigates and identifies key problems motivation, arising in modern enterprises. The necessity of monitoring motivation as one of the most effective methods and ways to enhance competitiveness. Suggested some ways that can help increase employee trust to guide , promote quality work will ensure the development and prosperity of the business.

А. Ф. Бондаренкок. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. СумиО. А. Розкошнак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. СумиВ. В. Койлослухач магістратури, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ БАНКУ

A. BondarenkoPh.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, UkraineH. RozkoshnayaPh.D., Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, UkraineV. Koylograduate student, Ukrainian Academy of Banking of NBU, Sumy, Ukraine

CREATION OF EFFECTIVE ADVERTISING IN THE BANK

У статті досліджувалася сучасна проблематика банківської реклами та її вплив на вибір клієнтської аудиторії. Головний акцент ставився на вдосконалення алгоритму розробки рекламної політики банку. Визначена концептуальна лінія, де головна роль належить різним видам реклами банків, як інструменту досягнення конкурентоспроможності кредитно-фінансових установ. Обґрунтувано застосування того чи іншого виду реклами банківськими установами для залучення більшого кола споживачів.
Вперше визначені межі використання різних видів реклами у банківській сфері, заперечується використання масової реклами, визначені новітні способи та прийоми поширення реклами, зокрема звернення до емоцій потенційних споживачів банківських послуг, застосування нейролінгвістичного програмування, ребрендингу та ін.
 
In the article analyzed the modern problems of the banking advertising and its influence on the choice of the client audience. The main focus was on the improvement of the algorithm of development of the advertising policy of the Bank. Defines the conceptual line, where the main role belongs to the various types of advertising by banks, as a tool to achieve the competitiveness of financial institutions.
Justified use of any type of advertising, banking institutions to attract a larger circle of consumers.For the first time defined the limits of use of various types of advertising in the banking sector, denied use of media advertising, certain newest methods and techniques of dissemination of advertising, particularly appeal to emotions potential consumers of banking services, the application of neuro-linguistic programming, rebranding and other.

Н. А. Перевозчиковак. е. н., доцент, Донецкий национальний технический университет, г. ДонецкР. Л. Финкельштейнстудентка, Донецкий национальний технический университет, г. Донецк

ПРОБЛЕМЫ АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНСКИХ КОРПОРАЦИЯХ

Natalia PerevozchikovaCand. of Econ. Sciences, University Reader, Donetsk National Technical University, DonetskRivekka  Finkelshteinstudent, Donetsk National Technical University, Donetsk

THE PROBLEMS OF ESTABLISHMENT OF AGENCY RELATIONSHIP IN THE UKRAINIANS CORPORATE

В данной статье проведен анализ современного состояния агентских отношений в украинских корпорациях, исследованы основные предпосылки появления конфликтов между акционерами и менеджерами корпораций, предложены направления преодоления агентских проблем.
 
This article analyzes the current state of agency in Ukrainian corporations investigated the main prerequisites for the conflict between shareholders and managers of corporations, proposed a way forward to overcome the agency problems.

Н. Ф. Яремчукасистент  кафедри організації обліку та звітності, Вінницький  національний аграрний університет, м. Вінниця

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ: СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА

N. F. YaremchukAssistant of the Department of Accounting and Reporting, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

INTERNAL CONTROL PROPERTIES: SUBJECT, OBJECT AND METHOD

Функціонування дієвого внутрішньогосподарського контролю є передумовою ефективного розвитку підприємства. Нерухомість нині виступає  повноправним об’єктом як ринкових відносин так і бухгалтерського обліку. Навколо неї складається система цивільно-правових відносин (державна реєстрація, іпотека, оподаткування та ін.), її обслуговують численні інститути (державні установи, ріелтери, оцінювачі, забудовники, фінансові установи і т. ін.), з нею активно взаємодіють інші види ринків (споживчих товарів, чинників виробництва, цінних паперів, кредитних зобов’язань), від неї залежать механізми ринкового ціноутворення, інвестування, заощадження в економіці загалом. Тому нерухомість як об’єкт внутрішньогосподарського контролю потребує ґрунтовного дослідження.
У статті висвітлено погляди вчених щодо сутності внутрішньогосподарського контролю, визначено про відсутність методики внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості.
За результатами досліджень сформовано об’єкти контролю щодо операцій з нерухомістю, обґрунтовано, що внутрішньогосподарський контроль здійснюється контролюючими органами та посадовими особами підприємства, відповідно до покладених на них службових обов’язків.
З метою забезпечення інформаційних потреб власників та керівників підприємства необхідними даними для прийняття управлінських рішень обґрунтовано методику внутрішньогосподарського контролю об’єктів нерухомості, сутність якої полягає у здійсненні контрольних процедур за часом здійснення контролю.
 
Operation of an effective internal control is a prerequisite for effective development of the company. Property currently serves as the subject of a full market economy and accounting. Around it develops a system of civil law relations (state registration, mortgages, taxes, etc.). Her serve multiple institutions ( government agencies, realtors, appraisers, developers, financial institutions, etc. ). It actively interact with other markets (consumer goods, factors of production, securities lending commitments), it affects the mechanisms of market pricing, investment, savings in the economy. Because the real estate object internal control requires a thorough investigation.
The article highlights the views of scientists about the nature of internal controls, identified the lack of methods of internal control properties.
The research formed the control objects on real estate transactions, proved that the internal business control exercised by the controlling authorities and officials of the company, according to their assigned duties.
In order to ensure the information needs of owners and managers of businesses need data for management decisions grounded methodology of internal control of real estate, the essence of which lies in the implementation of control procedures for future monitoring.

А. В. Кравецьмагістрант, Донецький національний технічний університет, Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. Kravets

FEATURES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN UKRAINE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

У даній статті проведений аналіз сучасного стану стратегічного управління на підприємствах машинобудівної галузі України, виявлені основні фактори,  які перешкоджають впровадженню стратегічного управління на машинобудівних підприємствах, визначені особливості машинобудіництва як об’єкта стратегічного управління, запропоновані перспективні напрями розвитку підприємств машинобудівництва.
 
In this article the conducted analysis of the modern state of strategic management in Ukraine machine-building enterprise, basic factors which hinder to introduction of strategic management on machine-building enterprises are educed, certain features of engineering as an object of strategic management, perspective directions of development of machine-building enterprises are offered.

О. І. Ратушенкоздобувач кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету  розвитку людини «Україна»

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. I. RatushenkoResearcher of the Department of Finance of the Institute of Economics and Management Open International University of Human Development "Ukraine"

EFFECTIVENESS OPERATION OF LABOUR POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS

В статті охарактеризовано економічний зміст поняття трудовий потенціал. Розкрито процес управління трудовим потенціалом на державному, регіональному та на рівні підприємства. Охарактеризовано функції управління трудовим потенціалом на мікро рівні.
 
The economical substance of labour potential was characterized in this article. The process management of labour potential was exposed on the different level (state, regional and on the level of enterprise) The functions management of labour potential on the microlevel were characterized in this article.

О. В. Малєйздобувач кафедри економіки будівництва, Харківська національна академія міського господарства, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Olga MaleyCompetitor of the Department of Construction Economics Kharkov National Academy of Municipal Economy, Kharkiv

IMPROVEMENT OF ECONOMIC INSTRUMENT OF MANAGEMENT BY THE SPHERE OF HANDLING MUNICIPAL BY WASTES IN A REGIONAL LEVEL

У роботі визначено проблемні аспекти існуючого економічного механізму у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Проведено аналіз сучасних економічних інструментів та практики їх застосування в управлінні у сфері поводження з відходами в Україні. Визначено основні відмінності у використанні економічного інструментарію у вітчизняній системі управління порівняно з розвиненими країнами світу. Досліджено інструменти економічного стимулювання, які ефективно застосовуються на практиці у розвинутих європейських державах, а в Україні, навпаки, вони навіть не підтверджені нормативно-правовими актами прямої дії. Розглянуто стан функціонування ринку вторинної сировини, як одного з напрямків підвищення економічного потенціалу регіону. Запропоновано можливі інноваційні шляхи вдосконалення економічних інструментів управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами.
 
The paper identified aspects of the existing economic mechanism in the treatment of solid waste. The analysis of modern economic tools and practices in the management of the waste management in Ukraine. The main differences in the use of economic instruments in domestic control system, compared with developed countries. Studied tools of economic incentives, which effectively put into practice in the developed European countries, and Ukraine, on the contrary, they are not even supported by normative legal acts of direct action. The state of functioning of the recycled materials as one of the ways to increase the economic potential of the region. A possible innovative ways to improve economic management instruments in the field of solid waste management.

О. М. Гордуновськийд. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Черкаси

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ

O. M. GordunovskyDoctor of historical sciences, associate professor of economy and management department, Cherkasy institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine (Kyiv), Cherkassy

FEATURES OF DOMESTIC CONSUMER GOODS MARKET MAKING

Виявлено ознаки соціальної диференціації ринку споживчих товарів внаслідок розшарування населення України за рівнем доходів і витрат. Встановлено динамічний розвиток сегмента елітної торгівлі, в якому домінують переважно товари імпортного виробництва. Визначено, що в основі процесів формування та розвитку вітчизняного ринку споживчих товарів лежать процеси, які не вписуються в загальноприйняті схеми класичних підходів до розуміння дії ринкових механізмів.
Підкреслено значний вплив глобалізаційних процесів на стан і кон’юнктуру внутрішнього ринку споживчих товарів. Обґрунтовано необхідність підвищення вимог до екологічної безпеки та якості вітчизняних товарів в умовах глобалізації та розвитку інтеграційних процесів. Виокремлено проблему нерівномірності розвитку вітчизняного ринку споживчих товарів у регіональному розрізі. Проаналізовано кількісні параметри споживання продуктів харчування на одну особу та якісні характеристики споживання. Зроблено узагальнення щодо відповідності рівнів споживання встановленим нормативам і критеріям мінімальної достатності. Вказано на доцільність зменшення рівня тінізації внутрішнього ринку споживчих товарів, покращення якості обслуговування, недопущення проникнення на ринки контрафактних і контрабандних товарів. Запропоновано структуровану систему стратегічних, тактичних і локальних цілей регулювання ринку споживчих товарів в Україні. Обґрунтовано необхідність врівноваження ринку споживчих товарів шляхом розроблення балансів основних продовольчих і непродовольчих товарів, здійснення фінансових і товарних інтервенцій для убезпечення (особливо на продовольчому сегменті ринку) від кризових ситуацій, зниження пропозиції у неврожайні роки та захисту виробників і споживачів від спекулятивних дій посередників.
 
The signs of social differentiation at the consumer goods market as a result of the Ukrainian population stratification by income and expenditure levels are revealed. Dynamic development of luxury goods market segment dominated by imported goods is characterized. It was determined that the basis of making and developing domestic consumer goods market is the processes that don’t fit into generally accepted pattern of classical approaches to understanding market mechanisms.
Significant impact of global processes on the market conditions and domestic consumer goods market opportunities is underlined. The necessity to raise standards of environmental safety and domestic goods quality under conditions of globalization and integration processes is substantiated. The problem of uneven development of consumer goods market in regions is singled out. Quantitative parameters of food consumption per capita and qualitative characteristics of consumption are analyzed. Correspondence of consumption levels with established standards and criteria of minimal sufficiency is generalized. Expediency to reduce the level of shadowing domestic goods market, improving the service quality and preventing penetration of infringing and smuggled goods into the markets is emphasized. Structured system of strategic, tactical and local objectives to regulate consumer goods market in Ukraine is proposed. The need to put in equilibrium consumer goods market by developing the balance between basic food and nonfood goods, carrying out financial and commodity interventions to have protection (particularly at the food market segment) from crisis, reducing supply in case of lean year and to protect producers and consumers from speculations of intermediate parties is substantiated.

Б. Б. Семакд. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ЕКОЛОГІЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ – ГАРАНТ ЇЇ УСПІХУ НА РИНКУ

B. B. SemakDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

ECOLOGICAL CERTIFICATION OF TEXTILE PRODUCTS - THE GUARANTOR OF ITS SUCCESS IN THE MARKET

Метою статті є обґрунтування доцільності використання результатів екологічної сертифікації продукції вітчизняних текстильних підприємств у процесі екологічного маркетингу цієї продукції. Розкрита роль екологічної сертифікації текстильної продукції та її екомаркування у формуванні конкурентоспроможності даної продукції на вітчизняному ринку. Обґрунтована доцільність широкого використання екомаркування текстилю як ефективного інструменту його екологічного маркетингу. Доведено, що одним із основних завдань екологічного маркетингу у текстильній галузі є розроблення більш ефективних механізмів просування екологобезпечних груп текстильних товарів на вітчизняному ринку і відповідно більш повне задоволення екологічних потреб споживачів. Перспективи подальших досліджень бачаться у напрямі розробки механізмів запровадження екологічної сертифікації та екомаркування у практику роботи виробників текстильної продукції в Україні.
 
The aim of the article is to study the feasibility of using the results of ecological certification for domestic textile enterprises in the process of ecological marketing of these products. The role of ecological certification of textile products and their ecological labeling in shaping the competitiveness of these products in the domestic market is revealed. The expediency of widespread use of ecological labeling of textiles as an effective tool of its ecological marketing is grounded. It is proved that one of the main objectives of ecological marketing in the textile industry is the development of more effective mechanisms of promotion of  ecosafe groups of textiles in the domestic market and therefore better meet of the environmental needs of consumers. Prospects for future researches are seen in the direction of the development of mechanisms for the introduction of ecological certification and ecological labeling in the practical activities of textile manufacturers in Ukraine.

О. В. Бакалінськийд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту організацій і логістики, Держаний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

АГРЕГОВАНЕ ВИМІРЮВАННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПАСАЖИРІВ

О. BakalinskyDoctor of Economics, Professor of Department of organization management and logistics, State Economy and Technology University of Transport, Kiev

AGGREGATED MEASURING OF PASSENGER’S TRANSPORTATION CUSTOMER VALUE

Через особливості функціонування пасажирського транспорту вимірювання споживчої цінності транспортної послуги здійснюється переважно за окремими елементами, що входять до її конструкту. Проте виникає потреба в агрегації результатів вимірювань окремих елементів споживчої цінності в один синтетичний показник. Запропонований методологічний підхід полягає в розробленні шкали Лайкерта, яке ґрунтується на попередньому виокремленні сегментів пасажирів за напрямами пошуку ними споживчої цінності транспортної послуги та впорядкуванні її детермінантів. Вимірювання відповідають вимозі рівноточності та можуть бути як статичними, так і динамічними.
 
Features of passanger’s transport operation leads to the fact that the elements of transportation’s customer value construct are measured mainly as separated parts. However there is a need for the aggregation of the results of individual elements of customer value measurement at one synthetic index. The proposed methodological approach of the development of a Likert scale is based on pre-segmentation by vectors of customer's service value and ordering its determinants. Measurements meet the condition equal accuracy and can be either static or dynamic.

І.  П. Мігусд. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СТАНУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

I. P. MihusPhD, Associate Professor, Head of Department of Management and Economic Security, Cherkasy National University of Bohdan Khmelnytsky

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC SAFETY STOCK COMPANY

Розроблено методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств. Встановлено основні етапи оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств. Запропоновано визначення «методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств». Розроблено методики, що дозволяють оцінити взаємодію конкретного акціонерного товариства із внутрішнім та зовнішнім середовищем та провести діагностику стану системи економічної безпеки акціонерного товариства в цілому.
 
A methodological approach to the assessment of the economic security of public companies. The basic stages of the assessment of the economic security of emission of joint stock companies. The definition of "methodology of assessment of economic security emission of joint stock companies." Methods to assess the interaction of a particular corporation, internal and external environment and diagnose system state economic security company in general.

О. М. Ложачевськад. е. н., професор, зав. кафедри міжнародної економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. M. LozhachevskaDoctor economic sciences, professor, head of Department of international Economics, National aviation university, Kiev

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT

Стаття присвячена дослідженню сутності поняття антикризового менеджменту та обґрунтуванню необхідності його застосування в сучасних умовах господарювання соціально-економічних систем.
 
The article is devoted to the essence the concept of antі-crisis management and the substantiation the necessity of its application in modern conditions of management of socio-economic systems.

О. І. Іляшд. е. н, доцент, професор кафедри економіки підприємства, Львівська комерційна академія, м. ЛьвівІ. Р. Набиванецьаспірант, Львівська комерційна академія, м. Львів

ОСНОВОПОЛОЖНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

O. I. IlyashDoctor of Science Economics, professor, Department of Enterprise Economics,Lviv Academy of Commerce, LvivI. R. Nabyvaneca graduate student, Lviv Academy of Commerce, Lviv

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF RESEARCH OF ECONOMIC SECURITY IN THE SOCIAL SPHERE

У статті розкрито суть економічної безпеки у соціальній сфері. Досліджено ключові етапи еволюції поняття економічної безпеки у соціальній сфері. Проведено систематизацію трактувань поняття економічної безпеки вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами. На основі проаналізованих змістовно-понятійних трактувань запропоновано власне трактування поняття «економічної безпеки у соціальній сфері».
 
In the article essence of economic security is exposed in the social sphere. The key stages of evolution of concept of economic security are investigational in the social sphere. Systematization of interpretations of concept of economic security is conducted by home and foreign scientists-economists. Own interpretation of concept "economic security in the social sphere "offers on the basis of the analysed richly-concept interpretations".

О. В. Балуєвак. держ. упр., доцент, докторант, Донецький державний університет управління, м. ДонецькН. М. Чинкулякк. ф.-м., доцент,  доцент кафедри вищої математики, Донецький державний університет управління м. Донецьк

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ АНТРОПОГЕННИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

O. V. BaluevaCandidate of Science on State management, Associate Professor, Associate Professor of Marketing, Donetsk State University of ManagementN. M. ChynkulyakCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Mathematics Donetsk State University of Management

CLUSTER ANALYSES OF THE UKRAINIAN TERRITORIES ACCORDING TO THE INDICES OF THE ANTHROPOGENIC LOADS ON THE NATURAL ENVIRONMENT

З використанням ієрархічного методу кластерного аналізу (методу Варда (Ward's method) з Евклідовою відстанню у якості міра схожості) здійснено компаративний аналіз (класифікацію) регіонів України за показниками антропогенних навантажень на навколишнє природне середовище. Визначено основні недоліки і переваги регіонів України на шляху до сталого екологічного розвитку.
 
With the help of the hierarchical method of cluster analyses (Ward’s method with Euclidean distance as similarity measure) the comparative analyses (classification) of the Ukrainian regions according to the indices of the anthropogenic loads on the natural environment is determined. The main advantages and disadvantages of Ukraine on the way to stable ecodevelopment are defined.

К. Є. Двойнихк. е. н., докторант, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СУПЕРЕТНОСУ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ

K. E. DvoynykhPhD (Economics), Doctoral candidate, Odessa national university

SUPER-ETHOS` ECONOMICAL MODEL: SUBSTANTIATION ACTUAL PROBLEMS

Стаття присвячена розв’язанню ключової проблеми при формуванні «закриваючих» технологій економічного моделювання. А саме, позбавлення економічної моделі суперетносу метафізичних ознак з боку різних точок зору прихильників сучасних економічних концепцій. Перешкодою практичному застосуванню цієї моделі уявляється переважне сприйняття наукової спільнотою етнічних процесів як метафізичних за своїм походженням. Наслідком цього є ставлення до етносів та суперетносів як до:
· окремих факторів серед багатьох інших;
· додатків до більш глобальних процесів;
· певного фону для економічних феноменів;
· перешкод для застосування універсальних економічних підходів.
Для подолання цього пропонується спростувати уявлення про метафізичну природу суперетносу, обґрунтувати об’єктивність буття етнічної енергії, показати практичну застосовність моделі суперетносу для інструментарію «закриваючого» економічного моделювання.
 
The article is devoted to key problem for economical simulation “closing” technologies formation. Its purpose is to absolve the super-ethnos` economical model from metaphysical characteristics concerning complete set points of view of modern economical paradigm adherents. The obstacle for such model practical applicability is economical community preferential attitude to ethnical processes as metaphysical corresponding to its genesis. The implication of this customary attitude to ethos and super-ethnos is its understanding as:
· a separate factors among a lot of others;
· an addition for more global processes;
· a certain external background for economical phenomenon;
· an obstacle for universal economical approaches application.   
In order to overcome all of this is proposed: to refute understanding about super ethos` genesis as metaphysical; to substantiate the ethnical energy existence objectivity; to demonstrate the super-ethos` model practical applicability for “closing” economical simulation tools.

О. В. Богданюкк. е. н., ст. викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївХ. М. Бенайссастудентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

O. V. BogdaniukPh.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of UkraineK. M. Benayssastudent, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DISCLOSURE OF INCOME IN AGRICULTURE IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAWS

Досліджено особливості визнання, класифікації та обліку доходів у сільському господарстві згідно чинного нормативно-правового законодавства.
 
The features of recognition, classification and recording of income in agriculture under the current legal regulations are investigated.

Ю. М. Маковецькак. е. н., н. с. Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ УПАКОВКИ

Yulija  MakovetskaPhD Economics, researcher of Public Institution «Institute of Economics of Natural Resources and Sustainable Development of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF PACKAGING WASTE MANAGEMENT

Проаналізовано становлення нормативно-правового регулювання поводження з відходами упаковки в Україні і розглянуто шляхи розбудови організаційно-економічного механізму їх ефективного ресурсного перероблення.
 
The formation of the legal regulation of packaging waste management in Ukraine has been analyzed. The ways of the development of organizational-economic mechanism of effective recycling of packaging waste have been considered.

Г. Л. Красневичкандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

G. L. KrasnevitchPhD, senior lecturer of department of economy and finances, Kyiv national university of trade and economics

ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT AS A COMPONENT OF ECONOMIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE

У статті запропоновано теоретико-методичні положення управління економічним розвитком, які покладені в основу економічного управління підприємством. Зокрема, досліджено основні передумови, які спонукають підприємства до вдосконалення системи управління економічним розвитком, визначено сутність поняття „управління економічним розвитком підприємства”, об’єкт, суб’єкти та система його інформаційного забезпечення, обґрунтовано сутнісні характеристики та уточнено визначення поняття „проект розвитку”. Визначені завдання та призначення економічного обґрунтування проектів розвитку, запропоновано формат (структуру) даного документу, надано змістовну характеристику окремих його розділів.
 
The article offers theoretical and methodological positions of economic development management, which are the basis of economic management of enterprise. In particular, studied the basic premises that encourage enterprises to improve the system of economic development management, defined the essence of the concept of "economic development management of enterprise", object, subject and its system of information, specified sense and the essential characteristics of the projects of development. Defined objectives and purpose of the economic grounding of projects of the development, proposed structure of this document.

О. Ю. Буцькак. е. н., доцент кафедри фінансів, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПОДАТКОВИХ ЗМІН

O. Y. ButskaPhD, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

TAXATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN TERMS OF TAX CHANGES

У статті визначено особливості та окреслено основні проблеми оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні. Визначено підходи щодо вдосконалення системи оподаткування підприємств агропромислового комплексу.
 
The article defines the features and outlines the key problems of the taxation of the agricultural enterprises in Ukraine. Approaches were identified to improve the system of taxation of agricultural enterprises.

Н. Ю. Чорнак. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

N. ChornaPh.D., assistant professor of management and administration Vinnitsia Trade and Economic Institute KNTEU 

SPECIFIC ACTIVITIES OF BANK HOLDING UKRAINE: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

В статті розглянуто питання зовнішнього бізнес — середовища, наведено класифікацію його факторів та механізм їх впливу на передумови виникнення ризиків. Проаналізовано дію даних факторів на підприємства україни в умовах фінансово-економічної кризи.
 
The article considers the issues of external business environment are the classification of factors and mechanism of their influence on the preconditions of occurrence of the risk. Analyzed the effect of these factors on the enterprises of Ukraine in the conditions of financial and economic crisis.

І. О. Давидовак. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії та права, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

I. O. DavydovaPhD, associate professor, professor of Economic Theory and Law Department, Khakiv State University of Food Technology and Management, Kharkiv city

EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY

В статті розкриваються методологічні основи для дослідження сутності та трансформації зайнятості та безробіття в умовах постіндустріальної економіки з точки зору структури, кількісних параметрів та якісних характеристик. З боку структури зміни зайнятості виявляються у відносному зростанні зайнятих у сфері послуг. Технологічні новації та посилення сервісного характеру економіки змінюють характер виробничих відносин у сфері зайнятості, розкриваючи нові характеристики зайнятості: швидке перегрупування зайнятих по галузях і сферах економіки (концентрація зайнятості в галузі інтелектуального виробництва та сфері послуг); підвищення кваліфікаційного рівня робочої сили і формування нового інтелектуально-професійного простору; зміна форми праці і її подальша інтелектуалізація, розвиток самозайнятості «нового типу», на основі інтелектуальної праці; поглиблення змісту гнучкості зайнятості.
 
In this article a methodology to study essence and transformation of employment and unemployment in the conditions of post-industrial economy in terms of structure, the quantitative parameters and qualitative characteristics are revealed. From the structure of employment changes are found in the relative growth of employment in the service sector. Technological innovations and enhance of service-based economy are changing the nature of industrial relations in employment, opening new employment characteristics: rapid rearrangement employed in sectors of the economy (the concentration of employment in the field of knowledge production and services ), increasing the qualification level of the workforce and the formation of new intellectual professional space, changing forms of work and its following intellectualization, the development of self-employment in"new type", on the basis of intellectual work, deepening the content of the flexibility of employment.

З. Я. Шацькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Z. Y. ShatskayaPh.D., Associate Professor, Assistant Professor, Department of Economics Kyiv National University of Technologies and Design

CHARACTERIZATION AND CONSTRUCTION OF BASIC MODELS OF STRATEGIC MANAGEMENT AT DOMESTIC ENTERPRISES

Стаття присвячена дослідженню стратегічного управління, як комплексу стратегічних управлінських рішень, що спрямовано на довгостроковий розвиток підприємства. Визначено послідовність побудови стратегічного управління на підприємстві, яка складається з визначення місії, бачення, цілей та цінностей підприємства, стратегічного аналізу, формування корпоративної стратегії, деталізації, реалізації, контролю та оцінки результатів реалізації стратегії. Проаналізовано основні моделі побудови системи стратегічного управління на вітчизняних підприємствах, серед яких виділено: стратегічне управління за допомогою вибору стратегічних позицій; управління на основі ранжування стратегічних задач; управління в умовах стратегічних несподіванок; управління за слабкими сигналами; підприємницька модель; адаптивна модель; модель на основі планування; на основі «стратегічної прогалини»; на врахуванні стратегічних переваг підприємства; на створенні та підтримці конкурентоспроможності підприємства; на створенні позитивного іміджу підприємства; на урахуванні розміру підприємства. Надано рекомендації щодо вибору оптимальної моделі стратегічного управління вітчизняними підприємствами в сучасних умовах.
 
The article investigates the strategic management as a set of policy-making, which is aimed at long-term development of the enterprise. The sequence of construction of the strategic management of the company, which consists of a mission statement, vision, goals and values of the company, strategic analysis of corporate strategy, detailing, implementation, monitoring and evaluation of implementation strategies. The basic construction of models of strategic management in domestic enterprises is analyzed, including selected strategic management by selecting a strategic position, the management based on the ranking of strategic objectives; management in a strategic surprise, the management of weak signals, the entrepreneurial model, adaptive model, model -based planning based on the «strategic gap», on account of the strategic advantages of enterprise, to create and support the competitiveness of enterprises, to create a positive image of the company, on account of company size. The recommendations on the selection of the optimal model of strategic management of domestic enterprises in modern conditions are given.

О. В. Горобецьк.е.н., доцент кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДХОДІВ

O. V. Gorobetscandidate of economic sciences, associate professor of environmental economics and management chair of Zhytomyr national agrocultural university, Zhytomyr

CONCEPTUAL APPROACHES TO SOLVING WASTE PROBLEM

Здійснено огляд історичного розвитку економічної думки у контексті взаємовідносин суспільства і природи. Розглянуто основні економічні теорії, в яких запропоновано концептуальні підходи щодо вирішення еколого-економічних проблем, пов'язаних з відходами. З'ясовано, що у якості теоретичного підґрунтя для вирішення проблем поводження з відходами доцільно використати: концепцію "зовнішніх ефектів", яка дозволяє розробити заходи, пов'язані із усуненням негативних екстерналій у сфері поводження з відходами; теорію енергетичної економіки С. Подолинського, метод емергетичного аналізу Г. Одуму; концепції технічного детермінізму та "нульових відходів", на засадах яких слід обґрунтувати доцільність утилізації відходів; концепцію сталого розвитку суспільства, яка наголошує на необхідності збалансованого розвитку економічної, екологічної і соціальної систем та державного регулювання еколого-економічних процесів.
 
An overview of historical development of economic thought in the context of relations between society and nature is made. The basic economic theories concerning conceptual approaches to solving environmental and economic problems associated with waste management are examined. It is found that for theoretical basis of solving the problems of waste management it is advisable to use: the concept of "externalities" allowing to develop the measures related to elimination the negative externalities in the field of waste management; S. Podolynsky's energy economy theory; H. Odum's the emergy analysis method; the concept of technological determinism and "zero waste" on the basis of which the feasibility of recycling waste is to be grounded; the concept of sustainable development, which emphasizes the need for a balanced development of economic, ecological and social systems and state regulation of environmental and economic processes.

О. В. Лютак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

БЮДЖЕТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

O. LiutaPhD, Associate Prof., PhD, Associate Prof. of  Department of Finance, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

BUDGET POTENTIAL AS A KEY FACTOR OF FINANCIAL PROVISION OF REGION DEVELOPMENT

В статті досліджено концептуальні підходи до розгляду сутності бюджетного потенціалу регіонів. На основі проведеного дослідження було запропоновано визначення категорії «бюджетний потенціал регіону». Автором узагальнено фактори, що впливають на рівень та оцінку бюджетного потенціалу регіону, а також запропоновано класифікацію бюджетного потенціалу регіону на основі ряду критеріїв, а саме: джерела формування, рівня використання, рівня достатності, часового критерію.
 
The conceptual approaches to the essence of the budgetary potential of local budgets are investigated in the issue. On the basis of the investigation the definition of «budget potential of the region» was proposed. The author summarized the factors that have an influence on the level and evaluation of budget potential of the region. The classification of the budget potential of the region, which is based on a number of criteria, including: the source of budget potential formation, the level of using, the level of adequacy, time criterion, is proposed in the article.

Д. П. Єфремовк. е. н., докторант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНИХ СИСТЕМ

D. Yefremovdoctorant, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

POST-CRISIS AUTOMATIC STABILIZATION FEATURES OF FISCAL SYSTEMS

У структурі антикризової фіскальної політики предметно досліджувалися автоматичні стабілізаторі та потужність їх впливу на відновлення економічної динаміки України. На основі компаративного аналізу специфіки податкових систем України та країн ЄС виявлено детермінанти, які підсилюють їх ефект у вітчизняній економіці, а також фактори, що послаблюють їх дію. Здійснено кількісну оцінку величини автоматичних стабілізаторів, яка показала низький ступінь їх внеску у згладження циклічних флуктуацій.
 
The structure of the anti-crisis fiscal automatic stabilizers and the power of their influence on the dynamics of economic recovery in Ukraine are the subjects studied here. With the tool of comparative analysis between the tax systems of Ukraine and the EU the determinants that enhance their effect in the domestic economy are identified. They are high sensitivity settings of the state budget to the economic situation. The factors that weaken their action are the bias of the tax burden towards indirect taxes and high trade openness of the economy. Quantifying the magnitude of automatic stabilizers showed a low level of their contribution to smoothing cyclical fluctuations, that indicated the inefficiency of the national tax system and the need for activation of the discretionary component of the government's fiscal policy.

Д. В. Шиянасистент кафедри фінансів і кредиту, Севастопольський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), м. Севастополь

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

D. Shyianassistant lecturer of the Department of Finance and Credit, the Sevastopol Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kiev), Sevastopol

METHODS OF ESTIMATION OF THE BANKING SYSTEM SECURITY IN UKRAINE

В статті розроблена методика оцінки фінансової безпеки банківської системи. Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки запропоновано проводити в п’ять етапів: формування множини індикаторів, визначення оптимальних значень індикаторів, нормалізація індикаторів, визначення вагових коефіцієнтів, розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи. Для визначення рівня фінансової безпеки в роботі проведений аналіз таких показників функціонування банківської системи: питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитного портфелю банків, частка кредитів банківської системи в реальний сектор економіки у ВВП, частка вкладів населення у ВВП, співвідношення депозитів клієнтів до сукупних валових кредитів, величина грошово-кредитного мультиплікатора. Визначення оптимальних значень індикаторів здійснено законодавчим, аналоговим та методом експертних оцінок. Нормалізація показників проведена на основі відхилень їх фактичних значень від оптимальних. При визначенні вагових коефіцієнтів застосовано правило Фішберна. Розрахунок інтегрального показника фінансової безпеки здійснено методом «зважених сум».
З використанням розробленої методики досліджено динаміку рівня фінансової безпеки банківської системи України в 2007-2012 рр. На підставі аналізу визначено низьку здатність банківської системи України протягом аналізованого періоду протистояти негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.
 
The article deals with the methodology of the financial security-based estimation of the banking system. It has been offered to take the integral estimates of the financial security through the following five stages: forming a plurality of indicators, determining the optimal values ??of the indicators, indicators’ normalization, defining the weighting coefficients and integral estimates of banking system financial security. To determine the rate of the financial security, such indicators of the banking system have been analyzed: the share of long-term loans in the total loan of advances portfolio, the share of loans of the banking system in the real sector of the total GDP, the share of deposits in the total GDP, the ratio of customer deposits to the total loans and the monetary multiplier value. The optimal values ??of indicators have been determined by legislative and analogue methods, and Delphi approach. Rate normalization has been based on the deviation of its actual values from the optimal values. While determining the weighting coefficients, Fishburne rule has been used. The integral estimates of the financial security have been implemented by the ‘weighted total’ method.
With the help of the developed methodology the dynamics of the banking system financial security of Ukraine in 2007-2012 has been researched. The analysis of that period has shown that the banking system of Ukraine can hardly resist the negative impact of external and internal environmental factors.

А. О. Касичд. е. н., професор, зав. каф. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукВ. А. Циганстудентка, КрНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ СВІТУ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityV. A. TsyganStudent, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi Na­tional University

FEATURES OF FINANCING HIGHER EDUCATION IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES

У статті розглянуто проблеми фінансування вищої освіти в Україні та інших країнах світу. Досліджено джерела фінансування закладів вищої освіти, а саме, державного і недержавного фінансового забезпечення. Обґрунтовано взаємодію ВНЗ та бізнесу, залучення спонсорів до фінансування освітніх програм. Особливу увагу приділено порівнянню основних показників фінансування освіти в різних країнах, що впливають на її якість. Також визначено залежність між рівнем розвитку країни та економічним забезпеченням освіти.
 
The article deals with problems of the financing higher education in Ukraine and other countries. Investigated several sources of funding of higher education, namely, public and private funding. Grounded cooperation between universities and business, attracting sponsors to finance educational programs. Particular attention is paid to the comparison of key indicators of education funding in different countries, that’s affected on its quality. Also the relationship between the level of economic development and the provision of education was determined.

Ю. В. Грудцинастарший викладач кафедри менеджменту, Академія муніципального управління

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧА ЯК КРИТЕРІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

J. GrudtsynaSenior Lecturer, department of management Academy of municipal administration

CUSTOMER SATISFACTION AS A CRITERION OF QUALITY MANAGEMENT

Без забезпечення стабільної якості, відповідної вимогам споживачів, неможливо раціонально інтегрувати національну економіку в світове господарство і зайняти в ній гідне місце.
Мета статті полягає у дослідженні потреб споживачів з точки зору забезпечення виробництва якісної продукції. Аналізуючи та узагальнюючи наукові праці вчених систематизовано погляди дослідників на поняття «якість» з точки зору відповідності потребам споживачів та розглянуто класифікації потреб.
В результаті дослідження з’ясовано, задля того щоб продукція мала успіх на ринку та могла успішно конкурувати вона має відповідати потребам споживача. Для цього з однієї сторони держава повинна враховувати потреби ринку при розробці стандартів якості, а з іншої – безпосередньо виробник продукції.
 
Without providing consistent quality, relevant requirements of consumers can not be rationally integrate national economies into the global economy and take their rightful place in it.
The purpose of the article is to study the needs of consumers in terms of producing quality products. Analyzing and summarizing the research of scientists systematically research looks at the concept of "quality" in terms of matching the needs of consumers and considered classification purposes.
The study found that the products to be successful in the market and could not compete in the market, it must meet the needs of the consumer. To do this, on the one hand the state should take into account the needs of the market in the development of quality standards, and on the other - direct manufacturer products.

Т. В. Коваленкок. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Донецький національний технічний університет, м. ДонецькО. С. Тверськастудентка 1 курсу магістратури, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ В УКРАЇНІ

T. V. KovalenkoPh.D in Economics, associate Professor of Department of human resources management and labor economics, Donetsk National Technical University, DonetskO. S. Tverskamaster, Donetsk National Technical University, Donetsk

ANALYSIS OF PROFESSIONAL TRAINING AND SKILLS DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті проаналізовано показники підготовки та підвищення кваліфікації кадрів в Україні. Виявлені проблемні аспекти щодо ставлення як роботодавців, так і працівників до системи функціонування професійного навчання персоналу.
 
It was analyzed the indicators of professional training and skills development in Ukraine in the article. It was identified problematic aspects of the treatment of both employers and employees to the functioning of professional training.

В. В. Красношапкакандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЯ. Р. Будановастудент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОРПОРАТИВНІ УНІВЕРСИТЕТИ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

V. V. KrasnoshapkaPh.D., Associate Professor of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», KyivY. R. BudanovaStudent, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CORPORATE UNIVERSITIES IN THE SYSTEM OF TRAINING AND STAFF DEVELOPMENT

У статті аналізуються сучасні тенденції в галузі управління людськими ресурсами, зокрема проблематика професійного навчання та розвитку персоналу. У роботі розглядається як вітчизняний, так і зарубіжний досвід створення корпоративних університетів, їх функції та вплив на розвиток персоналу за сучасних умов.
 
The article analyzes the latest trends in human resource management, in particular the problems of training and staff development. The paper deals with both domestic and foreign experience in creating corporate universities, their functions and impact on the staff development in modern conditions.

К. О. Бояриновак. е. н., доцент кафедри менеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївТ. В. Сокілмагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛЯННІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

K. O. BoyarynovaCand. of Econ. Sciences, University Reader, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivT. V. SokilMaster student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT BY INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITY AS INSTRUMENT OF ENTERPRISES DEVELOPMENT

У статті розглянуто сучасний стан, особливості, напрями розвитку управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства на сучасному етапі розвитку економіки.
 
The article reviews the current state, especially the areas of development of innovation and investment activity on the current stage of economic development.

Л. М. Пархоменкост. н. с., ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН, м. Київ

ЦІНОВА СИТУАЦІЯ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ЦУКРУ УКРАЇНИ

L. Parkhomenkosenior scientific worker, NNC „Institute of agrarian economy” NAAN, Kyiv

PRICE SITUATION AND INFLUENCE OF THE STATE IS ON PRICING AT THE MARKET OF SUGAR OF UKRAINE

В статті проаналізовано цінову політику на ринку цукру України, визначені основні чинники, що негативно впливають на процес ціноутворення на даному ринку. Окреслені пріоритетні напрями щодо покращення цінової ситуації для усіх учасників ланцюга ”виробництво-переробка-торгівля”.
 
In the article a price policy is analysed at the market of sugar of Ukraine, basic factors which negatively influence on the process of pricing at this market are certain. Priority directions are outlined in relation to the improvement of price situation for all of participants chain ”productio-processing-trade”.

С. Г. Рудаковаканд. техн. наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївH. C. Данилевичканд. техн. наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївЛ. В. Щетінінаканд. екон. наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

S. G. Rudakovaphd (tecnics), associate professor at the staff management and labour economics department, Vadim Getman Kyiv National Economic UniversityN. S. Danylevichphd (tecnics), associate professor at the staff management and labour economics department, Vadim Getman Kyiv National Economic UniversityL. V. Shchetininaphd (economics), associate professor at the staff management and labour economics department, Vadim Getman Kyiv National Economic University

THE INTRODUCTION OF FLEXIBLE FORMS OF EMPLOYMENT IN UKRAINE

У статті досліджується прикладні  аспекти застосування  гнучких форм праці, проаналізовано використання окремих нестандартних форм зайнятості в умовах нестабільної економічної ситуації в Україні, обґрунтовано напрямки впровадження та  розвитку гнучких форм зайнятості.
 
In the article investigated applied aspects of flexible forms of work, analyzed the use of certain non-standard forms of employment in an unstable economic situation in Ukraine and grounds towards the introduction and development of flexible forms of employment.

В. М. Кочетковд. е. н, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. КиївІ. М. Хоменкоасистент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Kochetkovprofessor of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», KyivІ. M. Khomenkoassistant of the international economics department National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

FEATURES OF UTILIZING LABOUR MOTIVATION INSTRUMENTS WITHIN HUMAN RESOURCES MANAGEMENT OF A MECHANICAL ENGINEERING ENTERPRISE

У статті запропоновано здійснювати класифікацію інструментів мотивації праці персоналу застосовуючи функціональний підхід, що дозволить надалі визначити організаційні аспекти їх використання, оцінки та регулювання. Даний підхід полягає у групуванні методів, які створюють умови для виникнення, активізації або стримування процесів мотивації персоналу в рамках кожної функції управління.
Обґрунтовано приналежність існуючих методів управління персоналом до групи «методів мотивації праці персоналу», що дозволяє розвинути існуючу класифікацію методів мотивації та управління персоналом завдяки новій ознаці «форма впливу на організацію взаємодії персоналу».
Досліджено інструменти мотивації праці, які формують нову групу методів мотивації, основною метою застосування яких є регулювання рівня мотивації праці за рахунок створення необхідних умов для її виникнення та стимулюючого впливу на взаємодію персоналу.
 
The article proposes performing the classification of labour motivation instruments through utilization of functional approach thus enabling further definition of organizational aspects of their employment, evaluation and regulation. The given approach implies the grouping of methods that create the conditions for the emergence, activation or inhibition of the labour motivation processes within the frameworks of each individual management function.
The attachment of the existing human resources management methods to the “labour motivation methods” group has been justified, which allows elaborating the existing classification of labour motivation and human resources management methods due to a new “form of influence on the personnel interaction organization” feature.
Labour motivation instruments that form the new group of motivational methods have been studied, the core aim of their utilization being regulating the labour motivation level by creating the necessary conditions for its emergence and the stimulating influence on the personnel interaction.

В. І. Трохименкок. е. н., асистент кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СУПЕРЕЧЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

V. Trokhymenko

CONTRADICTORY TRENDS IN BANKING SERVICE MARKET DEVELOPMENT

У статті розглянуто основні протиріччя розвитку ринку банківських послуг за умов глобалізації, виокремлено та охарактеризовано три групи суперечливих тенденцій, притаманних сучасному етапу його еволюції. Визначено позитивні зрушення та негативні прояви посилення взаємозалежностей національних банківських систем, удосконалення банківської діяльності та формування механізмів глобального регулювання досліджуваного ринку.
 
Essential contradictions in banking service market development are considered under globalization, three groups of contraversial trends of its modern stage of evolution are determined and characterized as well. Positive and negative effects of  increasing of interdependence of the national banking systems, banking improvement and establishment of the mechanism of global banking regulation are identified.

О. В. Коваленкок. е. н, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ

E. Kovalenkoc.e.s., Dniprodzerzhinsk state technical university, assistant professor

THE INNOVATION PROCESSES ARE THE KEY FACTOR OF THE ENERGETIC DEVELOPMENT

В статті обґрунтовано необхідність та роль інноваційних процесів для розвитку енергетики. Розглянуто напрями впровадження інновацій в сфері енергетики.
 
This article substantiated the necessity and role of innovative processes for development of the energetic. The directions of the introductions of innovations of the energetic field there considered.

І. О. Дугушкінмагістр, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

СУЧАСНА МЕДИЦИНА: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

I. O. DuhushkinMA, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

MODERN MEDICINE: PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS

В даній статті досліджено стан галузі сучасної медицини, та встановлено, що існує велика кількість населення, яка незадоволена якістю медичного обслуговування.  Висвітлено слабкі сторони, які мають найбільший вплив на якість медичного обслуговування на території України. Запропонована модель інвестиційних стосунків задля вирішення проблеми застарілого обладнання міських лікарень. А саме модель чотиристоронніх інвестиційних стосунків. Суть моделі полягає в тому, що для кожної лікарні окремо на місцевому, а не на державному рівні, підшукується інвестор, який закуповує медичне обладнання, за яке з часом добровільно платитиме кожен пацієнт, який погодиться на користування цим обладнанням. Після того, як обладнання та інвестиційні відсотки будуть погашені, лікарня отримує це обладнання у безкоштовне користування на свій розсуд. Таким чином, кожен с цих чотиристоронніх стосунків залишається задовільним.
 
In this article was inquired into the state of modern medicine of Ukraine. It was defined that there are many people, who`s contentment of medicine service is low. The weakest aspects of department were identified, also measured their influence on medicine service providing. The model of investment relations aimed to solve problems of outdated installations was proposed. This model is based on relations of four members. The essence of idea is next: for each hospital on local administration level the investor is searched, his main aim is to buy installation for hospital, which he pays for. Then all the patients, who agreed to use these installations, pay for it. As a result, the price of equipment and the investor`s percents would accumulate. After that hospital gets these installations for free, so every member of relations would be satisfied.

О. С. Гуменюкаспірантка Чернігівського державного інституту економіки і управління, Чернігів

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. S. Gumeniukgraduate Chernihiv State Institute of Economics and Management, Chernihiv

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT CAPACITY OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

В статті дано визначення організаційно-управлінського потенціалу як сукупності установ, інституцій, департаментів і служб державного значення, які з допомогою правових форм та методів формують інноваційну політику, розробляють на її основі програми розвитку та реалізації інноваційної стратегії розвитку національної економіки. Проаналізовано стан реалізації організаційно-управлінського потенціалу у наступних категоріях: нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності, організаційно-інституційне забезпечення державного управління, напрямки державної фінансової допомоги та інноваційні результати, обсяги реалізованої та комерціалізованої інноваційної продукції. Визначено присутність колізії в правовому регулюванні, державна фінансова допомога направлена в основному на академічні дослідження, а на дослідження у заводському секторі лише 7%. Така тенденція не відповідає практиці розвинутих країн, де більшість наукових організацій належать до заводського сектору (сектору компаній), а відтак – є максимально наближеними до прикінцевих стадій процесу розробки та виробництва продукції, у т.ч. інноваційної.
 
The article defines the organizational and management capacity as a set of institutions, , departments, and services of public value that using forms and methods of forming innovation policies develop on the basis of its program prosperity and implementation of innovative strategies of national economic development. Analized the state of organizational and management capacity in the following categories: legal regulation of innovation, organizational and institutional governance, state financial aid trends and innovative results, volumes sold and commercialized innovative products. Determined the presence of conflict in the legal regulation, public financial assistance aimed mainly at academic research, and the research in the factory sector only 7 %. This trend is not responsible practice in developed countries, where the majority of scientific organizations belonging to the factory sector (sector companies), and therefore - is as close as possible to the final stages of the development and production, including innovation.

Л. Г. Смолярк. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЛ. А. Здрилюкмагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. G. SmolyarCand. of Econ. Sciences, professor, professor of management department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, KyivL. A. ZdrylyukMaster student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN THE FIELD OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE ENTERPRISE

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій на підприємстві, з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників впливу на них.  Для досягнення мети використано методи наукового опису, синтезу, аналізу, узагальнення та моделювання. Проведено узагальнення ідей та концепцій вітчизняних та зарубіжних учених, які вивча­ли дану проблему.
Результати дослідження. В ході виконання дослідження сформовано поняття бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій, розроблено схему управління бізнес-процесами, яка зорієнтована на тісну інтеграцію з зовнішніми контактними аудиторіями. Розширено та адаптовано структуру елементів бізнес-процесів підприємства відповідно до специфіки реалізації інноваційної діяльності в умовах динамічного зовнішнього середовища. В результаті дослідження сформовано комплекс теоретичних, практичних положень та рекомендацій, що можуть стати передумовою забезпечення довгострокових конкурентних переваг для вітчизняних підприємств та  відіграти визначальну роль у забезпеченні їх сталого розвитку на засадах ощадливості та інноваційності.
Наукова новизна. Сформовано поняття бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій. Розроблено схему управління бізнес-процесами, розширено та адаптовано структуру елементів бізнес-процесів в сфері технологічних інновацій підприємства відповідно до специфіки динамічного зовнішнього середовища.
Практична значущість. Адаптована структура елементів бізнес-процесів дозволить управлінцям акцентувати увагу на принципових внутрішніх та зовнішніх об’єктах управління бізнес-процесами. Розроблена схема управління бізнес-процесами в сфері технологічних інновацій може використовуватись як типова для планування, впровадження та моніторингу інноваційних технологічних бізнес-процесів на підприємстві.
 
The aim of the research is to develop theoretical, methodological guidelines and practical recommendations for business process management in the field of technological innovation in the enterprise, taking into account both internal and external factors influencing them. For the purpose of applied scientific methods of description, synthesis, analysis and modeling Generalization of ideas and conceptions of domestic and foreign scientists, which studied this problem, is conducted.
Results. In the course of the study formed the concept of business processes in the field of technological innovation, developed a scheme of business process management, which focused on tight integration with external contact audiences. Expanded and adapted elements of the structure of business processes specific to the implementation of innovation activities in a dynamic external environment. The study generated a set of theoretical and practical policies and recommendations that may be a precondition for long-term competitive advantages for domestic enterprises and play a crucial role in ensuring their sustainable development on the basis of prudence and innovation.
Scientific novelty. Formed the concept of business processes in the field of technological innovation. The scheme of business process management expanded and adapted structure elements of business processes in the field of technological innovation of enterprise specific to the dynamic external environment.
The practical significance. Graded structure elements of business processes will allow managers to focus on the fundamental internal and external objects at business process management. The scheme of business process management in the field of technological innovation can be used as the default for the planning, implementation and monitoring of technological innovation of business processes in the enterprise.

Ю. О. Шевченкоаспірант кафедри міжнародної економіки та економічної теорії, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВЕКТОРІВ В УКРАЇНІ

Iullia ShevchenkoPostgraduate of Department of International Economics and Economic Theory, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

SERVICES SPHERE DEVELOPMENT IN THE FORMATION OF INTEGRATION VECTORS IN UKRAINE

Сфера послуг являється найбільш перспективним сектором економіки України, оскільки створює більше половини ВДВ та забезпечує 2/3 зайнятого населення робочими місцями. Розвиток цієї сфери залежить від багатьох чинників, серед яких є й обсяги міжнародної торгівлі. Вибір напрямку інтеграції – створення ЗВТ з ЄС, чи приєднання до РБК МС – великою мірою впливає на цей показник. Сучасний стан міжнародної торгівлі послугами свідчить, що і ЄС, і РБК МС являються важливими партнерами для України. Однак, структура торгівлі з країнами ЄС є більш диверсифікованою. Аналіз регулятивного середовища міжнародної торгівлі послугами підтверджує, що створення ЗВТ з ЄС стимулюватиме міжнародну торгівлю, а приєднання до РБК МС не призведе до значних змін. Проведений у підсумку SWOT-аналіз дозволяє систематизувати плюси та мінуси від вибору напрямку інтеграції для розвитку сфери послуг. У результаті визначено, що інтеграція до ЄС є ефективною для української сфери послуг у довгостроковій перспективі. Співпраця з РБК МС є особливо важливою у короткостроковому періоді, але у майбутньому її доцільно продовжувати та поглиблювати в рамках існуючої зони вільної торгівлі.
 
Services sphere is the most promising sector of Ukraine's economy, as it creates more than half of gross value added and provides jobs for 2/3 of the employed population. The development of this sphere depends on many factors, among them there are volumes of international trade. Choosing the integration direction – the creation of a FTA with the EU or joining the RBK CU – greatly affects the indicator. Current state of services’ international trade corroborates that both the EU and the RBK CU are important partners for Ukraine. However, the trade structure with the EU is more diversified. Analysis of the international trade’s regulatory environment in services shows that the FTA with the EU will stimulate international trade and joining the RBK CU will not lead to significant changes. The SWOT-analysis, conducted in conclusion, allows systematizing the pros and cons of choosing the integration direction for services sphere development. As a result, it is determined that EU integration is effective for Ukrainian services sphere in the long run period. Cooperation with the RBK CU is particularly important in the short term, but in the future it is expedient to continue and to deepen within the existing FTA.

А. А. Гнатюкк. е. н., завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Рівне

ОЦІНКА, ЯК СПОСІБ ВАРТІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ЯВИЩ

А. А. GnatyukCandidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of finances, accounting and audit, Rivne Institute «Open International University of Human Development «Ukraine»

ASSESSMENT AS A WAY TO MEASURE THE VALUE OF THE PHENOMENA

Для ефективного функціонування, сучасні підприємства, потребують гнучких систем оцінки й аналізу їх діяльності. Саме з позиції управління дуже важливо теоретично переосмислити методи бухгалтерської науки, розробити спеціальні методи дослідження. У сучасних умовах господарювання, оцінка активів, не сформувалась у комплексний методичний прийом через недостатнє вироблення методичних основ, невизначеність законів, функцій і предмета досліджень. Саме оцінка активів, залишається основним завданням та умовою подальшого розвитку бухгалтерського обліку, для отримання достовірної інформації.
У статті розглянуто основні теоретико-методичні положення та чинні нормативно-правові засади процесу оцінки активів. Доведено необхідність оцінювати активи за поточною (справедливою) вартістю, що базується на дійсних ринкових цінах, що дозволить користувачам фінансової інформації оцінити реальний фінансовий стан підприємства і здійснювати прогнози на майбутнє
 
For effective functioning modern enterprises require a flexible measurement systems and analysis of their activities. It is very important from the position of control theoretically to reconsider the methods of accounting science, to develop special methods. In the current economic conditions the valuations has not formed in a complex methodological procedure due to insufficient production of methodological foundations, the uncertainties of laws, functions, and object of research. Valuations itself remains a major task and the condition the further development of accounting, for getting the accurate information.
This article reviews the main theoretical and methodological positions and current legal principles of asset valuation process. I has being proved the necessity to evaluate assets at current (fair) value, which is based on actual market prices, that will allow users of financial information to assess the real financial condition of the company and make predictions for the future.

М. М. Кальченкоаспірант кафедри обліку і аудиту та фінансів, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

СУЧАСНИЙ СТАН ТА СПЕЦИФІКА ЗАЛУЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ АГРОХОЛДИНГАМИ КАПІТАЛУ ЧЕРЕЗ ФОНДОВУ БІРЖУ

M. M. KalchenkoPostgraduate of Accounting, Auditing and Finance Department, SHEE "Kherson State Agrarian University"

CURRENT STATUS AND SPECIFIC INVOLVEMENT OF CAPITAL THROUGH THE STOCK EXCHANGE BY THE  NATIONAL AGRICULTURAL HOLDINGS

Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування та проблемам розвитку фондового ринку, а також специфіці залучення капіталу вітчизняними агрохолдингами. Досліджено зміну структури операцій з цінними паперами на фондовому ринку, капіталізації найбільших агрохолдингів України, а також особливості утворення та аналіз значення показників індексу UXagro та інших параметрів діяльності фондових бірж та ринку загалом за останні роки.
 
The article is devoted to reveal the functioning and problems of the stock market as well as the specifics of raising capital by domestic agricultural holdings. It was researched the  change of the structure of securities transactions in the stock market,  capitalization of the largest agricultural holdings in Ukraine, and especially the formation and analysis of the values of the UXagro index and other parameters of the stock exchanges and the market in general in recent years.

Т. В. Кисільаспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

СТРАТЕГІЯ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ТА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

T. V. Kysilpostgraduate student of the Department of marketing and innovation management, Sumy State University, Sumy

IMPORT-SUBSTITUTION STRATEGY AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY

У статті розглянуто проблемний стан машинобудівних підприємств. Виокремлено загальновідомі стратегії розвитку та формування ефективної економіки на підприємствах. Автором проаналізовано сучасний стан зовнішньоторгівесльного балансу, запропоновано впровадження на підприємствах варіації стратегії маркетингового управляння, а саме стратегії імпортозаміщення. Імпортозаміщення розглядається як чинник впливу на реструктуризацію промислового виробництва. Вперше запропоновано визначення поняття стратегії імпортозаміщення промислового підприємства.
 
The article deals with the problematic state of the machine-building enterprises. Author determined known strategy development and formation of an efficient economy enterprises. The author analyzes the current state of external trade balance proposed introduction to business management marketing strategy variations, such as import substitution strategy. Import substitution is considered as a factor in the impact of restructuring of industrial production. The first time the definition of a strategy of import substitution industrial enterprise.

Т. Г. Кубахк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ДЕРЖАВИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

T. Kubakhdoctor of philosophy (PhD) in Economics, associate Professor, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

INVESTMENT CLIMATE OF COUNTRY: THEORETIC AND PRACTICE

У статті розкрито сутність інвестиційного клімату, інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності держави. Детально розглянуті складові які визначають інвестиційний клімат. Досліджено методики світових рейтингів на основі яких проводять оцінку рівня інвестиційної привабливості держави та стан її інвестиційного клімату. Показано основні тенденції які склались в політичному та економічному середовищі України та яким чином вони впливають на інвестиційний імідж держави. Виявлено недоліки у впроваджуваних реформах та зазначено основні загрози для економічного розвитку держави. Проведене системне дослідження яке дозволило не тільки з’ясувати сучасний стан інвестиційного клімату, а й окреслити основні чинники які сприяють або перешкоджають активізації внутрішнього інвестора та залученню іноземного капіталу у вітчизняну економіку. Визначено основні напрямки інвестиційної політики, що дозволять позитивно вплинути на інвестиційний клімат України.
 
Essence of investment climate, investment attractiveness and competitiveness of the state is exposed in the article. Constituents are in detail considered which determine an investment climate. Investigational the methods of the world ratings on the basis of which conduct the estimation of level of investment attractiveness of the state and state of it investment climate. Basic tendencies are rotined which was folded in the political and economic environment of Ukraine and how they influence on the investment image of the state. Found out failings in the inculcated reforms and basic threats are marked for economic development of the state. System research is conducted which allowed not only to find out the modern state of investment climate but also outline basic factors which promote or hinder activation of internal investor and bringing in of foreign capital in a domestic economy. Certainly basic directions of investment policy, which will allow positively to influence on the investment climate of Ukraine.

С. А. Бульбаздобувач, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МЕРЕЖАХ В ТОРГІВЛІ

S. А. Bulbaapplicant, Kiev national university of trade and economics, Kiev

IMPROVING THE SYSTEM OF BUDGETING IN BUSINESS NETWORKS OF TRADE

У статті розглянуто основні тенденції розвитку бюджетування в підприємницьких мережах в торгівлі. Розглянуто особливості складання бюджетів в корпоративних підприємницьких структурах. Визначено основні етапи формування бюджетів в підприємницьких мережах в торгівлі.
 
The article containes basic trends of development in budgeting of enterprise networks. Main features of budget drawing in corporative enterprise structures are explained. Basic stages of budgeting in trade are defined.

І. І. Вініченкопроф., доктор економічних наук, Дніпропетровський Державний Аграрний УніверситетЛ. І. Ревакандидат сільськогосподарських наук, Дніпропетровський Державний Аграрний Університет

ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВАМ – ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА

I. I. VinichenkoProf., Full Doctor, Dnipropetrovsk State Agrarian University L. I. RevaPh.D., Dnipropetrovsk State Agrarian University

FARM ENTERPRISES - STATE SUPPORT

У статті розглянуто сучасний стан розвитку фермерських господарств Дніпропетровської області і рівня їх державної підтримки за останні декілька років.
 
The article reviews the current state of the farm farms in the Dnipropetrovsk region and level of government support in the past several years.

О. В. Корнухк. е. н., доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. KornuchPh. D. in economics, associate professor, Kryvyi Rih National University

THE STRATEGIC MANAGEMENT OF INNOVATION DEVELOPMENT OF COMPANY

Досліджено різні підходи до визначення сутності стратегії інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано концепцію стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства та напрями інноваційного розвитку підприємства. Визначено взаємозв’язок напрямів інноваційного розвитку підприємства із складовими інтелектуального капіталу підприємства. Обґрунтовано об’єкт та предмет наукових досліджень у сфері стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.
 
It was investigated different approaches to defining the essence of the innovation development strategy of the company. It was proposed the concept of strategic management of innovation development and directions of innovative development of the company. It was defined relationship of directions of innovative development of the company with components of intellectual capital of the company. It was substantiated object and subject of research in strategic management of innovative development of the company.

Ю. Є. Кириловк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Y. E. Kirilovcand. of econ. sciences, associate professor, associate professor of the department of management organizations, Kherson state agrarian university

CLUSTERING AS A TOOL TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMIES IN A GLOBALIZING

У статті узагальнено наукові здобутки та обґрунтовано доцільність створення і функціонування кластерів як інструменту підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації.
 
The paper summarizes the scientific achievements and the expediency of the establishment and functioning of clusters as a tool for improving the competitiveness of the national economy in the context of globalization.

Ю. О. Літковецьк. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

Yu. LitkovetsAssociate Professor, Department of Economics enterprises and corporations, Ternopil National Economic University

PROBLEMS OF MODELLING OF INTEGRAL EFFICIENCY INDEX

У сучасних умовах оцінювання ефективності виробництва проводиться за системою узагальнюючих і часткових показників, які відображають витратний і ресурсний підходи. Доповнено систему оцінювання ефективності виробництва показником ефективності використання інформаційних ресурсів. Досліджено різні групи інтегральних показників ефективності. Розвинуто модель узагальнюючого показника ефективності виробництва шляхом включення такого компоненту, як інформаційний ресурс. Перевагами розробленого інтегрального показника є можливість доповнення його в будь-який момент необхідною кількістю аналітичних коефіцієнтів, що дає змогу оперативно реагувати на зміни середовища. Він дає можливість оцінити та визначити на якому рівні знаходиться ефективність виробництва. Дозволяє обґрунтувати напрямок розвитку підприємства, здатний підтримувати ефективність на високому рівні, або підвищувати її для досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства.
 
In modern conditions of production efficiency evaluation is performed by the system of generalized and partial indicators that reflect the costly and resource approaches. Supplemented assessment system efficiency indicator of the use of information resources. Different groups of integrated performance were investigated. The model summary measure efficiency by incorporating this component as an information resource was developed. The advantages of the developed integrated parameter is complementing at any moment necessary number of analytic coefficients, allowing to quickly respond to changes in the environment. It is allows to evaluate and determine the level of efficiency. It is allows to justify the direction of the company and able to maintain efficiency at a high level, or raise it to a higher level of enterprise competitiveness.

Т. С. Гайдучокк. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирВ. А. Мостепанюкк. с.-г. н., доцент, доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ЕФЕКТИВНЕ ВЕДЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В КОНТЕКСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

T. S. GayduchokCandidate of Economical Science, Associate Professor, Assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, ZhitomirV. A. MostepanyukCandidate of Sciences in Agriculture, Associate Professor, Assistant professor of forest inventory and forest management, Zhytomyr National Agroecological University, Zhitomir

EFFICIENT AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY

У статті розглядається проаналізовано стан сільського господарства та запропоновано заходи щодо ефективного його ведення в контексті продовольчої безпеки.
 
This paper deals with analysis of the state of agriculture and suggested measures for its effective maintenance in the context of food security.

Л. І. Нейковад. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту  зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет харчових технологій, м. КиївК. Р. Манохамагістрант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК НА ЗАКОРДОННІ РИНКИ

L. I. Neykovadoctor of economic Sciences, Professor, Head of the  Department of management of foreign economic activity, National University of food technologies, KyivK. R. Manokhamaster, National University of food technologies, Kyiv

THE PROBLEMS OF ENTERING THE DOMESTIC ENTERPRISES OF MILK PROCESSING SUBCOMPLEX OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX ON THE FOREIGN MARKETS

На основі аналізу сучасного стану підприємств молочної галузі АПК розкрито дві групи причин стримування їх виходу на закордонні ринки які пов’язані з недосконалістю державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності та з гальмуванням експортної діяльності на рівні самих підприємств та запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи державної підтримки українських товаровиробників-експортерів та заходів щодо удосконалення системи менеджменту безпосередньо на рівні підприємств.
 
In the article on the basis of analysis of the current state of public enterprises are analyzed the reasons of their deterrence entry into foreign markets,  including the identification of two groups of causes related to:  imperfect state policy in the sphere of foreign economic activity and the inhibition of the international activity of the enterprises themselves.  Based on this analysis,  recommendations are made to  improve the system of state support for ukrainian exporters and appropriate measures that can improve and accelerate the exit of enterprises to the world markets.

А. В. Хмелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

A. V. KhmelyukPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Dneprodzerzhinsk State Technical University

STATISTICAL EVALUATION OF SMALL BUSINESSES: THE PROBLEM OF INFORMATION PROVIDING

Розкрито особливості формування статистичної інформації щодо малих підприємств з урахуванням змін нормативної бази. Запропоновано шляхи удосконалення статистичного обліку малих підприємств з метою здійснення комплексної статистичної оцінки розвитку малого підприємництва в Україні.
 
The features of the formation of statistical information on small businesses with amendments regulations. The ways of improvement of statistical records of small businesses to implement a comprehensive statistical evaluation of small business in Ukraine.

О. В. Мишкок. е. н., Луцький кооперативний коледж Львівської комерційної академії

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Myshkoc. e. s., Lutsk cooperative college of the Lviv commercial academy

FINANCIAL PLANNING AS A MEANS OF MANAGING THE CASH FLOWS OF THE ENTERPRISE

В роботі розглянуто питання фінансового планування як засобу управління грошовими потоками підприємства. Проаналізовано та уточнено поняття грошового потоку.
 
The article reviews the problem of financial planning as a means of managing the cash flows of the enterprise. Analyzed and clarified the concept of cash flow.

І. А. Крисоватийздобувач Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Krysovatyyresearcher Kyiv National Economic University them. Vadym Hetman

THEORETICAL EXPLICATION OF THE MECHANISM OF TAX REGULATION OF INNOVATION

У статті досліджується механізм податкового регулювання інноваційної діяльності, який є складовою фінансового стимулювання підприємств та повинен орієнтуватися на розвиток національного виробництва та забезпечення сталого макроекономічного зростання. Запропоновано принципи формування механізму податкового регулювання інноваційної діяльності в Україні, серед яких науковості, раціональності, економічності, конкурентності, фінансової вигоди. Визначено основні функції даного механізму – відтворюючу, що полягає у можливостях розширення виробництва та стимуляційну, яка забезпечує конкурентні переваги інноваційно активних суб’єктів на вітчизняному та світовому ринках.  Проаналізовано складові механізму податкового регулювання інноваційної діяльності, досліджено суб’єкт, об’єкт, засоби та цілі застосування даного механізму. Розглянуто системні, комплексні та локальні інструменти податкового регулювання економіки країни, на основі яких має формуватися ефективний механізм регулювання інноваційної діяльності.
 
This article investigates the mechanism of regulation of tax innovation, which is part of the financial incentives and business that should focus on the development of domestic production and sustainable macroeconomic growth. Principles of formation mechanism of tax regulation innovative activity in Ukraine , including science, rationality, efficiency, competitiveness and financial gain. The main features of this mechanism - reproducing that is the ability to expand production and stimulation that provides competitive advantage of innovative business in the domestic and global markets. Analysis of the components of the tax adjustment mechanism innovation, studied the subject , the object , means and goals of using this mechanism. A systematic , comprehensive tools and local tax regulation of the economy, on which is formed an effective regulatory mechanism innovation.

В. Ю. Єдинакк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськТ. С. Єдинакк. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ : УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Iu. IedynakPh.D., Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, DnipropetrovskT. S. IedynakPh.D., Associate Professor, Customs Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

THE FUNCTIONING OF THE CUSTOMS AUDIT IN UKRAINE : THE ADMINISTRATIVE ASPECT

Стаття присвячена питанням побудови організаційних структур управління системою митного аудиту в Україні, її становлення, еволюції та функціонування.
 
The article is devoted to the topic of building the organizational structures of management of customs audit in Ukraine, its formation, evolution and function.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайнуТ. В. Малетамагістрант Київського національного університету технологій та дизайну

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МЕБЛІВ УКРАЇНИ

G. Kostiukcandidate of economic Sciences, assistant professor of management on a Kyiv National University of Technologies and DesignT. Maletamaster on a Kyiv National University of Technologies and Design

BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FURNITURE UKRAINE

У статті розглянуто загальне поняття розвитку та фактори, якими він обумовлений. Запропоновано найбільш точне та повне поняття «розвитку підприємства» з тих, що зустрічаються в науковій літературі. Проаналізовано основні етапи розвитку ринку меблів України, а також динаміку роздрібного товарообороту меблевих підприємств за останні 5 років.
 
The article deals with the general concept of development and the factors that caused it. A most accurate and complete concept of "enterprise development" with those found in the literature. The basic stages of the furniture market of Ukraine and the dynamics of retail turnover of furniture companies in the past 5 years.

К. В. Крисоватааспірант Тернопільського національного економічного університету

ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ МИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Kateryna Krysovatapostgraduate of Ternopil National Economy University

NATIONAL PRACTICE AND MANAGEMENT ISSUES OF FINANCIAL RISK CUSTOMS OF UKRAINE

Проведено дослідження фінансових ризиків митної системи. Досліджено вітчизняну практику та проблематику функціонування діяльності митних органів в сфері управління фінансовими ризиками. Обґрунтовано необхідність удосконалення чинної системи управління митними ризиками в Україні. Розглянуто різні трактування поняття «ризик», а також їх відмінність. Також, вивчено,що для ризику притаманні як об’єктивна, так і суб’єктивна характеристики, причому об’єктивна виражає шкідливий вплив неконтрольованих випадкових подій, суб’єктивна ж ґрунтується на ігноруванні об’єктивного підходу до дійсності. Досліджено результативність проведення пост-митного аудиту Департаментом боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями. Зазначимо, що для України митний пост-аудит є новою та найбільш перспективною формою митного контролю, хоча він є основною складовою митного законодавства європейських країн. Також, у статті, розглянуто негативні фактори, які можуть бути передумовою для вчинення службових і корупційних правопорушень. Зазначено, які завдання можливо вирішити по вдосконаленню системи управління фінансовими ризиками.
 
A study of financial risks of the custom system is undertaken. Home practice and range of problems of functioning of activity of custom authorities are investigational in the sphere of management financial risks. The necessity of improvement of operating control system by custom risks is reasonable for Ukraine. Different interpretations of "risk " as well as their differences. Also studied that the risk inherent in both objective and subjective characteristics , with the objective expresses the harmful effects of uncontrolled random events is subjective based on ignoring the objective approach to reality. Investigated the effectiveness of conducting a post- entry audit by the Department of combat smuggling and customs violations. Note that for Ukraine the Customs post- auditing is a new and most promising form of customs control, although it is an essential part of the customs legislation of European countries. Also , the article considers the negative factors which may be a prerequisite for the commission office and corruption. It is noted that the task can be solved to improve the management of financial risks.

О. В. Ольшанськак. е. н., доц., зав. кафедри Регіональної економіки, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ АГРОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

O. V. OlshanskaPhD in Economics, associate professor, head of department of the Regional economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE THEORETICAL FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT ASSESSMENT OF AGROSOCIAL SYSTEM

В статті визначені теоретичні засади оцінки розвитку агросоціальної системи. Запропонована схема розвитку агросоціальної системи, яка містить економічну, соціальну та екологічну складові. Вперше запропоновано методологію оцінки розвитку агросоціальної системи, що містить три рівні: концептуально-методологічний, модельно-математичний та аналітичний.
 
The paper defines theoretical fundamentals of the development assessment of agrosocial system. For the first time, it is suggested the development scheme of agrosocial system comprising economic, social and environmental components. For the first time, it is suggested methodology of the development assessment of agrosocial system comprising three levels: conceptual- methodological, mathematical-modeling and analytical.

Д. В. Стрoгальаспiрантка кафедри міжнарoднoгo менеджменту, ДВНЗ «Київський нацioнальний екoнoмiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана»

ТЕНДЕНЦІЇ ТА СХЕМИ НАКОПИЧЕННЯ КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОМПАНІЯМИ В ОФШОРНИХ ЗОНАХ

Daryna Strogalpost-graduate student of the faculty "international management" of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

TENDENCIES AND SCHEMES OF CAPITAL WITHDRAWAL FROM DEVELOPING COUNTRIES TO THE DEVELOPED ONES WITH PARTICIPATION OF MNCS AND OFFSHORES

Дана стаття досліджує механізми та причини відтоку капіталу з країн, що розвиваються, у розвинуті країни за участю ТНК та офшорних фінансових центрів. Oб’єктoм дoслiдження статтi є фінанси ТНК в податкових гаванях світу. У результаті проведеного дослідження було встановлено механізми офшорних центрів та сфери концентрації капіталу ТНК у світі.
 
This article makes a research on mechanisms and reasons of capital outflow from some developing countries to the developed countries with participation of MNCs and offshore financial centres. The object of the research are finance of MNCs in some tax havens of the world. In the result of the conducted research there were discovered some mechanism  of offshore centres activity and spheres of MNCs capital's consetration in the world.

О. В. Смирнаасистент кафедри фінансів, КЕІ ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МІСЦЕ ЕМІСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В ФІНАНСОВІЙ СТРАТЕГІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

О. V. Smyrnaassistant of the Department of Finance, Kryvyi Rih Economic Institute of the Kryvyi Rih National University

THE ROLE OF EMISSION POLICY IN THE FINANCIAL STRATEGY OF JOINT-STOCK COMPANY

В статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням місця емісійної політики у фінансовій стратегії акціонерного товариства. Встановлено головні характеристики емісійних цінних паперів. Обґрунтовано зв’язок між ознаками емісійних цінних паперів та сутністю емісійної політики акціонерного товариства. Виокремлено вплив цілей фінансової стратегії акціонерного товариства на формування цілей емісійної політики та їх досягнення за рахунок реалізації відповідних управлінських рішень.
 
This article deals with the questions, connected with the determination of the role of emission policy in the financial strategy of joint-stock company. The main features of equity securities are established. The link between features of equity securities and the essence of emission policy of joint-stock company is grounded. The influence of aims of joint-stock company’s financial strategy on the formation of aims of it’s emission policy is allocated and their implementation trough appropriate management decisions.

В. Р. Крупак. е. н., в. о. доцента кафедри економічної теорії, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

V. R. KrupaPhD, acting associate professor of the department of economic theory, Lviv national agrarian university, Lviv

IMPROVEMENT OF THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO ESTABLISHING OF THE STATE SOCIAL STANDARDS IN UKRAINE

У статті розглянуто проблеми встановлення базових соціальних стандартів – прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в Україні, зокрема визначено основні недоліки існуючої методики їх розрахунку. Обґрунтовано необхідність поглибленої диференціації мінімуму матеріального забезпечення по статевовіковим групам населення з урахуванням місця його проживання. Такий підхід забезпечить практичну реалізацію принципу адресності при проведенні політики соціального захисту населення. Здійснено аналіз світового досвіду встановлення мінімальної зарплати. Запропоновано заходи щодо підвищення величини гарантованих державою соціальних мінімумів в сучасних умовах.
 
The problems of establishing the basic social standards – living wage and minimum wage in Ukraine are considered in the article. In particular, the main drawbacks of its calculation methods are defined. The necessity of wide differentiation of the financial support minimum for age-sex groups of population according to the place of its residence is grounded. This approach will ensure the practical realization of the principle of targeting in the population social protection policy. The international experience in establishing of the minimum wage is analyzed. Some measures to increasing of the value of state-guaranteed social minimums at the present conditions are proposed.

К. Б. Латуновааспірант, Харківський національний університет внутрішніх справ, м. Харків

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

K. B. Latunovapost-graduate, Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MODELING AN EFFECTIVE SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE BANK'S CREDIT RISK

Досліджуються питання стратегічного управління кредитним ризиком банку в сучасних умовах ведення банківського бізнесу. Виокремленні складові елементи (мета, суб'єкти, об'єкт, функції та принципи) стратегічного управління кредитним ризиком банку, а також наочно відображена система стратегічного управління кредитним ризиком з визначенням її етапів, що сприяє всебічному розгляду особливостей оцінювання та управління кредитним ризиком банку у довгостроковій перспективі.
 
Strategic of credit risk management of the bank in today's banking environment has been considered. Isolating the components (objective, subjects, object, features and principles) of strategic management of the bank's credit risk, also the system of strategic management of the bank's credit risk with determination stages, which promotes thorough investigation of features and assessment and management of the bank's credit risk in the long term, has been demonstrated.

А. І. Івановааспірант Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ У СФЕРІ ПОСЛУГ: ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

A. I. Ivanovapost-graduate of Dnipropetrovsk National University Oles Honchar

SALES VOLUMES PLANNING AND ANALYSIS IN SERVICE ENTERPRISES:PARTICULARITIES, PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION

У статті розглянуто особливості планування та аналізу обсягів реалізації на підприємствах сфери послуг. Виявлено, що на підприємствах сфери послуг існує проблема порівняння основних економічних показників різних часових періодів, що пов’язано зі складністю використання натуральних показників і мобільністю зміни асортименту послуг. З урахуванням виявленого на основі кореляційно-регресійного аналізу зв’язку між темпами росту обсягів реалізації та темпами інфляції запропоновано механізм планування й аналізу обсягів наданих послуг, що ґрунтується на коригуванні вартісного показника на індекс інфляції і дозволяє встановити приріст або зниження обсягів реалізації, спричинених дією нецінових факторів. Такий підхід, на відміну від існуючих методик планування та аналізу, дозволяє врахувати особливості діяльності підприємств сфери послуг і встановлювати реальні темпи росту основних економічних показників, а отже, визначати результативність роботи сервісних підприємств.
 
The article deals with the particularities of sales volumes planning and analysis in service enterprises. The problem of main economic indicators comparability was educed, which is explained by the difficulty of using natural units in analysis and mobility of range of services within different time periods. On the basis of correlation and regression analysis the coherence (relation) between sales volumes growth and inflation index was determined. Taking into account the determined relation the mechanism of sales volumes planning and analysis was developed, which is based on adjustment the sales volumes in cost units on the index of inflation and enables to determine the increase or decrease of the index, caused by the impact of non-price factors. This approach, as opposed to existing methodologies of planning and analysis, enables to consider the peculiarities of service enterprises activity, identify real growth of main economic indexes and, thus, determine the effectiveness of service enterprises.

О. В. Котляревськийздобувач кафедри економічної теорії Донецького національного університету

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. KotliarevskyPostgraduate of Department of Economic theory, Donetck National University

PUBLIC MECHANISM OF MOTIVATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

У статті досліджено вплив механізму мотивації підприємницької діяльності на розвиток системи підприємництва. Розкрито сутність інфраструктури мотивації та підтримки підприємницької діяльності. Визначено п’ять головних складових інфраструктури мотивації підприємництва. Виявлено та формалізовано головні інструменти, цілі, напрямки сучасної вітчизняної концепції розвитку підприємництва. Визначено деякі недоліки системи мотивації підприємництва, яка закріплена чинним вітчизняним законодавством. Досліджено та обґрунтовано, що мотивація системи підприємництва повинна охоплювати всі види бізнесу. Формалізовано механізм державної мотивації підприємницької діяльності, який складається із системи з п’яти взаємопов’язаних блоків: блоку правових та інформаційних інструментів, блоку кредитних та фінансових інструментів, блоку стратегічних та загальнонаціональних пріоритетів, блоку інструментів детінізації та легалізації підприємницької діяльності, блоку підтримки розвитку підприємництва.
 
In article influence of the mechanism of motivation of entrepreneurial activity on development of the system of entrepreneurship. Article is devoted to research of the essence of the infrastructure of motivation and support of entrepreneurial activity. In the article identifies five main components of the infrastructure motivation for entrepreneurship. In the article identified and formalized the main tools, objectives, and directions of the modern domestic concept for development of entrepreneurship. The study identified the shortcomings of the system of motivation of entrepreneurship, which is enshrined in the existing national legislation. Article is devoted to the investigation and substantiation of the abstracts that the motivation of the entrepreneurial system should cover all types of businesses. In article formalized mechanism of state motivation of entrepreneurial activity, which consists of a system of five interconnected blocks: the block of legal and informational tools, block credit and financial instruments, the block of strategic and national priorities block instruments of legalization and legalization of business activities, block of support of entrepreneurship development.

С. В. Овчаренкоасистент кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”Т. О. Пожарк. е. н., ст.-викл. кафедри фінансів ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРВИННОГО ПУБЛІЧНОГО РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Svitlana V. Ovcharenkoassistant Department of Finance "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"Tetyana O. PozharPhD, Senior Lecturer, Department of Finance "Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine"

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT MEASURES IN THE AREA OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS ON THE STOCK MARKET OF UKRAINE

У статті окреслено основні перешкоди та суперечності у розвитку операцій первинного публічного розміщення акцій на вітчизняному ринку цінних паперів. Обґрунтована необхідність розроблення системи заходів у сфері регулювання ринку цінних паперів України в контексті забезпечення первинного публічного розміщення акцій вітчизняними емітентами, що дозволить підвищити ефективність проведення таких операцій, забезпечить підприємства необхідним обсягом доступних фінансових ресурсів.
 
This article outlines the main obstacles and contradictions in the operation of initial public offerings on the local stock market. Reasonable necessity to develop a system of measures in the field of securities regulation Ukraine in the context of initial public offerings by domestic issuers, which will increase the efficiency of such operations, the company will provide the necessary amount of available financial resources.

М. В. Колесникк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний університет, м. КиївІ. О. Куцаковаасистент кафедри маркетингу та ресурсозабезпечення, Національний авіаційний університет, м.Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ АУТСОРСИНГОВИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВІАПІДПРИЄМСТВ

Maksym KolesnykPh.D., associate professor, associate professor of marketing and resourcing department, National Aviation University, KyivIryna  Kutsakovaassistant of marketing and resourcing department, National Aviation University, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO CREATING OUTSOURCING AND INTEGRATION BUSINESS MODELS OF AIRLINES

В статті пропонується теоретико-методологічний підхід щодо визначення послідовності формування концептуальних положень для розробки бізнес-моделей авіапідприємств. Для формування першого рівня концепції пропонується застосовувати метод Олександра Остервальда стосовно розробки шаблонів бізнес-моделей. На наступному рівні пропонується формалізувати зв’язки між компонентами, які зазначені в шаблоні. Для визначення природи відповідних зв’язків в роботі систематизовано та запропоновано різні варіанти визначень вітчизняних та іноземних науковців предметних для цієї мети фінансово-економічних відносин. Для формування структури цих зв’язків пропонується застосовувати ідею «3D» моделі піраміди Маджаро. На підставі дослідження практичної діяльності авіапідприємств в роботі запропоновано шаблон для аутсорсингової бізнес-моделі. При розробці враховано матрицю аутсорсингу бізнес-процесів за Стюартом Клеменсом та Майклом Доннелланом. Також в роботі запропоновано шаблон для інтегрованої бізнес-моделі авіапідприємств як принципово іншого підходу для організації авіаційного бізнесу.
 
In the article we offer the theoretical and methodological approach to determine the sequence of conceptual guidelines formation for developing airlines business models. To form the first level of the concept it is offered to use the method of Alexander Osterwalder on developing patterns of business models. The next level is formalization of the relationships between the components specified in the pattern. To determine the nature of the relationships there have been done systematization and were offered various options for definitions of financial and economic relationships given by Ukrainian and foreign scholars. To form the structure of these connections it is offered to apply the idea of «3D» models Madzharo pyramid. Based on the research of airlines practice we offered a pattern for the outsourcing business model. In developing it we take into consideration the matrix of business process outsourcing by Stewart and Michael Clemens Donnellan. Also, the paper presents a pattern for integration business model of airlines as fundamentally different approach to the organization of the aviation business.

М. І. Макаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиТ. О. Мариничасистент кафедри моделювання складних систем, Сумський державний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

M. I. Makarenkodoctor of economics, professor, head of the International economics’ department, Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine, SumyT. O. Marynychassistant lecturer, Sumy State University, Sumy

FEATURES OF THE CURRENCY POLICY MECHANISM OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE UNDER FINANCIAL INSTABILITY

В статті представлено підходи до аналізу механізму реалізації валютної політики НБУ в умовах посилення фінансових дисбалансів в Україні та світі. Розглянуто та проаналізовано основні напрями виявлення та попередження валютної кризи.
 
The paper deals with approaches to analyze the currency policy mechanism of the National bank of Ukraine. Main directions to identify and prevent the foreign exchange crisis are considered.

П. А. Мігунмагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

P. A. MigunMaster student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF PLANNING INNOVATION IN ENTERPRISES

У статті розглядаються основні питання стратегічного планування, зокрема інноваційної діяльності. Наводиться характеристики інноваційного процесу. Досліджується поняття інновації: різні підходи до визначення, джерела утворення та її роль на підприємстві. Розглядаються передумови виникнення явища інновацій. Виокремлюється поняття інноваційного процесу. Відображено взаємозв’язок системи планування інноваційного розвитку підприємства та його глобальними цілями. Визначено головні функції планування, як складової управління, проведено залежність цих функцій та виокремлено підсистеми планування, як самостійні елементи управління. Показано взаємозалежність стратегічного планування, інноваційної діяльності та реалізації, розвитку інноваційного потенціалу, як важливого критерію ефективності існування підприємства. Розгадається алгоритм інтеграції загальної та інноваційної системи стратегій розвитку підприємства. Відображено основні етапи організації інноваційної діяльності на підприємстві.
 
This article discusses the main issues of strategic planning, including innovation. Presents the characteristics of the innovation process. The notion of innovation: different approaches to determining sources of education and its role in the enterprise. Considered predictors of the phenomenon of innovation. Singled out the concept of the innovation process. Displaying relationship of planning innovative development company and its global objectives. Identifies the key functions of planning, as part of management, conducted dependence of these functions are allocated and subsystem planning, as independent controls. Displaying interdependence of strategic planning, innovation and implementation of innovative capacity as an important criterion for the efficiency of enterprise existence. Considered algorithm integrating the overall innovation system and policies of the company. Displaying milestones of innovation in enterprises.

А. В. Ситникстудентка магістратури, факультету економіки та управління, інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

A. V. SitnikMaster's degree student of the faculty of Economics and management, Institute of staff training of State employment service of Ukraine, Kiev

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM

Досліджено, проаналізовано та узагальнено теоретичні засади формування  проблем оцінки ефективності системи управління персоналом. Розглянуто методи оцінки управлінської праці. Проведено аналіз останніх публікацій та досліджень щодо підвищення ефективності системи управління персоналом . Зроблено висновок щодо розвитку аналітичної роботи з оцінки управлінської праці. У статті розкривається природа трудового потенціалу підприємства , а також описуються засоби управління ним.
 
Researched, analyzed and summarized the theoretical basis of formation of the problems of evaluation of the effectiveness of the HR management system. A review of the methods of assessment of managerial work. The analysis of recent publications and research to improve the effectiveness of the HR management system . The conclusion is made about the development of analytical work on the assessment of administrative work. The article reveals the nature of the employment potential of the enterprise , and also describes the management tools for them.

В. В. Матвєєвасистент кафедри менеджменту ЗЕД, Національний університет харчових технологій

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. MatvieievAssistant of the Department of Department of International Management, National University of Food Technologies, Kyiv

METHODS FOR ASSESSING THE COMPETITIVE POTENTIAL OF ENTERPRISES

Розглянуто основні методи і підходи оцінки конкурентного потенціалу підприємства, які використовуються зарубіжними й вітчизняними дослідниками, та надано їх аналіз.
 
Considered the basic methods and approaches for assessing the competitive potential of the enterprises used by foreign and local researchers and presented their analysis.

Б. М. Коропк. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ З ТРАНСКОРДОННИМИ ПАРТНЕРАМИ

B. KoropPhD, Assistant of Department of international economics, Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Chernivtsi

FOREIGN TRADE OF UKRAINE WITH CROSS-BORDER PARTNERS

В статті визначено основні тенденції у розвитку зовнішньої торгівлі України із транскордонними партнерами. Проаналізовано динаміку транскордонної торгівлі, транскордонний вплив на зовнішню торгівлю України. Наведено рейтинг торговельних партнерів, товарну структуру торгівлі. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності співпраці у торговельній сфері із транскордонними партнерами України.
 
In the article the key trends of the development of foreign trade of Ukraine with cross-border partners are determined. The dynamics of cross-border trade and cross-border impact on foreign trade of Ukraine are analyzed. The rating of trading partners and commodity structure of cross-border trade are presented. The main ways of improving cross-border trade of Ukraine are substantiated.

Н. В. Саприкінак. е. н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївД. Г. Хохичк. е. н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПРОЦЕСІ ПОБУДОВИ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. V. SaprykinaPhD., docent of political economy and economic accounting departments SHEE "Vadym Hetman Kyiv National Economic University"D. H. KhokhychPhD., docent of political economy and economic accounting departments SHEE " Vadym Hetman Kyiv National Economic University"

THE ROLE OF GOVERNMENT IN THE PROCESS OF ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM WITHIN THE GLOBALIZATION TREND

У статті розглядаються інновації як головний чинник економічного розвитку у сучасних умовах, аналізується поняття національної економічної системи з точки зору її внутрішньосистемних характеристик, а також досліджується місце держави у складі національної інноваційної системи та основні принципи її діяльності у контексті національного інноваційного розвитку.
 
The article deals with the innovations as the major factor of economic development in the modern conditions, gives the analysis of national innovation system from the side of its intrasystem characteristics. The author presents the research of the government's role in the national innovation system as well as the main principals of its activity in the context of the national innovational development.

Н. Л. ВільчинськаННЦ Інститут аграрної економіки, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

N. L. VilchunskaEducation and scientific Institute of Agricultural Economic, Kyiv

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті розглянуто особливості функціонування молокопереробних підприємств України, виявлено проблеми, з якими вони зустрічаються у процесі здійснення господарської діяльності. Окрему увагу приділено рівню забезпеченості молокопереробних підприємств сировиною, яка визначає вплив на ефективність його розвитку. Досліджено основні закономірності еволюції молокопереробних підприємств. Виявлено невідповідності розвитку за останні десять років, які є результатом реалізації її внутрішнього потенціалу та зовнішнього впливу. Визначені основні тенденції форм об’єднань молокопереробних підприємств, узагальнено їх недоліки і переваги. Проаналізовано динаміку виробництва окремих видів продукції по Україні та по Вінницькій області. Досліджено експортний потенціал молокопереробних підприємств України. Окреслено найбільш суттєві напрями розвитку галузі у світі. Врахування цих тенденцій надає змогу швидше адаптуватися у мінливому зовнішньому середовищі та визначити перспективні можливості подальшого освоєння нових ринків.
 
The peculiarities of the functioning of dairy enterprises in Ukraine revealed the challenges they face in the course of business are defined in the article. Special attention is paid to the level of security of raw milk business, which determines the impact on the efficiency of its development. The basic laws of evolution milk processing plants are investigated. Inconsistencies of the development of the dairy industry of past decade, resulting from the implementation of its internal capacity and external influences are detected. The main trends in forms of associations milk processing plants their advantages and disadvantages are generally. The dynamics of the production of certain products in Ukraine and in the Vinnitsa region are specified. The export potential of dairy enterprises in Ukraine are investigated. The most significant trends of the industry in the world are outlined. Considering these trends allows quickly adapt to a changing environment and to identify promising opportunities for further expansion into new markets.

О. В. Савченкомагістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,  м. КиївВ. П. Соловйовдоктор економ. наук, проф. Національній технічний університет Україні «КПІ», м. Київ

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. SavchenkoMaster, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", KyivV. P. SolovyovDoctor of Economics, Professor, National Technical University of Ukraine "KPI", Kyiv

THE ESSENCE AND COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF FOSTERING INNOVATION IN THE ENTERPRISE

Досліджено сутність поняття організаційно-економічний механізм та описано його роль у стимулюванні інноваційного розвитку підприємства в контексті української ринкової трансформації. Виділено складові мотиваційного механізму інноваційної діяльності організації. Показано форми і методи стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві. Досліджено вплив системи стимулювання на розширення інноваційних можливостей і зміцнення конкурентоспроможності організації.
 
The essence of the concept of organizational-economic mechanism is investigated and its role in stimulating innovative development company is described in the context of Ukrainian market transformation. The components motivational mechanism innovation of the organization is highlighted. The forms and methods of fostering innovation in the enterprise are displayed. The effect of stimulation to enhance innovation capacity and strengthening competitiveness are investigated.

Н. В. Яремчукасистент кафедри організації агробізнесу Вінницького національного аграрного університету

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

N. V. Yaremchukassistant of department of agribusiness organization and hotel-restaurant business, Vinnytsa National Agrarian University

THE METHOD OF ESTIMATION OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY EFFICIENCY IN THE SYSTEM OF GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX

У даній статті визначені основні показники оцінки ефективності управлінської діяльності в системі підприємств зернопродуктового підкомплексу.  Враховуючи багатогалузеву структуру зернопродуктового підкомплексу, було розроблено і апробовано алгоритм дослідження організаційно-економічного механізму управління зернопродуктовим підкомплексом. Наведено систему показників, що використовуються для оцінки ефективності управління сільськогосподарськими підприємствами, що займаються виробництвом і реалізацією зерна. Запропоновано відокремлювати критерії оцінки для визначення економічної ефективності продовольчого та фуражного зерна. Узагальнюючим показником ефективності підприємств зернопродуктового підкомплексу запропоновано використовувати індекс ефективності. Визначено основні функції зернопродуктового підкомплексу, повнота виконання яких слугує в якості критерія для встановлення ефективності організаційно-економічного механізму управління. Запропонована та розглянута система показників для оцінки ефективності управління зернопродуктовим підкомплексом, яка може забезпечити комплексний аналіз ефективності управління останнім та наукове обґрунтування заходів щодо його підвищення на мікро- та макроекономічному рівнях.
 
In this article the basic indexes of estimation of efficiency of administrative activity are certain in the system of enterprises of grain products subcomplex. Taking into account the diversifyed structure of grain products subcomplex, it was developed and approved research algorithm organizationally economic to the mechanism of management. The system of indexes, which are used for the estimation of efficiency management agricultural enterprises which are engaged in a production and realization of grain, is resulted. It is suggested to separate the criteria of estimation for determination of economic efficiency of food and feed-stuff grain. It is suggested to use the index of efficiency the summarizing index of enterprises efficiency of grain products subcomplex.
Certainly basic functions of grain products subcomplex, plenitude of implementation of which serves in quality kriteriya for establishment of efficiency organizationally economic to the management mechanism. Offered and the considered system of indexes for the estimation of management efficiency of grain products subcomplex, which can provide the complex analysis of management efficiency and scientific ground of measures on his increase on mikro- and to macroeconomic levels.

М. М. Гуменюкаспірантка ННЦ „Інститут аграрної економіки”

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М.  Gumenyukpostgraduate student, National Scientific Center „Institute of Agrarian Economics”

PERFECTION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM TO ENSURE THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті розкрито структуру організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств. Вивчено залежність рівня ефективності сільськогосподарського виробництва від впливу елементів організаційно-економічного механізму з застосуванням багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу. Визначено основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств.
 
The article considers the structure of the organizational-economic mechanism to ensure the efficiency of agricultural enterprises. The dependence of the level of efficiency of the agricultural production from exposure to the elements of the organizational-economic mechanism using multivariate regression analysis. Defined the main directions of improvement of the organizational-economic mechanism to ensure the efficiency of agricultural enterprises.

В. В. Жильченковак. э. н., доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права, Донецкого национального технического университета, г. ДонецкД. В. Калетникмагистр 2 курса, Донецкого национального университета, г. Донецк

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ

V. V. ZhylchenkovaCandidate of economic sciences., assistant professor of management and business law, Donetsk National Technical University, DonetskD. V. KaletnykMaster 2 course, Donetsk National University, Donetsk

MANAGING THE COST OF UTILITIES IN UKRAINE

В статье рассмотрено проблемы  жилищно-коммунального хозяйства как важнейшей отрасли экономик, которая обеспечивает непрерывное производство жилищно-коммунальных услуг, формирует качественные показатели среды жизнеобеспечения человека. Эффективность экономических преобразований в жилищно-коммунальной сфере во многом определяется стратегической направленностью системы управления, позволяющей предприятиям ЖКХ адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.
 
In the article the housing and communal services as the most important sector of the economy provides a continuous production of housing services, creates high-quality performance environment life support. The effectiveness of economic reforms in the housing sector is largely determined by the strategic orientation of the management system, which allows municipal utilities to adapt to changing market conditions.

Ю. О. Каспришенстудент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

УКРАЇНА ТА ЄС: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ

J. Kaspryshenstudent, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

UKRAINE AND THE EU : PROSPECTS AND RISKS FOR ENTERPRISES APK UKRAINE

Одним із важливих секторів економіки України у формуванні продовольчої безпеки держави й експортного потенціалу країни є агропромисловий комплекс. Підприємства, що здійснюють переробку сільськогосподарської продукції повинні забезпечувати виробництво високоякісних продуктів харчування для населення, як основного засобу відтворення життєдіяльності людини.
Враховуючи важливе значення АПК в економічному і соціальному зростанні суспільства, виникла необхідність дослідити проблеми підвищення ефективності виробництва і переробки сільськогосподарської продукції з в світлі перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС як засобу підвищення конкурентоздатності української продукції на європейському ринку.
Оскільки Україна задекларувала свій намір вступу до Європейського Союзу, то для забезпечення розширеного відтворення основного капіталу на новій технологічній основі, необхідно подумати про створення сприятливих умов для залучення як внутрішніх, так і іноземних інвестицій та формування заходів щодо співробітництва з ЄС. Ці заходи сприятимуть продовольчій незалежності України, її виходу на світовий і регіональні продовольчі ринки, зростанню економічного й соціального розвитку країни та підвищенню життєвого рівня населення.
 
Agriculture sector - one of the most important sectors of economy of Ukraine in shaping food security and export potential. Agricultural products processing enterprises should ensure production of high quality food for the population, it is the primary means of human reproduction.
The author took into account the importance of agribusiness in economic and social growth of the society. He decided to investigate the problem of improving the efficiency of production and processing of agricultural products, analyzed the prospects of the Association Agreement between Ukraine and the EU. This agreement is a means to enhance the competitiveness of Ukrainian products to the European market.
Ukraine declared its intention to join the European Union. To provide expanded reproduction of capital on a new technological basis, it is necessary to create conditions for attracting both domestic and foreign investment, to form an action plan for cooperation with the EU. These measures will contribute to food independence of Ukraine, its outlet to the world and regional food markets, the growth of economic and social development and improving living standards.

В. О. Сподінастудентка кредитно-економічного факультету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ: СУТНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

V. O. Spodinastudent, Credit and Economics faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

INNOVATIONS AND INVESTMENTS: THE ESSENCE AND INTERRELATION

В  статті розглянуто існуючі підходи до визначення категорій “інвестиції” та “інновації”; було проаналізовано переваги і недоліки цих підходів та наведено найбільш повні і оптимальні, на думку автора, тлумачення категорій, що розглядаються. Також пропонується спосіб організації взаємодії інвестиційної та інноваційної діяльності у підприємництві. Автором створено універсальний та ефективний механізм реалізації інвестиційно-інноваційного процесу підприємства, який слід використовувати при розробці стратегічної політики будь-якого підприємства. В процесі дослідження було проаналізовано сучасний стан інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні. В результаті проведеного дослідження було виявлено явні недоліки інвестиційно-інноваційного політики  на вітчизняних підприємствах та встановлено причини їх виникнення. Наведено шляхи вирішення поданих проблем, як на мікро-, так і на макрорівнях.
 
The article gives a survey of a great variety of approaches to the category of " investment" and " innovation"; merits and demerits of these categories are analysed. It was determined the most complete and optimal interpretation of the outlined concepts as to the author. The way of interaction of investment and innovation activities in entrepreneurship is proposed. The author originates and substanties a versatile and efficient mechanism for implementing investment and innovation process of the enterprise. It should be considered in strategy development of a company. The modern state of innovation and investment activities in Ukraine is shown. The paper deals with the objective faults of investment and innovation policies of the native  enterprises; the reasons of the faults are defined. The solutions to these problems are presented both at the micro-  and macro levels.

Д. О. Волковастудентка, факультет соціології і права, Національний технічний університет “КПІ”, м. Київ

«БІЗНЕС В СТИЛІ ФАНК» В УПРАВЛІННІ УКРАЇНСЬКОЮ РЕКЛАМНОЮ АГЕНЦІЄЮ

D. O. VolkovaStudent, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

«FUNKY BUSINESS» MANAGEMENT IN UKRAINIAN ADVERTISING AGENCIES

Стаття спрямована на визначення чинників управління рекламною діяльністю. Одним із засобів є застосування нестандартних підходів в управлінні діяльністю рекламних агенцій, що за певних умов дає можливість покращити ситуацію та вивести агенцію на новий вищий рівень. В статті приведено приклад застосування підходу до управління, що має назву “бізнес в стилі фанк”. Його авторами є К’єлл Нордстрем та Йонас Ріддерстрале.
 
Статья направлена на определение факторов управления рекламной деятельностью. Одним из средств является применение нестандартных подходов в управлении деятельностью рекламных агентств, что при определенных условиях дает возможность улучшить ситуацию и вывести агентство на новый высокий уровень. В статье приведен пример применения подхода к управлению, под названием "бизнес в стиле фанк". Его авторами являются Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале.

І. І. Ріжокаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури, м. Київ

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛІТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. I. Ryzhokpostgraduate student of the department of management in construction, Kiev national University of construction and architecture, Kyiv

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUAL AND ANALYTICAL TOOLS PREVENT BANKRUPTCIES OF BUILDING COMPANIES

У статті критично осмислюються основні підходи до вибору оптимальних критеріїв оцінки ризику імовірного банкрутства, що склалися в економічній науковій літературі. Представлено сутність банкрутства підприємства. Наведено найпоширеніші методи (економічні моделі) прогнозування банкрутства. Розкрито проблеми використання інструментарію діагностики загрози банкрутства для фінансових аналітиків, що дає змогу власникам та інвесторам підприємств-забудовників своєчасно виявити проблеми, попередити і вжити необхідні заходи щодо оздоровлення фінансового стану і зниження ризику банкрутства. Узагальнено та систематизовано методологічні підходи до прогнозування фінансового стану підприємств із позиції можливого банкрутства. Проаналізовано сучасну практику діагностики ймовірності загрози неплатоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення підходів до оцінювання вірогідності банкрутства будівельних підприємств із використанням інструментарію фінансового менеджменту в контексті використання правових норм, встановлених Податковим та Цивільним кодексом України.
 
The article critically interpreted basic approaches to the selection of optimal criteria for assessing the risk of possible insolvency prevailing economic scientific literature. Presented by the nature of bankruptcy. The most common methods (economic model) predicting bankruptcy. Solved the problem of the use of diagnostic tools for the threat of bankruptcy to financial analysts , allowing owners and investors , businesses developers detect problems , prevent and take necessary steps to improve the financial condition and reduce the risk of bankruptcy. Generalized and systematized methodological approaches to forecasting the financial condition of companies with positions possible bankruptcy . The current practice of diagnostic probability threat of insolvency businesses. Recommendations for the improvement of approaches to the evaluation of the probability of bankruptcy of building companies using the tools of financial management in the context of the application of legal norms established by the Tax and Civil Code of Ukraine.

В. В. Бусареваспирант кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев

РЕЛЕВАНТНОСТЬ  КОНЦЕПЦИЙ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  В БИЗНЕС-ПРОЦЕССНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

V. V. Busarevрostgraduate student in construction management, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

RELEVANCE OF THE CONCEPTS OF BUDGETING IN THE BUSINESS PROCESS ENTERPRISE MANAGEMENT

Статья посвящена организационным вопросам, которые возникают при внедрении модернизированных концепций бюджетного планирования хозяйствующим субъектом. Раскрываются понятия бюджетирования и финансового планирования на предприятии, и определяется их взаимосвязь. Бюджетирование довольно часто приравнивают к финансовому планированию, поэтому был проведен анализ этих понятий, что позволило выделить их специфические признаки и сделать вывод, что бюджетирование и финансовое планирование имеют одинаковый объект действия, период действия, форму представления информации. Но они применяют разные методы формирования финансовых показателей, при этом специфические методы бюджетирования основаны на методах финансового планирования и приобрели их дальнейшее развитие. Особое внимание уделяется задачам, которые необходимо решить для эффективного бюджетного планирования в организации. Традиционное бюджетирование на сегодняшний день рассматривается менеджерами как препятствие для развития, т.к. оно слишком сложно и занимает много времени. В статье рассматриваются модели «безбюджетного управления» в контексте современных концепций финансового менеджмента. В качестве усовершенствованного практично-прикладного инструментария продемонстрировано применение альтернативных моделей бюджетирования: «продвинутое бюджетирование» (Advanced Budgeting), улучшенное бюджетирование (Better Budgeting) и подход к планированию «вне бюджетирования» (Beyond Budgeting), способы их применения и проблемы, возникающие  в процессе их внедрения.
 
The article is devoted to organizational issues that arise when introducing modern concepts of budget planning of the economic entity. The concept of budgeting and financial planning for an enterprise, and is determined by their relationship. Budgeting quite often equated with financial planning, therefore, an analysis was conducted of these concepts, what has allowed to identify their specific characteristics and conclude that the budgeting and financial planning have the same object of the action, the period of validity, form of presentation of information. But they used different methods of formation of financial indices, the specific methods of budgeting based on the methods of financial planning and purchased their further development. Special attention is given to problems that need to be addressed for the effective budget planning in the organization. Traditional budgeting is now seen by managers as an obstacle to development, because it is too complex and time-consuming. The article discusses the model of " without budget management" in the context of modern concepts of financial management. As advanced practical applied instrumentation demonstrates the application of alternative models of budgeting: "advanced budgeting" (Advanced Budgeting, improved budgeting (Better Budgeting and planning approach "beyond budgeting"), ways of applying them and the problems arising in the process of their implementation.

Н. В. Сторожукаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури, м. Київ

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ: АЛГОРИТМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНОЮ БУДІВЕЛЬНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

N. V. Storozhukpostgraduate student of the department of management in construction, Kiev national University of construction and architecture, Kyiv

METHODS OF DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF RISKS: ALGORITHMS AND IMPLEMENTATION PROCEDURES FOR CRISIS MANAGEMENT THE INTEGRATED CONSTRUCTION COMPANY

В статті наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, яке втілене в створенні концепції, що враховує діючі методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і розвиває їх завдяки введенню нових порогових значеннь коефіцієнтів при розрахунку двофакторної моделі ризикового оточення будівельного підприємства.
Вдосконалено методику антисипативного управління, спрямовану на випередження потенційних ризиків внутрішнього та зовнішнього оточення з метою забезпечення максимально можливого рівня підготовки суб'єктів господарювання до усіх можливих подій, які з певним рівнем ймовірності здатні впливати на хід реалізації інвестиційного проекту.  Управління інвестиційним ризиком у підсумку зводитися до визначення найкращого для інвесторів співвідношення між рівнем прибутковості інвестування та ступенем ризику такого інвестування.
 
The article provides theoretical generalization and a new solution of the scientific assessment tasks efficiency of investments taking into account the risks, which is embodied in the creation of the concept, which takes into account the existing methodological approaches to the assessment of efficiency of investments and develops them with the introduction of new threshold values of the coefficients when calculating the two-factor model of the risk environment of the
Improved methods of the  anticipative management, aimed at forestalling potential risks internal and external environments to ensure the widest possible level of training of businesses of all possible events, which with a certain degree of probability are able to influence the course of realization of the investment project. Management of the investment risk in the end reduced to determining the best for investors ratio between the level of profitability of the investment and risk of such investment.

О. П. Швидкак. е. н., доцент кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВИДИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК

O. P. ShvydkaPhD, associate Professor of the Department of economy of enterprises State University «Kyiv national economic University named after Vadym Hetman», Kiev

TYPES OF CONTROLLING THE COMPANY AND THEIR RELATIONSHIP

В статті визначено основні взаємозв’язки стратегічного, тактичного, оперативного та ситуаційного контролінгу. Наведено порівняльну характеристику окремих видів контролінгу. Обґрунтовано цілі та завдання стратегічного та тактичного контролінгу на сучасних підприємствах.
 
In the article certainly basic intercommunications of strategic, tactical, operative and situatioonal kontrolingu. Comparative description of separate types of kontrolingu is resulted. Grounded aims and tasks of strategic and tactical kontrolingu on modern enterprises.

К. В. Пирковамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВИВЕДЕННЯ НА РИНОК УКРАЇНИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

K. V. Pyrkovamaster, Kyiv National University of Technologies and Design

THE INTRODUCTION OF INNOVATION ON THE UKRAINIAN MARKET

Інноваційний розвиток підприємства сьогодні став одним із основних завдань будь-якого керівництва. Прагнення покращити стан компанії, вивести її на світовий ринок потребує впровадження інновацій, які в свою чергу повинні бути економічно і технологічно обґрунтовані. Їх впровадження на підприємстві - складний процес, який складається з великого комплексу змін. Для отримання від них бажаного економічного результату, необхідна ефективна та дієва система управління та збуту продукції.
В роботі буде розглянуто інноваційну арматуру від компанії «Данфосс ТОВ», яка допоможе населенню України економити на опаленні і не мерзнути взимку в своїх квартирах. Визначено її ефективність для населення та ключові ринки збуту.
 
Nowadays innovative enterprise evolution has become one of the key targets for any governance. The aspiration to improve the company’s condition and lead it out on the world market requires the introduction of innovations, which, in their turn, should be economically and technically grounded. Such introduction for any enterprise is a complicated process that is composed of a huge complex of modifications. In order to receive the desired economic outcome from these changes, the company needs an efficient and effective system of management and production distribution.
This paper considers the innovative reinforcement from “Danfoss LLC” company, which will help the Ukrainian population to economize on heating and stop freezing in their own apartments in winter. Its effectiveness for the inhabitants and the key markets are also determined.

О. В. Хадарцевасистент кафедри економіки підприємства та управління персоналу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РЕГІОНАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

O. V. Khadartsevassistant of the Department of Business Economics and Management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

REGIONAL FACTORS OF DEVELOPMENT MARKET OF RESOURCES SAVING

В даній статті розглянуто функціонування ринку ресурсозбереження у аспекті впливу на нього диференціації регіональних чинників. Визначено основні перешкоди, що уповільнюють розвиток ринку ресурсозбереження. Виявлено вплив диференціації характеристик регіонів на результат, через рейтинг енергозбереження областей. Визначено основні завдання розвитку ринку ресурсозбереження регіону, з урахуванням комплексного використання наявного потенціалу регіону. Виділено основні етапи становлення діяльності енергосервісних компаній в Україні. Розглянуто закордонний досвід надання послуг енергозбереження, та надано рекомендації щодо подальшого розвитку ринку ресурсозбереження.
 
The article deals with functioning of market of resource saving in the aspect of influence on him of differentiation of regional factors. Basic obstacles that slow of resource saving market development are certain. Influence of differentiation of descriptions of regions is educed on a result, through rating of energy-savings of areas. Basic tasks to resource saving market region development are certain, taking into account the complex use of present potential of region. The basic stages of becoming of activity of energy service companies are distinguished in Ukraine. Foreign experience of grant of services of energy-savings is considered, and recommendations are given in relation to further market development.

А. О. Музиченкок. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів і природокористування України

АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА ОРЕНДОВАНИХ ЗЕМЛЯХ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. A. MuzichenkoPh.D., assistant professor of accounting, analysis and audit, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ANALYSIS OF CROP PRODUCTION ON LEASED LAND OF DIFFERENT LEGAL TYPES OF ENTITIES

В статті проаналізовано стан виробництва продукції рослинництва, визначено основні фактори які впливають на валове виробництва, визначено основні проблеми в галузі рослинництва, а також запропоновані шляхи їх вирішення.
 
This paper analyzes the crop production, the main factors affecting the gross production, the main problem in the crop, and the proposed solutions.

Л. Г. Богушк. е. н., с. н. с., пр. н. с. ІДСД ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ: НАПРЯМИ ТА ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ

L. BogushPh.D. in Economics, Senior Researcher, Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

SECTOR OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE: TRENDS AND CHALLENGES OF REFORMING AND DEVELOPMENT

Реформування житлово-комунального господарства України, що надає суспільно необхідні та приватні послуги з облаштування матеріально-побутових умов життєдіяльності людської спільноти, передбачає: скорочення відповідних витрат бюджету завдяки конкретизації та адресності у реалізації державних зобов’язань для малозабезпеченого населення і цільових соціальних груп; ствердження прозорого ринку та стимулювання розширення пропозиції послуг, що мають контролюватися державними структурами й іншими організаціями із захисту прав споживачів на відповідність галузевим стандартам; налагодження прямих відносин між споживачами, їх уповноваженими представниками і виробниками послуг на низовому рівні; антимонопольне регулювання ринку, передусім у частині встановлення тарифів на послуги. Ключовими проблемами процесів реформування є: надмірні темпи і масштаби самоусунення держави від функцій з контролю за дотриманням галузевих норм і нормативів якості продукції та послуг, їх екобезпеки, а також захисту прав споживачів у поєднанні із недосконалістю механізмів регулювання конкурентного середовища і ціноутворення в секторах житлового будівництва й комунального обслуговування; гострий брак коштів на реалізацію гарантій та підвищення рівня житлової забезпеченості низькодоходних і соціально вразливих верств.
 
Reforming of Ukrainian housing and communal services, that provides public and private services on the arrangement of material living conditions of the human society, involves: reduction of appropriate budget expenditures through concrete definition and targeting in the implementation of government commitments for vulnerable population and determined social groups; strengthening of transparent market and stimulation of the expansion of service offerings, that that must be controlled by government agencies and other organizations for the consumers protection in accordance with sectoral production standards; establishment of direct relationships between consumers, their authorized representatives and producers of services at the basic level of their consumption; antitrust market regulation, especially in the setting of tariffs for services. Key problems of reforming processes are: excessive rates and scale of the removal of state functions to monitor compliance with sectoral norms and standards of products and services quality, their environmental safety and consumer protection combined with imperfect mechanisms of regulation of competitive environment and pricing in the sectors of housing construction and communal services; acute shortage of funds for the implementation of guarantees and increasing the level of housing provision of low income and socially vulnerable strata.

О. І. Медяникаспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва й архітектури, м. Київ

МОДИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

E. I. Medyanikpostgraduate student of the department of management in construction, Kiev national University of construction and architecture, Kyiv

MODIFICATION OF ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL TOOLS EVALUATION OF ECONOMIC BEHAVIOR AND COMPETITIVENESS OF THE CONSTRUCTION COMPANY

Стаття є відображенням спрямування досліджень на створення прикладної методики оцінювання інвестором та замовником будівельного проекту конкурентоспроможності будівельних організацій, що претендують в процесі тендерів на участь в проекті в якості виконавців підготовчих, будівельних та спеціальних робіт.
Для побудови нової, проектно- та галузево-спрямованої моделі діагностики стану конкурентоспроможності будівельних організацій було раціонально сполучено : проектно-цільовий, вартісний та іміджевий підходи, методи аналізу ієрархій та нечіткої логіки.
В результаті одержано: нову ієрархічну систему параметрів конкурентоспроможності будівельних організацій-виконавців проекту та семантичну шкалу її оцінки. Застосований в моделі новий склад параметрів дозволяє оцінити різні складові та чинники конкурентоспроможності, виявити порівняльні конкурентні економічні, функціонально-технічні та іміджеві переваги будівельного підприємства як підрядника в будівельному проекті.
 
Article is a reflection of the directions of researches on creation of the applied methodology for assessing the investor and client of the construction project of the competitiveness of the construction companies claiming in the course of tenders on the participation of the project preparation, construction and special works.
To build a new, design - and branch-oriented model of diagnostics of the state of competitiveness of the building organizations was rational involves : design and target, cost, and fashion approaches, methods of analysis of hierarchies and fuzzy logic.
The result: a new hierarchical system of parameters of competitiveness of the building organizations-executors of the project and semantic scale of assessment. Applied in the model of the new composition of the parameters allows to evaluate the various components and factors of competitiveness, identify comparative competitive economic, functional, technical and image advantages of a construction company as a contractor in the construction project.

В. В. Юрченкок. е. н., директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України, м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. ВЕКТОРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

V. V. YurchenkoРhD, Director of the Center of training and retraining of the managerial personnel of the bodies of State tax service of Ukraine, Kiev

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND HARMONIZATION OF TAX SYSTEMS OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. VECTORS FOR UKRAINE

В статті розглядаються напрями та динаміка міждержавного співробітництва у податковій сфері в умовах поглиблення глобалізації світової економіки. Проаналізовані особливості гармонізації податкових систем та пріоритети оподаткування в країнах – «старих» і «нових» членах Європейського Союзу. Висвітлені основні напрями адаптації вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил Європейської практики.
 
The article examines the directions and dynamics of interstate cooperation in the tax sphere in the conditions of the increasing globalization of the world economy. The features of harmonization of tax systems and priorities of taxation in the countries of the «old» and «new» member States of the European Union. Highlights of adaptation of Ukraine's tax system generally accepted norms and rules of the European practice.

М. В. Площикздобувач, Національний університеті біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ СПОЖИВАННЯ КАВОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ ДОБРОБУТУ СУСПІЛЬСТВА ВІД ЗМІНИ КОН’ЮНКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КАВИ

M. Ploshchykresearcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

FORECASTING OF CONSUMPTION VOLUME OF COFFEE PRODUCTS IN UKRAINE AND SIMULATION OF GENERAL ECONOMIC EFFECT TO THE WELFARE OF SOCIETY FROM CHANGES IN MARKET CONDITIONS OF COFFEE IN UKRAINE

У статті здійснено прогнозування обсягів споживання кави на період до 2015 р. за песимістичним, реалістичним, оптимістичними сценаріями розвитку українського ринку кави та встановлено його ймовірну ємність на зазначену перспективу. Оцінено існуючий вплив ринку кави на зміни доходів держави, обсяги виробничого і споживчого надлишків та зміни у виробництві й споживанні. Встановлено загальний економічний ефект від функціонування ринку кави в Україні. Відзначено, що зміни на ринку внаслідок цінових коливань, зміни курсу валют, а також, внаслідок прийняття тих чи інших рішень країнами-виробниками або споживачами щодо лібералізації або ж, навпаки, протекціонізму внутрішнього ринку суттєво впливають на рівень добробуту суспільства. Здійснено ряд узагальнюючих висновків щодо впливу окремих чинників на добробут суспільства.
 
The author has made forecasting of coffee consumption in Ukraine in 2015 year using pessimistic, realistic and optimistic scenarios and established a possible capacity of the coffee market in Ukraine in a specified year. Reviewed the current impact of the coffee market to changes in state revenue, production volume, consumer surplus and changes in production or consumption. Was found total economic effect on the functioning of the coffee market in Ukraine. Was made a number of general conclusions about the impact of certain factors on the welfare of society.

І. В. Левицькад. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

СИСТЕМА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

I. V. LevytskaPhD, Associate Professor, Head of Department of Tourism, hotel and restaurant business, Vinnitsa Trade and Economics Institute KNTEY

THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE VINNYTSA REGION IN THE CONTEXT OF THE CLUSTER APPROACH

Обґрунтовано доцільність створення регіональних туристських центрів, об’єднаних загальними туристсько-рекреаційними ресурсами, що дозволить добитися ефекту синергії при реалізації регіональної туристської політики, яка має бути націлена на створення нових конкурентних переваг і підтримці вже існуючих; доведено, що функціонування таких центрів повинно здійснюватись на основі партнерства усіх сторін зацікавлених у розвитку туризму в регіоні.

Studies the feasibility of establishing regional tourist centers, united by common recreational resources that will achieve synergy in the implementation of regional tourism policy, which should be aimed at creating new competitive advantages and support of existing, proven that the operation of such centers should be made to from all stakeholders interested in the development of tourism in the region.

О. К. Абесіноваст. викладач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВИБУТТЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ ПЛИННІСТЮ КАДРІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Abesinovalecturer in accounting in the credit and fiscal institutions and economic analysis of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF MOTIVATIONAL STRUCTURE OF DISMISSAL OF STAFF AND ITS INFLUENCE ON MANAGEMENT OF PERSONNEL

В статті визначені складові аналізу управління плинністю кадрів. Встановлено, що аналіз управління плинністю персоналу пов'язаний з визначенням мотиваційної структури вибуття кадрів. Проаналізована мотиваційна структура вибуття персоналу та визначений її вплив на управління плинністю кадрів підприємства. Доведено, необхідність проведення аналізу поточного мотиваційного профілю персоналу для роботи над підвищенням ефективності системи управління персоналом в цілому, і управлінням плинністю персоналу зокрема. Обґрунтована необхідність комплексного аналізу корпоративної культури підприємства, як невід’ємної складової аналізу мотиваційного профілю персоналу.

Іn this article, designated components analysis management of personnel. Analyzed the motivational structure of dismissal of staff and to determined by its effect on the brain drain. It was established that the analysis of management personnel turnover is associated with the definition of motivational patterns disposal personnel. Proved need to analyze the current motivational profile of personnel to work on improving the effectiveness of human resource management in general, and in particular the management of staff turnover. The was need for a comprehensive analysis of corporate culture of the company as an integral part of the analysis of the motivational profile of staff.

Н. В. Семенченкод. е. н., доц. Національного технічного університету України «КПІ»О. С. Морозаспірант Національного технічного університету України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. V. SemenchenkoDoctor of Economics., docent, National Technical University of Ukraine “KPI”O. S. Morozpostgrad, National Technical University of Ukraine “KPI”

FORMATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Статья анализирует основные особенности построения инновационной политики промышленного предприятия, направленные на формирование инновационного развития. В работе рассмотрено два основных направления инновационной политики: инерционное и активное. Авторами предложено универсальную систему этапов построения инновационной политики промышленного предприятия.

Article analyzes the main design features of the industrial enterprise innovation policy aimed towards innovation development. It was considered two main directions of innovation policy: inertial and active. It was proposed by authors an universal system of formation an innovative policy of industrial enterprise.

Т. Є. Іваницькаасистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, аспірантка, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. E. Ivanytskathe assistant, an aspirant, «Prydneprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture» Dnepropetrovsk

ENVIRONMENTAL EFFECTS AT ENSURING MANAGEMENT EFFICIENCY CONSTRUCTION ENTERPRISES

У статті наведено підхід до проведення оцінки впливу зовнішнього середовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством, визначено вплив макросередовища та мезосередовища на забезпечення ефективності управління будівельним підприємством та на основі визначених коефіцієнтів було розраховано скореговані комплексні показники забезпечення ефективності управління будівельним підприємством.

The article contains an approach to assess the impact of the environment to provide management efficiency construction enterprise, the influence of macro and mezo environment to ensure effective management and construction enterprise based on certain coefficients were calculated corrected complex values ensure efficiency management of construction enterprise.

К. С. Жадькодоктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровської державної фінансової академії

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

K. S. ZhadkoPhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

THEORETICAL QUESTIONS OF ORGANIZATION OF ACCOUNTING SYSTEMS AND MANAGEMENT AT ENTERPRISES

В статті розглядаються теоретичні питання організації сучасних інформаційних систем обліку та їх роль для системи управління на підприємствах різних форм власності
 
The article considers the theoretical issues of organization of modern information systems of accounting for and their role in the management system at enterprises of different forms of ownership.

О. В. Черевкод. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

РЕЙДЕРСТВО ЯК ОДНА З СЕРЙОЗНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА

A. CherevkoPh.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

RAIDING AS ONE OF THE MAJOR THREATS TO ECONOMIC SECURITY COMPANY

У статті зроблена спроба уточнення існуючого визначення термінів, котрі використовуються в дослідженні легальних і нелегальних процесів злиття та поглинання фірм. Розкрито особливості рейдерства в сучасній вітчизняній економіці з позиції безпеки підприємства. Досліджено схему рейдерського захоплення підприємства та можливі протидії йому.
 
This paper attempts to clarify the existing definitions of terms that are used in the study of legal and illegal mergers and acquisitions firm. The features of raiding in modern domestic economy from the standpoint of security. Scheme investigated the seizure of the company and may counteract it.

Г. О. Березокаспірант кафедри міжнародної економіки Національний університет водного господарства та природокористування

ПРІОРИТЕТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

A. Berezyukpostgraduate student of the Department of international Economics National University of water management and nature resources use

PRIORITY SOCIAL INVESTMENT ENTERPRISES IN THE SERVICE SECTOR ON THE BASIS OF AN ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVENESS

У статті представлено авторську економетричну модель яка урівноважує оцінку ефективності залучення соціальних інвестицій з урахуванням рівною мірою як вигоди підприємства так і вигоди громадськості від практик соціального інвестування.

The article presents the author's econometric model balances the evaluation of the effectiveness of attracting social investment with regard to equally benefit the company and the benefits to the public from practices of social investment.

А. В. Богославськак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

A. BogoslavskaPhD of economic sciences, assistant professor of іnternational еconomics, Mykolayiv National University VA Sukhomlynsky

EVALUATION OF THE ECONOMIC AREAS OF NATURAL RESERVE FUND UKRAINE

У статті проведено оцінку економічної діяльності територій природно-заповідного фонду України. Період дослідження охоплює 2010-2013 роки. Проаналізовано чисельність та склад трудових ресурсів за об’єктами природно-заповідного фонду та за органами державного управління; забезпеченість заповідників та національних природних парків України трудовими ресурсами; розподіл витрат на утримання заповідників та національних природних парків в Україні; склад та структура витрат на утримання заповідників та національних природних парків України в 2013 році за об’єктами природно-заповідного фонду, за органами державного управління та за регіонами; питомі витрати на утримання заповідників та національних природних парків України в 2013 році за об’єктами природно-заповідного фонду, за органами державного управління та за регіонами; обсяг витрат на утримання об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення в Україні; економічні показники діяльності заповідників та національних природних парків України у тому числі за користувачами. У результаті дослідження зроблено висновки про динаміку, тенденції та закономірності економічної діяльності територій природно-заповідного фонду України. Зроблені висновки дозволяють встановити рівень ефективності функціонування, визначити параметри оптимізації еколого-економічної структури та напрями удосконалення рекреаційного споживання ресурсів природно-заповідного фонду.
 
This article provides an assessment of economic activity areas of natural reserve fund Ukraine. Research period covers 2010-2013. Analyzed the number and composition of human resources for the objects of nature reserve fund and for public administrations; availability of reserves and national parks Ukraine workforce; allocation of the cost of maintaining reserves and national parks in Ukraine; composition and structure of the cost of maintaining reserves and national parks in 2013 Ukraine of objects of natural reserve fund for the state administration and by region; unit costs of maintaining reserves and national parks in 2013 Ukraine of objects of natural reserve fund for the state administration and by region; expenditure on maintenance of natural reserve fund of national importance in Ukraine; economic performance reserves and national parks in Ukraine including users. The study conclusions about the dynamics, trends and patterns of economic activity areas of natural reserve fund Ukraine. Conclusions can establish the level of efficiency of operation, determine the optimization settings ecological and economic structure and improving recreational areas of consumption of natural reserve fund.

В. Я. Швецьдокт. екон. наук, проф., Національний гірничий університетГ. В. Бондаренкоаспирант, Національний гірничий університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗБИТКОВОСТІ ШАХТИ

V. Y. ShvetsDoctor of Technical Sciences, professor, National mining universityG. V. Bondarenkoaspirant, National mining university

EFFICIENCY EVALUATION OF LEVEL DECREASING OF MINES' LOSS

Аналізуючи літературу, яка описує питання подальшої експлуатації збиткових шахт, помічена певна тенденція, яку з відомою часткою узагальнення можна сформулювати як раціональне використання ресурсів і збільшення фондовіддачі при підтримці зростання обсягів видобутку. Зроблений аналіз економічної бази, яка полягає в наступному: у собівартості товарного вугілля велику частку складають умовно-постійні витрати, стійке зростання обсягів видобутку призводить до зниження собівартості і як наслідок підвищення рентабельності виробництва.
У статті запропоновані методичні підходи щодо оцінки доцільності додаткового інвестування збиткових шахт та диверсифікації виробництва з позиції підвищення економічного потенціалу конкретного вуглепромислового регіону, запропоновані моделі визначення границь потужності збиткових шахт з відповідною оцінкою ефективності державної підтримки та можливість якої модернізації можуть визначити інвестори (у тому числі держава) з урахуванням доступних джерел фінансування.
 
Analyzing the literature that describes the issue of further operation of unprofitable mines, we noticed a certain trend that with a certain degree of generalization can be formulated as a rational use of resources and an increase in capital while maintaining growth in production. We made analysis of the economic base, which is in follows: in cost of trade coal is a large proportion of relatively-constant costs,a steady increase in output leads to lower costs and consequently to improve manufacturing profitability.
We propose in the article the methodological approaches to rating the feasibility of additional investments of unprofitable mines and the diversification of production from a position of increasing the economic potential of a particular coal-producing region, the proposed model for determining the boundaries of unprofitable mines capacity with appropriate evaluation of the effectiveness of state support and the opportunity which modernization can be identified by investors (including the state) on the basis of available sources of funding.

К. А. Ревікааспірант, Донецький державний університет управління МОН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Christina A. Revikagraduate student, Donetsk State University of Management Education of Ukraine

CONCEPTUAL OF IMPROVEMENT MECHANISM OF STRUCTURAL POLICY FOR EXTERNAL SECTOR OF NATIONAL ECONOMY

У статті сформульовано концептуальні засади механізму реалізації структурної політики у сфері зовнішніх зв’язків, які базуються на сукупності нормативно-правових, економічних і організаційно-управлінських інститутів, спрямованих на виконання цілей і завдань органів державної влади при безпосередній участі органів місцевого самоврядування по економіко-соціальному розвитку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які забезпечують формування конкурентоспроможної господарської системи в сфері зовнішніх зв’язків держави. Також дістало подальшого розвитку групування чинників реалізації структурної політики держави, які, на відміну від існуючих класифікацій, систематизовані на основі виділення їх змістових характеристик та напряму впливу (позитивний/негативний вплив, прямої/непрямої дії), що дає змогу розробити механізм побудови раціональної структури економіки.
 
In the paper formulated conceptual basis of the mechanism of implementation of structural policy in external relations that are based on a combination of legal, economic and organizational and administrative institutions designed to implement the goals and objectives of public authorities with the direct participation of local governments in economic and social development of international economic activity subjects which provide the formation of a competitive economic system in the field of external relations of the state. Also had received further development grouping factors of implementation of government structural policy, which, unlike existing classifications, structured on the basis of the selection of content characteristics and direction of impact (positive / negative impact, direct / indirect action) that allows to develop a mechanism for constructing a rational economic structure.

В. О. Козловааспірант кафедри «Облік, аналіз і аудит» Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградского

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. A. Kozlovapostgraduate, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE DEPOSITARY SYSTEM OF UKRAINE

В роботі розглянуто основні етапи розвитку національних депозитарних систем. Досліджено сучасні тенденції на українському фондовому ринку, діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг зі зберігання та обліку цінних паперів. Розглянуто характеристики, що визначають сутність категорії «депозитарій», та запропоновано формулювання даного понятійного інструментарію. Доведено, що в Україні склалися умови, коли всупереч потребам фондового ринку, депозитарні інститути не в змозі виконувати властиві їм функції ефективно. В економічно розвинутих країнах світу обіг цінних паперів характеризується функціонуванням центральних депозитаріїв цінних паперів і високим рівнем розвитку автоматизованих систем клірингу та розрахунків. Підкреслено, що після введення в дію Закону про депозитарну систему розпочнеться розбудова депозитарного забезпечення і в Україні. Доведено, що в такому разі система депозитарного обліку цінних паперів буде мати необхідний вигляд: вищий рівень - Центральний депозитарій України та Національний банк України (щодо державних цінних паперів); середній рівень - депозитарні установи; нижній рівень - депоненти. Вказано, що наявність єдиного депозитарію в країні зробить депозитарну систему більш зрозумілою для іноземних інвесторів, що особливо важливо в умовах тяжіння української фінансово-економічної системи до зарубіжного інвестування.
 
In the article the basic stages of development of the national depositary systems are in-process considered. Investigational modern tendencies at the Ukrainian fund market, activity of professional participants of the depositary system of Ukraine and National bank of Ukraine in relation to the grant of services in storage and account of securities. Descriptions which determine essence of category «depositary» are considered, and formulation of this concept tool is offered. It is well-proven that in Ukraine there were terms when, despite the necessities of fund market, depositary institutes are unable to execute incident to them functions effectively. In the economic developed countries of the world the appeal of securities is characterized functioning of central depositaries of securities and high level of development of CASS of clearing and calculations. Underline, that after introduction in an action of Law on the depositary system will begin re-erecting of the depositary providing and in Ukraine. It is well-proven that at that rate the system of depositary account of securities will have a necessary kind: a higher level is the Central depositary of Ukraine and National bank of Ukraine (in relation to state securities); a middle level is depositary establishments; a lower level is depositors. It is indicated that the presence of the unique depositary in a country will do the depositary system more clear for foreign investors, that it is especially important in the conditions of gravitation of the Ukrainian economics system to the foreign investing.

О. Є. Кузьміндоктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»А. М. Дідиккандидат економічних наук, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національний університет «Львівська політехніка»

МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З АНАЛІЗУВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВАЖЕЛІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІВЕКТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Oleg KuzminPhD (Economics), Professor, Director of Educational-scientific Institute of Economics and Management Lviv Polytechnic National UniversityAndrii DidykPhD (Economics), Searcher Lviv Polytechnic National University

METHODICAL FRAMEWORKS OF ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL AND ECONOMIC LEVERAGES ON PROVIDING MULTI-VECTOR DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

О. Е. Кузьминдоктор экономических наук, профессор, директор Учебно-научного института экономики и менеджмента предприятий, Национальный университет «Львовская политехника»А. Н. Дидыккандидат экономических наук, соискатель кафедры менеджмента и международного предпринимательства, Национальный университет «Львовская политехника»

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО АНАЛИЗУ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЫЧАГОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИВЕКТОРНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

У статті розглянуто вплив соціально-економічних важелів на забезпечення полівекторного розвитку підприємств з позиції використання різних прийомів та методів. За результатами цього обґрунтовано доцільність аналізування такого впливу шляхом використання множинної регресії. Причому, за залежну змінну (результуючий показник) обрано величину чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Перелік факторних ознак сформовано з урахуванням виокремленої типології соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку підприємств за змістом та з урахуванням результатів проведеного опитування на предмет виокремлення ключових індикаторів з-поміж певного переліку, які найбільше можна ототожнити з конкретним таким соціально-економічним важелем.

The article considers the influence of social and economic leverages on providing multi-vector development of enterprises from the standpoint of application different instruments and methods. As a result, the authors have substantiated the expediency of analysis of such influence through application of multiple regression method. An amount of net revenue has been selected as a dependent variable (a resultative variable). The formed list of factor features is based on the indicated typology of social and economic leverages of providing multi-vector development of enterprises. The social and economic leverages in the typology are classified according to their sense and results of a conducted survey aimed at selection of key indicators, which may be most of all identified with such a social and economic leverage, among particular indicators.

В статье рассмотрено влияние социально-экономических рычагов на обеспечение поливекторного развития предприятий с позиции использования различных приемов и методов. По результатам этого обоснована целесообразность анализа такого влияния путем использования множественной регрессии. Причем, по зависимую переменную (результирующий показатель) избран чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг). Перечень факторных признаков сформирован с учетом выделенной типологии социально-экономических рычагов обеспечения поливекторного развития предприятий по содержанию и с учетом результатов проведенного опроса на предмет выделения ключевых индикаторов среди определенного перечня, которые наиболее можно отождествить с конкретным таким социально-экономическим рычагом.

А. В. Кулінськак. держ. упр., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Anzhela KulinskaPhD, assistant professor of marketing and management  department, Donetsk National University of Economics and Trade  named after M. Tugan-Baranovsky

THE PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPORT OF SUBJECTS NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

У статті розглянуто і з’ясовано основні проблеми фінансового забезпечення суб’єктів національної економіки та запропоновано рекомендації, спрямовані на розвиток національного господарства на основі вдосконалення фінансово-кредитного механізму державного управління.
 
The article describes and clarifies the main problems of financial support of subjects of national economy and offers recommendations aimed at the development of the national economy by improving financial and credit mechanism of state administration.

В. В. Ліщукаспірант, Київський національний університет технологій і дизайну

МІСЦЕ КОНЦЕПЦІЇ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У ТЕОРІЇ КАПІТАЛУ

V. Lishchuka graduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

LOCATION CONCEPT OF THE FOREIGN CAPITAL IN THE THEORY OF THE CAPITAL

Досліджено існуючі теорії капіталу та виокремлено два підходи до їх вивчення: загальний та індивідуальний. В межах загального підходу досліджено наступні концепції: грошову, натуралістичну, системну та узагальнюючу. В межах індивідуального підходу були визначені наступні концепції: монетаристську, людського капіталу, інтелектуального капіталу та іноземного капіталу. Систематизовано положення концепції іноземного капіталу, яка передбачає використання різних форм, засобів та механізмів для залучення іноземного капіталу.

The existing theory of capital and singled out two approaches to their study : general and individual. Within the overall approach is investigated following concepts: cash, naturalistic, systematic and generalized. Within individual approach identified the following concepts: monetary, human capital, intellectual capital and foreign capital. Systematized of the concept of foreign capital, which involves the use of various forms, means and mechanisms to attract foreign capital.

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Луганськ

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАЙНЯТІСТЮ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

I. V. ZablodskaDocent of e.s., professor, a director of Lugansk branch of the Institute of economic and legal researches of the NAS in Ukraine, city Luhansk

INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF THE STATE ADMINISTRATION EMPLOYMENT POPULATION IN UKRAINE

У статті наведено результати опитування керівників підприємств з метою визначення перспективних професій та дослідження ринку праці на прикладі Луганського регіону. Запропоновано створення центру професійно-технічної освіти та визначено його місце в інфраструктурі управління зайнятістю населення в Україні. Означено основні функції центру, принципи і пріоритетні галузі у регіоні. З'ясовано, що при державному управлінні зайнятістю населення не слід забувати про встановлення квоти та бронювання робочих місць. Доведено, що інфраструктура державного управління зайнятістю населення в Україні потребує поширення.

In the article the results of leaders enterprises questioning are noticed with the purpose of the perspective professions determination, the market labour research on the example of the Lugansk region. Creation of the professionally and technically education Lugansk center is offered and its place is certain in the infrastructure of employment management population in Ukraine. The basic functions of the center, the principles and priority industries are marked in a region. It is found out, that at the state administration of the employment population in Ukraine it is not necessary to forget about establishment of quota and reservation of workplaces. It is led to that the infrastructure of the state employment population administration in Ukraine needs the solution.

П. В. Воронжакасистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

P. V. VoronzakAssistant, department of аccounting, analysis and audit Odessa National Polytechnic University, Odessa

TYPOLOGY OF ORGANIZATIONAL STRATEGY INNOVATIVE TOOLS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті обґрунтовано змістовність та типологію організаційно-економічного інструментарію стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства, запропоновано класифікацію, що має покрокову прив’язка до життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку, та її ознаки. Надано характеристику основних аналітичних інструментів, застосовних на різних кроках життєвого циклу стратегії інноваційного розвитку.
 
In the article the pithiness and typology of organizational and economic tools strategy of innovative development of industrial enterprises classification, which has incremental binding to the life cycle of innovation development strategy and its features. Contained description of the main analytical tools applicable in different steps of the life cycle strategy of innovative development.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"