Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2012

І. А. Ігнатьєвад. е. н., професорО. І. ІгнатьєвКиївський Національний Університет технологій та дизайну

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

В статті досліджено особливості становлення корпораивної форми організації бізнесу та корпоративного секетру економіки України. Визначено етапи процесу становлення корпоративного сектору економіки України. Проведено аналіз динаміки кількості суб’єктів господарювання в Україні. Досліджено законодавче регулювання процесів створення і діяльності господарських товариств.
 
In the article the features of formation korporayvnoyi form of business organization and corporate seketru Ukraine"s economy. The process of the formation process of the corporate sector in Ukraine. The analysis of dynamics of businesses in Ukraine. Researched the legislative regulation of the establishment and operation of companies.

О. А. Гавришд. т. н., проф., НТУУ «Київський політехнічний інститут»І. О. Ляшенкоаспірант, НТУУ «Київський політехнічний інститут»

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розроблено комплексну систему економічної ресурсоефективності на промисловому підприємстві. Визначено та обґрунтовано основні складові системи та відповідні показники, що їх характеризують. Запропоновано можливі варіанти оцінки показників за складовими системи економічної ресурсоефективності.
 
В статье разработано комплексную систему экономической ресурсоэффективности на промышленном предприятии. Определено и обосновано основные составляющие системы и соответствующие показатели, которые их характеризуют. Предложено возможные варианты оценки показателей по составляющим системы экономической ресурсоэффективности.
 
In the article developed the complex system of economic resource efficiency at the industrial enterprise. Defined and grounded the main components of the system and appropriate indicators that characterize them. Proposed possible variants of indicators assessment according to the components of the system of economic resource efficiency.

Г. О. Обиходкандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"Т. Л. Омельяненкопровідний економіст Державної установи "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті визначено теоретико-методологічні та практичні підходи до оцінювання рівня екологічної небезпеки за регіонами України. Інтерпретовано результати розрахунків та наведено шляхи подальшого розвитку цієї проблематики.
 
The article defines the theoretical, methodological, and practical approaches to the environmental threat evaluation in region of Ukraine. Interpreted the results of calculations and outlined ways for further investigation of this problems.

О. Є. Бавикок. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ТА ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ

Стаття висвітлює зміст авторської методики визначення ступеню та динаміки розвитку інформаційно-комунікаційного сектору економіки регіону, що базується на системному підході та передбачає інтегральну оцінку розвитку ІКТ регіону та динаміки цифрового розриву.
 
Article highlights content authoring methodology for determining the level and dynamics of the information and communication sector of the economy in the region, based on a systems approach and provides an integrated assessment of the ICT development of the region and the dynamics of the digital divide.

П. К. Бечкокандидат економічних наук, доцент, Уманський національний університет садівництваП. П. Войниченкоаспірант

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВІВ

Розглядається створення кредитних сільськогосподарських кооперативів на ринку кредитних послуг України.
 
We consider the creation of agricultural cooperatives credit market credit services in Ukraine.

В. В. Жильченковак. э. н., доц.В. А. ХацинскаяГВНЗ „Донецкий национальный техничнический университет”

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье раскрыты современные теоретические и практические аспекты формирования и реализации кадровой политики на предприятиях.
 
The summary. The modern theoretical and practical aspects of the development and implementation of personnel policy in the workplace has considered in the article.

А. Б. Почтовюкк. н. д. у., доцентК. О. Латишевстарший викладач, Кременчуцький національний університет  імені Михайла Остроградського

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІД ВІДНОСНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ХК «АВТОКРАЗ»

У статті розглянуто залежність обсягів реалізації від відносної конкурентоспроможності автомобільної продукції. За допомогою економіко-математичних методів отримана модель лінійної регресії, зміни обсягу продажу продукції залежно від коефіцієнту відносної конкурентоспроможності продукції. Що дає змогу виявити прогнозування обсягів реалізації автомобілів для беззбитковості підприємства.
 
The article deals with the study of dependency of realization output on relative competitiveness of automobile industry. By means of economic and mathematical methods it has been obtained the model of linear regression and changes of production sales output dependently on relative production competitiveness coefficient that makes it possible to determine the prediction of automobiles realization output for make-out of enterprise.

Н. М. Богданкандидат економічних наук, доцент кафедри Менеджменту міського і регіонального розвитку Харківської національної академії міського господарства

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗОВНІШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

В статті розглянуто проблематику визначення категорії економічної безпеки підприємств будівельного комплексу. Встановлено, що ефективна взаємодія із зовнішнім середовищем є одним з найзначуших чинників забезпечення економічної безпеки підприємства.
 
In the article deals with the problems of categorization economic security companies building complex. Established that effective interaction with the environment is one of nayznachushyh factors ensuring economic security.

О. В. Іваницькак. е. н., доцент НТУУ «КПІ»

ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

В статті виявлені детермінанти та особливості формування інноваційної економіки в Україні. Проаналізовано інструменти довгострокового розвитку на основі диверсифікації і технології форсайта, які формують стратегію «модернізаційного маршруту» через аналіз цільових і інструментальних параметрів економіки в умовах модернізації.
 
In the article determinants and formation features of Ukraine innovative economy are revealed. The tool of long-term development on the basis of a diversification and technology foresight are analyzed. They formed strategy of the “modernization course” through the analysis of target and tool parameters of economic dynamics in the modernization conditions are analyzed.

В. Г. Гадецькийк. е. н., доц.М. В. ІщенкоГВНЗ „ Донецький національний технічний університет”

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У БУДІВНИЦТВІ

В статті розкриті сучасні теоретичні і практичні аспекти системи управління будівництвом.
 
In the articles exposed modern theoretical and practical aspects of control system building.

Н. В. Єгороваканд. економ. наук, Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У статті розглянуто сучасні аспекти управління активами комерційного банку. Також окреслено основні проблеми управлінням активами, що існують на сьогоднішній день в банківській системі України. На основі проведеного аналізу надано відповідні пропозиції щодо удосконалення процесу управління активами банку з метою підвищення ефективності його проведення.
 
The article reviews the modern aspects of asset management of commercial bank. Also outlines the basic asset management problems that exist today in the banking system of Ukraine. Based on the analysis presented its proposals for improving the management of the bank"s assets in order to increase the effectiveness of its implementation.

А. С. Зєніна-Біліченкок. е. н., доцент кафедри Менеджменту організацій і адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПІВ ЛОГІСТИКИ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

У статті досліджуються можливості використання принципів та методів логістики при розробці стратегічних та поточних планів в діяльності промислових підприємств. Визначено, що побудова потокових процесів у системі управління дає можливість створювати пакет управлінських технологій, побудованих з урахуванням системності, функціональності, логістичного підходу і використовувати їх як відокремлено, так і сукупно.
 
This article investigates the possibility of using the principles and methods of logistics in developing strategic and operational plans of industrial enterprises activities. It is determined that the construction of flow processes in the control system makes it possible to create a package management technologies built on the base of consistency, functionality, logistic approach and to use them separately and together.

П. В. Кухтаканд. екон. наук, асист., КНУ імені Тараса Шевченка

КРИЗИ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

У статті розкрито сутність криз та кризових явищ в розвитку соціально-економічної системи, охарактеризовано їх види, причини, наслідки та глибинний взаємозв’язок.
 
В статье раскрыты сущность кризисов и кризисных явлений в развитии социально-экономической системы, охарактеризованы их виды, причины, последствия и глубинную взаимосвязь.
 
The article deals with the essence of crises and crisis events in the development of the social-economic system. The author characterizes their types, causes, results and deep interconnection.

В. В. Чорнийк. е. н., Державний економіко-технологічний університет транспорту

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМОВПЛИВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

У статті досліджено залежність між конкурентоспроможністю та ефективністю залізниць на ринку вантажних перевезень та виявлено їх взаємний вплив.
 
In the article dependence is investigational between a competitiveness and efficiency of railways at the market of freight transportations and they are educed cross-coupling.

Н. О. Ковалькандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та кредитуМ. В. Борщcтудентка четвертого курсу Вінницького національного технічного університету України

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ

У статті розглянуто особливості функціонування платіжних систем України на сучасному етапі їх розвитку. Розроблено та запропоновано ряд заходів щодо розширення безготівкових форм розрахунків і забезпечення подальшого розвитку систем електронних платежів.
 
The features of functioning of payment systems of Ukraine at the current stage of their development are considered in the article. Developed and proposed measures for expansion of cashless forms of payments and ensure further development of electronic payment systems.

В. В. Вертельдоцент кафедри «Менеджмент організацій і логістики» Державного економіко-технологічного університету транспорту

АНАЛІЗ ВТРАТ ЗАЛІЗНИЦЬ ВІД НЕЗАДОВОЛЕНОГО ПОПИТУ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

У статті розглядаються можливі втрати залізниць від незадоволеного попиту на пасажирські перевезення. Оцінка витрат проводиться на основі прогнозного значення пасажиропотоку та розробленого автором коефіцієнту незадоволеного попиту. Використання запропонованої методики дозволить оцінювати ефективність заходів щодо переходу незадоволеного попиту на пасажирські перевезення залізницями у задоволений.
 
The article deals with the possibility losses of the railways from unmet demand for passenger transportation. The cost estimates are based on the projected value of passenger flow and developed by the author coefficient of unmet demand. Using the proposed methodology to assess the effectiveness of measures to go unmet demand for passenger rail in satisfy demand.

А. В. Гречкоканд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню впливу податкової політики на економічний розвиток України. Автором проведено комплексний аналіз надходжень коштів до державного бюджету України, виявлено особливості структури податкових надходжень до бюджету, детально проаналізовано тенденцію до зростання ПДВ та податку на прибуток в загальному обсязі надходжень бюджету від податків, виявлено негативні тенденції щодо впливу національної податкової політики на економічний розвиток України, а також на основі проведеного аналізу надані рекомендації щодо напрямків вдосконалення податкової політики України.
 
The article is devoted research of influence tax policy on the economic development of Ukraine. An author is conduct the complex analysis of receipts of money in the state budget of Ukraine, found out the features of structure the tax entering budget, a tendency is in detail analyzed to growth of tax value-added and income tax in the general volume receipts of budget from taxes, found out negative tendencies in relation to influence of national tax policy on economic development of Ukraine and also on the basis of the conducted analysis the given recommendations in relation to directions of perfection of tax policy of Ukraine.

Н. А. Луняковаканд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университетИ. В. Серветникаспирант Университета банковского дела Национального банка Украины

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ УСЛОВНО-ПОСТОЯННОЙ ЧАСТИ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ С УЧЕТОМ ДЕПОЗИТНОГО РИСКА БАНКА

Исследована проблема эффективного управления текущими пассивами банка в части определения величины банковских ресурсов, направляемых в активные операции. Построены модели условно-постоянной части текущих пассивов как функции от количества клиентов, сезонности, которые как предполагается, позволят более эффективно использовать депозитную базу банков.
 
The problem of effective transformation of banking current liabilities in terms of determining the value of bank resources channelled into active operation. Models of conditional permanent part of current liabilities as a function of the number of clients, seasonality, as expected, will allow more efficient use of the deposit base of banks.

Л. О. Василькевичпошукач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЧОТИРИРІВНЕВОЇ МОДЕЛІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ

У статті проаналізовано структуру туристичного продукту у розрізі чотирьох рівнів, що співвідносяться із групами критеріїв споживчого вибору, обґрунтовано теоретичний підхід до оцінки рівня конкурентоздатності вітчизняних туристичних підприємств і визначено показники кількісної оцінки доцільності відносин співпраці із контрагентами у сфері туризму.
 
The article is analyzed the structure of the tourist product in the connection of four levels, which correlate with the criteria groups of consumer choice, grounded a theoretical approach to appraisal of the level of competitiveness of home tourism enterprises and also indicated the indices of quantitative estimation of advisability of cooperative relations with partners in tourism.

Т. В. Солоджуквикладач кафедри фінансів ДВНЗ “Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника”

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

Досліджено джерела, форми, методи фінансового забезпечення соціального захисту молодих громадян, виокремлено підстави для його здійснення. Визначено концептуальне бачення фінансового забезпечення соціального захисту молоді в Україні.
 
Sources, forms, methods of the financial providing social defence of young citizens are investigated, there are selected grounds for its realization. The conceptual vision of financial providing social defence of young people in Ukraine is determined.

О. І. Шаманськастарший викладач кафедри аграрного менеджменту Вінницький національний аграрний університетО. Г. Коржевінастарший викладач кафедри економіки та менеджменту, Європейський університет, Вінницька філія

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОРУ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

У статті запропоновані основні напрямки підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом через удосконалення мотиваційного середовища підприємства.
 
Increase basic directions of enterprises potential management efficiency in alcoholic production which based on the improvement of the firm motivation area are offered in the article.

Н. А. Шелестздобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України, старший викладач, Національний Університет Оборони України, Київ, Україна

ЕКОНОМІКА ЯКОСТІ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Сьогодні все більше фахівців у галузі управління якістю розглядають економічні аспекти якості, як об"єкт дослідження. Однак такий напрямок розвитку наукових знань як економіка якості на нашу думку не досить досліджений. У цій роботі приведені данні про перспективність розвитку цього наукового напрямку, що має свою історію, теорії, засоби та методи.
 
Today more professionals in the field of quality management consider the economic aspects of quality, the object of study. However, such a direction of development of scientific knowledge as the economy of quality in our opinion is not enough investigated. In this paper data are presented on the future development of the scientific field that has its own history, its theory, tools and methods.

Н. П. Юрчукстарший викладач кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ПОБУДОВИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглядаються етапи організації обліку праці та її оплати, визначено їх сутність. Визначено елементи первинного обліку праці на сільськогосподарських підприємствах.
 
The article deals with the stages of accounting work and pay, is their essence defined. Primary account labor elements on agricultural enterprises are defined.

Б. О. Тустанівськийасистент кафедри філософії та економічної теорії, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

ОБГРУНТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПОГЛИБЛЕННЯ ТРАНСАТЛАНТИЧОЇ ТОРГОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В статті розкрито сутність та особливості трансатлантичної торгової інтеграції між США та ЄС. Подано мотиваційні складові переговорів по трансатлантичній зоні вільної торгівлі, встановлено їх сучасний стан. Обґрунтовано потенціальні ефекти від поглиблення торгової інтеграції між США та ЄС.
 
The article reveals the essence and features of the transatlantic trade integration between the U.S. and the EU. Filed motivational components of talks on transatlantic free trade area, established their current state. Substantiated potential effects of deepening trade integration between the U.S. and the EU.

О. В. ДмитрикГолова Іллінецької районної радиС. В. Криваасистент кафедри «Фінанси»,  Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ

У статті досліджуються питання інноваційного розвитку продуктивних сил України на регіональному рівні. Розглянута інноваційна діяльність як визначальний фактор економічного розвитку регіону. Здійснено аналіз інноваційної діяльності підприємств по регіонах та визначено умови, що сприяють покращенню інноваційного розвитку.
 
The article investigates innovative development issues of the productive forces in Ukraine at the regional level. The innovative activity as a determinant factor of economic development. The analysis of innovation activity by region and defined conditions conducive to improving innovation.

Ю. В. Дем’яненкоасистент кафедри економ. кібернетики ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Запоріжжя

ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

В статті запропоновано концепцію моделювання процесів формування та використання соціального капіталу підприємств сфери послуг, яка базується на системно-структурному підході, складається з трьох основних етапів, враховує властивості сфери послуг та особливості формування соціального капіталу, як приватного активу підприємства сфери послуг з метою його подальшого використання в економічній діяльності цих підприємств.
 
В статье предложена концепция моделирования процессов формирования и использования социального капитала предприятий сферы услуг, которая основана на системно-структурном подходе, содержит три основных этапа, учитывает особенности сферы услуг и факторы формирования социального капитала, как частного актива предприятия сферы услуг с целью повышения его дальнейшего использования в экономической деятельности этих предприятий.
 
The paper proposes a concept of modeling the formation and apply of social capital services companies. It bases on a systematic and structural approach, includes three main phases, includes characteristic of service industries and factors of forming social capital as a private asset of service companies, wich can be used in economic activity.

Н. В. ДіденкоХарківський  науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

ПОБУДОВА МАТРИЦІ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН В МЕНЕДЖМЕНТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуто передумови виникнення ризиків в процесі впровадження організаційних змін в менеджменті персоналу, а також структурні елементи системи управління даними ризиками. Запропоновано використання матриці ступеня ризику запровадження організаційних змін в менеджменті персоналу ПАТ «Харківський КХ» як інструменту оцінки ризиків.
 
In article predictors of risk in the implementation of organizational changes in management personnel, as well as structural elements of data management risks. The use of matrix-risk introducing organizational changes in management personnel of JSC "Kharkov HF" as a tool for risk assessment.

О. Б. Письменнааспірант Криворізького технічного університету

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВИДОБУТКУ УРАНОВОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

У статті визначений підхід до економічної оцінки видобутку уранової сировини, що базується на визначенні чистого дисконтованого прибутку з урахуванням повного циклу отримання закису-окису урану. Запропоновано при видобуванні уранової сировини оцінювати також економічний ефект від впровадження ресурсозберігаючих технологій.
 
Going near the economic evaluation of booty of uranium raw material is certain in the article, being based on determination of the net discounted income taking into account the complete cycle of receipt of protoxide-oxide of uranium. It is suggested at the booty of uranium raw material to estimate also and economic effect from introduction of progressive technologies.

Н. С. Опешкоаспірантка кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ДОСТАТНІСТЬ КАПІТАЛУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ»

У статті проаналізовано підходи до визначення поняття «достатність капіталу» різними авторами. Розглянуто особливості використання даної категорії у системі державного нагляду за страховими компаніями. На основі проведеного аналізу запропоноване авторське визначення достатності капіталу страхової компанії.
 
In the article approaches to determining the concept «capital adequacy» have been analyzed. The features of using this category in the state supervision of insurance companies have been considered. Based on the analysis author gave its own approach to the determination the concept «capital adequacy of insurance company».

Є. О. Коржовначальник бюро перспективного розвитку ПАТ «НКМЗ» м. Краматорськ, аспірант, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ПРІОРИТЕТНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглянута і проаналізована інноваційна діяльність промислових підприємств України. окреслені основні інвестиційні передумови реалізації інноваційних проектів на підприємствах України. Виділено основні напрямки розвитку інноваційних видів компаній у сфері промисловості України. Виконано бальну оцінку рівня сформованості окремих параметрів інноваційної діяльності підприємств. Проведено аналіз причин слабкої зацікавленості підприємств в інноваціях.

В статье рассмотрена и проанализирована инновационная деятельность промышленных предприятий Украины. Озвучены основные инвестиционные предпосылки реализации инновационных проектов на предприятиях Украины. Выделены основные направления развития инновационных видов компаний в сфере промышленности Украины. Выполнена балльная оценка уровня сформированности отдельных параметров инновационной деятельности предприятий. Проведен анализ причин слабой заинтересованности предприятий в инновациях.

О. І. Підгурськааспірант Університету банківської справи НБУ, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФОНДІВ СУВЕРЕННОГО ДОБРОБУТУ

У статті визначено сутність суверенних фондів та виділено основні етапи їхнього розвитку, проаналізовано джерела та періоди формування стабілізаційних фондів, розроблено рекомендації для становлення стабілізаційного фонду в Україні.
 
The article define stheessence of sovereign fund sandal located key stages of their development since its found, analyzes the sources and causes of their formation, define recommendation to form sovereign fund in Ukraine.

В. М. Рогульськийаспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ САРМ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ

У статті розкрито теоретичні та методичні особливості розрахунку ставки дисконтування за допомогою моделі САPM. Також розкрито економічну сутність ставки дисконтування та складових елементів моделі САPM.
 
The article describes theoretical and methodological features of calculating the discount rate using CAPM model.It is also disclosed the economic substance of the discount rate and the components of CAPM model.

І. І. Коваликаспірантка кафедри міжнародної економіки Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГЕОЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Статтю присвячено геоекономіці, та її впливу на розвиток окремої країни в цілому. Проаналізовано механізми функціонування геоекономіки та її інституціональне оформлення. Окремо розглянуто зв’язок між національними економіками та її міжнародноекономічним сектором.
 
The article is devoted to geoeconomy and its effect on country development  in general. Geoeconomy mechanisms of functioning and it’s institutional implementation are considered in this article. Connection between the national economy and its international economic sector is considered separately.

Ю. В. Касперовичаспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

У статті розкрито ключові підходи до визначення взаємозв’язку динаміки доходів бюджету та економічного зростання у розрізі моделей фінансово-економічного регулювання. Узагальнено зарубіжний досвід формування державних доходів провідних країн світу на основі широкого ряду статистичних спостережень з 1960-х рр. Виявлено та доведено необхідність балансування потоків доходів центрального та місцевого рівнів, а також податкового навантаження із рівнем соціальних витрат як визначальної передумови рівноваги доходів з витратами держави в цілому. Розроблено стратегічні рекомендації щодо формування доходів бюджету для України на середньострокову перспективу.

О. П. Макараспірант, ЛДНУ ім. І. Франка

ПОЛІТИКА ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті розглянуто вплив заборгованості на економічне зростання держави в умовах кризи. Проаналізовано особливості здійснення державних внутрішніх і зовнішніх запозичень, основну увагу приділено визначенню основних напрямків використання залучених коштів до потреб держави.
 
The article considers the impact of debt on economic growth of the country in crisis. The features of the implementation of government domestic and external borrowing, focuses on defining the main directions of the use of borrowed funds to the needs of the state.

О. О. Павлишинааспірант, Національний університет державної податкової служби України

ПРОБЛЕМА ОНОВЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Запропоновано методику визначення реального стану зношення житлового фонду. На основі проведеного  аналізу виявлено існуючі проблеми і надано пропозиції щодо їх вирішення.
 
The method of determination of the real state of housing fund is offered. On the basis of the conducted analysis found out existent problems and given suggestion in relation to their decision.

Б. В. Заремськийаспірант 3-го року навчання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті автор досліджує основні тенденції трансформації національних інноваційних систем (НІС), аналізує прояви трансформаційних процесів на різних ієрархічних рівнях НІС, а також визначає породжені ними можливості та загрози для національних економік. На основі узагальнення основних результатів дослідження визначено ключові характерні ознаки трансформації НІС.
 
In the article the author reveals key trends of national innovation systems (NIS) transformation, analyzes the reflexes of transformation processes at different hierarchical levels of NIS, and determines opportunities and threats to national economies generated by NIS transformations. Based on summarizing of main results of the study the key characteristics of NIS transformation are identified.

А. О. Тимошенкоаспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

ФІЛОСОФІЯ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

Розглянуто питання сутності податкового контролю. Запропоновано дефініцію його системи., охарактеризовано ознаки і функції податкового контролінгу  метою оптимізації оподаткування на макро- і мікрорівнях.
 
The question of essence of tax control is considered. Definiciyu of his system is offered., signs and functions are described by the tax kontrolingu purpose of optimization of taxation on makro- and microlevels.

Л. О. Денисенкопроф., к.т.н., Київський національний університет технологій та дизайнуС. Є. Шацькааспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

В статті розглянуто розвиток процесного управління в світі. Надано пропозиції по впровадженню системи бізнес-процесів в структури управління вітчизняних організацій.
 
The article reviews development of process administration worldwide. Proposals were provided concerning implementation of a system of business processes in administrative structures of domestic organizations.

О. И. ЖилинскаяХарьковская национальная академия городского хозяйства

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ НА УРОВНЕ ТУРФИРМЫ

Рассматриваются проблеми совершенствования системы ценообразования в туризме. Предлагается введение коэффициентов атрактивности пунктов посещения. Определяются перспективные направления ценовой стратегии турфирмы.
 
Problems of pricing system perfection are examined. Introduction of attractiveness coefficients of points of visit is offered. Perspective directions of tourist firm price strategy are determined.

М. О. Кобзевааспірантка кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ

Проаналізовано та розглянуто сутність та класифікацію фінансових інвестицій. Визначено основні методи їх оцінки за міжнародними та національними стандартами. Розкрито основні підходи до визначення справедливої амортизаційної вартості та собівартості.
 
The paper analyzes and discusses the nature and classification of financial investments. It defines the main estimation methods by international and national standards, and discusses the main principals for identification of cost, fair and depreciation values.

Д. В. Сотніковааспірантка кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано генезис тлумачення поняття стратегічних ресурсів підприємства, проведено аналіз суміжних категорій та визначено істотні відмінності в тлумаченні понять. Наведено механізм визначення необхідних ресурсів для досягнення стратегії підприємства. Визначено інструменти ідентифікації стратегічних ресурсів підприємства.
 
The genesis of interpretation of enterprise’s strategic resources was analyzed, the analysis related categories and identified significant differences in the interpretation of concepts. The mechanism to determine the resources needed to achieve the business strateg was proposed. Defined tools identify strategic enterprise resources.

В. О. Анопрієнкоаспірант, Чернігівський державний технологічний університет

РЕКРЕАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

У статті визначено роль, місце та досліджено складові рекреаційної інфраструктури як першооснови рекреаційної індустрії, яка є однією з найперспективніших галузей для розвитку української економіки.

The article defines the role, place and investigations of recreational infrastructure as a fundamental principle of recreational industry, which is one of the most promising areas for the development of the Ukrainian economy.

В. В. Ясишенак. е. н., викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економікиІ. М. Сисоєвавикладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки

ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто особливості відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств.
 
Тhe features of reflection of account receivable are Considered in the registration policy of enterprises.

Т. Е. Петровськак.е.н., асистент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СТАНОВЛЕННЯ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ГАЛУЗІ СВІТОВОГО ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті розглянуто особливості становлення вугільної промисловості, зокрема досліджено значення вугілля як фактору індустріального розвитку країн світу у порівнянні з іншими енергоносіями, такими як нафта і природний газ.
 
In the acticle is considered peculiarity of development of coal industry. Importance of coal as a factor in the industrial development of countries in comparison with other energy sources such as oil and natural gas are investigated.

Н. О. Крикунасистент, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, м. Макіївка, Україна

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

В статті досліджено можливості застосування лізингу інтелектуальної власності як форми господарської діяльності в Україні. Сформульовано авторське визначення лізингу інтелектуальної власності, визначено його основні сутнісні характеристики. Розглянуто зарубіжний досвід використання подібної форми розвитку інтелектуального потенціалу суб’єктів господарювання.

The article explored the possibility of leasing of intellectual property as a form of economic activity in Ukraine. Formulated the author"s definition of leasing of intellectual property, defined its essential characteristics. Consider the international experience of such forms of development of intellectual potential of economic entities.

Т. Р. Луциккандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну

ОЦІНКА ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ КОЛЕКТИВУ НА КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ

В статті розглянуто та досліджено основні шляхи удосконалення кадрового потенціалу організації. Досліджено соціально-психологічний клімат колективу дошкільного навчального закладу. Розроблено систему мотиваторів для працівників з різними типами темпераменту.
 
In article considers and researches the main ways of improving human resources organization. The author has analyzed the socio-psychological climate of collective kindergarten. The author proposed system motivators for employees with different types of temperament.

В. В. Тринчукканд. екон. наук, доцент кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університетВ. О. Фастуновастарший викладач кафедри фінансів, Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ

У статті  обґрунтовано основні передумови формування фінансових потоків на страховому ринку. Визначено основні фактори, що впливають на динаміку та структуру фінансових потоків страхових компаній на макрорівні. Значну увагу приділено обґрунтуванню впливу інвестиційно-кон’юкнтурних передумов на формування фінансових потоків страхових компаній.
 
В статье обоснованы основные предпосылки формирования финансовых потоков на страховом рынке. Определены основные факторы, влияющие на динамику и структуру финансовых потоков страховых компаний на макроуровне. Значительное внимание уделено обоснованию влияния инвестиционно-коньюкнтурних предпосылок для формирования финансовых потоков страховых компаний.

In the article the basic prerequisites for the creation of financial flows in the insurance market. The main factors affecting the dynamics and structure of financial flows insurance companies at the macro level. Special attention is paid to the justification of influence investment kon"yuknturnyh preconditions for the formation of financial flows insurance companies.

К. Ю. Комоловааспірант

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ОБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Проаналізовано зарубіжну практику формування та еволюції різних об"єктів інноваційної інфраструктури. Виділено основні типи та тенденції розвитку інфраструктури інноваційної системи регіонів.
 
Foreign practice of formation and evolution of various objects of the innovative infrastructure is analyzed. The main types and tendencies of infrastructure development of the innovative system of regions are singled out.

Ю. В. Махнариловкандидат економічних наук, доцент кафедри, Київський національний університет технологій та дизайнуН. В. Толюпастарший викладач, Київський національний університет технологій та дизайну

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВОГО КОЕФІЦІЄНТА КАПІТАЛІЗАЦІЇ

В статті досліджуються можливості використання баз даних для вивчення структури базового коефіцієнта капіталізації.

The article investigates the possibility of databases to provide a study of the structure overall rate of return.

М. В. Чорнад. е. н., професор, ХДУХТІ. В. Пірятінськааспірант, ХНУБА

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті запропоновано модель економічної безпеки будівельного підприємства як комплексної системи взаємопов’язаних блоків, поєднання яких дозволяє досягти визначеної цілі щодо управління його економічною діяльністю з урахування галузевої специфіки.
 
The economic security model of the building enterprise as an integrated system of interconnected units, which allows to achieve a certain goal to manage its economic activities, taking in view of the branch specific are defined in the article.

О. В. Каховськакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ, м. Дніпропетровськ

РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ СУТНІСНОГО СПРИЙНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОСТІ І ЇЇ ПРОЯВУ В СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Критично оцінено підходи до тлумачення змісту категорії «соціальність» через ретроспективне узагальнення її специфічного прояву та характеризуючих ознак. Обґрунтовано концепцію «соціальності» як процесу й продукту функціонування соціальної держави.
 
The approaches to the interpretation of the category "sociality" through retrospective generalization of its specific manifestations and characterizing features are critically evaluated. The concept of "sociality" as a process and product of the welfare state functioning is proved.

К. В. Савчукаспірант, Національний університет харчових технологій

ОЦІНКА БЕЗПЕКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Проведено дослідження розвитку та наведені пропозиції з вдосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємства харчової промисловості.
 
Research of development and the brought suggestions over is conducted from perfection of logistical support of enterprise of food industry.

О. Г. Давидоваасистент кафедри менеджменту  інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:СВІТОВИЙ ДОСВІД

У статті досліджено моделі державного регулювання туристичною діяльністю у країнах-лідерів надання туристичних послуг.
 
Article investigates model of state regulation of tourist activity in the country-leaders in tourist services.

Л. А. Оліхк. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПОСЛУГ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Стаття присвячена дослідженню ролі науково-технічних послуг у процесах формування національної інноваційної системи.
 
The article deals with the investigation of the science-technical services’ role in the forming of national innovation system.

В. Я. Нусіновдоктор економічних наук, професорА. Б. Яровакандидат економічних наук

ВРАХУВАННЯ ЧАСОВОГО ЕФЕКТУ ВІД ВІДСТРОЧКИ НАСТАННЯ МОМЕНТУ ТЕХНІЧНОЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ГЗК

Під час антикризового управління доцільно в якості антикризових заходів впроваджувати інвестиційні проекти, особливо на ГЗК. Це дає змогу враховувати часовий ефект від відстрочки настання моменту технічної неплатоспроможності при розрахунку чистого приведеного доходу, що сприяє не тільки підвищенню ефективності діяльності підприємства, але й поліпшенню його економічного стану та відстрочці можливих втрат підприємства та його власників.
 
During the crisis management should be as anti-crisis measures to implement investment projects, especially in the mountain-concentrating enterprises. This allows time to consider the effect of postponing the onset time of technical insolvency in the calculation of net income reduced, which contributes not only to increase enterprise efficiency, but also improve its economic situation and the possible deferral of losses the company and its owners.

Л. О. Українськад. е. н., професор кафедри політичної економії Харківського національного економічного університетуК. О. Знакаспірант кафедри політичної економії Харківського національного економічного університету

МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Систематизовано основні підходи до оцінки рівня розвитку корпоративної культури. Визначено основний інструментарій оцінки корпоративної культури.

Systematized basic approaches to assessing the level of corporate culture. Definitions of basic tools evaluate corporate culture.

В. В. Зубенкоздобувач Чернігівського Державного інституту економіки і управління, заступник Генерального директора Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (м. Київ)

СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

До уваги пропонується розгляд економічної концепції сталого розвитку у взаємозв’язку з іншими його складовими – соціальною та ресурсною. Обґрунтовується необхідність перерозподілу та змін функцій національної ринкової економіки та її нового правового забезпечення. На думку автора, це дасть можливість моделювати інститут соціальної держави в умовах ринку з врахуванням економічних та соціоресурсних закономірностей, що найбільш відповідають меті досліджуваної концепції.
 
The economic concept of sustainable development. It exists to social and resource components. The necessity of redistribution and modification functions of the national market economy with a new legal mechanism. This will simulate the institution of the state with regard to economic and sotsioresursnyh laws. This is consistent with the objective of economic concepts.

М. І. Виклюкканд. екон. наук.

СТРУКТУРА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇЇ СКЛАДОВИХ

Розглянуто структурну побудову фінансової безпеки регіону. Досліджено наукові підходи щодо структурування фінансової безпеки та розкрито зміст та призначення основних її складових.
 
The structural building financial security in the region. Researched approaches to the structuring of financial security and presents the content and purpose of its major components.

М. О. Туркоаспірант, асистент кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ДО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті визначено поняття категорії «стійкість до ризику». Запропонований методичний підхід до оцінки стійкості до ризику діяльності будівельного підприємства, який дозволяє виміряти вплив неконтрольованих факторів ризику на стратегічний і тактичний ризики діяльності, що є критерієм прийнятності ризику.
 
The definition of the category “risk resistance” is proposed in the article. The methodological approach to the assessment of the building enterprise’s activity risk resistance, which allows to measure the influence of uncontrolled risk factors on the tactical and strategic activity risks, that is the criterion of the risk acceptability, is formulated.

І. В. Ящишинак .е. н., доцент, докторант, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, м. Київ

СИСТЕМНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Стаття присвячена використанню системного підходу як методології наукового пізнання до аналізу системи «інноваційна економіка», визначеної  особливості та основні характеристики у складі систем вищого порядку.
 
The article is devoted to the systems approach as a methodology of scientific knowledge to the analysis of the system "innovation economy", defined its basic features as part of the systems of higher order.

Є. С. Кузнєцоваспірант НТУУ «КПІ»

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

В статті досліджено поняття антикризового управління та визначенi основні принципи його здійснення. Правильне визначення сутності антикризового управління дозволяє створити систему найбільш ефективних методів протидії та попередження кризи.  
 
В статье исследовано понятие антикризисного управления и определены основные принципы его осуществления. Правильное определение сущности антикризисного управления позволяет создать систему наиболее еффективных методов противодействия и предупреждения кризиса.  
 
In the article examines the concept of crisis management and defined the basic principles of its implementation. The correct definition of the essence of crisis management system allows you to create the most efficiency of a method of countering and preventing crisis.

М. О. Губааспірант кафедри менеджменту ЗЕД Академії митної служби України

МИТНИЙ ПОСТАУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

У статті розглядається кількісна оцінка залежності фінансових результатів митного постаудиту від факторів середовища діяльності суб’єктів ЗЕД та економічної безпеки держави. Пропонуються методичні підходи аналізу ризиків у контексті проведення митного постаудиту.
 
В статье рассматривается количественная оценка зависимости финансовых результатов таможенного постаудита от факторов среды деятельности субъектов ВЭД и экономической безопасности. Предлагаются методические подходы анализа рисков в контексте проведения таможенного постаудита.
 
The article deals with the quantitative assessment of financial results depending on factors customs post clearance procedures area of foreign economic activity and economic security of state. Offers methodological approaches of risk analysis in the context of customs post clearance procedures.

В. А. Головкоаспірант, Харківський науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку, НАН України

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Досліджена структура ефективності діяльності коксохімічних підприємств України за критеріями ефективності та визначений внесок зацікавлених сторін в забезпеченні ефективності. Проведена дискримінація коксохімічних підприємств України за рівнем ефективності діяльності.
 
The structure of the effectiveness of coke enterprises of Ukraine on performance criteria and defined contribution stakeholders to ensure efficiency is researched. The discrimination of coke enterprises in Ukraine in terms of performance is done.

Т. М. Довгааспірантка економічного факультету київського національного університету  імені Тараса Шевченка

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ УТВОРЕННЯ І ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

У статті проведено аналітичне дослідження динаміки утворення, накопичення та переробки побутових відходів в Україні. Виявлено основні недоліки в сфері поводження та управління переробкою твердих побутових відходів та запропоновано напрями вирішення виявлених проблем на основі впровадження технології рециклінгу.
 
This article reveals analytical investigation of the dynamics of household waste formation, accumulation and processing in Ukraine. Major shortcomings in treatment of solid household waste management were found out. The author suggested directions of solving identified problems through the introduction of recycling technology.

О. В. Кендюховд. е. н., проф. завідувач кафедри стратегічного управління економічним розвитком Донецького національного технічного університету

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ

У статті розкрито сутність споживчого капіталу підприємства, проаналізовано існуючи методи оцінки ефективності управління споживчим капіталом підприємства, розкрито їх переваги та недоліки, обґрунтовано критерії та запропоновано нові методи оцінки ефективності управління споживчим капіталом підприємства.
 
The article explores the essence of customer capital of an enterprise, analyzes existing methods of the evaluation of efficiency of customer capital management, discloses their advantages and disadvantages, and proposes criteria and new methods for evaluating of the effectiveness of customer capital.

О. Г. Данькевичстарший викладач кафедри прикладної економіки, Національний університет харчових технологій

УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Стаття присвячена оцінці можливих сценаріїв розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні та виробленню рекомендацій для його збереження, підвищення ефективності та конкурентоспроможності на внутрішньому та світовому ринках.
 
The article is devoted to the evaluation of possible aspects for beet-sugar manufacturing development in Ukraine. Recommendations are made for its preservation, increasing the efficiency of production and competitive possibilities.

І. П. Садловськак. е. н., доцент  кафедри менеджменту організацій та логістики Державного економіко-технологічного університету транспорту

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

В статті розкрито положення державної політики в сфері транспортної інфраструктури, реалізація яких дозволить досягти її соціально-економічного розвитку у відповідності із стратегічним баченням, з забезпеченням ефективного використання ресурсного потенціалу.
 
In the article position of public policy is exposed in the sphere of a transport infrastructure, realization of that will allow to attain her socio-economic development in accordance with strategic vision, with providing of the effective use of resource potential.

І. А. Воловикк. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університетО. М. Стеценкок. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНIШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

У статті розглянуто основні показники зовнішньої торгівлі України за 2001-2011 роки. Досліджено взаємозв’язок між рівнем курсу долара, зовнішньоторговельним сальдо, обсягом надходження прямих інвестицій та динамікою зовнішнього боргу країни.
 
Main indicators of Ukraine foreign trade in 2001-2011are considered. The correlation between the balance of foreign trade, international capital flows and behavior of external state debt is analyzed.

А. С. Донськихаспірант кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА – СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

У статті досліджено основні аспекти державної підтримки малого бізнесу у розвинених країнах світу. Розглянуто механізм державної підтримки малого бізнесу в Україні та визначено основні проблеми та перешкоди які уповільнюють його розвиток. Надано пропозиції щодо ефективної державної підтримки малого бізнесу.
 
The basic aspects of state support of small business are investigated in the developed countries of the world. The mechanism of state support of small business in Ukraine is considered. The main problems and obstacles which slow his development are determined. The suggestions about effective state support of small business are given.

Н. М. Іванченкоасистент кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпропетровський державний аграрній університет

МЕТОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

У статті розглянута проблематика вдосконалення системи підтримки аграрного підприємства в Україні.
 
В статье рассмотрена проблематика совершенствования системы поддержки аграрного предприятия в Украине.

Т. М. Нагорнааспірант кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглядається впровадження інновацій на сільськогосподарських підприємствах та тенденції їх інноваційного  розвитку, вагомі наукові надбання сучасної системи землеробства, продукування й застосування новітніх технологій у рослинництві та тваринництві.
 
In this article innovation on farms and trends of innovative development, important scientific achievements of modern farming systems, production and application of new technologies in crop and livestock production.

І. П. Приходькод. держ. упр., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету

НЕОБХІДНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Сучасний етап розвитку економіки держави потребує комплексних підходів до реформування базових складових формування ефективної інформаційної системи, спроможної забезпечити постійно виникаючі інституціональні запити своєчасною, об’єктивною та достовірною інформацією. За цих умов є об’єктивна необхідність дослідження можливостей комплексного реформування бухгалтерського обліку і аудиту, насамперед в умовах глобалізації економіки.
 
The present stage of development of the national economy requires a comprehensive approach to reform basic components forming an effective information system capable of ensuring constantly emerging institutional needs timely, objective and accurate information. Under these conditions, there is an objective need to explore the possibilities of a comprehensive reform of accounting and auditing, especially in a globalized economy.

А. О. Сітковськак.е.н., Дніпропетровський державний аграрний університет

ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Проаналізовано стан конкурентоспроможності аграрних підприємств та досліджено фактори, які впливають на її зростання. Визначені особливості конкурентоспроможності аграрних підприємств при виробництві альтернативних видів продукції.
 
Essence of competitiveness of agrarian enterprises is analyses and factors that influence on her are investigational. Certain features of competitiveness of agrarian enterprises at the production of alternative types of products.

Ю. В. Кравчиккерівник науково-інформаційного відділу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ

Статтю присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад оцінки ефективності екологічних проектів. В основу авторського бачення проблеми покладено підхід, за яким результати природоохоронних заходів вивчаються в трьох горизонтах: екологічному, економічному та соціальному. Аналіз цільових показників за кожним із горизонтів ефективності дозволяє комплексно оцінити ефекти від впровадження екологічного проекту.
 
The article investigates the theoretical and methodological principles of evaluating the effectiveness implementation of environmental projects. The basis of the author"s vision was assigned approach followed by the results of environmental activities studied in three horizons: environmental, economic and social. Analysis of the targets for each of the horizons efficiency allows to evaluate the comprehensive performance effects of implementing of environmental project.

В. П. Якобчукк. е. н., доцент, завідувач кафедри економічно теорії Житомирського національного агроекологічного університету

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України. Удосконалено методику застосування SWOT-аналізу інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери в комбінуванні з методами моделювання інноваційних змін.

The author substaintiates the methodological principles and the technique of the research on the innovative development of Ukraine’s agrarian sector of the economy. The author also improves the technique of applying SWOT-analisis of agrarian enterprise innovative development in combination with the method of simulating innovative changes.

В. Я. Нусіновд. е. н. професор, професор кафедри обліку,  аудиту та фінансового аналізу, Криворізький національний університетК. О. Астаф’єваасистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами,  Криворізький національний університет

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

У статті розглянуто методичні підходи до визначення та оцінки соціальної безпеки підприємств гірничо-збагачувальної галузі. Було зазначено, що існуючі методики оцінки не дають повного та комплексного розуміння про стан соціальної безпеки підприємства. Тому у статті запропоновано розраховувати соціальну безпеки підприємства за допомогою точки соціальної беззбитковості, яка враховує додаткові соціальні витрати, які необхідні для досягнення їх нормативного значення. За норматив приймається середньогалузевий рівень відрахувань на соціальні заходи.
 
The article considers the methodological waste to identify and evaluate the social security mining and dressing industry. It was noted that the existing valuation techniques do not provide a full and comprehensive understanding of the state of social enterprise security. Therefore, this article contains expect social enterprise security through social break-even point, which takes into account the additional social costs that are necessary for them to achieve the value. For standard accepted level of Total deductions for social values.

С. В. Тарабановськаздобувач Луганської філії, Інститут економіко-правових досліджень НАН України

КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬООБЛАСНОЇ КООПЕРАЦІЇ НА 2013-2017 РОКИ

У статті обґрунтовано концепцію регіональної програми розвитку внутрішньо обласної кооперації, на прикладі луганської області, яка містить сім кроків: визначення проблеми, на розв"язання якої спрямована програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв"язання програмним методом, визначення її мети, вибір оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів, шляхи і способи розв"язання проблеми, строк виконання програми, очікувані результати, визначення її ефективності, оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми.
 
In the article the conception based on the regional program of development inwardly regional co-operation, on the example of the Lugansk region which is contains seven steps: determination of problem, on the decision , analysis of problem reasons and substantiated necessity of its decision by a program method, determination of its purpose, choice the optimum variant of decision problem  on the comparative analysis basis of possible variants, ways and methods of decision problem, is directed, term of the implementation program, expected results, determination of its efficiency, estimation of financial, material and technical, labour resources necessary for program implementation .

Н. П. Мешкод. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗАСАД МИТНОЇ СПРАВИ В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

В статті проаналізовані основні аспекти регулювання митної справи, надані рекомендації щодо формування інституційного середовища митної справи під час вступу до ЄС. Дослідженні основні інноваційні аспекти змін в регулюванні митної справи під час євроінтеграції.
 
In the articles analyzed basic aspects of adjusting of custom business, given recommendations in relation to forming of institutional environment of custom business during entering in EU. Research basic innovative aspects of changes in adjusting of custom business during euro integration.

І. Г. Ханінк. т. н., професор кафедри міжнародної економіки та світових фінансів  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ОНТОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ В СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЯХ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті висвітлено значення інформації в розвитку сучасного суспільства; досліджено теоретичні концепції визначення парадигми; обґрунтовано особливості становлення інформаційної парадигми в загальнонаукових концепціях розвитку суспільства; виокремлено ключові ознаки нових парадигмальних змін сучасного світового простору.

The importance of information in the development of modern society are singled out in the article; the theoretical definitions of the concept of paradigm are analyzed; the peculiarities of information paradigm’s development in general conceptions of society are singled out; the key features of the new paradigm changing of modern world space are defined.

В. С. БєлозерцевДніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття присвячена дослідженню проблем управління дебіторською заборгованістю підприємств. Розглянуті теоретичні підходи до визначення поняття «управління дебіторською заборгованістю». Визначені актуальні проблеми управління дебіторською заборгованістю, що потребують їх практичного розв"язання. Запропоноване власне визначення поняття «управління дебіторською заборгованістю». Обґрунтована об"єктивна необхідність поглибленого дослідження механізму управління дебіторською заборгованістю підприємств та запропонований механізм управління дебіторською заборгованістю підприємств оптової торгівлі.
 
The article is devoted to investigation of the problem with control of accounts receivable at enterprises. Theoretical approaches to definition “control of accounts receivable” notion have been considered. Acute problems with control of accounts receivable, which need practical solution, have been determined. Own definition of “control of accounts receivable” notion has been proposed. Objective necessity of in-depth investigation for mechanism of accounts receivable control at enterprises has been grounded and mechanism of accounts receivable control at wholesale enterprises has been suggested.

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Досліджено організаційні аспекти управління промисловими підприємствами у контексті економічної безпеки. Серед комплексу заходів з протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам діяльності промислового підприємства обґрунтовано механізм структуризації цілей у залежності від виконуваних ними функцій.
 
An organizational aspects of industrial enterprises management in the context of economic security have been investigated. A mechanism of purposes structuring, depending on their functions among a set of steps of countering the internal and external threats to the industrial enterprise have been based.

О. В. Лисенокк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ КРЕДИТИ – ФІНАНСОВИЙ ТЯГАР УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

В статті розглядається сутність проблемних кредитів та основні способи повернення проблемної заборгованості банків. Досліджуються причини виникнення проблемних кредитів та здійснюється аналіз кредитного портфеля вітчизняних банків щодо питомої ваги проблемної позикової заборгованості.
 
The paper considers the nature of problem loans and basic methods of repayment of bad debts of banks. We investigate the causes of bad loans and the analysis of the loan portfolio of domestic banks on the proportion of bad debt borrowing.

В. М. Андрієнкок. і. н., доцент, с. н. с., Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПОНЯТТЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Досліджено сучасні підходи науковців та практиків щодо трактування понять «охорона праці», «умови праці» та «безпека праці». Встановлено відмінні та спільні риси цих понять. Встановлено економічну сутність поняття «безпека праці» та її зв’язок з рівнем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності.

The modern scientific approaches and practice regarding the interpretation of the terms "occupational safety", "conditions" and "labor safety." Established excellent and similarities of these concepts. Established the economic substance of "labor safety" and its relationship with the level of economic security business entities.

О. Р. БахматюкЗдобувач Академії муніципального управління

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ РИЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ДО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

У статті розкрито особливості венчурного інвестування у аграрний сектор економіки. Визначено сфери застосування ризикового капіталу у аграрному бізнесі. Проаналізовано зарубіжний досвід залучення ризикового капіталу у агропроекти та державного сприяння становленню венчурного інвестування у аграрному секторі економіки регіону. Окреслено напрями формування інвестиційної інфраструктури для функціонування ризикового капіталу на регіональному рівні.

The features of venture capital investment in the agricultural sector are described in the article. The scope of risk capital in the agricultural business are defined. The foreign experience in raising venture capital in agriprojects is analyzed and public support of the development of venture capital investment in the regional agricultural sector is systematized. The areas of investment infrastructure formation for venture capital operating at the regional level are outlined.

М. В. Костромськийстарший викладач кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

В статті розглянута та проаналізована державна інноваційно-інвестиційна політика в аграрній сфері економіки України. Результатом дослідження є визначення особливостей формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки для забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

The article analyzes and deals with innovation and investment public policy in the agricultural sector of Economy of Ukraine. The result of the study is to determine the peculiarities of the formation of innovation and investment public policy in the agricultural sector of Economy for improving the competitiveness of the national economy.

О. В. Коваленкод. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, завідувач кафедри економіки підприємств, Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя

КРИЗОВІ ЯВИЩА НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуті кризові явища, які пов’язані зі стадіями життєвого циклу будівельного підприємства та розглянуті їх стадії розвитку і фази. Це дозволить визначити видові відмінності управлінського впливу та підвищити ефективність такого напряму управлінської науки та практики, як антикризове управління.

The article considers the crisis phenomena associated with the life cycle stages of a construction company and discussed their stage of development and phase. It may permit predetermine types differences of management influence and it may raise effectiveness such direction of management study and practice as anticrisis management.

О. О. Белікасистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Південного філіалу Національного університету  біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ЛОГІСТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ВИРОБНИЧИХ І ТОВАРОПРОВІДНИХ СТРУКТУР В КАНАЛАХ РОЗПОДІЛУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У статті досліджується та аналізується дефініцій логістики розподілу, на основі чого сформульована авторська точку зору щодо її сутності з урахуванням особливостей взаємодії виробничих і товаропровідних структур в каналах розподілу. Удосконалено управління каналами розподілу. Визначені основні чинники, що впливають на життєздатність каналів розподілу, представлена схема реалізації інтегрованого логістичного підходу до формування каналів розподілу аграрного підприємства. Дістала подальшого розвитку загальна концепція формування стратегії «проникнення на ринок».
 
В статье исследуется и анализируется дефиниций логистики распределения, на основе чего сформулирована авторская точка зрения относительно ее сущности с учетом особенностей взаимодействия производственных и товаропроводящих структур в каналах распределения. Усовершенствовано управление каналами распределения. Определены основные факторы, влияющие на жизнеспособность каналов распределения, представлена схема реализации интегрированного логистического подхода к формированию каналов распределения аграрного предприятия. Получила дальнейшего развития общая концепция формирования стратегии «проникновения на рынок».
 
The article examines and analyzes the definitions of logistics distribution, based on which the author's point of view relative to its essence with regard to the interaction of production and distribution structures in the distribution channels. Improved management of distribution channels. The major factors affecting the viability of distribution channels, the circuit implementation of integrated logistics approach to developing the distribution channels of agricultural enterprises. Received further development of the General concept of strategy formation "market penetration".

М. В. СігнатулінВикладач кафедри економіки та організації підприємств АПК Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розмежовані організаційно-економічні завади інноваційного розвитку підприємств харчової галузі. Запропоновані етапи розвитку об'єднання (кластеру). Розроблена принципова схема об'єднання (кластеру) харчової промисловості. Досліджена структурна модель нарощення конкурентоспроможної економіки харчової галузі.
 
В статье разграничены организационно-экономические помехи инновационного развития предприятий пищевой отрасли. Предложенные этапы развития объединения (кластера). Разработана принципиальная схема объединения (кластера) пищевой промышленности. Исследована структурная модель наращивания конкурентоспособной экономики пищевой отрасли.
 
Article delineated organizational and economic interference innovative development of the food industry. The stages of development associations (clusters). Developed schematic diagram Association (cluster) food industry. The structural model of a competitive economy increase of the food industry.

В. Р. Купчаккандидат экономических наук, Доцент кафедры международной экономики, маркетинга и менеджмента Ивано-Франковского учебно-научного института менеджмента Тернопольского национального экономического университета

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ И ОПТИМАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТЭК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В статье рассмотрены проблемные вопросы национальной энергетической безопасности. Выделены универсальные элементы энергетической безопасности страны в целом и её регионов. Классифицированы угрозы национальной энергетической безопасности. Рассмотрены два подхода к измерению энергетической безопасности. Проведен анализ топливно-энергетического комплекса Украины – нефтяной, газовой и угольной промышленности.

The article discusses the problematic issues of national energy security. Dedicated universal elements of energy security of the country as a whole and its regions. Classified threat to national energy security. Two approaches to measuring energy security. The analysis of the fuel and energy complex of Ukraine – oil, gas and coal industry.

О. М. Потишняккандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ВОВНИ

Мета статті виступає у розробці цілісної програми розвитку інвестиційної діяльності в галузі, що визначала б принципи та методи здійснення інвестиційної політики, яка своїм кінцевим результатом забезпечує високу ефективність виробництва. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох вчених-економістів, було виявлено, що в теперішній час можливості росту випуску готової продукції за рахунок використання існуючих резервів обмежені і потребують значних фінансових коштів. Але їх недостатньо як у держави, так і у більшості вітчизняних підприємств та населення. У результаті проведеного дослідження було вперше обґрунтовано стратегію розвитку аграрних і промислових підприємств з виробництва та переробки вовни на засадах вертикальної інтеграції, що ґрунтується на цілісному системному підході до розробки ефективно працюючих механізмів інтеграції операційних систем аграрних, переробних, збутових та інфраструктурних підприємств і організацій, формування синергійної взаємодії у внутрішньому середовищі виробництва та із зовнішнім середовищем. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю відрізняється питання пов’язане з формуванням концепції стратегії інтеграційної взаємодії аграрних та переробних підприємств з виробництва вовни. Подальший розвиток організаційно-економічних механізмів інтеграційної взаємодії аграрних та промислових підприємств з виробництва та переробки вовни здатний призвести до підвищення ефективності їх діяльності.
 
The purpose of the article advocates the development of a coherent program of investment in the sector, which would define the principles and methods of implementation of the investment policy, its end result provides a high efficiency of production. By analyzing, systematizing and summarizing the scientific works of many scientists and economists, it was found that the current growth opportunities of finished products through the use of existing reserves are limited and require significant financial resources. But they are not enough like a state, and in the majority of domestic enterprises and households. The study was first developed strategy of development of agricultural and industrial production and processing of wool on the basis of vertical integration based on a holistic systems approach to the development of efficient mechanisms of integration of operating systems, agricultural, processing, marketing and infrastructure enterprises and organizations, the formation of synergistic interaction in the internal environment of production and with the external environment. Among the prospects for further research in this area of special urgency associated with the different question of the concept of the strategy of integration interaction of agricultural and processing enterprises for the production of wool. Further development of the organizational and economic mechanisms of integration interaction of agricultural and industrial production and processing of wool could lead to an increase in the efficiency of their activities.
 
Цель статьи выступает в разработке целостной программы развития инвестиционной деятельности в отрасли, которая определяла бы принципы и методы осуществления инвестиционной политики, своим конечным результатом обеспечивала высокую эффективность производства. Анализируя, систематизируя и обобщая научные труды многих учёных-экономистов, было обнаружено, что в настоящее время возможности роста выпуска готовой продукции за счёт использования существующих резервов ограничены и требуют значительных финансовых средств. Но их недостаточно как у государства, так и в большинстве отечественных предприятий и населения. В результате проведенного исследования была впервые разработана стратегия развития аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти на основе вертикальной интеграции, основанной на целостном системном подходе к разработке эффективно работающих механизмов интеграции операционных систем аграрных, перерабатывающих, сбытовых и инфраструктурных предприятий и организаций, формирование синергистического взаимодействия во внутренней среде производства и с внешней средой. Среди перспектив дальнейших исследований в данном направлении особой актуальностью отличается вопрос связанный с формированием концепции стратегии интеграционного взаимодействия аграрных и перерабатывающих предприятий по производству шерсти. Дальнейшее развитие организационно-экономических механизмов интеграционного взаимодействия аграрных и промышленных предприятий по производству и переработке шерсти способно привести к повышению эффективности их деятельности.

М. В. Корнєєвк. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ОСОБЛИВОСТІ РУХУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

В статті формалізовано взаємозв’язок фінансової інфраструктури та руху фінансових ресурсів на макрорівні. Розкрито окремі передумови зміни характеру руху фінансових ресурсів. Розглянуто структурний елемент економіки – фінансовий сектор у контексті його випереджаючого розвитку над реальним. Наведено структуру фінансового сектору у відповідності до Системи національних рахунків. Виділено окремі аспекти активізації руху фінансових ресурсів. Визначено специфічні особливості руху фінансових ресурсів на сучасному післякризовому етапі. Встановлено необхідність ідентифікації диспропорцій у русі фінансових ресурсів на макрорівні.
 
The article singles out the principles interconnection infrastructure and financial movement of financial resources at the macro level. Reveals certain preconditions changing nature of the movement of financial resources in the economy. The structural element of the economy - the financial sector in the context of its advanced development of the real. The framework of the financial sector of Ukraine in accordance with the System of National Accounts. Highlight some aspects of revitalization movement of financial resources in the domestic economy. The general movement of the specific features of financial resources in the economy of Ukraine. The evaluation of imbalances movement of financial resources in the economy is established.

О. В. Бербенецьк. е. н., старший викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті визначено головні мотиви міграції робочої сили, розглянуто яку роль відіграє міжнародна міграція населення у демографічному розвитку окремих країн і регіонів, виявлено фактори, що сприяють трудовій міграції, з’ясовано переваги і недоліки для країн, що експортують та приймають робочу силу, а також виявлено проблеми, що виникають у процесі міжнародної міграції робочої сили та розглянуто напрямки вирішення визначених проблем.
 
In the article the main reasons for labor migration, examined the role played by international migration in demographic development of individual countries and regions identified factors contributing to labor migration, found advantages and disadvantages for countries that export labor and adopt and The problems that arise in the course of international labor migration trends and considered solving the problems identified.

О. В. Орловак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Одеського інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (м. Одеса)

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ І ВИДІВ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. V. OrlovaCandidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Associate Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit of the Odessa Institute of Finance of the Ukrainian State University of Finance and International Trade (Odessa)

SCIENTIFIC AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE CLASSIFICATION OF FORMS AND TYPES OF INSURANCE IN UKRAINE

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні основи і практичні аспекти удосконалення класифікації форм і видів страхування в Україні. Об’єктом дослідження є взаємопов’язані процеси глобалізації страхових ринків країн світу. Метою статті є адаптація класифікації форм і методів страхування в Україні до провідної світової практики. Узагальнено зміст страхових директив Європейського Союзу в частині класифікації видів страхування «життя» (life) та загальних (ризикових) видів страхування (non-life). Зроблено висновок, що, незважаючи на єдину класифікацію видів страхування, кожна країна ЄС має свою норма­тивно-правову основу страхової діяльності, систему страхово­го нагляду, які, мають не лише спільні риси, але і безсумнівну національну специфіку: розрізняються пропоновані страхові продукти, оподаткування, умови діяльності страховиків. Обґрунтовано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення класифікації форм і видів страхування в Україні відповідно до національного законодавства із метою його адаптації до вимог ЄС.
 
The subject of the study is theoretical, methodological and practical aspects of improving the classification of forms and types of insurance in Ukraine. The object of the study is the interconnected processes of globalization of insurance markets of the world. The purpose of the article is to adapt the classification of forms and methods of insurance in Ukraine to the leading world practice. The content of the insurance directives of the European Union in terms of the classification of types of life insurance and general non-life insurance is summarized. It is concluded that in spite of the uniform classification of insurance types, each EU country has its legal and regulatory framework for insurance activities, a system of insurance supervision, which have not only common features but also undeniable national specifics: the proposed insurance products differ, taxation, conditions of activity of insurers. The scientific and practical recommendations for improving the classification of forms and types of insurance in Ukraine in accordance with the national legislation in order to adapt it to the requirements of the EU are substantiated.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"