Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2014

С. М. Кожем’якінадоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. КиївН. І. Патикакандидат економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ПРОЦЕСИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

S. M. KozhemyakinaPhD (Econ.), Docent, Head of the Theoretical and Applied Economics Department, State Employment Service Training Institute, KyivN. I. PatykaPhD (Econ.), Docent, Vice-Rector for Scientific and Academic Affairs, State Employment Service Training Institute, Kyiv

THE PROCESSES OF INCREASING LABOR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE

В статті досліджено методологічні підходи до визначення продуктивності праці, розраховано продуктивність праці в сільському господарстві та окреслено основні заходи державного регулювання щодо підвищення її рівня в даній галузі. Проведено аналіз продуктивності праці в сільському господарстві. Обґрунтовано, що заходи економічної політики з підвищення рівня продуктивності праці в сільському господарстві мають бути пов’язані з використанням комплексного підходу до розвитку сільських територій та агропромислового комплексу.
 
The article investigates the methodological approaches to the definition of productivity. The labor productivity in agriculture was calculated. The major measures of the government regulation to improve its level in this sector were outlined. The labor productivity in agriculture was analyzed. It was substantiated that the policy measures to improve productivity in agriculture should be associated with the use of an integrated approach to rural development and agriculture.

Ю. П. Макаренкод. е. н., професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МЕРЕЖІ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ SWIFT

U. P. MakarenkoDoctor of Economics, Professor, Department of Banking, Dnipropetrovsk National University named after O. Gonchar, Dnipropetrovsk

USING INTERNATIONAL ELECTRONIC NETWORK OF THE INTERBANK SETTLEMENTS SWIFT

У статті розглянуто застосування міжнародної електронної мережі SWIFT по передачі і обробці даних для виконання міжбанківських розрахунків та наведені її особливості. Запропоновано для захисту повідомлень при їхній передачі по лінії зв'язку до пункту допуску використовувати схему підключення за допомогою спеціальних пристроїв шифрування, погоджених з SWIFT.
 
This paper describes the application of the international SWIFT electronic network for transmission and processing of data for the performance of interbank payments and listed its features. Proposed to protect messages during their transmission on a communication line to the point of admittance to use diagram using special encryption devices, agreed with SWIFT.

О. Г. Чирвадоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ

O. G. Chyrvadoctor of economical science, associate professor, head of the chair «Marketing and business management » State Uman Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FOOD ENTERPRISES, AS THE FORMATION OF A FAVORABLE INVESTMENT CLIMATE FOR INVESTMENT

У статті розглянуто інфраструктурне забезпечення розвитку регіональної господарської системи на інноваційній основі, а також виявлено недоліки сучасного інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку регіональних соціально-економічних систем держави. Розкрито зміст поняття «інфраструктурне забезпечення розвитку регіональної господарської системи на інноваційній основі».
 
The article deals with the development of regional infrastructure is an economic system based on an innovative and modern infrastructure deficiencies found support innovative development of regional social and economic systems of the state. The content of the term «infrastructure is the development of regional economic system in an innovative manner».

І. Г. Фадєєвад. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства,  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ВИДОБУВАННЯ ВУГЛЕВОДНІВ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. G. FadyeyevaDoctor of Economics, Associate professor, Professor of economics department, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, m. Ivano-Frankivsk

APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE IN COSTS PLANNING FOR PRODUCTION OF HYDROCARBONS AT NATIONAL OIL AND GAS COMPANIES

У статті розкрито економічну сутність зарубіжного досвіду планування витрат на видобування вуглеводнів і буріння свердловин у бізнес-сегменті upstream. Розглянуто систему інтегрованого планування витрат на видобування вуглеводнів світових лідерів бізнес-сегменту upstream – корпорації Shell, а також фірми Chevron, які видобувають вуглеводні на глибоководній акваторії морів з плавучих платформ і мають високу прибутковість. Запропоновано застосування бенчмаркінгу у плануванні розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. Обгрунтовано доцільність використання на етапі проектування будівництва свердловини критерію «мінімум витрат енергоресурсів», а на етапі поглиблення свердловини до проектної глибини – критерію «мінімум витрат енергії на один метр проходки», що сприятиме розробці та впровадженню енергоощадних технологій буріння нафтових і газових свердловин.
 
The article deals with economic essence of international experience in cost planning for production of hydrocarbons and drilling in upstream business segment. A system of integrated planning costs for hydrocarbons extraction used by world's leaders in upstream business segment - corporation Shell and Chevron, which produce hydrocarbons in the deep waters of seas of floating platforms and have a high profit – is considered. It is proposed the application of benchmarking in the planning of oil and gas companies of corporate structure. The necessity of using the criterion "minimum of power consumption" at design phase of well construction, and the criterion "minimum of energy consumption per meter penetration" at the stage of deepening the well to the project depth, which will facilitate the development and implementation of energy-saving technologies in drilling oil and gas wells.

М. С. Пашкевичд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. ДніпропетровськК. П. Лисунецьаспірантка кафедри економіки підприємства, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ПРИНЦИПИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

M .S. PashkevychDoctor of Sciences (Economics), Associated Professor, Professor of the Enterprise Economy Department, State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’kK. P. LysunetsPost-graduate of the Enterprise Economy Department, State HEE «National Mining University», Dnipropetrovs’k

PRINCIPLES OF THE MODERNIZATION OF REGIONAL ECONOMY FROM THE CURRENT REGIONAL POLICY PERSPECTIVE

У статті розглянуто модернізацію економіки регіонів України з точки зору парадигми еволюційної економіки та децентралізації регулювання регіонального розвитку. Визначено особливості еволюційної економіки та модернізації економіки регіонів. Сформульовано принципи модернізації економіки регіонів України.
 
The article deals with the modernization of regional economy in Ukraine from the perspective of the evolutionary economy and decentralization of the regional regulation. The main aspects of the evolutionary economy and modernization of regions are determined. Principles of the modernization of economy across regions in Ukraine are offered.

О. В. Мороздоктор економічних наук, професор, кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяВ. М. Cемцовкандидат економічних наук, доцент, кафедри фінансів і кредиту, Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПОРТУНІСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ ЯК КОНФЛІКТОУТВОРЮЮЧИЙ ФАКТОР

O. V. MorozDoctor of Economics, Professor, the chair of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia National Technical University, VinnitsiaV. M. Semtsovassociate professor of the chair of Finance and Credit, Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil  National Economic University, VinnitsiaG. S. KukelPostgraduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

OPPORTUNISTIC ACTIVITY IN AGRICULTURAL OF UKRAINE CONFLICT AS A FACTOR FORMING

У статті досліджено погляди різних вчених на поняття «опортуністична діяльність» загалом та в контексті ринку сільськогосподарських земель зокрема. Окреслено проблему необхідності встановлення оптимальної для України ціни на землю сільськогосподарського призначення. Акцентовано увагу на формуванні холдингової інтегрованої аграрної територіальної системи в Україні. Виділено основні тенденції розвитку сільського господарства в Україні, які свідчать про збільшення впливу моделі опортуністичної поведінки з боку ключових гравців ринку наділених реальною економічною владою, які вміло використовують недосконале законодавство для побудови власних схем мінімізації сплачуваних податків.
В результаті аналізу проблеми опортуністичної діяльності у вітчизняному аграрному секторі виділено два основних фактори впливу на ціну сільськогосподарських земель: рівень розвитку фінансових інститутів та величина прибутку, який можна отримати з одиниці площі.
 
This article explores the views of various scientists on the concept of "opportunistic activity" in general and in the context of the agricultural land market in particular. Problem outlined the need to establish optimal for Ukraine for agricultural land. Attention is stressed on forming an integrated agricultural holding territorial system of Ukraine. The main trends in the development of agriculture in Ukraine, which showed an increase in the influence model of opportunistic behavior on the part of key players endowed with real economic power, which make good use of flawed legislation to develop their own schemes to minimize taxes paid.
An analysis of the problem of opportunistic activities in the domestic agricultural sector highlighted two main factors influencing the price of agricultural land: the level of development of financial institutions and the profit that can be obtained per unit area.

Е. М. Забарнад. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем і управління інноваційним розвитком, Одеський національний політехнічний університетК. І. Дімітрашкомагістр, Одеський національний політехнічний університет

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

E. ZabarnaDoctor of Sciences (Economics), professor, Head of Department of Economic Systems and Management of innovation development, Odessa National Polytechnic UniversityK. Dimitrashkomagister, Odessa National Polytechnic University

DEVELOPMENT STRATEGY OF INNOVATION SECTOR ENTERPRISES IN THE REGION

У статті визначено цільові показники діяльності підприємств регіону по функціях інноваційної діяльності. Показано три основні групи стратегічних рішень на мезорівні щодо затвердження інноваційної стратегії.
 
In the article defined the performance targets of regional enterprieses features innovative activity. Shows three main groups at the meso level strategic decisions to approve innovation strategy.

L. O. KutsekonPh.D., Associate Professor of the department of Economics of enterprise named by Prof. Romanenko I. N. National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STRATEGIC DEVELOPMENT OF SUGAR BEET SUBCOMPLEX

Л. О. Куцеконькандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства  ім. проф. Романенка І.Н. Національний університет біоресурсів і природокористування України

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

The organizational and economic factors of the efficiency sugar beet subcomplex improve and its development as a result of structural changes that have been occurred in the conditions of market economics are researched in the article. The model of projected sugar beet cluster  which are based on a combination of agricultural producers, refineries, brokers and business infrastructure related single technological cycle of production of sugar beet processing and marketing activities which are based on maximum harmonization of interests, deep processing of waste materials to obtain highly competitive food products and alternative energy sources is developed. The strategy of sugar beet subcomplex development is based on clustering and further revival of the industry, increasing the competitiveness of domestic products and their entry into foreign markets with the ability to increase of future capacity and ensuring energy security are proposed.
 
В статті досліджено організаційно-економічні фактори підвищення ефективності бурякоцукрового підкомплексу та його розвиток, як результат структурних змін, що відбулися в умовах становлення ринкової економіки. Розроблена модель проектованого бурякоцукрового кластера, що ґрунтується на поєднанні сільськогосподарських товаровиробників, цукрових заводів, посередників та суб’єктів інфраструктури, пов’язаних єдиним технологічним циклом виробництва цукрового буряка, його переробки та реалізації продукції, діяльність яких ґрунтується на максимальному узгодженні інтересів, глибокій безвідходній переробці сировини із отриманням висококонкурентних продовольчих продуктів та альтернативних джерел енергії. Запропонована стратегія розвитку бурякоцукрового підкомплексу на основі кластеризації підприємств з подальшим відродженням галузі, підвищенням конкурентоспроможності вітчизняного продукції та її виходу на зарубіжні ринки з можливістю наростання майбутнього потенціалу та забезпечення енергетичної безпеки країни.

Л. О. Чорнад. е. н., професор, зав. кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУН. Ю Чорнак. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУК. В. Білоусмагістрант кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ПОКРАЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

L. ChornaDoctor of Economics, Professor, Head. Department of Management and Administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEUN. ChornaPh.D., assistant professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEUK. Belousundergraduate of management and administration, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU

RESEARCH TO IMPROVE PROFITABILITY FACTORS ENGINEERING ENTERPRISE

Стаття містить результати досліджено економічна роль прибутку, цінові фактори його зростання, рекомендації стосовно зменшення собівартості. Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування діяльності машинобудівних підприємств, здійснює розширене відтворення, для їх інвестиційного та інноваційного розвитку, виступає засобом стимулювання працівників, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими організаціями, характеризує ступінь ділової активності та фінансового благополуччя підприємств.
Прибуток відображає виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продуктивності праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Прибуток є основним джерелом розширення основних і оборотних фондів, дієвим фактором, який стимулює (шляхом створення та використання фондів економічного стимулювання) до досягнення якомога вищих показників виробництва.
Стратегія захоплення ринку за допомогою низьких цін доцільно використовувати при слабкій конкуренції. Вона виправдана, якщо в конкурентів більш високі витрати або такі канали збуту та постачання, що обмежують їх в ціноутворенні. Низька ціна на продукцію машинобудівних підприємств, яка сприяє збільшенню частки ринку, може привести до руйнівної цінової війни. Імовірність такого розвитку подій зростає, якщо мова йде про інноваційні розробки: у відповідь на їх появу конкурентам не вдається негайно удосконалити свої моделі. Вони знижують ціни. Але підприємство не отримує максимально можливий прибуток. Головна перешкода – обґрунтування підвищення цін та активізація конкурентів у розробці аналогічної продукції за більш низькими цінами.
Важливою передумовою виходу машинобудівної промисловості з кризового стану є активна участь держави в цьому процесі. Це – налагодження системи державних замовлень на виробництво машинобудівної продукції, створення ефективного механізму дієвих економічних стимулів, які б заохочували підприємства галузі здійснювати відновлення матеріально-технічної бази виробництва та його технологічного рівня тощо.
Автори пропонують рекомендації щодо оптимізації прибутковості машинобудівного підприємства.
 
The article contains the results of studies of economic role of profit, price growth factors and recommendations to reduce costs. Profit growth creates financial basis for self-financing activities of engineering companies, provides extended play for their investment and innovation development is a means of stimulating employees commitment to the budget, banks and other organizations, characterizes the degree of business activity and financial health of companies.
Revenue performance reflects the important qualitative factors as increasing productivity, reducing costs and improving product quality, the use of assets. Profit is the main source of expansion of total assets, acting factor that stimulates (through the creation and use of economic incentive funds) to achieve as higher indices of production.
Strategy to capture the market with low prices should be used with weak competition. It is justified if competitors higher costs or such distribution channels and supply, limiting their pricing. Low price for products engineering companies, which helps to increase market share can lead to destructive price war. The likelihood of such a scenario increases when it comes to innovative design, in response to the emergence of competitors can not immediately improve their models. They reduce the price. But the company does not receive the maximum possible profit. The main obstacle - the study of higher prices and promoting competition in the development of similar products at lower prices.
An important prerequisite for the release engineering industry from the crisis is the active participation of the state in the process. This is - to establish a system of state orders for the production of engineering products, an efficient mechanism for effective economic incentives to encourage companies within the industry to carry out restoration material and technical base of production and its technological level and so on.
Authors offer recommendations for optimizing the profitability of engineering companies.

А. О. Касичд. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукЯ. Ю. Яковенкостудентка, КрНУ ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ЗВІТ ПРО СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

A. O. KasychDoctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityYa. Yu. YakovenkoStudent, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi Na­tional University

SUSTAINABILITY REPORTING AS AN ANALYTICAL TOOL FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

У статті розглянуто сутність та значення нефінансової звітності, здійснено її порівняльний аналіз з фінансовою звітністю. Особливу увагу приділено звіту про стійкий розвиток, що є головним аналітичним інструментом у реалізації управлінських рішень та формуванні корпоративної соціальної відповідальності. Досліджено основні стандарти такої звітності у світовій практиці. В результаті дослідження було проведено аналіз звітів про стійкий розвиток вітчизняних підприємств. Наголошується на необхідності стандартизації таких звітів. Акцентовано увагу на тому, що відображення соціальної відповідальності бізнесу, його репутації у звітності – це ті питання, які потребують методичного забезпечення. Запропоновано удосконалити механізм подання такої звітності, коли підприємства самостійно обирають її формат, виходячи з розмірів компанії, рівня орієнтованості на закордонних користувачів та стратегічних цілей.
 
The article is dedicated to the essence and importance of non-financial reporting. It contains the comparative analysis of financial and non-financial reporting. Particular attention is paid to the sustainability reporting which is the main analytical tool in the implementation of management decisions as well as the process of formation of corporate social responsibility. The basic world standards for sustainability reporting were studied. As a result of the research sustainability reporting of the Ukrainian companies has been analyzed. It is emphasized in the article on the necessity of standardization of such reports. Attention is stressed on the fact that a reflection of the social responsibility of business and its reputation takes place in the financial statements. Furthermore, these issues need a methodological support. A mechanism of improving the sustainability reporting, when companies choose their own format based on the size of the company, the level of orientation for foreign users and strategic goals, was suggested.

Т. М. Кушнірдоцент, к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ІНСТИТУТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: РЕКЛАМНІ ПОСЕРЕДНИКИ

T. M. Kushnirassociate professor, candidate of economic sciences, associate professor of department of marketing of Ivan Franko National University of L'viv

INSTITUTES OF MARKETING INFRASTRUCTURE: PUBLICITY MEDIATORS

Розглянуто місце рекламних посередників в структурі маркетингової інфраструктури та методологічні особливості їх функціонування. Визначено основні типи рекламних посередників, функції та інструменти їх впливу на споживача.
 
The place of publicity mediators in the structure of marketing infrastructure and methodological features of their functioning is considered. Certainly basic types of publicity mediators, function, and instruments of their influence on an user.

В. Г. Котляровак. е. н., доцент кафедри управління та економіки підприємства, Національний фармацевтичний університет, м. Харків

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА КОКСОХІМІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА

V. Kotlyarovaa candidate of economic sciences, is an associate professor of department management and economy of enterprise

AN ESTIMATION OF RELIABILITY OF SUPPLYING WITH RAW MATERIAL IS ON COKECHEMICAL ENTERPRISES

Надійність постачання вугільних концентратів на коксохімічні підприємства – запорука не тільки досягнення ними встановлених фінансових результатів, але й самого існування підприємства. У статті запропонована методика оцінки надійності постачання сировини на коксохімічні підприємства. Основними етапами оцінки є: виявлення функцій і ідентифікація нормального і фактичного процесів; визначення рівня надійності нормального і фактичного процесів управління ВМП; порівняння показників надійності нормального і фактичного процесів; аналіз інтегральних коефіцієнтів ризику по окремих функціях; визначення і аналіз причин ризику; розробка заходів по зниженню рівня ризику і, відповідно, підвищенню надійності процесу управління ВМП.
 
Reliability of supply of coal concentrates on cokechemical enterprises is a mortgage of not only achievement by them the set financial results but also existence of enterprise. In the article an offer methodology of estimation of reliability of supplying with raw material is on cokechemical enterprises. The basic stages of estimation are: exposure of functions and authentication of normal and actual processes; determination of level of reliability of normal and actual processes of management of input material streams; comparison of reliability of normal and actual processes indexes; an analysis of integral coefficients of risk is on separate functions; determination and analysis of risk reasons; development of events is on the decline of risk level and, accordingly, increase of reliability of process of management of input material streams.

Н. М. Сушкок. е. н., доцент, доцент кафедри Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

N. М. Sushkoan associate professor, associate professor of department, is the Kyiv national trade and economic university, Kyiv

FORMING OF THE PREVENTIVE SYSTEM OF PROTECTION OF CONSUMERS OF FINANCIAL SERVICES

У статті викладено загальні напрями формування системи захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. Виявлено об’єктивні передумови необхідності побудови систем захисту прав споживачів фінансових послуг. Здійснено оцінку проблем розвитку ринку фінансових послуг в Україні. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду побудови систем захисту прав споживачів фінансових послуг, зокрема структури прав споживачів фінансових послуг в ЄС. Запропоновано модель формування превентивної системи захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні, основними елементами якої є: адекватна законодавча база, в якій повинна бути закладено механізм недопущення ризиків як для фінансових установ, так і для споживачів фінансових послуг; забезпечення зростання рівня фінансової грамотності споживачів фінансових послуг; формування доступної та достовірної інформаційної бази про параметри фінансових послуг, що надаються; механізм управління ризиками споживачів фінансових послуг.
 
In the article general directions of forming of the system ofprotection of consumers of financial services are expoundedin Ukraine. Objective preconditions of necessity ofconstruction of the systems of protection of consumers offinancial services are educed. The estimation of problems ofmarket of financial services development is carried out inUkraine. The analysis of foreign experience of constructionof the systems of protection of consumers of financialservices is carried out, in particular structures of rights forthe consumers of financial services in ЄС. The model offorming of the preventive system of protection of consumersof financial services is offered in Ukraine the basic elementsof that are : adequate legislative base, in that must be themechanism of nonadmission of risks is stopped up bothfor financial institutions and for the consumers of financialservices; providing of increase of level of financial literacy ofconsumers of financial services; forming of accessible andreliable informative base is about the parameters offinancial services that is given; mechanism of managementthe risks of consumers financial.

М. І. Мурашкок. е. н., доцент, директор Чернігівського інституту МАУП

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

M. I. MurashkoPh.D. Economics, Director of Chernihiv Institute of the Inter-Regional Akademy of Personnei Management

REGIONAL ASPECTS OF THE QUALITY OF LABOR

В статті проаналізовано проблеми професійної підготовки в Україні та запропоновані заходи по удосконаленню існуючої системи організації та проведення професійної підготовки та перепідготовки кадрів, включаючи і рівень виробництва.
 
The article analyzes the problems of training in Ukraine and proposed measures to improve the current system of organizing and conducting training and retraining, including the level of production.

Ю. В. Забарназдобувачка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК ОДНА ІЗ ЗАПОРУК РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Y. V. Zabarnaresearcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE PURCHASING POWER IN UKRAINE AS A ONE OF THE KEYS OF GOOD NUTRITION

Стаття присвячена аналізу залежності раціонального харчування від рівня купівельної спроможності населення. Здійснено аналіз відповідності рівня формування доходів і ресурсів домашніх господарств, витратам на придбання продуктів харчування в потрібній кількості і асортиментах. Розглянуто сукупність факторів, які впливають на харчування населення України, з точки зору його відповідності нормативам раціонального харчування. Охарактеризовано доступність продовольства для населення, в контексті показників і раціональних нормам споживання. Визначено, що купівельна спроможність населення України значно раціональних норм харчування.
Автор наголошує на тому, що споживчий кошик в Україні затверджено більш ніж 14 років тому, він не відповідає сучасним реаліям. Все це веде до виникнення загроз у сфері продовольчої безпеки країни. Недостатня доступність харчових продуктів і раціонального харчування, внаслідок не високого споживчого попиту, перешкоджає збереженню і розвитку людського потенціалу в Україні. В статті визначено деякі аспекти національної продовольчої безпеки у даному напрямку.
 
This article analyzes depending on the level of nutrition in purchasing power. The analysis of the appropriate level of income and resources of household expenditure on the purchase of food in the right quantity and assortment. We consider a set of factors that affect nutrition Ukraine in terms of its compliance with the standards of nutrition. Characterized the availability of food for the population, in the context of performance and standards of rational consumption. Determined that the purchasing power of the population of Ukraine is much rational nutrition standards.
The author notes that the consumer basket in Ukraine approved more than 14 years ago, it is outdated. All this leads to threats to food security. Lack of access to food and nutrition, not because of high consumer demand, interferes with conservation and human development in Ukraine. The article identified some aspects of national food security in this area.

І. І. Богатирьовк. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДИВІДЕНДНА КОМПОНЕНТА ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ

I. I. BohatyriovPh.D., associate professor of the department of international accounting and auditing SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

DIVIDEND COMPONENTS OF THE FINANCIAL COMPANY'S POLICY

Розкрито особливості дивідендної політики в умовах нестабільності фінансових ринків. Обґрунтовано критерії оптимальності дивідендної політикиз позицій досягнення макрофінансової стабілізації.
 
The features of dividend policy in an unstable financial market are discovered. Criteria of optimality dividend policy from the standpoint of achieving macro-financial stability are grounded.

О. В. Пащенкокандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. V. Pashchenkocandidate of economic science, National University of Life and Environmental Science of Ukraine

PRICING ON THE MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Успіх ринкових відносин в молокопродуктовому підкомплексі України залежить від ціноутворення на його продукцію та від умов організації виробничої діяльності. В 90-х роках товаровиробники молокопродуктового підкомплексу реалізували свою продукцію за встановленими державними органами твердити цінами, які були вигідні для них і це підтверджується рівнем рентабельності молока 32,4 %. В ринкових умовах аграрна політика має бути спрямована на забезпечення продовольчої безпеки та розвиток конкурентоспроможного виробництва. Нині в країні спостерігається зменшення виробництва продукції сільськогосподарськими підприємствами, а збільшення в господарствах населення, порушення міжгалузевого обміну, диспаритету цін на промислову та сільськогосподарську продукцію та проблеми збуту, зумовило скорочення обсягів виробництва, загострення фінансового стану, зниження платоспроможності сільськогосподарських товаровиробників та збільшення збитковості господарств. В ринкових умовах цінова політика, в тому числі на ринку молока і молочних продуктів має базуватись на вільному ціноутворенні, державному регулюванні, посиленим контролем за цінами на матеріально-технічні ресурси та послуги. У свою чергу товаровиробники повинні володіти інформацією кон’юнктури, прогнозу ринків щодо видів продукції, аналізу витрат виробництва, співставлення їх з ринковими цінами, пошуку шляхів зниження та підвищення прибутковості.
 
The success of market relations in molokoproduktov pbconnex of Ukraine depends on the pricing of its products and production activities. In the 90-ies of the producers molokoproduktov subcomplex implemented their products at the established state authorities to confirm the prices that were best for them and this is confirmed by the level of profitability of milk 32,4 %. In market conditions, agricultural policy should be aimed at ensuring food security and the development of competitive production. Now, there has been a decrease in the production of agricultural enterprises and the increase in households, violation of interdisciplinary exchange, the disparity of prices of industrial and agricultural production and distribution problem, resulted in a reduction of production volumes, the worsening financial condition, solvency deterioration of agricultural producers and the increase in the loss of farms. In market conditions, pricing policy, including on the market of milk and dairy products should be based on free pricing, government regulation, increased control over prices for material and technical resources and services. In turn, the producers must have information conditions, forecast market by product, cost analysis, production, comparing them with market prices, find ways to cut expenses and improve profitability.

А. М. Мельникаспірант кафедри фінансів Національного університету ДПС України

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА

A. M. MelnikPhD student of financial department of National university of state tax service of Ukraine

THE EVOLUTION OF ECONOMIC THOUGHT ON TAXATION OF IMMOVABLE PROPERTY

Стаття присвячена еволюції економічної думки щодо проблем трансформації оподаткування нерухомого майна. Виявлено підходи до оподаткування нерухомого майна, аргументи на користь і проти його оподаткування. Обґрунтовано вплив розвитку економічної думки щодо оподаткування нерухомого майна на практику його оподаткування у сучасних умовах.
 
The article is devoted to the evolution of economic thought on problems of transformation of the taxation of real property. Approaches to taxation of immovable property, the arguments in favor and against his taxation were found. The influence of the development of economic thought concerning the taxation of real property to the practice of its taxation in modern conditions was proved.

Ю. М. Яроваздобувач, Вінницький національний аграрний університет, викладач, Вінницький кооперативний інститутО. О. Прутськад. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Yu. M. Yarova O. O. Prutska

ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF RURAL HOUSING ESTATES IN UKRAINE

В статті розглядаються проблеми використання підприємницького потенціалу сільських домогосподарств. Визначаються фінансові, демографічні, соціально-культурні, інфраструктурні та інші проблеми сільських територій. Обґрунтовується необхідність розробки комплексу заходів, спрямованих на підвищення підприємницького потенціалу сільських домогосподарств та активізацію його використання.
 
The problems of usage of enterprising potential of rural housing estates are considered in this article. Financial, demographic, socio-cultural, infrastructural and other problems of rural territories are determined. The necessity of the design of complex measures aimed at increasing of enterprising potential of rural housing estates and intensification of their usage is grounded.

Н. Б. Теницькастарший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваО. С. Струцьстудентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

N. B. Tenytskasenior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaO. S. Strutsstudent, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE CURRENT CAPITAL MANAGEMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES

У статті розглядається сутність, теоретичні та методологічні узагальнення основних показників ефективного використання оборотного капіталу на промислових підприємствах, а також управління оборотним капіталом на металургійному підприємстві, зокрема аспекти управління запасами, грошовими коштами, дебіторською заборгованістю.
 
The article deals with essence of the theoretical and methodological generalization of basic indicators of efficient working capital use at an industrial enterprises, as well as working capital management at a primary metals enterprise, especially certain aspects of inventory control, capital management, receivables management.

В. С. Лисенкоаспірант ДВНЗ «УАБС НБУ»

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАХОВИХ ПРОДУКТІВ З ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

V. S. LysenkoPh.D. Student, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF THE VOLUNTARY HEALTH INSURANCE PRODUCTS DEVELOPMENT

Враховуючи транснаціональну діяльність страхових компаній постає питання про доцільність реалізації однакових страхових продуктів на ринках різних країн. Особливо це актуально для страхових продуктів із добровільного медичного страхування: згідно дослідження ВООЗ фактори ризику для здоров’я громадян країн світу із різним рівнем доходів є різними. Некоректна оцінка національних ризиків матиме негативний вплив як на прибутковість окремих страхових продуктів, так і на фінансовий результат компаній в цілому. Оскільки продукти добровільного медичного страхування (ДМС) пов’язані із показником середньої тривалості життя, у статті досліджено фактори ризику для життя населення України як основу для розробки страхових продуктів, метою яких є управління даними ризиками. Автор припускає, що імплементація даної моделі в довгостроковій перспективі матиме як позитивні економічні (для страхових компаній та страхового сектору країни в цілому), так і соціальні (збільшення середньої тривалості життя населення) наслідки.
 
In the context of transnational business of some insurance companies the question of the feasibility of the same insurance products on different national markets arises. Especially this is important for voluntary health insurance products – according to the WHO study the risk factors for human health are different for the countries with different income levels. Incorrect national risk assessment will have a negative impact on the profitability both concrete insurance products and insurance companies in general. Taking into account that voluntary health insurance is directly related to life expectancy, the paper examines the risk factors for Ukrainian citizens as a background for the voluntary health insurance development. The author suggests that the implementation of this model in the long term will have a positive economic (insurance companies and insurance sector as a whole), and social (increase of life expectancy) effects.

І. В. Карповааспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ: ЗМІСТ ТА ФАКТОРИ НАГРОМАДЖЕННЯ

I. V. Karpovagraduate student "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine», m. Kyiv

THE PHENOMENON OF SOCIAL CAPITAL: THE CONTENT AND ACCUMULATION FACTORS

У статті досліджується та обґрунтовується роль соціального капіталу в генезі соціальних явищ та економічного розвитку країни. Метою роботи є дослідження еволюції теорії соціального капіталу, з'ясування чинників формування та використання соціального капіталу в контексті підвищення рівня соціально-економічного розвитку країни. В даній роботі використано результати емпіричних порівняльних досліджень довіри в різні періоди незалежності країни. Доведено, що соціальна згуртованість та єдність, яка базується на стійких соціальних зв'язках між групами та всередині різних груп населення, спільній системі норм та цінностей, міжособистісній та суспільній довірі – є важливим фактором становлення та розвитку соціальної, людино-орієнтованої держави.
 
The article examines and substantiates the role of social capital in the genesis of social phenomena and economic development. The purpose of research is to study the evolution of social capital theory, clarifying factors in the formation and use of social capital in the context of improving the socio-economic development. In this paper we used the results of empirical comparative studies of trust in different periods of independence. It is proved that social cohesion and unity based on stable social relations between groups and within different groups shared system of norms and values, interpersonal and social trust - an important factor in the formation and development of social, human-oriented state.

Б. Ю. Москвінаспірант кафедри менеджменту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

B. Y. MoskvinPostgraduate student, Self-governing (autonomous) research university “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kiev

INVESTIGATION THE SPECIFIC OF BEHAVIOR OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN THE DOMESTIC MARKET FOR CORPORATE CONTROL

У статті проведено дослідження поведінки підприємств на ринку корпоративного контролю в галузі машинобудування України. Наведені основні фактори привабливості підприємств для корпоративних захватів та визначена важливість кожного з наведених факторів привабливості для прийняття рішення підприємства-загарбника про проведення корпоративного захвату підприємства-цілі на ринку корпоративного контролю в галузі машинобудування України. Проведено аналіз угод поглинань машинобудівних підприємств за 2009-2013 роки. Визначено тип поведінки та стратегічні наміри, якими керувалися підприємства, що поглинали при проведенні угод. Також розглянуті корпоративні захвати в галузі машинобудування України за 2007-2013 роки, визначені тип угод, фактори привабливості підприємств-цілей для корпоративних захватів та успішність захисту машинобудівних підприємств від корпоративних захватів на ринку корпоративного контролю України.
 
The investigation of behavior of machine-building enterprises in the domestic market for corporate control is show in the article. The basic factors of attractiveness of enterprises for corporate takeovers and the importance of each of these attractive factors for decision-making enterprise-aggressor about the conduct of corporate takeover of the enterprise on the market for corporate control in the machine-building industry of Ukraine also are shown in the article. The analysis the transactions of acquisitions of machine-building enterprises for 2009-20103 year is held in the article. The type of behavior and strategic intentions of the enterprises, which had used enterprises in order to conduct the transaction are defined in the investigation. The corporate takeovers in machinery industry of Ukraine for the period 2007-2013 also were considered here. The type of transactions, the factors of attractiveness of enterprises-goals for corporate takeovers and the successful protection of machine-building enterprises from corporate takeovers in the market for corporate control in Ukraine were defined in this article.

С. В. Романчукаспірант кафедри екологічного менеджменту та підприємництва, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТИМУЛЮВАННЯ РЕЦИКЛІНГУ ВІДХОДІВ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

S. V. RomanchukPhDstudent of the Department of Environmental Management and Entrepreneurship, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FINANCIAL INSTRUMENTS OF STIMULATING WASTE RECYCLING OF SUGAR PRODUCTION

Для забезпечення реалізації будь-якого проекту необхідні фінансові інструменти. Екологічні проекти досить затратні та довготривалі, саме тому постає необхідність в залученні значних фінансових ресурсів. Незабезпеченість власними ресурсами в поєднанні з високою ставкою фінансування, кредитування економіки, досить гостро ставить питання фінансування нових екологічних проектів. Досить актуальними залишаються нові сучасні фінансові інструменти стимулювання рециклінгу відходів у цукровому виробництві. Саме тому у статті розкрито актуальні питання сутності та практичні підходи до фінансових інструментів, які актуальні зараз в Україні, зокрема для еколого-економічних проектів з рециклінгу відходів цукрового виробництва. Автором розкриваються різні фінансові інструменти стимулювання рециклінгу відходів. У статті досліджується дискусійне питання фінансових інструментів, запропоновано уточнення, щодо контрактних напрямків рециклінгу відходів.
 
To ensure the implementation of any project financial instruments are required. Environmental projects are relatively costly and long term, that’s why there is a need to attract significant financial resources. Lack of own resources combined with a high rate of financing and lending to the economy rather sharply raises the issue of funding for new environmental projects. New modern financial instruments for recycling waste stimulate in sugar production remain highly relevant. That is why the article is about essence of current issues and practical approaches to financial instruments that are relevant now in Ukraine, in particular for environmental and economic projects of recycling waste of sugar manufacture. The author has revealed various financial instruments to stimulate recycling waste. The article explores the controversial issue of financial instruments, offered clarification to contract waste recycling areas.

А. В. Сомикк. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПРАВИЛА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ

Anzhelika SomykPh.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy and International Foreign Exchange Relationship Research Division,Head of Division

MODERN CENTRAL BANK’S INTEREST RATE POLICY: RULES AND TENDENCIES

Висвітлено зарубіжний досвід щодо реалізації процентної політики центральними банками. Узагальнено правила та тенденції реалізації сучасної процентної політики центральних банків, дотримання яких посилює вплив процентних інструментів на грошово-кредитний ринок та роль у забезпечення цінової стабільності.
 
The international experience of implementation central bank’s interest rate policy is analyzed in the article. The author summarizes the rules and modern trends of implementation central bank’s interest rate policy. These rules increase the impact of interest rate policy instruments on the money market and increase the role of maintaining price stability.

Я. І. Муликаспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ya. I. Mulykpost-graduate student, Vinnitsia National Agrarian University, Vinnitsia

FORMATION OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL ENSURING OF FINANCIAL SAFETY OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті розглянуто теоретико-методологічні основи системи обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств. Обґрунтовано зміст поняття обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств, визначено основні функції та завдання системи обліково-аналітичного забезпечення, а також розглянуто фактори, які визначають ризиковість аграрного бізнесу.
 
The theoretical and methodological bases of the system of accounting and analytical ensuring of financial safety of the agrarian enterprises are considered in the article. The content of the concept of accounting and analytical ensuring of financial safety of the agrarian enterprises is grounded; the main functions and tasks of the system of accounting and analytical ensuring are defined; and also the factors that determine the riskiness of agrarian business are considered.

Л. В. Гогуляаспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ: ПОВЕДІНКОВИЙ ПІДХІД

L. V. Gogulyathe postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE CONTEXT OF THE LIFE CYCLE OF THE ORGANIZATION: BEHAVIORAL APPROACH

На підставі проведеного дослідження виявлено взаємозв’язок між процесами розвитку організації та організаційної культури та встановлено, що стадії життєвого циклу організаційної культури співпадають із стадіями життєвого циклу організації. Акцентовано увагу на ролі лідера в створенні організації та формуванні її організаційної культури. Доповнено характеристику процесу розвитку організаційної культури на різних стадіях життєвого циклу організації з точки зору поведінкового підходу, оскільки саме поведінка лідерів і працівників в організації відображає особливості її організаційної культури.
 
Based on the research found relationship between development processes organization and organizational culture and found that the life cycle of organizational culture consistent with the life cycle of the organization. Attention is focused on the role of the leader in creating and shaping its organizational culture. Supplemented description development process organizational culture at different stages of the life cycle of the organization in terms of the behavioral approach, since the behavior of leaders and workers in the organization reflects the features of its organizational culture.

О. С. Синицяаспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ В АГРАРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ САМОДОСТАТНІХ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ АГРОФОРМУВАНЬ

O. S. Synytsiapostgraduate, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

CLUSTERING IN AGRICULTURAL ENERGY AS A TOOL FOR BUILDING SELF-SUFFICIENT AND COMPETITIVE AGRICULTURAL ENTERPRISES

В ході аналізу інтеграційних процесів в сучасному економічному середовищі виявлено об’єктивну необхідність формування системи замкнутого виробництва на основі симбіозу сільськогосподарських та промислових підприємств, зумовлену дією фундаментальних законів природи та економіки. Встановлено, що оптимальним форматом такого об’єднання є кластерна модель економіки. Враховуючи складність практичної реалізації повноцінних кластерних структур на базі виключно сільськогосподарських підприємств, запропоновано квазікластерну модель інфраструктурного розвитку. Зважаючи на стратегічний характер енергетичного забезпечення, доведено необхідність консолідації зусиль сільськогосподарських підприємств навколо стратегії інсорсингу (самозабезпечення). Запропоновано створення віртуального енерго-сервісного кооперативу для координації колективних дій підприємств-партерів в межах квазікластеру. На основі результатів дослідження сформовано оригінальну архітектуру агроенергетичного квазікластеру, яка спрощує залучення учасників з різними компетенціями та дозволяє підвищити варіативність енергетичного забезпечення підприємств за рахунок ефективного комбінування широкого спектру джерел енергії з метою компенсації ринкових коливань.
 
The analysis of integration processes in the current economic environment revealed an objective necessity to form a closed system of production, based on the symbiosis of agricultural and industrial enterprises, caused by the action of the fundamental laws of nature and economics. Determined, that the best format of this association is a cluster model of the economy. Given the complexity of the practical implementation of full cluster structures based exclusively agricultural enterprises, asked to quasicluster model of infrastructure development. Considering the strategic character of energy supply, proved the necessity of consolidation efforts agricultural enterprises around strategy of insourcing (self-providing). Proposed the creation of virtual energy service cooperative to coordination collective action of business partners within quasicluster. Based on the research results formed the original architecture of agroenergy quasicluster, that simplifies attract participants with different competencies and allows increased the variability of energy supply enterprises through the effective combination a wide range of energy sources to compensate market fluctuations.

Ю. В. Біляккандидат економічних наук, Доцент кафедри  менеджменту ім. Й.Завадського  НУБіП

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР – ЗАПОРУКА УCПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ

Y. BiliakPhd, associate professor, department of management NUBIP

CORPORATE SECRETARY - THE KEY TO SUCCESSFUL ACTIVITIES OF THE CORPORATION

В даній статті досліджений інститут корпоративного секретаря, який відноситься до відкритих акціонерних товариств (публічних компаніях, акції яких пропонуються широкій публіці і вільно звертаються на фондовому ринку). У той же час, міжнародна практика свідчить, що подібна посада може існувати і в компаніях, що мають інші організаційно-правові форми.
 
Institute of Corporate Secretary is considered in this publication relating to public companies (public companies whose shares are offered to the general public and are publicly traded on the stock market). At the same time, international practice shows that this position may exist in companies with different legal forms.

С. Б. Іваницькак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

S. B. IvanytskaPhD in Economics, Associate Professor, Enterprise Economy and Human Resource Management Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

REGIONAL YOUTH EMPLOYMENT PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION

У статті проведено аналіз рівня зайнятості та безробіття молодих працівників. Розглянуто основні напрями регулювання молодіжної зайнятості на державному та регіональному рівні. Сформовані завдання щодо сприяння процесу працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України. Визначені основні напрями зниження рівня молодіжного безробіття на ринку праці та підвищення рівня працевлаштування.
 
The article presents the analysis of employment and unemployment level among young workers. Main ways of youth employment regulation by government or regional authorities have been considered. Tasks aimed at promoting the process of providing jobs for high school graduates of Ukraine are defined. Main ways of reducing the youth unemployment in the labor market and raising the employment level are determined.

В. В. Гарбарздобувач кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

V. V. Harbardegree seeking applicant of the Department of Marketing Uman National University of University

STRATEGIC DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FARM EMTERPRISES

У статті узагальнено основні положення стратегічного вибору фермерських господарств і визначено напрямки їх сталого розвитку на перспективу. Проаналізовано стратегічний процес як засіб досягнення економічної сталості розвитку господарств. Визначено аспекти дій стратегії розвитку та підвищення ефективності функціонування фермерських господарств, що є основою їх сталості та успішної діяльності.
 
The article considers the main points of the strategic choice of farm enterprises and defines the directions of their sustainable development in perspective. The strategic process as a means of achieving the economic sustainability of development of farms has been analyzed. The aspects of functioning of the strategy of development and improvement of the efficiency of farm enterprises performance which is the foundation of sustainability and efficiency of their performance have been established.

О. А. Мартинчикздобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. A. MartynchykApplicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THEORETICAL ASPECTS OF ESTIMATION OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті здійснено історичний генезис існуючих методичних підходів до аналізу та оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. В процесі досліджень встановлено, що на сьогоднішній день відсутня єдина загальноприйнята методика аналізу та оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств і до умов сільськогосподарського виробництва пристосовуються уже існуючі методики, які суттєво різняться між собою та не позбавлені певних недоліків. Спільним для них усіх є застосування одного чи декількох показників, що характеризують ефективність сільськогосподарського виробництва та конкурентоспроможність продукції. Запропоновано конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств оцінювати за допомогою рейтингового методу, перевагами якого є можливість об’єднувати різні аспекти розвитку аграрних формувань області і визначати ранг підприємства за сумою місць, займаних ними в загальній сукупності та оцінити стан підприємств на галузевому ринку.
 
The article dwells upon historical genesis of the existing methodological approaches to the analysis and evaluation of the competitiveness of the agricultural enterprises. In the course of research it is found that there is no unanimous commonly-accepted procedure of analysis and evaluation of competitiveness of agricultural enterprises, moreover agricultural industry conditions are treated with the already existing methods which significantly differ between themselves and are not void of drawbacks. The common thing for these methods is usage of one or more indexes that characterize the efficiency of the agricultural industry and competitiveness of the products. It is suggested to evaluate the competitiveness of the agricultural enterprises with the help of the rating method, the advantages of which include the possibility to combine various aspects of the development of agricultural organizations of the region and to define the rank of the enterprise by the sum of the ranks in total, as well as to evaluate the state of the enterprise in the industry market.

Н. А. Лебедевак. т. н., доцент кафедры менеджмента, Международный гуманитарный университет, г. Одесса

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

N. A. LebedevaPhD in Engineering, Associate Professor Department of Management International Humanities University, Odessa

PROBLEMS FACED BY MARKETING RESEARCH OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION SERVICES IN UKRAINE AND APPROPRIATE SOLUTIONS THEREFOR

В статье предложена методологическая последовательность проведения маркетинговых исследований в сфере международных транспортных услуг для обоснования экономической эффективности работы мультимодальной транспортной сети Украины при формировании концепции инвестиционного проекта ее развития.
 
The article offers a methodological sequence for marketing research of international transportation services to justify the economical efficiency of the Ukrainian multimodal transportation system in the context of defining the concept for investment project of its development.

Г. В. Піньковськак. е. н., науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, Київ

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

G. V. PinkovskaPh.D. in Economics, Researcher Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

CURRENT SITUATION ANALYSIS OF THE CULTURAL ENVIRONMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE

У статті виділено критерій розвитку культурного середовища регіонів країни, а саме соціально-культурну активність населення, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність культурного продукту на національному, регіональному та міжнародному ринку послуг. На основі здійсненого інтегрального оцінювання соціально-культурної активності населення у регіональному розрізі та рівня сформованості інфраструктруного забезпечення культурного середовища з урахуванням впливу ключових факторів виявлено їх істотну деференціацію та здійснено групування регіонів країни.
 
The article highlighted the criterion of cultural environment of the country’s regions, specifically socio-cultural activity of the population, that enhance the competitiveness of the cultural product at national, regional and international services market. On the basis of the integrated assessment of socio-cultural activity of the population in the regional view and the level of infrastructural cultural environment on the basis of the key factors their essential defferentiation was identified and blocking of regions grouping was made.

М. С. Письменнак. е. н., доцент кафедри менеджменту, економіки та права, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

M. S. PysmennaPhD in Economics, Associate Professor of Department of Management, Economics and Law, Kirovohrad Flying Academy of National Aviation University, Kirovohrad

SYSTEM OF THE STATE FINANCIAL CONTROL OF PUBLIC PROCUREMENT

Розглянуто функції та визначено ключові елементи системи державних закупівель, як важливого елемента державного регулювання економіки. При цьому наголошено необхідності здійснення контролю державних закупівель на усіх стадіях їх здійснення - починаючи з планування і закінчуючи інспектуванням звітності. Проведено дослідження еволюції норм функціонування державних закупівель, визначено вплив на формування форм та різновидів системи державного фінансового контролю закупівель за державні кошти, визначено складові системи державного фінансового контролю за формами та різновидами здійснення з урахуванням специфіки закупівель за державні кошти. Особливу увагу приділено застосуванню аудиторського контролю, як незалежного фінансового контролю, що реалізується через перевірку даних з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах, оскільки саме державні закупівлі є складним підконтрольним об’єктом для класичних форм контролю через складні механізми регулювання на законодавчому рівні, які виступають нормативними величинами, по відношенню до яких знаходяться контрольні відхилення.
 
The functions are considered and the key elements of the public procurement system, as an important element of state regulation of the economy, are defined. At the same time, the need to exercise the control on public procurement at all stages of its implementation - from planning through inspection of reports, is emphasized. The evolution of the rules of functioning of public procurement is studied, the influence on the formation of varieties and forms of the public financial control system on public procurement is defined, the composition of the public financial control system in a variety of forms and types is analyzed according to special features of public procurement. Particular attention is paid to the use of audit type of control as an independent financial control, which is implemented through checking the data in order to express an independent audit opinion on its accuracy in all material respects, because the public procurement is a difficult controlled object for the classical forms of control through the complex regulatory mechanisms in legislative field, acting as normative values, in relation to which there are the control deviations.

Я. О. Ходовааспірант, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ МЕХАНІЗМОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО ХОЛДИНГУ

Yana Khodovathe postgraduate, the «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

 METHODICAL QUESTIONS LOCATION EFFICIENCY FOR THE FINANCIAL MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONTAIN INTEGRATED HOLDING

У статті запропоновано методологічний підхід до визначення результатів роботи холдингових структур, з урахуванням перерозподілу підсумкових фінансових результатів від активів до центру управління активами за допомогою управління центрами фінансової відповідальності. Запропоновано, економічні результати діяльності холдингу враховувати і контролювати за допомогою фінансових методів: фінансове планування, фінансове прогнозування, фінансовий контроль, фінансове забезпечення, з урахуванням адаптування до умов побудови фінансової структури холдингу. Доведено необхідність формування системи оціночно-аналітичних показників з урахуванням вимог стандартів та встановлення відповідності між національними і міжнародними стандартами звітності у рамках
організаційної, управлінської і фінансової структури холдингу.
 
This paper proposes a methodological approach to the determination of the results of holdings, taking into account the redistribution of overall financial results of the assets in the asset management center via the control centers of financial responsibility. Suggested that the economic performance of the holding account and control through financial methods: financial planning, financial forecasting, financial control, financial security, taking into account adaptation to building a financial holding structure. The necessity of forming a system of assessment and analytical indicators to meet the requirements of standards and the establishment of the correspondence between national and international accounting standards within the  organizational, managerial and financial structure of the holding.

Г. Р. Салітрааспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О. Макарова

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РАЙОНУ УКРАЇНИ

Anna Salitrapostgraduate, National Shipbuilding University named after Admiral S.O. Makarov

IMPROVING THE WORKING CAPITAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES ON THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE

В статті розглядається економічна діяльність Причорноморського району України в сфері агропромислового комплексу. Висвітлюються переваги та недоліки сільськогосподарської діяльності регіону впродовж останніх 5 років. На основі статистичних даних проводиться аналіз балансу підприємств, що займаються сільськогосподарською діяльністю, мисливством та лісовою діяльністю, процентне співвідношення груп активів та пасивів до загальної структури балансу, а також темпів зростання/скорочення сільськогосподарської продукції регіону впродовж 2009-2013 років. Розкривається суть таких понять, як «оборотний капітал», «оборотні активи», «короткострокові зобов’язання», «довгострокові позики» та «платоспроможність підприємства». Висвітлюються переваги та недоліки моделей управління оборотними активами на підприємстві. Надається обґрунтування необхідності впровадження компромісної моделі управління оборотними активами підприємств на території Причорноморського району України.
 
The article is based on the economic activities of Black Sea region of Ukraine in the field of agriculture. It highlights the advantages and disadvantages of agricultural activity in the region during the last 5 years. Based on statistical analyzes of balance of companies engaged in agricultural activities, hunting and forestry activities, the percentage of groups of assets and liabilities to total balance sheet structure and rate of growth / decline of agricultural production in the region during 2009-2013 years. It reveals the essence of concepts such as "working capital", "current assets", "current liabilities", "long-term loans" and "solvency". The article highlights the advantages and disadvantages of management models current assets in the enterprise. It provides rationale for compromise current assets management model enterprises in the Black Sea region of Ukraine.

О. Г. Сорокінаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАРАКТЕРУ ТА ТИПУ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УРАНОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

A. G. Sorokinpostgraduate student, Classical Private University, town Zaporizhzhya

THE IDENTIFICATION OF THE CHARACTER AND TYPE OF SOCIO-ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE URANIUM INDUSTRY

Уранова промисловість та її розвиток відіграє величезну роль в економіці України. Для побудови дієвого механізму регулювання соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості України необхідно врахувати усі його складові та взаємозв’язки між ними. Це стає можливим лише за умови точного визначення характеру та типу розвитку уранової промисловості. Метою даного дослідження є розробка послідовності ідентифікації характеру та типу соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості України на основі значень індикаторів розвитку.
Вирішення поставленої задачі ґрунтується на використанні методики проведення оцінки соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості України, яка полягає у визначенні комплексних індикаторів за соціальною, екологічною та економічною складовими розвитку з їх наступним агрегуванням в інтегральний індикатор соціо-еколого-економічного розвитку. При цьому автором було використано експертний метод для визначення коефіцієнтів вагомості складових розвитку уранової промисловості на сучасному його етапі.
В ході дослідження запропонована послідовність ідентифікації характеру та типу соціо-еколого-економічного розвитку уранової промисловості. Встановлено, що вибір виду механізму регулювання уранової промисловості базується на порівнянні розрахункового значення комплексних індикаторів соціального, екологічного та економічного розвитку з пороговим та нормативним їх значеннями.
Тип розвитку уранової промисловості запропоновано визначати на основі порівняння з нормативним та пороговим рівнем розрахункового значення інтегрального індикатору соціо-еколого-економічного розвитку, який визначається з врахуванням важливості окремих його складових.
На відміну від інших, дана послідовність ідентифікації типу та характеру розвитку уранової промисловості України враховує різні його складові та нерівнозначність їхнього впливу на узагальнюючу оцінку розвитку галузі.
Використання запропонованої послідовності дозволяє встановити характер та тип розвитку уранової промисловості, що дозволить обрати потрібні елементи механізму його регулювання.
 
Uranium industry and its development play an important role in the economy of Ukraine. To build an effective mechanism for regulating socio-ecological-economic development of the uranium industry in Ukraine all its components and the relationships between them must been taking into account. This is possible only if the character and type of the uranium industry development were defined precisely. The purpose of this paper is to develop a sequence identifying the character and type of socio-ecological-economic development of the uranium industry in Ukraine on the basis of values of development indicators.
The solution to this problem can be based on the use of methods for assessing socio-ecological-economic development of the uranium industry in Ukraine. This assessing envisages the identification of complex indicators of social, ecological and economic components of the uranium industry development and their subsequent aggregation into integral indicator of socio-ecological-economic development. The authors used expert method to determine the weight coefficients of the components of the uranium industry development at the present stage.
In this investigation the sequence identification of the character and type of socio-ecological-economic development of the uranium industry is proposed. It was established that the choice of mechanism for regulating uranium industry must be based on a comparison of the estimated value of complex indicators of social, ecological and economic development with their threshold and normative values.
Type of uranium industry can be determined on the basis of comparison the estimated value of the integral indicator of socio-ecological-economic development with its normative and threshold level. The integral indicator of socio-ecological-economic development is determined with regard to the importance of its individual components.
Unlike others, this sequence of identification of the type and character of the uranium industry development in Ukraine considers its different components and their different influence on generalized assessment of the industry development.
Using the proposed sequence allows to choose the necessary elements of regulation mechanism of the uranium industry development.

С. Ю. Кулаковак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. С. Мірошниченкостудентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТУ ЕКОНОМІКИ

S. KulakovаPh.D., senior lecturer of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, PoltavaA. Myroshnychenkostudent, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE FOR THE MODERN CONDITIONS TO DEVELOPMENT OF ECONOMICS

У статті розглянуто сутність поняття кризи на підприємстві, чинники її виникнення та особливості виникнення кризового стану українських підприємств. Досліджено проблеми з розроблення нових методів управління діяльністю підприємств, які дозволять забезпечити високий рівень адаптивності та гнучкості в сучасних кризових умовах постійно змінного ринкового середовища.
Розглянуто підходи до оцінки цілей та завдань антикризового управління, групи антикризового управління, які дозволяють управляти підприємствам и в залежності від проблем, які виникають на підприємстві. Виділено функції та стратегії антикризового управління та основні напрямки подолання кризи на підприємствах.
Проводиться систематизація наявних методів управління підприємством з метою попередження виникнення кризи, в умовах її дії та усунення фінансової кризи, а також вказано зміни в антикризовому управлінні, що спричинені дією кризових явищ. Визначено рівень їхнього впливу на підприємство та розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи управління підприємством.
 
The article deals with the essence of the concept of crisis in the enterprise, the factors for its occurrence and characteristics of a crisis condition of Ukrainian enterprises. The problems of the development of new methods of business management that will ensure a high level of adaptability and flexibility in today’s crisis conditions constantly changing market environment.
The approaches to the assessment objectives and tasks of crisis management, crisis management group that enable enterprises to manage and depending on the problems that arise in the company. Highlight features and strategies of crisis management and the main directions of the crisis in the workplace.
Reservation systematization of management now to prevent a crisis in terms of its performance and eliminate financial crisis and changes specified in crisis management, caused by the influence of the crisis. The level of their impact on the company and developed recommendations to improve system management.

О. В. Молдавськак. е. н., доцент кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛІЗУ В КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ПОРТФЕЛІВ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. V. MoldavskaDoctor of Sciences (Economics), associate professor, Department of Statistics and Economic forecasts, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

SOME ASPECTS OF USING STRUCTURAL ANALYSIS IN THE COMPREHENSIVE ESTIMATION OF CREDIT PORTFOLIOS’ QUALITY OF UKRAINIAN BANKS

В даній роботі проаналізовано структуру кредитних портфелів найкрупніших банків України та складено рейтингову оцінку банків, яка спрямована на визначення їх стійкості до різкого погіршення якості кредитного портфелю під впливом негативних зовнішніх факторів таких як, девальвація національної валюти, збільшення рівню інфляції, політична та соціальна нестабільність. Зазначені зовнішні фактори можуть суттєво збільшити ризики усіх видів кредитів, але найбільш уразливим є портфелі кредитів фізичним особам.
Для виконання мети було розроблено алгоритм проведення дослідження, який включає чотири етапи. На першому етапі обрано критерії для структурного аналізу кредитного портфелю: доля кредитів фізичним особам в загальному кредитному портфелі та доля кредитів в іноземній валюті в портфелі кредитів фізичним особам. На другому етапі складено шкалу визначення рейтингових балів за визначеними критеріями. На третьому етапі визначено сумарну рейтингову оцінку банку за комплексом з визначених критеріїв. На четвертому етапі на основі сумарної рейтингової оцінки найкрупніші банки України були розподілено на 4 групи. Зазначені групи відображають ступень ризику погіршення якості кредитного портфелю за рахунок кредитів фізичним особам.
Висновки, отримані з проведених в даній роботі розрахунків, можуть бути складовою комплексного дослідження якості кредитного портфелю банків. Наведений алгоритм дій демонструє яким чином на основі аналізу структури кредитного портфелю банків можна зробити оцінку перспектив розвитку банків в ситуації появи негативних ринкових умов для груп позичальників.
 
In this article you can find the comprehensive system of structural analysis of the credit portfolios of the biggest banks in Ukraine and the system of rating estimation of banks. This system allows to define the banks’ resistance to deterioration of credit portfolios’ quality under the influence of the negative external factors such as national currency devaluation, increasing of inflation level and unstable political and social environment. The credit risks of all groups of credits, especially the credit portfolio to private individuals, in this situation could be raised very much.
The four stages procedure was worked up to achieve the aims of this research. Two criterions of the structural analysis of the banks’ credit portfolios’ were selected on the first stage: the part of private individuals’ portfolio in the whole credit portfolio and the part of credits in foreign currency in the whole private individuals’ portfolio. The scale of rating according to chosen criterions was worked up on the second stage. The rating analysis of the banks was done on the third stage. On the fourth stage the group of the biggest Ukrainian banks was divided on the four groups. These groups show the level of risk to make worse the whole banks’ credit portfolio quality due to private individuals’ portfolio.
This four stages procedure could be useful in the comprehensive analysis of the banks’ credit portfolio quality. It demonstrates how the structural analysis could be applied to estimate the trends of the banks activity under the influence of the negative external factors for the groups of the borrowers.

К. І. Новіковак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби УкраїниЛ. Ф. Новіковак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Академії митної служби України

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

K. I. NovikovaPh.D., associate professor, associate professor of FEA management department of Ukrainian Academy of CustomsL. F. NovikovaPh.D., associate professor, associate professor of finance and credit department of Ukrainian Academy of Customs

CURRENT STATE OF INVESTMENT AND INNOVATION SECURITY OF UKRAINE

В статті проаналізовано сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України як складової економічної безпеки на основі вибіркових індикаторів. Досліджено основні проблеми в сфері інвестування та визначено можливості покращення інвестиційної привабливості України.
 
The article analyzes the current state of investment and innovation security of Ukraine as a part of economic security based on selective indicators. The important issues in the field of investment are investigated and opportunities to improve the investment attractiveness of Ukraine are determined.

О. О. Канцуровк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в АПК, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ

O. KantsurovPh.D., assistant professor of accounting, analysis and audit APK, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR TRANSACTION COST ACCOUNTING

У статті розглядаються питання визнання і класифікації трансакційних витрат суб’єкта господарювання і обґрунтовується методика їх обліку. Визначені ознаки за якими витрати визнаються трансакційними і проведено аналіз основних груп витрат суб’єктів господарювання на відповідність цим ознакам, зокрема у повному обсягу ним відповідають витрати, які за існуючою класифікацією включають до адміністративних витрат, фінансових витрат, витрат на збут, витрат з податку на прибуток і витрат з відрахувань на соціальні заходи, а також окремі витрати, які відносять до категорії інших операційних витрат. Доводиться, що при запропонованому удосконаленні групування витрат є можливим в існуючій системі бухгалтерського обліку без суттєвих змін забезпечити бухгалтерський облік трансакційних витрат і розкриття інформації про них у фінансовій звітності.
 
The article deals with issues of an entity's transaction costs recognition and classification as well as with justifying methodology for accounting such costs. Indications of costs to be recognized as transaction costs are defined and major groups of entities' expenditures are analyzed to correspond with those indications, including the full amount of expenditures that are classified as administrative costs, financial expenditures, sales costs, income tax expense and social contribution expense as well as some other types of expenditure classified as other operating expenses. It is proved that taking into account the proposed improvement in grouping the expenses it is possible to ensure accounting of transaction costs and disclosing them in financial statements without significant changes in existing accounting system.

Ю. І. Бистряковакандидат економічних наук, завідувач кафедрою державного управління для сталого розвитку Державної екологічної академії  післядипломної освіти та управління Мінприроди України

ІНТЕГРАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО: КОНТЕКСТ УПОРЯДКУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Ю. И. Быстряковакандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного управления для устойчивого развития Государственной экологической академии последипломного образования и управления  Минприроды Украины

ИНТЕГРАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНВЕНЦИЙ РИО: КОНТЕКСТ УПОРЯДОЧЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Iuliia BystriakovaPh. D. in Economics, Head of department of public  administration for sustainable development State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management

INTEGRATING THE “RIO CONVENTIONS” PROVISIONS: THE REGIONAL LEVEL CONTEXT

Стратегічне екологічне планування та визначення пріоритетів екологічної політики залишаються значною проблемою для органів влади в Україні як на державному, так і на регіональному рівнях, незважаючи на те, що Україна створила значну правову базу щодо охорони навколишнього природного середовища. У статті проведено оцінку сучасного стану законодавства про регіональний розвиток з використанням інструментарію аналізу слабких та сильних сторін (SWOT analysis) та аналізу прогалин (Gap analysis). Виявлено основні нормативно-правові та організаційно-фінансові прогалини, що знижують ефективність галузевої політики регіонального розвитку щодо імплементації Конвенцій Ріо, основна мета яких полягає у спрямуванні країн на шлях збалансованого розвитку. Розглянуто особливості реалізації положень Конвенцій Ріо відносно галузевої політики регіонального розвитку. Загальний огляд прогалин у процесі інтеграції положень Конвенцій Ріо до національної політики України дає можливість сформулювати сукупність рекомендацій. Відповідно, у статті надано рекомендації для найбільш дієвого усунення прогалин та активізації процесу адаптації національної системи регулювання екологічної діяльності до світових стандартів.
 
Стратегическое экологическое планирование и определение приоритетов экологической политики остаются значительной проблемой для органов власти в Украине как на государственном, так и на региональном уровнях, несмотря на то, что Украина создала значительную правовую базу по охране окружающей природной среды. В статье проведена оценка современного состояния законодательства о региональном развитии с использованием инструментария анализа слабых и сильных сторон (SWOT analysis) и анализа пробелов (Gap analysis). Выявлены основные нормативно-правовые и организационно-финансовые пробелы, снижающие эффективность отраслевой региональной политики по имплементации Конвенций Рио, основная цель которых заключается в направлении стран на путь устойчивого развития. Рассмотрены особенности реализации положений Конвенций Рио относительно отраслевой политики регионального развития. Общий обзор пробелов в процессе интеграции положений Конвенций Рио к национальной политике Украины дает возможность сформулировать совокупность рекомендаций. Соответственно, в статье даны рекомендации для наиболее действенного устранения пробелов и активизации процесса адаптации национальной системы регулирования экологической деятельности к мировым стандартам.
 
Problematic issues of implementing the Rio Conventions provisions, including the Convention to Biological Diversity, Framework Convention of the United Nations Convention on Climate Change and the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and / or desertification, Particularly in Africa are relevant for the conditions of Ukraine at this time. Global environmental action plans are not mainstreamed into national and regional policy planning. Strategic environmental planning and prioritizing environmental policy remains a major challenge for the authorities in Ukraine at national and regional levels, despite the fact that Ukraine has created a significant legal framework for environmental protection.
In this article, the results of an assessment of the current state of legislation on regional development was held using tools of strengths and weaknesses analysis (SWOT analysis) and analysis of gaps (Gap analysis). The basic legal, organizational and financial gaps that reduce the effectiveness of sectoral regional development policy on the implementation of the Rio Conventions, which serve as a roadmap to lead the countries along the sustainable development path. The features of the implementation of the Rio Conventions provisions relative sectoral regional development policy was observed in the article. Overview of gaps in the integration Rio Conventions provisions in the national policy of Ukraine, makes it possible to formulate a set of recommendations. Accordingly, the paper gives recommendations for the most effective gaps and enhance the process of adaptation of the national system of regulation of environmental activities with international standards. Against this background, the adaptation of the national system of environmental protection to international standards as a priority requires sustained effort on the part of the transformation of the content of development programs and strategies for socio-economic development, especially at the regional level.

І. А. Міщенкок. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів та природокористування України

ЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «УПРАВЛІНСЬКІ КАДРИ» ТА СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВОГО ЗМІСТУ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

I. A. MishchenkoPh.D., Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

VALUE OF THE CATEGORY "ADMINISTRATIVE STAFF" AND FORMATION OF SCIENTIFIC CONTENT OF THEIR ACTIVITIES

Висвітлено роботу менеджера, пов'язану з цим відповідальність за створення і підтримку середовища, що сприяє постійному навчанню працівників, сталого забезпечення для них можливостей навчання на всіх рівнях організації і в усіх її сферах.
 
Explained the manager work associated with that responsibility for creating and maintaining an environment conducive to continuous learning of employees, offering them a sustainable learning opportunities at all levels and in all its spheres.

Ю. І. Швабук. е. н., викладач кафедри фінансів, ПВНЗ «Буковинський університет», м. Чернівці

МЕХАНІЗМ СПРАВЛЯННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. SchwabPh.d., lecturer in finance, PVNZ "Bukovina University", Chernivtsi city

MECHANISM LEVYING LOCAL TAXES CHERNIVTSI REGION

У статті розглядаються питання суті та ролі місцевих податків і зборів, як основних джерел формування доходів місцевих бюджетів. З цією метою проведено аналіз фіскального значення місцевих податків і зборів у складі податкових надходжень та у доходах місцевих бюджетів. Представлено перелік місцевих податків і зборів та їх вплив на виконання бюджету міста Чернівці.
 
The questions of essence and role of community charges and collections are examined in the article, as basic sources of forming of acuestss of local budgets. To that end the analysis of fiscal value of community charges and collections is conducted in composition tax receivabless and in the acuestss of local budgets. The list of community charges and collections and their influence are presented on implementation of budget of city Chernivtsi.
 
В статье рассматриваются вопросы сущности и роли местных налогов и сборов, как основных источников формирования доходов местных бюджетов. С этой целью проведен анализ фискального значения местных налогов и сборов в составе налоговых поступлений и в доходах местных бюджетов. Представлен перечень местных налогов и сборов и их влияние на исполнение бюджета города Черновцы.

К. В. Березовикасистент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ МАРКЕТИНГ-АУДИТУ

K. V. Berezovikassistant of the Department of marketing and advertising Kiev National University of Trade and Economics

METHODOLOGICAL TECHNIQUES MARKETING AUDIT

У статті розглянуто поняття маркетингово аудиту, його предмет, головний методологічний прийом маркетингово аудиту у діяльності підприємства.
 
The article discusses the concept of marketing audit, its subject, the main methodological receiving marketing audit of the company.

О. М. Вовкк. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: КОНЦЕПЦІЇ ТА РЕСУРСНА МОДЕЛЬ

O. M. Vovkassociate professor of department of economy, National aviation university,  Kyiv

DEVELOPMENT OF INVESTMENT POTENTIAL: CONCEPTIONS AND RESOURCE MODEL

В статті розглянуто основні концепції управління інвестиційним потенціалом підприємства та запропоновано економіко-математичну модель розвитку на основі активізації інвестиційних ресурсів. Автором формалізовано ресурсну, фізико-енергетичну, результативну та комплексно системну концепції на основі дослідження об’єкта управління та еволюції поняття «потенціал». Модель розвитку інвестиційного потенціалу ґрунтується на визначенні початкового рівня існуючого потенціалу підприємства, процесів формування і реалізації ресурсів. Автором розглянуто екстенсивний та інтенсивний шляхи використання інвестиційного потенціалу. В економіко-математичній моделі розвитку інвестиційного потенціалу описано вплив трудомісткості та вартості використання ресурсів на формування нового рівня потенціалу підприємства, досліджено джерела нарощування інвестиційних ресурсів.
 
In the article are considered basic concepts of management investment potential, offered mathematical model of development through activation of investment resources. The author has formalized concepts of resource, physical-energy, efficient and complex system of management . Research facility management and evolution of the economic category of "potential" allow formalize the main characteristics of concepts. Model development investment potential is based on determining the entry level of the existing potential of the company, the formation and realization resources. The author reviewed the extensive and intensive ways of using investment potential. In the mathematical model described impact of labor and cost of use of resources to form a new level of enterprise potential, investigated sources of increasing investment resources.

Д. В. Олексічк. е. н., доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, м. Суми

СЦЕНАРІЇ ВЗАЄМОДІЇ КЛЮЧОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ'ЄКТІВ В УМОВАХ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

D. V. OleksichPh.D., Associate Professor of Theoretical and Applied Economics SHEI “Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine”, Sumy

SCRIPTS INTERACTION OF KEY ECONOMIC ACTORS IN TERMS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH

У статті проаналізовано виняткову роль прогресу в досягненні економічного зростання, розглянуті аргументи на користь неминучості досягнення прогресу без використання позикових коштів. Розглянуто основні шляхи реалізації нововведень з метою досягнення економічного зростання. Розмежовані й описані ролі підприємця і кредитора в справі досягнення прогресивного росту. Сформовані п'ять основних сценаріїв реалізації інновацій з урахуванням очікуваних результатів для об'єкта впровадження, ролі кредиту в питанні отримання результату і взаємодії учасників процесу реалізації нововведень.
 
The article analyzes the exceptional role of progress in achieving economic growth, considered the arguments in favor of the inevitability of progress without the use of borrowed funds. The main ways of implementing innovations are considered in order to achieve economic growth. Delineated and described the role of the entrepreneur and the lender in the pursuit of progressive growth. Formed five major innovations implementation scenarios, taking into account the expected results for the project implementation, the role of credit in the issue of the result and interaction between the participants and the implementation of innovations.

І. В. Корольк. е. н., ст. викладач кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, м. Умань

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСУ КРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

I. V. KorolPhD, senior lecturer of the department of marketing and business management, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

STATE ROLE IN FORMING COMPETITIVE STATUS OF COUNTRY IN THE CONTEXT OF THE THEORY OF NATIONAL BRENDING

У статті розглянуто роль держави у формуванні іміджу країни. Встановлено співвідношення між конкурентним статусом та національним брендом. Досліджено найбільш відомі показники, що дозволяють оцінити імідж і вартість брендів країн світу, зокрема: Anholt-GfK Roper Nation Brands Index («Індекс національних брендів»), а також Country Brand Index (СВІ). Описано основні складові, за якими визначається бренд країни. Висвітлено перелік країн-лідерів за оцінкою національного бренду. Сформульовано основні рекомендації для формування позитивного іміджу України на міжнародній арені.
 
In the article was reviewed the role of government in forming the country's image. Relationships between competitive status and national brand were established. The most famous figures to assess country's image and the value of country's brands in the world were considered. The basic components that determine Anholt-GfK Roper Nation Brands Index («Index of national brands») and Country Brand Index (SRI) were described. Leading countries according to the level of the national brand were defined. Basic guidelines for creating a positive image of Ukraine in the international arena were proposed.

І. М. Шостк. е. н., доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Тернопільський національний економічний університет, м. ТернопільЛ. В. Винятинськаздобувач, асистент кафедри обліку, аудиту і економічного аналізу. Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

НАПРЯМКИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ

I. M. Shost L. V. Vyniatynska

DIRECTIONS OF STATISTICAL ANALYSIS OF SOLVENCY OF FORESTRIES

Метою статті є дослідження основних напрямків статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств в умовах нестабільного ринкового середовища. У статті проаналізовано напрями статистичного аналізу платоспроможності лісових господарств, розкрито їх специфіка та методика проведення. Поряд з тим, розкрита запропонована система відносних статистичних показників платоспроможності лісових господарств, та їх алгоритм розрахунку.
 
Metoyu article is to study the main areas of statistical analysis solvency forestry in an unstable market environment. The article analyzes the areas of statistical analysis solvency Forestry, revealed their specificity and methods of implementation. At the same time, disclosed the proposed system relative statistical indicators of solvency forestry, and their calculation algorithm.

Т. В. Герасименкоканд. геол. наук., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Україна

ПРО ПЕРЕВАГИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ ВУГЛЕВОДНІВ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ІМПОРТОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

Т. V. HerasymenkoCand. Sci. (Geol.) assoc. prof. department of economy of enterprises State Higher Educational Institution “National Mining University”, Dnipropetrovsk, Ukrainе

ABOUT THE BENEFITS OF STATE HYDROCARBONS MINERAL BASE TO IMPORTED PRODUCTS

У статті виконані переконливі економічні розрахунки доцільності розвитку бізнесу у власному нафтогазовому комплексі, що має економічну і соціальну направленість перед імпортуванням зарубіжної продукції. Наведені переваги та підстави для збільшення обсягів вітчизняних геологорозвідувальних робіт. Проаналізовано перевагу нарощування темпів і обсягів геологорозвідувальних робіт і видобутку вуглеводнів за рахунок власних сировинних, матеріальних і трудових ресурсів. Чинна законодавчо-правова система надрокористування повинна містити положення, що стимулюють інвестора до розвитку нафтогазового виробництва, зміцнення та розширення сировинної бази, освоєння нових родовищ і раціонального використання розроблюваних запасів нафти і газу за рахунок диференційованих платежів за користування надрами. Показана необхідність макроекономічного планування розвитку нафтогазового комплексу держави.
 
The article made compelling economic calculations of development expediency of business in domestic oil and gas sector, which has economic and social orientation before importing foreign minerals. These advantages and the reasons for the increase of domestic exploration works. The advantage of steady raising of the rate of exploration work extent and hydrocarbons extraction at the expense of own raw materials and labour resources is considered. The current legislative and legal system subsoil should contain positions that encourage investors to develop oil and gas production, strengthen and expand the resource base, development of new deposits and the rational use of developed oil and gas reserves through differentiated payments for subsoil use. The necessity of macroeconomic planning of oil and gas complex is shown.

І. М. Пальчикк. е. н., доцент кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ – ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

I. M. PalchykPh.D., associate professor of department of management and right, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university, Dnipropetrovsk

LOGISTICS COMPANY MANAGEMENT – THEORETICAL - METHODOLOGICAL ASPECT

У науковій статті проаналізовано етапи розвитку логістичного управління від становлення до сучасності. На основі наукових поглядів сфоромовано сутність категорії «логістичне управління». Наведено основні наукові та теоретичні положення, концепції, підходи, принципи логістичного управління. Опрацьовано теоретичні засади етапності процесу прийняття рішень у системі логістичного управління.
 
In the scientific article analyses the stages of development of logistic management from formation to the present. On the basis of scientific views strokovno the essence of the category "logistic management". The main scientific and theoretical principles, concepts, approaches, principles of logistic management. Developed theoretical bases of the stages of decision making process in the system of logistic management.

Т. В. Алёшинак. э. н., доцент кафедры менеджмента, Национальная Металлургическая академия Украины

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССНОЙ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

T. V. Aleshinacandidate of economic sciences, docent, Department of Management, Faculty economic and Management, National Metallurgical Academy of Ukraine

MULTIFACETED APPROACH TO ASSESSING THE PROCESS MATURITY OF THE ORGANIZATION

В современных условиях нестабильно развития рыночной экономики, создание эффективной системы управления организацией выходит на первый план. Одним из базовых направлений в создании такой системы является применение процессного подхода.
Этот подход базируется на определении ключевых бизнес-процессов, улучшение которых влияет на конкурентоспособность предприятия, повышает эффективность ее деятельности, способствует сокращению затрат. В статье рассмотрены теоретические подходы к описанию  «бизнес-процесса», выделены ключевые бизнес-процессы организации. Методом ретроспективного анализа литературных источников, в статье проанализированы модели оценки процессной зрелости организации, выделены основные этапы зрелости организации.
 
In modern conditions of development of market economy, creation of an effective control system by the organization comes to the forefront. One of the basic directions in creation of such system is application of process approach.
This approach is based on definition of the key business processes which improvement influences competitiveness of the enterprise, increases efficiency of its activity, promotes reduction of expenses. The theoretical approaches to the description of "business process" are considered in the article. There were described the key business processes of the organization. By the method of the retrospective analysis, in article analysed models of an assessment of a process maturity of the organization, the main maturity stages of the organization are allocated.

Б. П. Дмитрукк. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджментуН. М. Свєтловадоцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

B. P. DmitrukPh.D., Professor, Department of Accounting and Auditing, East European University of Economics and ManagementN. M. Svyetlova,Associate Professor of Accounting and Auditing, East European University of Economics and Management

FEATURES AND PROBLEMS OF COMMERCIALIZING ACCOUNTING UTILITY SERVICES AS PART OF ENERGY SUPPLY

Розглянуто сучасний стан, проблеми та причини неефективного використання енергоресурсів в житлово-комунальній сфері. Акцентована увага на тому, що с 1 січня 2014 року, централізоване постачання води звичайним споживачам буде здійснюватись лише за умови її комерційного обліку. Багатоквартирні будинки, що обладнані внутрібудинковими лічильниками на холодну або гарячу воду та мають власні лічильники поквартирного обліку тепла не підлягають під визначення «комерційний облік». Абсолютна більшість споживачів з часу прийняття законопроекту «Про комерційний облік теплової енергії, води і водовідводу в сфері комерційних послуг» вестимуть облік згідно з вимогами закону. Запропоновані напрямки покращення комерційного обліку послуг як важливої складової енергозбереження та енергетичної безпеки України.
 
The modern state, problems and causes of inefficient energy use in housing and communal services. The attention that from 1 January 2014, the centralized water supply ordinary consumers will be carried out only if its commercial account. Apartment houses, equipped vnutribudynkovymy meters in cold or hot water and have their own meters in each apartment Heat can not be the definition of "commercial account". The vast majority of consumers since the adoption of the draft law "On the commercial account of thermal energy, water and drainage system in the area of commercial services" will lead records in accordance with the requirements of the law. Suggested areas for improvement of commercial accounting services as an important component of energy efficiency and energy security of Ukraine.

С. А. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв, Україна

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ПОКРАЩЕННЯМ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ-ВИРОБІВ

S. A. TkachenkoPhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev, Ukraine

PRACTICAL IMPLEMENTATION OF THE SEPARATE ACCOUNTING AND ECONOMIC COST-EFFECTIVENESS ASSOCIATED WITH IMPROVED QUALITY CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PARAMETERS OF FINISHED PRODUCTS-PRODUCTS

В науковому дослідженні наведено концептуальні засади практичної реалізації відокремленого обліково-економічного забезпечення ефективності витрат, які пов’язані із покращенням якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції-виробів і підсилення контролю за їх економічною ефективністю, що повинне досягатися шляхом підвищення аналітичності та оперативності складання на промислових підприємствах і науково-виробничих об’єднаннях галузі машинобудування країни відповідних регістрів даних.
Практична реалізація відокремленого обліково-економічного забезпечення витрат, які пов’язані із підвищенням якісних характеристик та технічних параметрів готової продукції, дозволить використати цю обліково-економічну інформацію у ціноутворенні, чітко контролювати процес формування собівартості товарів-виробів підвищеної якості і створить реальні економічні передумови для вирішення однієї із найважливіших задач системи економіки якості – встановлення оптимальної (якісної) величини розміру якості при максимальної ціні на готову продукцію промисловості.
Серед перспективи подальших розвідок у даному напрямі розвитку особливою актуальністю відрізняється питання пов’язане із калькулюванням собівартості промислової готової продукції з урахуванням її якісних характеристик та технічних параметрів на промислових підприємствах та науково-виробничих об’єднаннях галузі машинобудування країни.
 
In research are conceptual foundations of practical implementation of separate accounting and economic provision of cost-effectiveness, are associated with improved quality characteristics and technical parameters of finished products, articles and gain control over their economic efficiency that should be achieved by increasing the efficiency of assembly and analyticity in industrial enterprises and scientific-production associations engineering data registers relevant countries.
Feasibility separate accounting and economic security for costs that are associated with increased quality characteristics and technical parameters of the finished product, will use this accounting and economic information in pricing, to control the process of formation of the cost of goods, high quality products and create real economic conditions for solving one of the most important tasks of the economy of qualities – an optimal (quality) value amount as at the maximum price of finished goods industry.
Among the prospects for further research in this field of special relevance different issues associated with costing of industrial finished products because of its quality characteristics and technical parameters in industrial enterprises and scientific-production associations engineering country.

Т. Й. Товткандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

ВРАХУВАННЯ ЧИННИКА РИЗИКУ ПРИ ПРИЙНЯТТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

T. TovtCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of Management and Economic Management, Mukachevo State University, Mukachevo

CONSIDERATION OF RISK FACTORS IN MAKING INVESTMENT DECISIONS ABOUT PROJECT FINANCING

Запропонована модель врахування чинника ризику для оцінювання ефективності й доцільності інвестування коштів у певний напрям інноваційної діяльності підприємства. Розроблено метод встановлення раціональних обсягів інвестиційних ресурсів, які спрямовуються на фінансування інноваційної діяльності у загальному обсязі інвестиційних ресурсів підприємства, який базується на виявленому ефекті поглинання високого рівня інвестиційного ризику його помірним рівнем.
 
The model of evaluation of the effectiveness and feasibility of investing in innovation activity of the enterprise taking into account the risk factors is represented. The thesis works out the method of establishment of rational volumes of investment resources, which are directed in financing of innovative activity in the general volume of investment resources of enterprises, which is based on the educed effect of absorption of high level of investment risk by a moderate level.

І. Ю. Крижановськааспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РОЗВИТКУ РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Kryzhanovs’kapostgraduate, Mykolaiv national agrarian university

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF AGRICULTURAL MARKET

У статті зосереджено увагу на розвитку ринку сільськогосподарської продукції. Мотивована необхідність розвитку ринку як запоруки добробуту населення країни. Також вказано на доцільність розгляду розвитку ринку сільськогосподарської продукції як розвиток його окремих складових та їх зв’язків. Розглянуто основні методичні підходи до оцінки розвитку ринку сільськогосподарської продукції. Узагальнено їх зміст та можливість застосування. Акцентовано увагу на інфраструктурі ринку. Описано основні методи оцінки розвитку ринку сільськогосподарської продукції, застосування яких дає можливість комплексно оцінити його розвиток, виявити тенденції розвитку, вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, а також розробити перспективну модель формування та розвитку ринку сільськогосподарської продукції.
 
The article focuses on the development of agricultural markets. Motivated the information about need for market development as a prerequisite for the welfare of the population. Also indicated the necessity to consider the development of agricultural markets as the development of its individual components and their relationships. The main methodological approaches to the assessment of the market for agricultural products. Overview of its content and the ability to use. Attention is focused on the infrastructure of the market. The basic methods of assessment of agricultural markets, the use of which makes it possible to comprehensively assess its progress, identify trends, the impact of factors internal and external environment, and develop promising model of the formation and development of agricultural market.

К. В. Якушовааспірант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

C. V. Yakushovathe postgraduate, Mykolayiv national agrarian university, Mykolayiv

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK OF ENVIRONMENTALLY LAND USE IN UKRAINE

У статті проаналізовано нормативно-правове забезпечення екологобезпечного землекористування в Україні. Виявлені проблеми екологізації землекористування на державному та місцевому рівнях. Визначено перелік заходів для вдосконалення нормативно-правового забезпечення екологобезпечного землекористування в Україні.
 
The article analyzes the regulatory and legal framework of environmentally land use in Ukraine. Identified the problems of environmentally land use at state and local levels. Defined the list of measures to improve the regulatory and legal framework of environmentally land use in Ukraine.

А. Т. Тунянаспірантка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. T. Tunianpostgraduate student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FORMATION OF THE INTEGRATION PROCESSES

Розкриті основні елементи поняття інтеграції і розглянуті основні інтеграційні теорії і процеси. Проведений аналіз функціонування найважливіших інтеграційних угрупувань Європи, Азіатсько- Тихоокеанського регіону, Америки: ЄС, АТЕС, НАФТА, МЕРКОСУР і інших. Розглянута діяльність міжнародних організацій: ООН, ОБСЄ, НАТО і ін.
 
The main elements of integration notion are discovered and the general integration theories and processes are considered. The functioning of the most important integration groups of Europe, Asia - Pacific Region, the USA: EU, APEC, NAFTA, MERCOSUR and others is analyzed. The activity of such international organizations as UN, OSCE, NATO and others is considered.

С. В. Северинааспірант кафедри фінансів та кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ЗАСТОСУВАННЯ "МОДЕЛІ МУЛЬТИПЛІКАТОРІВ" DEA АНАЛІЗУ НА ПРАКТИЦІ

S. Severinаgraduate student of finance and credit, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE USE OF "MODEL MULTIPLIERS" DEA ANALYSIS IN PRACTICE

Стаття присвячена провідній методиці управління ефективністю діяльності підприємства, яка останнім часом набула поширення на Заході. Ефективність - це ключовий індикатор доцільності функціонування підприємств, тому дуже важливо, щоб цей показник знаходився на високому рівні. Актуальність дослідження зумовлена нестабільною ситуацією на ринку, що стимулює підприємства до пошуку провідних технологій у сфері менеджменту та виробництва. В статті дається короткий опис DEA методології. З її допомогою можна оцінити ступінь ефективності конкретної господарської одиниці в сукупності підприємств всієї галузі і на основі отриманих результатів можна привести рекомендації по управлінню ефективністю, які будуть сприяти зростанню результативних показників. На практиці було використано одну з методик DEA аналізу - "модель мультиплікаторів", а також на основі отриманих результатів було надано рекомендації з подальшої діяльності підприємств машинобудівної галузі.
 
The article is dedicated to leading methods of performance management of the company, which recently has spread abroad. Efficiency - a key indicator usefulness of enterprises, so it is important that this figure was high. Relevance of the study caused the unstable situation on the market, enabling the company to find the best technology in management and production. This article provides a brief description of DEA methodology. It allows to assess the effectiveness of a particular entity in the aggregate of all industries and enterprises based on the results can lead to performance management recommendations that will contribute to the growth of output indicators. In practice, we used one of the techniques DEA analysis - "model multipliers" and based on the results was provided recommendations for follow-up machine building industry.

К. В. АнтоненкоКандидат економічних наук, Доцент кафедри міжнародних Економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університетуМ. В. БардасьМагістр Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

СУЧАСНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

E. V. AntonenkoPhD in Economics, Associate Professor of International Economic and Business Relations Institute of International Relations National Aviation UniversityM. V. BardasMaster of the Institute of international relations National aviation university

MODERN MERCHANDISING METHODS AND THEIR PRACTICAL USE IN TRADE POLICY

Стаття присвячена аналізу та дослідженню систематизації теоретичних закономірностей в зарубіжному інвестуванні ТНК, а також виявленню нових тенденцій, характерних для періоду глобалізації світової економіки. Також буде розглянута інвестиційна діяльність ТНК, і її стратегічні аспекти. Сьогодні, переступивши рубіж XX - XXI ст. і впевнено продовживши шлях інтеграції національних економік у світове господарство, що сформувалося «як глобальне явище, як общепланетарная економічна складова людської цивілізації», ми навряд чи зможемо переоцінити роль транснаціональних корпорацій в цій системі, визначивши їх місце на чолі світової економіки, які задають основні тенденції та хід світових процесів транснаціоналізації. Недостатність теоретичної та практичної розробки стратегії міжнародної інвестиційної діяльності російських ТНК і необхідність проведення відповідної економічної політики визначили тему статті.
 
This article analyses and research systematization of theoretical laws in foreign TNC's investing and identify new trends of the period of globalization of the world economy. There will also be considered investment activities of TNC's, and its strategic aspects. Today, crossing the line XX - XXI centuries. and confidently continuing path of integration of national economies into the world economy that emerged "as a global phenomenon, as global  economic component of human civilization," we can hardly overestimate the role of transnational corporations in this system, defining their place at the head of the global economy, which define the main trends progress and global processes of transnationalization. Lack of theoretical and practical development strategy of international investment activity of Russian TNC's and the need for appropriate economic policies determined subject article.

Е. Н. Виниченкок. э. н, доцент, докторант Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля

КОНТРОЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

O. M. VinichenkoPhD in Economics, Associate Professor, Doctorship Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

CONTROL AS THE EFFECTIVE WAY TO DETERMINE OFFICIALS’ LIABILITY FOR VIOLATIONS IN TAXATION

Определены векторы контроля государственных институтов за своевременным и полным перечислением налоговых обязательств в бюджет. Систематизированы факторы, определяющие ответственность за нарушения, допущенные в сфере налогообложения. Обобщён практический опыт привлечения к ответственности должностных лиц за указанные нарушения. Предложены мероприятия, позволяющие оптимизировать контроль предприятий государственными институтами.
Рассмотрены контрольные функции государственных институтов за своевременным и полным перечислением предприятиями налоговых обязательств в бюджет. Установлена проблема определения меры ответственности должностных лиц предприятий при допущении нарушений в сфере налогообложения. Систематизированы факторы, определяющие ответственность за нарушения, допущенные в сфере налогообложения. Обобщён практический опыт привлечения к ответственности должностных лиц за указанные нарушения. Предложены мероприятия, позволяющие оптимизировать контроль государственных институтов за привлечением к ответственности должностных лиц предприятий:
- представлена общая концепция определения меры ответственности должностных лиц предприятий за нарушения, допущенные в сфере налогообложения;
- установлены критерии привлечения к ответственности должностных лиц предприятий в условиях несоответствия действующего законодательства;
- определена граница раздела применения НКУ и УКУ при привлечении к ответственности должностных лиц предприятий за нарушения в сфере налогообложения.
 
Control functions of state institutions for the timely and complete tax transfer to the budget are considered. We have also defined the problem of determination of the company officials’ liability in case violations in taxation. The factors that determine the liability for violations in the field of taxation are systemized. The following measures, which allow to optimize the control for the prosecution of company officials by state institutions, are offered:
- we have provided the general concept of determination of the company officials’ liability for violations in taxation;
- we have defined the criteria for company officials’ prosecution under the current legislation mismatch;
- the border of enforcement of the Tax Code of Ukraine and the Criminal Code of Ukraine has been determined.

Т. А. Пінчукк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. ХерсонТ. В. Шрамк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Т. А. Pinchukk. e. s., associate professor of Accounting and Auditing Kherson National Technical UniversityT. V. Shramk. e. s., associate professor of Accounting and Auditing Kherson National Technical University

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF ACCOUNTING RECEIVABLES IN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

В статті узагальнені підходи до визначення сутності дебіторської заборгованості та її економічного змісту. Визначено порядок формування та основні елементи облікової політики щодо дебіторської заборгованості підприємства. Вивчені методичні підходи обліку дебіторської заборгованості та запропоновані перспективні напрями його вдосконалення.
 
The article generalized approaches of the definition of the essence and economic content "accounts receivable". Рrocedure for forming and main elements determined of the registration policy for account receivable. methodic approaches are studied of the accounting accounts receivable and рerspective directions of its development.

І. І. Набокк. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. КиївД. П. Хомутовськамагістр Інституту міжнародних відносин, Національний авіаційний університет, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. I. NabokPhD in Economics, Associate Professor of International Economic and Business Relations, Institute of International Relations, National Aviation University, KyivD. P. KhomutovskaMaster of the Institute of international relations, National Aviation University, Kyiv

SALES MARKETING STRATEGIES IN THE ACTIVITIES OF UKRAINIAN COMPANIES AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THEIR EFFECTIVENESS OF FOREIGN ACTIVITIES

Стаття присвячена актуальним питанням щодо впровадження українськими підприємствами маркетингової стратегії та її ефективна реалізація за для досягнення успіху компанії на українському та світовому ринках. Розроблено ряд рекомендацій щодо підвищення вітчизняними фірмами ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Ефективна зовнішньоекономічна діяльність сприяє відтворенню експортного потенціалу країни, підвищенню конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної структури експорту й імпорту, залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України. Саме вдало вибрана та якнайкраще реалізована маркетингова стратегія дає можливість компанії досягнути успіху. Маркетинг є засобом перспективного розвитку підприємств. Стратегічне маркетингове планування застосовується практично всіма ефективно функціонуючими компаніями у країнах із розвинутою ринковою економікою. Українські підприємства повинні переймати досвід і налагоджувати свою ефективну зовнішньоекономічну діяльність, яка сприятиме підвищенню економіки країни.
 
The article is devoted to topical issues of Ukrainian enterprises to implement marketing strategy and its effective implementation to attain success in the Ukrainian and world markets. A number of recommendations to improve the efficiency of domestic firms in foreign economic activity. Effective foreign trade contributes to the reproduction of export potential, improving the competitiveness of Ukrainian goods on world markets, to form a rational structure of exports and imports, foreign investments of mutually beneficial basis, ensuring the economic security of Ukraine. It is well chosen and implemented best marketing strategy enables the company to achieve success. Marketing is a means of long-term development of enterprises. Strategic marketing planning is used by almost all well-functioning companies in countries with developed market economies. Ukrainian enterprises should learn from and build their effective foreign economic activities that will improve the economy.

Н. Г. Фатюхак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяВ. О. Шевченко магістрант ФЕУ-149, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2012-2013 РОКИ

N. G. Fatyuhaк. е. s., associate professor, associate professor of department of finances and credit, Zaporizhzhya national technical university, ZaporizhzhyaV. О. ShevchenkoZaporizhzhya national technical university, Zaporizhzhya

AN ANALYSIS OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITY OF ENTERPRISES OF ZAPORIZHZHYA AREA IS FOR 2012-2013

Досягнення науки й техніки повинні виступати ключовим фактором сучасного розвитку економіки. Проведений аналіз стану наукового потенціалу, фінансового забезпечення, результативності наукової діяльності Запорізької області дав змогу визначити основні проблеми, що зумовлені насамперед відсутністю чіткої державної стратегії розвитку науки, украй обмеженими обсягами її фінансування, скороченням числа науковців, загальним падінням престижу наукової праці, «постарінням» науки, відсутністю належного попиту національної економіки на розробки вітчизняних науковців. Вдосконалення процесів створення і впровадження результатів наукової й інноваційної діяльності, сприяння розвитку науково-технічного потенціалу та його кадрового забезпечення, належне фінансування наукових досліджень й інноваційних проектів є напрямком покращення сучасного стану наукової та науково-технічної діяльності.
 
The achievements of scitech must come forward as a key factor of modern development of economy. The conducted analysis of the state of scientific potential, financial providing, effectiveness of scientific activity of the Zaporizhzhya area gave an opportunity to define basic problems, that is predefined first of all by absence of clear state strategy of development of science, very limit volumes of her financing, reduction of number of scientists, common falling of prestige of scientific work, "decrepitude" of science, absence of the proper demand of national economy on developments of home scientists. Perfection of processes of creation and introduction of results of scientific and innovative activity, assistance to development of scientific and technical potential and him skilled providing, the proper financing of scientific researches and innovative projects is direction of improvement of the modern state of scientific and scientific and technical activity.

В. О. Лігузовааспірант кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. LiguzovaGraduate Student, Department of Finance and Credit, the Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

ORGANIZATIONAL SUPPORT INNOVATION PROCESS BUDGETING AT THE ENTERPRISE

В статті досліджуються особливості організаційного забезпечення бюджетування інноваційних процесів на підприємстві як важливої складової ефективного функціонування цього механізму. Автором запропоновано виділяти чотири елементи організаційного забезпечення: організаційна структура, сукупність засобів, методичні матеріали, документація. Розглядається сутність кожного з елементів, а також можливі шляхи їх наповнення. Автор зазначає, що в контексті здійснення бюджетування інноваційних процесів важливим є виділення центрів відповідальності у ланцюжку «дослідження та розробки, виробництво інноваційної продукції, маркетинг та збут». Сукупність засобів виражається у комплексі автоматизованих систем, забезпечення якими працівників підприємства може здійснюватись декількома альтернативними варіантами. В статті також пропонується змістовне наповнення методичних матеріалів, які регламентують механізм бюджетування інноваційних процесів та розглядаються особливості організації документообігу на підприємстві. Робиться висновок про те, що сутність кожного елементу організаційного забезпечення бюджетування інноваційних процесів залежить від масштабу підприємства, його організаційно-правової форми, наявних ресурсів, галузі функціонування, та інших чинників. Врахування цього дозволить побудувати ефективну систему управління, яка сприятиме оптимальному використанню ресурсів задля досягнення стратегічних цілей підприємства.
 
The article deals with peculiarities of organizational support of innovation processes budgeting at the enterprise as an important component of the effective functioning of this mechanism. The author proposed to allocate four elements of organizational support: the organizational structure, the set of tools, methodical materials, documentation. Special attention is focused on the essence of each element and the possible ways of the filling their content. The author considers that it is important to allocation of responsibility centers in the chain “research and development, production, marketing and sales”. The set of tools is reflected as the complex of automated systems which can be performed in several alternatives. The author describes the substantive content of methodical materials and studies features of the documents circulation at the enterprise. It is concluded that the essence of each element of the organizational support of innovation processes budgeting depends on the scale of the enterprise, its legal form, available resources, industry, and other factors. Taking into account these factors is possible to build the effective management system, which will facilitate the optimal use of resources to achieve the strategic objectives of the enterprise.

І. А. Корабліновакандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, Одеська національна академія зв`язку ім.О.С.Попова, м. Одеса

СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ

I. A. KorablinovaCandidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Department of Economic Theory, Odessa National Academy of Telecommunications named after A. S. Popov

SOCIAL TECHNOLOGIES IN FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF INFOCOMMUNICATION COMPANIES

У статті розкривається роль соціальних технологій у процесі формування унікальних компетенцій як основи конкурентних переваг сучасних компаній. Показано, що шляхи формування унікальних компетенцій слід шукати у напряму нових тенденцій, обумовлених глобальною економічною трансформацією. Розглянуто досвід розвитку інфокомунікаційних компаній та зроблено висновкі, що через партнерські відносини зі споживачами та співробітниками вони здобувають необхідні компетенції, які неможливо відтворити конкурентам.
 
In the article the role of social technologies opens up in the process of formation of unique competence as basis of competitive advantages of modern companies. The way of formation of unique competence need to search in the direction of new tendencies, conditioned global economic transformation is shown. Experience of development of infocommunication companies is considered and conclusions are done, that through partner relationships with customers and employees they get necessary competence which it is impossible to reproduce competitors.

І. М. Сисоєвак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяО. Ю. Балазюкк. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ МАСШТАБІВ

І. M. SysoyevaPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, VinnitsaO. Y. BalazyukPh.D., assistant professor of accounting and auditing, Vinnitsa education and research institute of economy of Ternopil national economic university, Vinnitsa

FEATURES OF ACCOUNTING POLICIES FOR THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF VARIOUS SCALES

У статті запропоновано використовувати моделі облікової політики для підприємств різних масштабів діяльності: малих, середніх та великих, з метою врахування особливостей їхньої економічної роботи й вибору адекватного набору економічних показників моніторингу, аналізу і контролю для системи управління.
Структурно-логічну схему розкриття змісту облікової політики доповнює методика формування облікової політики. В запропонованій методиці ключову роль відведено власнику підприємства, який ініціює розробку облікової політики, забезпечуючи захист своїх інтересів через реалізацію процедури вибору суб’єкта її формування. Така схема передбачає ряд етапів: підготовчий, основний та завершальний, в яких відображено принципи формування облікової політики підприємств (законності, адекватності, гласності, ефективності, єдності) з урахуванням характеру впливу факторів, які зумовлюють вибір її об’єктів і елементів.
 
The paper proposes a model using accounting policies for enterprises of different scales of activity: small, medium and large, to take account of their economic characteristics and selection of an adequate set of economic indicators for monitoring, analysis and control for system management.
Structural and logic circuit disclosure of the contents of accounting policies complementary method of forming the accounting policies. In the proposed method the key role given to the owner of the company, which initiates the development of accounting policies protecting their interests through the implementation of procedures for the selection of subject formation. This scheme involves a number of stages: preparatory, primary and final reflecting the principles of formation of accounting policies (legality, adequacy, transparency, effectiveness, cohesion), given the nature of factors that determine the choice of objects and elements.

Л. А. Чеканськааспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ІНВЕСТУВАННЯ В АПК

L. A. Chekanskagraduate student of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION PROCESS UKRAINE AND THEIR IMPACT ON INVESTMENT IN AGRIBUSINESS

У статті розглянуто становище АПК країни та узагальнено переваги і недоліки участі України в євроінтеграційних процесах та окреслено напрями подальшої аграрної політики.
 
The article deals with the situation of the country and agribusiness summarized the advantages and disadvantages of Ukraine's participation in the European integration process and outlines areas of future agricultural policy.

Д. О. Кроніковськийк. т. н., доцент кафедри автоматизації процесів управління, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

D. O. KronikovskyiPhD, Department of automatization processes of control, National University of Food Technologies, Kyiv

UKRAINE’S CONFECTIONERY INDUSTRY TRENDS

Сьогодні український кондитерський ринок майже нічим не відрізняється від європейського, оскільки вітчизняні виробники пропонують різноманітний асортимент кондитерської продукції своїм споживачам.
Аналізом розвитку кондитерської галузі займалися такі науковці як Тюха І. В., Кравчук Н. В., зокрема, питаннями розвитку кондитерства в Україні - Шестак О.В., Стрельникова Д. та ін [1-3]. Проте, їх праці носили загальний характер і охоплювали лише одну область, не заглиблюючись в динамічні, структурні та сегментні зрушення, питання імпорту та експорту, виокремлення факторів впливу.
В середньому, в 2012 році українець спожив близько 16 кг на рік, що, як і раніше, менше європейської норми (22-25 кг на душу населення на рік), що еквівалентно 235 грн. Переважна кількість споживачів відноситься до вікової категорії – від 18 до 55 років (85%), з них – 67% жінки, 33% - чоловіки. Досліджено, що станом на 2012 рік кондитерська промисловість є однією з найбільш ємких у харчовій промисловості із долею в продажах промислової продукції близько 8% від продовольчих товарів. Борошняні кондитерські вироби у структурі складають 47%, какаомісні кондитерські продукти - 32%, цукристі кондитерські вироби - 21% від загального обсягу ринку кондитерських виробів в Україні. Український ринок кондитерських виробів в 2012 році виріс майже вдвічі в порівнянні з 2006 роком і досяг значення 17,02 млрд. грн. Показано, що кондитерська промисловість України експортно-орієнтована і починаючи з 2010 р. по 2012 роки поставляє на зовнішні ринки близько 43-44% ($1,1 млрд) продукції внутрішнього виробництва.
Визначено, що основними економічними факторами, що впливають на потужність кондитерського сектора є демографія населення, ціни на сировину, заробітна плата в галузі, а також ціни на енергоресурси.
 
Today Ukrainian confectionery market is almost indistinguishable from the European as domestic manufacturers offer a wide assortment of confectionery products.
Analysis of the confectionery industry engaged in such scientists as Tyuha I., Kravchuk N., in particular, the development of confectionery in Ukraine - Shestak O.,  Strelnikova D. and others [1-3]. However, their works were of a general nature and cover only one area, without going into dynamic, structural and segmental changes, import and export issues, identification of impacts.
On average, in 2012 Ukrainian consumed about 16 kg per year, which is still less than the European norm (22-25 kg per capita per year, equivalent to 235 UAH). The vast number of consumers relating to age group - 18 to 55 years (85%) of them - 67% female, 33% - men. Investigated that by 2012 confectionery industry is one of the largest in the food industry. In the structure flour products is 47%, cocoa - 32%, sugar - 21% of the total confectionery market in Ukraine. Ukrainian confectionery market in 2012 grew by almost half compared with 2006 and reached a value of 17 billion USD. It is shown that confectionery Ukraine export-oriented and since 2010 to 2012 supplies to foreign markets around 43-44% of domestic production.
It was determined that the main economic factors that affect the capacity of the confectionery sector is the demographics of the population, raw material prices, wages in industry and price for energy resources.

О. Г. Чепецьк. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту ДДАЕУ

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

O. G. ChepetsCandideate of economic sciences, Assistant of professor Department of Account and Audit, DSAEU

DIRECTIONS OF REFORM SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING

Досліджено особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в Україні. Розглянуто проблеми спрощеної системи оподаткування обліку і звітності, запропоновано напрями її подальшого реформування з врахуванням існуючого законодавства та сучасної фінансово-економічної ситуації в Україні.
 
The paper considers the problem of simple system of tax accounting and reporting, suggested areas for further reform of the simplified system of taxation, taking into account existing legislation and current financial and economic situation in Ukraine.

Т. О. Загорнад. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

Т. О. ZagornaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor of the department of economy of enterprises,  Makijivka Institute of Economics and Humanities, Makijivka

ESTIMATION COMPETITIVE BEHAVIOR TRADE ENTERPRISES BY USING FRACTAL ANALYSIS

У статті розроблено науково-методичний підхід до дослідження елементів, параметрів і фазових траєкторій конкурентної динаміки роздрібних операторів шляхом застосування процедур фрактального аналізу. За результатами графічної інтерпретації та оцінки приросту фрактальної броунівської функції досліджено динаміку процесів взаємодії учасників конкурентної боротьби на ринку роздрібних посередників. Це дозволить оцінити вектор, характер і результативність конкурентної динаміки підприємств роздрібної торгівлі на принципово новій основі.
 
In the article the scientific and methodical approach to research the elements, parameters and phase trajectory competitive dynamics retailers through the application of fractal analysis procedures. As a result of the graphical interpretation and evaluation of growth of fractal Brownian function of the dynamics of the processes of interaction of participants of competition in the retail market intermediaries. This will evaluate vector nature and impact of competitive dynamics retailers on a new basis.

В. О. Ланговойк. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Донбаський державний технічний університет

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СОЦІАЛЬНИХ КОНЦЕПЦІЯХ КОРПОРАТИВНИХ КЛАСТЕРІВ УКРАЇНИ

V.  LanhovoiPh.D., associate Professor of Economics and management Donbass state technical University

DIFFERENTIATION OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN THE SOCIAL CONCEPTS OF CORPORATE CLUSTERS OF UKRAINE

У статті розглядаються методологічні підходи до визначення системних параметрів ефективності реалізації концепції сталого розвитку за її складовими. Розраховано дендограму кластеризації корпорацій України за моделями реалізації принципів сталого розвитку.  Уточнено зміст показників оцінки результативності корпоративних моделей реалізації сталого розвитку на території України.
 
The article discusses the methodological approaches to the determination of the system parameters, the effectiveness of the implementation of the concept of sustainable development with its components. Calculated dendogram clustering corporations of Ukraine on implementation models the principles of sustainable development. Updated the content of the indicators in assessing the effectiveness of corporate models the implementation of sustainable development in Ukraine.

Е. Ю. Лукьяновакандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и туристического бизнеса, заместитель заведующей кафедрой по науке, Институт экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет», г. ЯлтаЕ. Е. Своякмагистрант, Институт экономики и управления Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет», г. Ялта

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Y. Y. LukyanovaPhilosophy Doctor in Economic Science, Docent of Management and Touristic Business Department, Vice-Head of Department in Science, Institute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, YaltaE. E. SvoyakMaster Degree Applicant Institute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

ECONOMIC UNITS’ COMPETITIVENESS INCREASING STRATEGIES AND TOOLS USE IN ECONOMIC INSTABILITY CONDITIONS

В данной статье охарактеризованы возможные стратегии и инструменты повышения конкурентоспособности предприятий в условиях экономической нестабильности. Раскрыты аспекты применения конкурентных стратегий для адаптации бизнес-единиц к изменяющимся требованиям макро- и микросреды. Предложены специфики их использования на примере гостиничных комплексов. Дано описание особенностей реинжиниринга, совершенствования бизнес-процессов и бенчмаркинга в качестве инструментального обеспечения усиления конкурентных преимуществ предприятия. На основе этого изучены перспективы развития базиса качественного роста отечественных гостиничных комплексов, функционирующих в условиях высоких требований к рынку. А также совершенствования их деятельности через адаптацию успешных практик объектов высшего сегмента, зарубежных конкурентов, возможности подготовки к стандартизации на основе требований международных стандартов, повышения привлекательности для иностранных инвесторов.
 
This article describes economic entities’ competitiveness possible strategies and tools enhance in economic instability conditions. Business units’ adapting competitive strategies aspects are disclosed in accordance to macro~ and microenvironment changing requirements. It is offered their use peculiarities for hotel complexes. It is described features of reengineering, business process improvement and benchmarking as gain competitive advantages ensure tool. Domestic residences qualitative development prospects basis was suggested in market demands operating growth. As well as their performance improving is given through higher segment, foreign competition, training opportunities successful practices and experience adaptation for standardization based on international standards requirements and foreign investors attractiveness increasing.

О. О. Бондаренкок. т. н., доцент, професор кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайнуВ. А. Сухецькиймагістр кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

O. O. BondarenkoCand.Tech.Sci., Assistant professor, Professor of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and DesignV. A.SukhetskiyMaster of the Department of Finance and the Financial and Economic Security Kyiv National University of Technologies and Design

FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Досліджено та узагальнено теоретичні засади у сфері фінансово-економічної безпеки. Проведено аналіз існуючих точок зору щодо трактування змісту поняття «фінансово-економічна безпека». Здійснено контент-аналіз поняття «фінансово-економічна безпека» та обґрунтовано необхідність системного підходу до формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства.

It is studied and generalized theoretical principles in finance and economic security area. It is analysed existent points of view regarding the interpretation meaning of the term "financial and economic security." It is done content-analysis of the concept of "financial and economic security" and it is justified the necessity of a systematic approach to the formation of a system of financial and economic security.

А. І. Козловак. е. н, старший науковий співробітник, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Міжрегіональної академії управління персоналом

ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. I. KozlovaPh.D, Senior Research Fellow, Head of the Department of Theoretical and Applied Economics  Interregional Academy of Personnel Management

INDICATORS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF ECONOMI AND INDUSTRY

Отримання лідируючих позицій на конкурентному ринку можливе лише завдяки інноваційній діяльності та розвитку промислових підприємств, ефективному  використанню нових знань та досягнень науково-технічного прогресу. Критерії, за якими оцінюється інноваційна діяльність підприємств, стають головними у визначенні економічної міцності країни та її перспектив на світовому ринку. Розглядаються рейтинги країн світу та України за результатами інноваційної діяльності.
 
Getting a leadership position in a competitive market is only possible through innovation and industrial development, the efficient use of new knowledge and scientific and technological potential. Criteria for assessing the innovation activities of enterprises are key in determining the economic strength of the country and its perspectives on the global market. We consider ratings of countries and Ukraine on the potential of innovation and its results.

О. С. Максимчукаспірант кафедри економіки та управління підприємствами Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ЧУТЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

О. S. Maksimchukgraduate student, Department of Economics and management of enterprises Oles Honchar Dnipropetrovs’k National University

METHODOLOGY EVALUATION FACTORS INNOVATION SENSITIVITY OF GOODS AREAS OF TRANSPORT SERVICES IN UKRAINE

Стаття присвячена проблематиці чутливості інноваційної активності підприємств сфери послуг в Україні до факторів зовнішнього середи. Обґрунтовано, що чутливість інноваційного розвитку підприємств сфери послуг в Україні має значний рівень дисперсії тому спостерігається значний рівень диференціації у підходах до управління інноваціями. Розроблено підхід до оцінки впливу факторів на залучення інновацій на підприємствах сфери послуг.
 
The article is about the sensitivity of the innovative activity of enterprises in the sphere of transport services in Ukraine to environmental factors. It is proved that the sensitivity of innovative development of the service sector in Ukraine has a significant level of variance is why there is a significant level of differentiation in the approach to innovation management. The approach to assessing the impact of factors on innovation in enterprises engaging in transport services.

Ю. А. Малашенкоаспірант, Національний університет водного господарства та природокористування

ІНСТИТУЦІЙНІ КОНЦЕПЦІІ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

J. A. MalashenkoNational University of Water Management and Nature Resources Use

THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONAL CONCEPTS PROMOTE THE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Стаття присвячена проблематиці результативності інституційних концепцій сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Виявлено зв'язок між концепціями зовнішньоекономічної діяльності та суспільно-економічними формаціями. Визначено результативність класичних та неокласичних концепцій сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Запропоновано авторське визначення інститут зовнішньоекономічної діяльності.
 
The article is devoted to the impact of institutional concepts promote the development of foreign economic activity of enterprises. Discovered the link between the concepts of foreign trade and socio-economic formations. Determined the effectiveness of classical and neoclassical concepts promote the development of foreign economic activity of enterprises. Proposed a definition Institute of foreign trade.

Ю. М. Конюховнауковий співробітник Науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум»

СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Yu. M. Konyuhovresearcher of the Research Center of the Armed Forces of Ukraine «State Oceanarium»

SUSTAINABLE DEVELOPMENT REGIONAL ECONOMY

У статті досліджено механізми забезпечення сталого розвитку регіонів України. Запропоновані інструменти системи державного регулювання, а саме індикативне планування та прогнозування. Для досягнення стратегічних цілей сталого розвитку регіонів пропонується використання системи стисло середньо і довгострокових тактичних цілей розвитку. Визначено єдину методологія проведення постійного моніторингу економічного і соціального регіонального розвитку з урахуванням впливу життєдіяльності регіону.
 
In the article the mechanisms to ensure the sustainable development of regions of Ukraine. Available tools of state regulation, namely the indicative planning and forecasting. To achieve the strategic goals of sustainable development of the regions are invited to use the system briefly tactical medium and long term development goals. It defines a single methodology for the ongoing monitoring of economic and social regional development taking into account the influence of life in the region.
 
В статье исследованы механизмы обеспечения устойчивого развития регионов Украины. Предложенные инструменты системы государственного регулирования, а именно индикативное планирование и прогнозирование. Для достижения стратегических целей устойчивого развития регионов предлагается использование системы кратко средне и долгосрочных тактических целей развития. Определена единая методология проведения постоянного мониторинга экономического и социального регионального развития с учетом влияния жизнедеятельности региона.

В. О. Шпильовад. е. н., професор, Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет»С. І. ГоловченкоАкадемія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, м. Черкаси

ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. O. ShpyliovaDoctor of Economics, professor, Cherkasy branch of the Private Higher Education Institution "European University"S. I. GolovchencoFire Safety Academy named Heroes of Chernobyl, Cherkasy

PRIORITIES OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

В статті визначено пріоритети еколого-економічного розвитку територій та на основі проведеного аналізу економіко-екологічного розвитку Черкаського регіону представлено модель стійкого регіонального розвитку як результуючу функцію від системи, що включає три рівняння. Визначено, що сценарій розвитку регіону може бути бінарним (умовно екстенсивним чи умовно інтенсивним), при цьому можливий сценарний розвиток як за одним із запропонованих варіантів, так і (поширеніший) шляхом поєднання обох варіантів дивергентний за різними видами ресурсів або різними регіонами, субрегіонами, галузями тощо. Доведено, що рівень стійкості соціо-еколого-економічної системи регіону залежить від обраної стратегії розвитку. Визначено, які види стратегій при цьому можуть бути застосовані. Окреслено внутрішні та зовнішні чинники, що характеризують як позитивні можливості регіону, так і існуючі чинники ризику та впливають на вибір стратегії регіонального розвитку.
 
The priorities of eco-economic development of the region are dedicated in the article. The model for sustainable regional development (as a function of the resulting system, which includes three equations) is presented. It developed on the basis of the analysis of economic and environmental development of Cherkassy region. Detected that the scenario of the region can be binary (relatively extensive or intensive probation), with a possible scenario for development as one of the options, and (more common) by combining two divergent options for different kinds of resources or different regions, industries and so on. It is proved that the level of sustainability of socio-ecological-economic system of the region depends on the chosen development strategy. The types of strategies, that can be applied, are determined. The internal and external factors that characterize the region as positive opportunities and existing risk factors which influence the choice of strategy for regional development are outlined.

В. В. Кузьомакандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. В. Кузёма

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

V. V. Kuzoma

THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Розглянуто питання щодо формування облікової політики в сучасних умовах гос­подарювання як елемента організації бухгалтерського обліку. Визначено необхідність формування облікової політики на підприємстві та показано її вплив на його фінансові показники. Зроблено аналіз існуючих підходів до визначення сутності «облікова політика» та наведено власне бачення цього поняття. Розглянуто фактори, які необхідно враховувати під час розроблення облікової політики. Для прийняття ефективних управлінських рішень запропоновано рекомендації щодо формування облікової політики з урахуванням вимог сучасного господарювання з метою оподаткування та бухгалтерського обліку.
 
Рассмотрены вопросы формирования учетной политики в современных условиях хозяйствования как элемента организации бухгалтерского учета. Определена необходимость формирования учетной политики на предприятии и показано ее влияние на его финансовые показатели. Сделан анализ существующих подходов к определению сущности «учетная політика» и дано собственное видение этого понятия. Рассмотрены факторы, которые необходимо учитывать при разработке учетной политики. Для принятия эффективных управленческих решений предложены рекомендации по формированию учетной политики с учетом требований современного хозяйствования в целях налогообложения и бухгалтерского учета.
 
Consider the formation of accounting policy in the current economic conditions as part of accounting. The necessity of forming the company's accounting policies and shows its impact on its financial performance. The analysis of existing approaches to defining the essence of "accounting policies" and given their own vision of the concept. The factors that must be considered when developing accounting policies. In order to make effective management decisions proposed recommendations for the development of accounting policies to meet the requirements of modern management to accounting and taxation.

А. А. Волковак. э. н., доцент кафедры менеджмента природоохранной деятельности, Одесский государственный экологический университет, г. Одесса

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА

A. A. VolkovаPh.D., assistant professor of management of environmental activities, Odessa State Environmental University, Odessa

THE IMPACT OF RISKS ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ENTERPRISES BLACK SEA REGION

Рассмотрены проблемы влияния рисков на инвестиционную привлекательность региона. Даны понятия природных ресурсов, изучены комплексы мер по обеспечению государственной стратегии сбалансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей среды, также были рассмотрены вопросы рационального природопользования и охраны окружающей среды, проанализирован уровень загрязнения земельных и водных ресурсов в экономических регионах Украины. В статье рассматриваются теоретические положения и практические подходы к экономическому регулированию охраны окружающей среды и использования природных ресурсов для обеспечения устойчивого развития общества. Важность и актуальность проблемы рационального использования природных ресурсов обусловили выбор темы.
В статье решаются такие задачи как: определение сущности понятия природных ресурсов, формирование стабильного Причерноморского региона с социально ориентированной рыночной экономикой, а также создание механизма формирования нового типа отношений в систем «общество – природа» и новой экологической культуры.

The problems of the impact of risks on the investment attractiveness of the region. Given the concept of natural resources, to explore a range of measures to ensure the state strategy of balanced development of economy and improvement of the environment, also addressed the issues of nature conservation and the environment, to analyze the level of pollution of land and water resources in the economic regions of Ukraine. The article deals with theoretical principles and practical approaches to economic regulation of environmental protection and use of natural resources for sustainable development of society. The importance and urgency of the problem of rational use of natural resources led to the choice of theme. The article solve such problems as: definition of the essence of the concept of natural resources, the formation of a stable Black Sea region with a socially oriented market economy, as well as the establishment of a mechanism of formation of a new type of relations in the system "society - nature" and a new environmental culture.

Л. О. Комісаровакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

L. О. KomissarovaPh.D., assistant professor of theory and practice of psycho-pedagogical disciplines Mykolayiv State Agrarian University, Mykolayiv

ECONOMIC ESSENCE AND FEATURES INTRODUCTION OF TECHNOLOGICAL CULTURE IN THE TEACHING OF PRODUCTION

У статті розглянуті питання теоретичного обґрунтування, розробки питання економічного змісту та ефективності запровадження розвитку технологічної культури в контексті системи виробничого навчання..
 
The questions of theoretical studies, development issues of economic content and effectiveness of the implementation of technological culture in the context of a system of industrial training.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"