Українською | English

BACKMAIN

Contents № 11, 2016

О. Є. Бавикод. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Крівий Ріг

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ

А. E. Bavykodoctor of economic sciences, аssociate рrofessor, head of department of business and trade, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhayilo Tugan-Baranowski, Kryvyi Rih

THE TRENDS OF MARKET KNITWEAR IN UKRAINE

Метою представленого дослідження є визначення основних тенденцій розвитку ринку трикотажних виробів в Україні та визначення пріоритетних напрямів його регулювання.
У дослідженні використано комплекс загальнонаукових методів гносеології: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, прогнозування, методів графічного, статистичного і математичного аналізу.
Проаналізовано основні показники функціонування ринку трикотажних виробів в Україні за період 2010-2014 років. Визначено основні тенденції розвитку ринку: зменшення обсягу, скорочення внутрішнього попиту, переважання імпортованої продукції, відсутність вітчизняної сировинної бази, велика кількість контрабандних товарів, відсутність державної політики щодо підтримки вітчизняних товаровиробників.
За результатами дослідження визначено пріоритетні напрями регулювання розвитку внутрішнього ринку трикотажних виробів в Україні.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що визначені тенденції розвитку ринку трикотажних виробів в Україні можуть бути використані для формування інвестиційно-інноваційної політики органами державної влади та бізнес-стратегій на всіх рівнях функціонування економічних відносин.
 
The objective of the study identifying key market trends of knitwear in Ukraine and identify priority areas of its regulation.
The following complex of epistemics general scientific methods is applied in the research: method of theoretical generalization, analysis and synthesis, induction and deduction; methods of graphical, statistical and mathematical analysis.
Made analysis of basic indicators of market functioning knitwear in Ukraine for the period 2010-2014 years. The main trends of the market, reducing the amount of reduction in domestic demand, the prevalence of imported products, the lack of domestic raw materials, a large number of smuggled goods, the lack of public policies to support domestic producers.
The study identified the priority areas of regulation domestic market of knitwear in Ukraine.
The practical value of the results is the identified market trends of knitwear in Ukraine can be applied while public authorities investment and innovation policy and business strategy shaping at all levels of economic relations functioning.

В. Я. Нусіновд. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігН. О. Шурак. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігД. В. ЧубаровМагістрант кафедри обліку і оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ

Vladimir Ja. Nusinovdoctor of economic sciences, manager of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi RihNatalia O. ShuraCandidate of Sciences (Economic), Associate Professor of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi RihD. V. ChubarovMagistrant of department of account and taxation, public management and administration SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

A ROLE OF ECONOMIC POTENTIAL IS IN THE INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF CORPORATE TYPE AN ENTERPRISE

В статті наголошено, що трактування економічного потенціалу підприємства в економічній науці носить двоїстий характер. З одного боку його визначають як внутрішні можливості підприємства працювати ефективно на повну виробничу потужність, а з іншого – як ринкові можливості ефективної діяльності з урахуванням зовнішнього середовища. Виходячи з цього, запропоновано економічний потенціал підприємства поділяти на внутрішній та зовнішній, як дві протилежні складові. В свою чергу, кожний з вказаних потенціалів поділено на ряд складових, які одночасно відображаються у складі як внутрішнього, так і зовнішнього потенціалу: інноваційна, інформаційна, корпоративна, маркетингова, інвестиційна, ресурсна та соціально-культурна. Крім того, сформовано ряд складових, які не підлягають дублюванню. Встановлено, що підприємства корпоративного типу мають свої особливості формування економічного потенціалу, які пов’язані з наявністю конфлікту інтересів між органами управління корпорацією. Відповідно, наголошено на важливості включення до складу економічного потенціалу корпоративної складової та обґрунтовано її місце у внутрішньому та зовнішньому потенціалі.

It is marked in the article, that interpretation of economic potential of enterprise in economic science carries ambivalent character. From one side of him determine as internal possibilities of enterprise to work effectively on a complete production capacity, and from other – as market possibilities of effective activity taking into account an external environment. Coming from it, economic potential of enterprise is suggested to divide on internal and external, as two opposite constituents. In same queue, each of the indicated potentials parts on the row of constituents which are simultaneously represented in composition both internal and external potential: innovative, informative, corporate, marketing, investment, resource and social-culture. The row of constituents which are not subject to duplication is in addition, formed. It is set that the features have enterprises of corporate type formings of economic potential, which are related to the presence of conflict of interests between the organs of management a corporation. Accordingly, it is marked importance of including in the complement of economic potential of corporate constituent and grounded its place in internal and external potential.

В. Ф. Залунінд. е. н., професор, професор кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. ДніпроІ. В. Кононовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

СУТНІСТЬ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

V. F. ZaluninDoctor of Economics, Professor, Professor of accounting, economics and human Resources management of enterprise department, Prydniprovs’ka state academy of civil engineering and architecture, DniproI. V. KononovaPhD in Economic Science, docent, docent of accounting, economics and human Resources management of enterprise department, Prydniprovs’ka state academy of civil engineering and architecture, Dnipro

THE ESSENCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND ITS ROLE IN BUSINESS MANAGEMENT

В статті розглянуто економічну суть поняття «консолідована фінансова звітність» та визначена її роль в управлінні підприємством. Було проведено аналіз методик складання консолідованої фінансової звітності. Для можливості успішно працювати в умовах конкуренції та реалізовувати великі фінансово-промислові проекти, підприємства прагнуть об’єднуватись у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Такі підприємства пов’язані економічно, але водночас залишаються самостійними юридичними особами – концерни, холдингові фірми, в яких одна компанія, що називається головною, чи материнською, контролює одну або декілька інших. Об’єднання підприємств здійснюють вагомий вплив на економіку країни. Суспільство, в тому числі інвестори та, загалом, зацікавлені особи, потребують достовірної та своєчасної інформації про результати господарювання об’єднаних груп. Консолідована фінансова звітність повинна розкривати інформацію про загальний фінансовий стан, результати господарської діяльності і рух грошових коштів групи як єдиної економічної одиниці.
 
The economic essence of the concept of "Consolidated Financial Statements" and defined its role in enterprise management considered in the article. The analysis methods of consolidated financial statements conducted in the article. For the possibility of operate successfully in a competitive environment and implement large financial-industrial projects, companies seeking to unite a group of enterprises by branch, territorial or other basis. Such enterprises linked economically, yet remain independent legal entities - concerns holding company, in which one company, called the principal (or parent) controls one or more others. Associations of the enterprises exercise significant influence on the economy. The society including investors and, in general, stakeholders need reliable and timely information on the results of the combined entity groups. The consolidated financial statements should disclose the total financial condition, results of economic activities and cash flows of the group as a single economic unit.

І. В. Заблодськад. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. КиївК. І. Сєрєбрякк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля,  м. Сєвєродонецьк

ОЦІНКА ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ У МЕЖАХ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

I. V. Zablodskadocent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city KievK. I. SieriebriakPhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk

EVALUATION OF ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY WITHIN THE REGION IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIO-ECONOMIC ASPECT

У статті визначено, що оцінювання привабливості території у межах регіону в умовах децентралізації має відбуватися за допомогою соціально-економічних показників, які зведено у п’ять груп: створення комфортних умов для життя, якість та доступність публічних послуг, фінансова самодостатність, економічна ефективність, демографічна ситуація. Наведено орієнтовний перелік показників оцінки привабливості території – об'єднаної територіальної громади. Наголошено, що основним індикатором подальшої привабливості території має виступати наявність угод або договорів про співробітництво громад.
 
The article identifies for the evaluation of attractiveness of the territory witin the region in the context of decentralization should be done through the socio-economic indicators, which are summarized in five groups: creation of comfortable conditions for life, the quality and accessibility of public services, financial sustainability, economic efficiency, demographic situation. The indicative list of indicators for assessing the attractiveness of the territory is given – of the United territorial community. It is noted that the main indicator of the future potential of the area has to be the presence of agreements or contracts on cooperation of communities.

Т. М. Болгард. е .н., професор кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаО. М. Мельникмагістр спеціальності «Фінанси і кредит», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВПЛИВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

T. M. BolgarDoctor of Economics, Professor, Poltava national technical name of Yurij Kondratyuk universityO. M. Melnykmaster, Poltava national technical name of Yurij Kondratyuk university

THE IMPACT OF THE BUSINESS ACTIVITY OF DOMESTIC AGRICULTURAL COMPANIES ON THEIR COMPETITIVENESS

У статті розглянуто вплив ділової активності сільськогосподарських підприємств на рівень їх конкурентоспроможності в аграрній галузі виробництва України. Висвітлено основні проблеми та визначено шляхи підвищення якості сільськогосподарської продукції з метою її виходу на міжнародні ринки. Запропоновані шляхи вирішення фінансових проблем аграріїв та надано пропозиції щодо підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.
 
The influence of business activity of agricultural enterprises on their level of competitiveness in the agricultural production industry of Ukraine is described in this article. The main problems are mentioned and the ways of improving the quality of agricultural products to international markets are defined. The ways of solution of the farmers’ financial problems are offered. And the propositions for improving the efficiency of agricultural production are given.

М. В. Корягінд. е. н., професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

ОЦІНКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. V. KoryaginDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor Department of Accounting Lviv Trade and Economic University

EVALUATION AS A METHODOLOGICAL COMPONENT ACCOUNTING SYSTEM OF SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISES

Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку соціально відповідальних підприємств. Охарактеризовано соціально відповідальну діяльність суб’єктів господарювання як самостійну, ініціативну, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання як задоволення інтересів всіх груп зацікавлених осіб на взаємовигідних умовах, з метою досягнення економічних і соціальних результатів. Досліджено вибір конкретного методу оцінки, що зумовлює не тільки вартість окремого об’єкта обліку, а й здійснює суттєвий вплив на визначення фінансового результату діяльності соціально відповідальних підприємств. Обґрунтовано, що розгляд бухгалтерського обліку без оцінки в сучасних умовах є неможливим, оскільки даний елемент системи обліку займає провідну роль в її функціонуванні.
 
The analysis approach of researchers to study the role and place of evaluation in the accounting system of socially responsible company is performed. The socially responsible activities of business entities are characterized as independent, proactive, systematic, at your own risk economic activity carried out by business entities as meeting the interests of all groups of stakeholders on mutually beneficial terms, to achieve economic and social benefits. The choice of method of assessment is researched, which determines not only the cost of individual object, but also has a significant impact on the determination of financial results of socially responsible companies. The review of accounting without estimates in modern conditions is impossible, since this element of accounting system takes a leading role in its functioning.

А. О. Касичд. е. н., професор, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївН. М. Яценкок. е. н., доцент, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукЄ. В. Калькомагістрант Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and DesignN. M. YacenkoPhD (Economics), Candidate on Doctor Degree, Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityY. V. KalkoMaster of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

MODERN APPROACHES TO THE METHODS OF ANALYSIS OF MATERIAL RESOURCES

У статті досліджено основні напрями удосконалення існуючої методики аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства та наголошено, що вона повинна змінюватись (розширюватись та доповнюватись) у відповідності з розвитком наукових підходів до дослідження процесів функціонування підприємств, а також у відповідності з вимогами практики.
Також було систематизовано основні підходи до дослідження процесів розвитку підприємства, які зумовлюють зміни аналітичних процедур. Існуючу методику доповнено такими важливими етапами як аналіз екологічної політики та аналіз енерговитрат, що дозволяє більш комплексно представляти результати діяльності підприємства.
 
The article is dedicated the basic directions of improvement of existing methods of analysis material resources and stressed that it must change (expand and supplemented) in accordance with the development of scientific approaches to the study of the functioning of enterprises, and in accordance with the requirements of practice. Also there have been systematized basic approaches to study the processes of the enterprise growth, which cause changes in analytical procedures. The existing method was supplemented such important stages as environmental policy analysis and analysis of energy consumption, allowing more comprehensively represent the results of the company.

Н. В. Бондарчукд. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, аудиту та УФЕБ, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроМ. Гуменчукмагістр, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

N. V. BondarchukThe Doctor of Public Administration, professor of accounting, auditing and control of financial and economic safety, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, DniproM. Gumenchukmaster, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE ESSENCE OF THE FINANCIAL-ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE AND THE NEED TO PROVIDE IT

В статті проведено аналіз існуючих точок зору щодо трактування змісту поняття «фінансова безпека». Запропоновано під сутністю «фінансово-економічна безпека підприємства» розуміти стан захищеності його ресурсів, фактичного виробничого та інтелектуального потенціалу від потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього середовища за допомогою інструментів, методів, важелів та системи інформаційно-аналітичного забезпечення та необхідність її забезпечення. Встановлено, що метою фінансово-економічної безпеки виступає гарантування фінансової стійкості та максимально ефективного функціонування підприємства у поточному періоді та високий потенціал розвитку у майбутньому, головною умовою якого є здатність протистояти існуючим негативним зовнішнім та внутрішнім факторам, виникаючим небезпекам та загрозам, які здатні завдати збитків підприємству. Визначено основні завдання управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Окреслено основні етапи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.
 
There are analyzed existing points of view regarding the interpretation meaning of "financial security" in the article. Offered under the essence the financial-economic security understand the state of protection of its resources, the actual production and intellectual potential from potential threats of internal and external environment using tools, methods, lever and system of information and analytical supports and the need of its providing. Established that the purpose of financial security acts the guarantee of financial stability and the most efficient operation of the enterprise in the current period and high development potential in the future; the main condition of which is the ability to resist existing negative external and internal factors, emerging threats and dangers that are able to cause damage to the enterprise. The main task of managing the financial and economic security of the enterprise is identified. The basic steps to ensure financial and economic security of the enterprise are outlined.

В. В. Євдокимовд. е. н., проф. Житомирського державного технологічного університетуМ. Ю. СамчикЗдобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирського державного технологічного університету

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА РЕМОНТ ВЛАСНИХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

V. V. EvdokimovDoctor of Economics, professor, Zhytomyr State Technological UniversityM. Yu. SamchykCompetitor of accounting and auditing, Zhytomyr State Technological University

ACCOUNTING REPAIR COSTS OF OWN FIXED ASSETS

В статті розглянуто проблему розмежування витрат капітального ремонту і витрат на реконструкцію та модернізацію основних засобів. Запропоновано класифікацію ремонту на: попереджувальний (регламентний) ремонт, відновлювальний ремонт, не поліпшує експлуатаційні можливості об’єкта, поліпшує експлуатаційні можливості об’єкта. Наведено класифікацію основних засобів для потреб бухгалтерського обліку ремонтних операцій. На основі запропонованої класифікації основних засобів, особливостей формування витрат на ремонт, а також запропонованих видів ремонту запропоновано власний підхід до організації аналітичного обліку капітального ремонту основних засобів та запропоновано модель облікового відображення поточних та капітальних витрат на ремонт основних засобі.
 
In the article the problem of separation costs of major repairs and the cost of reconstruction and modernization of fixed assets. Classification of repairs to: alert (procedural) repair, reconditioning, did not improve the operational capabilities of the object, improves operational capabilities of the facility. Classification of fixed assets for the purposes of accounting maintenance operations. Based on the proposed classification of fixed assets, the characteristics of the formation of the cost of repairs and proposed types of repairs proposed its own approach to analytical accounting overhaul of fixed assets and the model of your display current and capital repair costs of fixed assets.

Я. Р. Яремадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівМ. В. Ярошаспірант кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС

Ya. R. YaremaDoctor of Science (Economics), Ivan Franko Lviv National University, LvivM. V. Yaroshpostgraduate student, Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine

TRENDS IN THE SYSTEM OF INDIRECT TAXATION IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

У статті проаналізовано тенденції розвитку системи непрямого оподаткування в країнах ЄС та причини їх змін та реформувань податкових систем. Досліджено проблему розвитку непрямого оподаткування в Україні та необхідність його оптимізації та удосконалення відповідно до умов євроінтеграції та розвитку ринкової економіки. Проаналізовано динаміку частки прямих та непрямих податків в складі ВВП країн-членів ЄС та в Україні за період 2002-2014 роки. За результатами дослідження визначені основні напрями подальшого розвитку вітчизняної податкової системи відповідно до норм та принципів Європейського Союзу. Доведено необхідність формування в Україні стратегії розвитку податкової системи в цілому та системи непрямого оподаткування, змін умов та механізмів оподаткування для оптимізації бюджетної системи.
 
The article analyzes trends in development of indirect taxation systems in the EU, reasons for their changes and reforms of tax systems. The issue also investigates problem of indirect taxation in Ukraine, necessity of its optimization and improvement according to conditions of European integration and development of a market economy. Dynamics of the share of direct and indirect taxes as part of the GDP of EU Member States and Ukraine for the period 2002-2014 is analyzed. According to the results of the research, key areas for further development of national tax system in accordance with the principles and norms of the European Union are identified. The necessity of formation of development strategy of tax system in general and system of indirect taxation in Ukraine, changes in taxation conditions and mechanisms to optimize the budget system are proved.

І. В. Шкрабакд. е. н., доцент, Донецький національний технічний університет (м. Покровськ)О. С. Харченкок. е. н., Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ЕКОНОМІЧНІ ЗАСОБИ СТИМУЛЮВАННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ У ПРОМИСЛОВОСТІ

I. V. ShkrabakDoctor of Economics, docent, Donetsk National Technical University (Pokrovsk)O. S. KharchenkoPh.D., Donbass State Engineering Academy (Kramatorsk)

ECONOMIC MEANS TO PROMOTE DIVERSIFICATION OF ENERGY SOURCES IN THE INDUSTRY

В статті розглянуто елементи економічних механізмів підтримки і стимулювання розвитку ВДЕ й альтернативних джерел енергії з позицій диверсифікації джерел енергопостачання у промисловості і створення відповідного організаційно-економічного механізму. Проаналізовано перспективи розвитку ВДЕ в Україні. Визначено, що для комерційного використання найбільш придатні технології спалювання біомаси в котлах і збору й утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів. Досліджено динаміку виробництва енергії в Україні за 2010-2015 роки. Розглянуто основні моделі стимулювання освоєння ВДЕ: компенсаційну і квотну. Розглянуті економічні методи прямого й непрямого державного регулювання розвитку ВДЕ (податкове регулювання, пряме субсидування), адміністративної підтримки, підтримки науково-технічного розвитку ВДЕ, пропагандистської роботи, грантової підтримки освоєння ВДЕ. Найбільш перспективними економічними засобами стимулювання диверсифікації джерел енергопостачання в промисловості визнані: тарифи на постачання електроенергії в мережу (FIT),фіскальні заходи, зобов’язання за квотою, «зелені сертифікати», система тендерів. Обгрунтовано доцільність їх застосування в Україні в якості інструментарію організаційно-економічного механізму диверсифікації джерел енергопостачання в промисловості.
 
In the article the elements of economic mechanisms of supporting and stimulating the development of renewable and alternative energy sources from the standpoint of energy diversification in industry and the establishment of appropriate organizational and economic mechanism were considered. The prospects of renewable energy in Ukraine were analyzed. Commercial use of the most suitable technology of biomass in boilers and biogas collection and disposal in landfills were determined. The dynamics of energy production in Ukraine for 2010-2015 was investigated. The basic models of stimulating the development of renewables, and compensation quota were considered. The economic methods of direct and indirect state regulation of RES (tax regulations, direct subsidies), administrative support, support scientific and technological development of renewables, advocacy, grant support development of renewable energy were considered. The most promising economic means of diversification of energy sources in the industry were recognized: tariffs for electricity supply to the grid (FIT), fiscal measures, quota obligations, "green certificates" system of tenders. Using of them as the tools of organizational and economic mechanism of diversification of energy sources in the industry of Ukraine were substantiated.

Н. Г. Міценкод. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет, м. ЛьвівІ. П. Міщукк. е. н., доцент, професор кафедри комерійної діяльності і підприємництва, Львівський торговельно-економічний університет, м. ЛьвівВ. А. Боднарюкк. е. н., м. Льві

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

N. G. MitsenkoDoctor of  Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, LvivI. P. MishchukPhD (Economics), Professor of the Commercial Activity and Enterprise Department, Lviv University of Trade and Economics, LvivV. A. BodnaryukPhD (Economics), Lviv

OUTLAY MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE VALUE MANAGEMENT SYSTEM

Стаття присвячена проблемі управління витратами в системі управління вартістю підприємства. Визначено місце управління витратами в механізмі управління прибутком підприємства; висвітлено сутність та складові механізму управління прибутком. На основі розгляду сутності прибутку і витрат обґрунтовано необхідність формування системи управління витратами підприємства з метою реалізації вартісноорієнтованого підходу в управлінні підприємством. Запропоновано розглядати управління витратами підприємства як неперервний цілеспрямований процес прийняття та реалізації управлінських рішень щодо формування, регулювання, нормування, розподілу, покриття та контролю витрат, що призводить до збільшення прибутку та зростання вартості підприємства. Обгрунтовано необхідність системного, процесного, ситуаційного, комплексного та стратегічного підходів в управлінні витратами. Розкрито сутність, завдання, властивості, функції, принципи створення системи управління витратами підприємства. Подальших досліджень потребує розробка механізму управління витратами для реалізації на вітчизняних підприємствах запропонованого концептуального підходу.
 
The article is devoted to the problem of outlay management in the enterprise value management system. The place of outlay management in the mechanism of enterprise profit management is determined; the essence and components of the profit management mechanism are highlighted. On the basis of consideration of the profit and expenses essence, the necessity of enterprise outlay management system forming in order to implement a value-oriented approach in the enterprise management is grounded. It is proposed to consider enterprise outlay management as a continuous purposeful process of acceptance and realization of managerial decisions concerning formation, regulation, distribution, coverage and control of outlay, which leads to increase of profit and cost of the enterprise. The necessity of system, process, situational, complex and strategic approaches in cost management is substantiated. The essence, tasks, properties, functions, principles of enterprise outlay management system creation are revealed. Further research is required for the development of a outlay management mechanism for implementation of the proposed conceptual approach at the domestic enterprises.

Т. В. Демкурааспірант, Тернопільський національний економічний університет, віце-президент з питань регіонального співробітництва, Міжнародна торгово-промислова палата, м. Тернопіль

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

T. V. DemkuraVice-Chairman on Regional Cooperation, ICC, Ternopil, PhD student, Ternopil National Economic University, Ternopil

FORMATION OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGES

В статті на основі запропонованого методичного підходу до аналізу з’ясовано основні зміни, що відбуваються в процесі формування маркетингових комунікацій.
З метою визначення змін виявлено основні стадії процесу формування інтегрованих маркетингових комунікацій та напрями впливу глобалізаційних процесів на макро- та мікросередовище функціонування підприємства, як основні чинники змін.
Серед мікросередовища розглянуто: рекламодавці, комунікативні посередники (рекламні та інші комунікативні агенції); розповсюджувачі та одержувачі інформації. В якості факторів макросередовища розглянуто: політико-правове; економічне; науково-технічне та культурне середовище функціонування підприємства.
Проведений аналіз дав можливість виокремити основні тенденції змін процесу формування маркетингових комунікацій під впливом глобалізаційних процесів: зростаюча увага до досліджень в процесі розробки комунікацій; впровадження концепції інтегрованих маркетингових комунікацій; поява нових та розширення можливостей існуючих комунікативних інструментів; підвищення якості та цільової спрямованості; перехід до індивідуалізації та кастомізації в комунікаціях зі споживачем.
 
In the article, based on proposed methodical approach to the analysis, the major changes that appear in the process of marketing communications formation are revealed.
To determine the changes, the major stages of the integrated marketing communications formation process and areas of influence of globalization processes on the macro- and microenvironment of the enterprise are identified as the main drivers of such change.
The microenvironment taken into consideration in the article includes: advertisers, communication intermediaries (advertising and other communication agencies); distributors and recipients of information. The macro environment factors considered in the article are: political and legal; economic; scientific-technical and cultural environment of the enterprise.
The conducted analysis made it possible to highlight the main trends in the process of marketing communications formation under the influence of globalization: the growing attention to research in the process of communications development; implementation of the integrated marketing communications concept; the emergence of new opportunities and expansion of existing communication tools; improvement of quality and goal orientation; transition to individualization and customization in communication with the consumer.

О. В. Баженовак. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕАКЦІЇ МАЛОЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗБУРЕННЯ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ

Olena V. BazhenovaPhD, Associate Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF THE SMALL OPEN ECONOMY REACTION TO EXTERNAL DISTURBANCES BASED ON DYNAMIC STOCHASTIC GENERAL EQUILIBRIUM MODEL

У статті побудовано динамічну стохастичну модель загальної рівноваги, яка наведена у лог-лінеаризованому вигляді, для малої відкритої економіки. Модель основана на принципах неокейнсіанського підходу, що передбачає негнучкість цін та заробітної плати, наявність звичок у споживанні домашніх господарств та видатків на пристосування капіталу для фірм. На основі побудованої моделі досліджено вплив таких зовнішньоекономічних збурень на економіку, як шок у світовому випуску, шок у світовому сукупному попиті, шок у світовій відсотковій ставці, шок у світових цінах. Показано, що найбільший позитивний вплив на економіку країни та її зростання має підвищення світового випуску внаслідок зростання випуску вітчизняної продукції, споживання домашніми господарствами кінцевих товарів і послуг та припливу інвестицій до країни.
 
Paper deals witht a dynamic stochastic general equilibrium model of a small open economy presented in log-linearized form. The model is based on the principles of neo-Keynesian approach with rigidities of prices and wages, consumption habits of households and capital adjustment expenditures for firms. On the basis of the constructed model the impact of external economic disturbances (a shock in world output, a shock in global aggregate demand, a shock in the global interest rate, a shock in world prices) on the economy is researched. It is shown that the increase of world production has most positive impact the economy and its growth due to increased production of domestic products, household consumption of final goods and services and investment flows to the country.

В. Г. Грановськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ГЕОМАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Victoriya HranovskaAssistant professor, SHEE «Kherson State Agricultural University»

GEOMARKETING AS COMPONENT OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Визначено роль і місце геомаркетингу в системі управління аграрними підприємствами, на основі узагальнення наукових підходів до концепцій визначено сутність та особливості геомаркетингу, його інструментарій, складові і задачі. В результаті здійснено узагальнення теоретичних підходів, систематизовано та сформовано інструментарій геомаркетингу, проведено семантичну характеристику дефініцій «маркетинг» та «геомаркетинг», визначено пріоритетні задачі геомаркетингу та оцінено можливості його застосування в системі управління аграрними підприємствами.
 
Define the role and place of geomarketing in the system of management of agrarian enterprises. Оn the basis of generalization of scientific approaches to the concept defines the nature and characteristics of geomarketing, its tools, components and tasks. As a result of a synthesis of theoretical approaches, systematized and formed the tools of geomarketing, we carried out a semantic feature of definitions of "marketing" and "geomarketing", set the priorities and geomarketing evaluated its application in the system of management of agrarian enterprises.

О. С. Чан-хік. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київського кооперативного інституту бізнесу і права, м. КиївН. О. Мосійчукаспірант, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. S. Chan-khiPhD in Economics, Associate Professor of Enterprise, Trade and Exchange Activity Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, KyivN. O. MosiichukPhD student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN PRACTICE OF TAXATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES: EXPERIENCE FOR UKRAINE

У статті узагальнено провідний досвід розвитку кооперації в аграрному секторі Європейського Союзу, який свідчить про високі потенційні економічні можливості такої діяльності, оскільки поширення на селі ефективно діючих кооперативних угрупувань необхідне як для сільськогосподарських виробників, так і для держави загалом. Розглянуто особливості зарубіжного досвіду використання податкових інструментів стимулювання діяльності сільськогосподарських кооперативів. Здійснено оцінку стану аграрної кооперації в Україні, визначено причини, які стримують її розвиток, а також обґрунтовано пропозиції стосовно перспектив вітчизняної сільськогосподарської кооперації в умовах євроінтеграції. На основі проведеного аналізу запропоновано напрями державної підтримки розвитку та стимулювання сільськогосподарської кооперації. Доведено, що розвиток сільськогосподарських кооперативів України в умовах жорсткої конкуренції та євроінтеграції неможливий без використання досвіду кооперативних підприємств зарубіжних країн.
 
In the article the author generalizes leading experience of cooperation development in the European Union agricultural sector indicating its high potential economic opportunities, as the spread of effective cooperative groups in villages is necessary for both, agricultural producers and the government. They are considered the features of international experience of the use of tax tools for stimulating agricultural cooperative enterprises. It is provided the estimation of the state of agricultural cooperatives in Ukraine and determined hampering causes of its development. They are justified the suggestions about the prospects of the domestic agricultural cooperatives in conditions of European integration. On the bases of the analysis, they are outlined the perspectives of using foreign experience for Ukraine and proposed the areas of government support and promotion of agricultural cooperation. It is proved that the development of agricultural cooperatives in Ukraine in terms of high competitiveness and European integration is impossible without using the experience of foreign cooperation.

Г. В. Іванченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ОБҐРУНТУВАННЯ АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗНАНЬ В РЕГІОНІ

Н. V. IvanchenkoPhD, Associated Professor of Departmen of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute of Kyiv National University of Trade and Economics, Vinnytsia

RATIONALE OF ALGORITHM OF FORMATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM IN THE REGION

В статті обґрунтовано необхідність формування системи менеджменту знань регіоні. Досліджено основні етапи впровадження процесів та інструментів управління знаннями. Запропоновано алгоритм формування системи менеджменту знань в регіоні, що передбачає послідовність етапів: 1) підготовчий (проведення економічного аналізу, визначення потенційних учасників); 2) прийняття рішення (визначення доцільності формування системи управління знаннями); 3) реалізація та координація (визначення ефективності системи, внесення необхідних коректив у разі прийняття необґрунтованих рішень). Визначена послідовність дій дає можливість приймати рішення про доцільність формування системи менеджменту знань в регіоні на основі оцінки спеціалізації регіону та визначати потенційних учасників та щільність зв’язків між ними, координувати діяльність сформованої системи в разі прийняття рішення вразі неефективності.
 
The article identified the need to build knowledge management system in the region. The basic stages of implementation processes, and knowledge management tools. An algorithm for the formation of knowledge management system in the region, provides a series of steps: 1) preparation (economic analysis, identify potential participants); 2) the decision (to determine the feasibility of forming a knowledge management system), 3) implementation and coordination (the definition of efficiency of the system, making the necessary adjustments in the event of unjustified decisions). The specific sequence of steps makes it possible to take a decision on whether the formation of knowledge management system in the region, based on an assessment of the region specialization and identify potential participants, and the density of connections between them, coordinate the activities of the existing system in the case of the decision to inefficiency.

В. Р. Чаплінськийк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-ПодільськийО. К. Кушнірк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

СУЧАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ

V. R. ChaplinskiyPhD in Economics, st. lecturer in business economics. Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National UniversityO. K. KushnirPhD in Economics, assistant professor of business economics. Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University

MODERN POTENTIAL OF KHMELNITSKY REGION RETAILERS, KEY ASPECTS OF IMPROVEMENT OF THEIR COMPETITIVENESS AND OPTIMIZATION OF MANAGEMENT STRATEGIES

В статті розглядається сутність та важливість внутрішньої торгівлі у перехідній економічній системі. Досліджено структуру даного сегменту ринку, проаналізовано динаміку товарообороту роздрібної торгівлі Хмельницької області у розрізі зміни індексу цін. Відмічено особливості та тенденції зміни основних продовольчих товарів роздрібного товарообороту, зокрема проведено дослідження роздрібного продажу окремих найбільш поширених продовольчих товарних груп. Виявлено, що частка непродовольчих товарів у загальній структурі роздрібної торгівлі Хмельницької області займає ключову позицію і за період дослідження демонструє позитивну динаміку. Однак, в процесі дослідження відмічено, що дане зростання, у переважній більшості випадків, зумовлене зростанням індексу цін, інфляцією. У висновках відмічено важливість покращення реального рівня розвитку внутрішньої торгівлі та запропоновано рекомендації, що направленні на покращення даного підприємницького сектору.
 
The essence and importance of internal trade in the transitional economic system is considered in the article. The structure of this market segment, the dynamics of turnover of retail trade of Khmelnitsky region in the context of changes of the price index is analysed. The features and trends of basic foodstuffs retail of trade turnover are mentioned, including a study of retail sales of some of the most common food product groups. It was found that the share of non-food products in the total retail of Khmelnitsky region occupies a key position, and during the study period shows a positive trend. However, in the course of the study is noted that the growth in the majority of cases, is caused by rising prices, inflation index. In the conclusions is noted the importance of improving the real level of development of domestic trade and offered recommendations to improve this business sector.

В. М. Булавинецьк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. П. Сидорк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ МІСЦЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Viktoria BulavynetsPhD, docent, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, TernopilIryna SydorPhD, docent, Associate Professor of Finance named S.I. Yuriya Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  IN THE DEVELOPMENT OF MODERN LOCAL INFRASTRUCTURE

У статті обгрунтовано доцільність застосування механізмів державно-приватного партнерства (ДПП) для розвитку сучасної місцевої інфраструктури. Наведено приклади із світової практики використання партнерських відносин між державою і приватним бізнесом для реалізації інфраструктурних, гуманітарних та природоохоронних проектів.
Проаналізовано сучасний стан застосування механізму ДПП у реалізації інвестиційних проектів в Україні. Вказано на вигоди від застосування державно-приватного партнерства та перешкоди і ризики для обох сторін-учасників. Проаналізовано законодавчі акти, якими регулюється розвиток державно-приватного партнерства в Україні. Зазначено проблемні об’єкти соціальної інфраструктури в Україні, на які доцільно поширювати проекти державно-приватного партнерства.
Розглянуто особливості таких форм державно-приватного партнерства, як концесія, аутсорсинг та лізингові угоди. Визнано концесію оптимальною формою партнерства держави і бізнесу та подано найпоширеніші схеми концесійних договорів, які використовуються у зарубіжній практиці.
Виявлено низку системних перешкод, які заважають застосуванню механізму державно-приватного партнерства у вітчизняній практиці. Розроблено пропозиції щодо активізації партнерських відносин між державою та приватним бізнесом в Україні.
 
In the article soundly prove the feasibility of a public-private partnership (PPP) for the development of modern local infrastructure. Examples global practice of using public-private partnership implementation of infrastructure and environmental projects.
The current state of application of the mechanism in the implementation of PPP projects in Ukraine. Set to benefit from the use of public-private partnership and obstacles and risks to both parties. Analyzed the laws governing the development of public private partnership Ukraine. Mentioned problems social infrastructure in Ukraine, which should be spread of public-private partnership.
The features of these forms of public-private partnership as a concession and lease agreement outsourcing. Recognized concession best from of partnership between the state and business and presents the most common scheme of concession contracts used in foreign practice.
Identified a number of systemic barriers that prevent the use of public-private partnership in national practice. Suggestion to enhance the partnership between the state and private business in Ukraine.

О. М. Карапетянк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. В. Філімоновамагістр, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ТА ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

O. KarapetianAssociate professor, Chair of Financial and Economic Security and Intellectual Property Ternopil National Economic University, TernopilA. Filimonovamagister Ternopil National Economic University, Ternopil

FINANCIAL AND LEGAL ASPECTS OF UKRAINE'S DEBT AND LEGAL CONFLICTS OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

Розглянуто поняття державного боргу як фінансово-правової категорії та визначено основні елементи концепції його правової природи. Визначено, що передумовою ефективного функціонування управління державним боргом є забезпечення фінансово-правової бази для здійснення внутрішніх і зовнішніх запозичень, обслуговування державного боргу.
У статті вказано на суттєві невідповідності у базових законодавчих актах і умов запозичення урядом за погодженням із державними фінансовими інституціями. Аргументовано доведено, що у рамках діючої нормативно-правової системи не врегульованими залишилися такі аспекти кредитної діяльності держави як відсутність стратегічних орієнтирів розміру і структури державного боргу та процес управління державним боргом в цілому. Встановлено, що з метою покращення правового регулювання державного боргу доцільним є урегулювання операцій активного управління борговим зобов’язаннями, принципи проведення таких операцій.
 
The concept of the public debt as a financial and legal category has been investigated and the main elements of the concept of legal nature have been defined in the article. Determined that for the effective functioning public debt management is to ensure the financial and legal framework for the implementation of internal and external debt, public debt servicing.
Significant discrepancy in the basic legislative acts and conditions of borrowing by the government in consultation with the state financial institutions has been identified in the article. It has been proved that within the framework of the current legal system, such aspects of credit activity of the state as the lack of strategic orientation of the size and structure of public debt and debt management process totally remained not regulated. It is defined that in order to improve the legal regulation of the public debt, the settlement of operations of active management of debt obligations and principles to conduct such operations are reasonable.

С. В. Мамалигастарший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяА. С. Гловюкстудент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

S. V. Mamaligasenior lecture, Agricultural Managemen Departmentt, Vinnytsia National Agrarian University, VinnitsiaA. S. Glovyukstudent, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

MARKET DEVELOPMENT ORGANIC PRODUCT IN UKRAINE

Кінець минулого і початок ХХІ століття відзначається глобальною екологічною кризою, яка є наслідком господарювання людей на планеті. І промислові, і сільськогосподарські підприємства потужно задіяні в забрудненні навколишнього середовища, що призвело до незворотних процесів в природі. Одним із напрямків вирішення проблеми в аграрному секторі є перехід на органічне виробництво.
У статті проведено дослідження стану ринку органічної продукції за динамікою розвитку її споживання в Україні, загальною площею сільськогосподарських угідь та кількістю сертифікованих органічних господарств. Розглянуто перспективи розвитку ринку органічної продукції в країні. Відзначається необхідність застосування сертифікації і маркування. На основі проведеного аналізу визначено значну кількість проблем, пов’язаних із виробництвом, переробкою та реалізацією органічної продукції. А саме: відсутність реальної фінансової підтримки з боку держави; відсутність офіційної статистичної інформації; недостатня увага до пропагування здорового способу життя та проблем культури харчування; стрімке падіння купівельної спроможності покупців; експортоорієнтований товаровиробник органічної сировини.
Долаючи проблеми, українські аграрії продовжують розвивати органічне виробництво і в недалекому майбутньому країна може стати одним із п’яти найбільших виробників органіки у світі.
 
The end of last and the beginning of XXI century is marked by the global environmental crisis, which is the result of management on the planet. Industrial and agricultural enterprises strongly involved in environmental pollution, leading to irreversible processes in nature. One solution to the problem areas in the agricultural sector is the shift to organic production.
This article presents the research of the market for organic products of the dynamics of consumption in Ukraine, the total area of ​​agricultural land and the number of certified organic farms. The prospects of the market of organic products in the country are reviewed. There is the need for certification and labeling. Based on the analysis identified a significant number of problems related to the production, processing and sale of organic products. Specifically, the lack of real financial support from the state; lack of official statistical information; insufficient attention to the promotion of healthy lifestyles and food culture issues; rapid fall in the purchasing power of buyers; organic raw commodity producers are export-oriented.
Overcoming challenges Ukrainian agrarians continue to develop organic production in the near future the country could become one of the five largest producers of organic matter in the world.

Н. В. Бугаскандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївГ. М. Гладкастудентка магістрант кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОГО ФАКТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

N. BuhasPh.D., associate professor, assistant professor of Department of Kyiv National University of Technologies and DesignG. HladkaPh.D student of Kyiv National University of Technologies and Design of Technologies and Design

ROLE INNOVATIVE FACTOR IN ENSURING SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Мета статті полягає у дослідженні інноваційного розвитку, що вимагає системного підходу, оскільки він розглядається як процес взаємодії і зворотних зв'язків між усім комплексом економічних, соціальних, організаційних та інших факторів, що визначають створення і комерціалізацію інновацій. Показано основні тенденції розвитку та використання інноваційних продуктів, що дає нові можливості для розвитку підприємств та економічного зростання регіонів. Поряд з основними факторами наукові дослідження, розробки новітніх технологій дозволяють підвищувати продуктивність праці, збільшувати в кінцевому підсумку валовий регіональний продукт. Перспективою подальших досліджень є проведення дослідження інноваційних факторів розвитку економічних систем, в тому числі проблеми інноваційної активності на регіональному рівні.
 
The purpose of the article is to study innovative development, which requires a systematic approach, because it is seen as a process of interaction and feedback between all complex economic, social, institutional and other factors that determine the creation and commercialization of innovations. The basic trends in the development and use of innovative products, which gives new opportunities for enterprise development and growth regions. Along with the main factors research and development of new technologies allowing to raise productivity, increase eventually gross regional product. The prospect of further research is the study of innovation factors of economic systems, including problems of innovation activity in the regions.

Н. Є. Скоробогатовак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки ФММ, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. КиївЮ. В. Калькостудентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ДП "АНТОНОВ"

N. Ye. SkorobogatovaPhD, Associate Professor of Department of International Economic FMM, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", KyivY. V. KalkoStudent, National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPMENT OF STRATEGY FORMATION EXPORT POTENTIAL OF AVIATION COMPANIES IN UKRAINE ON THE EXAMPLE OF SE "ANTONOV"

У статті розкрито сутність поняття «експортний потенціал підприємства» на основі дослідження низки наукових джерел, визначено основні теоретичні підходи до трактування поняття. Проведено дослідження ринку підприємств авіаційної промисловості України, як високотехнологічної галузі. Окрему увагу приділено авіаційному підприємству ДП "Антонов". Визначено конкурентні переваги та основні проблеми і недостатньо досліджені сектори українського авіапідприємства. Розроблено та проілюстровано модель процесу прийняття рішення про розробку стратегії формування експортного потенціалу підприємства. Сформульовано ряд заходів, що включає стратегія формування експортного потенціалу, зовнішні та внутрішні фактори впливу. Представлено процес реалізації стратегії формування експортного потенціалу для авіаційного підприємства ДП"Антонов" у вигляді схеми. Впровадження стратегічного планування експортної діяльності є одною із умов ефективної діяльності підприємства на зовнішньому ринку.
 
This article discovers the essence of "тhe export potential of the company" based on the study of a lot of scientific sources, the main theoretical approaches to the interpretation of the concept. The aviation industry of Ukraine as a high-tech industry are investigated. Special attention is paid to the aviation company SE "Antonov". Determined competitive advantages and core issues and not enough investigated Ukrainian airline sectors. Designed and illustrated model of decision-making on development strategies to the export potential of the enterprise. A number of measures, including the formation of a strategy of export potential, external and internal factors influence. Presented formation process of implementing the strategy of export potential for aviation enterprise SE "Antonov" in a circuit. Implementation of the strategic export planning is one of the conditions for effective activity on world market.

А. М. Орелк. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, м. МиколаївІ. В. Терлецькавикладач кафедри обліку та оподаткування, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ГЕНЕРУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА РІШЕНЬ В ОБЛІКОВОМУ ПРОЦЕСІ

A. M. Orelcandidate of economic science, senior lecturer in accounting and taxation, Mykolaiv  national university V.O.Suhomlynskoho, MykolaivI. V. Terletskalecturer in accounting and taxation,  Mykolaiv national university V.O. Suhomlynskoho, Mykolaiv

GENERATION OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND SOLUTIONS IN ACCOUNTING PROCESS

В статті описано дослідження сучасного стану розвитку та генерування управлінських інформаційних систем, умови їх впровадження, задачі, які вони виконують, рішень в обліковому процесі. Виявлено основні фактори, які впливають на впровадження управлінських інформаційних систем, а також ефективність використання інформаційних систем. Інформаційна система та рішення в обліковому процесі даних призначена для розв'язання добре структурованих задач, по яких є необхідні вхідні дані і відомі алгоритми та інші стандартні процедури їх опрацювання. Ця технологія застосовується на рівні операційної діяльності персоналу невисокої кваліфікації з метою автоматизації деяких постійно повторюваних операцій управлінської праці.
 
The article describes study of the current state of development and the generation of management information systems, their conditions of implementation tasks they perform, solutions to your process. The basic factors that affect the implementation of management information systems, and efficiency of information systems. Information system and process solutions in your data designed to solve well-structured problems, which are essential inputs and known algorithms and other standard procedures for their processing. This technology is used at operating staff unqualified to automate certain recurring operations administrative work.

С. С. Бреховк. е. н., завідувач науково-дослідної лабораторії наукових експертиз Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС УкраїниВ. І. Коротунк. е. н., с. н. с., завідувач лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету ДФС України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ АГРЕСИВНОМУ ПОДАТКОВОМУ ПЛАНУВАННЮ В УКРАЇНІ

S. BrekhovPh.D., head of the research laboratory of scientific expertise of the Research Institute of fiscal policy, University of State Fiscal Service of UkraineV. KorotunPh.D., senior researcher, head of the laboratory of research into the problems of transfer pricing of the Research Institute of fiscal policy, University of State Fiscal Service of Ukraine

CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT COUNTERACTION SYSTEM OF AGGRESSIVE TAX PLANNING IN UKRAINE

У статті запропоновано класифікацію основних технік агресивного податкового планування та механізмів їх протидії. Визначено чинники ефективного функціонування механізмів протидії агресивному податковому плануванню. З позицій комплексного підходу окреслено етапи та напрями розвитку таких механізмів як комплексу цілеспрямованих та взаємоузгоджених заходів, що систематизовані у вигляді дорожньої карти, та які необхідні для становлення системи протидії агресивному податковому плануванню в Україні.
 
The article suggests the classification of the main techniques of aggressive tax planning and mechanisms of their countermeasures. It was defined the factors for effective functioning of counteraction mechanisms of aggressive tax planning. From the perspective of a comprehensive approach it was outlined the stages and directions of development such mechanisms as a complex of targeted and coordinated measures in the form of systematized roadmap, which required for the establishment of the counteraction system of aggressive tax planning in Ukraine.

М. Г. Михайловкандидат технічних наук, ТОВ „Хопштайнер Україна”

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. G. Мyhaulovcandidate of engineering sciences, LTD "candidate of engineering sciences, LTD "Hopsteiner Ukraine"

THE INNOVATIVE-INVESTMENT GOING IS NEAR DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті досліджено основні теоретичні аспекти розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств. Автор визначає поняття та зміст сутності основних показників.
Розкрито та обґрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази аграрного підприємства у теоретичному та методичному значенні.
 
The basic theoretical aspects of development of material and technical base of agrarian enterprises are investigational in the article. An author determines a concept and maintenance of essence of basic indexes.
Importance of forming of material and technical base of agrarian enterprise is exposed and reasonable in a theoretical and methodical value.

В. М. Хопчанк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИ ОЦІНЦІ ВАРТОСТІ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

V. M. КhopchanPh.D., Associate Professor of Economics, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE THEORETICAL BASICS OF THE INVESTMENT ANALYSIS IN ASSESSING OF THE COMPANY’S STOCK VALUE

У статті виділено основні проблеми та тенденції ефективного оцінювання вартості акцій підприємства на основі аналізу інвестицій, що визначають напрям і динаміку вкладень. Досліджено основні фактори, що впливають на процес формування інвестиційного пакету. Визначено стратегічні напрями розвитку для покращення ефективності використання інвестицій. Виходячи з аналізу сучасної ситуації на ринку інвестицій України, автор доводить, що при визначенні інвестиційної привабливості підприємств України слід враховувати фактори інвестиційного потенціалу підприємств.
Величина інвестицій є одним з найбільш очевидних факторів, що відрізняють приватного інвестора від компанії. Коли одна компанія вкладає інвестиції через купівлю акцій у іншої то вона більше зацікавлена в отриманні максимального прибутку ніж у сумі дивідендів, які є основним інтересом для дрібних інвесторів. Крім величини інвестицій важливим індикатором, що характеризує цілі інвестора є довго строковість інвестицій.
 
The key issues and tendencies of the efficient assessing of the company’s stock value on the basis of the investment analysis, determining the direction and dynamics of investments are highlighted in the paper. The basic factors that influence on the formation of the investment package are observed. The strategic directions of growth to improve the efficiency of investment are defined. Based on the analysis of the current situation at the investment market of Ukraine, the author shows that in the process of determining of the investment attractiveness of Ukraine’s companies the factors of the company’s investment potential should be considered. The value of investments is one of the most obvious factors that distinguish the company from a private investor. Except the value of investments the important indicator that characterizes the goals of investor are the long-term investments.

А. В. Петриківк. н. держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. V. PetrykivСandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE WAYS TO IMPROVE THE CREDITWORTHINESS OF THE LOCAL GOVERNMENTS

У статті аргументовано необхідність підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування з метою залучення інвестиційних ресурсів для подальшого розвитку регіонів. Висвітлено значення муніципальних позик, як важливого чинника вирішення фінансових потреб регіонів. Значна увага приділена дослідженню основних факторів впливу на кредитоспроможність органів місцевого самоврядування. Досліджено роль якості менеджменту органу місцевого самоврядування в підвищенні його кредитоспроможності. Визначено головні перешкоди на шляху активізації органів місцевого самоврядування у сфері використання боргових фінансових зобов’язань. Охарактеризовано процес оцінки можливостей та бажання органів місцевої влади своєчасно та в повному обсязі розрахуватись за зобов’язаннями. Наведено основні індикатори, які найбільш повно характеризують платоспроможність регіону. Окреслено шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування.
 
The need to improve the creditworthiness of the local governments to attract the investment for the further development of the regions is substantiated in the paper. The importance of the municipal loans as a key factor of resolving of the financial needs of the regions is highlighted. Much attention is paid to the research of the major factors of influence on the creditworthiness of the local governments. The role of the quality of the local government management in increasing of its creditworthiness is studied. The major setbacks to the intensification of the local authorities in the sphere of the ​​debt financial liabilities using are defined. The estimate procedure of the capacity and willingness of the local governments to timely and fully pay for the liabilities is characterized. The basic indicators that fully characterize the ability of the region are shown. The ways to improve the creditworthiness of the local governments are outlined.

Т. О. Харченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуР. Л. Куфрикмагістр, Київський національний університет технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Tetiana Aleksandrovna KharchenkoPh.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management, Kyiv national University of technologies and designRoman Leonidovich Kufrukundergraduate, Kyiv national University of technologies and design

INNOVATIVE MAINTENANCE OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

У статті розглянуті питання, що стосуються інноваційного забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств за напрямами проведених інновацій в Україні. Виявлені чинники що негативно впливають на інноваційне забезпечення підприємств. Запропоновані шляхи подолання перешкод у вирішенні питань пов’язаних із інноваційним забезпеченням вітчизняних промислових підприємств на макро- та мікро- рівнях, що надасть можливість забезпечити зростання обсягів інвестицій в інноваційні проекти промислових підприємств.
 
The article discusses the issues with an innovative software company's competitiveness. The analysis of innovative activity of industrial enterprises towards the implementation of innovations in Ukraine. The ways of addressing issues related to the provision of innovative domestic industry at the macro- and micro- levels. This will enable to ensure the growth of investment in innovative projects of industrial enterprises.

О. В. Іванютак. е. н., заступник начальника комерційного управління ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»К. І. СамчукЗдобувач кафедри обліку і аудиту Житомирський державний технологічний університет

ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Oleksiy Volodymyrovych IvaniutaPh.D., deputy head of commercial management of JSC "Machine Building Plant Novokramatorsky"Katerina Ivanivna SamchukCompetitor Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

EVALUATION OF CONDUCT OVERHEAD COSTS PRODUCTION ENTERPRISE

Економічний аналіз є основою встановлення відхилень та їх причинно-наслідкових зв’язків, що в умовах динамічного розвитку економіки є основою управління собівартістю машинобудівної продукції, проте методичні положення, які використовуються на ВПП дають лише загальну уяву про їх поведінку не дозволяючи оцінити ефективність управління. Для вирішення зазначеної проблеми обґрунтовано порядок оцінки ефективності управління загальновиробничими витратами цехів та замовлень на основі модифікації показників, які дозволяють оцінити окремі статті витрат. В частині поведінки витрат розроблено порядок оцінки динаміки, структури та співвідношення постійних та змінних витрат, що є основною побудови функції витрат та визначення їх рівня. З метою оцінки впливу на загальновиробничі витрати окремих елементів витрат запропоновано розраховувати модифіковані показники паливомісткості, матеріаломісткості, зарплатомісткості та амортизаційної віддачі. що дозволило сформувати аналітичне забезпечення управління їх окремими елементами.
 
Economic analysis is the basis for the establishment of deviations and their causal relationships that the dynamic development of the economy is the basis of cost management of engineering products, but teaching position used on runways only give an overview of their behavior not allowing to evaluate the effectiveness of management. To resolve this problem reasonably assess the effectiveness of the order management overhead cost orders and workshops based on the modification of indicators to assess individual items of expenditure. In the conduct of cost assessment procedure developed dynamics, structure and value of fixed and variable costs, which is the main building of the cost function and determining their level. In order to assess the impact on overhead costs of certain cost elements modified parameters proposed calculate palyvomistkosti, material consumption, and depreciation zarplatomistkosti return. allowing to form analytical support for management of individual elements.

Р. Д. Стакановк. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕВОЛЮЦІЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ: НА ШЛЯХУ ДО РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

Roman D. StakanovPhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE EVOLUTION OF MIGRATION POLICY: TOWARDS REGIONALIZATION OF LABOUR MIGRATION REGULATION

Завдання даної статті полягає у досліджені еволюції міграційної політики щодо трудової міграції ключових країн світу, а також визначення пріоритетів модернізації такої політики з урахуванням системи міграційних інтересів регіональних угрупувань. Процеси регіональної та субрегіональної інтеграції, які відбуваються в усьому світі, в різний спосіб та до різного рівня звертаються до питання міграції. Найбільшою мірою регіональна політика є розвинена в Європейському Союзі, де було запроваджено вільний рух робочої сили між його країнами членами. Регіональні та субрегіональні процеси управління трудовою міграцією функціонують в рамках різних схем економічної політики, які можуть включати спрощення або ліквідацію візового режиму, спільне визнання кваліфікацій та мобільність соціальної допомоги. Підходи до сучасної міграційної політики суттєво диференціюються відповідно специфічних категорій міграції. При наявності загальної тенденції до зменшення ліберальних змін в імміграційній політиці, трудова міграція, загалом, залишається бажаним видом міграції для приймаючих країн, особливо ж сприятливою і надалі є політика щодо висококваліфікованих працівників, студентів та інвесторів. На сьогодні, міграційні режими не стають більш обмежуючими загалом, а стають все більш складними та диференційованими, все більшого значення набувають професійні вміння при міграційному відборі.
 
The article is devoted to analyze of the evolution of key countries labour migration policy, as well as stressing the priorities of the modernization of this policy based on regional organizations interests. The processes of regional and sub-regional integration in different ways and on different levels address the migration issue. The most developed regional policy is in the European Union, which introduced the free movement of labour between its member countries. Regional and sub-regional labour migration processes operate under different schemes of economic policy, which may include the elimination or simplification of visa procedures, mutual recognition of qualifications and portability of social benefits. Modern migration policy approaches significantly differentiate among specific migration categories. Under general downward trend of liberal changes in immigration policies, labour migration, in general, remains a desirable type of migration for the host countries. First of all, migration governance facilitates immigration of highly skilled workers, students and investors. Today, migration regimes become not more restrictive in general, but more complex and differentiated, taking into account professional skills during migration selection.

Д. П. Дубицькийк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу, Університет митної справи та фінансів, м. ДніпроА. В. Желяковамагістр, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОДЕРЖАННЯ СТАТУСУ УПОВНОВАЖЕНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ОПЕРАТОРА

D. P. DubitskiyPhD Candidate in Economics, associate professor, assistant professor of accounting, auditing and economic analysis, University of customs and finance, DniproA. V. ZhelyakovaMaster, University of customs and finance, Dnipro

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OBTAINING THE STATUS OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

У статті розроблено методику оцінки ефективності одержання статусу уповноваженого економічного оператора, яка дозволить управлінському персоналу здійснювати обґрунтовані управлінські рішення щодо одержання статусу УЕО або відмови від нього через економічну недоцільність. Дана методика передбачає визначення величини потенційних доходів від впровадження УЕО та витрат, пов’язаних з даним проектом із подальшим їх порівнянням за допомогою інструментарію оцінки ефективності здійснення інвестиційних проектів.
 
In the article the history of the development of the Institute of Authorized Economic Operator has been described. It was analyzed the requirements for AEO in the world's developed countries. The legislative developments concerning the introduction of AEO in Ukraine have been studied. This article is about the method of evaluating the effectiveness of obtaining the status of authorized economic operator which will allow management personnel to make reasonable management decisions as for obtaining the status of AEO or cancelling it because of the economic unreasonableness. This method involves the determination of potential income from AEO and implementation costs associated with the project with further comparison with the help of evaluating the effectiveness of investment projects.

Л. С. Ринейськак. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕТИКИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Liudmyla Sergiivna RyneyskaPhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University  named Yuri Kondratyuka

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A PART OF INTERNATIONAL BUSINESS ETHICS UNDER GLOBALIZATION

У статті визначається суть соціальної відповідальності бізнесу. При цьому соціальна відповідальність розглядається як частина етики міжнародного бізнесу. Підкреслюється факт впливу глобалізації на сучасну економіку. Особлива увага приділяється дослідженню соціальної відповідальності у розвитку бізнесу в умовах глобалізації. Показана доцільність створення планетарної (глобальної) соціальної відповідальності бізнесу.
 
In the article the essence of social business responsibility is determined. In this social responsibility as part of the ethics of international business is seen. The fact of the globalization impact to modern economics is emphasized. Special attention to social responsibility research for business development in the context of globalization is given. Expediency of planetary (global) social business responsibility creation is shown.

О. Я. Лотишк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ГАЛУЗІ

O. Y. LotyshPh.D., the associate Professor of Ternopil National Economy University, c. Ternopil

FEATURES STRATEGIC ANALYSIS OF SECTOR

У статті розкрито особливості стратегічного аналізу галузі. Визначено, що привабливість будь-якої галузі визначається рівнем її прибутковості, який залежить від таких факторів, як цінність товару, інтенсивність конкуренції та співвідношення ринкової влади виробників і їх постачальників. Охарактеризовано життєвий цикл галузі та зосереджено увагу на чинниках галузевої структури в життєвому циклі. Виділено альтернативні підходи до аналізу привабливості галузі, зокрема стратегічну матрицю оточуючого середовища і конкурентну динаміку.
 
In the article is exposed the special features of the strategic industry analysis. It is cleared that the industry profitability is determined with the standard of its profit and it depends on such factors as the price of goods, the intensity of completion and the correlation of the market authority to their production and providers. It has been characterized the life cycle of the industry and it concentrated our care to the valid industry structure in the life cycle of the industry. It is selected the alternative attractiveness of the industry mainly the strategic aim of the environment and competing dynamics.

И. Б. Золотыхк. э. н., доцент, докторант, Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

I. B. ZolotychPhD, dotsent, doctoral student Mykolayiv State Agrarian University, Nikolaev

INNOVATIVE MODEL OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS IN THE FORMATION OF KNOWLEDGE ECONOMY

В статье рассмотрены отдельные аспекты инновационной модели Украины. Обоснована необходимость формирования и развития экономики знаний. Определены ключевые параметры экономики знаний в Украине, проблемы (барьеры) перехода к ней, проведен сравнительный анализ с развитыми странами. Исследованы недостатки существующей инновационной модели, в частности, влияние на неё мирового процесса глобализации, отсутствие равноправных международных отношений, низкая эффективность государственного управления и регулирования национальной экономики. Анализируется состояние финансирования отечественной науки, выделены её основные общественные функции, определена эффективность использования выделенных государством средств. Обоснованы приоритетные направления инновационной политики государства: развитие высокотехнологического производства; обеспечение достаточного уровня финансирования отечественной науки; увеличение доли инновационно-активных промышленных предприятий, освоение новых видов техники и технологий; развитие венчурного бизнеса.
 
The article deals with some aspects of the innovative model of Ukraine. The necessity of formation and development of the knowledge economy. Defined the key parameters of the knowledge economy in Ukraine, the problems (barriers) the transition to it, a comparative analysis with the developed countries. Studied the shortcomings of the existing model of innovation, in particular, the impact on it of the world of globalization, the lack of equal international relations, the low efficiency of public administration and regulation of the national economy. The state of financing of domestic science, highlighted its basic social functions, determined the effectiveness of the use of funds allocated by the state. Grounded priorities of innovation policy of the state: the development of high-tech production; ensuring an adequate level of financing of domestic science; increasing the share of innovation-active industrial enterprises, development of new techniques and technologies; development of venture businesses.

А. О. Пелехатийкандидат економічних наук, науковий співробітник відділу регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

A. O. PelekhatyyCand. of Econ. Sci., Sci. Researcher Department of regional financial policy SI “Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS Ukraine»

FINANCIAL CAPACITY UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES UNDER DECENTRALIZATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS

У статті розглянуто модель фінансової спроможності соціально-економічного розвитку адміністративно-територіального утворення. Визначено сутність поняття «фінансова спроможність адміністративно-територіальної одиниці». Прописано основні проблеми, які виникають на шляху оптимізації доходної політики місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад в умовах фінансової децентралізації. Проаналізовано комплекс завдань від яких залежить забезпечення фінансової спроможності територіальної громади. Визначено основні кроки, які держава повинна здійснити для ефективної реалізації реформи бюджетної децентралізації.

In the article the model of the financial viability of socioeconomic development of administrative and territorial unit. The essence of the concept of "financial capability of the administrative and territorial unit." It was ordered to the main problems that arise in the way of optimizing the revenue policy of local budgets combined local communities in terms of fiscal decentralization. Analyzed the complex problems that affect the financial capacity to ensure the local community. The basic steps that the state should make for effective implementation of the reform of fiscal decentralization.

О. В. Лапінк. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет, м. ОдесаК. М. Горицькастудентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. V. LapinCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of management of foreign trade and innovation, Odessa National Polytechnic University, OdessaK. M. Gorizkayastudent, Odessa National Polytechnic University, Odessa

WAYS TO IMPROVE THE EXPORT POTENTIAL OF THE FOOD INDUSTRY

У даній статті висвітлено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та та запропоновані можливі шляхи покращення експортного потенціалу підприємств харчової промисловості, дана загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні і визначена її роль у діяльності підприємств. Запропоновані заходи що до підвищення ефективності ЗЕД, яка має значний вплив на діяльність підприємства в цілому. Сформовані правила, зроблені висновки та надані рекомендації яких слід дотримуватись для забезпечення прибутковості діяльності підприємства.
 
This article highlights the key issues and foreign trade and suggested possible ways to improve the export potential of the food industry, the general characteristic of foreign trade in Ukraine and defined its role in the activity. Proposed measures towards improving the efficiency of foreign economic activity, which has a significant impact on the activities of the company as a whole. The prevailing rules, conclusions and recommendations to be followed to ensure the profitability of the company.

О. І. Драчк. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

ПІДХОДИ ТА ФАКТОРИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. I. DrachPh.D., Associate Professor, Doctoral Candidate, of the International Economic Relations Department, Khmelnytsky National University

APPROACHES AND FACTORS FOR THE FORMATION OF COMPETITIVE CAPACITY ENGINEERING

У статті визначено основні взаємозв'язки між конкурентоспроможністю підприємства і конкурентоспроможністю галузі, проаналізовано існуючі підходи до визначення дефініції поняття «конкурентоспроможність». Здійснено уточнення трактування поняття «конкурентний потенціал», який визначається наявністю у нього сукупності конкурентних переваг і ступеня їх реалізації в поточній і перспективній діяльності на ринку. Автором уточнене співвідношення понять «чинники виробництва» і «елементи виробничого потенціалу», що дає змогу прийти до єдиної думки з приводу включення тих або інших чинників до складу виробничого потенціалу. Доведено, що тільки врахування стану трудових ресурсів, основних і оборотних фондів виробництва дозволить адекватно оцінити розмір виробничого потенціалу машинобудівної промисловості. Визначено, що ресурсний потенціал – це наявність трудових ресурсів, основних і оборотних засобів, які в сукупності представляють можливість їх поєднання для виробництва машинобудівної продукції. Виробничий потенціал, відповідно, складають елементи ресурсного в частині балансового їх співвідношення з можливостями технічної бази підприємства. Зроблено узагальнення, що виробничий потенціал підприємств машинобудування є максимально можливим об'ємом виробництва при оптимальному використанні ресурсів в даних умовах конкретної господарської діяльності з метою задоволення потреб споживачів.
 
In the article was defined the basic relationship between the competitiveness of enterprises and competitiveness of the industry, were analyzed existing approaches to determine the definition of the concept of "competitiveness". There were realized the term "competitive capacity", which is defined competitive advantages and their degree of implementation in current and future activities in the market. The author refined relationship between the concepts "factors of production" and "elements of productive capacity", which allows reaching consensus on the inclusion of certain factors. There were proved that consideration of human resources, of total assets will assess the size of the production potential of machine-building industry. There were determined that the resource potential - is the availability of labor, fixed and current assets, which together represent the possibility of their combination for the production of engineering products. Production potential, are elements of relations with the possibilities of technical base of enterprise. There were made generalization that the production potential of engineering is the maximum possible volume of production at the optimum use of resources in the circumstances of a particular economic activity and customer satisfaction.

К. М. Сутормінак. е. н., доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. КиївЄ. С. Осадчийк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

K. M. SutorminaPh.D., Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", KyivE. S. OsadchyPh.D., associate professor, Associate Professor of Banking Management, SHEE "Kyiv National Economic University of Vadym Hetman", Kyiv

THE EFFECTIVENESS OF FUNDING INNOVATION: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Стаття присвячена проблемам ефективності фінансування інноваційної діяльності. Успіх інноваційної діяльності в значній мірі визначається формами її організації та способами фінансової підтримки. Відмінною особливістю організації фінансування інноваційної діяльності є множинність джерел фінансування і комплексність охоплення різноманітних напрямків інноваційного процесу в цілому і окремих його суб'єктів. Розглянуто досвід фінансування інноваційної діяльності Туреччини, Польші, Кореї та Казахстану. В статті наголошується на необхідності посилення ролі державних фінансових інститутів в реалізації інноваційних проектів. Першорядною функцією держави в даному випадку є створення економічної зацікавленості, як у представників підприємницького сектору, так і державних органів управління до взаємодії і партнерства. Проаналізовано методи та форми стимулювання інноваційної діяльності, вироблені світовою практикою і визначено складові стимулюючої інноваційної політики зарубіжних країн.
 
This article is devoted to the problems of the effectiveness of innovation funding. The success of innovation is largely determined by the shape of its organization and methods of financial support. A distinctive feature of financing innovation is a multiplicity of funding sources and integrated coverage of various areas of the innovation process as a whole and its individual entities. The experience innovation financing in Turkey, Poland, Korea and Kazakhstan. The article emphasizes the need to strengthen the role of public financial institutions in the implementation of innovative projects. The primary function of the state in this case is to create economic interest as the representatives of the business sector and public administration for cooperation and partnership. The methods and forms of stimulating innovation, developed international practice and identifies components of stimulating innovation policy abroad.

В. Ю. Гордополовк. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЗЕДЕНТІВ УКРАЇНИ

V. Yu. GordopolovPh.D., assistant Professor Kyiv national university of trade and economics

CURRENT STATUS OF FOREIGN RESIDENT UKRAINE

В статті досліджено визначення понятійно-категоріального апарату зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено відсутність єдиного підходу щодо трактування категорії зовнішньоекономічна діяльність як вченими, так і на рівні нормативно-законодавчих актів. З огляду на некоректність формулювання визначення зовнішньоекономічна діяльність у Господарському кодексі, доцільним є закріплення трактування даної економічної категорії в зазначеному законодавчому акті. В свою чергу, з огляду на поширення діяльності в сфері зовнішньоекономічних операцій та облікового їх відображення, доцільним є закріплення в НП(с)БО 1 наступних категорій: зовнішньоекономічні операції; зовнішньоекономічні операції в частині операційної діяльності; зовнішньоекономічні операції в частині фінансової діяльності; зовнішньоекономічні операції в частині інвестиційної діяльності.
 
In the article the definition of conceptual and categorical apparatus of foreign trade. Found no single approach to the treatment of foreign category of activity as scientists and the level of regulatory legislation. Given the wording incorrect definition of foreign economic activity in the Commercial Code, it is reasonable to consolidate the interpretation of economic categories in that piece of legislation. In turn, because of the distribution activities in the field of foreign economic operations and accounting of reflection, it is appropriate to consolidate the state of emergency (S) 1 following categories: foreign operations; foreign operations of operations; foreign operations of financial activities; foreign operations of investment.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. К. Даніленкостудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОЦЕС ДОСЯГНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

E. А. DidenkoPh.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivA. K. Danilenkostudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE PROCESS OF ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGES OF AN ENTERPRISE

Охарактеризовано процес досягнення підприємством конкурентних переваг. Виділено фази процесу досягнення конкурентних переваг. Розглянуто існуючі підходи до класифікації конкурентних переваг. Узагальнено класифікацію конкурентних переваг підприємства як виробничо-господарської системи.
 
In the article described the process of achieving competitive advantages. Also selected phase of the process of achieving competitive advantage. We described approaches to classification of competitive advantage. In the article presented the classification of competitive advantage of enterprise.

Д. І. Коваленкок. е. н., доцент, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївТ. Ю. Москаленкостудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

D. I. KovalenkoPh.D., Associate Professor, Assistant Professor, Kyiv National University of Technology and Design, KievT. Y. MoskalenkoStudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kiev

DIAGNOSIS AND NEUTRALIZATION FINANCIAL AND ECONOMIC RISKS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

У науковій праці узагальнено ризики та виклики посткризового розвитку, які здатні значимо вплинути на стан фінансово-економічної безпеки підприємства. Мета статті – навести результати наукових розвідок з питань розробки інноваційних технологій ідентифікації та мінізації фінансово-економічних ризиків в системі управління підприємством в умовах посткризового розвитку. Встановлено, що переважна більшість українських підприємств, у тому числі і великих, в управлінській практиці не використовують інструменти підвищення рівня фінансово-економічної безпеки внаслідок нівелювання фінансово-економічних ризиків (викликів), які формуються у зовнішньому середовищі. Виявлено основі особливості фінансово-економічних ризиків, що проявляються в новітніх умовах. Проаналізовано основні економічні та фінансові ризики, що виникають на рівні сучасного промислового підприємства. В умовах посткризового розвитку економіки найбільш значимими чинниками фінансового ризику розвитку підприємства на стратегічному рівні є: невірний вибір цілей підприємства; хибна оцінка стратегічного потенціалу підприємства; помилковий прогноз розвитку зовнішнього для підприємства господарського середовища; катастрофічне погіршення фінансового стану. Вказано на доцільність модернізації управлінських механізмів ідентифікації та нейтралізації (мінімізації) фінансово-економічних ризиків. Наведено пропозиції з впровадження інноваційних технологій управління економічною безпекою та нейтралізації фінансових ризиків.  
 
In scientific work summarizes the risks and challenges of post-crisis development, which are able to significantly affect the financial and economic security. The purpose of the article - to give the results of scientific studies on the development of innovative technologies for identification and minizatsiyi financial and economic risks in the system of management in terms of post-crisis development. It was established that the majority of Ukrainian enterprises, including major in management practices do not use tools enhance financial and economic security due to the leveling of the financial and economic risks (calls) that are formed in the environment. Features found on the financial and economic risks that occur in modern conditions. The basic economic and financial risks that arise at the level of the modern industrial enterprise. In terms of post-crisis development of the economy the most important factors of financial risk on a strategic level are: wrong choice of company goals; erroneous assessment of the strategic potential of enterprise; erroneous forecast of the company to external economic environment; catastrophic deterioration in financial condition. Indicated the necessity to modernize administrative mechanisms to identify and neutralize (minimize) the financial and economic risks. The proposals of innovative technologies management of economic security and neutralize financial risks.

А. В. Рачинськааспірант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

A. RachynskaPostgraduate, State Economic and Technological University of Transport

NATURE AND CLASSIFICATION OF RISKS IN RAILWAY TRANSPORT

На сучасному етапі розвитку залізничного танспорту України проблема класифікації, оцінки і обліку ризиків транспортних підприємств має істотне теоретичне і прикладне значення як важлива складова частина теорії і практики управління ризиками транспортних компаній. Як показує досвід, управління ризиками здатне запобігати кризовим явищам, зменшити їх негативні наслідки, оздоровити економіку підприємств, підвищити їх конкурентоспроможність. Комплексний розгляд і докладна класифікація видів ризиків допоможе в побудові оптимальної системи управління ризиками на залізничному транспорті.
 
At the present stage of development of railway transport Ukraine problem of classification, valuation and risk of transport enterprises has significant theoretical and practical value as an important component of the theory and transport companies risk management practices. Experience has shown that risk management is able to prevent crises, to reduce their negative effects, improve the economy of enterprises, enhance their competitiveness. A comprehensive review and detailed classification of the types of risks will help in building an optimal risk management systems for rail transport.

В. О. Дорощукаспірант, старший викладач кафедри транспортних технологій і технічного сервісу, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЗАДАЧ В ЕКОНОМІЦІ ТРАНСПОРТУ

V. О. Doroshchukgraduate student, senior lecturer in Department of Transport Technology and Technical Service National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

MODERN APPROACHES TO SOLVE THIS PROBLEM TRANSPORT IN ECONOMICS

У статті досліджено стан світової транспортної системи, зокрема Фінляндії, транспортна система якої вважається однією з найбільш продуманих і добре організованих у світі. Розглянуто особливості фінської моделі та кластеризації економічної діяльності країн світу, аналіз яких свідчить про високу ефективність діяльності кластерних об’єднань, їх визначальний вплив на прискорення економічного розвитку. Проаналізовано сучасні підходи до вирішення поставлених задач в економіці транспорту, особливості державної політики та реформування законодавчої бази різних країн Західної Європи та Північної Америки, визначено основні напрями розвитку транспортної системи України. Ознайомлення з досвідом становлення кластерів в інших розвинених країнах дасть можливість використати його при створенні сучасної моделі розвитку транспортної системи України.
 
In the article the state of the world transport system, including Finland, transport system which is considered one of the most thoughtful and well organized in the world. The features of the Finnish model and clustering of economic activity of the world, whose analysis indicates high efficiency of cluster organizations, their decisive influence on the acceleration of economic development. Analyzes new approaches to solving problems in the economy of transport, particularly public policy and legislative reforms in different countries of Western Europe and North America, the main directions of development of transport system of Ukraine. Getting to know the experience of other clusters in developed countries will make it possible to use it in creating a modern model of transport system of Ukraine.

М. А. Шалаєнкоаспірантка кафедри статистики, асистент кафедри економіки підприємств Національна академія статистики, обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. A. Shalaienkopostgraduate department of Statistics assistant department of Economics enterprises National Academy of Statistics, Accounting and Auditing

MODELING AND PROGNOSTICATION OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті висвітлені проблеми розвитку діяльності малих підприємств в Україні. Проведено аналіз, моделювання та прогнозування основних показників діяльності малих підприємств, це дало змогу внести окремі пропозиції у підтримку розвитку малого бізнесу в Україні.
 
The article examines problemes development of small enterprises in Ukraine. The analysis, modeling and forecasting the main indicators of small enterprises, this enabled make some proposals to support small business development in Ukraine.
 
В статье освещены проблемы развития деятельности малых предприятий в Украине. Проведен анализ, моделирование и прогнозирование основных показателей деятельности малых предприятий, это позволило внести отдельные предложения в поддержку развития малого бизнеса в Украине.

C. C. Кислинськийаспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м.Чернігів

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

S. S. Kyslynskyipost-graduate student, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

CONDITION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COMPONENTS OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF UKRAINE'S REGIONS

За умов модернізації продуктивних сил регіонів України, особливої актуальності набуває оцінка стану та проблем розвитку освітньої і наукової елементів інтелектуального потенціалу, для забезпечення ним таких перетворень.
Головною метою цієї статті є охарактеризувати сучасний стан та окреслити проблеми розвитку освітньої і наукової складових регіонального економічного простору.
Сучасний рівень розвитку вітчизняної освіти і науки, темпи та глибина перетворень у цих сферах не повною мірою відповідають потребам українського суспільства. Актуальним завданням залишається забезпечення доступності здобуття якісної освіти протягом усього життя для всіх громадян. Мають постійно оновлюватися зміст освіти та організація навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.
Потребують державної підтримки дошкільна, загальна середня освіта у сільській місцевості, навчання здібних та обдарованих учнів і студентів, а також дітей з особливостями психічного і фізичного розвитку.
Необхідно істотно зміцнити навчальну та матеріально-технічну базу освітніх та наукових установ, забезпечити ефективну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і наукових працівників, запровадити нові економічні та управлінські механізми розвитку вищезгаданих галузей. Для реалізації цих завдань необхідним є виправлення критичного стану фінансування освіти і науки, забезпечення гідного рівня оплати праці працівників цих сфер.
 
In the context of the modernization of the productive forces of the Ukraine`s regions, special relevance acquires assessment and problems of educational and scientific elements of intellectual potential to provide them such transformations.
The main aim of this article is to characterize the current state and outline the problems of educational and scientific components of the regional economic space.
The current level of national education and science, the pace and depth of reforms in these spheres doesn`t fully meet the needs of Ukrainian society. Current task of ensuring the availability of quality education throughout life for all citizens. There are constantly have to update the content of education and organization of educational process according to the values of democracy, market economy principles, modern scientific and technological achievements.
Require of government support preschool and secondary education in rural areas, education of talented pupils and students, and also children with special mental and physical development.
It is necessary to significantly change the learning material and technical base of educational and scientific institutions, ensure effective training and professional development of teachers and researchers, introduce new economic and management mechanisms of the aforementioned sectors. To realize these tasks it is necessary to fix the critical state of funding for education and science, ensuring a decent level of wages employees of these areas.

П. А. Дадашовааспірантка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. КиївМ. П. Кладовамагістр, Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ВПЛИВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

P. A. DadashovaPhD student, National University of Kyiv-Mohyla Academy, KyivM. P. KladovaM. P. Kladova, MA student, National University of Kyiv-Mohyla Academy, Kyiv

  SHADOW ECONOMY IMPACT ON ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

У статті представлено результати моделювання впливу рівня тіньової економіки на економічну безпеку України. Для проведення аналізу було використано рівень тіньової економіки розрахований на онові монетарного методу та методу збитковості підприємств поквартально. З метою вимірювання рівня економічної безпеки використано метод головних компонент, який застосовано для інтеграції в один кількісний показник основних п’яти факторів загроз економічній безпеці: зміни рівня добробуту населення, спаду виробництва, зміни демографічної ситуації, зниження інвестиційної активності та фінансові загрози. У результаті проведеного дослідження було виявлено вплив зростання тіньового сектору економіки на зниження економічної безпеки держави і розроблено ряд рекомендацій для подолання цієї проблеми.
 
Paper presents the modelling results of the shadow economy impact on the economic security of Ukraine. The shadow economy level measured quarterly with the use of monetary and companies loss methods was used in analysis. The principal component analysis was implemented to integrate into one quantitative indicator main economic security threats: change in wealth, production decline, change in demographic situation, investments decrease, and financial threats. As a result, the negative impact of the shadow economy development on the economic security was revealed and recommendations were developed to overcome this problem.

М. І. Чернишовастудент кафедри економіки та підприємництва Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. КиївС. О. Тульчинськад. е. н., проф., професор кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ “РОЗУМНІ МЕРЕЖІ” В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

M. ChernyshovaStudent of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, KievS. TulchynskaDoctor of Economics, professor of the Department of Enterprise Economics of National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kiev

IMPLEMENTATION OF “SMART GRID” PROJECT IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE

Розглянуто сучасний стан розвитку паливно-енергетичного комплексу країни. Встановлено, що для ефективного розвитку об’єднаної енергосистеми України та досягнення європейського рівня енергоефективності та якості електроенергії необхідно збільшувати частки відновлюваних джерел енергії. Визначено основні положення, цілі та економічний ефект від впровадження проекту “Розумні мережі”. Проаналізовано сучасний стан впровадження проекту “Розумні мережі” та перспективи його реалізації в Україні. Зокрема досліджено проект «Розумні мережі» в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Фондом чистих технологій Другого проекту з передачі електроенергії. Обґрунтовано необхідність впровадження проекту “Розумні мережі” для сприяння розвитку паливно-енергетичного комплексу України.
 
The current state of development of the fuel and energy complex was analyzed. Established that it is necessary to increase the share of renewable energy sources for the effective development of the integrated power system of Ukraine and to reach European levels of energy efficiency and power quality. The main provision, objectives and economic benefit from the project “Smart Grid” is reflected. Project “Smart Grid” implementation was analyzed, its current state and the prospects of its implementation in Ukraine. Cooperation with the International Bank for Reconstruction and Development and Clean Technology Fund uner the Second Power Transmission Project particularly “Smart Grid” project was investigated. Necessity of the “Smart Grid” project implementation for development the fuel and energy complex of Ukraine was justified.

О. Є. Джурк. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туриcтичного бізнесу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ІЄРАРХІЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАМІРІВ В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

O. Y. DzhurPhD, associate professor, assistant professor of management and tourism business, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipro

THE HIERARCHY OF STRATEGIC INTENTIONS IN MANAGING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE OF SPACE INDUSTRY

Стаття містить результати дослідження теоретико-методологічних аспектів формування ієрархії стратегічних намірів підприємства космічної галузі, що прагне бути успішним лідером у створенні та наданні продукції космічного призначення на світовому ринку, забезпечуючи при цьому високі показники ефективності та результативності. Виділені якісні характеристики складових ієрархії стратегічних намірів підприємств космічної галузі та їх конкурентоспроможності, дано визначення та охарактеризовані стратегічні рішення підприємства, що забезпечують його властивості як системи.
 
The article contains the results of the study of theoretical and methodological aspects of the formation of the hierarchy of strategic intent of enterprise space industry that tends to be a successful leader in creating and providing products of space purpose in the world market while providing high performance and efficiency. Marked out qualitative characteristics of components hierarchy of strategic intent of enterprise of space industry and its competitiveness, definition was done and described the strategic decisions of the enterprise, ensuring its properties as a system.

О. О. Волошенкок. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТВА

O. O. VoloshenkoCandidate of Economic Sciences, Associated Profess, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

METHODICAL APPROACH TO FORMATION OF ECOLOGICALLY ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF THE ENTERPRISE

У статті визначено поняття стратегії еколого-орієнтованого розвитку, як комплексу заходів передусім інноваційного характеру, спрямованих на підвищення і розвиток екологічного потенціалу з метою забезпечення еколого-економічної результативності та ефективності діяльності підприємства. Запропоновано виділяти такі види стратегій еколого-орієнтованого розвитку: концентрації зусиль на підвищенні техніко-технологічного рівня підприємства; концентрації зусиль на підвищенні організаційно-управлінського рівня підприємства; концентрації зусиль на підвищенні організаційно-технічного рівня підприємства; концентрації зусиль на створенні об’єднань підприємств для вирішення питань, пов’язаних з їх еколого-орієнтованим розвитком. Систематизовано екологічні стратегії підприємств та виокремлено ті, які найбільш підходять для підприємств легкої промисловості. Розроблено методичні положення щодо формування стратегії еколого-орієнтованого розвитку підприємства.
 
The article defines the concept of strategy of the ecologically oriented development of complex measures, especially innovation aimed at improving and development of environmental capacities to ensure ecological and economic effectiveness and efficiency of the enterprise. Asked to identify the following types of strategies for environmental-oriented development: focus on improving technical and technological level of the enterprise; focus on improving the organizational and managerial level of the company; focus on improving organizational and technical level of the enterprise; focus on the establishment of enterprises for solving issues related to their environmental-oriented development. Systematic environmental strategy of companies and selected those that are most suitable for light industry enterprises. Methodical provisions on formation of strategy of the ecologically oriented development of the enterprise.

Л. Б. Круп’якк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільІ. Й. Круп’якк. е. н., старший викладач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. B. KrupiakPhD in Economics, docent, lecturer of the chair for Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, TernopilІ. Y. KrupiakPhD in Economics, Senior lecturer of the chair for Finances after S.І.Iurii, Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF FUNDING THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE

Досліджено проблеми фінансування розвитку агропромислового комплексу України, які є наслідком неефективних механізмів державної підтримки галузей агропромислового комплексу, низької доступності кредитних ресурсів, недостатності власних фінансових ресурсів внаслідок низької рентабельності аграрного виробництва в окремих галузях, гіпертрофованим диспаритетом цін на сільськогосподарську продукцію, низькою інвестиційною привабливістю. Здійснено оцінку стану фінансування розвитку агропромислового комплексу в умовах економічних перетворень. Проведено аналіз джерел фінансового забезпечення розвитку агропромислового комплексу. Розглянуто механізм формування й реалізації фінансових ресурсів в аграрній сфері економіки. Окреслено державну фінансову підтримку розвитку агропромислового комплексу, що дозволить підвищити його фінансову активність шляхом бюджетного фінансування, пільгового оподаткування, кредитного та інвестиційного забезпечення, підтримки розвитку страхування сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано заходи щодо підвищення рівня фінансового забезпечення розвитку агропромислового комплексу для запобігання негативних тенденцій макроекономічної динаміки.
 
The problems of funding the development of the agricultural complex of Ukraine resulting from inefficient mechanisms of state support of the agricultural complex sectors, low availability of credit recourses, lack of own financial resources due to low profitability of agricultural production in some areas, exaggerated disparity of prices for agricultural products and low investment attractiveness have been investigated. The estimation of the state of funding the development of the agricultural complex in terms of economic transformation has been done. The analysis of sources of financial support of the development of the agricultural complex has been conducted. The mechanism of formation and implementation of financial resources in the agricultural sector of economy has been examined. The state financial support of development of the agricultural complex, which will allow to increase its financial activity through budgetary funding, preferential taxation, credit and investment support, support of agricultural production insurance development has been outlined. The measures to enhance the level of financial security of development of the agricultural complex to prevent negative trends in macroeconomic dynamics have been justified.

О. В. Степановак. е. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу державних фінансів, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СВІТОВІ МОДЕЛІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я: РОЗВИТОК МІЖ БЮДЖЕТНОЮ КОНСОЛІДАЦІЄЮ ТА РИНКОМ

O. V. StepanovaPh.D. in Economics,  senior researcher of public finance department, «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

FOREIGN MODELS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN HEALTH CARE: DEVELOPMENT BETWEEN FISCAL CONSOLIDATION AND MARKETS

У статті досліджено підходи до децентралізації фінансування систем охорони здоров’я на основних його етапах, зокрема, збору коштів, їх акумулювання та розподілу, які сформовано на основі узагальнення та систематизації провідного зарубіжного досвіду. На основі аналізу міжнародної практики виявлено основні форми організації, планування системи охорони здоров'я та надання медичної допомоги в централізованих та децентралізованих країнах. Визначено, що одним із стимулюючих факторів децентралізації фінансування охорони здоров'я є необхідність консолідації державних фінансів та забезпечення їх стійкості. Обґрунтовано ознаки децентралізації в охороні здоров'я, які характерні для бюджетних та страхових систем фінансування галузі. Виявлено практику впровадження дивестиції в охороні здоров'я, як крайньої ринкової форми децентралізації в окремих країнах. Наведені особливості практики в країнах ОЕСР формування структури доходів фінансування видатків субнаціональних бюджетів на охорону здоров'я; види трансфертів та їх склад у загальних видатках субнаціональних бюджетів на охорону здоров'я
 
In this article the approaches to funding decentralize health systems on major stages, including fundraising, accumulation and distribution, which are formed on the basis of systematization of the leading foreign experience are observed. Based on the analysis of international practice the basic forms of organization, planning, health care and medical services in centralized and decentralized countries are identified. It was determined that one of the stimulating factors of decentralization in health care is the need to consolidate public finances and ensure their sustainability. It was substantiated that the form of decentralization in this sphere depends on form of financing of health care: budget or social insurance funds. Market practice of divestment and privatization in health care as an extreme form of decentralization are identified in some countries. In this article also the features of experience of sources structure of revenues of sub-national budgets in health care in OECD countries; types of transfers and their composition of sub-national budgets to health are investigated.

В. П. Гмирякандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

V. P. HmyryaPhD, associate professor, assistant professor of banking Cherkasy research institute State higher educational institution "University of Banking"

STATE REGULATION OF BANK LENDING INVESTMENT PROJECTS IN AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

В статті розглянуто питання державного регулювання банківського кредитування інвестиційних проектів в аграрному секторі України, визначено основні джерела фінансування інвестиційних проектів аграріїв. Вивчено правову базу взаємодії держави, фінансових установ та аграрних виробників щодо спільної діяльності. Досліджено головні інструменти державного регулювання банківського кредитування аграріїв та опрацьовано напрямки взаємодії в рамках ефективного співробітництва між всіма учасниками інвестиційного процесу. Обґрунтовано основні джерела залучення додаткових коштів в аграрне виробництво. Вивчено участь і роль держави у забезпеченні ефективної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Виявлено проблемні питання у державному регулюванні підтримки аграрного сектору України та запропоновано шляхи покращення ефективності реалізації інвестиційних проектів на засадах банківського кредитування.
 
The article considers the state regulation issues of bank lending of investment projects in the agricultural sector of Ukraine, determines main sources of investment projects funding of farmers. The legal basis of cooperation between the state, financial institutions and farmers on joint activities is studied. The main instruments of state regulation of bank lending of farmers are investigated and ways of interaction within the effective cooperation between all participants of the investment process are analyzed. The basic sources of additional funds in agriculture are described. The participation and role of government in ensuring an effective cooperation with international financial organizations are investigated. The problematic issues of state regulation in support of the agricultural sector of Ukraine are identified and the ways of improving the efficiency of investment projects realization on the basis of bank lending are suggested.

О. В. П`янковак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНИХ ТА ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ

O. PiankovaPh.D. (in Economics), Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

CURRENCY REGULATION OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AGENTS IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS MEASURES

В статті досліджено дефініції «валютного регулювання» та «валютного контролю»; розглянуто еволюцію валютного регулювання та контролю в Україні; виділено періоди лібералізації та посилення валютного регулювання відповідно в контексті валютних криз. Окрему увагу приділено проблематиці валютного контролю за експортними та імпортними операціями. Докладно проаналізовано питання термінів валютного контролю, обсягу обов’язкового продажу валютної виручки експортера, вимог щодо купівлі валюти імпортером, особливостям валютного контролю за експортом-імпортом послуг, накладання штрафних санкцій у разі порушення норм чинного законодавства. Акцентовано увагу на необхідності використання валютного контролю як дієвої складової валютного регулювання в умовах кризи.
 
In the article were studied the term "currency regulation" and "exchange controls";  considered the evolution of currency regulation and control in Ukraine; highlighted periods of liberalization and increased of currency regulation, respectively, in the context of currency crises. Special attention was paid to the problems of currency control for export and import operations. The authors analyzed the issues of the terms of currency control, the amount of the mandatory sale of foreign currency earnings for exporters, the requirements to purchase foreign currency for importers, the features of currency control over export-import services, the imposing of penalties in case of violation of the current legislation. The special attention was paid to the need of currency control as an effective component of currency regulation in a crisis.

О. А. Горлачукк. е. н., старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільМ. А. Горлачукк. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільА. І. Машкок. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

O. A. GorlachukPhD in Economics,  sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilM. A. GorlachukPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, TernopilA. I. MashkoPhD in Economics, Associated Professor, sr. researcher Ternopil national economic university, Ternopil

CONCEPTUAL DETERMINANTS OF MARKET MECHANISM OF THE REGIONAL PRICE FORMATION ON AGRICULTURAL PRODUCTION IN MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

У статті обґрунтовано концептуальні детермінанти ринкового механізму регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасних умовах економічного розвитку. Проаналізовано методичні підходи стосовно теоретичного обґрунтування системи ціноутворення з врахуванням регіонального, зокрема рентного аспекту функціонування ринкового середовища. Визначено методологічні засади пропонованого концептуального підходу у галузі регіонального ціноутворення, що базується на врахуванні порівняльної оцінки природно-економічних умов виробництва, диференціації витрат, формуванні регіональної вартості та відповідної регіональної ціни на сільськогосподарську продукцію. Виявлено методологічну та методичну складність у визначенні розрахункової регіональної ціни, в основі якої поділ доданої вартості (чистого прибутку) на окремі складові, кожну з яких можна віднести до певного виду активів. Обґрунтовано диференційну складову вартості продукції сільського господарства на регіональному аграрному ринку та пропозиції щодо формування ефективного механізму регіонального ціноутворення на сільськогосподарську продукцію.
 
The article deals with the substantiation of conceptual determinants for market instruments that stipulate the regional pricing on agricultural output under modern conditions of economic development. The author has analyzed the methods to verify the pricing system under renting peculiarities of market environment. The methodological fundamentals of suggested conceptual approach in regional pricing were determined due to comparative assessment of natural & economic production environment, differentiation of expenses, regional costs and corresponding prices on agricultural output. There were spotted methodological and method complications in calculations of regional price basing on diversification of net income into separate articles that can be referred with certain assets on individual basis. The author have also verified the differentiated share of agricultural output costs at regional level and the proposals to form the efficient instruments for regional pricing of agrarian goods.

Ю. В. Ніколаєнкок. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівТ. А. Шишловаспірант кафедри фінансів і фінансово-економічної безпеки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu .V. NikolaenkoCandidate of Science in Economics, Professor, Professor of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, ChernihivТ. А. ShyshlovPostgraduate Student of the Department of Financial and Economic Security, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

ORGANIZATIONALLY-ECONOMIC MECHANISM OF ADJUSTING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

У статті запропоновано організаційно-економічний механізм регулювання економічної безпеки національної економіки. Визначено основні складові такого механізму та етапи його здійснення. Обґрунтовано визначальну роль розробки комплексного механізму її регулювання, що дасть змогу створювати, управляти, аналізувати, контролювати стан економічної безпеки в цілому та в розрізі її функціонально-струк­турних, галузево-секторальних та просторово-терито­ріальних компонент. Проаналізовано сутність поняття економічної безпеки національної економіки. Розглянуто різноманітні підходи до розуміння особливостей економічної безпеки національної економіки. Визначено основні принципи забезпечення економічної безпеки України.

The organizationally-economic mechanism of adjusting of economic security of national economy is offered in the article. The basic constituents of such mechanism and stages of its realization are certain. The qualificatory role of development of complex mechanism of its  adjusting that will give an opportunity to create is reasonable, to manage, to analyse, to control the state of economic security on the whole and in the cut of its functional and structural, branch-sectoral and spatial and territorial components. Essence of concept of economic security of national economy is analysed. The various going is considered near understanding of features of economic security of national economy. Basic principles of providing of economic security of Ukraine are certain.

О. Д. Ладюккандидат економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Рівне

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА: ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДНИКІВ

O. D. LadyukPhd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, Rivne

FINANCIAL SECURITY: THE DESCRIPTION OF COMPONENTS

У статті обґрунтовано теоретичні засади фінансової безпеки. Розглянуто суть поняття “фінансова безпека” як важливої складової економічної безпеки. Обґрунтовано її місце в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено її складові елементи. Відображено авторське бачення сутності структурних складових фінансової безпеки.
 
The theoretical bases of financial security are substantiated in the article. The essence of the concept of “financial security” as an important component of economic security is considered. Its place in the overall hierarchy of national security is proved and its components are determined. Authors' view of the essence of structural components of financial security is reflected.

І. О. Сєвідовак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

I. A. SevidovaPhD in Economics, Assistant professor of  Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchajev

THE THEORETICAL ASPECTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN A GLOBALIZED ECONOMY

У статті проведено аналіз основних аспектів розвитку агропромислового виробництва в умовах глобалізації економіки. Розкриваються теоретичні та методичні проблеми формування нових підходів до організації зовнішньоекономічної діяльності, визначаються основні напрямки розвитку інтеграції в аграрній галузі. Дається трактування змісту поняття інтеграції в різній інтерпретації, як процесу і як стану, розглянуто класифікацію інтеграційних процесів. Обґрунтовується нагальна необхідність поглиблення інтеграційних зв'язків України, що є результатом історично сформованих, технологічно взаємопов'язаних виробництв. Розглянуто сутність інтеграції, як соціально-економічного явища, що відбувається шляхом зближення інтересів, зміцнення виробничо-господарських зв’язків і відносин між галузями та підприємствами агропромислового комплексу з метою доведення сільськогосподарської продукції до кінцевого споживача та підвищення ефективності функціонування підприємств – учасників цього процесу. Пропонуються напрями розвитку агропромислового сектора України шляхом створення дієвих механізмів узгодженого регулювання торгівлі і координації політики з економічної інтеграції, що є запорукою розвитку торгівлі та формування оптових ринків овочевої продукції.
 
The article analyses main aspects of development of agricultural production in the context of globalisation of economy. It highlights theoretical and methodical problems of forming new approaches to organise external economic activity, defines main directions for developing integration in agrarian branch. The article interprets the essence of integration in different ways, as a process and as a state, and also examines the classification of integration processes. The urgent need of deepening Ukraine’s integration connections is substantiated, resulting from historically developed, technologically related productions. The article deals with the essence of integration as a social and economic phenomenon, occurring through convergence of interests, strengthening of production and economic connections and relations between branches and companies of agricultural complex with a goal of bringing agricultural production to end-user and improving the efficiency of enterprises participating in this process. Results of the research suggest directions of development of Ukraine’s agribusiness sector through creating efficient mechanisms of coordinated regulation of commerce and coordination of economic integration policy. That is the basis of the development of trade and forming wholesale markets of vegetable production.

Г. О. Корольк. е. н., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України, м. ДніпроТ. В. Акімовак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

G. O. Korolcandidate of economical science, professor of the Accounting and Audit Department, National Metallurgical Academy of Ukraine, DniproT. V. AkimovaPh.D., candidate of economical science, assistant professor of the Accounting and Audit Department, National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

THEORETICAL FOUNDATIONS OF INFORMATION SUPPORT OF INTERNAL CONTROL AT AN ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Визначено на підставі аналізу літературних джерел та їх авторського переосмислення суть основних наукових категорій, що входять до складу теоретичних засад будь-якого об’єкта дослідження, таких, як об’єкт, предмет, суб’єкт, мета, завдання, принципи, щодо інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю. Показано, що об'єктом даного дослідження є внутрішньогосподарський контроль, предметом – інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю. Сформульовано дефініцію інформаційне забезпечення внутрішньогосподарського контролю як взаємопов’язану сукупність контрольної інформації, створюваної відповідно до потреб суб’єктів внутрішньогосподарського контролю, а також технологій, засобів та заходів, спрямованих на ефективне функціонування системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. Виділені суб’єкти інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю, до переліку яких включено осіб, що приймають безпосередню участь у формуванні, функціонуванні та удосконаленні такого інформаційного забезпечення. Визначено мету такого інформаційного забезпечення, яка полягає у наданні якісної контрольної інформації суб’єктам внутрішньогосподарського контролю для ефективного виконання ними контрольних функцій. Підкреслено, що реалізація мети інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю здійснюється при виконанні відповідних завдань. Виділено на основі дослідження загальнонаукових принципів і принципів функціонування інформаційного забезпечення принципи інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю: безперервність та розвиток, поєднання індуктивного та дедуктивного підходу, поєднання якісної і кількісної оцінки, синтез та аналіз, дослідження у статиці та в динаміці, а також цілісність, достовірність, оптимальність, оперативність та ін.
Встановлено, що інші наукові категорії теоретичних засад інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського контролю, такі як умови, функції і методи, знаходяться на межі теоретичних і методичних засад дослідження, але більше притаманні методичним засадам, тому їх аналіз являється перспективою подальших досліджень.
 
The article is concerned with research of theoretical foundations of information support of internal control at an enterprise. On the basis of analysis of source materials in literature and authors’ rethinking thereof, the article defines the essence of basic scientific categories incorporated in theoretical foundations of any object of research, such as object, scope, subject, purpose, objective, principles, in relation to information support of internal control. It is demonstrated in the article that the object of this research is internal control and the subject is information support of the internal control. The authors define “information support of the internal control” as interrelated aggregate of control information, created to address the needs of subjects of internal control, as well as technologies, measures and actions aimed at effective functioning of the enterprise’s internal control system. The article sets off subjects of information support of internal control, the list of which includes persons immediately involved in forming, functioning and improving such information support. The purpose of such information support is defined, which consists in providing internal control subjects with thorough control information so that they can effectively execute their control functions. It is emphasized in the article that realization of the purpose of information support of internal control is carried out with implementation of corresponding tasks. Based on research of general scientific principles and principles of information support functioning, the authors educe principles of information support of the internal control — continuity and evolvement, combining deductive and inductive approaches, combining qualitative and quantitative assessments, synthesis and analysis, static and dynamic observations, as well as entirety, veracity, optimality, promptitude etc.
The authors specify that other scientific categories of theoretical fundamentals of information support of internal control, such as conditions, functions and methods, lie on the edge of theoretical and methodical foundations of research, but such categories are more typical of methodical foundations, thus their analysis presents a perspective for further researches.

Р. М. Циганстарший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукО. В. Онищенкоканд. екон. наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукЛ. М. Хоменкоканд. екон. наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

R. M. TsyhanSenior Lecturer of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukO. V. OnyshchenkoCandidate of Economics, Associate Professor of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, KremenchukL. M. HomenkoCandidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the department of accounting, audit and analysis, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

STUDYING THE TASKS OF MANAGEMENT ACCOUNTS WITH TAKING INTO CONSIDERATION MODERN MANAGEMENT REQUIREMENTS

Сьогодні особливої актуальності і складності набуває проблема посилення орієнтації обліку на управління, що в першу чергу стосується організації впровадження та забезпечення на підприємствах належного застосування управлінського обліку. Таке завдання може бути вирішене за рахунок добре налагодженої системи стратегічного та тактичного управління підприємствами, за допомогою яких відбудеться досягнення значних конкурентних переваг на ринках збуту продукції, формування довготермінової перспективи подальшого функціонування, що в свою чергу забезпечить йому стабільність та процвітання, а також ефективне управління формуванням прибутку та понесеними витратами на виробництво.
Стаття присвячена дослідженню питання організації та методики управлінського обліку на підприємстві на базі визначених і обумовлених завдань.  Автори відокремлюють основні етапи організації управлінського обліку на підприємствах. Система управлінського обліку має на меті забезпечення різних користувачів внутрішньою інформацією, яка допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення.
 
The problem of intensifying orientation of accounting on the management that concerns to the organization of implementing and ensuring a sufficient application of management account on the enterprises is especially topical nowadays. Such task can be solved due to the well-organized system of strategic and tactical enterprise management which will be used to achieve significant competitive advantages on target markets, development of the long-time prospective for further functioning that, in its turn, will ensure stability and prosperity, as well as efficient management of forming income and manufacture expenses.
The article deals with studying the issue of organization and methods of management accounts on the enterprise on the basis of the determined and specified tasks. The authors differentiate the main stages of organizing management accounts on the enterprises. The system of management accounts aims at ensuring different users with internal information helping to accept well-founded managerial decisions.

Л. А. Бондаренкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпро

МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

L. A. BondarenkoPhD, Associate Professor of Department of Economics, State University "National Mining University", Dnipro

THE INTERNATIONAL TOURISM IN UKRAINE: REALITY AND PROSPECTS

У статті визначено і узагальнено проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні, обґрунтовано перспективи міжнародної туристичної індустрії. Запропоновано методи вирішення визначених проблем. Проаналізовано зміни в обсягах і структурі міжнародних туристичних потоків. Окреслено шляхи розвитку туризму та створення позитивного іміджу країни на ринку туристичних послуг.
 
The article outlines and summarizes the problems of international tourism in Ukraine, reasonable prospects of international tourism industry. The methods of solving the problems identified. Analyzed changes in the volume and structure of international tourist flows. The ways of tourism and creating a positive image of the country in the tourism market.

Т. М. Семененкоаспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ФІНАНСОВА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ КОРПОРАЦІЙ У ГЛОБАЛЬНОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

T. M. Semenenkothe doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

FINANCIAL INSTABILITY OF CORPORATIONS IN THE GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT

В статті розглянуто сутність фінансової нестабільності, основні теоретичні засади трактування даного поняття, вивчено основний понятійний апарат, пов'язаний з даним явищем. Охарактеризовано основні етапи фінансової нестабільності, вивчено основні фактори виникнення
 
In the article the essence of financial instability is considered, the basic theoretical principles of the interpretation of this concept, the basic conceptual apparatus associated with this phenomenon is studied. The main stages of financial instability are characterized, the main factors of origin are studied

О. М. Дзюбенкоздобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АНАЛІТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. M. DzyubenkoCandidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University

ANALYTICAL INDICATORS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISE

В статті проаналізовано праці вчених які стосуються аналітичної оцінки фінансового потенціалу підприємства. Процесі дослідження було виділено наступні напрями оцінки фінансового потенціалу: оцінка фінансової стійкості, оцінка ділової активності, оцінка ліквідності, оцінка ефективності управління, оцінка стану активів і пасивів, платоспроможності, ринкової активності, аналіз оборотності оборотних коштів, аналіз руху коштів, аналіз дебіторської й кредиторської заборгованості, аналіз використання капіталу, аналіз рентабельності, аналіз позиції підприємства на фінансовому (інвестиційному) ринку. Обґрунтовано потребу в розробці двох напрямів методики економічного аналізу фінансового потенціалу. Встановлено порядок застосування аналітичних процедур в напрямах фінансової стійкості, ділової активності та ліквідності на підприємствах лісового господарства.
 
The article analyzes the works of scientists concerning the analytical estimation of the financial potential of the enterprise. The research process identified the following areas for assessing financial capacity: assessing financial sustainability, assessing business activity, assessing liquidity, assessing management efficiency, assessing the status of assets and liabilities, solvency, market activity, analysis of turnover of working capital, analysis of cash flow, analysis of accounts receivable and payables , analysis of capital utilization, profitability analysis, analysis of the position of the enterprise in the financial (investment) market. The necessity to develop two directions of the method of economic analysis of financial potential is substantiated. The order of application of analytical procedures in the areas of financial stability, business activity and liquidity in forestry enterprises is established.

А. А. Макурінасистент кафедри обліку і аудиту, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ СЛУЖБИ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Andrii MakurinAssistantof the department"Accounting andAuditing" National Mining University, Dnepropetrovsk, Ukraine

IMPLEMENTATION SERVICE FOR INTERNAL AUDITS AT IN COAL MINING INDUSTRY

У статті проаналізовано становлення системи внутрішнього аудиту на підприємствах вуглевидобувної промисловості. Встановлено, що система внутрішнього аудит виступає «гарантом» правдивої інформації на підприємстві та забезпечує керівництво впевненістю в достовірності інформації. Запропоновано загальний план аудиту основних засобів, рекомендовано аудиторські процедури. Оскільки жоден з нормативно ̶ правових актів не регулює набір аудиторських процедур для конкретної перевірки на встановленому підприємстві та не визначає їх послідовне використання. Аудитори зазначають, що ризик системи бухгалтерського обліку збільшується, а перевірка ускладнюється, коли постійно змінюється та корегується законодавство, інструкції, нормативні документи. Це викликає збільшення обсягів перевірки та можливості допущення помилок через необачність та непрофесіоналізм бухгалтера. Сформовано основні результати при використанні запропонованих процедур внутрішнього аудиту. Методичні положення пов’язані з внутрішнім аудитом на підприємствах вуглевидобувної промисловості потребують подальшого вивчення, поглиблення та доповнення.
 
In article analyzes the establishment of internal audit at the coal mining industry. Established that the system of internal audit was a "guarantee" true information in the enterprise and provides management confidence in the reliability of the information. The general audit plan of fixed assets, recommended audit procedures. Since none of normative legal acts regulates a set of audit procedures for the specific test for established enterprises and does not determine their consistent use. The auditors noted that the risk increases accounting and audit compounded when changing and adjusting legislation, instructions and regulations. This causes increase checks and the possibility of errors due to negligence and incompetence accountant. Formed the main results of the use of the proposed internal audit procedures. Methodical provisions related to internal audits at the coal mining industry need further study to deepen and complement.

М. С. Бардашстудентка кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київського національного університету технологій та дизайну, м. КиївО. І. Хоменкок. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

M. S. Bardashstudent of the Department of Economic Cybernetics and Marketing of Kyiv National University of Technology and Design, KyivO. I. KhomenkoD. E., associate professor.  professor of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

ENTERPRISE PRODUCT POLICY AND WAYS TO IMPROVE IT

У статті визначено сутність та основні цілі асортиментної політики. Визначено складові системи формування асортименту. Розглянуто способи розширення товарного асортименту та основні напрямки формування асортименту підприємства. Досліджено методи формування асортименту продукції підприємства.
 
In the article the essence and basic assortment policy objectives. The composition system product range. The methods of expanding product lines and main directions of enterprise product range. The methods of enterprise product range.
 
В статье определена сущность и основные цели ассортиментной политики. Определены составляющие системы формирования ассортимента. Рассмотрены способы расширения товарного ассортимента и основные направления формирования ассортимента предприятия. Исследованы методы формирования ассортимента предприятия.

В. В. Гарнагааспірант, Національна академія керівних кадрів культури та мистецтв, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Vladyslav HarnahaPostgraduate student, National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, Kiev

STRATEGIC PLANNING AS BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

У статті досліджено категорію «стратегія», її взаємозв’язок з розвитком підприємств. Визначено суть стратегічного планування, його принципи та етапи. Також визначено актуальність і важливість дослідження поняття «стратегічне планування» та його роль у діяльності підприємств.
 
In the article the category of "strategy" and its relationship to the development of enterprises. Defined the essence of strategic planning, its principles and stages. Also the relevance and importance of the study of the concept of "strategic planning" and its role in the enterprise.

О. О. Поповааспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

О. О. PopovaCandidate to Ph.D. position Vinnytsia National Agrarian University

ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN VINNYTSIA REGION

У статті проводився аналіз виробництва молока та молочної продукції у Вінницькій області. Досліджувались ключові проблеми постачання, переробки та реалізації продукції для молокопереробних підприємств. На основі проведених досліджень розроблялись пропозиції подальшого розширення виробництва молока на основі організації молокопродуктових підкомплексів в регіоні. У результаті дослідження визначено негативні фактори впливу на функціонування молокопродуктових підкомплексів регіону, серед яких : падіння купівельної спроможності населення та відповідно попиту на внутрішньому ринку; нестабільність світового молочного ринку, що змусило переглянути номенклатуру виробництва та скоротити її; вплив сезонності виробництва; відсутність джерел фінансування для розширення можливостей підприємствам перетворювати сире молоко в молочні продукти в асортименті. У результаті дослідження встановлено, що у Вінницькій області є всі умови успішного функціонування підприємств молокопродуктових пі комплексів.
 
The article deals with the analysis of the production of milk and dairy products in Vinnytsia region. The focus problem of supply, processing and marketing of products for the milk business were discussed. On the basis of the research proposals developed further expansion of milk production of milk-based organization sub-complexes in the region. The study defines negative impacts on the functioning of milk sub-complexes in the region, including: the fall in purchasing power and in accordance with domestic demand; volatility of world dairy market, forcing view the range of production and to reduce it; the impact of seasonality of production; lack of financing sources to empower enterprises to transform raw milk into milk products in stock. The study found that in Vinnytsia region has all conditions for successful functioning of enterprises of milk sub complexes.

О. П. Яремкоздобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. P. Yaremkoaspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF FORESTRY IN UKRAINE

У статті здійснено еколого-економічний аналіз сучасного стану лісового господарства України. Результати аналізу виявили тенденції до покращення основних економічних показників вітчизняної галузі лісового господарства з одночасним погіршенням екологічних, що свідчить про інтенсивне екологічно незбалансоване лісокористування. Визначені тенденції і закономірності розвитку вітчизняного лісового господарства. З огляду на сучасну ситуацію в лісогосподарській сфері нашої країни та приймаючи до уваги необхідність вирішення проблеми збалансованого управління лісовими ресурсами для забезпечення підвищення ефективності соціально-економічного розвитку, нами запропоновано концепцію комплексного підходу до забезпечення збалансованого лісокористування. Такий підхід дає змогу враховувати усі аспекти лісоуправління (економічні, екологічні, соціальні, технічні, організаційні тощо) та взаємозв’язки між ними.

In the article were made ecological and economic analysis of the current state of forestry in Ukraine. The analysis has found a tendency to improvement of basic economic indicators of the national forestry sector at the same time with deterioration of ecological which indicates about intense unsustainable forest management. Determined trends and regularities of development of the national forestry. According to the current situation in the forestry sphere of our country and taking into account the need to solving the problem of sustainable forest management for improving of social and economic development, we have offered the concept of an integrated approach to sustainable forest management. This approach makes possible to take into account all aspects of forest management (economic, ecological, social, technical, organizational) and the relationship between them.

Ю. І. Самойленкоздобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. Samoilenkoaspirant, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

DEVELOPMENT TRENDS OF ORGANIZATIONAL ECONOMIC INSTRUMENTS OF PUBLIC ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

У статті обґрунтовано найбільш дієвими та перспективними організаційно-економічними інструментами громадського екологічного управління є громадський екологічний моніторинг, громадський екологічний контроль та громадська екологічна експертиза. Для кожного інструменту запропоновані шляхи вдосконалення його функціонування, зокрема шляхом розширення комплексу громадського екологічного управління та формування ефективних взаємозв’язків з інструментами, які безпосередньо не пов’язані з екологічною сферою.

The article substantiates that the most effective and promising organizational and economic instruments of environmental public administration is public environmental monitoring, public environmental control and public ecological expertise. For each instrument the author suggests ways to improve its functioning, in particular by expanding the set of public environmental management and development of effective intercommunications with tools that are not directly related to the environmental field.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"