Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2019

І. З. Сторонянськад. е. н., проф., заступник директора з наукової роботи,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України»А. Р. Дубк. е. н., доц., старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. Долішнього НАН України»

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУНКТІВ ПРОПУСКУ НА УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОМУ КОРДОНІ

Iryna StoronyanskaD.Sc. (Economics), Professor, SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”Andrii DubPhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow, SI “M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the National Academy of Sciences of Ukraine”

PROBLEMS OF FUNCTIONING OF CHECKPOINTS ON THE UKRAINIAN-ROMANIAN BORDER

Зниження бар’єрів перетину кордону можна розглядати як один з кроків у напрямі пришвидшення інтеграції країни у європейський простір. Однак, діяльність окремих міжнародних пунктів пропуску слабо сприяє цьому процесу. В статті охарактеризовано пункти пропуску на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатській області. Проведено аналіз діяльності трьох пунктів пропуску, які функціонували упродовж 2015-2018 років, з пропуску пасажиро- та вантажопотоків за показниками завантаженості пункту пропуску та часу очікування на проходження кордону.
Виявлено перевантаження найбільшого пункту пропуску на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатській області «Дякове – Халмеу» за категоріями «вантажні транспортні засоби» і «громадяни» з одночасним недовантаженням за іншими категоріями. Серед головних причин виділено неналежний стан інфраструктури пропускних пунктів та під’їзних шляхів, а також відсутність альтернативних переходів на ділянці українсько-румунського кордону в Закарпатській області для вантажних транспортних засобів.
Для зменшення навантаження на пункт пропуску «Дякове – Халмеу» рекомендовано або розширити його пропускні характеристики, або створити умови для перенаправлення громадян і транспортних засобів на інші пункти пропуску, в тому числі, шляхом покращення якості дорожньої інфраструктури в Закарпатській області та через відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні в Закарпатській області.[||]Given Ukraine's declared intentions for gradual integration into the EU, particular attention is paid to the analysis of the functioning of border crossing points between Ukraine and EU countries. It is noted that the largest number of customs infrastructure objects is concentrated within the Zakarpattya region, which borders with four EU countries - Poland, Slovakia, Hungary and Romania. Despite the large number of border crossing points with these countries, their territorial dispersal along the border remains a problem of their congestion (relative to design capacity), which causes the presence of queues at the borders and long waiting for vehicles and persons crossing the state border, poor quality of services, underdeveloped infrastructure.
The purpose of the article is to analyze the efficiency of the functioning of the border crossing points at the Ukrainian-Romanian border within the Zakarpattya region, which will become the basis for determining the directions of customs information structure development in this part of the border.
Reducing border crossings can be seen as one of the steps towards accelerating the integration of citizens into the European area. However, the activities of some international checkpoints are little conducive to this process. The crossing points on the section of the Ukrainian-Romanian border in the Zakarpattya region have been characterized. We analyzed the activity of three checkpoints, which operated during 2015-2018, on the passage of passenger and cargo flows by the indicators of the occupancy of the checkpoint and the waiting time for the border crossing. Overload of the largest checkpoint at the section of the Ukrainian-Romanian border in the Zakarpattya region "Dyakovo - Halmeu" by categories of "cargo vehicles" and "citizens" with simultaneous underloading by other categories has been revealed. The main reasons are the inadequate condition of the infrastructure of checkpoints and access roads, as well as the lack of alternative checkpoints at the section of the Ukrainian-Romanian border in the Zakarpattya region for cargo vehicles.
To reduce the load on the Dyakovo - Halmeu checkpoint we recommend either increase its throughput or create conditions for redirecting citizens and vehicles to other checkpoints, including by improving the quality of road infrastructure in the Zakarpattya region and by opening new checkpoints on the Ukrainian-Romanian border in the Zakarpattya region.

Н. І. Демчукд. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університетО. В. Криловак. т. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу та фінансівНаціональний ТУ «Дніпровська політехніка»Ю. Ю. Остапчукстудентка, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. DemchukDoctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State Agrarian and Economic UniversityO. V. KrylovaPhD in of Technical Sciences, Associate Professor,National TU Dnipro PolytechnicY. Y. Ostapchukstudent, Dnipro State Agrarian and Economic University

THE CURRENT SITUATION AND TRENDS OF CONSUMER AND MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

В статті досліджено теоретичні основи та сучасний стан розвитку споживчого та іпотечного кредитування в Україні. Проаналізовано різноманітні наукові погляди стосовно визначення сутності поняття «споживчий кредит» та «іпотечний кредит». Визначено, що активізація споживчого кредитування виступає економічно важливою та вигідною не лише для населення, а й для банківських установ, а також задля стабілізації й розвитку економіки держави в цілому. Роль споживчого кредитування в Україні, в умовах фінансово-економічної нестабільності і погіршення макроекономічних показників є надзвичайно важливою. Іпотечним кредитуванням називають кредитування під заставу нерухомості, а саме кредитування із застосуванням іпотеки як засобу забезпечення поворотності кредитних коштів. Встановлено, що споживче кредитування виступає найпоширенішим видом банківських операцій в розвинених країнах світу, в Україні споживче кредитування надзвичайно вразливе до фінансово-економічної та політичної кризи, котра спонукає до підвищення кредитних ризиків: зменшення купівельної спроможності населення; зменшення довіри до банків; збільшення вартості придбання товарів у кредит.[||]The article investigates the theoretical foundations and the current state of development of consumer and mortgage lending in Ukraine. Various scientific views have been analyzed regarding the definition of the concept of "consumer credit" and "mortgage credit". It is determined that the activation of consumer lending is economically important and beneficial not only for the population, but also for banking institutions, as well as for the stabilization and development of the economy of the state as a whole. The role of consumer lending in Ukraine in the face of financial and economic instability and deteriorating macroeconomic indicators is extremely important. Mortgage lending is called real estate lending, namely lending using a mortgage as a means of ensuring the repayment of credit. It is established that consumer lending is the most common type of banking operations in developed countries of the world, in Ukraine consumer lending is extremely vulnerable to the financial and economic and political crisis, which leads to increased credit risks: reducing the purchasing power of the population; decrease in trust in banks; increase in the cost of purchasing goods on credit. The problem of mortgage lending is based on the fact that it can be both a cause of improving the investment climate of the country and a factor of deep crisis. Notwithstanding the fact that mortgage lending is an area of long-term investment or investment, this type of loan does not always have an investment nature, this situation complicates the functioning of the mortgage market in terms of its segments. Practice shows that in the process of mortgage lending often have problems with the sale of real estate, because it is not a highly liquid asset. However, real estate as a mortgage object has several significant advantages. It does not completely lose its value, and over time, as evidenced by economic practice, its price even increases. Also, mortgage lending has an impact on the risks of banking, and therefore requires the expertise of commercial banks to have specialized knowledge and high professional qualifications. This factor is of particular importance because of the need to properly assess the borrower's creditworthiness and the value of real estate.

Л. В.Гуцаленкод. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. КиївД. Д. Білодонмагістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

L. V. GutsalenkoDoctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, KyivD. D. Bilodonstudent of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

APPLICATION PROGRAMS ARE FOR ACCOUNT OF CALCULATIONS FROM A SALARY

У статті розглянуто питання обліку розрахунків з оплати праці в умовах застосування комп’ютерних технологій на сучасному підприємстві, висвітлено проблеми автоматизації обліку праці, охарактеризовано спеціалізовані програмні продукти. Розкрито необхідність застосування комп’ютерної техніки та прикладних програм на підприємстві. Висвітлено переваги і недоліки застосування комп’ютерних технологій в роботі бухгалтерії. Обумовлено складність автоматизації обліку праці та її оплати на підприємстві. Розглянуто підходи до розроблення спеціального програмного забезпечення автоматизованих бухгалтерських систем та наведено їх приклади. Розкрито методи організації автоматизованого обліку розрахунків з оплати праці (модульний принцип, комплексне рішення). Зауважено, що в переважної кількості бухгалтерських програм розрахунки з оплати праці запрограмовані на примітивному рівні, а саме почасова зарплата без будь-яких додаткових розрахунків. Наголошено на необхідністі розроблення нових та вдосконалення існуючих галузевих форм первинних документів з обліку заробітної плати, що враховали особливості її нарахування і виплати в окремих галузях економіки. Доведено, що використання сучасних інформаційних технологій в обліковій системі впливають на ефективність роботи структурних підрозділів підприємства (бухгалтеру програмне забезпечення полегшує роботу на трудомістких ділянках, збільшує швидкість виконання операцій, а співробітникові, що не володіє великим досвідом, дозволяє виконувати складні завдання). Розглянуто помилки, які виникають в процесі впровадження та функціонування комп’ютерних систем обліку та розподілено їх на групи. Звернено увагу на те, що на ринку з’явився новий програмний продукт та розкрито особливості ведення ведення обліку заробітної плати в ньому. Доведено, що на сьогодні одним з найбільш затребуваних і перспективних напрямів є бухгалтерія, що базується на «хмарні» технології.[||]The article deals with the issues of accounting of payments for wages in the conditions of application of computer technologies in the modern enterprise, the problems of automation of the accounting of labor are described, the specialized software products are characterized. The necessity of using computer hardware and applications in the enterprise is revealed. The advantages and disadvantages of using computer technology in accounting are highlighted. The complexity of accounting and payroll automation at the enterprise is caused. Approaches to the development of specialized software for automated accounting systems are discussed and examples are given. The methods of organization of the automated accounting of payment calculations (modular principle, complex solution) are revealed. It is noted that in the vast majority of accounting programs, wage calculations are programmed at a primitive level, namely, hourly wages without any additional calculations. It was emphasized the need to develop new and improve existing branch forms of primary payroll documents, which took into account the peculiarities of its accrual and payment in certain sectors of the economy. It is proved that the use of modern information technologies in the accounting system affect the efficiency of the structural divisions of the enterprise (the accountant software facilitates work on labor-intensive areas, increases the speed of operations, and allows the employee, who does not have extensive experience, to perform complex tasks). The errors that arise in the process of implementation and operation of computer accounting systems are considered and divided into groups. Attention is drawn to the fact that a new software product has appeared on the market and the peculiarities of wage accounting in it have been revealed. It is proved that today, one of the most popular and promising areas is accounting, based on "cloud" technology.

Н. Ю. Подольчакд. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»О. І. Біликк. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»Я. В. Левицькааспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

N. Yu. PodolchakDoctor of economic Sciences, Professor,Head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", LvivO. I. BilykPh.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management,NU \"Lviv Polytechnic\", LvivYa. V. LevytskaPhD student of the Department of administrative and financial management,NU \"Lviv Polytechnic\", Lviv

THE CONDITION OF DIGITALIZATION IN UKRAINE

В статті досліджено цифрові технології як одна із значних складових нашого повсякденного життя. Поняття «цифрова економіка» розглядається не лише як торгівля за допомогою мережі Інтернет, а й як чинник збільшення інвестиційного клімату, як нова якість економіки або окремий сектор економіки. З огляду на це, авторами розглянуто основні визначення поняття цифрової економіки, описано феномен цифрової економіки як окремої категорії, а також становлення та розвиток цифрової економіки в міжнародних відносинах та запропоноване власне визначення даного поняття. Зазначено позицію України щодо поточного стану цифрової економіки в світі. Вказано загальні цілі цифровізації в Європі та шляхи досягнення їх на українському рівні. Для цього проаналізовано сучасний стан цифровізації України за показниками щорічних міжнародних рейтингів за останні три роки, які формуються на основних сукупних даних щодо використання інновацій, рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Сукупні дані визначають індекс мережевої готовності, індекс інновацій, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, глобальної економічної конкурентоздатності, які за різними даними характеризують рівень української цифровізації. Проведено аналіз статистичних показників використання Інтернету відповідно до кількості населення в країні, вартості використання Інтернет зв’язку в порівнянні із вартістю аналогів у світі та визначено види Інтернет-зв’язку, які доступні в Україні. Описано залежність між наявністю, доступністю Інтернет зв’язку та розвитком цифрової економіки. Визначено основний вид Інтернет-зв’язку, який впливає на рівень цифровізації національної економіки, можливості його отримання та якість. Виокремлено основні проблеми, які негативно впливають на Інтернет-зв’язок та гальмують інтенсивний розвиток цифрових процесів. Запропоновано шляхи удосконалення Інтернет-зв’язку та розвитку Інтернет-мережі на території України, що в свою чергу сприятиме розвитку національної цифрової економіки в контексті розвитку цифрової економіки Європи.[||]The article explores digital technologies as one of the significant components of our daily lives. The term "digital economy" is seen not only as a trade through the Internet, but as a factor of the investment climate increasing, as a new quality of the economy or a separate sector of the economy. In view of this, the authors discuss the basic definitions of the term of digital economy, describe the phenomenon of digital economy as a separate category, and the creation and development of digital economy in international relations, and propose its own definition of this term. The authors identified Ukraine's position on the current state of the digital economy in the world. Indicated overall purposes of digitalization in Europe and ways to achieve them in the Ukrainian level. For this analysis of the current condition of digitalization in Ukraine on indicators of annual international rankings over the past three years, which are formed on the basic aggregate data on the use of innovation, level of development of information and communication technologies. Aggregated data determine the network readiness index, the innovation index, the index of development of information and communication technologies, global economic competitiveness, which according to various data characterize the level of Ukrainian digitalization. The statistics of Internet usage are analyzed according to the population in the country, the cost of using Internet connection in comparison with the cost of analogues in the world, and identified the types of Internet connection available in Ukraine. They described the relationship between the availability, accessibility of Internet connection and the development of the digital economy. Identified the basic type of Internet connection that affects the level of digitalization of the national economy, opportunities of its receipt and quality. Isolate the main problems that affect Internet connection and brake intensive development of digital processes. The authors suggested ways to improve Internet communications and the development of Internet network in Ukraine, which in turn will contribute to the development of national digital economy in the context of the digital economy in Europe.

Ю. В. Самойликд. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академіяЛ. М. Демиденкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академіяА. М. Щербаньмагістрант, Полтавська державна аграрна академіяС. О. Непийводамагістрант, Полтавська державна аграрна академія

СВІТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Iu. SamoilykDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian AcademyL. DemydenkoPhD of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economy and International Economic Relationship,Poltava State Agrarian AcademyA. Sherban’master’s degree, Poltava State Agrarian AcademyS. Nepyivodamaster’s degree, Poltava State Agrarian Academy

WORLD POTENTIAL OF ECONOMY’S AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT

Набули подальшого розвитку пропозиції щодо підвищення ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки України. Виявлено основні тенденції світового розвитку аграрної сфери. Обґрунтовано, що базисом для зайняття лідируючих позицій на аграрному ринку для країни є наявність природного потенціалу, зокрема володіння земельним ресурсами. Виявлено, що лідерами за площами сільськогосподарських угідь є Китай, США, Австралія, Бразилія, Росія, Україна знаходиться на 24 місці. За показником землезабезпеченості лідируючі позиції займає Австралія, Казахстан, Канада, Україна займає дев’яту позицію. На основі порівняння світових тенденцій та загальноукраїнських виявлено, що структура посівних площ в Україні подібна до світових – найбільшу частку займають зернові культури, зокрема кукурудза на зерно, серед технічних культур, то у світі домінують посіви сої, для України характерний соняшник. Доведено, що за виробництвом зерна лідером є Азія, за олійними культурами – Північна Америка, за показниками виробництва м’яса – Європа, по молоку – Азія. Обґрунтовано, що для підвищення ефективності використання потенціалу аграрного сектору України необхідна всебічно обґрунтована стратегія його розвитку та ефективний механізм державного регулювання та контролю.[||]The research purpose is identifying global agricultural development reserves in a world dimension under the new conditional of economic globalization. Proposals to increase the efficiency of the Ukrainian agricultural economy’s sector potential use have been further developed. The basic tendencies of agrarian sphere world development have been revealed. It has been substantiated that the basis for occupying a leading position in the agrarian market for the country is the availability of natural potential, including ownership of land resources.
It has been found that China, USA, Australia, Brazil, Russia are the leaders in agricultural land square. Ukraine occupies the 24th position in the rating of the agricultural land square. Australia, Kazakhstan, Canada are leaders in the rating of the indicator land availability per one person. Ukraine occupies the ninth position in this rating. On the basis of a world and Ukrainian trends comparison, it has been found that the sown area structure in Ukraine is similar to the world sown area structure. The largest sown area share has been occupied by grain crops, in particular, corn for grain. Among industrial crops, in the world, soybean occupies a largest of sown area share, in Ukraine, sunflower occupies a largest of the sown area share of industrial cultures.
It has been proven that Asia is the leading producer of grain and milk, North America is the leading producer of oilseed, Europe is the leading producer of meat. It is substantiated that for increase the Ukrainian agrarian sector potential use efficiency, a comprehensive strategy of its development and a state regulation and control effective mechanism are required.
It is proved that the world agri-food market potential is constantly growing. This is due to the increased demand driven by population growth, the development of new agrarian production technologies, which is contributing to the increase the production volumes. Ukraine has considerable potential to develop the national economy agri-food sector on a global scale. But this segment does not function with the highest efficiency. In recent years, some achievements in the national agricultural sector development and its entry into the world market have been observed. This is primarily due to the deepening of the state’s integration into the globalization space.
It is substantiated that Ukraine can take advantageous leading positions in the world market provided a comprehensive strategy for the development of this economy’s sector.

O. V. KuzmenkoDoctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State UniversityA. O. BoikoPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State UniversityH. M. YarovenkoPhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State UniversityT. V. DotsenkoPhD Student of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

DATA MINING-BASED ASSESSEMENT OF THE RISK OF USING FINANCIAL INTERMEDIARIES FOR MONEY LAUNDERING

О. В. Кузьменкод. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університетА. О. Бойкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університетГ. М. Яровенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університетТ. В. Доценкоаспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ З МЕТОЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ НА ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

The paper deals with the mathematical economic modeling of the neural network describing the dependence of the risk of using financial intermediaries for money laundering on factors. Implementation of the proposed approach involved a multilayer perceptron (MLP) and a network based on radial basis functions (RBF). The BFGS algorithm was used to build a neural network based on the multilayer perceptron (MLP). The RBFT algorithm was used to construct a neural network based on radial basis functions (RBF). Data mining in the context of identifying key factors of the investigated risk was based on the collinearity study by applying sigma-limited parameterization and correlation analysis of the dependence of both the regressand on each of the regressors, as well as the factors among themselves. It is proposed to use the Statistica software, the Analysis package, the Advanced Methods tab, the GLM General Linear Models tab for data mining. A data set was generated for 215 countries of the world for 2017 to conduct the study. It was implemented the ranking of the predictors by the degree of their influence on the response: 1) Corruption Perceptions Index; 2) internally displaced persons, new displacement associated with conflict and violence (number of cases) 3) Happy Planet Index; 4) claims on the central government; 5) bank secrecy; 6) Global Terrorism Index; 7) gross domestic product per capita. The constructed models of neural networks are represented by architecture (the number of layers and hidden neurons), performance and error (training, control, test), learning algorithm, as well as error functions, active hidden and active output neurons. The reliability of the presented models is based on the following criteria: the criteria given in the columns “Training Performance”, “Control Performance”, “Test Performance”. The risk of using financial intermediaries for money laundering for the period 2019 - 2023 has been predicted, showing its gradual growth since 2020. It is proved that the predicted risk values of using financial intermediaries for money laundering, regardless of the rather low predicted level for 2019, tend to increase rapidly in the near term.[||]В статті побудовано економіко-математичні моделі нейронної мережі залежності ризику використання фінансових посередників з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, від факторних ознак. Реалізація запропонованої методики відбувалась у вигляді багатошарового персептрону MLP та мережі на основі радіальних базисних функцій.
Для побудови нейронної мережі типу багатошарового персептрону MLP використано алгоритм BFGS. Для побудови нейронної мережі на основі радіальних базисних функцій RBF використано алгоритм RBFT. Інтелектуальний аналіз даних в розрізі виявлення ключових факторів досліджуваного ризику проведений на основі дослідження колінеарності шляхом застосування сигма-обмеженої параметризації та кореляційного аналізу залежності як регресанда від кожного із індикаторів регресорів, так і факторів між собою. Проведене ранжування факторів за ступенем їх впливу на відгук: 1) індекс сприйняття корупції; 2) внутрішньо переміщені особи, нові переміщення, пов'язані з конфліктом та насильством (кількість випадків); 3) світовий індекс щастя; 4) позови до центрального уряду; 5) банківська таємниця; 6) глобальний індекс тероризму; 7) валовий внутрішній продукт на душу населення.
Побудовані моделі нейронних мереж представлені архітектурою (кількістю шарів та прихованих нейронів), продуктивністю та помилкою (навчальною, контрольною, тестовою), алгоритмом навчання, а також функціями помилки, активних прихованих та активних вихідних нейронів. Достовірність представлених моделей доведена на основі критеріїв: «Продуктивність навчання», «Контрольна продуктивність», «Тестова продуктивність». Проведено прогнозування ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів на період 2019 – 2023 рр., яка засвідчило його поступове зростання починаючи з 2020 р. Доведено, що прогнозні значення ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів, незалежно від досить низького прогнозного рівня 2019 року, мають тенденцію до стрімкого зростання в найближчій перспективі.

М. І. Макаренкод. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносинНавчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університетуК. В. Зеленськамагістрант,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

M. MakarenkoDoctor of Economics, ProfessorEducational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State UniversityK. ZelenskaUndergraduateEducational and Scientific Institute of Business Technologies \"UABS\" Sumy State University

MODERN DETERMINANTS OF IMPORT POLICY TRANSFORMATION IN UKRAINE

У статті досліджено динаміку зовнішньої торгівлі в Україні. Визначено, що політика імпортування є важливим інструментом забезпечення економічної незалежності України, збереження власної економічної ідентичності та безпеки. Проаналізовано географічну та товарну структуру імпорту, виділено країни з найвищою часткою імпорту до України та розкрито причини зміни обсягів увезення товарів за широкими економічними категоріями. Проведено порівняння статистичних даних структури імпорту 2010 р. та 2018 р. Зроблено висновок, що імпортозалежність країни є гальмуючим чинником для національного розвитку. Визначено сутність ефективної імпортної політики в Україні та її вплив на національний розвиток. Запропоновано ключові напрямки трансформації сучасної імпортної політики держави.[||]The article deals with the dynamics of foreign trade in Ukraine. It is determined that the import policy is an important tool for ensuring the economic independence of Ukraine, preserving its own economic identity and security. The development of international trade has been recognized as one of the means of stimulating economic growth, capable of providing solutions to such issues as development of production, stabilization of the exchange rate, reduction of the unemployment rate and enhancement of the positive image of the country in the world. Thus, Ukraine's international trading activities are an integral part of further enhancing economic potential and improving living standards. On this basis, it can be argued that the study of international trade will substantiate the basic principles of the country's import policy, which, in turn, will be an impetus for enhancing Ukraine's economic security.
The geographical and commodity structure of imports are analyzed, the countries with the highest share of imports to Ukraine are identified and the reasons for changes in the volume of importation of goods by broad economic categories are revealed. Formalized statistics in the form of diagrams to determine structural shifts in imports. It is concluded that the country's import dependence is a hindering factor for national development. The essence of effective import policy in Ukraine and its influence on national development are determined. The key directions of transformation of the modern import policy of the state are offered.
Ukraine's imports were comparable. In order to understand the essence of an effective import policy in Ukraine and its impact on national development, it is necessary to study the prerequisites for the emergence of import dependence and the dynamics of foreign economic activity of national economic entities in the field of import.
The study identified that a change in import policy should begin with those sectors of economic activity that are most suited and capable of delivering the expected result in a short time. It has been determined that an effective import strategy will significantly reduce the volume of imported products and should stimulate the production of imported products at the national level.

О. В. Зибаревад. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаТ. А. Воронюкаспірант Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаО. І. Лучикасистент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльностіЧернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ КАВ’ЯРЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. ZybarevaDoctor of Economics, Associate Professor,Head of the Department of Business, Trade and Stock Exchange Operations of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National UniversityT. VoroniukPostgraduate student of Yuriy Fedkovych Cernivtsi National UniversityO. LuchykAssistant of the Department of Business, Trade and Stock Exchange OperationsYuriy Fedkovych Cernivtsi National University

PECULIARITIES OF COFFEE-SHOPS PRODUCT QUALITY MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF IMPROVING THEIR COMPETITIVENESS

У статті досліджено проблеми управління якістю продукції кав’ярень. Визначено актуальність використання циклічного підходу до управління якістю діяльності ресторанних об’єктів в умовах висококонкурентного середовища. Обґрунтовано розуміння якості послуг кав’ярні як комплексу трьох ключових аспектів – якості технічного забезпечення діяльності, якості обслуговування та якості готового продукту, реалізація яких покликана максимально повно задовольняти мінливі бажання та очікування споживачів. Окреслено основні рівні якості кави та виокремлено найважливіші процеси, які підлягають якісному моніторингу. Описано інституційне та нормативне забезпечення контролю якості кави. Визначено основні інструменти контролю якості продукції кав’ярень та побудовано модель управління якістю кави на всіх етапах виробничого процесу. Обґрунтовано необхідність управління якістю кави для формування конкурентних переваг кав’ярні.[||]Based on the results of the research of coffee quality management processes, the article determines that quality is one of the leading factors that shape the competitiveness of a restaurant business, namely coffee shops. Today it is urgent to use a systematic, cyclical approach to quality management within restaurant facilities, which will include setting quality goals, developing measures to achieve them at all available stages of the supply chain, implementing developed activities in the process and monitoring their implementation, and, as a result of the evaluation, the formation updated requirements and measures in the field of improving the quality management. The quality of coffee shop services is realized through three main areas - quality of maintenance, quality of services and quality of product, which are the key source of competitive advantage for the enterprise. The quality of coffee is monitored through the development of appropriate standards and certification of enterprises and their products by international organizations and national regulatory support. The leading organizations that provide quality coffee standards include: Specialty Coffee Association, International Coffee Organization, International Coffee Farms Corporation, Coffee Quality Institute Certification, International Organization for Standardization. Quality management of coffee should permeate all stages of the supply chain, during which steps will be taken to improve the quality of the product at all levels - the processes of cultivation, primary processing, green coffee beans, roasted beans and ready-to-drink coffee. The quality level of all stages of production is influenced by the entities to which farmers, cooperatives of farmers, traders, roasters and food establishments are appropriate. Today, there are many methods of quality control of coffee that are used in the evaluation process by different entities. The most common of these is the method of cupping, which involves evaluating the quality of coffee by tasting and allows you to determine its main taste, smell and appearance. Quality management will create opportunities for competitive advantages on the market.

О. О. Кравченкод. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологійВ. В. Приймукстудент 2 курсу магістратури за спеціальністю «Фінанси, банківська справа і страхування»,Державний університет інфраструктури та технологій

ПОВЕДІНКОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ФІНАНСАМИ

O. O. KravchenkoDoctor of Economics, Professor, Professor of Finance and Credit,State University of Infrastructure and TechnologyV. V. Priymukstudent of the 2nd courses of master’s degree in specialty “Finance, Banking and Insurance”, State University of Infrastructure and Technology

BEHAVIORAL ASPECTS OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT

Стаття присвячена дослідженню поведінкових аспектів управління фінансами корпорацій. Розглянуто сфери діяльності, пов’язані з корпоративними фінансами, а саме інвестиції та капітальний бюджет, капітальне фінансування і дивіденди та повернення капіталу. Показано, що ефективність діяльності корпорацій в цих сферах у значному ступені обумовлюється поведінковими аспектами. Досліджено підходи до розуміння реалізації поведінкових аспектів корпоративних фінансів, ґрунтуючись на припущенні того, у кого може виникати «ірраціональна» поведінка. Обґрунтовано, що як поведінкову складову корпоративних фінансів також слід враховувати і значну суб’єктивність процесу прийняття управлінських рішень в цій сфері через вмотивованість персоналу. Визначено, що в корпораціях поведінковий фактор є фактором серйозного непрогнозованого впливу, який необхідно звести до мінімуму. Обґрунтовано, що поведінковий підхід можна застосовувати і до внутрішніх корпоративних відносин, зокрема формування корпоративного клімату. Запропоновано впровадження моделі Д. Зіцера до управління корпоративними відносинами.[||]The article is devoted to exploring the behavioral aspects of corporate finance management. It is shown that now there is a qualitative shift in the scientific paradigm of finance because of the dual nature of the goals, namely determining the optimal choice of economic agents and describing the process of their real choice. Areas of activity related to corporate finance, such as investments and capital budget, capital financing and dividends and return on capital, are considered. It is shown that the effectiveness of corporations in these areas a significant extent driven by behavioral aspects. Approaches to understanding the implementation of the behavioral aspects of corporate finance have been explored based on the assumption of who may have “irrational” behavior. Irrational behavior can occur in (i) financial managers or entrepreneurs, the consequence may be too optimistic or pessimistic assessment of the effectiveness of investments, assets or prospects of acquisition, and (ii) irrational investors and limited arbitrage resulting in the induction of an incorrect assessment of claims. The relationship between the demand for dividend-paying stocks and the number of corporations that pay them is considered.
It is substantiated that as a behavioral component of corporate finance the considerable subjectivity of the decision-making process in this area due to the motivation of the personnel should also be considered. Corporate behavior has been identified as a factor of serious, unpredictable impact that needs to be minimized. It is substantiated that the behavioral approach can also be applied to internal corporate relations, the formation of corporate climate. It is proposed to introduce Zitzer model to corporate relations management. The basic elements of the Zitzer model are considered, namely (i) atmosphere, (ii) personal interest, (iii) I, (iv) disclosure, and (v) acceptance. The psychological perception of the workers of their work is considered. Workers who perceive work as a vocation are shown to have the greatest results, because for them the main thing is a sense of satisfaction from work, and status and money are just a nice complement.

Z. DvulitDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, LvivK. Ilnytskast. of 2nd year of magister, Lviv Polytechnic National University, Lviv

THE PROJECT ESTIMATION TECHNIQUES’ APPROACHES

З. П. Двулітд. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівК. О. Ільницькастудентка 2-го курсу магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТІВ

Today, the quantity of digitized products development is growing rapidly. The number of the tech startups is increasing every day not only worldwide, but in Ukraine too. The Lviv region has been showing positive growth dynamics for several years in a row by the number of newly opened companies, which in turn indicates an increase in projects’ volume growth.
The IT-industry is a market whose competitiveness is increasing yearly, so it is becoming increasingly difficult to keep up with it. Despite the diversify experience, large companies in the Lviv market (Softserve, Global logic, Epam) can give in to their performance indicators, to the small emerging agencies. Therefore, there is a need to investigate the activities of software companies to understand better what indicators should be used to improve projects’ estimation and, to stay on the market at the expense of good reputation. Foreign experts believe that a reliable projects’ estimation is the key to its successful implementation and completion for all stakeholders.
Domestic enterprises are not fully acquainted with the cost estimation techniques or do not pay sufficient attention to them. Therefore, there is a need for detailed research and information on the peculiarities of that approaches in the informational technology industry.
The relevance of the topic is to study the main approaches to the cost estimation techniques of IT projects in the domestic market.
The article explores the main project cost estimation techniques at IT-industry. The comparative characteristic of top-down and bottom-up estimation methods is analyzed, to clarify the advantages and disadvantages of their implementation in small business activity.
The project database of the top branding agency named Qubstudio is analyzed for the applied comparison of the techniques mentioned above. Special attention is paid to the main factors such as scope, time, costs, quality, human resources and risks to accurately estimate the project's cost. The given examples show, that the successful estimation should take into account the informational needs of all project` stakeholders, who can control its cost anyway and anytime.[||]В сучасному світі, розвиток цифрових продуктів стрімко зростає. Кількість технічних стартапів, збільшується з кожним днем не тільки у світі, а й в Україні зокрема. Львівський регіон показує позитивну динаміку росту вже кілька років поспіль, про що свідчать показники кількості створених нових компаній, а це, в свою чергу - збільшення обсягів проектів.
IT-індустрія – це ринок, конкурентноспроможність якого збільшується з кожним роком, тому втриматись на ньому стає дедалі складніше. Не дивлячись на широкий досвід, великі компанії на Львівському ринку (Softserve, Global logic, Epam) деколи можуть поступитись своїми показними ефективності, малим новоспеченим агенствам. Тому виникає потреба у дослідженні діяльності підприємств, які створють софт продукти, щоб краще зрозуміти, якими показними слід оперувати для покращення оцінки проектів, і, відповідно, втриматись на ринку за рахунок хорошої репутації.
Зарубіжні спеціалісти вважають, що достовірна оцінка проекту є запорукою успішного його реалізації та завершення, для всіх стейкхолдерів.
Вітчизняні підприємства не повністю ознайомлені, або ж не приділяють достатньої уваги на залученні основних технік для оцінки вартості майбутнього проекту. Відтак, вбачається потреба у детальному дослідженні та інформуванні щодо технік та їх особливостей оцінки вартості проектів у галузі інформаційних технологій.
Актуальність теми полягає у дослідженні основних підходів до оцінки вартості проектів в IT-галузі на вітчизняному ринку. Проведено порівняльну характеристику методів “зверху-вниз” та “знизу-вгору” для уточнення переваг та недолікіх їх імплементації у діяльність малого підприємства.
Проаналізовано діяльність брендингового агентства Qubstudio, на предмет кількості реалізованих проектів та їх вартості за останні 4 роки діяльності з 2016 до 2019 рр. Особливу увагу приділено основним чинникам, які закладені у формуванні вартості проектів, зокрема: обсяг роботи, час, витрати, якість, людські ресурси та ризики. Проведене дослідження дало змогу ідентифікувати те, що успішність в оцінюванні вартості проектів передбачає охоплення інформаційних потреб всіх зацікавлених осіб проекту, які можуть контролювати його вартість в різний спосіб та термін.

В. В. Лойкодоктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. КиївС. А. Малярвикладач, аспірант кафедри фінансів та економікиКиївський університет імені Бориса Грінченка

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Valeriia LoikoDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, KyivStanislav MaliarTeacher, postgraduateBoris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF UKRAINE IN THE CIRCULAR ECONOMY

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку житлово-комунальної інфраструктури України в умовах розвитку циркулярної економіки. За результатами проведеного аналізу зроблено наступні висновки. Загальна площа житлового фонду України зменшилася за період 2011-2018 рр. на 8,54%, в середньому на одного жителя країни на 0,85 %. Кількість квартир за досліджуваний період зменшилась на 11,52%. Питома вага загальної житлової площі обладнаної водопроводом за період 2011-2018 рр. зросла на 3,15%, обладнаної каналізацією на 3,09%, опаленням – на 9,81%, гарячим водопостачанням – на 8,4 %, обладнаної газом зменшилась на 0,12%. Таким чином, можна констатувати повільне зростання обсягів житлової площі, обладнаної комунальними зручностями.
Розвиток урбанізації є світовою тенденцією і розглядається як один із аспектів становлення циркулярної економіки. Розвиток урбанізації пришвидшується і потребує значних капітальних вкладень у створення, модернізацію та оновлення житлово-комунальної інфраструктури зростаючих за розмірами міст. За проведеними дослідженнями, зношеність житлово-комунальної інфраструктури міст України складає 40-75%, що потребує значних витрат на проведення капітального ремонту та реконструкції. Позитивним є досвід м. Києва у проведення капітальних робіт в будинках та різноманітних енергоефективних заходів виключно згідно з прийнятими цільовими програмами, на засадах співфінансування.
Важливим питанням розвитку великих міст в умовах циркулярної економіки є питання утворення та поводження із відходами. На кінець 2018 р. обсяги накопичених відходів на території міста Києва склали 12388,4 тис. т, що склало 11,95 % від загального обсягу накопичених відходів на всій території України. Питома вага обсягів утилізованих відходів на території України склала у 2018 р. 29,42 %. За умови низького рівня утилізації утворених відходів на території України накопичено 12972428,5 тис. т, з них 12217,2 тис. т відходів І-ІІІ класів небезпеки.[||]The article deals with the current state and tendencies of development of housing and communal infrastructure of Ukraine in the conditions of development of circular economy. Based on the results of the analysis, the following conclusions are made. The total housing stock of Ukraine decreased by 8.54% over the period 2011-2018, with an average of 0.85% per capita. The number of apartments in the period under review decreased by 11.52%. The share of total living space with water supply in the period 2011-2018 increased by 3.15%, equipped with sewage by 3.09%, heating by 9.81%, hot water supply - by 8.4%, equipped with gas decreased by 0.12%. Thus, it is possible to note the slow increase in the volume of living space equipped with communal amenities.
The development of urbanization is a global trend and is regarded as one of the aspects of the emergence of a circular economy. The development of urbanization is accelerating and requires considerable capital investment in the creation, modernization and renovation of housing and communal infrastructure of growing cities. According to the studies, the deterioration of the housing and communal infrastructure of Ukrainian cities is 40-75%, which requires considerable expenses for capital repairs and reconstruction. The experience of Kyiv in carrying out capital works in houses and various energy efficient measures is only positive in accordance with the adopted target programs, on the basis of co-financing.
An important issue for the development of large cities in a circular economy is the issue of waste generation and management. At the end of 2018, the amount of accumulated waste in the city of Kyiv amounted to 12388.4 thousand tons, which is 11.95% of the total amount of accumulated waste in the whole territory of Ukraine. The share of utilized waste in the territory of Ukraine in 2018 amounted to 29.42%. Given the low level of utilization of generated waste, 12972428.5 thousand tons were accumulated in the territory of Ukraine, of which 12217.2 thousand tons of I-III hazardous waste was accumulated.

В. В. Луцякд. е. н., доц., завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університетН. В. Пришлякк. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університетД. М. Токарчукк. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університетІ. А. Семчукзаступник директора з навчальної роботи Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА

V. V. Lutsiak N. V. Pryshliak D. M. Tokarchuk I. A. Semchuk

RESEARCH ON THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION IN THE PRODUCTION AND USE OF BIOFUELS

Ринок біопалива в світі стрімко розвивається, що слугує причиною підвищення інтересу до біоенергетики в Україні. Нині біопаливо має ряд переваг перед викопними видами палива зокрема за ціною, розвитком пов’язаних видів діяльності, забезпеченням стійкого розвитку, енергетичною автономією та новими ринками для вітчизняних сільськогосподарських культур. При цьому, перспективи біоенергетики в Україні досліджені не достатньо, а концепція потенціалу виробництва та використання біопалива в Україні потребує перегляду. В даній роботі здійснено експериментальне дослідження групи сільськогосподарських підприємств Вінницької області з метою визначення потенціалу, обізнаності та сучасного стану використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств. Для проведення дослідження використано змішаний метод. Основним інструментом в дослідженні виступила розроблена анкета, відповіді на питання якої покликані описати сучасний потенціал сільськогосподарських підприємств щодо виробництва та використання ними біопалива. Розробка анкети супроводжувалась висуненням гіпотез. Дане дослідження лягає в основу комплексного дослідження стану потенціалу виробництва і використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами в Україні. Результати анкетування, проведеного у сільськогосподарських підприємствах, що переважно виробляють продукцію рослинництва, підтвердили, що питомі витрати сільськогосподарських підприємств на паливно-енергетичні ресурси залишаються досить високими. При цьому, в сільськогосподарських підприємствах в результаті основного виду діяльності створюються різноманітні відходи, що мають значний потенціал для виробництва біопалива. Подальших досліджень потребує визначення джерел гною тварин на сільськогосподарських підприємствах та напрямів його використання. Відповіді керівників досліджених підприємств є суперечливими в частині того, що деякими підприємствами фактично здійснюється виробництво біопалива, але прямо ними про це не повідомляється. Подальших досліджень потребує встановлення рівня наявних знань та здатностей їх застосування у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах в сфері виробництва та використання біопалива. В подальших дослідженнях планується розширення географії проведення анкетування, створення репрезентативної вибірки уточнення гіпотез, їх перевірка та встановлення кореляції між різними показниками потенціалу виробництва і використання біопалива.[||]The world biofuels market is developing rapidly, which is the reason for increasing interest to bioenergy in Ukraine. Biofuels now have a number of advantages over fossil fuels, in particular in terms of price, development of related activities, sustainable development, energy autonomy and new markets for domestic crops. At the same time, the prospects of bioenergy in Ukraine have not been sufficiently explored, and the concept of potential for biofuel production and use in Ukraine needs to be revised. In the given paper an experimental study of a group of agricultural enterprises in Vinnytsia region is carried out in order to determine the potential, awareness and current state of agricultural waste utilization to ensure energy autonomy of agricultural enterprises. A mixed method was used for the study. The main tool in the study was a developed questionnaire which answers are intended to describe the current potential of agricultural enterprises for the production and use of biofuels. The development of the questionnaire was accompanied by the developed hypothesis. This research is the basis for a comprehensive study of the state of biofuel production and utilization by agricultural enterprises in Ukraine. The results of a survey conducted at agricultural enterprises, mainly producing crop products, confirmed that the specific costs of agricultural enterprises for fuel and energy resources remain quite high. However, as a result of the main activity, agricultural enterprises generate a variety of wastes that have significant potential for biofuel production. Further research needs to identify the sources of animal manure at farms and the ways in which they are used. The responses of the managers of the surveyed enterprises are controversial in that some enterprises actually produce biofuels but are not directly inform about it. Further research needs to establish the level of available knowledge, sources of this knowledge and ability to apply obtained knowledge at domestic agricultural enterprises for production and use of biofuels. Further research plans to expand the geography of the survey, create a representative sample, specification of hypotheses, test hypotheses and establish correlations between different indicators of production potential and use of biofuels.

І. Б. Чичкало-Кондрацькад. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингуА. Ю. Лекуновичмагістрант кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університетЯ. В. Легкамагістранти кафедри міжнародної економіки та маркетингу,Полтавський національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Iryna Chychkalo-KondratskaD.Sc. (Economics), Professor, Head of the International Economics and Marketing DepartmentAnna Lekunovychmaster-student of the International Economics and Marketing Department,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk UniversityYana Legkamaster-student of the International Economics and Marketing Department,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

PROSPECTS AND TOOLS FOR “GREEN” TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN FOREIGN COUNTRIES

В останні роки в умовах реалізації стратегії екологічно орієнтованого зростання зарубіжні країни прискореними темпами впроваджують «зелені» технології. У статті розглянуто та узагальнено підходи до розуміння сутності категорії «зелені» технології. Обґрунтовано роль «зелених» технологій у забезпеченні переходу на екологічно стійку економіку.
Розкрито сутність та особливості світового ринку «зелених» технологій. Проаналізовано масштаби та структуру цього ринку. Визначено місце країн на ринку «зелених» технологій. Виявлено проблеми та окреслено перспективи розвитку світового ринку «зелених» технологій.
Визначено шляхи удосконалення процесів впровадження, адаптації та поширення «зелених» технологій у малих і середніх підприємствах зарубіжних країн. Доведено, що для забезпечення ефективної підтримки інноваційних екологічно чистих технологій для МСП у країнах, що розвиваються, уряди та інші зацікавлені сторони повинні розглядати такі основні напрями підтримки: прискорення розвитку підприємницької діяльності; інноваційне фінансування; розвиток ринку «зелених» технологій; розвиток технологій; нормативно-правова база. Розглянуто інструментарій, який може використовуватися у кожній з цих п’яти областей для сприяння розвитку екологічно чистих технологій в МСП.[||]In recent years, in the context of the strategy of environmentally oriented growth, foreign countries have been accelerating the introduction of “green” technologies.
Approaches to understanding the essence of the category “green” technologies are considered and generalized. In fact, green technologies cover all areas of the economy: energy, industry, transport, construction, agriculture, etc. Currently, they are being implemented in the entire range of companies, including, in addition to production, consumption, management and methods of production organization.
The role of green technologies in ensuring the transition to an environmentally sustainable economy is substantiated.
The essence and features of the world market of “green” technologies are disclosed. The scope and structure of this market are analyzed. The place of the countries in the market of “green” technologies is determined. The problems are identified and the prospects for the development of the world market for “green” technologies are outlined.
The ways of improvement of processes of introduction, adaptation and dissemination of "green” technologies in small and medium enterprises of foreign countries are determined. It has been proven that in order to effectively support innovative “green” technologies for small and medium-sized enterprises in developing countries, governments and other stakeholders should consider the following key areas of support: accelerating business development; innovative financing; development of the market for “green” technologies; technology development; regulatory framework.
The toolkit that governments and other stakeholders can use in each of these five areas to promote “green” technology in SMEs is considered.
Such direction as accelerating the development of entrepreneurship is implemented in the form of programs that provide direct training and capacity building for managers and business owners.
Innovative financing involves tools that provide SMEs with various types of early financing and venture capital that are not available from traditional sources of financing.
Technology development mechanisms are intended to assist SMEs in the technical aspects of innovative product development.
It is considered the regulatory framework, which is aimed at strengthening the overall conducive environment for the implementation of “green” technologies in small and medium-sized enterprises.

М. І. Мельникд. е. н, проф., завідувач відділу просторового розвитку,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»І. В. Лещухк. е. н., науковий співробітник відділу просторового розвитку,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

M. I. Melnykdoctor of economics, professor, head of the department of spatial development,SI «Institute of Regional Studies named after M. Dolishniy NAS of Ukraine»I. V. LeshchukhPhD, researcher, department of spatial development,SI «Institute of Regional Studies named after M. Dolishniy NAS of Ukraine»

DEVELOPMENT OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE BUSINESS SUPPORT IN THE REGION: TRENDS AND PROSPECTS

У статті досліджено тенденції та перспективи розвитку інституційної інфраструктури підтримки бізнесу в регіоні (на прикладі Запорізької області).
Здійснено кількісно-видове порівняння об’єктів інфраструктури підтримки бізнесу в окремих регіонах України у 2016-2017 рр. (станом на початок року).
Наголошено на перспективності формування в Запорізькій області кластера енергетики, враховуючи активний розвиток галузі відновлюваної енергетики у регіоні. Проаналізовано співпрацю Запорізької області з міжнародними фінансовими організаціями.
Виділено основні фактори впливу на розвиток інституційної інфраструктури підтримки бізнесу в регіоні, зокрема: 1) рівень інтегрованості регіону у національний та світовий економічний простір; 2) рівень прибутковості та інноваційності бізнесу; 3) наявність міжнародних зв’язків і співробітництва в контексті інтеграції до світового і європейського середовища, співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги; 4) розвиток державно-приватного партнерства; 5) диверсифікованість та розвиненість транспортної інфраструктури регіону; 6) інвестиційна привабливість та бізнес-клімат в країні загалом.[||]Today, the existence of a well-developed, efficient and effective institutional support infrastructure for businesses in the region is an important factor in stimulating business activity and rapidly adapting business entities to market conditions. Therefore, the purpose of the article is to investigate the tendencies and prospects of development of institutional infrastructure of business support in the region (on the example of Zaporizhzhya region).
To do this, we compared the business support infrastructure in individual regions of Ukraine in 2016-2017 (as of the beginning of the year) by the number and types of objects.
There is an uneven location of business support infrastructure in the territory of Zaporizhzhya region (most of them are located in the regional center; business centers, except Zaporizhzhia, are available only in the cities of Melitopol and Tokmak, as well as in the Vilnius district; in the districts only credit unions, insurance companies, and business support organizations). Considering the above, for the formation of the developed infrastructure of business support, promotion of growth of the number of these objects, as well as their uniform placement in the district centers and OGTs, is one of the priority priorities of the authorities of the region.
The prospect of the formation of an energy cluster in the Zaporizhzhya region was emphasized, given the active development of the renewable energy industry in the region. The cooperation of Zaporizhzhia region with international financial organizations is analyzed.
The main factors influencing the development of the institutional infrastructure for business support in the region are identified, in particular: 1) the level of integration of the region into the national and world economic space; 2) the level of profitability and innovation of the business; 3) the presence of international relations and cooperation in the context of integration into the world and the European environment, cooperation with international technical assistance projects; 4) development of public-private partnership; 5) diversification and development of the transport infrastructure of the region; 6) investment attractiveness and business climate in the country as a whole.

Н. В. Резніковадоктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаМ. Ю. Рубцовакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса ШевченкаО. А. Іващенкокандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО СУПЕРНИЦТВА

N. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of KyivM. RubtsovaPhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International RelationsTaras Shevchenko National University of KyivO. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

FEATURES OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGY OF HIGH-TECH COMPANIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL INNOVATION RIVALRY

В статті стверджується, що компанії не можуть не зважати на глобальні тенденції, які йдуть пліч-о-пліч з такими структурними змінами, як глобалізація, інтенсифікація знань, інноваційне суперництво й технологічна експансія. Успішними будуть ті, хто активно формує ці зміни і розглядає такі трансформації як можливість. Здатність скористатися останніми детермінується такими ключовими факторами, як: ступенем сприяння розвитку НДДКР та інвестицій в останні; ступенем інноваційно-орієнтованості; ступенем відповідності бізнес-моделей запитам міжнародного бізнесу; ступенем залучення до інноваційних мереж та глобальних ланцюгів створення доданої вартості. Компанії з наведеними характеристиками мають значні переваги: шляхом диверсифікації і модернізації стратегій, вони можуть набути додаткових конкурентних переваг порівняно з конкурентами з країн, що розвиваються. Мета статті полягає у вивченні досвіду реалізації міжнародної маркетингової стратегії високотехнологічної компанії на прикладі компанії «Huawei», що сприятиме встановленню специфічних характеристик здійснення стратегій виходу на міжнародні ринки в умовах глобального інноваційного суперництва. Проведено компаративний аналіз концепції вибору режиму, яка лише описує серію прямих ситуативних впливів на вибір режиму, з динамічною концепцію вибору режиму А. Дріскола. Продемонстровано, що така модель розглядає розрив між бажаним та фактичним режимами входження і враховує альтернативні характеристики останніх при експансії зовнішніх ринків. Процес інтернаціоналізації компанії «Huawei» визначено як інтернаціоналізацію високотехнологічних підприємств, який дещо відрізняється від інтернаціоналізації традиційних підприємств через специфіку високотехнологічних галузей і зміни середовища сучасного ринку. Дослідження процесу інтернаціоналізації компанії «Huawei» продемонструвало, що модель інтернаціоналізації Упсала, яка пов’язана з набуттям знань та процесом навчання (адже відсутність навичок управління компанією на зарубіжних ринках виступає бар’єром для компаній, що планують інтернаціоналізацію), не здатна адекватно відобразити особливості інтернаціоналізації високотехнологічних фірм.[||]The competition on global market has been strengthening, turning into hyper-competition, which provokes redistribution of competitive forces. Therefore, companies running business on international market need to be ready to flexible strategic decisions enabling them to adapt to new market situations and moods with minimal time and resources, in order to make effective use of their own competitive advantages.
The article’s objective is to study the experiences in implementing the international marketing strategy using the case of «Huawei» company, which will help outline specific features of strategies implemented for expansion into global markets in the conditions of global competition. The study of internationalization process of «Huawei» company demonstrates that the Uppsala model associated with acquisition of knowledge and learning process (because lack of competencies required for business management on foreign markets constitutes a barrier for the companies striving for internationalization) is incapable to adequately reflect internationalization specifics for high technology firms. High technology firms do not tend to stick to “phase” theory. To enter new markets, they often use joint venture, foreign direct investment or contractual regime. The industry structure and industry characteristics have important role in high tech firms’ decisions on entry regime. Compared with traditional manufacturers, high tech companies consider firm factors as less important when making choice of entry regime. Internationalization of high tech firms from developing countries is more complicated institutionally compared with similar companies from developed countries, because for technological firms from developing countries technological performance in country of origin and reputation has a significant impact on the firm’s internationalization. To avoid this negative impact, «Huawei» company had to enter the market of developing countries prior to entering the market of developed countries. As regards the strategy choice, many high technology firms give preference to creating R&D units or registration of subsidiary companies in developed countries to expand the international market segment.
Companies from developed countries cannot ignore global tendencies taking place in parallel with structural changes such as globalization and intensification of knowledge. Success will be gained only by those who give impulse to these changes and regard these transformations as opportunities. The capacity to take advantage from the latter is determined by the following key factors: prioritization of R&D development and investment therein; the focus on innovation; the compliance of business models with international business demands; the involvement in innovation networks and global value added chains. Companies with the above characteristics have considerable advantages: by diversifying and modernizing their strategies, they can gain additional competitive advantages compared with competitors from developing countries.

Г. Ю. Кучеровадоктор економічних наук, доцент,професор кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПАРКОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОЗОРОСТІ

Н. KucherovaDoctor of Economics, Associate Professor,Professor of Economics, Classical Private University, Zaporozhye

STRATEGIC FUNDAMENTALS FOR SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENTOF THE PARKING STRUCTURES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INFORMATION TRANSPARENCY

Охарактеризовано стратегічні засади розвитку соціального капіталу паркових структур України в умовах інформаційної прозорості. Узагальнено ключові нормативно-правові акти, що одночасно зумовили та стали наслідком розвитку паркових структур в Україні. Визначено характерні риси етапів динамічного розвитку паркових структур. Підкреслено неефективне використання привілеїв, що надавалися парковим структурам. Відзначено пожвавлення тенденцій розвитку паркових структур після 2014 р. Доведено формалізм у виконанні вимог до функціонування паркових структур, заміну джерел фінансування, відсутність учасників та партнерів, суттєву різницю у часі між відкриттям та реєстрацією парків. Сформульовано підстави для виключення формальних паркових структур з реєстру та позбавлення статусу індустріального парку. Представлено вимоги забезпечення інформаційної прозорості та критеріїв оцінювання діяльності паркових структур.[||]The article describes the strategic principles of social capital development of park structures of Ukraine in terms of information transparency. The key regulatory acts that led to and resulted from the development of park structures in Ukraine are summarized. The characteristic features of the stages of dynamic development of park structures have been determined. The first period of formation (until 2007) is characterized by the formation of their legal support, then by 2010, the mechanism of functioning of park structures has basically already been launched, projects and activities - implemented and evaluated. To date, there is a reboot of the park mechanism, improvement of regulatory and legal support, expansion of the tools of functioning and control.
Statistical analysis of indicators of the results of the functioning of the FEZs and TPDs in Ukraine for the period up to 2015 proved inefficient, inappropriate and irrational use of the privileges granted as a result of the introduction of a certain regime and the resources involved.
The tendency of development of park structures after 2014 is noted. The time that elapsed from the opening of the park to its registration is significant and differs in all structures and in different periods, which shows the fluctuations of the decision-makers regarding the expediency of registration. Formal attitude of park creation initiators to the requirements of regulatory state bodies has been proved. Selection for investment projects at the expense of the State Regional Development Fund has been followed by non-compliance with specific requirements. Most of the parks were also unable to attract participants, so the lack of own funding was transferred to the State Regional Development Fund. Additional recommendations are given for deciding whether to involve the state as a participant for co-financing.
The grounds for exclusion of formal park structures from the register and deprivation of industrial park status have been formulated. Requirements for providing information transparency and criteria for evaluating the activities of park structures are presented. Compliance with these criteria of information transparency of park structures will be the basis for the development of an appropriate monitoring system, without which the dispersion of budgetary funds between individual territories and projects will legally continue.

I. V. ZablodskaDoctor of Economic Sciences, Professor,Director of the Luhansk Branch of the Institute of Economic and Legal Research of the NAS of Ukraine, Kyiv, UkraineV. O. KasyanovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Entrepreneurship, Institute of Chemical Technologies of Dahl East Ukrainian National University, Rubizhne, Ukraine

ECONOMIC AND FINANCIAL ELEMENTS, FEATURES AND FUNCTIONS REGIONAL REAL ESTATE MARKET

І. В. Заблодськад. е. н, професорка, директорка Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ, УкраїнаВ. О. Касьяновак. е. н. доцент кафедри економіки та підприємництва Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Рубіжне, Україна

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ОСОБЛИВОСТІ І ФУНКЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ

The development of the Ukrainian real estate market correlates with the general trends of macroeconomic processes in the country and its regions. The article defines the economic and financial elements, features and functions of the regional real estate market of Ukraine. It is found that the regional real estate market is a set of organizational and economic relations, a means of land redistribution, buildings, structures and other property between owners and users economic methods based on competitive demand and supply in the territory of region (area). The basis of the regional real estate market is existing land, buildings and structures for various purposes, as well as money or financial capital. According to the research results, the regional real estate market in Ukraine as a self-regulatory system consists of seven basic economic and financial elements, namely: demand, supply, price, management, marketing, infrastructure and business procedures. The basis of the regional real estate market is the existing land plots of region and the newly created ones, reconstructed and expanded enterprises, buildings and constructions of different purpose, as well as money or financial capital. The features of the regional real estate market are follow: market localization, real estate transactions are exclusive and confidential, demand is determined by their location, low elasticity of supply, high degree of market state regulation by legislative norms, real estate market serves as an object of investment, there was a small variability in demand by regions, districts and districts. The regional real estate market has a great impact on all aspects of people's lives and activities, performing a number of general and special functions. The functions of the regional real estate market include setting of equilibrium prices, information, regulation, commercial, sanitation, redistribution, intermediary, stimulating, investment, social. Further research should be conducted in the context of identifying regional features of the real estate market.[||]Розвиток українського ринку нерухомості корелює з загальними тенденціями макроекономічних процесів в країні та її регіонах. У статті визначено економічні та фінансові елементи, особливості і функції регіонального ринку нерухомості України. З’ясовано, що регіональний ринок нерухомості це сукупність організаційно-економічних відносин, засіб перерозподілу земельних ділянок, будівель, споруд та іншого майна між власниками і користувачами економічними методами на основі конкурентного попиту і пропозиції на території регіону (області). Основу регіонального ринку нерухомості складають існуючі земельні ділянки, будівлі і споруди різного цільового призначення, а також гроші чи фінансовий капітал. За результатами досліджень визначено, що регіональний ринок нерухомості в Україні як саморегулююча система складається з семи основних економічних та фінансових елементів, а саме: попит, пропозиція, ціна, менеджмент, маркетинг, інфраструктура і ділові процедури. Основу регіонального ринку нерухомості складають існуючі земельні ділянки регіону та новостворювані, підприємства які реконструюються та розширюються, будівлі і споруди різного цільового призначення, а також гроші чи фінансовий капітал. Встановлено особливості регіонального ринку нерухомості, які полягають у наступному: локалізація ринку, операції з нерухомістю носять ексклюзивний і конфіденційний характер, попит визначається за місцем їх розташування, низька еластичність пропозиції, високий ступінь державного регулювання ринку законодавчими нормами, ринок нерухомості служить об'єктом інвестицій, мала змінність попиту по регіонах, районах і мікрорайонах. Регіональний ринок нерухомості має великий вплив на всі сторони життя і діяльності людей, виконуючи ряд загальних і спеціальних функцій. До функцій регіонального ринку нерухомості віднесено: встановлення рівноважних цін, інформаційна, регулювання, комерційна, санірування, перерозподільна, посередницька, стимулююча, інвестиційна, соціальна. Подальші дослідження мають бути проведені в контексті визначення регіональних особливостей розвитку ринку нерухомості.

Г. В. Разумовакандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

H. RazumovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Finance, Accounting and Marketing, SHEI «Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture», Dnipro

FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATORY POLICY DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION

Проаналізовано відмінності та певні спільні аспекти регуляторної політики Німеччини, Франції, Фінляндії, Швеції, США, Росії, Китаю, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану, Індонезії, Філіппін, Сінгапуру, Таїланду, В’єтнаму, Японії, Південної Кореї тощо. Визначено мету регуляторної політики кожної з перерахованих країн. Встановлено, що головною метою регуляторної політики більшості країн є зниження регуляторного навантаження на бізнес, громадян чи державні адміністрації на основі відкритості та прозорості прийняття рішень, а також залучення громадян та зацікавлених сторін до процесу здійснення регуляторної політики. У результаті дослідження визначено послідовність імплементації зарубіжного досвіду регуляторної політики, що ґрунтується на його узагальненні та, на відміну від інших, дозволяє отримати систематизоване уявлення про регуляторну політику зарубіжних країн за основними аспектами, такими як мета, моделі, що використовуються, специфіку формування регуляторного середовища, органи, що мають повноваження зі здійснення регуляторної політики за рівнями та їх інституційний статус, основні методи та інструменти. Запропонована послідовність імплементації зарубіжного досвіду регуляторної політики дозволяє на основі критичного аналізу обрати орієнтири для вітчизняної регуляторної політики.[||]Ukraine's regulatory policy requires improvement and changes, which have to be developed and implemented on the basis of studying and taking into account of foreign experience under the condition of its critical analysis with strict adherence to the sequence of implementation. The purpose of the article is to determine the sequence of implementation of foreign experience of regulatory policy. Existing models of state regulation and regulatory policy in the world are analyzed. Differences and certain common aspects of regulatory policy of Germany, France, Finland, Sweden, USA, Russia, China, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Indonesia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, Japan, South Korea, etc. are explored. The purpose of the regulatory policy of each of these countries is determined. It has been identified that the overriding goal of regulatory policy in majority of countries is reduction of the regulatory burden on business, citizens or public administrations through openness and transparency in decision-making, as well as involving citizens and stakeholders into the regulatory process. On the basis of the conducted analysis, the generalization of foreign experience of regulatory policy is done with the identification of the main purpose, existing models of regulatory policy, regulatory environment, level of regulation, institutional status of regulatory bodies, as well as the basic methods and instruments of regulatory policy. The main (most acceptable) aspects of the regulatory policy of foreign countries, and the possibilities of their application in domestic realities are determined. The research has determined the sequence of implementation of foreign experience of regulatory policy, which is based on its generalization and, unlike others, allows to obtain a systematic view of the regulatory policy of foreign countries on the main aspects, such as the purpose, used models, the specifics of the formation of regulation bodies which are responsible for implementation of regulatory policies at certain levels and their institutional status, basic methods and tools. The proposed sequence of implementation of foreign regulatory policy experience allows us to select benchmarks for domestic regulatory policy on the basis of critical analysis.

О. П. Хаєцькак. е. н., доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Olga KhaietskaCandidate of Economic Sciences,Associate Professor of Economics Department, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

FEATURES OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE AND THE WORLD

У статті розглянуто особливості економічного зростання в різних країнах світу, фактори, що визначають динаміку економічного зростання та основні показники, які відображають економічну ситуацію в Україні та інших країнах світу в сучасних умовах.
Наведено динаміку темпів приросту реального ВВП та прогнозований рівень темпів зростання найбільших економік світу за даними World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Oxford Economic Forecasting, Визначено лідерів та аутсайдерів щодо темпів зростання найбільших економік світу та основні причини, які сприяють та сповільнюють темпи економічного зростання у світі.
Окремо визначено чинники, що стримують вітчизняний розвиток і відповідно економічне зростання в Україні. Запропоновано шляхи досягнення більш високих та стійких темпів економічного зростання у світі та Україні.[||]The article deals with the concept of economic growth as one of the most important macroeconomic problems, especially economic growth in different countries of the world. It is noted that economic growth is the main indicator that characterizes the economic development of any country in the scale of all social production, represented by the increase in the annual volume of production of goods and services. The factors that determine the dynamics of economic growth (factors of demand, supply, and dispensation) and the main indicators that reflect the economic situation in Ukraine and other countries of the world in the current conditions are distinguished.
The economy of most countries in the world annually grows by only a few percent, which is enough for developed countries. The article describes the dynamics of real GDP growth and the projected level in some of the world. Leaders and outsiders of economic growth are determined. It provides statistics on the growth rates of the largest economies of the world and Ukraine, including the World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF), Oxford Economic Forecasting, which analyzes and identifies the main causes contributing to and slowing economic growth. Factors that impede domestic development and, accordingly, economic growth in Ukraine, have been identified separately. We propose ways to achieve higher and more sustainable growth rates in the world and Ukraine and to do everything to make economic growth faster, longer lasting and inclusive.
Economic growth depends on progress in implementing reforms, stimulating and ramping up investments, finding new sources of growth, external financing, the pace of renewing the structure of the national economy, taking into account the consequences of technological progress, enhancing logistics processes and international relations and other factors, improving which countries will develop at a rapid pace and grow economically.
Qualitative improvement in living standards, which is the ultimate goal of transformation, structural modernization of the economy, tangible improvement in business conditions, which serves as an impulse for industrial development are important for dynamic and effective growth.

C. В. Мішинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. ХарківО. Ю. Мішинк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

S. V. MishynaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivО. Y. MishynCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES FOR IMPLEMENTING CONTROL OF PERSONNEL AT DOMESTIC ENTERPRISES

Уточнено сутність понять “контролінг” та “контролінг персоналу” на засадах поєднання процесного, системного, структурного, функціонального та цільового підходів. Розкрито сутність використання як окремих підходів до трактування контролінгу персоналу, так і їх поєднання. Обґрунтовано доцільність розуміння контролінгу персоналу як системи інформаційно-аналітичної підтримки процесу прийняття рішень в сфері планування, аналізу, мотивації, координації та контролю HR-процесів з метою підвищення ефективності використання персоналу. Запропоновано систематизовану багатокритеріальну класифікацію контролінгу персоналу за такими ознаками: метою здійснення; часовою ознакою; ступенем відповідності плановим завданням; просторовою ознакою, ступенем охоплення та функціональною ознакою. Обґрунтовано особливості організації контролінгу персоналу на вітчизняних підприємствах на засадах логістичного підходу. Уточнено перелік та сутність функцій контролінгу персоналу. Уточнено концептуальні засади впровадження контролінгу персоналу на українських підприємствах. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи контролінгу персоналу за рахунок виділення цільової, основних і допоміжних підсистем контролінгу; виокремлення підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень в управлінні персоналом та встановлення взаємозв’язків між виділеними підсистемами. Цільову підсистему становить визначення мети, завдань, принципів, об’єктів та суб’єктів контролінгу персоналу. Серед основних підсистем контролінгу персоналу виділено: управління вхідними, вихідними, зовнішніми та внутрішніми інформаційними потоками, що опосередковують HR-процеси на підприємствах та в організаціях. Допоміжні підсистеми виділено за функціями контролінгу персоналу, серед яких: планування, аналіз, мотивація, координація та контроль HR-процесів. Розглянуто сутність та створено систематизований перелік вхідних, вихідних, зовнішніх та внутрішніх інформаційних потоків, що опосередковують HR-процеси на українських підприємствах. Обґрунтовано перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі.[||]The essence of the concepts of "controlling" and "controlling of personnel" is clarified on the basis of a combination of process, system, structural, functional and target approaches. The essence of the use of both individual approaches to the interpretation of personnel controlling and their combinations is explained. The expediency of understanding personnel controlling as a system of information and analytical support for the decision-making process in the field of planning, analyzing, motivating, coordinating and controlling HR processes with the aim of increasing the efficiency of personnel use is substantiated. A systematized multi-criteria classification of personnel controlling was proposed according to the following criteria: implementation goals; time indication; the degree of compliance with the planned tasks; spatial trait, extent of coverage and functional trait. The features of the organization of personnel controlling in domestic enterprises on the basis of a logistic approach are substantiated. The list and essence of the functions of controlling personnel has been clarified. The conceptual framework for the introduction of personnel controlling in Ukrainian enterprises has been clarified. The scientific and methodological approach to the formation of the personnel controlling system has been improved by distinguishing: target, main and auxiliary controlling subsystems; subsystems of information and analytical support for decision-making in personnel management; and establish the relationship between the selected subsystems. The target subsystem is the definition of goals, objectives, principles, objects and subjects of controlling the staff. Among the main subsystems of personnel controlling, there are: management of incoming, outgoing, external and internal information flows that accompany HR processes in enterprises and organizations. Auxiliary subsystems are allocated according to the functions of controlling personnel, among which are: planning, analysis, motivation, coordination and control of HR-processes. The essence of incoming, outgoing, external and internal information flows that accompany HR-processes in Ukrainian enterprises is considered and a systematic list of them is created. The prospects for further scientific research in this direction are substantiated.

Ю. В. Масюкк. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський державний аграрно-економічний університетВ. С. Качурстудентка групи МгФБС-1-18,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ

Yu. V. MasyukPhD in Economics, associate professor, professor of finance, banking and insuranceDnipro State Agrarian and Economic UniversityV. S. Kachurstudent of the MGFBS-1-18 group,Dnipro State Agrarian and Economic University

ECONOMIC ESSENCE OF BUSINESS ACTIVITY OF ENTERPRISES AND APPROACHES TO ITS EVALUATION

В статті досліджено аналіз теоретичних досліджень та підходів щодо визначення сутності поняття «ділова активність підприємства» та показників, що її характеризують. Виділено десять класифікаційних ознак ділової активності за: масштабом охоплення; змістом оцінюваних об’єктів; стадіями життєвого циклу підприємства; ступенем відношення до суб’єкта господарювання; сферою діяльності; часовим аспектом; горизонтами планування; ступенем реальності; спрямованістю; рівнем активності. На основі проведених досліджень визначено, що ділову активність слід розглядати як системну характеристику діяльності підприємства Ділова активність визначає результат усієї господарської і фінансово-економічної діяльності, отриманий під дією внутрішніх і зовнішніх факторів, які формують положення підприємства на ринку, його економічний потенціал та фінансове благополуччя. Досліджено, що система показників інформаційного забезпечення аналізу ділової активності формується із зовнішніх і внутрішніх джерел. Основними зовнішніми джерелами є дані державної статистики, матеріали, опубліковані у спеціальних галузевих або загальноекономічних журналах, каталоги, довідники, електронна мережа Інтернет, послуги консалтингових фірм тощо, а внутрішніми – дані фінансового та управлінського обліку підприємства, фінансової звітності підприємства.[||]The article investigates the analysis of theoretical studies and approaches to determine the essence of the concept of "business activity of the enterprise" and the indicators that characterize it. There are ten classification indicators of business activity: scale of coverage; the content of the objects being evaluated; stages of the enterprise life cycle; the degree of relation to the entity; field of activity; time aspect; planning horizons; the degree of reality; focus; activity level. On the basis of the conducted researches it is determined that business activity should be considered as a systematic characteristic of activity of the enterprise.
In modern conditions, business activity of enterprises in the mobilization of internal resources of economic growth and activity in the external economic environment are distinguished. Internal activity is expressed in the increase of economic potential of enterprises or increase in the efficiency of its use.
Analysis and evaluation of internal business activity is carried out in quantitative and qualitative dimensions. Quantitative parameters of estimation of business activity are expressed by dynamics of synthetic and analytical indicators of production and financial activity of enterprises. In the practice of analytical work, it is advisable to group these indicators: by absolute and relative values of growth relative to the baseline or plan, the efficiency of use of production resources and capital.
Information support for the analysis of business activity is a process of continuous targeted selection of relevant informative indicators necessary for the assessment, planning and preparation of effective and operational management decisions on all aspects of financial and economic activity of the enterprise.
It is researched that the system of indicators of information support of business activity analysis is formed from external and internal sources. The main external sources are data of national statistics, materials published in special sectoral or general economic magazines, catalogs, directories, electronic Internet, consulting firms, etc., and internal - financial and management accounting of the enterprise, financial statements of the enterprise.

Н. М. Махначовакандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри менеджменту та адмініструванняВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУІ. Ю. Семенюккандидат економічних наук,старший викладач кафедри менеджменту та адмініструванняВінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ З УРАХУВАННЯМ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Natalia MakhnachovaPhd, Associate Professor,Associate Professor of Management and Administration DepartmentVITE KNUTEIryna SemeniukPhd,Senior Lecturer of Management and Administration DepartmentVITE KNUTE

STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIES DEVELOPMENT IN ACCORDANCE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

В статті визначено поняття стратегічного планування розвитку територій. Наголошено, що в сучасному світі ми змушені повернутись до гармонійних засад розвитку цивілізації, адже за визначенням ООН, світ охопила глобальна катастрофа. Одним з основних завдань діяльності в рамках Порядку денного на період до 2030 року є досягнення економічного зростання без виснаження ресурсів і без шкоди для навколишнього середовища, зокрема шляхом підвищення ефективності використання ресурсів, при одночасному підвищенні добробуту людей. Звернено увагу на необхідність врахування цілей сталого розвитку при формуванні стратегій громад, тобто на локальному рівні. Визначено методологію та цілі формування стратегії громади. Здійснено наголос на формуванні партнерських відносин для збереження екосистеми на Землі.[||]The concept of strategic planning for the development of territories is defined. The article deals with the scientific substantiation of strategic planning for the development of territories according to the goals of sustainable development. The methodology of forming a community development strategy is defined. It is based on the methodology developed for the EU/UNDP Community-based Approach to Local Development Project and includes the partnership between the community, local authorities, and business to achieve the goal of solving problems of local importance and the further development of the territory. It is noted that in the modern world we are forced to return to the harmonious foundations of the development of civilization because, by the definition of the UN, a global catastrophe has swept the world. One of the main objectives of the activities under the 2030 Agenda is to achieve economic growth without depleting resources and without harming the environment, in particular, by increasing the efficiency of the use of resources, while improving the well-being of people. There is a need to take into account sustainable development goals in the formation of community strategies. The article emphasizes the formation of partnerships to preserve the ecosystem on Earth. UNDP, in cooperation with the Vinnytsia Regional Authority, will continue its activities at the local level aimed at achieving the Sustainable Development Goals. The UN Development Program has been cooperating with the Vinnitsa region since 2008. During this time, within the framework of the Community-based Approach to Local Development Project, more than 130 infrastructure microprojects were implemented. This is the restoration of street lighting, and the repair of school buildings, kindergartens, feldsher-obstetric centers, and cultural centers. An important basis for achieving the sustainable development goals is the creation of a network of partners and activists, both global and local, who are actively involved in the implementation of the sustainable development agenda until 2030 in the regions at the level of regions, districts and united territorial communities, forming thus an effective strategy for the development of their society.

З. Я. Шацькак. е. н., доц., доцент кафедри бізнес-економіки та туризмуКиївського національного університету технологій та дизайну

ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР В СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Z. ShatskaPhD of Economics,associate Professor of the Department Business Economics and TourismKyiv National University Technologies and Design

INTEGRATION FORMS OF BUSINESS STRUCTURES IN THE WORLD ECONOMIC SYSTEM

В статті визначено, що в сучасній світовій економіці процес інтеграції може відбуватися в різних формах у просторі і часі, що посилюється і прискорюється під дією світових процесів глобалізації, і зумовлює формування різних видів підприємницьких структур на всіх рівнях ієрархії світової економіки. Класифіковано підприємницькі структури за видами інтеграції на традиційні та мережеві. За формами інтеграції: горизонтально-інтегровані, вертикально-інтегровані, конгломератно-інтегровані і глобально-інтегровані підприємницькі структури. За ступенем стабільності будови (організаційної структури): стійка, сильна, потенційна, латентна підприємницька структура. За територіальною ознакою розміщення та реєстрації підприємств-учасників: транснаціональні (міждержавні), міжрегіональні, міжгалузеві, галузеві та регіональні підприємницькі структури. За способом консолідації бізнесу, в результаті якої і формується нова підприємницька структура, поділяються на: об’єднання, злиття і поглинання. За напрямами інтеграції внутрішнього середовища підприємницької структури: організаційна, функціональна, інформаційна, програмна, технічна інтеграція. Доведено, що кожна інтеграційна форма підприємницьких структур має свої переваги і недоліки. Однак, майбутнє за глобально інтегрованими підприємницькими структурами, яким на сьогоднішній день є транснаціональні корпорації.[||]The article defines that in the modern world economy the process of integration can take different forms in space and time, which is amplified and accelerated under the influence of world processes of globalization, and causes the formation of different types of business structures at all levels of the hierarchy of the world economy. Business structures are classified by types of integration into traditional (different business associations) and network (exit of network interactions beyond the limits of one company in the process of evolution of network organizational structure to the level of network organizational management form). By forms of integration: horizontally-integrated (as horizontally integrated associations), vertically-integrated (as vertically integrated associations), conglomerate-integrated (as transnational corporations) and globally-integrated (formation of an business structure both horizontally and vertically) business structures. By degree of stability of structure (organizational structure): stable, which includes full-cycle enterprises; strong, which development of such a structure is characterized as stable, there is an intensification of internal ties between the participating companies potential, characterized only by fragmentary structure; latent, characterized by a lack of interaction between participants and the relatively individual development of individual enterprises in business structure. By territorial character, the location and registration of participating companies: transnational (interstate), interregional, interbranch, sectoral and regional business structures. By way of business consolidation, which results in the formation of a new business structure, are divided into: mergers, mergers and acquisitions. In the directions of integration of the internal environment of the business structure: organizational, functional, information, software, technical integration. It is proved that every integration form of business structures has its advantages and disadvantages. However, the future lies with globally integrated business structures, which today are multinational corporations.

С. О. Лебеденкоканд. технічних наук,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»М. О. КорчагаБакалавр,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ТОРГІВЛІ ТА МАРКЕТИНГУ

Sergey Aleksandrovich LebedenkoCandidate of technical sciences,National Technical University of Ukraine “Igod Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”Maksym Aleksandrovich KorchahaBachelor,National Technical University of Ukraine “Igod Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

AUGMENTED REALITY TECHNOLOGIES IN SALES AND MARKETING

У статті досліджено особливості використання технологій доповненої реальності та її форматів, основних принципів та методів її використання. Розглянуто специфіку поняття доповненої реальності, або AR - технології (augmented reality, AR), у розрізі роздрібної та промислової торгівлі та використанні її в споживчому та промисловому маркетингу на відповідних ринках. Визначено інструменти та елементи доповненої реальності, які мають вплив на діяльність підприємств, їх позиції та допомагають оптимізувати діджитал стратегію компанії. Проведено аналіз існуючих варіантів використання доповненої реальності та розглянуто основні питання щодо її впровадження в маркетинговий процес. Проаналізовано існуючу проблему, щодо низького рівня впровадження даної технології, та можливості отримання високого рівня вигоди для підприємств після ї впровадження. Автором було досліджено впливові джерела, та виведено певні принципи впливу доповненої реальності на споживача з точки зору психології та його поведінки, які в свою чергу безпосередньо корелюють з успішністю компанії та рівнями продажу та конверсії. Було проведено аналіз та наведено приклади використання доповненої реальності сучасними гігантами різних індустрій, як промислових, так і споживчих. Серед них були представлені такі як L’Oreal, WEMO, Timberland, Top Shop, Sephroa, Perfect Corp. Особливу увагу приділено висвітленню практичного досвіду застосування технологій доповненої реальності. Охарактеризовано основні принципи та можливості взаємодії з потенційними споживачами, та засоби впливу на рівень споживчого залучення в процес та активізації емоційної складової під час проходження споживчого ланцюга. Обгрунтовано необхідність переходу або додавання в інструментальну базу технології доповненої реальності задля підвищення швидкості виробництва, покращення виробничого процесу та зниження витрат на обслуговування експлуатацію та перевезення промислового обладнання. На основі проаналізованих матеріалів було розроблено відповідні рекомендації щодо використання доповненої реальності на В2В та В2С ринках, виділено основні характерні особливості даного процесу та описано можливі варіанти впровадження.[||]In this article, were described features of augmented reality technologies and their formats, basic principles and methods of its use. The specificity of the concept of augmented reality in the context of retail and industrial trade and its use in consumer and industrial marketing in the relevant markets. The tools and elements of augmented reality that influence the activity of enterprises, their positions and support in optimization of their digital strategy of the company are identified. The analysis of existing options for the use of augmented reality were described and the main questions regarding its implementation in the marketing process are considered. The existing problem with the low level of implementation of this technology and the possibility of obtaining a high level of value for the enterprises after their introduction are analyzed. The author investigated influential sources and outlined certain principles of augmented reality effects on the consumer in terms of psychology and behavior, which in turn directly correlate with company success and sales and conversion levels. The analysis and examples of augmented reality use by modern giants of different industries, both industrial and consumer, were given. These included L'Oreal, WEMO, Timberland, Top Shop, Sephroa, Perfect Corp. Particular attention is paid to highlighting the practical experience of augmented reality technologies. The basic principles and possibilities of interaction with potential consumers are described, as well as the means of influencing the level of consumer involvement in the process and activation of the emotional component during the passage of the consumer chain. The necessity to transition or add augmented reality technology to the toolbox is justified in order to increase the speed of production, improve the production process and reduce the costs of maintenance of operation and transportation of industrial equipment.Based on the analyzed materials, appropriate recommendations for the use of augmented reality in the B2B and B2C markets were developed, the main features of the process were identified and possible implementation options were described.

О. Й. Леськок. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університетЛ. П. Рудак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університетІ. В. Причепак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університетО. О. Адлерк. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. LeskoPh. D., Associate Professor, Head of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical UniversityL. RudaPh. D., Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical UniversityI. PrychepaPh. D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical UniversityO. AdlerPh. D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM COMPONENT DEVELOPMENT OF UKRAINE ECONOMY

В статті досліджено сучасний туристичний комплекс як одну з найбільш прогресуючих галузей світового господарства. Досліджено показники міжнародних туристичних прибуттів Європи, ЄС-28, світу в цілому. За результатами проведеного аналізу визначено, що у розвинутих країнах і регіонах світу туризм є основним джерелом прибутків, пріоритетною експортною категорією та займає вагому частину національного ВВП.
Досліджено основні тенденції, специфіку та потужності розвитку туризму в Україні.
Проведено SWOT-аналіз туристичного сектору економіки України, за результатами якого зіставлено всі можливі комбінації показників зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей туристичного сектору України, виявлено проблемні моменти, позитивні сторони та недоліки для окреслення перспективних напрямків зростання на цій основі за сучасних умов.
Пріоритетним напрямком розвитку вітчизняної туристичної галузі з урахуванням міжнародного досвіду та євроінтеграційних процесів визначено «розумне, стійке та всеосяжне зростання», яке ґрунтуватиметься на інноваційних технологіях і відповідних інфраструктурних зрушеннях в галузі.[||]The article is devoted to the modern tourism industry as one of the most progressive sectors of the world economy, which is an independent type of economic activity in modern conditions. The indicators of international tourist arrivals of Europe, EU-28 and the whole world are considered. According to the results of the analysis, it was determined that tourism in the developed countries and regions of the world is the main source of income, a priority export category and a significant part of national GDP. It was determined that the growth of the international tourism sector is caused by global economic rise. Consequently, demand for tourism services is growing in virtually all tourism markets.
The basic tendencies and specifics of tourism development in Ukraine are investigated. It was determined that the main tourist capacities of Ukraine are convenient geographical location, favorable climate, diverse relief, unique combination of natural and recreational resources and cultural and historical heritage, branching of the sanatorium and resort base and unique architectural monuments.
The SWOT-analysis of the tourism sector of Ukrainian economy was conducted, it demonstrates all possible combinations of indicators of the external environment and internal opportunities of the tourism sector of Ukraine. The positives points and disadvantages for outlining the main trends on this basis in the current conditions are determined. However, the main problems are the unsatisfactory condition of domestic tourism service and information infrastructure of highways and international transport corridors; insufficient availability of specialists with the necessary level of tourism qualification; low level of financial, credit, methodological, organizational, informational support from the state; low level of popularization of Ukraine as an attractive tourism direction, etc.
The priority prospects for the development of the domestic tourism industry are determined as «smart, sustainable and comprehensive growth», which will be based on innovative technologies and related infrastructure changes.

І. О. Федуняккандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»О. Б. Підлужнакандидат географічних наук, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ТУРИЗМУ

І. FeduniakPh.D. in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”О. PidluzhnaPh.D. (Geography), Associated Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF STATE SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS AND TOURISM

Проведено дослідження питання розвитку сільських територій із уточненням змісту певних понять. Визначено головні передумови реалізації їх сталого розвитку. У статті обґрунтовано основні напрями формування нормативно-правової системи та державної політики у сфері управління сільськими територіями; проаналізовано послідовні етапи правової бази регулювання сільських територій та виявлено її недоліки у визначенні економічної та соціальної складових їх розвитку; запропоновано шляхи, які забезпечать реалізацію механізму управління комплексним розвитком сільських територій в умовах децентралізації. Встановлено, що одним із пунктів затвердженого плану з сталого розвитку сільських територій є диверсифікація та зростання сільської економіки, що передбачає залучення сільських домогосподарств до надання послуг у сфері сільського туризму; збільшення кількості зайнятих у сфері надання туристичних послуг, збільшення частки доходів домогосподарств; збільшення надходжень до місцевих бюджетів
Визначено основні особливості формування системи нормативно-правового забезпечення як важливий елемент механізму регулювання розвитку сільських територій, який визначає компетенцію та повноваження суб’єктів управління і гарантує практичну реалізацію державної політики у сфері сталого розвитку сільських територій.
Зроблено висновки, що сталий розвиток сільських територій можливий за умов виконання прийнятих нормативних актів, збалансованого розвитку економіки, розширення несільськогосподарської зайнятості в сільській місцевості, основою якого є зелений туризм.[||]The research on the development of rural territories was conducted to clarify the content of certain concepts. The main prerequisites for sustainable development are identified. The article substantiates the main directions of formation of the regulatory legal system and state policy in the field of rural areas management; successive stages of the legal framework of regulation of rural territories have been analyzed and its shortcomings in determining the economic and social components of their development have been identified; ways to ensure the implementation of the mechanism for managing the integrated development of rural territories under decentralization conditions are proposed. It is established that one of the points of the approved plan for sustainable development of rural territories is diversification and growth of rural economy, which envisages involvement of rural households in rendering services in the field of rural tourism; increase in the number of employed in the provision of tourist services, increase in the share of household income; increase in local budget revenues
The main features of the formation of the legal and regulatory support system are identified as an important element of the mechanism for regulating rural development, which defines the competence and powers of the management entities and guarantees the practical implementation of state policy in the field of sustainable rural development.
It is concluded that sustainable development of rural territories is possible under the conditions of implementation of the adopted normative acts, balanced development of the economy, expansion of non-agricultural employment in rural areas, the basis of which is green tourism.
According to the research, agri-industrial development policy should be an integral part of rural development policy, not the other way around. The development of social infrastructure facilities must meet a large proportion of the needs of the population, which in most rural settlements are in a state of disrepair or not functioning at all, which is due to a lack of funding. Since the beginning of decentralization reform and the creation of integrated territorial communities, the first positive steps have emerged to address the issue of increased funding, as newly created communities have received more financial resources, direct relations with the State budget, and, at the same time, wider powers and responsibilities.
Therefore, in the present-day context, the question of implementing programs and reforms of legal support for the development of rural territories and the search for different approaches to solving this urgent problem is urgent.

О. В. Панченкопровідний фахівець відділу зв’язків з громадськістю та маркетингу,ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

АНАЛІЗ ТА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Olga PanchenkoLeading Specialist, Department of Public Relations and Marketing,Banking University

ANALYSIS AND CONDITIONS OF PROVIDING THE EFFICIENCY OF BANKING ACTIVITIES IN UKRAINE

У статті розглянуто та досліджено стан банків в сучасних умовах розвитку національної економіки. Також проаналізовано основні проблеми банківської системи. Подано пропозиції для покращення її діяльності. За результатами 2018 року українські платоспроможні банки одержали 21,7 млрд грн. чистого прибутку. Прибутковості банків сприяло скорочення обсягів відрахування до резервів, зростання доходів від операцій з цінними паперами, активне нарощування роздрібного та відновлення корпоративного кредитування. У 2019 році банківський сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів.
На сьогодні в банківському секторі спостерігається тенденція скорочення банківських відділень. Банки змінюють принципи роботи з клієнтами, відкриваючи нові сервіс-центри нового формату. Також банківські установи активно співпрацюють з фінтех-компаніями.[||]In the article the banks review in the current conditions of the national economy development viewed all sides of a question. The main problems of the banking system are also analysed. The proposals for improving of the banking system were offered. Ukrainian reliable banks got 21.7 billion UAH a net profit in 2018. It is also decreased the number and proportion of unprofitable banks in 2018. The decrease in provisions for reserves, increasing the income from securities operations, step up retail lending, corporate lending recovery provided strong support for banks profit. The banking sector will be profitable because of low provision in 2019.
We could see in the banking sector a reduction of bank branches today. Banks are changing the principles of customer service, opening new service centers of a new format. The banking institutions are also cooperating actively with Fintech companies today. Banks' income and expenses are the primary factors of Ukrainian banks' profit formation, which is an absolute indicator of the efficiency of banks' activity. The number of banks decreased in Ukraine.
The National Bank of Ukraine Strategy for 2019 defines the main directions for stable, transparent, and effective banking system. For example, to promote the risk-based approach for banking supervision and bank licensing procedures; examine banks’ plans on resolving non-performing loans; to support legislation for corporate governance requirements at banks. These directions will be determining the development of the banking system now.
In order to increase the efficiency of the banking system, it is necessary to develop communication strategies to implement effective marketing communication policies of banks with their clients. It is really need to raise public confidence in banks. Ukrainian banks must be to increasing competitive advantage by the side of the foreign banks. It is also to raise the capitalization of the banking sector. We should have effective legislative activity to further enhance the stability and profitability of the banking system in Ukraine. Besides the ones listed above, it has to be improving the organizational structure of the banking system in the country.

К. В. Наконечнак. е. н., доцент кафедри глобальної економіки,Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Kateryna V. NakonechnaPh.D, associated professor, Department of Global economy, National University of life and sciences of Ukraine

EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE: PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT

Проведено аналіз експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України. Надано визначення сутності експортного потенціалу. Динаміка обсягів ексортного потенціалу агропродовольчою продукцією зросла незначно у 2018 проти 2009. У статті наголошено про вагому частку зернових у структурі експорту України. Зроблено висновки про те, що інтеграція у європейський торговельний простір може бути реалізована лише за умов забезпечення відповідного інституційного середовища, яке надасть вітчизняним підприємствам можливість адаптувати виробництво до стандартів та вимог європейського ринку, що сприятиме полегшенню їх доступу на ринок ЄС.
Необхідно ініціювати переговори щодо збільшення обсягів тарифних квот, які повністю були використані вітчизняними експортерами протягом дії режиму автономних преференцій з боку ЄС, насамперед, на експорт кукурудзи, меду, яблучного та виноградного соку, а також курятини.[||]The analysis of export potential of agricultural products of Ukraine was carried out. The definition of the essence of export potential is given. It is noted that the dynamics of the volumes of exotic potential of agricultural products increased slightly in 2017 against 2014 and amounted to 17.5 million tons. The article highlighted the significant share of grain in the structure of Ukraine's exports. It is noted that according to the results of 2018, Ukraine holds on 6 steps in the ranking of exporters of cereals. The geographical structure of grain exports of Ukraine is carried out, namely Egypt, China, Spain, Indonesia and the Netherlands. The article concludes that wheat production in the world in 2018 has decreased by 14 million tons, to 722 million tons, is the smallest index since 2013. It is noted that harvest losses this year make up 8-10%, which is the best indicator in comparison with Europe and Russia, where the weather conditions result in a yield loss of 30%. The article describes the procedure for administering tariff quotas for export to the EU, which is carried out through the system of import licenses and on the principle "first come - first served. The article describes the geographical structure of the export of dairy products, namely Poland, the Netherlands, Finland. There is information about the fact that the export of eggs in 2018 increased by 75%; concerning export of oilseeds, that the leading position on the volume of export of goods of this group is rape, in the whole EU countries bought in Ukraine about 60% of products of this group. It is concluded that integration into the European trading space can only be realized by providing an appropriate institutional environment that will enable domestic enterprises to adapt production to the standards and requirements of the European market, which will facilitate their access to the EU market. It is necessary to initiate talks on increasing the volume of tariff quotas that were fully used by domestic exporters during the autonomous preferences regime of the EU, first of all, for the export of corn, honey, apple and grape juice, as well as chicken.

Ю. В. Шушковак. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів,Львівський національний університет імені І. Франка

ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Yu. ShushkovaPh.D., Associate professor,Associate professor of the Department of State and Local Finance,Ivan Franko National University of Lviv

STATE POLICY FORMATION OF INSTITUTIONAL INFRASTRUCTURE FOR TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT

В статті показано, що відсутність сформованої необхідної повноцінної інституційної інфраструктури є перешкодою на шляху досягнення цільових орієнтирів державної політики у сфері розвитку технологічних інновацій. Зроблено висновок про те, що при обґрунтуванні елементів складу інституційної інфраструктури значно вище значення має не стільки перелік інституцій, як їх призначення. В якості критеріальних ознак повноцінності інституційної інфраструктури обрано етапи життєвого циклу інновацій. Констатовано, що в Україні необхідно сформувати відповідне середовище, яке стимулюватиме створення і активізацію діяльності структур підтримки інноваційно-технологічної діяльності, причому ситуація потребує не стільки бюджетного фінансування політики в цьому напрямі, як в більшій мірі організаційно-управлінських заходів з боку органів влади. Визначені елементи інституційної інфраструктури розвитку технологічних інновацій в Україні, їх завдання за фазами інноваційно-технологічного процесу – початковою, розробки, виконання, контролю та завершення.[||]The purpose of the article is to identify and justify the means of state policy of institutional development infrastructure development in Ukraine of technological innovations. The article shows that the lack of the necessary necessary institutional infrastructure is an obstacle to the achievement of the state policy targets in the field of technological innovation development. It is concluded that in the substantiation of the elements of the composition of the institutional infrastructure, the list of institutions is not so much higher than their destination. Stages of innovation lifecycle were chosen as criteria criteria for the full value of the institutional infrastructure.
The practical significance of the results of the study is to state that in Ukraine it is necessary to create an appropriate environment that will stimulate the creation and activation of activity support structures for innovation and technological activity, and the situation requires not so much budgetary financing of policy in this direction, as to a greater extent organizational and management measures. the authorities. In order to facilitate the identification and further implementation of the measures of the state innovation and technological policy, the elements of the institutional infrastructure for the development of technological innovations in Ukraine are defined, as well as their tasks according to the phases of the innovation and technological process - initial, development, implementation, control and completion.
Scientific novelty of the research is to improve the tactical means of state regulation in the field of research and development. In particular, unlike established approaches, where state economic and organizational support for innovation is offered, certain public policy measures are focused on parity support of innovation and technological activity in all phases of the innovation and technological process, namely initial, development, implementation, control and completion of the innovation cycle. In accordance with the fulfillment of each of the tasks, the composition of the necessary elements of the institutional infrastructure of innovation activity is determined.

М. Б. Гупаловськак. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Myroslava HupalovskaPhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University

THE WAYS OF INCREASING OF EFFICIENCY OF EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

У статті узагальнено теоретичні засади сутності та призначення видатків місцевих бюджетів. Доведено, що важливим інструментом вияву економічної сутності місцевих бюджетів як фінансової бази місцевого самоврядування є їх видатки, а основним призначенням видатків місцевих бюджетів є здійснення органами місцевої влади власних та делегованих державою обов’язків у бюджетній сфері. Аналіз стану виконання місцевих бюджетів за видатками засвідчив, що протягом останніх років спостерігалася тенденція до зростання частки місцевих бюджетів у структурі зведеного бюджету, найбільший обсяг коштів місцевих бюджетів витрачається на фінансування видатків соціального характеру. Виявлено проблемні аспекти здійснення видаткової політики місцевих бюджетів та з’ясовано, що підвищенню ефективності видатків місцевих бюджетів сприятиме подальший розвиток програмно-цільового методу бюджетування та удосконалення бюджетної децентралізації.[||]The article summarizes the theoretical basis of the nature and purpose of spending local budgets. Expenditures of local budgets reflect totality of economic relations which are manifested in society in connection with the redistribution of gross domestic product and the use of centralized funds of financial resources of local authorities in order to ensure fulfillment of the powers assigned to them both delegated and their own to ensure public welfare of the administrative and territorial formations. It has been proved that an imposrant role in establishing independent local budgets is played by composition and order of spending expenditures. The expenditure part of local budgets reflect the consequences of economic and social processes in the country, since local budget expenditures are directly connected with the interests of the wide layers of the population and have a significant influence on the general social situation in the country and, above all, on the level of the welfare of the population. An analysis of the state of implementation of local budgets by expenditures showed that in recent years there has been a tendency for increase of the share of local budgets in the consolidated budget structure from 43% in 2014 to 45.1% in 2018. Such a high indicator witnesses about the significant importance of local authorities in the implementation of measures for social and economic development of administrative and territorial units and providing of the population with the necessary benefits.
The largest amount of local budgets is spent on financing of expenditures of social structure: education (about 30%); social protection and social security (24% on average); healthcare (about 16%). Despite the increase in these expenditures, there are no significant positive changes in the quality of life of the population.
The effectiveness of local spendings depend on a number of factors. The most important of which are the political situation in the country, foreign economic activity, the direction of development of the monetary system, priorities of social and economic development of the regions, improvement of their investment climate and participation of the population in the budget process.
The problematic aspects of the implementation of local budget expenditures have been identified and it has been cleared up that further development of the programmatic targeting method of budgeting and improvement of budgetary decentralization will help to increase the efficiency of local budget expenditures.

І. Й. Круп’яккандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія,Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільЛ. Б. Круп’яккандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналуТернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФАНДРАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

І. Y. KrupiakPhD in Economics, Associate Professor of the chair for Finances after S.І.Iurii,Ternopil National Economic University, TernopilL. B. KrupiakPh.D., associate professor, assistant professor of Management,public government and staffTernopil National Economic University, Ternopil

PECULIARITIES OF FUNDRAISING DEVELOPMENT IN UKRAINE

У статті досліджено особливості розвитку фандрайзингу, як ефективного механізму залучення та використання позабюджетних ресурсів, зорієнтованого на пошук джерел забезпечення соціальних програм, науково-дослідних проектів, діяльності неприбуткових організацій. Виокремлено можливості імплементації інструментарію фандрайзингу з урахуванням специфіки сучасних економічних умов. Виявлено причини обмеження фінансування суспільно значимих проектів, що обумовлюють необхідність пошуку альтернативних джерел фінансових ресурсів, вибору інструменту фандрайзингу у відповідності до потреб і можливостей громадських організації, належної презентації власних проектів та розробки програми заходів щодо їх втілення. Обґрунтовано доцільність застосування відповідного інструменту фандрайзингу враховуючи: тривалість проекту; ефективність інструменту для отримання необхідної суми коштів; вартість організаційного етапу фандрайзингової діяльності; обсяг наявних фінансових ресурсів. Проведено аналіз джерел фінансування громадських організацій та здійснено оцінку ефективності використання залучених коштів для підвищення фінансової стійкості організацій, зміцнення їх іміджу серед місцевої громади, збільшення кількості членів та волонтерів, стимулювання активності населення до співпраці у розв’язанні значущих проблем, підтримання поточної діяльності, масового проведення окремих заходів та акцій. Узагальнено фактори впливу на розвиток фандрайзингу, що стимулюють та обмежують його. Обґрунтовано заходи щодо забезпечення належного розвитку фандрайзингу в державі з метою: формування багатовекторного соціального партнерства; розширення можливостей фандрайзингу та донорів; заохочення та популяризації благодійності і меценатства; розробки вітчизняної концепції фандрайзингу; залучення й перерозподілу коштів у соціальному секторі; створення можливостей імплементації новітнього інструментарію фандрайзингу; забезпечення достовірності інформації щодо цілей соціального проекту, а також прозорості фінансової звітності некомерційних організацій.[||]In this article the peculiarities of fundraising development as an effective mechanism of attracting and using extrabudgetary resources, focused on finding sources of providing social programs, research projects, and activities of non-profit organizations have been explored. Possibilities of implementation of the fundraising tools with the specifics of the current economic conditions have been singled out. Reasons for limiting the financing of socially significant projects, which necessitate the search for alternative sources of financial resources, the choice of a fundraising tool in accordance with the needs and capabilities of public organizations, the proper presentation of their own projects and the development of a program of events for their implementation, have been identified. The feasibility of using the appropriate fundraising tool, taking into account: the duration of the project; the effectiveness of the tool to obtain the necessary amount of funds; the cost of the organizational stage of fundraising activities; the amount of available financial resources, has been substantiated. The analysis of the sources of public organizations funding has been carried out and the effectiveness of the use of the funds raised to improve the financial sustainability of the organizations, strengthen their image among the local community, increase the number of members and volunteers, stimulate the activity of the population to cooperate in solving significant problems, support the current activity, mass holding of individual events and promotions has been evaluated. The factors that influence the development of fundraising, which stimulate and limit it, have been generalized. The measures on ensuring the proper development of fundraising in the country with the aim of: forming a multi-vector social partnership; empowering fundraising and donors; promoting and popularizing charity and philanthropy; developing the national concept of fundraising; attracting and redistributing funds in the social sector; creating opportunities of the modern fundraising tools implementation; ensuring the reliability of information as for the objectives of the social project, as well as the transparency of the financial statements of non-profit organizations, have been substantiated.

Г. А. Іващенкокандидат економічних наук,доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізуХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ

G. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

SOFTWARE TAX SECURITY

Наведено рівні податкової безпеки: національна податкова безпеку, регіональна податкова безпеку, податкова безпеку платників податків.
Виділено стратегії податкової безпеки, а саме: стратегія максимальної податкової безпеки; стратегія ухилення від оподаткування; стратегія «пом'якшення» податкових наслідків; стратегія податкової оптимізації.
Виділено взаємозв’язок податкової безпеки та податкової культури. Систематизовано загрози для податкової безпеки пов’язані з діяльністю держави та з діяльністю платників податків.
Виділено основні види податкових ризиків. Наведено основні складові податкової політики підприємства: дотримання податкової дисципліни, моніторинг та зниження податкових ризиків, співвідношення сплачуваних податків та доходів, складання податкового календаря, оцінка можливостей застосування податкових пільг, пошук можливостей відстрочення податкових платежів законним шляхом на максимально тривалий термін. Запропоновано основні напрями збільшення видобутку нафти та газу для ПАТ «Укрнафта».
Досліджено складові податкової безпеки організації: податкове планування, податкова оптимізація, податкове навантаження, податкові ризики. Проаналізовано методи податкової оптимізації для підприємств.
Податкове навантаження – це процентне відношення суми сплачуваних організацією податків до суми виручки за даними звітності організації. Показник податкового навантаження нижче середнього показника по галузі є однією з причин проведення виїзної податкової перевірки
Податкове планування й оптимізація оподаткування є взаємодоповнюючими складовими частинами ефективного фінансового менеджменту в компанії. Для кращої керованості фінансовими потоками і економії коштів і відбувається розробка і впровадження ефективного податкового планування, що і приведе до оптимізації.
Податкова оптимізація полягає в розробці та впровадженні різних законних схем зниження податкових відрахувань. Методи оптимізації оподаткування – є надзвичайно важливим інструментарієм. Як при використанні принципів, так і при впровадженні в звичну систему податкових відрахувань конкретного методу мінімізації податкового навантаження необхідно звертати увагу на раціональність застосування відповідного інструменту.[||]The levels of tax security are given: national tax security, regional tax security, tax security of taxpayers.
Tax security strategies are highlighted, namely: maximum tax security strategy; tax evasion strategy; a tax mitigation strategy; tax optimization strategy.
The relationship between tax security and the tax culture is highlighted. Tax security threats are systematically linked to government and taxpayer activity.
The main types of tax risks are highlighted. The main components of the enterprise tax policy are given: compliance with tax discipline, monitoring and reduction of tax risks, correlation of taxes paid and income, drawing up of a tax calendar, assessment of possibilities of applying tax benefits, seeking opportunities to defer tax payments for the longest time. The main directions of increase of oil and gas production for PJSC "Ukrnafta" are offered.
The components of tax security of the organization are investigated: tax planning, tax optimization, tax burden, tax risks. Methods of tax optimization for enterprises are analyzed.
One of the main tools for implementing the economic security system will be a tax strategy to determine the best option for the enterprise to fulfill its obligations as a taxpayer.
Tax burden is the percentage of the amount of taxes paid by an organization to the amount of revenue according to the organization's reports. The tax burden below the industry average is one of the reasons for the on-site tax audit.
Tax planning and tax optimization are complementary components of effective financial management within a company. For better cash flow management and cost savings, effective tax planning is being developed and implemented, which will lead to optimization.
Tax optimization is the development and implementation of various legitimate tax deduction schemes. Tax optimization methods are an extremely important tool. It is necessary to pay attention to the rationality of using the appropriate instrument both when applying the principles and when introducing into the usual system of tax deductions a specific method of minimizing the tax burden.

В. В. Волошина-Сідейкандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ БЮДЖЕТУВАННЯ

V. V. Voloshina-SideyPhD in Economic sciences, Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, Mykolaiv National University of V. Sukhomlynsky, Mykolaiv

FORMATION OF MECHANISMS OF CORRELATION OF FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING OF OPERATING EXPENSES USING THE BUDGETING TECHNIQUE

У статті доведено необхідність формування дієвих систем обліку та контролю витрат як складової системи управління організацією в умовах нестабільного економічного та правового базису в Україні. Доведено, що в результаті їх взаємоузгодженого застосування забезпечується створення об'єктивної й своєчасної інформації про склад і динаміку витрат, що в остаточному підсумку веде до успішного функціонування організації на основі прийняття оптимальних управлінських рішень поточного й перспективного характеру. Проаналізовано взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку операційних витрат діяльності підприємства. Представлено підходи щодо застосування сучасної методики бухгалтерського та управлінського обліку витрат та запропоновано методику розроблення облікової політики підприємства. Досліджено необхідність розробки бюджетів витрат, що дасть змогу здійснювати групування витрат, як за процесами, так і за елементами витрат. Запропоновано систему необхідних заходів для вдосконалювання аналітичного забезпечення бюджетування витрат діяльності підприємств. Узагальнено результати проведеного дослідження.[||]The article proves the necessity of forming effective accounting and cost control systems as an integral part of organizational management in the conditions of an unstable economic and legal basis in Ukraine. It is implemented that because of their consistent application, the creation of objective and timely information on the composition and dynamics of costs is ensured, which ultimately leads to the successful functioning of the organization based on making optimal management decisions of the current and future nature. The article discusses the relationship between financial and management accounting of operating expenses of the enterprise. Approaches to the application of modern accounting and management accounting methods are presented, and a method for developing accounting policies of an enterprise is proposed. The necessity of development of expenditures budgets is investigated, which will allow carrying out grouping of expenses, both by processes and by cost elements.
A system of necessary measures is proposed to improve the analytical support for budgeting the costs of the activity of enterprises. Offer structural organization of analytical system that includes totality of processes, aim of organization of that is satisfaction of informative necessities of users by converting primary information into resulting administrative information in accordance with set of normatively legal, methodical and organizational providing at the use of necessary resources . The stages of forming a subsystem of data ware of a control system by the charges of operating activity are systematized as registration policies of the enterprise. Base and specific requirements are described to the information moldable control system by charges based on budgeting of items of expenses, set priority of quality descriptions of information on the charges of the activity of the enterprise, oriented to the acceptance of administrative decisions. Therefore, proposing and summarizing the work and management of processing at the enterprise is a necessary component of effective management. The results of the conducted research are summarized.

О. Ф. Томчукк. е. н., доцент, доцент кафедри аналізу та статистики,Вінницького національного аграрного університетуА. М. Бельдійстудентка 2 курсу магістратури факультету обліку та аудиту,Вінницького національного аграрного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. TomchukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Analysis and Statistics DepartmentVinnytsia National Agrarian UniversityA. Beldiystudent of the 2 course of Master’s degree of the Faculty of Accounting and AuditVinnytsia National Agrarian University

IMPROVEMENT OF ANALYSIS OF CALCULATIONS OF AGRICULTURAL COMPANY PAYMENT

В статті розглядається аналіз розрахунків оплати праці. Зазначено, в якій послідовності необхідно проводити аналіз використання коштів на оплату праці. Аналіз операцій з оплати праці є однією найважливіших і складних ділянок роботи, оскільки зачіпає економічні інтереси усіх без винятку працівників. Облік заробітної плати є трудомістким, потребує уважності, оскільки пов’язаний з обробленням великої кількості первинної інформації, має багато однотипних операцій, здійснення яких потребує багато часу та сконцентрованості. Також зазначаються напрями аналізу оплати праці, соціально-економічні аспекти. Також розглянуто комплекс заходів, за допомогою якого будуть поліпшені умови праці трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах. Автори зауважили, що проведення аналізу оплати праці, це лише структурна частина комплексного та повного економічного аналізу. Тому, якщо брати до уваги комплексний аналіз, то з нього випливає і аналіз оплати праці. Удосконалення та пошук оптимального варіанту серед можливих альтернатив потребують проектування, впровадження, ресурсної та інформаційної підтримки аналітичних процесів, праці людей, зайнятих економічним аналізом.[||]The article considers the analysis of payment calculations. It is indicated in what sequence the use of labor costs should be analyzed. The analysis of pay operations is one of the most important and complex areas of work, as it affects economic interests of all workers without exception. Wage accounting is labor-intensive, requires care, since it is associated with processing a large amount of primary information, has many similar operations, the implementation of which requires a lot of time and concentration. Wages are analyzed in two directions: the analysis of the wage fund as an element of production costs on the basis of a special statistical form and the analysis of wages under separate items of calculation, primarily for an independent article - the salary of production workers. Socio-economic aspects are also indicated. The effectiveness of the analysis of formation and use of means for payment of labor is determined by reliability and completeness of its information support. Competitive analysis is recommended to improve the analysis of the formation and use of labor costs. A set of measures were considered, through which the working conditions of labor resources in agricultural enterprises will be improved. The set of information support of the analysis system is represented: Information system, communicative environment and information technologies. The relationship between the individual functional subsystems of management is traced through information flows and indicates that the further activities of the management staff of the enterprise are regulated on the basis of the initial information of the financial condition analysis. Modern scientific and technological progress has greatly facilitated the processes of activity of enterprises, including, and accounting. The authors believe that it would be useful to introduce a comprehensive analysis software, which would include, respectively, an analysis of pay calculations. This would greatly facilitate the analysis and significantly reduce the time spent on the analysis. The authors noted that the analysis of wages is only a structural part of a comprehensive and complete economic analysis. Therefore, if we take into account the complex analysis, the analysis of wages follows from it. Improving and finding an optimal option among possible alternatives will require designing, implementing, resource and information support of analytical processes, labor of people engaged in economic analysis.

O. C. Пархоменкок. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаН. М. Лисакстудентка 2 курсу магістратури,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. КаразінаМ. М. Живодьорстудентка 2 курсу магістратури,Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОХОРОННОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. ParkhomenkoPhD of economic sciences,Associate Professor of the Department of Management and AdministrationEducation and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National UniversityN. Lysakstudent of the 2 course of Master’s degree,Education and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National UniversityM. Zhyvodorstudent of the 2 course of Master’s degree,Education and research institute “Karazin business school”,V. N. Karazin Kharkiv National University

STRATEGIC ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL ENVIRONMENT OF SECURITY ENTERPRISE

Стаття присвячена аналізу особливостей середовища функціонування охоронного підприємства на прикладі Харківського регіонального управління ПП «ЯВІР-2000». Охарактеризовано галузь послуг безпеки, виділено її специфічні ознаки: високий рівень конкуренції, непрозорість ринку, задовільні показники рентабельності та самоокупності, монополія Поліції охорони на надання збройної охорони, необхідність широкого застосування інструментів маркетингу, незрілість та невизначеність ролі приватних підприємств у системі громадської безпеки, відсутність державної стратегії розвитку сфери, підвищення попиту у зв’язку зі зростанням рівня криміногенного стану, поступове впровадження високотехнологічних інновацій. Розглянуто тенденції та перспективи розвитку галузі. Визначено місце приватних структур на ринку охоронних послуг. Обґрунтовано зростання уваги до питань стратегічного управління підприємством. За допомогою PEST-, SWOT- та SPACE-методів здійснено оцінку стратегічного положення компанії шляхом визначення її сильних і слабких сторін, дослідження впливу політичних, економічних, соціальних і технологічних чинників, а також аналізу фінансового потенціалу, конкурентних переваг підприємства, привабливості бізнесу та його умов. Запропоновано консервативну стратегію, що характерна для стабільних ринків із низькими темпами зростання. Як першочерговий захід рекомендовано фінансове зміцнення. Розроблено пропозиції стратегічних рішень, що могли б гарантувати подальший успіх, зростання бізнесу та досягнення конкурентних переваг фірми на ринку охоронних послуг. Зроблено висновок про те, що на діяльність підприємств цієї галузі позитивно впливатимуть використання наявного потенціалу з максимальною віддачою, розширення бази клієнтів та послуг, правильна побудова відносин із постачальниками, запровадження високотехнологічних інновацій, постійний моніторинг поведінки конкурентів та встановлення партнерських відносин з органами місцевої влади.[||]The article talks about the features of the functional environment of security enterprise on the example of Kharkiv Regional Department of the PE "YAVIR-2000". The security services industry was characterized, its specific features were highlighted: the high level of competition, the opacity of the market, satisfactory indicators of profitability and profitability, the monopoly of Police guard on the provision of armed security, the need for widespread use of marketing tools, the immaturity and uncertainty about the role of private enterprises in the public security system, the lack of a national strategy for the development of the sphere, the increased demand due to the increased level of criminogenic status, the gradual introduction of high-tech innovations. Trends and development prospects of the security services industry were considered. The place of the private structures in the market of security services was determined. Increased attention to strategic management issues was justified. The assessment of the strategic position of the organization was carried out by identifying its strengths and weaknesses, studying the influence of political, economic, social and technological factors and analysis of the financial potential, competitive advantages of the enterprise, attractiveness of the business and its conditions using the methods of PEST, SWOT- and SPACE-analysis. The conservative strategy that characteristic for stable markets with low growth rates was suggested. Financial strengthening was recommended as a primary measure. The strategic proposals that would be able to guarantee the further success, business growth and the achievement of competitive advantages on the market of security services were developed. It was concluded that harnessing of the potential available with maximum efficiency, expansion of the customer base and services, correct building of relationships with suppliers, introduction of high-tech innovations, constant monitoring of competitors' behavior and establishing partnerships with local authorities will have positive impact on the activity of enterprises in this industry.

С. А. Пустовгарк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. ХарківК. Є. Передунмагістрант кафедри міжнародних економічних відносин та фінансів Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

S. PustovharCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, KharkivК. PeredunMaster\'s Degree of Economic Sciences, Associate Professor of International Economic Relations and Finance Department of Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University, Kharkiv

THE APPROACH FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ASSESSING THE FINANCIAL SECURITY OF AN ENTERPRISE

Фінансова безпека є важливою характеристикою економічної діяльності будь-якого підприємства. Це зумовлює постійний пошук ефективних шляхів її оцінки та забезпечення, що особливо актуалізується в умовах гострої фінансової кризи в Україні. Метою статті стало обґрунтування ефективності використання методу таксономії для удосконалення оцінки фінансової безпеки. Визначено систему показників для оцінки інтегрального показника рівня фінансової безпеки на прикладі ТОВ «Украгрозапчастина» та показників фінансової звітності за 2016-2018 рр. Здійснено розрахунок та аналіз таксономічного показника підприємства. Обґрунтовано переваги застосування запропонованого підходу на ряду з існуючими методиками оцінки фінансової безпеки підприємства. Результати дослідження мають науково-практичний характер та можуть слугувати основою для удосконалення теоретичної бази досліджень щодо забезпечення фінансової безпеки економічних суб’єктів.[||]Financial security is an important characteristic of the economic activity of any enterprise. It largely determines the competitiveness of the enterprise, its potential in business cooperation, assesses the extent to which the economic interests of the enterprise and its partners in financial and other relations are guaranteed. This necessitates a constant search for effective ways of assessing and securing it, which is especially relevant in the conditions of acute financial crisis in Ukraine. The purpose of the article was to substantiate the effectiveness of using the taxonomy method to improve the assessment of financial security. The system of indicators of evaluation of the integral indicator of the level of financial security on the example of LLC "Ukragrozapchastina" and indicators of financial statements for 2016-2018 were determined. They are substantiated and substantiated by the nature of their impact on the level of financial security of the enterprise. Stimulants - indicators whose increase in values has a positive effect on the process under study, that is, have a positive (stimulating) effect on the overall level of development of the object. These include the following indicators: share of equity, net income, absolute liquidity ratio, own working capital security ratio, receivables turnover ratio, payables turnover period, asset return ratio. Distillers are indicators whose increase in values adversely affects the process under study. The taxonomic index of the enterprise has been calculated and analyzed. These include the following indicators: the share of borrowed capital, the ratio of payables, the period of receivables turnover. Thus, the constructed taxonomic index synthetically characterizes changes in the values of characteristics of the studied groups. Which shows the direction and magnitude of changes in the processes described by the set of arbitrary number of inputs that characterize the financial security of the investigated entity. Advantages of application of the offered approach together with existing methods of assessment of financial security of the enterprise are substantiated. The results of the study are scientific and practical in nature and can serve as a basis for improving the theoretical base of research on ensuring the financial security of business entities.

В. В. Коненкокандидат економічних наук,старший викладач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

V. V. KonenkoLecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, PhD in Economics

DEVELOPMENT OF BUSINESS PROCESS ENGINEERING ALGORITHM

У статті розроблено методику прийняття ефективних управлінсько-організаційних рішень для проведення реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій на промисловому підприємстві. Розроблена схема етапів методики реінжинірингу основних бізнес-процесів представлена, яка дає можливість оцінити його ефективність до проведення безпосередніх змін в основних бізнес-процесах, що може запобігти значним втратам грошових коштів при негативній ефективності. Запропоновані схеми організаційної структури управління та проведення реалізації порівняльного аналізу доцільності проведення реінжинірингу основного бізнес-процесу, ітераційна схема удосконалення бізнес процесів. Розроблено алгоритм реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційних технологій, що включає етапи підготовки до реінжинірингу основних бізнес-процесів; методи оцінки, аналізу ефективності реінжинірингу основних бізнес-процесів при впровадженні інноваційної технології, які засновані на порівнянні моделей бізнес-процесу до і після проведення їх реінжинірингу.[||]The technique of making effective management and organizational decisions for reengineering basic business processes while implementing innovative technologies at an industrial enterprise is developed in the article. The developed scheme of stages of the methodology of reengineering of basic business processes is presented, which gives an opportunity to evaluate its effectiveness before making direct changes in the main business processes, which can prevent significant losses of money with negative efficiency . The qualities that such a leader of reengineering of basic business processes should possess are determined.
Define Aisne organizational structure for which will be made management personnel conducting the business process. Schemes of organizational structure of management and realization of comparative analysis of expediency of carrying out reengineering of the basic business process, an iterative scheme of improvement of business processes are offered. The algorithm of reengineering of basic business processes at introduction of innovative technologies is developed, which includes the stages of preparation for reengineering of basic business processes; methods of evaluation, analysis of efficiency of reengineering of basic business processes at introduction of innovative technology, which are based on comparison of models of business process before and after carrying out their reengineering. The proposed algorithm reengineering key business processes in the implementation of innovative technologies and further improvement, will allow companies to implement comprehensive training to implement business process, contributing to its positive implementation of value advisability of re-engineering key business processes for the most expensive measures (Elapsed into recruiting on introduction of innovations); a to streamline the sequence of execution of processes in the main business process and on that basis to develop measures for reduction of time expenses; o evaluate the costs of the main business process before and after its re-engineering, the cost of the re-engineering itself (business process) and compare it with the economic effect of the changes; to show duplicate and inappropriate functions in the main business process, which will reduce the time and financial costs of its implementation; n improve the core business process after its reengineering to improve core performance.

З. М. Герасимівкандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»О. І. Заморакандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Z. GerasymivPhD (Geographical Scsences), Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterpriseSeparated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical institute»O. ZamoraPhD (Economic Scsences), Аssociate Рrofessor, Аssociated Рrofessor of the Department of economics of the enterpriseSeparated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine «Berezhany Agrotechnical institute»

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY ARE IN THE ТERNOPIL REGION

У статті розкрито важливість розвитку туристичної галузі в Тернопільській області. Розглянуто передумови розвитку туризму. Зазначено галузі економіки, які залежать від розвитку туризму. Досліджено природно-заповідний фонд, динаміку туристичних потоків. Перелічено найважливіші туристичні бренди Тернопільщини. Розглянуто різні види туризму, що розвиваються в області. Проаналізовано основні проблеми розвитку туристичної галузі.
Розкрито можливості розвитку туризму в області. Розглянуто передумови залучення вітчизняних та іноземних інвестицій. Розкрито причини низької конкурентоспроможності вітчизняного туристичного продукту. Перелічено основні стримуючі фактори, які перешкоджають розвитку туристичної сфери. Наголошено на необхідності держаної підтримки та стимулювання розвитку туризму та споріднених із ним галузей. Охарактеризовано перспективи розвитку туризму. Запропоновано заходи, реалізація яких сприятиме ефективному розвитку туристичної галузі в області.[||]The tourism is a perspective and profitable industry. The social and economic increase, the steady development of rural territories are provide by tourism. The importance of development of tourist industry in the Ternopil region described in the article. The preconditions of development of tourism are considered. The comfortable economic and geographical location, the picturesque landscapes, the favorable climate, a large number of forests and parks, rivers and lakes, the mineral springs, the architectural, the archaeological, the historical, the culture sights are promote to development of tourism in the Ternopil region.
The different industries of economy are depend to development tourism. They marked in the article. A naturally protected fund and the dynamics of tourist streams investigated. The major tourist brands of Ternopil region enumerated. The different types of tourism of region are considered. The basic problems of development of tourist industry analyzed.
The not enough infrastructure, lack of skilled shots in the tourism, unsatisfactory state of many tourist objects, absence of the proper advertisement, imperfection of legislation, property incentives for development of rural green tourism are impede of realization of tourist potential of region. Possibilities of development of tourism in the region are exposed. Preconditions of bringing of foreign investments are considered. Reasons of short competitiveness of home tourist product are exposed.
Basic retentive factors of interfere of development of tourist sphere are enumerated. State support and promotion of tourism and related industries needed. The measures are the providing of realization of strategy of development of tourism as one of priority directions of national economy, optimization of legislation in the tourism, creation of preconditions for bringing in of home and foreign investments, providing of training of professional personnel in the tourism.
It is necessary to accept all measures for the increase of competitiveness of tourist product on internal and external markets, to stimulate development of perspective types of tourism, assist converting of tourist sphere into tourist business that will give an opportunity to heave up the economy of region and provide considerable receivables in a budget.

С. С. Кравцовк. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. КиївА. М. Клімовак. пед. н., доцент кафедри туризму та рекреації,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ

S. S. KravtsovCandidate of Science (Public Administration), Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, KyivA. M. KlimovaCandidate of Science (Pedagogic), Associate Professor of the Department of Tourism and Recreation, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE TOURISM ENTERPRISE: THE ESSENCE AND WAYS OF IMPLEMENTING

Метою наукового дослідження є визначення напрямів організації роботи суб'єктів туристичної діяльності України відповідно до вимог корпоративної соціальної відповідальності. У статті досліджено причини прийняття компаніями корпоративної соціальної відповідальності, визначена її сутність і існуючі концепції. Сформульовано сфери застосування соціальної відповідальності туристичного бізнесу. За сферами прояву корпоративна соціальна відповідальність поділена на внутрішню і зовнішню. Охарактеризована внутрішня складова корпоративної соціальної політики компанії. Результат дослідження туристичних агентів з різних регіонів України показав брак інформації про заходи зовнішньої корпоративної політики у переважній більшості розглянутих суб'єктів туристичної сфери. Якщо розглядати туроператорів, то вирішенням суспільно значущих проблем займаються лише провідні туроператори. Це доводить успішний досвід національного туристичного оператора Travel Professional Group. Запропоновано заходи, спрямовані на реалізацію зовнішньої і внутрішньої соціальної відповідальності туристичного підприємства.[||]The purpose of the research is to determine ways of organising the activity of tourism subjects in Ukraine according to requirements of the corporate social responsibility (CSR). It has found that the main reason for the adoption of CSR by companies is the formation of a company's reputation, which gives a long-term economic effect. It has determined that CSR is a free choice of an enterprise in the field of obligations to improve the well-being of society by implementing appropriate approaches to conducting business and providing appropriate corporate resources. Three main concepts (theories) have been distinguished: corporate egoism, corporate altruism, and corporate egoism. The areas of practical using of social responsibility of tourism business have been formulated. The importance of developing CSR strategies by tourism enterprises is justified. According to the areas of realization, CSR is divided into internal and external. It has determined that the internal corporate policy of a tourism enterprise should be aimed at developing social capital by strengthening relations, including informal ones, within the company, as well as increasing the human capital of employees. It has envisaged that the external policy of corporate social responsibility of a tourism enterprise can be realized at two levels: at the level of the local community in territory where the enterprise is located, and at the level of a certain society. The result of the study of travel agents from different regions of Ukraine showed a lack of information on measures of external corporate policy in the vast majority of the considered subjects of the tourism field. If we consider tour operators, then only the leading tour operators are engaged in resolving socially significant problems. The successful experience of the national travel operator Travel Professional Group is shown. The results of a study of the activities of travel agents and partially tour operators prove that today CSR is not considered as an integral part of the strategy of Ukrainian travel companies. Based on this, we propose measures aimed at the external and internal social responsibility of the tourism enterprise. It is proposed to agents to realize external measures about social responsibility together with state and local authorities, and tourism operators. However, internal measures mainly require the enterprise to be more open to new staff and the whole society.

А. В. Бурякк. е. н., доц.,доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування, м. КиївІ. В. Дем’яненкок. е. н., доц., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. V. BuriakPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University of Life and Environmental Sciences of UkraineI. V. DemianenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance National University of Food Technologies

MODERNIZATION OF THE FUNCTIONAL MECHANISM OF THE AGRARIAN SECTOR IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

В статті на основі аналізу результатів дослідження трансформаційних змін, зумовлених процесом децентралізації публічної влади і публічних фінансів, нами визначено процес модернізації функціонального механізму аграрного сектору національної економіки як природно-еволюційного явища сучасного розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. Цей процес зумовлює адекватне удосконалення функціонального механізму сільськогосподарського виробництва відповідно із змінами окремих елементів господарського, економічного і фінансового механізмів, а також державної політики, зокрема – мотиваційного її компоненту. Утворені об’єднані територіальні громади в сільській місцевості країни стали локальними осередками, розвиток яких здійснюється на основі активізації максимально повного використання сукупного потенціалу території – природних, матеріально-технічних і людських ресурсів, які капіталізуючись у процесі відтворення генерують додану вартість як фінансовий потенціал прогресивних змін в межах територіально-локальних осередків, які визначаються на основі демократичного самоврядування, фінансової самодостатності та функціонального механізму муніципального типу.[||]In the article, based on the analysis of the results of the study of the consequences of transformational changes caused by the process of decentralization of public power and public finances, we defined the process of modernization of the functional mechanism of the agricultural sector of the national economy as a natural evolutionary phenomenon of the development of productive forces and industrial relations. It is determined that this process determined the adequate improvement of the functional mechanism as a set of methods, tools of management. They derive directly from the positive changes in the system of governance transferred to the administration of the united territorial communities, which in rural areas provide socio-economic development mainly depending on the successful functioning of agricultural production. It is established that the functional mechanism of the agrarian sector of the united territorial communities is being improved in accordance with the positive changes of the existing economic, economic and financial mechanisms, as well as the imperative of the state policy, in particular its motivational component. It is determined that the basis of the financial potential of territorial development is the reproductive process of the local territorial unit of the united territorial communities, where there is a capitalization of all resources available in this process – natural, logistical, human, monetary, etc. This aggregate capital of the territory generates added value, the share of which (with the exception of consumption) serves the financial potential of regional development, with the addition of state subsidies to it to finance investment projects. It has been established that under present conditions the development of united territorial communities can be carried out almost exclusively on the basis of endogenous potential. It is determined that the following indicators will have an effect the main indicators for further modernization of the functional mechanism of the agricultural sector: financial and economic stability of the entities of the united territorial communities; dominant of investment-innovative acceleration of development of agrarian sphere and improvement of investment-technological mechanism of its functioning; corporatization of industrial-economic and social-social relations of harmonization interests in the spheres of private, joint and public property, public authority and public finances. The implementation of the above is coordinated by the public system and the municipality of the territorial unit.

С. М. ВалявськийС. М. Валявський,кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія КондратюкаВ. В. Третякінженер з якості, філія «Яреськівський цукровий завод» ТОВ «Цукорагропром»

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ОПИС ПРОЦЕДУРИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Sergey ValyavskyCandidate of Science (Economics), Senior Lecturer in the Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuri Kondratyuk National Technical UniversityViktoria Tretiakquality engineer, branch \"Yaresk Sugar Factory\" LLC «Tsukoragroprom»

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE SUGAR INDUSTRY COMPANIES: STRUCTURE, CONTENT AND DESCRIPTION OF THE IMPLEMENTATION PROCEDURE

У статті викладено досвід впровадження системи управління якістю на підприємствах цукрової промисловості, приведена структура, зміст та опис процедури її впровадження. Для забезпечення високої якості продукції та послуг підприємств цукрової промисловості потрібно сформулювати цілі підприємства на поточний рік або на кілька років та програму заходів по їх досягненню, розробити документовані процедури по управлінню ресурсами, кадрами, процесами закупівель, встановити вимоги до кваліфікації персоналу та організації підвищення кваліфікації, водопостачання та водовідведення, управління інфраструктурою та робочим середовищем тощо, розробити реєстри ризиків та загроз та плани по їх усуненню.
Для кожного підрозділу чи цеху підприємства мають бути встановлені ключові показники результативності, розроблені заходи та терміни по їх досягненню; проведено навчання для персоналу та ознайомлення зі стандартом, проведено внутрішній аудит по заздалегідь затвердженій програмі та графіку, розроблені заходи по усуненню невідповідностей; проведено аналіз діяльності та досягнень за поточний рік та розроблено план удосконалення діяльності.
Важливо правильно вибрати сертифікаційний орган та заключити договір для проведення сертифікаційного аудиту, провести сертифікаційний аудит та, в разі відсутності невідповідностей, отримати сертифікат.[||]In today's environment, only those sugar refineries that are capable of constantly developing and maintaining the conformity of their products with international standards can be competitive in both internal and external sugar markets. The purchasers of products from the sugar industry are mostly renowned manufacturers of beverages and food products, for which it is important that the raw materials for their production are of high quality. This is evidenced by the certificates of conformity for sugar to the above standards.
By international standards, the quality and safety of products is influenced by the attitude of the enterprise to the environment, labor and social issues, energy management and conservation of resources, rationality in managing the enterprise. Certification bodies annually inspect sugar mills to comply with the requirements of these standards and, if significant non-conformities are found, may revoke the certificate, which is a significant reason for the sugar buyers to break the contract with us.
The article describes the experience of implementation of the quality management system in the sugar industry, gives the structure, content and description of the procedure for its implementation. To ensure the high quality of products and services of the sugar industry, it is necessary to formulate the goals of the enterprises for the current year or for several years and a program of measures to achieve them, to develop documented procedures for the management of resources, personnel, procurement processes, establish the requirements for staff qualification and training organization, water supply and sewerage, infrastructure and work environment management, etc., develop risk and threat registers and plans to address them.
For each unit or workshop, key performance indicators, measures and timelines for achieving them must be established; staff training and familiarization with the standard, internal audit on a pre-approved program and schedule, and measures to eliminate nonconformities; the activity and achievements for the current year are analyzed and the plan of activity improvement is developed.
It is important to properly select the certification body and contract for the certification audit, conduct a certification audit and, in the absence of any discrepancies, obtain a certificate.

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри облік і оподаткування,Національний університет «Запорізька політехніка»А. А. Макаренкомагістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ З КЛІЄНТАМИ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

O. ZoryaPh.D. in Sociology, Associate Professor of Accounti ng and Taxation chair National University "Zaporozhye Polytechnic"A. Makarenko6th year master student, National University \"Zaporozhye Polytechnic\"

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF CASH OPERATIONS WITH CLIENTS BANKING AGENCY

У статті розглянуто поняття щодо визначення касових операцій банківської установи, згідно із Постановою Правління НБУ «Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні», що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності. Порядок здійснення банками касових операцій з клієнтами визначається законодавством України з питань регулювання готівкових розрахунків в Україні та валютного регулювання. Розглянуто операції з приймання від клієнтів та видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах через каси банків України, які відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових та видаткових касових документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють порядок ведення касових операцій у банках України. Наведено: документи, які належать до касових документів та оформляються банками (філіями, відділеннями) згідно з касовими операціями;перелік обов’язкових реквізитів касових документів, форма і зміст яких установлюється нормативно-правовими актами Національного банку. З метою удосконалення порядку бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами в банках України НБУ затверджено зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України, згідно з цим наведено: порядок бухгалтерського обліку операцій з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України; порядок бухгалтерського обліку операцій з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків; порядок бухгалтерського обліку операцій з обміну готівкової іноземної валюти; порядок бухгалтерського обліку сплати комісійної винагороди за здійснення операції з обміну готівкової іноземної валюти.
Отже, розглянуто зміни до порядку бухгалтерського обліку операцій з приймання від клієнтів та видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах через каси банків України, з метою удосконалення управління готівковими коштами, яке ґрунтується на даних обліку через організацію і контроль за рухом грошових потоків, а також запасів грошових активів із точки зору ефективності платежів і оптимального забезпечення операційної діяльності банку фінансовими ресурсами.[||]The article deals with the concept of determining the cash operations of a banking institution, in accordance with the Resolution of the NBU Board "Instruction on conducting cash transactions by banks in Ukraine", which is carried out in accordance with the legislation of Ukraine, in order to reflect them in the financial statements. The procedure for conducting cash transactions with customers by banks is determined by the legislation of Ukraine on the regulation of cash settlements in Ukraine and currency regulation. The operations of accepting from clients and issuing to clients of cash in national and foreign currencies through the cash desks of banks of Ukraine, which are reflected in the accounting on the basis of the relevant income and expenditure cash documents, determined by the regulatory acts of the National Bank governing the procedure of conducting cash transactions Of Ukraine. The following are: documents that belong to the cash documents and are issued by banks (branches, branches) in accordance with the cash transactions; a list of obligatory requisites of the cash documents, the form and content of which are established by the regulatory acts of the National Bank. In order to improve the order of accounting of transactions with cash in banks of Ukraine, the NBU approved changes to the Instruction on accounting of transactions with cash and banking metals in banks of Ukraine, according to this the following: the order of accounting of operations on taking cash and in national currency clients through the cash desks of Ukrainian banks; the order of accounting of operations on issuing to clients of cash in national and foreign currencies from cash desks of banks; the procedure for accounting for foreign currency cash exchange transactions; the order of accounting for the payment of the commission for the transaction on cash foreign currency exchange.
Therefore, changes to the accounting procedure of transactions on accepting from clients and issuing to clients of cash in national and foreign currencies through the cash desks of banks of Ukraine are considered in order to improve cash management based on accounting data through the organization and control over cash flow, and reserves of cash assets in terms of payment efficiency and optimal provision of the bank's operating activities with financial resources.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»Є. Є. Маркінмагістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

АНАЛІЗ РУХУ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ) В УКРАЇНІ

N. Н. FatіukhaCandidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"E. E. Markinmaster student, National University \"Zaporozhye Polytechnic\"

DIRECTIVE FOREIGN INVESTMENT MOVEMENT (EQUITY) IN UKRAINE

У статті розглянуто поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ) згідно законодавства України. Проведена оцінка сучасного стану іноземного інвестування України на основі комплексного аналізу руху прямих іноземних інвестицій в Україну та прямих інвестицій з України.
Аналіз тенденції 2014-2018 років свідчить про значне скорочення обсягу залучених іноземних інвестицій в Україну порівняно з 01.01. 2014 роком, проте на кінець 2018 року маємо зростання ПІІ, що свідчить про позитивну динаміку.
Визначені основні країни-інвестори іноземного акціонерного капіталу. У структурі іноземних капіталовкладень головним інвестором в економіку України залишається Європейський Союз.
Досліджено галузеву структуру акціонерного капіталу. Найбільший приріст демонструють такі види економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспорт-них засобів і мотоциклів, інформації та телекомунікації та промисловість. Також досліджено потоки іноземних інвестицій на регіональному рівні країни, який вказує на дуже нерівномірний розподіл ПІІ. Ця диспропорція у географії розміщення іноземних акціонерних капіталів негативно впливає на розвиток міжгалузевого виробничого циклу в регіонах нашої держави.
Проведена оцінка прямих іноземних інвестицій з України в економіку країн світу.
З огляду на галузеву структуру зовнішніх інвестицій розміщених в інших державах, видно, що вітчизняний акціонерний капітал не зацікавлений в інвестуванні галузей економіки, які визначають добробут будь-якої країни світу, адже він демонструє надзвичайно низькі показники.
Запропоновані рекомендації для активізації залучення прямих іноземних інвестицій в умовах євроінтеграції України - це захист прав інвесторів та надання гарантії іноземним інвесторам щодо стабільності умов ведення бізнесу в регіонах, здійснення скоординованої інформаціно-маркетингової політики, зниження податкового навантаження, створення інфраструктури для організаційної та правової підтримки інвестиційної діяльності.[||]The article deals with the concept of foreign direct investment (FDI) according to the legislation of Ukraine. An assessment of the current state of foreign investment in Ukraine has been carried out on the basis of a comprehensive analysis of the movement of foreign direct investment in Ukraine and direct investment from Ukraine.
The analysis of the 2014-2018 trend shows a significant reduction in the volume of attracted foreign investments in Ukraine compared to 01.01. 2014, however, there is an increase in FDI at the end of 2018, which indicates a positive trend.
The main countries-investors of foreign equity are identified. In the structure of foreign investments, the European Union remains the main investor in the economy of Ukraine.
The branch structure of the share capital is investigated. The following types of economic activity show the greatest growth: wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, information and telecommunications and industry. It also examines the flows of foreign investment at the regional level, which indicates a very uneven distribution of FDI. This disproportion in the geography of the placement of foreign equity has a negative impact on the development of the cross-industry production cycle in the regions of our country.
Foreign direct investments from Ukraine into the economies of the world have been evaluated.
Given the sectoral structure of foreign investment located in other countries, it is clear that domestic equity is not interested in investing in the sectors of the economy that determine the well-being of any country in the world, because it shows extremely low performance.
The recommendations for intensifying the attraction of foreign direct investment in the conditions of European integration of Ukraine are to protect the rights of investors and to guarantee to foreign investors the stability of business conditions in the regions, the implementation of coordinated information-marketing policy, reducing the tax burden and the establishment of infrastructure.

Н. М. Коломийчукк. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. ЮріяТернопільського національного економічного університету

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

N. KolomyychukPhd in Economics, Associate Profesor of S. YuriiFinance Department, Ternopil National Economic UniversityTernopil, Ukraine

SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL AS A TOOL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

У статті розглянуто сутність фінансового контролю та закономірності функціонування системи державного фінансового контролю в Україні. Виявлено основні проблеми, що перешкоджають ефективному функціонуванню системи державного фінансового контролю. Вказано раціональні шляхи вдосконалення діючої вітчизняної системи державного фінансового контролю. Відзначено, значення фінансового контролю виражається в тому, що при його проведенні перевіряються, по-перше, дотримання встановленого правопорядку в процесі фінансової діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами і, по-друге, економічна обгрунтованість і ефективність здійснюваних дій, відповідність їх завданням держави.
Таким чином, фінансовий контроль виконує роль інструменту, який забезпечує підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів і збалансованості бюджетів усіх рівнів, що сприяє успішному вирішенню завдань, що стоять перед державою, а також дозволяє забезпечити ефективність функціонування фінансової системи держави.[||]The article deals with the essence of financial control and regularity of functioning of the system of state financial control in Ukraine. The main problems that impede the effective functioning of the system of state financial control have been identified. The rational ways of improving the existing domestic system of state financial control are indicated. It is noted that the value of financial control is expressed in the fact that during its implementation, first, the observance of the established law and order in the course of financial activity by the state and local self-government bodies, enterprises, institutions, organizations, citizens and, secondly, economic viability and the effectiveness of the actions taken, their compliance with the state's tasks. Thus, financial control plays the role of a tool that ensures the efficiency of spending of budgetary funds and the balance of budgets of all levels, which contributes to the successful completion of tasks facing the state, and also allows to ensure the efficiency of the functioning of the financial system of the state.
The current situation in the field of public finances is a consequence of systemic shortcomings in legislative regulation, budget planning, use of budgetary resources, control over this use, etc. At the same time, financial discipline and responsibility are at a very low level, which exacerbates the synergistic effect of illegal and inefficient use of budgetary funds. In such circumstances, there is a need to identify possible ways to improve the effectiveness of state financial control in order to further improve it. The solution to the problematic issues of the national system of public financial control will be helped by the implementation of a unified strategy, which should meet the requirements of the present day and be based on the norms adopted worldwide, taking into account national peculiarities of management.
We believe that reforming the control functions of public administration at the regional and local levels and achieving their effectiveness will allow the Ukrainian economy to develop dynamically and effectively.

О. С. Кільніцькак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваЖитомирського національного агроекологічного університетуМ. М. Верлюкстудент 2 курсу магістратуриЖитомирського національного агроекологічного університету

ОЦІНКА ВЗАЄМОВПЛИВУ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

O. KilnitskaPhD (Economics), Associate ProfessorAssociate Professor of economics and entrepreneurship departmentof the Zhytomyr National Agroecological UniversityМ. VerliukStudent of the 2 course of Master’s degreeof the Zhytomyr National Agroecological University

RELATIONSHIP ASSESSMENT OF PRODUCTIVITY AND SALARY AMONG AGRICULTURAL VENTURES IN UKRAINE

Уточнено особливості трудової діяльності у сільському господарстві, що суттєво впливають на виробничі й соціально-трудові відносини та кінцеві економічні результати господарювання аграрних підприємств. Здійснена оцінка системи показників продуктивності праці в сільському господарстві України. Встановлено, що в сільськогосподарських підприємствах України протягом 2012–2018 років темпи росту продуктивності праці відстають від темпів росту її оплати, тобто не було досягнуто оптимальних пропорцій між фондами нагромадження і споживання. Сучасна структура витрат на виробництво продукції у сільськогосподарських підприємствах України свідчить про кризу організації оплати праці персоналу та формування низької його мотивації до висопродуктивної праці. Розвиток сучасних інноваційних процесів зростання продуктивності у сільському господарстві стримується через низьку оплату праці. Наразі є власні резерви для забезпечення мотивації праці в галузі, оскільки чистий прибуток сільськогосподарських підприємств за останніх сім років збільшився у 2,5 рази і діяльність цих суб’єктів господарювання була рентабельною.[||]Labor characteristics that sufficiently affect manufacturing, social and labor relations in agriculture, as well as the eventual economic and business results of agricultural ventures activity are specified. The scorecard evaluation of labor productivity in Ukraine' agriculture is implemented. Found that in agricultural ventures of Ukraine growth rates of labor productivity lag behind growth rates of its payment in a span of 2012-2018, i.e. optimal proportions between the accumulation and consumption funds were not achieved. The current structure of production cost in Ukraine' agricultural ventures indicates a crisis in a staff remuneration arrangement and its low motivation towards highly productive labor. The development of modern innovative processes of productivity growth in agriculture is held back due to the low pay. As of now, own reserves for providing labor motivation exist, as the net profit of agricultural ventures increased 2.5 times over the last 7 years and their business was cost effective.

І. А. Островськийк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. ХарківБ. Ю. Юхновк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

СВІТОВІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ І РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

I. OstrovskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory and International EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, KharkivB. YukhnovCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM: INTERNATIONAL COMPARISONS AND REALITIES OF UKRAINE

У статті розглянуто сучасні тренди розвитку людського капіталу та їхній вплив на стан системи освіти. Підкреслено актуальність реформування професійної освіти та навчання в контексті забезпечення національної безпеки та економічної безпеки господарських суб’єктів. Відзначено сучасні тренди розвитку освітньої системи на тлі розширення економіки знань. Наведено індикатори подальшого розвитку освіти в межах стратегії «Європа-2020». Систематизовано позитивні та негативні наслідки структурних зрушень у сучасному виробництві. Надано міжнародні порівняння на підставі індексу розвитку людського капіталу і різної середньої тривалості навчання в різних країнах. Проаналізовано головні інституційні заходи моніторингу системи професійної освіти в Україні. Узагальнено основні напрямки підвищення ефективності системи професійної освіти та навчання, від успішної реалізації яких залежить розвиток трудового потенціалу держави.[||]The article examines current trends in human capital development and their impact on the status of the vocational education system. Achieving a balance between the education system and the needs of the economy can only be achieved with the close cooperation of all stakeholders: public authorities, vocational education and training, employers and employees. The issues of taking into account the modern requirements of the knowledge-based economy, the adaptation of the European experience to Ukrainian realities, the definition of the main directions of economic policy regarding the demand of domestic specialists are urgent and need further development.
The urgency of reforming vocational education and training in the context of ensuring national security and economic security of economic entities is emphasized. The modern trends of development of the educational system are noted against the background of expanding the knowledge economy. Transformation of the education system is carried out in three main directions. Duration of training is extended, up to continuous. The network of educational institutions is expanding. The sphere of influence of inclusive education is increasing, which determines the intellectual, psychological, social and physical levels of people.
Indicators of further development of education within the framework of the Europe 2020 strategy are presented. Positive and negative consequences of structural changes in modern production have been systematized. International comparisons are made based on the index of human capital development and different average length of study in different countries. The main institutional measures for monitoring the vocational education system in Ukraine are analysed. In the process of assessment and certification of qualifications, a combination of work and education is carried out. Such interaction allows to increase efficiency of vocational education, quality and qualification of work resources. In this way, the mechanism of influence of employers on the process of improvement of vocational education by developing and implementing appropriate standards is launched. The main directions of increasing the efficiency of the vocational education and training system are summarized on the successful realization of which depends on the development of the work potential of the state: increasing the flexibility of the training system and its orientation to the final results of production; dissemination of new forms of education; personalization of training programs, taking into account the peculiarities of the employee's career and its prospects; transition of teaching functions from teachers to professional consultants on human resources development; enhancing the role of educational interaction in the implementation of educational programs; a sharp increase in the amount of information resources used in the learning process; the transition from standard training programs to flexible, problem-oriented development programs.

О. І. Шаманськадоцент кафедри педагогіки і професійної освітиВінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Olena ShamanskaPhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Pedagogical and Professional education,Vinnitsa State Pedagogical University named after Mihajlo Kosubinskiy

MOTIVATIONAL FACTORS OF ENTERPRISE EFFECTIVE PERSONNEL MANAGEMEMNT

Стаття присвячена дослідженню мотиваційних чинників ефективного управління персоналом підприємства. Визначено сутність та значення мотивації як ключовий засіб забезпечення мобілізації кадрового потенціалу та невід’ємна складова ефективного управління підприємством. В сучасних умовах для підвищення ефективності праці управлінського персоналу застосовують різні методи мотивації та стимулювання. Ефективно розроблена система мотивації праці персоналу дозволяє активізувати та розкрити потенціал персоналу в напрямку досягнення цілей підприємства, а також дає можливість задовольнити потреби працівника. З іншої сторони мотивування являє собою процес формування такого психологічного стану особистості, який зумовлює її поведінку, здійснює цілеспрямовану установку до діяльності та активізує її. Мотивація праці також являє собою прагнення працівника задовольнити свої потреби, що в загальному розумінні передбачає сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей. Автором визначено, що однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах є саме матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці. Основний ефект досягається за допомогою нематеріальної мотивації, яку слід розглядати як підвищення рівня лояльності та зацікавленості співробітників в життєдіяльності компанії. У статті також наведені складові нематеріальної мотивації, а саме: усна чи письмова подяка за виконану роботу; визнання особистого внеску працівника; звання «кращий працівник»; надання більших повноважень на робочому місці; можливість брати участь в управлінні підприємством; запрошення на обід з Топ-менеджментом; гнучкий графік роботи; лист з подякою батькам, навчальному закладу, в школу дітей; додаткове навчання за рахунок підприємства та ін. У статті сформовано такі групи мотиваційних чинників як: матеріальна, трудова та статусна мотивація. Зокрема, в основі матеріальної мотивації лежить задоволення потреби у прагненні людини до поліпшення свого матеріального добробуту; в основі трудової мотивації – задоволення бажання працювати взагалі та працювати в даній організації, у даному колективі та займати дану посаду; в основі статусної мотивації лежить задоволення бажання людини до кар’єрного росту, задоволення потреби у визнанні досягнень.[||]The article is devoted to research of motivational factors of effective personnel management in enterprises. Essence and value of motivation are certain as a key backer-up of mobilization of skilled potential and inalienable constituent of effective management in enterprise. In modern way for the increase of labour efficiency of managerial staff apply the different methods of motivation and stimulation. The effectively worked out motivation system of personnel labour will allow to activate and expose personnel potential in direction of achievement as for enterprise aims, and also will give the opportunity to satisfy the necessities of the worker. From the other side the motivation shows the process of forming of such personality psychological state that predetermines her behavior, carries out the purposeful setting to activity and activates it. Motivation of labour also shows the aspiration of a worker to satisfy the necessities, that in the general understanding envisages totality of internal and external motive forces, that predetermine a man to labour activity and give to her the purposefulness oriented to the achievement of certain goals. The author determines, that one of the major forms of motivation on the enterprises is the self material stimulation of labour, that shows the process of the forming and use of the systems of wage incentives of labour and salary distribution in accordance with acting of law of distribution on an amount and quality of labour. The basic effect arrivses through the means of non-material motivation, that can be considered as the increasing of loyalty level and personal employees interest in company activity. In this article the constituents of the non-material motivation are also driven, namely: verbal or writing gratitude for the executed work; recognition of the employee’s personal contribution; the rank of the "best worker"; a grant of greater authorities is for a workplace; possibility to participate in a management an enterprise; invitation on the dinner with top-management; flexible schedule of work; sheet with gratitude to the parents, to educational establishment, in school of children; additional studies due to an enterprise and other. The analysis showed that a salary comes forward as a main form of stimulation of labour. In the article such groups of motivational factors are formed as: material, labour and status motivation. In particular, the material motivation is the satisfaction of requirement that consists of human desire as for improvement of the material well-being; in basis of labour motivation of wishes to work in general and work in this organization, in this team and to hold this position; the status motivation is the meeting a personal’s desire for a career, meeting the need to recognize professional achievements.

О. М. Кульганікк. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних відносинВінницького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету

СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. M. KulhanikPhD of economic sciences,Associate Professor of Economics and International Relation DepartmentVinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

MODERN PROCESSES OF INTERNATIONAL UKRAINE TRADE IN THE GLOBALIZATION CONDITIONS

Міжнародне середовище звужує можливості України на світовій арені, адже зовнішня торгівля товарами України у 2018 р. зменшилась на 12,2 % порівняно з 2014 р., за таких умов знижується її цінність як союзника, зменшується вплив на міжнародні процеси. В статті досліджено динаміку сучасного стану географічної структури експорту товарів з України. Розраховано експортну квоту України у 2014-2018 рр., що підтверджує про високий індикатор відкритості економіки. Наведено порівняльну рейтингову оцінку експорту товарів і послуг ТОП-10 країн світу. Проаналізовано товарну структуру експорту України. Сформовано стратегічні напрями виходу на експорт українських компаній в нинішніх умовах. Проведено динаміку регіональних обсягів експорту товарів України. Розроблено модель формування зовнішньої торгівлі України в теперішній та довгостроковій перспективі. Узагальнено інструменти розвитку найбільших експортоорієнтованих країн світу.[||]The international environment narrows Ukraine opportunities on the world stage, as foreign trade in goods of Ukraine in 2018 decreased by 12,2 % compared to 2014, under such conditions its value as an ally decreases and its influence on international processes diminishes. International trade is the most important form of implementation of the principle of comparative advantage, it is the other side of international specialization. It allows all countries to expand production and consumption, increase competition and thus influence economic growth. The article examines the dynamics of the current state of the geographical structure of exports of goods from Ukraine. The export quota of Ukraine in 2014-2018 has been calculated, which proves a high indicator of openness of the economy. The comparative rating of export of goods and services of the TOP-10 countries of the world is given. The commodity structure of Ukraine exports is analyzed. Strategic directions of export to Ukrainian companies under current conditions have been formed. Dynamics of regional volumes of export of goods of Ukraine are conducted. Ukraine is characterized by low exports of high-tech goods and services. This reflects the imperfect structure of the competitive advantages of the Ukrainian economy, which is based primarily on price factors and comparative advantages in the cost of natural resources and labor. At the same time, the available high-tech capabilities of certain industries are not properly used. The development of production of high value-added goods is a top priority in creating a base for increasing volumes and improving the structure of Ukrainian exports in order to increase the share of high-tech goods in it. In order to stimulate exports, industrial protectionism should be applied, taking into account tariff policy, that is, means to support national producers who create jobs domestically, learn new production methods supported and financed by state agencies, create innovative clusters of development, form a national venture system, create and state support for new technological institutes. The model of formation of foreign trade of Ukraine in the present and long term is developed. The instruments of development of the largest export-oriented countries in the context of globalization of commodity flows are generalized.

С. М. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайнуД. В. Марченкомагістр кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА МОДНОЇ ІНДУСТРІЇ

Svitlana BondarenkoCandidate of Economic Sciences, associate professor, assistant professor of management, Kyiv National University of Technology and DesignDarya MarchenkoMaster\'s degree of management department,Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY OF THE FASHION INDUSTRY ENTERPRISE

У статті розглянуто питання удосконалення кадрової політики підприємства модної індустрії. Дослідження проводилось на прикладі ательє мод «Маринка». Кадрова політика — сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрям і зміст роботи з персоналом. Основна мета кадрової політики ательє мод – забезпечення безперебійного процесу роботи, утримання цінних працівників, створення сприятливих умов для їх роботи. На сучасному етапі ефективність роботи підприємств швейної промисловості безпосередньо залежить від правильно побудованої кадрової політики. Проведено кількісну та якісну оцінку персоналу ательє мод. Визначено, що колектив ательє – це колектив жінок середнього віку зі середньою спеціальною освітою, в основному з достатньо великим стажем роботи в ательє. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення кадрової політики підприємства сфери моди.[||]The article deals with the improvement of the personnel policy of the fashion industry enterprise. The study was conducted on the example of the fashion studio "Marinka". Personnel policy - a set of rules and norms, goals and ideas that determine the direction and content of work with staff. The main goal of the staff policy of the fashion studio is to ensure a smooth work process, retain valuable employees, and create favorable conditions for their work. At the present stage, the efficiency of the garment industry is directly dependent on a well-established personnel policy. Quantitative and qualitative evaluation of the staff of the fashion studio was carried out. It is determined that the staff of the studio is a group of middle-aged women with secondary specialized education, mainly with a fairly long experience in the studio. Based on the conducted research, the main tasks of the personnel policy of the fashion studio “Marinka” were highlighted. This is the development of a quantitative assessment of the organization's staff and determination of the employee's rating; empowering employees to work on an individual schedule; taking measures to improve the standardization of work in the studio; motivation of employees to obtain higher education on distance; conducting lectures, trainings, exercises at workplaces; use of mainly economic and social-psychological methods of personnel management; involvement of employees in enterprise management; a competent introduction of a newcomer to the team to ensure the integration of the employee in the organization and consolidate his intentions to work long and conscience; control of ensuring the stability of wages, transparency of the system of its calculation and held deductions; organization of corporate holidays and joint cultural and educational events; holding a “best by profession” competition involving employees who have worked for more than two years. The implementation of the proposed measures does not require the administration of the studio large financial investments and does not entail a significant increase in time spent on improving staff management in the studio.

Т. А. Власенкок. е. н., старший викладач кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БАЗИС УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. VlasenkoPhD in Economics, Senior Lecturer of Production, Business And Management Organization Department, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

METHODOLOGICAL BASIS FOR STRATEGIC CHANGE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Стаття присвячена обґрунтування змісту та структури методологічного базису управління стратегічними змінами підприємства. Доведено, що методологічний базис має включати закони, принципи, функції та методи. Множина законів представлена двома групами: загальними та специфічними. Загальні закони відображають функціонування підприємства як системи в цілому. Специфічні – особливості каузальних зв’язків при управлінні стратегічними змінами. Сукупність функцій управління стратегічними змінами представлено прогнозуванням, плануванням, організацією, мотивацією, контролем, координацією та регулюванням. Представлено зміст кожної функції в межах методологічного базису. В якості основних методів управління стратегічними змінами запропоновано розглядати такі: даунсайзинг, аутсорсинг, ощадливе виробництво, загальне управління якістю, Реорганізація, рефреймінг, реструктуризація, ревіталізація, відновлення.[||]The article is devoted to substantiation of the content and structure of the methodological basis of strategic change management at an enterprise. It is proved that the methodological basis should include laws, principles, functions and methods. The law of strategic change management should be understood as an objectively existing necessary link that describes the causal relationship between the phenomena inherent in the process of strategic change. The principle reflects a fundamental judgment that describes the processes, the conditions for the strategic changes under which the goals are achieved, and the management is properly implemented. The set of laws is represented by two groups: general and specific. General laws reflect the functioning of the enterprise as a system as a whole, specific - the peculiarities of causal relations in managing strategic change. The set of strategic change management functions is represented by forecasting, planning, organization, motivation, control, coordination and regulation. The content of each function within the methodological basis is presented. The following are suggested as the main methods for managing strategic change: downsizing, outsourcing, lean production, total quality management, reorganization, reframe, restructure, revitalize, renew. It is necessary to recognize out tasking, out staffing, organizational development, benchmarking, the concept of "6 sigma" when implementing strategic changes to the above auxiliary methods. Adherence to the laws, principles and functions of strategic change management is a prerequisite for achieving the goals of change, and the choice of the necessary method or combination of them - ensuring a high level of implementation effectiveness, as the first are universal tools, and methods - specific, because their implementation depends on the position of the enterprise in the market, the degree of the external environment influence, the available potential. Implementation of strategic change management techniques in a substantive subject area requires consideration of the metaphors of enterprise management that determine the specific elements of their implementation: consideration of the enterprise as a machine, organism, flow and transformation, and political system.

Л. Д. Павловськак. е. н., професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу,Житомирського державного університету імені Івана ФранкаН. К. Мрачковськак. е. н., доцент кафедри фінансів,Національного університету біоресурсів і природокористування України

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

L. D. PavlovskayaCandidate of Economics, Professor, Department of Economics,Management and Marketing, Ivan Franko Zhytomyr State UniversityN. K. MračkovskayaPh.D., Associate Professor, Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

NON-STATE PENSION SUPPLY IN UKRAINE

Система солідарного пенсійного забезпечення, яка існує сьогодні є незбалансованою та неефективною. На протязі довготривалого періоду в Україні зростає щорічне навантаження на частину працюючого населення через демографічну ситуацію та нестабільний стан економіки. Внески до Пенсійного фонду не забезпечують потрібний розмір пенсійних виплат, що призводить до необхідності отримання постійних дотацій із Державного бюджету. Найважливішим питанням, яке висвітлює проблеми забезпечення громадян достатнім рівнем доходів після досягнення пенсійного віку для запобігання бідності та уникнення ризиків, пов’язаних зі зниженням якості життя та здоров’я, являється розбудова системи недержавного пенсійного забезпечення. Для досягнення цієї мети необхідно найближчим часом створити умови для ефективного функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні, здатних забезпечити реалізацію соціальної політики у сфері соціального захисту працюючої частини громадян. В статті досліджено фінансові показники сектору недержавного пенсійного страхування та визначені напрями розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.[||]The solidarity pension system that exists today is unbalanced and inefficient. Over the long term, the burden on part of the working population in Ukraine has increased annually due to the demographic situation and the unstable economy. Contributions to the Pension Fund do not provide the required amount of pension payments, which leads to the need to receive permanent grants from the State budget. The most important issue that addresses the problems of providing citizens with a sufficient level of income after reaching retirement age to prevent poverty and avoid the risks associated with reducing quality of life and health is to build a non-state pension system. In order to achieve this goal, it is necessary to create in the near future the conditions for the effective functioning of non-state pension funds in Ukraine, capable of ensuring the implementation of social policy in the field of social protection of the working population. The non-state pension system has a close relationship with the income level of the population. Due to the low level of wages, citizens are unable to invest in long-term pension assets and only rely on payments from the State Pension Fund. At the same time, the state solidarity system is unable to provide a high level of pension payments, with scanty compulsory contributions to the Pension Fund, with increasing demographic problems. The aging of the population and the demographic crisis in the country lead to an increase in the social burden on the working population, which leads to problems with filling the budget of the Pension Fund. The solution to the problem lies in the plane of reforming the current system and introducing a multi-level system of pension provision for citizens. The article examines the nature and importance of the non-state pension system. Impact factors are considered, financial indicators of the private pension insurance sector are analyzed and directions for the development of non-state pension insurance in Ukraine are identified.

О. Т. Риндзаккандидат економічних наук, старший науковий співробітник,відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів,Державна установа «Інститут регіональних дослідженьімені М.І.Долішнього НАН України»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІГРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

O. RyndzakPhD in Economics, Senior Researcher,Department of Social and Humanitarian Development’s Problems of the Regions, State Institution “Institute of Regional Research Named after M.I.Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine”

CONCEPTUAL BASIS OF THE POPULATION’S MIGRATION ACTIVITY RESEACHES

Уточнено поняття міграційної активності населення та його співвідношення з поняттям міграції. Розроблено модель потенційної міграційної активності, що включає три рівні: міграційна установка, прийняте рішення щодо міграції та підготовка до здійснення міграційного переміщення. Проаналізовано соціологічні опитування щодо проблем потенційної міграції, проведені провідними інституціями України. Запропоновано логіко-структурну схему дослідження потенційної міграційної активності, що дозволяє вивчити типи міграційної активності залежно від її рівня та ступеня вираженості міграційних прагнень особистості. Це може послужити методологічною основою для проведення соціологічних досліджень з цієї проблематики та забезпечить грамотну інтерпретацію їх результатів. Крім того, ідентифікація різних рівнів потенційної міграційної активності дозволить розробити відповідні заходи державної міграційної та соціально-економічної політики з метою оптимізації міграційної ситуації в Україні.[||]This article provides the author’s methodological approach to the study of a population’s migration activity. In particular, the definition of “migration activity” and its relationship with “migration” is specified. “Migration activity” is a wider notion. It means not only territorial movement of population between settlements, but also decision-making, preparation for such movement, as well as processes of adaptation in the host society, return and reintegration. Thus, a realized and unrealized (potential) migration activity is distinguished. The theoretical and methodological basis of the realized migration activity investigation is well developed. At the same time the conceptual basis of potential migration activity needs to be improved. The model of the potential migration activity is proposed. It includes three levels: migration desires (attitudes), decision to migrate and preparation for migration.
The sociological surveys on problems of potential migration, conducted by the leading institutions of Ukraine, are analyzed. The surveys’ results show a high level of population’s migration desires. But these surveys are not comprehensive and highlight only some aspects of the migration activity problem.
A logical and structural scheme of the potential migration activity investigation is developed. It involves not only studying of its three main levels but also allows identification of types of potential migration by the degree of expression of the migration desires of individuals (poor, moderate and strong). In other words, three levels of potential migration activity and three levels of expressed readiness to migrate create a potential migration activity typology. The most acceptable type is when individual would like to migrate for a short period. And the most risky (in terms of migration losses) type is characterized by preparation to leave abroad for permanent residence.
The methodological approach, covered in the article, is the basis for conducting sociological researches on these issues and provides a competent interpretation of the sociological results. In addition, the identification of different levels and types of potential migration activity will allow the development of appropriate measures of state migration and socio-economic policy in order to optimize the migration situation in Ukraine.

S. SaloidPhD in Economics, Senior Lecturer, Department of ManagementNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»A. LabzinaStudent, National Pedagogical Dragomanov University

MANAGEMENT ECONOMIC SECURITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

С. В. Салоїдк. е. н., старший викладач кафедри менеджменту,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»А. О. Лабзінастудентка групи 41-КН, НПУ ім. М. П. Драгоманова

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

In particularly difficult circumstances today, domestic engineering has appeared. Today, the machine-building sector has faced a number of problems, primarily because of geopolitical changes in the external environment. In the context of the constant growth of competition in world markets, the national machine-building industry faced challenges of a strategic nature. In addition, many external and internal factors that have a negative impact on machine building and require research. The essential characteristics, factors of economic safety of the machine-building enterprise are considered. The purpose, indicators, measures to ensure the process of organization of economic security in enterprises are investigated in the modern conditions of their development. The existing concepts of development of domestic machine-building enterprises with the consideration of safety of their economic behavior are analyzed. The main function of personnel security as a component of economic safety of machine-building enterprises in general is described and grounded. Methodical approaches are proposed for removal of existing threats to economic security. The article analyzes the situation of the industry in the context of the main structural components of economic safety in order to determine the safety of the state of activity of the machine-building enterprises in Ukraine. It is substantiated that financial crisis was the most sensitive factor influencing the financial results of industrial enterprises. In order to assess the level of profitability of the enterprises of the machine-building industry, the dynamics of profitability indicators of operating activity of mechanical engineering enterprises is researched. As a result of the analysis of internal prerequisites for the formation of economic safety of the enterprises of mechanical engineering, it was established that the level of financial security of the industry is low and needs to be changed. Consequently, the development of machine-building enterprises is accompanied by the accumulation of problems that negatively affect them. Under the influence of various factors, the development of the machine-building industry is not predictable, not by plans and programs, which are formed by governments, nor taking into account the needs of industrial products and the requirements of globalization of the world economy. The situation is getting worsewith a decreases in the time spans between global crises, which adversely affects the state of the national economy of Ukraine.[||]Сьогодні машинобудівний сектор зіткнувся з низкою проблем, насамперед через геополітичні зміни зовнішнього середовища. В умовах постійного зростання конкуренції на світових ринках національна машинобудівна індустрія зіткнулася з викликами стратегічного характеру. Крім того, багато зовнішніх та внутрішніх факторів, які негативно впливають на машинобудування та потребують дослідження. Розглянуто істотні характеристики, фактори економічної безпеки машинобудівних підприємств. Мета, показники, заходи щодо забезпечення процесу організації економічної безпеки на підприємствах досліджуються в сучасних умовах їх розвитку. Проаналізовано існуючі концепції розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств з урахуванням безпеки їх економічної поведінки. Описана та обґрунтована основна функція безпеки персоналу як складової економічної безпеки машинобудівних підприємств загалом. Запропоновано методичні підходи до усунення існуючих загроз економічній безпеці. У статті проаналізовано становище галузі у контексті основних структурних компонентів економічної безпеки з метою визначення безпеки стану діяльності машинобудівних підприємств в Україні. Обґрунтовано, що фінансовий криза був найбільш чутливим фактором, що впливав на фінансові результати промислових підприємств. Для оцінки рівня рентабельності підприємств машинобудівної галузі досліджується динаміка показників рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудування. В результаті аналізу внутрішніх передумов формування економічної безпеки підприємств машинобудування було встановлено, що рівень фінансової безпеки галузі низький і потребує змін. Отже, розвиток машинобудівних підприємств супроводжується накопиченням проблем, які негативно на них впливають. Під впливом різних факторів розвиток машинобудівної галузі не передбачено, ні планами та програмами, які формуються урядами, ні з урахуванням потреб промислової продукції та вимог глобалізації світової економіки. Ситуація погіршується між глобальними кризами, що негативно позначається на стані національної економіки України.

І. В. Когутстарший викладач кафедри технологій управління,Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівГ. Й. Лучкок. е. н, доцент кафедри технологій управління,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТИЛІ ЛІДЕРСТВА ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖЕРА В УПРАВЛІННІ КОМАНДОЮ ПРОЕКТУ

I. V. KohutSenior Lecturer of the Department of Management Technologies,National University “Lviv Polytechnic”H. Y. LuchkoPh.D., Associate Professor of the Department of Management Technologies,National University “Lviv Polytechnic”

PROJECT MANAGER LEADERSHIP STYLES IN PROJECT TEAM MANAGEMENT

Дана стаття присвячена дослідженню питань лідерства проектних менеджерів при управлінні проектами. У статті здійснено дослідження поведінкових моделей проектних менеджерів для організації продуктивної співпраці та формування ефективної команди. У статті проаналізовано функції керівника з позиції стандартів управління проектами та виділено основні функції лідера проекту, також визначено їх зміст. Для ефективного управління проектними командами авторами запропоновано модель застосування стилів лідерської поведінки менеджера проекту відповідно до стадій розвитку команди за моделлю Б. Такмена. Для запропонованих стилів поведінки проектних менеджерів у статті визначено відповідні функції лідера. Збалансоване поєднання ролей керівника та лідера проектним менеджером є найбільш успішною моделлю управління людьми, задіяними в процесах проекту, сприятиме досягненню визначеного результату проекту.[||]The article is devoted to the study of project managers' leadership issues in project management. In today's business society, the successful activities of organizations are highly dependent on the implementation of innovative projects, the effective implementation of which is possible through the professional use of project management tools. The emphasis on modern project management styles is increasingly shifting to managing the project team.
The key role in forming a cohesive team belongs to the project manager. Given the environment variability and the project activity complexity, the article investigates the behavioral models of project managers to organize a productive collaboration and form an effective team.
The article analyzes functions of a project manager and a project leader. The functions of a project manager are considered from the standpoint of project management standards. The modern scientific theories of leadership highlight the main functions of a project leader, which contribute to the effective execution of works with clear project parameters (time, resources, work and quality), and determine their content.
The successful implementation of projects depends on the ability of a project manager to choose the right management style according to the stage of team development. To manage project teams effectively, the authors propose a model for applying leadership styles of a project manager according to the stages of team development by B. Takmen’s model, which identifies five main stages: formation, storm, normalization, productivity, and disintegration, which differ in the project team members’ behavior. Leadership is important at all the stages of team development.
To form high-performing teams, project managers have to perform project management functions professionally and have relevant leader functions that will result best. The project managers’ behaviors are defined in the article for the proposed leadership styles. A balanced role combination of both a leader and a project manager is the most successful model of managing people involved in a project process, which will contribute to achieving a certain project outcome.

М. А. Горшковст. викладач кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Maksym HorshkovSenior Lecturer of the Department of Management and Administration,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

METHODS AND MECHANISMS OF TERRITORIAL COMMUNITY RESOURCE MANAGEMENT

Сучасний адміністративний менеджмент потребує нових підходів та адаптації існуючих та нових методів управління. Методи управління загальними ресурсами громади є недостатньо вивченими. Актуальність їх оновлення та формування нових механізмів управління обґрунтовано процесами децентралізації. Одною з проблем в управлінні ресурсами громади є недостатній контроль та моніторинг змін стану ресурсів громади, узгодження роботи різних інституцій. Механізми управління ресурсами громади містять модулі використання, збереження та відтворення ресурсів. Розвиток різних видів ресурсів здійснюється невідокремлено, а в чіткому взаємозв’язку між ресурсами. Проблемою є дублювання та неузгодженість функцій моніторингу та контролю різних інституцій. Крім того, виявлені проблеми використання та відтворення ресурсів залишаються тільки виявленими. Вони не візуалізуються в стратегіях розвитку територій та громади. Ідеальна модель механізму управління ресурсами громади – єдина екологічна система управління ресурсами громади, в якій задіяні всі інституції державного управління, самоврядування, партнерства різних організацій. Механізм управління є основою для формування такої системи. Аналіз існуючих інформаційних систем управління в м. Вінниці та Вінницької області дозволяє зробити висновок щодо їх фрагментарності. Відсутність інтеграції роботи різних інституцій, прозорого представлення стану наявних ресурсів, відсутність стратегічних напрямів розвитку громад відповідно до ресурсів ( природних, людських, інвестиційних тощо) – головні акценти, на які необхідно звернути увагу для запровадження сучасної системи управління ресурсами території та громади.[||]Modern administrative management requires new approaches and adaptations of existing and new management methods. The methods of managing the community's common resources are poorly understood. The relevance of their renewal and the formation of new governance mechanisms is justified by decentralization processes. One of the problems in managing community resources is insufficient to control and monitoring of changes in the state of community resources, coordination of work of different institutions. Community resource management mechanisms include modules for using, storing, and reproducing resources. The development of different types of resources is made in a clear relationship between the resources. The problem is the duplication and inconsistency of the monitoring and control functions of different institutions. In addition, identified issues of resource use and playback remain solved. They are not visualized in territorial and community development strategies. The ideal model of a community resource management mechanism is a single ecological community resource management system. This model contains all institutions of public administration, self-government, partnerships of different organizations. The control mechanism is the basis for the formation of such a system. Analysis of the existing management information systems in Vinnytsia and Vinnytsia region makes it possible to conclude that they are fragmentary. Lack of integration of work of different institutions, transparent presentation of the state of available resources in the development strategy, lack of strategic directions of community development according to resources (natural, human, investment, etc.) are the main accents that need to be paid attention to the introduction of a modern system of managing the resources of the territory and the community. The mechanism for managing the resource potential of a local community involves the use of composition and decomposition methods. This is done for the analysis of each type of resources and its positioning in the community development strategy is formed. The presented general schematic diagram of the mechanism allows to see the connection between resources, goals and management technologies. This approach is more resource oriented and allows them to monitor and control each type of resource. The proposed tables can be the basis for analyzing the state of resource potential of any territorial community and formulating a development strategy.

І. О. Корчинськийкандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри фінансів та обліку,Львівського державного університету внутрішніх справС. І. Мельниккандидат економічних наук, доцент,заступник декана факультету №2 (підготовка фахівців для підрозділів кримінальної поліції)Львівського державного університету внутрішніх справ

ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

I. O. KorchynskyiCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal AffairsS. I. MelnykCandidate of Economic Sciences, Associate Professor,Deputy Dean of the Faculty No. 2 (training specialists for criminal police units)Lviv State University of Internal Affairs

THE MAIN THREATS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

Доведено важливість забезпечення економічної безпеки держави та протидії негативному впливу загроз, що їй можуть зашкодити. Охарактеризовано сутність економічної безпеки держави і її важливість для національної безпеки в цілому. Визначено основні суб’єкти і об’єкти економічної безпеки держави. Доведено важливість виокремлення ключових загроз в розрізі основних складових економічної безпеки держави. Сформовано основні наукові погляди на складові економічної безпеки держави. В результаті проведеного дослідження, виділено основні складові економічної безпеки держави: зовнішньоекономічна, фінансова, екологічна, інвестиційно-інноваційна та соціально-демографічна. Розподілено вплив ключових загроз на економічну безпеку України через її основні складові. Запропоновано основні заходи щодо протидії негативному впливу загроз економічній безпеці України, серед яких: тісна співпраця з міжнародними організаціями, подолання корупції, покращення добробуту населення та відновлення інвестиційної привабливості в регіонах країни.[||]The state of national security of Ukraine means the protection of the vital interests of a person and citizen, society and the state, which ensures sustainable development of the society, timely identification, prevention and neutralization of real and potential threats to national interests. An integral component of national security is the economic security of the state. The economy of Ukraine has gone through a thorny path, which included significant obstacles to achieving stability and balance. Recent events in the country have created new factors, a negative impact that helps to reduce economic security as a single socio-economic system, and the state as a whole. Strengthening economic security, today can be seen both at the micro and the macro level. Whether it is a single enterprise, through the formation of appropriate departments of economic security, it seeks to protect its own interests or a state that, at the macro level, takes measures to protect its national economic interests. Recent events in the country have led to an increase in the negative impact of both internal and external threats. But besides this, political and economic instability in the country led to the formation of new threats. Given the level of significance of new threats and dangers, the issue of studying the problems of identifying threats that have the greatest impact on the economic security of the state and highlighting the main measures to counteract this influence is of particular relevance. Paying tribute to the scientific achievement of leading domestic economists, it should be noted that today's changes in both the external and internal environment of the state require a new assessment and identification of the most influential threats and key countermeasures. The main goal of the study is to identify the main threats to the economic security of the state and measures to counter their influence. The importance of ensuring the economic security of the state and counteracting the negative impact of threats is proved, it can be harmed. The main subjects and objects of economic security of the state are identified. The economic security of the state is a comprehensive but at the same time large-scale system that includes a number of components, each of which has its own characteristics of the level of sensitivity to the negative impact of threats. Therefore, before highlighting the main threats to the economic security of the state, it is necessary to highlight its key components. The importance of highlighting key threats in the context of the main components of the economic security of the state is proved. The basic scientific views on the components of the economic security of the state are formed. As a result of the study, the main components of the economic security of the state are identified: foreign economic, financial, environmental, investment-innovative and socio-demographic. The influence of key threats on the economic security of Ukraine is distributed through its main components. The list of key threats to Ukraine’s economic security identified by us in terms of its main components is not exhaustive and can be expanded. However, in our opinion, it is precisely the threats that were presented today that pose the greatest danger to the national economic interests of our state. Given the significant number of components of the economic security of the state, we can talk about a comprehensive danger in case of escalating the negative impact of the main threats. In Ukraine, problems can be traced for each of the components identified by us. The basic measures are proposed to counter the negative impact of threats to the economic security of Ukraine, among which are: close cooperation with international organizations, overcoming corruption, improving the welfare of the population and restoring investment attractiveness in the regions of the country. The economic security of the state includes a significant number of components that are interconnected and at the same time independent systems with their own elements. However, in parallel with this, they also suffer from the negative impact of threats and therefore, in our opinion, the definition of the main threats should be considered in the context of each component of the economic security of the state.

Н. Б. Кащенак. е. н., професор, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування,Харківський державний університет харчування та торгівлі

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ АВІАКОМПАНІЙ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Nataliia B. KashchenaCandidate of Economic Sciences, ProfessorKharkiv State University of Food Technology and Trade

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF COSTS OF AIR COMPANIES IN CONDITIONS OF LEGISLATIVE CHANGE

У статті удосконалено методичні підходи бухгалтерського обліку соціальних витрат в частинні елементів методу: документування, бухгалтерський баланс та звітність. Доведено, пріоритетність соціальних витрат в системі управління витратами підприємства в умовах соціально-орієнтованого підприємництва. Здійснено контент-аналіз наукових публікацій щодо класифікаційних ознак соціальних витрат підприємства. Запропоновано у системі управлінського обліку Звіт «Про соціальні витрати підприємства» з метою подальшого аналізу та прийняття управлінських релевантних рішень щодо формування ефективної соціальної політики підприємства. Запропоновано відображення інформації щодо соціальних витрат у фінансовій звітності з метою гармонізації вітчизняної звітності до вимог глобальних викликів та вектору європейської інтеграції. Впровадження авторських пропозицій збільшить інформаційну прозорість бізнес-процесів підприємств з метою залучення інвесторів та забезпечення ефективної діяльності зі зацікавленими сторонами.[||]We have methodological approaches to accounting in social networks in a private company: documentation, balance sheet and rank. Jurisprudence, public administration in storefront management systems, in the United States, Social-Orthodox Transnistria. Socio-political analysis of public publications devoted to the classification of shop windows. Propounded in the systemic provincial territories. The title "Prevention of Political Development" and the subway of the provincial provincial political districts of the United States. It is propounded in the form of information about the situation of children in the country and its country in terms of harmonization of life with respect to all global social and political forces. For the first time, author preaching data is being clarified in connection with ongoing processes in the field of investment and strikes in the economic sphere. Rizik appeared neochіkuvani chinnik zrostannya vartostі prog sotsіalny values daє pіdstavi vvazhati mainly zavdanni іnformatsіynih resources oblіka sotsіalnego vitrat, orієntovany on zadovolenni require strategіchny upravlіnnya, as accurately as possible peredbachenni chinnik Oscillations sotsіalny vitrat, vrahuvanni such chinnik in hodі formuvannya budgets i rozrahunka stage їe vplivu on the value vitrata Strategic informational area lnego vitrata, peredbachennya їy zmіnite pid vplivy obrany kontseptsіy upravlіnni vitratami: mіnіmіzatsії vitrata in protsesі proektuvannya product h postupovoy znizhennya sotsіalny vitrat in hodі Etap zhittєvogo cycle produktsії Way bezperervnyh vdoskonalennya okremie kinds dіyalnostі pіdpriєmstva visas private sotsnalt Showcase Etap Form tsіnnostі product kalkulyuvannya vartostі Otsіalniy ініціатив svnіshny direct. A significant increase in the entropy of the central process for achieving strategic goals of the organization, shards of redundancy, set to three more times ahead of the minds of the most dynamic, are more significant consumers with huge data) and students in all areas for which there is a legal right to reserve resources for reserve resources.

В. І. Лазаренкоаспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

V. I. Lazarenkopostgraduate, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL MARKETING IN SHAPING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIC AGRICULTURE SECTOR

У даній статті проаналізована система органічного законодавства України та інші нормативно-правові акти, що регулюють ринкові, економічні та соціальні відносини в органічному сільському господарству та здійснена їх оцінка з позиції концептуального підходу екологічного маркетингу та розвитку органічного виробництва на основі використання його механізмів та принципів. В ході здійснення даного аналізу визначено її наявні переваги та недоліки, а також виокремлено шляхи удосконалення ключових проблем в контексті підвищення конкурентоспроможності вітчизняної органічної галузі на ринках країн Європейського Союзу в умовах загальних процесів європейської інтеграції. Висвітлено та оцінені підходи до вирішення законодавчих проблем в частині контролю за дотриманням умов виробництва та якістю органічної продукції серед країн Європейського Союзу як з боку законотворчої сторони так і з боку комфорту та ефективності діяльності окремого суб’єкта господарювання в даних умовах і їхній вплив на споживача та його поведінку на ринках органічної продукції. Також упродовж даного дослідження приділено значну увагу питанню оцінки набору нормативно-правових актів та директив Європейського Союзу, а саме спільної аграрної політики, її теперішній етап, переваги та недоліки з ретроспективою минулих періодів. Під час цього дослідження також було вивчено питання ступеня виконання взятих на себе забов’язань з боку України щодо імплементацій угод та директив в рамках даної системи зокрема. Здійснений порівняльний маркетинговий аналіз методом експертних оцінок щодо конкурентних переваг суб’єктів господарювання вітчизняної органічної галузі з аналогічними європейськими підприємствами та здійснений маркетинговий бентч-маркінг на базі цього аналізу, що представлений у графічному вигляді. Виходячи з даних цього аналізу, визначені ключові проблеми, що стоять на заваді підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств органічного сільського господарства, що мають на меті охопити нові ринки збуту та здійснювати ефективну діяльність на них, із використанням найбільш вигідної для себе стратегії.[||]This article analyzes the system of organic legislation of Ukraine and other legal acts regulating market, economic and social relations in organic agriculture and evaluates them from the point of view of the conceptual approach of ecological marketing and development of organic production on the basis of using its mechanisms and principles. In the course of this analysis, its advantages and disadvantages were identified, as well as ways of improving key problems in the context of enhancing the competitiveness of the domestic organic industry on the markets of the European Union countries under the conditions of common European integration processes. The approaches to solving the legislative problems in terms of control over the observance of production conditions and quality of organic products among the countries of the European Union, both from the legislative side and from the comfort and efficiency of the activity of an individual entity under these conditions and their impact on the consumer and its behavior in organic markets. Also, this study paid considerable attention to the evaluation of a set of EU regulations and directives, namely the common agricultural policy, its current stage, advantages and disadvantages with a retrospective of past periods. This study also examined the extent to which Ukraine has fulfilled its obligations to implement agreements and directives within this system in particular. A comparative marketing analysis was carried out by the method of expert assessments regarding the competitive advantages of the entities of domestic organic industry with similar European enterprises, and marketing bent-marketing was carried out on the basis of this analysis, which is presented in graphical form. Based on the data of this analysis, the key problems that hinder the competitiveness of domestic organic farming enterprises, which aim to reach new markets and operate effectively on them, using the most profitable strategy, have been identified.

Ю. А. Малаховаасистент кафедри менеджменту,Національний транспортний університет

ПЛАНУВАННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ВАНТАЖНИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia MalakhovaAssistant of Department of ManagementNational Transport University

TAX LOAD IMPLEMENTATION PLANNING ON INVESTMENT ACTIVITY OF CARGO’S AUTO-OPERATING ENTERPRISES

В статті розроблено алгоритм планування джерел фінансування інвестиційних витрат підприємства в залежності від співвідношення між інтегральним коефіцієнтом податкового навантаження та його граничним значенням. Так, якщо очікується прибуткова діяльність підприємства, і коефіцієнт податкового навантаження більший за його граничне значення, то можливості інвестиційної активності обмежується власними коштами. Якщо ж коефіцієнт менший за граничне значення, то можливе запозичення коштів, що розширює обсяги інвестиційної діяльності. При цьому алгоритмом передбачено необхідність врахування рівня фінансових ризиків, пов’язаних з кредитуванням.
Здійснено розрахунок рентабельності власного капіталу, як показника інвестиційної привабливості підприємства, за трьома варіантами прогнозу. Результати розрахунків показали можливість збільшення капітальних інвестицій за рахунок зменшення податкового тиску на підприємство, яке обумовлено, в першу чергу, зростанням бази нарахування.[||]For the owner of any business, taxes and fees are part of his income that can be invested in further developing the business for greater profits. The question of the impact of the current tax system on investment activity is an important aspect of the activity of each enterprise. Cargo’s auto-operating enterprises are no exception.When planning the level of investment activity of сargo’s auto-operating enterprises it is advisable to use the tax burden. Investment activity may be limited, based solely on the use of its own sources of financing, and active, involving borrowing. The boundary between them is the marginal value of the integral coefficient of tax burden, calculated using the method of financial leverage, taking into account the current rate on bank loans.
The article proposes an algorithm for planning sources of financing investment costs of an enterprise, depending on the relationship between the integral coefficient of tax burden and its marginal value. Thus, if the profitability of the enterprise is expected in the forecast period, and the tax burden is greater than its marginal value, then the opportunity for investment activity is limited by its own funds. If the ratio is less than the threshold value, then borrowing may be extended, which extends the scope of investment activity. This algorithm assumes the need to take into account the level of financial risks associated with lending. Only if the expected value of the leverage is less than acceptable to the enterprise, borrowing is appropriate. This model is an important component of tax management that determines the level of financial constraints on the possibilities of enterprise development.
The main indicator of the investment attractiveness of the company is the return on equity. The calculation of the return on equity and economic return on assets for three variants of the forecast - pessimistic, sustainable, optimistic. The results of the calculations showed the possibility of increasing capital investments by reducing the tax pressure on the enterprise, which is caused, first of all, by the growth of the accrual base. Increasing profitability contributes to increasing the investment attractiveness of cargo motor companies.

А. А. Шірінянмагістр, аспірант кафедри страхування, Фінансово-економічний факультет,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київ, УкраїнаЛ. В. Шіріняндоктор економічних наук, професор і завідувач кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ З ПОЗИЦІЙ ВЛАСНИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Artur ShirinianM.S., Ph. D. student, Department of Insurance, Finance and Economics Faculty,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, UkraineLada ShirinyanDoctor of Economic Sciences (Ph D), Head and Professor of the Department of Finance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

EFFICIENCY INDICATORS OF UKRAINIAN INSURANCE MARKET FROM THE POSITION OF OWNERS OF INSURANCE COMPANIES

Вступ. Страховий ринок України є одним з прикладів, де власники страхових компаній оцінюють доцільність вкладення коштів у страховий бізнес на основі його ефективності. Водночас ключові показники ефективності (КПЕ) дотепер не розроблено повною мірою і фактично не застосовуються для оцінювання страхового ринку. Актуальною є проблема оцінки ефективності страхового ринку з позицій різних учасників страхування, інвесторів і власників страхових компаній. Представлена робота є продовженням циклу праць стосовно оцінки ефективності функціонування страхового ринку України.
Метою роботи є розробка системи ключових показників ефективності функціонування страхового ринку України для інвесторів-власників страхових компаній, яка б давала змогу оцінити рівень віддачі вкладених коштів і отримати комплексну характеристику результатів, що досягаються учасниками на страховому ринку.
Методологія дослідження базується на використанні статистичного аналізу для проведення оцінок КПЕ на макроекономічному рівні страхового ринку і фінансового аналізу в частині розрахунків на мікроекономічному рівні. Кількість КПЕ оптимально обмежено першорядними показниками, які найбільш суттєво впливають на результативність та рішення потенційних інвесторів і власників страхових компаній. Доступність даних для розрахунку КПЕ на макроекономічному рівні забезпечено за допомогою даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а на мікроекономічному рівні – даних страхових компаній.
Результати. У роботі розроблено і класифіковано КПЕ функціонування страхового ринку України з позицій власників страхових компаній, серед яких: чистий прибуток, частка адміністративних витрат у валових страхових платежах, рентабельність власного капіталу. Для кожного КПЕ наведено математичне формулювання і умову забезпечення ефективності. За даним підходом передбачено можливість застосовування розроблених KПЕ як для оцінки всього страхового ринку, так і окремої страхової компанії.
Аналіз, проведений за даними 2017-2018 рр., виявляє задовільну ефективність за показником прибутку та неефективність за показником рентабельності власного капіталу ROЕ. Такий результат свідчить про низьку привабливість інвестицій в страхову галузь України на теперішньому етапі розвитку.[||]Introduction. The insurance market of Ukraine is one example where owners of insurance companies evaluate the feasibility of investing in the insurance business based on efficiency. At the same time, key performance indicators (KPIs) have not yet been fully developed and are practically not used to assess the insurance market. Actual is the problem of determining how the effectiveness of the insurance market should be assessed from the perspective of various insurance participants, investors and owners of insurance companies. The presented work is a continuation of the cycle of works to assess the effectiveness of the functioning of the insurance market of Ukraine.
The aim of the work is to develop a system of key performance indicators for the functioning of the insurance market of Ukraine for investor-owners of insurance companies, which would make it possible to assess the return on invested funds and obtain a comprehensive description of the results achieved by participants in the insurance market.
The research methodology is based on the use of statistical analysis for assessing KPIs at the macroeconomic level of the insurance market and financial analysis in terms of calculations at the microeconomic level. The number of KPIs is optimally limited by the primary indicators that most significantly affect the performance and decisions of potential investors and owners of insurance companies. The availability of data for calculating KPIs at the macroeconomic level is reached using data from National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets, and at the microeconomic level - using data from insurance companies.
Results. For the first time, the KPIs for the functioning of the insurance market of Ukraine for the owners of insurance companies were developed and classified, among which: net profit, the share of administrative expenses in gross insurance payments, return on equity. For each KPI, a mathematical formulation and a condition for ensuring efficiency are given. According to the given approach it is allowed the possibility of using the developed KPE both for assessing the entire insurance market and for an individual insurance company.
Analysis for 2017-2018 reveals satisfactory profitability and non-efficiency in terms of ROE. Such result indicates the low attractiveness of investments in the insurance industry of Ukraine at the present stage of development.

Л. Ю. Низовастудентка, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»Н. С. Золотарьовак. е. н., доцент, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ

L. Nyzovastudent, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanN. ZolotarovaPhD in Economics, dozent, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF ORGANIC CROP PRODUCTION AND THEIR IMPACT ON ACCOUNTING

Метою дослідження було визначення основних проблем обліку виробництва органічної продукції рослинництва та можливих шляхів їх усунення.
У ході дослідження були вивчені праці вітчизняних та зарубіжних науковців з цього питання, проаналізовано дані зі статистичних матеріалів, останніх новин у галузі сільського господарства. Також було застосовано метод порівняння показників різних країн, аналітичний метод. Використано наочний метод подачі інформації у вигляді графіків, схем.
У статті вказано проблеми обліку виробництва органічної продукції рослинництва та наведено способи їх вирішення. Зокрема, головними є правильне ведення документації, аналітика рахунків бухгалтерського обліку, наявність чітко прописаних пунктів облікової політики та доцільність посади бухгалтера з обліку продукції органічного походження.
Дослідження є корисним для науки бухгалтерського обліку, оскільки розкриває сутність ще не вирішених проблем у сфері органічного виробництва та пропонує варіанти їх усунення через покращення облікових процесів.
Вдосконалення ведення бухгалтерського обліку органічної продукції рослинництва на підприємствах допоможе у правильному визначенні собівартості цієї продукції, формуванні її ціни, визначення доходів та витрат. Відповідно, це призведе до більш точного формування фінансового результату від цієї діяльності, а також при налагодженні витрат на виробництво – до покращення цього результату.[||]The purpose of the study was to identify the main problems of accounting for the production of organic crop products and possible ways to eliminate them.
In the course of the study, the works of domestic and foreign scholars on this subject were studied, data from statistical materials, the latest news in the field of agriculture were analysed. Also, the method of comparing the indices of different countries, the analytical method was used. The visual method of submitting information in the form of charts, diagrams is used.
Ukraine has favourable conditions for agriculture. In today's economic situation, the agrarian sector has perhaps the greatest prospects for crisis resolution and external debt settlement. However, this requires entering the European and world markets and adhering to the relevant standards of product quality.
For over fifteen years, in Ukraine, in parallel with traditional plant growing, organic, whose production is especially popular in foreign markets, has been developing. The low demand in the domestic market can be explained by the high price for such products, which is unattainable for most Ukrainians.
Also, most businesses that start organic farming have many drawbacks in accounting for such products, which leads to a distortion of income and expenses, and, at the same time, to a wrongly determined financial result.
The article describes the problems of accounting for the production of organic crop production and provides ways to solve them. In particular, the main thing is proper documentation, accounting analytics, the availability of clearly specified accounting policies and the expediency of the position of accountant for the accounting of products of organic origin.
The study is useful for accounting science, since it reveals the essence of unresolved problems in the field of organic production and suggests ways of eliminating them through improved accounting processes.
Improving the accounting of organic crop production at enterprises will help in the correct determination of the cost price of this product, the formation of its price, the definition of income and expenditure. Accordingly, this will lead to a more accurate formation of the financial result of this activity, as well as the adjustment of production costs - to improve this result.

Ю. Є. Приданниковааспірантка Хмельницького університету управління та права,заступник начальника відділу інформаційного наповнення веб-сайту управління поширення інформації та комунікацій Головного управління статистики у Харківській області

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Yu. Ye. PrydannykovaPost-graduate student, Khmelnytskyi University of Management and Law,Deputy Head of Website Content Division, Department for Information Dissemination and Communication, Main Department of Statistics in Kharkiv region

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE MAIN INDICATORS OF THE DEVELOPMENT OF MATERIAL WELFARE OF A POPULATION

Проаналізовано динаміку і структуру основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення у контексті статистичного оцінювання економічного зростання та матеріального добробуту населення України за період 2010–2018 років. Аналіз проведено за даними Державної служби статистики України за такими галузями статистики, як: макроекономічна статистика, статистика доходів та умов життя домогосподарств, демографічна статистика та статистика праці. Для аналізу розглянуто динаміку чисельності населення, його зайнятості і доходів, динаміку структурних елементів доходів та витрат населення, структуру середньомісячних грошових доходів домогосподарств за 2018 рік, динаміку середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати штатних працівників, розподіл середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності за 2018 рік. Комплексне використання системи статистичних показників в аналізі структури, динаміки основних індикаторів рівня розвитку матеріального добробуту населення дає змогу поглибити статистичний аналіз взаємозв’язку економічного зростання та матеріального добробуту населення, виявити закономірності і особливості їх розвитку.[||]The article provides the analysis of dynamics and structure of the main indicators of development of material welfare of a population in the context of statistical assessment of economic growth and material welfare in Ukraine for 2010–2018. Definition of the term “material welfare of a population” is given in the article. Material welfare of a population is determined in time quantitative-qualitative characteristic of standard of living of population of a country as summarized result of the state policy in social field and economic activity of a population in production and consumption fields. The choice of welfare indicators can make a substantial difference. The purpose of this paper is to present significant results on the measurement of welfare statistical approaches. The aim of the indicators of welfare is to provide statistics on the different sides of welfare of a population. The analysis is performed on statistical data basis given State Statistics Service of Ukraine. In the paper statistical information is grouped by thematic fields of statistics such as macroeconomic statistics, statistics of income and living conditions, demographic statistics and statistics of labor market. The indicators that have been analyzed in the article include population dynamics, its employment and income, dynamics of structural elements of income and expenditure of the population, household average monthly income structure in 2018, the dynamics of average monthly nominal and real wage accruals per pay-roll, distribution of average monthly wage by type of economic activity in 2018. Using the integrated system of the statistical indicators in the analysis of structure and dynamics of the main indicators of development of material welfare is able to deepen the statistical analysis of relationship between economic growth and material welfare, identify patterns and features of their development. Such analysis is a base research and review for perspective study of statistical modeling and forecasting the material welfare in the context of economic development and determining exact tasks for public administration policy to increase economic growth in relationship with material welfare of a population. It can be an effective tool for managing the state of affairs, planning in performance management process and improving the value of relationship between the levels of development in the spheres under review.

Ю. О. Смаліймагістрант спеціальності «Облік і оподаткування»,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуВ. І. Бенчакстудентка гр. МО-19,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університетуТ. В. Польовак. е. н, доцент кафедри економіки та обліку,Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Yuliia SmaliiMaster’s degree speciality «Accounting and Taxation»Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Tradeand Economics UniversityViktoriia BenchakStudent of the group MO-19 of the Department of Economics and Accounting Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Tradeand Economics UniversityTetiana PolovaPh.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Accounting Kharkiv Trade and Economics Institute of Kyiv National Tradeand Economics University

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND CONTROL OF THE AVAILABILITY AND MOVEMENT OF PRODUCTION STOCKS AT THE ENTERPRISE

У статті виявлено проблеми обліку та контролю виробничих запасів на підприємствах. Здійснено визначення завдань обліку і контролю, встановлено їх особливості та «вузькі місця». Виявлено, що категорія «запаси» – це не лише об’єкт обліку, але й важливий об’єкт управління.
Доведено, що одним із найдієвіших інструментів виявлення резервів підвищення ефективності використання запасів та управління ними є чітка організація їх бухгалтерського обліку.
Визначено, що виробничі запаси є дуже важливим елементом діяльності будь-якого підприємства. Зазначено напрями підвищення ефективності використання та руху виробничих запасів підприємств, організації дієвого документообігу щодо їх обліку і внутрішнього контролю. Проведено аналіз та запропоновано шляхи удосконалення первинного обліку використання, оцінки та руху виробничих запасів.[||]The article is dedicated to the development of theoretical and practical scientifically-grounded recommendations for improving accounting and control of productive supplies. The system of production stocks management in the functional aspect, which defines the operating sphere of accounting and control, has been specified. The productive supplies have been defined as a significant element of material resources, and circulating assets. There has been suggested a method of operational control with the use of productive supplies, which provides efficient use of material resources. Recommendations as to the procedure of the analysis of the productive supplies efficient use were presented.
The main problems connected with the organization and maintaining the accounting of production stocks at the enterprises are analyzed and the ways of their solution are proposed. Recommendations concerning improvement and solving problems connected with methods of accounting and control have been examined and scientifically grounded. Methodical aspects of audit of production stocks from a position of their interpretation as an independent part of audit control at the enterprises have been determined. Concrete recommendations of organization and methods of economic control of production stocks for the enterprises have been worked out.
The article reveals the problems of accounting and control of production stocks at enterprises, the definition of the tasks of accounting and control of their features and bottlenecks are revealed. It is established that the category «production stocks» is not only an object of accounting but also an object of management.
It is proved that one of the most effective tools for identifying reserves for improving the use of production stocks and managing them is a clear organization of inventory accounting.
It is determined that production stocks are a very important element of the activity of any enterprise. The directions of increase of efficiency of usage and movement of enterprises production stocks, organization of effective documents on their accounting and internal control are determined. The analysis was conducted thus the ways to improve primary accounting for the use, valuation, and movement of production stocks at the enterprise.

Д. Ю. Баріноваспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ЦІЛЬОВА ОРІЄНТОВАНІСТЬ ТА ХАРАКТЕР УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У БУДІВНИЦТВІ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

D. BarinovPhD student, InterRegional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE HAVING A SPECIAL PURPOSE ORIENTED AND CHARACTER OF MANAGEMENT DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES IS IN BUILDING: METHODICAL ASPECTS

Стаття присвячена дослідженню процесу визначення цільової орієнтованості та характеру управління розвитком суб’єктів малого підприємництва ц будівництві. Зазначено, що управління розвитком малого будівельного підприємства є одним з напрямів його звичайної діяльності і при цьому необхідною та обов’язковою умовою, що забезпечує його цілісність та стійкість як виробничої системи. Було встановлено, що даний процес має підпорядковуватись певним принципам, перелік яких запропоновано розподілити на базові та додаткові. Обґрунтовано необхідність врахування характеру управління розвитком при розробці стратегії управління розвитком суб’єктів малого підприємництва. Розроблено послідовність визначення цільової орієнтованості управління розвитком малого будівельного підприємства, що, передбачає визначення на основі співставлення між собою значень узагальнюючих індикаторів коефіцієнтів орієнтованості та їх порівняння з граничним рівнем, який встановлено із застосуванням методів багатовимірної оптимізації.
Розглянуто процес упорядкування узагальнюючих індикаторів за критеріями оцінки розвитку з врахуванням цілей зацікавлених сторін, на досягнення балансу між якими має орієнтуватися управління розвитком. стратегію управління розвитком суб’єктів малого підприємництва та здійснити вибір фокусування перспективних напрямів управління. Розроблено пропозиції щодо визначення та фокусування напрямів управління розвитком суб’єктів малого підприємництва в будівництві. Зазначено, що вибір фокусування напрямів здійснюється залежно від поточної орієнтованості управління малого будівельного підприємства. Уточнено, що існуючі проблеми визначаються за компонентами стратегії та виявляються причини, що призвели до такого стану. З врахуванням цих причин конкретизуються напрями управління, спрямовані на подолання виявлених проблем.[||]The article is devoted research of process of determination of having a special purpose oriented and character of management development of small business of c entities building. It is marked that a management development of a small build enterprise is one of directions of him ordinary activity and here by a necessary and obligatory condition which provides his integrity and firmness as a production system. It was set that this process must submit certain principles the list of which it is suggested to distribute on base and additional.
Grounded necessity of account of character of management development at development of strategy of management development of small business entities. The sequence of determination of having a special purpose oriented of management development of a small build enterprise is developed, that, foresees determination on the basis of comparison between itself of values of summarizings indicators of coefficients of oriented and their comparing to the maximum level which is set with application of methods of multidimensional optimization. It is set that oriented of management development it can be diagnosed by verification of implementation of condition of vectorial oriented of management. It was built and untied optimization model, directed on maintenance of value of coefficient of variation of summarizings indicators after the criteria of development in possible limits. The process of arrangement of summarizings indicators is considered after the criteria of estimation of development taking into account the aims of the interested parties, on achievement of balance between which a management must be oriented development. strategy of management development of small business entities and to carry out the choice of focusing of perspective directions of management. Suggestions are developed in relation to determination and focusing of directions of management development of small business entities in building. It is marked that the choice of focusing of directions is carried out depending on current oriented of management of a small build enterprise. It is specified, that existent problems are determined after the components of strategy and reasons which resulted in such state appear. Taking into account these reasons directions are specified managements, directed on overcoming of found out problems.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"