Українською | English

BACKMAIN

Contents № 11, 2017

Л. І. Гальківд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту організацій, НУ «Львівська політехніка, м. ЛьвівО. З. Сорочакк. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, НУ «Львівська політехніка, м. Львів

СТАТИСТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ СФЕРИ

L. I. НalkivSc.D. in Economics, Professor, Professor of Management of Organizations Department, National University ‘Lviv Polytechnic’, LvivO. Z. SorochakPh.D. in Engineering, Associate Professor, Associate Professor of Management of Organizations Department, National University ‘Lviv Polytechnic’, Lviv

STATISTICAL TYPOLOGY AND ANALYSIS OF THE ACTIVITIES ESTABLISHMENTS OF SANATORIUM-AND-HEALTH-RESORT SECTOR

У статті розкрито соціальне та економічне значення санаторно-курортної сфери. Проаналізовано підходи науковців до розуміння та класифікації санаторно-курортних і оздоровчих підприємств. Досліджено означення суб’єктів санаторно-курортної діяльності у чинних нормативно-правових актах та Національних стандартах України. Охарактеризовано типології санаторно-курортних і оздоровчих закладів, які використовуються у публікаціях Державної служби статистики України. Здійснено кореляційно- регресійний аналіз доходів вітчизняних санаторно-курортних і оздоровчих закладів за 2016 рік у розрізі регіонів України. Здійснено кластерний аналіз розвитку регіональних ринків послуг санаторно-курортних і оздоровчих закладів. Виділено чинники активування розвитку санаторно-курортної справи. Досліджено динаміку кількості та місткості закладів санаторно-курортної сфери за 2005-2016 роки. Визначено основні проблеми діяльності закладів санаторно-курортної сфери.
 
There has been revealed in the article a social and economic significance of sanatorium-and-health-resort sector. There have been analyzed the scientists’ approaches to understanding and classification of sanatorium-and-health-resort and health-improvement establishments. There has been studied the attribution of sanatorium-and-health-resort business entities to the applicable regulatory acts and National standards of Ukraine. There have been characterized the typologies of sanatorium-and-health-resort and health-improvement establishments, used in publications of State Statistics Service of Ukraine. There has been performed the correlation and regression analysis of profit of the national sanatorium-and-health-resort and health-improvement establishments within the year 2016 in terms of the regions of Ukraine. There has been carried out the cluster analysis of the regional sanatorium-and-health-resort and health-improvement establishment services markets development. There have been distinguished the factors for the sanatorium-and-health-resort business development activation. There has been studied the dynamics of quantity and capacity of sanatorium-and-health-resort sector establishments within the years 2005-2016. There have been distinguished the main problems of sanatorium-and-health-resort sector establishments activity.

І. К. Чукаєвад. е. н., ст. н. с., головний науковий співробітник відділу виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ У ВУГЛЕВОДНЕВОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

I. K. Chukaevad. e. n., st. n. s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», Kyiv

BENEFITS AND RISKS OF OUTSOURCING TO THE UKRAINIAN HYDROCARBON SECTOR

У статті проаналізовано досвід провідних західних країн з використання аутсорсингу у вуглеводневому секторі. Показано переваги та ризики, надано рекомендації щодо застосування аутсорсингової моделі  у нафтовидобувному секторі, з урахуванням сучасних економічних умов діяльності вуглеводневого сектору України.
 
The article analyzes the experience of leading Western countries in using outsourcing in the hydrocarbon sector. The advantages and risks are presented, recommendations on the use of an outsourcing model in the oil sector are given, taking into account the current economic conditions of the hydrocarbon sector of Ukraine.

Н. Ю. Рековад. е. н., професор, Донбаська державна машинобудівна академія, м. КраматорськО. О. Позняковак. е. н., Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

N. Y. RekovaDoctor of Economics, ProfessorO. O. PoznyakovaCandidate of Economics, Donbas State Engineering Academy

MODERNIZATION OF THE STATE FINANCIAL POLICY SYSTEM

Однією з функцій держави, що забезпечують успішне соціально-економічне та політичне розвиток країни, є розробка, прийняття, реалізація та вдосконалення законодавчих актів, що формують інституціональні основи за господарства; підтримка макроекономічної та соціально-політичної стабільності, ефективне регулювання та промислова політика; фінансування основних соціальних послуг, підтримка слабо захищених груп населення; регулювання інтеграції в світовій економіці з урахуванням захисту національних інтересів. За останні роки внутрішня структура кожного з компонентів фінансової системи зазнала істотних змін, пов'язаних з розвитком ринкових відносин, бюджетного федералізму та децентралізації бюджетної системи, демократизації всіх процесів, що відбуваються в суспільстві. Так, істотно розширено зміст державних фінансів.
 
The main functions of the state, which ensure the country's successful socio-economic and political development, are: development, adoption, implementation and perfection of legislative acts forming the institutional foundations of a market economy; maintenance of macroeconomic and socio-political stability, effective regulation and industrial policy; financing of basic social services, support for vulnerable groups of the population; regulation of integration into the world economy taking into account the protection of national interests; implementation of measures on environmental protection. In recent years, the internal structure of each component of the financial system has undergone significant changes associated with the development of market relations, fiscal federalism and the decentralization of the budget system, democratization of all processes taking place in society. Thus, the content of public finances is substantially expanded.

С. В. Петрухазаступник директора, Інститут післядипломної освіти, ДННУ “Академія фінансового управління”

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ НА СВІТОВИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ РИНКАХ

S. PetrukhaDeputy Director of the Institute of Postgraduate Education SESE “The Academy of Financial Management”

THE COMPARATIVE STUDY OF AGRARIAN SECTOR REGULATION UNDER THE CONDITIONS OF ESCALATING COMPETITION ON THE WORLD FOOD MARKETS

Стаття присвячена дослідженню ефективності регуляторного середовища в агарному секторі економіки Україні в порівнянні з країнами-торгівельними партнерами та конкурентами на світовому продовольчому ринку на базі визнаного останнім часом у міжнародному науковому та регуляторно-інституціональному середовищі, рейтингу Світового Банку «Сприяння розвитку бізнесу в сільському господарстві», як емпіричного базису пошуку стратегічних напрямів поступального зближення існуючих регуляторних підходів з кращими світовими практиками (взірцями) з акцентом на групі країн з якими України має «нові» торгівельні стосунки або програмовано долає визначені торгівельні бар’єри, зокрема в частині імплементації HACCP. Для нормативного забезпечення розвитку управляючої інституціональної системи регуляторного середовища в аграрному секторі економіки еволюційно вивчено і запропоновано введення в науковий обіг «регуляторного такту» як елементу ідентифікації «зламу» регуляторної системи, а також декомпозиції її нового «вигляду».
 
The article gives an insight into research of Ukraine’s agriculture sector regulation efficiency compared to trading partner countries and competitors in the global food market based on the World Bank’s Enabling the Business of Agriculture rankings, which present indicators recognised within international scientific community, and regulatory and institutional frameworks, as an empirical basis for the search of strategic strands for gradual convergence of the existing regulatory approaches with global best practices. The focus is placed on a group of countries with whom Ukraine has established “new” trading relationships or is consistently overcoming the identified trade barriers, in particular those relating to the HACCP implementation. To foster the development of the institutional governance system within the agricultural sector’s regulatory framework, it is proposed that the term “regulatory tactfulness” is coined as an element that identifies the “dismantlement” of the regulatory system and decomposition of its new “look”.

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технологій та дизайнуН. Д. Лакомовамагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

M. P. DenisenkoDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Business Economics Kiev National University of Technology and DesignN. D. LakomovaMaster, Kiev National University of Technology and Design

IMPROVEMENT AND IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE BANKING SERVICES BY THE EXAMPLE PJSC CB "PRIVATBANK"

Досліджено досвід ПАТ КБ «Приватбанк» у впровадженні інноваційних банківських продуктів та встановлено його місце серед інших банківських установ. Запропоновано шляхи модернізації вже існуючих систем обслуговування клієнтів в ПАТ КБ «Приватбанк» щодо таких банківських продуктів, як: пластикові картки; мобільний банкінг; обслуговування через банкомати; термінали самообслуговування; Інтернет-банкінг. Подано пропозиції щодо запровадження смарт-карток та систем інформування і допомоги клієнтам, зазначено переваги та недоліки щодо їх використання ПАТ КБ «Приватбанк».
 
The experience of PJSC CB "PrivatBank" in introducing innovative banking products was investigated and its place among other banking institutions was established. The ways of modernization of existing customer service systems in PJSC KB "Privatbank" are offered for such banking products as: plastic cards; mobile banking; service through ATMs; self-service terminals; Internet Banking. The proposals on the introduction of smart-cards and information and assistance systems for clients are presented, advantages and disadvantages of using PJSC CB «Privatbank» are indicated.

Л. В. Фроловад. е. н., професор, зав.кафедри підприємництва і торгівлі, академік Академії економічних наук, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаК. А. Бугенкомагістрантка кафедри економіки підприємства, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

L. V. FrolovaDoctor of Economics, Professor of Economics of Enterprise, Academician of Academy of economic sciences, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. A. BuhenkoMagistrate Department of Enterprise of Economics, Odessa National Polytechnic University, Odessa

STRENGTHENING OF ECONOMIC SECURITY IS ON ENTERPRISE

У статті розглянуто суть поняття економічної безпеки та її ризиків. На основі виявлених загроз запропоновано пріоритетні заходи щодо зміцнення економічної безпеки.
 
Essence of concept of economic security and her risks is considered in the article. On the basis of the educed threats priority events offer in relation to strengthening of economic security.

І. Я. Антоненкод. е. н., професор, професор кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій, м. КиївЮ. М. Котюхмагістрант кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій м. Київ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Y. AntonenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of Tourism and Hotel Business National University of Food Technologies, KyivY. M. Kotiukhmaster of Department of Tourism and hotel business, National University of Food Technologies, Kyiv

HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF CHERNIHIV REGION: STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

У статті обґрунтовані теоретико-методичні та прикладні засади формування історико-культурного потенціалу Чернігівської області та розроблені практичні рекомендації щодо його розвитку для забезпечення оптимального і збалансованого функціонування.
Розкрито зміст історико-культурного потенціалу у складі рекреаційно-туристичних ресурсів Чернігівської області, визначені тенденції виникнення нових видів туризму, що поєднуються з історико-культурним надбанням регіону.
Для аналізу та перспектив розвитку історико-культурного потенціалу Чернігівської області проведено SWOT-аналіз, який є одним з універсальних інструментів аналізу ситуації в галузі, і його можна ефективно використовувати для розробки стратегії розвитку туристичної сфери регіону. За результатами проведеного SWOT-аналізу виявлено особливості становлення туристичного потенціалу Чернігівської області на ринку послуг України, визначені головні чинники зростання привабливості туристичного потенціалу регіону, запропоновано заходи щодо підвищення історико-культурного туристичного іміджу, формування на території області конкурентної туристичної галузі, щоб стати провідним туристичним центром країни та Європи.
 
The article substantiates theoretical, methodical and applied principles of formation of historical and cultural potential of Chernihiv region and made practical recommendations for its development in order to ensure optimal and balanced functioning.
Disclosed the content of historical and cultural potential in the recreational and tourist resources of the Chernihiv region, determined the tendencies of emergence of new types of tourism, which are combined with the historical and cultural property of the region.
For analysis and prospects of development of historical and cultural potential of Chernihiv region, has been carried out SWOT-analysis, which is one of the universal tools for analyzing the situation in the industry, and can be effectively used to creation a strategy for the development of the tourism sector in the region. According to the results of the SWOT - analysis was featured to the development of tourist potential of Chernihiv region on the market of services of Ukraine, identified the main factors of the growth of the attractiveness of the tourist potential of the region, proposed measures to enhance the historical and cultural tourist image, formation in the territory of the competitive tourism industry in order to become the leading tourist center of the country and Europe.

В. П. Мартиненкод. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»Н. В. Легезастудент магістратури факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. MartynenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Economics and Business NTU "KPI them. Igor Sikorsky"N. V. LegezaStudent FMM, NTUU \"KPI them. Igor Sikorsky\"

MAIN APPROACHES TO MANAGEMENT BY PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

В науковій статті проаналізовано дослідження вітчизняних та іноземних науковців на тему управління виробничим потенціалом підприємства та розглянуто основні підходи до його управління. В роботі представлено наступні підходи: системний, ситуаційний, процесний, комплексний  та наведена змістовна характеристика вищезазначених підходів. Визначено основні методи та інструменти, що застосовуються в рамках наведених підходів в процесі управління виробничим потенціалом підприємства. Дослідження показало, що найефективнішим є системний підхід використання даного підходу дозволить підприємствам успішно функціонувати в ринковому середовищі, досягти високої результативності, а, відповідно, конкурентоспроможності за рахунок реалізації послідовних дій, які здійснюються під час управління. Варто зазначити що результати даного дослідження можуть бути використанні для поглиблення знань що стосуються саме управління виробничим потенціалом підприємства.
 
The scientific article analyzes the research of domestic and foreign scientists on the management of the production potential of the enterprise and considers the main approaches to its management. The following approaches are presented in the work: systemic, situational, process, complex and resulted content characteristic of the above-mentioned approaches. The basic methods and tools used in the framework of the mentioned approaches in the process of management of the production potential of the enterprise are determined. The research has shown that the most effective approach is to systematically use this approach, allowing companies to successfully operate in a market environment, achieve high performance, and, accordingly, competitiveness through the implementation of consistent actions that are carried out during management. It is worth noting that the results of this study can be used to deepen knowledge concerning the management of the production potential of the enterprise.

Н. В. Резниковадоктор экономических наук, доцент, профессор кафедры мирового хозяйства и международных экономических отношений Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса ШевченкаО. А. Иващенкокандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности Национальной академии статистики, учета и аудита

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО БИПОЛЯРНОГО ВАЛЮТНОГО ПРОСТРАНСТВА

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD (Econ.), Head of the Department of Management of Foreign Trade Activities of The National Academy of Statistics, Accounting and Audit

REGIONAL CHARACTERISTICS OF THE NATIONAL CURRENCY SYSTEMS TRANSFORMATION UNDER THE GLOBAL BIPOLAR MONETARY ENVIRONMENT

В статье обобщены вызовы, возникающие перед биполярной международной валютной системой. Определены риски стабильности для избранных для анализа национальных валютных систем, в том числе на региональном уровне. Высказаны прогнозы сценариев трансформации мировой валютной системы и поставлены под сомнение перспективы построения мультиполярного мирового валютного пространства. Сравнивается роль доллара и евро в мировой валютной системе, и оцениваются перспективы интернационализации юаня.
 
The study focuses on the analysis of the development of the world currency system, which reflects the main stages in the evolution of national economies and the global economy as a whole. Substantiates the discrepancy of the principles of the functioning of the global monetary system to the modern needs of maintenance of international economic relations. Analyzes the objective necessity to change the existing order, the principles of interaction within the system to its harmonization with other elements of global relations.

В. В. Гончард. е. н, доцент, завідувач кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»Л. М. Філіпішинак. е. н., доцент кафедри економіки та організації виробництва, ППІ НУК імені адмірала Макарова

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В НАПРЯМУ СЕСТЕЙНОГО РОЗВИТКУ

Victoriya V.Goncharhead of Marketing and Business - Administration Department, Doctor of Economic Sciences, Pryazovskyi State Technical University (PSTU), Mariupol, UkraineLiliya M. FilipishynaPhD, Associate Professor Pervomaisk Branch of the National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

MODEL OF MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті здійснено аналіз стану України в контексті сестейного розвитку за напрямами: нормативно-правова база, наукові розробки, діяльність громадських екологічних організацій, освіта. Доведено, що екологiчна та економiчна пiдcиcтеми в cиcтемi сестейного pозвитку мають бiльший cтупiнь pозpобленоcтi, взаємодiї та pеалiзацiї на pегiональному piвнi, нiж екологiчна та cоцiальна. Запропонована модель сестейного економічного розвитку, яка визначає цілісну систему стратегічних та операційних цілей переходу до інтегрованого економічного, соціального та екологічного розвитку. Використання запропонованої моделі дає змогу керівництву підприємств обрати інституційні засади впровадження стратегії, напрями взаємодії з партнерами на міжгалузевому та міжсекторальному рівні, основні рушійні сили та інструменти її реалізації. Ключовими показниками сталого економічного розвитку є стабілізація соціальної підсистеми, а саме вiдтвоpення наcелення, тpивалicть життя, здоpов’я, оcвiта, iнтелектуальний та тpудовий потенцiал, cоцiальний та людcький капiтал, якi забезпечують pозшиpення можливоcтей вибоpу.
 
The article analyzes the state of Ukraine in the context of sustainable economy development in the following areas: regulatory framework, scientific developments, activities of public environmental organizations, education. It is proved that the ecological and economic systems in the system of senile development have a higher degree of development, interaction and implementation in the regional market than the ecological and social. The proposed model of sustainable economy development, defines an integrated system of strategic and operational goals for the transition to integrated economic, social and environmental development. Using the proposed model allows enterprise management to choose the institutional framework for implementing the strategy, the areas of interaction with partners at the intersectoral and intersectoral level, the main driving forces and tools for its implementation. Key indicators of soy development are the stabilization of the social subsystem, namely the level of fertility, life expectancy, health, education, intellectual and labor potential, social and human capital, which provide an expansion of choice.

Л. В. Батченкод. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, УкраїнаЛ. О. Гончарвикладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

АКТУАЛІЗАЦІЯ СТРЕС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

Liudmila BatchenkoD.Sc. (Economics), Professor, Professor of hotel and restaurant business chair of, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, UkraineLiliia Honcharthe teacher of hotel and restaurant business chair of, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv, Ukraine

ACTUALITY OF STRESS MANAGEMENT IN THE PROCESS OF ORGANIZATIONAL CHANGE

Стаття присвячена дослідженню особливостей актуалізації стрес-менеджменту в процесі організаційних змін, з’ясуванню сутності ключових понять; визначенню форм професійного стресу; виокремленню стадій стресової реакції організму людини та з’ясуванню впливу організаційних змін на виникнення професійного стресу.
 
The article is devoted to research of features of updating of stress management in the process of organizational changes, clarification of the essence of key concepts; determining the forms of professional stress; the identification of the stages of the stress response of the human body and the clarification of the impact of organizational changes on the emergence of professional stress.
 
Статья посвящена исследованию особенностей актуализации стресс-менеджмента в процессе организационных изменений, выяснению сущности ключевых понятий; определению форм профессионального стресса; выделению стадий стрессовой реакции организма человека и выяснению влияния организационных изменений на возникновение профессионального стресса.

Ю. О. Раделицькийк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Yuriy RadelytskyyAssociate Professor Ivan Franko National University of Lviv, PhD (Economics)

DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF TAX MECHANISMS OF FILLING LOCAL BUDGETS OF UKRAINE IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION PROCESSES

В роботі досліджено особливості формування податкових механізмів наповнення місцевих бюджетів України, сформовані в результаті реформи місцевого самоврядування. Визначено основні аспекти справляння та зарахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, акцизного податку з реалізації підакцизних товарів та майнових податків. Запропоновано напрямки оптимізації основних джерел податкових надходжень до місцевих бюджетів.
 
The article contains researches of peculiarities of formation of tax mechanisms for filling local budgets of Ukraine, which are formed as a result of the reform of local self-government. Basic aspects of collection and transfer of personal income tax, excise tax on the sale of excisable goods and property taxes to local budgets are determined. Directions of optimization of the main sources of tax revenues to local budgets are proposed.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент кафедри Фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяЄ. В. Бованмагістрант кафедри фінансів банківської справи та страхування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2012-2016РР.

N. G. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit Zaporizhzhya National Technical University, The city of ZaporozhyeE. V. BovanMaster of the Department of Finance Banking and credit Zaporizhzhya National Technical University, The city of Zaporozhye

STATISTICAL ANALYSIS OF THE USE OF FUEL ENERGY RESOURCES OF THE ZAPORIZHYA REGION

Розглянуто застосування методів статистики у теорії та практиці використання основних паливно - енергетичних ресурсів на підприємствах та в організаціях Запорізької області  за 2012-2016 роки.
 
The application of statistical methods in the theory and practice of using the main fuel and energy resources at enterprises and organizations of Zaporizhzhya oblast for 2012-2016 years.

М. Ю. Чікк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ З ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ

M. Yu. ChikPhD, Associate Professor of the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic University

ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS WITH A SPECIAL STATUS

Проведено детальний аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця гудвілу як нематеріального активу із особливим статусом в системі бухгалтерського обліку підприємств. Охарактеризовано особливе місце гудвілу у ринковій ціні сучасних компаній американського та європейського ринків. Наведено характеристику дефініції «гудвіл» згідно вітчизняного і зарубіжного законодавства. Досліджено основні проблеми, з якими стикається покупець при придбанні бізнесу (підприємства). За результатами проведеного дослідження встановлено як вирішується проблема оцінки та обліку гудвілу в різних країнах. Визначено послідовність розрахунку ділової репутації згідно норм Міжнародних стандартів фінансової звітності. Зазначено основні відмінності позивного і негативного гудвілу. Обґрунтовано три основні підходи до визначення вартості гудвілу, які утворились на міжнародному рівні.
 
A detailed analysis of the researchers’ approaches to justifying the role and place of goodwill as a non-material asset with a special status in the enterprise accounting system has been carried out. The special place of goodwill at the market price of modern companies of the American and European markets is described. The characteristics of the definition of “goodwill” in accordance with national and foreign legislation are given. The main problems faced by the buyer when acquiring a business (enterprise) are investigated. According to the results of the study, the problem of estimating and recording goodwill in different countries was determined. The sequence of business reputation calculation according to the norms of International Financial Reporting Standards has been determined. The basic differences of positive and negative goodwill are indicated. Three basic approaches to determining the value of goodwill that have been formed on the international level have been substantiated.

О. П. Савичк. е. н., доцент кафедри маркетингу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Oleksandr P. Savychcandidate for economic sciences, docent of marketing chair at Kyiv National Economic University after Vadim Hetman, Kyiv

MODERN APPROACHES TO THE MARKETING MANAGEMENT SYSTEMS OF ENTERPRISES

У статті досліджені основні підходи щодо побудови системи маркетингового управління підприємствами. Визначено, що управління маркетингом спрямоване перш за все на управління попитом, тобто управління стосунками із споживачами. На думку автора, управління маркетинговою діяльністю підприємств слід розглядати як підсистему управління підприємством, де система розуміється як сукупність взаємозв’язків складових елементів і дій (actions) в процесі маркетингової діяльності підприємства. Системний підхід до маркетингової діяльності підприємства просто необхідно застосовувати з метою ефективного функціонування компаній на ринку. Автором визначив управління маркетинговою діяльністю на підприємстві як систему різних видів діяльності, що являють широкий комплекс заходів стратегічного й тактичного характеру, пов'язаних між собою і спрямованих на ефективне здійснення ринкової діяльності підприємства та досягнення його основної мети – задоволення потреб споживачів товарів і послуг і отримання на цій основі найбільшого прибутку.
 
The main approaches to marketing management system installation on enterprise have been studied at the article. It has been defined that marketing management has directed, first of all, at demand management that means relationship management with customers. As for author opinion, marketing management has to be viewed as subsystem of general management on the enterprise where system means as a number of relations between elements and actions during marketing management. System approach to marketing activity within a company is needed to use with the aim of efficient functioning of an enterprise on the market. The author has defined the category of “marketing management” as a system of different types of activities of a company, which includes wide number of strategic and tactic activities and connected each with other as well as directed at efficient market activity of an enterprise and reaching main goals – satisfaction of customers` needs and getting highest profits.

Ю. М. Гальчинськак. е. н, доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївЮ. О. Поспєєваслухач магістратури кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ЧАСТКИ ПАТ «КИЇВХЛІБ» НА РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Julia GalchynskaPh.D., Associate Professor Department of Marketing and International Trade National University of Life and Environmental Sciences of UkraineJulia PospeevaMasters student Department of Marketing and International Trade National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

MARKETING RESEARCH COMPETITIVE SHARE PAT «KYIVHLIB» AT THE MARKET BAKERY PRODUCTS IN UKRAINE

У статті досліджено фірмовий стиль підприємства ПАТ «Київхліб» та конкурентів, роглянуто частки ринку виробників хліба по Україні в цілому так і в місті Києві. Ринок хліба та хлібобулочних виробів є одним з найважливіших секторів економіки, який має великий потенціал та забезпечує населення життєво необхідною продукцією, що у свою чергу гарантує державі соціальну стабільність. При цьому в останні роки на ринку спостерігається різке скорочення собівартості продукції та обсягів виробництва. Частково негативні тенденції на ринку хліба та хлібобулочних виробів зумовлені складною фінансовою ситуацією на світовому та вітчизняному ринку, та, як наслідок, скороченням попиту населення. Слід звернути увагу на те, що хлібопекарські підприємства функціонують в умовах жорсткого державного регулювання, що є суттєвим чинником при формуванні систем ефективної діяльності. Також розглянуто та оцінено конкурентне середовище ПАТ «Київхліб».
 
The article notes that brandname style of enterprise is investigational PAT «Kyivhlib» and researched competitors, market of producers of bread shares on Ukraine on the whole so in city Kyiv. A market of bread and bakery product is one of major sectors of economy, that has large potential and provides a population vitally by necessary products that in turn avouches for the state social stability. Thus in recent year there is sharp reduction of unit and production volumes cost at the market. Partly negative tendencies at the market of bread and bakery product are predefined by a difficult financial situation in the world and home market, and, as a result, by reduction of demand of population. It follows to pay attention to that bakery product enterprises function in the conditions of hard government control that is a substantial factor at forming of the systems of effective activity. A competition environment is also considered and appraised PAT «Kyivhlib».

А. В. Гречкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва , КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. КиївО. М. Мельніковастудентка, кафедра економіки і підприємництва, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОШУК РЕЗЕРВІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ

Alla GrechkoPHD of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, KyivOleksandra MelnikovaStudent of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

RESEARCH OF FACTORS INFLUENCING THE PROFITABILITY OF THE ENTERPRISE AND SEARCH OF RESERVES FOR INCREASING INCOME

У статті розглянуто сутність понять “прибуток” та “прибутковість”. Автором наведена класифікація прибутку, визначенні його основні функції, систематизовано внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на прибутковість підприємства, а також розглянуті резерви збільшення прибутку. Визначено, що для підвищення прибутковості діяльності підприємства, треба шукати не використані можливості, а саме резерви збільшення прибутку, серед яких основними можуть бути: підвищення обсягів випуску та реалізації продукції; зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції; покращення якості продукції. Доведено, що такі резерви можна знайти на стадіях планування виробництва, безпосередньо на виробничому етапі та етапі реалізації продукції. Визначення поняття резерву підвищення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розробки заходів по його мобілізації. Наведений ряд рекомендацій по знаходженню резервів збільшення прибутку підприємства у ринкових умовах, зокрема: підвищення продуктивності праці, дотримання найсуворішого режиму економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяльності підприємства, вдосконалення норм та нормативів, більш повне використання вторинних ресурсів та попутних продуктів, застосування правильної тактики при встановленні цін.
 
The article considers the essence of the concepts of "profit" and "profitability". The author describes the classification of profits, the definition of its main functions, systematized internal and external factors that affect the profitability of the enterprise, as well as considered the reserves of increase in profits. It is determined that in order to increase the profitability of the enterprise, it is necessary to look for unused opportunities, namely reserves for increasing profits, among which the main ones may be: an increase in the volume of production and sales; reduction of production and sales costs; improvement of product quality. It is proved that such reserves can be found at the stages of production planning, directly at the production stage and stage of product sales. The definition of the concept of an increase in profit margin is based on a scientifically based methodology for developing measures for its mobilization. There are a number of recommendations for finding reserves for increasing the company's profit in market conditions, in particular: increasing labor productivity, adhering to the strictest regime of economy in all areas of production and economic activity of the enterprise, improving standards and norms, more fully utilizing secondary resources and related products, applying the correct tactics when setting prices.

О. В. Панченкок. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університетС. І. Колосокк. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ

O. V. PanchenkoPh.D., senior lecturer, Department of Management, Sumy State UniversityS. I. KolosokPh.D., Associate Professor, Department of Management, Sumy State University

SYSTEM OF EVALUATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFECTS OF VIKORISTAN ENERGY SOLID WALKING IMPROVES IN THE HEAT POWER ENGINEERING

У статті розглянуто проблеми споживання природних енергетичних ресурсів на підприємствах теплоенергетики. Проаналізовано структуру використання первинної енергії в Україні та у світі. Обґрунтовано підвищити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом енергозбереження, а саме часткової їх заміни на енергоємні тверді побутові відходи. Проведено аналіз технічних характеристик енергоємних відходів при сумісному спаюванні їх з природними енергоресурсами. Виділено основні питання контролю шкідливих викидів в атмосферу при спалюванні енергоємних відходів та при сумісному спалюванні з традиційними видами палива. Запропоновано комплексну територіальну оцінку використання енергоємних відходів на рівні теплоенергетичного підприємства та на регіональному рівні, яка включає в себе: економічні та організаційно-технологічні ефекти, екологічні ефекти, соціальні та політичні ефекти.
 
The article deals with the problems of consumption of natural energy resources at power plants. The structure of the use of primary energy in Ukraine and in the world is analyzed. It is grounded to increase the efficiency of using fuel and energy resources by means of energy saving, namely, their partial replacement with energy-intensive solid domestic waste. The analysis of the technical characteristics of energy-intensive wastes is carried out with their joint joining of natural energy resources. The main issues of the control of harmful emissions into the atmosphere during combustion of energy-intensive waste and the combustion with traditional fuels are highlighted. The complex territorial estimation of the use of energy-intensive waste at the level of the thermal power plant and at the regional level is proposed, which includes: economic and organizational-technological effects, environmental effects and social effects.

Ю. А. Ракк. е. н., ст. викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКАХ РІЗНИХ ВИДІВ БЛАГ

Iu. A. Rakсand.sc.(econ.), senior lecturer of department of economic theory and competition policy, Kyiv National University of Trade and Economy, Kyiv

APPROACHES TO ASSESSING COMPETITIVE ENVIRONMENT ON DIFFERENTIATED GOODS’ MARKETS

У статті розглянуто проблеми дослідження конкуренції на ринку. Визначено чинники, які впливають розвиток конкуренції. Запропоновано аналіз конкуренції на основі методів кореляційно-регресійного аналізу, що дозволяє врахувати вплив множини факторів. Використання запропонованого інструментарію забезпечить вивчення основних тенденцій розвитку конкуренції на досліджуваному ринку, виявлення слабких та сильних сторін в структурі ринку, аналіз особливостей попиту на продукцію, що представлена на ринку, дослідження поведінки покупців та продавців, аналіз цінової ситуації на ринку, виявлення перспектив та надання рекомендацій щодо майбутнього розвитку ринку. Обґрунтовано теоретико-методичні підходи до оцінки конкурентного середовища ринках різних видів благ, а саме: ринків диференційованого продукту. Удосконалено, запропонований в автором попередніх дослідженнях теоретичний підхід до аналізу конкурентного середовища на ринку, який базується на системному дослідженні виробництва, обміну та реалізації продукту/товару, взаємовідносин між учасниками ринку та інституційного середовища. В основу обґрунтованого підходу покладено виявлення існуючих взаємозв’язків в межах трьох рівнів: площини взаємодії учасників ринку (включає такі системи: «виробник-виробник», «виробник-споживач», «виробник-держава»); площини «поля діяльності виробників»; інституційної площини, що дає можливість поглибити теоретичне розуміння сутності процесу розвитку конкуренції на досліджуваному ринку.
 
The article is devoted to solve the problems of competition research on the market. In article are defined the influence factors on the development of competition. Suggested competition analysis based on correlation-regression methods, which allow taking into account the influence of the set of factors. Using of the proposed toolkit going to provide: study of the main trends in the market competition development,  identification of market structure weaknesses and benefits, analysis of the demand characteristics of the products, study of the behavior of buyers and sellers, research of the price analysis, identification of prospects and recommendations on the future of market development. The theoretical and methodical approaches to the estimation of the competitive environment on the markets of different kinds of goods, namely: markets of the differentiated product, are substantiated. Author was suggested theoretical approach to the analysis of the competitive environment on the market, based on a systematic study of the production, exchange and sale of a product / product, the relationship between the market participants and the institutional environment, has been improved in the author's previous research. The basis of the reasoned approach is to identify the existing interconnections within the three levels: the interaction plane of the market participants (includes such systems as "producer-manufacturer", "producer-consumer", "producer-state"); the "field of activity of producers"; an institutional plane that gives the opportunity to deepen the theoretical understanding of the essence of the process of development of competition in the studied market.

О. А. Петриченкок. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЙ ДОЇННЯ КОРІВ В КОНТЕКСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ

O. A. PetrichenkoPhD in Economic Science, docent, docent of analyzes and statistics, Vinnickiy national agrarian university

ORGANIZATION AND EVALUATION OF TECHNOLOGIES OF MILKING COWS IN THE CONTEXT OF MILK PRODUCTION

У статті викладено дослідження організації технологій доїння корів, властивих для них технологічних процесів і операцій. Наведено порівняльні характеристики технологій доїння за показниками затрат праці та якості продукції. Проаналізовано види й обґрунтовано особливості використання різних доїльних установок та формування технологій доїння корів за прив’язного і безприв’язного утримання худоби, на доїльних майданчиках з різним поголів’ям тварин, фільтрацією і охолодженням молока. Встановлено технічні характеристики доїльних установок-майданчиків й переваги автоматизації технологічних процесів доїння корів. Висвітлено досвід мотиваційного доїння корів на молочних фермах передових європейських країн. Окреслено групи технологій та технологічний процес роботизованого доїння корів. Сформовано системи технологій доїння корів. Визначено переваги автоматизованих систем управління у молочному скотарстві. Встановлено шляхи забезпечення конкурентних переваг виробниками молока, управління конкурентними перевагами на засадах контролю витрат виробництва і якості продукції та оцінювання систем технологій у галузі.
 
The research of the organization of cow milking technologies, technological processes and operations inherent to them is presented in the article. Comparative characteristics of milking technologies according to labour costs and product quality are presented. The article analyses types and substantiates peculiarities of application of various milking installations and formation of cow milking technologies under stable and non-stable maintenance, on milking parlours with different animal number, filtration and cooling of milk. Technical characteristics of milking installation-parlours and advantages of automation of cow milking technological processes are established. The experience of motivational milking of cows at the dairy farms of the advanced European countries is highlighted. The groups of technologies and technological process of robotized milking of cows are outlined. The systems of cow milking technologies are formed. The advantages of automated control systems in dairy cattle breeding are identified. The ways of ensuring competitive advantages by milk producers, management of competitive advantages on the basis of control of production costs and quality of products and assessment of technology systems in the industry are established.

Н. М. Андрїївкaндидaт екoнoмiчних нaук, дoцент кaфедpи екoнoмiчнoї теopiї, ДВНЗ «Ужгopoдcький нaцioнaльний унiвеpcитет»П. П. Федopкaмaгicтp, ДВНЗ «Ужгopoдcький нaцioнaльний унiвеpcитет»

КPИТЕPIЇ OЦIНЮВAННЯ ЕФЕКТИВНOCТI CИCТЕМ ЛOГICТИКИ ПIДПPИЄМCТВA ТOPГIВЛI ТA ТPAНCПOPТНИХ КOМПAНIЙ

N. AndreyevPhD, docent, Associate Professor of the Department of Economic Theory, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, UzhgorodPaul Fedorkamaster, State Higher Educational Institution «Uzhgorod national university”, Uzhgorod

CRITERIA FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF THE LOGISTICS SYSTEMS OF THE TRADING COMPANY AND TRANSPORT COMPANIES

В даній статті утoчненo змicт i нaпpями лoгicтичнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa тopгiвлi. Пpoaнaлiзoвaнo метoдичнi пiдхoди дo визнaчення cутнocтi ефективнocтi лoгicтичнoї дiяльнocтi тopгoвельнoгo пiдпpиємcтвa тa її вимipювaння. Опрацьовано ряд цікавих моментів, що до діяльності транспортних компаній та розглянуто особливості їх управлінських рішень. Oбґpунтoвaнa неoбхiднicть oцiнювaння ефективнocтi cиcтеми лoгicтики з викopиcтaнням aдaптoвaних дo cпецифiки лoгicтичнoї дiяльнocтi в тopгiвлi пoкaзникiв. Шляхом дослідницької роботи та опрацюванню різних джерел інформації щодо даної тематики було виділено ряд цікавих моментів, які описують процес логістичної діяльності на підприємствах. Також у статті описані різні способи оцінки ефективності тої чи іншої системи, що застосовується підприємством задля забезпечення логістичних потреб. Зaпpoпoнoвaнo метoдичний пiдхiд дo вимipювaння ефективнocтi лoгicтичнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтв тopгiвлi тa упpaвлiння нею зa cиcтемoю iндикaтopiв. Приведено приклади для наочного зображення того чи іншого процесу, та зроблені посилання на відповідні дослідження, що були вже зроблені до цього.
Загалом, метою написання статті стало, трохи ближче познайомити фахівців з складною темою: «оцінки ефективності систем логістики підприємства торгівлі та транспортних компаній» також в ній приведені деякі критерії оцінювання, оскільки інформації щодо цих тематик практично відсутні у науковій літературі. Логістика і процеси, що пов’язані із її ефективним застосування – стають ключовим інструментом для досягнення процвітання будь-якого потужного підприємства, тому знання в цій сфері потрібно постійно удосконалювати і доповнювати.
 
In this article, the contraction is determined by the logic of the logical action of the power of the text. A systematic methodological approach to the recognition of the cognitive function of an effective political activity of the supportive power and its wiping. A number of interesting points have been worked out about the activity of transport companies and the peculiarities of their managerial decisions are considered. It is necessary to refrain from guaranteeing the effectiveness of the system of logistics with the development of ad hoc protocols for the linguistic activity of the teachers. Through research work and the development of various sources of information on this topic, a number of interesting points were highlighted, which describe the process of logistics activities at enterprises. Also, the article describes various ways to assess the effectiveness of a system that is used by the enterprise to provide logistics needs. The methdocentric approach to optimizing the effective logic function of the effects of storing and typing it on the basis of identical indexes is considered appropriate. Examples are given for a visual representation of a process, and links have been made to relevant studies that have already been done before.
In general, the purpose of writing the article was to get a little closer to the experts with a complex subject: "assessing the efficiency of the logistics systems of the trade and transport companies", as well as some criteria for evaluation, since information on these topics is practically absent in the scientific literature. Logistics and processes related to its effective application are becoming a key tool for the prosperity of any powerful enterprise, so knowledge in this area needs to be continuously improved and supplemented.

Л. О. Міщенкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

L. O. MishchenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor Department of Finance, University of customs business and finance

THE CURRENT STATE OF SOCIAL PROTECTION AND SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION IN UKRAINE IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION: DIRECTIONS OF FURTHER DEVELOPMENT

В статті розглянуто сучасний стан соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні. Проаналізовано роль соціального захисту та соціального забезпечення населення у забезпеченні добробуту населення держави та досліджено поняття «соціальний захист». Визначено частку видатків державного бюджету України на соціальний захист і соціальне забезпечення у ВВП. Розроблені напрями подальшого розвитку соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні: а саме удосконалення соціальної політики держави, яка регулює соціальні відносини у суспільстві, регламентує умови взаємодії суб'єктів економіки в соціальній сфері, здійснює розподіл і перерозподіл доходів населення. Запропоновано впровадження бюджетних програм у соціальній сфері, що дозволить підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів, при одночасному отриманні соціального ефекту, а саме захист незабезпечених верств населення.
 
The article investigates the present state of social protection and social security of the population in Ukraine. The role of social protection and social security in the ensuring well-being of population of the state is analyzed and the concept of "social protection" is explored. The future of expenditures of the Ukrainian state budget for social protection and social security in GDP are determined. Directions of further development of social protection and social security of the population in Ukraine are developed, namely: the improvement of the social policy of the state, which controls social relations in society, regulates the conditions of interaction of economic entities in the social sphere, carries out distribution and redistribution of income. The introduction of budgetary programs in the social sphere is proposed, which will make it possible to increase the efficiency of budget spending at the same time with receiving a social effect, namely, it is a protection of the poor segments of the population.

Н. М. Соколовак. е. н., доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном, Національний транспортний університет, м. КиївН. Ю. ХмураАсистент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ

ТЕОРІЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ В ДОХОДНОМУ МЕТОДІ ОЦІНКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. SokolovaCandidate of Economic Science, associate professor of Transport Construction and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, UkraineN. J. HmuraAssistant of Management Department, National Transport University, Kyiv, Ukraine

REAL OPTIONS THEORY IN THE REVENUE METHOD FOR ESTIMATING HIGHWAYS

Розглянуті моделі і методи оцінювання реальних опціонів на основі методу Віннея Датара-і Скотта Метьюза. Реальні опціони, закріплені в умовних вимогах договору державно-приватного партнерства, можуть підвищити привабливість проекту для приватного інвестора та для оцінки доріг як нерухомого майна. Виконаний аналіз методу В. Датара-С. Метьюза та моделі С. Джеймангла, Ю. Лавришина і К. Бартона свідчить про перспективність цього напряму у моделях оцінювання реальних опціонів в дорожніх концесіях, де за базовий актив приймається попит на дорожній рух. В теперішніх умовах, при відсутності достатньої кількості спостережених даних про об’єм дорожнього руху, прийняти або спростувати GBM-гіпотезу неможливо. В статті для визначення вартості опціону запропонований підхід на основі ланцюга Маркова з кінцевою кількістю станів з дискретним часом. Запропонована модель реалізована в MS Excel.
 
The models and methods of evaluation of real options are considered on the basis of the method of Vinay Datar and Scott Mathews. The real options embodied in the conditional requirements of a public-private partnership contract may increase the attractiveness of a project for a private investor and for valuing roads as real estate. The analysis of V. Datara-S. Mathews method was carried out. and models by S. Jaimungal, Y. Lawryshyn and K. Barton testify to the promise of this trend in models of estimation of real options in road concessions, where the demand for traffic on the base asset is taken. In the present conditions, in the absence of sufficient amount of observable data on traffic volume, it is impossible to accept or refute the GBM hypothesis. In the article to determine the value of the option proposed approach based on the Markov chain with a finite number of states with discrete time. The proposed model is implemented in MS Excel.

Л. Д. Павленкок. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ, м. СумиМ. О. Семенецьстудентка Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ, м. Суми

СТАБІЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ АДАПТАЦІЇ ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БАНКІНГУ

L. D. PavlenkoPhD, Ass. Professor assistant Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, SumyM. O. Semenetsstudent of the Educational and Scientific Institute of Business Technologies of Sumy State University, Sumy

STABILIZATION OF UKRAINIAN BANKING SYSTEM BY ADAPTING OF THE ISLAMIC BANKING MODEL

Стаття висвітлює проблеми, що постають перед сучасною банківською системою України. Характеризує специфіку роботи ісламських і традиційних банків. Акцентує увагу на необхідність вивчення та пояснення природи виникнення фінансових потрясінь, що вимагає від сучасних банків нових напрямів та форм діяльності, які б не наражали їх на надмірні ризики, а ефективно реагували на потреби та загрози реального банківського сектора економіки. Тому  українські науковці та практики банківської сфери все частіше висловлюють зацікавленість до ісламських фінансових продуктів які на сучасному етапі можуть зробити вітчизняну банківську систему більш стабільнішою до кризових явищ. Особливості ісламського та традиційного банкінгу є достатньо актуальною темою і представляє практичний інтерес для економістів як В Україні так і за кордоном. Висвітлюються основні вимоги, що висуваються до роботи банків в мусульманських країнах. Досліджуються відмінності в системі кредитування, заснованій на принципах шаріату, та західній моделі кредитної діяльності. Вивчаються проблеми та перспективи подальшого розвитку українського банківництва.
 
The article highlights the problems facing the modern banking system of Ukraine. It describes the specifics of Islamic and traditional banks’ work. It emphasizes the need to study and explain the nature of the financial shocks, that calls modern banks for new directions and forms of activity, that would not expose them to excessive risks, and would effectively respond to the needs and threats of the real banking sector of the economy. Therefore, Ukrainian scholars and practitioners of the banking sector are increasingly expressing interest in Islamic financial products, which can make the domestic banking system more stable to the crisis at present. The features of Islamic and traditional banking are of current practical interest for economists both in Ukraine and abroad. The basic requirements for the work of banks in Muslim countries are covered in the article. The differences in the lending system based on the principles of Sharia and on the western model of lending are being explored. The problems and perspectives of Ukrainian banking further development are being studied.

В. М. Булавинецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільО. І. Заклектак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Viktoria BulavynetsPhD, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, TernopilOlga ZaklektaPhD, Associate Professor of Economics, Department of the economic theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

INCOME INEQUALITY OF POPULATION IN UKRAINE: FACTORS AND CURRENT STATE

З’ясовано теоретичні засади вимірювання нерівності у розподілі доходів населення і вплив диференціації доходів на економічний розвиток країни та добробут її громадян. Виокремлено чинники, що визначають диференціацію доходів, а саме: особистісні, мікрорівня (обумовлені трудовою діяльністю особи), макрорівня (пов’язані з національною економікою) тощо.
Розглянуто джерела формування доходів домогосподарств: заробітну плату, прибуток та змішаний дохід, доходи від власності, соціальні трансферти та здійснено їх аналіз впродовж 2014-2016 рр. Зроблено висновок про недостовірність офіційних статистичних даних щодо частки прибутку та змішаного доходу у структурі доходів домогосподарств, що обумовлено наявністю тіньового сектору економіки.
Емпіричний метод дослідження дозволив довести, що соціальна нерівність стала глобальною проблемою людства. На основі аналізу статистичного матеріалу охарактеризовано сучасний стан диференціації доходів населення України і виділено фактори, що призвели до зменшення його реальних доходів. Констатовано, що, внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин, державні програми подолання бідності в Україні донині нереалізовані.
Доведено, що значна частина населення України витрачає свої доходи на споживання, не маючи змоги здійснювати заощадження. Здійснено аналіз обсягів заощаджень впродовж 2011-2016 рр. та чинників, що їх визначають.
Зроблено висновки та розроблено пропозиції щодо подолання надмірної диференціації доходів населення в Україні.
 
The theoretical principles of measuring inequality in the income distribution and the effect of income differentiation on economic development of the country and the welfare of its citizens are revealed. The factors that determine the income differentiation are identified, namely: personal, micro level (due to the person's labor activity), macro level (related to the national economy), etc.
The sources of household income generation (wages, income and mixed income, property income, social transfers and their analysis during 2014-2016) are considered. The conclusion is made about the unreliability of official statistics on the profit share and mixed income in the structure of household income, which is due to the presence of the shadow economy by sector.
An empirical method of research has shown that social inequality has become a global problem for humanity. On the basis of statistical analysis, the current state of income differentiation of Ukraine population is characterized and the factors that led to the decrease of its real incomes were highlighted. It was stated that, due to objective and subjective reasons, the state programs of poverty reduction in Ukraine are still not implemented.
It is proved that a significant part of Ukraine population spends its income on consumption, without being able to make savings. The analysis of volume savings during 2011-2016 and the factors that determine them are analyzed.
Conclusions and proposals were made to overcome the excessive differentiation of incomes in Ukraine.

О. О. Кімк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна м. Харків, Україна

МОДЕЛЬ «ВИРОБНИЦТВО-РОЗПОДІЛ» ОДИНИЧНОЇ ЕКОНОМІКИ АГРЕГОВАНОГО РИНКУ

O. O. KimPhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

“PRODUCTION-DISTRIBUTION” AGGREGATED MARKET UNIT ECONOMY MODEL

В статті поставлене актуальне наукове завдання вдосконалення методології математичного моделювання економічних процесів. Використовуючи методологічну концепцію агрегованого ринку висунуто пропозицію розробити модель «виробництво-розподіл», яка націлена на дослідження операцій у процесі виробництва, реалізації продукції, отримання та розподілу доходу серед учасників вказаних процесів. У результаті дослідження розроблені модель ВР1/1 для проведення факторного аналізу індивідуальної діяльності, ВР2/2 для проведення аналізу партнерських контрактів та модель ВР1/2 для проведення аналізу розподілу доходів в ієрархічних організаціях. Використання вищезазначених моделей в аналізі операції збільшить можливості для прийняття рішень щодо заміщення сторонніх послуг власними операціями для індивідуальних підприємців, а також щодо аутсорсінгу неефективних процесів. Для партнерських та ієрархічних організацій модель ВР надає можливості аналізу правил та рішень з питань розподілу доходів.
 
Current issue is determined by the mathematical modeling of the economic processes improvement actual task. The proposal is offered to develop a “Production-Distribution” model according to the aggregated market methodological concept. This model is targeted to the operational research of the production and transaction processes, retrieving and distribution of income among the participants of those processes. As the outcome of the research the models are developed: VR1/1 for the purposes of individual business factor analysis; VR 2/2 for the purposes of partnership contracts analysis; and VR1/2 model for the purposes of income distribution in the hierarchy organizations. The above models usage in the operational analysis will increase the possibilities for the individual entrepreneurs decision-making about the external cervices substitution with his own action and the outsourcing of the ineffective processes. The VR model gives the opportunity of the rules and decisions in the income distribution for the partners and hierarchical organizations.

І. Г. Пахомовак. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізького національного технічного університету, м. ЗапоріжжяЄ. О. Ващенкомагістрант Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

СУЧАСНИЙ СТАН ФОНДОВИХ БІРЖ УКРАЇНИ

I. G. Pakhomovacandidate of economic sciences, senior lecturer of Zaporizhzhya National Technical UniversityE. A. Vaschenkomaster of Zaporizhzhya National Technical University

THE CURRENT STATE OF STOCK EXCHANGE OF UKRAINE

У статті досліджено сучасний стан фондового ринку України та його тенденції, в тому числі діяльність та стан фондових бірж на сучасному етапі розвитку. Розглянута динаміка діяльності українських фондових бірж з 2012 по 2016 рік. Проаналізовані головні показники бірж, як обсяги торгів на ринку цінних паперів, обсяги біржових контрактів з цінними паперами, а також обсяги біржових торгів.
 
The article investigates the current state of the stock market of Ukraine and its trends, including the activity and state of stock exchanges at the present stage of development. The dynamics of activity of Ukrainian stock exchanges from 2012 till 2016 is considered. The main indexes of exchanges, such as volumes of trades on the securities market, volumes of stock exchange contracts with securities, as well as volumes of stock trades, are analyzed.
 
В статье исследовано современное состояние фондового рынка Украины и его тенденции, в том числе деятельность и состояние фондовых бирж на современном этапе развития. Рассмотрена динамика деятельности украинских фондовых бирж с 2012 по 2016 год. Проанализированы основные показатели бирж, как объемы торгов на рынке ценных бумаг, объемы биржевых контрактов с ценными бумагами, а также объемы биржевых торгов.

Г. В. Осовськак. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут Міжрегіональної академії управління персоналомТ. В. Семенюкк. п. н., професор кафедри, директор Житомирського інституту Міжрегіональної академії управління персоналомО. А. Осовськийк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування Житомирського державного технологічного університету

АТЕСТАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

G. V. OsovskaPhD, Professor, Head of the Department of  Management and Administration, Zhytomyr Institute of Interregional Academy of Personnel ManagementТ. V. SemenyukPhD, Professor of the Department, Director of the Zhytomyr Institute of the Interregional Academy of Personnel ManagementO. A. OsovskyPhD, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration of Zhytomyr State Technological University

ATTESTATION AS THE MAIN METHOD OF STAFF ASSESSMENT

Серед багатьох складових роботи з персоналом основне місце посідає оцінка професійних, ділових якостей та організаторських здібностей керівників, спеціалістів і фахівців, визначення їхніх можливостей виконувати завдання та функції на дорученій ділянці роботи. Метою дослідження є аналіз сучасних особливостей оцінки якісних характеристик персоналу підприємства та її удосконалення за рахунок використання формалізовано-рейтингової системи атестації персоналу. У статті розглянуті теоретичні аспекти оцінки персоналу. Визначено місце оцінювання персоналу серед інших функцій управління персоналом. Досліджено роль,сутність поняття атестації, обґрунтовано необхідність процедури, основні методи, методику, особливості організації та основні етапи її проведення на підприємстві. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності організації оцінювання персоналу, удосконалення методів та процедур оцінки персоналу підприємства., запропоновано заходи щодо удосконалення оцінки за рахунок використання формалізовано-рейтингової системи атестації персоналу.
 
Among the many components of human resources, the main place is the assessment of the professional, business qualities and managerial abilities of managers, specialists and specialists, and determine their ability to perform tasks and functions in the assigned area of work. The purpose of the study is to analyze the current features of evaluating the qualitative characteristics of the personnel of the enterprise and its improvement through the use of the formalized rating system of personnel attestation. The article deals with the theoretical aspects of personnel assessment. The place of personnel evaluation is defined among other functions of personnel management. The role, essence of the concept of attestation, the necessity of the procedure, the basic methods, methodology, features of the organization and the main stages of its carrying out at the enterprise are substantiated. The proposals for improving the efficiency of the organization of personnel assessment, improvement of methods and procedures for assessing the personnel of the company are formulated. Measures have been proposed to improve the evaluation through the use of the formalized rating system of personnel attestation.

Ю. О. Набатовак. е. н., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, УкраїнаА. П. Шостакмагістр, кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, Україна

ПРОБЛЕМИ НЕЗБАЛАНСОВАНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Iu. A. NabatovaPh.D., Associate Professor of Department of finance, banking and insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, UkraineA. P. ShostakMaster of Department of finance, banking and insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

PROBLEMS OF THE UNBALANCED STATE BUDGET BASED ON THE ANALYSIS OF REVENUES AND EXPENSES OF THE UKRAINIAN BUDGET SYSTEM

У статті розглянуто сучасний стан бюджетної системи України, проаналізовано динаміку статей доходів та видатків, на їх основі визначено головні проблеми незбалансованості бюджету. За результатами проведеної роботи запропоновано рекомендації щодо покращення економічних показників. Зроблено належні висновки.
 
The article presents the current state of the Ukrainian budget system, analyses dynamics of revenues and expenses based on which main problems of unbalanced budget are defined. Taking the results of conducted research into account, recommendations for improvement of economic performance indicators are provided. Respective conclusions are made.

О. Л. Рудак. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Oksana RudaCandidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

MODERN MARKET OF SECURITIES DEVELOPMENT STATUS IS IN UKRAINE

У статті розглянуто економічну суть та важливість повноцінного функціонування ринку цінних паперів в Україні для ефективного розвитку фінансового сектору держави. Висвітлені банківські установи, якими були випущені акції для збільшення статного капіталу. Також, проведена оцінка обсягів випуску облігацій (млн. грн.) підприємств зареєстрованих Комісією протягом 2016 року. Докладно проведений аналіз в розрізі по місяцях 2016 року обсягів біржових контрактів з цінними паперами на організаторів торгівлі. Оцінено динаміку обсягу зареєстрованих Комісією випусків цінних паперів за період з 2012 року по 2016 рік. Досліджені негативні ситуації, які заважають розвитку фондового ринку в Україні. Виділено проблеми ефективного функціонування і подальшого розвитку ринку цінних паперів в умовах становлення фінансової системи України, які можуть бути розв’язана за рахунок підвищення його ліквідності, внаслідок запропонованих напрямків удосконалення.
 
The article deals with the economic essence and importance of the full functioning of the securities market in Ukraine for the effective development of the financial sector of the state. Illustrated banking institutions that issued shares to increase capital stock. Also, the estimation of volumes of bond issue (UAH million) of enterprises registered by the Commission during 2016 is carried out. Detailed analysis of the volumes of stock exchange contracts with securities by organizers of trade in terms of months of 2016. Detailed analysis of the volumes of stock exchange contracts with securities by organizers of trade in terms of months of 2016. Estimated dynamics of volume of securities registered by the Commission for the period from 2012 till 2016. The negative situations that hinder the development of the stock market in Ukraine are investigated. The problems of effective functioning and further development of the securities market in the conditions of formation of the financial system of Ukraine, which can be solved by increasing its liquidity, due to the proposed directions of improvement, are highlighted.

С. П. Зоряк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

S. P. ZoryaCandidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

STATUS AND FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE ELECTRONIC PAYMENT SYSTEM OF THE NATIONAL BANK OF UKRAINE

У статті досліджено теоретичні та методичні засади функціонування системи електронних платежів Національного банку України, визначено нормативну законодавчу базу що лежить в основі здійснення міжбанківських платежів у національній валюті. Проаналізовано стан функціонування системи електронних платежів. Зокрема, визначено учасників системи електронних платежів, динаміку кількості та суми оброблених платежів як у файловому режимі так і у режимі реального часу, проведено оцінку зміни середньоденної кількості та суми платежів, середньоденного залишку коштів на рахунках учасників системи електронних платежів, з’ясовано основні причини як їх зміни так і відображення на рівні середньодобового коефіцієнта обігу коштів за рахунками учасників системи. Наведено найбільш поширені платіжні інструменти системи електронних платежів. Визначено пріоритетні напрямки підвищення рівня надійності, продуктивності та ефективності функціонування системи електронних платежів Національного банку України.
 
The theoretical and methodological foundations of the functioning of the electronic payment system of the National Bank of Ukraine are investigated in the article, the regulatory legislative base underlying the implementation of interbank payments in national currency is determined. The state of functioning of the electronic payment system is analyzed. In particular, the participants in the electronic payment system, the dynamics of the number and amount of processed payments both in the file mode and in real time were determined, we carried out the change in the average daily amount and the amount of payments, the average daily balance on the accounts of participants in the electronic payment system, we clarified the main reasons for their change and display at the level of the average daily turnover of funds on the accounts of participants in the system. The most common payment instruments of the electronic payment system are given. Priority directions of increasing the level of reliability, productivity and efficiency of the electronic payment system of the National Bank of Ukraine are determined.

Л. В. Недеряканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївД. В. Білааспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

L. B. NederyaPh.D, associate professor, assistant professor of banking, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivD. V. BilaPhD student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

EVALUATION OF FINANCIAL STATEMENTS INFORMATION PROVIDING VALUES OF FINANCIAL-CREDIT INSTITUTIONS

В статті надані аргументи необхідності дослідження інформаційного забезпечення оцінки вартості бізнесу. Наведено нормативні акти в яких висвітлено вимоги до складу та структури фінансової звітності. Проведено аналіз розкриття та формування звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності такими фінансово-кредитними установами, як: банки, страхові компанії, ломбарди, лізингові компанії, професійні учасники фондового ринку. Досліджено заходи регуляторів фінансового ринку щодо врегулювання облікового процесу відповідно до МСФЗ.
Виявлено порушення вимог законодавства щодо оприлюднення фінансової звітності фінансово-кредитними установами, основними з яких є: відсутність звітності або не повне розкриття звітності на веб-сайтах фінансово-кредитних установ.
Наведено пропозиції щодо вдосконалення роботи регуляторів фінансового ринку та фінансово-кредитних установ у напрямі розкриття інформації та формування звітності за МСФЗ.
 
The article is provided with arguments of necessity to research of information provision of valuation of business. Regulatory acts that requirements for the composition and structure of financial statements are given. The analysis of the disclosure and reporting on the International Financial Reporting Standards by such financial and credit institutions as: banks, insurance companies, pawnshops, leasing companies, professional stock market participants are conducted. The measures of the financial market regulators concerning the accounting process settlement in accordance with IFRS are investigated.
Violations of the legislation on the disclosure of financial statements by financial and credit institutions are revealed, the main of which are: lack of reporting or non-complete disclosure of accounts on financial and credit institution websites.
The proposals on improving the work of regulators of the financial market and financial and credit institutions in the direction of disclosure and reporting under IFRS are given.

М. С. Рахманк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. ХарківВ. В. СоколоваМагістр 2-го курсу навчання кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

M. S. RahmanPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, KharkivV. V. SokolovaMaster of 2nd year of study of the Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AS AN INTEGRAL PART OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF UKRAINIAN COMPANIES

Стаття присвячена дослідженню кризових ситуацій в управлінні вітчизняними підприємствами та методи виходу з них. Розкрито теоретичну сутність і особливості поняття кризи та кризових ситуацій, виділені основні види криз. Основна увага приділена розгляду шляхів подолання кризи за рахунок застосування антикризового менеджменту, зокрема, в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю українських компаній. Для цього було досліджено загальне поняття антикризового менеджменту: його властивості, направленість, механізм застосування та стратегія його управління на практиці в роботі підприємства. Також, безпосередньо були проаналізовані основні підходи до визначення антикризового менеджменту саме в сфері зовнішньоекономічної діяльності та елементи його управління. Була виділена комплексна оцінка діяльності підприємства як найкращий спосіб, що дозволить використовувати антикризові заходи в його роботі.
 
This article exploring a negative economic phenomenon in Ukraine as a crisis situations in the management of domestic enterprises and methods of their exit from them. The theoretical essence and features of the concept of crisis and crisis situations are revealed, the main types of crises are singled out. The main attention is paid to considering ways to overcome the crisis through the use of anti-crisis management, in particular, in the management of foreign economic activities of Ukrainian companies. For this purpose, the general concept of anti-crisis management was investigated: its properties, direction, application mechanism and strategy of its management in practice in the work of the enterprise. Also, the main approaches to the definition of anti-crisis management in the field of foreign economic activity and elements of its management were analyzed directly. A comprehensive assessment of the company's activities was selected as the best way to use anti-crisis measures in its work.

З. В. Валіуллінак. е. н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВІЙСЬКОВА ТЕОРІЯ К. КЛАУЗЕВІЦА В ТЕОРЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Z. V. ValiullinaPh.D., Associate Professor of the Department of International Economic Relations, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

MILITARY THEORY OF С. CLAUSEWITZ IN THEORETICAL DISCOURSE

У статті представлено в розрізі теоретичного дискурсу військову теорію видатного німецького полководця Карла Філіпа Готтліба фон Клаузевіца. Досліджено зв'язок між війною і політикою в умовах глобалізації, яка значно видозмінила саме розуміння війни і привела до появи нових її форм, а також революційні зміни засобів збройної боротьби та особливості їх ведення. На основі аналізу теоретичної доктрини Клаузевіца доведено, що в сучасних умовах вона залишається актуальною, адже явище війни продовжує існувати. Визначено, що погляди на війну і її соціально-політичний зміст постійно еволюціонують, і невизначеність щодо багатьох важливих її характеристик вимагає наукового осмислення та адаптації до сучасних військових трансформацій.
 
The article presents the military theory of the famous German commander Karl Philip Gottlieb von Clausewitz in the context of theoretical discourse. The connection is investigated between war and politics in the conditions of globalization, which significantly changed the understanding of the war and led to the emergence of its new forms, as well as revolutionary changes in the means of armed struggle and the peculiarities of their management. On the basis of the analysis of theoretical doctrine of Clausewitz, it has been proved that in modern conditions it remains relevant, as the phenomenon of war continues to exist. It is determined that the views on the war and its socio-political content are constantly evolving, and the uncertainty about many of its important characteristics requires scientific reflection and adaptation to modern military transformations.

С. А. Шпакк. э. н., ведущий специалист ООО «РЭЙЛТРАНСХОЛДИНГ», г. Мариуполь

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

S. O. ShpakPhD in Economics, Leading Specialist LLC ‘RAILTRANSHOLDING’, Mariupol

RESTRUCTURING AND IMPROVING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AS THE OBJECTIVES OF STRATEGIC MANAGEMENT

Проведен сравнительный анализ основополагающих теоретических представлений о реструктуризации предприятий и процессе повышения их конкурентоспособности как объектов стратегического управления на предмет выявления сходства и различий в постановках проблемы управления, целях и методах их решения. Показано, что в рамках концепции конкурентоспособности как определенной способности экономических субъектов, а также концепции реструктуризации предприятия как непрерывно осуществляемого процесса указанные проблемы по своей сути, основным целям и способам их достижения являются идентичными, процесс реструктуризации представляет собой форму осуществления процесса повышения конкурентоспособности предприятий, а теоретические основы стратегического управления конкурентоспособностью предприятий и реструктуризацией нуждаются в гармонизации.
 
A comparative analysis of the basic theoretical ideas on the restructuring of enterprises and the process of increasing their competitiveness as objects of strategic management for the purpose of revealing the similarities and differences in the formulation of the management problem, the objectives and methods for their solution. It is shown that within the framework of the concept of competitiveness as a certain ability of economic entities, as well as the concept of restructuring an enterprise as an ongoing process, these problems are inherently identical, the main goals and ways of achieving them are identical, the restructuring process is a form of implementation of the process of increasing the competitiveness of enterprises, the fundamentals of strategic management of enterprise competitiveness and restructuring are in need of harmonization.

О. С. Хринюкк. е. н., доцент,  доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. КиївВ. А. Бовастудентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. KhryniukPhD in Economics, docent, Associated Professor, Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», KyivV. A. Bovastudent, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

FINANCIAL POTENTIAL MANAGEMENT MECHANISM OF THE ENTERPRISE

У статті сформульовано тлумачення поняття фінансового потенціалу підприємства. Зазначено задачу управління фінансовим потенціалом підприємства, що полягає в оптимізації фінансових ресурсів з метою максимального збільшення позитивного фінансового результату. Визначено та структуровано за двома групами завдання управління фінансовим потенціалом підприємства. Розглянуто механізм управління фінансовим потенціалом підприємства та сформульовано його мету. У статті представлено процес дії механізму управління за чотирма етапами. Також запропоновано включення етапу моніторингу  як складової механізму, що дозволяє визначити вірогідність досягнення поставлених підприємством стратегічних цілей. Окрім того, визначено, що за ефективного та раціонального фінансового механізму підприємство має змогу швидко та оперативно приймати рішення з найменшим ризиком фінансових втрат. У статті зазначено, що завдяки ефективному управлінню фінансовим потенціалом підприємство здатне отримувати максимально можливий фінансовий результат та залишатися конкурентоспроможним.
 
The article formulates the interpretation of the notion of financial potential of the enterprise. The task of management of financial potential of the enterprise, which consists in optimization of financial resources in order to maximize increase of positive financial result, is indicated. The task of managing the financial potential of the enterprise is defined and structured in two groups. The mechanism of financial potential management of the enterprise is considered and its purpose is formulated. The article presents the process of operation of the control mechanism in four stages. It is also proposed to include the monitoring stage as a component of the mechanism, which allows to determine the probability of achieving the strategic objectives set by the company. In addition, it has been determined that an efficient financial mechanism enables the company to quickly and promptly make decisions with the lowest risk of financial losses. The article states that due to effective management of financial potential the enterprise is able to obtain the maximum possible financial result and remain competitive.

О. А. Дудзяккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ

Oksana Antonivna DudziakPhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

HISTORY OF DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF UKRAINE, MAIN SOCIO-ECONOMIC FACTORS

Розвиток сільських територій нині є одна з ключових соціально-економічних проблем України. Політика розвитку сільських територій в Україні є досить циклічною і непостійною. Проблемою Українського села є те, що часто вважають село лише сировинною базою сільського виробництва, забувши про соціальну інфраструктуру села, культуру, добробут сільського населення, диверсифікацію сільського господарства.
Розвиток сільських територій цікавий не тільки зі сторони свого соціально-культурного та економічного розвитку, а й з боку історичного вивчення цієї проблеми. Об’єднавши різноманітні методи вивчення та підходи і бачення можливо буде чітко окреслити проблеми розвитку сільських територій сьогодні і знайти їх ефективне вирішення.
Історично складалось, що в Україні питома вага населення складали селяни, тому часто вони впливали на розвиток держави її соціально-економічну складову, політику, культуру та інше.
 
The development of rural areas is currently one of the key social and economic problems of Ukraine. The policy of development of rural areas in Ukraine is quite cyclical and unstable. The problem of Ukrainian villages is that they often consider the village to be only a raw material base of rural production, forgetting about the social infrastructure of the village, the culture, the welfare of the rural population, the diversification of agriculture.
The development of rural areas is interesting not only from its socio-cultural and economic development, but also from the historical study of this problem. By combining different methods of study and approaches and vision, it will be possible to clearly identify the problems of rural areas development today and find their effective solution.
Historically, in Ukraine, the specific gravity of the population was peasants, so they often influenced the development of the state, its socio-economic component, politics, culture and so on.

Д. А. Рижаковк. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІКРИТЕРІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ПРОЕКТІВ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ RISK MANAGEMENT

D. A. RyzhakovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Management, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

MODERN METHODOLOGY OF THE SUBSTANTIATION AND PRACTICAL INTRODUCTION OF POLYCRITERIAL DIAGNOSTIC SYSTEMS ON THE BASIS OF FUNCTIONAL AND ECONOMIC INDICATORS RISK MANAGEMENT

Метою статті є розробка концептуальної, теоретико-методологічної та методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дозволить модернізувати уявлення про зміст та сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проекту, планування та діагностики; підсистему адміністрування, координації та забезпечення. Ідентифікування стану та перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку.
 
The purpose of the article is to develop a conceptual, theoretical and methodological and methodical and applied base for the formation, use and development of polycrystalline diagnostic systems for the activities of construction enterprises. The proposed multi-vector approach of evaluation will allow to modernize the idea of the content and essence of the operating system of the investment and construction project as a mobile enterprise, offering new subsystems of business indication: construction and technology; subsystem of initiation of investment-construction project, planning and diagnostics; subsystem of administration, coordination and provision. Identification of the state and prospects of the activity of construction enterprises on the basis of diagnostics will serve as the basis for developing further measures to increase their efficiency, increase the level of competitiveness, investment attractiveness, create the preconditions for development.

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

ЕТИКА МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Liudmyla Sergiivna RyneyskaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

ETHICS OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP: PROBLEMS AND STEPS OF ITS DECISION

У статті визначається сутність ділової етики. При цьому етика розглядається як частина міжнародного бізнесу. Підкреслюється факт впливу етики на сучасну економічну діяльність. Особлива увага приділяється дослідженню етичних проблем у розвитку бізнесу в умовах глобалізації. Показані можливі шляхи їх вирішення.
 
In the article the essence of business ethics is determined. In this the ethics as part of international entrepreneurship is seen. The fact of the ethics impact to modern economic activity is emphasized. Special attention to ethical problems research for business development in the context of globalization is given. The possible steps of its decision is shown.

Л. Г. Сіпайлок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ КЛАУЗЕВІЦА В ІНФОРМАЦІЙНІЙ І КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ МІЖ КОРПОРАЦІЯМИ

L. H. SipailoPhD, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

USING CLAUSEWITZ'S THEORY OF WARFARE IN INFORMATION AND COMPETITION BETWEEN CORPORATIONS

Метою статті є дослідження особливостей ведення інформаційної і конкурентної боротьби між корпораціями з використання теорії ведення війни Клаузевіца. Для того, щоб сьогодні українським національним корпораціям домогтися успіху на міжнародних ринках необхідно використовувати сучасні інноваційні методи інформаційно-конкурентної боротьби, що застосовуються за допомогою сучасних технологічних засобів. В статті досліджено основні методи конкурентної та інформаційної боротьби корпораціями. Розглянуто спільні риси між веденням війни, які викладені в праці К. Клаузевіца та сучасними принципами ведення конкурентно-інформаційної боротьби корпорацій. Згідно теорії ведення війни К. Клаузевіца та досліджень маркетологів Е. Райса і Дж. Траута наведено види конкурентно-інформаційної боротьби корпорацій: оборонна, наступальна, флангова, партизанська.
 
The purpose of the article is to study the peculiarities of conducting informational and competitive struggle between corporations on the use of the theory of warfare Clausewitz. In order for today Ukrainian national corporations to succeed in international markets, it is necessary to use modern innovative methods of information-competitive struggle, which are used with modern technological means. In the article the basic methods of competition and information struggle of corporations are investigated. The common features between the conduct of war, which are set out in the work of K. Clausewitz and the modern principles of conducting competitive information struggle of corporations, are considered. According to the theory of warfare K. Clausewitz and the research of marketers E. Rice and J. Traut, the types of competitive information fight of corporations are presented: defensive, offensive, flank, guerrilla.

Н. В. Рощинаканд.економ.наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»Л. С. Бордановаканд.економ.наук, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»К. О. КоряшкінаБакалавр Інституту прикладного системного аналізу, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ІНДЕКС ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КОНДИТЕРСЬКИХ ФАБРИК УКРАЇНИ

N. RoshchinaPhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»L. BordanovaPhD in Economics of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»K. Korashkinastudent of  National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

INDEX OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS. INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN CONFECTIONERY FACTORIES

Індекс інвестиційної привабливості – відносно новий термін у фінансово-економічному словнику, тому він представляє величезний інтерес для сучасних дослідників і вчених економічної сфери. Український бізнес, зокрема його кондитерська складова, сьогодні надзвичайно зацікавлені у іноземних інвестиціях, що підтверджує актуальність тематики даної статті. Для успішної інвестиційної діяльності необхідно чітко уявляти, як визначається ІІП підприємства і які виробничі характеристики мають найбільший вплив на інвесторів у процесі прийняття рішення про вкладення капіталу.
У статті проаналізовано актуальність поняття інвестиційної привабливості як для бізнесу загалом, так і для українських підприємств. Визначено, які економічні фактори визначають ІІП і які зовнішньополітичні аспекти грають роль при оцінюванні цього параметра. Наведено і проаналізовано основні етапи розрахунку ІІП, виявлено їх переваги і недоліки.
Описано загальний розвиток кондитерського ринку України за останні три роки. Проведено доследження фінансової діяльності трьох компаній-лідерів вітчизняної «солодкої» промисловості за базовими економічними показниками. Проаналізовано фінансово-економічну і зовнішньополітичну ситуацію на ринку кондитерських виробів України та попередньо оцінено ступінь ІП трьох фабрик-лідерів цієї галузі – Roshen, Конті, АВК.
Підсумком даної статті є результат оцінки інвестиційної привабливості вищезгаданих компаній, представлений у вигляді відношення переваги, а також попередні висновки щодо інвестиційної політики по відношенню до кожної з них.
 
Index of the investment attractiveness is a relatively new term in the financial and economic dictionary, so it is in great popularity for contemporary researchers and scholars in the economic sphere. Ukrainian business, in particular its confectionery component, today is extremely interested in foreign investments, that confirms the relevance of the subject of this article. For performing successful investment activities, it is needed to clearly understand how the IIA of an enterprise is determined and which characteristics have the greatest impact on investors in the process of decision-making about capital investment.
The article analyzes the actuality of the concept of investment attractiveness both for business in general and for Ukrainian enterprises. It was considered which economic factors determine the IIA and which foreign policy aspects play a role in evaluating this parameter. The main stages of calculation of the IIA were presented and analyzed, also their advantages and disadvantages were revealed.
The general development of the confectionery market of Ukraine for the last three years has been described. The investigation of financial activity of the three companies-leaders of the domestic "sweet" industry based on the basic economic indicators was conducted. The financial-economic and foreign policy situation in the confectionery market of Ukraine were analyzed and the degree of IA of the three factories-leaders of this industry - Roshen, Konti, AVK - has been pre-assessed.
The result of this article is evaluation of the investment attractiveness of the mentioned companies, presented in the form of a ratio of benefits, as well as preliminary conclusions about investment policy in relation to each of them.

О. Ю. Мелихк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

O. Y. MelykhCandidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

CURRENCY REGULATION AND ITS INFLUENCE ON THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статті досліджено механізм реалізації валютної політики в Україні у 2014 – 2017 рр. Розглянуто та проаналізовано інструментарій, який застосовував НБУ у сфері валютного регулювання в період загострення кризових тенденцій на валютному ринку, виокремлено позитивні й негативні наслідки його використання. Проведено аналітичну оцінку динаміки курсу національної грошової одиниці. Обґрунтовано, що хронічна девальвація гривні, яка за останні чотири роки знецінилась щодо долара США більш ніж у три рази, демотивує інвестиційну активність, поглиблює процеси стагнації в сфері банківського кредитування, негативно позначається на борговій стійкості країни, динаміці платіжного балансу, зумовлює розкручування інфляційної спіралі, падіння реальних доходів та купівельної спроможності населення і, таким чином, підриває сталий розвиток вітчизняної економіки. Аргументовано, що в сучасних умовах стимулювати економічний розвиток України та підвищити рівень добробуту населення до середньоєвропейських показників можливо шляхом оптимізації валютного регулювання.
 
In the article the process of realization of the monetary policy in Ukraine in 2014-2017 is investigated. The toolkit used by the NBU in the sphere of currency regulation during the period of sharpening of the crisis tendencies in the foreign exchange market was considered and analyzed, and the positive and negative consequences of its usage were identified. The analytical estimation of the dynamics of the national monetary unit course was conducted. It is substantiated that the chronic devaluation of the hryvnia, which has depreciated over the past four years in relation to the US dollar more than three times, demotivates investment activity, deepens stagnation processes in the area of bank lending, adversely affects the country's debt sustainability and the dynamics of the balance of payments, causes the unwinding of the inflationary spiral, the fall in real incomes and purchasing power of the population and thus undermine the sustainable development of the domestic economy. It is argued that in today's conditions, it is possible to stimulate economic development of Ukraine and increase the welfare of the population to the average European indicators by optimizing currency regulation.

Н. М. Рябецьк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. КиївІ. В. Тимківк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ: КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ ВИМІР В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

N. M. RiabetsPh.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, KyivI. V. TymkivPh.D, Associate Professor of International Management, SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE VIRTUALIZATION OF THE GLOBAL ECONOMIC SYSTEM: IN-QUALITY MEASURING IN THE CURRENT  TERMS OF THE  INTENSIFICATION OF PROCESSES OF GLOBALIZATION

Стаття присвячена аналізу процесу віртуалізації глобальної економічної системи, його  розвитку  та розгортанню в різних секторах. Ідентифіковано сутність процесу віртуалізації, який швидкими темпами розгортається в сучасних умовах глобальних трансформацій, розглянуто природу віртуалізації глобальної економічної системи. Виявлено та охарактеризовано взаємозв’язок у розвитку та розгортанню процесу віртуалізації та ринку інформаційних технологій.
 
The article is devoted to the analysis of the process of virtualization of the global economic system, its development and deployment in various sectors. The essence of the virtualization process, which is rapidly expanding in the current conditions of global transformations, is identified, and the nature of virtualization of the global economic system is considered. Interdependence in the development and deployment of the process of virtualization and the market of information technologies has been revealed and characterized.

Т. В. Харчукдоцент, доцент кафедри економіки, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ САДІВНИЦТВА

T. KharchukPhD in Economics, Associate Professor, European University, Kyiv

PREREQUISITES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROVISION OF HORTICULTURAL ENTERPRISES

У статті досліджено передумови забезпечення стійкого розвитку підприємств садівництва, проаналізовано динаміку обсягів загальної площі насаджень та площі насаджень у плодоносному віці, валового збору та урожайності плодових та ягідних культур. Визначено значення виробництва продукції садівництва для здоров’я людини та забезпечення економічної безпеки держави. Виокремлено причини спадних тенденцій у садівництві. Досліджено рівень рентабельності реалізації продукції підприємств садівництва за організаційно-правовими формами господарювання, середні ціни реалізації плодових та ягідних культур сільськогосподарськими підприємствами. Окреслено пріоритетні напрями підвищення урожайності. Охарактеризовано проблеми та напрями організації збутової діяльності підприємств садівництва. Детально розкриті питання просування агропродукції, підтримки каналів збуту, організації переміщення продукції, прийняття ризику, організації маркетингової діагностики.
 
The article deal with investigating the prerequisites for the sustainable development of horticultural enterprises, analyzing the dynamics of the total area of  plantings and the area of plantings in the fetal age, the gross collection and yield of fruit and berry crops. It was determined the importance of gardening products for human health and ensuring economic security of the state. The author outlined in the article the reasons for downward trends in gardening. It was also studied the level of profitability realization of horticultural enterprises products by organizational and legal forms of management, average prices of fruit and berry crops sales by agricultural enterprises. The author outlined the priority directions of productivity increase. It was described the problems and directions of sales activities organization of horticultural enterprises. It was discussed the issues of promotion of agricultural production, support of sales channels, organization of product movement, risk taking, and organization of marketing diagnostics.

А. А. Орловак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. КропивницькийМ. В. Бугаєвак. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. A. OrlovaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics, Management and Commercial activities, Central Ukrainian National Technical University, KropyvnytskyyM. V. BuhaievaPhD in Economics, Associate Professor of Department of Economics and Business, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

THE EXPERIENCE OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN POST-SOCIALIST COUNTRIES IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

У статті визначено стратегічні загрози національній та економічній безпеці України на сучасному етапі. Досліджено їх причини та зпрогнозовано вірогідні наслідки. На підставі аналізу формування та розвитку кластерів у деяких постсоціалістичних країнах визначено корисні заходи та можливості подолання або мінімізації цих загроз. Розкрито відмінності між поняттями „промисловий” кластер та „інноваційний” кластер.
Запропоновані заходи стосуються різних застосовуваних аспектів: державного регулювання та сприяння розвитку кластерів, класифікації та підпорядкування сучасних територіально-виробничих угрупувань, територіальної організації та розміщення інноваційного виробництва, посилення інноваційної конкурентоздатності регіону тощо. У матеріалі здійснено їх систематизацію у відповідності до конкретних країн, досвід яких аналізується та рекомендується до впровадження.
Результати дослідження спираються не лише на досвід постсоціалістичних країн, а й на практику господарювання країн-лідерів світового економічного розвитку.
 
The article identifies strategic threats to national and economic security of Ukraine at the present stage. Their causes are investigated and probable consequences are predicted. Based on the analysis of cluster formation and development in some post-socialist countries, useful measures and possibilities for overcoming or minimizing these threats have been identified. The differences between the concepts of „industrial” cluster and „innovative” cluster are revealed.
The proposed measures relate to various aspects applied: state regulation and promotion of cluster development, classification and subordination of modern territorial and production groups, territorial organization and placement of innovative production, strengthening of innovative competitiveness of the region, etc. The material has been systematized in accordance with specific countries, whose experience is being analyzed and recommended prior to implementation.
The results of the study are based not only on the experience of post-socialist countries, but also on the practice of managing countries, which are the leaders of the world economic development.

О. В. Степановак. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ  СИСТЕМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. V. StepanovaPh.D. in Economics, senior research fellow of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, The National Academy of Sciences of Ukraine»

PROBLEMS AND LIMITATIONS OF FISCAL SUSTAINABILITY OF HEALTH CARE SYSTEMS

У статті досліджено формування процесу впливу зростання витрат на систему охорони здоров’я на стійкість системи державних фінансів. Визначені основні чинники такого процесу впливу на стійкість системи державних фінансів у довгостроковій перспективі. Зростання витрат на охорону здоров'я, обумовлене чинниками, які впливають на попит та пропозицію послуг охорони здоров'я Такими чинниками визначено: демографічні зміни структури населення у бік старіння населення довгостроковій перспективі, прискорення впровадження нових медичних технологій, а також поширення медичного прогресу, трансформація структури захворювань, зростанні потреби у медичній допомозі. Зростання витрат на охорону здоров'я, як правило, відбувається вищими темпами ніж економічне зростання в більшості країн ОЕСР. Виявлено, що темпи зростання таких витрат будуть збільшуватися. В Україні також визначено, що зростання витрат на охорону здоров’я відбувається темпами швидшими, ніж зростання ВВП. Досліджені заходи, які спрямовані на на забезпечення підтримки фіскальної стабільності системи охорони здоров’я.
 
In the article the formation of the process of influence of the growth of expenditures on the health care system on the stability of the system of public finances is researched. The main factors of such a process of influence on the sustainability of the system of public finances in the long-term perspective are determined. Growth in health care spending due to factors influencing demand and supply of health services These factors are defined: demographic changes in the structure of the population towards long-term, population aging, accelerating the introduction of new medical technologies, as well as the spread of medical progress, transformation the structure of diseases, the growing need for medical care. Growth in health care costs is generally higher than the economic growth in most OECD countries. It has been found that the growth rate of such spendings will increase. In Ukraine, it is also determined that growth in health care spendings is faster than GDP growth. The measures aimed at supporting the fiscal sustainability of the health care system are investigated.

Л. Я. Підвисоцькак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ В КОНТРОЛІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Y. PidvysotskaPhD, associate professor, associate Professor of accounting and taxation, SHEІ "University of Banking",  Kyiv

ANALYTICAL INSTRUMENTS IN THE CONTROL OF RECEIVABLES TO ENSURE CONTINUITY OF ACTIVITIES

У статті розкрито проблеми реального сектору економіки, пов’язані зі зростанням обсягів неплатежів зі сторони контрагентів, що призводить до збільшення дебіторській заборгованості підприємства. Обґрунтовано вплив зростання частки дебіторської заборгованості в загальній величині активів на безперервність діяльності такого підприємства. Визначено найефективніший інструмент управління дебіторською заборгованістю – контроль. Деталізовано процедури контролю за складом, структурою і динамікою дебіторської заборгованості на стадіях попереднього, поточного і наступного контролю з використанням аналітичних інструментів при його проведенні.
 
The article deals with the problems of the real sector of the economy, which are connected with the increase of non-payment from the counterparty side, which consequently leads to an increase in receivables of the enterprise. The influence of increase of the share of receivables in the total value of assets on the continuity of activity of such enterprise is substantiated. Defined as the most effective management tool for accounts receivable - control. The procedures for controlling the composition, structure and dynamics of receivables at the stages of preliminary, current and subsequent control with the use of analytical tools during its carrying out are detailed.

А. С. Скрильникк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавського національного технічного університету імені Юрія КондратюкаЮ. В. Устименкостудентка групи 602-ЕП спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

А. S. SkrylnykPh.D., Аssistant professor of business economics and personnel management Poltava National Technical University named after Yuri KondratyukU. S. Ustimenkostudent group 602-EP, Master in Business, Trade and Stock Exchanges Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

MODEL OF MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF THE THERMAL AGRICULTURE OF UKRAINE

Стаття присвячена вирішенню актуального наукового завдання щодо формування моделі управління інвестиційною діяльністю на підприємствах теплового господарства. Ефективне управління підприємствами теплового господарства передбачає побудову інвестиційної політики, яка б відповідала таким умовам ринку, що постійно змінюються. На сьогодні немає єдиної систематизації факторів впливу на інвестиційну діяльність підприємств теплового господарства. Це певним чином обмежує можливості формування доцільної і економічно виваженої стратегії енергоефективного розвитку підприємств теплового господарства і його збутової діяльності. У статті визначено фактори, що ускладнюють інвестиційні процеси підприємств теплового господарства. В статті висвітлено авторській підхід до розробки практичного ринково-орієнтованого підходу до інвестиційного забезпечення процесів впровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах теплового господарства України. Доведено, що ключовою умовою здійснення ефективної інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства і підприємств теплозабезпечення зокрема, є формування такого обсягу інвестиційних ресурсів, використання якого не призведе до погіршення результативності діяльності підприємства та не зменшить рівень його фінансової стійкості й платоспроможності, не спричинить його банкрутство. Досліджено види ефектів при ланцюговому інвестуванні, що формуються в процесі кругообігу інвестиційних ресурсів для різних суб’єктів інвестиційного процесу. Визначено, що ефекти від ланцюгового інвестування на підприємствах теплового господарства формується за такими напрямками, а саме: на державному (регіональному) рівні чи окремого домогосподарства; на рівні окремих суб’єктів господарювання; на рівні регіональної фінансових установ, страхових компаній, інвестиційних фондів. Удосконалено метод визначення дисконтованих операційних грошових потоків від реалізації інвестиційного проекту на основі грошових потоків учасників інвестиційного ланцюга, додаткового ефекту інвестора і мінімізації ставки дисконтування, що дозволяє підвищити дохідність використання інвестиційних ресурсів й інвестиційну привабливість підприємств теплопостачання. Дане дослідження забезпечує теоретико-методичну базу з питань управління інвестиційною діяльністю підприємств теплового господарства. Стаття має практичне значення для забезпечення прибутковості підприємств теплового господарства і зростання економічної доцільності впровадження інвестиційних енергозберігаючих проектів.
 
This article is devoted to solving actual scientific task of forming a model of investment activity at the enterprises of thermal management. Effective business management involves the construction of thermal management investment policy that would meet such market conditions that are constantly changing. Today there is no single systematize the factors influencing the investment activity of enterprises thermal management. This definitely limits the formation of economically reasonable and prudent strategy of energy efficient thermal management businesses and its sales activity. In the article the factors that hinder investment processes of enterprises thermal management. In the article the author's practical approach to developing market-oriented approach to the investment process to ensure energy saving technologies in enterprises heat of Ukraine. It is proved that a key condition for effective investment in the housing and utilities sector and enterprises supplies in particular, is the formation of the volume of investment resources, whose use does not lead to deterioration in performance of the company and will not reduce the level of financial stability and solvency, will not result in its bankruptcy . Studied species effects in the investment chain formed in the cycle of investment resources for a variety of investment process. Determined that the effects of chain enterprises investing in emerging thermal management in areas such as: at the national (regional) level or individual households; at the level of individual entities; at the level of regional financial institutions, insurance companies and investment funds. The method of determining the discounted operating cash flows from the investment project based on the cash flows of the investment chain participants, additional investor and minimize the effect of discount rate, which can increase the yield of the use of investment resources and investment attractiveness of heating. This study provides a theoretical and methodological framework for the activities of investment companies thermal management. The article has practical importance for ensuring the profitability of enterprises thermal management and the economic feasibility of implementing energy-saving investment projects.

Н. Я. Спасівк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, ТНЕУ, м. ТернопільВ. М. Хопчанк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ТНЕУ, м. Тернопіль

ФІНАНСОВА КРИЗА ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ЛАТЕНТНИЙ ВПЛИВ І ЗАГРОЗИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

N. Ya. SpasіvCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business entities and insurance TNEU, TernopilV. M. HopchanCandidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory of TNEU, Ternopil

FINANCIAL CRISIS AND CAPITAL INVESTMENT: LATENT IMPACT AND THREATS TO THE NATIONAL ECONOMY

Стаття являє собою комплексне дослідження причин та наслідків впливу кризових процесів на рівень капітальних інвестицій та їх структуру і загрози для національної економіки. Розкрито латентний вплив фінансової кризи на обсяг, структуру та джерела фінансування капітальних вкладень. В даному контексті проаналізовано динаміку реального та номінального ВВП, обсягу та структури прямих іноземних інвестицій, що є «лакмусовим папірцем» рецесії національної економіки.
 
This paper presents a comprehensive study of the causes and consequences of the impact of crisis processes on the level of capital investments and their structure and threats to the national economy. The latent influence of the financial crisis on the volume, structure and sources of financing of capital investments is disclosed. In this context, the dynamics of real and nominal GDP, the volume and structure of foreign direct investment, which is the "litmus test" of the recession of the national economy, is analyzed.

О. Є. Денисовдокторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ

O. E. Denysovdoctoral, “KROK” University, Kiev

COMPLEX MODELING IN PROVIDING INDUSTRY'S ECONOMIC SECURITY

Формування методології оцінки рівня економічної безпеки галузі потребує формування моделі аналізу та оцінки рівня економічної безпеки, що максимально повно відображає стан та рівень економічної безпеки всіх складових безпеки галузі. Також необхідно дослідити їх структурування за основними компонентними блоками та фактичними показниками що відображають стан та рівень економічної безпеки за кожною складовою.
 
A methodology formation for assessing the level of economic security in the industry requires a model development to analyze and assess the economic security level that fully reflects the state and the economic security level of all components of the industry's security. It is also important to investigate their structuring according to the main component blocks and the actual indicators reflecting the state and level of economic security for each component.

Т. Є. Воронковак. е. н., доцент, проф. кафедри бізнес - економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. С. Білякмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. VoronkovaCandidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and DesignA. S. BilyakMaster, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

FINANCIAL STRATEGY IS IN CONTROL SYSTEM BY AN ENTERPRISE

В статті розглянуто теоретичні аспекти формування фінансової стратегії підприємства в сучасних умовах розвитку економіки. Здійснено обґрунтування її місця та значення у загальній стратегії підприємства з урахуванням особливостей галузі, в якій воно функціонує. Проведено узагальнення етапів формування фінансової стратегії. Доведено, що фінансова стратегія є спрямовуючим вектором управління підприємством та його діяльністю у сучасному глобалізованому, динамічному й конкурентному ринковому середовищі.
 
In the article the theoretical aspects of forming of financial strategy of enterprise are considered in the modern terms of development of economy. The ground of its place and value in general strategy of enterprise is carried out taking into account the features of industry which it functions in. Generalization of the stages of forming of financial strategy is conducted. It is well-proven that financial strategy is the sending vector of management an enterprise and his activity in a modern globalizing, dynamic and competition market environment.

C. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЕФЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

S. KulakovaPh.D., assistant professor of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE OIL AND GAS COMPLEX AS AN IMPORTANT CONDITION FOR THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE STATE

У статті досліджено роль нафтогазового комплексу у національній економіці України. Не зважаючи на зменшення обсягів видобутку вуглеводнів, що спостерігається в останні роки, автор відмічає, що роль нафтогазовидобувної галузі не зменшується: її розвиток забезпечує функціонування всіх галузей економіки України і ступінь добробуту населення, створюючи робочі місця із високим рівним оплати праці, підвищуючи платоспроможний попит та стимулюючи розвиток інших галузей. Проте, незважаючи на достатньо великі доведені запаси нафти та газу, наявний потенціал Україною не використовується в повній мірі, про що свідчить високий рівень залежності від зовнішніх джерел постачань. Тому серед пріоритетів діяльності уряду має стати нарощування власного виробництва нафти та газу відповідно до власних потреб держави. На основі аналізу складових індексу управління ресурсами досліджуються проблеми, які перешкоджають розвитку нафтогазового комплексу України.
 
The article explores the role of the oil and gas complex in the national economy of Ukraine. the author notes that the role of the oil and gas industry is not decreasing, despite the decline in hydrocarbon production observed in recent years. its development ensures the functioning of all sectors of the economy of Ukraine and the welfare of the population, creating jobs with a high level of remuneration, increasing solvent demand and stimulating the development of other industries. However, Ukraine's existing potential is not fully used in spite of sufficiently large proven oil and gas reserves, as evidenced by the high level of dependence on external sources of supply. Therefore, among the priorities of the government should be the increase of own production of oil and gas in accordance with its own needs of the state. On the basis of the analysis of components of the resource management index, problems that hinder the development of the oil and gas complex of Ukraine are explored.

О. В. Лавріненкок. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. V. LavrinenkoPhD in Economics,  Associate Professor, International Finance Department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

THE NATIONAL MONETARY SYSTEM AND TRANSFORMATION ITS ELEMENTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Дана стаття аналізує новітні тенденції, що відбуваються в валютній системі України в умовах національної фінансової кризи, з використанням широкого спектру існуючої валютної статистики.
 
This article analyzes new trends which are developing in the Ukraine monetary system in the context of the national financial crisis and is based on a wide range of available exchange statistics.

О. В. Лавріненкок. е. н, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. V. LavrinenkoPhD in Economics,  Associate Professor, International Finance Department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

THE NATIONAL MONETARY SYSTEM AND TRANSFORMATION ITS ELEMENTS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Дана стаття аналізує новітні тенденції, що відбуваються в валютній системі України в умовах національної фінансової кризи, з використанням широкого спектру існуючої валютної статистики.
 
This article analyzes new trends which are developing in the Ukraine monetary system in the context of the national financial crisis and is based on a wide range of available exchange statistics.

А. А. Сітковськак. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетА. В. Ніколаєнкостудентка, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. SitkovskaPh.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics UniversityА. Nikolaenkostudent, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

PERFECTION OF STRATEGIC PLANNING OF COMPETITIVENESS AGRARIAN OF ENTERPRISES

У статті поглиблено наукові розробки методологічних засад стратегічного планування конкурентоспроможності аграрних підприємств. Розглянуто формування програми розвитку підприємства, яка направлена на підвищення конкурентоспроможності, що полягає у своєчасному виявленні факторів, які впливають на результативність господарської діяльності та призводять до зміни конкурентного стану підприємства на ринку, встановлення причин цих відхилень та коригування окремих напрямків господарської діяльності з метою підвищення конкурентоспроможності.
 
Scientific developments of methodological principles of thestrategic planning of competitiveness of agrarian enterprisesare deep in the article. Forming of the program of development of enterprise, that is sent to the increase of competitiveness, that consists in the timely exposure offactors that influence on effectiveness of economic activityand result in the change of the competition state of enterpriseat the market, is considered, establishment of reasons ofthese rejections and adjustment of separate directions ofeconomic activity with the aim of increase.

В. Г. Панченкокандидат історичних наук, докторант Маріупольського державного університету

ЗАМКНУТИЙ ЦИКЛ ІННОВАЦІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМУ В ПОЛІТИЦІ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ВИКЛИКИ СТВОРЕННЮ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ

V. PanchenkoPhD, The Director of Dnipro Development Agency

THE CLOSED LOOP OF INNOVATIONS AS AN INSTRUMENT FOR INNOVATION PROTECTIONISM IN THE POLICY STIMULATING ECONOMIC MODERNIZATION: CHALLENGES TO THE CREATION OF AN INNOVATIVE ECO-SYSTEM

В статті запропоновано концепцію замкнутого циклу інновацій як інструменту політики інноваційного неопротекціонізму. Розглянуто роль інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання  економічної модернізації. Наведено авторське визначення поняття «інноваційна екосистема». Визначено різні варіанти функціонування інноваційного циклу та визначено стадії замкнутого циклу інновацій.

A concept of the closed loop of innovations as an instrument for the policy of innovation protectionism is proposed in the article. The role of the innovation neo-protectionism in the policy stimulating economic modernization is highlighted. The author’s definition of the notion “innovative eco-system” is given. Various options of operation of the innovation cycle and the phases of the closed loop of innovations are defined.

В. А. Шойкок. і. н., доцент, заступник начальника Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

V. A. ShoykoPh.D. in History, Associate Professor, Deputy Head, Ukrainian Research Institute of Civil Protection

STATE REGULATION OF FOOD SAFETY: UTILIZED CHARACTERISTICS AND EVOLUTION

Розкрито сутність поняття «продовольча безпека» і її роль у забезпеченні економічної безпеки держави. Проаналізовано економічні заходи, які продовольча безпека держави забезпечує при його формуванні. Виділено основні завдання держави щодо забезпечення необхідного рівня продовольчої безпеки України. Оцінено діяльність продовольчої безпеки держави на макро-, мезо- і мікрорівнях. Окреслено основні напрямки державної політики України в сфері продовольчої безпеки.
 
The essence of the concept of «food security» and its role in ensuring the economic security of the state are revealed. The economic measures provided by the state food security during its formation are analyzed. The main tasks of the state for ensuring the necessary level of food security of Ukraine are highlighted. The activity of food security of the state on the macro-, meso- and micro-levels was evaluated. The main directions of the state policy of Ukraine in the field of food safety are outlined.

В. А. Панченкок. е. н., доцент, ВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М. П. Сая

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ»

V. A. PanchenkoAssociate Professor, PhD in Economics (Candidate of Economic Sciences) Higher Education Institution Kirovohrad Cooperative College of Economy and Law named after N.P. Sai

SYSTEMATICS APPROACH TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF "ECONOMIC SECURITY"

Досліджено праці вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків щодо вивчення поняття «економічна безпека підприємств». Систематизовано існуючі підходи до вивчення поняття «економічна безпека підприємств» за трьома напрямами: об’єктно-орієнтований підхід (захист комерційної таємниці); суб’єктно-орієнтований підхід (захист від впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища); системний підхід (як система економічних відносин). Встановлено, що зазначені підходи підкреслюють комплексність і багатоаспектність досліджуваного поняття, але не враховують співвідношення між вірогідними втратами при порушенні економічних інтересів підприємства і допустимою величиною витрат для запобігання або мінімізації таких втрат. Запропоновано авторський «управлінський» підхід, який передбачає розглядати процес забезпечення економічної безпеки як один з напрямів управління діяльністю підприємства. Запропоновано авторське визначення поняття «економічна безпека підприємства».
 
The work of domestic and foreign scientists and practitioners on the study of the concept "economic security of enterprises" is researched. The existing approaches to the study of the concept "economic security of enterprises" are systematized in three directions: object-oriented approach (protection of commercial secrets); subject-oriented approach (protection from the influence of factors of the internal and external environment); system approach (as a system of economic relations). It is established that these approaches emphasize the complexity and multidimensionality of the investigated concept, but do not take into account the relation between probable losses in violation of the economic interests of the enterprise and the allowable amount of expenses to prevent or minimize such losses. The author proposes "management" approach, which involves considering the process of providing economic security as one of the directions of business activity management. Author's definition of the concept "economic security of the enterprise" is offered.

Р. В. Тульчинськийк. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»

ЗАГРОЗИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. V. TulchinskiyCandidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

THREATS TO THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN THE CONTEXT OF A NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

У статті визначено загрози розвитку регіональних господарських систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні. Обґрунтовано принципи системи забезпечення економічної безпеки регіональних господарських систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні, а саме: системності, закономірності, плановості, безперервності та взаємодії. З’ясовано різновиди загроз розвитку регіональних господарських систем. Запропоновано використання PEST-аналізу для визначення зовнішніх загроз розвитку регіональних господарських систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні, методологія якого дає можливість проаналізувати процеси, які сприяють і/або загрожують соціально-економічному розвитку регіонів за політико-правовими, економічними, соціокультурними й науково-технологічними факторами. Доведено, що стратегічне забезпечення економічної безпеки регіонів в умовах становлення нового регіоналізму в Україні допоможе: зменшити ступінь диференціації економічного розвитку регіонів; стимулювати розвиток тих регіонів та територій, які з певних об’єктивних причин не можуть працювати в режимі саморозвитку; сформувати інститути, що сприятимуть соціально-економічному розвитку та реалізації інтелектуального, трудового, культурного, морального, духовного потенціалу населення тощо.
 
The article determinates the threats of the development of regional economic systems in the conditions of a new regionalism formation in Ukraine. The principles of the providing economic security system of regional economic systems in the conditions of a new regionalism formation in Ukraine, namely: systemicity, regularities, planning, continuity and interaction, are substantiated. Various types of threats to the development of regional economic systems have been identified. The use of PEST analysis to determine the external threats of the development of regional economic systems in the conditions of a new regionalism formation in Ukraine, the methodology of which makes it possible to analyze processes that promote and / or threaten socio-economic development of the regions in the political, legal, economic, sociocultural and scientific- technological factors. It is proved that strategic provision of regions’ economic security in the conditions of a new regionalism formation in Ukraine will help: to reduce the degree of differentiation of economic development of regions; to stimulate the development of those regions and territories which for certain objective reasons cannot work in a mode of self-development; to form the institutes that will promote socio-economic development and implementation of the intellectual, labor, cultural, moral, spiritual potential of the population, etc.

К. В. Зеленськийкандидат технічних наук, доцент, директор,Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Гусятин

НОРМАТИВНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Kostyantyn ZelenskyyCandidate of Technical Sciences, Associate Professor, DirectorHusyatyn College of the Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Husyatyn

NORMATIVE, ORGANIZATIONAL AND SOCIO-ECONOMIC PARAMETERS OF COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION IN THE SYSTEM OF EDUCATION OF UKRAINE

У статті досліджено нормативні, організаційні та соціально-економічні параметри конкурентоспроможності системи вищої освіти як складника системи освіти України в забезпеченні підготовки конкурентоспроможного людського капіталу. Встановлено взаємний та ієрархічний зв'язок між параметрами конкурентоспроможності системи освіти в послідовності: соціальні – нормативні – організаційні – економічні. Запропоновано графо-структурні моделі системи освіти України, які ілюструють: а) взаємне співвідношення між видами, складниками, рівнями освіти, освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями освіти; б) освітні (ступеневі) переходи між рівнями та ступенями освіти; в) строки підготовки за рівнями та ступенями освіти; г) скорочені терміни навчання в системі ступеневої освіти; д) можливості побудови особою конкурентоспроможної освітньої траєкторії протягом життя. Досліджено відповідність здобутих особою рівнів та ступенів освіти: а) рівням Національної рамки кваліфікацій; б) професіям та професійним групам Національного класифікатора України; в) умовам фінансування за кошти державного бюджету та кошти фізичних або юридичних осіб. Запропоновано законодавчо і нормативно розширити розуміння важливості додаткових знань, які особа здобуває через самоосвіту, в сфері громадської або іншої діяльності, пов’язаної із родиною чи дозвіллям. Такі знання мають, деколи, переважний вплив на підвищення конкурентоспроможності особи, її працездатності та продуктивності праці при виконанні обов’язків у повсякденній професійній діяльності.

Г. Л. Нордкандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра МогилиО. К. ФокінЗдобувач кафедри обліку і аудитуЖитомирського державного технологічного університету

ВЗАЄМОДІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОСНОВА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Ganna Leonidivna NordCandidate of Economic Sciences, Professor B.V. Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National UniversityOlexander Konstantynovych FokinRecruiter of accounting and auditing departmentZhytomyr State Technological University

INTERACTION OF ECONOMIC ANALYSIS AND ACCOUNTING AS A BASIS OF FEEDBACK

В статті визначено взаємодію економічного аналізу з інформаційними підсистемами управління, а саме з бухгалтерським обліком. В процесі аналізу наукової літератури було встановлено, що аналітична інформація є найбільш важливою для управління господарською діяльністю, тому що є релевантною та визначає сукупність причинно-наслідкових зв’язків для вироблення високоефективного управлінського рішення. Внаслідок цього було з’ясовано, що роль економічного аналізу в системі управління виробничими витратами не можливо реалізувати без взаємодії з бухгалтерським обліком. В статті визначено зв’язок між економічним аналізом та системою бухгалтерського обліку: прямий зв'язок, який пов’язаний із формування інформаційного забезпечення аналітичних процедур через систему бухгалтерського обліку; опосередкований – полягає в прийняття управлінських рішень на основі економічного аналізу які можуть вплинути на відображення відповідного об’єкту управління в бухгалтерському обліку. Це дозволило побудувати модель взаємодії систем економічного аналізу та бухгалтерського обліку. Проаналізувавши зв’язки між системами бухгалтерського обліку та економічного аналізу було визначено певні особливості (бухгалтерський облік як інформаційне джерело аналітичних розрахунків; результати економічного аналізу як детермінанти впливу на об’єкт бухгалтерського обліку з позиції управлінських рішень; вплив системи економічного аналізу на систему бухгалтерського обліку) та обґрунтовано напрямки оцінки облікової політики великого промислового підприємства для цілей економічного аналізу.

The article defines the interaction of economic analysis with management information subsystems, namely accounting. In the process of analyzing the scientific literature, it was found that analytical information is the most important for the management of economic activity, because it is relevant and determines the totality of cause and effect relationships to make a highly effective management decision. As a result, it was found that the role of economic analysis in the system of production cost management can not be realized without interaction with accounting. The article identifies the link between economic analysis and the accounting system: a direct link that is associated with the formation of information support for analytical procedures through the accounting system; indirect - is to make management decisions based on economic analysis that can affect the presentation of the relevant management entity in accounting. This allowed us to build a model of interaction between economic analysis and accounting systems. Analyzing the links between accounting systems and economic analysis identified certain features (accounting as an informative source of analytical calculations; the results of economic analysis as determinants of influence on the accounting object from the standpoint of management decisions; the impact of the economic analysis system on the accounting system) and the directions of estimation of accounting policy of a large industrial enterprise for the purposes of economic analysis are substantiated.

І. М. Джаданстарший викладач кафедри економіки та підприємництва Міжнародного університету фінансів, м. Київ

АЛЬТЕРНАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

I. M. DzhadanSenior Lecturer of the Department of Economics and Entrepreneurship International University of Finance, Kyiv

ALTERNATIVE STRATEGIES OF INDUSTRIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF UKRAINE

У статі відповідно до проведеного аналізу сучасного стану промисловості України встановлені чинники, які поступово виснажують виробничий потенціал, посилюють галузеві, виробничі, техніко-технологічні деформації, гальмують позитивну динаміку що накопичилися останніми роками. Визначено пріоритетні напрями модернізації цього сектору економіки, як базису технологічних змін в національній економіці. Досліджені технологічні уклади, які сформувалися в Україні Розглянуто альтернативні стратегії технологічного розвитку України. Встановлено необхідність визнчення орієнтирів національної економіки на ефективне використання інструментарію зовнішніх кредитів та інвестування їх у сфери вищих технологічних укладах, що зумовить зростання ВВП.
 
In the article, in accordance with the analysis of the current state of Ukrainian industry, factors have been established that gradually exhaust the production potential, increase sectoral, production, technical and technological deformations, and inhibit the positive dynamics accumulated in recent years. The priority directions of modernization of this sector of the economy as the basis for technological changes in the national economy are determined. The technological methods that have been formed in Ukraine are investigated. Alternative technological development strategies of Ukraine are considered. The necessity of issuing the guidelines of the national economy for the effective use of the tools of external loans and their investment in the sphere of higher technological conditions, which will lead to GDP growth, is established.

Ю. Є. Шклярукаспірантка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В УКРАЇНІ ТА ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Yu.Ye. Shklyarukpost-graduate student, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsia

CURRENT STATUS AND TRENDS OF MILK PRODUCTION AND PROCESSING IN UKRAINE AND VINNYTSIA REGION

Досліджено сучасний стан виробництва та переробки молока як сировини в Україні і Вінницькій області. Проаналізовано рівень споживання молока та молочних продуктів. Розглянуто тенденції розвитку молочної галузі у Вінницькій області та в Україні в цілому. Особливу увагу приділено якості сирого молока, її вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств Вінницької області. Досліджено експортно-імпортний потенціал молочної галузі. Наведено пропозиції щодо покращення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств та виходу їх на міжнародні ринки.
 
Investigates the current state of production and processing of milk as raw material in Ukraine and Vinnytsia region. Analyzed the level of consumption of milk and dairy products. The tendencies of development of dairy industry in Vinnytsia region and Ukraine in General. Special attention is paid to the quality of raw milk, its impact on the competitiveness of milk processing enterprises of Vinnytsia region. Investigated the export-import potential of the dairy industry. Given suggestions for improvement of competitiveness of dairy enterprises and their output in international markets.

Г. В. Шевчукаспірантка кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДПРИЄМСТВ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ГАЛУЗІ

Hanna  Shevchukgraduate student  Departments of Agrarian Management, Vinnytsya National Agrarian University

ECONOMIC EVALUATION OF FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE IN THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISES IN FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY

Метою дослідження   є  вивчення зарубіжного досвіду в галузі плодоовочівництва та застосування його  у вітчизняній практиці при формуванні організаційно-економічного механізму підприємств плодоовочевої галузі. Запропоновано впровадження в Україні найбільш корисного для її умов світового досвіду у формуванні даної галузі.
 
The purpose of the research is to study foreign experience in the field of fruit and vegetable production and to apply it in practice when forming the organizational and economic mechanism of the enterprises in the fruit and vegetable industry. The article reviews the trends of the fruit and vegetable industry in the leading countries of the world. The main regions of the fruit and vegetable industry are considered, and the country-leaders of this sphere are selected. The main factors that influence the prospects of the Ukrainian fruit and vegetable industry are identified. The ways of modernization of the fruit and vegetable industry of Ukraine are offered, taking into account foreign experience.

О. В. Горідькостудентка 4 курсу фінансового факультету, напряму «Фінанси та кредит, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроВ. І. Якимовастудентка 4 курсу фінансового факультету, напряму «Фінанси та кредит, Університет митної справи та фінансі, м. ДніпроО. Ю. Дудчиккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТУВАННЯ

O. V. Goridkostudent of the 4th kurs of the financial faculty, direction “Finance and credit”, University of customs and finance, DniproV. I. Yakimovastudent of the 4th kurs of the financial faculty, direction “Finance and credit”, University of customs and finance, DniproO. Yu. Dudchikcandidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finance, business and insurance, University of customs and finance, Dnipro

FINANCIAL LEASING AS INSTRUMENT OF INVESTING

У статті досліджено сутнісні характеристики лізингу як інструмента інвестування вітчизняних підприємств. Визначено правове поле здійснення лізингових операцій та особливості визнання фінансових операцій лізинговими. Проаналізовано розвиток вітчизняного ринку лізингових послуг у 2014-2016 рр. Окреслено основні проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні. Розглянуто переваги використання лізингу як альтернативного інструменту інвестування вітчизняних підприємств.
 
In article analyzes the essential characteristics of leasing as an instrument of investment of domestic enterprises and its economic content. The legal field of realization of leasing operations and features of acknowledgment of financial operations by leasing are determined, factors of the development of leasing in Ukraine. The subjects, which participate in the implementation of leasing operations, are analyzed. The development of the domestic market of leasing services in 2014-2016 is analyzed, among them: the rating of the largest consumers of leasing services, the number of stolen leasing contract deals and their value, the total number of leasing companies. The forecast value of growth of certain segments of leasing is determined.The main problems and the prospects of development of leasing in Ukraine are outlined.. The advantages of using leasing as an alternative investment tool for domestic enterprises are considered.

М. Л. Бакайзаступник начальника управління матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», м. Київ, Україна

КОНЦЕПЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. L. BakayDeputy Head of the Department of Material and Technical Resources Ukrtransgas Naftogaz of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CONCEPT OF ECONOMICAL AND MATHEMATICAL MODELING THE OPTIMIZATION PROCESS OF PRODUCTION SERVICE IN GAS TRANSPORT ENTERPRISES

У статті визначено, що сучасний розвиток конкурентного економічного середовища потребує нового підходу до визначення місця обслуговуючих підсистем виробництва в системі ефективного функціонування основного виробництва підприємств газотранспортної галузі. Встановлено необхідність запровадження нових сучасних систем організації обслуговуючих підсистем заснованих на нових підходах залучення персоналу. У зв’язку з цим розроблено концептуальну модель економіко-математичного моделювання процесу оптимзації обслуговування виробництва газотранспортних підприємств, апробація якого на реальному підприємстві дозволить виизначити ефективність використання сервісного потенціалу через розрахунок єдиного інтегрального показника з урахуванням критерію Харингтона та дозволить обрати одну із стратегій організації функціонування облслуговуючих підсистем.
 
The article states that modern development of a competitive economic environment requires a new approach to determining the place serving subsystems production in the effective operation system in the main production of enterprises of the gas transportation industry. Established the necessity of introduction new modern systems of service subsystems based on new approaches of personnel attraction. In this regard, developed a conceptual model of economic and mathematical modeling the optimization process for the production of gas transport enterprises, the testing of which in a real enterprise will determine the effectiveness of the use the service potential through the calculation of a single integral indicator, taking into account the Harrington criterion, and will allow to choose one of the strategies of organization the service subsystems.

Л. Я Бубликаспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. ByblukPostgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance Lviv Trade and Economic University

DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

У даній науковій статті економічного спрямування,здійснений детальний та різносторонній аналіз розвитку державного регулювання споживчого кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку показників, що характеризують іпотечні кредити надані фізичним особам банківською системою України у період 2007-2016 років. Дана характеристика основних тенденцій розвитку досліджуваних відносин в означеному періоді. Визначено питому вагу іпотечних кредитів в загальному обсязі виданих споживчих кредитів, розрахований щорічний темп приросту іпотечного кредитування в Україні. Проаналізовано динаміку реалізації кредитних програм з використанням державних коштів у період 2007-2016 років. Зазначено, що в частині фінансово-кредитних інструментів іпотечного кредитування діють наступні програми по забезпеченню населення житлом за допомогою державної підтримки: програма «Пільговий кредит на житло для молоді», програма «Часткова компенсація іпотечних кредитів» та програма «Будівництва доступного житла на 2010-2017 роки».
 
In this scientific article of economic orientation, a detailed and versatile analysis of the development of state regulation of consumer lending in Ukraine has been carried out. The dynamics of indicators characterizing mortgage loans granted to individuals by the banking system of Ukraine in the period of 2007-2016 is analyzed. The characteristic of the main tendencies of the studied relations in this period is given. The share of mortgage loans in the total volume of consumer loans issued is calculated, the annual growth rate of mortgage lending in Ukraine is calculated. The dynamics of realization of credit programs with the use of state funds in the period of 2007-2016 is analyzed. It is noted that in the part of financial and credit instruments of mortgage lending, the following programs are implemented to provide housing to the public with the help of state support: the program "Favorable housing loan for youth", the program "Partial compensation of mortgage loans" and the program "Construction of affordable housing for 2010-2017 years".

Н. О. Дикийстудент другого курсу магістратури, спеціальність “Менеджмент ЗЕД”, Державний  університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

N. O. Dikiystudent of the second year of the master's degree, specialty "Management of foreign economic activity", State university of infrastructure and technology, Kiev

ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS TO THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті розглядаються проблеми теоретичного визначення інвестицій та прямих іноземних інвестицій. Розглянуті сутність та теоретичні підходи до визначення прямих іноземних інвестицій, мотиви здійснення прямих іноземних інвестицій, роль та місце прямого іноземного інвестування у розвитку економіки країни. Окремо досліджені вплив світової фінансової кризи на здійснення прямих іноземних інвестицій, а також – здійснена розробка пропозицій щодо покращення інвестиційного клімату в Україні за умов сучасної світової фінансової кризи.
 
The article deals with the problems of theoretical definition of investment and foreign direct investment. The essence and theoretical approaches to the definition of foreign direct investment motive of FDI, the role and place of foreign direct investment in the country's economy. Separately, investigated the impact of global financial crisis on the realization of foreign direct investment, and - done to develop proposals for improving the investment climate in Ukraine for the current global financial crisis.
 
В статье рассматриваются проблемы теоретического определения инвестиций и прямых иностранных инвестиций. Рассмотрены сущность и теоретические подходы к определению прямых иностранных инвестиций, мотивы прямого иностранного инвестирования, роль и место прямого иностранного инвестирования в развитии экономики страны. Отдельно исследовано влияние мирового финансового кризиса на осуществление прямых иностранных инвестиций, а также - разработаны предложения по улучшению инвестиционного климата в Украине в условиях современной мирового финансового кризиса.

І. Ю. Громницькамагістр факультету фінансів за програмою «Управління банківським бізнесом», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ «РИЗИК», «ШОК», «ЗАГРОЗА»

I. Y. Hromnytskamaster, KNEU after name V. Hetman

ECONOMIC SATISFACTION AND INTERRUPTION CONSTITUTE "RISK", "SHOCK", "THREAT"

Проведено критичний аналіз трактувань ризику в економічній літературі. Виокремлено три напрями його дослідження. Досліджено сутність понять ризику, загрози і шоку. Зазначено, що правильне розуміння даних понять формує і відповідну реакцію на них як зі сторони самих банків так і зі сторони органів регулювання. Загрозу розглянуто як спосіб дестабілізуючого впливу, та як наслідки такого впливу. Досліджено взаємозв’язок та взаємозалежність між економічною категорією «ризик» та поняттями «загроза» та «шок». Зазначено, що внаслідок реалізації загроз ризик перероджується в шок. Запропонована систематизація теоретичних підходів до визначення поняття «шок». Наголошено, що ідентифікація виду шоку дозволяє ґрунтовніше дослідити механізм його дії, розкрити зв’язки між різними видами шоків, та обрати ефективні заходи, спрямованих на подолання негативних наслідків шокових впливів. У зв’язку з цим представлена класифікація економічних шоків за різними критеріями.
 
A critical analysis of risk interpretations in the economic literature has been conducted. Three directions of his research are singled out. The essence of concepts of risk, threat and shock is investigated. It is noted that the correct understanding of these concepts forms and the corresponding response to them, both from the side of banks themselves and from the side of regulatory authorities. The threat is considered as a way of destabilizing influence, but as a consequence of such influence. The interconnection and interdependence between the economic category "risk" and the concepts "threat" and "shock" are investigated. It is noted that as a result of the implementation of threats, the risk is reincorporated into a shock. The systematization of theoretical approaches to the definition of the concept of "shock" is proposed. It is emphasized that the identification of the type of shock allows to thoroughly investigate the mechanism of its action, to disclose the connection between different types of shocks, and to select effective measures aimed at overcoming the negative effects of shock effects. In this regard, the classification of economic shocks according to different criteria is presented.

М. В. Плоднікаспірант кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Mariana PlodnikPost-graduate student of the Department of Economics Vinnytsia National Agrarian University

ANALYSIS OF ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION

У статті розглядається економічна характеристика Вінницької області. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств області. Відмічено основні чинники, що зумовлюють їх неефективну роботу. Наведено аналіз внутрішніх (сильні і слабкі сторони) та зовнішніх (сприятливі можливості і загрози) чинників розвитку сільськогосподарських підприємств області. Показані проблеми в розвитку агропромислового сектора, систематизування та узагальнення процесу формування виробничих бюджетів у рослинництві та тваринництві, сформування рекомендацій щодо інноваційного бюджетування в сільськогосподарських підприємствах. Визначені ключові проблеми та пріоритетні напрямки розвитку економіки сільськогосподарських підприємств Вінницької області.
 
The economic characteristic of the Vinnytsia region is considered in the article. The analysis of financial and economic activity of agricultural enterprises of the region is carried out. The main factors that determine their ineffective work are noted. The analysis of internal (strengths and weaknesses) and external (favorable opportunities and threats) of factors of development of agricultural enterprises of the region is given. The problems in the development of the agro-industrial sector, systematization and generalization of the process of formation of production budgets in crop and livestock production. The shown a formulation of recommendations for innovative budgeting in agricultural enterprises. The key problems and priority directions of economic development of agricultural enterprises of Vinnytsia region are determined.

Т. В. Коломієцьасистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

T. V. KolomietsTeaching Assistant of the Department of Economics Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE ROLE OF INFORMATION RESOURCES IN THE PROCESS OF FORMATION THE INTELLECTUAL CAPITAL OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто сутність інформаційних ресурсів та їх роль у формуванні та накопиченні інтелектуального капіталу підприємства. Доведено необхідність побудови нової парадигми управління підприємством, що базується на активному формуванні, використанні та управлінні інформаційними ресурсами з метою накопичення інтелектуального капіталу.
 
The article focuses on the essence of information resources and their role in the formation and accumulation of intellectual capital of the enterprise. The necessity of formation a new enterprise management paradigm has been proved, which is based on the active formation, use and management of information resources for the purpose of accumulation of intellectual capital.

С. С. Cтепульонокстудент-магістр, Дніпровський Національний Університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ КОРПОРАТИВНИХ КУЛЬТУР УКРАЇНСЬКИХ ІТ-КОМПАНІЙ

S. S. StepulonokBachelor, Dnipro National University of Oles Honchar, Dnipro

THE MAIN CHALLENGES OF CORPORATE CULTURE OF UKRAINIAN IT COMPANIES

В статті розглянуто головні виклики сучасних корпоративних культур українських ІТ-компаній (як продуктових так й аутсорсингових). По кожному з викликів були виокремлені передпосилання їх створення, прояви впливу на діяльність організації, можливі наслідки від цього впливу, структурні елементи викликів та можливі дії з боку менеджменту компаній. Корпоративна культура подається як один з найголовніших елементів стратегічного менеджменту організації, в розрізі досягнення її цілей. Це відбувається завдяки орієнтації на головний актив компаній – люди. Найбільшу увагу було приділено таким викликам, як: усвідомлення корпоративної культури, «управління мілленіалами», дискримінація, овертайми, менторство та інші. Данні, що покладені в написання цієї статті були зібрані під час проведення анонімних опитувань рядових співробітників та менеджерів компаній Luxsoft та SoftServe, а також із найбільшого неформального українського веб-ресурсу ІТ-працівників – DOU.
 
The article deals with the main challenges of modern corporate cultures of Ukrainian IT companies (both product and outsourcing). For each of the challenges, the premises of their creation, the manifestation of the impact on the organization's activities, the possible consequences of this impact, the structural elements and possible re-actions by the management were identified. Corporate culture is presented as one of the main elements of the strategic management of the organization, in the context of achieving its goals. This is due to the focus on the main asset of companies – people. The greatest attention was paid to such challenges as: awareness of corporate culture, «millennials management», discrimination, overtime, mentoring, and others. The data that was written in this article was collected during anonymous surveys of ordinary employees and managers of Luxsoft and SoftServe, as well as from the largest informal Ukrainian web site for IT employees – DOU.

О. І. Протосвіцькааспірант кафедри фінансів, обліку і оподаткування,ПВНЗ «Міжнародний університет бізнесу і права»О. М. Федорчуккандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Херсонський державний університет

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. I. Protosivitskapost-graduate student of the Department of Finance, Accounting and Taxation,International University of Business and LawO. M. FedorchukPhD in economics, associate professor, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Entrepreneurship Kherson State University

INVESTMENT AND INNOVATION SUPPORT FORMATION OF COMPETITIVENESS OF AGROINDUSTRIAL ENTERPRISE

В статті розглянуто сучасні підходи до інвестиційного забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств на інноваційній основі. В дослідженні приділяється увага ролі держави та регіону в формуванні конкурентоспроможності агропромислового підприємства. Показано, що перехід на інноваційний шлях розвитку без використання інвестиційних ресурсів не представляється можливим. Обґрунтовано підходи до застосування моделі формування конкурентоспроможності агропромислового підприємства на інвестиційно-інноваційній основі. Запровадження такої інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств дасть можливість системно вирішувати проблеми, що виникають при зміні методів і підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів, раціоналізації механізмів управління залучення інвестицій. Реалізуючи запропоновані заходи регіон дослідження може суттєво підвищити конкурентоспроможність агропромислових підприємств.
[||]The article discusses modern approaches to investment ensuring the competitiveness of agro-industrial enterprises on an innovative basis. The study focuses on the role of the state and the region in shaping the competitiveness of an agro-industrial enterprise. It is shown that the transition to an innovative way of development without the use of investment resources is not possible. The analysis was carried out and the dynamics of indicators of the regional economy and its investment potential as a whole were evaluated.
Considerable attention is paid to aspects that have a strong influence on the reduction of the competitiveness of an agro-industrial enterprise. It is noted that the ability of the agro-industrial enterprise to innovative development is determined by the possibilities of investment and innovation support, determined by the conditions affecting the enterprise both at the regional and at the state level.
It is shown that it is appropriate to create at the regional level a coherent, efficient system of cooperation with regions of the world, international structures in the context of the state European integration process. This will open a new stage for the development of relations and the promotion of sustainable socio-economic development of the region.
A positive image that will be perceived by international organizations and foreign countries is an indicator by which the procedure for attracting cheap external financial and material resources, international technical assistance, and institutional investors is simplified. The main goal of the regional policy should be to create conditions for effective investments in the region’s economy from abroad.
The approaches to the use of the model for the formation of the competitiveness of an agro-industrial enterprise on an investment and innovation basis are substantiated. The introduction of such an innovation-investment model of enterprise development will allow systemically solving problems arising from a change in the methods and approaches to the investment support of innovation processes, and the rationalization of investment management mechanisms. Implementing the proposed measures, the region can significantly increase the competitiveness of agro-industrial enterprises.

О. В. Кучмейстудент 6 курсу Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «УКРБУД»)

O. V. Kuchmeistudent of the 6 thyear of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

MODELING OF BUSINESS BANKRUPTCY PROBABILITY (EVIDENCE FROM UKRBUD CONSTRUCTION CORPORATION PJSC)

В статті досліджено факторні моделі оцінки ризику банкрутства підприємства. Автором здійснено критичний аналіз переваг і недоліків зарубіжних і вітчизняних методик прогнозування ймовірності банкрутства будівельних компаній. В сучасних умовах трансформації економіки важливо створити умови для стабільної та прибуткової роботи підприємств будьякої галузі. Підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень позитивно вплине на захист українських будівельних підприємств. Виконано всебічний аналіз фінансового стану головної будівельної корпорації України. Досліджено тенденції його розвитку та оцінено вагомість найбільш поширених моделей. Розрахована ймовірність банкрутства за моделями Е. Альтмана, Г. Спрінгейта, Р. Ліса, P. Таффлера, O.O. Терещенка, A.B. Матвійчука, a також коефіцієнтом Бівера за статистичними даними ПАТ «Укрбуд». Отримані результати створюють основу для подальшого удосконалення системи управління корпорацією. Авторами розроблені рекомендації щодо поліпшення фінансової стійкості та зниження ймовірності банкрутства підприємства.
 
This article studies the factor models of the assessment of business bankruptcy risk. The authors carried out the critical analysis of the benefits and drawbacks of the foreign and national methodologies for bankruptcy probability prediction in relation to construction companies. In the current context of economic transformation, it is important to create conditions for the stable and profitable operation of the facilities of any enterprise. Increasing the level of the validity of managerial decisions will have a positive impact on the protection of Ukrainian construction companies. The extensive analysis of the financial standing of Ukraine’s major construction corporation was conducted. Its development trends were studied and the importance of the most popular models was assessed. The bankruptcy probability was calculated using the models by E. Altman, G. Springate, R. Lis, R. Taffler, O.O. Tereshchenko, A.V. Matviichuk, as well as the Beaver ratio and the methodology proposed by the Ukrainian Finance Ministry, based on the statistical data of Ukrbud PJSC. The obtained findings lay the basis for the further improvement in the corporate management system. The authors elaborated recommendations regarding the improvement in the financial firmness and the reduction in the company’s bankruptcy probability.

Н. В. Корждоктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Е.Н., ДОЦЕНТА, ДОКТОРАНТА КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ІМ. О.С. ПОПОВА СТАНКЕВИЧ ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ   „УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ЗАСАДАХ БАГАТОВИМІРНОГО ОЦІНЮВАННЯ  ЯКОСТІ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКА”

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"