Українською | English

BACKMAIN

Contents № 11, 2010

М. Ю. Кісільаспірант, Класичний Приватний Університет

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Determined the basic special features of usage economic-mathematical modeling in the strategic management of the agricultural enterprises. Proved the necessity of introduction of economic-mathematical modeling while conducting strategic analysis of the activity agricultural enterprises and formulation of strategic plan of enterprises activity. Researched direction of using economic-mathematical modeling and its influence on formulation of agricultural enterprises strategy.

Визначено основні особливості використання методів економіко-математичного моделювання при стратегічному управлінні сільськогосподарськими підприємствами. Обґрунтовано необхідність впровадження методів економіко-математичного моделювання при проведенні стратегічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств та формування стратегічного плану діяльності господарств. Досліджено напрями використання методів економіко-математичного моделювання та їх вплив на формування стратегії сільськогосподарського підприємства.

С. В. Вахнюккандидат економічних наук, Українська академія банківської справи

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ІНДЕКС ЕКОНОМІЧНОГО ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

У статті розглядається система показників, що характеризують економіку знань. Проводиться дослідження впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань. Пропонуються  показники, які характеризують міру впливу банківської системи на значення індексу економічного та інституціонального режиму економіки знань.

In this article we consider a system of indicators that characterize the knowledge economy. Researched the influence of the banking system on the Economic  and Institutional Regime Index of Knowledge Economy. We proposes indicators that characterize the extent of banking system’s influencing on the Economic  and Institutional Regime Index of Knowledge Economy.

І. В. Власовааспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ

У статті представлено огляд термінологічного і понятійного апарату, що використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці при вивченні явищ і процесів в сфері інновацій. Зазначено відмінності в трактуваннях приведених термінів і визначень.
 
In article the review of the basic terminological and conceptual device used in domestic and foreign practice at studying of the phenomena and processes in the field of innovations is submitted. Differences in treatments of the given terms and the definitions are designated.

А. В. Юр’єва-Юрійаспірант, Хмельницький національний університет, старший викладач Вінницького факультету економіки та бізнесу КІК КНУКІМ

МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто питання, що стосуються практичних проблем стимулювання праці на підприємствах туристичної сфери. Запропоновано принципи моделювання організаційно-економічного механізму стимулювання праці в туризмі, деталізовано його інституційні та функціональні підсистеми. Окреслено напрями підвищення ефективності функціонування системи мотивації праці в туризмі.
 
The article is devoted to the decision of scientific and practical problems of stimulation of labor in the tourism industry as a whole and in individual companies. The model of mechanism organizational-economic of motivation of labour and directions of increase of efficiency of functioning of the system of motivation of labour is offered in tourism. Detailed its institutional and functional subsystems. Read directions to enhance the functioning of motivation in tourism.

В. Г. Стадникассистент кафедры «Менеджмент и маркетинг», Одесский национальный морской университет

К ПРОБЛЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Статья посвящена рассмотрению новых подходов к управлению качеством транспортно-экспедиторской компании с точки зрения внедрения такой системы качества как TQM, а также логистического подхода.
 
The article is devoted to some problems of quality management from the point of TQM and logistic approach application in forwarding company.

О. О. Лукашоваспірант, Класичний Приватний Університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена  стратегічному плануванню розвитку трудового потенціалу промислових металургійних підприємств. Запропоновано  підходи щодо визначення планового трудового потенціалу, формуванню система показників трудового потенціалу металургійних підприємств. Запропоновано ряд економіко-математичних моделей за допомогою яких можна проводити розрахунок потреби персоналу металургійного підприємства.

The clause is devoted strategic planning of development of labor potential of the metallurgical enterprises. Approaches of determination of planned labor potential, формувания system of indicators of labor potential metallurgical ппредприятий are offered; it is offered a number of economic-mathematical models with which help it is possible to carry out calculations of requirement for the personnel of the metallurgical enterprises.

Н. І. Демчукк.е.н., доцент Дніпропетровський державний агарний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті висвітлено проблеми та перспективи ефективного функціонування банківської системи України в умовах фінансової глобалізації

The article describes the problems and prospects for the effective functioning of the banking system of Ukraine in the context of financial globalization

І. О. Ковшовак.е.н., доц., Європейський університетІ. А. Гриджукк.н.держ.упр., Державна академія житлово-комунального господарства

МЕДІА-ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто основні етапи складання медіа-плану рекламної кампанії підприємства. Досліджено систему показників, необхідних для прийняття обґрунтованого управлінського рішення.

С. П. Медецькааспірант, старший викладач кафедри менеджменту, Вінницький фінансово-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Визначено авторський підхід щодо організаційно-методологічних особливостей кадрового менеджменту у Збройних Силах України.
 
Certainly author approach in relation to organizationally methodological features of skilled management in Military Powers of Ukraine.

О. О. Смірновкандидат економічних наук, Кіровоградський інститут регіонального управління та  економіки

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано розв’язання важливого науково-прикладного завдання щодо удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств.

In the article theoretical generalization is carried out and it is offered decision important scientifically applied task in relation to the improvement of the methodical going near the evaluation of competitiveness of personnel of industrial enterprises.

О. В. Скидандоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університетТ. О. Зінчукдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, Житомирський національний агроекологічний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Розглядаються методичні питання виявлення внутрішньорегіональних відмінностей в рівнях соціально-економічного розвитку. Визначені характер і напрями регіональної політики, направленої на подолання територіальних диспропорцій розвитку аграрних регіонів.
 
Methodical issues of revealing of intraregional distinctions in the level of socio-economic development as a basis for realizing of differential regional policy are considered. The character and orientation of the regional policy which are directed to overcoming of territorial disproportions of rural region in the development are determined.

А. О. Длігачкандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ МАРКЕТИНГ У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

У статті розглянуто парадигму стратегічного маркетингу, що враховує глобалізацію ринкового середовища. Розглядаються періоди розвитку та трансформація ролі маркетингу в підприємницькій діяльності. Пропонуються шляхи вирішення проблем сучасного маркетингу через впровадження системно-рефлексивного маркетингу, що передбачає створення механізмів узгодження інтересів суб’єктів ринкових відносин.
 
The article focuses on the paradigm of strategic marketing considering the globalization of the market environment. The article concerns with the periods of marketing development and transformation of its role in business; offers solutions to the modern marketing problems through the introduction of the system-reflexive marketing which provides the development of mechanisms to coordinate the interests of the subjects of market relations.

Н. Є. Юрикстарший викладач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяТ. І. Куждаасистент кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

У науковій статті підлягають розгляду питання щодо удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі. Враховуючи специфіку та особливості діяльності машинобудівних підприємств, пропонується здійснювати вибір антикризової стратегії методом стратегічних альтернатив.
 
Improvement the choice mechanism of anti-crisis strategy of the machine-building enterprises is considered in the article. Given the features of the machine-building activity, proposed to make the choice of anti-crisis strategy using strategic alternatives method.

Ю. В. Вдовиченковикладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університете імені Богдана Хмельницького

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ

В статті розглянуто основні стратегії економічної діяльності, які викоритсовуються міжнародними компанями на сучасному етапі, проаналізовані іх недоліки та переваги. Розробленно узагальнену систему класифікації стратегій господарської діяльності міжнародних компаній.
 
The article deals with the basic strategy of economic activities that use international companies at the present stage, analyzed their advantages and disadvantages. The generalized system of classifying business strategies of international companies

А. В. Магалецькийасистент, кафедра готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

В статті досліджено сучасний стан комунікаційної політики вітчизняних підприємств готельного господарства. Визначено традиційні та нові підходи до формування комунікаційної політики.

The modern state of communication policy of domestic hotels are researched in the article.  Traditional and new approaches for forming of communication policy is defined.

Н. В. Івановак.е.н., доцент кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ІНФРАСТРУКТУРА» ТА ЇЇ РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ

В статті досліджено формування економічної категорії «інфраструктура», наведено існуючі підходи до її визначення та виділено класифікаційні групи. Здійснено оцінку взаємовпливу інфраструктурного та регіонального розвитку. Виявлено сучасні проблеми зміцнення інфраструктурного потенціалу, які мають загальносвітові тенденції.
 
In the article the forming of economic category «infrastructure» is investigated, current approaches to its definition and the classification groups are selected. The estimation of mutual and regional infrastructure development is carried out. Found the modern problem of maintenance of infrastructure capabilities, which have world tendencies.

Я. С. Некрасоваспірант, Відкритий  міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті досліджено питання виникнення та розвитку феномену операційного менеджменту, історичні етапи розвитку теорії менеджменту, розкрито їх сучасне розуміння. Кожна з країн має свої соціокультурні передумови розвитку виробничо - економічних і соціальних відносин, традиції управління, пов’язані зі специфікою мотивації персоналу, стосунками, які склалися між класами учасниками капіталістичного індустріального виробництва, історії становлення і розвитку національної економіки.

В статье исследовано вопрос происхождения и развития феномена операционного менеджмента, исторический этап развития теории менеджмента, раскрыто их современное определение. Каждая из стран имеет свои социо-культурные предпосылки развития производственно-экономических и социальных отношений, традиций управления, специфически связанных мотивацией персонала, отношениями, которые сложились между участниками капиталистического, индустриального производства, истории становления и развития национальной экономики

І. І. Степаненкоаспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ МІСТ УКРАЇНИ

В Україні низька ефективність використання енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві, зокрема максимальні втрати припадають на етап споживання. В той же час потенціал енергозбереження становить близько 30 % від теперішнього рівня споживання енергетичних ресурсів в житлово-комунальній сфері. В статті розглянуто причини та проблеми слабкого розвитку енергоефективної політики держави, аналізується необхідність та ефективність термомодернізації житлових будинків, пропонуються шляхи їх вирішення.
 
В Украине низкая эффективность использования энергетических ресурсов в жилищно- коммунальном хозяйстве, максимальные расходы приходятся на этап потребления. В то же время потенциал энергосбережения составляет приблизительно 30% от настоящего уровня потребления энергетических ресурсов в жилищно-коммунальной сфере. В статье рассматриваются причины и проблемы слабого развития энергоэффективной политики государства, анализируется необходимость и эффективность термомодернизации жилых домов, предлагаются пути их решения.

М. Е. Люзнякстарший викладач кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ)В. Г. Костогризк.е.н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інституту банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У науковій статті проаналізовано зміни, що відбулися у вітчизняній банківській системі, поштовхом яких стала активізація іозменого банківського капіталу. Досліджено їх ефективність з точки зору економічних інтересів України. Найбільша увага приділена особливостям розвитку регіонального банківського бізнесу. У даному контексті доведено доцільність використання авторського підходу до формування планових завдань банку, обгрунтовано його ефективність у системі банківського менеджменту.  
 
The changes in the national banking system that were caused by the activization of the foreign banking capital have been analyzed in this article. Their effect in the context of Ukraine’s economic interest was researched. The greatest attention was payed to the peculiarities of the regional banking business development. The worthiness of the usage of the author approach to the plan forming was proved. Also its effectiveness (of the approach) in the banking management system was grounded.

Д. О. Фаріонаспірант кафедри банківських інвестицій, КНЕУ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

The article is devoted to the topical scientific issue of financial maintenance of housing in Ukraine. Advantages and disadvantages of present methods of real estate financing are analysed. Improvements of financial sources of housing are recommended.

Стаття присвячена актуальній науковій проблемі фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні. Проаналізовано переваги та недоліки існуючих способів фінансування житлового будівництва. Надано рекомендації щодо вдосконалення джерел фінансування житлового будівництва.

Р. Ю. Тормосовканд. екон. наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

В статті розкрито особливості інвестування енергоефективних проектів у сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії. Їх необхідно враховувати при здійсненні інвестиційної діяльності, розробки техніко-економічних обґрунтувань та бізнес-планів, пошуку інвесторів, розрахунку ризиків, тощо.
 
In the article the features of investing of energyeffective projects are exposed in the field of production transporting and consumption of heating energy. These peculiarities have to be taken in consideration during investment operations, development of feasibility studies and business plans, in search of investors and risks calculations.

О. В. Ярошенкоасистент кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

РОЗРАХУНОК ПОМИЛКИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК СУЧАСНА СИСТЕМА ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

У статті розглянуто шляхи оцінки якості інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів. На основі проведеного аналізу оціночних показників було доведено недостатню інформаційну ефективність таких показників як сукупний дохід портфеля, коефіцієнт альфа та бета і запропоновано новий спосіб оцінки інвестиційної стратегії, який полягає у виявленні ступеня впливу випадкової величини шляхом розкладання дисперсії випадкової величини на окремі компоненти.
 
The article reviews the ways to measure quality of private pension fund’s investment activities. Such criteria as investment’s income, alpha coefficient, beta coefficient don’t give sufficient level of information. It has been proved by the author using the estimate analysis. The author proposes a modern estimation system of private pension fund’s investment activities, which is considered to be a decomposition of trekking error variance.

І. І. Гусєвааспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ТЕОРІЙ РИЗИКУ ТА НАДІЙНОСТІ

В статті висвітлено актуальні питання визначення рівня енергетичної безпеки на основі теорій ризику та надійності.

Questions of determination the energy security level based on the theories of risk and reliability are reflected in the article.

А. В. Ключевськааспірант, Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України

АЛЬТЕРНАТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: СХІД ЧИ ЗАХІД

В статті розглянуто основні проблеми інтеграційної політики України. Зроблено висновки щодо можливих інтеграційних пріоритетів України як фактора підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

The basic problems of integration policy of Ukraine are considered in the article. Conclusions are done in relation to possible integration priorities of Ukraine as factor of increase of competitiveness of domestic enterprises.

І. П. Шульгадоцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ПОРІВНЯННЯ СВІТОВОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

Досліджено основні індикатори оцінки корпоративного управління акціонерних товариств, які класифіковано за такими критеріями як: суб’єкти, що їх розраховують, вид індикаторів, комплексність проведених розрахунків та інформація, що використовується при розрахунках. Вивчено основні методики оцінки корпоративного управління, які використовуються в практиці діяльності рейтингових та інформаційних агентств, а також інших фінансових інститутів. Встановлено переваги та недоліки досліджених методик.
 
The main indicators of corporate governance of joint stock companies, which are classified according to criteria such as: subjects that they expect, the type of indicators, the complexity of the calculations and information used in calculations. The basic methodologies for evaluating corporate governance used in the practice of rating and information agencies, and other financial institutions. The advantage and disadvantages of the technique.

О. М. Трубейздобувач кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ ТА СТРУКТУРИ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

У статті досліджено основні показники обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України. Здійснено загальні висновки щодо  сучасного стану та закономірностей розвитку оптового торговельного посередництва на даному ринку.
Аннотация. В статье исследованы основные показатели объёмов и структуры торгово-посреднической деятельности на потребительском рынке Украины. Осуществлены общие выводы относительно современного состояния и закономерностей развития оптового торгового посредничества на данном рынке.
 
In this article the basic indexes of volumes and structure of intermediation activity at the market of consumer goods of Ukraine was investigation. General conclusions in relation to the modern being and regularities of development of wholesale intermediation in this market are done.

В. Є. Момотд.е.н., проф., Дніпропетровський університет економіки та права

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ГОСПОДАРЮВАННЯ

У статті проведено аналіз існуючих системних теорій диверсифікації у контексті невизначеності, нестабільності та циклічності розвитку середовища господарювання; здійснено класифікацію матричних інструментів стратегічного менеджменту з позицій методологічного забезпечення впровадження стратегії диверсифікації; визначено практичні аспекти застосування теорії диверсифікації.
 
The analysis of existent system theories of diversification in the context of vagueness, instability and recurrence of development of environment of menage is conducted In the article; classification of matrix instruments of strategic management is carried out from positions of the methodological providing of introduction of strategy of diversification.

Е. І. Шелудькок.е.н., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРУКТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан харчової промисловості, здійснено оцінку результатів фінансово-економічної діяльності галузі, обгрунтовано реальні та потенційні можливості галузі модернізуватися у посткризовий період. Визначено пріоритетні напрями та першочергові завдання структурно-технологічної модернізації харчової промисловості України.
 
The state of food retail industry is analysed, estimation of results of financial and economical activity of industry is carried out, the real and potential possibilities of industry to be modernized in a post crisis period are grounded. Priority directions and primary tasks of structural and technological modernization of food retail industry of Ukraine are determined.

О. В. Ульянченкод.е.н., професор, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС І ЙОГО СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

В запропонованій статті узагальнено сутність і значення інвестиційних процесів у забезпеченні розвитку економіки, що пропонуються  вченими-економістами протягом історичного поступу цивілізованого суспільства. Досліджено наукові підходи значення механізму регулювання інвестиційної діяльності, який забезпечить формування набору ефективних інвестиційних потоків.
 
In the offered article essence and value of investment processes is generalized in providing of development of economy, which is offered by scientists-economists during historical advancement of the civilized society. Scientific approaches of value of mechanism of adjusting of investment activity, which will provide forming of set of effective investment streams, are explored.

Н. Я. Спасівк.е.н., доцент кафедри економіки і управління виробництвом, Тернопільський комерційний інститутВ. М. Хопчанк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університетМ. І. Хопчанк.е.н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Тернопільський національний економічний університет

КЛАСТЕР ЯК ІМПЕРАТИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ

Розглянуто підходи до трактування кластера, на основі їх критичного опрацювання подано власне трактування даної дефініції, висвітлено форми та переваги формування кластерних утворень як імперативу інвестиційної активності.

Going is considered near interpretation of cluster, on the basis of their critical working own interpretation of this definicii is given, forms and advantages of forming of cluster educations are reflected as to the imperative of investment activity.

І. С. Земляковздобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВИХ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядаються актуальні проблеми оптових підприємств, досліджено особливості маркетингової діяльності оптових підприємств.
 
The issue of the day of wholesale enterprises is examined in the article, the features of their marketing activity are explored..

G. V. Bielenka,

STRESS TESTING APPLICATION IN RISK-MANAGEMENT SYSTEMS OF UKRAINIAN BANKS

The article aims to develop the scheme of stress testing process in a commercial bank, focusing on the main tasks of the procedure, its stages, and approaches to estimation of different banking risk types. The proposed methodology can be used in estimation of potential risks inherent to the activity of Ukrainian banks, and can serve as a basis for development of internal risk-management tools, as well as for supervisory policy elaboration.

Статтю присвячено розробці схеми процесу стрес-тестування у комерційному банку. Розглянуто основні завдання стрес-тестування, етапи процедури та підходи до оцінки індивідуальних ризиків. Запропонований підхід може використовуватись під час оцінки потенційних ризиків, притаманних діяльності українських банків, і може служити базою для розробки інструментів управління банківськими ризиками, а також для створення регулятивних документів у галузі банківського нагляду.

В. І. Куценкод. е. н., проф.О. В. Гаращукк.е.н., доц.

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ – КЛЮЧОВОГО ФАКТОРА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Розкривається значення вищої освіти у формуванні економіки знань, у підвищенні її ефективності через формування головної продуктивної сили – кадрового потенціалу. Намічені шляхи забезпечення високої якості підготовки кадрів, у тому числі через пошук оптимального навчального закладу.
 
Раскрывается значение высшего образования в формировании экономики знаний, в повышении ее эффективности через формирование главной производительной силы - кадрового потенциала. Намечены пути обеспечения высокого качества подготовки кадров, в том числе через поиск оптимального учебного заведения.
 
Shows the value of higher education in shaping the knowledge economy, in improving its efficiency by forming a main productive force - personnel. Intended ways to ensure high quality training, including by seeking the optimal educational institution.

Є. М. Ахромкінкандидат економічних наук, доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, завідувач магістратури державного управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

РЕСУРСИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

У статті розглянуто структура природних ресурсів Луганській області і їхня доля у ресурсах України.

В статье рассмотрена структура природных ресурсов Луганской области и ее доля в ресурсах Украины.

In the article the structure of natural resources of the Lugansk area and its stake is considered in the resources of Ukraine.

В. П. Приходькопрофесор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ

Визначено етапи реалізації регіональної економічної політики розвитку просторових систем. Для забезпечення сталого просторового розвитку наведено систему заходів превентивного та стимулюючого характеру.

Defined stages of regional economic development policy-dimensional systems. To ensure the sustainable spatial development of system preventive measures and stimulating character.

В. Г. Федоренкодоктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Стаття присвячена обґрунтуванню та вибору можливого напряму удосконалення управління будівельними підприємствами за рахунок впровадження процесного менеджменту. Розкрити переваги процесного підходу та окреслено здійсненність його застосування в умовах України на сучасному етапі.
 
Article is devoted to building enterprises management improvement possible direction selection by process management implementation. Process approach benefits and its use feasibility outlines are uncovered for nowadays Ukraine.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"