Українською | English

BACKMAIN

Contents № 12, 2010

С. В. Приходькоаспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРОЦЕДУРИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ АДАПТИВНОГО НАБОРУ СТРАТЕГІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Досліджено вагомість впливу промисловості на забезпечення достатнього рівня економічної безпеки України. Визначено щільність зв"язку між енергетичною і екологічною безпеками. Обґрунтовано напрями та засоби зменшення техногенного навантаження на зовнішнє середовище і убезпечення достатності рівня енергетичної безпеки для розроблення адаптивного набору стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки національної промисловості.

І. І. Туболецьк.е.н., Дніпропетровська державна фінансова академія

ПОЛІТИКА СТЯГНЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Визначено сутність політики управління дебіторською заборгованістю підприємства. Сформовано фінансовий механізм політики управління дебіторською заборгованістю в умовах ринкової економіки.

Essence of policy of management by the account receivable of enterprise is certain. The financial mechanism of policy of management by the account receivable is formed in the conditions of market economy.

М. А. Гнатишинаспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАЛИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

У статті розглянуто теорії та концепції, що стосуються взаємозв’язків економіки та довкілля в умовах обмеженості ресурсів та всезростаючої економічної діяльності з огляду на їхнє позитивне чи негативне ставлення до економічного зростання. Щоб уникнути глобальної еколого-економічної кризи людство повинне навчитися враховувати екологічний чинник, правильно розставляти свої пріоритети і відповідно корегувати свою економічну діяльність.
 
Theories and concepts concerning economy and ecology interconnections in the world of limited resources and growing economic activity according to their attitude to economic growth are examined in the article. To prevent global ecological-economic crisis humanity must learn to consider environmental factor, to choose correct priorities and to guide economic activity accordingly.

В. М. Шаповалдоцент, Государственное высшее учебное заведение «Национальный горный университет», г.ДнепропетровскЛ. С. Головковапрофесор, Класичний приватний університет

РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Стаття присвячена визначенню проблем та напрямів розвитку корпоративного соціального управління акціонерних товариств машинобудівної та металургійної галузей.

The article is devoted determination of problems and directions of development of corporate social management of joint-stock companies of machine-building and metallurgical industries.

В. І. Воробйовгенеральний директор, ВАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку»А. М. Штангреткандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Української академії друкарстваО. В. Мельниковкандидат технічних наук, директор, Української академії друкарства

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ АНТИКРИЗОВИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ)

В статті обґрунтовано доцільність запровадження нормативного документу — Настанови щодо порядку проведення системного аналізу для розроблення та застосування антикризових заходів з метою запобігання банкрутству суб’єктів господарювання у видавничо-поліграфічної галузі.

In the article the necessity of implementing instruments - Guidance on the procedure of system analysis for the development and application of anti-crisis measures to prevent the bankruptcy of businesses in publishing and printing industry.

І. А. Гриджуккандидат наук з держ. управління, Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ДІАГНОСТИКА СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

У статі розроблено організаційну систему управління сталим просторовим розвитком, яка включає стратегічний, проектний та оперативний рівні. Обґрунтовано переваги її використання в порівнянні з діючою організаційною структурою управління соціально-економічним розвитком регіону, насамперед забезпечення міждисциплінарного підходу до здійснення процесу управління його сталим просторовим розвитком.

The organizational control system by steady spatial development is developed in the article, which includes strategic, project and operative levels. Advantages of its use as compared to the operating organizational structure of management by socio-economic development of region, above all things providing of between disciplined approach to realization of process of management by his steady spatial development are reasonable.

Ю. М. Сафоновдокторант, Херсонський національний технічний університет

ДЕТЕРМІНАНТИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ І ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СИРОВИННОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглядаються проблеми конкурентоспроможності економічного розвитку сировинного комплексу в сучасних умовах відповідно до державного регулювання, аналізуються основні науково-методичні підходи та параметри підвищення.

Annotation. The problems of competitiveness of economic development resources of current conditions in accordance with state regulations, analyzes the main scientific and methodological approaches and options increase.

О. М. Гребешковаспірант, кафедра стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

В статті наведено авторське бачення метотдичного підходу до розробки та впровадження в практику стратегічного менеджменту інформаційної стратегії пдприємства. Запропоновано використання стратегічного інформаційного аудиту як основи процесу розробки та впровадження інформаційної стратегії пдприємства. Запропоновано підхід до узгодження бізнес-стратегії, оргструктури, ІТ-інфраструктури та системи управління інформаційними потоками на підприємстві.

The article describes author"s vision of approach to development and implementation of information strategy of an enterprise, as well as the use of strategic information audit as a basis for the development and implementation of information strategy. It summarizes the approach to alignment of business strategy, organization structure, IT infrastructure and information management structure of an enterprise.

Н. Ю. Алексєєвааспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ

У статті охарактеризовано сучасний стан процесу автоматизації на підприємствах роздрібної торгівлі та окреслені основні шляхи його оптимізації. Встановлено, що значна частка підприємств торгової сфери діяльності автоматизує лише окремі ділянки обліку (використовуючи інформаційні технології, які не задовольняють умовам ефективної організації обліку) або здійснює облікові операції у ручну. У зв’язку з цим, автором розроблено та запропоновано заходи з оптимізації становища. А саме: використання корпоративних інформаційних системи, значна кількість програмних аналогів яких, дозволяє керівництву роздрібних підприємств зробити оптимальний вибір програмного забезпечення; використання ліцензійних продуктів, що пройшли апробацію та користуються попитом на ринку інформаційних технологій; проведення обов’язкового попереднього навчання персоналу основам роботи з програмним продуктам, що впроваджується; здійснення конкретизації вимог та пропозицій з автоматизації облікових робіт.

С. В. Запорожецьстарший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТНІ ІПОТЕЧНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ

В статті висвітлено теоретичні аспекти формування сутнісної характеристики кредитних іпотечних операцій банку. Досліджено взаємозв’язок між поняттями «кредитні іпотечні операції» та «іпотечні послуги банку». Сформовано сукупність ознак та класифікаційних критеріїв розподілу кредитних іпотечних операцій.

The theoretical aspects of forming of essence description of credit mortgage operations of bank are reflected in the article. Investigational intercommunication between concepts «credit mortgage operations» and «mortgage services of bank». The aggregate of signs and classification criteria of distributing of credit mortgage operations is formed.

Ю. М. Лисенковк.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівліС. О. Бідак.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОСНОВНІ НОВОВВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО СКЛАДУ ПОДАТКІВ

У статті наведені результати порівняльного аналізу складу податків, встановленого законодавством України чинним до 01.01.2011р. та Податковим кодексом України, який набирає чинності з 01.01.2011р.

The comparative analysis of the tax structure defined by Ukrainian legislation, operating to January, 01 of 2011, and The Tax Code of Ukraine, goes into effect from January, 01 of 2011, is described in the article.

Г. І. Андрєєвак.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ» м. Суми

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ: СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ Й ВИЗНАЧЕННЯ

В статті розглядаються питання, пов’язані з розкриттям сутності, поняття й визначення похідних цінних паперів з метою запобігання дублювання та виникнення суперечностей у тлумаченні термінів: похідні фінансові інструменти, деривативи та похідні цінні папери.

This article discusses the issues linked to the disclosure of an entity, concepts and definitions derivatives in order to avoid overlap and contradictions in interpreting terms derivatives, derivatives instruments and derivatives securities.

М. В. Шаевскаямагистрант, Одесский национальный политехнический университет

СТОХАСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

В статье изложены методические основы стохастического подхода к оценке эффективности инвестиционных проектов, позволяющего учитывать неопределённость параметров проектов и условий их реализации.   
 
The article describes the methodical foundations of the stochastic approach to evaluation of the effectiveness of investment projects, which allows to take into account the uncertainty of parameters and conditions of their implementation.

О. В. Прокопенкод.е.н., завідувач кафедри економічної теорії,  в.о. декана факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університетТ. В. Касьяненкостарший викладач кафедри фінансів, Сумський державний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАПРЯМІВ ЕКОЛОГІЧНО СПРЯМОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Розроблено теоретико-методичний підхід до оцінювання ефективності напрямів екологічно спрямованого інноваційного розвитку підприємств. Досліджено поняття екологічно спрямованого інноваційного розвитку економіки, підприємства; визначено складові витрат та результатів, які характеризують ефективність реалізації напряму з урахуванням синергічного ефекту, критеріїв ринкової оптимальності та ризику екологізації.
 
The theoretical and methodological approach to evaluation of the effectiveness of environmentally oriented directions of innovation development of enterprises was worked out. The concept of environmentally oriented innovation development of economy and enterprise was investigated. There were examined the elements of costs and results that characterize the effectiveness of realization the direction taking the synergistic effect and criteria of market optimality and ecological risk into account.

І. П. Шульгак.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

АНАЛІЗ СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ

Досліджено стан корпоративного управління у акціонерних товариствах України, які подали до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про корпоративне управління в них. вивчено порядок скликання та проведення загальних збрів акціонерів, розподілу доручень та їх виконання, порядок оприлюднення інформації тощо.
 
The state of corporate governance in joint stock companies of Ukraine, who submitted to the State Commission on securities and stock market information about corporate governance in them. studied the procedure of convening and holding general shareholders zbriv, distribution and execution of orders, order disclosure of information as well.

С. М. Козьменкодоктор економічних наук, професор, проректор, ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"С. І. Колосокасистент кафедри управління, Сумський державний університет МОН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

Розглядаються науково-методичні підходи оцінки експортного потенціалу. Розроблені методики економічної оцінки експортного потенціалу країни, підприємства, продукту.
 
The present paper focuses on an export potential methodological approach. The economical evaluation methods of country, enterprise, product export potential are developed.

Ю. А. Томашевськааспірант Хмельницького національного університету

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто питання розвитку недержавних пенсійних фондів як фінансових інститутів соціального захисту працівників підприємств. Запропоновано підходи щодо спонукання підприємств до створення системи недержавного пенсійного забезпечення для своїх працівників.
 
The question of pension funds as financial institutions of social workers. Approaches to encourage enterprises to create private pensions for their employees.

І. С. Ткаченкод. е. н., професор, професор кафедри автоматизованих систем та моделювання в економіці, Хмельницький Національний університетР. П. Терновийаспірант, Хмельницький університет управління і права

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ У ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Здійснено побудову двох імітаційних моделей логістики виконання технологічної операції у виробничо-економічні системі на рівні виробничої дільниці.

Two logistics models were built to simulate technological operations in the production and economic systems at the manufacturing site.

О. В. Корніловадоцент кафедри економіки підприємств, Донецький національний державний університет економіки торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО  ОСОБЛИВОСТІ В ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

На основі опрацювання робіт видатних вчених подано авторське бачення сутності людського фактора підприємства та визначені його особливості щодо антикризового управління в підприємствах роздрібної торгівлі
 
Based on the analysis of studies of famous scientists a particular view of essence of the human factor in enterprise was deducted and its peculiar properties related to anticrisis retailer business management identified

В. Б. Родченкок.е.н., доцент, Харківський національний університет ім. В.Н Каразіна

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

У статті розглядаються основні тенденції та перспективи розвитку ринку хлібопекарської продукції регіону.

In article the basic tendencies and prospects of region’s market development of bakery products are considered

І. В. Антоновавикладач кафедри маркетингу Східноєвропейського університету економіки та менеджменту

РОЗВИТОК МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Проведено аналіз розвитку молочної промисловості як частини агропромислового комплексу, а також охарактеризовані можливості для подальшого розвитку на сучасному етапі ринкової економіки.
Охарактеризовано ринок молочної промисловості в Україні як один із напрямів провідних галузей народного господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування.

The analysis of development of suckling industry as parts of agroindustrial complex is conducted, and also possibilities are described for consequent development on the modern stage of market economy.
The market of suckling industry is described in Ukraine as one of directions of leading industries of national economy, which provides the population of feed products

О. В. Малійздобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАР’ЄРІВ ВХОДЖЕННЯ НА РИНКИ УКРАЇНИ

В статті досліджено особливості державного регулювання бар’єрів входження на ринки України, обумовлені специфікою становлення українських ринків. Здійснено аналіз існуючих методичних прийомів обмеження вхідних бар’єрів антимонопольними органами країни у порівнянні з розвинутими країнами світу.

Specificities of governmental regulation of entry barriers in Ukraine, caused by specific features of Ukrainian markets formation are investigated. Existing methods of entry barriers limiting by Ukrainian antimonopoly offices are analyzed in compare with developed countries.   

Є. Б. Ніколаєвасистент, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розглянуто методологічні риси сучасної теорії інформаційної економіки у порівнянні із засадними принципами класичної та неокласичної економічної теорії. Проаналізовано деякі теоретичні проблеми, які заважають розвиткові теорії інформаційної економіки. Наголошено на тому, що аналіз ролі інформації в економіці сьогодні має неформалізований, незавершений характер, оскільки вона досі перебуває у стадії активного формування.
 
The author reviews the methodological approaches of information economics in comparison to the principles of classical and neoclassical economics. Certain theoretical problems which impede the development of information economics are analysed. Emphasized is the fact that the methodology of the analysis of the role of information in the economy is today incomplete and unformalized because it is still in the state of active formation.

О. М. Головняк.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статті досліджуються фактори впливу на структурні трансформації соціально-економічного розвитку України. Важливе місце відводиться глобалізації, яка визначає специфіку перебігу трансформаційних процесів. Складовою успіху ефективного державного управління є партнерство між центральною та місцевою владою.
 
In the article the factors of influence are probed on structural transformations of socio-economic development of Ukraine. An important place is taken globalization which determines the specific of motion of transformation processes. The constituent of success of effective state administration is partnership between central and local power.

О. В. Гаращукк.е.н., доцент

МІСЦЕ І РОЛЬ КАДРОВИХ РЕСУРСІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

На основі аналізу ситуації й оцінки виявлених можливостей підприємства здійснюється визначення цілей і концепції змін. Залежно від специфіки підприємства, умов перетворення здійснюється вибір стратегії реструктуризації.
 
Determination of aims and conception of changes is carried out on the basis of situation analysis and estimation of found out possibilities of enterprise. The choice of strategy of restructuring is carried out depending on the specific of enterprise, terms of transformation.

М. О. ДудникДержавний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ХОЛДИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

Стаття присвячена розробці теоретичних, методичних та прикладних аспектів побудови, впровадження і функціонування інтегрованої системи управління витратами
 
The article is dedicated to working out of the theoretical, methodical and applied aspects of construction, implementation and operation of integration system of cost management

Є. М. Ахромкінкандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ

У статті розглянуто проблеми використання водних ресурсів на прикладі Луганського регіону.

В статье рассмотрены проблемы использования водных ресурсов на примере Луганского региона.

In the article the problems of the use of water resources are considered on the example of the Lugansk region.

О. В. Чукстарший викладач кафедри бухгалтерського обліку, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

У статті досліджено особливості виробничих запасів олійно-жирових підприємств.

Р. М. КрамаренкоХарьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В статье проанализирован экономический аспект использования твердых бытовых отходов. Рассмотрена проблема утилизации и переработки твердых бытовых отходов.
 
У статті проаналізовано економічний аспект використання твердих побутових відходів. Розглянуто проблему утилізації та переробки твердих побутових відходів.
 
The paper analyzed the economic aspect of solid waste. We consider the problem of processing and recycling solid waste.

А. Ю. ПалантХарьковская национальная академия городского хозяйства

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА НА ОСНОВЕ SWOT-АНАЛИЗА

Проведен SWOT-анализ транспортной отрасли Харьковского региона. Рассмотрены основные тенденции развития транспортной инфраструктуры.
 
Проведено SWOT-аналіз транспортної галузі Харківського регіону. Розглянуто основні тенденції розвитку транспортної інфраструктури.
 
A SWOT-analysis of the transport industry in Kharkov region. The main trends of development of transport infrastructure.

О. О. ДорошкоЧеркаський національний університет імені Богдана Хмельницького

БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ

У статті викладено проблеми безробіття населення України, недоліки політики зайнятості, а також розкрито роль трудової міграції українців і її взаємозв’язок з проблемами безробіття як наслідок соціально-економічних перетворень в Україні.
 
The problems of unemployment of population of Ukraine, lacks of policy of employment, are reflected in the article, and also the role of labour migration of Ukrainians and its intercommunication is exposed with the problems of unemployment as a result of socio-economic transformations to Ukraine.

О. І. Цимбалкандидат економічних наук, провідний науковий співробітник, Інститут демографії та соціальної політики ім. В. М. Птухи НАН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ТАКТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

В статі розкрито методичні аспекти вимірювання тактичної ефективності інституційного регулювання ринку праці у короткостроковому періоді. Пропонований підхід базується на композиції моделей експертного оцінювання, методу ієрархічного аналізу та їх інтеграції на базі нормованих індексів. Застосування даного підходу для оцінювання ефективності інституційного регулювання ринку праці України протягом кризових років дає можливість обґрунтовано говорити про її суттєве падіння.
 
The article revealed methodological aspects of measuring the tactical effectiveness legal regulation labor market in the short term. The proposed approach is based on the composition model of expert, methods of hierarchical analysis and integration on the basis of standardized codes. Application of this approach for evaluating the effectiveness of institutional labor market of Ukraine during the years of crisis provides an opportunity to talk about her substantial drop.

О. І. Щукіндокторант кафедри менеджменту організацій Класичного приватного університету

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНО-ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Визначено й розкрито сутність проектно-оперативного управління інвестиційним потенціалом розвитку інноваційної діяльності, що базується на синтезі технологій проектного і оперативного управління та дозволяє розглядати цей цілеспрямований процес як взаємодію функціонування методів унікального набору проектних інноваційних завдань.
 
Certainly and essence is exposed project-operative management of development of innovative activity which is based on the synthesis of technologies of project and operative management and allows to examine this purposeful process as co-operate functioning of methods of unique set of project innovative tasks investment potential.

В. П. Приходькопрофесор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

Обґрунтовано методологічні підходи до оцінки регіону як територіального соціально-економічного утворення, основою якого є просторова організація продуктивних сил, що характеризується єдністю й цілісністю відтворювального процесу, розвивається на власній економічній базі та за власними економічними законами в нестійкому середовищі.
 
Substantiated methodological approaches to the assessment of the region as territorial socio-economic formation, which is based on the spatial organization of the productive forces, which characterize the unity and integrity of the reproductive process, flying on its own economic base and its own laws ekonomichnimi in an unstable area.

М. С. Пашкевичкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРІОРИТЕТИ

Досліджено еволюцію пріоритетів соціально-економічного розвитку регіонів України за основними нормативно-правовими документами. Акцент зроблено на особливостях регіонального розвитку України у контексті євроінтеграції. Здійснено ретроспективний аналіз концепцій державної регіональної політики України.

The evolution of the priorities of social and economic development of Ukraine’s regions according to the basic legal documents is investigated. Emphasis on features of regional development of Ukraine’s regions in the context of European integration is made. Retrospective analysis of the concepts of regional policy of Ukraine is performed.

Ю. В. Пиндакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та кредиту, Львівський університет бізнесу та права

ПРОЦЕСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК МОЖЛИВИЙ НАПРЯМОК ЗМІЦНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена можливості використання процесного менеджменту як одного з можливих напрямків зміцнення конкурентоспроможності будівельних підприємств на сучасному етапі. Детально викладені переваги використання процесного підходу в умовах України.
 
The article is devoted to a process management use possibility as one of the building enterprises competitiveness strengthening possible directions at the present time. Detail process approach advantages in Ukraine are given.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"