Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2012

І. Я. Погрібнийд. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету

ЕКОНОМІКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ УМОВ ПЕРЕРОБКИ

В статті досліджена економіка переробки твердих побутових відходів в сучасних умовах. Проведено аналіз витрат і доходів при застосуванні різних технологій переробки. Показано, що для забезпечення окупності інвестицій і отримання прибутку доцільним є застосування сучасних технологій піролізу і будівництво енергоспоживаючих підприємств поряд з сміттєпереробними.

The paper investigates the economics of solid waste processing under current conditions. The analysis of costs and benefits when applying different processing technologies performed. It is shown that for return of investments and obtaining of profit application of modern technologies of pyrolysis is advisable and building energy-consuming enterprises along with waste recycling.

Н. І. Демчукк .е. н., доцент кафедри фінансів,  Дніпропетровський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджується інституційна організація банківського сектора економіки з позицій інституціоналізму. Наводяться відмінності між інституційним середовищем та інституційною структурою, а також їх авторське визначення. Наведено підходи до визначення основних категорій інституціоналізму – інституцій, організацій, інститутів і органів, досліджено їх взаємозв’язок. Розроблено понятійно-методичну модель інституцій банківського сектора економіки.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

В статті розглянуто методи прогнозування доходів місцевих бюджетів. Досліджено динаміку та проведено прогноз показника загального фонду місцевих бюджетів Запорізької області.
 
Methods of income forecasting of local budgets are considered in the article. Dynamics is researched and indicator forecast of general fund of local budget in Zaporishshya region is carried out.

Г. М. Шамотак. е. н., старший викладач кафедри фінансів,  ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України, м. СумиТ. В. Федіркобакалавр,  ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

КРИЗА КЛАСИЧНОГО МАРКЕТИНГУ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОНЦЕПЦІЙ МІЖНАРОДНИМИ ФІРМАМИ

В статті наведено та обґрунтовано причини виникнення кризи основних засад класичного маркетингу, визначено фактори, що сприяють переходу міжнародних фірм до застосування альтернативних маркетингових концепцій, а також запропоновано механізм їх комплексного використання в контексті останніх тенденцій розвитку світового ринку.
 
The article describes and substantiates causes of crisis of the classical marketing fundamental principles, indicates factors that contribute international firms to transit to alternative marketing concepts use, and proposes the mechanism of their integrated use in the context of recent trends of the global market.

Л. С. Крючкок. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА – СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ

Розглянуто питання сутності та необхідності системного аналізу фінансового стану підприємства, а також методи, принципи і методики аналізу фінансового стану підприємств та пропозиції щодо їх удосконалення.
 
The question of essence and necessity of analysis of the systems of the financial state of enterprise, and also methods, principles and methodologies of analysis of the financial state of enterprises and suggestion, is considered in relation to their improvement.

К. О. Богатирьовк. п. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут», м. Херсон

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Досліджено засади формування механізмів розвитку конкурентоспроможності трудового потенціалу на регіональному рівні. Обґрунтовано цілі та напрямки регіональної політики розвитку трудового потенціалу, визначено основні складові механізму підвищення його конкурентоздатності.
 
Studied the principles of formation mechanisms of competitive employment potential at the regional level. Grounded goals and directions of regional development policy of labor potential, the basic elements of the mechanism to increase its competitiveness.

Л. Г. Богушк. е. н., с. н. с., пр. н. с.,  Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

ПОТЕНЦІАЛ ТА СОЦІАЛЬНІ ОРІЄНТИРИ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Досліджено особливості та перспективи соціально-економічного розвитку регіонів України у контексті оптимізації їх потенціалу щодо розв’язання нагальних проблем реалізації соціальних орієнтирів, зумовлених потребами усталення суспільного прогресу та ефективного включення в систему глобалізованого господарювання.
 
The features and prospects of socio-economic development of Ukrainian regions in the context of optimizing their potential for solving urgent problems of social orientations, caused by the needs of sustainable social progress and effective inclusion in the globalized economy, are investigated.

В. В. Даценкок. е. н, Дніпропетровська державна фінансова академіяЛ. Є. ДейкалоДніпропетровська державна фінансова академіяА. Ю. ЧубакДніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Аналізується досвід фінансового забезпечення регіональних програм, використання внутрішніх ресурсів регіону та зовнішніх джерел, надана оцінка фінансування  та освоєння коштів на виконання регіональних програм в Дніпропетровській області.

Н. С. Прокопенкод. е. н., зав. каф. фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет»Ю. І. Швабук. е. н., викладач, ПВНЗ «Буковинський університет»Г. В. Долгааспірантка, ПВНЗ «Європейський університет»

ЗАХОДИ ЕФЕКТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ

Розглянуто питання податкового планування на макроі. Запропоновано підходи до оцінки зміни структури основних бюджетоутворюючих податків з метою визначення короткострокової ефективності фіскальних заходів.
 
The question of the tax planning is considered on a macrolevel. Offered approach to the estimation of change of structure of basic byudzhetoutvoryuyuchikh taxes with the purpose of determination of short-term efficiency of fiscal measures.

А. М. Вдовиченкок. е. н.,завідувач науково-дослідного відділу вивчення міжнародного досвіду та європейської інтеграції Науково-дослідного інституту фінансового права, м. Ірпінь

ДО ПРОБЛЕМ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЦИКЛІЧНО СКОРИГОВАНОГО БЮДЖЕТНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ

В статті автор аналізує природу циклічно скоригованого бюджетного балансу як показника, що часто використовується в макроекономічних дослідженнях та при рекомендаціях щодо фінансової політики уряду. Автор вказує на недоліки даного показника в залежності від цілі його використання і стверджує недопустимість його універсального використання. Натомість автор пропонує альтернативні підходи для відповіді на питання, що часто постають у прикладних дослідженнях відносно фіскальної політики.
 
In the article author examines the nature of the cyclically adjusted budget balance as an indicator that is often used in macroeconomic research and recommendations referred to financial policy of the government. The author points out the shortcomings of this indicator, depending on the purpose of its use and claims inadmissibility of its universal usage. However, author proposes alternative approaches to answer questions that often arise in applied research concerning fiscal policy.

М. П. Калиниченкок. е. н., доцент кафедри маркетингу, Донецький національний університет, м. Донецьк

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ

В статті проведено узагальнення сучасних економіко-математичних методів реалізації завдань маркетингової діяльності. В роботі пропонується комплекс оптимізаційних моделей маркетингової діяльності, що дозволяють підвищити якість та ефективність прийняття маркетингових рішень.
 
Generalization the basic modern economic-mathematical methods of models for realization of marketing activity tasks was realized in the article. The complex of optimization models of marketing activity, which allow to promote quality and efficiency of acceptance of marketing’s decisions, is in-process offered.

Г. В. Костюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуО. В. Голубмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито теоретичні основи формування стратегії підприємства, досліджено основні напрямки формування стратегії розвитку, вивчено методику прийняття стратегічних рішень.

О. С. Баланк. т. н., доц., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Розроблено модель інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття інвестиційних рішень, описано алгоритм роботи моделі і послідовність дій в процесі фінансування інвестиційного проекту с залученням цієї моделі. Запропоновано склад інформаційно-аналітичного забезпечення. Розраховано економічний ефект. Показані шляхи подальшого розвитку дослідження.
 
Разработана модель информационно-аналитического обеспечения принятия инвестиционных решений, описан алгоритм работы модели и последовательность действий в процессе финансирования инвестиционного проекта. Предложен состав информационно-аналитического обеспечения Рассчитан экономический эффект. Показаны пути дальнейшего развития исследования.
 
Developed model information-analytical support investment decisions described algorithm model and the steps in the process of financing the project. The proposed composition of the information-analytical support calculated economic benefit. Shown how to further develop the research.

С. В. Коляденкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Досліджено сутність поняття кластер. Запропоновано структуру кластеру лісопромислового комплексу окремого регіону, визначено умови ефективної реалізації кластерів як результативного способу підвищення конкурентоспроможності ЛПК регіону.
 
Theare essence of the concept of a cluster are investigated.. Theare structure of the cluster timber industry a particular region are defined. Theare implementation of clusters as effective ways to improve the competitiveness of forestry in the region are defined.

І. М. Мельникк. е. н., доц., Львівська комерційна академія, м. ЛьвівН. В. Василихавикладач Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Ужгород

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Охарактеризовано значення інформаційних систем управління в туристичній діяльності. Запропоновано заходи з вдосконалення інформаційної підтримки розвитку Карпатського економічного району.
 
The characteristic the value of informative management systems in tourism activities. The measures to improve information support development of the Carpathian economic region.

М. С. Пашкевичк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськТ. О. Паламарчукмагістрант кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

У статті досліджено проблему екологізації виробництва промислових підприємств. Акцентовано увагу на управлінні процесами утворення та утилізації відходів. Сформульовано основні принципи екологізації виробництва підприємств України. Запропоновано комбінований підхід до здійснення контролю за рівнем відходів виробництва та його наслідками.

The paper investigates the problem of greening of production industry. Attention is focused on managing the processes of waste formation and recycling. The main principles of cleaner production of enterprises in Ukraine are given. A combined approach to monitoring the level waste production and its consequences is offered.

И. Б. Золотыхк. э. н.,  доцент кафедры экономической теории и общественных наук, Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПК

Рассмотрена теоретическая основа экономического механизма инновационной деятельности агропромышленного комплекса. Определены суть, структура , особенности, основная цель государственной поддержки инновационного процесса АПК и обеспечения его финансовими ресурсами. Определены косвенные и прямые методы воздействия на инновацинный процесс. Анализируются финансовые условия и формы реализации инновационных проектов. Рассмаотривается новый финансовый инструмент ( фондовый механизм) для развития АПК.
 
Considered theoretical basis of economic mechanism of innovative activity of agroindustrial complex. Essence, structure, features, is certain, primary purpose of state support of innovative process of APK and providing of him by finansovimi resources. Determined by indirect and direct methods of influencing innovatsinny process. Analyzes the financial conditions and forms of innovative projects. We consider a new financial instrument (stock engine) for the development of agriculture.

О. Г. Диколенкоздобувач кафедри менеджменту на транспорті Української державної академії залізничного транспорту

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЛІЗИНГУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

У статті розкрито правовий та фінансово-економічний зміст лізингу, розглянуто основні вигоди, які отримують кожний з учасників лізингових угод. Визначені основні види ризиків, які знижуються завдяки застосуванню лізингових технологій.
 
The maintenance of leasing legal and financial-economic content, basic benefits which each of participants of leasing agreements are considered get in the article. The basic types of risks which go down thanks to application of leasing technologies are certain.

І. Д. П’ятничукаспірант, Прикарпатський національний університет імені В.Стефаника, м. Івано-Франківськ

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ

У статті досліджено питання організації управлінського обліку витрат в умовах застосування інформаційних систем системи бюджетування. Проведено аналіз ринку програмних продуктів. Виявлено переваги та недоліки сучасних автоматизованих інформаційних систем. Визначено основні завдання організації управлінського обліку витрат у системі бюджетування, які вирішуються за допомогою програмного забезпечення.
 
The article examines the question of managerial cost accounting in the application of information systems budgeting. The analysis of the domestic market for software products. Detected advantages and disadvantages of modern automated information systems. Determined the main task of management accounting costs in budgeting, which are solved using the software.

О. О. Романовськийдоктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ВНЗ

Вивчаються та узагальнюються теоретичні дослідження й практичні розробки в сфері університетського (академічного) підприємництва. Аналізуються базові поняття із теорії підприємницьких ВНЗ, розглядаються різні підходи, основи і теоретичні засади для визначення поняття підприємницького університету та розробки моделей підприємницьких ВНЗ.
 
The theoretical research and practical developments in the field of university (academic) entrepreneurship are investigated and summarized. The basic concepts of the theory of entrepreneurial universities are analyzed. The various approaches, foundations and theoretical basis for the definition of entrepreneurial university and development of entrepreneurial university models are discussed.

Л. Г. Кемарськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАНТАЖОПЕРЕВІЗНИКІВ

У статті запропоновано економіко-математичну модель фінансових результатів фізичної особи – підприємця, що надає послуги вантажних автоперевезень. Застосування моделі дозволить визначити таку структуру автопарку підприємця за заданих обмежень, використання якої дозолить максимізувати річні фінансові результати за умови обмежених обсягів капіталовкладень. Модель враховує особливості розрахунку фінансових результатів для фізичних осіб – підприємців, що обрали загальну або спрощену системи оподаткування, обліку та звітності. Запропоновано методику розрахунку беззбиткового обсягу для підприємств – вантажоперевізників, що мають у своєму парку автомобілі різного виду.
 
The economic and mathematical model of financial results of physical person - businessman that renders services of freight autotransportations is offered in the article. The use of model will allow to define such structure of autopark of businessman at the set limitations, use of what will provide to get maximal financial results at the certain volumes of capital investments. A model takes into account the features of calculation of financial results for physical persons - businessmen, that apply the general and simplified systems of taxation and accounting.
Methodology of calculation of break-even volume is offered for enterprises that renders services of freight autotransportations, that have cars of different kind in the autopark.

Д. С. Безручкоаспірант кафедри політичної економії факультетів управління та маркетингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

В статті розглядаються концептуальні підходи до економічного змісту поняття «інформація», зокрема, розглянуто її форми прояву та функції на сучасному етапі розвитку економічної системи. Обґрунтовано авторський підхід до визначення категорії «економічна інформація», розкрито її характерні особливості.  
 
In this article the author explores the conceptual approaches to the economic essence of the term “information”, analyzes its forms and functions at the current phase of economic development. The author also substantiates his own definition of the term “economical information” and analyzes its key particularities.

І. С. Луценкоканд. екон. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»І. Г. Баськовастудентка, Національний технічний університет України «КПІ»

УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ – ЯК ОСНОВА ЯКІСНИХ ІННОВАЦІЙ

У статті висвітлено значимість встановлення стійких довірчих відносин зі споживачами при прогнозуванні попиту на інноваційну продукцію. Наведено методи оцінки споживачів та їх класифікації, в тому числі і на прикладі ТОВ «Завод «Мікрони». Зазначено доцільність впровадження інформаційної системи управління відносинами зі споживачами.
 
The significance of stable and trust relationship with customers establishing, while the demand for the innovative products is forecasting, is cleared up in the article. The methods of the customers’ assessment and classification (also by example of «Microny «Plant» Ltd) are mentioned. The reasonability of adoption of customer relationship management information system is pointed out.

О. І. Шаманськак. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту Вінницького національного аграрного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

У статті досліджено теоретичні основи розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі, визначено основні переваги та форми здійснення агропромислової інтеграції.
 
This article is about of theoretical directions of development integration processes in agriculture. It is defined basic form of agricultural integration.

Р. І. Олексенкок. е. н., доцент кафедри менеджменту і туристичної індустрії, МДПУ ім. Б. ХмельницькогоЮ. О. Лопушанськаст. 5 курсу спец. «Менеджмент»І. О. Красковаст. 5 курсу спец. «Менеджмент»С. С. Снежкост. 5 курсу спец. «Менеджмент»

ЯКІСТЬ - ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Розглянуто вплив якості на конкурентоспроможність продукції. Розглянуті показники та фактори які впливають на якість продукції.
 
The influence of money on product competitiveness. Considered parameters and factors that affect the quality of the product.

А. В. Лесьаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОГРАМ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

У статті визначено та систематизовано можливі джерела, що можуть бути використані для фінансування програмних заходів природоохоронного характеру. Запропоновано альтернативний механізм фінансування екологічних програм у сільському господарстві, що ґрунтується на урахуванні дії зовнішніх ефектів. Розглянуто можливі прояви екстерналій на прикладі ситуації хімічного забруднення ґрунтів внаслідок внесення пестицидів.
 
The article estimates and systematizes the potential sources which can be used for financing the programme measures of nature protection character. It suggests the alternative mechanism of financing the ecological programmes in agriculture based on the allowance of the effect of external factors. The article considers the potential manifestation of externalities on the example of chemical pollution of soils caused by the application of pesticides.

Р. М. Циганст. викладач, кафедра обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукО. С. Костюкстудентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

В статті узагальнено класифікацію грошових потоків та розглянуті актуальні проблеми управління грошовими ресурсами в умовах стратегічного розвитку підприємства.
 
In the articles considered generalized the classification of cash flows and discussed topical issues of cash resources in strategic mode.

К. О. Басенкоаспірантка кафедри Економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління

РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В БУДІВНИЦТВІ В КОНТЕКСТІ ВІДЧИЗНЯНОГО І СВІТОВОГО ДОСВІДУ

В статті розглянуті сучасний стан інвестиційної діяльності у будівельному комплексі України, фактори, що гальмують розвиток інвестиційного процесу; проаналізовано світовий досвід з регулювання інвестиційних процесів в будівництві.
 
In the articles considered the modern state of investment activity is in the building complex of Ukraine, factors that brake development of investment process; world experience is analysed from adjusting of investment processes in building.

М. В. Правдюкаспірантка ННЦ «Інститут аграрної економіки»

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто теоретичні аспекти економічної оцінки інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, здійснено моніторинг існуючих проблем в нових вимірах економічного простору, а також опрацьовано й запропоновано власне бачення та підходи до економічної оцінки інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств.
 
Theoretical aspects of economic evaluation of innovative activity of agricultural enterprises were considered, the monitoring of existing problems in new dimensions of economic space was accomplished and also our own view and approaches to economic evaluation of innovative activity of agricultural enterprises have been suggested.

А. М. ЧерницькаВінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»

РОЗКРИТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

На сьогоднішній день існує велика кількість організацій, cтворених для досягнення поставлених цілей, вирішення різного роду завдань, в основі яких лежить принцип розподілу праці та обов’язків. Так як організації створюються для задоволення різноманітних потреб людей в продукції або послугах, вони мають різне призначення, розміри, структуру, форму власності та інші параметри. З огляду на таку велику кількість різноманітних характеристик це має велике значення при розгляді організації як об’єкту управління. Множина цілей і завдань, що стоять перед організаціями різного роду складності та галузевої приналежності приводить до того, що для управління ними потрібні спеціальні знання й мистецтво, методи й прийоми, які забезпечують ефективну спільну діяльність працівників усіх структурних підрозділів

Р. А. Толпежниковк. э. н, доцент, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»Л. Ш. Маматовасоискатель, ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрен процесс прогнозирования финансового потенциала, а так же пример оценки финансового потенциала на основании рейтинговых оценок, финансовых показателей металлургического предприятия ПАО «ММК им. Ильича».
Финансовое прогнозирование финансового потенциала предприятия – это формирование системы финансовых возможностей и выбор наиболее эффективных путей их оптимизации. В рамках финансового прогнозирования разрабатывается общая концепция финансового развития и финансовая политика предприятия по отдельным аспектам деятельности.
К сожалению, финансовое прогнозирование не может быть проведено с большой точностью, так как: множество факторов в прогнозируемом периоде могут повлечь за собой несоответствие между действительностью и прогнозом. Однако возможность ошибки не должна являться той причиной, которая может привести к отказу от использования прогнозирования.

Т. Є. Шевченкоканд. техн. наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ», м. КиївК. Ю. Удовіченкостудент ФММ 5 курсу, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВПЛИВ ФАКТОРУ ЧАСУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА

У статті проаналізовано вплив фактора часу на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, сформульовані основні напрямки прояви фактору часу на підприємстві, надано структуру процесу циклічного розвитку підприємства.
 
В статье проанализировано влияние фактора времени на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, сформулированы основные направления влияния фактора времени на предприятие, разработана структура процесса циклического развития предприятия.
 
Having conducted this article we analyzed the time factor effect on the results of the enterprise financial and economic activity, stated main direction of the time factor display on the enterprise, presented the structure of the cyclic process of the enterprise development structure of the cyclic process of the enterprise development.

Н. Г. Георгіадід. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»О. Б. Свірськак. е. н., старший викладач кафедри технологій управління Національного університету «Львівська політехніка»

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

В статті розроблено концептуальні засади оперативно-календарного планування виробництва продукції як основу для побудови і впровадження відповідних оптимізаційних моделей, розглянуто особливості побудови і впровадження на виробництві таких моделей для промислових підприємств.
 
In the article the conceptual basis of operational calendar production planning as the basis for building and introducing of adequate optimization models are developed, the features of the construction and implementation of such models in the production for industrial enterprises are considered.

В. В. Трофимовак. е. н, доцент, докторант, Кримський інститут бізнесу Університету економіки та управління, м. Сімферополь

КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

На основі аналізу інноваційного розвитку країн-інноваторів автор формує дорожню карту з розвитку інноваційного компоненту моделі самодостатнього соціально-економічного розвитку України. Обґрунтована необхідність формування інноваційної культури постіндустріального типу, що сприятиме розгортанню інноваційного виробництва товарів та послуг. Запропонована система інструментів, які мають дієво підвищити якість інноваційної культури, сприяти зайнятості населення та економічному зростанню України. Досліджено взаємозв’язок інноваційної культури населення та розвиток інноваційного попиту.
 
Based on the analysis of innovative developing country innovators author creates a roadmap for the development of innovative component model of sustainable socio-economic development of Ukraine. The development of a culture of innovation postindustrial type to facilitate the deployment of innovative production of goods and services is substantiated. The system of tools to effective improvement of the quality of innovation culture, promoting employment and economic growth in Ukraine is proposed. The interrelation of innovation culture of the population and development of innovative demand is investigated.

А. В. Чухлібк. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЬОНОСИРОВИНИ

В статті розглянуто особливості оцінки ефективності використання льоносировини на льонопереробних підприємствах України, обгрунтовано методичні підходи для визначення ефективності використання льоносировини.
 
In this article considered the features assessment of efficiency of a flax on the flax-processing Ukrainian enterprises. Grounded, the system of indicators to determine the effectiveness of using flax.

О. І. Тимченкостарший викладач, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Висвітлено проблеми розвитку інноваційного підприємництва. Розглянуто зарубіжний досвід формування інноваційної інфраструктури та особливості його застосування в Україні. Запропоновано орієнтовні шляхи вирішення проблем розвитку інноваційної інфраструктури для забезпечення ефективності інноваційної діяльності малих підприємств в Україні.
 
The problems of innovative entrepreneurship development are studied. Foreign experience of innovation infrastructure formation and peculiarities of its use in Ukraine is considered. Tentative solutions of innovation infrastructure development for effective innovation activities of small businesses in Ukraine are suggested.

І. О. Ілляшенкок. е. н., науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ПОТЕНЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ ЯК ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

У статті проаналізовано структуру потенційно небезпечних об’єктів за видами діяльності та взаємозв’язок місцерозташування підприємств ризику виникнення надзвичайних ситуацій. Показано динаміку кількості потенційно небезпечних об’єктів в регіональному розрізі. Запропоновано класифікацію потенційно небезпечних об’єктів за ступенем небезпеки та наголошено на необхідності впровадження спеціальних систем прогнозування надзвичайних ситуацій. Розкрито заходи щодо забезпечення техногенної та екологічної безпеки потенційно небезпечних видів діяльності, реабілітація територій і акваторій, які постраждали внаслідок техногенного впливу.
 
This paper analyzes the structure of potentially dangerous objects by activity and location of enterprise risk relationship of emergencies. Displaying dynamics of potentially dangerous objects in regions. The classification of potentially dangerous objects on the degree of danger and stressed the need for special systems forecasting emergencies. Solved measures to ensure the technological and environmental safety of potentially hazardous activities, rehabilitation areas and areas affected by anthropogenic influence.

О. Ю. Леoсьздoбувач, ст. викладач кафедри «Фінанси», ДoнДУУІ. А. Климанськастудентка OКР «Бакалавр» кафедри «МНС», ДoнДУУ

ПРOБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛOГO БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

У статті рoзглянуті прoблеми кредитування підприємств України та запрoпoнoвані шляхи вирішення існуючих прoблем.
 
В статье рассмoтрены прoблемы кредитoвания предприятий Украины и предлoжены пути решения существующих прoблем.
 
This article contains problems of lending of Ukrainian enterprises and the ways of solving these problems.

Н. А. Лискоаспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОД НАРАХУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

У статті розглянуто сутність та напрямки використання методу нарахування в державному секторі України з метою забезпечення абсолютної відкритості та прозорості ведення обліку під час здійснення оцінки доходів та витрат. Запропоновано чіткі та зрозумілі правила та єдині методологічні засади переходу на національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі і обов’язкового запровадження методу нарахування та відповідності доходів та витрат в Україні.
 
The essence and ways of introducing accrual basis for accounting system in state sector of Ukraine with aim of realizing main trues accounting rules were analyzed by the author. The author is suggest the basis rules and methodology of introducing the national accounting standards in state sector and accrual basis to account for revenue and expenditure allocations for accounting system in Ukraine.

С. І. Оліферукмолодший науковий співробітник відділу просторового економічного розвитку та місцевого самоврядування, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ

У статті розглянуто підходи до визначення сутності поняття "адаптивне управління " та його особливості в контексті економічної науки, для потреб формування ефективного управління розвитку сільського господарства в сучасних мінливих умовах.
 
В статье рассмотрены подходы к определению сущности понятия "адаптивное управление" и его особенности в контексте экономической науки, для потребностей формирования эффективного управления развития сельского хозяйства в современных изменчивых условиях.
 
In the article the approaches to defining the essence of the concept of "adaptive management" and its features in the context of economics, for the purposes of establishing the effective management of agricultural development in the current changing environment.

Т. В. Сакалошк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”, м. Київ

ГАЛУЗЬ КРАНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТИМУЛИ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА  ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

Досліджено вплив зростання світової торгівлі товарами на розвиток інфраструктурних галузей машинобудування, зокрема підйомно-транспортного машинобудування. Висунуто гіпотезу про наявність прямого зв’язку показників зростання товарної торгівлі та перспективності розвитку кранобудування. Вивчено основних споживачів вантажно-підйомної продукції в Україні, ступінь зносу мостових та козлових кранів на промислових підприємствах. Наголошується на перспективності модернізації та реконструкції наявного кранового парку. Запропоновано структуру витрат реалізації проекту реконструкції кранів мостового типу. Автором акцентується увага на визначальній ролі інженера при успішній реалізації проекту у здійсненні проектно-конструкторських робіт, виробництві, складанні, монтажних та пусконалагоджувальних роботах.

The paper reveals an impact of world trade growth on development of infrastructure engineering industries, including hoist and travelling machinebuilding. A hypothesis about the direct relation of growth indexes of commodity trade and crane building development prospects. Key consumers of hoist and travelling machines are studied in Ukraine. And degree of deterioration of overhead and gantry cranes for industrial enterprises is studied also. It was emphasized on the prospects of modernization and reconstruction of existing cranes. Cost structure of the project of reconstruction for the cranes of overhead type was proposed. The author emphasizes the role of engineer for successful project realization in providing design works, manufacturing, assembling, installation and crane start up.

Г. В. Самородченкостарший викладач, ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

В даній статті автором виділені основні складові середовища відтворення людського капіталу аграрної сфери: держава, підприємства, громадські і некомерційні організації, домогосподарства, а також виокремлено функції домогосподарств у зазначеному відтворенні; здійснено оцінку видатків та доходів сільських домогосподарств, як визначальних чинників відтворення людського капіталу аграрної сфери; встановлено, що рівень ресурсного забезпечення домогосподарств не відповідає сучасним вимогам задоволення життєвих потреб працівників та формування якісних характеристик їх людського капіталу; визначено перспективи ресурсного забезпечення домогосподарств сільської місцевості, в тому числі у регіональному аспекті.
 
In this article, the author identified the main components of the environment reproduction of human capital agricultural sector: state enterprises, public and non-profit organizations, households, and also singled out the functions specified in the household playing, the estimation of expenditures and income for rural households, as determinants of human capital reproduction agricultural sector , found that the level of resources of households do not meet modern requirements meet vital needs of employees and the formation of the qualitative characteristics of their human capital, defined prospects resourcing of rural households, including in the regional context.

О. Д. Гнатковичк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Стаття присвячена питанню ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств Карпатського регіону. Розглянуто основні економічні показники ефективності господарювання сільськогосподарських підприємств регіону та їх землекористування. Окремий акцент поставлено на оренді земель як визначальній формі землекористування у сільському господарстві регіону.
 
The article deals with efficiency of agricultural enterprises land use in Carpathian region. The main economic indicators of the effectiveness of agricultural enterprises activity and their land use are shown. A special emphasis on lease land as defining the form of land use in agriculture in the region is done.

М. Г. Бойкод. е. н., професор, Київський національний торговельно-економічний університет "КНТЕУ"

МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ УЗГОДЖЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ

Розкрито актуальність узгодженості економічних інтересів суб’єктів туристичного ринку. Обгрунтоано процес формування ціннісно орієнтованої єдності учасників туристичного ринку. Виділено фактори, що впливають на формування ціннісної орієнтованої єдності суб’єктів економічних взаємовідносин.  Запропоновано методику оцінювання рівня взаємодії туристичного підприємства із суб’єктами економічних взаємовідносин туристичного ринку.
 
Раскрыта актуальность согласованности экономических интересов субъектов туристического рынка. Обоснован процесс формирования ценностно ориентированной единства участников туристического рынка. Выделены факторы, влияющие на формирование ценностной ориентированной единства субъектов экономических взаимоотношений. Предложена методика оценки уровня взаимодействия туристического предприятия с субъектами экономических взаимоотношений туристического рынка.
 
Reveals the relevance of the coherence of economic interests of the subjects of the tourist market. Substantiated the formation of the unity of value-oriented members of the tourism market. The factors influencing the formation of the unity of the value-oriented subjects of economic relations. The method of assessing the level of interaction with the subjects of tourist enterprise of economic relations between the tourist market.

Л. В. Забураннак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ ЗА РІЗНИХ ІНСТРУМЕНТІВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті представлено економіко-математичну динамічну модель, яка надає можливість вирішення проблеми удосконалення системи інформаційного забезпечення процедур прогнозування макроекономічного розвитку областей Карпатського економічного району та розвитку сільського аграрного туризму, а також надано оцінку чутливості економічних результатів мезо-рівня до цілеспрямованих заходів стабілізаційної політики уряду.
 
This paper presents the economic-mathematical dynamic model, which allows to solve the problem improving information system procedures forecasting macroeconomic development of the Carpathian region and economic development of rural tourism and economic sensitivity of the estimation results of the meso-level, targeted adjustment policies of the government.

А. Ю. Безшкурак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет, м. ЖитомирМ. В. Страмцовмагістрант кафедри менеджменту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Проведено оцінку кадрового потенціалу науково-технічної сфери України, обґрунтовано сучасний стан системи кадрового забезпечення підприємств і наукових організацій та запропоновано рекомендації щодо його активізації.
 
В статье проведена оценка кадрового потенциала научно-технической сферы Украины, обоснованы современное состояние системы кадрового обеспечения предприятий и научных организаций, а также предложены рекомендации по его активизации.
 
The human resources of scientific and technical sphere of Ukraine are estimated, the current state of staffing are analyzed and the recommendations for enhancing its activity are offered.

Н. З. Мачугак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ "ЛАНЦЮГА ЯКОСТІ" МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Розглянуто процес комунікації пацієнтів з усіма елементами лікувальних закладів. Досліджено значення поінформованості пацієнта про його права та їх вплив на кінцеві рішення хворого. Розкрито повноту якості медичних послуг крізь призму ланцюга якості.
 
Paper considers the process communication with all elements of patient treatment facilities. Investigated the value of patients" awareness of their rights and their impact on the final decision of the patient. Reveals the full quality of medical services in the light chain quality.

М. М. Одінцовд. е. н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Висвітлюються зарубіжні і вітчизняні теоретико-методологічні підходи до формулювання і регулювання цін на сільськогосподарську продукцію. Робиться висновок, що в економіці трансформаційного періоду у протиріч розвинутій економіці попит за ціною на продукти харчування має еластичний характер.

The foreign and home теоретико-методологічні going are illuminated near formulation and adjusting of prices on an agricultural produce. Drawn conclusion, that in the economy of transformation period at contradictions to the developed economy demand at price on foodstuffs has elastic character.

А. В. Хмелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку й аудиту, Дніпродзержинського державного технічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

Здійснено аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку з урахуванням змін нормативно-правової бази та досліджено особливості технологічних аспектів облікового процесу в зв’язку із веденням в дію Податкового кодексу України. Аналіз діючої законодавчо-нормативної бази дає змогу дійти висновку про удосконалення підходів до визначення критеріїв суб’єктів малого підприємництва та умов застосування спрощеної форми обліку.
 
The analysis of development of the simplified form of record-keeping is carried out taking into account changes normatively legal bases and the features of technological aspects of registration process are investigational in connection from a conduct in an action of the Internal revenue code of Ukraine. Analysis of operating legislatively normative gives bases possibility to come to the conclusion about the improvement of going near determination of criteria of small business and terms of application of the simplified form of account entities.

З. О. Скарбундоцент кафедри економіки підприємств, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка, Україна

НАПРЯМКИ СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Стаття присвячена актуальній проблемі скорочення термінів реалізації інвестиційно-будівельних проектів та шляхів її удосконалення в сучасних умовах. Багато фахівців будівельної галузі покладали надії на те, що житлове будівництво стане локомотивом інвестиційного і економічного зростання, про таку можливість переконливо свідчить закордонний досвід. Гострота і невирішеність житлової проблеми в Україні могли стати вагомим спонукальним мотивом такого підйому. Проте в умовах кризи низька платоспроможність більшості населення, дорогі кредити або їх відсутність, ненадійні системи довгострокового кредитування привели до спаду житлового будівництва.
 
The article is devoted the issue of the day of reduction of terms of realization of investment-build projects and ways of its improvement in modern terms. A lot of specialists of a build industry were laid by hopes on that housing building will become the locomotive of investment and economic growth, to such possibility oversea experience testifies convincingly. A sharpness and involvedness of housing problem in Ukraine could become ponder able incentive reason of such getting up. However in the conditions of crisis there is low solvency of majority of population, dear credits or their absence, the unreliable systems of the long-term crediting resulted in the slump of housing building.

О. В. Нєізвєстнак. е. н., доцент кафедри банківської справи, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ „Криворізький національний університет”, м. Кривий РігА. А. Гетьманенкостудентка 5 курсу спец. „Банківська справа”, Криворізький економічний інститут, ДВНЗ „Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

З посиленням конкуренції на ринку банківських послуг, банки зтикаються з проблемою послаблення своїх конкурентних позицій, а від так в сфері менеджменту проводиться все більше заходів щодо управління конкурентоспроможністю банківської установи. Авторами досліджено значення конкурентних переваг банку, визначено методи оцінки конкурентоспроможності банків, проведена оцінка конкурентної позиції групи банків та наведені пропозиції щодо її підвищення.
 
With the increasing competition on the banking market, banks face with the problem of worsening of their competitive positions, so in the sphere of management carry out more and more measures concerning management the competitiveness of the bank institution. Authors researched the meaning of the competitive advantages of a bank, determined the methods of evaluation the competitiveness of banks, conducted an evaluation of competitive position of the group of banks and gave proposals for its improvement.

Л. Г. Смолярк. е. н., професор, ректор ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», м. КиївО. А. Котенкостудент, НТУУ «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МЕРЕЖЕВІ СТРУКТУРИ ЯК СУЧАСНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В даній статті розкрито основні підходи до теоретичного визначення поняття міжфірмові мережеві структури в сучасній економіці. Проведено аналіз основних відмінності між ієрархічними та мережними структурами в економіці. Розкрито основні переваги та недоліки розбудови мереж міжфірмової взаємодії.
 
In this article explores the main approaches to the theoretical definition of intercompany network structure in the modern economy. Conducted the analysis of the basic differences between hierarchical and network structures in the economy. Given the basic advantages and disadvantages of building a network of inter-firm cooperation.

Г. В. Терещенкок. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТІ МОДЕЛЕЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Регіональний розвиток має визначити  загальне спрямування динаміки економічної системи та вплив інноваційного фактору на моделі розвитку соціально-економічних утворень.
 
Regional development is to determine the general direction of the dynamics of the economic system and the impact on innovation factor model of socio-economic formations.

В. О. Фастуновастарший викладач кафедри фінансів, Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ СТРАХОВИКА

У статті обґрунтовано методологічні засад аналізу фінансових потоків страхової компанії. Визначено основні переваг та недоліків існуючих методик, а також вироблено пропозицій стосовно їх вдосконалення.
 
В статье обоснованы методологические принципы анализа финансовых потоков страховой компании. Определены основные преимущества и недостатки существующих методик, а так же разработаны предложения относительно их усовершенствования.  
 
Methodological principles of analysis of the financial flow in the insurance companies are provided in this article. The main advantages and disadvantages of the existed methods are defined, and proposals for their improvements are also elaborated.

О. І. Балабановак. е. н., доцент кафедри менеджменту готельного, курортного і туристичного сервісу, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

В статті проаналізовано сучасні підходи до трактування соціальної відповідальності в менеджменті, а також моделі граничних витрат підприємства на підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу. На підставі виявлених закономірностей запропоновано окремі економічні важелі управління соціальною відповідальністю підприємства, які мають створювати ефект підвищення конкурентоспроможності, стимулювання інноваційного розвитку.
 
The paper investigates modern aspects of social responsibility in a management and models of marginal costs of increasing the level of social responsibility of business. According to the revealed laws certain economic instruments of social responsibility management have been suggested. They have to create the effect of increase of competitiveness, stimulation of innovative development of organization.

Л. М. Ткачукк. е. н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяТ. К. Калугарянустудент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

В статті досліджується наявний стан та основні проблеми державного регулювання розвитку регіонів, особливості організаційно-правового управління регіональним розвитком в Україні. Досліджено правові засади та інституційний механізм державного впливу на розвиток регіонів, визначено пріоритетні напрями вдосконалення державного регулювання розвитку регіонів.
 
The existing conditions and main problems concerning the state regulation of development of regions in Ukraine have been studied in this article. The priority directions of mastering of the state regulation of regions" development have been defined, the ways of its mastering have been proposed. The legal basis and institutional mechanism of the state influence on the development of regions have been analysed.

Ю. Ю. Філіпенкоаспірант кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті наведено та проаналізовано підходи до визначення розвитку персоналу, розкрито сутність розвитку управлінського персоналу підприємства. Детерміновано елементи процесу розвитку управлінського персоналу. Представлено класифікацію складових розвитку управлінського персоналу за різними ознаками.
 
The approaches to the determination of personnel development are presented and analyzed in this article. The elements of managerial personnel development are determined. The classification of components of managerial personnel development on different grounds is presented.

Н. В. Винниченкок .е. н, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

В статті розглядаються проблеми внутрішнього контролю нематеріальних активів, з якими зустрічаються вітчизняні підприємства в своїй практиці. Проводиться аналіз їх впливу на діяльність підприємства та досліджується рівень розвитку методики внутрішнього контролю нематеріальних активів.
 
In the article addresses the problem of internal controls of intangible assets, which are domestic enterprises in their practice. The analysis of their impact on the activities of the company and examined the level of internal control procedures intangible assets.

І. В. Іванецьасистент кафедри фінанси підприємств Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОЦІНКА КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

В статті автором проаналізовано сучасний стан кредитування сільського господарства України та здійснено оцінку кредитування сільського господарства Київської області зокрема. Також автором розглянуто державну підтримку сільськогосподарських підприємств через механізм здешевлення кредитів та визначено шляхи удосконалення кредитування сільського господарства.
 
In the article an author analyses the modern state of crediting of agriculture of Ukraine and the estimation of crediting of agriculture of the Kiev region in particular. Also an author considers the state support of agricultural enterprises through the mechanism of reduction the prices of credits and offers the ways of improvement of crediting agricultural enterprises.

М. І. Макаренкод. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ПОСТКРИЗОВА РЕІНКАРНАЦІЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Розглянуто особливості рецесії ринку банківських послуг під час сучасної фінансово-економічної кризи в Україні та за кордоном. Досліджено динаміку та масштаби відновлення попиту та пропозиції на вітчизняному ринку в посткризовий період.
 
Some peculiarities of the banking service market recession during the modern financial and economic crisis are considered in Ukraine and in some foreign countries. The dynamics and extent of recovery of demand and supply on the national banking service market are investigated in the post-crisis period.

К. В. Ор’єваас. кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПОЛІКОНТУРНОГО СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Викладено авторське бачення вимог до стратегічно-орієнтованого управління і набору принципів стратегічно-орієнтованого управління підприємством в умовах динамічного бізнес-середовища. Описано авторську концептуальну модель поліконтурного стратегічного-орієнтованого управління підприємством. Викладено концептуальну схему діяльності зони стратегічної відповідальності в умовах поліконтурного стратегічно-орієнтованого управління підприємством.
 
Authorial vision of requirements to strategic-oriented management and set of principles of the strategically-oriented enterprise management in the conditions of dynamic business-environment is expounded. The authorial conceptual model of policontour strategic-oriented enterprise management is described. The conceptual activity chart of strategic responsibility zone in the conditions of policontour strategic-oriented enterprise management is expounded.

О. В. Середaaспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА

У статті розкрито сутність стратегічного управління розвитком міста. Обґрунтовано необхідність взаємодії органів місцевої влади, бізнесу та громадськості в рамках даного процесу. Визначено основні завдання для  суб’єктів стратегічного управління розвитком міста.
 
Essence of strategic management of city’s development is exposed in the article. A necessity of cooperation of local-authority, business and public, within the framework of this process is grounded. Basic tasks for the subjects of strategic management of city’s development are certain.

О. М. Тарканійдоктор філософії в галузі економіки, аудитор

ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ

У статті надано комплексну характеристику теоретико-методологічних підходів до визначення поняття об’єкта контрольної діяльності підприємства. Автором доведено наявність безпосереднього зв’язку між цілями функціонування підприємства, специфікою реалізації його контрольної діяльності, а також тими об’єктами, на які спрямовується контроль. Доведена кореляція між об’єктами контролю та видовими характеристиками процесу управління.
 
The article presents a comprehensive description of the theoretical and methodological approaches to the definition of the object of the control activity of the enterprise. The author proves a direct link between the objectives of operation of the business, the specifics of the implementation of its monitoring activities, as well as those objects that are sent to the control. The correlation between the objects of control and specific characteristics of the administration process is proved.

Д. О. Толкачоваспірант, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

У статті проаналізована робота машинобудівних підприємств в Україні. Встановлено, що за останніх 20 років доля машинобудування в загальній промисловій галузі України знизилася майже в три рази, хоча це одна з провідних галузей промисловості. Для поліпшення роботи машинобудівної галузі промисловості в Україні запропоновано використовувати стратегічне управління.
 
The article analyzed the work of machinebuilding enterprises in Ukraine. Found that for the past 20 years share in total industrial engineering industry in Ukraine has decreased by almost three times, although it is one of the leading industries. To improve engineering industry in Ukraine is suggested to use strategic management.

І. О. Аракеловаст. викладач кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ БАГАТОФАКТОРНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

У статті розглянуто питання аналізу основних факторів, що впливають на розвиток сфери послуг, а також на основі математичної моделі розроблено прогноз розвитку сфери послуг до 2015 року.
 
The article deals with the question of analysis of the main factors that influence the development of services, as well as a mathematical model of a forecast of development of services in 2015.

Ю. В. Ігнатовастарший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ КІНЦЕВИХ СПОЖИВАЧІВ

В статті розглядається підхід, який формує економіко-математичну модель  розподілу сільськогосподарської продукції серед кінцевих пунктів споживання. В якості інструменту для отримання числових характеристик апробації моделі пропонується прикладне програмне забезпечення формування оптимізаційних  планів діяльності та розвитку сільськогосподарських підприємств,
 
Approach which forms the economic-mathematical model distribution of agricultural production  among the eventual points of consumption is examined in the article. As an instrument for the receipt of numerical descriptions of approbation a model application software is offered . This software forms the optimization plans of activity and development of agricultural enterprises.

В. Л. Конащукк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкритий чинник ризику, як головна причина недостатньої надійності інвестиційних проектів будівельного підприємства. Представлені теоретичні аспекти надійності та невизначеності. Приведена класифікація інвестицій з урахуванням міри ризику. Проаналізовані деякі прийоми врахування ризиків, як засіб підвищення економічної надійності проектів.
 
The risk factor as a main cause of insufficient reliability of investment projects in construction enterprise is opened in this article. Some theoretical aspects of reliability and uncertainty are presented. Classification of investments taking into account risk degree is given. Receptions of the risks accounting, as means of increase of economic reliability of projects are analyzed.

О. О. Кравченкок. е. н., доцент, доцент Державного економіко-технологічного університету транспортуО. В. Андрєєвадоцент Державного економіко-технологічного університету транспорту

МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

В статті розглянуто особливості реалізації та оцінки інвестиційних проектів у залізничній галузі; виділені складові проблеми неефективної реалізації інвестиційних проектів на залізничному транспорті. Наведено засади методичного підходу щодо оцінки впливу інфляції на зміну економічної ефективності інвестиційного проекту. Обґрунтовано економічну модель, яка дозволяє врахувати вплив часових розривів у реалізації інвестиційних процесів, що актуально в умовах фінансово-економічної кризи.
 
In the article are considered features of the implementation and evaluation of investment projects in railroads and selected components of the problem of inefficient investment projects in railroads. Is reduced an principles methodical approach to assess the impact of inflation on the change of project economic efficiency. Is substantiated the economic model that allows to consider the impact of temporal gaps in the investment process, which is important in terms of financial and economic crisis.

О. В. Сотулак. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоВ. О. Ковтуненковикладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ СПРИЯННЯ СТАНОВЛЕННЮ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

В статті розкрито основні фактори формування середнього класу та подані рекомендації щодо удосконалення державного механізму сприяння розвитку середнього класу.
 
In the article the main factors forming the middle class are disclosed. The recommendations for improving the state mechanism to promote the development of middle class are presented.

О. В. Чалак. е. н., доц., доцент кафедри Облік і аудит», Українська державна академія залізничного транспорту (УкрДАЗТ), м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

В статті удосконалено концепцію організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства як саморегулюючої системи, яка відрізняється від існуючих наявністю рівнів стратегічного та оперативного управління. Набули подальшого розвитку теоретичні аспекти управління інтелектуальним капіталом підприємства за рахунок розкриття його як сукупності взаємозв’язаних процесів стратегічного та оперативного управління з поліієрархічною системою цілей.
 
The article is devoted to conception of economic mechanism of management of enterprise’s intellectual capital. It is defined as a regulative system which differs from the existing mechanism with levels of strategic and operative management. The theoretical aspects of management of intellectual capital of enterprise were developed.

О. В. Никитюкстарший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрний університет , м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

У статті проаналізовані економічні показники роботи діяльності підприємств олійно-жирового комплексу та визначені основні передумови їхнього подальшого розвитку.
 
In the articles analyzed economic indicators of work of activity of enterprises of oily-fatty complex and certain basic pre-conditions of their further development.

Л. О. Гарягак. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту,  Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТУВАННЯ У БАНКАХ УКРАЇНИ

У статті запропоновано узагальнене визначення поняття «бюджет банку», систематизовано класифікацію бюджетів банку та визначено переваги, недоліки та проблеми банківського бюджетування.
 
The generalized determination of concept «budget of bank» is offered in the article, classification of budgets of bank and certainly advantage, failings and problems of bank budget is systematized.

О. В. Тодоровздобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ СТРОКОВИМИ КОНТРАКТАМИ З ВИКОНАННЯМ В СЕКТОРІ АГРАРНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ

Даною роботою автор робить спробу розглянути товарний біржовий ринок як частину інвестиційного ринку, через який реалізується потенціал аграрного ринку України. А також відпрацювати пропозиції щодо формування організаційно-економічних засад функціонування біржового ринку строкових контрактів на сільськогосподарську продукцію.
 
This work the author tries examining commodity exchange market as part of the investment market, which is implemented through the potential of the agricultural market of Ukraine. The proposals for the formation of organizational and economic principles of terminal commodity exchange market.

М. В. Гудзьд. е. н., доц., професор кафедри фінансів, Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

У статті аналізуються існуючі методи та підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів, виявляється спільний погляд науковців на перелік показників, що мають характеризувати рівень регіонального розвитку.
 
This article analyzes existing methods and approaches to evaluating the investment attractiveness of regions, is a common view of scientists on the list of indicators that should characterize the level of regional development.

Г. О. Башукасистент кафедри розміщення продуктивних сил і технологій виробництва, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

КЛАСИФІКАЦІЯ ЧИННИКІВ І МЕТОДІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стаття присвячена дослідженню класифікації чинників і методів регулювання розвитку промисловості, запропонована модель державного регулювання економіки. Визначено методи і методику управління міжгалузевим сировинним комплексом України.
 
The article is sanctified to research of classification of forms and methods of adjusting of development of production, offered model of government control of economy.

М. В. Тимошенкок. т. н., доцент кафедри фінансів і державного управління, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ТЕНДЕНЦІЇ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТУВАННЯ В КРАЇНАХ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті проведено огляд закордонного досвіду розробки і реалізації середньострокових бюджетних планів у країнах ЄС. Розглянуто перспективи запозичення цього досвіду у вітчизняну бюджетну практику.
 
This article explores foreign experience for medium-term budgetary planning in the countries of European Union. It is presented recommendations in the possibilities this experience for Ukrainian budgetary practice.

М. В. Калінчикдоктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академіїК. О. Лисенкоасистент кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

В статті розглянуто методику автоматизованого планування собівартості виробництва продукції молочного скотарства. Показано, що за умови будівництва нових ферм ефективне виробництво молока та яловичини можливе у разі планування високої продуктивності тварин і відповідної перебудови інфраструктури кормовиробництва та годівлі.

В статье рассмотрена методика автоматизированного планирования себестоимости производства продукции молочного скотоводства. Показано, что при строительстве новых ферм для эффективного производство молока и говядины необходимы планирование высокой продуктивности животных и соответствующая перестройка инфраструктуры кормопроизводства и кормления.

The article analyzed the automated planning method of production costs of dairy cattle. It is shown that in case of new farms building for efficient production of milk and beef are required a planning of  high animal productivity and the appropriate infrastructure reorganization of fodder production and feeding.

І. А. Брайловськийкандидат економічних наук, директор ДП «Наукова спілка Донбасу», м. Донецьк

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті характеризується сучасний стан державно-приватного партнерства в країнах Європейського Союзу. Автор аналізує дані стосовно основних тенденцій стану й розвитку ДПП в ЄС, показує відмінності між країнами ЄС у даному аспекті, наводить приклади найбільших проектів ДПП. Зокрема зазначає, що ринок ДПП продовжує диверсифікуватися по країнах і по секторах, а обсяги цього ринку коливаються залежно від впливу світової фінансової кризи.
 
The article characterized the current state of public-private partnerships in the European Union. The author analyzes data on major trends and development of public-private partnerships in the EU, analyzes the differences between EU countries in this aspect, provides examples of major PPP projects.

Т. В. Кухтикдоктор технічних наук, ректор Донбаського інституту техніки та менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет ім. акад. Ю. Бугая»Н. О. Образцовааспірант Міжнародного науково-технічного університету ім. акад. Ю. Бугая

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

В статті досліджені основні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємствами малого, середнього та великого бізнесу, визначені фактори домінуючої ролі великих промислових підприємств у впровадженні інновацій, проаналізована структура витрат інноваційно-інвестиційної діяльності, окреслені групи чинників інноваційно-інвестиційних ризиків та визначені шляхи стимулювання інноваційно-інвестиційної активності через використання інструментарію системи управління ризиками. Визначені наслідки тенденції стримування розвитку інноваційної активності підприємств як факту ігнорування інноваційно-інвестиційного потенціалу країни.
Особливу увагу приділено постановці цілей і задач ризик-менеджменту малих підприємств, які діють в умовах жорсткого обмеження обсягів фінансових, організаційних та трудових ресурсів.

В. В. Підліснийздобувач, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

КЛАСИФІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В даній статті представлене розуміння сутності поняття стратегічне управління підприємством та визначені основні види стратегії, які сформовані за критерієм організаційного рівня їх розробки, що більш відповідає завданням менеджменту.
 
This paper is about understanding of strategic management conception essence of enterprise and the main aspects, which were formed according to measure of organizational level of their working out, that more corresponds to management tasks, are determined.

М. Й. Малікд. е. н., проф., акад., зав. відділу розвитку підприємництва і кооперації  НААНУ, ННЦ «ІАЕ»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

У статті розкриваються актуальні питання підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди та запобігання банкрутства підприємств аграрної сфери шляхом диверсифікації виробництва. Обґрунтовуються можливості мінімізації ризиків та отримання стабільних фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами шляхом диверсифікації діяльності не пов’язаної з основним виробництвом.
 
Article is devoted to the topical issues of production efficiency, economic benefits and prevent bankruptcy agricultural sector by diversifying production. It proves possible to minimize risks and obtaining stable financial results farms through diversification of activities not related to the primary production.

Л. М. Пелиньоаспірант Національного лісотехнічного університету України, м. Львів

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Між поняттями зовнішніх ефектів та сталим розвитком у сфері лісокористування спільним є те, що обидва ці поняття охоплюють екологічні, економічні та соціальні аспекти охорони, використання та відтворення лісових ресурсів. У статті представлено результати дослідження, спрямованого на ідентифікацію, оцінку значущості та економічну оцінку зовнішніх ефектів у лісовому господарстві України.
 
Similar feature between the concepts of externalities and sustainable development in the forestry sphere is that both of these concepts cover environmental, economic and social aspects of the protection, use and reproduction of forest resources. The results of a research aimed to identify, assess the relevance and economic value of externalities in forestry of Ukraine are presented in the article.

І. А. Брайловськийкандидат економічних наук, директор ДП «Наукова спілка Донбасу», м. Донецьк

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті характеризується сучасний стан державно-приватного партнерства в країнах Європейського Союзу. Автор аналізує дані стосовно основних тенденцій стану й розвитку ДПП в ЄС, показує відмінності між країнами ЄС у даному аспекті, наводить приклади найбільших проектів ДПП. Зокрема зазначає, що ринок ДПП продовжує диверсифікуватися по країнах і по секторах, а обсяги цього ринку коливаються залежно від впливу світової фінансової кризи.
 
The article characterized the current state of public-private partnerships in the European Union. The author analyzes data on major trends and development of public-private partnerships in the EU, analyzes the differences between EU countries in this aspect, provides examples of major PPP projects.

И. Е. Мельниковак. э. н., доцент кафедры менеджмента и администрирования, ГВУЗ «Криворожский национальный университет»

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗОРУДНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ С ЦЕЛЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПОРТНО -ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

В статье автором рассмотрены основные тенденции развития мирового рынка железорудного сырья, выделены основные проблемы влияющие на стабильное развитие отечественных предприятий, определены главные задачи и этапы разработки модели прогнозирования спроса и предложения на железорудную продукцию по существующим и потенциальным рынкам сбыта, которая позволит получить краткосрочные и долгосрочные прогнозы конъюнктуры мирового рынка ЖРП, выделить конкурентов на существующих и потенциальных прогнозируемых рынках сбыта ЖРП, определить конкурентоспособность продукции украинских предприятий, спрогнозировать ценовую конъюнктуру рынка ЖРП и усовершенствовать таким образом внешнеэкономическую деятельность предприятий.
 
In the article the author considers the main tendencies of development of world market of iron ore raw materials, identified major problems affecting the stable development of the domestic enterprises, the main tasks and stages of developing the model of forecasting of demand and supply on the iron ore products by existing and potential markets, which will allow to receive the short-term and long-term forecasts of the world market situation, highlight competitors on the existing and potential of the projected sales markets, define the competitiveness of the products of the Ukrainian enterprises, the forecast of price conjuncture of the market and improve the way foreign economic activity of the enterprises.

І. І. Вініченкод. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

ОЦІНКА СУЧАСНОГО РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ РІПАКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

В статті проаналізовано рівень ефективності виробництва насіння ріпаку у сільськогосподарських підприємствах України. Проведено поглиблене дослідження структури виробничої собівартості та рівня рентабельності в галузі ріпаківництва.
 
The level efficiency of rapeseed at agricultural enterprises of Ukraine is analyzed in the article. Carried out profound investigation the structure of production costs and level of profitability in growing of rapeseed.

С. М. Черненкок. е. н., с. н. с., с. н. с. відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ РОБІТНИЧИМ ПРОФЕСІЯМ: ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В статті на основі узагальнення наукових поглядів з питань професійно-технічної освіти та з метою забезпечення якості робочої сили, обґрунтовано необхідність професійного навчання робітничим професіям. Визначено проблеми розвитку системи професійного навчання робітничим професіям, запропоновано напрями вдосконалення державного управління професійного навчання робітничим професіям.
 
Based on the generalization of scientific views on vocational education and to ensure the quality of labor, the necessity of training workers for occupations in the article the problem of the development of training workers for occupations directions of improved governance training working profession.

О. В. Лисенокк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

В статті розглядається сутність інвестиційної діяльності банків, види портфеля цінних паперів, які затверджені нормативно-правовими актами Національного банку України. Здійснюється аналіз портфеля цінних паперів вітчизняних банків та досліджується оцінка його якості за допомогою запропонованого коефіцієнта.
 
The paper considers the nature of investment banking activities, the types of portfolio securities approved regulations of the National Bank of Ukraine. The analysis of the securities portfolio of domestic banks and examines the assessment of its quality by the proposed coefficient.

В. М. Андрієнкок. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

СПЕЦИФІЧНІ ВИДИ ЗАГРОЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Досліджено сучасні наукові підходи до ідентифікації загроз економічній безпеці будівельних підприємств. Встановлено ряд специфічних загроз економічній безпеці будівельних підприємств, нетрадиційних для суб’єктів господарювання інших форм господарської діяльності. З’ясовано роль зовнішніх фахівців у забезпеченні економічної безпеки будівельних підприємств.

The modern scientific approaches to identifying threats to economic security construction companies. Established a number of specific threats to economic security construction companies, alternative to entities other forms of economic activity. The role of external experts to provide economic security construction companies.

М. В. Костромськийстарший викладач кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор статті зосереджує увагу на дослідженні сучасного стану технічного забезпечення аграрної сфери економіки України. Результатом дослідження є рекомендаційні заходи, спрямовані на організацію системи матеріально-технічного забезпечення галузі, пошук джерел фінансування, впровадження в практику інноваційних моделей розвитку.

The article focuses on the study of the current state of technical support of agricultural sector of Economy in Ukraine. Steps for organizing the system of the sector material support, seeking sources of financing and implementing innovative development models are the results of this study.

Н. О. Іванченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. Г. Жаріновак. е .н, доцент, докторант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВПЛИВ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА

У статті обгрунтовано, що у сучасних умовах посткризового господарювання особливої актуальності набуває питання використання трудових ресурсів. Доведено, що достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування системи економічної безпеки підприємства. Обгрунтовано найбільш важливі напрями кадрової політики та індикатори управління трудовими ресурсами в зарубіжній та вітчизняній практиці.

The article substantiates that today's post-crisis economic conditions particular relevance is the question of the use of labor resources. It is proved that a sufficient supply businesses need human resources and their rational use , high productivity are important to improve the functioning of economic security. Proved the most important areas of personnel policies and indicators of human resources in foreign and domestic practice.

Л. О. Шпаккандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

В статті розкриваються особливості оцінки інвестиційної привабливості регіональних туристично-рекреаційних комплексів. Розроблені заходи та оцінені результати від впровадження механізму підвищення інвестиційної привабливості економічних суб’єктів туристично-рекреаційного комплексу.

In this article the features of evaluation of investment attractiveness of regional tourism and recreational facilities. Measures developed and evaluated the results of the introduction of a mechanism to increase the investment attractiveness of the economic actors of the tourism industry.

Ю. В. Тінтуловкандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Одеського Державного Аграрного Університету

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЕМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В статті досліджуються типи розвитку промислових підприємств у контексті видів стабільності складних систем, розроблені теоретичні положення, що дозволяють проводити діагностику можливостей інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства.
 
В статье исследуются типы развития промышленных предприятий в контексте видов стабильности сложных систем, разработаны теоретические положения, позволяющие проводить диагностику возможностей инвестиционно-инновационного развития предприятия.
 
This paper examines the types of industry in the context of stable species complex systems developed theoretical position, allowing the diagnosis of investment and innovation capabilities of companies.

А. М. Ореласистент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ, ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

У статті описані інструментарії моніторингу та діагностики підприємств харчової промисловості, розроблені завдання для моніторингу економічного стану і діагностики кризових ситуацій, вдосконалена інформаційно-логічна модель управління ризиком в системі менеджменту харчового підприємства.

В статье описаны инструментарии мониторинга и диагностики предприятий пищевой промышленности, разработаны задачи для мониторинга экономического положения и диагностики кризисных ситуаций, усовершенствованная информационно-логическая модель управления риском в системе менеджмента пищевого предприятия.

This article describes the tools for monitoring and diagnosis of the food industry, designed for the task of monitoring and diagnosing the economic situation of crisis situations, improved information-logical model of risk management in food enterprise management system.

В. В. Поповичк. е. н., доцент, Одеський державний аграрний університетІ. В. Колмогоровак. е. н., асистент, Одеський державний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Розглядається сучасний стан сільських територій в Україні. Освібчується потреба в поліпшенні благоустрію сільських територій за допомогою радикальних організаційно-економічних техніко-технологічних, структурних перетворень в сільськогосподарському виробництві, а також модернізація інженерної інфраструктури і нарощувння темпів розвитку соціальної інфраструктури сільських територій.
 
Рассматривается современное состояние сельских территорий в Украине. Освибчуеться потребность в улучшении благоустройства сельских территорий с помощью радикальных организационно-экономических технико-технологических, структурных преобразований в сельскохозяйственном производстве, а также модернизация инженерной инфраструктуры и нарощувння темпов развития социальной инфраструктуры сельских территорий.
 
The modern state of rural areas in Ukraine. Osvibchuyetsya need for improved blahoustriyu rural areas by means of radical organizational and technical, economic, technological, structural changes in agriculture and engineering infrastructure modernization and naroschuvnnya rate of development of social infrastructure in rural areas.

О. М. Потишняккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ У СВІТІ

Мета статті полягає у розгляді основних етапів розвитку виробництва, виходячи з періодів генезису виробничих сил суспільства. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох вчених-економістів, було визначено, світове господарство та господарства окремих країн, як і всі інші соціальні утворення, знаходяться у процесі історичного розвитку. Суспільні явища та їхній розвиток підлягають причинним закономірностям. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано, що у розвитку господарства країн Західної Європи провідну роль відіграв технічний переворот, який призвів до індустріальної революції. Цю фазу розвитку пройшли всі країни Європи. Саме цей переворот зробив поштовх, який врешті-решт призвів до сталого розвитку економіки європейських країн. Країни Східної Європи пройшли стадію промислового перевороту значно пізніше – у першій половині XX ст., тому соціально-економічне середовище для розвитку промисловості цих країн відрізнялося від західноєвропейських. Це було причиною того, що економіка країн Східної Європи, зокрема України та розвивалася дещо інакше. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку виступає визначення ретроспективи і особливостей розвитку виробництва та переробки натуральних волокнистих матеріалів в Україні. Подальший розвиток організаційно-економічних механізмів інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни здатний призвести до підвищення ефективності їх діяльності.
 
The purpose of the article is to consider the main stages of production, on the basis of the periods of the genesis of society's productive forces. By analyzing, systematizing and summarizing the scientific works of many scientists and economists, it was determined the world economy and the economy of individual countries, as well as all other social education, are in the process of historical development. Social phenomena and their development are subject to causal laws. The study has been proved that the development of the economy of Western Europe the leading role played by technological revolution, which led to the Industrial Revolution. This phase of development have gone through all the countries of Europe. That this revolution gave rise, which eventually led to the sustainable development of European economies. Eastern European countries have passed the stage of the industrial revolution much later - in the first half of XX century., Their socio-economic environment for the development of the industry in these countries was different from Western. This was the reason that the economy of Eastern Europe, particularly in Ukraine and developed a little differently. Prospects for further research in this area serves a retrospective determination and characteristics of the production and processing of natural fiber materials in Ukraine. Further development of the organizational and economic mechanisms of integration interaction of agricultural and industrial production and processing of wool could lead to an increase in the efficiency of their activities.
 
Цель статьи заключается в рассмотрении основных этапов развития производства, исходя из периодов генезиса производительных сил общества. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих учёных-экономистов, было определено, мировое хозяйство и хозяйства отдельных стран, как и все другие социальные образования, находятся в процессе исторического развития. Общественные явления и их развитие подлежат причинным закономерностям. В результате проведенного исследования было обосновано, что в развитии хозяйства стран Западной Европы ведущую роль сыграл технический переворот, который привёл к индустриальной революции. Эту фазу развития прошли все страны Европы. Именно этот переворот дал толчок, который в конце концов привёл к устойчивому развитию экономики европейских стран. Страны Восточной Европы прошли стадию промышленного переворота значительно позже – в первой половине XX в., их социально-экономическая среда для развития промышленности этих стран отличалась от западноевропейских. Это было причиной того, что экономика стран Восточной Европы, в частности Украины и развивалась несколько иначе. Перспективой дальнейших исследований в данном направлении выступает определение ретроспективы и особенностей развития производства и переработки натуральных волокнистых материалов в Украине. Дальнейшее развитие организационно-экономических механизмов интеграционного взаимодействия аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти способно привести к повышению эффективности их деятельности.

М. В. Корнєєвк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

НАПРАВЛЕНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ДИСПРОПОРЦІЙ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ

У статті розглянуто теоретичні засади державного регулювання у фінансові сфері. Систематизовано направленості державного регулювання процесів виникнення та поширення диспропорцій руху фінансових ресурсів.
 
In the article theoretical principles of government control in financial sphere are considered. Тhe orientation of government control of processes of origin and distribution of disproportions of motion of financial resources is systematized.

В. Р. Купчакк. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ В РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСАХ

У статті досліджена регіональна система стратегічного управління енергоефективністю. Розроблена блок-схема ієрархічного методу стратегічного управління енергозбереженням в регіонах. Визначені основні цілі та завдання генеруючих, передавальних і користувальницьких стратегій як складових енергетичної стратегії регіону. Запропоновані види промислово-енергетичних кластерів. Наведені цільові показники регіональної стратегії енергозбереження та характеристика системи стимулюючих заходів в галузі енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності як інструменту реалізації стратегії енергозбереження в РПК.

The paper analyzes regional strategic management system energy efficiency. Developed a block diagram of a hierarchical method of strategic management of energy conservation in the regions. Defined the main objectives and tasks of generating, transmitting and user strategies as components of the energy strategy of the region. The proposed industrial and energy clusters. Given the targets of the regional strategy of energy saving and characteristic of the system enabling activities in the field of energy saving and increasing energy efficiency as a tool for implementing energy-saving strategies of the PKK.

В статье исследована региональная система стратегического управления энергоэффективностью. Разработана блок-схема иерархического метода стратегического управления энергосбережением в регионах. Определены основные цели и задачи генерирующих, передающих и пользовательских стратегий как составляющих энергетической стратегии региона. Предложенные виды промышленно-энергетических кластеров. Приведены целевые показатели региональной стратегии энергосбережения и характеристика системы стимулирующих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности как инструмента реализации стратегии энергосбережения в РПК.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"