Українською | English

BACKMAIN

Contents № 11, 2019

І. Л. Сазонецьдоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористуванняВ. В. Джинджоянкандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

I. SazonetsDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Public Administration, documentation and information activity, National University of Water and Environmental EngineeringV. DzhyndzhoianPh.D., Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE FUNCTIONS OF TOURIST ENTERPRISES AND THE DIRECTIONS OF THE IMPLEMENTATION OF THEIR SOCIAL COMPOSITION

У статті здійснено обґрунтування напрямів реалізації соціальної складової туристичними підприємствами в сучасних соціально-економічних умовах. Встановлено, що інтерес сучасних дослідників до проблеми конкретизації науково-методичних підходів до визначення функцій туристичних підприємств віддзеркалюють ідеї декількох методологічних течій, а саме: маркетинговий, соціологічний, культурологічний, економічний підходи. Разом з тим проблема дослідження соціальних векторів функціонування туристичних компаній залишилася поза межами наукових розвідок вчених. Резюмовано, що сучасний туризм є особливою соціальною сферою економіки, потужною індустрією, яка виробляє до 10% світового валового продукту, в якій зайняті мільйони співробітників та залучені величезні капітали.
У якості продукції туристичних компаній виступають результати діяльності, спрямованої на організацію дозвілля, рекреації, відпочинку і лікування населення, і яка реалізується за допомогою виконання наступних функцій: виробництво послуги, продаж (збут), маркетинг, організація виробничого процесу, фінансово-господарська діяльність. Узагальнено, що сучасний туризм потребує вивчення умов, що визначають масовість туризму, формування цілих туристичних потоків на основі їх соціального статусу.[||]The article shows the study that has substantiated the directions of realizing social component by tourism enterprises in modern socio-economic conditions. It has been established that the interest of modern researchers to the problem of concretization of scientific and methodological approaches to the definition of functions of tourism enterprises is reflected by the ideas of several methodological schools, namely: marketing, sociological, cultural and economic approaches. At the same time, the problem of researching the social vectors of the functioning of tourism companies has remained beyond the scientific investigations by scholars. It has been summarized that modern tourism is a special social sphere of economy, a powerful industry that produces up to 10% of the world gross product, employs millions of employees and attracts huge amounts of capital.
The products of tourism companies are represented as the results of the activity, which is aimed at organizing leisure, recreation, rest and treatment of the population, and which is implemented with the help of fulfilling the following functions: production of services, realization (sale), marketing, organization of production process, financial and economic activities. It has been abstracted that the modern stage of the development of business environment in the tourism industry is caused by the increasing requirements by clients to the services provided, by finding new forms of their delivery and forming innovative approaches to the organization of management process. The main directions of improving the principles used to organize entrepreneurial activity in the tourism business are optimization of financial resources and increase of the efficiency of use of labor assets of a company so that tourism could bring profit to the public coffers.
It has been defined that modern tourism is currently under the influence of many factors such as social, cultural, economic and political. As soon as a person has solved the problem of survival, they have got the need to travel in order to cognize the world and themselves. Consumption of tourism services as a type of human activity has an extremely well defined social character: 1) in the process of receiving services, each person interacts with society; 2) consumption is a sign of social stratification. A distinctive feature of modern tourism is its social orientation. For the last few years, the tourism industry has been developing rather rapidly. The generalization has been made that modern tourism requires some study of the conditions, which determine the large-scale involvement of tourism, and the formation of entire tourists flows on basis of their social status.

А. П. Дукадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університетГ. В. Старченкокандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Anastasiia DukaDoctor of Economics, Associate Professor,Professor of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of TechnologyGrygoriy StarchenkoCandidate Of Technical Sciences, Associate Professor,Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

PROJECT-ORIENTED APPROACH IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTING TOOLS TO ENSURE THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті досліджено використання проектно-орієнтованого підходу як інструменту реалізації політики економічного зростання в державі. Можливості проектно-орієнтованого підходу дозволяють визнати його перспективним інструментом реалізації національних проектів розвитку який посилює зміцнення та ефективне використання інноваційного потенціалу, створює сприятливі умови для залучення інвестицій в базові галузі економіки та розширення інноваційної інфраструктури. В статті розкритий економічний зміст дефініцій «проектно-орієнтоване управління» та «інноваційна модель розвитку», запропоноване визначення поняття «проекти інноваційного розвитку національної економіки», вказано на їх важливість як джерела розвитку національної економіки. Охарактеризовано економічну сутність та важливість реалізації національних проектів у пріоритетних галузях економіки. Визначено основні проблеми та ризики реалізації національних проектів розвитку. Досліджено основні міжнародні рейтинги України, що характеризують перспективи для реалізації національних проектів розвитку. Визначено основні проблемні аспекти реалізації національних проектів в Україні.[||]The article explores the use of the project-oriented approach as a tool of implementing the policy of economic growth in the country. The capabilities of the project-oriented approach make it possible to recognize it as a promising tool of the implementation of national development projects. This tool enhances the strengthening and effective use of innovative potential, creates favorable conditions for attracting investment in basic sectors of the economy, and develops innovative infrastructure. The article reveals the economic meaning of the definitions “project-oriented management” and “innovative development model”. The concept of "projects of innovative development of the national economy" is proposed in the article. The importance of forming an innovative model of the development of the national economy, which is the key to its economic growth, is indicated. Within the framework of this model, national development projects are being implemented within the framework of which innovative development projects of the national economy are being implemented. The importance of innovative development projects of the national economy as a source of development of the national economy is pointed out. The economic nature and importance of the implementation of national projects in priority sectors of the economy are characterized. The main problems and risks of the implementation of national development projects are identified. The main international ratings of Ukraine, characterizing the prospects for the implementation of national development projects, are examined. The problem situation that has developed over all the basic components of the innovative potential of Ukraine is shown. It is noted that the potential innovative opportunities of the economic system can be unrealized due to the lack of project management in the process of project implementation and a significant limited resources for the implementation of innovative activities. The way out of this situation may be the development of the project potential of the economy. The development of project potential leads to systemic changes in the economy, and is a source of development of national economies. The main problematic aspects of the implementation of national projects in Ukraine are identified. It is noted that the further implementation of national projects in Ukraine should be regarded as an instrument for the implementation of a set of strategically oriented measures aimed at solving urgent problems of systemic modernization of the economy.

І. В. Одотюкд. е. н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СТРУКТУРА, НЕДОЛІКИ ІННОВАЦІЙНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

I. OdotiukDoctor of Economic Sciences, Senior Research Officer, Chief Researcher of the Department of Innovation Policy, Economics and Organization of High Technologies, State Organization Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

NATIONAL INNOVATION SYSTEM OF UKRAINE: STRUCTURE, DISADVANTAGES OF INNOVATIVE SPECIALIZATION AND WAYS TO ADDRESS THEM

В статті виконано структурний і функціональний аналіз національної інноваційної системи, визначено основні блоки, які характеризують структуру відтворюваного в Україні інноваційного циклу. Надано характеристику сучасного стану, сформульовано нагальні проблеми та нерозв’язані питання, що вирізняють функціонування кожного з них. В статті запропоновано авторське визначення категорії «національна інноваційна система». Зазначено, що сучасна національна інноваційна система України є неефективною. Причиною тому є функціональна розбалансованість її основних структурних блоків. Автором сформульовано пропозиції щодо змісту і форми реалізації тих заходів державного впливу, котрі, на думку автора, є першочерговими з позиції забезпечення цілісності національної інноваційної системи України і досягнення ефективності відтворення інноваційного циклу в сучасних умовах.[||]The article provides a structural and functional analysis of the national innovation system of Ukraine, identifies the main blocks that determine the structure of the innovation cycle reproduced in Ukraine. The characteristic of the current state is given, urgent problems and unresolved issues that distinguish the functioning of each of them are formulated. Having gained independence, Ukraine declared the rapid development of qualitatively new living standards by ordinary Ukrainians. However, today's day has shown that thoughtless destruction of the foundations of one model of economic development does not automatically lead to the effective development of another economic model. Over the entire past period of independent formation in the country, national characteristics were formed - an unprecedented level of corruption of the executive and legislative branches of government, financial conditionality of decisions of the judicial system, quick de-statization of the educational, scientific, medical, social and cultural spheres of life of Ukrainians - all of them led to approval in the country socio-economic development model, the use of which was the approval of Ukraine in terms of GDP per capita and level of purchasing power in the status of the poorest country in Europe (IMF 2017? GFK 2019). The author's definition of the category “national innovation system” is proposed in the article. It is noted that the national innovation system of Ukraine, from the point of view of its perfect innovative influence on the development of the economy, is currently ineffective. The reason for this is the lack of coherence between them and the functional imbalance of its main structural blocks, as evidenced by the results of an expert assessment of the current state, as well as the list of problems formulated by the author and the content of unsolved problems characterizing the functional ability of these structural blocks. The author formulated suggestions regarding the content and form of implementation of those measures of state influence, which, according to the author, are of prime importance from the standpoint of the need both to ensure the integrity of the national innovation system of Ukraine and to achieve a degree of efficiency of reproduction of the innovation cycle that is tangible at the macroeconomic level in modern conditions.

А. Ю. Могиловад. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараМ. Л. Шарафостмагістрант кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

УДОСКОНАЛЕННЯ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ РЕСТОРАНУ

A. Y. MohylovaDoctor of Sciences (Economics), Professor, professor of Department of Marketing and International Managments, Oles Honchar Dnipro National UniversityM. L. Sharafostmaster-student of of Department of Marketing and International Managments, Oles Honchar Dnipro National University

IMPROVING THE ASSORTMENT POLICY OF THE RESTAURANT

Стаття присвячена дослідженню особливостей, тенденцій, проблем формування асортиментної політики сучасних ресторанів, а також пошуку шляхів його удосконалення. Виявлено типові проблеми асортиментної політики вітчизняних ресторанів. Визначено, які втрати може принести ресторану дефіцит та надлишок асортименту. Встановлено, що ефективна та оптимальна асортиментна політика ресторану є головною запорукою його успіху на ринку і результативності діяльності. З’ясовано, що завдяки вдалій асортиментній політиці ресторан може збільшити обсяги реалізації, досягнути конкурентних переваг завдяки унікальному асортименту, залучити нових груп споживачів, а також найголовніше підвищити прибутковість. Запропоновано авторські пропозиції щодо удосконалення асортиментної політики вітчизняних ресторанів на основі інноваційного підходу. Сформульовано головні принципи, дотримання яких забезпечить формування ефективної асортиментної політики ресторану.[||]The purpose of the article is to investigate the features of the assortment policy of the restaurant and ways of its improvement.
In the article it is determined that the well-formed assortment policy plays an important role for the stable development of the restaurant. It is the leading factor in the competitiveness of a modern restaurant.
The authors found that the restaurant business around the world, as well as in Ukraine, is developing at a high rate, and the number of restaurants offering such an assortment is constantly increasing. In such circumstances, competition between them intensifies, in order to stand out from the large number of competitors restaurants need to have an effective assortment of policies and offer attractive products for the potential consumer.
It is found that the restaurant bears both a deficiency in the range and its excess. Therefore, an important task for a modern restaurant is to optimize the breadth and depth of the range of products offered. Restaurant managers must make all decisions in the context of assortment policy based on the results of market research and the use of research-based methods. Only under such conditions will the assortment policy of the restaurant meet the requirements of the market and satisfy the needs of consumers to the maximum.
It is identified that most Ukrainian restaurants offer a similar range of products. On the one hand, this allows them not to compete, and on the other, it does not allow them to stand out among a large number of competitors. In particular, according to statistical studies, it is found that in the assortment of about 80% of restaurants offer Ukrainian cuisine to consumers, another 74% also include Italian cuisine on the menu. At the same time, only 4% of domestic restaurants offer exotic cuisine.
In addition, it was found that the main problems of domestic restaurants include: weak level of innovative activity in the field of assortment policy; formation of assortment is carried out mainly on the basis of "intuition" of its owners and neglect of scientific and methodological approaches to it; offering most restaurants the same type of products. Exactly solving these problems will allow domestic restaurants to move to a much higher level of management of assortment policy.
It is established that effective assortment policy of a restaurant can provide the following: increase the volume of sales by optimizing the range; to achieve competitive advantages through a unique range; attract new consumer groups; increase inventory turnover and reduce costs associated with maintaining them, and increase restaurant profitability. Given this, it is extremely important for restaurants to formulate an effective assortment policy.

Л. В. Соколовадоктор економічних наук, професор,Харківський національний університет радіоелектронікиО. В. Стойкамагістрант, Харківський національний університет радіоелектроніки

СУЧАСНИЙ СТАН МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ ЗА УМОВ НЕЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

L. SokolovaDoctor of Economics, Professor,Kharkiv National University of Radio ElectronicsO. StoykaUndergraduate,Kharkiv National University of Radio Electronics

THE CURRENT STATE OF MACHINE-BUILDING IN UKRAINE AND THE TENDENCY OF ITS DEVELOPMENT UNDER CONDITIONS OF UNBALANCED ECONOMY

У статті здійснено дослідження сучасного стану машинобудівної галузі України. Установлено її провідну роль у формуванні виробничого потенціалу інших секторів економіки та забезпечення науково-технічного прогресу країни. Проаналізовано галузеву структуру економіки, динаміку обсягів виробництва машинобудівної галузі за ряд років у її зіставленні з промисловий комплексом у цілому. На основі даних про динаміку індексів конкурентоспроможності машинобудування України на зовнішньому ринку зроблено висновки про відсутність її конкурентних переваг. Окреслено основні фактори, що стримують розвиток та модернізацію досліджуваної галузі, визначено основні проблеми її функціонування. Приведено орієнтовний перелік можливих напрямків стабілізації негативної ситуації, яка склалася у машинобудівній галузі. Встановлено, що адекватний комплекс заходів повинен бути проведений не лише на макрорівні, але й на рівні підприємств.[||]The article investigates the current state and tendencies of development of the machine-building industry of Ukraine in the conditions of unbalanced, raw material oriented economy. Its leading role in shaping the production potential of other sectors of the economy and ensuring the scientific and technological progress of the country has been established. The sectoral structure of the economy and the dynamics of production volumes of the machine-building industry over a number of years in its comparison with the industrial complex as a whole are analyzed. It has been determined that it is more sensitive to the effects of destabilizing environmental factors, as evidenced by the negative trends in the number of enterprises in the studied economic sector, and a significant proportion of unprofitable economic entities. On the basis of data on the dynamics of the indices of competitiveness of machine-building of Ukraine in the foreign market, it is concluded that there is no competitive advantage. The main factors limiting the development and modernization of the studied industry are outlined, the main problems of its operation are identified: outdated equipment, poor quality and competitiveness of products, lack of financial resources and investments, crisis situation of the domestic economy. The approximate list of possible directions of stabilization of a negative situation which has developed in the machine-building industry, the main of which are the following: the modernization of equipment and standardization of production, activation of innovative activity, increase of knowledge intensity and reduction of consumption of production capacity, development of effective state programs for restoration of competitiveness industry. It is established that an adequate set of measures should be carried out not only at the macro level, but also at the enterprise level, and include the development and implementation of effective development strategies that would take into account the state of production potential of enterprises, help to minimize environmental threats and realize its capabilities.

Л. В. Гуцаленкод. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївА. О. Костюкстудент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СИСТЕМА ГРЕЙДУВАННЯ - УПРАВЛІНСЬКИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivA. O. Kostiukstudent of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

GRADING SYSTEM - MANAGEMENT MECHANISM OF LABOR MOTIVATION

У статті розглянуто особливості грейдової системи оплати праці.
Виокремлено сутність системи грейдів, вказано на відмінності між тарифною системою та системою грейдів. Проаналізовано теоретичні та практичні підходи застосування різних методик за умов грейдової системи та її історичний розвиток. Наголошено на основні завдання, що вирішує система грейдів. Виокремлено принципи грейдування за Д.Коулом. Досліджено актуальність використання грейдової системи в умовах ринкового середовища для сучасних підприємств. Вказано на етапи впровадження грейдової системи за методом Е. Хея. Здійснено оцінку факторів, що визначають категорії посад (професійні знання, знання бізнесу, рівень керівництва, вирішення проблем, сфера впливу на бізнес, комунікативні навики та ін.). Охарактеризовано рівні оцінювання та наголошено на практиці вітчизняних підприємств щодо поєднання таких факторів, як управління працівниками, відповідальність, досвідченість, умови праці, досвід роботи, рівень кваліфікації та ін. Обумовлено складність введення даної системи оплати праці на підприємстві, її висока собівартість та довго тривалість в часі. Встановлено позитивні та негативні складові грейдової системи оплати праці. Наголошено, що головним при грейдовій системі є мотиваційний елемент. За результатами дослідження виокремлено 6 головних етапів розробки грейдів (опис посад, визначення цінності посад, оцінка посад за ключовими факторами, побудова грейдів, встановлення посадових окладів для кожного грейду, запровадження грейдової системи). Запропоновано зміни та покращення цього досить довготривалого процесу. Наголошено на необхідності розроблення нового та вдосконалення існуюго документального оформлення. Досліджено процес впровадження грейдової системи оплати праці на підприємстві, також оцінено сприйняття працівниками даного методу. Встановлено низку завдань, які вирішує грейдова система. Порівняно принципи та перевірено методики грейдування. Наголошено на необхідності використання системи грейдів в сучасних підприємствах та доведено його дієвість в сучасних ринкових умовах.[||]The article deals with the features of the graded pay system.
The essence of the grading system is highlighted, the differences between the tariff system and the grading system are indicated. Theoretical and practical approaches to the application of different techniques under the conditions of the grading system and its historical development are analyzed. Emphasized on the main tasks that the grading system solves. The principles of grading by D. Cole are distinguished. The relevance of using the grading system in the market environment for modern enterprises is investigated. The stages of implementation of the grading system by E. Hay method are indicated. The factors that determine the categories of positions (professional knowledge, business knowledge, level of leadership, problem solving, sphere of influence on business, communication skills, etc.) have been evaluated. The levels of evaluation are characterized and the practice of domestic enterprises on combination of such factors as management of employees, responsibility, experience, working conditions, work experience, level of qualification, etc. are emphasized. The complexity of the introduction of this system of remuneration at the enterprise, its high cost and long duration over time are conditioned. Positive and negative components of the payroll system have been established. It is emphasized that the main element of the grading system is the motivational element. According to the results of the study, 6 main stages of grading were identified (description of positions, determination of position values, evaluation of positions by key factors, construction of grads, establishment of salaries for each grade, introduction of grading system). Changes and improvements to this rather lengthy process are suggested. The need to develop a new document and to improve the existing documentary was emphasized. The process of implementation of the graded system of remuneration at the enterprise is investigated, and the employees' perceptions of this method are evaluated. There are a number of tasks that the grading system solves. Comparison of principles and validation of grading techniques. The necessity of using the grading system in modern enterprises is emphasized and its effectiveness in modern market conditions is proved.

В. В. Байдаладоктор економічних наук, доцент, професор кафедри економічної теорії,Національний університет природокористування і біоресурсів України

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК БІОЕКОНОМІКИ

V. V. BaidalaDoctor of Science, associate Professor, Professor of the department of economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING OF INFLUENCE OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF THE BIOECONOMY

На основі проведеного комплексного аналізу запропоновано алгоритм побудови комплексної економіко-математичної моделі, яка характеризує вплив основних макроекономічних факторів на розвиток біоекономіки. Спираючись на критерії важливості, доступності даних та вимірюваності, необхідними та достатніми виявились такі показники: з групи факторів пропозиції – площа сільськогосподарських угідь; площа територій органічного землеробства; площа посівів та урожайність біотехнологічних культур; кількість підприємств з виробництва і переробки біомаси та підприємств, що використовують біотехнології; з групи факторів попиту – процентні ставки; реальний обмінний курс; величина чистого експорту; величина державних, споживчих та інвестиційних витрат. При побудові економіко-математичної моделі у відповідності з цілями та специфікою задач дослідження було обрано метод факторного аналізу в середовищі Statistica. З метою одержання інтегрального показника розвитку біоекономіки Ірб було здійснено розподіл вхідних показників на стимулятори та дестимулятори, після чого проведено розрахунок факторних навантажень з використанням методу головних компонент. У результаті проведеної множинної кореляції найбільш значущими з точки зору впливу на інтегральний показник розвитку біоекономіки виявлено такі фактори: обсяг наукових та науково-технічних робіт, млн грн; державні витрати, млн грн; споживчі витрати, млн грн; обмінний курс, грн/дол. США.Базуючись на результатах дослідження, зроблено висновок, що збільшення обсягу державних витрат, як і зростання величини споживчих витрат, ріст обсягів проведення наукових та науково-технічних робіт, а також зміцнення обмінного курсу національної грошової одиниці мають позитивний вплив на значення інтегрального показника розвитку біоекономіки Ірб, що відповідає поліпшенню розвитку біоекономіки. Використання отриманих теоретичних, методологічних і практичних розробок, перш за все, спрямовано на ефективний розвиток біоекономіки, що базується на засадах використання поновлюваних джерел енергії, включаючи біомасу, створення агробіотехнологічних кластерів, проведення політики ресурсозбереження, формування нової системи взаємодії бізнесу, держави і суспільства.[||]On the basis of the complex analysis, an algorithm for constructing a complex economic-mathematical model that characterizes the influence of the main macroeconomic factors on the development of the bioeconomy is proposed. Based on the criteria of importance, availability of data and measurability, the following indicators were necessary and sufficient: from the group of supply factors - the area of agricultural land; the area of organic farming areas; crop area and yield of biotech crops; number of enterprises producing and processing biomass and enterprises using biotechnology; from the group of demand factors - interest rates; real exchange rate; the value of net exports; the state, consumer and investment costs. The method of factor analysis in the Statistica program was selected for the constructing an economics-mathematical model in accordance with the objectives and specifics of the research tasks. In order to obtain the integral indicator of the bioeconomy development Ірб, the distribution of input parameters for stimulants and disintegrants was performed, then the factor loadings were calculated using the method of the main components. As a result of the multiple correlation, the following factors have been identified as the most significant in terms of impact on the integral indicator of the bioeconomic development: the volume of scientific and technical works, in UAH millions, government expenditures, in UAH millions, consumer expenses, in UAH millions, exchange rate, UAH to USD. Based on the results of the research, it was concluded that an increase in state expenditures, as well as an increase in consumer expenditures, an increase in the volume scientific and scientific works, the strengthening of the exchange rate of the national monetary unit, have a positive impact on the value of the integral indicator of the bioeconomy development Ірб, which corresponds to the improvement of the bioeconomy development. The set of links between such macroeconomic factors as the volume of scientific and technical works, the size of public expenditures, consumer expenditures, exchange rate and bioeconomy contributes to the development of the foundation for the formation of a balanced long-term policy towards the development of the national economy of Ukraine. The use of the theoretical, methodological and practical developments is aimed, first of all, at the effective development of bioeconomy based on the use of renewable energy sources, including biomass, creation of agro-biotechnological clusters, resource conservation policy, and the formation of a new system of interaction between business, state and society.

Г. О. Горінад. е. н., доцент, завідувач кафедри туризму та країнозавства,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДІАГНОСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Ganna GorinaDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of tourism and country studies departmentDonetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

DIAGNOSTICS OF REGIONAL HOTEL SERVICES MARKETS INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

У статті здійснено діагностику сучасного стану та особливостей розвитку регіональних ринків готельних послуг, що дозволило виявити його сучасні тенденції, а саме: одночасне зменшення кількості колективних засобів розміщування при збільшені попиту на готельні послуги та кількості осіб, що перебували у них; наявність значної диспропорції розвитку інфраструктури регіональних ринків готельних послуг за кількістю колективних засобів розміщування, за місткістю колективних засобів розміщування, за кількістю осіб, що перебували у колективних засобах розміщування; переважно низьке використання місткості колективних засобів розміщення у більшості регіонів України; еластичність попиту на готельні та туристичні послуги по відношенню до рівня доходів та платоспроможності населення. Визначені тенденції запропоновано використовувати для обґрунтування напрямів розвитку ринку туристичних послуг України в умовах інтеграції до європейського туристичного простору.[||]The article proposes that the most important determinant of the tourism industry development is the infrastructure component, which plays a significant role in the infrastructure of the hotel services market. The article provides diagnostics of the current state and features of the development of regional hotel services markets, which made it possible to identify its current trends, namely: a simultaneous decrease in the number of collective accommodation facilities with an increase in demand for hotel services and the number of people who stayed at them; the presence of a significant disproportion in the development of infrastructure of regional hotel services markets in terms of the number of collective accommodation facilities, in terms of the capacity of collective accommodation facilities, and in the number of persons in collective accommodation facilities; predominantly low capacity utilization of collective accommodation facilities in most regions of Ukraine; the elasticity of demand for hotel and tourism services in relation to the level of income and solvency of the population (expenditures on tourist services are not considered as the primary needs for human activity, the increase/decrease in tourist demand of the population has a direct correlation with the increase/decrease in the level of socio-economic development and increase in the solvency of the population, etc.). It is proposed to use the highlighted trends to justify the development directions of the tourist services market of Ukraine in the context of integration into the European tourism space. The article provides that disproportionate development of hotel infrastructure is an objective condition of functioning of the tourist market, caused by differences in volumes and tendency to seasonality of tourist flows by regions of the state, by distribution of natural resources, climatic features of regions, cultural and historical conditionality, unevenness , communication, resort and entertainment infrastructure, asymmetry of the distribution of recreational resources, etc.
The practical significance of the obtained results lies in the fact that it is proposed to use the identified trends to justify the directions of the tourist services market development in the context of integration into the European tourism space.

Н. І. Богомоловад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, КиївА. В. Гирянськамагістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

N. BohomolovaDoctor of Sciences in Economic, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, KyivA. HyrianskaMaster of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

FEATURES OF MECHANISM FORMATION BANKING SECURITY IN UKRAINE

В статті охарактеризовано сучасний стан та тенденції розвитку банківської системи України. Розкрито основні проблеми функціонування банківських установ на сучасному етапі реформування економіки держави. Проаналізовано сутність і зміст категорії банківської безпеки, показано роль і значення гарантування безпеки банків у системі фінансової безпеки держави. Охарактеризовано ключові загрози та ризики безпеці банків в цілому, окреслено засади підвищення рівня банківської безпеки.
Категорія банківської безпеки характеризується: станом захищеності банківської діяльності та ресурсів фінансової установи, можливістю ефективного розвитку в стратегічному вимірі, здатністю протистояти загрозам, захистом економічних інтересів учасників та можливістю нарощення сукупного фінансово-економічного потенціалу.
Достатній рівень фінансової стійкості та безпеки базується на проведенні моніторингу діяльності, дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища, обґрунтуванні та реалізації комплексу заходів із забезпечення ефективного функціонування та розвитку банків, попередження та мінімізації впливу негативних чинників.
Розвиток банківського сектору вимагає удосконалення механізму фінансової безпеки. Під механізмом фінансової безпеки банківської установи розглядається, з одного боку,  порядок організації фінансової діяльності та окремих її напрямів (управління активами, кредитування, лізинг, факторинг, ін.), а з іншого  сукупність форм, методів та інструментів ефективного використання ресурсів для підвищення результативності банківської діяльності через створення та підтримку безпечних умов її здійснення.
Удосконалення механізму банківської безпеки полягає в реалізації заходів як на рівні банку, так і банківської системи в цілому. Серед заходів виділяються: удосконалення нормативно-законодавчого забезпечення, наближення діяльності до міжнародних стандартів надання банківських послуг, реалізація концептуальних підходів щодо стратегічного управління фінансовою безпекою банків, підвищення якості корпоративного управління та банківського менеджменту, ін.[||]The article is devoted to the study of the current state and tendencies of development of the banking system in Ukraine. The basic problems of banking institutions’ activityat the present stage of reforming the national economy are revealed. The essence and content of the category of banking security are analyzed, the role and importance of guaranteeing the security of banks in the state financial security system are shown. The key threats and risks of banking security in general are outlined, the principles of increasing the level of banking security are defined.
The category of banking security is characterized by the state of protection of banking activities and resources of a financial institution, the ability to effectively develop in a strategic dimension, the ability to withstand threats, protect the economic interests of participants and the ability to increase the overall financial and economic potential.
Adequate level of financial stability and security is based on performance monitoring, internal and external environmental studies, justification and implementation of a set of measures to ensure the effective functioning and development of banks, prevention and minimization of the impact of negative factors.
The development of the banking sector requires improvement of the financial security mechanism. The financial security mechanism of a banking institution is, on the one hand, the order of organization of financial activity and its separate directions (asset management, crediting, leasing, factoring, etc.), and on the other hand, a set of forms, methods and instruments of efficient use of resources for increasing the effectiveness of banking through the creation and maintenance of security conditions for its implementation.
Improvement of the banking security mechanism is the implementation of measures both at the bank level and the banking system. Among the measures are (i) improvement of regulatory and legislative support, (ii) approximation of activities to international standards of banking services, (iii) implementation of conceptual approaches to strategic management of financial security in banks, (iv) improvement the quality of corporate and banking management, etc.

К. О. Бояриновад. е. н., доц. доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»Г. В. Ступакмагістрант,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Kateryna BoiarynovaD.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Management Department, \National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»Hanna StupakUndergraduate,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

APPLICATION OF INTERNET MARKETING TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT PROJECTS

Статтю присвячено обґрунтуванню потреби та розкриттю особливостей застосування технологій Інтернет-маркетингу в процесі управління реалізацією проектів розвитку підприємства. Розкрито необхідність застосування таких технологій під час управління проектами умовах цифровізації економіки. Проаналізовано рівень використання Інтернет-маркетингу вітчизняним бізнесом. Визначено та систематизовано технології Інтернет маркетингу під час управління проектом розвитку підприємства, заснованого на розширенні ринку збуту продукції. Деталізовано технології Інтернет-маркетингу на стадії управління ініціацією проекту. Зокрема на її етапі аналізу ринкової ситуації та конкурентної розвідки запропоновано та обґрунтовано використання діагностики веб-сайтів та Google Analytics, на етапі аналізу клієнтського сектору – SEM (Search Engine Marketing) та SMM (social media marketing). Для стадії управління «просування та реалізація проекту» виділено етапи: презентування продукції, організація рекламних заходів та взаємодія з партнерами і клієнтами. Відповідно для першого етапу сформовано комплекс технологій Інтернет-маркетингу, що забезпечують інформування клієнтського сектору про підприємство та продукцію: SEO (search engine optimization), Landing Page, СМС-маркетинг, SMS (Short Message Service), мобільна відеореклама, для другого – технології, які дозволяють навчати та утримувати споживачів і партнерів: Account based marketing, вебінари, он-лайн виставки, форуми. На завершальній стадії управління досліджуваного проекту розвитку підприємства – контролювання та аналіз результатів, обґрунтовано застосування аналізу KPI, інтернет-моніторингу, Google Analytics, що дозволяють підвищити якість зворотного зв’язку та приймати управлінські рішення для регулювання досягнення результативності.[||]The article is devoted to substantiating the need and revealing the features of the use of Internet marketing technologies in the process of managing the implementation of enterprise development projects. The necessity of using such technologies in project management conditions of digitalization of the economy is revealed. The usage level of Internet marketing by domestic business is analyzed. Internet marketing technologies have been identified and systematized during the management of an enterprise development project based on the expansion of the product marketing market. Internet marketing technologies at the stage of project initiation management are detailed. In particular, the usage of website diagnostics and Google Analytics is proposed and substantiated at its stage of market analysis and competitive intelligence, and at the stage of client analysis - SEM (Search Engine Marketing) and SMM (social media marketing). The stages of project promotion and implementation are divided into product presentation, organization of promotional events and interaction with partners and clients. Accordingly, for the first stage, a set of Internet marketing technologies has been formed to provide information to the client sector about the enterprise and products: SEO (search engine optimization), Landing Page, SMS marketing, SMS (Short Message Service), mobile video advertising, for the second - technology, that allow you to educate and retain consumers and partners: Account based marketing, webinars, online exhibitions, forums. At the final stage of management of the studied enterprise development project - control and analysis of results, the use of KPI analysis, Internet monitoring, Google Analytics are justified, which allow to improve the quality of feedback and make management decisions to regulate the achievement of performance.

М. П. Денисенкод. е. н., проф. Київський національний університет технологій та дизайнуА. О. Мельникд. е. н., доц. Київський національний університет технологій та дизайнуЛ. В. Зінорукаспірант Київський національний університет технологій та дизайну

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

M. DenysenkoDoctor of Economic Science, Professor, Kyiv National University of Technologies and DesignAlona MelnikDoctor of Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Technology and DesignLidia ZinorukPostgraduate student, Kyiv National University of Technology and Design

BRANDING AS A FACTOR OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE'S ACTIVITIES

Стаття присвячена розгляду теоретико-методологічних засад створення та підтримки національного бренду. В умовах змішаної економіки необхідно підтримувати ефективність підприємств та закріпити їх чіткі позиції в конкурентному середовищі. Одним із факторів підвищення міжнародної конкурентоспроможності держави є формування глобалізованої маркетингової стратегії країни. Дана стратегія потребує негайного розширення теоретичної бази знань. Умови змішаної економіки вимагають ефективної роботи підприємств України на внутрішньому та зовнішнього ринках. Відповідно це потребує урахування сучасних особливостей міжнародної конкуренції, регулярного отримання інформації та оперативного розпорядку нею, посилення своїх ринкових позицій.
Проаналізовано роботи зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо успішного розвитку брендів. Представлено процес створення сучасного бренду. Розглянуто актуальність та охарактеризовано вигідні умови для підприємства. Виявлено основні переваги та недоліки брендингу. Обґрунтовано доцільність використання брендингу як чинника, який впливає на ефективність діяльності підприємства. Практичне використання результатів позитивно впливатиме на розвиток підприємств країни, розширить діапазон пошуку оптимальних управлінських рішень для подальшого розвитку підприємства на міжнародному рівні.[||]The article is devoted to consideration of theoretical and methodological foundations of creation and support of a national brand. In a mixed economy, it is necessary to maintain the efficiency of enterprises and to consolidate their clear positions in a competitive environment. One of the factors is the competitiveness of competitive competitors. This strategy requires a negative expansion of the theoretical knowledge base. Conditions of change of economy realize effective work of the enterprises of Ukraine in internal and foreign markets. Accordingly, this needs to take into account the current features of international competition, regular receipt of information and timely regulation of it, strengthening its market position.
The work of foreign and domestic researchers on successful brand development is analyzed. Foreign research and experience are the basis for developing a branding marketing strategy for domestic enterprises. The process of creating a modern brand is presented. The process of brand development is continuous, even after it begins to "work" on the market independently and generate income, it is necessary to carry out its perfection and to maintain adaptability to the changing conditions of the market environment. The relevance and favorable conditions for the enterprise are considered. The rapid growth of goods caused the saturation of markets, which created the preconditions for finding their individuality. The main advantages and disadvantages of branding have been identified. The expediency of using branding as a factor influencing the effectiveness of the enterprise is substantiated. Building a strong national brand creates a number of positive benefits for both parties. In addition, the brand creates a country image. This is what makes it possible to represent the country in the international competitive arena. The practical significance of the results obtained is. The practical use of the results will positively influence the development of the enterprises of the country, will expand the range of search for optimal management decisions for the further development of the enterprise at the international level.

В. В. Божковад. е. н., проф. каф. бізнес-економіки та адміністрування,СДПУ імені А.С. Макаренка, УкраїнаІ. А. Малютак. е. н., доц. каф. міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризмуУніверситету митної справи та фінансів, УкраїнаМ. Є. Трудовак. е. н., доц. каф. міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризмуУніверситету митної справи та фінансів, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

V. V. BozhkovaSumy Anton Makarenko State Pedagogical University, UkraineІ. А. МalutaUniversity of Customs and Finance, UkraineM. Y. ТrudovaUniversity of Customs and Finance, Ukraine

IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL BASES OF MANAGING THE SUSTAINABLE ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS

У статті автором уточнене визначення методології управління стійким організаційним розвитком підприємств під якою запропоновано розуміти сукупність загальних положень сучасної ринкової діяльності, а також специфічного інструментарію, який охоплює систему законів, закономірностей, правил, принципів, понять, категорій, ефектів, моделей, методів та алгоритмів, що дозволяють забезпечувати стійкий організаційний розвиток підприємств. Уточнення визначення дозволяє поглибити розуміння структурно-логічної сутності даного поняття. Досліджені та деталізовані окремі складові елементи методологічного інструментарію, зокрема: принципи управління підприємством, методи проведення змін, господарський механізм управління стійким організаційним розвитком, що в подальшому може бути покладене в основу їх формалізації при обґрунтуванні напрямків удосконалення методологічних засад управління стійким організаційним розвитком підприємств. Окреслені основні напрямки трансформацій інструментів управління стійким організаційним розвитком підприємств в контексті глобалізаційних змін. Результати дослідження можуть бути впроваджені в діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання при проведенні комплексних змін з метою забезпечення стійкого організаційного розвитку підприємств.[||]The author clarifies the definition of the methodology of managing the sustainable organizational development of enterprises under which it is proposed to understand the set of general regulations of modern market activities, as well as specific tools that cover the system of laws, patterns, rules, principles, concepts, categories, effects, models, methods and algorithms enabling sustainable organizational development of enterprises.
Also, the definition of the economic mechanism of managing the sustainable organizational development of enterprises is specified, under which it is proposed to understand the totality of the system of management bodies, the system of forms and methods of organization and the functioning of production and the system of organizational and economic relations, regulated by legal, economic, market, social, technological and other norms as well as to ensure the sustainable development of the enterprise.
Clarification of definitions allows to deepen the understanding of the structural and logical essence of these concepts.
The certain components of the methodological toolkit are investigated and detailed, in particular the principles of enterprise management, the methods for changes and the economic mechanism of managing the sustainable organizational development.
Thus, the list of enterprise management principles is supplemented by the principle of awareness, the principle of high technology, the principle of infrastructure and interface support and the principle of resource provision.
The principles should be specified at the level of management of the enterprise as a whole, management of separate directions and management of specific types of its activity.
The detalization of methodological tools can further on be put into the basis of its formalization in the grounding of the directions of improving the methodological bases of managing the sustainable organizational development of enterprises.
The mentioned basic directions of transformations of managing the sustainable organizational development of enterprises tools in the context of globalization changes are outlined.
The results of the research can be implemented into the domestic economic entities activities in carrying out complex changes in order to ensure the sustainable organizational development of enterprises.

В. Г. Панченкодиректор Агентства розвитку ДніпраН. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІЙСЬКОВИХ ВИТРАТ

V. PanchenkoDirector of Dnypro Development AgencyN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THEORETICAL APPROACHES TO IDENTIFYING EFFECTS FROM MILITARY SPENDING: A CRITICAL REVIEW

Стаття присвячена систематизації висновків існуючих наукових досліджень з виявлення макроекономічних ефектів військових витрат, і зокрема їхнього впливу на потенціал економічного зростання з тим, аби довести їхню обмеженість на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин та фундаментальних змін у способах підтримки миру і інформаційно-технологічної домінанти політики в сфері безпеки і оборони. В разі, якщо витрати на оборону фінансуються через зростання податків, це призведе до зниження приватних заощаджень і відтак збільшить внутрішню (національну) відсоткову ставку, що витіснить приватні інвестиції. Порівняно підходи представників класичної і неокласичної шкіл, а також кейнсіанців на питання впливу військових витрат на економічне зростання. Встановлено, що при виявленні макроекономічних ефектів військових витрат: класики апелювали до проблеми інвестицій-заощаджень (з акцентом на ролі процентної ставки); неокласики — до сукупної пропозиції, наслідків витіснення приватних інвестицій, проблеми зайнятості у взаємозалежності із проблемою скорочення випуску; кейнсіанці ставили в центр наукової дискусії проблеми стимулювання сукупного попиту, а відтак розглядали військові витрати як такі, що здатні стимулювати попит, збільшувати купівельну спроможність і національний випуск. Встановлено, що серед наявних досліджень превалюють ті, хто стоїть на теоретичному базисі неокласиків. Відтак найрозповсюдженішими є висновки про те, що: витрати на оборону негативно впливають на зростання економіки; за ситуації, коли витрати на оборону фінансуються за рахунок запозичень, відбувається зростання внутрішньої (національної) відсоткової ставки, оскільки попит на внутрішні кошти, величина яких є постійною, збільшиться; таке витіснення приватних інвестицій призводить до скорочення сукупної пропозиції, а відтак і до скорочення зайнятості та випуску. Проілюстровано механізм прийняття рішень на національному рівні щодо використання обмежених ресурсів та технологій за допомогою кривої виробничих можливостей для оборонної продукції (для потреб національної безпеки) та цивільної продукції (державне та приватне споживання та інвестиції). Визначено, що щойно робиться спроба вийти за межі встановлення простих причинно-наслідкових зв’язків у термінах «зростання-скорочення», «посилення-послаблення» шляхом включення до теоретичного моделювання розгляду питання підтримки миру та форм реалізації воєн нового покоління з врахуванням цілого комплексу їхніх випливів та продукованих ними ефектів — від демографічних до екологічних, що, за різних комбінацій останніх результуються в проблемі продовольчій (проблемі голоду), проблемі бідності й соціальної поляризації (з посиленням загрози зростання потоків мігрантів, спричинених як військовими конфліктами, так і продукованими ними екологічними катастрофами, що позначаються, серед іншого, на загостренні проблеми санітарії, а відтак — зростанні витрат на превентивні заходи щодо стримання розповсюдження хвороб та епідемій), проблемі технологічного розриву та проблемі інформаційної безпеки, питання встановлення макроекономічних ефектів військових витрат постає комплексною проблемою, що вимагає крос-дисциплінарних досліджень. Встановлено, що в умовах деформації формального й фактичного наповнення поняття «війна», а відтак способів її упередження й зростання витрат на підтримання миру, розглянуті підходи не відповідають сучасним запитам на достовірність отриманих теоретичних висновків.[||]The article is devoted to systematization of the conclusions found in the existing studies aiming to identify macroeconomic effects from military spending, in particular their impact on the potential of economic growth, in order to demonstrate its limited capacities at the present-day phase of the development of international relations, the radically changing ways for support of peace and the dominance of information technology in the security and defense policies. When military spending is financed through tax increase, the private savings will be reduced, entailing growth in the internal (domestic) interest rate, with the subsequent crowing out of private investment. The approaches of classical, neo-classical and Keynesian schools to the issue of impact of military spending on economic growth are compared. It is revealed that in identifying macroeconomic effects from military spending, the classical school focused on the problem of investment and savings (with emphasis on the role of interest rate); the neo-classical school puts emphasis on the total supply, effects from the crowing out of private investment, the problem of employment in relation with the problem of reduction in the output; the Keynesians who build scientific debate of this problem on stimulation of the total demand consider military spending as one capable to push up the demand, increase the purchasing capacity and the domestic output. It is revealed that the existing studies are dominated by arguments built on theoretical foundations of the neo-classical school. Hence, the most widespread research conclusions are as follows: military spending has negative impact on economic growth; in the situation when military spending is financed by loans, the internal (domestic) interest rate is growing, because the demand for internal funds, which stock is constant, will increase; this crowding out of private investment, shrinking the total supply, will reduce the employment and the output. The mechanism for national decision-making on use of limited resources and technologies is illustrated by the curve of production capacities for defense products (for needs of national security) and civil products (government and private consumption and investment). It is shown that once an effort is made to move beyond setting elementary causalities in terms of “growth-reduction” or “strengthening-easing” and includes the problem of peace support and forms of new generation of warfare with due account to the array of their impacts and effects – from demographic to environmental ones, various combinations of which bring about the food problem (starvation problem), the problem of poverty and social polarization (with the increasing threat of the waves of migrants, caused by military conflicts and environmental disasters generated by them, which, inter alia, aggravates the sanitation problem, boosting thereby expenditure on preventive actions to contain deceases or epidemics), the problem of technology gap and the problem of information security – the issue of indentifying macroeconomic effects from military spending appears as a complex problem requiring cross-disciplinary studies. It is revealed that in the conditions when the formal and actual meaning of the notion “war” is distorted, with methods of its prevention deformed and peace support spending boosted, the analyzed approaches will not meet the modern demand for reliable theoretical conclusions.

Л. С. Селіверстовад. е. н., професор, професор кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївО. М. Міхк. е. н, викладач коледжу мистецтв та дизайнуКиївського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

L. S. SeliverstovaPh. D., Professor, Professor of Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, KyivО. М. MihPh.D., Lecturer at the College of Art and Design,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ENTERPRISE INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

Розвиток сучасного підприємства залежить від ефективної інвестиційної політики, яка повинна носити стратегічний характер. Саме тому, статтю присвячено комплексному вивченню тенденцій розвитку та особливостей формування та реалізації інвестиційної політики підприємства в контексті сталого розвитку країни. Авторами обґрунтовано, що важливою складовою реалізації стратегії сталого розвитку є ефективна інвестиційна політика підприємств. Оскільки, формування інвестиційної політики за окремими аспектами діяльності підприємства повинні носити стратегічний характер, запропоновано формувати та реалізовувати інвестиційну політику в залежності від стадії життєвого циклу підприємства, оскільки кожній стадії належить характерний тільки їй рівень інвестиційної активності, напрями і форми інвестиційної діяльності, особливості формування інвестиційних ресурсів. Отже, при формуванні і реалізації інвестиційної політики необхідно дотримуватись принципів сталого розвитку в контексті врахування соціальних, економічних і екологічних аспектів, як в середині підприємства, так і за його межами та враховувати стадію життєвого циклу інвестиційної політики підприємства.[||]Today, Ukraine is coming to the realization that only domestic investment deposits are the basis for normal economic development of the country. The calculation of the inflow of large foreign capital is largely ephemeral. Long-term loans and external ones, despite their importance, can only play a supporting role in the structural restructuring of the economy, in translating it into modern market racks, as evidenced by the global experience of many developing countries. Therefore, the country's economy and its sustainable development require sound strategic guidelines and sound tactical decisions in shaping and implementing the investment policy of economic entities. The development of a modern enterprise depends on an effective investment policy, which should be strategic. That is why the article is devoted to a comprehensive study of development trends and peculiarities of formation and implementation of enterprise investment policy in the context of sustainable development of the country.
The authors substantiate that effective investment policy of enterprises is an important part of the implementation of the sustainable development strategy. Since, the formation of investment policy on certain aspects of the enterprise should be strategic, it is proposed to form and implement the investment policy depending on the stage of the life cycle of the enterprise, since each stage is characterized only by its level of investment activity, directions and forms of investment activity, features of formation of investment activities. . The life cycle phases have different effects on the nature of financial performance: the nature of the business, the organization of management, the degree of uncertainty and the prospects for development are affected. Therefore, in the formulation and implementation of investment policy, it is necessary to adhere to the principles of sustainable development in the context of taking into account social, economic and environmental aspects, both inside and outside the enterprise and to take into account the stage of the life cycle of the investment policy of the enterprise.

В. О. Шпильовад. е .н., професор, завідувач кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту ЧФ ПВНЗ «Європейський університет»В. В. Біликд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. ShpilevaDoctor of Economics, Professor, Head of the Chair of Economics, Finance, Accounting and AuditingV. BilykDoctor of Economics, Associate Professor, Professor, Department of Management, Cherkasy National University B. Khmelnitsky

COMPETITIVE ADVANTAGES OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

У статті розглянуто сутність конкурентоспроможності регіону, їх інноваційні складові. Авторами проаналізовано та згруповано основні підходи до визначення сутності конкурентоспроможності регіонів. Основну увагу приділено зарубіжним підходам до конкурентоспроможності регіонів. Існуючі теоретичні надбання доповнено власним баченням еколого-економічної складової конкурентоспроможності регіонів. У статті проведено розмежування конкурентоспроможності регіонів на різних рівнях: національному та транскордонному. Традиційний для України підхід до регіону як території для розміщення продуктивних сил втілювався в політиці, що визначалася зверху, яка сформулювалася як соціально орієнтована політика вирівнювання регіонів. Саме у парадигмі регіону як економічної системи закладена ідея глобальної конкуренції і пошуку внутрішніх сил розвитку регіону, ідея переходу від пасивних заходів підтримки до створення активних стратегій, розробці і розвитку конкурентних переваг регіону. В результаті сформульовано нове сутнісне бачення еколого-економічного розвитку регіону та реалізації конкурентних переваг у даному контексті.[||]The article deals with the essence of the region's competitiveness, their innovative components. The authors analyzed and grouped the main approaches to determining the competitiveness of regions. The focus is on foreign approaches to the competitiveness of the regions. The existing theoretical value is complemented by our own vision of the ecological and economic component of regional competitiveness. The article distinguishes between the competitiveness of regions at different levels: national and cross-border. Ukraine's traditional approach to the region as a territory for the deployment of productive forces was embodied in a top-down policy that was formulated as a socially oriented policy of regional alignment. It is in the paradigm of the region as an economic system that the idea of global competition and the search for internal forces of development of the region is laid, the idea of moving from passive support measures to creating active strategies, developing and developing competitive advantages of the region. In Ukraine, the competitiveness of the economy has significant regional specificity. First of all, it is the diversity of regions by type of economy, by the combination of competitive advantages and disadvantages, levels of economic development. The competitiveness of regions differs sharply from the point of view of differences in the size of the gross product of the population above the average level of the structure of the production, export potential, security of infrastructure, investment climate and other factors. Inter-regional competition for investment (especially large corporations) and skilled personnel, for the distribution of government orders and transfers from the state budget, is growing. In the context of private business development, the regional authorities can influence the investment of enterprises in the region's economy only by creating an attractive business climate. In Ukraine, the competitiveness of the economy has significant regional specificity. First of all, it is the diversity of regions by type of economy, by the combination of competitive advantages and disadvantages, levels of economic development. The competitiveness of regions differs sharply from the point of view of differences in the size of the gross product of the population above the average level of the structure of the production, export potential, security of infrastructure, investment climate and other factors. As a result, a new essential vision of the ecological and economic development of the region and the realization of competitive advantages in this context are formulated.

С. І. Дробязкодоктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та облікуВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ОБЛІК ВИТРАТ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ НА АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Svetlana DrobyazkoDoctor of Economics, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance and Accounting,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ACCOUNTING OF COSTS OF COSTS OF SERVICES ON AIR TRANSPORT ENTERPRISES

У статті розглянуто облік витрат собівартості послуг на авіатранспортних підприємствах. Доведено, що для отримання детальної інформації щодо витрат необхідна гібридна систему обліку витрат, яка поєднує попроцесний та позамовний методи, на основі обліку нормативних (стандартних) і фактичних даних з розподіленням витрат на прямі та непрямі, виділенням у складі непрямих витрат змінної і постійної частин. Проаналізовано, що гібридна система обліку витрат ґрунтується на симбіозі принципів і процедур Process Costing System та позамовного Job-Order Costing system методів обліку витрат, комбінує їх відповідно до особливостей бізнесу та політики управління, підвищує ефективність управління витратами підприємства. Повна матриця витрат з аналітичною деталізацією витрат та можливістю порівняння стандартних (запланованих) витрат є набагато складнішою.[||]The article considers the cost accounting of services at airlines. It is proved that a detailed cost information system requires a hybrid cost accounting system that combines procedural and extracurricular methods on the basis of regulatory (standard) and factual data with the allocation of costs to direct and indirect costs, allocation of indirect costs of variable and fixed parts. The manufacturing process in most companies is more flexible and mobile due to the need to meet a wide range of customer requirements for the range and quality of production, so production consists of the process of processing the basic product in large quantities with subsequent unique modifications that can be quickly and easily transformed into fluctuations market demand. The key question when choosing a method of cost accounting and costing is in accordance with one or another variant of a specific component of the production process. For this situation, it is advisable to use a hybrid cost accounting and costing system that combines two basic models. The practical implementation of a hybrid cost accounting system is effective when using modern information systems and manually entering accounting. It is analyzed that a hybrid cost accounting system is based on a symbiosis of the principles and procedures of the Process Costing System and outsourced Job-Order Costing system cost accounting methods, combines them according to the characteristics of business and management policy, increases the efficiency of cost management of the enterprise. A complete cost matrix with analytical cost detailing and the ability to compare standard (planned) costs is much more complex. Each cost item involves preliminary engineering of operations and mathematical justification of the calculation methodology, so it is appropriate to use the previous experience of standardizing production costs at a new level. The potential of using the matrix, in addition to direct document fixing, involves controlling and analyzing the costs of the production unit and the entire company. There are several options for expanding cost categories to meet management information needs or use databases in a company information system.

О. П. Краснякк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. ВінницяВ. О. Мицикагістр, факультету менеджменту та права,Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

O. P. KrasnyakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaV. O. MytsykMaster\'s Degree, Faculty of Management and Law,Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

В конкурентних умовах будь-який господарюючий суб’єкт для ефективного функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен оцінювати рівень власної конкурентоспроможності. Володіючи інформацією про власні конкурентні позиції, промислові підприємства отримують можливість визначити свої переваги, обрати правильну стратегію і тактику поведінки, адекватну реаліям сучасних ринкових процесів. У статті розглядаються основні питання щодо методів оцінки та стратегій підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства. Метою статті є систематизація методів оцінки показників та виявлення стратегій ефективного розвитку, методичних підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності промислових підприємств та їх продукції. Зауважено, що в сучасних умовах господарюючий суб’єкт для ефективного функціонування та оцінки своїх перспектив на майбутнє повинен аналізувати та сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності. Володіючи інформацією про конкурентні позиції, промислові підприємства визначають свої переваги, обирають правильну стратегію і тактику поведінки, адекватну реаліям сучасних ринкових процесів. За результатами аналізу останніх досліджень і публікацій виділено методи оцінки конкурентоспроможності підприємства (методи, що характеризують ринкові позиції підприємства; методи, що характеризують рівень менеджменту підприємства; методи, що характеризують фінансово-економічну діяльність підприємства), що надають можливість отримати конкретну, кількісно визначену оцінку цього рівня. За результатами дослідження відібрано показники, які найчастіше розглядаються в якості найважливіших характеристик рівня конкурентоспроможності промислових підприємств, а також представлено групи стратегій адекватного реагування на мінливість ринкового середовища. Наведена система показників оцінки рівня конкурентоспроможності та відібрані групи стратегій можуть бути орієнтиром підвищення ефективності діяльності підприємства на майбутній період.[||]In a competitive environment, any business entity can effectively operate and evaluate its own prospects for the future should evaluate their own level of competitiveness. Possessing information about their own competitive position, industrial enterprises are given the opportunity to determine their strengths, to choose the right strategy and tactics of behavior, adequate to the realities of modern market processes. In Article The main issues of assessment methods and strategies for enhancing competitiveness are addressed industrial enterprise. The purpose of the article is to systematize the methods of evaluation of indicators and detection effective development strategies, methodological approaches to assessing the level of industrial competitiveness enterprises and their products. It is noted that in today's conditions the business entity is effective the functioning and evaluation of its prospects for the future should analyze and contribute to raising the level competitiveness. With information on competitive positions, industrial enterprises determine their preferences, choose the right strategy and tactics of behavior, adequate to the realities of modern market processes. The results of the analysis of recent studies and publications have highlighted methods of assessment competitiveness of the enterprise (methods that characterize the market position of the enterprise; methods, characterizing the level of management of the enterprise; methods that characterize the financial and economic enterprise activities) that provide a concrete, quantified assessment of this level. According to the results of the study, the indicators that are most often considered as the most important are selected characteristics of the level of competitiveness of industrial enterprises, as well as groups strategies to respond adequately to the volatility of the market environment. The system of evaluation indicators is presented competitiveness levels and selected groups of strategies can be a benchmark for improvement efficiency of the enterprise for the future.

С. М. Валявськийк. е. н, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаАнна Валявськадоктор філософії факультету комунікації, УніверситетП’юджет-Саунд: Такомуа, Вашингтон, США

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

Sergey ValyavskyCandidate of Science (Economics), Senior Lecturer in the Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuri Kondratyuk National Technical UniversityAnna ValyavskaDoctor of Philosophy Faculty of Communication, University of Puget Sound: Tacoma, WA, US

APPRAISAL OF WORKPLACES ON WORKING CONDITIONS AT THE ENTERPRISE AND DIRECTIONS FOR IMPROVING ITS IMPLEMENTATION

В статті дослідженні теоретичні підходи до атестації робочих місць; виявлені основні проблеми, пов’язані з її проведенням та визначені шляхи їх вирішення.
Системний аналіз практичного досвіду проведення атестації робочих місць за умовами праці в Україні дозволяє сформулювати основні напрями її удосконалення:
– у випадках, коли йдеться ідеться про пільги й компенсації, передбачені законодавством і про пільги й компенсації за рахунок коштів державних підприємств та організацій, слід більш відповідально поставитися до впорядкування суспільних відносин;
– нормативно-правовому забезпеченню мають підлягати основні етапи процедури проведення атестації робочих місць – створення атестаційної комісії; здійснення організаційно-підготовчих дій; дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу; оцінювання робочого місця за умовами праці; підведення підсумків та оформлення результатів атестації робочих місць за умовами праці;
– для підвищення якості, професійності проведення атестації робочих місць за умовами праці доцільно запровадити в Україні інститут атестуючих організацій.[||]The article investigates theoretical approaches to job certification; identified the main problems associated with its implementation and identified ways to solve them.
The most complete is the definition of job certification for working conditions as a system of periodic accounting, research and evaluation at a specific workplace of harmful and dangerous factors of the production sphere and the labor process, bringing them into compliance with the requirements of labor protection legislation, developing measures to improve working conditions activities, as well as receiving employee benefits and compensation for work in adverse conditions.
Taking into account the importance of the final stage of job certification, important steps have been formulated that need to be taken at the enterprise at the final stage of job certification under working conditions.
Systematic analysis of the practical experience of performance appraisal of workplaces in Ukraine and directions of its improvement, allows to formulate the main directions of perfection of performance appraisal of workplaces.
- in the case of benefits and compensations at the expense of non-state-owned enterprises, the main provisions of the current legislation should be retained in the issue of job certification. However, when it comes to the benefits and compensations provided by law and about the benefits and compensations at the expense of state-owned enterprises and organizations, one should take a more responsible attitude to regulate the mentioned social relations;
- regulatory and legal support should be subject to such basic stages of the procedure of performance appraisal of workplaces as the creation of the appraisal commission; implementation of organizational and preparatory actions; research of factors of production environment and work process; evaluation of the workplace by working conditions; summarizing and drawing up the results of job certification under working conditions;
- in order to improve the quality and professionalism of performance appraisal of workplaces, it is advisable to introduce in Ukraine the institute of appraisal organizations - legal entities that meet the requirements for carrying out activities in the field of appraisal of workplaces.

І. М. Антоховак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціЛ. Д. Водянкак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціЛ. А Сибиркак. е. н., в.о. доцента кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Iryna AntokhovaPh.D. in Economic Sciences, docent,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityLiubov VodiankaPh.D. in Economic Sciences, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityLiudmyla SybyrkaPh.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

CORPORATE CULTURE AS AN EFFECTIVE TOOL HR

У статті розкрито сутність і поняття «корпоративна культура», зокрема на ряду економічної, управлінської, соціологічної і психологічної позиції в тлумаченні цього поняття, окреслено різноманітні підходи до її визначення. Визначено особливості вітчизняних підходів до дефініції поняття «корпоративна культура». Встановлено, що більшість з механізмів корпоративної культури в діяльності вітчизняних організацій практично не використовується, особливо це стосується державних підприємств. Досліджено вплив корпоративної культури на діяльність організації та управління людськими ресурсами, де корпоративна культура в основному розуміється як набір норм, правил, традицій, що приймаються менеджментом і персоналом організації, які отримують вираз у цінностях що заявлені організацією, у орієнтирах поведінки і дій, що задані персоналу. Окреслено ключові функції організацій, що мають міцну корпоративну культуру і в той же час існуючі проблеми впровадження корпоративної культури у діяльність вітчизняних організацій. Сформульовано чинники, які визначають потребу вітчизняних організацій у зміні корпоративної культури, а саме вплив корпоративної культури на показники діяльності організації та на якість управління людськими ресурсами, що зумовлює необхідність існування ефективної корпоративної культури, робить доцільним процес її формування та удосконалювання.
Можна виділити дві категорії підприємств з точки зору наявності чи відсутності там цілеспрямованої роботи по формуванню корпоративної культури: Керівництво має досить точні уявлення про те, якого роду корпоративна культура є бажаною для їх підприємства. Керівництво признає значимість цілеспрямованого формування корпоративної культури, в силу чого в організації проводиться робота з її формалізації (створення символіки, різного роду нормативних документів, виробляючи у персоналу необхідну цінність до організації). Для більшості вітчизняних підприємств характерна відсутність цілеспрямованої роботи з формування корпоративної культури, яка була б адекватна цілям і стратегіям організації; слабо проводиться робота з формалізації декларованих цінностей корпоративної культури. У керівництва є деякі уявлення про бажану для них корпоративну культуру, однак її формування ведеться підступно, про це не прийнято говорити як про ціленаправлену діяльність. Документи, які будь–яким чином формалізують бажану корпоративну культуру, в цій групі підприємства відсутні. Керівник значення корпоративної культури розуміє досить вузько, перш за все як емоційну цілісність персоналу. А єдиним засобом, спрямованим на створення подібної згуртованості, керівники розглядають корпоративні вечірки. Корпоративна культура розглядається керівниками небільше ніж допоміжний засіб стимулювання персоналу. У ряді випадків приховані процеси формування організаційних цінностей обумовлені їх вираженим антигромадським характером.
Визначено, що завдяки удосконаленню та оновленню існуючої корпоративної культури, керівництво організації може досягти намічених результатів як для окремого структурного підрозділу, так і для організації в цілому.[||]The article reveals the essence and concept of “corporate culture”, in particular on a number of economic, managerial, sociological and psychological positions in the interpretation of this concept, outlines various approaches to its definition. The features of domestic approaches to the definition of the concept "corporate culture" are determined. It is established that most of the mechanisms of corporate culture in the activity of domestic organizations are practically not used, especially in the case of state–owned enterprises. The influence of corporate culture on the activity of organization and management of human resources, where corporate culture is basically understood as a set of norms, rules, traditions, accepted by the management and personnel of the organization that receive the expression in the values declared by the organization, in the guidelines of behavior and actions given the staff. The main functions of organizations with a strong corporate culture and, at the same time, existing problems of corporate culture introduction into the activities of native organizations are outlined. Formulated factors that determine the need for domestic organizations to change the corporate culture, namely, the impact of corporate culture on the performance of the organization and the quality of human resources management, which necessitates the existence of an effective corporate culture, makes the process of its formation and improvement expedient. There are two categories of companies in terms of the presence or absence of purposeful work on the formation of corporate culture: 1. management has a fairly accurate idea of what kind of corporate culture is desirable for their business. The management recognizes the importance of purposeful formation of corporate culture, which is why the organization is working on its formalization (creation of symbols, various kinds of normative documents, contributing to the staff of the necessary value). Most domestic enterprises are characterized by a lack of purposeful work to develop a corporate culture that is adequate to the organization's goals and strategies; work on formalizing the declared values of corporate culture is poorly done. 2) The management has some ideas about the desired corporate culture for them, but its formation is conducted in an underground way, it is not accepted to speak of it as a purposeful activity. There are no documents in any way that formalize the desired corporate culture. The manager understands the importance of corporate culture rather narrowly, above all as the emotional integrity of the staff. And the only way to create such cohesion is for corporate executives to consider corporate parties. Corporate culture is viewed by executives as nothing more than an auxiliary tool to encourage staff. In some cases, the hidden processes of forming organizational values are due to their pronounced anti–social character.
It is determined that due to the improvement and updating of the existing corporate culture, the management of the organization can achieve the intended results both for a separate structural unit and for the organization as a whole.

О. М. Згурськакандидат економічних наук,доцент кафедри кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. ZgurskaPhD in Economics,Associate Professor of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities Department, State University of Telecommunications, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT THE DIVERSIFICATION PROCESSES OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті визначено значення розвитку сільського господарства як частини цілого комплексу виробничих ресурсів для агропромислових підприємств. Наголошено на теоретичному розвитку агропромисловості на основі диверсифікації. Визначені концептуальні принципи європейської практики, що спрямовані на ефективне функціонування міжрегіональної багаторівневої та міжвідомчої системи управління диверсифікацією. Розглянуто принципові особливості зарубіжного досвіду диверсифікації агропромислових підприємств, які свідчать про існування ефективних моделей управління сільськими територіями. Сформовано основні концепції зарубіжного досвіду використання інноваційних механізмів розвитку сільських територій. Наголошено на важливому значенні використанням сучасних ефективних ІТ-рішень для розвитку диверсифікаційних процесів підприємств, що вимагає нового концептуального підходу до розвитку аграрного сектору економіки. Наголошено на проблемах стратегiчних i тактичних завдань диверсифікації та напрямкiв їх реалiзацiї для успiшного функцiонування агропромислових підприємств. Виділені завдання забезпечення стратегічного напрямку диверсифікації агропромислових підприємств з врахуванням розвитку новітніх ІТ-технологій в умовах євроорієнтованої економіки.[||]This article has identified and analyzed the importance of agricultural development as part of a regional economy that develops at the regional level and provides agro-industrial enterprises with productive resources. There have been emphasized the theoretical development of agro-industry based on diversification, which has based on the management of agro-industrial diversification processes, including rural development.
There has been emphasized the Conceptual Principles of European Practice which were aimed at the Effective Functioning of an Interregional Multilevel and Interagency Diversification Management System. There has been considered the fundamental features of foreign experience of diversification agro-industrial enterprises, which testify to the existence of effective models of rural territories’ management.
There have been formed the basic concepts of foreign experience in the exploring of innovative mechanisms of rural development. Based on the foreign experience, the development of diversification processes in the agro-industrial complex will be facilitated by the activation of instrumental and methodological approaches of state support through the formation an effective financial systems of agricultural enterprises, the development of agricultural insurance, price support, stimulation of the advisory development and cooperative relations in agro-industry, the new generation formation of management workers. There have been emphasized the importance of using modern effective IT solutions for the enterprise development of the diversification processes, which requires a new conceptual approach to the development of the agricultural sector of the economy. There have been emphasized the principal problems of strategic and tactical tasks of diversification activity and directions of their realization for successful functioning of agro-industrial enterprises. There has been considered the main tasks of ensuring and providing the strategic direction of diversification of agro-industrial enterprises with consideration of the development of the latest IT-technologies in the conditions of the Euro-oriented economy.

В. І. Ганінкандидат економічних наук, професор МОН, дійсний член АЕН УкраїниГ. П. Поповамагістрант Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПРОГРЕСИВНОСТІ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

V. I. HaninCandidate of Economic Sciences, Professor of the Ministry of Education and Science,full member of the Academy of Economic Science of UkraineH. P. PopovaMaster’s student of Kharkiv Institute of Trade and Economicsof Kyiv National University of Trade and Economics

THE METHODOLOGICAL ASPECTS IN ANALYSING THE PROGRESSIVENESS OF THE PAYROLL SYSTEM AT COMPANIES

Стаття присвячена прогресивності методологічних аспектів аналізу системи організації обліку заробітної плати, питанням удосконалення аналізу та контролю розрахунків з оплати праці. На базі лонгітюдних досліджень на підприємствах та організаціях Харківщини було висунуто гіпотезу про вплив оцінки класифікування вартості праці на реорганізацію системи класифікування оплати праці різних категорій працівників в межах трудового законодавства. Запропоновано методологічний підхід до оцінки прогресивності діючої системи нарахування заробітної плати. Проаналізовано вимоги постіндустріального суспільства до класифікування, оцінювання оплати праці робітників. Діагностика системи організації обліку, нарахування заробітної плати дозволяє констатувати, що вона не є досконалою, не дозволяє працюючому забезпечити не тільки свої потреби, а й соціальні цінності членам своєї родини. Доведено гіпотезу про вплив оцінки праці на прогресивність економічного зростання та якість життя населення України. Заслуговують на увагу проблемні питання організації обліку та оплати праці: регламентація організації праці працівників організацій, контроль за використанням робочого часу та рівнем оплати праці;правильне визначення суми нарахованої заробітної плати;дотримання термінів розрахунків та виплати в установлені терміни заробітної плати;облік і контроль за формуванням та використанням фонду заробітної плати;впровадження мотивації працівників. Наукове дослідження авторів дозволяє констатувати, що самим універсальним способом оцінки праці є аналітично-кількісний метод. Він базується на визначенні і здобутті оцінки структури певної операції, а також факторів, за яких саме цей вид роботи є складним і потребує вимірювальних зусиль робітника. Саме цей спосіб дозволяє визначити рівень складності роботи за допомогою цифрових шкал. Він поділяється на техніку аналізу за балами та техніку порівняння результатів. Підвищити зацікавлення до кінцевих результатів праці можна за допомогою додаткової заробітної плати (надбавки, доплати, премії постійного спрямування). Але встановлені на даний час надбавки (за почесне, спортивне звання, вислугу років, тощо) не дають можливості оцінити здібності працівника та не є стимулом підвищення якості його роботи, оскільки були вже враховані при виборі посадового окладу.[||]The article is devoted to the progressiveness of methodological aspects in the analysis of the payroll accounting system, the issues of improving the analysis and control of calculations and labour remuneration. Based on longitudinal studies at companies and organizations of Kharkiv region, the hypothesis about the evaluation of labour cost classification affecting reorganization of the classification system for remuneration of different categories of employees within labour legislation was put forward. A methodological approach to evaluating the progressiveness of the current payroll system was proposed. The requirements of the post-industrial society to classification and payroll accounting were analysed. Diagnosis of the payroll accounting system shows that the system is not perfect and it prevents a worker from not only satisfying their own need, but also from providing social values to their family members. The hypothesis of labour evaluation affecting the progressiveness of economic growth and quality of life of Ukrainian people has been proved.The problematic issues of organization of accounting and remuneration are worth noting: regulation of organization of labor of employees of organizations, control over the use of working time and the level of remuneration; correct determination of the amount of accrued wages; adherence to the terms of calculation and payment of wages in due time; accounting and control over formation and use of payroll; introduction of employee motivation. The scientific study of the authors allows us to state that the most universal way of work assessment is the analytical and quantitative method. It is based on identifying and gaining an evaluation of the structure of a particular operation, as well as the factors under which this type of work is complex and requires measurement efforts by an employee. This method allows to determine the level of work complexity using digital scales. It is divided into score analysis technique and result comparison technique. It is possible to increase one’s interest in the end results of work with the help of additional wages (pay supplements, fringe benefits, bonuses of permanent orientation). But the currently established pay supplements (for title of honor, athletic title, seniority supplement etc.) make it impossible to assess an employee's ability and are not an incentive to improve the quality of their work, since they have already been taken into account when choosing a salary.

Ю. О. Гернегое. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгуДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО КОНСАЛТИНГУ В УКРАЇНІ

Iuliia GernegoIuliia, GernegoPh. D., Associate Professor of corporate finance and controlling department,SHEE “Kyiv national economic university named after V. Hetmana”

THE PROSPECTS OF FINANCIAL CONSALTING DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті обґрунтовані основні теоретичні засади фінансового консалтингу, наголошено на актуальності його застосування на практиці в умовах сьогодення. Проаналізовано сутнісні характеристики та класифікаційні ознаки виокремлення видів консалтингу залежно від характеру наданих консультаційних послуг. Висунуто гіпотезу про те, що реалізація комплексу заходів фінансового консультування на практиці сприятиме вирішенню ряду термінових задач. Це відбувається на основі удосконалення системи фінансового управління, набуття нею стратегічного характеру. Проведено аналітичне дослідження та прогноз попиту на такі послуги в Україні. Звернуто увагу на переваги та перспективи застосування фінансового консалтингу для вітчизняних суб’єктів господарювання. Наведено приклади успішної діяльності міжнародних консалтингових компаній на вітчизняному ринку.[||]The article is devoted to the research of basic theoretical principles of financial consulting, emphasizing the relevance of its application in practice within the current environment. The essential characteristics of theoretical frames and different types of consulting are analyzed. A comparative analysis of administrative, stuff, investment and financial consulting is provided based on the compartment of particular characteristics, which are appropriate for them. The differentiated nature of the above-mentioned consultancy services is analyzed. The hypothesis concerning the implementation of a set of financial advisory measures in practice and their role for achieving social and economic effects in the process of social and economic development of modern society have been put forward. The above-mentioned practical effects are mainly based on the improvement of the financial management system and its strategic acquisition. The analytical research and demand forecast for such services implementation in Ukraine are conducted. The potential of the application of particular consulting technologies and possible effects at each stage of the commercial and social investment project realization are analyzed. The primary attention is paid to the possible advantages and perspectives of applying financial consulting for Ukrainian business entities. The examples of successful activity of international consulting companies within the Ukrainian market are given. In accordance to the financing consulting services research, it has been identified that the primary functions of consulting are deeply connected with the available services for the commercial and social potential of national economy increase.

Я. М. Кривичк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університетуЮ. А. Мартьяновамагістрант, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

КРИЗА ДОВІРИ ДО БАНКІВ: ЗМІСТ, ФОРМИ ПРОЯВУ ТА НАСЛІДКИ

Y. KryvychPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State UniversityY. MartyanovaUndergraduate Banking and Insurance, Scientific-Educational Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State University

CRISIS OF TRUST IN BANKS: CONTENT, FORMS OF MANIFESTATION AND CONSEQUENCES

У статті розкрито зміст поняття «криза довіри», яке сформувалося на фоні негативної економічної ситуації в минулому та залишило сильний відбиток на співпраці населення з банківськими установами. З’ясовано, що одним із пріорітетних принципів такого співробітництва є рівень довіри між клієнтом і банком, їх партнерська соціальна відповідальність. Споживачі потребують бути впевненими щодо наданих їм послуг, а посередники, у свою чергу, мають нагоду зміцнити довіру з клієнтами й стимулювати їх до придбання фінансових продуктів, розміщення заощаджень для ефективного використання. Відокремлено ряд обставин, що зумовлюють кризовий стан довіри. Окреслено форми прояву кризи недовіри вкладників. Можна вважати, що це ряд закономірностей, які достовірно вказують на відношення населення щодо їх захищеності з боку держави та банківських інституцій. Визначено наслідки недовіри до банківських установ, які тягнуть за собою ряд негативних явищ.[||]The article describes the meaning of the concept of "crisis of confidence", which was formed against the background of the negative economic situation in the past and left a strong impact on the cooperation of the population with banking institutions. In the past, which has taken a strong toll on the economy, our losses have lost to all public institutions. It has been found that one of the priority principles of such cooperation is the level of trust between the client and the bank and their partnership social responsibility. Consumers need to be confident about the services they provide, and resellers, in turn, have the opportunity to build trust with clients and encourage them to purchase financial products and place savings for efficient use. It has been established that the loss of public confidence in the banking system is caused by cases where a bank or several banks have problems with liquidity or solvency, because of this, clients are afraid to lose their deposits and, as a consequence, terminate contracts early, which causes panic and exhaustion of the resource base. There are a number of circumstances that determine the crisis of confidence. The pre-crisis period was characterized by the orientation of domestic banks to cooperate with the private consumer and expand the range of services with the use of new technologies. One of the priority principles of such cooperation is the level of trust between the client and the banking institution, their partnership social responsibility. It is this that is fully reflected in the counterparties' confidence that their behavior is appropriate. Distrust has become the defining principle of Ukrainian consciousness and mentality. The forms of manifestation of the crisis of investor distrust are outlined. It can be considered that this is a series of laws that accurately indicate the attitude of the population to their protection by the state and banking institutions. It has been determined that a low level of trust in banks and slowed recovery rates are causing negative effects - a shortage of deposits and, as a consequence, a lower opportunity to promote economic development and financial stability. The consequences of distrust of banking institutions, which entail a number of negative phenomena, are identified.

О. В. Зелінськакандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетикиВінницький національний аграрний університетВ. Р. Говорухамагістр, Вінницький національний аграрний університет

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В АПК

Oksana ZelinskaCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Computer Science Department and economic cyberneticsVinnytsia National agrarian universityVolodymyr HovorukhaMaster\'s, Vinnitsa National agrarian university

IMPROVING THE EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS IN AGRIBUSINESS

В даній статті описано важливу роль та сучасний рівень інформаційних систем та технологій в агропромисловому комплексі, який характеризується наявністю комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та новітніх технологій. Впровадження інформаційних технологій у сільське господарство є важливим етапом на виробництві, оскільки підприємство є динамічною системою та безперервно змінюється, відповідно змінюються потреби, технологія, техніка, цілі, професіоналізм. Сільське господарство є ідеальним середовищем для застосування інформаційних технологій. Наведено приклади популярних додатків, веб-застосунків, онлайн-сервісів, які оптимізують та позитивно впливають на підприємства у сфері агропромислового комплексу. Особливу увагу приділено веб-технологіям та використанню мережі Інтернет, оскільки вони дають унікальні можливості доступу до інформації. Інформаційні системи дозволяють зберігати великий об’єм даних, проводити їх аналіз та на основі отриманих результатів пропонувати рішення завдань, які б мінімізували витрати та максимізували прибутки аграрних підприємств.[||]This article describes the important role and current level of information systems and technologies in the agro-industrial complex, characterized by the availability of computer hardware, software and the latest technologies. The introduction of information technology in agriculture is an important stage in production, because the enterprise is a dynamic system and is constantly changing, so do the needs, technology, technology, goals, professionalism. As the level of development in the field of information systems increases, the level of competition in the domestic and global markets increases, while aggravating the problem of food security. These problems require a significant increase in the level of agricultural development in Ukraine and the transition of the agricultural sector to modern technologies of management of complex basic processes. There is a need to find new and effective information systems for managing agricultural businesses that can benefit from synergies. Agriculture is an ideal environment for the use of information technology. The current state of development of the agro-industrial complex of Ukraine is disappointing, where the main problem is the low level of informatization and use of information systems. The appropriate level of use of information technologies in agroholdings, which in our country are united, and in small farms all the way around. In the current conditions, the need for science as a generator of scientific and technological progress is increasing, and the need for the overall development of science is closely linked to the scientific and technological development and introduction of modern information technologies. Examples of popular applications, web applications, online services that optimize and positively impact agribusiness enterprises are given. To reduce costs and optimize the processes of agricultural production, there is a need to use the benefits of scientific and technological progress - the transition to new methods of information support and management of agriculture, the widespread use of robotic and automated systems, information technologies. Particular attention is paid to web technologies and the use of the Internet, as they provide unique opportunities to access information. Information systems make it possible to store large amounts of data, analyze them and, based on the results obtained, offer solutions to tasks that would minimize costs and maximize the profits of agricultural enterprises.

Л. М. Очеретькок. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»Ю. Ю. Романовамагістрантка кафедри обліку та оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»

ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Larisa OcheretkoPh.D. in Sociology, Associate Professor of Accounting and Taxation chair National University “Zaporozhye Polytechnic”Yuliia RomanovaMaster’s degree speciality “Accounting and Taxation”, National University “Zaporozhye Polytechnic”

PROBLEMS AND IMPROVEMENTS OF PRODUCTION ACCOUNTING ORGANIZATION

У статті розглянуто значення бухгалтерського обліку виробничих запасів для підприємств, досліджено передумови та принципи його правильної організації.
Доведено значення класифікації запасів, яка забезпечує виконання основних завдань організації обліку та контролю виробничих запасів. Встановлено, що існує потреба у чіткому розмежуванні запасів виробничої діяльності із подальшою їх деталізацією та запасів, придатних для обслуговування виробничого процессу.
Запропоновано узагальнену класифікацію виробничих запасів, яка об’єднує у собі найнеобхідніші для потреб управління виробничими запасами на металургійному підприємстві ознаки та види запасів, а тому дозволяє вчасно прийняти ефективне управлінське рішення.
Сформовані основні передумови раціональної організації обліку виробничих запасів. Визначено напрями підвищення ефективності використання та руху виробничих запасів підприємств.
Представлені завдання, які сприяють формуванню інформації для управління виробничими запасами з метою забезпечення безперервного процесу металургійного виробництва.
Запропоновано шляхи удосконалення організації обліку запасів.[||]For the implementation of production and economic activity, enterprises of all types of ownership and economic sectors use inventories, which are the most important and significant part of the assets of the enterprise. They occupy a special place in the structure of property and dominant positions in the structure of expenses of enterprises of different spheres of activity. Inventories are an integral part of the group of material resources that form economic (production) resources.
The article considers the importance of inventory accounting for enterprises, examines the prerequisites and principles of its proper organization.
Inventories are classified as current assets because they can be converted to cash over a year or one operating cycle. Depending on how well the inventory will be organized, the accuracy of determining the profit of the enterprise depends, and, equally important, the conservation of the inventories themselves, since inventories are one of the main components of the cost of sales, works, services, etc. Inventory accounting is one of the most time consuming sections of accounting because it manages tens, hundreds, and sometimes thousands of inventory names.
In addition, inventory accounting is closely linked to the settlement of accounts with suppliers and contractors, accountants, inventory records in stock and further - to the settlement of accounts with buyers and customers.
The value of inventory classification is proved, which ensures the fulfillment of the basic tasks of inventory organization and inventory control. It is established that there is a need for a clear delineation of production activity stocks with their further detailing and stocks suitable for maintenance of the production process.
A generalized classification of inventories is proposed, which combines the characteristics and types of inventories necessary for the management of inventories at a metallurgical enterprise, and thus allows timely effective management decisions.
The industrial sector is constantly developing and has a significant demand for its products, and its output is increasing every year. However, like every industry, there are so many unresolved issues that hold back its development and profitability.
The technological features of metallurgical production involve the use of a large amount of materials, which in turn complicates inventory control and requires increased responsibility for the organization.
The basic prerequisites for rational organization of inventory accounting are formed.
In order to carry out the production process in a stable manner, the working capital must be constantly available in the form of material, that is, the enterprise must have the necessary reserves of raw materials, fuels, petroleum products and other values in the required sizes.
The peculiarity of them is a single use in the production process, the transfer of the entire cost to the cost of manufactured products (works, services). Therefore, control over the conservation of material resources, the rational use of them in production is of great importance.
The directions of increasing the efficiency of utilization and movement of production stocks of enterprises are determined.
The tasks that contribute to the formation of information for inventory management with the aim of ensuring a continuous process of metallurgical production are presented.
Ways to improve inventory accounting are suggested.

Ю. І. Сологубк. геогр. н., доцент, Національний університет харчових технологійО. В. Безпалак. геогр. н., ст. викладач, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

ПОРІВНЯЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Yurij SologubPhD (Geographical), Associate professor, National University of Food TechnologiesOlha BezpalaPhD (Geographical), Separated subdivision of NULES of Ukraine «Nizhin Agrotechnical Institute»

THE COMPARATIVE-GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

У статті здійснено порівняльно-географічний аналіз розвитку сільського господарства України та країн Східної Європи. Розглянуто основні аспекти розвитку галузей сільського господарства (рослинництва та тваринництва). Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку, Україна є провідною аграрною державою Європи із значними можливостями для подальшого розвитку високоефективного, експортоспроможного виробництва продукції сільського господарства. Україна має значні можливості виробництва сільськогосподарської продукції через сприятливі природно-кліматичні умови та потужний людський потенціал. Аграрне виробництво в Україні залишається серед провідних галузей економіки й становить показник, що майже вдвічі перевищує середньоєвропейський рівень, ураховуючи великий потенціал земель сільськогосподарського призначення. Встановлено, що Україна має позитивні тенденції розвитку галузі рослинництва. Серед усіх країн Східної Європи Україна має найвищі результати цього показника (індекс продукції рослинництва становить 192,2). Виявлено, що Україна входить до п’ятірки лідерів країн з значною урожайністю (4652 кг/га). А за виробництвом зернових займає 8 місце у світі (65211480 т) і друге у Східній Європі. Натомість галузь тваринництва в Україні зазнає суттєвого скорочення своїх обсягів. Визначено основні проблеми та перспективи розвитку сільського господарства України.[||]The article deals with comparative-geographical analysis of agricultural development in Ukraine and Eastern European countries. The main aspects of development of branches of agriculture (plant growing and animal husbandry) are considered. In accordance with the State Strategy for Regional Development, Ukraine is a leading agrarian state of Europe with significant opportunities for the further development of high-efficient, export-oriented agricultural production. Ukraine has significant opportunities for agricultural production through favorable natural and climatic conditions and a powerful human potential. The country accounted for 27% of the arable land in Europe. Ukraine has 0.68 hectares of arable land per capita. According to the level of provision of agricultural land (0.9 hectares per capita), Ukraine among the European countries is second. Moreover the potential of domestic lands to food security, according to various experts, ranges from 150 to 500 million people. The share of the employed population in agriculture is 5.8%. The share of GDP produced in agriculture in Ukraine is 12.2%. Agrarian production in Ukraine remains among the leading branches of the economy and is an indicator that almost twice exceeds the average European level. Ukraine has positive trends in the field of plant growing. For example among all the countries of Eastern Europe, Ukraine has the highest results of this indicator (crop production index is 192.2). Ukraine belongs to the top five leaders of countries with significant yields (4652 kg / ha). And for grain production it occupies the 8th place in the world (65211480 tons) and the second in Eastern Europe. Instead, the livestock sector in Ukraine undergoes a significant reduction in its volumes. In 2016, the livestock production index was 97.5. For meat, eggs and milk production, Ukraine is among the top three leaders in other Eastern European countries (Russia and Poland), although there is a year-on-year decline in production of these species. The main problems and perspectives of agricultural development in Ukraine are determined. The main obstacles to strengthening the competitiveness of domestic agricultural products in the foreign markets are: low level of development of the domestic financial and credit system, underdeveloped infrastructure of agroindustrial complex, lack of harmonization of Ukrainian quality standards with international ones; low capitalization of domestic agricultural enterprises, predominantly low level of specialization of functioning farms, lack of state-targeted financing of scientific and applied developments in the agrarian sector, insufficient activity of state policy on maintenance of soil fertility, decline of the domestic engineering industry and limited financial capacity of agricultural producers, the destruction of the cooperative traditions of agriculture.

Л. О. Волонтиркандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетикиВінницького національного аграрного університетуМ. Ю. БендасМагістр Вінницького національного аграрного університету

МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. O. Volontircandidate of technical sciences, associate professor of computer science and economic cyberneticsVinnytsia national agrarian UniversityM. Y. BendasMaster’s Vinnytsia national agrarian University

METHODS OF MATHEMATICAL MODELING OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті на основі аналізу існуючих підходів до опису та моделювання інвестиційних процесів запропоновано виклад основного теоретичного матеріалу з теми «Математичне моделювання інвестиційної діяльності підприємства». Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності економічних категорій «інвестиції», проаналізовані різні методи дослідження інвестиційної діяльності підприємства у різних сферах обслуговування. Обгрунтовано необхідність надання переваги економіко-математичним методам під час планування інвестиційної діяльності підприємства. Розглянуто специфіку формування інформаційної бази побудови сценаріїв розвитку підприємства. Проаналізовано інвестиції як важливим фактором економічного розвитку, а інвестиційна політика підприємств – центральною ланкою загальнодержавної економічної політики. Ефективне управління інвестиційною діяльністю є важливим методом вирішення виробничих, соціальних та науково-технологічних проблем. Обгрунтовано методи математичного моделювання інвестиційної діяльності підприємства.[||]Nowadays, the role and place of consumer services enterprises in the processes of modernization and development innovations at the regional level is becoming a topical scientific and practical problem. The role of household services in the economy of Ukraine and its regions, as well as their social significance, is quite important. These enterprises provide the opportunity to create new work places even during the economic crisis, which reduces social tension and the burden on the labour market. The intensive development of consumer services is supported by the growing consumer demand for domestic services, which necessitates the effective management of household services in the strategic aspect. The article is based on an analysis of existing approaches to describing and modeling investment processes. We propose here the presentation of the basic theory for the topic "Mathematical modeling of investment companies". Theoretical approaches to the interpretation of the essence of economic categories "investments" are investigated, various methods of research of investment activity of the enterprise in various spheres of service are analyzed. The necessity of providing advantages to economic and mathematical methods in planning the investment activity of the enterprise is substantiated. The specificity of the formation of the information base of the enterprise development scenarios is considered. Investments are analyzed as an important factor of economic development, and the investment policy of enterprises is the Central link of the national economic policy. Effective management of investment activity is an important method of solving industrial, social, scientific and technological problems. Methods of mathematical modeling of investment activity of the enterprise are proved. The paper considers modelling of innovation process quantitative characteristics, aimed at the industrial enterprises innovative activity evaluation under implementation of a specic investment project. In the process of modelling operations used a production function. To account for the specifi city of industrial production basic production function modified with regard to material resources and in fluence of "autonomous" technical progress is Hicksneutral. Credibility built industrial plant test confirmed by the consent of the criteria of operational models.

І. М. Ушкаленкок. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяЮ. С. Зелінськамагістр, Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ШЛЯХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РЕФОРМУВАННЯ

I. M. UshalenkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, VinnytsiaY. S. ZelinskaMaster\'s, Vinnitsa National agrarian university, Vinnytsia

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PATH OF DIGITAL TRANSFORMATION AND REFORM

В даній статті з’ясовано сутність інформаційно-комунікаційних технологій в процесі державотворення; актуальність цифрових трансформацій за сучасних умов формування інформаційного суспільства, в якому кожен міг би створювати, зберігати, використовувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвитку та підвищуючи якість життя; визначення одним з пріоритетних напрямів державної політики впровадження ІКТ в усі сфери суспільного життя, особливо у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Проаналізовано публікації та законодавчу базу в сфері використання інформаційних технологій в державному управлінні.
Враховуючи сучасний стан державотворення та актуальність за сучасних умов інформаційно-комунікаційних технологій, досягнень обчислюваної і телекомунікаційної техніиіки керувати ефективно державою, її економікою буде неможливо. Тому розвиток інформаційного суспільства та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усі сфери суспільного життя, особливо у діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Мета статті полягає у розгляді основних проблем та перспектив використання інформаційно-комунікаційних технологій в державному управліні.
У наш час інформаційні технології отримали велике значення, вони не могли не торкнутися державного управління та економіки. Завдяки інформаційним технологіям ми отримала не тільки нові способи аналізу, зберігання та бачення справ, а й нові сегменти, яких раніше не було.
Отже, цифрові трансформації в державному секторі України – це основа його реформування та приклад для країни, яким чином потрібно використовувати переваги «цифрового» світу, котрі будуть стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку демократії в Україні, підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України.[||]This article explains the essence of information and communication technologies in the process of state-building; relevance of digital transformations in the modern conditions of formation of information society, in which everyone could create, store, use information and knowledge, have free access, use and exchange them in order to enable each person to fully realize their potential, promoting social and personal development and improving quality of life; identifying one of the priority areas of public policy for the implementation of ICT in all spheres of public life, especially in the activities of public authorities and local authorities. Publications and legislative framework in the use of information technologies in public administration are analyzed.
Given the current state of state-building and the relevance of modern state in the current conditions of information and communication technologies, the achievements of computing and telecommunication technology, it will not be possible to manage its state economically. Therefore, the development of the information society and the introduction of information and communication technologies in all spheres of public life, especially in the activities of public authorities and local authorities.
The purpose of the article is to consider the main problems and perspectives of the use of information and communication technologies in public administration.
Nowadays, information technologies are of great importance, they could not but affect the government and the economy. Thanks to information technology, we have received not only new ways of analyzing, storing and seeing cases, but also new segments that were not there before.
Therefore, digital transformation in the public sector of Ukraine is the basis for its reform and an example for a country to use the benefits of the "digital" world, which will stimulate the development of an open information society as one of the essential factors for the development of democracy in Ukraine, increase productivity, economic growth , creating jobs, and improving the quality of life of Ukrainian citizens.

Ю. Б. Забалдінак. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетТ. П. Дуплякк. е. н., доц., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетА. М. Клімовак. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університетН. О. Роскладкад. е. н., доц., професор кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ В ТУРИЗМІ

Y. B. ZabaldinaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsT. P. DupliakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsA. M. KlimovaCandidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and EconomicsN. O. RoskladkaDoctor of Science, Associate Professor, Professor of Tourism and Recreation Department,Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF CONSUMER LOYALTY PROGRAMS IN TOURISM

У статті визначено сутність поняття «споживча лояльність», її види та форми. Розглядаються найбільш використані міжнародними операторами масового туризму заходи й інструменти формування споживчої лояльності, складові програм лояльності. На основі глибинного інтерв’ювання туристичних операторів визначено проблемні аспекти як формування програм лояльності, так і їх наповнення. Виділено першочергові завдання вдосконалення програм лояльності українських туроператорів. Визначено, що ключовими складовими програм лояльності міжнародних туроператорів є: клієнтська база даних (ідентифікація клієнта); комплекс комунікацій з клієнтами (утримання клієнта); пакет привілеїв (матеріальне і нематеріальне стимулювання потрібної поведінки клієнта); аналітичне ядро, що дозволяє спрогнозувати те, як клієнт поведе себе завтра, а також яким чином його поведінка позначиться на показниках бізнесу.[||]The article defines the essence of the concept of "customer loyalty", its types and forms. The most used measures and tools of formation of customer loyalty, components of loyalty programs used by international mass tourism operators are considered. On the basis of in-depth interviews with tour operators, the problematic aspects both the formation of loyalty programs and their filling have been identified. The priority tasks of the Ukrainian tour operators loyalty programs improving are highlighted. It has been determined that the key components of the loyalty programs of international tour operators are: client database (customer identification); complex of communications with clients (customer retention); package of privileges (tangible and intangible stimulation of the client's desired behavior); an analytics kernel that allows you to predict how a customer will behave tomorrow, and how their behavior will affect business performance. The tangible (price) stimulation includes discount and bonus instruments aimed at the client to make repeated requests to the tour operator and, consequently, to increase the volume of tourist services. The undoubted advantage of purely cost-effective methods is that they can be easily and quickly organized in a simple and accessible form. The weaknesses of loyalty programs based solely on price instruments should be attributed to the short-term nature of this effect. The purpose of non-price measures of loyalty formation is to establish strong friendly relations with the client in the long period run by offering him mainly unique emotional and social benefits from receiving tourist services. Non-price loyalty programs can be considered as the most promising type of loyalty promotion programs for a particular tour operator, because unlike price measures, which seek to change the behavioral loyalty of consumers, non-price ones aim at forming the so-called affective loyalty to the tour operator, because they appeal to the emotions. The preparation, implementation and support of a loyalty program generates significant costs and should therefore be considered as a long-term commitment and an integral part of a long-term marketing strategy.

Х. О. Патицькак. е. н., науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН Україна»

СТРАТЕГІЯ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Khrystyna PatytskaPhD, Research AssociateState institution «Institute of regional researchnamed after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

SMART SPECIALIZATION STRATEGY IN THE CONTEXT OF REGIONAL COMPETITIVENESS: THEORETICAL ASPECT

В рамках реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, економічної інтеграції до ринку ЄС та включення у глобальні ланцюги формування доданої вартості вагомою є реалізація підходів смарт-спеціалізації в контексті формування політики регіонального розвитку в Україні. В статті проведене дослідження теоретичного аспекту формування та реалізації стратегії смарт-спеціалізації в контексті забезпечення конкурентоспроможності регіону. В рамках реалізації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, економічної інтеграції до ринку ЄС та включення у глобальні ланцюги формування доданої вартості вагомою є реалізація підходів смарт-спеціалізації в контексті формування політики регіонального розвитку в Україні. Смарт-спеціалізація визначається як підхід, при якому регіональні інтереси стають основою і складовою загальнонаціональних пріоритетів за рахунок вертикально орієнтованого підходу до вибору галузей або сфер державної підтримки, передбачає формування регіональної спеціалізації за рахунок консолідації зусиль усіх суб’єктів регіону на конкретних бізнес-функціях і процесах.[||]The article deals with the theoretical basis of smart specialization, its influence on the economic, scientific and technological specialization of the region, and, consequently, on its produc¬tivity, competitiveness and economic growth. It is determined that smart specialization concept involves the relationship between science, education and economy, and in the context of regional development we are talking about the triad «business – science – public sphere – governance». Smart specialization strategy, as an innovative system for regional economies, should identify priority areas in which regions and countries have competitive advantages or have the potential to generate knowledge-based development and economic transformation. The number and nature of these priorities will vary depending on the region. Smart specialization strategy requires identifying in each region one or more thematic areas where R&D and innovation policies should aim at creating and maintaining competitive advantages.
One of the important directions of realization of the provisions of the Association Agreement with the European Union, as well as economic integration from the EU common markets, and ensuring inclusion in the global chains of the implementation costs of implementation of the policy of regional development on the basis of intellectual specialization. Emphasizing the importance of its influence on the development of links between science, education and economics on a regional scale and its determining role in ensuring the optimal use of the potential of regions and the country as a whole in the context of adaptation to specific socio-economic conditions,. Particular attention will be paid to the theoretical aspects of the formation of regional innovation strategies developed by the European Commission, key processes for the preparation and implementation of strategies for smart specialization. The theoretical and methodological basis of the research will be the fundamental positions of modern economic theory, regional economics and spatial development, the theory of public administration, development of society.

О. М. Густерак. е. н., асистент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

O. M. GusteraPhD (Economics), Assistant of the Department of Economic Cybernetics,National Aviation University

BANKRUPTCY RISK ASSESSMENT MODELING OF UKRAINIAN AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

В статті досліджено теоретичні основи та сучасний стан моделювання процесів оцінки ризику банкрутства підприємств аграрного сектора України. Проаналізовано різні наукові підходи до визначення поняття ризику банкрутства для організацій, а також безпосередньо для підприємств аграрного сектора України. У статті розглянуто класичні моделі та підходи до визначення рівня ризику банкрутства підприємства та відокремлено специфічні для різних сфер діяльності параметри, зокрема, визначено, що специфічною рисою підприємств аграрного сектора яку необхідно включати до моделі оцінки ризику банкрутства є залежність від погодних умов та ситуація на ринку збуту готової продукції, яка не завжди може довго зберігатися у виробника. Для побудування моделі процесів оцінки ризику банкрутства підприємств аграрного сектора України було проаналізовано метод дискримінантного аналізу, запропонований Е. Альтманом, який дозволяє врахувати незалежні змінні моделі (показники бухгалтерської та фінансової звітності підприємства), та ваги параметрів, отримані при статистичному аналізі генеральної сукупності однорідних об'єктів дослідження.[||]The theoretical bases and the current state of modeling of bankruptcy risk assessment of enterprises of agricultural sector of Ukraine are investigated in the article. Various scientific approaches to the definition of bankruptcy risk for organizations as well as directly for the enterprises of the agricultural sector of Ukraine are analyzed. The article examines the classic models and approaches to determining the level of bankruptcy of an enterprise and identifies parameters specific to different fields of activity, in particular, determines that a specific feature of agricultural enterprises that should be included in the model of bankruptcy risk assessment is the dependence on weather conditions and the market situation finished products, which may not always be stored for a long time by the manufacturer. In order to build a model of bankruptcy risk assessment processes in the agricultural sector of Ukraine, the discriminant analysis method proposed by E. Altman was analyzed, which allows to take into account independent variable models (indicators of accounting and financial reporting of the enterprise) and the weights of parameters obtained in the statistical analysis of the general population of research. It is proposed to introduce into the model the coefficient of flexibility of the production program of the agricultural sector enterprise, which should be understood as the number of different areas of work, such as the number of names of crops. The higher this factor, the lower the likelihood that an enterprise will not be able to sell its products at a projected price or will not be able to obtain a projected crop volume and a factor of autonomy of the agricultural sector enterprise, which establishes the possibility of independent functioning and providing a closed production cycle with the direct promotion of the product to the end consumer. The use of additional parameters in the presented model of bankruptcy risk assessment will increase the accuracy of establishing the current level of financial stability and bankruptcy risk of agrarian enterprise.

Л. О. Зайцевакандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку та банківської справи,ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

СКЛАДОВІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

L. О. ZaitsevaPhD in Economics, Senior lecturer Department of Finance, Accounting and Banking,Luhansk national University. Taras Shevchenko, Starobelsk, Ukraine

CONSTITUENTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті узагальнено теоретичні положення щодо суті поняття «сталий розвиток», у тому числі з огляду на відмінності в сприйнятті соціально-економічних процесів у різних країнах, варіантність перекладу терміну. Представлено тлумачення концептуальних складових «сталий розвиток». Виокремлено характеристики підходів та теорій до розуміння змісту дефініції. Досліджено еволюційний шлях розвитку концепції сталого розвитку. Представлено змістовне наповнення етапів еволюції концепції. Виділено взаємозв'язані та взаємозалежні підходи концепції сталого розвитку, які забезпечують загальну стійкість системи та розкрито їх зміст Вказано на необхідність раціонального використання обмежених ресурсів, що є в розпорядженні суспільства, і застосування природозберігаючих способів виробництва і технологій. Визначена важливість чіткого розуміння механізмів взаємодії екологічної, соціальної та економічної складових концепції.[||]The concept of sustainable development is now recognized by all UN countries as one of the priorities of humanity, with a transition to national and global levels.
The term "sustainable development" is increasingly used by the business community, used in corporate publications, and is featured in official political and economic documents of various levels. In recent decades, the most influential international organizations have prioritized sustainable development.
The article generalizes theoretical provisions on the essence of the concept of "sustainable development", including in view of differences in the perception of socio-economic processes in different countries, the possibility of translation of the term.
The evolutionary path of development of the concept of sustainable development is investigated. The substantive filling of stages of evolution of the concept is revealed. The interpretation of the conceptual components of "sustainable development" is presented and the characteristics of approaches and theories to understanding the meaning of the definition are highlighted.
The concept of sustainable development involves the identification of three approaches: economic, social and environmental, reflecting their particular importance, the existence of interconnections and interdependencies, while ignoring at least one of them can undermine the overall stability of the system.
The economic approach in the concept of sustainable development is based on the need for rational use of scarce resources at the disposal of society and the use of environmentally friendly methods of production and technology. An important aspect of social stability is the fair distribution of goods. The environmental component is intended to ensure the integrity of physical and biological natural systems in the process of their interaction with economic and social systems.
These sustainable development components reflect a single value creation process and characterize individual aspects of human activity that reflect a single value creation process. The necessity of rational use of limited resources at the disposal of society and the use of environmentally friendly methods of production and technologies are pointed out. The importance of a clear understanding of the mechanisms of interaction between environmental, social and economic components of the concept that serve as a means of achieving development goals is determined.

О. С. Подскребкок. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет, м. КиївО. В. Гарнаженкостудент кафедри економічної кібернетики,Національний авіаційний університет, м. КиївД. А. Курочкінстудент кафедра економічної кібернетики та маркетингу,Київський Національний Університет Технологій та Дизайну, Київ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. PodskrebkoPhD, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics,National Aviation University, KyivO. Garnazhenkostudent of the Department of Economic Cybernetics,National Aviation University, KyivD. Kurochkinstudent of the Department of Economic Cybernetics and MarketingKiev National University of Technology and Design, Kyiv

MODELING OF THE SYSTEM FUNCTIONING OF A TRADING COMPANY

В статті запропоновано імітаційну системно-динамічну модель системи функціонування торговельного підприємства, яка дозволить підвищити якість та своєчасність прийняття управлінських рішень, удосконалити стратегії управління запасами та оцінити можливі наслідки коливання попиту та зриву поставок.
З метою визначення модельованої системи, система функціонування торговельного підприємства представлена авторами у вигляді динамічної системи, яка складається з множини елементів із заданою функціональною залежністю між часом і положенням в фазовому просторі.
Автори відзначають, що у якості досліджуваної системи, виступає система функціонування торговельного підприємства, структура якої складається з трьох основних рівнів, а в якості основної цілі виступає максимізація доходу за рахунок продажу товару.
Спираючись на трирівневу структуру системи функціонування торговельного підприємства, в статті представлено причинно-наслідкова діаграма модельованої системи, основною сферою діяльності якої є оптова та роздрібна торгівля.
На основі побудованої причино-наслідкової діаграми авторами розроблено імітаційну системно-динамічну модель функціонування торговельного підприємства, яка складається з трьох блоків, а саме: з блоку формування прибутку, товари на полицях, товари на складі.
Запропонована імітаційна модель системи функціонування торгового підприємства наддасть можливість підвищити ефективність торгово-збутової діяльності, провести сценарний аналіз та оцінити можливі збитки від коливання попиту на окремі групи виробів, визначити можливі наслідки зриву поставок та вдосконалити стратегію управління запасами на торгівельному підприємстві.
Автори відмічають, що розроблена імітаційна модель також дозволить підвищити ефективність управлінських рішень, що напряму відобразиться на фінансових показниках діяльності торговельного підприємства, завдяки, у тому числі, зниженню кількості зіпсованої продукції, зменшенню кількість скарг та підвищення лояльності клієнтів.[||]The article proposes a simulation system-dynamic model of a trading company functioning system, which will improve the quality and timeliness of management decisions, improve inventory management strategies and evaluate the possible effects of fluctuations in supply and supply disruption.
For the purpose of defining the modeled system, the system functioning of a trading enterprise is presented by the authors in the form of a dynamic system, which consists of a set of elements with a given functional relationship between time and position in the phase space.
The authors point out that the system of functioning of a trading company, whose structure consists of three main levels, is the study system, and the maximization of income through the sale of goods is the main goal.
Based on the three-tier structure of the system of functioning of the trading enterprise, the article presents the cause and effect diagram of the simulated system, the main sphere of activity of which is wholesale and retail trade.
On the basis of the cause-effect diagram, the authors developed a simulation system-dynamic model of functioning of a trading enterprise, which consists of three blocks, namely: from the unit of profit formation, goods on shelves, goods in a warehouse.
The proposed simulation model of a trading company functioning system will provide an opportunity to increase the efficiency of trade and marketing activities, to perform scenario analysis and to estimate possible losses from fluctuations in demand for individual product groups, to determine the possible consequences of supply disruption and to improve the inventory management strategy at a trading enterprise.
The authors note that the developed simulation model will also improve the effectiveness of management decisions, which will directly affect the financial performance of a trading company, including, among other things, reducing the amount of spoiled products, reducing the number of complaints and increasing customer loyalty.

О. П. Мельничукк. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносинВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У ГЛОБАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ПОСТАВОК

Oksana MelnychukCandidate of Economics Science, Senior Lecturer, Department of Economics and International Relations, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMATIC ASPECTS OF INTERNATIONAL TRADE IN GLOBAL SUPPLY NETWORKS

У статті досліджено характерні особливості міцного зв’язку між торгівлею та повагою основних трудових прав працівників.
Встановлено, що сучасна торгівля тісно переплетена з насильством на виробництві у різних країнах світу, експлуатацією робітників та погіршенням навколишнього середовища.
Аргументовано, що корпоративна відповідальність не завжди усвідомлюється. Коли компанії стають більшими і розширюються до глобальної аудиторії, вони часто стикаються з неетичними практиками.
Доведено, що зосередження уваги на боротьбі з примусовою працею захищає вразливих працівників та допомагає запобігти порушенням прав людини.
Розкрито проблему , коли робітники у всьому світі стикаються із системними бар'єрами у організації, включаючи жахливі насильства та залякування.
В процесі дослідження розглянуто приклади міжнародної торгівлі товарами різних галузей промисловості, що здійснюють свою діяльність на основі неетичної експлуатації робочої сили або використання наявних ресурсів. Проаналізовано ймовірні шляхи протидії проявам неетичної торгівлі.
Зазначено на необхідності проводити політику щодо закупівлі товарів, виготовлених в гуманних умовах у працівників, яким виплачується гідна заробітна плата.
Окреслено роль громадських організацій, які докладають багато зусиль для покращення прав та умов праці в глобальних ланцюгах поставок.
Зроблено висновок про те, що етична продукція – це глобальна проблема, яка охоплює багато галузей.[||]The article explores the characteristics of the strong link between trading and respect of the fundamental labour rights of workers.
It is found that modern trading is closely connected with violence at work in different countries, exploitation of workers and environmental degradation.
Corporate responsibility is not always understood. As companies grow larger and expand into a global audience, they often face very unethical practices.
It is proven that focusing on the fight against forced labour protects vulnerable workers and helps prevent human rights abuses. Investors can play an important role in overcoming forced labour by encouraging companies to be open about their attempts to deal with these persistent problems.
A problem is revealed when workers around the world are confronted with systemic barriers in the organization, including horrific violence and intimidation.
The study examines examples of international trade in goods from various industries operating on the basis of unethical labour exploitation or the use of available resources. Possible ways of counteracting unethical trade are analysed.
It is stated that it is necessary to carry out a policy on the purchase of goods made in humane conditions from workers who are paid decent wages.
The role of non-governmental organizations, which work hard to improve rights and working conditions in global supply chains, is outlined. The activity of the Ethical Trade Initiative (ETI), International Labour Rights Forum (ILRF) , whose main purpose is to improve working conditions in global food, product and clothing networks of companies, is examined, that advances dignity and justice for workers in the global economy.
It is concluded that ethical products are a global problem across many industries.
Consequences of disruption of ethical production include: changing the supply chain, financial penalties, legal issues, damage to reputation, diminishing consumer demand and lack of interaction with employees. All of this leads to a decrease in the company's profits and entails inevitable consequences. Government policies, global trade and business practices should be crafted to enable and protect worker’s exercising of those rights.

О. І. Мельникк. е. н, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. ФедьковичаІ. М. Капітандослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. I. MelnykPhD, assistant, Economy facultyYurii Fedkovich Chernivtsi National UniversityI. M. KapitanResearcher, Economy facultyYurii Fedkovich Chernivtsi National University

MODERN TRENDS OF STOCK MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

У даній статті висвітлені сучасні тенденції розвитку фондового ринку України. Проведено аналіз сучасного стану фондового ринку України та здійснено порівняння за показником капіталізації найбільших бірж світу та українських бірж. Було з’ясовано, що фондовий ринок країни має багато недоліків та потребує активних змін. У роботі виділені чотири основні проблеми розвитку фондового ринку України та представлені можливі шляхи їх вирішення. Першою проблемою є законодавча неврегульованість питань корпоративного урядування в акціонерних товариствах. З’ясовано, що можливим рішенням цієї проблеми є забезпечення захисту прав інвесторів, також представлені імовірні шляхи його досягнення. Друга проблема стосується організації фондового ринку України, а саме тривалості існування головного регулятора ринку цінних паперів – Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Доведено, що її вирішення потребує активізації впровадження необхідних законодавчих норм, розширення повноважень та приведення Комісії до вимог міжнародних стандартів. Третьою проблемою українського фондового ринку є формування депозитарно-клірингової інфраструктури. В роботі проведений аналіз перших кроків державної влади на шляху її вирішення. Також у роботі обґрунтовано, що четвертою, і найгострішою сучасною проблемою розвитку фондового ринку України є несвоєчасність, необґрунтованість та часто недостовірність інформації про діяльність учасників фондового ринку України. У статті висвітлена важливість інформаційних технологій та діджиталізації у сучасному світі і їх вплив на зростання економіки країни і фондового ринку, як індикатора розвитку, зокрема. Проведено детальний аналіз проблем та запропоновані шляхи покращення інформаційного забезпечення учасників фондового ринку України.[||]This article highlights current trends in the Stock market of Ukraine. The analysis of the current state of the Stock market of Ukraine has been done and a comparison has been made in terms of capitalization of the largest Stock Exchanges in the world and Ukrainian exchanges. It has been found that the Stock Market of the country has many bottlenecks and requires necessary changes. The paper identifies four main problems of development of the Stock market of Ukraine and presents possible solutions. The first problem is the non-effective legislative regulation of corporate governance issues in joint-stock companies. It is found that a possible solution to this problem is the investor rights protections. The likely ways of its solving are presented. The second problem concerns the organization of the stock market of Ukraine, namely the duration of existence of the main regulator of the securities market - the National Commission on Securities and Stock Market. It is proved that as soon as possible introduction of necessary legislative norms, and extension of powers and bringing of the Commission to the requirements of international standards are needed. The third problem of the Ukrainian Stock Market is the formation of depository and clearing infrastructure. The analysis of the first steps of the government for its solution has been done. It is also highlighted that the fourth and most acute current problem of the Stock market of Ukraine development is the untimely, unjustified and often unreliable information about the activities of the Stock Market participants in Ukraine. The article presents the importance of information technologies in the modern world and their impact on the growth of the country's economy and the Stock Market as an indicator of development, in particular. There are many reasons to expect that a country’s investment in information communication technologies could result in improved economic growth. A detailed analysis of the problems and ways to improve the information support of Ukrainian stock market participants has been conducted. Solving the last problem can lead to sustainable improvement of Stock Market activities in Ukraine.

Т. О. Муликк. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університетН. В. Ващіловамагістр факультету обліку та аудитуВінницький національний аграрний університет

ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

T. MulykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Head. departments of analysis and statistics, VinnytisaNational Agrarian University, VinnitsiaN. VascshilovaMaster\'s deggre of the Accounting Departament,Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsia

INTEGRATED SOUNDNESS OF THE ENTERPRISE AND PROSPECT OF DEVELOPMENT

У статті висвітлено основні особливості та сутність складання інтегрованої звітності підприємствами відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності саме в Україні. Визначено основні етапи її становлення та запропоновано методику складання звітності. Здійснено аналіз щодо основних підходів та принципів інтегрованої звітності. Представлено її складові елементи та розкрито сутність показників звітності н основі яких керівництво приймає відповідні управлінські рішення. Розкрито основні проблеми та передумови складання інтегрованої звітності вітчизняними підприємствами. Розглянуто особливості удосконалення організації складання даної звітності підприємствами. Розроблено перелік основних рекомендацій з даних питань задля впровадження в практичну діяльність складання інтегрованої звітності в єдиній формі представлення в Україні вітчизняними підприємствами згідно вимог та принципів міжнародних стандартів.[||]The article highlights the main features and essence of the preparation of integrated reporting by enterprises in accordance with international financial reporting standards in Ukraine. The main stages of its formation have been identified and the methodology for reporting has been proposed. An analysis of the main approaches and principles of integrated reporting is made. It presents its constituent elements and reveals the essence of reporting indicators on the basis of which management makes appropriate management decisions. The main problems and prerequisites for the preparation of integrated reporting by domestic enterprises are revealed. The features of improvement of the organization of preparation of the given report by the enterprises are considered. A list of the main recommendations on these issues is developed to put into practice the preparation of integrated reporting in a single form of representation in Ukraine by domestic enterprises in accordance with the requirements and principles of international standards. An integrated reporting model is a tool for obtaining complete information about an entity's operations, reflects risks and opportunities, and integrates non-financial and financial indicators. Integrated Corporate Reporting defines a single format for providing interested users with information about the enterprise's activities, risks and value-adding potential. It covers both financial and non-financial statements and discloses performance indicators for the economic, environmental and social performance of an enterprise, which ensures transparency of information regarding and managing business risks. At the conceptual level, there is no single approach to model development and business reporting. Integrated reporting provides information on financial, industrial, intellectual, social and natural capital. It is a tool for obtaining complete information about the activity of the company, reflects the risks and opportunities and combines non-financial and financial indicators. It is focused on the strategic course and future prospects.

О. Л. Шелестк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів,Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУО. О. Завадськамагістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів,Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

O. ShelestPhD in Economics, associate professor, Associate Professor of the Department of InternationalEconomic Relations and Finance, Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEUO. ZavadskaMaster’s Degree Student of the Department of International Economic Relations and Finance, Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

STRENGTHENING THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN THE PROCESS OF COMPILING AND EXECUTING ESTIMATES OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Становлення ринкових відносин в Україні впроваджує удосконалення механізмів управління державного сектору. Бюджетні установи та організації забезпечують виконання покладених на державу функцій. Діяльність цих установ фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що надаються їм безвідплатно та безповоротно. Бюджетні кошти можуть виділятися лише за наявності затверджених кошторисів і планів асигнувань. Установи мають право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні кошти на цілі, визначені затвердженими кошторисами. Законодавством визначено, що кошторис доходів і видатків є основним фінансовим документом, яким керуються в ході своєї діяльності бюджетні установи. Також законодавчими нормативними актами встановлена відповідальність, що передбачає порушення в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ. Оцінка виконання кошторису доходів і видатків проводиться методом аналізу на підставі даних поточної звітності про кошторисні цільові призначення бюджетних коштів, касові та фактичні видатки в розрізі їх видів за кодами економічної класифікації. Контроль формування і виконання кошторису бюджетної установи – це свого роду система заходів, що чиняться органами державного фінансового контролю, які направлені на безперервне відстеження інформації щодо надходження та витрачання бюджетних коштів і майна, що представлені в кошторисі усунення подальшому бюджетних правопорушень. Рівень ефективності фінансової безпеки має великий прояв через фінансовий контроль, який дає змогу надавати потрібний напрям розвитку фінансових відносин в країні, вивільняючи її від кризових явищ та будувати економічне зростання за рахунок продуктивного розподілу фінансових ресурсів.
Кількість порушень у бюджетній сфері залишається настільки значною, що потребує ефективного управління рухом державних коштів та майна.
Метою дослідження є визначення поняття фінансового контролю, його видів та особливостей у ході доцільного та ефективного використання фінансових ресурсів в частині складання і виконання кошторисів бюджетних установ.[||]Formation of market relations in Ukraine introduces improvement of public sector governance mechanisms. Budgetary institutions and organizations ensure the performance of governmental functions. The activities of these institutions are financed from the state and local budgets, which are provided to them free of charge and irrevocably. Budget funds can only be disbursed if there are approved estimates and appropriation plans. Institutions have the right to make budget commitments, to spend budget funds for the purposes specified in the approved estimates. The legislation stipulates that the estimates of revenues and expenditures are the main financial document managed by budgetary institutions in the course of their activity. The legislative normative acts also set the responsibility, which presupposes violations in terms of drawing up and executing the estimates of budgetary institutions. Estimation of the implementation of the estimates of income and expenses is carried out by the method of analysis on the basis of the data of the current reporting on the estimated purpose of budgetary funds, cash and actual expenditures by type of economic classification codes. Controlling the formation and execution of the budget institution's budget is a kind of system of measures taken by the state financial control authorities, aimed at continuous monitoring of information on the receipt and spending of budget funds and property, presented in the budget for eliminating further budgetary offenses. The level of financial security efficiency is strongly manifested through financial control, which enables it to provide the right direction for the development of financial relations in the country, freeing it from crisis phenomena and building economic growth through productive allocation of financial resources.
The number of violations in the budget sector remains so significant that it requires effective management of the movement of public funds and property.
The purpose of the study is to determine the concept of financial control, its types and features in the course of the expedient and effective use of financial resources in terms of drawing up and executing the estimates of budgetary institutions.

І. В. Нагорнак. е. н., старший викладач кафедри економіки та обліку Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУО. І. Морозовстудент 2 курсу магістратури за спеціальністю «Облік та оподаткування»Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Nagornayacandidate of economic sciences, senior lecturer at the Department of Economics and Accounting of Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEUO. I. Morozovstudent of the 2nd courses of master’s degree in specialty “Accounting and Taxation”,Kharkiv Institute of Trade and Economics of KNTEU

RESERVES FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE INCOME MANAGEMENT

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «дохід» різними науковими економічними школами. Встановлено, що доходи підприємства – це найважливіша категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі, доходи впливають на всі інші показників діяльності підприємства. Обумовлено необхідність побудови ефективного управління доходами на підприємстві, оскільки дохід є показником ефективності діяльності і від нього залежить можливість подальшого функціонування підприємства. З’ясовано, що важливим для функціонування підприємства є формування системи управління доходами, яка полягає в пошуку шляхів їх максимізації, а також організації суворого контролю за своєчасністю і обсягом надходження доходів. Запропоновано управлінські рішення щодо мобілізації виявлених резервів росту доходів від реалізації продукції, що включають: активізацію маркетингової діяльності, диверсифікація ринків збуту, підвищення якісних характеристик, реалізація різним групам.[||]The article analyzes the approaches to the definition of the term "income" by various scientific economics schools. It is established that the income of the enterprise is the most important category on which the enterprise depends on whether it will continue to function, the income influences all other indicators of the activity of the enterprise. The classification of income is given, namely: income (revenue) from sales of products (goods, works, services); net income from sales of products (goods, works, services); Other operating income; financial income; other income. It is outlined that two groups of factors influence the change of income: external and internal factors. External factors include natural conditions, transport conditions, socio-economic conditions, the level of development of foreign economic relations, prices for production resources. Internal factors of change of income can be the main factors (sales volume, cost of production, structure of production and expenses, price, production); non-core factors related to breach of economic discipline (mis-pricing, breach of working conditions and product quality leading to fines and economic sanctions). The dynamics and income structure of Time Limited Liability Company are analyzed. There is a necessity to build effective management of income at the enterprise, since income is an indicator of efficiency of activity and on it the possibility of further functioning of the enterprise depends. It has been found out that it is important for the functioning of the enterprise to create a system of revenue management, which is to find ways to maximize them, as well as to organize strict control over the timeliness and volume of income. The managerial decisions on mobilization of the identified reserves of growth of income from sales of products are offered, including: activation of marketing activity, diversification of markets, improvement of quality characteristics, sale to different groups. The results of the studies and the proposed reserves can be used not only for the studied enterprise, but also for other similar enterprises of the national economy of Ukraine.

Н. В. Аністратенкок. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.ГетьманаА. В. Мальченкостарший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ СОТ В РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КРАЇНАМИ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Natalia AnistratenkoPhD, (Economics), Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanAnna MalchenkoSenior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF THE WTO IN THE DEVELOPMENT OF TRADE COMMUNICATIONS BETWEEN COUNTRIES IN THE GLOBAL ECONOMY

Розвиток економіки кожної країни світу напряму пов’язаний із розвиток її зовнішньої торгівлі. Темпи приросту міжнародної торгівлі значно перевищують темпи приросту світового ВВП, що підкреслює значення торговельних відносин в сучасному світі. Розвиток міжнародної торгівлі не може відбуватися без відповідного інституційного регулювання на міжнародному рівні. Саме з цією метою було створено Генеральну году з торгівлі і тарифів (ГАТТ), які пізніше трансформувалась в Світову організацію торгівлі (СОТ). В умовах загрози економічних криз, торговельних дисбалансів та загроз глобальному розвитку економіки перед СОТ постають нові та складні завдання із забезпечення розвитку торгівлі в глобальній економіці. Дане дослідження спрямоване на пошук відповіді на питання про те, чи може СОТ в сучасних умовах забезпечити подальше стимулювання міжнародної торгівлі, чи вона вже вичерпала свої інституційні ресурси впливу на розвиток торгівлі між країнами.
Дослідження діяльності СОТ на сучасному етапі розвитку торговельних відносин між країнами показало, що назріли інституційні проблеми функціонування даної організації. Стимулююча функція СОТ проявлялась активно в період обмеженої кількості членів даної організації. В той час перебування в СОТ надавало суттєві переваги країнам членам, зокрема щодо переваги менших митних бар’єрів. Сьогодні митні бар’єри безпрецедентно зменшилися і СОТ вже не має такого запасу засобів стимулювання міжнародної торгівлі як колись.
Регулююча функція СОТ наразі теж зазнає випробування та конкуренції з боку двосторонніх угод. Украдаючи двосторонні угоди країни беруть на себе зобов’язання задля досягнення певного позитивного ефекту для себе. В такому випадку жодна зі сторін не зацікавлена в порушенні таких домовленостей. Переважна більшість конфліктів, що вирішує СОТ це конфлікти, що виникають через порушення певних загальних правил і вони не спрямовані на конкретного партнера. Двосторонні домовленості практично виключають такі ситуації. Можемо констатувати, що роль СОТ у розвитку торговельних взаємозв’язків між країнами вичерпує себе. Для збереження ефективності діяльності цієї організації необхідною є її інституційна трансформація та розширення сфери компетенцій, які б допомагали країнам налагоджувати між собою торговельні відносини.[||]The economic development of every country in the world is directly related to the development of its foreign trade. The growth rate of international trade far exceeds the growth rate of world GDP, which emphasizes the importance of trade relations in the modern world. The development of international trade cannot take place without adequate institutional regulation at the international level. It was for this purpose that the General Year for Trade and Tariffs (GATT) was created, which was later transformed into the World Trade Organization (WTO). With the threat of economic crises, trade imbalances and threats to global economic development, the WTO faces new and challenging challenges to support trade development in the global economy. This study seeks to answer the question of whether the WTO can, in the current context, provide a further incentive for international trade, or whether it has already exhausted its institutional resources to influence trade between countries.
A study of the WTO's activities at the present stage of developing trade relations between countries has shown that the institutional problems of functioning of this organization are ripe. The WTO's incentive function has been active in a limited number of members of the organization. At the time, being in the WTO gave significant benefits to the member states, in particular the advantage of smaller customs barriers. Today, customs barriers have decreased unprecedentedly and the WTO no longer has as much stock of international trade incentives as ever.
The WTO's regulatory function is also currently being tested and competed by bilateral agreements. By stealing bilateral agreements, countries commit themselves to achieving some positive effect for themselves. In such a case, neither party is interested in violating such agreements. The vast majority of WTO conflicts are conflicts arising out of violations of certain general rules and are not directed at a specific partner. Bilateral agreements virtually eliminate such situations. We can say that the role of the WTO in developing trade relations between countries is exhausting. In order to preserve the effectiveness of the organization, its institutional transformation and expansion of competences are needed to help countries establish trade relations with one another.

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент,Професор кафедри бізнес-економіки та туризму,Київський національний університет технології та дизайну, м. КиївА. С. НесенюкМагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЦИКЛІЧНІСТЬ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

T. VoronkovaCandidate of Sciences,Associate Professor of Department of Business Economics andtourism,Kyiv National Univercity of Technologies and DesignА. NesenyukMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

RECURRENCE OF WORLD DEVELOPMENT AND CONFORMITY TO LAW OF ORIGIN OF ECONOMIC CRISES

В статті досліджено теоретичні основи та сучасний стан розвитку досліджень, пов’язаних з циклічним характером світової та національної економіки. Визначено, що теорія циклічності є універсальною фундаментальною формою динамічного розвитку соціально-економічних систем на всіх етапах та рівнях ієрархії економіки. Основною формою економічного циклу є криза, яка формує цикл, а багатократне відновлення кризового стану надає ринковій економіці характер циклічності розвитку. Узагальнено причини виникнення світових економічних циклів та виокремлено їх основні властивості. Розглянуто вплив світових економічних криз на сучасний стан економіки України, з’ясовано наслідки та досліджено основні шляхи щодо їх подолання. Встановлено характер неузгодженості між кейнсіанською макроекономікою з неокласичною економікою мікрорівня. Визначено місце підприємств як елементів мікроекономічної системи, які внаслідок взаємодії на ринку товарів, послуг, робіт в кінцевому рахунку впливають на стан рівноваги цілісної макроекономічної системи.[||]In the article the theoretical basis and the current state of research related to the cyclical nature of world and national economy. Overview of research on the status and trends of world cycling, the causes of economic crises and features of their display in the system of macro- and micro-level and individual entity. It was determined that the theory of recurrence is a universal fundamental form of dynamic social and economic systems in all phases and levels of the hierarchy of the economy. The basic form is a crisis of the economic cycle, which forms a loop and repeated crisis recovery provides a market economy cyclical nature of the development. Investigated that mastering the laws and ways of overcoming the systemic crisis contributes to the problem of in-depth understanding of market economy, related to the occurrence and recurrence of crises, including at the level of individual economic actors. Overview causes of global economic cycles and singled out their basic properties. The influence of the world economic crisis on the current state of Ukraine's economy revealed effects and investigate the main ways to overcome them. The character mismatch between Keynesian macroeconomics with micro neoclassical economics. The place of business as elements of microeconomic systems that due to the interaction of market goods and services ultimately affect the equilibrium coherent macroeconomic system. The necessity of applying to businesses preventive crisis management, which is to respond to weak, signals the emergence of the crisis.

О. В. Корватк. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи і фінансових послуг,Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяН. К. Мамедовмагістрант фінансового факультету,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

O. V. KorvatPhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsN. K. MamedovMaster student of Finance Department,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

INCOME MANAGEMENT FOR INSURANCE COMPANY

У статті уточнено класифікацію доходів страхової компанії. Акцентовано увагу на спірних питаннях у групуванні доходів страховика. Обґрунтовано доцільність стратегічного управління доходами в умовах мінливого та неоднозначного середовища. Розглянуто метод «квадрата цілей» для управління доходами від продажів страхових послуг. Розроблені декомпозиції цілей з управління інвестиційними доходами страхової компанії. Запропоновано застосування методу ліквідації розривів в управлінні доходами з прямим і зі зворотнім зв’язком. Побудована причинно-наслідкова діаграма вирішення проблеми недоотримання доходів від реалізації страхових послуг. Проаналізовано фактори, що впливають на збут в страхових компаніях. Виділено чинники, які одночасно діють протилежно на обсяги реалізації. Обґрунтовано важливість оптимізації впливів цих факторів та оптимізації бізнес-процесів продажів страхових послуг. Доведено стратегічне значення впровадження цифрових інновацій у страхову діяльність для управління доходами страхової компанії.[||]The reasons of insurers exit from the insurance market of Ukraine are considered. It is substantiated that insurers are in the area of high risk of income shortfall or loss of income in the context of rapid chaotic changes in the environment.
The classification of the income of the insurance company is specified. Revenues are divided into three groups: operating income; investment income other than the investment of insurance reserves; other income. Attention to controversial issues in the grouping of the insurer's income is accented. It is explained, why the income from the sale of insurance services are net premiums earned. It is explained that income from the investment of insurance reserves is operating income for an insurance company.
The expediency of strategic income management in a changing and ambiguous environment is substantiated. The purpose of revenue management in strategic management is defined.
The “square of goals” method for managing income from sales of insurance services is considered. Decompositions of goals for the management of investment income of the insurance company are developed.
It is proposed to use the method of closing the gap in the management of direct and feedback. The importance of situational approach in income management is proved.
The directions of increase of sales of insurance products are searched. The factors of increase of insurance premiums are distinguished: optimum cost of insurance, effective sales promotion, quality sales organization, compliance of insurance products to the needs of consumers, quality and volumes of advertising. A causal diagram for solving the problem of income shortfall from insurance services is constructed.
Factors that simultaneously act opposite to volume of sales of insurance products are highlighted. The importance of optimizing the influence of these factors is substantiated. The methods of optimization of business processes of sales of insurance services are considered. It is stated that optimization can be achieved through the use of digital technologies.
The problem of transformation of consumer behavior is considered. It is noted that digital flexibility is important for predicting and responding quickly to changing customer relationships. The strategic importance of introducing digital innovations into the insurance business for managing the income of an insurance company is proved.

Н. А. Потаповакандидат економічних наук,доцент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університетД. Д. Лавринчукмагістрант, Вінницький національний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Nadezhda PotapovaCandidate of Еconomical Science,Associate Professor of Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian UniversityDmitry LavrynchukMaster’s Vinnytsia National Agrarian University

INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF LAND RESOURCES

Статтю присвячено обґрунтуванню ролі інформаційної підтримки землеустрою та удосконаленню теоретико-методичних засад інформаційного забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві. Доцільність запровадження інформаційної підтримки землевпорядкування обумовлюється науково-технічним прогресом у галузі геодезії та картографії, розвитком геоінформаційних технологій, а також необхідністю підвищення ефективності землеустрою, викликаної трансформацією сільськогосподарських земель: використанням, перерозподілом земель та активізацією ринку земель.
Визначено, що процес інформаційного забезпечення землевпорядкування дає змогу створити комплексне уявлення про організацію території, впорядкування сільськогосподарських угідь і сівозмін та прийняти обґрунтовані рішення в процесі землевпорядного проектування. При цьому, підсистема автоматизації землевпорядного проектування налічує елементи, що забезпечують обробку даних, інформаційні трансформації, математичне моделювання та аналіз. Основним завданням цієї підсистеми є проведення землевпорядних робіт на основі генерації та оформлення результатів роботи у вигляді карт, графічних зображень, таблиць, текстів та іншої інформації.
Обґрунтовано, що інформаційне забезпечення землевпорядкування у сільському господарстві є одним зі шляхів інноваційного вдосконалення процесу управління сільськогосподарським виробництвом на основі досліджень можливостей використання прикладних програм для управління помодульним впровадженням інформаційних систем управління різної складності. Метою таких інформаційних систем є надання можливості кожному учаснику аграрного ринку на всій території України оперативно одержати точну, достовірну, пертинентну, достатню інформацію з мінімальними витратами часу й засобів. Відсутність чи недостатність такої інформації про ситуацію на аграрному ринку призводить до того, що витрати праці та ресурсів, вкладені у виробництво сільськогосподарської продукції в довготерміновому періоді, можуть обернутися прямими втратами.[||]The article is devoted to substantiation of the role of informational support of land management and improvement of theoretical and methodological foundations of informational support of land management to the agricultural economy. The expediency of introducing information support for land management is due to scientific and technological progress in the field of geodesy and cartography, the development of geoinformation technologies, as well as the need to increase the efficiency of land management caused by the transformation of agricultural land uses, land redistribution and activation of the land market.
It is determined that the process of information support of land management makes it possible to create a comprehensive view of the organization of the territory, the organization of agricultural lands and crop rotations and make informed decisions in the process of land management design. At the same time, the automation subsystem of land management design includes elements that provide data processing, information transformations, mathematical modeling and analysis. The main task of this subsystem is to carry out land management works on the basis of generation and registration of the results of work in the form of maps, graphics, tables, texts and other information.
It is proved that the information support of land management in agriculture is one of the innovative ways of improving the management of agricultural production based on research of possibilities of use of application programs to control pomodorini implementation of management information systems of varying complexity. The purpose of such information systems is to enable each participant of the agricultural market throughout Ukraine to quickly obtain accurate, reliable, permanent, sufficient information with minimal time and money. The lack or insufficiency of such information about the situation in the agricultural market leads to the fact that the costs of labor and resources invested in the production of agricultural products in the long term, can result in direct losses.

О. П. Мульскак. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»І. Є. Баранякпровідний інженер відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАНУ. В. Іванюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом» Львівський інститутМ. І. Колосінськак. е. н., доцент, асистент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НАСЕЛЕННЯ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

O. P. MulskaPhD in Economics, a Research Fellow at the Department of Social and Humanitarian Development of the Regions, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of UkraineI. Ye. BaraniakSenior Engineer at the Department of Social and Humanitarian Development of the Regions, Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of UkraineU. V. IvaniukPhD in Economics, Assistant professor of the Department of management organizations, Lviv Institute of Interregional Academy of Personnel ManagementM. I. KolosinskaPhD in Economics, Assistant professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS AND MIGRATION PROCESSES OF THE POPULATION IN THE CARPATHIAN REGION

У статті досліджено взаємний вплив соціально-демографічних чинників і міграційних процесів у Карпатському регіоні. Значна увага приділена демографічному відтворенню як основного демографічного чинника розвитку регіону. За результатами аналізу регіональної демографічної ситуації за досліджуваний період (2001-2018 рр.) виявлено, що чисельність населення Карпатського регіону зменшилась на 172,8 тис. осіб або 3 %. Найбільше скорочення чисельності населення спостерігається у Львівській області, натомість у Закарпатській області вона зросла.
Авторами аргументовано, що соціально-демографічні чинники, зокрема природне відтворення, корелюють з показниками міграційної активності населення. Емпіричне дослідження про існування прямого двостороннього зв’язку між соціально-демографічними чинниками (загальний коефіцієнт народжуваності та смертності, рівень шлюбності, частка сільського населення та ін.) та міграцією населення (внутрішньої і зовнішньої) показало, що статистична значущість 1 % коефіцієнта народжуваності у Львівській області пояснює зміну міграції населення на 1,65 %, а зростання кількості шлюбів та частки сільського населення в області є причинами послаблення еміграційних настроїв населення в межах 3,61 % - 6,85 %.[||]In the article, the demographic reproduction of the population is considered as a major factor influencing migration processes in the Carpathian region. The main causes of low fertility rates are migration and therefore changes in the reproductive behaviour of the population. It was found that the total fertility rate in 2014-2018 decreased by 20.0 per cent and reached critical values in the Carpathian region and Ukraine.
The results of the analysis of the demographic situation in the region in 2001-2018 revealed that the population of the Carpathian region decreased by 172.8 thousand people (3.0 per cent), and in 2019, it amounted to about 6044.0 thousand people. The largest decrease in population is observed in the Lviv region (by 110,0 thousand people), and conversely, in the Zakarpattya region, the population has increased (by 22,0 thousand people).
The authors argue that social and demographic factors, including population reproduction, correlate with indicators of migration activity of the population. Based on the analysis of migration flows in the context of their interstate and inland regional destinations in 2010-2017, the share of immigrants according to official data in the Carpathian region was negligible and fluctuated within 2.9 per cent in 2010 and 9.0 per cent in 2012. The average rate of arrival of external migrants to the Carpathian region was 5.1 per cent and exceeded the level of their departure (3.4 per cent). It was revealed that in the Zakarpattya region the share of the population abroad exceeded the level of arrival twofold.
Empirical research on the existence of a direct two-way link between socio-demographic factors (total fertility and mortality rates, marriage rate, rural population, etc.) and population migration (internal and external) showed that the statistical significance of 1 per cent birth rate in the Lviv region explained the change of population migration by 1.65 per cent, and increase in the number of marriages as well as the share of the rural population in the region are the reasons for the weakening of emigration orientations of the population from 3.61 to 6.85 per cent.

Iryna V. FarynovychPhD in Economics, Senior Lecturer of the Finanсe, Account and Analysis Department«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, UkraineKhrystyna P. DanylkivPhD in Economics, Senior Lecturer of the Finanсe, Account and Analysis Department«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, UkraineNataliia Y. HembarskaPhD in Economics, Senior Lecturer of the Finanсe, Account and Analysis Department«Lviv Polytechnic» National University, Lviv, Ukraine

FACTORS INFLUENCE ON THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE MUNICIPAL ENTERPRISES

І. В. Фариновичк. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізуНаціонального університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівХ. П. Данилківк. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізуНаціонального університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівН. Є Гембарськак. е. н., старший викладач кафедри фінансів, обліку і аналізуНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

The quality of housing and communal services depends on the high standard of living of the society. Therefore, a significant branch of the national economy of the country is the utility industry. However, the poor technical condition of the industry leads to a decrease in the quality of services provided and has a negative impact on the environment. Effective management of a utility company is possible through rapid response to changes in the external and internal environment. Therefore, the study of internal and external factors influencing the efficiency of the management of utility companies is relevant and of particular importance. The article analyzes the views of domestic scientists on the essence of the concept of "utility company". The list of factors that, in certain circumstances, may affect the development of public utilities is summarized. The internal factors influencing the efficiency of management of communal enterprises are characterized. The influence of external factors on the management activity of enterprises, in particular, enterprises of the communal sector is considered. Groups of factors that stimulate the development of enterprises have been identified and investigated. It is revealed that the main groups of factors that absorb the development of public utilities are: political, legal, organizational, economic, social, scientific, technological, environmental and climate. The factors of direct and indirect impact on the external and internal environment of enterprises are characterized. It is found that environmental factors affect the economic security of the enterprise, and internal – are considered as derived from them. In the course of the research the interdependence of internal and external factors of influence on the activity of public utilities was revealed. It should be noted that changes in external factors affect changes in the internal environment of utility companies. The results of the study are summarized.[||]Від якості житлово-комунальних послуг залежить високий рівень життя суспільства. Тому вагомою галуззю народного господарства країни є комунальна галузь. Однак, незадовільний технічний стан цієї галузі призводить до зниження якості наданих послуг та чинить негативний вплив на навколишнє середовище. Ефективне управління підприємством комунального господарства можливе шляхом швидкого реагування на зміни зовнішнього та внутрішнього середовище. Тому, дослідження внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на ефективність управління діяльністю комунальних підприємств є актуальним та набуває особливого значення. У статті проаналізовано бачення вітчизняних науковців щодо сутності поняття «комунальне підприємство». Узагальнено перелік факторів, що, за певних обставин, можуть вплинути на розвиток підприємств комунального господарства. Охарактеризовано внутрішні фактори, що впливають на ефективність управління комунальними підприємствами. Розглянуто вплив зовнішніх факторів на управлінську діяльність підприємств, зокрема, підприємств комунальної галузі. Виокремлено та досліджено групи факторів, які є дестимуляторами розвитку підприємств. Виявлено, що основними групами факторів, які впивають на розвиток комунальних підприємств є: політично-правові, організаційно-економічні, соціальні, науково-технологічні, екологічні та кліматичні. Охарактеризовано фактори прямої та непрямої дії на зовнішнє та внутрішнє середовище підприємств. Виявлено, що фактори зовнішнього середовища впливають на економічну безпеку підприємства, а внутрішні – розглядаються як похідні від них. В процесі дослідження виявлено взаємозалежність внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на діяльність підприємств комунального господарства. Зазначимо, що зміна зовнішніх факторів впливає на зміни у внутрішньому середовищі діяльності комунальних підприємств. Узагальнено результати дослідження.

І. М. Кирилюккандидат економічних наук,доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Iryna KyryliukPhD in Economics,Associate Professor of the Management and Economic Security Department,Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

MANAGEMENT OF THE LIVESTOCK PRODUCTS SAFETY IN MODERN CONDITIONS

У науковій статті обґрунтовано чинники та пріоритети управління безпечністю продукції тваринництва в сучасних умовах. Розширено тлумачення поняття безпечного харчового продукту. У контексті цього запропоновано зміни до законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин». Обґрунтовано доцільність регламентації терміну «безпечність харчового продукту» в тексті Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Розкрито показники, які характеризують безпечність продукції тваринництва. Викладено сучасну логіку державного контролю безпечності та складники гарантування безпечності продукції тваринництва в ЄС. Доведено, що безпечність продукції нерозривно пов’язана зі здоров’ям тварин, станом довкілля та екосистемою загалом. Необхідною умовою гарантування безпечності продукції тваринництва є оцінка її відповідності стандартам ISO серії 22000. Ці стандарти забезпечують додаткові можливості контролю ризиків і процесів на всіх стадіях виробництва, переробки та реалізації продукції. Розкрито специфіку та джерела (небезпечні чинники) виникнення біологічних, мікробіологічних, хімічних та фізичних ризиків, які супроводжують процеси виробництва та обігу продукції тваринництва. Вказано на ключові моменти процесу визначення критичних точок керування для запобігання (усунення) небезпечного чинника або його зниження до прийнятного рівня. Визначено особливості систем управління якістю та безпечністю продукції тваринництва, рекомендованих Комісією Кодекс Аліментаріус (належна сільськогосподарська практика (GAP); належна виробнича практика (GMP); належна гігієнічна практика (GHP); належна лабораторна практика (GLP)). Вказано на важливість застосування в Україні міжнародного стандарту GlobalGAP. Він регламентує весь процес виробництва продукції тваринництва, включно з виробництвом кормів, використанням води й ґрунтів. Нині лише одне вітчизняне підприємство здійснило оцінювання відповідності продукції тваринництва стандарту GlobalGAP. Обґрунтовано принципи та цілі горизонтального (процесного) підходу до гарантування безпечності продукції тваринництва. Деталізовано сферу застосування програм-передумов системи НАССР у тваринництві. Відзначено необхідність затвердження в Україні більше десятка технічних регламентів, які б визначали обов’язкові вимоги до процесів виробництва, зберігання, транспортування, обігу основних видів продукції тваринництва. Розкрито масштаби фальсифікації продукції тваринництва та харчових продуктів тваринного походження в Україні. Визначено європейські вимоги до благополуччя тварин, відсутні у вітчизняних стандартах. Недотримання зазначених вище вимог зумовлює неможливість експорту до ЄС живих тварин, а також більшості видів продукції, отриманої від них.[||]The scientific article substantiates the factors and priorities of management of the livestock products safety in modern conditions. The concept of a safe food product has been expanded. In this context, the amendments to the Laws of Ukraine “On Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality” and “On State Control of Compliance with Food, Feed, Animal By-Products, Animal Health and Welfare” have been proposed. The expediency of regulation of the term "food safety" in the text of the Law of Ukraine "On Basic Principles and Requirements for Food Safety and Quality" is substantiated. Indicators characterizing the safety of livestock products are disclosed. The modern logic of state security control and the components of guaranteeing the safety of livestock products in the EU are outlined. It has been proven that product safety is inextricably linked to animal health, the environment and the ecosystem as a whole. A prerequisite for ensuring the safety of livestock products is the assessment of it conformity with ISO 22000 standards. These standards provide additional control over risks and processes at all stages of production, processing and marketing. The specificity and sources (dangerous factors) of biological, microbiological, chemical and physical risks that accompany the processes of production and circulation of livestock products are revealed. The key points in the process of identifying the critical control points are specified to prevent (eliminate) a dangerous factor or its reduction to an acceptable level. Specific features of the livestock quality and safety management systems recommended by the Codex Alimentarius Commission (Good Agricultural Practice (GAP); Good Manufacturing Practice (GMP); Good Hygienic Practice (GHP); Good Laboratory Practice (GLP)) have been identified. The importance of applying the international standard GlobalGAP in Ukraine is pointed out. It regulates the entire process of production of livestock products, including the production of feed, the usage of water and soil. Currently, only one domestic company has evaluated the conformity of livestock products to the GlobalGAP Standard. The principles and goals of horizontal (process) approach to guaranteeing the safety of livestock products are substantiated. The scope of application of the programs of the HACCP system in animal husbandry is detailed. It is necessary to approve more than a dozen technical regulations in Ukraine that would set out mandatory requirements for the processes of production, storage, transportation, circulation of the main types of livestock products. The range of falsification of livestock products and food products of animal origin in Ukraine is revealed. European requirements for animal welfare, which are absent in national standards, have been identified. Failure to comply with the above requirements makes it impossible to export live animals to the EU, as well as most of the products derived from them.

Л. П. Давидюкк. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносинВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ludmila DavidyukPhD of Economic Sciences, Senior Lecturer at Department of Economics and International Relations, Vinnitsa Trade and Economic Institute, KNTEU

INTELLECTUAL MIGRATION OF LABOR RESOURCES IN GLOBALIZATION

У статті досліджено особливості інтелектуальної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізації. Розглянуто сутність поняття «інтелектуальна міграція», дві її форми як внутрішня і зовнішня. Охарактеризовано фактори впливу на інтелектуальну міграцію робочої сили. Визначено, що розвиток інформаційних і комунікаційних технологій є основним фактором в сучасних умовах. Зазначено, що технології дозволяють працювати інтелектуальним ресурсам відразу в країні перебування і в країнах-походження. Під впливом глобалізації формуються потоки інтелектуальної міграції зі сходу на захід, з півдня на північ. Сформульовано, що процеси інтелектуальної міграції закріпили асиметричну структуру міжнародної системи. Проаналізовано витрати окремих країн на освіту і навчання, що впливає на спрямованість міжнародної інтелектуальної міграції. Основним результатом дослідження є висновок про те, що світовий ринок висококваліфікованого інтелектуальної праці розширюється, стає все більш інтернаціональним і динамічним.[||]Despite the large number of research on labor migration, the problem of intellectual migration in the context of globalization needs further thorough research. The main purpose of the article is to find out the features of intellectual migration in the context of globalization. Revealed is the essence of the concept of "intellectual migration" in a narrow and broad sense, and considered are two forms as internal and external. Characterized are factors of influence on intellectual labor migration. Determined is the development of information and communication technologies is a major factor in the current environment. It is stated that technologies allow working intellectual resources at once in the country of residence and in the countries of origin. Formed are flows of intellectual migration from east to west, from south to north under the influence of globalization. It is stated that the processes of intellectual migration have secured the asymmetric structure of the international system. Developed countries are pursuing a policy of encouraging the influx of highly qualified professionals from abroad. The most popular among them have been IT professionals for several decades. Given are the examples of migration policy for attracting highly skilled workers in North America and the EU. Analyze are the country's expenditures on education and training, which affect the circulation of international intellectual migration. As shown by the analysis of increasing costs of developed countries and large companies for the education and development of human resources (creativity, professional qualities, aspiration for self-development, possession of the latest techniques of technological and design development, etc.), due to the parameters of development of the global economy in a globalized environment. The main result of the study is that the world market for highly skilled intellectual work is expanding, becoming more dynamic. In the context of the globalization of the labor market, it is impossible to influence the processes of intellectual migration; the mechanism of regulation of migration processes must take into account the interests of states, international organizations and supranational institutions, which together form the global system of regulation of international migration as part of the system of global governance.

С. А. Бурланк. е. н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. МиколаївІ. М. Панченкомагістрант, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

S. A. BurlanCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and AuditingPetro Mohyla Black Sea National University, MykolaivI. M. PanchenkoStudent, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ACCOUNTING SUPPORT FOR THE MANAGEMENT OF INVENTORIES IN WHOLESALE TRADING ENTERPRISES

У статті окреслені особливості обліку товарних запасів оптових підприємств, а також виокремлені перспективні напрями його удосконалення. Авторами наведено визначення товарних запасів, охарактеризовані функції, які вони виконують, а також види товарних запасів відповідно до різноманітних ознак класифікації. В статті наголошено на необхідності раціонального та обґрунтованого обліку товарними запасами, оскільки це має прямий вплив на функціонування підприємства, а також результати його діяльності. Визначено основні проблеми управління товарними запасами на сучасних торгівельних підприємствах, зокрема це неоптимальний розмір товарних запасів; відсутність чіткої політики щодо формування розміру та структури товарних запасів; нераціональна структура товарних запасів; непродумана система списання товарних запасів не передбачених для майбутньої реалізації, недостатнє відображення питань обліку товарних запасів в обліковій політиці підприємства, обмежене використання наявних методів управлінського обліку. В статті наведено концептуальні напрями удосконалення обліку товарних запасів; наголошено на необхідності формування єдиного механізму управління товарними запасами, а також обґрунтування облікової політики.[||]The article describes the features of inventory accounting on the wholesale enterprises, as well as outlines perspective directions for its improvement. The authors define the inventories, describe the functions they perform, as well as the types of inventories according to various classification features. The article emphasizes the need for rational and reasonable accounting of inventories, as this has a direct impact on the functioning of the enterprise, as well as the results of its activities. The main problems of inventories management at modern trading enterprises are identified, in particular: suboptimal size of inventories; lack of a clear policy on the size and structure of inventories; irrational structure of inventories, which is manifested in shortages of some goods and excessive volumes of others; ill-conceived system of writing off inventories not foreseen for future sale, insufficient inventory of inventory in the accounting policy of the enterprise, limited use of available methods of management accounting.
The article presents the conceptual directions of improving inventories accounting. In particular, it is advisable to comply with the requirements of International Accounting Standard 2 "Inventories" to determine the cost of inventories and the subsequent recognition of cost as expenses, as well as to formulate costing using a variety of formulas; formation of accounting policy taking into account the specificity of enterprises, as well as in accordance with the needs of the enterprise in stocks (in particular, it is necessary to establish basic rules for inventories accounting and handling of non-resale stocks, as well as limits on the availability of goods in stock); the use of multiple inventories management methods, depending on the purpose; improvement of information support to the process of accounting organization (it is advisable to use software that allows to make inventory in the system, to create reserves of goods for potential customers, to predict the need for replenishment of inventory). The article emphasizes the need for the formation of a single inventories management mechanism.

К. О. Литвиненкокандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адмініструванняОдеського національного університету імені І. І. МечниковаА. І. Донецькастудентка, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ

Kateryna LytvynenkoPhD (Economics), Associate professor, of the Odesa National I. I. Mechnikov UniversityAnna Donetskastudent, Odesa National I. I. Mechnikov University

SOCIAL MEDIA IMPACT ON HRM DEVELOPMENT

В статті розглянуто особливості впливу, що здійснюють соціальні медіа на менеджмент людських ресурсів. Описані переваги та недоліки впровадження інструментів соціальних медіа в роботі кадрових спеціалістів. Виявлені ключові особливості традиційної та цифрової моделей управління людськими ресурсами. Представлені особливості соціального рекрутингу на сучасних підприємствах. Проведено експертне опитування менеджерів з управління персоналу провідних українських ІТ-компаній. Проаналізовано досвід та результати впровадження соціальних медіа у робочий процес HR-менеджменту українських компаній ІТ-сектору. Соціальні медіа стали невід’ємною частиною роботі організацій, зокрема в роботі HR-менеджменту. Виявлено, що соціальні медіа сьогодні є широко вживаним інструментом для створення мереж професійних контактів, встановлення нових зв'язків, професійного рекрутингу та підтримання зв'язків з миром.[||]The purpose of the article is research the impact of social media on HR management, as well as on work of the organization as a whole. Today, social networks provide more information about a person than interviews and resumes, and can be an additional tool for a recruiter to find candidates and form a team of specialists. As practice shows, presence on social networks is an important tool in building a network of professional contacts, establishing new connections, recruiting employees, and maintaining communication with the world. The paper discusses in detail what are the main advantages and disadvantages of using social media for recruiting. Key features of traditional and digital HRM models have been identified. Features of social recruiting at modern enterprises are presented. In order to study the real impact of social media on the development of human resources management in Ukrainian companies, its relevance, necessity, immediate tasks, our own research was conducted - expert survey among HR representatives of such leading IT companies. The experience and results of social media implementation in the HR management workflow of Ukrainian IT companies are analyzed. The results of the study showed that despite the fact that the use of social media is generally positive, as noted by the results of the expert survey, there are no disadvantages. HR managers should not forget that manufacturers and creators of a large number of applications, new channels, programs have done everything to facilitate workflows, and the quality of work when using them depends only on the managers themselves. These are the tools that depend on the human factor and the professionalism of the user. This confirms once again that in order to achieve high results, it is necessary to invest material resources in the development of its workers. Because this is the key to increasing the organization's profits, decent competitiveness, high awareness and enhancing the company's HR brand as a whole. Digital HR management includes the development of a new mobile platform that can be used for hundreds of applications: attendance counts, employee malware programs, new recruiting systems, and more.

О. О. Любарк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ НА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ

O. O. LiubarCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATORY SUPPORT OF ACCOUNTING OF TRANSACTIONS ON OFF-BALANCE SHEET ACCOUNTS

Розвиток ринкової економіки в Україні, розширення міжнародних економічних зв'язків зумовили значні зміни в системі бухгалтерського обліку, яка є однією з найважливіших складових в управлінні процесами господарювання на рівні підприємства, держави і міжнародної діяльності. Постійно зростають вимоги до бухгалтерського обліку як до упорядкованої системи збору, нагромадження, реєстрації, узагальнення та впорядкування інформації про засоби підприємства, їх рух та причинно-наслідковий зв'язок. Потреба створення повної і чіткої інформаційної системи управління зумовлює постійний пошук у галузі формування облікових даних. Важливим є кожен її елемент та його наявні і потенційні інформаційні можливості.
Систематизація інформації про господарські операції, які мають місце на підприємстві, здійснюється з використанням рахунків бухгалтерського обліку. Причому різні факти господарського життя відображаються як на балансових, так і на позабалансових рахунках. На балансових рахунках узагальнюється інформація щодо об’єктів, які належать підприємству на правах власності, залишки по цих рахунках відображаються у балансі підприємства на звітну дату. Об’єкти бухгалтерського обліку, що належать підприємству на правах володіння і розпорядження майном знаходять своє відображення на позабалансових рахунках, залишки по яких не включаються до балансу підприємства, про те наводяться у спеціальній звітності.
Незважаючи на те, що інформація позабалансового обліку не використовується для складання фінансової звітності та для розрахунку показників, що характеризують фінансовий стан підприємства, його ведення є обов’язковим та входить до загальної системи бухгалтерського обліку. Завдяки веденню позабалансового обліку забезпечується реальне відображення економічного стану підприємства, він дозволяє чітко відокремити власні об’єкти від невласних, підтверджує або спростовує облікову інформацію суб’єкта господарювання, що надав ці активи у тимчасове користування чи на зберігання.
В сучасних умовах система бухгалтерського обліку загалом та операцій на позабалансових рахунках зокрема не може повноцінно існувати без належного нормативно-правового забезпечення. Таке забезпечення бурхливо формувалося протягом двох останніх десятиріч і перебуває в процесі постійних змін, які супроводжуються політичними, економічними, інтеграційними, соціальними та іншими чинниками.
Досліджено особливості нормативно-правового забезпечення обліку операцій на позабалансових рахунках як в Україні, так і за кордоном та встановлено необхідність його подальшого вдосконалення.[||]The development of the market economy in Ukraine, the expansion of international economic ties have led to significant changes in the accounting system, which is one of the most important components in managing the business processes at the level of enterprise, state and international activity. The requirements for accounting as an orderly system for collecting, accumulating, registering, generalizing and organizing information about the company's assets, their movement and cause and effect are constantly increasing. The need to create a complete and clear management information system requires a constant search in the field of credential formation. Every element of it and its available and potential information capabilities are important.
Systematization of information on business transactions that take place at the enterprise is carried out using accounting accounts. Moreover, various facts of economic life are reflected in both balance sheet and off-balance sheet accounts. Balance sheet accounts summarize information about the assets owned by the enterprise, and balances on these accounts are recorded in the enterprise balance sheet at the reporting date. Accounting objects belonging to the enterprise on ownership and disposal of property are reflected in off-balance sheet accounts, the balances of which are not included in the balance sheet of the enterprise, are reported in a special report.
Although off-balance sheet information is not used for the preparation of financial statements and for the calculation of indicators that characterize an entity's financial position, it is mandatory and is included in the general accounting system. Off-balance sheet accounting provides a real reflection of the economic status of the enterprise, it allows you to clearly separate your own assets from non-owned, confirm or deny the accounting information of the entity that provided these assets for temporary use or storage.
In today's context, the system of accounting in general and transactions in off-balance-sheet accounts in particular cannot fully exist without proper regulatory support. Such security has been rapidly evolving over the last two decades and is undergoing constant changes that are accompanied by political, economic, integration, social and other factors.
The peculiarities of regulatory support of accounting of transactions on off-balance sheet accounts both in Ukraine and abroad are investigated and the necessity of its further improvement is established.

М. І. Тарнавськийкандидат економічних наук, викладач кафедри тактики Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. ЛьвівР. Д. Балакандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. І. Балакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

САМОМЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

M. I. TarnavskyiCandidate of Economics Science, Lecturer at the Department of Tactics, Hetman Petro Sahaydachnyi National Army Academy, LvivR. D. BalaCandidate of Economics Science, Associate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Lviv Polytechnic National University, LvivO. I. BalaCandidate of Economics Science, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

SELF-MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT DEVELOPMENT AT ENTERPRISE

Роботу присвячено дослідженню питання розвитку персоналу на підприємствах на засадах самоменеджменту. Визначено теоретичний та практичний аспекти розвитку персоналу із застосовуванням self-manegement категорії. При цьому встановлено, що потреба розвитку самоменеджменту на підприємстві визначається особистими цілями працівників та керівництвом у процесі здійснення управління персоналом. Визначено, що ефективне застосування самоменеджменту вимагає постійної роботи над собою, здійснення самонавчання, застосування нових інструментів, таких як: коучинг та наставництво. Відповідно, наведено практичне обґрунтування потреби наукового застосування інструментів самоменеджменту в контексті забезпечення якісного розвитку персоналу. Стаття покликана визначити категорійний апарат самоменеджменту,встановити його зміст, обґрунтувати інструменти та сформувати пропозиції щодо їх застосування в системі розвитку персоналу підприємства.[||]In today's business environment, entrepreneurs are increasingly seeking to find and use relevant tools to influence staff in order to develop their potential. The main attention is paid to personal, professional and competent development. An important task of development programs is to take into account all aspects that motivate the employee to personal development and determine the need to solve the problem in a timely manner.
The purpose of the article is to establish the structural and functional filling of the category of self-management in order to substantiate the possibilities of its application in the enterprise management system.
The work is devoted to the research of personnel development at enterprises on the basis of self-management. The theoretical and practical aspects of staff development with application of self-manegement category are defined. At the same time, it was found that the need to develop self-management at the enterprise is determined by the personal goals of employees and management in the process of personnel management. It is determined that effective self-management requires constant work on itself. Accordingly, the practical justification of the need for scientific application of self-management tools in the context of quality staff development is presented. The article aims to define the categorical apparatus of self-management, to substantiate its tools and to form proposals for their use in the system of development of the personnel of the enterprise.
Summarizing the study of the theoretical aspects of self-management, it is proposed to distinguish the process of self-management as a separate integrated element of the system of management in general. The process of self-management is defined as the implementation of self-development functions based on the use of self-management methods and tools and the development of management decisions on self-development.
The development of self-management concepts with their advantages and disadvantages is analyzed in the article. For qualitative application of self-management at the enterprise its structural and elemental structure is established. The process of functional realization of self-management at the enterprise is offered.

І. М. Тесленокк. е. н., доц. каф. менедж.,Національний університет «Запорізька політехніка», м. ЗапоріжжяН. В. Пeрeтокіна-Пічхаямагістр, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВО СФЕРИ ПОСЛУГ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПОШИТТЯ ОДЯГУ

I. M. TeslenokPh.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management,Zaporizhzhia Polytechnic National University, ZaporizhzhiaN. V. Peretokina-Pichkhaiamaster student,Zaporizhzhia Polytechnic National University, Zaporizhzhia

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BUSINESS ENVIRONMENT FACTORS ON THE COMPANY THAT PROVIDES INDIVIDUAL CLOTHES TAILORING SERVICE

Будь-яке підприємство є відкритою системою і знаходиться у постійній взаємодії з різними елементами зовнішнього середовища. Мінливість і невизначеність оточення підприємства, безперервне виникнення нових тенденцій у розвитку економіки та суспільства, прискорення науково-технічного прогресу створюють принципово нове зовнішнє середовище господарювання, яке призводить до необхідності опанування нових для вітчизняних підприємств способів взаємодії із зовнішнім оточенням і більш швидкого реагування на постійні зміни. Оцінці факторів бізнес-оточення та їх дослідженню слід приділяти належну увагу, адже вони обумовлюють підґрунтя для прийняття управлінських рішень та враховуються при складанні цілей та розробці шляхів їх досягнення підприємством. В статті відображена одна із методик оцінки впливу факторів бізнес-середовища на підприємство, а саме використання PEST-аналізу, який дозволить виявити фактори бізнес-середовища, які найбільше впливають на аналізоване підприємство, а також передбачити їх динаміку. Відповідно до алгоритму проведення аналізу, було виділено і досліджено чинники у кожній з чотирьох груп факторів бізнес-середовища підприємства сфери послуг – студії-ательє «Наталі». Кожному із аналізованих чинників було надано оцінки та охарактеризовано спрямованість впливу. З метою наочного порівняння числових значень отриманого результату оцінювання факторів бізнес-середовища було побудовано профіль макрооточення, на основі якого було проведено аналіз сукупного впливу факторів бізнес-оточення на функціонування підприємства з використанням коефіцієнту впливу факторів макросередовища. Результати дослідження дозволяють виділити негативні та позитивні фактори бізнес-середовища студії-ательє «Наталі» та в подальшому розробити заходи для їх мінімізації або визначити можливість їх використання. Розглянутий методологічний підхід щодо оцінки впливу факторів бізнес-середовища на підприємство сфери послуг та отримані в результаті дослідження висновки можуть бути корисним при подальшому аналізі конкурентного середовища ательє-студії «Наталі» та для розробки стратегії розвитку підприємства.[||]Any enterprise is an open system and is in constant interaction with various elements of the environment. The volatility and uncertainty of the enterprise environment, the continuous emergence of new trends in the development of economy and society, the acceleration of scientific and technological progress create a fundamentally new external environment of the economy, which leads to the need to learn new ways for domestic enterprises and makes interact with the external environment and to respond more quickly. Assessments of business environment factors and their research should be given due consideration, as they set the basis for management decisions and are taken into account when setting goals and developing ways to achieve them. The article presents one of the methods of assessing the impact of business environment factors on the enterprise, namely the use of PEST analysis, which will identify the business environment factors that most affect the analyzed enterprise, as well as predict their dynamics. According to the algorithm of analysis, the factors in each of the four groups of factors of the business environment of the service industry enterprise - atelier-studio "Natalie" were identified and investigated. Each of the analyzed factors was provided with estimates and characterization of impact. In order to make a clear comparison of the numerical values of the result obtained from the evaluation of the business environment factors, a macro-environment profile was constructed, on the basis of which an analysis of the cumulative influence of the business environment factors on the functioning of the enterprise was conducted using the factor of influence of the macro factors. The results of the study allow us to identify the negative and positive factors of the business environment of the atelier-studio "Natalie" and to further develop measures to minimize them or to determine the possibility of their use. The considered methodological approach to assessing the impact of business environment factors on a service company and the findings of the study may be useful in further analysis of the competitive environment of the atelier-studio “Natalie” and for development of enterprise development strategy.

Л. В. Яловегак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролюПолтавська державна аграрна академія

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

L. V. YlovehaCandidate of Economics,Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control,Poltava State Agrarian Academy

PROBLEMS OF COSTS ACCOUNTING AND CALCULATING THE COST OF DAIRY BREEDING PRODUCTS

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні підходи стосовно змістового наповнення поняття «витрати» й особливостей формування їх термінологічної сутності, що має практичну цінність у процесі калькулювання собівартості продукції молочного скотарства. Узагальнено аналіз останніх досліджень і публікацій, що висвітлюють відповідну проблематику й підходи її вирішення. Досліджено документування та порядок облікового відображення витрат виробництва молочного скотарства у розрізі статей витрат; досліджено різновид сільськогосподарської продукції галузі, її документування та облікове відображення; розкрито методику калькулювання собівартості продукції молочного скотарства, що надає цінності проведених досліджень задля практичного їх використання; узагальнено рекомендації щодо використання новітніх методів обліку витрат та методів калькулювання собівартості продукції.
The article summarizes the analysis of the latest research and publications dealing with relevant problems and approaches to solving them. Theoretical and methodological approaches to the meaning of the notion “costs”, which is defined by the current legislation as a decrease of economic benefits in the form of disposal of assets or an increase of liabilities that lead to a decrease in equity (except for the reduction of capital due to its withdrawal or distribution by owners), are substantiated.[||]The main normative documents regulating the accounting of costs and output of livestock breeding products, and in particular the dairy cattle industry, are considered. Documentation of production costs in the industry in terms of cost items (labour costs, benefits-related deductions, contributions for feeds, fuel and lubricants, animal welfare, work and services, costs of non-current assets repair, other costs of maintaining fixed assets, other costs, non-productive costs, general production costs) is studied; the order of costs accounting of dairy breeding production in the context of cost items is determined; a variety of dairy breeding products, their documentation and accounting are examined; the methodology of calculating the cost of dairy breeding products is considered; the example of calculation of the cost of production of the main dairy cattle herd, in particular 1 head of litter and 1 quintal of milk, which determines the value of the research for its practical use, is given.
The generalization of recommendations for the use of the latest costs accounting and costing methods is of great importance. The main one is the direct costing method, which involves grouping costs into constant and variable ones. The cost of products of the industry according to this method is calculated only on the basis of variable costs, while constant costs are aimed to reduce the financial results of the accounting period. At the same time, the variable costing system makes it possible to determine the marginal revenue that is widely used for analyzing the profitability of an enterprise and for making management decisions.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївГ. М. Когутстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. О. DidenkoPh.D., associate professor of management department,Kyiv National University of Technology and Design, KyivG. М. Kogutstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

STRATEGIC ASPECT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS MANAGEMENT

У статті за даними Державної служби статистики України визначено динаміку кількості суб’єктів господарювання та розглянуто стан рентабельності їх діяльності, досліджено обсяги витрат на впровадження промисловими підприємствами інновацій та проаналізовано їх структуру, розглянуто тенденції зміни ВВП країни та рівень індексу споживчих цін, представлено характеристику стану інвестиційної активності та наведено світові позиції держави в контексті показника глобальної конкурентоспроможності. Розглянуто особливості конкурентоспроможного функціонування підприємства як відкритої системи в контексті запровадження положень концепції сталого розвитку. Розкрито ключові притаманні діяльності підприємства ознаки сталого розвитку. Охарактеризовано основні властивості підприємства як системи з точки зору концепції сталого розвитку, серед яких витривалість, стійкість, опірність, адаптивність та рівноважність. Розроблено концепцію конкурентоспроможності підприємства як відкритої системи в контексті сталого розвитку. На основі результатів дослідження авторами встановлено, що конкурентна стратегія має розглядатися за низовим (стратегія формування конкурентних переваг, що спирається на контроль над витратами, диверсифікацію або фокусування), середнім (стратегія забезпечення конкурентоспроможності, що розглядається в товарному, ресурсному, техніко-технологічному, соціальному, фінансово-інвестиційному, кадрово-управлінському та інтеграційному контекстах) та вищим (стратегія конкурентної поведінки, що може концентруватися на наступальних, оборонних або комбінованих діях) рівнями. Також авторами запропоновано інноваційно-орієнтовану модель стратегічного управління конкурентоспроможністю в контексті сталого розвитку підприємства, яка спирається на дослідження стану підприємства, передбачає формування та розробку його конкурентної стратегії задля перетворення суб’єкта підприємницької діяльності на конкурентоспроможний комплекс динамічного господарювання, функціонування якого спрямовано на створення стратегічного потенціалу, формування передумови подальшого забезпечення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки.[||]The authors considered the dynamics of the number of enterprises and the state of profitability of their economic activity, investigated the volume of expenditures by industrial enterprises for the introduction of innovations and analyzed their structure, considered the tendencies of change of GDP of the country and the level of the consumer price index, presented the characteristics of the state of investment activity and presented the world position in the context of the global competitiveness indicator. The authors considered the peculiarities of competitive functioning of the enterprise as an open system in the context of implementing the provisions of the concept of sustainable development. The authors revealed the key features of sustainable development inherent in the enterprise. The authors have described the basic properties of the enterprise as a system in terms of the concept of sustainable development, including endurance, resilience, resilience, adaptability and equilibrium. The authors developed the concept of enterprise competitiveness as an open system in the context of sustainable development. The authors found that the competitive strategy of the enterprise should be considered at the grassroots level (strategy of formation of competitive advantages, based on cost control, diversification or focusing), middle level (strategy of ensuring competitiveness, which is considered in commodity, resource, technical and technological, social , financial-investment, personnel-management and integration contexts) and higher level (competitive behavior strategy that can concentrate on offensive, Throne or combined operations). The authors proposed an innovative-oriented model of strategic management of enterprise competitiveness in the context of sustainable development. The authors determined that this model is based on the study of the state of the enterprise, involves the formation and development of its competitive strategy. The authors found that the main purpose of this model is the transformation of the business entity into a competitive dynamic management complex, whose operation is aimed at creating strategic potential, forming the prerequisite for further competitiveness and economic security of the market entity.

Л. В. Єлісєєвак. е. н., доцент, старший науковий співробітник відділу економічної історіїДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

L. YelisieievaPhD, Associate Professor,Senior Research Associate at the Institute of Economics and Forecasting of National Academy of Science of Ukraine

THE IMPACT OF INFORMATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY ON THE TRANSFORMATION OF SOCIAL CAPITAL

У статті досліджено вплив інформатизації та віртуалізації економіки та трансформацію соціального капіталу. Для цього в контексті міжнародного досвіду проаналізовано особливості поширення Інтернету та становлення інформаційно-мережевої економіки в Україні. Виявлено вплив інформаційних технологій на демократизацію економіки та зміну відносин власності, пов’язаних із нею. Конкретизовано роль поширення Інтернету, мобільних ґаджетів, технології web 2.0 у розвитку віртуальних соціальних мереж та значення останніх у генеруванні нових економічних можливостей для суб’єктів господарювання. Систематизовано вигоди економічних агентів від участі в мережах, пов’язаних зі зміною економічного вибору товарів і послуг, можливостей працевлаштування, скорочення трансакційних витрат, структури виробничих витрат тощо. Охарактеризовано мережеві ефекти, які виникають унаслідок цифровізації економіки. Визначено напрями трансформації відкритого, закритого, структурного, когнітивного соціального капіталу під впливом розвитку цифрових технології та їх економічні наслідки.[||]In the article the influence of informatization and virtualization of economy and transformation of social capital is investigated. For this purpose, in the context of international experience, the peculiarities of Internet dissemination and the emergence of an information and network economy in Ukraine have been analyzed. The main goals of using the Internet in Ukraine and the reasons for the rapid expansion of virtual social networks in Ukrainian society have been clarified. Specific features of social networks on the Internet are specified. The example of Facebook and Viber describes some of the socio-economic functions of social networks and messengers. Influence of information technologies on democratization of economy and change of property relations connected with it is revealed. The role of the Internet, mobile gadgets, web 2.0 technology in the development of virtual social networks and the importance of the latter in generating new economic opportunities for business entities are specified. Benefits of economic agents from participating in networks related to changing the economic choice of goods and services, employment opportunities, reduction of transaction costs, structure of production costs, etc. are systematized. The network effects that result from the digitalization of the economy are characterized. The directions of transformation of bridging, bonding, structural, cognitive, institutional social capital under the influence of the development of digital technologies and their economic consequences are determined. The peculiarities of changes in demand, supply, competitive environment under the influence of the spread of information technologies and crowd-technologies are investigated. The tendency of development of global bridging social capital is characterized. Changes in the ways of mobilization of social capital and its economic forms under the influence of the development of information technologies are revealed. It is revealed that the transformation of social capital in the conditions of digitization of the economy gave impetus for the emergence of new business models, and accordingly has considerable potential for ensuring economic development in the national and global economies.

Р. М. Циганстарший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла ОстроградськогоД. Є. Солодковстудент 3-го курсуКременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНИ І США

R. TsyganSenior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityD. SolodkovStudent of the third courseKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

COMPARING OF FEATURES OF INVENTORY COUNTING IN UKRAINE’S AND UNITED STATES’ ACCOUNTING

Стаття присвячена питанню оптимізації оцінки й інвентаризації запасів в українській системі обліку на основі американського досвіду, зокрема методів для його здійснення. Були розглянуті різні аспекти обліку запасів, такі, як законодавче забезпечення, методологічна, технічна і технологічна складові, що застосовуються в Україні і США – їх було проаналізовано та порівняно в розрізі двох країн. Було визначено, що основною перешкодою до застосування окремих практик є їх неадаптованість до українського законодавства, а також імовірна неспроможність більшості українських підприємств технічно забезпечити облік запасів частково або повністю використовуючи американські методики через відносно високу вартість відповідного програмного та апаратного забезпечення. Отже, з метою вдосконалення обліку запасів в українській обліковій системі необхідні положення, що розширять перелік дозволених методів та розробка доступних за вартістю програмного та технічного забезпечення.[||]An issue of optimization of estimating and counting of inventory in Ukrainian accounting based on American practices was studied in this article. Amidst the aspects analyzed and compared were accounting regulations of Ukraine and the United States, methodology, techniques and appropriate technologies that are commonly used in the two countries. The main obstacles of adapting of American practices of inventory counting in Ukraine, according to the conclusions made by the authors, are impossibility of applying those practices in the way they function in the United States due to far more narrow regulation field in Ukraine and supposed inability of the vast majority of Ukrainian companies to afford soft-and-hardware which are implied to be used within certain inventory methods.
The necessity of adopting of inventory counting to the needs of modern businesses in Ukraine is far relevant due to fact that the core and some methods used were designed for enterprises that had been functioning in Planned Economy of the Soviet Union and don’t fully satisfy needs of Market Economy. This issue can be solved by adopting regulations and laws that wider the list of legal counting and estimating methods for inventory. Another reason which approves the necessity of improving Ukrainian accounting system of inventory is its technological obsolescence. As the techniques and technologies fully depend on legislative permissions of use, the pre-step of renewing must be done by the Ministry of Finance. The next step, in the opinion of the authors, should be tackled in common by the state and within entrepreneurial initiatives in order to design affordable software and hardware which would meet costs, simplify, accelerate the process of estimation and inventory and make it more accurate. Among the methods of estimating and inventory counting, the authors consider the following to be successfully applied in Ukrainian accounting: cycle counting inventory method which can be more appropriate for big trading companies with wide range of goods and the method of continuous counting which can be used by small trading firms, more commonly retail ones.

Л. В. Аніпкок. е. н., старший викладач кафедри економіки та облікуХарківського торговельно-економічного інститутуКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ У РАЗІ НЕОТРИМАННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ВІДПОВІДНО ПОСАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ

L. AnipkoCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

METHODOLOGY OF DETERMINATION FINANCIAL CHARGES FOR THE UNRECEPT OF SCIENTIFIC RANK ACCORDANCE SCIENTIFIC AND TEACHING

Стаття є логічним продовженням досліджень стосовно розробленого фінансово-організаційного механізму мотивації підвищення кваліфікаційного рівня науково-педагогічного працівника (НПП) для ефективності використання фінансового ресурсу закладів вищої освіти (ЗВО). У даній статті розглянуті питання, повязані з формуванням механізму його фінансової мотивації при проходженні атестації на звання доцент та професор. Розроблено методику визначення витрат, пов’язаних з авансуванням НПП, які на посадах доцента або професора у дворічний термін не отримали відповідного вченого звання, що є підґрунтям для розробки нормативно-правових актів та адміністративно-організаційних заходів для підвищення ефективності використання фінансового ресурсу ЗВО та стимулом фінансової мотивації підвищення кваліфікаційного рівня НПП. Розроблено інформативний показник, що відбиває ступінь відповідності для навчальних та наукових підрозділів та ЗВО у цілому, якій може бути застосований при перевірках ефективності використання фінансового ресурсу Рахунковою палатою України. Визначені адміністративні ричаги для контролю за ефективностю використання фінансового ресурсу НПП на посадах доцента та професора без відповідних атестатів. Запропоновано відкорегувати керівні документи на рівні ЗВО та МОН України для практичного здійснення фінансової мотивації та повернення інвестовних коштів у випадку не отримання відповідного вченого звання НПП.[||]The worked out methodology of determination financial charges for the unreceipt of scientific rank accordance scientific and teaching staff will return financial resources prepaid assets which had advanced to the scientific and teaching staff that on positions of associate professor or professor in the set two year term did not get the scientist of rank. It will allow to promote efficiency of the use of financial resource high education Institutions III-1V level of accreditation (HEI) that to overcome the row of negative factors.
Development of the Methodology of determination of losses, related to unreceipt of cientific rank during two years of stay in position for the extra charge of compensations and development of normative documentation to the return of realizable charges to HEI .
Theoretical and methodical soil of the article is presented by the results of review and analysis of labours of home scientists in relation to an attestation process; by means of financial instruments, as basic levers of providing of process of in-plant training of scientific and teaching staff (STS), the financial and organization mechanism of motivation of increase of qualifying level of STS is worked out. Study is undertaken a with application of methods of theoretical generalization, analysis and synthesis, practical experience of attestation process, mathematical positions of methods verifications.
Introduction of this Methodology will allow:
1) to turn the advanced money;
2) to promote responsibility of STS and guidance of HEI at an acceptance on positions of associate professor or professor of departments;
3) to promote qualifying level of STS, that get a corresponding rank during the two year term of being in position, even after first-year of stay in position;
4) to stimulate STS to promote the qualification accordingly of the set terms, and HEI - to satisfy a requirement in STS after a manning table.
An input of the worked out methodology is basis for creation of legal grounds for the compensation of the charges related to advancing in preparation of STS, that is accepted on corresponding positions, but in the set in a two-year term did not get a corresponding high education rank; at verifications of activity HEI will allow to use indexes for the estimation of efficiency of the use of financial resource. Except the decided tasks it is necessary in further to work out corresponding organizationally-administrative measures at national level for introduction of financial and organization mechanism of motivation of increase of qualifying level of STS in HEI.

В. І. Усикк. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"Т. В. Семілеткоексперт з управління, орієнтованого на результат проекту “Супровід урядових реформ в Україні”, магістр з європейських студій (Польща)

СТРАТЕГІЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ, ОРІЄНТОВАНА НА РЕЗУЛЬТАТ: ЛОГІКА ІНТЕРВЕНЦІЇ І ПОКАЗНИКИ ДЛЯ УРЯДУ УКРАЇНИ

V. UsykPhD in Economics, Associate Professor, Departmentof National Economy and Public AdministrationT. Semiletkoresults-based management expert, “Support to Ukraine’s Reforms for Governance Project” project,MA in European Studies (Poland)

RESULTS-BASED STRATEGY ON EDUCATION FUNDING: THE INTERVENTION LOGIC AND INDICATORS FOR THE GOVERNMENT OF UKRAINE

Проблема неефективного фінансування освіти та відсутність життєздатної стратегії фінансування в сфері освіти є надзвичайно актуальною та нагальною. Вирішення цієї проблеми є загальнонаціональним питанням, яке стосується більшості українців. У статті проаналізовано досвід кращих практик стратегічного планування на основі принципів орієнтованого на результатах управління (RBM). Охарактеризовано процес стратегування та його основні етапи. Розглянуто основні переваги підходів RBM. Розроблено проєкт стратегії фінансування освіти, орієнтованої на результат, зокрема, визначено стратегічні, операційні та кінцевий результати, в тому числі індикатори їх вимірювання. В основу стратегії покладено чотири групи правил фінансування освіти, які формують систему взаємопов’язаних елементів: правила уряду власне для центрального уряду, правила уряду для місцевих бюджетів; правила уряду для окремих закладів освіти, правила уряду для домашніх господарств (здобувачів освіти та їх родин). Надано оцінку основним ефектам впливу запропонованої стратегії на сферу освіти загалом.[||]The lack of an efficient and viable funding strategy of education remains an extremely important and pressing problem for a modern Ukraine. Addressing this issue would benefit the majority of Ukrainians. The article analyzes best practices in strategic planning with a focus on the principles of results-based management (RBM) exemplified by the education funding policy. The rationale behind the identification of the policy "beneficiary" is explained, the problem scale and its reasons are outlined. The hierarchy of objectives in strategic planning is illustrated in combination with respective performance indicators on the proposed model of education funding. The strategic process and its main stages are described. In a nutshell, results-oriented management proves helpful for policymakers not a set of instructions, but rather as a way of reasoning that allows managers to focus on solving the real problems of the people and quickly adapt to changes throughout the policy cycle. The draft of a results-based logic model on education funding is developed with the immediate, intermediate and ultimate outcomes, as well as the indicators thereto. The ultimate outcome of the developed strategy assumes that the learners will receive a sufficient level of education, choosing from various options of contributing to his/her own education during the lifecycle. It is envisaged that, as a result of the implementation of the set objectives, a sufficient number of sound, well-balanced and institutionalized financial rules would be developed and implemented. The strategy is based on four sets of educational funding rules that form a system of interrelated elements: government rules for the national governance; rules on the local budgeting; rules for particular educational institutions; and the government rules for the households (learners and their families). Particular attention is paid to the risks and assumptions underpinning the proposed strategy for Ukraine. The overall impact of the proposed strategy on the education sector is assessed as well.

Р. А. Федорякк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

R. M FedoriakCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Забезпечення стійкого положення підприємства на ринку та його економічного розвитку в довгостроковому періоді вимагає відповідної інвестиційної підтримки. Це обумовлює необхідність створення системи управління інвестиційною діяльністю на основі науково виваженого передбачення її напрямків і форм, забезпечення реалізації загальних цілей розвитку підприємства та адаптування до умов зовнішнього мінливого середовища його функціонування. Ефективним інструментом перспективного управління інвестиційною діяльністю підприємства, є розробка проектів інвестиційної діяльності. В статті розглянуто підходи до інвестиційної діяльності підприємства, виділено основні ознаки інвестиційного проекту та розглянуто фази його життєвого циклу. Виділено етапи загальної процедури впорядкування інвестиційної діяльності підприємства по відношенню до конкретного проекту та обґрунтовано індивідуальні інтереси учасників інвестиційної діяльності.[||]Ensuring the firm's stable position on the market and its economic development in the long term requires appropriate investment support. This makes necessary the creation of investment activity management system on the basis of scientifically balanced prediction of its directions and forms, ensuring the realization of the general goals of enterprise development and adaptation to the conditions of the external changing environment of its functioning. At the present stage of the country's development, with a variety of complex economic crisis processes and relationships between enterprises, financial institutions, states in the domestic and foreign markets, the effective challenge is to invest capital effectively to increase it. An effective tool for perspective management of the enterprise investment activity is the development of investment activity projects. The main aim of an investment project is to maximize the return on investments made by it.
The article considers the approaches to the enterprise investment activity, it identifies the main features of the investment project and examines the its life cycle phases. The stages of the general procedure of streamlining the enterprise investment activity in relation to a specific project are identified and the individual interests of the participants of the investment activity are substantiated.
The issue of the project of enterprise investment activity development is among the most important, since it allows to attract additional financial resources and expand the material and technical base of the enterprise, to increase its technological level, to innovate, to introduce into production new types of goods and services, to upgrade outdated equipment and more. A well-designed investment project will ensure profitability not only for investors but also for the enterprise and will help it to improve the efficiency of its financial and economic activities.

О. Б. Пелехк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ПРОПОЗИЦІЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ЗВЕДЕНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

O. B. PelekhCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the of Management Department, Rivne State Humanitarian University

ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: PROPOSAL AND USE OF RESOURCES IN CONSOLIDATED ACCOUNTS OF UKRAINE AND POLAND

У роботі, використовуючи методику дворівневого кількісного аналізу структурних змін, проаналізовано структурну динаміку консолідованого рахунку товарів і послуг у системі національних рахунків (СНР) України і Польщі. Дослідження базувалося на перевірці двох гіпотез: 1)відмінності між структурами ресурсів і використання рахунку товарів і послуг обох країн є істотними; 2)ця відмінність поступово нівелюється під дією глобалізаційних процесів у світовій економіці.
Результати аналізу частково підтвердили гіпотези: відмінності у структурах формування та використання ресурсів рахунку товарів і послуг України та Польщі є, проте їх навряд чи можна назвати істотними. Причина структурної схожості тісно пов’язана з глобальними детермінантами функціонування національної економіки, її спрямованістю на світогосподарську консолідацію, що спричиняє спільну логіку структуризації національних економік. Однак проведений аналіз засвідчив, що навіть у найближчому майбутньому неналежна увага ставлення до структурних змін з боку України може призвести до істотних структурних дисбалансів.[||]The methodology of two-level quantitative analysis of structural changes has been used in the research, the structural dynamics of the consolidated account of goods and services in the system of national accounts of Ukraine and Poland has been analyzed. The research was based on a test of two hypotheses: 1) the differences between the resource structures and the use of the goods and services account of both countries are significant; 2) this difference is gradually being smoothed out by the globalization processes in the world economy.
An analysis of the structure of the formation of account resources shows that in the case of Ukraine, after chaotic and unplanned changes in 2016, the structure of resources in Ukraine returned to proportions of the year 2000. In Poland, the structure of resources has changed systematically and purposefully. However, as about the year 2016, the resource structures of the goods and services account of Ukraine and Poland are practically the same. In terms of resource use, structural changes in both countries are more pronounced. However, in this case, the changes in Ukraine are also chaotic, while in Poland we have the signs of a thoughtful and balanced policy of change. This is confirmed by the analysis of the process of structural changes in general (intensity, speed and monotony), and the analysis of structure changes (in size and shape).
The hypotheses of the research are partly confirmed: there are differences in the structures of formation and use of resources of the account of goods and services of Ukraine and Poland, but as of today they can hardly be called significant. The cause of structural similarity is closely related to the global determinants of the functioning of the national economy, its focus on global economic consolidation, which leads to a common logic of structuring national economies. However, our analysis shows that even in the near future, inadequate attention to structural change by Ukraine can lead to significant structural imbalances, and Ukraine may find itself outside the world's mainstream of economic development.
System of national accounts, consolidated account of goods and services, structural changes, intensity of changes, speed of changes, monotony of changes, changes in the size of structure, changes in the shape of structure.

Ю. В. Махнариловк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпекиКиївського національного університету технологій та дизайну, м. КиївБ. А. Якубівськиймагістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

АУДИТ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Yu. V. MakhnarylovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Financial and Economic Security,Kyiv National University of Technology and Design, KyivB. A. Yakubivs'kyMaster\'s degree,Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

AUDIT OF USE OF BUDGETARY FUNDS

Дослідження присвячене перебудові системи контролю та аудиту використання коштів державного та місцевих бюджетів. Розглядається існуюча в Україні нормативно-правова база для проведення фінансового контролю та аудиту ефективності бюджетних коштів. Аналізується зміст законів та постанов уряду. Описано організаційну схему та заходи в сучасній системі перевірок розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Визначено основні функції контрольних органів виконавчої влади та органу, призначеного парламентом України. Зауважено, що функції реалізуються через реалізацію низки заходів. Наводяться статистичні дані щодо ефективності перевірок використання бюджетних коштів трьома основними контрольними органами: Рахунковою палатою України, Державною казначейською службою України та Державною аудиторською службою України. Доведено необхідність суттєвих змін в системі фінансового аудиту та аудиту ефективності використання бюджетних коштів. Пропонується від системи ревізій та інспекцій переходити до розбудови системи ІТ-аудиту.[||][||]The study focuses on restructuring the system of control and audit of the use of state and local budgets. The existing legal framework for conducting financial control and auditing of budgetary funds effectiveness is considered in Ukraine. The content of the laws and regulations of the government is analyzed. The organizational chart and measures in the modern system of inspections of managers and recipients of budget funds are described. The main functions of the control bodies of the executive power and the body appointed by the Parliament of Ukraine are determined. It is noted that the functions are realized through the implementation of a number of measures. It is concluded that there is no sufficient authority in the regulatory acts to fulfill the task of the control bodies to return to the state and local budgets the funds received or used with defects and irregularities. Intermediaries in the person of law enforcement and judicial bodies intervene in the activities of the control bodies, which increase the number of links of responsibility, which makes the probability of corruption events more likely. There are statistics on the effectiveness of audits of the use of budget funds by three main control bodies: the Accounting Chamber of Ukraine, the State Treasury Service of Ukraine and the State Audit Service of Ukraine. The costs of maintaining the three main control bodies are analyzed and the number of employees in these bodies is determined. The necessity of significant changes in the system of financial audit and audit of the efficiency of the use of budgetary funds is proved. The following conclusions are drawn: the impossibility of full control and corruption vulnerability give rise to a public distrust of the control and audit system of budget finances. It is possible to solve the problem of confidence restoration through the following changes: from traditional control with audits, reports and absence of influence - to moving the external audit system from the sphere of physical control to the sphere of virtual with automatic disclosure of budget expenditures on the Internet and the results of automatic verification of correctness of use of budgetary means. enterprises and organizations.

Я. М. Гринчишинк. е. н, доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівТ. В. Грищукмагістр, Львівський національний університет ім. Івана Франка м. Львів

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Y. M. GrynchyshynPhD in Economics, associate professor of the Department of state and local finances,Ivan Franko National University of Lviv, LvivT. V. Gryshchukрost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

LIFE INSURANCE AS AN INNOVATIVE PRODUCT IN THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

У статті на основі вивчення наукових напрацювань обґрунтовано важливість страхування життя, як для забезпечення соціальних потреб страхувальників, так і для економічного розвитку країни. Обгрунтовано важливість накопичувального страхування життя у зв’язку з поступовим погіршенням демографічної ситуації, зменшенням працюючого населення та збільшення кількості пенсіонерів. Підкреслено особливу актуальність вивчення теоретичних і практичних аспектів різних видів довгострокового страхування життя, особливо інвестиційного.
Інвестиційне страхування поєднує в собі елементи класичного страхування життя та інвестиційну складову. В Україні інвестиційне страхування передбачене проектом Закону України «Про страхування», який був розроблений ще у 2015 р., перше читання якого відбулося у Верховній Раді ще 31 березня 2016 року. Ключові особливості інвестиційного страхування полягають, по-перше в участі страхувальника в інвестиційному процесі і, по-друге, в залежності страхової виплати від ефективності інвестицій.
При інвестиційному страхуванні, частина страхової премії спрямовується на покриття страхових ризиків, а основна частина, за вибором клієнта, інвестується у фінансові інструменти або інвестиційні фонди. На відміну від класичного страхування життя, клієнт в кінці строку дії договору не отримує фіксовану суму, а ту суму, розмір якої залежить від результатів, які принесла обрана стратегія інвестування.
Для повноцінного функціонування інвестиційного страхування життя в Україні, крім прийняття відповідного закону парламентом, Нацкомфінпослуг необхідно розробити низку підзаконних актів.[||]In the article on the basis of the study of scientific developments the importance of life insurance both to meet the social needs of policyholders and for the economic development of the country is substantiated.
The importance of cumulative life insurance in connection with the gradual deterioration of the demographic situation, a decrease in the working population and an increase in the number of pensioners is substantiated. The special relevance of studying the theoretical and practical aspects of different types of long-term life insurance, especially investment, is emphasized.
Investment insurance combines the elements of classic life insurance and the investment component. In Ukraine, investment insurance is envisaged by the draft Law of Ukraine "On Insurance", which was developed in 2015, and the first reading was held in the Verkhovna Rada on March 31, 2016. The key features of investment insurance are, first of all, the participation of the insurer in the investment process and, second, depending of the insurance payment from the effectiveness of the investment. Investment life insurance is a product that allows you to tie returns to the dynamics of the stock market.
In the case of investment insurance, part of the insurance premium is directed to cover insurance risks, and the main part, at the client's choice, is invested in financial instruments or investment funds. Unlike classic life insurance, at the end of the contract, the client does not receive a fixed amount, but the amount whose amount depends on the results of the chosen investment strategy.
Technical reserves of life insurance investment are accounted for separately from other assets of the insurer and are reflected in the life insurance investment fund. To determine the amount of payments under investment life insurance contracts use a conditional amount - a unit corresponding to the proportional part of the value of assets in the life insurance investment fund. Each life insurance contract is subject to an individual account, indicating the actual number and type of units purchased, their price and credited payments and risk insurance premiums.
For the proper functioning of investment life insurance in Ukraine, in addition to the adoption of the relevant law by Parliament, the National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets it is necessary to develop a number of by-laws.

С. Л. Литвиненкок. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університетК. В. Банарстудентка, Національний авіаційний університетЮ. М. Поповак. е. н., доцент кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій,Державний університет інфраструктури та технологійВ. В. Косюкстудент, Національний авіаційний університет

ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ІНТЕГРУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЛОГІСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ У ГЛОБАЛЬНИЙ РИНОК

Sergiy LytvynenkoPh.D (Economics), Associate Professor, Department of Air International Economics, National Aviation UniversityKateryna Banarstudent, National Aviation UniversityYuliia PopovaAssociate Professor of the Department of Business Logistics and Transportation Technologies, State University of Infrastructure and TechnologyViacheslav Kosiuk

EVALUATING MARKETING EFFECT OF DOMESTIC LOGISTIC OPERATORS’ INTEGRATION INTO THE GLOBAL MARKET

Стаття присвячена розробці концептуальних засад оцінювання маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок. Було визначено загальні підходи щодо визначення можливостей та загроз при інтегруванні вітчизняних транспортно-логістичних компаній до світових ринків в умовах трансформаційних змін економіки. Проаналізовані основні наукові праці, які присвячені аналізу проблем розвитку вітчизняного ринку експедирування та логістики, а також роботи на ньому компаній-учасників. При аналізі глобального ринку експедирування та логістики виявлено, що має місце посилення дисбалансу між попитом і пропозицією, що особливо яскраво проявилося у секторі морських перевезень.
Авторами шляхом опитування експертів проведено оцінювання маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок за різними умовами та напрямками. Ключовими умовами, які сприятимуть інтегруванню логістичних компаній у глобальний ринок визначено наявність розгалуженої системи зв’язків для побудови якісних глобальних ланцюгів постачання та створення логістичних кластерів на території України та на території країн де забезпечуються основні ланцюги постачань експедитором. Так само проведено і оцінку маркетингового ефекту від інтегрування вітчизняних експедиторів у глобальний ринок за напрямками. Ключовим напрямком для забезпечення інтегрування вітчизняних логістичних операторів у глобальний ринок визначено створення унікального продукту для клієнтів. Надалі визначено загальний маркетинговий ефект від інтегрування вітчизняних експедиторів у глобальний ринок щодо умов та напрямків.[||]The article is devoted to the development of conceptual bases for evaluating marketing effect of integrating domestic logistics operators into the global market. General approaches were determined to identify opportunities and threats when integrating domestic transportation and logistics companies into the world markets in the context of transformational changes in the economy. Basic research papers devoted to the analysis of domestic forwarding and logistics market development problems, as well as operation of participating companies were analyzed. An analysis of the global forwarding and logistics market allowed revealing that there is a growing imbalance between supply and demand, which is particularly evident in the sea transportation sector. Experts note that in general, Ukraine's transport system has a low level of development and integration of transport and logistics technologies, as well as multimodal transport facilities, which has a negative impact on its competitiveness and limits the output of Ukrainian products on the world transport market.
The authors conducted an expert survey to evaluate the marketing effect of integrating domestic logistic operators into the global market under different conditions. Key conditions facilitating integration of domestic logistic operators into the global market are the presence of an extensive system of links for the construction of quality global supply chains and the creation of logistics clusters in Ukraine and in the territory of countries where main supply chains are provided by the forwarder. The marketing effect of integrating domestic logistic operators into the global market by destinations was also evaluated. Creating a unique product for customers is a key focus for ensuring domestic forwarders’ integration into the global market. As a result total marketing effect of integrating domestic logistic operators into the global market by terms and destinations was assessed. Overall, conducted evaluation made it possible to assess marketing effect of integrating domestic forwarders into the global market and to identify that creation of logistics clusters in Ukraine and in the territory of countries where main supply chains are provided by the logistics operator, and availability of an extensive system of linkages for designing high-quality global supply chains should be the key priorities.

Ю. О. Силкінак. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університетІ. М. Мазурмагістр 2-го року навчання,Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Y. O. SylkinaPhD of Economics, Associate Professor of the Department of Management,Kyiv National University of Trade and EconomicsІ. М. MazurMaster of 2 years of study,Kyiv National University of Trade and Economics

PECULIARITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN BANKING

У статті досліджено особливості управління інноваційним розвитком банку. Проаналізовано різні наукові підходи, щодо визначень сутності понять «інновація», «банківська інновація» та запропоновано авторське визначення «інновації», крім того, відокремлені складові системи управління інноваційним розвитком банку. Розглянуто теоретико-методологічні підходи до процесів формування системи управління інноваціями банку, визначено основні складові системи. Також проаналізовано розвиток банківських продуктів під впливом сучасної конкуренції у банківській сфері та надані рекомендації стосовно необхідності їх впровадження. На сьогодні у банківській сфері спостерігається діджиталізація процесів стосовно системи управління особистим капіталом для клієнтів та внутрішніх систем для спрощення роботи. Отже інноваційний розвиток є невід’ємною частиною загального розвитку підприємств.
Отримані результати можуть бути покладені майбутню оцінку необхідності інноваційного розвитку бізнесу, а також в основу розробки проектів процесів щодо інноваційного розвитку підприємств та банківських установ.[||]Over the last decades, the banking industry has been in constant development all over the world, driven by many factors - globalization, liberalization of financial markets, changes in banking regulation, and, of course, the needs of clients that are constantly transforming and diversifying, with increasing financial demand and high demand. banking service. New information and telecommunication technologies are fundamentally changing the face of modern financial and credit institutions, ways of their communication with clients, channels of sale of banking products. The current volatile economic environment places increased demands on the quality of organization and management of all areas of banking, including innovative processes that are actively occurring in banks. Banking innovations cover all areas of their operations and are embodied in new products and services, improvements in business processes and business models, organizational transformation and modification of marketing methods. "Innovative thinking", aimed at finding and effectively implementing creative ideas, begins to permeate the entire activity of the bank. Innovative development is therefore an integral part of overall enterprise development.
The article investigates the features of managing the innovative development of the bank. Different scientific approaches are analyzed, concerning definitions of the essence of concepts «innovation», «banking innovation» and the author's definition of «innovation» is proposed, in addition, the components of the management system of innovative development of the bank are separated. Theoretical and methodological approaches to the processes of forming the bank's innovation management system are considered, the main components of the system are determined. The development of banking products under the influence of modern competition in the banking sector is also analyzed and recommendations are given regarding the necessity of their introduction.
The results obtained can form the basis of a future assessment of the need for innovative business development, as well as the basis for the development of projects of processes for innovative development of enterprises and banking institutions.

М. Л. Швайкокандидат економічних наук, доцентХарківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РОЗВИТОК ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

M. L. ShvaykoPh. D. (Economics), Associate ProfessorV. N. Karazin Kharkiv National University

СURRENT DEVELOPMENT OF PUBLIC FINANCE OF UKRAINE

У статті досліджено питання сутності, структури та особливостей функціонування публічних фінансів в Україні, конкретизовано складові публічного сектору.
Розглянуто особливості та сучасні тенденції публічних фінансів України, доведено їх суттєвий вплив на спроможність держави ефективно виконувати свої функції, сприяти економічному росту та забезпеченню цілей суспільного добробуту.
У статті обгрунтовано актуальність дослідження питань щодо підвищення ефективності методів акумуляції та напрямків використання публічних коштів в Україні. Проаналізовано вимоги діючого законодавства щодо забезпечення відкритості їх витрачання та можливостей вільного доступу до цієї інформації з метою посилення суспільного контролю за використанням публічних коштів.
Проведено аналіз доходів та видатків бюджетної системи, як ключового компонента системи публічних фінансів, за допомогою якого держава здійснює процеси перерозподілу ВВП шляхом використання фіскальних інструментів. Проаналізовано основні напрямки бюджетної політики України у 2019 – 2020 роках з точки зору її впливу на соціально – економічний розвиток країни.
Сформульовано основні проблеми публічних фінансів та надано практичні рекомендації щодо зростання їх ефективності, які дозволять підвищити ефективність управління публічними фінансами.[||]The article researches the issues of content, structure and peculiarities of functioning of public finances in Ukraine and specifies the composition of the public sector.
The current trends and peculiarities of public finances of Ukraine are considered as well as their vital impact on the ability of the state to perform its functions effectively, to promote economic growth and to ensure the goals of public welfare are achieved.
The article proves the relevance of the research into the issues of increasing the efficiency of finance accumulation methods and the directions of public finance allocation in Ukraine. The requirements of the current legislation as for ensuring the openness of their spending and providing a free access to this information are analyzed in order to strengthen public control over the usage of public finances. Increasing transparency of public finances is identified as an important instrument for reducing the possibilities for corruption and inefficiency of public finances usage.
The analysis of revenues and expenditures of the budget system as the key components of the public finance system through which the state carries out the processes of GDP redistribution with the help of the fiscal instruments is provided. The main directions of the budgetary policy of Ukraine in 2019 - 2020 are determined and its impact on the socio - economic development of the country is analyzed.
The main problems and current trends in the development of public finances are underlined; the practical recommendations as for increasing their efficiency are put forward taking into account the best domestic achievements and foreign experience.
The ways of improving the public finance functioning in both profit and expenditure parts are suggested. Their implementation will help to create a reliable financial base of the state, increase the standards of living of the population, encourage the development of entrepreneurship and follow the proclaimed course of European integration as well as allow to build a modern and efficient system of public finance management which is able to provide quality public services, accumulate and distribute the resources effectively prioritizing state development and taking into account the interests of all members of society.

А. М. Савченкок. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та економічного аналізу,Університет державної фіскальної служби УкраїниМ. С. Олянецьказдобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня, Університет державної фіскальної служби України

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»

Alla SavchenkoPhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Audit and Economic Analysis,University of the State Fiscal Service of UkraineMaryna Olianetskasecond-level (master\'s) higher education applicant, University of the State Fiscal Service of Ukraine

FEATURES OF ANALYSIS OF NON-CURRENT ASSETS AT THE EXAMPLE OF COMPANY PJSC "KHARKIV BISCUIT FACTORY"

Від забезпеченості підприємства необоротними активами та ефективності їх використання багато в чому залежить його господарська діяльність та фінансовий стан. З огляду на це виникає необхідність у формуванні методичних засад аналізу необоротних активів підприємства, які можуть стати логічним доповненням методики проведення аналізу динаміки та структури необоротних активів.
У статті висвітлено загальну характеристику необоротних активів підприємства та визначено поняття необоротних активів згідно з ПСБО. Проведено горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних активів на прикладі ПАТ «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА» та наведено існуючі методики аналізу. Визначені основні аналітичні показники та порядок їх розрахунку. Розраховано основні показники, які характеризують кількісний та якісний стан необоротних активів.[||]The security of the enterprise with fixed assets and the efficiency of their use largely depends on the economic activity and financial condition of the enterprise. In view of this, there is a need for the formation of methodological bases for the analysis of fixed assets of the enterprise, which can be a logical complement to the methodology of analysis of the dynamics and structure of fixed assets.
The article describes the general characteristics of non-current assets of the enterprise and provides their general classification according to PSO. Horizontal and vertical analysis of non-current assets on the example of PJSC "Kharkiv Biscuit Factory" is carried out and the existing methods of analysis are given. The main analytical indicators and the order of their calculation are determined. The basic indicators characterizing the quantitative and qualitative state of non-current assets are calculated.
Due to the introduction of mandatory analysis of non-current assets at the enterprise, it will be possible to promptly determine the technical condition of fixed assets, the use of production facilities, the impact of economic operations with non-current assets on the financial condition and financial results of the enterprise.
The study confirms that the analysis of non-current assets makes it possible to expand output and sales without additional involvement of resources or to determine the need for restoration or expansion of production capacity
Non-current assets are one of the most important objects of economic sciences, in particular accounting. Non-current assets in current conditions farms play a decisive role as they are constitute a significant part of the property of any entity management.
In the process of managing a production enterprise, performing works or providing services, and for management purposes use non-current assets that make up a large part of them capital. This is especially true of manufacturing enterprises where the share of fixed assets in the general capital structure may reach more than half, so an objective analysis of fixed assets is important to ensure effective management of economic processes activities.

Т. В. Польовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та обліку Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУА. В. Дружинамагістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. V. PolevaPh.D., Associate Professor, Associate Professor Department of Economics and Accounting, Kharkiv Trade and Economic Institute, KNTEUA. V. DrugunaMaster of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

FINANCIAL STATEMENTS AS AN ELEMENT OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

У статті визначено фінансову звітність як однин із основоположних елементів облікової системи та системи управління підприємством. Зазначено, що основною метою складання фінансової звітності є надання користувачам правдивої, повної та неупередженої інформації. Визначено, що елементами поданої системи управління підприємством є блок інформаційного забезпечення, який, в свою чергу складається з планування, обліку та аналізу, які взаємодіють між собою через інформаційні потоки, формуючи потужну базу даних для прийняття рішень і здійснення контролю; та з блоку сфери прийняття управлінських рішень, де саме і знаходиться елемент – фінансова звітність. Наведено компоненти фінансової звітності, які відображають різні аспекти господарських операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить можливим ретроспективний та перспективний аналіз діяльності підприємства для подальшого прийняття управлінських рішень.[||]It is noted that the successful activity of the enterprise depends to a great extent on the quality, reliability, completeness and impartiality of the information received, both about the internal state of the enterprise and external changes in the conditions of activity. The main source of information is financial reporting. The information presented in the financial statements of the company allows you to develop the necessary measures and procedures aimed at survival of the company in a competitive environment, preventing bankruptcy and financial failure, leadership in the fight against competitors, increasing the economic potential of the company, maximizing profits and minimizing costs, ensuring cost-effective work of the enterprise.
The article identifies financial statements as one of the fundamental elements of accounting and enterprise management systems. It is stated that the primary purpose of financial statements is to provide users with truthful, complete and impartial information. It is determined that the elements of the submitted enterprise management system are a block of information support, which in turn consists of planning, accounting and analysis, which interact with each other through information flows, forming a powerful database for decision-making and control; and from the block of management decision-making where the financial reporting element is. The factors that influence the level of information support are identified and characterized, namely external (circle of external users; level of disclosure of information to meet information needs of external users) and internal (size of enterprise and scale of activity; structure of management apparatus; information needs of users; qualification level of employees accounting and analytical units; level of detail and generalization of information; frequency of information submission). The components of the financial statements are presented, which reflect various aspects of business transactions and events during the reporting period, relevant information of the previous reporting period and disclosure of accounting policies and its changes, which makes it possible to retrospective and prospective analysis of the enterprise's activities for further management decisions.

А. М. Прилуцькийк. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університетЛ. В. Пахалюкмагістр, Вінницький національний аграрний університет

СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

А. PrylutskyiPh. D. in Economics, Associate Professor of the Department of finance, banking and insurance, Vinnitsa National Agrarian University, city of VinnitsaL. Pakhaliukmaster\'s student of the department of finance, banking and insurance,Vinnitsa National Agrarian University

CONSUMER LENDING IN UKRAINE AND ITS FEATURES

У статті розглянуто економічну сутність та класифікацію споживчих кредитів, особливості здійснення процесу споживчого кредитування населення банками України та оцінено стандарти кредитування фізичних осіб як спосіб регулювання споживчого кредиту. Здійснено аналіз споживчих кредитів в кредитному портфелі банківської системи України та досліджено показники ефективності споживчого кредитування. Обґрунтовано вплив прискореного і недостатньо контрольованого зростання споживчого кредиту, що загострило проблеми незбалансованості товарного і кредитного ринків і сприяло нагромадженню ризиків. Проте значне зростання споживчого кредиту в Україні стало важливим чинником розвитку банківської системи й економіки в цілому. Проаналізовано проблеми в організації кредитування та перспективи розвитку в майбутньому. Відзначено, що скоринг є одним з найуспішніших прикладів використання математичних і статистичних методів у бізнесі,який у зв'язку із швидким ростом кредитного ринку України та ризиків, пов’язаних із кредитним бізнесом, методика скорингу стає вкрай необхідною для українських банків.[||]The article deals with the economic nature and classification of consumer loans, the peculiarities of the process of consumer lending to households by Ukrainian banks, and evaluates the standards of lending to individuals as a way of regulating consumer credit. Consumer loans in the credit portfolio of the banking system of Ukraine have been analyzed and consumer lending performance indicators have been investigated. The impact of accelerated and insufficiently controlled growth of consumer credit is substantiated, which exacerbated the problems of imbalance of the commodity and credit markets and contributed to the accumulation of risks. However, a significant increase in consumer credit in Ukraine has become an important factor in the development of the banking system and the economy as a whole. Problems in the organization of crediting and prospects of future development are analyzed. The development of credit management systems for consumer crediting of individuals has been determined, which allows to reduce substantially the expenses of the bank for identifying the risk of consumer crediting at a separate place of the seller of credit products of the bank, to centralize and to carry out objective control of crediting conditions in territorially separated branches and “bank” banks. minimum requirements for the analytical ability of the credit inspector.
Legal regulation of relations between consumers of goods, works and services and producers and sellers of goods, contractors and service providers is carried out by means of consumer protection legislation, which contains a set of sectoral legal acts, which establish the basic rights of consumers. mechanism for the exercise and protection of these rights, in particular as regards guarantees, and the legal consequences of infringement of those rights.
It is noted that scoring is one of the most successful examples of the use of mathematical and statistical methods in business, which due to the rapid growth of the credit market of Ukraine and the risks associated with the credit business, scoring methodology is extremely necessary for Ukrainian banks.

Л. А. Бурковакандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Liudmyla BurkovaPhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration, Kryvyi Rih National University

DETERMINATION OF MAXIMUM PERMISSIBLE RISKS IN THE EXPORT OF PRODUCTS BY ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність поняття «ризик» і класифікація ризиків. Уточнено категорії градації для діагностування ступеня допустимості ризику при оцінюванні прийнятих управлінських рішень. Запропоновано алгоритм управління ризиками та алгоритм послідовності управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Враховано, що господарська діяльність підприємства може відбуватися як у звичайних умовах діяльності, так і обтяжена певними надзвичайними подіями. Обґрунтовано методику визначення гранично допустимих ризиків для підприємств двох груп: 1) для яких порушення процедури банкрутства у цілому є можливим; 2) для яких порушення процедури банкрутства є малоймовірним. Розглянуто події, що визначають ризики під час експорту продукції. Запропоновано модель оцінювання ймовірності початку процедури ліквідації підприємств та побудовано шкалу діагностування ймовірності початку процедури ліквідації підприємств, які знаходяться у стадії банкрутства, але відносно яких не почата процедура ліквідації. Розроблено показник оцінки умовної ймовірності початку процедури ліквідації підприємства за умови, що воно не знаходиться у процедурі банкрутства. Запропоновані в статті рекомендації дозволять своєчасно виявляти і оцінювати зовнішні ризики зовнішньоекономічної діяльності підприємств, сприятимуть більш ефективному веденню господарської діяльність підприємства в цілому.[||]The risk takes place only in relation to future events and is related to forecasting and planning, and therefore to management decision making. This makes it necessary to consider the risk, manage it and determine its consequences. As the main risk management criterion, mainly scientists recommend applying the criterion of minimum cost of risk mitigation measures to its acceptable level. However, this raises the question: what risk should be considered acceptable? In order to determine risk, it is advisable to simulate the cash flow of the enterprise and define the boundaries that lead to unacceptable results for the enterprise. For example, to deterioration of financial condition of the enterprise that can lead to its bankruptcy and even liquidation. At present, there are a large number of methods to assess the probability of bankruptcy of enterprises. At the same time there are no methodical approaches to definition of probability of the beginning of procedure of liquidation of the enterprises being in bankruptcy.
The article considers the essence of the concept of "risk" and classification of risks. Categories of gradation are specified for diagnostics of degree of acceptability of risk at an estimation of accepted administrative decisions. The algorithm of risk management and the algorithm of sequence of risk management of foreign economic activity of the enterprise are offered. It is taken into account that the economic activity of an enterprise can take place both in normal conditions of activity and is burdened with certain extraordinary events. The methodology of determining the maximum permissible risks for enterprises of two groups is justified: 1) for which the commencement of bankruptcy proceedings as a whole seems possible; 2) for which the commencement of bankruptcy proceedings is unlikely. The events determining the risks in the export of products are considered. The model of estimation of probability of the beginning of procedure of liquidation of the enterprises is offered and the scale for diagnostics of probability of the beginning of procedure of liquidation of the enterprises which are in a stage of bankruptcy is constructed. The indicator of estimation of conditional probability of the beginning of procedure of liquidation of the enterprise provided that it is not in bankruptcy procedure is developed. Proposed in the article recommendations will allow to reveal and estimate in due time external risks of foreign economic activity of the enterprises, will promote more effective conducting economic activity of the enterprise as a whole.

С. С. Кіпоренкоасистент кафедри комп`ютерних наук та економічної кібернетики,Вінницький національний аграрний університетР. П. Топінамагістрант,Вінницький національний аграрний університет

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Svitlana Kiporenkoassistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics,Vinnytsia National Agrarian UniversityRuslana TopinaMaster’s, Vinnytsia National Agrarian University

THE USE OF INFORMATION SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Широке впровадження інформаційних технологій, всесвітня глобалізація і пов'язана з нею взаємозалежність підприємств в умовах постійної жорсткої конкуренції обумовлюють пріоритетний розвиток науки, освіти і нематеріальних елементів виробничої діяльності.
Комплексна автоматизація із застосуванням інформаційних технологій і комп'ютеризованих систем є важливим етапом маркетингової політики.
В умовах сучасної економіки для прийняття ефективних маркетингових рішень потрібна достовірна, цінна і насичена маркетингова інформація. Інформація збирається, обробляється і зберігається у вигляді комп'ютерних баз даних. Сукупність структур, процедур і методів, призначених для систематичного збору, аналізу і використання внутрішньої і зовнішньої маркетингової інформації фірми, утворюють маркетингову інформаційну систему [4 c. 113- 120].
Маркетингова інформація має значну цінність у багатьох ситуаціях, пов'язаних з діяльністю організації, при здійсненні маркетингу, прийнятті маркетингових рішень і функціонує комплексно в рамках спеціальних форм, що одержали назву маркетингових інформаційних систем.
Маркетингова інформаційна система - це сукупність персоналу, інформації і методів (процедур), призначених для її регулярного збору, опрацювання, аналізу і підготовки до прийняття маркетингових рішень [8].
Завданням маркетингової інформаційної системи – є збір всередині фірми та за її межами всього комплексу інформації, що стосується маркетингу, та ефективності аналізу і обробка з метою максимальної адаптації до прийняття рішень.
Концепція маркетингової інформаційної системи виникла па початку 70-х рр. минулого сторіччя і виходила з потреби постійного збору необхідної для прийняття маркетингових рішень інформації з використанням найефективніших методів її аналізу й оцінки [8].
Успішне ведення бізнесу та ефективна діяльність підприємства на ринку не можливі без систематичного контролю і аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища. Необхідність забезпечення повною, достовірною, актуальною та релевантною інформацією
осіб, що приймають рішення, обумовлена постійно мінливими умовами мікро- і макросередовища на різних рівнях: сегментів споживачів, ринкових ніш, регіональних ринків, партнерств та об'єднань операторів. В сучасних умовах маркетингова інформація здобуває величезну та незамінну цінність, що постійно зростає.[||]The widespread adoption of information technology, globalization and the interdependence of enterprises associated with it in the face of constant fierce competition determine the priority development of science, education and intangible elements of production activity.
Integrated automation using information technology and computerized systems is an important stage of marketing policy.
In the modern economy, effective marketing decisions require reliable, red and rich marketing information. Information is collected, processed and stored in the form of computer databases. A set of structures, procedures and methods designed for the systematic collection, analysis and use of internal and external marketing information of a company form a marketing information system [3 p. 113- 120] .
Marketing information is of great value in many situations related to the organization’s activities in marketing, making marketing decisions and functions comprehensively in the form of special forms called marketing information systems.
A marketing information system is a combination of personnel, information and methods (procedures) intended for its regular collection, processing, analysis and preparation for making marketing decisions [8].
The task of a marketing information system is to collect within the company and beyond the whole complex of information related to marketing, and the effectiveness of analysis and processing in order to maximize adaptation to decision making.
The concept of a marketing information system arose in the early 70s. Last century, it was necessary to constantly collect the necessary information for making marketing decisions using effective methods for its analysis and evaluation [8].
Successful business conduct and effective activity of the enterprise in the market are impossible without systematic control and analysis of the internal and external environment. The need to provide complete, reliable, relevant and relevant information to decision-makers is due to the constantly changing micro and macro environment at different levels: consumer segments, market niches, regional markets, partnerships and operator associations. In modern conditions, marketing information is gaining enormous and irreplaceable value is constantly growing.

Т. О. Бережецькастудентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

АНАЛІЗ ІНДИКАТОРІВ ТА ОЦІНКА СТАНУ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

T. O. Berezhetskastudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

ANALYSIS OF INDICATORS AND ASSESSMENT OF THE SOCIAL SECURITY SITUATION IN UKRAINE

На підставі відбору показників з урахуванням накопиченого раніше досвіду українських та міжнародних вчених у галузі економічної безпеки, показників економічної безпеки, визначених відповідними міжнародними організаціями, системи показників оцінки стану формувалося соціальне забезпечення України. Проаналізовано динаміку основних індикаторів та оцінено стан соціальної безпеки України. Виявлено недоліки соціальної політики держави. Основними проблемами, які перешкоджали забезпеченню високого рівня соціального забезпечення протягом періоду дослідження, були: фінансова та економічна криза; ризики бідності, безробіття; ризики невиплати заробітної плати працівникам; низький рівень пенсійного забезпечення; корупція; велика кількість захворювань та недостатній рівень фінансування у сфері охорони здоров’я тощо. Виходячи з вищевикладеного, було запропоновано основні напрямки забезпечення належного рівня соціального забезпечення держави.[||]Today social tension in Ukraine steadily increases, declining living standards. The negative trends that occur in the social sphere and the accumulated social problems contribute to the emergence of threats to national security and hinder the development of society. Therefore, research into the state of social security in Ukraine with a view to developing preventive measures and preventing threats that can destabilize social and other spheres is a very pressing problem in the current conditions of social development. Under the combined influence of external and internal factors, the dynamics of transformational change in Ukraine were accompanied by a significant increase in political and economic instability, as well as aggravation of social problems. Based on the selection of indicators, taking into account the previously accumulated experience of evaluation, the experience of Ukrainian and international scientists in the field of economic security, economic security indicators determined by the relevant international organizations, a system of indicators for assessing the state of social security of Ukraine was formed. An analysis of the indicators showed that there were only three indicators at the optimum level: the ratio of the average monthly nominal wage to the subsistence level per a person; a ratio of total incomes of 10 percent of the most and least affluent population; the total number of students in full-time educational institutions. The analysis revealed some disadvantages of the state social policy. The major problems that hindered the provision of a high level of social security during the study period were: the financial and economic crisis; poverty risks, unemployment; risks of non-payment of wages to employees; low level of pension provision; corruption; large number of diseases and insufficient level of financing in the field of public health, etc. Based on the above, main directions of ensuring the proper level of social security of the state were offered. The main directions of social policy of Ukraine for ensuring the proper level of social security of the state should be: improvement of state social standards and guarantees; reforming the social protection system and social services; minimization of social risks and dangers; social risk insurance; reforming the health care system; introduction of modern educational reforms; introduction and implementation of measures aimed at combating corruption, etc.

А. В. Гущамагістр, Сумський державний університетВ. Г. Бороноспрофесор, д. е. н., Сумський державний університетЮ. Ю. Романовамагістр, Сумський державний університет

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. Huschamaster student, Sumy State UniversityV. BoronosDr. Sc. (Economics), Professor, Sumy State UniversityYu. Romanovamaster student, Sumy State University

FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Ідентифіковано наявність недоліків у структурі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні. За допомогою регресійного аналізу визначено основне джерело фінансування (власні кошти підприємств) як основний фактор впливу на інновації в діяльності суб’єктів господарювання. Здійснено аналіз структури та динаміки різних джерел фінансування. Доведено неможливість фінансування масштабних інноваційних проектів виключно з одного джерела. Розкрито основні недоліки української системи фінансування інноваційної діяльності. Визначено особливості різних джерел фінансування, серед яких власні кошти підприємств, кошти державного бюджету, кошти іноземних інвесторів, банківські кредити, венчурні фонди. Виявлено недостатність державного фінансування інноваційної діяльності. Порівняно рейтингову позицію України у сфері інноваційної активності з іншими країнами за допомогою аналізу міжнародних рейтингів.[||]Nowadays the financial support of innovation activity of enterprises is one of the main problems of innovation implementation. In international rankings, Ukraine is lagging behind in innovation compared to developed countries. The article reveals the essence of the concept of “financial support”, which is contained in the legislative acts of Ukraine. The article describes the current state of the innovation sector in Ukraine. Established that the development of innovation has become an integral part of reforming the economy.
The level of innovation activity and funding innovation of domestic enterprises is analysed. Determined that the structure of financial support of innovation activity of enterprises has significant disadvantages. Regression analysis identifies the main source of financing (own funds of enterprises) as the main factor influencing innovations in the activities of organizations. The structure and dynamics of different sources of financing are analyzed. The impossibility of financing large-scale innovative projects solely from one source has been proved. The main shortcomings of the Ukrainian system of financing of innovative activity are revealed. Determined alternative sources of financing innovation in enterprises. The features of various sources of financing are identified, including the own funds of enterprises, state budget funds, funds of foreign investors, bank loans, venture funds. Insufficiency of state financing of innovative activity is revealed. The article has proved that the state budget is overburdened with debt, many social problems that need to be solved. The article reveals the relevance of venture business for the innovative activity of Ukrainian enterprises. The basic obstacles that hinder Ukraine's transition to an innovative model of development. Comparative ranking of Ukraine in the field of innovation activity with other countries through the analysis of international ratings. It is established that for successful conducting of innovative activity it is necessary to use different sources of financing of innovative activity of enterprises.

V. I. TroianPhd student of the Department of Enterprise and Business AdministrationO.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

DEFINING THE BRAND OF CONSTRUCTION COMPANIES AND FACTORS THAT INFLUENCE ITS FORMATION AND USE

В. І. Троянаспірантка кафедри «Підприємництва та бізнес-адміністрування»Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

ВИЗНАЧЕННЯ БРЕНДУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

The current conditions of operation of domestic enterprises are determined by the eclecticism and insignificance of forms of management, which combine the emergence of new elements, characteristic market conditions, and the preservation of former elements. In full, this concerns the functioning of the construction sector. Its development is accompanied by the formation of economic relations, which at the same time bear the rudiments that determine the functioning of a hierarchically organized system, where there are no partnerships between public authorities and economic entities. They exacerbate the ambiguity of the processes taking place in construction, the lack of "transparency" in the allocation of land for construction, the manifestation of raider hobbies, the opacity of interaction with customers. In such circumstances, it is of particular importance to use modern tools to ensure the investment attractiveness of construction companies by forming and using a brand.
The role of the brand in today's market conditions is increasing, which is associated with fierce competition on the one hand, as well as globalization of economic space, structures, processes and phenomena on the other. Such conditions require a deep understanding of the concept of a brand that is evolving, transforming and becoming more complex. Identifying the factors that influence the formation and use of a brand will help formulate the concept of "brand".
In recent years, there has been an increase in the value of the brand of a construction company, but the level and features of its use indicate a decrease in the efficiency of its formation and use. The brand influences the interaction with customers of construction products, but does not provide a high level of relationships with different groups of stakeholders.
The article is about identifying the factors that influence the formation and use of a brand. The existing theoretical and methodological approaches to defining the brand of construction enterprises are investigated. Analyzes interdisciplinary terminology that influences the formation of brand definition, creates a holistic vision of the concept of "brand".[||]Сучасні умови функціонування вітчизняних підприємств визначаються еклектичністю та неодзначністю форм господарювання, що поєднують у собі виникнення нових елементів, характерним ринковим умовам, і збереженням колишніх елементів. Повною мірою це стосується функціонуванням будівельної сфери. Її розвиток супроводжується формуванням економічних відносин, які в той же час несуть у собі рудименти, що визначають функціонування ієрархічно організованої системи, де відсутні партнерські відносини між державними органами та суб’єктами господарювання. Поглиблюють неоднозначність процесів, що відбуваються у будівництві, відсутність “прозорості” при розподілі земель для будівництва, прояви рейдерських захоплень, непрозорість взаємодії із замовниками. У таких умовах особливого значення набуває застосуванням сучасних інструментів забезпечення інвестиційної привабливості будівельних підприємств шляхом формування та використання бренду.
Роль бренду в сучасних ринкових умовах посилюється, що пов’язано з гострою конкуренцією з одного боку, а також глобалізацією економічного простору, структур, процесів та явищ з іншого. Такі умови вимагають глибокого розуміння поняття бренду, яке еволюціонує, трансформується та ускладнюється. Визначення факторів, що впливають на формування та використання бренду допоможе сформулювати поняття «бренд».
За останні роки спостерігається зростання значення бренду будівельного підприємства, проте рівень та особливості його застосування свідчить про зниження ефективності його формування й використання. Бренд впливає на взаємодію із замовниками будівельної продукції, проте не забезпечується високий рівень взаємовідносин із різними групами стейкхолдерів.
Стаття присвячена визначенню факторів, що впливають на формування та використання бренду. Досліджується існуючи теоретико-методичні підходи до визначення бренду будівельних підприємств. Аналізується міждисциплінарна термінологія, що впливає на формування визначення бренду, створюється цілісне бачення поняття «бренд».

V. DiachenkoStudent of Economic Sciences Faculty, Petro Mohyla Black Sea National UniversityK. NetudyhataCandidate of Economic Science, Associate Professor of Management Cathedra, Petro Mohyla Black Sea National University

FINANCIAL STATE COMPARATIVE DIAGNOSTICS OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY ENTERPRISES

В. С. Дяченкостудент факультету економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра МогилиК. Л. Нетудихатак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОРІВНЯЛЬНА ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

The essence of the enterprise financial state diagnostics is investigated in the article. It is disclosed as an analysis and evaluation of certain indicators of an entity's activity based on the examination of reports in order to determine the current, future financial position, taking into account the complex consequences of management decisions. Diagnostics allows you to obtain reliable and complete information. The purpose of comparative diagnostics of enterprises is: detailing of the previously made diagnosis, research of violations and tendencies of their development, creation of a basis for making managerial decisions, formation of bases for adjusting the development’s strategy of the organization.
The main indicators of financial condition of PrJSC “Kharkiv Biscuit Factory” and PJSC Lviv Confectionery Factory “Svitoch” for the period 2013-2018 years have been analyzed and identified. Some problems have been identified in the confectionery enterprises. Yes, the main assets of PrJSC “Kharkiv Biscuit Factory” are significantly worn out. PJSC Lviv Confectionery Factory “Svitoch” has low values of the absolute liquidity ratio, the terms of receivables and payables are rapidly increasing. Businesses are financially sound, business performance is quite high, profitability fluctuates significantly over time. Bankruptcy probabilities are estimated based on the bankruptcy models of Altman, Tuffler and Springgate. A low bankruptcy’s probability of PrJSC “Kharkiv Biscuit Factory” and PJSC Lviv Confectionery Factory “Svitoch” was established.
The main recommendations for improving the financial condition of both enterprises are outlined. Emphasis is placed on increasing their profitability. This implies an increase in the price of products, an increase in sales of profitable products, a decrease in the cost of sales, the level of administrative and sales costs, optimization of the range of products sold in order to increase the proportion of its more profitable types. Both companies need to develop and implement an effective financial strategy for sustainable development.[||]У статті досліджено сутність діагностики фінансового стану підприємства. Розкрито її як аналіз та оцінку певних показників діяльності суб’єкта господарювання на основі вивчення звітів з метою встановлення поточного, окреслення майбутнього фінансового стану, враховуючи складні наслідки прийняття управлінських рішень. Діагностика дає змогу одержувати достовірну і повну інформацію. Метою порівняльної діагностики підприємств є: деталізація раніше поставленого діагнозу, дослідження порушень та тенденцій їх розвитку, створення фундаменту для прийняття управлінських рішень, формування основ для коригування стратегії розвитку організації.
Проаналізовано та досліджено основні показники фінансового стану ПрАТ «Харківська Бісквітна Фабрика» та ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Світоч» за період 2013-2018 рр. Виявлено певні проблемами у підприємств кондитерської галузі. Так, основні засоби ПрАТ «Харківська Бісквітна Фабрика» суттєво зношені. ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Світоч» має низькі значення коефіцієнту абсолютної ліквідності, стрімко зростають терміни оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. Підприємства є фінансово стійкими, показники ділової активності досить високі, рентабельність суттєво коливається в часі. Здійснено оцінку ймовірності їх банкрутства на основі моделей банкрутства Альтмана, Таффлера та Спрінгейта. Встановлено низьку ймовірність банкрутства ПрАТ «Харківська Бісквітна Фабрика» та ПАТ «Львівська Кондитерська Фабрика «Світоч».
Окреслено основні рекомендації щодо поліпшення фінансового стану обох підприємств. Акцентовано увагу на підвищенні рентабельності їх діяльності. Це передбачає збільшення ціни на продукцію, нарощення обсягів продаж прибуткової продукції, зменшення собівартості реалізованої продукції, рівня адміністративних витрат та витрат на збут, проведення оптимізації асортименту реалізованої продукції з метою підвищення питомої ваги більш прибуткових її видів. Обом підприємствам необхідно розробити та реалізувати ефективну фінансову стратегію стійкого розвитку.

А. О. Андреєвамагістр 2 року навчання,Київський національний університет технологій та дизайну

ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ ТА ФІНАНСОВОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

А. O. AndreevaMaster of 2 years of study,Kyiv National University of Technology and Design

APPROACHES TO MANAGING THE BUSINESS ACTIVITY AND FINANCIAL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

Основним важелем підвищення ефективності використання ресурсів підприємства є управління їх діловою активністю та фінансовою конкурентоспроможністю, що уможливлює здійснення об’єктивної оцінки результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання з метою її оперативного корегування, а відтак - визначення векторів розвитку та вдосконалення діяльності на всіх етапах життєвого циклу. Ділова активність формує імідж підприємства, є візитною карткою у справах бізнесу та важливою характеристикою фінансової конкурентоспроможності підприємства.
В статті проаналізовано підходи науковців до визначення поняття ділової активності та фінансової конкурентоспроможності. Наведено систематизацію характеристик фінансової конкурентоспроможності підприємства, виділено основні напрями оцінки фінансової конкурентоспроможності підприємства, розглянуто фактори впливу на фінансову конкурентоспроможність та методичний підхід до аналізу ділової активності підприємства.
Управління діловою активністю та фінансовою конкурентоспроможністю дозволять підприємству досягти результату, який дозволить підвищити ефективність роботи підприємства, зміцнити його фінансову позицію серед конкурентів.[||]The main lever of increasing the efficiency of using the enterprise’s resources is the management of their business activity and financial competitiveness, which makes it possible to carry out an objective assessment of the economic entity’s financial and economic activity with the purpose of its prompt correction, and hence - to determine the vectors of development and improvement of the activity at all stages of the life cycle. Business activity shapes the image of the enterprise, it is a business card in business affairs and an important characteristic of the financial competitiveness of the enterprise. The level of business activity is one of the primary indicators of effective management of material, labor and financial resources of an enterprise, and it influences such important criteria of the firm's activities as: solvency and creditworthiness, investment attractiveness, profitability, financial stability and financial competitiveness.
The article analyzes the approaches of scientists to the definition of business activity and financial competitiveness, determined that the management of business activity and financial competitiveness in enterprises should start with an understanding of the essence of business activity, a clearly stated purpose of financial competitiveness, increase of efficiency of use of financial resources and growth of production volumes, new possibilities of business activity estimation and competition estimation, development of the tool. The characteristics systematization of the enterprise financial competitiveness is given, the main directions of the enterprise financial competitiveness evaluation are highlighted, the factors of influence on the financial competitiveness and methodical approach to the analysis of business activity of the enterprise are considered.
Management of business activity and financial competitiveness will allow the enterprise to achieve the result which will allow to increase efficiency of the enterprise work, to strengthen its financial position among competitors.

Т. Б. Середюкаспірант кафедри міжнародних економічних відносин,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ДИФУЗІЇ ІННОВАЦІЙ У СЕКТОРІ ІКТ

T. Seredyukgraduate student of the Department of International Economic Relations,National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT OF DIFFUSION OF INNOVATIONS IN THE ICT SECTOR

У статті обґрунтовано важливість розвитку інфраструктури, що забезпечує дифузію інновацій (ДІ), особливо для сектору ІКТ. Робоча гіпотеза дослідження базується на сукупності теоретико-методологічних основ розвитку ДІ та розумінні визначної ролі інфраструктурних факторів, особливо у секторі ІКТ. В економіці знань ДІ має розумітись як самостійний драйвер інноваційного розвитку, тому повинна інтенсифікуватись за рахунок спеціальної інфраструктури. Уточнено сутність ДІ та особливості її розуміння щодо сектору ІКТ. Відповідно до поставленої мети, сформульовано принципи, визначено вимоги та виокремлено основні напрями удосконалення інфраструктури ДІ у секторі ІКТ для інтенсифікації процесів поширення нових продуктів/технологій, а також сформульовано відповідні пропозиції. Також обґрунтована необхідність удосконалення методичних основ у сфері оцінки, моніторингу та управлінні процесами ДІ у секторі ІКТ. Наведено перспективні зміни у забезпеченні ДІ у секторі ІКТ у порівнянні із сучасними підходами.[||]The need to consider the diffusion of innovations (DI) as one of the most important and integral processes in an innovative economy is proved in the article. DI is the most important development driver which necessitates its intensification. This is extremely important for the ICT sector where a high level of innovative activity has been observed in recent years. Taking into account the expanding role of ICT in the modern economy, DI in this sector is of great importance for all industries.
The working hypothesis of the study is based on an understanding of the crucial importance of DI as a development factor and the meaningful role of infrastructure for its intensification in the ICT sector. The article clarifies the essence of DI, dealing with its various types (non-commercial transfer, commercial transfer, free diffusion or spillover). Not only technology transfer is taken into account, but also certain new products promotion to the final consumer (innovation marketing). The types of ICT innovations involving software are detailed.
The principles and prerequisites for improving the infrastructure of DI in the ICT sector are formulated. Specialized institutions (technology transfer centers) and other innovative infrastructure institutions (technology parks, business incubators, etc.) were considered within the framework of the DI infrastructure. A set of modern requirements are presented for the DI infrastructure (diversification and high quality of services; flexibility, individual approach, multifunctionality, wide industry coverage and specificity, etc.). Eight main areas of improving the DI infrastructure and individual practical recommendations on them are presented. The necessity to improve the methodological foundations in the field of assessment, monitoring and management of these processes is proved in order to increase the efficiency and quality of work of the DI infrastructure in the ICT sector. In this regard, areas of methodological practices improvement in the field of DI are presented. A comparison of the expected changes in the DI supporting in the ICT sector compared to a present time is made. It is planned to consider the possibility of fuzzy logic using in the DI management, including in the ICT sector, in prospective studies.

М. М. Тарашевськийаспірант кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

M. TarashevskyiPostgraduate Student of Department of Business-logistic and Transport Technologies,State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

KEY INDICATORS OF TRANSPORT ACTIVITIES AS A COMPONENT OF AN EFFECTIVE INTERNAL CONTROL SYSTEM

Для транспортних підприємств стратегічним питанням є обчислення допустимого рівня ризику, що потребує значних інвестицій, залучення експертів, часу на розробку та адаптацію моделі управління ризиками в системі внутрішнього контролю. Договір як інструмент початкового врегулювання взаємовідносин між сторонами логістичного процесу є підґрунтям попереднього визначення рівня ризику. Проте подальше поєднання системи бонус-малус та пакету ключових показників ефективної діяльності (КПЕД) має допомогти в управлінні ризиками транспортних компанії. Стаття присвячена визначення ключових показників ефективної діяльності логістичних компаній у поєднанні зі складовими системи внутрішнього контролю для ефективного управлінні ризиками, формування необхідного рівня ризик апетиту за індивідуальним підходом. Для вирішення поставлених завдань в роботі застосовано системний і комплексний підходи, дедуктивний метод та порівняння. Визначено, що одним із важливих завдань керівництва логістичних компаній є формування достатнього рівня ризик апетиту. Охарактеризовано поняття ризик апетиту та його значення у прийнятті рішень транспортною компанією. Розроблено матрицю ризиків з відображенням КПЕД та трьома лініями: рівнями ризик апетиту, відповідно до чого зображено взаємозв’язок між впливами та ймовірностями з виділенням межі ризиків із незначними наслідками, помірні ризики та ризики із значними наслідками. Зображено рівень ризик апетиту для логістичних компаній по відношенню до кількості та значущості КПЕД, які є частиною договору при взаємодії між транспортною компанією і замовником. Обґрунтовано систему КПЕД транспортних компаній та представлено її практичне застосування на прикладі компаній. Охарактеризовано показники ефективної діяльності (КПЕД) транспортних підприємств, які можуть стати важливим важелем у переговорах між замовниками та виконавцями у сфері логістичних послуг, а також допомогти в оцінках корпоративного управління, аналізі витрат та прибутковості компанії, виявити сильні й слабкі сторони, визначити оптимальний рівень ризик апетиту та суттєво покращити систему внутрішнього контролю.[||]For transport companies, the strategic issue is to calculate the allowable level of risk that requires significant investment, involvement of experts, time to develop and adapt a risk management model in the internal control system. The contract as a tool for the initial settlement of the relations between the parties to the logistics process is the basis for the preliminary determination of the level of risk. However, the further combination of the bonus-malus system and the Key Performance Indicator (KPED) package should help to manage the risks of transport companies. The article is devoted to the definition of key indicators of effective activity of logistics companies in combination with the components of the internal control system for effective risk management, formation of the necessary level of risk appetite for individual approach. Systematic and complex approaches, deductive methods and comparisons were applied in order to solve these problems. It is determined that one of the important tasks of the management of logistics companies is to create a sufficient level of risk appetite. The concept of appetite risk and its importance in decision making by the transport company are characterized. A risk matrix has been developed with the CRPD mapped and three lines: appetite risk levels, which depicts the relationship between impacts and probabilities with a low risk margin, moderate risks, and significant consequences. The level of appetite risk for logistics companies is shown in relation to the quantity and significance of KPEDs, which are part of the contract in the interaction between the transport company and the customer. The KPED system of transport companies is substantiated and its practical application on the example of companies is presented. The performance indicators (CPAs) of the transport companies are described, which can be an important lever in the negotiations between the customers and the contractors in the field of logistics services, as well as to assist in the corporate management, cost and profitability analysis of the company, identify strengths and weaknesses, determine the optimal level of risk appetite and significantly improve the internal control system.

М. М. Надейкоаспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

M. M. NadeikoPostgraduate Student, Lesia Ukrainka Eastern European National University

THE ENTERPRISE SYSTEM CORPORATE CULTURE THEORETICAL FOUNDATIONS

У статті виявлено основні напрями трактування поняття корпоративна культура та характерні особливості об’єкта дослідження. Можна вважати, що корпоративна культура кожного конкретного підприємства має такі характерні ознаки: впливає на зовнішнє середовище, залежить від етапу розвитку як підприємства так і зовнішнього середовища, є ідентифікатором конкретного підприємства, має вплив на життєдіяльність підприємства, сприяє підвищенню ефективності діяльності підприємства.
У статті узагальнено складові елементи корпоративної культури підприємства та систематизовано зміст та структуру її елементів. У результаті чого встановлено, що система корпоративної культури це сукупність її складових елементів, постійна взаємодія яких, сприяє досягненню цілей не порушуючи цінностей та правил, що сповідує менеджмент та підтримує весь персонал підприємства.
Запропоновано, з метою удосконалення корпоративної культури, менеджмент організації має систематизувати її прояви задля ідентифікації за певним типом та визначати рівень її сприйняття.[||]The article reveals the main directions of the corporate culture concept interpretation. Namely, corporate culture can be considered as a system of public values supported by the enterprise personnel; a system of social values and own experience of the enterprise; a system of the managers beliefs; the sphere of organizational activity, changes within the organization that allow to realize the goals. The peculiar features of the study object can be considered as following: it has an impact on the environment; it depends on the development stage of both the enterprise and the external environment; it is the identifier of a particular enterprise; it has an impact on the life of the enterprise and contributes to the efficiency of the enterprise.
The article summarizes the constituent elements of the enterprise corporate culture, namely: mission (purpose), main goals and strategic vision, external image (image), values on which corporate culture is based, rules and norms of behavior. The content and structure elements of the enterprise corporate culture are systematized. As a result, it is established that the corporate culture system is a set of its constituent elements, the constant interaction of which contributes to the achievement of goals without violating the values and rules professed by the management and supported by all the enterprise personnel.
In order to improve it the organization management should systematize its manifestations for identification by a certain type. It will help to identify the following directions of development, to decide on new priorities. In addition, in order to evaluate corporate culture and to improve management effectiveness, it is necessary to determine the level of its perception. The author is inclined to rank according to E. Shane, for which the first level of perception of corporate culture is the level of physiological and psychological sensations of a person. The second level has external manifestations in the language in the form of symbols. Accordingly, the third level is viewed as the ideology, the collective philosophy, the organization that is a basis of the individual behavior.

І. А. Чіковаспірант, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»

I. A. Chikovpost-graduate student, Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPT OF "INNOVATION"

Робота присвячена актуальним питанням теоретичних досліджень наукових підходів щодо трактування поняття «інновація». Враховуючи наявність диференціації наукових підходів, є нагальна потреба у проведенні їх ґрунтовного аналізу. Метою статті є дослідження, систематизація та групування теоретичних підходів на основі поглядів вітчизняних, а також зарубіжних науковців щодо сутності поняття «інновація» як економічної категорії.
Відповідно до встановлених цілей наукового дослідження було проведено ґрунтовний аналіз наявних сучасних підходів та дефініцій вчених-економістів щодо розуміння сутності дефініції «інновація» в економічній науці. В рамках даного дослідження, було проаналізовано історичний генезис становлення теорії інновації, узагальнено класифікацію інновацій за різними ознаками. На основі отриманої інформації було сформовано власне бачення сутності поняття «інновація» як економічної категорії. Результати дослідження було представлено графічно.[||]The issue of innovation, innovative development of enterprises is the subject of research of many scientists who consider different aspects of innovation depending on approaches in the interpretation of their essence and development of enterprises on the basis of innovations.
Despite its seeming simplicity, the definition of “innovation” is very capacious and multifaceted. There is no single interpretation of this concept in the economic literature today. Differentiation and a certain contradiction of definitions of the theory of innovation, proposed by different authors, require to raise the problem in the context of the development of the process of development of natural nature. He also updated the issue that scientific research falls under the modern concept of “innovation”.
That is why the paper deals with topical issues of theoretical studies of scientific approaches to the interpretation of the concept of “innovation”. Given the differentiation of scientific approaches, there is an urgent need for a thorough analysis of them.
The purpose of our research is to study, systematize and generalize scientific views on defining the nature and economic essence of innovation as an economic category, formulating the author`s definition of the concept. To achieve the stated goal, the following tasks were set: to analyze the evolution of the students of the theory of innovation, to generalize scientific approaches to determining the essence of the economic category “innovation”.
In accordance with the established goals of scientific research, a thorough analysis of existing modern approaches and definitions of scientists-economists in understanding the essence of the definition of “innovation” in economic science was conducted. In the framework of this study, the historical genesis of the theory of innovation was analyzed, and the classification of innovations on various grounds was generalized.
It has been found that, depending on the subject and object of the research, innovation can be considered as the result or process. In the works of domestic and foreign scientists, the term “innovation” is often defined at the same time as the process of creating and introducing something new and its specific result. It has been pointed out that the implementation of something new or the improvement of an existing one has certain risks - the higher the level of innovation the project has, the higher the level of uncertainty and the risk.
On the basis of the information received, one's own vision of the essence of the concept of “innovation” as an economic category was formed. The results of the study were presented graphically.

Н. В. Василечкоаспірант Національного інституту стратегічних досліджень, м. Київ, УкраїнаТ. Г. Васильцівд. е. н., проф., ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. ДолішньогоНАН України, м. Львів, Україна

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РИЗИКИ ТА ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ВНАСЛІДОК УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОФШОРНИХ ЗОН

N. V. Vasylechkopostgraduate at the National Institute for Strategic Studies, Kyiv, UkraineT. G. VasyltsivInstitute of Regional Researchnamed after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine

ESSENTIAL CHARACTERISTICS, RISKS AND THREATS TO THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE AS A RESULT OF TAX EVASION THROUGH OFFSHORE ZONES

Однією з основних елементів в системі економічної безпеки будь –якої держави сучасного світу є її фінансова безпека, яка завжди перебуває під впливом негативних факторів. Стаття містить дослідження щодо обґрунтування змістовно-теоретичної сутності фінансової безпеки держави що уможливило систематизацію наукових підходів до тлумачення цього поняття. Завдяки здійсненому дослідженню встановлено , що на фінансову безпеку впливає рівень фінансової незалежності держави, ефективність внутрішньої та зовнішньої фінансово‑кредитної політики держави, політико-економічну ситуацію всередині держави, дієвість інституційно-правового базису функціонування фінансової сфери. В статті проаналізовані найбільш критичні і значимі ризики та відокремлені загрози в кожній складовій фінансової безпеки держави, що є наслідками ухилення від сплати податків з використанням офшорних зон.[||]One of the main elements in any country's economic security system is its financial security. The article contains an analysis of the substantive-theoretical nature of financial security of the state and scientific approaches to the interpretation of this concept. Financial security is influenced by the level of financial independence of the state, the effectiveness of the internal and external financial and credit policy of the state, the political and economic situation within the country, the effectiveness of the institutional and legal basis of the functioning of the financial sphere. Thus, financial security is always at risk of the negative impacts, challenges, threats and dangers that have been thoroughly researched and analyzed in the article. The main stages of minimizing threats and ensuring financial security are the following: formalization of threats and national interests in the financial sphere, introduction of a system of static indicators characterizing the level of threats or the level of achievement of interests, monitoring the quantitative characteristics of threats to financial security and its interests; authorization and implementation of measures to minimize threats and ensure financial security. The research of threatens to the financial security of the state has allowed to establish how negative and destabilizing the consequences of tax evasion using offshore zones are. The classic scheme with the involvement of offshore jurisdiction, which is implemented by shipment of goods to an importer at a reduced price in the country, which reduces the import tax and value added tax, while at the same time the official documents for the real-value goods received by an offshore company. The article analyzes the most critical and significant risks and threats in each component of the financial security of the state, which are the consequences of tax evasion using offshore zones. According to the research in the article, it can be concluded that offshore jurisdictions can act as an instrument of legitimate minimization of tax liabilities of economic entities, as well as tax evasion and withdrawal of financial resources under the control of public authorities, which is a real threat to financial security of the state.

А. Ю. Новікасистент кафедри фінансів, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ГРОШОВИХ ПЕРЕКАЗІВ МІГРАНТІВ В УКРАЇНУ

A. Novikassistant of the Department of Finance,National University of “Kyiv-Mohyla Academy”

THE ANALYSIS OF MIGRANTS’ MONEY TRANSFERS DYNAMICS IN UKRAINE

У статті розглядаються позитивні та негативні сторони міграції, відносна важливість грошових переказів працівників як джерела фінансування розвитку України, та обговорюються заходи, які можна вжити для збільшення грошових переказів. На основі статистичних даних проведено аналіз динаміки грошових надходжень мігрантів, внаслідок якого було виявлено, що негативні наслідки посиленої еміграції населення України протягом останніх років нівелюються у порівнянні зі збільшенням грошових переказів емігрантів у короткостроковій перспективі, а також визначено, що їхнє потенційне використання сприятиме економічному зростанню в довгостроковій перспективі за рахунок залучення грошових переказів як інвестицій. На основі проведеного аналізу було визначено, що грошові перекази мігрантів є більш стабільним джерелом фінансових надходжень, ніж прямі іноземні інвестиції, проте мають негативну тенденцію щодо оцінки, тому потребують більш детальної уваги з боку керівних органів держави. У роботі також було надано рекомендації щодо проведення політики регулювання грошових переказів українських емігрантів та шляхи стимулювання населення щодо проведення транзакцій через офіційні канали.[||]The article discusses the pros and cons of migration, the relative importance of employee remittances as a source of financing for Ukraine's development, and measures that can be taken to increase remittances. The negative impact of emigration is very topical for Ukrainian society because of the threat of ‘brain-drain’ which is a particular concern due to the decline in the working population and the loss of production capacity due to the outflow of skilled workers. The trend related to increasing emigration has recently spread to the 18-20 year old population, due to the promotion of study quotas at prestigious foreign universities, which stimulates their desire to stay in the recipient country after graduation. The purpose of the article was to identify the existing problems in the calculation of migrants' cash flows, to outline the prospects for developing economic growth opportunities in Ukraine by removing the shadow remittances of migrants, and to outline the prospects for improving investment decisions. Based on statistical data, an analysis of the dynamics of migrants' cash flows has been made, which revealed that the negative effects of increased emigration of the Ukrainian population over the past years have been offset by an increase in remittances of emigrants in the short term, and determined their potential for economic growth in the long run by attracting money transfers as an investment. Based on the analysis, it was determined that migrants' remittances are a more stable source of financial income than foreign direct investments, but have a negative tendency for valuation, and therefore need more attention from the governing bodies of the state. According to the analysis conducted in the article it is worth to say that promoting international labor mobility can be more valuable and important mean for providing the economic growth and stability by increasing the amount of remittances to developing countries than trying to keep population within the country. Higher levels of international migration can greatly benefit the world economy. The paper also provided recommendations on the policy of regulating remittances of Ukrainian expatriates and ways to encourage the public to conduct transactions through official channels based on the experience of the other countries.

Л. О. Єгуповамагістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. O. YegupovaMaster of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ANALYTICAL PROVISION OF FORMATION AND COMPLIANCE OF HEALTH ESTABLISHMENT

У статті розглянуто методику аналізу доходів і видатків бюджетної установи на основі аналізу виконання кошторису закладу охорони здоров’я. Наведено дані статистичного аналізу динаміки видатків зведеного бюджету України на охорону здоров’я у 2013–2018 роках та окремо динаміки видатків зведеного бюджету України на поліклініки, амбулаторії та швидку допомогу в розрізі функціональної класифікації. Наведено форми фінансової та бюджетної звітності комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча поліклініка №4». Розроблено алгоритм проведення аналізу формування та використання кошторису бюджетної установи, який дозволяє здійснити кількісну та якісну характеристику змін, з’ясувати причини відхилень від планових показників, виявити резерви підвищення ефективності діяльності установи, а отже є дієвим способом контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів.[||]The article deals with the peculiarities of the activity of the budgetary institution; the importance of estimating the implementation of the budget as the main planning-financial, controlling, regulating document of the budget organization is proved. It is noted that in the context of budget deficits, control over their use in institutions and organizations financed by the state budget is relevant. An important role in managing the activities of budgetary institutions is played by a rational organization and methodology of accounting and analysis of the results of budget implementation. The methodology of analysis of revenues and expenditures of the budgetary institution based on the analysis of the implementation of the budget of the health care institution is considered. The data of the statistical analysis of the dynamics of the consolidated budget of Ukraine for health care in the last three years and separately the dynamics of the expenditures of the consolidated budget of Ukraine for clinics, outpatient clinics and ambulance by functional classification are presented. The peculiarities of formation and use of such components of the budget and general fund special budget fund are considered. The forms of financial and budgetary reporting of the municipal non-profit enterprise “City Children's Clinic №4” are presented. An analysis of the structure and dynamics of budgetary institution financing over the last three years has been carried out. The results of the analysis are substantiated by appropriate conclusions. Directions of possible improvement of methodological aspects of analysis of budget institutions' budget execution are also suggested. An algorithm for analyzing the formation and use of the budget institution's budget has been developed, which allows for quantitative and qualitative characterization of changes, to find out the reasons for deviations from the planned indicators, to identify the reserves for improving the efficiency of the institution's activities, and therefore is an effective way of controlling the efficient and rational use of budget funds. Each of the five stages of the proposed algorithm for the study of the formation and execution of the budget organization's budget is present as an independent unit, which requires more detail and elaboration. The results obtained in the individual steps can be economically significant both in themselves and for use as input for further analysis.

О. Ю. Куцоконьмагістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. KutsokonМaster of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

FORMATION OF ACCOUNTING TECHNOLOGY AND ANALYSIS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «витрати» різними науковими діячами. Встановлено, що витрати підприємства – це суттєва категорія, від якої залежить чи буде підприємство функціонувати надалі. У статті розглядаються питання технології формування витрат та їх обліку на підприємстві ресторанного господарства, особливості формування витрат та структура обліку витрат, можливості вдосконалення процесу формування витрат та їх аналіз, що дає можливість підприємству ресторанного господарства посилити конкурентоспроможність, мінімізувати витрати, що забезпечить ефективність господарській діяльності підприємства в цілому. Також надана рекомендована система управління витратами на підприємстві ресторанного господарства, виходячи з цього і подальше управління підприємством.[||]Cost formation and analysis is an integral part of the process of managing production in restaurant establishments. It is important to keep in mind that depending on the process of formation and cost analysis depends on the further functioning of the enterprise, the results of its production and competitiveness in the market.
The peculiarities of the management of a restaurant establishment in modern conditions is characterized by the fact that each enterprise needs to compare income with expenses, make a "strategy" for further actions in the market. In this case, the management of operating expenses is one of the important tools for the effective functioning of the enterprise.
The article analyzes the approaches to defining the concept of "cost" by different scientists. It is established that the cost of the enterprise is a significant category on which the enterprise depends on whether it will continue to function, how the cost of the enterprise affects other indicators of the restaurant business. The classification of costs of operating activities of the restaurant business is given, namely their classification for inventory estimation and determination of financial result, for making management decisions, as well as for planning, control and regulation.
The article deals with issues of technology of cost formation and their accounting at the restaurant enterprise, peculiarities of cost formation and cost accounting structure, possibility of improvement of cost formation process and their analysis, which enables the restaurant enterprise to increase competitiveness, minimize expenses, which will ensure the efficiency of the enterprise's economic activity. in general. It also provides a recommended cost management system for the restaurant business, based on this and further management of the company.
It is determined that the following factors influence the change in the costs of an enterprise's operating activities: external and internal. The dynamics and the forecast of the number of subjects of the restaurant industry in Ukraine are analyzed. During the study, a recommended cost management system for restaurant businesses was created.
As a result, cost management at a restaurant business can be defined as a system of principles and methods for the development and implementation of management decisions.

Т. А. Пенделямагістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ССТ «БЕРЕСТОК»

T. A. Pendeliaa magister of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

THE METHODICAL ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE LABOR PAYMENT FUND ON THE BASIS OF THE EARNING OF THE EARNINGS

У статті досліджено теоретичну сутність поняття «заробітна плата», висвітлено проблему організації фонду оплати праці на основі аналізу заробітної плати ССТ «Бересток». Визначено основні аспекти вдосконалення організації оплати праці та обґрунтовано можливі кроки, щодо вирішення проблем організації заробітної плати, як на обраному підприємстві, так і в цілому. Розглянуто рівень заробітної плати в Україні. Особлива увага спрямована на основні проблеми, що впливають на рівень заробітної плати. Проаналізовано динаміку заробітної плати за останні роки і зроблено висновки. Висвітлено актуальні на сьогоднішній день проблеми сучасного стану заробітної плати в Україні. Виділені причини низької заробітної плати в Україні. Визначені шляхи вирішення проблем заробітної плати на підприємстві.[||]The theoretical essence of the concept of "wages" is investigated in the article, the problem of the organization of the payroll fund is analyzed on the basis of the salary analysis of the FSC "Berestok". The basic aspects of the improvement of the organization of remuneration are identified and the possible steps to solve the problems of the organization of wages are substantiated, both at the chosen enterprise and in general. The level of wages in Ukraine is considered. Particular attention is paid to the main problems affecting wages. The dynamics of wages in recent years is analyzed and conclusions are drawn. The current problems of the current state of wages in Ukraine are highlighted. Highlighted reasons for low wages in Ukraine. The ways of solving the problems of wages at the enterprise are determined.
A large value is spared to the question, related to the salary, because a salary is very important both for workers and for employers and state. Aspects of organization and remuneration of labour are the basis of socially-labour relations of the hired workers, employers and the state, influencing the efficiency of personnel management.
Normative documents for charge and withholding of salary and primary documents for organization of audit of remuneration of labour are determined. Basis of effective activity of any enterprise or organization is stable and clearly debugged system of accounts and control.
The current and actual problems of wages in the Ukraine are considered in the article. There’re identified the causes of the low wages in the Ukraine. The ways of solving the problems of wages in our state are determined.
The role and importance of wages in the public and socio-economic development and the necessity to improve accounting as the basic information system that provides for the formation of information resources in order to manage the system of remuneration. The ways of improvement of payroll, developed a list of indicators of accounting work and pay, adapted to the needs of analytical and synthetic accounting and reporting of the work proposed order of development time and attendance numbers for employees and proved its need to improve accounting analyticity and raising control.

А. О. Череповамагістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ОБЛІК ДОХОДІВ МЕДИЧНИХ ЦЕНТРІВ В УМОВАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗУ

A. О. CherepovaMaster of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

ACCOUNTING OF MEDICAL CENTER INCOME IN THE CONDITIONS OF PROVIDING MANAGEMENT AND ANALYSIS NEEDS

Розглянуто питання видів доходів медичних центрів, удосконалено структуру доходів основної медичної діяльності та надано рекомендації щодо їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку. Вирішено ряд питань, що виникають у первинному, синтетичному та аналітичному обліку доходів від реалізації продукції. Для вирішення завдань щодо обліку доходів від реалізації та забезпечення управління ними застосовано такі методи: порівняння, конкретизації, абстрагування, аналізу даних бухгалтерських рахунків, спостереження, вибірки. пропонуємо застосовувати інтегрований підхід до робочого плану рахунків обліку, шляхом відкриття аналітичних рахунків з урахуванням особливостей діяльності медичних центрів та виділених нами класифікаційних ознак. Запропоновані напрями удосконалення обліку доходів від надання послуг підприємств сфери медичного обслуговування забезпечать системність до визначення та відображення належної інформації щодо діяльності відповідного центру у розрізі наданих послуг, що буде основою для прийняття ефективних управлінських рішень.[||]The types of income of medical centers are considered, the structure of the income of the main medical activity is improved, and the recommendations on their reflection on the accounts of accounting are given. It is determined that in accounting the methodological basis for generating income information is the Accounting Standard (Standard) 15 “Revenue”, N (c) BO No. 1 “General Financial Reporting Requirements” and IAS 18 “Revenue”. The conditions under which the result of accounting operations can be reliably estimated in accordance with national accounting standards are given, namely the amount of revenue can be reliably estimated; there is a likelihood that the economic benefits associated with the operation will accrue to the company; the degree of completion of the transaction as of the reporting date can be reliably determined; the costs incurred in carrying out the transaction and the costs required to complete it can be determined reliably. A number of issues that arise in the primary, synthetic and analytical accounting of sales revenues are solved. It is noted that an important element of accounting policies of service companies that affect the formation of financial results is the element of income recognition. The conditions under which the result of a service transaction can be estimated reliably are identified. The following methods have been used to solve the problems of accounting of realization proceeds and to ensure their management: comparison, specification, abstraction, analysis of accounting account data, observation, sampling. We propose to apply an integrated approach to the work plan of accounting accounts, by opening analytical accounts taking into account the peculiarities of the activities of medical centers and the distinguished classification features. It is proved that it is advisable to keep records of income by place of origin (revenue centers), as certain centers of responsibility may provide services separately the services provided, which will be the basis for making effective management decisions.

Д. І. Шипенкомагістр Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

D. I. ShipenkoMaster of Kharkov Trade and Economic Institute of KNTEU

FINANCIAL SUSTAINABILITY ANALYSIS AS A COMPONENT OF AN ACCOUNTING AND ANALYTICAL ENTERPRISE SYSTEM

У статті проаналізовано зміст категорії «інформаційне забезпечення», сформовано систему інформаційного забезпечення управління фінансово-майновим станом підприємства, схарактеризовано чинники, які вливають на рівень інформаційного забезпечення, подано етапи формування та вимоги до фінансової інформації. Дослідження інформаційного забезпечення для потреб систем и управлінської діяльності дозволило виокремити сутнісних характеристик, які у взаємозв’язку визначають його змістовне наповнення для підвищення рівня інформованості. Побудовано концептуальну модель інформаційного забезпечення на мікрорівні з виокремленням основних її складових – мети, об’єкт, предмет, функцій і завдань, а також принципів побудови взаємозв’язків як в межах обліково-аналітичного забезпечення так і на рівні системи управління, з використанням адаптованих елементів, які сприяють обґрунтуванню методичних аспектів за відповідними напрямами обліково-аналітичного забезпечення.[||]The content of the category "information support" is analyzed in the article, the system of information support of financial and property management of the enterprise is formed, the factors influencing the level of information support are characterized, the stages of formation and requirements for financial information are presented. The study of information support for the needs of systems and management activities allowed us to distinguish the essential characteristics that in turn determine its meaningful content for raising the level of awareness. Summarizing the views of scientists made it possible to determine the place of elements of information support in the framework of the financial and property management system of the enterprise. Accordingly, elements of the information system provided are accounting and analysis, which interact through information flows, forming a powerful database for decision making and control. Given these components of the system, it is necessary to identify and characterize the factors that affect the level of information support, namely external (circle of external users; the level of disclosure to meet the information needs of external users) and internal (enterprise size and scope; structure of management apparatus ; information needs of users; qualification level of employees of accounting and analytical units; level of detail and generalization of information; Amount of providing information). A conceptual model of information support at the micro level with the main components of it - purpose, object, object, functions and tasks, as well as principles of building relationships both within accounting and analytical support and at the level of the management system, using adapted elements , which contribute to the substantiation of methodological aspects in the relevant areas of accounting and analytical support. The system performs information, accounting, analytical and control functions and their corresponding tasks, which provide information support in making management decisions; analysis and evaluation of the financial stability of the enterprise as a whole and in various analytical sections; planning and control of efficiency of activity of the enterprise; substantiation of priority directions of its development.

А. А. Машевськаасистент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Anzhelika Mashevskaassistant of the department of accountingVinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL BACKGROUND OF THE ORGANIZATION OF THE PAYMENT OF LABOR SUBJECTS

У статті проведено дослідження і встановлено, що заробітна плата як елемент ринку праці є ціною робочої сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, робіт (послуг) на окремому підприємстві, зображено структуру виплат працівника. Опрацьовано перелік форм первинної облікової документації зі статистики праці, які використовуються в управлінні сільськогосподарських підприємств, розглянуто особливості обліку організації оплати праці та її основні елементи. Представлено вимоги до формування організації обліку оплати праці, які визначають завдання, систему показників, документації й системи рахунків, на яких нагромаджується відповідна інформація.
Також у статті зазначається, що організація оплати праці являється складним процесом обліку, оскільки тут поєднуються трудові відносини працівників, роботодавців та держави.
І саме поліпшення і поєднання ринкового та не ринкового процесу організації оплати праці є першочерговим завданням роботодавців та держави.[||]Wages are a constituent component of the mechanism of the functioning of the labor market and one of the main factors governing its development in professional, regional and sectoral aspects. The standard of living of all workers and their families depends largely on the level of remuneration and the mechanism of payment. After all, wages are a major component of household income, the basis of workers' livelihoods, and hence the most powerful incentive to increase productivity.
The relevance of the topic today is that payments are made between the company and its employees, most of which are related to pay. Like any other business transaction, these calculations should be reflected in accounting.
The main source of employee income is and will continue to be wages. Wage as an economic category is considered one of the most difficult because of certain economic features that I try to consider. With the right organization, wages provide a direct and direct correlation of income with the amount and quality of labor expended. It is with its help that the qualification of the employee, the complexity of the work performed by him, the amount and quantity of material goods produced, services rendered are evaluated. That is, wage indicators give a general idea of the internal activity of agricultural enterprises and serve as a means of controlling the measure of labor. Remuneration is the basis of social and labor relations of different categories of persons: workers, employers and the state, which fills social funds with taxes and payments, the basis for which are the payments to employees.
As an element of the cost of production, wages should be determined by the share in the value created by the enterprise. During the formation of the wage share, it is necessary to prevent the compensation of excess labor costs, to ensure its increase only in connection with the increase in the quantity of output, more efficient use of resources, and the increase of labor productivity.
The agricultural production process requires a series of consistent business operations that are documented for further analytical and synthetic accounting. The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" specifies that the basis for accounting for business transactions is the primary documents drawn up as a result of such operations.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"