Українською | English

BACKMAIN

Contents № 10, 2010

Н. Б. Киричд.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері, Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяЮ. Я. Вовкк.т.н., доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності, Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяО. Б. Погайдакздобувач, Тернопільський національний технічний університет імені Івана ПулюяІ. П. Вовкздобувач, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ПРОГРАМИ ІННОВАЦІЙНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ

В статті розглянуто концептуальну роль державних програм розвитку технологічного підприємництва використовуючи модель розвитку. Вивчено взаємозв’язок між компонентами зовнішнього середовища фірми і готовністю до участі в державних програмах сприяння технологічному підприємництву, розглянуто як впливає участь в державних програмах на підприємницьку орієнтацію та результати діяльності фірми.
 
The article reviews the conceptual role of the state of technological entrepreneurship development programs using the development model. The interrelation between the components of the external environment and firm commitment to participate in government programs promoting technological entrepreneurship is considered as does participation in government programs to entrepreneurial orientation and firm performance.

С. В. Паранчукк.е.н., проф. кафедри фінансів, НУ «Львівська політехніка»І. І. Топійаспірант кафедри фінансів, НУ «Львівська політехніка»

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті розглянуто підходи авторів до побудови системи антикризового управління підприємством. На основі проведеного аналізу сутності та особливостей притаманних системі, в цілому та антикризовому управлінню, зокрема, запропоновано авторський підхід до трактування поняття «система антикризового управління» та визначення її складових.
Ключові слова: антикризове управління, система, елементи.
 
In the article, going of authors is considered near the construction of the system of antirecessionary management an enterprise. On the basis of the conducted analysis of essence and features inherent the system, on the whole, and, in particular, the author going is offered to the antirecessionary management near interpretation of concept «system of antirecessionary management» and  certainly it basic elements.

М. В. Чорнак.е.н., докторант, ХДУХТ

СТРАТЕГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

Обґрунтовано стратегію взаємодії підприємств роздрібної торгівлі з постачальниками, яка базується на загальнотеоретичних постулатах та враховує особливості галузевої специфіки. Розроблено систему взаємодії підприємства торгівлі з постачальниками, яка дозволяє вирішити проблему вибору постачальників, а також запропоновано матрицю кількісної оцінки постачальників. Сформовано механізм вдосконалення ланцюжка цінностей рітейла.
 
Strategy of interoperability of the retail enterprises with the suppliers, based on general-theoretical postulates and considering features of a branch specific character is proved. The system of interoperability of a trading enterprise with suppliers which allows to solve a problem of a choice of suppliers is developed, as well as the matrix of a quantitative assessment of suppliers is offered. The mechanism of perfection of the retail chain of values is generated.

М. Ю. Абрамчукасистент кафедри фінансів, Сумський Державний університет

РЕНТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОИННОВАЦИЙ

В статье проведен анализ сущности категории «биорента», рассмотрены условия возникновения и  источники формирования биорентного дохода, а также предложен научно-методический подход к оценке величины биоренты для использования как инструмента регулирования природопользованием в сфере реализации биоинноваций растениеводства.

In this article is conducted the analysis of the essense the category of “byorent”, is considerated the conditions and sourses of forming the biorent profit , and also offered the methodological approach to the valuation of the byorent for using as an instrument of regulation in the nature managment  in the authority of realization the bioinovations in plant cultivation .

О. А. Шлапакаспірант, Тернопільський національний економічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАСАДАХ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

У статті подано концептуальне бачення основних пріоритетів розвитку та нові підходи до управління персоналом на засадах критеріїв комунікаційного середовища, обґрунтовано ефективність комунікаційних зв"язків на основі принципів інформаційної логістики. Запропоновано побудову оптимальної організаційної структури на основі сучасних теорій менеджменту.
 
The article describes the main priorities of the development as for the point of conceptional view on the basis of new approaches to the personnel management based on the communication environment criteria, the effectiveness of communicational links on the basis of informational logistics principles is substained. It is offered a model of optimum organizational structure which is based on up-to-date management theories.

О. С. Сергійчикаспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Проаналізовані ключові особливості антикризового управління. Розглянуті інструменти і переваги оперативного управління. Розглянута стабілізаційна програма: підходи до виведення підприємства з кризи. Розглянуті основні принципи, реалізація яких необхідна під час формування системи оперативного управління.
 
Analyzed key features of crisis management. Considered tools and benefits of operational control. Considered stabilization program: approaches to the withdrawal of companies from the crisis. The basic principles, which require implementation during the formation of operational control.

В. В. Соколовськак.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

В статті представлені результати дослідження питань побудови стратегії виходу на зовнішні ринки. В роботі виконано аналіз відомих методик та стратегій, детально розглянуто стратегію непрямого експорту. Проаналізовано продукцію та продуктові ринкові ніши на ринку, вибрана стратегія «Гонка за лідером». Показано її доцільність та методику впровадження на основі проекту.
 
 The article presents the results of research on building a strategy of entering the foreign markets. In this paper the analysis of known techniques and strategies, examined in detail the strategy of indirect exports. Analysis of products and market niches in the market, the strategy chosen «race for the leader». Shown its feasibility and implementation method based on project.

В. В. Краплинааспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРІОРИТЕТНІ СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Проаналізовано можливості використання бюджетних коштів як інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку. Визначено можливості венчурного капіталу у сфері інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України. Досліджено зарубіжний досвід функціонування механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку.
Ключові слова: інвестиційне забезпечення, інноваційний розвиток.
 
Possibilities of the use of budgetary facilities are analyses as investment resources for innovative development. Possibilities of venture capital are certain in the field of the investment providing of innovative development of Ukraine. Investigational foreign experience of functioning of mechanism of the investment providing of innovative development.

Д. В. Горобченкоассистент кафедры экономики, Сумский государственный университет

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ДОЛГОМ

Сформирован эколого-экономический механизм управления экологическим долгом в разрезе его основных элементов. Выделены организационно-экономические основы управления экологическим долгом в современных условиях хозяйствования.
 
The ecological-economical mechanism of ecological debt management is formed in the cut of its basic elements. Organizational-economic basis of ecological debt management is emphasized in the context of modern economical conditions.

Н. Ф. Стеблюкаспірант, Інститут економіки промисловості НАН України

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ПІДВИЩЕННЯ ЗНАЧУЩОСТІ ЗНАННЄВОГО РЕСУРСУ

Розглянуто специфічні й системоутворюючі властивості інформаційних технологій, вагомість впливу і когнітивно-інформаційні аспекти ролі знань в контексті забезпечення високої ефективності функціонування національної економіки. Визначено особливості підготовки фахівців нової формації в умовах підвищення значущості інтелектуального потенціалу.

Н. В. Міркост. викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Міжрегіональна Академія Управління Персоналом

ОЦІНКА СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В статті проведено оцінку стану та тенденцій розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості, розглянуті також секторальний склад легкої промисловості, її проблеми та протиріччя розвитку.
 
В статье проведена оценка состояния и тенденций развития внутреннего рынка продукции легкой промышленности, рассмотрены также секторальный состав легкой промышленности, ее проблемы и противоречия развития.

Б. М. ДанилишинРада по вивченню продуктивних сил України НАН УкраїниТ. В. Баулінак.е.н., доц., Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ ПОЛОЖЕНЬ ІНТЕГРОВАНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Визначено основні детермінанти адаптивного управління розвитком потенціалів системно-універсального функціонування. Їх розкрито з урахуванням вагомості впливу на нарощення інноваційного ресурсу та інтелектуального капіталу національного господарства. Визначено місце та цільове спрямування інноваційного потенціалу економіки України, деталізовано його стратегічні завдання у напрямі мобілізації резервів для нарощення інтелектуального капіталу.

И. З. Должанскийк.э.н., доцент, профессор кафедры экономики предприятия, Макеевский экономико-гуманитарный институтВ. Н. Лозюкаспирант, ассистент кафедры экономики предприятия, Макеевский экономико-гуманитарный институт

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПОРТФЕЛЬНОЙ ТЕОРИИ

Требования гибкости, прогнозируемости и снижения рисков в управлении ассортиментом торгового предприятия в условиях динамичного рынка позволяют вести речь об обоснованности применения методик портфельной теории в современной практике управления ассортиментом. В процессе эволюции теории портфельных инвестиций выработаны действенные и практичные методики управления портфелем активов, которые в данной работе адаптированы с целью применения на практике управления ассортиментным портфелем торгового предприятия. Полученные инструменты позволяют учитывать потенциал продаж и доходность системы элементов ассортиментного портфеля для его оптимизации.
 
The requirements of flexibility, predictability and risk reduction in the product range management of commercial enterprise in a dynamic market justify the merits of the application of portfolio techniques in modern practice of the product range management. During the evolution of modern portfolio theory (MPT) effective and practical methods of portfolio management were developed, which in this work are adapted to use in practice of the product range management of trading company. These tools allow to take into account sales potential and profitability of the system elements assortment portfolio for its optimization.

Ф. Ю. Андрійчукаспірант кафедри банківської справи, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті представлено результати досліджень автора з періодизації розвитку системи фінансування зовнішньої торгівлі України
 
The article presents the results of author"s research with periods of development of the system of Ukraine"s foreign trade financing

О. М. Гребінчуквикладач, Кіровоградський інститут комерції

СТРАТЕГІЧНЕ, ТАКТИЧНЕ ТА ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті розглянуто проблему взаємозв"язку підсистем стратегічного, тактичного і оперативного управління для побудови ефективної системи управління машинобудівним підприємством. Досліджено вплив якості управління виробництвом на розвиток підприємства.
 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи подсистем стратегического, тактичного и оперативного управления для создания эффективной системы управления машиностроительным предприятием. Исследовано влияние качества управления производством на развитие предприятия.
 
The problem of interrelation of subsystems strategic, tactful and an operational management for creation of an effective control system by the machine-building enterprise is considered in article. The influence of quality of production management on enterprise development is investigated.

Т. Ю. Огаренкоаспірант, Класичний приватний університет

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті запропоновано концепцію моделювання динаміки попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів, використання якої дає можливість приймати рішення про застосування управляючого впливу для досягнення бажаного рівня попиту.
 
In article the concept of modeling of dynamics of demand for educational services of higher educational institutions which gives the chance to make decisions about uses of operating influence for achievement of desirable result is offered.

С. А. ЛьвіцинаАспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА БУДІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

У статті обґрунтовано напрями удосконалення методології, методики й організації фінансового планування діяльності будівельних підприємств у контексті запровадження концептуального підходу фінансової рівноваги. Концептуальні засади фінансового планування розглянуто в процесі його становлення та в сучасних умовах господарювання, уточнено сутність та завдання фінансового планування діяльності підприємств. Досліджено принципи, методи фінансового планування та розширено їх класифікацію через встановлення нових критеріїв – за видами концепцій. Визначено склад показників фінансового плану будівельного підприємства в цілому та сегментів його діяльності, їх відмінності для малого і збиткового підприємства. Виявлено напрямки узгодження складових фінансової політики у процесі фінансового планування та її вплив на порядок розрахунку, склад показників фінансового плану.

С. В. Глуховааспірант кафедри економіки, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті узагальнено та систематизовано чинники впливу на інноваційну діяльність та сформовано систему оцінки їх впливу на інноваційну діяльність підприємств будівельної галузі. Представлено методику оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств, засновану на комплексному застосуванні індексного та матричного методів в динаміці.
 
In article the factors of influence on innovation activity are generalized and systematized, the system of the estimation their influence on innovation activity building branch is generated. The technique of an estimation productivity innovation activity the building enterprises is submitted which is based on complex use of index and matrix methods and dynamic approach.

О. О. Трофименкоаспірант, КПІ, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра теоретичної та прикладної економіки

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Стаття присвячена аналізу проблем формування теоретико-методичних основ створення системи енергопостачання на базі нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. В роботі проаналізовано світові тенденції застосування та виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії.
 
The problems of theoretical and methodological foundations of a system of energy based on alternative and renewable energy sources are analyzed in the article. The global trends of use and production of electricity using renewable energy sources are explored.

Л. С. Чеснаковак.е.н., професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В статті систематизовані фактори впливу на рівень дебіторської заборгованості та узагальнено класифікацію ризиків при управлінні нею на автотранспортних підприємств.
 
In article factors which influence on the level of account receivable are generalized and classification of risks at a management by its on motor transport enterprises are systematized.

М. О. Солодкийк.е.н., заслужений діяч науки і техніки України, в.о. професора кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниВ. О. Гнилякк.е.н., доцент кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України

БІРЖОВИЙ РИНОК США: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Проаналізовано сучасний стан біржового товарного ринку США та визначено перспективні напрями розвитку даного сегменту світового біржового ринку.
 
The modern state of the USA commodity exchange market is analyzed and perspective ways of this element of the world commodity exchange market development are described.

П. О. Сидоренкоаспірант, Інститут світової економіки при НАНУ України

ВПЛИВ СТАДНОЇ ПОВЕДІНКИ ІНВЕТОРІВ НА МІЖНАРОДНИХ ФОНДОВИХ РИНКАХ НА ЦІНИ ТА ПОКАЗНИКИ ДОХОДНОСТІ АКЦІЙ

У статті аналізується сутність стадної поведінки індивідуальних та інституційних інвесторів на фондових ринках задля визначення її впливу на ціни та динаміку показника доходності акцій, та ефективність функціонування ринку взагалі. Відповідно, розглядаються приклади дестабілізуючої стадної поведінки серед індивідуальних інвесторів, в той час як стадна поведінка інституційних інвесторів має стабілізуючий вплив, проте це не виключає схильність останніх до нераціональної поведінки на ринку.            
 
This paper studies essence of herding behavior by individual and institutional investors on stock exchanges and determines its impact on stock prices and returns volatility as well as general market efficiency. Consequently this paper shows destabilizing herding by individual investors while institutional investors herd in stabilizing manner although it does not eliminate their propensity to irrational market behavior.

А. В. Чернихівськааспірант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

СТРАТЕГІЧНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Розглянуті передумови імплементації стратегічної екологічної оцінку в практику регіонального управління. Досліджено нормативно-правові та організаційно-управлінські особливості використання інструменту оцінки. Визначено місце СЕО у структурі державного планування та управління.
 
The background of strategic environmental assessment implementation on regional level is researched. The legal and management framework for assessment in Ukrainian realities is examined. The spot of SEA in tool-box of governing, planning and programming is indicated.

І. Л. ПарасюкПроект USAID «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (ЛІНК), Кімонікс Інт. Інк., Головний радник  з питань стратегічного планування та економічного розвитку

АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ АГЛОМЕРАЦІЇ ЗАДЛЯ СПІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Аналізуються поняття: міжмуніципальна співпраця, міжмуніципальне співробітництво, міжмуніципальне партнерство, субрегіон, cубрегіональне партнерство та відповідні організаційно-правові аспекти взаємодії територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади агломерації в рамках правового поля України. Наводяться приклади такої взаємодії в Україні та у зарубіжних країнах. Даються ознаки понять «міжмуніципальне партнерство» та «cубрегіональне партнерство» як способу об’єднання зусиль суміжних громад для вирішення проблем соціального та економічного розвитку. Також автор приходить до висновку, що при проведенні майбутньої адміністративно-територіальної реформи при трирівневій системі органів самоврядування (громада, район, регіон) на рівні агломерацій у подальшій перспективі можливо буде створювати єдину громаду, але на першому етапі реформи доцільно буде використати принципи субрегіонального партнерства.

М. І. Ткаченкокандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Вінницький фінансово-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

У статті досліджено вплив використання електронних інформаційних систем на економічний стан банківської установи. Розглянуті можливі причини ризиків та запропонована програма заходів контролю і упередження ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем.
 
This article examines the impact of electronic information systems on the economic state of the banking institution. A risk control measures and prevention of risks program was proposed in case of using electronic banking systems.

Святослав Князьк.е.н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»Тетяна Неклюдованачальник Навчального центру Національного банку УкраїниВолодимир Бодаковськийк.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

У статті сформульовано означення поняття «інноваційний розвиток комерційного банку», уточнено класифікацію інновацій, побудовано динамічну модель системи інноваційного розвитку комерційного банку, а також ідентифіковано складові елементи компонентів цієї системи.
 
In the article determination|definition| of concept|notion| is formulated «innovative development of commercial bank», classification of innovations is specified, the dynamic model of the system of innovative development of commercial bank is built, and also the component elements of components|reductant| of this system are identified.

З. Б. Янченкозаслужений економіст України, кандидат економічних наук, начальник Головного управління економіки Житомирської облдержадміністрації

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті розглядається становлення вітчизняного венчурного фінансування, особливості його сучасного провадження та подальші перспективи розвитку в умовах перебудови національної економіки на інноваційних засадах.
 
The paper considers both a process of national venture investment and current features of its realization as well as the further prospects of venture investment progress in terms of providing a restructure of the national economy on innovative basis.

Р. Ю. Тормосовканд. екон. наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Ефективність енергоспоживання української економіки є дуже низькою. Водночас, загальний потенціал енергоефективності при використанні паливно-енергетичних ресурсів в Україні може скласти до 25…30 % від теперішнього рівня. В статті розглянуто економічні проблеми енергозбереження, пов’язані з процесами генерації, транспортування та споживання теплової енергії та намічені шляхи їх вирішення.
 
However efficiency of power consumption by economical sphere in Ukraine is very law. General potential of energy efficiency allow to decrease usage of fuel and energy resources up to 25..30 % compared to present level. The article is devoted to the economical problems of energy saving through the stages of it’s emergence: generation of thermal energy, it’s transportation and consumption. It allows to work out some advices and solutions.

Б. М. Сердюкдоц., к.т.н.А. А. Лещукстудентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗБИТКІВ

Актуальність досліджуваної теми базується на тому, що на сьогодні відсутня в наукові літературі чітка класифікація збитків. В роботі висвітлено теоретичні засади визначення поняття «збиток», надано основні критерії класифікації. На прикладі економічного збитку вказано основні джерела відшкодування та формування.
 
Urgency is based on researched topics that today is not in the scientific literature is clear classification of losses. This paper describes the theoretical basis definition of "damage", provided the basic criteria for classification. For example economic damage indicated the main sources of compensation and formation.

А. В. Большаковкандидат экономических наук, член-корреспондент Крымской АН,  доцент кафедры «Менеджмент», СЭГИ ТНУ им. В.И.Вернадского

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЯЕМОСТИ. ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И НАЧИНАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

«Я легко добьюсь своих целей, когда вы быстро, слаженно и качественно сделаете все, что для этого необходимо!» Из обращения «Идеального» руководителя к «Идеальным» сотрудникам.
 
«Я легко доб"юся своїх цілей, коли ви швидко, злагоджено і якісно зробите все, що для цього необхідно!» З обігу «Ідеального» керівника до «Ідеальним» співробітникам.
 
"I shall strive easily their goals, when you quickly, smoothly and accurately do everything you need to do!" From the treatment of the "ideal" leader of the "ideal" staff.

Г. Й. Лучкоздобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

СТРАТЕГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРИВАТИВІВ КОМПАНІЯМИ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

У статті розкрито сутність стратегій застосування деривативів для розвитку інвестиційної діяльності компанії з управління активами як різновиду фінансових стратегій, уточнено їх класифікацію шляхом виділення простих і комбінованих стратегій,  встановлено особливості їх використання різними суб’єктами фінансового ринку.
 
The essence of strategies of application of derivatives for activation of investment activity of аn asset management company as a variety of financial strategies is exposed, the classification of strategies by the selection of simple and combined strategies is specified, the features of their use by the different subjects of financial market are set in the article.

І. П. Шульгадоцент, к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Досліджено сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерних товариств, що дозволило запропонувати новий підхід до трактування даного терміну. Встановлено основні елементи системи економічної безпеки акціонерних товариств, до яких віднесено: об’єкти; суб’єкти; принципи; функціональні складові; загрози; індикатори оцінки. Вдосконалено структуру функціональних складових економічної безпеки акціонерного товариства: фінансова, правова, технологічна, інформаційна, кадрова, екологічна.
 
Contemporary approaches to the formation of such business corporations, which allowed to propose a new approach to the interpretation of this term. The main elements of such business corporations, which consist of: objects, subjects, principles, functional components, threat assessment indicators. Improved structure of the functional components of economic security company: financial, legal, technological, information, personnel, environmental.

І. М. Герасименкок.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститутН. В. Горбатовськааспірант кафедри економіки підприємства, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті досліджено проблеми визначення результативності організаційного розвитку на прикладі машинобудівних підприємств. Запропонована модель, що дозволяє виявити критичні області діяльності підприємства, які безпосередньо впливають на результативність організаційної структури підприємства і його конкурентоспроможність тощо.
 
In the article the problems of determination of effectiveness of organizational development on the example of machine-building enterprises were investigated. A model is offered, that allows to find out the critical areas of activity enterprises which directly influence on effectiveness of organizational structure of enterprise and his competitiveness and others like that.

О. Е. Денисовст. викладач, Університету економіки та права «КРОК»

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ В ДЕРЖАВНІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОЛІГОПОЛЬНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Еволюція розвитку української економіки в радянський та пострадянський період призвела до формування великої кількості ринків, що мають чітко виражені ознаки олігопольних. Перехід від державного планування до ринкової економіки потребують нових підходів в розробці державної стратегії таких ринків. Таке стратегічне планування повинно здійснюватись з метою формування балансу попиту та пропозиції на внутрішньому ринку та створення конкурентних переваг на ринках зовнішніх.
 
Evolution of Ukrainian economy development in Soviet and post-Soviet period led to the formation of a large number of markets that have distinct oligopolic characteristics. The transition from state planning to a market economy requires new approaches in the development of government strategies of such markets. This strategic planning should be done in order to form the balance of supply and demand in the domestic market and creating competitive advantages in foreign markets.

І. М. Сисоєвавикладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, аспірантка ТНЕУ

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ

Досліджено особливості моделювання облікових процесів. Розглянуто прийняття типових рішень на основі економіко-математичних моделей. Визначено їх вплив на результат діяльності підприємства.
 
The features of design of registration processes are certain. Acceptance of typical decisions is considered on the basis of ekonomiko mathematical models. Certainly their influence on the result of activity of enterprise

О. С. Коцюбастарший викладач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ВЛАСТИВОСТІ ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОГО ПРИБУТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ В КОНТЕКСТІ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ

В статті досліджуються аналітичні властивості економічного прибутку інвестиційного проекту відповідно до його трактування в межах фундаментальної теорії. Доведено, що між необхідною процентною ставкою, яка у фундаментальній теорії виступає відповідником показника ставки дисконтування, та економічним прибутком має місце строго спадна залежність.
 
In this paper we study the analytic properties of the economic profit of an investment project according to its interpretation in the fundamental theory. Proved that between necessary interest rate, which is the equivalent of discount rate in the fundamental theory, and economic profit is strictly decreasing dependence.

О. Ю. Рижакаспірант, Київськи Національний торговельно-економічний університет

РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВ В ПРОЦЕСІ АУТСОРСИНГУ МАРКЕТИНГОВИХ ФУНКЦІЙ

Стаття присвячена дослідженню ризиків, що виникають при аутсорсингу маркетингових функцій, розглянуті теоретичні засади визначення маркетингових ризиків.

The article is devoted the risk of marketing functions outsourcing, the theoretical base of definition of marketing risks is considered.

В. В. Тарасовапрофесор, к.е.н., Житомирський національний агроекологічний університет

МІЖГАЛУЗЕВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РІВНІВ ЗЕМЛЕМІСТКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Дослідження присвячено поглибленому вивченню методологічних аспектів оцінки рівня використання земель регіонів України і конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, удосконаленню оцінки та розробці узагальнюючого показника землеємності продукції на базі статистичного методу питомої участі.

The research is dedicated to the in-depth study of methodological aspects of comprehensive assessment of land use throughout regions of Ukraine and product competitiveness in the global market, improvement of the assessment and development of generalizing indicator of zemleyemnosti of products based on the method of specific participation.

Л. О. Чорнад.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адмініструванняО. М. ЧумакмагістрантН. Ю. Чорнаасистент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний університет

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА. ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття присвячена актуальній темі досягнення ефективності у виконанні та організації виробничої програми. В роботі виконано аналіз побудови виробничої програми на основі даних маркетингу та збуту. В роботі представлено концепцію та алгоритми розробки та впровадження комплексної виробничої програми.
 
 Article devoted to the actual topic of efficiency in the execution and organization of the production program. In this paper we analyze construction of the production program on the basis of marketing and sales. This paper presents concepts and algorithms development and implementation of integrated products.

С. М. АржевітінПерший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, докторант кафедри банківської справи ДВНЗ «Київський національний економічний університет iмені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Відновлення економічного зростання , а головне – зміни нарешті існуючої два десятиліття деформованої економіки, стимулювання інноваційної діяльності та освоєння високопродуктивної конкурентної промислової продукції тощо не можливе без функціонування ринку цінних паперів та формування, нарешті, державної цілісної концепції його розвитку. У більшості країн світу рівень розвитку індустрії цінних паперів розглядається як індикатор зрілості ринкових стосунків. Якщо говорити про українську індустрію цінних паперів, то слід визнати, що вона за своїми інституційними і функціональними характеристиках в неповній мірі відповідає світовим тенденціям розвитку.

І. С. Земляковздобувач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри маркетингу ПВНЗ „Галицька академія”

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ОПТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

У статті розглядаються актуальні проблеми оптових підприємств, запропоновано спосіб формування маркетингових стратегій на основі методів економіко-математичного моделювання.

The issue of the day of wholesale enterprises is examined in the article, the marketing strategies forming method based on methods of economical and mathematical modelling is offered.

І. В. Шкрабакк.держ.упр., доцент

АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

В статті виявлено залежності між кількісними змінами у господарському комплексі регіону і окремими показниками зайнятості населення і визначено особливості впливу зростання кількості підприємств, установ і організацій на формування ринку праці на прикладі Донецької області.
 
В статье выявлены зависимости между количественными изменениями в хозяйственном комплексе региона и отдельными показателями занятости населения и определены особенности влияния роста количества предприятий, учреждений и организаций на формирование рынка труда на примере Донецкой области.
 
In the article dependences are educed between quantitative changes in the economic complex of region and separate indexes of employment of population and the features of influence of height of amount of enterprises are certain, establishments and organizations on forming of labour-market on the example of the Donetsk area.

В. П. Приходькопрофесор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету , к.і.н.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ

Доведено, що збалансованість регіонального розвитку досягається різними засобами, серед яких важливе місце надається механізму фінансового вирівнювання місцевих бюджетів. Запропоновано систему функціонування бюджетів розвитку місцевих бюджетів, які передбачають створення в кожному регіоні регіонального фонду підтримки розвитку територій.
 
It is proved that the balance of regional development is achieved by various means, including important financial equalization mechanism provided by local budgets. The system operation budgets of local budgets, which provide for the creation in every region of the regional fund to support development of territories.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"