Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2020

В. В. Лойкод. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. КиївС. А. Малярвикладач, аспірант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса ГрінченкаА. І. Лукашукмагістрант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КИЄВА

V. LoikoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv, KyivS. MaliarTeacher, postgraduateBoris Grinchenko University of Kyiv, KyivA. LukashukMaster student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF HOUSING AND COMMUNAL INFRASTRUCTURE OF THE CITY OF KIEV

У статті розглянуто сучасний стан житлово-комунальної інфраструктури міста Києва. Основу житлово-комунальної інфраструктури міста Києва складає житловий фонд, який станом на 01.01.2019 р. налічував 11511 багатоповерхівок, 103 ветхих і 2 аварійних житлових будинки. Управління експлуатацією житлово-комунальною інфраструктурою у місті Києві передано державним районним адміністраціям. Комунальні керуючі компанії складають 57,21 % від загальної кількості компаній, ОСББ – 15,45 %, ЖБК – 8,99 % та приватні експлуатаційні організації – 18,35%. Найбільші темпи приросту у створенні ОСББ було зафіксовано у 2016 р. у розмірі 2% порівняно з попереднім роком. Рівень оплати житлово-комунальних послуг по м. Києву протягом досліджуваного періоду (2015-2019 рр.) значно більший, ніж в загальному по Україні. Найкращий показник щодо рівня оплати комунальних послуг киянами був досягнутий у 2017 р. у розмірі 107,2 % з урахуванням погашення боргів попередніх років. У 2018 р. та 2019 р. рівень оплати комунальних послуг киянами знизився відповідно до 106,4 % і 102,7 % з урахуванням сплати боргів попередніх періодів. Обсяг надходжень від утримання будинків та прибудинкових територій збільшився у 2018 р. на 46,97 % порівняно з 2017 р. та у 2,29 рази порівняно із 2014 р., що обумовлено підвищенням тарифів на комунальні послуги майже удвічі відповідно до попередніх періодів. Аналіз динаміки змін у житловому фонді міста Києва за період 2014-2018 рр. надав можливість зробити наступні висновки. Питома вага загальної площі житлового фонду, обладнаної водопроводом склала у 2018 р. 98,1%, каналізацією – 95,7 %, опаленням – 96,1 %, газом – 63,8 %, гарячим водопостачанням – 96,7%. За роками експлуатації станом на 01.01.2019 ліфти будинків міста Києва поділено наступним чином: більше, ніж 25 років експлуатації – 45,7% від загальної кількості ліфтів, від 20 до 25 років експлуатації – 9,7%, до 20 років експлуатації – 44,6 %. Загалом сучасний стан ліфтового господарства міста Києва не повною мірою відповідає сучасним вимогам безпеки.[||]The article deals with the current state of housing and communal infrastructure in Kyiv. The basis of the housing and communal infrastructure of the city of Kiev is the housing stock, which as of 01.01.2019 consisted of 11,511 high-rise buildings, 103 dilapidated and 2 emergency dwelling houses. The management of housing and communal infrastructure operation in the city of Kyiv has been transferred to the state district administrations. Utility management companies make up 57.21% of the total number of companies, condominiums - 15.45%, housing and communal services companies - 8.99% and private operating organizations - 18.35%. The highest growth rate in the creation of condominiums was recorded in 2016 at the rate of 2% compared to the previous year. The level of payment for housing and communal services in the city of Kyiv during the study period (2015-2019) is much higher than in Ukraine as a whole. The best indicator of the level of payment for utilities in Kiev was 107.2% in 2017, taking into account the repayment of debts of the previous years. In 2018 and 2019, the level of payment for utilities in Kiev decreased to 106.4% and 102.7%, respectively, taking into account the payment of previous periods' debts. Household and residential area revenue increased in 2018 by 46.97% compared to 2017 and 2.29 times compared to 2014, driven by an increase in utility tariffs almost twice in comparison with previous periods. The analysis of the dynamics of changes in the housing stock of the city of Kyiv for the period 2014-2018 has given the opportunity to draw the following conclusions. The share of the total area of the housing stock equipped with water supply was 98.1% in 2018, sewerage - 95.7%, heating - 96.1%, gas - 63.8%, hot water - 96.7%. As of January 1, 2019, the elevators of the Kyiv city buildings are divided as follows: more than 25 years of operation - 45.7% of the total number of elevators, from 20 to 25 years of operation - 9.7%, up to 20 years of operation - 44, 6%. In general, the current condition of the lift economy of the city of Kyiv does not fully meet the modern safety requirements.

Л. Б. Колінецьд. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, УкраїнаА. О. Гомотюкаспірант кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

РОЗВИТОК РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФІНАНСІВ

L. KolinetsDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the International Economic Department, Ternopil National Economic University, Ternopil, UkraineA. Homotiukpostgraduate student of the International Economic Department,Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE FINANCE MARKET

У статті розглядається становлення та розвиток альтернативних фінансів у світі. Розкрито теоретичні основи альтернативного фінансування та подано його класифікацію. Проаналізовано основні характерні риси світового ринку альтернативних фінансів. Зосереджено увагу на функціонуванні європейського ринку, охарактеризовано основні його елементи: основні платформи в розрізі країн, аспекти регулювання тощо. Визначено обсяг даного ринку на душу населення країн-членів ЄС. Встановлено, що законодавче регулювання використання альтернативних фінансових інструментів зараз є важливим пріоритетом більшості держав, хоча й досі офіційно не регулюється в більшості юрисдикціях. В Україні теж існує необхідність законодавчо врегулювати інвестування в альтернативні фінансові інструменти, в тому числі й через краудфандингові платформи. Запропоновано основоположні принципи врегулювання ринку альтернативних фінансових інструментів в Україні.[||]The article reveals the formation and development of alternative finance in the world. Small and medium-sized businesses are vital creators of wealth, income and jobs in the global economic system. However, in today's context, they need more funding from banking institutions. The Fintech industry, in particular, innovative alternative finance, will be able to fill this gap.
The purpose of writing this work is to study the alternative finance market in the world, regulate its issues and provide proposals for developing a regulatory concept in Ukraine.
The theoretical foundations of alternative financing are revealed and its classification is presented. The main alternative financing models include: P2P Consumer Lending, Balance Sheet Consumer Lending, P2P, Business Lending, P2P Property Lending, Real Estate Crowdfunding, Equity-based Crowdfunding, Invoice Trading, Revenue Sharing / Profit Sharing, Crowdfunding, Debt-based Securities, Reward-based Crowdfunding, Donation-based Crowdfunding, etc. The main features of the global alternative finance market are analyzed. The focus is on the functioning of the European market. It is estimated to be just over € 10 billion, but is steadily growing. The UK is the leader at that market. The UK registers highest in alternative finance market volume per capita, at €107.04, indicating greater market penetration across the population. Legislative regulation of the use of alternative financial instruments is now an important priority in the most states. Although it is still not formally regulated in most jurisdictions. In Ukraine we need to legislate for investment in alternative financial instruments, including through crowdfunding platforms. The basic principles of regulation of the market of alternative financial instruments in Ukraine are offered.
Alternative finance is a new innovative model for financing small and medium-sized enterprises. Their use can bring undeniable benefits to both businesses and society at large. Regulatory frameworks for alternative financing are still in place in most countries, but governments are often limited in technical knowledge and resources, so they need the support of international organizations and other stakeholders. Ukraine should also actively implement the regulation of alternative finance and provide incentives for such activities and protect all participants in investment activities.

В. В. Фесенкод. е. н., доцент, професор кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)Л. А. Воронцовастудент магістратури Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. FesenkoDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting, Audit, Analysis and Taxation, University of customs and finance, DniproL. VorontsovaGraduate student, University of customs and finance, Dnipro

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS ENTERPRISES OF UKRAINE

Аналіз фінансових результатів підприємств надає додаткові підтвердження прогресу чи регресу економіки, а також дає змогу визначити тренди розвитку підприємств, що є предметом зацікавленості широкого кола стейкхолдерів (держава, власники, аудитори, аналітики). У статті проведено аналіз фінансових результатів діяльності підприємств України за 2010-2018 рр., визначено динаміку і тенденції змін фінансових результатів підприємств загалом по економіці і за видами економічної діяльності. Визначено, що у період 2010-2018 рр. відбуваються загальні позитивні тенденції за показниками фінансових результатів діяльності підприємств України. Але у 2014-2015 рр. сформувались великі суми збитків, які не було компенсовано у наступні роки діяльності підприємств, що також призвело до значних темпів приросту дебіторської заборгованості у 2015-2016 рр., що свідчить про ризик зменшення фінансового результату у наступних роках за рахунок списання безнадійної дебіторської заборгованості.[||]The analysis of financial results of enterprises provides additional confirmation of the progress or regress of the economy, and also allows to identify trends in the development of enterprises that are the subject of interest of a wide range of stakeholders (government, owners, auditors, analysts). The article analyzes the financial results of the enterprises of Ukraine for the years 2010-2018, determines the dynamics and tendencies of changes in the financial results of the enterprises in general by economy and by types of economic activity. The positive financial result is not only a source of revenue, but also an appropriate resource to increase the capacity of enterprises, their growth and increase their economic potential. The purpose of the study is to analyze the composition, dynamics and structure of financial results and profitability of Ukrainian enterprises as a whole by economy and by type of economic activity. It is determined that in the period 2010-2018 there are general positive trends in terms of financial performance of Ukrainian enterprises. The level of profitability of operating activities of Ukrainian enterprises in 2018 is much better than in 2010, which indicates a significant progress in increasing profits of Ukrainian enterprises through operating activities. The largest levels of profitability are observed in large enterprises and, in contrast, in all other types of enterprises (medium, small and micro-enterprises), a negative value of profitability is observed in 2014. But in 2014-2015, large amounts of losses were formed, which were not compensated in the following years of activity of enterprises, which also led to a significant growth of receivables in 2015-2016, which indicates the risk of a decrease in the financial result in the following years because of bad receivables. In the article it was determined that during the years of losses the the following branches were stable lose: wholesale, transport, information and telecommunications, professional and scientific activity, real estate operations, activity in the field of administrative and auxiliary services, health care and social services assistance, arts, sports, entertainment and recreation.

С. В. Захарінд. е. н., старший науковий співробітник,Київський національний університет культури і мистецтвС. В. Бебкок. е. н., Київський національний університет харчових технологій

РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ, КУРОРТІВ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

S. ZakharinDoctor of Economic Sciences, Senior Science Specialist, Kyiv National University of Culture and ArtsS. BebkoKyiv National University of Food Technologies

DEVELOPMENT OF TOURISM, RESORT AND HOTEL ECONOMY AS AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC UNDERSTANDING OF SAVINGS AND POPULARIZATION OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE

У статті подано результати дослідження організаційно-економічного механізму розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в контексті збереження та популяризації національної культурної спадщини. Подано класифікацію об’єктів національної культурної спадщини, що можуть брати участь участь в економічних відносинах. Зазначено, що робота із збереження та популяризації національної культурної спадщини має здійснюватися із використанням усіх доступних інструментів, у тому числі організаційно-економічних. Обгрунтовано, що розвиток національної сфери туризму, курортів та готельного господарства повинен виступати як чинник збереження та популяризації національної культурної спадщини. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань збереження та популяризації національної культурної спадщини, а також з питань організації та провадження економічної діяльності у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Подано економічну оцінку динаміці розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в Україні, виявлено ключові тенденції розвитку ринку туристичних послуг в Україні. Узагальнено основні проблеми функціонування організаційно-економічного механізму державного регулювання діяльності у сфері туризму, курортів та готельного господарства. Відзначено, що ключовим напрямом державної політики підтримки розвитку сфери туризму мають стати збереження та примноження національного туристичного потенціалу (який формується у тому числі на основі об’єктів національної культурної спадщини). В той же час зазначається, що об’єкти національної культурної спадщини як елементи туристичного показу потребують відповідної технологічної підготовки. Зазначено, що реформування механізму державної підтримки розвитку сфери туризму (у тому числі в контексті стимулювання екскурсійної діяльності, спрямованої на популяризацію об’єктів національної культурної спадщини) має здійснюватися на основі концепції сталого туризму, що визначена у документах міжнародних організацій. Зроблено висновок про доцільність прискорення імплементації ключових документів у сфері управління розвитком туризму, що розроблені провідними світовими та європейськими організаціями. Сформульовано пропозиції щодо формування ефективного організаційно-економічного механізму розвитку сфери туризму, курортів та готельного господарства в контексті збереження та популяризації національної культурної спадщини.[||]The article presents the results of the study of the organizational and economic mechanism of tourism, resorts and hospitality development in the context of preserving and promoting national cultural heritage. The classification of objects of national cultural heritage that can participate in economic relations is presented. It is stated that the work to preserve and promote national cultural heritage should be carried out using all available instruments, including organizational and economic ones. It is substantiated that the development of national tourism, resorts and hotels should act as a factor in preserving and promoting the national cultural heritage. The legal base on the conservation and promotion of the national cultural heritage, as well as on the organization and implementation of economic activities in the field of tourism, resorts and hotel management are analyzed. The economic estimation of the dynamics of development of tourism, resorts and hotel industry in Ukraine is given, the key tendencies of development of the tourist services market in Ukraine are revealed. The main problems of functioning of organizational and economic mechanism of state regulation of activity in the sphere of tourism, resorts and hotel management are generalized. It is pointed out that the key direction of the state policy of supporting the development of the tourism sector should be the preservation and enhancement of national tourism potential (which is formed including on the basis of objects of national cultural heritage). At the same time, it is noted that the objects of national cultural heritage as elements of tourist display require appropriate technological training. It is stated that the reform of the mechanism of state support for tourism development (including in the context of promotion of excursion activities aimed at the promotion of objects of national cultural heritage) should be carried out on the basis of the concept of sustainable tourism, which is defined in the documents of international organizations. It is concluded that it is expedient to accelerate the implementation of key documents in the field of tourism development management, developed by leading world and European organizations. The proposals on the formation of an effective organizational and economic mechanism for the development of tourism, resorts and hotels in the context of preserving and promoting the national cultural heritage are formulated.

С. І. Дробязкод. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку,Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

S. DrobyazkoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor Department of Finance and Accounting,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS IN THE CONDITIONS OF LEGISLATIVE CHANGES

У статті розглянуто особливості організації обліку нематеріальних активів в умовах законодавчих змін та процесу гармонізації українського облікового законодавства до вимог міжнародного. Доведено, що необхідно здійснити радикальні зміни в українському законодавстві щодо сегменту обліку нематеріальних активів у зв’язку невідповідності вимогам сучасного інформаційного суспільства. Розглянуто проблемні питання оцінки та обліку гудвілу як складової нематеріальних активів підприємства. Проаналізовані переваги та недоліки методів амортизації гудвілу у вітчизняній практиці облікової політики підприємства. В Україні при оцінці гудвілу використовують методи в рамках витратного, дохідного та ринкового підходів, визначених у Національних стандартах оцінки. Однак через труднощі практичного застосування ринкового та дохідного підходів, вартість гудвілу вітчизняні підприємства переважно оцінюють за витратним підходом. Запропоновано на основі узагальнення зарубіжного досвіду оцінки гудвілу запровадити на рівні методичного забезпечення облікової політики вітчизняних підприємств ці методи оцінки.[||]The article deals with the peculiarities of the organization of accounting of intangible assets in the conditions of legislative changes and the process of harmonization of Ukrainian accounting legislation to the requirements of international. It is proved that it is necessary to make radical changes in the Ukrainian legislation concerning the segment of accounting of intangible assets due to non-compliance with the requirements of the modern information society. The problems of valuation and accounting of goodwill as a component of intangible assets of the enterprise are considered. The advantages and disadvantages of goodwill amortization methods in domestic accounting policy of the enterprise are analyzed. In Goodwill, Ukraine uses methods within the cost, revenue and market approaches defined in the National Valuation Standards. However, due to the difficulties of practical application of market and income approaches, the value of goodwill is mainly estimated by domestic companies on the cost approach. On the basis of generalization of foreign goodwill valuation experience, it is proposed to introduce these valuation methods at the level of methodological support of accounting policies of domestic enterprises. In addition, it is worth noting that the domestic structure of intangible assets is dramatically different from other countries in the world. Unfortunately, according to the statistical reporting in Ukraine, the structure of intangible assets is not maintained (unlike the structure of fixed or current assets) at the macro level. An approximate estimate can only be obtained by the structure of innovation spending in the economy. According to statistics, the largest share of innovation costs is software, the rest is research, copyright and licenses. This structure is not entirely in line with foreign ones because the costs of research and development work together with software (which is intangible) also include the cost of purchasing tangible items (machinery, equipment, etc.). This significantly increases the share of this particular component of R&D expenditures of Ukrainian enterprises. In the study of problematic issues, special attention should be paid to the depreciation of intangible assets: there are some contradictions between domestic tax and accounting laws.

Н. М. Краусд. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. ГрінченкаК. М. Крауск. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. ГрінченкаО. В. Марченкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ПЛАТФОРМЕНА ЕКОНОМІКА: НАРАТИВ ІННОВАЦИЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ФІЛОСОФІЯ РОЗВИТКУ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

N. KrausDoctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv UniversityK. KrausPhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv UniversityO. MarchenkoPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

PLATFORM ECONOMY: THE DRAFT OF INNOVATIVE ESTABLISHMENT OF ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND THE PHILOSOPHY OF DEVELOPMENT ON THE BASIS OF DIGITALIZATION

У статті досліджено новітню платформну економіку крізь призму цифровізації та визначено її важливу роль у розвитку інноваційно-підприємницьких університетів в Україні. Авторами представлено базову модель формування якісної взаємодії в структурі інноваційно-підприємницьких університетів платформної економіки на засадах цифровізації, в розрізі зони інноваторів, зони інкубації, зони управління інноваційним циклом, зони досвіду й тестування. Запропоновано розуміння платформної економіки в умовах становлення інноваційно-цифрової економіки. Автори висловили думку про те, що на сьогодні: частина спродукованого продукту/послуги на платформах інноваційно-підприємницьких університетів має стати загальним надбанням або призначатись для заохочення колективного навчання їх учасників, переслідуючи мету формування “цифрової людини”; наратив становлення інноваційно-підприємницького університету можливий за умови наявності у співробітників цифрових навиків. Аргументовано дослідженнями, що платформи інноваційно-підприємницьких університетів доцільно вивчати та розглядати як інститут посередництва нового покоління.
Розкрито структурні складові платформної економіки, яка функціонує на засадах Індустрії 4.0 та високих технологія. Представлено основні шляхи розвитку інноваційно-підприємницьких університетів та інструменти становлення в Україні платформної економіки на засадах цифровізації, серед чого названо інклюзивність і скоординованість уряду в питаннях зосередження на створенні рівних правил гри для всіх національних виробників та масова й швидка цифровізація всіх підприємств, перехід на нові цифрові стандарти, просвітницька діяльність серед господарюючих суб’єктів.[||]The article explores the latest platform economy through the prism of digitalization and identifies its important role in the development of innovative and entrepreneurial universities in Ukraine. The authors present a basic model of formation of qualitative interaction in the structure of platform-based innovation-entrepreneurial universities on the basis of digitalization, in the context of the innovator zone, the incubation zone, zone of management of innovation cycle, the experience and testing zone. An understanding of the platform economy in the conditions of becoming innovative-digital economy is offered.
Authors have expressed the opinion that today: part of manufactured product/service on the platforms of innovation-entrepreneurial universities should become common property or be intended to encourage the collective learning of their participants, pursuing the goal of forming a “digital person”; narrated the emergence of an innovation-entrepreneurship university possible with the availability of digital skills. It is justified by research that the platforms of innovation-entrepreneurial universities should be explored and considered as a new generation intermediation institution.
It has been proven that innovation-business university platforms are encouraging industrial transformation on the ground, offering solutions for systemic modernization, the opportunity to experiment and scale innovation. It is revealed that platforms allow linking needs with resources (product/service providers with consumers) under the influence of various formats of interaction, namely: “people with people”, “people with machines”, “machines with machines”.
The structural components of a platform economy operating on the basis of Industry 4.0 and high technology are revealed. Main ways of development of innovation-entrepreneurial universities and tools of becoming a platform economy in Ukraine on the basis of digitalization are presented, among which the inclusivity and coordination of government in the issues of focusing on creating equal rules of the game for all national producers and mass and rapid digitization of all enterprises, transition to digital standards, educational activity among business entities.

I. OleksivDoctor of Economic Sciences, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)D. MirzoievaMaster student, Lviv Polytechnic National University (Lviv, Ukraine)

KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE: CURRENT CONDITION AND PROBLEMS OF ITS DEVELOPMENT

І. Б. Олексівд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)Д. Р. Мірзоєвастудентка магістратури,Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ РОЗВИТКУ

In modern global economy postindustrial industries have become main drivers of development and achieving an international competitiveness. As a result, scientists have developed a concept of a knowledge economy based on the accumulation, analysis and use of knowledge and the development of human capital to ensure sustainable economic development as a consequence. Ukraine possesses highly skilled human capital and considerable innovation potential, which is confirmed by the high efficiency of Ukrainian innovations in comparison to the resources used. These conditions create a favorable base for the development of a knowledge economy. In view of this, the purpose of this article is to evaluate its current condition in Ukraine by using a factor analysis of the Knowledge Economy Index in 2011-2019 to identify problems that impede its development and to develop appropriate recommendations. The study found that the most developed component of the knowledge economy in Ukraine is the skills to create innovation, that is, human capital. A more profound examination of the Index by the elimination method has shown that the development of the knowledge economy in Ukraine was maintained by increase in the use of information and communication technologies, namely the growth of the e-commerce sector, the development of services provided in electronic form, etc. At the same time, the main problems are the decrease in the openness of the economy, namely the decrease in the volume of foreign direct investment, the increase of political instability, the low level of use of innovations absorbed by firms and the conduct of research. In addition, an important problem for Ukraine is the brain drain of highly skilled human capital and, as a consequence, the decrease in the number of researchers in the population structure. Based on the results of the analysis, recommendations were made for macro- and macro-levels, as well as the feasibility of using high-performance work practices for human capital management. In particular, in a macro environment, it is recommended to use these methods in the educational system of Ukraine.[||]У сучасній глобальній економіці постіндустріальні галузі стали головними факторами розвитку держав та здобуття міжнародної конкурентоспроможності на світовій арені. У результаті науковці розробили концепцію економіки знань, яка базується на накопиченні, аналізуванні та використанні знань, та розвитку людського капіталу для забезпечення сталого економічного розвитку як їх наслідку. Україна володіє висококваліфікованим людським капіталом та значним інноваційним потенціалом, який підтверджується високою ефективністю українських інновацій порівняно з затраченими ресурсами. Наведені умови створюють сприятливу базу для розвитку економіки знань. Зважаючи на це метою цієї статті є оцінювання її поточного стану в Україні за допомогою факторного аналізу Індексу економіки знань за період 2011-2019 рр. для виявлення проблем, які перешкоджають її розвитку та розроблення відповідних рекомендацій. У ході дослідження було виявлено, що найбільш розвинутою складовою економіки знань в Україні є навики для створення інновацій, тобто, людський капітал. Більш ґрунтовне дослідження Індексу методом елімінування продемонструвало, що розвиток економіки знань в Україні відбувся завдяки зростанню використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме зростання сектору електронної торгівлі, розвиток послуг, які надаються в електронному вигляді тощо. Водночас основними проблемами є зниження відкритості економіки, а саме зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій, зростання політичної нестабільності, низький рівень використання фірмами нововведень та проведення досліджень. Крім цього важливою проблемою для України залишається трудова еміграція висококваліфікованого людського капіталу і, як наслідок, зменшення чисельності дослідників у структурі населення. За результатами проведеного аналізу було надано рекомендації для макро- та макрорівня, а також обґрунтовано доцільність використання високоефективних методів роботи для управління людським капіталом. Зокрема у макросередовищі рекомендується використовувати дані методи в освітній системі України.

В. М. Марченкод. е. н., професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ ім. Сікорського»О. О. Мезенцевак. е. н., доцент кафедри МЗЕДП, Національниій авіаційний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГНУЧКИХ МЕТОДИК МЕНЕДЖМЕНТУ В ІТ-ПРОЕКТАХ

V. MarchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Economics , NTUU “KPI im. Sіkorsky "O. MezentsevaPhD in Economics, associate professor of the Department of MZEDP, National Aviation University

OPTIMIZATION OF APPLICATION OF FLEXIBLE MANAGEMENT TECHNIQUES IN IT PROJECTS

У статті розглядаються особливості оптимізації управління сучасними ІТ-проектами, ризики застосування гнучких методик для управління ІТ-проектами і їх причини, питання використання сучасних методологій і програмних інструментів моделювання оптимізації процесів для забезпечення пришвидшення та зниження ризиків реалізації ІТ-проектів. Досліджуються перспективи застосування Canban моделювання для вироблення ефективної управлінської культури постійного удосконалення. Проведено аналіз Agile-світогляду, методології та мислення для команди проекту. В роботі досліджено як концентрація на потоці та теорії масового обслуговування допомагає команді ІТ-проекту втілити в життя важливі програмні продукти.
Обґрунтовано доцільність переходу на управління Scrum-моделюванням використання комбінованої методології моделювання на базі процесного і агентно-динамічного підходів у розрізі фаз життєвого циклу і агентів команди ІТ-проекту для зниження інтегральних ризиків.[||]Features include optimizing the management of the most common IT projects, securing the best practices for managing the IT projects and the other reasons, providing the most advanced methodologies and optimizing the technology. Prospect of the future Canban model for the development of effective management culture of a constant udosonyalny. Agile analysis was conducted, methodology and knowledge for the project team. In the robot, there is a concentration on the potential and the theory of mass servicing of the additional team of the IT project to bring important software products to life.
12 principles of flexible software development are considered in the paper and the corresponding ways of their optimization are analyzed. It is investigated how KANBAN practices help to stabilize and improve the software development system. Agile methodologies are popular because many teams that have switched to them report excellent results: they create high-quality software, work more successfully together, satisfy the needs of their users and achieve all this in a relaxed working environment. Some agile teams have even advanced in solving problems that have bothered programmers for decades.
It is a change in the way of thinking that turns a group of employees, adding several agile methods into their work, into a real team that really improves the way of creating software.
The purpose of the study is to analyze the features and risks of methods for optimizing the use of flexible IT project methodologies, systematizing methodologies and tools for optimizing the management of IT projects. Analyzed that Agile will help to work with demanding users who are constantly changing their decision. Any change that the customer requires means additional work for your team and leads to a spaghetti code, from which sticky tape and paper clips stick out. Therefore, programs are becoming increasingly vulnerable and difficult to support.
The reason was the transition to control over Scrum-models, the victorious combined methodology, on the basis of the process and agent-dynamic steps in the separate phases of the live cycle and the agent’s team for the project.

Т. В. Омельяненкод. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»К. О. Коротковамагістрант освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій», факультет економіки та управління, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ВПЛИВУ ТА АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

T. OmelianenkoDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management Department, Kyiv National Economic University named after Vadym HetmanK. KorotkovaMaster\'s Degree in training program «Management of business-organization», Economics and Management Faculty, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP AND SMALL BUSINESS IN UKRAINE: THE FACTORS OF INFLUENCE AND CURRENT TRENDS

У статті викладено результати ретроспективного аналізу розвитку малого підприємництва в Україні та визначено нинішній стан вітчизняного малого бізнесу, який авторами трактується як достатньо стабільний та такий, що виявляє позитивну динаміку. Аргументацію стосовно цього висновку здійснено на основі аналізу змін показників «Кількість суб’єктів господарювання в Україні (у тому числі суб’єктів малого підприємництва)», «Обсяги продукції, реалізованої вітчизняними суб’єктами господарювання (у тому числі суб’єктами малого підприємництва)», «Частка кількості найманих працівників малих суб’єктів господарювання у загальній кількості найманих працівників суб’єктів господарювання». Охарактеризовано екзогенні та ендогенні чинники, що протягом принаймні останнього десятиліття різнопланово впливали на розвиток малого бізнесу в Україні. До найбільш вагомих екзогенних чинників впливу віднесено: недосконалість податкової системи, загальний стан економіки держави та чинного законодавства, відсутність дієвого механізму державної підтримки малого бізнесу, монополізацію ринку суб’єктами великого підприємництва, високий рівень корупції та бюрократії. До найбільш вагомих ендогенних чинників впливу віднесено: низький рівень матеріально-технічного забезпечення діяльності малих підприємств, неефективність управлінських рішень, поєднання двох або більше видів діяльності в межах одного малого підприємства. Ідентифіковано новітні чинники впливу на розвиток малого бізнесу в Україні, у якості яких запропоновано розглядати ствердження у свідомості українців базових постулатів еко-ідеології та ескалацію діджитал-трансформаційних процесів, а також викладено спроби передбачень того, як вплив цих чинників змінить реалії вітчизняного малого бізнесу у найближчому майбутньому.[||]The article presents the results of a retrospective analysis of the development of small business in Ukraine and identifies the current state of domestic small business, which the authors interpret as sufficiently stable and exhibiting positive dynamics. The reasoning regarding this conclusion is made on the basis of the analysis of changes in the indicators «Quantity of economic entities in Ukraine (including small business entities)», «Volumes of products sold by domestic economic entities (including small business entities)», «The share of the number of employees of small entities in the total number of employees». It was characterized exogenous and endogenous factors, which that in the last decade has largely influenced the development of small business in Ukraine. The most significant exogenous factors of influence include: imperfection of the tax system, general state of the economy of the state and the current legislation, lack of an effective mechanism of state support of small business, monopolization of the market by the subjects of big business, high level of corruption and bureaucracy. The most significant endogenous factors of influence: low level of logistical support, ineffective management decisions, combination of two or more activities within one small enterprise. It was identified the newest factors of influence on the development of small business in Ukraine, which include the dissemination of ideas of eco-ideology and popularization of digital transformation processes. The concept of eco-ideology as a strategic trend in the modern sense lies in the concern environmental problems of the so-called Generation Z, which is a direct consumer of small business products. This impetus is the driving force for creating a new trend in small business development. Digitization and digital transformation are continually entering into all spheres of life and business, thus changing the conditions of entry for businesses both large and small. Attempts have been made to predict how the impact of these factors will change the reality of domestic small business in the near future.

В. В. Луцякд. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університетЛ. О. Чорнад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів,оподаткування та торговельного підприємництва,Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництваА. О. Пронькоздобувач, Вінницький національний аграрний університет

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ

V. LutsiakDoctor of Economic Sciences, associate professor,Head of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnytsia National Agrarian UniversityL. ChornaDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Finance Department,taxation and trade entrepreneurship,Vinnytsia Institute of Apparel and Entrepreneurship DesignA. Pronkoapplicant, Vinnytsia National Agrarian University

APPLICATION OF MODERN RESEARCH METHODS IN MARKETING ACTIVITIES OF AN ENTERPRISE TO DETERMINE MARKET PROSPECTS

В роботі здійснено економічне та маркетингове моделювання сценаріїв діяльності підприємства олійно-жирового підкомплексу з глибокої переробки горіху волоського. Розглядаються етапи виробничої та збутової діяльності підприємства від закладення саду або придбання переробленої сировини до збуту переробленої сировини та продукції отриманої в результаті перероблення горіху волоського, вид якої залежить від вибраної бізнес-моделі. Здійснено порівняльний аналіз рентабельності діяльності підприємства при використанні різних бізнес-моделей та сценаріїв діяльності. Здійснено аналіз абсолютних значень показників дохідності та прибутковості при різних бізнес-моделях діяльності підприємства. Запропоновано можливі шляхи розвитку використаних моделей та результатів моделювання для економічного обґрунтування управлінських рішень. Результати роботи отримано на основі дослідження діяльності аграрних підприємств Вінницької області.[||]Walnut production in Ukraine is currently a profitable type of business activity at the farm level, which in the past year has become a systematic type of business nationwide. International demand for edible oils and other food products resulting from the processing of walnuts is increasing. At the same time, the marketing of the production of oil-fat subcomplex for deep processing of walnut in Ukraine and, in particular, in Vinnitsa region is still very localized – only small batches are exported.
Statistics show that Ukraine has a strong position in the top ten nuts exporters in the world. Information on the status of imports and exports shows that Ukraine is a net exporter of oilseeds and oils, refined edible oils, various wastes, residues and other products.
The initial study aims to offer a comprehensive and integrated investment model for the development of a sub-complex of the oil and fat industry for deep processing of walnut in Vinnytsia region.
The purpose of the study is to critically analyze the sub-complex of the oil and fat industry for deep processing of walnut, to determine and compare the profitability and profitability of enterprises under different scenarios and business models in the agri-food value chain, which will justify the development strategies of the sub.
The work was performed on theoretical principles of management and marketing, which made it possible to consider the management of the activity of the oil and fat subcomplex in the formation of its marketing strategy, taking into account the various aspects of agricultural production in the food complex in the supply chain and providing value on the basis of macro- and microenvironment. Subcomplex modeling, economic modeling, business modeling, calculation of profitability of production activity of the enterprise under the selected scenarios were used to study the activity of the enterprise. The results of the work were obtained on the basis of the research of the agricultural enterprises of Vinnytsia region.
In given paper it is proved that the enterprise is highly profitable. The profitability is higher when the farmer increases the value added and sells the nut oil and meal. The conclusions about possible ways of passive and active growth of production are made. Possible ways of development of used models and simulation results for economic justification of management decisions are suggested.

Л. О. Жилінськад. е. н., доцент, професор кафедри Фінансів та економічної безпеки, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАДИГМ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

L. ZhylinskaDoctor of Economics, Associate Professor, Professor “Finance and Economic Security”, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EVOLUTION OF ECONOMIC PARADIGMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE MANAGEMENT

Стаття присвячена дослідженню еволюції економічних парадигм управління промисловими підприємствами. Еволюційні процеси до управління умовно поділено на життєві фази. Досліджено етапи еволюції управлінської думки. Узагальнено основні відомі наукові підходи до управління підприємствами, які виділено з позицій: системи, процесу, ситуацій та наукових шкіл. Виявлено, що разом з класичними підходами та школами управління можна виділити основні концептуальні підходи, які націлені на розвиток системи управління промисловим підприємством. Виявлено, що, саме комплексний підхід є найрезультативнішим, він направлений на стратегічну перспективу та дозволяє розглядати підприємство з різних боків, тим самим охоплюючи усі позитивні та негативні фактори впливу на всі елементи діяльності. Визначено, що для визначення спільного джерела розвитку досліджених теоретичних концепцій обумовлює необхідність подальшого дослідження розвитку промислових підприємств.[||]The article is devoted to the study of the evolution of economic paradigms of industrial enterprise management. It is revealed that economic management paradigms are based on theories, principles and laws of development of socio-economic systems. It is studied that the economic paradigm is a scientific theory embodied in a system of concepts that express the essential features of economic reality. It includes the initial conceptual schemes, models of economic problems and their solutions, research methods that have operated during a certain historical period in economics. Evolutionary processes to management are conditionally divided into life phases, namely: from agriculture and trade to focusing on mass production and distribution; introduction of computer and Internet technologies changed production and accounting processes and procedures; change of ownership structure from private and family to shareholders and holding investors. The stages of evolution of managerial thought are studied, which are divided into four periods: pre-scientific period of management; classical management theory; neoclassical theory or behavioral approach to management; bureaucratic model of Max Weber. The main ideas and approaches of prominent personalities of that time are considered. The main known scientific approaches to enterprise management are generalized, which are selected from the positions: system, process, situations and scientific schools (school of scientific management; classical school of management; school of human relations; empirical school of management). It is revealed that together with classical approaches and schools of management it is possible to allocate the basic conceptual approaches which are directed on development of system of management of the industrial enterprise. It was found that the integrated approach is the most effective, it is aimed at a strategic perspective and allows you to consider the company from different angles, thus covering all the positive and negative factors influencing all elements of activity. It is determined that to determine the common source of development of the studied theoretical concepts necessitates further study of the development of industrial enterprises.

Н. С. Шалімовад. е. н., професор, декан факультету обліку та фінансів, професор кафедри аудиту та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, УкраїнаІ. В. Смірновак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, УкраїнаН. В. Смірновак. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

N. ShalimovaDoctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Finance, Professor of the Department of Auditing and Taxation,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineI. SmirnovaPhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, UkraineN. SmirnovaPhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

THE INFLUENCE OF ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICIES ON THE FORMATION OF FINANCIAL STATEMENTS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

Стаття присвячена дослідженню особливостей групування елементів облікової політики бюджетних установ в залежності від їх впливу на формування показників фінансової звітності. Конкретизовано класифікацію звітності бюджетних установ за її призначенням та економічним змістом, мету та специфіку складання фінансової звітності бюджетних установ. Обґрунтовано вплив облікової політики на показники фінансової звітності бюджетних установ. Досліджено сутність та особливості облікової політики в бюджетних установах. Проаналізовано перелік облікових методів і процедур, що потребують визначення в обліковій політиці бюджетної установи згідно з чинним законодавством. Здійснено групування складових розпорядчого документу про облікову політику бюджетних установ в залежності від впливу на показники фінансової звітності бюджетних установ.[||]The accounting policy of the enterprise, institution or organization is an important means of forming the main indicators of activity, which are reflected in the financial statements, because it has a significant impact on the indicators of profit, taxes, financial condition. Accounting policy can be a tool for managing costs, financial results, which also affects the value of reporting indicators and financial ratios; accrued tax management tool; an effective tool for the practical resolution of contradictions in regulations on accounting and taxation, etc. Therefore, the purpose of the article is to study the elements of accounting policies of budgetary institutions depending on their impact on the formation of financial statements.
It has been substantiated that the reporting submitted by budgetary institutions is divided according to its purpose and economic content into the following groups: financial reporting; budget reporting; statistical reporting; tax reporting; reports on the implementation of the budget program passport; social and pension insurance reports. The accounting policy chosen by the budgetary institution has a significant impact on the financial statements. The financial statements of budgetary institutions disclose information on all business transactions according to the accounting data of the institution. The main task of financial reporting of budgetary institutions is to reflect the state of property and results of activities during the budget. The provision of true information in the financial statements is ensured by such tools as the selection and application of appropriate accounting policies.
As a result of the study, it has been proved that the choice of elements of accounting policy by the budgetary institution determines the impact on the performance of all forms of financial reporting. Each of the institution's methods of accounting or measurement directly or indirectly affects the value of assets, liabilities, equity and / or the amount of income, expenses and financial results that are reflected in various forms of financial statements.
Elements of accounting policy affect the financial statements of budgetary institutions in two ways. On the one hand, they affect the balance sheet and notes to the annual financial statements through the value of assets and liabilities, and on the other hand, on the balance sheet, statement of financial performance, statement of equity and notes to the annual financial statements through the amount of income and expenses.
It has been substantiated that the elements of the accounting policy of budgetary institutions are divided into those that affect the financial statements and those that do not affect them. In turn, the elements that affect the financial reporting indicators are divided according to the degree of impact on the elements for which it is impossible to give an unambiguous assessment of the impact, and elements with a probable impact on the reporting indicators of budgetary institutions. The elements of accounting policy that have the greatest impact on the financial statements of budgetary institutions include: the model of valuation of fixed assets, determining the method of estimating the disposal of inventories; determining the method of depreciation.

В. І. Кифякк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаС. І. Тодорюкк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаР. Р. Борисдослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ НОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

V. KyfyakPhD in Economics, Associate Professor, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National UniversityS. TodorukPhD in Economics, Assistant Professor, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National UniversityR. Borysresearcher, Department of business economics and human management, Yuriy Fed’kovich Chernivtsi National University

IMPLEMENTATION OF MODERN APPROACHES TO NORMALIZATION OF WORKING TIME AT ENTERPRISES

Правильне ведення обліку робочого часу та його раціоналізація є завданням нормування праці, яке покликане збільшити ефективність використання усіх трудових ресурсів підприємства. Обґрунтовано необхідність дослідження структури робочого часу як міри праці, визначено основні характеристики механізму регулювання робочого часу в національній економіці, проаналізовано показники результатів використання робочого часу в Україні, використання фонду робочого часу на підприємствах України, проведено аналіз причин втрати робочого часу на підприємствах України в цілому, охарактеризовано сучасні проблеми нормування праці на підприємствах України та методи нормування робочого часу зарубіжних підприємств, запропоновано напрями покращення ведення робочого часу та його використання для ефективної діяльності підприємств, установ та організацій України та імплементацію інноваційних підходів аналізу та розподілу робочого часу у практику господарювання українських підприємств.[||]Proper accounting of working time and its rationalization is the task of labor normalizing, which aims to increase the efficiency of use of all the enterprise labor resources, which makes the topic relevant.
The purpose of this study is to study the level of accounting and analysis of the use of working time influence on the effectiveness of the enterprise as the core of the national economy and the analysis of foreign experience of normalization of labor as a tool for regulating working time.
The necessity of the structure of working time study as a measure of work is determined and the main characteristics of the mechanism of regulation of working time in the national economy is substantiated in the article.
The indicators of the results of the use of working time in Ukraine, the distribution of the working time fund at the enterprises of Ukraine, the reasons for the loss of working time at the enterprises of Ukraine as a whole are investigated, the modern problems of work normalization at the enterprises of Ukraine and methods of normalization of working hours of foreign enterprises are characterized as well.
The directions of working time improving and its use for efficient activity of enterprises, institutions and organizations of Ukraine and implementation of innovative approaches of analysis and allocation of working time in the practice of Ukrainian enterprises management are offered.
Conclusions from this study. So, we identified the problems of using working time by Ukrainian workers on the base of analysis of the application of labor normalization at different levels.
These problems can be solved through the use of modern approaches to the working time analysis and regulation , whose call is to rationalize and improve the efficiency of working time.
Analysis and standardization of working time of employees is realized at macro-, meso-, microlevels, each level is characterized by specific factors. The mechanism of multilevel rationing forms the system of employees working time management.
Modern technologies (such as Microsoft Kinect for Windows video scanner) allow you to analyze your working time costs in a complete and detailed way. The analysis carried out with the use of software will allow us to develop the optimal system of working hours for the specific enterprise and for certain conditions.
For efficient use of working time it is necessary to implement the experience of foreign enterprises and to apply such effective technologies as the Pareto principle, the ABС-analysis principle, the Eisenhower principle and others.
We consider that a comprehensive and systematic approach to the implementation of modern methods of the employees working time regulation will not only improve the economic efficiency of enterprises activity and the national economy as a whole, but also improve the social status of Ukrainian workers.

Н. В. Погудак. е. н., доцент, доцент кафедри туризму,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківС. К. Касторськастудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. PohudaPhD in Economics, associate professor of the department of tourism,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivS. Kastorskastudent, National University of Food Technologies, Kiyv

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN INTEGRATED STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF A TOURIST ENTERPRISE

Дослідження присвячене аналізу наукових підходів до корпоративної соціальної відповідальності, яка в сучасних умовах, розглядається як вектор майбутнього розвитку підприємства. Визначено основні стандарти, за допомогою яких висвітлюється нефінансова звітність. Аналіз реалізації проектів корпоративної соціальної відповідальності у світі та Україні показав, що європейський досвід впровадження проектів соціальної відповідальності є поширеним серед іноземних підприємств і кількість проектів є значно вищою, у порівнянні з українськими. Компаративний аналіз веб-сайтів як складової індексу прозорості показав, що лише незначна частина підприємств висвітлюють інформацію на власних сайтах. У статті досліджено практики реалізації корпоративної соціальної відповідальності українськими підприємствами сфери туризму, за результатами чого встановлено, що серед туристичних операторів велику увагу соціальній відповідальності присвячено у роботі лише деяких гравців ринку, у той же час, серед готельних мереж дана практика є більш поширеною і кількість проектів щорічно зростає. Визначено, що корпоративна соціальна відповідальність на підприємствах туризму є необхідною складовою стратегії розвитку підприємства, оскільки передбачає довгострокову реалізацію проектів з урахуванням позицій різних груп стейкхолдерів та принципів сталого розвитку.[||]The research is devoted to the analysis of scientific approaches to corporate social responsibility, which in modern conditions, is considered as a vector of the future development of the enterprise. The basic standards by which non-financial statements are disclosed are identified. It is found that the most popular non-financial reporting form in the world is a report based on the Global Reporting Initiative. In Ukraine, CSR companies have been using this reporting system for some time. Among medium-sized and especially small-scale CSR companies, their own non-financial reports are popular. An analysis of the implementation of corporate social responsibility projects in the world and in Ukraine has shown that the European experience in implementing social responsibility projects is widespread among foreign enterprises and the number of projects is much higher than in Ukraine. The life-cycle schedule illustrated the difference in approaches to CSR implementation by Ukrainian and European businesses. A comparative analysis of websites as a component of the transparency index showed that only a small proportion of businesses report information on their own sites. This figure is just over 20%, which indicates that companies are not open to disclosure. In recent years, the most common areas in which CSR is being implemented by enterprises are the development and improvement of staff conditions, sustainable consumption, quality education and partnership for the sake of sustainable development. The article examines the practices of corporate social responsibility implementation by Ukrainian tourism companies, which results in finding that only some market players are paying much attention to the social responsibility among tourist operators, while the number of projects is more common among hotel chains grows annually. It is determined that corporate social responsibility at tourist enterprises is a necessary component of the enterprise development strategy, since it envisages long-term implementation of projects taking into account the positions of different stakeholder groups and principles of sustainable development.

С. В. Стеблюкк. пед. н., Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево, УкраїнаЛ. І. Фізервикладач вищої категорії,Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево, Україна

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ВИЗНАЧЕННІ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. StebljukPhD in Pedagogical Sciences,Mukachevo Cooperative Trade and Economic CollegeL. Fizerteacher of the highest category,Mukachevo Cooperative Trade and Economic College

THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN DETERMINATION OF BUSINESS STRATEGIES FOR TRADE ENTERPRISES

У статті з’ясовано значення та зміст фінансового аналізу в діяльності підприємств, алгоритм його проведення (збір і підготовка вхідної інформації, розрахунково-аналітичний, оцінка результатів, формулювання висновків). Виокремлено систему методів (балансовий, прийом елімінування, порівняння, метод відносних величин та ін.) означеного аналізу. Визначено, що фінансова аналітика комплексно оцінює діяльність підприємств; сприяє прийняттю управлінських рішень, забезпечує визначення потреби у фінансових ресурсах. Закцентовано увагу на проведенні експрес-діагностики, яка дозволяє оперативно визначити позиції підприємства на ринку, оцінює поточні аспекти його діяльності, виокремлює суттєві питання в управлінні фінансами. Сформульовано окремі заходи покращення фінансово-господарської діяльності підприємств, торговельних зокрема. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні особливостей аналізу діяльності підприємств оптової торгівлі.[||]The article deals with the meaning and content of financial analysis in the activity of enterprises, stages of its conduct (gathering and preparation of input information, calculation and analytical, evaluation of results, formulation of conclusions). It is emphasized that the business strategy of a trading enterprise is aimed at the development of sound decisions on the efficient use of resources, their assessment, analysis, distribution and alignment with the strategic management of the trading enterprise. The purpose of the article is to identify approaches to financial analysis in substantiating the strategy of trading companies. Task: to find out the essence and main stages of financial analysis; identify specific measures to improve the financial performance of trading enterprises. The system of methods (balance, elimination, comparison, method of relative values, etc.) of the specified analysis is distinguished.
It is determined that financial analytics provides determination of the need for financial resources, comprehensively evaluates the activity of enterprises; facilitates managerial decision-making. The focus is on rapid diagnostics, which allows to determine the position of the company in the market, assess the current aspects of its activity, and highlights the important issues in financial management. The measures of improvement of financial and economic activity of trading enterprises are formulated, such as systematic study of consumer demand, expansion of assortment structure of production; reduction of expenses of the enterprise (their actual amount is compared for the reporting, planned and previous periods); ensuring productivity growth, a culture of customer service; introduction of innovative technologies; conducting rapid diagnostics, which will prevent the emergence of the crisis, develop ways of its elimination, etc. We see the prospects for further research in determining the features of the analysis of wholesale trade enterprises.

З. Ф. Петряєвак. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УкраїнаГ. А. Іващенкок. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Z. PetryaevaPhD in Economics, Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, UkraineG. IvashchenkoPhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

METHODOLOGICAL ASSESSMENT OF EVALUATION OF THE COMPANY'S EXPORT POTENTIAL

Уточнено поняття «експортний потенціал підприємства» та розкрито його структуру. Визначено систему показників оцінки експортного потенціалу підприємства. Показано, що експортна діяльність стимулює приплив іноземної валюти, що вигідно як для підприємства, так і для держави. Встановлено, що динаміка експорту товарів та послуг України протягом 2005 - 2018 років має позитивний характер. Наведено структуру експорту української продукції за різними групами товарів. Підкреслюється, що ЄС залишається найбільшим торговим партнером України. Показано, що можна оцінити ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства через його експортний потенціал. Визначено систему показників оцінки експортного потенціалу підприємства. Обґрунтовано методичні підходи до прогнозованої оцінки експортного потенціалу підприємства з урахуванням підвищення його конкурентоспроможності. Визначено чинники, що перешкоджають розвитку експортного потенціалу та знижують конкурентоспроможність українських підприємств на світовому ринку. Розглянуто підходи до аналізу експортного потенціалу, серед яких системний, процесний та ситуаційний та розкрито їх зміст. Показано, що експортний потенціал підприємства в цілому можна розділити на дві основні частини: зовнішній потенціал і внутрішній. Підкреслюється, що для визначення експортного потенціалу слід використовувати багатофункціональну оцінку, включаючи експертні методи аналізу, комплексний метод. Експортний потенціал аналізованої компанії виявляється досить високим. Запропоновано підходи до вибору оптимального обсягу виробництва експортного товару залежно від його визначальних факторів. Були зроблені рекомендації щодо збільшення експортного потенціалу компанії, що аналізується. Основні критерії оцінки експортного потенціалу підприємства та основні фактори, що впливають на його розвиток. В інформаційній системі підприємства пропонується створити окрему структуру, яка б займалася інформацією, пов'язаною з експортною діяльністю організації.[||]The concept of "export potential of the enterprise" is clarified and its structure is disclosed. The system of indicators for estimation of export potential of the enterprise is defined. It is shown that export activity stimulates the flow of foreign currency, which is beneficial for both the enterprise and the state. It is established that the dynamics of export of goods and services of Ukraine during 2005 - 2018 has a positive character. The structure of export of Ukrainian products by different product groups is given. It is emphasized that the EU remains Ukraine's largest trading partner. It is shown that it is possible to evaluate the efficiency of foreign economic activity of an enterprise through its export potential. The system of indicators for estimation of export potential of the enterprise is defined. Methodical approaches to the projected estimation of the export potential of the enterprise are substantiated, taking into account the increase of its competitiveness. The factors that hinder the development of export potential and reduce the competitiveness of Ukrainian enterprises in the world market have been identified. The approaches to the analysis of export potential are considered, among which are systemic, process and situational and their contents are revealed. It is shown that the export potential of the enterprise as a whole can be divided into two main parts: external potential and internal. It is emphasized that multifunctional assessment, including expert methods of analysis, integrated method, should be used to determine export potential. The export potential of the analyzed company is found to be quite high. Approaches are proposed for choosing the optimal volume of production of an export product, depending on its determining factors. Recommendations were made regarding increasing the export potential of the company under analysis. The main criteria for assessing the export potential of the enterprise and the main factors that influence its development. It is suggested in the enterprise information system to create a separate structure that would deal with information related to the export activity of the organization.

Л. М. Миненкок. е. н., Національний банк України

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ ЛІКВІДНОСТІ

L. MynenkoPhD in Economics, National Bank of Ukraine

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO RISK ASSESSMENT OF BANK LIQUIDITY

Досліджена посткризова зміна підходів національного регулятора (Національного банку України) до моніторингу ліквідності ліквідності. Проілюстрована природа виникнення ризику ліквідності національної банківської системи через невідповідність строковості між довгостроковими активами (кредитні операції) та короткостроковими зобов’язаннями (кошти клієнтів).
Доведено, що перехід від дискретного до неперервно-апроксимованого моніторингу зумовлює реорганізацію систем управління ризиками в банках, які повинні розробити та впровадити своєрідні моделі управління їх ліквідністю на основі прогнозування надходжень і відтоку коштів клієнтів на різних часових інтервалах для забезпечення фінансової стійкості установи.
Запропоновано розглядати достатність ліквідності банку не лише на основі дотримання економічних нормативів, а й за результатами дотримання внутрішньої оцінки достатності ліквідності банку (ILAAP), яка у подальшому перевірятиметься регулятором в рамках проведення оцінки банків за методологією (SREP).
В статті охарактеризовано загальні підходи до розрахунку нормативів миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6), причини впровадження регулятором коефіцієнтів короткострокової ліквідності (LCR) та довгострокової ліквідності (NSFR) замість існуючих тривалий час нормативів, зміни у підходах при контролю за ризиком ліквідністю, у зв’язку із впровадженням нових регуляторних вимог.
Зазначені процеси, з одного боку, можна вважати процесом імплементації європейського законодавства, зокрема Базель II - ІІІ, з іншого, варто розглядати як механізм удосконалення процесу управлінням ліквідністю з метою зменшення уразливості банків від шоків та зовнішніх ризиків (політичних, макроекономічних, фінансових) для забезпечення стабільного функціонування установ.[||]The post-crisis change of approaches of the national regulator (National Bank of Ukraine) to liquidity monitoring and its consequences for banks has been investigated. The nature of formation of liquidity risk of the national banking system due to maturity mismatch between the ratio of long-term assets (credit transactions) to short-term liabilities (customer funds) has been illustrated.
It has been proved that transition from discrete to continuous-approximated monitoring leads to reorganization of the risk management systems in banks, which have to develop and implement peculiar models of liquidity management on the basis of forecasting the inflow and outflow of clients’ funds at different time intervals, in order to ensure financial sustainability.
The introduction by the National Bank of Ukraine of more in-depth approach to the construction and operation of the risk management system causes banks to transform the risk management system, which should be adequate to the peculiarities of the bank's activities, nature and volume of banking and other financial services.
It is proposed to consider the adequacy of the bank liquidity not only on the basis of compliance with economic standards, but also based on the results of compliance with the internal liquidity adequacy assessment process (ILAAP), which will be further verified by the regulator in the framework of the supervisory procedures (SREP).
The article describes the general approaches to the calculation of ratios of instant liquidity (H4), current liquidity (H5), short-term liquidity (H 6), the reasons for introduction of LCR and NSFR standards by the regulator instead of the standards that exist for a long time, changes in the approaches in controlling the liquidity risk due to introduction of new regulatory requirements.
On the one hand, these processes can be considered as a process of implementation of European legislation, in particular Basel II – III; on the other hand, they should be considered as a mechanism for improving the process of liquidity management for reducing banks' vulnerability to shocks and external risks (political, macroeconomic, financial), in order to ensure stable functioning of institutions.

С. О. Назаркок. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи,Чернігівський інститут МАУП, м. Чернігів

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

S. NazarkoPhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE MEDICAL INSTITUTION IN CONDITIONS OF REFORMING THE HEALTH SYSTEM

У статті проаналізовано управління закладом охорони здоров’я в процесі реформування, з’ясовано фінансово-економічні питання медичної реформи та ефективного функціонування медичних закладів.
Автором запропоновано логічну модель взаємоузгодження економічних засобів і напрямів роботи медичного закладу, яка ґрунтується на долученні до збалансованого трикутника дій «послуга – постачальник – замовник».
Акцентовано увагу на трансформації системи охорони здоров’я, яку зараз впроваджує команда МОЗ України, що в свою чергу передбачає підвищення якості та доступності медичної допомоги за рахунок ефективного використання обмежених фінансових, матеріальних, трудових та інших ресурсів охорони здоров’я в умовах швидко зростаючої конкуренції на ринку медичних послуг.
Розглянуто вимоги до кандидатів на зайняття керівних посад у медичних закладах та виокремлено нові знання та вимоги, якими повинні володіти в Україні керівники медичних закладів. З’ясовано, що основний критерій маркетингу медичного закладу, в час ринкової економіки – конкуренція якістю.[||]The article analyzes the management of a healthcare facility in the reform process, clarifies the financial, economic and legal issues of health care reform and the effective functioning of health care facilities.
The author proposes a logical model of the reconciliation of economic means and directions of work of a medical institution, which is based on the adherence to the balanced triangle of actions «service - supplier – customer».
Emphasis is placed on the transformation of the healthcare system, which is currently being implemented by the Ministry of Health of Ukraine, which in turn provides for improving the quality and accessibility of medical care through the effective use of limited financial, material, labor and other health care resources in the face of rapidly growing competition in the market of medical services.
Requirements for candidates for management positions in medical institutions are considered, and new knowledge and requirements that the heads of medical institutions in Ukraine must possess are highlighted. It has been found that the main criterion for marketing a medical institution, in a market economy, is competition with quality.
Until recently, the health care system was dominated by administrative management methods, which, against a backdrop of funding, became the basis for extensive development of healthcare facilities.
In a market economy, this path of development has exhausted its potential, since a system that practically does not use economic levers, tools and incentives to find new types of medical institutions, alternative forms of methodological assistance, improving the quality of specialized services, etc., forms the basis for increasing imbalances and increasing medical , social and, ultimately, economic losses.
The most striking manifestation of new trends in the management of health care institutions is the emergence of private organizations with their own peculiarities. They differ from public institutions with more flexible management, freedom to make managerial and financial decisions.
However, whichever type of institution the health care institution does not belong to, the prerequisite for its existence is the active use of a system of effective management methods adapted to the specifics of health care as an object of economic regulation.

О. М. Кондратюкк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаО. В. Руденкок. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і оподаткування, Криворізький економічний інститут«ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаЛ. О. Ободстудентка магістратури, Криворізький економічний інститут«ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ОЦІНЦІ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ»)

O. KondratiukPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationKryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”O. RudenkoPhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,Kryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”L. ObodMaster’s student of Kryvyi Rih Economic InstituteSHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

A BRIEF ANALYSIS OF COMPANY FINANCIAL POSITION THROUGH BUSINESS PERFORMANCE ASSESSMENT(ON THE EXAMPLE OF «PJSC KRYVYI RIH IRON AND STEEL WORKS»)

У статті обґрунтовано актуальність інформації про фінансовий стан компаній, що пояснюється підвищенням інтересу стейкхолдерів до фінансових результатів конкурентів, їх фінансового стану, до кращої практики в сфері сталого розвитку та підтверджується чисельними працями науковців, котрі стосуються методики аналізу фінансового стану сучасних компаній.
Обґрунтовано доцільність проведення короткого аналізу фінансового стану (бріф аналізу) для отримання за короткий час загальної характеристики компанії. Визначено мету і області бріф аналізу, представлено аналіз основних показників, що відображають стан майна, джерел його формування, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, ймовірності банкрутства на прикладі компанії ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Результати такого аналізу можуть бути використані зовнішніми стейкхолдерами для прийняття інвестиційних рішень та фінансовими менеджерами для підвищення ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності підприємства та оцінки управлінського персоналу, його професіоналізму та інноваційним підходам в управлінні.[||]The article emphasizes the necessity of analytical information of companies’ financial position, which is explained by the increase of stakeholders’ interest in the competitors’ financial results, their financial position, best practices in the field of sustainable development. The urgency is also confirmed by numerous works of scientists on the subject. However, publications published on the Internet resource often outline the theoretical aspects of the analysis, there is a lack of scientific works researching the methodology of determining financial position through the practical data of enterprises and companies .
Complex analysis takes a long time. In practice, it is sufficient to use a limited number of ratios as financial indicators. Nowadays, for preliminary estimation of business, more and more users prefer to have a general idea about the financial position of the company and spend minimum time to obtain it. Therefore, it is important to research the methodology of a shorter and more concise analysis of the financial position.
The expediency of conducting a brief analysis of the financial position for obtaining the general characteristics of the company in a short period of time is substantiated. The purpose and areas of bref analysis are determined. The analysis of the main indicators reflecting the state of property, sources of its formation, liquidity, financial stability, business activity and probability of bankruptcy is presented on the example of PJSC "Kryvyi Rih Iron and Steel Works".
According to the results of biref analysis the conclusion is made that during the period chosen for the investigation the level of calculated ratios of liquidity, financial stability, business activity, profitability have both growth and decrease dynamics. In the vast majority, the ratios stay within or exceed regulatory values. In 2018 there was a decrease in values of all ratios (except liquidity) and, consequently, a decrease in sales revenue and profit, nevertheless, the company remained profitable.The absence of bankruptcy probability was ascertained by using four estimating models. Thus, financial stability, efficient use of resources and capabilities of the company can be stated.
The proposed analysis can be carried out by economists of the company or external users basing on the published information. The results of the brief analysis will be used by financial managers to develop decisions on improving liquidity, solvency, financial stability, business activity of the company and evaluate the executives’ performance, professional skills and innovative approaches in management.

В. В. Макаровак. е. н. , доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

ЕФЕКТ «ДЕКАПЛІНГУ» В КОНТЕКСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

V. МаkarovaPhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics Department,Sumy National Agrarian University

THE DECOUPLING EFFECT IN THE CONTEXT OF THE ORGANIZATION SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Досліджено значення англомовного терміну «decoupling» через його прояв у інтерпретаціях зарубіжних і вітчизняних авторів. Означено наявну актуальність «ефекту декаплінгу» для проектування стійких (стабільних) еколого-економічних системних форм і в тому числі для організації усталеної системи сільськогосподарського землекористування. Запропоновано тлумачення дефініції «декаплінг» у контексті структуризації аграрного землегосподарювання з метою забезпечення ефективного і довготривалого функціонування земельних ресурсів. Визначено проблематику із розходження векторів економічного зростання і екологічного заміщення в системі продуктивного землекористування. Обґрунтовано сутність показника екологічної потужності як можливості системи сільськогосподарського землекористування забезпечувати сталий високий рівень продуктивності земель. Визначено шляхи можливого сходження траєкторій економічного розвитку та екологічної стійкості на прикладі організації структурованого сільськогосподарського виробництва.[||]The article deals with the problem of sustainable land use and the influence of economic and environmental factors on its effective development through the effect of decoupling. Thus, the author has determined that the decoupling effect reconciles the economic and environmental components of agrarian production through the harmonization of rates of increase of social welfare and expenditures of resource potential. Proved that the meaning of the English term «decoupling» has a different interpretation depending on the scope. The relevance of the «decoupling effect» for the design of sustainable (stable) ecological and economic system forms, including for the organization of a stable system of agricultural land use were substantiated in the study. The author proposed its own meaning of the definition of «decoupling», which consists in the structuring of agricultural land management in order to ensure the effective and long-term functioning of land resources. The basic approaches to the need to preserve the value of productive land analyzed. Thus, author identified the problems of the difference between the vectors of economic growth and ecological substitution in the system of productive land use. It was substantiated the essence of the indicator of ecological power as an opportunity of the system of agricultural land use to provide a steady high level of productivity of lands. In particular, the study correlates the types of decoupling effect with the environmental power factor of the system. Proved that the effect of decoupling could be absolute and relative. The effect of relative decoupling effect occurs when there is a tendency to increase economic growth and are lower than the rate of loss of natural resources. In the case of a steady level of consumption of natural resources or its reduction to a minimum value while stabilizing the economic component or its growth, the decoupling effect recognized as absolute. The ways of possible convergence of the trajectories of economic development and environmental sustainability are determined on the example of structured agricultural production.

Д. С. Ліфінцевк. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТАВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОКОЛІННЯ Z ДО КРОС-КУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: КЛЮЧОВІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ТА ОСНОВНІ ПЕРЕШКОДИ

D. LifintsevPhD in Economics, associate professor, management department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

UKRAINIAN GENERATION Z ATTITUDE TO CROSS-CULTURAL INTERACTION: KEY MOTIVATION FACTORS AND MAIN OBSTACLES

Вступ: у цій роботі нами досліджено ставлення українського покоління Z до різних аспектів крос-культурної взаємодії у бізнесі. Значення навичок крос-культурної взаємодії зростає щороку із посиленням процесів глобалізації та діджиталізації бізнес-середовища. У ході дослідження ми аналізували ставлення та готовність української молоді до роботи у мультикультурному просторі.
Методи: для збирання інформації стосовно дослідження було проведено онлайн-опитування із використанням сервісу survio.com. Респондентами стали 510 студентів українських університетів із восьми міст (Київ, Житомир, Львів, Луцьк, Харків, Дніпро, Одеса, Херсон), які представляють різні регіони країни. Для оцінювання та аналізування думок респондентів були використані такі інструменти як п’ятибальна шкала Лайкерта та метод вагових коефіцієнтів.
Результати дослідження засвідчують зацікавленість та вмотивованість представників українського покоління Z у роботі в мультикультурному середовищі. Вони вважають навички крос-культурної комунікації дуже важливими у сучасному світі. Серед основних чинників мотивації працювати у мультикультурному середовищі українські Gen Zers назвали можливість заробити більше грошей порівняно із локальними компаніями, можливість подорожувати та можливість навчитися, підвищити професійний рівень. Ключовими перешкодами для ефективної крос-культурної взаємодії респонденти назвали мовні бар’єри, стереотипне мислення та розбіжності у цінностях і стандартах поведінки із представниками інших культур.
Висновки: наше дослідження засвідчує бажання та вмотивованість українських представників покоління Z працювати у мультикультурному середовищі. Українська молодь розглядає глобалізований світ як джерело можливостей. Подальший взаємовплив країн та компаній сприяє тому, що представники покоління Z вважають техніки крос-культурної взаємодії дуже важливими для подальшої кар’єри.[||]Introduction and Purpose: globalization and digitalization foster the need in cross-cultural interactions between representatives of different nations and countries. Modern social and business environment is truly multicultural. In this study we explore the attitude of Ukrainian Generation Z representatives to different aspects of cross-cultural interaction in business.
Methods: An online questionnaire was used to collect data for our study. A sample of 510 university students aged 17-23 years from eleven universities located in eight Ukrainian cities (Kyiv, Zhytomyr, Lviv, Lutsk, Kharkiv, Dnipro, Odesa, Kherson) representing different regions of the country participated in the online survey. Different tools like 5-point Likert scale and weight coefficient method were used to evaluate and analyze the opinions of the respondents.
Results: The results of our study illustrate that Ukrainian Generation Z representatives are interested and motivated to work in multicultural business environment, they consider cross-cultural communication skills as very important in a modern globalized world. The majority of respondents stated that they would agree to move abroad to participate in a business project for a one-two year period of time. The main motivation factors to work in a multicultural business environment for Ukrainian Gen Zers are opportunities to earn more money comparing to local businesses, opportunities to travel and to upgrade their professional level. Among the major barriers for effective cross-cultural interaction respondents noted language barriers, stereotype thinking regarding other cultures and differences in values and standards of behaviour with the representatives of other cultures.
Discussion: The results of our research prove that Ukrainian Generation Z representatives are willing to work in a multicultural business environment. Young people in different regions of Ukraine consider globalised world as a source of opportunities. Due to the further interconnection of countries and businesses Gen Zers consider cross-cultural interaction techniques as very important for their future careers.

А. А. Шапуровк. э. н., доцент,доцент кафедры финансов, банковского дела и страхования,Инженерный институт Запорожского национального университетаЕ. А. Шапуровак. э. н., доцент,директор, ГВУЗ «Мелитопольский промышленно - экономический колледж»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

O. ShapurovPhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department Finance, Banking and InsuranceEngeneering institute of National Zhaporizhia’s universityO. ShapurovaPhD in Economics, Associate Professor,Director of SHEI «Melitopol industrial and economic college»

DEVELOPMENTAL ECONOMIC VECTOR OF WORLDWIDE AND LOCAL METALLURGY

Развитие любой отрасли промышленности зависит от мировой конъюнктуры рынка, действий мировых корпораций, а также от проводимой каждым государством поддержке стратегических предприятий. Для формирования основных направлений развития мировой и локальной металлургии в статье проанализирован мировой производственный потенциал, его структура и темпы роста; рассмотрены основные корпорации – лидеры черной металлургии, проведено мониторинг экспорта и импорта лидирующих стран производителей стали, сформированы основные тенденции развития локальной металлургии (на примере Украины).
Детальный мониторинг основных тенденций мировой металлургии позволил выделить основные закономерности:
- постоянный рост производства стали, исходя из прогнозов барьер в 2000 млн.т. будет превзойден в 2021г.
- на мировом рынке черной металлургии теряют свои позиции одни страны (СССР-до 90-х, США, Япония, ЕС - до 2000-х) и появляются новые лидеры (Китай со средним объемом производства в 2014-2018гг - 838 8 млн.т.).
- 60-70% мировой стали является результатом деятельности 50 компаний, их общий объем производства 1030-1100 млн.т. Из них 56% - принадлежат Китаю; 8% - России, по 6% - Индии и США, по 4% - Японии и Южной Кореи, 14% приходится на другие страны.
- исходя, из показателя чистого экспорта лидерами являются Китай, Япония, Россия, Южная Корея и Украина. Украина входит в 10 крупнейших экспортеров мировой стали, первые 5 позиции занимают Китай, Япония, Россия, Южная Корея и ЕС.
При диагностике тенденций развития металлургии Украины выявлены кризисные процессы и явления: падение общего производственного потенциала, материалоемкость и энергоемкость производства, снижение финансовой устойчивости, убыточность производственно – хозяйственной деятельности, дефицит человеческого капитала.
Сформированы основные векторы выхода из сложившейся кризисной ситуации металлургической отрасли Украины: субсидирование отрасли за счет снижения цен на энергоносители, внедрение налоговых каникул (отмена налога на прибыль), формирование контрактов на долгосрочной основе с фиксированной ценой, решение вопроса экодеструктивного фактора, развитие импортозамещения на внутреннем рынке.
В статье использованы методы анализа рядов динамики для характеристики мирового и локального потенциала отрасли металлургии; эконометрический метод (расчет параметров уровня тренда) для прогноза производства стали; метод иерархий (подход Томаса Саати) для расчета индекса эффективности использования экономического потенциала производственно – хозяйственной деятельности корпорации.[||]Development of any industrial sector depends on the global market conjuncture, actions of global corporations and support of strategic enterprises which every country does as well. The article analyzes the global productive potential, its structure and growth rate; principal corporations — the leaders of the steel industry — were examined, monitoring of export and import of leading countries which produce steel was carried out, principal tendencies in the development of local metallurgy were formed (Ukraine as an example).
Detailed monitoring of the main trends of world metallurgy has allowed to identify the main patterns:
- constant growth of steel production,based on the predictions of the barrier of 2000 million tons will be surpassed in 2021 year.
- at the world market of ferrous metallurgy some countries are losing their positions (the USSR until the 90s, the USA, Japan, the EU - up to 2000s) and new leaders are appearing (China, with average production in 2014-2018 years - 838,8 million tons .).
- 60-70% of the world's steel is the result of 50 corporations, their total production 1030-1100 million tons. Of which: 56% - owned by China, 8% Russia, 6% India and USA, 4% - Japan and South Korea, 14% is in other countries.
- in terms of net exports, the leaders are China, Japan, Russia, South Korea and Ukraine. Ukraine is among the 10 largest exporters in the world of steel, the first 5 positions occupy China, Japan, Russia, South Korea and the EU.
During the diagnosing the trends in the development of metallurgy in Ukraine, crisis processes and phenomena were revealed: a drop in the overall production potential, material and energy intensity of production, decrease in financial stability, unprofitableness of production and economic activity, deficit of human capital.
The main vectors of overcoming the current crisis situation in the metallurgical industry of Ukraine are formed: subsidizing the industry by lowering energy prices, introducing tax holidays (cancellation of income tax), forming contracts on a long-term basis with a fixed price, resolving the issue of eco-destructive factor, developing import substitution in the internal market.
The article uses methods of analyzing the series of dynamics to characterize the global and local potential of the metallurgy industry; econometric method (calculation of trend level parameters) for forecasting steel production; hierarchy method (Thomas Saati approach) for calculating the efficiency index of using the economic potential of the corporation's production and business activities.

Н. М. Влащенкок. е. н., доцент, доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваІ. Л. Полчаніновак. е. н., доцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. БекетоваВ. В. Абрамовдоцент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. VlaschenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in KharkivI. PolchaninovaPhD in Economics, Associate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in KharkivV. AbramovAssociate Professor at the Department of Tourism and Hospitality, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ENSURING THE DEVELOPMENT OF CHILD AND YOUTH TOURISM ON THE BASIS OF TOURISM AND RECREATIONAL AREAS’ CLUSTERING

У статті розроблено науково-практичні рекомендації щодо створення кластерних утворень з розвитку дитячо-юнацького туризму у Львівському регіоні, а також обґрунтовано методику виділення та оцінювання економічних кластерів у зазначеній сфері. Визначено три групи чинників, які уможливлюють утворення туристських кластерів на базі курортних районів із різним туристсько-рекреаційним потенціалом. Проведено групування 20 районів Львівського регіону за даними офіційної статистики за 2018 р. Кластерний аналіз проведено за допомогою двох методів: ієрархічної класифікації та К-середніх. Виділено 3 кластери, до першого входить 3 райони, до другого – 11, до третього – 6, які є подібними за рівнем розвитку мережі підприємств дитячо-юнацького туризму, супутньої інфраструктури та обсягом інвестування в основний капітал підприємств туристсько-рекреаційного призначення та інфраструктури відповідних районів. Адекватність отриманих даних була перевірена за допомогою побудови дендрограми методом повного зв’язку, дисперсійного аналізу, побудови графіку розподілу центрів кластерів. Визначено, що головними факторами, що впливають на розподіл районів Львівщини по кластерам, є кількість дитячо-юнацьких закладів, розмір інвестицій в розвиток інфраструктури районів і кількість обслугованих осіб. Доведено, що наразі виділені кластери за рівнем розвитку дитячо-юнацького туризму знаходяться на однаковому рівні, але відрізняються наявністю та станом відповідної інфраструктури. З метою забезпечення сталого розвитку кластерів дитячо-юнацького туризму пропонується державне регулювання діяльності таких кластерів. В роботі визначені нормативно-правові (адміністративні), соціальні, організаційно-економічні та інформаційно-аналітичні механізми державного регулювання та підтримки кластерів дитячо-юнацького туризму та їх складові елементи. Запропоновано інструменти державного регулювання і підтримки відповідних кластерів. Запропоновано структуру державних програм підтримки розвитку кластерних утворень в сфері дитячо-юнацького туризму. У якості перспектив подальших досліджень зазначено необхідність розробки нормативно-правових актів, які регламентують забезпечення принципів розвитку дитячо-юнацького туризму в Україні, розробку критеріїв оцінки якості та результативності діяльності організацій дитячо-юнацького туризму, розробки регіональних планів розвитку дитячо-юнацького туризму.[||]In the article, scientific and practical recommendations for the creation of cluster formations on developing child and youth tourism in the Lviv region were designed, and the methodology for identifying and evaluating economic clusters in the specified area was justified as well. The three groups of factors enabling the foundation of tourism clusters on the basis of resort areas with the different tourism recreational potentials were determined. Grouping the 20 districts in the Lviv region according to official statistics for 2018 was conducted. Cluster analysis was made through two methods: a hierarchical classification and K - means. The study identified 3 clusters consisting of 3, 11, and 6 districts, respectively, which are similar in their development stage of child and youth tourism organizations’ network, associated infrastructure, and have the same level of investment in tourism recreational enterprises’ fixed capital and the related districts' infrastructure. The credibility of the obtained data was checked via building a dendrogram by complete-linkage clustering method, analysis of variance, and plotting a graph of cluster centers distribution. The study identified the number of child and youth organizations, investment amount in districts’ infrastructure development, and the number of clients served as the main factors influencing the division of districts into clusters in the Lviv region. It was proved that the selected clusters are now at the same level of child and youth tourism development but differentiating by the availability and state of the related infrastructure. The state regulation of such clusters’ activity is proposed to ensure sustainable development of child and youth tourism clusters. In the paper, the legislative (administrative), social, information-analytical and organizational economics mechanisms for the state regulation and support of child and youth tourism clusters were identified, as well as their components. Governmental regulation and support tools for the selected clusters were offered. The state program structure on supporting a cluster formation development in the sphere of child and youth tourism was presented. The necessity of regulatory acts’ development, which govern the realization of principles on child and youth tourism advancement in Ukraine, elaborating the criteria for quality and performance assessment of child and youth tourism organizations and establishing the regional plans on developing child and youth tourism are defined as the perspectives for further studies.

О. В. Гасійк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. ПолтаваВ. І. Клименкок. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин,Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. HasiiPhD in Economics,associate Professor of the Department of Finance and BankingPoltava University of Economics and TradeV. KlimenkoPhD in Economics,associate Professor of the Department of Department of International Economics and International Economic RelationsPoltava University of Economics and Trade

STATE AND PERSPECTIVE VECTORS OF DEVELOPMENT OF BANKING CREDIT ACTIVITIES IN UKRAINE

Досліджено стан розвитку банківської кредитної діяльності в Україні за 2007-2018 рр., обґрунтовано перспективи розвитку банківського кредитування в динамічних умовах розвитку вітчизняної економіки. Здійснено моніторинг діяльності банків у сфері надання кредитних послуг та перспектив їх розвитку в різних сегментах кредитного ринку. Висвітлено сучасні особливості функціонування банків у сфері кредитування суб’єктів господарювання та домогосподарств. Вирішення поставлених завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та моделювання перспектив розвитку банківського кредитування. Виявлено особливості ведення банківського бізнесу в сфері кредитування та визначено його роль у розвитку національної економіки. Встановлено відсутність стійкої тенденції розвитку банківського кредитування за аналізований період. На основі застосування методів прогнозування, надано розрахунок векторів розвитку банківського кредитування на 2020-2022 роки. На основі кореляційно-регресійного аналізу з’ясовано перспективи змін ВВП від чинників кредитного характеру, що на нього впливають різнобічно (обсяг банківського кредитування, активи банків, кредити, надані фізичним особам та юридичним особам). Обґрунтовано, що розвиток кредитної банківської діяльності є важливою складовою стабілізації національної економіки. Здійснено оцінку інституціонального складу банківської системи України та обґрунтовано необхідність створення передумов формування законодавчої основи до її розширення за рахунок нових видів банків регіонального значення. Відсутність чітко описаного механізму їх діяльності на рівні нормативно-правового забезпечення визначає низку проблем їх створення. Запропоновано розвивати сектор кооперативного кредиту за участю регіональних кооперативних банків як важливої складової банківської системи України. Основні наукові положення дослідження можна використовувати у практиці банків усіх рівнів банківської системи.[||]The state of development of bank lending activity in Ukraine for 2007-2018 is researched, and the prospects of development of bank lending under dynamic conditions of development of domestic economy are substantiated. The activities of banks in the area of credit services and prospects of their development in various segments of the credit market were monitored. The modern features of the operations of banks in the area of crediting of economic entities and households are highlighted. The tasks are accomplished with the help of such general scientific and special methods of research: analysis and synthesis, systematization and modeling of perspectives of bank lending development. The peculiarities of banking business in the area of crediting are revealed and its role in the development of the national economy is determined. The absence of a steady tendency of development of bank lending for the analyzed period is established. Based on the application of forecasting methods, the calculation of vectors for the development of bank lending for 2020-2022 is provided. On the basis of the correlation-regression analysis, the prospects for changes in Gross Domestic Product from factors of credit nature that influence it in various ways (the volume of bank lending, bank assets, loans to individuals and legal entities) are found. It is substantiated that the development of credit banking is an important component of stabilizing the national economy. The institutional composition of the banking system of Ukraine has been evaluated and the necessity of creating the prerequisites for the formation of the legislative framework prior to its expansion due to new types of banks of regional importance has been substantiated. The lack of a clearly described mechanism of their activity at the level of regulatory support defines a number of problems of their creation. It is proposed to develop the cooperative credit sector with the participation of regional cooperative banks as an important component of the Ukrainian banking system. The basic scientific provisions of the study can be used in the practice of banks at all levels of the banking system.

Є. О. Діденкок. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. В. Чумакстудент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ye. DidenkoPhD in Economics, associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, KyivO. Chumakstudent, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES FOR ENSURING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

У статті за допомогою матеріалів Державної служби статистики та Міністерства фінансів України досліджено сучасні умови розвитку підприємництва в державі. Зокрема: розглянуто динаміку кількості підприємств та обсягів реалізованої ними продукції, проаналізовано тенденцію зміни індексів інфляції та споживчих цін, розглянуто статистику щодо загальної ефективності діяльності суб’єктів господарювання, а також зміни у структурі їх капіталу. За результатами дослідження встановлено низку загальних проблем розвитку національної економіки, функціонування якої відбувається в контексті наявності широкого спектру бар’єрів, що походять з інноваційної сфери. Відповідно до встановленої мети, в роботі розглянуто сутність ефективності діяльності та охарактеризовано особливості управлінської щодо її забезпечення. Авторами розроблено модель стратегічного підходу до забезпечення ефективності діяльності підприємства, яка спирається на теорію життєвого циклу та положення концепції сталого розвитку суб’єкта господарювання. Дана модель розкриває особливості реалізації стратегічного циклу динамічного розвитку суб’єкта господарювання в контексті досягнення цільових орієнтирів діяльності підприємства, що, в свою чергу, має відбуватися з урахуванням забезпечення економічної, організаційної, соціальної та екологічної ефективності. Окрім того, в роботі охарактеризовано процес дослідження ефективності господарської діяльності підприємства, фундаментом реалізації якого виступає оціночний цикл. З урахуванням положень концепції сталого розвитку, авторами представлено узагальнену систему показників оцінки ефективності діяльності підприємства, що заснована на трьох рівнях (одиничні, групові та інтегральний показники). Також авторами розглянуто актуальні на даний момент зовнішні фактори сприяння розвитку підприємницького клімату в країні, правильне використання яких має сприяти зростанню ефективності функціонування національного товаровиробника, зміцненню його конкурентоспроможності на економічної безпеки, розвитку іміджу та стратегічного потенціалу.[||]In the article, using the materials of the State Statistics Service and the Ministry of Finance of Ukraine explores the current conditions of business development in the country. In particular: the dynamics of the number of enterprises and the volume of products sold are analyzed, the tendency of changes in inflation and consumer prices is analyzed, statistics on the general efficiency of activity of economic entities and changes in the structure of their capital are considered. According to the results of the study, a number of common problems of development of the national economy were identified, the functioning of which occurs in the context of the presence of a wide range of barriers originating from the innovation sphere. In accordance with the established goal, the essence of the effectiveness of the activity is considered in the work and the features of management in its maintenance are characterized. The authors have developed a model of strategic approach to ensuring the effectiveness of the enterprise, which is based on the theory of life cycle and the concept of sustainable development of the entity. This model reveals the peculiarities of implementation of the strategic cycle of dynamic development of the economic entity in the context of achieving the targets of the enterprise, which, in turn, must take into account the provision of economic, organizational, social and environmental efficiency. In addition, the paper describes the process of studying the efficiency of economic activity of the enterprise, the basis of which is the evaluation cycle. Taking into account the provisions of the concept of sustainable development, the authors present a generalized system of indicators of performance evaluation of the enterprise, which is based on three levels (single, group and integral indicators). The authors also consider the current external factors contributing to the development of the business climate in the country, the proper use of which should promote the efficiency of the national commodity producer, strengthen its competitiveness in economic security, image development and strategic potential.

В. І. Дмитрукк. філ. н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»Л. А. Дяченкок. е. н., доцент, доцент кафедри доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»Н. В. Гриньохк. і. н., доцент, доцент кафедри адміністративного забезпечення соціокультурної сфери, Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв»А. О. Князевичд. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

«БЕЗПЕЧНИЙ ЧОРНОБИЛЬ» ЯК НОВИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

V. DmytrukPhD in Philological, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”L. DiachenkoPhD in Economics, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”N. HrynokhPhD in Historical, Associate Professor, The Associate Professor of the Department of Administrative Support of Socio-Cultural Sphere, Separated Subdivision “Lviv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts”A. KniazevychDoctor of Economic Sciences, Associate Professor, The Professor of the Department of Management,Rivne State University of Humanities

«SAFE CHERNOBYL» AS A NEW DIRECTION OF DEVELOPVENT IN THE INTERNATIONAL MARKET OF TOURIST SERVICES

У статті визначено основні засади функціонування та розвитку туризму в регіоні, який зазнав впливу техногенної катастрофи – «Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник». Обґрунтовано актуальність розвитку туризму в Чорнобильській зоні відчуження як нового напряму розвитку на міжнародному ринку туристичних послуг. Досліджено важливу роль держави в оптимізації та упорядкуванні діяльності суб’єктів ринку, які надають туристичні послуги у даному регіоні та їх туристичні пропозиції. Надано підтвердження безпечності запропонованих турів за сприяння спеціалістів «Державного агентства України управління зоною відчуження», «Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника», Державне спеціалізоване підприємство «Екоцентр». Запропоновано низку практичних заходів, у контексті побудови оновленої Стратегії розвитку Чорнобильської зони для оптимізації міжнародного ринку туристичних послуг, що забезпечить вищий рівень попиту при купівлі турів до даного регіону України.[||]The prospect of tourism development, in the areas affected by man-made disasters - is influenced by the safety factor of such trips for tourists and visitors. It is the safety of tourist travel, the results of the research and their informativeness for the interested audience that confirm the specific level of security - is a significant factor in generating demand in the tourist services market, including in the international market. Research of new directions of development in the international market of tourist services, increase of consumers' interest in buying extreme tours necessitates the search for tools and means for achieving the set goals. The activity of tourism market participants, as an important branch of the national economy, is influenced by a number of factors that determine their results. That is why it is necessary to study the management processes that are characteristic of the participants of the tourist services market, which offer different types of tours to the Chernobyl Exclusion Zone, as well as to identify practical mechanisms that will provide a new direction for the development of international tourism. The article identifies the basic principles of the functioning and development of tourism in the region, which was affected by the technogenic catastrophe – "Chornobyl Radiation Ecological Biosphere Reserve". The urgency of tourism development in the Chornobyl Exclusion Zone as a new direction of development in the international tourist services market is substantiated. The important role of the state in the optimization and streamlining of the activities of market entities providing tourist services in the region and their tourist offers is investigated. Confirmation of the safety of the proposed tours with the assistance of specialists of the State Agency of Ukraine for the Exclusion Zone Management, the Chornobyl Radiation and Ecological Biosphere Reserve, and the Ecocenter. Practical measures are proposed in the context of the construction of the updated Strategy for the development of the Chornobyl zone for optimization of the international market of tourist services, which will provide a higher level of demand when buying tours to this region of Ukraine.

О. П. Краснякк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університетС. Е. Амонск.с.-г.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

РИНОК ЦУКРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. KrasnyakPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnytsia National Agrarian UniversityS. АmonsPhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

SUGAR MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті розглянуто сучасний стан та тенденції розвитку ринку цукру в Україні та світі. Здійснено огляд домінантних тенденцій у сфері цукровиробництва, світового ринку цукру на основі чого узагальнено топ-6 країн-експортерів даного продукту. Проаналізовано тенденції експортно-імпортного обігу цукру, визначено особливості його виробництва та реалізації в Україні. Доведено, що колишній механізм управління вітчизняною цукровою галуззю залишається без належних змін і став непридатним для ринкової економіки; нова управлінська система ще не створена, в результаті має місце неконтрольоване і нерегульоване ринкове середовище, перенасичене іноземними товарами не завжди належної якості. Констатовано, що наразі відсутній необхідний пакет законодавчих актів, які б відповідали потребам конкурентного виробництва, враховували закони ринкових відносин. В Україні не сформовано науково-обґрунтовану державну економічну політику щодо бурякоцукрового виробництва та суміжних галузей, внаслідок цього держава втратила вплив та контроль за виробництвом та реалізацію цукру на внутрішньому та зовнішньому ринках. Окреслено ключові проблеми розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні: відсутність регулювання ринку цукру, висока собівартість цукру, скорочення матеріально-технічного забезпечення бурякосіючих господарств і цукрових заводів. Встановлено, що цукрова галузь, особливо її сировинна складова, вимагає пильної уваги, як з позиції стратегічного управління, так і з позиції тактичної модернізації, вдосконалення і підвищення стабільності її функціонування. У цьому, на наш погляд, першочергову роль повинна відігравати економічно виважена і науково-обґрунтована політика використання науково-методичних розробок, яка виступить гарантом ефективності інноваційних заходів в галузі. Запропоновано внесення змін у механізм державного регулювання підкомплексу в напрямку поновлення довгострокового цільового програмування, квотування виробництва на тривалі терміни, запровадження прямого субсидування виробництва цукросировини, пільгового кредитування та сприяння залученню інвестицій.[||]The article examines the current state and trends of the sugar market in Ukraine and the world. The review of the dominant trends in the field of sugar production, the global sugar market, which summarizes the top 6 exporting countries of this product. The trends of export-import circulation of sugar are analyzed, the peculiarities of its production and sale in Ukraine are determined. It is proved that the former mechanism of management of the domestic sugar industry remains unchanged and has become unsuitable for a market economy; a new management system has not yet been created, resulting in an uncontrolled and unregulated market environment, oversaturated with foreign goods, not always of good quality. It is stated that at present there is no necessary package of legislative acts that would meet the needs of competitive production, they have taken into account the laws of market relations. In Ukraine, no scientifically substantiated state economic policy on sugar beet production and related industries has been formed, as a result, the state has lost influence and control over the production and sale of sugar in the domestic and foreign markets. The key problems of the development of sugar beet production in Ukraine are outlined: lack of regulation of the sugar market, high cost of sugar, reduction of logistical support of beet-cutting farms and sugar factories. It is established that the sugar industry, especially its raw material component, requires careful attention, both from the position of strategic management and from the point of tactical modernization, improvement and increase of stability of its functioning. In our view, an economically sound and scientifically sound policy of using scientific and methodological developments, which will guarantee the effectiveness of innovative measures in the industry, should play a paramount role. It is proposed to make changes to the mechanism of state regulation of the subcomplex in the direction of renewal of long-term targeted programming, quotas of production for long terms, introduction of direct subsidization of production of raw materials, preferential lending and promotion of attracting investments.

Л. П. Романвикладач, ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права», Львів

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕПАТРІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ

L. Romanlecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE REPATRIATION OF UKRAINIAN MIGRANT WORKERS IN THE CONTEXT OF REINTEGRATION STRATEGY FORMATION

У статті розглянуто теоретичні аспекти та соціально-економічні передумови репатріації українських трудових мігрантів з акцентом на їх реінтеграції.
Описано теоретичні моделі повернення трудових мігрантів. Уточнено зміст понять повернення, репатріації та рееміграції трудових мігрантів. Розкрито демографічні аспекти доцільності репатріації трудових мігрантів. Наголошено на складності оцінки кількості трудових мігрантів у зв’язку з недоліками обліку міграційних процесів, що унеможливлює формування чіткого уявлення про репатріаційний потенціал. Акцентовано на впливі напрямків міграції на потенціал репатріації. Проаналізовано дані міжнародних організацій, що дозволяють уточнити оцінку потенціалу репатріації. Наголошено на складності оцінки потенціалу репатріації при включенні до нього представників діаспори.
Перспективним напрямком подальших досліджень визначено оцінку готовності соціально-економічних систем в Україні до репатріації та реінтеграції трудових мігрантів.[||]The concept of repatriation of labor migrants is insufficiently disclosed in current scientific research. This gives rise to certain discussion points. In particular, it is necessary to study more deeply the demographic and socio-economic preconditions for the repatriation of Ukrainian labor migrants. Extending research in this area will create the basis for improving the state migration policy in the field of return of migrant workers and their reintegration into the domestic political, legal and socio-economic space.
The purpose of the article is to summarize the socio-economic prerequisites for the repatriation of Ukrainian labor migrants in the context of forming a reintegration strategy.
The article describes theoretical models for the return of migrant workers. The content of the concepts of return, repatriation and re-emigration of labor migrants has been clarified. Demographic aspects of expatriate migrants' expatriation are revealed. Emphasis is placed on the complexity of estimating the number of migrant workers due to the deficiencies in accounting for migration processes, which makes it impossible to form a clear picture of repatriation potential. Emphasis is placed on the impact of migration destinations on the repatriation potential. Data from international organizations are analyzed to clarify the assessment of repatriation potential. The complexity of assessing the potential of repatriation when including representatives of the diaspora was emphasized..
It is established that at the current stage of socio-economic development, stimulation of repatriation processes will not produce the expected result. A much higher standard of living is needed to bring back populations that have taken root in other countries. However, we can draw attention to the considerable potential and importance of developing mechanisms for the reintegration of repatriates, since some of the countries where there is a significant proportion of Ukrainians by origin do not differ significantly in HDI.
A prospective direction for further research is to assess the readiness of socio-economic systems in Ukraine to repatriate and reintegrate migrant workers.

В. Г. Чернишевк. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. ОдесаД. В. Окарак. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаІ. Л. Ковальовак. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

АНАЛІЗ СТАНУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. ChernyshevPhD in Physico-Mathematical Sciences,Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, OdesaD. OkaraPhD in Physico-Mathematical Sciences,Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics,Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdesaI. KovalovaAssociate Professor at Department of Information Technologies and Applied Mathematics,Odesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

ANALYSIS OF THE SITUATION WITH CAPITAL INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF REGIONS IN UKRAINE

Одним з стратегічних пріоритетів розвитку України в умовах глобалізації, з урахуванням ключових світогосподарських тенденцій, має стати підвищення значущості регіонів. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури практично повністю відбувається шляхом і за рахунок капітальних інвестицій. Зміцнення виробничої діяльності усіх підприємств реального сектора економіки, а тим самим підвищення суспільного відтворення, неможливе без інтенсифікації відтворення та поліпшення використання діючих основних засобів за рахунок капітальних інвестицій. Обґрунтовано актуальність проведення як на найближчу, так і на віддалену перспективу аналізу стану капітальних інвестицій в економіки регіонів України з метою збільшення економічних вигод. Проаналізовано динаміку зміни обсягу усіх капітальних інвестицій і капітальних інвестицій на одну особу за регіонами України у 2012 – 2018 рр. Зокрема, виявлено, що упродовж 2012 - 2018 рр. тенденція зміни значення коефіцієнту диференціації обсягу капітальних інвестицій на одну особу була мінливою: повільне зменшення з 13,0 у 2012 р. до 12,6 у 2013 р. і до 11,6 рази у 2014 р. (хоча у 2014 р. спостерігалося збільшення коефіцієнту для усього обсягу капітальних інвестицій), стрімке збільшення до 33,1 рази у 2015 р., зменшення до 19,7 рази у 2016 р. та знову стрімке збільшення до 30,8 у 2017 р. і до 46,2 рази у 2018 р. Стабільно найбільші обсяги капітальних інвестицій спостерігались в економіку м. Києва, найменші – в економіку Закарпатської (у 2012 р.), Херсонської (у 2013 - 2014 рр.) і Луганської (у 2015 – 2018 рр.) областей. Без урахування у 2015 – 2018 рр. показників Луганської області спостерігалась тенденція зміни значення коефіцієнту диференціації обсягу капітальних інвестицій на одну особу без значних стрибків: збільшення до 15,9 рази у 2015 р., зменшення до 12,6 рази у 2016 р. та знову збільшення до 14,2 у 2017 р. і до 16,7 рази у 2018 р. Найменші значення обсягів мали Донецька (у 2015 р.) і Чернівецька (у 2016 – 2018 рр.) області. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики в Україні.[||]One of the strategic priorities for the development of Ukraine in the context of globalization, considering key global economic trends, should be to increase the importance of regions. Structural and qualitative renovation of production and creation of a market infrastructure is almost entirely carried out through and at the expense of capital investment. Strengthening the production activities of all enterprises in the real economy sector, and thereby increasing social reproduction, is impossible without the intensification of reproduction and improvement in existing fixed assets utilization through capital investments. It has been substantiated the relevance of conducting both the short and long term evaluation of the state of capital investments in the economies of regions of Ukraine in order to increase economic benefits. The dynamics of changes in all the capital investments volume and capital investments per capita in regions of Ukraine within the period of years 2012 - 2018 is analyzed. It was revealed as follows: in 2012 - 2018 the tendency to change the coefficient of differentiation in the total capital investments volume was variable: a slight decrease from 35.7 in 2012 to 33.1 times in 2013, an increase to 40.2 in 2014 and up to 42.8 times in 2015, a slight decrease to 39.8 times in 2016, a rapid increase to 45.5 in 2017 and up to 62.2 times in 2018. Consistently, the largest capital investments volumes were observed in the economy of Kiev, the smallest - in the economy of Chernivtsi (in 2012, 2014, 2016 - 2017), Luhansk (in 2015, 2018) and Kherson (in 2013) regions. Through years 2012 - 2018 the tendency to change the value for the coefficient of differentiation in the capital investment volume per capita was also volatile: slow decrease from 13.0 in 2012 to 12.6 in 2013 and to 11.6 times in 2014 (although, in 2014 there was observed an increase in this coefficient for the entire volume of capital investments), a rapid increase to 33.1 times in 2015, a decrease to 19.7 times in 2016 and again a rapid increase to 30, 8 in 2017 and up to 46.2 times in 2018. Still consistently the largest capital investments volumes were observed in the economy of Kiev, the smallest - in the economy of Transcarpathian (in 2012), Kherson (in 2013 - 2014) and Luhansk (in 2015 - 2018) areas. Excluding indicators of the Luhansk region for years 2015 – 2018 presented, a tendency to change the coefficient of differentiation in the capital investments volume per capita is found without significant leaps: an increase to 15.9 times in 2015, a decrease to 12.6 times in 2016 and again an increase to 14.2 in 2017 and to 16.7 times in 2018. The lowest volumes were observed in the Donetsk (in 2015) and Chernivtsi (in 2016 - 2018) regions. The work presents authors' conclusions and determines prospects for further studies. Suggestions are provided to improve the effectiveness of modern regional policy in Ukraine.

О. І. Біликк. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська Політехніка»Т. М. Корецькастудентка ІІІ курсу кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська Політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. BilykPhD in Economics, Docent of Administrative and Financial Management Department,Lviv Polytechnic National UniversityT. Koretska3rd year student of Administrative and Financial Management Department,Lviv Polytechnic National University

THE POSSIBILITIES OF DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Метою цього дослідження є аналізування стану соціального підприємництва в Україні. У статті надано визначення термінам «підприємництво» і «соціальне підприємництво» та вказано його характерні ознаки. Також коротко описано відмінність соціального підприємства від благодійної організації та комерційної діяльності. Авторами цієї наукової статті досліджено стан соціального підприємництва в Україні та найбільш поширені види його діяльності в Україні. Також у статті проаналізовано основні проблеми, з якими стикається практично кожне соціальне підприємство на території нашої держави та розглянуто, як воно функціонує на прикладах двох із найбільш відомих соціальних підприємств в Україні (Горіховий дім та No Waste Ukraine). Авторами також подано власне бачення того, як можна сприяти розвитку соціального підприємництва в Україні.[||]Improvements in economic and social activity involve more individuals and legal entities in public life and social interests. Today, there is an opportunity to combine efforts for those who support social assistance and support the European project. As for expansion, it means that it is the highest for the highest level. Responsive to guidance and support principles, beneficiaries that support active participants who are passionate about integrating themselves into working life and have exhausted any necessary cuts or need assistance. At the same time, given the individual abilities, similarities and health conditions, you need to look for ways to promote your integration into the job market. In the global globalization in the modern regions of Ukraine in the field of business was presented "European social model". In this model, there is the implementation of a political report on everything related to the debate on the European perspective on pensions, health and secrecy. These sectors represent the main factors that exist in the national sector of different countries. Traditionally, in each industry, responses to research systems have been created, which is the main sovereign social system.
Undoubtedly, demographic trends, high levels of jobless design, public debt and diminished European economic integration are the major problems for the national systemic internal population (retirement, health and employment). Protesters are turning modern transformational people into a headquarters with the European Budget Institute for a change: with the creation of new entrepreneurship. Sublimation financing and development systems have developed such a form of entrepreneurship as an industrial enterprise. According to the European Commission Initiative Public Enterprises [1], social enterprises have become important in the political debate in other European and non-European regions. It is well known that politicians, citizens and entrepreneurs who adhere to national and sub-national economic systems need others for the social community. Creating favorable work for economic enterprises is the highest need for leveraging capacity, not using created jobs, but they know the answer to the broad broad social and economic needs, and they seek to enhance their capacity and accountability for compliance.
The purpose of this article is to inform readers about the state of social entrepreneurship in Ukraine. It defines the terms "entrepreneurship" and "social entrepreneurship" and indicates its characteristic features. The distinction of social enterprise from charitable organization and commercial activity is also briefly described. We found out that the main thing that separates social entrepreneurship from any other type of entrepreneurship is that it has a social mission. The authors of this scientific article investigate the state of social entrepreneurship in Ukraine and the most common types of its activity in Ukraine. The article also analyzes the main problems faced by practically every social enterprise in the territory of our country and examines how it functions on the examples of two of the most famous social enterprises in Ukraine (Horikhovyy dim and No Waste Ukraine). The authors also provide their own vision of how social entrepreneurship can be promoted in Ukraine.

В. Є. Редькок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. ГончараО. С. Семичаснамагістрант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами,Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

V. RedkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National UniversityO. SemychasnaMagistry of the Departmentof Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

IMPROVING THE STAFF MANAGEMENT SYSTEM OF JSC CB PRIVATBANK

Дана стаття є зразком практичного визначення перспектив розвитку системи управління персоналом підприємства банківської сфери. В ній на прикладі АТ КБ "Приватбанк" доведено, що розробка рекомендацій щодо удосконалення системи управління персоналом будь-якого підприємства, повинна спиратись на аналіз його зовнішнього та внутрішнього середовища, аналіз поточного стану системи управління людськими ресурсами. З цією метою в статті спершу здійснено оцінку ринкових позицій банку, розглянуто організаційну структуру підприємства, проведено аналіз кількісного та якісного складу персоналу, рівня його розвитку, мотивації та руху кадрів. Незважаючи на високу продуманість наявної системи управління персоналом, визначено, що у ній залишаються проблемні аспекти, які потребують доопрацювання. Ключовими з них є плинність кадрів та посередній рівень лояльності працівників до підприємства. Ідентифіковано й інші внутрішні проблеми в системі управління персоналом банку, серед яких: неконкурентноспроможність заробітної плати на низьких посадах, значне переважання змінної частки доходу над фіксованою, відсутність індивідуального підходу до адаптації, навчання та мотивації кадрів, відсутність просування і професійного зростання, низька зацікавленість працівників у розвитку банку, стресовий характер роботи, завищені нормативи праці тощо. Запропоновано заходи, які банк може запровадити для усунення встановлених недоліків, надано практичні поради з їх реалізації. На думку авторів, це мають бути: внесення змін до розміру та складу доходу працівника, запровадження адаптаційної надбавки, системи наставництва, індивідуальних бесід керівників підрозділів з підлеглими, горизонтальної ротації, делегування повноважень. Очікується, що впровадження наведених заходів має поліпшити ситуацію з плинністю кадрів у банку й підвищити лояльність його персоналу.[||]This article is the sample of the practical determination of the development perspectives of the bank-enterprise`s personal management system. On the sample of JSC CB PRIVATBANK it is proved that the development of recommendations about any bank-enterprise`s personal management system has to rely on an analysis of its external and internal environment, on an analysis of actual state of the personal management system.
According to this purpose, the bank`s enterprise positions is realized the first, the organizational structure of enterprise is considered, there are carried out the analysis of the quantities and qualities staff, the level of its development, motivation and personal movement. Despite of high level of organization of the existing personal management system, it is determined that there are some problems in it and it needs to be improved. The main problems in this system are: staff turnover and the middle level of the employee loyalty to the enterprise. Also it is identified internal problems in the bank`s personal management system: uncompetitive wages on low positions, the strong highness of the variable share of revenue over fixed, the absence of the individual way for the adaptation, education and motivation of staff, the absence of the professional growing, the lack of staff`s interest in the bank`s development, stressing job, excessive labor normative, uniformity of work, mediocre indicators of staff loyalty etc.
It is suggested the ways, which bank is able to realize for the purpose of elimination of established disadvantages, it is provided the practical advices of its implementation. According to the author`s opinion, it has to be: the making changes in size and composition of employee income, introduction of the extra-charge, the mentor-system, individual dialogs of the head of division with employee, horizontal rotation, delegation of competency, team-building technologies, individual approach to creating a social package. It is expected that the implementation of these measures has to improve the situation with personal movements in the bank and has to rise the staff`s loyalty.

Н. Г. Голіонкок. е. н., доцент, кафедри менеджменту,Київський національний економічний університет імені Вадима ГетьманаА. М. Островськастудентка факультету економіки та управлінняКиївський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. HolionkoPhD in Economics, Associate Professor,Kyiv National Economic University named by Vadym HetmanА. OstrovskaStudent of the Faculty of Economics and AdministrationKyiv National Economic University named by Vadym Hetman

VIRTUAL TECHNOLOGIES AS A PRECIOUS DEVELOPMENT OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

В умовах сучасного динамічного функціонування будь-яка бізнес-організація прагне зберігати власні конкурентні переваги на ринку. Тому кожна компанія розробляє та впроваджує методи, які дають змогу не лише підтримувати стабільну позицію але й розвиватися та збільшувати масштаби діяльності у певній сфері. До таких методів можна віднести різні інноваційні рішення, залучення висококваліфікованого персоналу, вдосконалення системи управління, зміну технологічних процесів у виробництві тощо. Але, останнім часом все більшої популярності серед компаній набирають так звані технології віртуальної реальності (VR-технології). Вони набувають істотної ваги через стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, які значно полегшують та урізноманітнюють життя більшості людей і організацій. Технології віртуальної реальності поступово з’являються в робочих просторах і використовуються в багатьох галузях, таких як: медицина, будівництво та проектування, автомобільна індустрія, військова сфера, логістика, архітектура та дизайн, освіта, спорт, інженерія, дизайн речей, туризм тощо. Основною перевагою таких технології є можливість повного занурення у створену реальність, додатково набута здатність відчути і проаналізувати як позитивні сторони, так і негативні наслідки запланованих дій, а також змоделювати варіанти розвитку майбутніх подій.
Тому використання все більшою кількістю організацій сучасних VR-технологій відіграє вагому роль у розвитку їх конкурентоспроможності. За свідченнями науковців і практиків переваги від використання таких технологій полягають у, по-перше, створенні додаткової цінності для споживачів за допомогою нового набору здібностей і знань; по-друге, набутті організацією віртуальної конкурентної переваги; по-третє, досягненні компанією більшої гнучкості, динамічності і переконливості при використанні віртуальної реальності як частини демонстрації її продукту (наприклад, для розбору і збору власної продукції з метою пояснення внутрішньої будови механізму абощо); по-четверте, зменшенні тривалості виробничого процесу, у якому використовуються VR-технології; по-п’яте, зменшенні витрат і підвищенні прибутку організації в результаті такої оптимізації процесів, яка призведе до економії ресурсів і часу, та інші.[||]In today's dynamic functioning, any business organization seeks to maintain its own competitive advantages in the market. Therefore, each company develops and implements methods that can not only maintain a stable position but also grow and scale up activities in a particular field. Such methods include various innovative solutions, involvement of highly qualified personnel, improvement of the management system, change of technological processes in production and so on. But recently, so-called virtual reality (VR) technologies are gaining in popularity. They have gained such popularity through the rapid development of information and communication and digital technologies that greatly facilitate and diversify the lives of most people and organizations. Virtual reality technologies are gradually emerging in workspaces and are being used in many industries such as medicine, construction and design, automotive, military, logistics, architecture and design, education, sports, engineering, things design, tourism and more. The main advantage of such technologies is the possibility of full immersion in the created reality, additionally acquired the ability to sense and analyze both the positive sides and negative reactions of the planned actions, as well as to simulate options for the development of future events.
Therefore, the use of an increasing number of organizations of modern VR technologies is playing an important role in the development of their competitiveness. According to scientists and practitioners, the benefits of using them are, first, the creation of added value for consumers through a new set of abilities and knowledge; secondly, the organization's acquisition of virtual competitive advantage, even in the global market; third, the company's greater flexibility, dynamism and persuasion when using virtual reality as part of its product demonstration (for example, to disassemble and collect its own products to explain the internal structure of the mechanism); fourth, reducing the length of the manufacturing process that uses VR technologies; Fifth, reducing costs and increasing the profits of an organization as a result of streamlining processes that have saved resources and time, and more.

Л. О. Івченкок. ф.-м. н., доцент,Національний університет харчових технологій, Київ, УкраїнаК. М. Романовамагістрант кафедри туристичного та готельного бізнесу,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ДИНАМІКА І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

L. IvchenkoPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,National University of Food Technology, Kyiv, UkraineK. RomanovaMaster 6th year of the Department of Tourism and Hotel Business,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

THE DYNAMICS AND PERSPECTIVES OF TOURISM DEVELOPMENT IN CHERNOBYL ZONE

Досліджено історію розвитку чорнобильського туризму як інноваційної туристичної дестинації. Проаналізовано динаміку туристичних потоків в Чорнобильську зону протягом 2015-2019 рр. На основі динамічного ряду кількості відвідувачів зони відчуження методом побудови простої лінійної регресії оцінено середній абсолютний щорічний приріст цього показника і середні темпи його зростання. Визначено основні поштовхи, що сприяють підвищенню туристичного інтересу до цієї незвичайної туристичної дестинації. На підставі аналізу структури туристичного потоку констатується суттєве перевищення кількості іноземних відвідувачів зони над вітчизняними (79% і 21% відповідно). Прогнозується значення показника кількості відвідувачів чорнобильської зони і обсягів надання туристичних послуг в грошовому еквіваленті на 2020 рік. Обговорюються можливі шляхи регулювання, контролю і удосконалення обслуговування туристичних потоків в зоні відчуження. Відповідно до указу, виданого президентом України, удосконалення обслуговування туристичних потоків передбачає розробку нових туристичних маршрутів, включаючи водні шляхи, будівництво нових пунктів пропуску та відновлення і модернізацію існуючих.[||]The history of Chernobyl tourism development as an innovative tourist destination was investigated. The dynamics of tourist flows into the Chornobyl zone during 2015-2019 was analyzed. The average absolute annual growth of this index and the average growth rate were estimated by the method of constructing a simple linear regression, on the basis of the dynamic range of visitor’s number of the alienation zone. The main impulses that contribute to the increase of tourist interest to this unusual tourist destination were identified. A significant excess of the number of foreign visitors over the domestic (79% and 21% respectively) was ascertained, based on the analysis of the structure of the tourist flow. The index of visitors number to the Chernobyl zone and the volume of provided tourist services were projected in monetary terms for 2020 by maintaining the trend of the last 4 years. Currently, travelers are allowed to visit Chornobyl with a guide on the basis of the Law of Ukraine "On the legal regime of the territory subjected to radioactive contamination as a result of the Chornobyl disaster" and after obtaining the permission of the Head of the State Agency of Ukraine for Management of the Alienation Zone. The boundaries of the zone are changed in accordance with the data of annual dosimetric passports, and the visit to these territories requires obligatory dosimetric control of people and vehicles.
The mentioned law does not contain specific articles regulating the visit to the area for tourist purposes, but proposals containing elements of tourist travel (for example, water and air excursions, or visiting locations of the shooting of the TV series "Chernobyl") gradually appear from tourist operators, and the site of the greatest environmental disaster is being transformed into a territory of positive use. Possible ways of regulating, controlling and improving the maintenance of tourist flows in the alienation zone are discussed. According to the decree issued by the president of Ukraine, the makeover will involve developing new tourist routes including waterways, building new checkpoints and restoring and upgrading existing ones.

В. В. Добрянськак. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваО. В. Сіренкостудент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. DobryanskaPhD in Technical Sciences, Associate Professor,National University "Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk", Poltava, UkraineO. Sіrenkostudent, National University \"Poltava Polytechnic named after Yuri Kondratyuk\"\", Poltava, Ukraine

MANAGEMENT PRODUCT RANGE OF FOREST PRODUCTS

У статті розкрито основні підходи до розуміння категорії «асортиментна політика». Розглянуто методи формування асортименту продукції. Визначено сутність та специфіку управління товарним асортиментом продукції лісових господарств на засадах контролінгу. Запропоновано комплекс рішень щодо створення ефективних механізмів формування асортименту, які базуються на ідеології системних маркетингових досліджень, методології портфельного аналізу та контролінгу, застосуванні інструментарію аналітичної підтримки бізнес процесів. Запропоновану методику апробовано на прикладі ДП «Гадяцьке лісове господарство». Дослідження довели, що запровадження довкільно-орієнтованого маркетингу дасть змогу лісовому підприємству самостійно визначати можливості, оцінювати перспективи їх впровадження, розробляти асортимент екологічних товарів. Впровадження удосконалених форм організації праці й управління лісогосподарськими підприємствами слід розглядати як чинники здійснення маркетингової політики, яка створить конкурентні переваги та зміцнить ринкові позиції лісокористувачів.[||]The relevance of the research topic is that in the current difficult economic and market conditions, forestry enterprises need to find opportunities for development, develop a set of marketing activities that would ensure the commercial success of these enterprises and create environmentally friendly goods and services for which there is market demand. The article describes the basic approaches to understanding the category "product mix", discusses the methods of forming an assortment of products. The essence and specificity of management of commodity assortment of forestry products on the basis of portfolio analysis and controlling are determined. Introduction of environment-oriented marketing planning will enable forest enterprises to independently identify opportunities, evaluate prospects for their implementation, and develop a product mix of environmental products. The complex of decisions on creation of effective mechanisms of assortment formation based on ideology of system marketing researches, methodology of portfolio analysis and controlling, application of tools of analytical support of business processes is offered. The proposed methodology was tested on the example of DP «Hadyatsʹke lisove hospodarstvo». Analyzing marketing at DP «Hadyatsʹke lisove hospodarstvo», it was revealed the reliability of expanding the range of products from trees. The company recommends introducing new wood products, purchasing new equipment, and investing more in these needs. Studies have shown that the introduction of environment-oriented marketing will allow the forest enterprise to independently identify opportunities, evaluate the prospects for their implementation, to develop an assortment of environmental products. The controlling system should be considered as an integral part of effective management of the marketing policy of state-owned forestry enterprises. The introduction of advanced forms of organization of work and management of forestry enterprises should be considered as factors for the implementation of marketing policy that will create competitive advantages and strengthen the market position of forest users.

О. В. Лисак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся ГончараА. О. Завгороднястудентка ІІ курсу магістратури,спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ BUSINESS INTELLIGENCE

O. LysaPhD in Economics, Associate Professor, Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National UniversityA. ZavhorodniiaStudent of the ІІ course of Master’s degree, Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

OPTIMISATION OF OPERATING ACTIVITIES AT ENTERPRISES THROUGH APPLYING BUSINESS INTELLIGENCE

У сучасний період цифрової революції гостро постає питання діджиталізації діяльності підприємства, оскільки процеси вимагають дедалі більшої прозорості, автоматизації, зрозумілості та здатності швидко адаптуватись до змін, що відбуваються в зовнішньому і внутрішньому середовищі суб’єкта. Пріоритетними завданнями підприємств у цих умовах є визначення процесів, які можуть бути оптимізовані за рахунок використання спеціальних інформаційних систем обробки, узагальнення й форматування даних, відомих як системи Business Intelligence (BI). Метою статті є визначення сутності, видів та можливостей застосування систем Business Intelligence в діяльності підприємств і, зокрема, в операційній. Для досягнення цієї мети використано методи системного підходу, аналізу й синтезу та графічний метод дослідження.
Діджитал-трансформація діяльності підприємств передбачає зміну ключових блоків його діяльності: операційних бізнес-процесів; практичного досвіду роботи з покупцями або клієнтами; процесів взаємодії з постачальниками; процесу документообігу. У статті розглянута можливість оптимізації операційної діяльності підприємств через застосування систем Business Intelligence, які дозволяють завдяки інтенсивному використанню інформаційних технологій отримати швидкий доступ до відповідної інформації, причому в такій формі, якої потребують суб’єкти управління. Така трансформація діяльності передбачає розуміння конкурентних переваг, персоналізацію продажів і постачань, конструювання взаємовідносин між суб’єктами, що формують інформаційні потоки, та суб’єктами, що використовують результати їх узагальнення, групування та форматування. Для цього визначено сутність поняття “Business Intelligence”; наведено мету, компонентний склад, характеристику та сфери застосування інструментів Business Intelligence; узагальнено результати досліджень щодо застосування різноманітних систем, що належать до збірного поняття Business Intelligence, в діяльності закордонних (зокрема, турецьких) компаній. Результати цих досліджень свідчать про позитивний досвід використання вищезазначених систем у практичній діяльності різних за розміром та сферами функціонування компаній. Це дає підстави вважати доцільним застосування систем Business Intelligence в операційній діяльності українських підприємств.[||]In the modern era of the digital revolution, the issue of digitization of the activity of enterprises is becoming increasingly topical. These processes require ever greater transparency, automation, clarity, and the ability to quickly adapt to changes occurring in the external and internal environment of the entity. Enterprise priorities in these circumstances are to identify processes that can be optimized through the use of customized information systems for processing, generalizing, at the first place and then to format data known as Business Intelligence (BI) systems. The purpose of the article is to determine the nature, types and possibilities of applying Business Intelligence systems in the activity of enterprises and, in particular, in the operational processes. In order to achieve this goal were used systematic approach, analysis and synthesis methods and graphical research methods.
Digitally-transformed activities of enterprises involve changing essential blocks of its activity: operational business processes; practical experience with customers and consumers; processes of interaction with suppliers; workflow structure etc.. The article considers the possibility of optimizing the operating activity of enterprises through the use of Business Intelligence systems which allows intensive access to relevant information through the intensive use of information technology, in the form required by management. This transformation of activity involves understanding the competitive advantages, personalizing sales and deliveries, building relationships between entities that form the flow of information and entities that use the results of their generalization, grouping and formatting.. For this purpose the essence of the concept of “Business Intelligence” is defined; goals, component composition, characteristics and scope of Business Intelligence tools are outlined. The results of studies on the application of various systems belonging to the collective concept of Business Intelligence in the activity of foreign (in particular, Turkish) companies are generalized.
The results of these studies indicate a positive experience of using the above systems in the practice of companies of different size and specialization. This gives reason to consider it expedient to use Business Intelligence systems in the operational activity of Ukrainian enterprises.

C. В. Мішинак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. ХарківО. Ю. Мішинк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

НАУКОВО-ПРАКТИЧІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

S. MishynaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, KharkivО. MishynPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS OF SOCIAL PROJECTING

Розглянуто сутність понять “проект”, “проектування“, “соціальний проект”, “соціальне проектування”. Уточнено визначення понять “соціальний проект” та “соціальне проектування” за рахунок їх формулювання на засадах цільового та ресурсного підходів, що дозволяє досягти їх універсальності та розширити сферу застосування. Розглянуто існуючі підходи до класифікації соціальних проектів. Запропонована систематизована багатокритеріальна класифікація соціальних проектів за такими ознаками, як: територіальна ознака; ступінь новизни; джерела фінансування; обсяги проектування; термін реалізації; кількість виконавців; за соціальною спрямованістю. Уточнено теоретичні засади соціального проектування за рахунок виділення системно-орієнтованого, інформаційно-орієнтованого, інноваційно-орієнтованого, організаційно-орієнтованого, управлінсько-орієнтованого та ресурсно-орієнтованого підходів. Обґрунтовано структуру концептуальної моделі соціального проекту виділенням таких складових, як: соціальна проблема, актуальність соціального проекту, мета і завдання соціального проекту, цільова аудиторія, вид соціального проекту, підхід до соціального проектування, ключові ідеї проекту, перелік заходів з реалізації соціального проекту, джерела фінансування, очікувані результати. Удосконалено методичний підхід щодо формування технології соціального проектування за рахунок уточнення переліку й змісту етапів соціального проектування та систематизації методів поетапної реалізації соціальних проектів. В якості етапів соціального проектування виділено: підготовчий, концептуальний, описовий, організаційний та оціночний етапи. Розглянуто структуру титульної сторінки, анотації, аплікаційної форми соціального проекту. Уточнено зміст та структуру форми розробки кошторису соціального проекту. Розглянуто сутність ресурсного обґрунтування соціальних проектів як сукупності кадрового, інформаційного та матеріального забезпечення. Запропоновано форму обґрунтування ресурсного забезпечення соціального проекту. Систематизовано перелік джерел фінансування соціальних проектів.[||]The essence of the concepts of "project", "projecting", "social project", "social projecting" is considered. The definitions of the concepts of “social project” and “social projecting” are clarified on the basis of target and resource approaches, which allows to achieve their universality and expand the scope of application. The approaches to the classification of social projects are presented. The systematic and multicriteria classification of social projects is proposed. The following classification features are highlighted such as: territorial affiliation; degree of novelty; sources of financing; projecting scope; implementation period; number of performers; social orientation. The theoretical basis of social projecting is clarified by highlighting a system oriented, information oriented, innovative oriented, organizational oriented, managerial oriented and resource oriented approaches.
The structure of the conceptual model of the social project is justified. The next components as: social problem, relevance of a social project, goal and objectives of social project, target audience, type of social project, approach to social projecting, key project ideas, list of measures for implementing the social project, sources financing, expected results are finded. The methodological approach to the formation of social projecting technology is improved by clarifying the list and content of the stages of social projecting and systematizing the methods of phased implementation of social projects. The stages of social projecting such as: preparatory, conceptual, descriptive, organizational and evaluation stages are proposed. The structure of the cover page, annotation, application form of the social project are considered. The content and structure of the form of the estimate of social project are clarified. The essence of the resource justification of social project as a combination of personnel, information and material support is considered. The form of justification of the resource provision of a social project is proposed. The list of sources of financing social projects is systematized.

Т. Б. Ширак. е. н, доцент,доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарства

ВНУТРІШНЬОКОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. ShyraPhD in Economics, Associate Professor, Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation,Ukrainian Academy of Printing

INTERNAL CORPORATE CONTROL IN THE SYSTEM CORPORATE INDUSTRY MANAGEMENT ENTERPRISES

Управління більшості українських підприємств орієнтоване на вирішення поточних проблем, які пов’язані зі необхідністю ліквідації результатів негативного впливу внутрішніх та зовнішніх загроз. Система корпоративної безпеки, незважаючи на масштабність застосування корпоративної форми організації бізнесу, перебуває на етапі формування теоретичних засад. Необхідність протидії ключовим загрозам корпоративної безпеки промислових підприємств, що пов’язані із виникненням корпоративних конфліктів між різними групами акціонерів й менеджментом та низькою результативністю дій управлінського персоналу, визначає доцільність розгляду внутрішньокорпоративного контролю як складової системи корпоративної безпеки. Обґрунтовано доцільність трактування внутрішньокорпоративний контроль як системи спостереження і перевірки, орієнтовану на задоволення інформаційних потреб власників та менеджменту щодо можливості досягнення корпоративних інтересів, шляхом ефективного використання наявних ресурсів та захисту від негативної дії загроз, для формування безпечних умов стійкого розвитку підприємства.[||]The management of the majority of Ukrainian enterprises is focused on solving current problems related to the necessity of eliminating the results of the negative impact of internal and external threats. The corporate security system, despite the scale of application of the corporate form of business organization, is at the stage of forming theoretical foundations. The need to counter the key corporate security threats of industrial enterprises associated with the emergence of corporate conflicts between different shareholder groups and management and the low performance of management personnel focuses on the consideration of internal corporate control as an integral part of the corporate security system
To form the theoretical basis for the use of internal corporate control in the corporate security system, the following methods were used: induction and deduction, comparison and systematization - in the study of the essential characteristics of the terms "control" and "internal corporate control"; synthesis and analysis - to substantiate the feasibility of considering internal corporate control in the corporate security system of the enterprise; morphological analysis - to clarify the content of the purpose, principles and tasks of internal corporate control in the corporate security system of the enterprise; graphic - for visual presentation of theoretical and methodical material; abstract-logical - for theoretical generalizations and conclusions of the study.
The basic scientific approaches to the interpretation of the concept of "control" were defined, which allowed to substantiate the possibility of achieving the key tasks of corporate security on the basis of exercising control and to substantiate the importance of the application of internal corporate control.
The expediency of treating internal corporate control as a system of observation and verification, oriented to meeting the information needs of owners and management regarding the possibility of achieving corporate interests, through effective use of available resources and protection against the negative impact of threats, to form safe conditions for sustainable development of the enterprise is substantiated. Methodological principles of the application of internal corporate control in the corporate security system are defined, in particular the purpose as meeting the information needs of the owners and management regarding the sphere of their activity, which is directly related to the security aspects of the functioning of the corporation.

О. В. Білоткачвикладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Bilotkachlecturer of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian University of Economics

ASSESSMENT OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Доведено, що інвестиційна привабливість є незаперечним фактором стабільного соціально-економічного розвитку країни. Суть інвестиційної привабливості включає оцінку рівня розвитку інвестиційної інфраструктури, людського капіталу, фінансових можливостей, що суттєво впливають на формування прибутковості вкладених основних фондів та інвестиційних ризиків. Аграрний сектор України є інвестиційно привабливий і має потужний потенціал для збільшення обсягу валової сільськогосподарської продукції та забезпечення населення якісними харчовими продуктами. Для підвищення рівня інвестиційної привабливості аграрного сектору рекомендуємо органам влади впровадити механізм накопичення вільних коштів, зокрема, у венчурних фондах; створити інноваційну систему страхування ризиків; накопичення державних коштів у рамках систем соціального та пенсійного страхування та їх спрямованість на довгострокове кредитування інвестиційної діяльності; посилення інвестиційної активності населення та забезпечення гарантованого захисту своїх заощаджень.[||]Agricultural enterprises in Ukraine require a considerable investment income. The paper studies the main problems and conditions for investment into agricultural enterprises, the scope and dynamics of their investment provision. The results of agricultural enterprises activity depend directly on the state of their fixed assets. This is one of the biggest vulnerabilities of agricultural enterprises, which makes it impossible for the economy of Ukraine to demonstrate decent results. Investments should be used primarily for the development of material and technical basis of agricultural enterprises, because the fixed assets always depreciate, the term of their use in many enterprises exceeds 15 years and their number is constantly decreasing.
It is proved that investment attractiveness is an indisputable factor in the stable socioeconomic development of the country. The essence of investment attractiveness of region as aggregate conditions characteristic of the country is determined, which includes assessment of development level of investment infrastructure, human capital, financial opportunities, which significantly affect the formation of profitability of invested fixed assets and investment risks. Investment attractiveness of an individual region of Ukraine is assessed. It is proved that agricultural sector of Ukraine is investment-attractive and has a powerful potential for increasing the volume of gross agricultural products and providing the population with quality food products. The main problems connected with the receipt of investments into the economy of the region are determined, ways of their solution are revealed. In order to improve investment attractiveness level of agricultural sector of Ukraine, we recommend authorities to work in the following areas: introduction of free funds accumulation mechanism, in particular, in venture funds; creation of innovative risks insurance system; accumulation of public funds within the framework of social and pension insurance systems and their focus on long-term lending of investment activity; strengthening investment activity of population and ensuring guaranteed protection of their savings.

О. І. Рибінак. е. н., асистент кафедри маркетингу,Сумський державний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

O. RybinaPhD in Economics, Assistant’s Department of Marketing,Sumy State University

FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL MARKETING MECHANISM IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

У статті проаналізовано теоретичні основи формування екологічного маркетингу. Розглянуто привабливість ринку «зелених» товарів та їх важливість для сучасного суспільства. Показано, що в умовах сучасного розвитку України намітилася тенденція масового зміщення маркетингових акцентів у бік екологізації бізнесу та екологічного позиціювання товарів та послуг. Це підтверджується появою екологічних програм, що реалізуються провідними компаніями і передбачають еко-модернізацію виробництва, встановлення еко-обладнання, випуск еко-продукції тощо. Аналіз кращих з програм подано в роботі. Проведений аналіз закордонних та вітчизняних публікацій щодо трактування сутності поняття «екологічний маркетинг». Встановлено, що концепції екологічного маркетингу розвивались стадійно, при цьому кожна наступна стадія є логічним продовженням попередньої та базується на сформованому на попередньому етапі методологічному апараті. В роботі наведено основні положення та принципи формування механізму екологічного маркетингу в контексті сталого розвитку суспільства, що включають: формування мети та планування заходів комплексної політики підприємства з урахуванням екологічної складової; визначення цільових пріоритетів; перевірка і вдосконалення організації та контролю маркетингу; створення організаційних передумов для успішної реалізації розроблених стратегій та розвиток систем виробничого екологічного контролю; розробка і впровадження в практику діяльності підприємства особливих стимулів для досягнення певних цілей. Визначено напрямки досліджень, що забезпечують ефективне функціонування механізму екологічного маркетингу. Показано, що основною їх сутністю є задоволення споживчих потреб при збереженні екологічної рівноваги довкілля, здоров’я населення, а також зниження виробничих витрат підприємства. Доведено, що поєднання інтересів економіки та екології є одним із шляхів досягнення сталого розвитку.[||]The theoretical bases of formation of ecological marketing are analyzed in the article. The attractiveness of the green goods market and their importance for the modern society are considered. It is shown that in the conditions of modern development of Ukraine there has been a tendency of mass shift of marketing accents towards greening of business and ecological positioning of goods and services. This is confirmed by the emergence of environmental programs implemented by leading companies and include eco-modernization of production, installation of eco-equipment, production of eco-products and more. An analysis of the best programs is presented in the paper. The analysis of foreign and domestic publications on the interpretation of the essence of the concept of "environmental marketing". It is established that the concepts of eco-marketing have been developed in stages, with each subsequent stage being a logical continuation of the previous one and based on the methodological apparatus formed at the previous stage. The main principles and principles of formation of the mechanism of ecological marketing in the context of sustainable development of the society are presented in the work, which include: formation of the purpose and planning of measures of the complex policy of the enterprise taking into account the ecological component; identifying target priorities; checking and improving the organization and control of marketing; creation of organizational prerequisites for successful implementation of the developed strategies and development of industrial environmental control systems; development and implementation of specific incentives for the enterprise to achieve certain goals. Areas of research that ensure the effective functioning of the mechanism of environmental marketing are identified. It is shown that their main essence is to meet consumer needs while maintaining the ecological balance of the environment, public health, and reducing production costs of the enterprise. It is proved that the combination of interests of economy and ecology is one of the ways to achieve sustainable development.

В. П. Пильновак. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ

V. PylnovaPhD in Economics, Associate professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship,Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

FINANCIAL SECURITY OF ENTREPRENEURS: THE IMPACT OF RISKS ON FINANCIAL SUSTAINABILITY

У статті розкрито зміст фінансової безпеки підприємства на основі вивчення існуючих поглядів і виявлення взаємозв'язку даного поняття з фінансовою стійкістю підприємства. Виявлено місце та роль фінансової безпеки підприємства в управлінні фінансами та забезпеченні фінансової стійкості підприємства. Систематизовано існуючі погляди на класифікацію ризиків фінансової безпеки як теоретичної основи для розробки заходів щодо їх зниження та нейтралізації. На засадах систематизації існуючих показників оцінки фінансового стану підприємства, визначені групи показників, які є індикаторами фінансової безпеки і сприяють виявленню істотних ризиків втрати фінансової стійкості. На основі дослідження особливостей функціонування малих і середніх підприємств систематизовані ризики фінансової безпеки, характерні для малих і середніх підприємств. Запропоновано методику оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств з метою підвищення їх фінансової стійкості. Сформовано комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня фінансової безпеки малих і середніх підприємств. Розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації з оцінки фінансової безпеки малих і середніх підприємств як чинника, що впливає на їх фінансову стійкість.[||]The article reveals the content of the financial security of the enterprise based on the study of existing views and identifying the relationship of this concept with the financial stability of the enterprise. The place and role of the financial security of the enterprise in managing finances and ensuring the financial stability of the enterprise is revealed. The internal and external factors affecting the financial stability and security of enterprises are determined. The existing views on the classification of financial security risks as a theoretical basis for developing measures to reduce and neutralize are systematized. Based on the systematization of existing indicators for assessing the financial condition of an enterprise, groups of indicators are identified that are indicators of financial security and help to identify significant risks of loss of financial stability. Based on the study of the functioning of small and medium-sized enterprises, the financial security risks specific to small and medium-sized enterprises are systematized. To analyze and evaluate the level of financial stability of small enterprises, we used a system of performance indicators that reflectively reflect various aspects of the financial activity of the enterprise and the impact of each of these aspects on minimizing the financial risks of small and medium enterprises. The methodology for diagnosing the level of financial security, based on a comprehensive assessment of the financial security of business entities, is substantiated. Methods and tools for assessing the financial security of an enterprise are proposed. A set of indicators has been developed for diagnosing the financial security of an enterprise. The main sources of information for diagnosing the financial security of small and medium enterprises are identified. A methodology for assessing the financial security of small and medium enterprises with the aim of increasing their financial stability is proposed. A set of measures has been formed aimed at improving the financial security of small and medium-sized enterprises. Theoretical provisions and guidelines for assessing the financial security of small and medium-sized enterprises as a factor affecting their financial stability have been developed.

С. О. Полковниченкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Чернігівський національний технологічний університетА. В. Красійстудентка, Чернігівський національний технологічний університет

ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

S. PolkovnychenkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv National Technological UniversityA. Krasiystudent, Chernihiv National Technological University

UKRAINE’S ATTRACTIVENESS AT THE EUROPEAN TOURISM SERVICES MARKET

У статті визначено туристичну привабливість як наявність у країні певних туристичних ресурсів, за допомогою яких можна виробити цікавий конкурентоспроможний туристичний продукт, який здатний забезпечити доходи державі, зберігаючи при цьому екологічну рівновагу. Розглянуто сукупність чинників, які формують туристичну привабливість країни. За даними звіту про конкурентоспроможність подорожей і туризму 2019 р. досліджено позиції України як у загальному рейтингу, так і за окремими складовими, виділено сильні сторони її привабливості для європейських туристів. Проаналізовано туристичну привабливість України за показниками, які характеризують кількість іноземних туристів та доходи від міжнародного туризму. Досліджено туристичні потоки до України з європейських прикордонних і не прикордонних країн. На основі даних Державної служби статистики України проаналізовано експорт послуг, пов’язаних із подорожами, з України до європейських країн світу; виділено основні країни-імпортери таких послуг. Обґрунтовано шляхи підвищення привабливості України на європейському ринку туристичних послуг.[||]The article determines tourist attractiveness as the presence of certain tourist resources in the country, with the help of which it is possible to develop an interesting competitive tourist product, which is able to provide revenues to the country, while maintaining the ecological balance. The set of factors that compose the tourist attractiveness of the country is considered: the overall image of the country; tourist resources (natural and recreational, historical and cultural); the level of infrastructure development; marketing activities to promote the tourist product; socio-psychological factors, etc. According to the Travel and Tourism Competitiveness Report 2019, Ukraine’s rank in the overall rating as well as in its individual constituents is studied, the strengths of its attractiveness for European tourists are identified. The tourist attractiveness of Ukraine by the indicators characterizing the number of foreign tourists and income from international tourism is analyzed. It is determined that the share of Ukraine in European tourist flows in 2018 is 2%, and in tourist flows from international tourism – 0.3%, which indicates a low efficiency of the tourism industry and a low level of usage of available tourist resources. The tourist flows to Ukraine from European frontier and non-frontier countries are studied. Frontier country leadership is mostly driven by the need to visit relatives and acquaintances, solve business problems and trade. The increase in the number of visitors to Ukraine from non-frontier countries indicates the increase in the promotion of Ukraine at the European tourist market, the development of bilateral cooperation, visa liberalization, the increase in direct and budget air travel.
On the basis of the data of the State Statistics Service of Ukraine the export of travel-related services from Ukraine to the European countries of the world is analyzed; the main importing countries of such services are highlighted. The ways of increasing the attractiveness of Ukraine at the European market of tourist services are substantiated.

О. І. Сахненкостарший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

O. SakhnenkoSenior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE HUMAN RESOURCES SYSTEM OF THE NATIONAL GUARD OF UKRAINE

У статті досліджено теоретичні аспекти управління людським капіталом та підвищення його ефективності в системі кадрового забезпечення підрозділів Національної гвардії України. З’ясовано роль процесу відтворення людського капіталу та його вплив на формування та розвиток інноваційного суспільства. Розглянуто особливості формування людського капіталу в контексті сучасних умов ринкової економіки. Виділено фази процесу формування людського капіталу. Досліджено актуальність змін щодо теперішнього стану військової освіти, обґрунтовуються основні напрями та шляхи її подальшого розвитку. Сформульовано сутність, стратегію та основні завдання управління людськими ресурсами (персоналом, кадрами). Розглянуто підсистеми системи управління людськими ресурсами у військовій кадровій політиці. Досліджено багаторічний досвід Національної академії Національної гвардії України щодо управління людським капіталом в системі кадрового забезпечення, зазначено основні напрями удосконалення професійних компетентностей та педагогічної майстерності військовослужбовців та службовців (працівників) Академії. Проаналізовано основні напрями підвищення ефективності формування та управління людським капіталом.[||]The article explores the theoretical aspects of human capital management and enhances its efficiency in the personnel system of the National Guard units of Ukraine. The role of the reproduction of human capital and its influence on the formation and development of innovative society is clarified.
The peculiarities of human capital formation in the context of modern conditions of market economy are considered. The phases of the process of human capital formation are stated. The main mechanism for the formation of human capital is considered. The relevance of changes in the current state of military education is investigated; the main directions and ways of its further development are substantiated. Science and education are not only the determining factors of its effective development, but also a guarantee of the intelligibility and education of society as a whole. The authors drew attention to the fact that today the role of the state in the formation of human capital is quite high.
The main thing in the work with human resources is: establishment and use of individual abilities of candidates for a position (training) in accordance with the strategic goals of the organization for mastering new technology and technologies, integration of human needs and motives, its professional orientation with the interests of the organization.
The main task of human resources management is to find, effectively retain and reproduce, aimed at the formation and rational use of professionally trained, dedicated people who meet the needs of national security and defense of Ukraine.
The essence, strategy and main tasks of human resources management (personnel) are formulated. The subsystems of the human resources management system in military personnel policy are considered.
Long-term experience of the National Academy of the National Guard of Ukraine on human capital management in the human resources system is investigated; the main directions of improvement of professional competences and pedagogical skills of military personnel and employees of the Academy are specified. The basic directions of increase of efficiency of formation and management of human capital are analyzed. The process of formation, accumulation and reproduction of national human capital is presented.

І. В. Тюхак. е. н, доцент, доцент кафедри економіки праці та менеджменту,Національний університет харчових технологійВ. О. Іванинамагістрант кафедри економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

I. TychaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Labour Economics and Management at the National University of Food Technologies, KyivV. IvanynaMaster Degree at the National University of Food Technologies, Kyiv

CURRENT STATE AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE

У статті досліджено динаміку експортно-імпортних операцій України. Визначено питому вагу країн ЄС та СНД в експорті та імпорті товарів і послуг в торгівлі з Україною. Досліджено стан торгівельних стосунків з основними країнами-партнерами. Представлено географічну структуру експорту та імпорту товарів, проведено їх аналіз.
Проведено аналіз структури експорту та імпорту за групами товарів, виявлено головні статті українського експорту та імпорту. Визначено, що в Україні останніми роками спостерігається від’ємне сальдо, що свідчить про відсутність більшості товарів на вітчизняному ринку, необхідних для забезпечення потреб населення, а розвиток української економіки на сьогодні спрямований на скорочення високотехнологічних виробництв і орієнтацію на випуск сировини для її переробки за кордоном.
Показано роль України у світовій торгівлі та окреслено вектори її розвитку.[||]In the context of globalization of the world economy, the role of foreign trade of the country is increasing. It is international trade as a form of international economic relations that is a component of economic development of society, contributes to the development of the national economy, improves the standard of living of the population. Due to the high degree of influence of exogenous factors on the economy of Ukraine in the current conditions, foreign economic activity undergoes negative changes, which actualizes the need to study its state.
The purpose of the study is to determine the current state and prospects of foreign trade development in Ukraine; economic analysis of the commodity and geographical structure of exports and imports of Ukraine.
Dynamics of export-import operations of Ukraine is investigated in the article. The share of EU and CIS countries in export and import of goods and services in trade with Ukraine is determined. The status of trade relations with major partner countries has been investigated. The geographical structure of export and import of goods is presented, their analysis is made.
The structure of export and import by groups of goods is analyzed, the main articles of Ukrainian export and import are revealed. It is determined that in recent years there is a negative balance in Ukraine, which indicates that most goods on the domestic market are not needed to meet the needs of the population, and the development of the Ukrainian economy today is aimed at reducing high-tech industries and focusing on the production of raw materials for its processing abroad.
The role of Ukraine in world trade is shown and the vectors of its development are outlined.
It is determined that in recent years there is a negative balance in Ukraine, which indicates that most goods on the domestic market are not needed to meet the needs of the population, and the development of the Ukrainian economy today is aimed at reducing high-tech industries and focusing on the production of raw materials for its processing abroad.
It is revealed that Ukraine is redirecting its foreign trade directions from the CIS countries to the European Union countries.

Р. М. Циганстарший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла ОстроградськогоІ. П. Похитонстудент 4-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ УМОВ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

R. TsyhanSenior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National UniversityI. PokhytonStudent of the thirdcourseKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

RATIONALE OF THE NECESSITY TO CREATE CONDITIONS OF INVOLVEMENT OF ENVIRONMENTAL INVESTMENTS IN THE ACTIVITIES OF UKRAINE'S ENTERPRISES

Стаття присвячена пошуку вирішення проблеми залучення інвестицій у природоохоронну діяльність на підприємства. З метою комплексного дослідження було проаналізовано дані країн ЄС та України, за допомогою отриманих статистичних даних було здійснене порівняння обсягів українських та іноземних екоінвестицій для визначення стану екологізації на українських підприємствах. Обґрунтована необхідність створення умов для побудови привабливого інвестиційного клімату як для країни в цілому, так і для підприємств зокрема. Реалізація запропонованих умов для екологічного інвестування дасть можливість в майбутньому розвиватися підприємствам до рівня сучасних і екологічно та економічно привабливих.[||]Industrial enterprises are active environmental users who have a negative impact on the environment. The use of outdated technologies, high equipment wear and tear make the current significant environmental burden. At present, there is an increase in requirements for ensuring environmental safety at Ukrainian enterprises, which are presented by foreign partners, investors, public organizations and other persons. In the conditions of high competition in the world market, the level of environmental friendliness in industry becomes one of the significant factors of competitiveness.
The article offers a search for a solution to the problem of attracting investments in environmental protection of enterprises. Most authors agree that at this stage, investments in environmental protection are allocated on a residual basis, therefore, to solve many environmental problems, it is necessary to intensify the environmental investment activity of industrial enterprises. For the purpose of a comprehensive study, the state of investments in environmental protection activities of EU and Ukrainian countries was analyzed, using the obtained statistical data a comparison of volumes of Ukrainian and foreign eco-investments was made to determine the direction of development of greening at Ukrainian enterprises. The necessity of creating conditions for building an attractive investment climate for the country as a whole and for enterprises in particular is substantiated. To restore Ukraine's ecological attractiveness, intensive financial decisions are needed aimed at the environment, which will be able to provide not only economic effects but also social ones. The implementation of the proposed conditions for environmental investment will in the future allow enterprises to develop to the level of modern, environmentally and economically attractive, which is an important task for modern Ukraine.

Л. С. Безуглак. держ. упр., доцент, доцент кафедри маркетингуДніпровського державного аграрно-економічного університетуА. І. Онищенкомагістрант спеціальності «Маркетинг»Дніпровського державного аграрно-економічного університетуД. В. Шадрінамагістрант спеціальності «Маркетинг»Дніпровського державного аграрно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

L. BezuhlaPhD in Public Administration, Associate professor, Associate professor of Marketing Department,Dnipro State Agrarian and Economic UniversityA. OnyshchenkoMaster\'s Degree in Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic UniversityD. ShadrinaMaster\'s Degree in Marketing,Dnipro State Agrarian and Economic University

MARKETING ACTIVITIES FORMATION ON THE TOURIST MARKET

У статті проаналізовано систему формування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг. Зазначено, що Україна добре забезпечена рекреаційно-туристичними ресурсами, які сприяють розвитку туристичної індустрії на теренах держави. Але разом з тим ця сфера послуг недостатньо розвинена, адже бракує відмінно налагодженої туристичної інфраструктури та ефективної маркетингової програми просування туристичного продукту. Наведено основні поняття у сфері туризму згідно Закону України. Розглянуто визначення «Туристичний продукт» у вузькому та широкому розумінні та охарактеризовано його основні відмінні риси. Визначено основні орієнтири маркетингової діяльності функції маркетингу в туризмі. Детально розглянуто поняття «Маркетингова діяльність на ринку туристичних послуг», згідно якого встановлено, що цілі туристичних підприємств повинні реалізовуватися за рахунок якісного задоволення потреб клієнтів в досить тривалому часовому проміжку.[||]The article analyzes the system of formation of marketing activities in the market of tourism services. It is noted that Ukraine is well provided with recreational and tourist resources that contribute to the development of the tourism industry in the state. But at the same time, this service sector is not sufficiently developed, because there is a lack of a well-established tourism infrastructure and an effective marketing program for promoting a tourism product.
It has been established that the priority areas of activity of tourist structures are improving the reliability and profitability of the material and technical base of tourist complexes, transport parks, improving the equipment and equipment of tourist bases, ensuring their profitability, pursuing a flexible price policy depending on real demand and seasonality, increasing the number of jobs in tourist complexes; ensuring the optimal balance between prices and results of tourism services.
Tourism, according to the definition of the WTO, is not only an economic, but also a social, cultural, environmental and political phenomenon. Based on this, tourism marketing should be used with the maximum possible consideration of all these factors. Then it will to a large extent reflect the interests of both travel agencies and tourists. Given that tourism is a complex system, a symbiosis of economics, politics, ecology, culture, close coordination of marketing of various organizations and enterprises is necessary to achieve a positive marketing effect.
The basic concepts in the field of tourism according to the Law of Ukraine are given.
The definition of «Tourism Product» in a narrow and broad sense is considered and its main distinguishing features are characterized. The main guidelines of the marketing activities of the marketing function in tourism are determined. The concepts of «Marketing activity in the market of tourism services» are considered in detail, according to which it is established that the goals of tourism enterprises should be realized due to the high-quality satisfaction of customers' needs in a sufficiently long period of time.
It has been established that those companies in the tourism sector will be able to achieve real success, creatively and unconventionally apply the marketing concept, are constantly searching within it for new ways to adapt to changing market conditions, and are actively influencing the market and consumers.

Я. П. Іщенкок. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. ВінницяО. С. Мельникаспірант кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ ВАЖІЛЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОЩУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В РИБНИЦТВІ

Ya. IshchenkoPhD in Economics, Associate Professor,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)O. Melnykpostgraduate student, Department of Accounting and taxation in economic sector, Vinnitsa National Agrarian University (Vinnytsia)

JOINT ACTIVITIES AS THE ECONOMIC IMPACT OF INCREASING VOLUME OF BIOLOGICAL ASSETS PRODUCTION AND AGRICULTURAL PRODUCTION PRODUCTION

У статті наведено статистичні дані щодо добування водних ресурсів у динаміці. Проведено аналіз обсягу зовнішньоторговельного обороту продукції аквакультури. Визначено, що з кожним роком обсяг імпорту та експорту продукції аквакультури зростає. Проте темп росту експорту саме цієї продукції перевищує темп росту імпорту.
Вказано, що станом на 01.01.2019 р. питома вага мікропідприємств становить 89 % у загальній кількості підприємств за видом економічної діяльності – Код КВЕД-2010: 03 «Рибне господарство». Дані підприємства під час виконання сезонних робіт залучають трудові ресурси шляхом укладання цивільно-правових та трудових договорів. Визначені основні характерні ознаки таких договорів. Зазначено, що на практиці можливе застосування угод, які включають ознаки вище вказаних договорів. Зокрема, відповідно до угоди про спільне виробництво здійснюється оплата безпосередньо процесу праці, проте бригада працівників цілеспрямована на отримання максимально можливого результату праці.
Визначено основний економічний важіль, за допомогою якого можливе нарощення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції. Ним є спільне ведення рибництва підприємством та фізичними особами.
Такий вид господарювання передбачає сумісне виробництво, що може мати ознаки як спільної діяльності або як фермерського господарювання. На практиці при веденні спільної діяльності підприємство за власні кошти здійснює зариблення ставу, виходячи з економічно обґрунтованого розрахунку. Для особистої матеріальної зацікавленості бригада працівників проводить зариблення за власний рахунок в межах норм зариблення відповідної водойми, але з врахуванням порогу вартості зарибка. Усіма основними засобами та засобами виробництва забезпечує працівників підприємство. Витрати на годівлю риби несе бригада працівників. Поточні витрати, понесені підприємством з метою виконання умов угоди, теж розділяються пропорційно одержаної риби на ставу. Такий вид господарювання є специфічним. І активне його застосування допоможе знизити процент безробіття в Україні.[||]The article provides statistics on water extraction in dynamics. The volume of foreign trade turnover of aquaculture products is analyzed. It is determined that the volume of import and export of aquaculture products is increasing every year. However, the export growth rate of these products exceeds the import growth rate.
It is stated that as of 01.01.2019 the share of micro enterprises is 89% in the total number of enterprises by type of economic activity - Code NACE-2010: 03 "Fisheries". These enterprises, in the course of seasonal work, attract labor resources through the conclusion of civil and employment contracts. The main characteristics of such contracts are identified. It is noted that in practice, agreements that include the features of the above contracts may be applied. In particular, according to the co-production agreement, payment is made directly to the labor process, but the team of employees is focused on obtaining the maximum possible result of labor.
The basic economic lever by which the volume of cultivation of biological assets and production of agricultural products is possible is determined. It is the joint management of fisheries by businesses and individuals.
This type of management involves co-production, which can be attributed as a joint activity or as a farm. In practice, when conducting joint activities, the enterprise, at its own expense, carries out the stocking on the basis of economically reasonable calculation. For personal financial interest, a team of workers conducts stocking at their own expense within the limits of the rates of stocking of the respective reservoir, but taking into account the threshold of the cost of stocking. All fixed assets and means of production are provided by the employees of the enterprise. The cost of feeding the fish is borne by a team of workers. Current costs incurred by an entity to meet the terms of the agreement are also divided in proportion to the fish received per pond. In practice, the cost of the fish grown to a team of workers is compensated by the enterprise in the form of a bonus under the current labor legislation of Ukraine.
This type of management is specific. And its active application will help to reduce the unemployment rate in Ukraine.

Г. В. Мозговак. е. н., доцент кафедри маркетингу, менеджменту та підприємництва, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаА. Д. Мозговааспірант економічного факультету,Харківський національний університет імені В. Н. КаразінаМ. М. Хащівськамагістрант економічного факультету,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ

G. MozgovaPhD in Economics, Associate Professor, Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V. N. Karazin Kharkiv National UniversityA. Mozgovapostgraduate student, N. Karazin Kharkiv National UniversityM. Khaschyvs'kamaster of V. N. Karazin Kharkiv National University

METHODS OF USING A STRATEGIC SESSION AS A MARKETING PLANNING INSTRUMENT

Стаття присвячена визначенню методики використання стратегічної сесії як інструменту маркетингового планування на підприємстві. Виділено види стратегічних сесій за змістом і форматом: сесія по розробці стратегії; сесія з пошуку точок росту продажів; сесія з пошуку резервів ефективності. Встановлено основний зміст кожного виду сесії. Визначено загальні етапи стратегічної сесії. Установлено основні методичні та організаційні питання, які необхідно вирішити перед початком стратегічної сесії. Досліджено роль фасилітатора. Описано план проведення стратегічної сесії: вступ, який повинен мотивувати співробітників; активна фаза діяльності з розробки рішень; висновок, що спонукує співробітників компанії до подальшої активної діяльності. Таким чином, результатом дослідження стали рекомендації щодо послідовних етапів реалізації стратегічної сесії. Використання запропонованої методики дозволить вітчизняним підприємствам застосовувати цей інструмент самостійно, не залучаючи сторонніх спеціалістів.[||]The article is devoted to defining the methods of using a strategic session as an enterprise marketing planning tool. As a result of the research, the types of strategic sessions were identified in terms of content and format: a strategy development session; finding points of sales growth session; finding reserves of efficiency session. The general stages of the strategic session are defined: rapid diagnosis, analytical preparation, and forming strategic session resolution. Established basic methodological and organizational issues that need to be resolved before strategic session. The role of the facilitator is investigated. It is concluded that the best choice for this role will be the HR-manager of the company. The plan of strategic session is described. The first step is the introduction, in which the vision of the company must be defined. This sets up company goals and entire sessions, key values, the core purpose of the company, is visualized and described the vision of the company. The second stage is the active phase of the strategic session, which includes decision-making activities. Employees perform a pre-designed list of tasks regarding SWOT and TOWS company analysis. The final step of the strategic session is the conclusion which will encourage employees to further activity. It should consist with the introduction, indicating the purpose of the session and what has been accomplished. After developing solutions team prepares a presentation in free form. A team representative demonstrates on the board a set of solutions that were developed during the session. Answers to the clarify some questions asked by the moderator at the end of the strategic session. If tasks remain unresolved or team wanted to review the company's goals, participants are given the opportunity to discuss these issues. At the end of the strategic session, a spreadsheet is developed to evaluate each of the KPI decisions, a Gantt chart is created that allows each decision to be represented in the form of a project and its tasks decomposed. A successful planning session can help team members engage, gain motivation and inspiration in which direction the company should develop.
Thus, the study resulted in recommendations for successive steps in the implementation of the strategic session. Using the proposed method will allow domestic enterprises to use the tool independently, without involving third-party specialists.

С. А. Щербінінастарший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. ПолтаваА. С. Михайленкостудентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. ПолтаваВ. О. Свириденкостудентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. ShcherbininaSenior Lecturer, Department of Economic Theory and Economic Cybernetic, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, UkraineA. Mikhailenkostudent, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, UkraineV. Sviridenkostudent, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

STUDY OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISE

В статті досліджується рівень розвитку економічного потенціалу підприємства з урахуванням складових його формування (виробнича, фінансова, трудова, інформаційна, інноваційна). Запропонований методичний підхід дає змогу охарактеризувати стан підприємства, його ресурси, ефективність використання економічного потенціалу, а також визначити резерви його використання та можливості подальшого зростання. Обґрунтовано, що система показників оцінки економічного потенціалу об’єктів господарювання повинна набувати форми ієрархічної структури, що дозволяє деталізувати або інтегрувати показники, які характеризують стан різних видів ресурсів і напрямів їх використання. Узагальнюючий показник складових економічного потенціалу підприємства розраховано за допомогою рівняння Ферхюльста.
Даний методичний підхід щодо оцінки економічного потенціалу підприємства забезпечує систематичний процес контролю, моніторингу результативності економічного потенціалу за цілями та групами показників. Представлений методичний підхід до визначення узагальнюючого показника складових економічного потенціалу підприємства можна застосовувати для підприємств не залежно від виду їх економічної діяльності.[||]The article explores the problem for the modern economy - the study of the level of development of the economic potential of the enterprise in order to increase its profitability.
The result of the study is to determine a generic indicator of the components of the economic potential of the enterprise, which allows to reveal the existing and hidden reserves of its formation and use, to determine the quantitative and qualitative composition of resources, as well as to identify ways for the further development of the enterprise.
The methodical approach of determining the general index of the level of development of economic potential of the enterprise, which depends on the production, financial, labor, information and innovation potentials, indicators of which are different efficiency parameters, defined in the mechanism of economic potential assessment is offered. When choosing a methodological approach, the features of economic potential assessment were taken into account.
The selected list of groups of indicators can be modified or revised depending on the specifics of the enterprise under study, the goals of the researchers and the purpose of the assessment. Systematization of different indicators allows you to clearly see the development of one or another aspect of the enterprise and to track the dynamics of changes of each group of indicators separately.
The study of the level of development of the economic potential of the enterprise was conducted according to the method of analytical hierarchies of Thomas Saati, which involves the involvement of a special group of experts, who expressed their opinion on the indicators of each of the components of the potential.
Also, the matrix method of estimation of economic potential is applied, within the matrix three variants of estimation of economic potential of the enterprise are considered: "low level", "sufficient level", "high level".
We calculated the total economic potential of the enterprise using the Verhulst Equation.
The developed methodological approach to assessing the economic potential of the enterprise provides a systematic process of control, monitoring the performance of economic potential by goals and groups of indicators.
The presented methodical approach to determining the general indicator of the components of the economic potential of the enterprise can be applied to enterprises, regardless of the type of their economic activity.

Ю. В. Негодак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ БАГАТОУКЛАДНОЇ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. NehodaPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

FORMS OF ECONOMY INTERATION PROSPECTS IN THE CONDITIONS OF MULTIFACETED AGRARIAN ECONOMY

В статті встановлено, що привабливість формування агропродовольчих кластерів полягає, по-перше, в можливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, що входять в кластер; по-друге, в економії фінансових ресурсів для розвитку аналогічних інфраструктурних об’єктів і можливості їх оснащення за сучасними світовими технологіями; по-третє, використання єдиного бренду, що позитивно позначається на інформаційному забезпеченні та маркетинговому просуванні продукції; по-четверте, включення в кластер середніх та дрібних виробників сприятиме збереженню традиційного сільського укладу життя населення при підвищенні рівня та якості життя населення сільських територій; по-п’яте, весь перерахований комплекс заходів сприятиме збільшенню доходів регіональних й місцевих бюджетів.
Визначено перспективи взаємодії форм господарювання в умовах багатоукладної аграрної економіки, які полягають в реалізації проекту нової споживчої кооперації в рамках механізму формування та розвитку агропродовольчих кластерів на основі забезпечення організаційних умов для прискореного генезису споживчих кооперативів на основі централізованої логістичної системи та виконує функцію бізнес-оператора й вирішує завдання створення логістичної інфраструктури (керуючого логістичного центру), утворення єдиної збутової мережі споживчої кооперації, мінімізації логістичних витрат, надання інформаційних, освітніх та інших послуг.[||]It has been determined in the article that the attractiveness of agricultural productive clusters forming is, first of all, in possibility of state management of economic entities activities that are included into the cluster; secondly, it is also in financial resources savings for similar infrastructural objects development and an ability of their being equipped by modern world technologies; thirdly, it is in usage of single brand, which positively influences on information support and product marketing promotion; fourthly, including into a cluster middle size and small size producers will foster preservation of traditional population rural way of life meanwhile improving level and quality of rural territories population life; fifthly, all the indicated above complex of measures will help to increase regional and local budget revenues. It is determined that the strategy of development of new consumer cooperation is to: preserve and increase the benefits of agricultural consumer cooperation based on the introduction of modern forms of its organization; identify and secure new market niches for agricultural consumer cooperatives; to develop effective forms of interaction of consumer cooperation with state and regional development institutes; ensure the implementation of strategic food security priorities. Measures are proposed that will allow the organization of a single marketing system under the common brand of high quality and environmentally friendly food products in rural areas, surrounding cities and metropolitan areas. We have found out the perspectives of economic forms interaction in the terms of multifaceted agrarian economy, that are in the implementation of new consumer cooperation project in the framework of formation mechanism and agricultural productive clusters development on the basis of organizational conditions ensuring for improved genesis of consumer cooperatives on the basis of centralized logistic system and fulfills the function of business-operator and solves a tasks of creating logistic infrastructure (logistic center manager), establishing single marketing network of consumer cooperatives, logistics costs minimization, providing of information, education and other services.

К. В. Мазурк. е. н., доцент, завідувач кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університетО. В. Мухінастудентка, Вінницький національний аграрний університет

РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ

K. MazurPhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Agrarian Management, Vinnytsia National Agrarian UniversityO. Mukhinastudent, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE OF AGRO-FOOD COMPLEX

Сучасні умови ринку характеризуються значним впливом світових тенденцій та безліччю управлінських підходів. Ряд проблем та можливостей в діяльності вітчизняних підприємств обумовлюють необхідність виходу на нові ринки та отримання доступу до перспективних технологічних можливостей, розширення збутової діяльності, опанування нових способів отримання прибутку. Дана робота присвячена розкриттю підходу до розробки маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства агропродовольчого комплексу при виході на новий ринок на основі методології маркетингового менеджменту та з урахуванням системних зв’язків корпоративного підприємства. Робота виконана з використанням методів маркетингового аналізу, зокрема SWOT, PEST, конкурентне порівняння. При розборі кейсу ТОВ «Аграна Фрут Україна» здійснено аналіз ринку, конкурентів та визначення потенційно привабливих ринків збуту, що у сукупності розкрили авторський підхід до формування маркетингової стратегії підприємства, визначення стратегічних пріоритетів та потенціалу для подальшого розвитку підприємства.[||]The current market conditions are characterized by the significant influence of world trends on the activity of enterprises and many management approaches. A number of problems and opportunities in the activity of domestic enterprises make it necessary to enter new markets and gain access to promising technological opportunities, expand of sales activities, developing new ways of profit. This paper describes the approach to developing a marketing strategy for an agricultural enterprise in the agro-food complex when entering a new market based on marketing management methodology and taking into account the systemic relationships of the corporate enterprise. The main hypothesis accepted in this study is that strategic marketing identifies needs that have not yet been met and is directed to develop appropriate products or services, and operational marketing is designed to implement a specific plan of action aimed at generating and increasing demand for these goods. The research was done using marketing analysis methods, including SWOT, PEST and competitive comparison. The work was performed on the basis of the materials of the activity of Agrana Fruit Ukraine LLC, an important feature of which is the principles and rules for management and control that are carried out here on the basis of the Austrian Corporate Governance Code which served as the basis for determining the strategic priorities in this study. In particular, the approach to synergy, the use of aggregate corporate opportunities and the indirect exit method in the first stage of the strategy of entering new markets is taken into account. The analysis of the market, competitors and the identification of potentially attractive markets, which together revealed the author's approach to the formation of the enterprise marketing strategy, determination of strategic priorities and potential for further development of the enterprise based on the optimization of internal business processes.

О. В. Хадарцевк. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»А. В. Моргунмагістрантка кафедри економіки, підприємництва та маркетингу,Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

O. KhadartsevPhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»A. MorhunMaster-degree Student, Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing,National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

EVALUATION OF THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISE: METHODICAL ASPECT

У статті розглянуто основні підходи щодо методичних аспектів оцінювання системи управління проектами на підприємстві для відображення факторного впливу внутрішнього середовища управління проектом і зовнішнього середовища суб’єкту господарювання. Розглянуто вплив типу організаційної структури управління до специфіки проекту, з виділенням двох рівнів управління та розподілом функцій між ними. Наведені критерії щодо вибору типу організаційної структури за характеристиками проекту. Розглянуто сутність і характеристику бізнес-процесів на підприємстві, їх взаємозв’язок з результатами проектної діяльності та вплив на систему управління. Дано стислу характеристику господарської діяльності об’єкту дослідження – ПрАТ «Фірма «Полтавпиво». Здійснено SWOT-аналіз ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» та розглянуто його ключові фактори успіху, використано комплексний підхід для оцінювання системи управління проектами на даному підприємстві за трьома компонентами: ефективність управління виробничою, комерційною та фінансовою діяльністю. Отриманий результат був оцінений як «достатній», але все далекий від потенційних можливостей підприємства, тому запропоновано шляхи удосконалення існуючої системи управління проектами ПрАТ «Фірма «Полтавпиво».[||]The article discusses the main approaches to the methodological aspects of evaluating a project management system in an enterprise to reflect the factor impact of an internal project management environment and an entity's external environment. The research problem is to find a basic methodological basis for evaluating a project management system in an enterprise that can be adapted and effectively applied in the current context by a wide range of economic entities. The influence of the type of organizational structure of management on the specifics of the project is considered, with the separation of two levels of management and the division of functions between them. The criteria for choosing the type of organizational structure by project characteristics are given. The essence and characterization of business processes in the enterprise, their interrelation with the results of the project activity and influence on the management system are considered. It is stated that the method of evaluation of the project management system should have the appropriate direction and reflect the complex interrelation of internal and external vectors of its activity. Improper management of business processes leads to problems in project management itself, since business process is a workflow that moves from one contractor to another and, for large processes, from one functional unit to another. It has been established that the evaluation of a project management system should be based on a comprehensive reflection of the functional areas of activity related to both the development and implementation and operation of projects at the enterprise. A brief description of the economic activity of the object of study – PrJSC “Firma “Poltavpyvo”. The SWOT-analysis of PrJSC “Firma “Poltavpyvo” was carried out and its key factors of success were considered, a complex approach was used to evaluate the project management system at a given enterprise by three components: the efficiency of production, commercial and financial activity management. The estimated estimation showed the low level of efficiency of the project management system because of wrong flow of business processes in the enterprise. It is determined that the most comprehensive application of measures to improve the organizational structure will allow the successful implementation of the project activities. In turn, this will have a positive impact on the performance and competitiveness of the company. In our opinion, prospects for further research on this issue are to identify effective methods and tools for making vertical and horizontal links in project activity, in particular project management.

О. О. Матусевичк. е. н.., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

O. MatusevichPhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

PURPOSE AND MODELS OF ENTERPRISE CHANGE MANAGEMENT RAILWAY TRANSPORT IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION

Потреба кожного підприємства в сучасних ринкових умовах своєчасно пристосовуватися до зовнішнього середовища з метою підтримки своєї конкурентоспроможності зобов’язує робити відповідні зміни. Як правило це здійснюється через управління змінами. Актуальність цієї проблеми на залізничному транспорті показують дослідження вчених щодо питань підвищення ефективності діяльності підприємств, на основі яких створено багато моделей управління змінами. Слід використовувати позитивні та негативні сторони різних моделей управління змінами для розробки авторської моделі для підприємства відповідної сфери діяльності. Таким чином, на нашу думку, в першу чергу слід зазначити залізничний транспорт, який забезпечує життєдіяльність різних областей країни. А у даному випадку саме збиткові залізничні пасажирські перевезення мають бути об’єктом дослідження. Збитковість залізничних пасажирських перевезень вимагає нових підходів щодо їх організації що потребує звернути увагу на управління змінами. Таким чином слід адаптувати існуючи моделі управління змінами на цю сферу діяльності.
Саме на основі аналізу останніх досліджень і публікацій щодо різних моделей управління змінами виникає необхідність та цільове призначення управління змінами на підприємстві. Виникає необхідність у розробці моделі проведення змін на підприємстві залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.
На основі досліджених моделей побудована авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Ця загальна авторська модель надасть змогу застосовувати її у багатьох випадках з можливістю окремого коригування. І, таким чином, саме управління змінами зможе краще організувати роботу залізничних пасажирських перевезень, а також підвищити їх конкурентоспроможність.
Слід зазначити, що зміни на залізничному транспорті бувають двох видів: зміни що плануються та реакційні зміни. Нас в першу чергу інтересують зміни, що плануються на залізничному транспорті. Тому у статті були зведені напрямки управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень зі змінами, що плануються згідно з вимогами Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року та стратегії управління реформування залізничним транспортом України.
Побудований зв'язок надасть в свою чергу змогу побудувати методологію дослідження при моделюванні системи змін в сфері пасажирських перевезень залізничного транспорту.
Результатом та науковою новизною цього дослідження є:
• запропонований побудований зв'язок напрямків управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень зі змінами, що плануються на залізничному транспорті;
• авторська модель управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.
Таким чином наведена необхідність дослідження управління змінами на підприємствах залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень.[||]The need for each enterprise to adapt to the external environment in a timely market environment in order to maintain its competitiveness is bound to make the necessary changes. This is usually done through change management. The relevance of this problem to rail is shown by research by scientists on the issues of improving the efficiency of enterprises, which have created many models of change management. The positives and negatives of different change management models should be used to develop an authoring model for the enterprise in the relevant business area. Thus, in our opinion, first of all it is necessary to mention the railway transport which provides vital activity of different regions of the country. In this case, it is the loss of rail passenger traffic that should be the object of study. The loss of rail passenger traffic requires new approaches to their organization, which needs to pay attention to change management. Thus, existing change management models should be adapted to this area of activity.
It is on the basis of an analysis of the latest research and publications on the various models of change management that the need and purpose of change management in the enterprise arises. There is a need to develop a model of change at the rail transport enterprise in the field of passenger transportation.
On the basis of the researched models the author's model of change management at the enterprises of railway transport in the sphere of passenger transportation is constructed. This general authoring model will allow it to be applied in many cases with individual adjustments. And thus, change management will be able to better organize the work of rail passenger traffic and increase their competitiveness.
It should be noted that there are two types of changes in rail transport: planned changes and reactionary changes. We are first and foremost interested in the changes planned for the rail transport. Therefore, the article summarizes the directions of change management at railway enterprises in the field of passenger transportation with changes planned in accordance with the requirements of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030 and the strategy of managing the reform of the railway transport of Ukraine.
The built connection will, in turn, be able to build a research methodology in modeling the system of changes in the field of passenger transportation of rail transport.
The result and scientific novelty of this study are:
• the proposed link of change management directions at railway undertakings in the field of passenger transportation with the changes planned for railway transport;
• an authoritative model of change management at rail transport undertakings in the passenger transport sector.
Thus the necessity of research of change management at the enterprises of railway transport in the sphere of passenger transportation is presented.

О. В. Ткачк. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КП «КИЇВПАСТРАНС» ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

O. TkachPhD in Economics, associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE KYIVPASTRANS MUNICILAL ENTERPRISE’S ECONOMIC PROCESSES RESEARCH BY THE ENTERPRISE’S BANKTUPTCY RISK ESTIMATION MODELS

Основною передумовою виникнення ризику банкрутства є довготривала втрата платоспроможності. В сучасних умовах все більше підприємств зіштовхуються з процедурою банкрутства. Діагностика фінансового стану суб’єкта господарювання є необхідною для встановлення перших ознак кризи для ефективного антикризового управління. Ефективним є використання багатофакторних економіко-математичних моделей. Для підвищення достовірності прогнозів рекомендується застосовувати одночасно кілька моделей. У статті проаналізовано ряд моделей оцінки ймовірності банкрутства. За їх допомогою досліджується фінансовий стан підприємства за п’ять років. Для об’єкта дослідження за всіма використаними моделями встановлено досить високу ймовірність ризику банкрутства. Будь-яке інше підприємство з отриманими показниками зазнало б процедури ліквідації. Тобто обраний комплекс моделей є ефективним. Показано, що кращими для дослідження економічних процесів підприємств країн пострадянського простору є моделі вітчизняних учених.[||]Every company has external and internal factors of its functioning and development. Some negative impact of them can be a reason of the company’s bankruptcy. More and more enterprises face liquidation proceedings in the modern world. It is a typical situation for developing and advanced economies. Bankruptcy is the result of exacerbation the company’s crisis financial condition. As usual, it is a transition from temporary to persistent inability to satisfy the requirements of creditors.
Any economy releases from unprofitable legal entities through the bankruptcy proceedings. In such a way it provides conditions for support the companies, which have only temporary loss of solvency. Flexible financial management system of any enterprise should respond promptly any changes in its activities. Thus business entities’ financial condition diagnosis is necessary to identify the first crisis signs. That’s why multifactorial economic-mathematical models’ application is expedient. It is recommended to use a few models at once to improve the accuracy of forecasts.
A number of one enterprise’s bankruptcy probability estimation models have been analyzed in the article: Altman's five-factor model, Lees’s model for evaluation the financial condition, Irkutsk R-model of bankruptcy risk forecasting, Matviychuk’s discriminatory model. The financial conditions of Kyivpastrans have been researched by those models. The actual indicators of 2015-2019 years have been processed. High probability of bankruptcy was determined by all the models for the research object. The municipal enterprise Kyivpastrans had obtained low probability for the model of Lees, maximum mark by the R-model and high probability by the models of Altman and Matviychuk.
Socially oriented activity of the municipal enterprise is encouraged by regular grants from the state (city) budget. Therefore the enterprise cannot become a bankrupt. But any other enterprise can go bankrupt with those actual values. Thereby the chosen complex of models is efficient. However the models of domestic scientists were better to research economic processes of postUSSR enterprises.

Г. В. Шпаковак. т. н., доцент, доцент кафедри будівельних технологій,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-УПРАВЛІНСЬКИХ ПРЕДИКТОРІВ ДЕВЕЛОПМЕНТУ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ПЛАТФОРМІ РЕЦИКЛІНГУ БУДІВЕЛЬНИХ ВІДХОДІВ

H. ShpakovaPhD in Technical Sciences, associate Professor at the Department of Building Technology,Kyiv National University of Construction and Architecture

FORMATION OF ECONOMIC AND MANAGEMENT DEVELOPMENT PREDICTORS ON THE INNOVATION PLATFORM OF CONSTRUCTION WASTE RECYCLING

В статті розглянуті передумови переходу від традиційної лінійної моделі девелопменту в галузі будівництва до багатоциклічної на основі рециклінгу будівельних відходів. Рециклінг визначено ключовим фактором та параметром, який пропонується розглядати як системоутворюючий для реалізації будівельного девелопменту в умовах циркулярної економіки. Запропоновано перелік економічних та управлінських незалежних факторів (предикторів), які є індикаторами та умовою реалізації багатоциклічного девелопменту на принципах сталого розвитку. Визначено потенціал механізмів циркулярної економіки стосовно реалізації будівельних інвестиційних проектів з використанням рециклінгу. Висвітлено поняття сталого розвитку, сталого будівництва та сталого девелопменту в будівництві. Наведено основні економічні фактори продукції будівельної галузі – об’єкту нерухомості, які змінюють продуктивність активу в результаті впровадження в проект принципів сталого будівництва. Запропоновано формувати первинну вартість основних засобів з врахуванням вартості рециклінгових ресурсів, залучених до створення нового об’єкту і отриманих в результаті утилізації інших об’єктів девелопера. Проаналізовано фактори, які заважають розповсюдженню кращих практик сталого будівництва в діяльність українських девелоперів. До жорстких факторів (бар’єрів) відносяться приватна власність на частини об’єктів нерухомості та відсутність відповідної законодавчої та нормативно-правової бази для реалізації сталого девелопменту. До м’яких факторів (обмеження) відносяться: відсутність державних стимулів, необізнаність фахівців будівельної сфери про методики сталого будівництва, стара концепція поводження з будівельними відходами, відсутність інфраструктури та технологій рециклінгу. Головними економічними викликами для сталого будівництва визначено сумніви основних стейкхолдерів у економічних перевагах сталого будівництва та сталого девелопменту, а також недостатня обізнаність фахівців про методики визначення вартості активів протягом життєвого циклу об’єкту. На основі аналізу досліджень в галузі практичної реалізації сталих механізмів в практику сучасних будівельних організацій було зроблено висновок про значний нереалізований потенціал будівельного комплексу України в сфері сталого будівництва.[||]The article discusses the prerequisites for the transition from the traditional linear model of construction development to multi-cycle development based on construction waste recycling. Recycling is defined as a key factor and parameter that is proposed to be considered as a system-forming tool for the implementation of construction development in a circular economy. The list of economic and managerial independent factors (predictors) is offered. They are indicators and condition for realization of multi-cycle development based on the principles of sustainable development. The potential of circular economy mechanisms for the implementation of construction investment projects using recycling has been determined. The concept of sustainable development, sustainable construction and sustainable development in construction is covered. The main economic factors of construction industry production - real estate object are determined. They are to change the productivity of an asset as a result of the sustainable construction principles implementation in the project. It is suggested that the primary cost of property, plant and equipment should be formed, taking into account the value of the recycling resources involved in the creation of the new facility and resulting from the disposal of other property of the developer. The factors that hinder the spread of best practices for sustainable construction in the activities of Ukrainian developers are analyzed. The hard factors (barriers) include private ownership of real estate parts and the lack of appropriate regulatory framework to implement sustainable development. Soft factors (restrictions) include: lack of government incentives, lack of awareness about sustainable construction techniques, the old concept of construction waste management, lack of recycling technology infrastructure. The main economic challenges for sustainable construction are the doubts of the key stakeholders about the economic benefits of sustainable construction and sustainable development, as well as the lack of experts awareness on how to determine the value of assets over the life cycle of an object. On the basis of studies analysis in the field of practical implementation of sustainable mechanisms in practice of modern construction organizations, it was concluded that there is a significant unrealized potential of ukrainian construction complex in the field of sustainable construction.

Є. В. Талавірак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. КиївА. С. Нагорнюкмагістрант кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

E. TalaviraPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, KyivA. NagornyukMaster of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ANALYSIS OF THE UNEMPLOYMENT LEVEL IN THE CONTEXT OF THE STATE FINANCIAL SECURITY

В статті досліджено поняття «безпека», «фінансова безпека», «фінансова безпека підприємства», визначено, що безпека виступає станом об`єкту захисту, який відрізняється динамічною стабільністю та своєчасною можливістю вплинути на хід подій, з метою збереження цього об`єкту. Щодо поняття «фінансова безпека підприємства», то тут повинно бути враховано сутність фінансової безпеки держави, тобто, такий стан держави, який характеризується збалансованістю і якістю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг. Також, у статті розглядаються нові аспекти регулювання ринку праці, що виступають як соціально-економічні чинники фінансової безпеки, заходи щодо скорочення тіньової зайнятості населення, стимулювання інвестицій, підвищення регулюючої ролі держави. Визначено, що соціальні загрози фінансовій безпеці, пов'язані з проблемами ринку праці. Запропоновано: поліпшення бізнес-клімату, вдосконалення державного регулювання, захист прав власності і т. п.[||]The article explores the concepts of "security", "financial security", "financial security of an enterprise", and determines that security is a state of an object of protection that is characterized by dynamic stability and timely ability to influence the course of events in order to preserve this object. With regard to the concept of "financial security of the enterprise", it is necessary to take into account the essence of financial security of the state, that is, a state of the state, characterized by the balance and quality of the totality of financial instruments, technologies and services. Also, the article discusses new aspects of labor market regulation, which act as socio-economic factors of financial security, measures to reduce the shadow employment of the population, stimulate investment, and enhance the regulatory role of the state. It has been determined that social security threats are linked to labor market problems. Unemployment is an indicator of the labor market. By the state of this factor, one can judge the financial situation in the country, as well as give an assessment of the national economy in the world. Unemployment characteristics, its level and structure are social indicators of measuring the financial security of the state. Unemployment is an integral attribute of the economy. The level of open unemployment in Ukraine has caught up with the leading European countries and is currently owned by the international community as a group of high-unemployment countries. Unemployment is one of the major problems among the global problems of today. In a time of economic crisis, an unfavorable climate in the labor market in Ukraine was noted. The number of unemployed citizens is becoming widespread and, of course, unemployment is detrimental to the needs of people and society, since there is an urgent need to ensure a normal life for their family. The main factors that have a direct impact on employment in Ukraine are identified: low cost of labor, large scale informal employment. Among the main causes of unemployment can be identified: a decrease in education, the loss of high levels of qualifications, lack of market motivation. Carrying out a negative policy of the Ukrainian authorities in this direction has led to a decrease in the number of vacancies, controversial requirements for the quality of work of an employee, an increase in the number of work with dangerous conditions. It is necessary to apply a new approach to regulation of the labor market, taking into account current trends as a labor force in order to prevent socio-economic conflicts, as well as: improving the business climate, improving state regulation, protecting property rights.

Н. В. Шупрудькок. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і туризму,Чернівецький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університетуВ. В. НароганСтарший оперуповноважений 4-го відділу,Управління стратегічних досліджень у Вінницькій області

МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

N. ShuprudkoPhD in Economics, Lecturer in Department of Management and TourismChernivtsi Institute of Trade and Economics ofKyiv National University of Trade and EconomicsV. NarohanSenior Operations Officer of the 4th Divisionof the Strategic Research Directorate in Vinnitsia Oblast

MECHANISMS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE WITH THE USE OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS

У статті досліджено напрями механізми зміцнення економічної безпеки засобами монетарної політики. Висвітлено основні завдання Національного банку у сфері регулювання монетарної політики. Детальніше досліджено такі елементи монетарної політики, як таргетування інфляції, грошової маси, використання різноманітних режимів обмінного курсу. З метою чіткішого обґрунтування механізмів монетарної політики для економічної безпеки держави застосовано кореляційно-регресійний аналіз (програмний пакет Statistica 10.0) − метод найменших квадратів з використанням панельної вибірки у розрізі різних груп країн світу. У дослідженні використано дані для 164 країн світу з їх групуванням за регіонами і тип економіки. Для визначення взаємозв’язку між реальним валовим національним продуктом та рівнем економічної безпеки України застосовано метод нелінійного програмування (програмний пакет Curveexpert 1.4). Окреслено основні функції національного банку при здійсненні монетарної політики та забезпечення економічної безпеки держави.[||]In the article the directions of economic security strengthening mechanisms by means of monetary policy are investigated. The main tasks of the National Bank in the sphere of monetary policy regulation are outlined. Monetary policy elements such as inflation targeting, money supply, and the use of various exchange rate regimes are explored in more detail. In order to clarify the monetary policy mechanisms for the economic security of the country, a correlation-regression analysis (Statistica 10.0 software package) is applied − a least-squares method using panel sampling by different groups of countries of the world. The study used data for 164 countries, grouped by region and type of economy. The non-linear programming method (Curveexpert 1.4 software package) was used to determine the relationship between the real gross national product and the level of economic security of Ukraine. The main functions of the National Bank in implementing monetary policy and ensuring the economic security of the state are outlined. Monetary policy objectives such as moderate inflation have been analyzed; increase in real output; maximum employment; balance of payments balance. The causes of monetary and non-monetary inflation are covered. The causes of financial crises in Ukraine are substantiated. The level of economic security was calculated using the Methodology of calculating the level of economic security of Ukraine of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. The fixed specification regression model was used to estimate the parameters in the baseline specification. In order to analyze and compare the peculiarities of the consequences of using different monetary policy regimes, a number of separate sub-samples were analyzed in the study: European countries; Asian countries; countries in Africa; South American countries. General analysis also includes countries in North America and Australia. Countries with economies in transition are considered separately.

Т. Г. Мостенськак. е. н., доцент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університетО. А. Ковтунк. е. н., доцент, доцент кафедриадміністративного менеджменту та ЗЕД,Національний університет біоресурсів та природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВА

T. MostenskaPhD in Economics, Department of Agrarian Management,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, UkraineO. KovtunPhD in Economics, Associate Professor,Department Administrative Management and Foreign Economic Activity,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE

Інтенсифікація процесу виробництва та підвищення ефективності діяльності підприємств залежить, у тому числі, й від управління основними засобами. Якість управління основними засобами можна підвищити за рахунок використання в процесі управління обґрунтованих управлінських рішень, що базуються на знанні теоретичних підходів до здійснення управління. В статті розглянуто функції, підходи та інструменти управління основними засобами.
Реалізація управління основними засобами передбачає здійснення як базових, так і специфічних функцій, що характеризують об’єкт управління. Авторами запропоновано розширити підхід до класифікації інструментів управління основними засобами. В статті визначено цілі та завдання управління основними засобами підприємств на трьох рівнях: стратегічному, тактичному та операційному. Реалізація цих завдань дозволить забезпечити досягти головної мети управління основними засобами – підвищення конкурентоспроможності продукції та забезпечення стійких конкурентних переваг. Підвищити ефективність управлінських дозволяють визначені напрями оцінювання стану управління основними засобами.[||]The intensification of the production process and the improvement of the efficiency of enterprises' activity depend among other things on management of fixed assets. Fixed assets in the production process ensure efficient use of all types of resources: material, human, financial. The quality of fixed assets management determines the market capabilities of the enterprise, the competitiveness of products and the level of costs. The quality of management of fixed assets can be improved by using well-grounded management decisions based on knowledge of theoretical approaches to management. The article discusses the functions, approaches and tools of management of fixed assets.
Management of fixed assets involves the use of process, strategic, functional, systemic and situational approaches. The most useful result of management of fixed assets can be achieved by combining the described approaches by obtaining a synergistic effect. Management of fixed assets involves the implementation of both basic (planning, organization, motivation, control) and specific functions that characterize the management object. The authors propose to extend the approach to the classification of tools of management of fixed assets and propose to include the following classification features: response to management situation; focus on the reproduction process; orientation of management decisions. The article defines the goals and objectives of management of fixed assets of enterprises at three levels: strategic, tactical and operational. Defined goals are characterized by interconnectedness and consistency. This approach will allow the implementation of management decisions on the management of fixed assets in terms of their optimality. In accordance to the set goals the tasks that will improve the quality of management of fixed assets are determined. Fulfilling of these tasks ensures achievement of the main goal of management of fixed assets, i.e. increasing of competitiveness of production and providing of sustainable competitive advantages.
The defined directions of assessment of the state of management of fixed assets allow increasing the effectiveness of management actions.

О. М. Вовкк. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Olha VovkPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Air Transport Economics, National Aviation University, Kyiv

TECHNOLOGY OPTIMIZATION TO ATTRACT RESOURCES FOR ELECTRICITY COMPANIES

В статті досліджено поняття ресурсів підприємства та сутність ресурсного підходу до управління. Ресурсний підхід має широке поширення в теоріях забезпечення ефективності й конкурентоспроможності підприємств. Процеси залучення, розподілу та витрат ресурсів, реалізації уже готової продукції мають відповідати цілям і завданням підприємства, а також має здійснюватись постійних пошук інструментарію удосконалення технологій управління ресурсними потоками для мінімізації витрат. Автором запропоновано опис послідовності залучення енергетичних ресурсів на електроенергетичні підприємства та описано їх видовий склад. В статті досліджено ресурсні потужності ринку енергетичних ресурсів та прогнози змін попиту на електроенергію. Автором встановлено критерії оптимізації залучення ресурсів на підприємства електроенергетики, до яких віднесено вартісні, маштабуючі, часові, видові, екологічні та інфраструктурні запити.[||]The article explores the concept of enterprise resources and the essence of the resource approach to management. The resource approach is widespread in the theories of enterprise efficiency and competitiveness. The processes of attracting, allocating and consuming resources, selling finished products should be consistent with the goals and objectives of the enterprise, as well as constant search for tools to improve resource flow management technologies to minimize costs. Thus, it has been proved that the attraction of resources by an enterprise is in accordance with the purpose of its operation, namely - meeting the needs for production, supply of goods, works or services. Accordingly, each resource involved has a specific place, value and role in the production process and its use generates current and future costs and future value of the product. The author describes the sequence of attraction of energy resources to electricity companies and describes their species composition. The management of resource flows at electricity companies should be directed to attracting rare and costly energy resources. Accompanying financial, labor, tangible and intangible resources, creating the conditions for electricity production in accordance with market requirements and legislation. The article explores the resource capacities of the energy resources market and forecasts the changes in electricity demand. The author sets the criteria for optimizing the attraction of resources to electricity companies, which include cost, scaling, time, species, environmental and infrastructure requests. Existing logistics technologies for managing resource flows do not meet the specified optimization criteria. Today, energy and electricity market liberalization policies allow businesses to minimize losses from rising demand for natural gas and solid fuels, reconcile prices between carbon and renewables, promote green energy, and develop alternative energy generation technologies. Market liberalization reconciles prices between carbon and renewables, encourages green energy and the development of alternative energy technologies. The qualitative, quantitative and cost characteristics of energy resources, as well as the availability of production technology, are the determining criteria for optimizing the resource composition.

К. В. Бажерінак. е. н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»І. Ю. БібікНачальник відділу аналітики АТ «Раййффайзен банк Аваль»

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОЯЛЬНІСТЮ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

K. BazherinaPh.D., associate professor,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'I. BibikHead of analytics division Raiffeisen Bank Aval

FEATURES OF LOYALTY MANAGEMENT IN THE MARKET OF BANKING SERVICES

У статті проаналізовано підходи на основі поведінкових характеристик, на основі відношення до бренду та комплексні підходи до визначення поняття «лояльність». На основі проведеного аналізу надано власне визначення для даної економічної категорії. Систематизовано існуючі підходи до оцінки лояльності та запропоновано підхід до оцінювання лояльності споживачів у банківській сфері. Досліджено сегментацію за типами лояльності клієнта та виокремлено ту, що є найбільш підходящою до банківської сфери. Проаналізовано методики оцінки лояльності в результаті чого був запропонований найбільш доцільний метод виміру індексів лояльності. Було запропоновано поєднати обрану сегментацію та методику оцінки лояльності задля оцінки показників лояльності та кількості клієнтів для кожного з них. Розроблено схему етапів управління лояльністю в банку, що складається з таких етапів, як: постановка цілей та завдань управління лояльністю; аналіз бази клієнтів; планування та розробка комплексу заходів з управління лояльністю; імплементація управлінських рішень з формування лояльності; розрахунок ефективності та коригування процесу. Найбільша увага приділена етапу планування й розробки комплексу заходів з управління лояльністю у банківському середовищі, а також надані рекомендації щодо структури комунікаційних заходів управління лояльністю.[||]This article discusses the theoretical and applied issues of loyalty management in the banking sector. Based on the analysis of the category "loyalty" of domestic and foreign authors, there were two main components: behavior and emotional attachment. As a result, the definition of the concept for the banking sector is proposed like that: "loyalty" is a behavioral reaction that occurs as a result of maximum satisfaction of needs and is expressed in the willingness to continue to use the services of the bank and maintain long-term relationships. Segmentations by types of customer loyalty were studied and the one that is most suitable for the banking sector was identified. Based on the analysis of segmentation criteria, such segments for the banking sector were identified as: potential consumer, casual (new) customer, customer, regular customer, absolutely loyal customer of the bank. Attribution of consumers to a certain segment is determined by the assessment of loyalty, which is carried out on such indicators as: customer satisfaction with the service; indicator of ignoring the alternative; indicator of the client's cooperation with the bank; level of promotion.
Loyalty assessment methods were analyzed, as a result of which the most expedient method of measuring loyalty indices was proposed. It was proposed to combine the selected segmentation and loyalty assessment methodology to assess loyalty indicators and the number of customers for each of them. As a result of the study, the authors proposed a loyalty management scheme in the bank, which includes five main stages: setting goals and objectives of loyalty management; customer base analysis; planning and creating of a set of measures for loyalty management; implementation of management decisions on the formation of loyalty; calculation of efficiency and adjustment of the process.
The biggest attention is paid to the stage of planning and creating of a set of loyalty management measures, within which the client's life cycle in the banking environment is proposed, as well as recommendations on the structure of loyalty management communication measures are provided.
A structured approach to the process will optimize resources and increase the effectiveness of measures. The given structure of communication actions in the process of loyalty management allows to distribute resources effectively for receiving the maximum effect.

А. В. Сисоєваспірант кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

A. SisoevPostgraduate student of the department of economics and useful enterprises,Kyiv National University of Trade and Economics

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CONTROLLING THE OPERATIONS OF THE ENTERPRISE

Впровадження контролінгу на підприємствах торгівлі має цілком об’єктивну необхідність. Відповідно, з’являється питання потреби оцінки ефективності контролінгу за кожним з видів його діяльності, серед яких операційна діяльність посідає одне з найважливіших місць.
Нажаль, не існує єдиної системи показників оцінки ефективності контролінгу операційної діяльності. А існуючі наукові підходи потребують суттєвого удосконалення.
У статті, на основі критичного аналізу підходів науковців, оцінено доцільність включення окремих показників до системи оцінки ефективності контролінгу операційної діяльності. Розроблено та обгрунтовано застосування нові показники оцінки ефективності контролінгу операційної діяльності. На основі результатів критичного аналізу літератури та власних розробок нами запропоновано до використання систему показників оцінки ефективності операційної діяльності підприємств.[||]The introduction of controlling at trading enterprises is quite objective requirement. So, there are tasks to assess the effectiveness of controlling for each of its activities, among which operating activity takes one of the most important places.
Unfortunately, there is no single system of indicators for evaluating the effectiveness of controlling operating activities. And existing scientific approaches need significant refinement.
In the article, on the basis of a critical analysis of the approaches of scientists, it is made assessed the ability of indicators to be used for the system of evaluation of the effectiveness of operating activity controlling. The application of new indicators for evaluating the effectiveness of controlling operating activities is developed and substantiated. Based on the results of the critical analysis of the literature and our own developments, we have proposed to use a system of indicators to assess the efficiency of operating activities of enterprises. It includes: Profitability indicators of operating activities (Profitability of sales; Profitability of operating activities; Return on assets; Return on non-current assets; Return on current assets; Return on equity); Business Indicators (Ratio of accounts payable; Ratio of inventory turnover; Ratio of accounts receivable; Period of turnover of accounts payable; Period of turnover of accounts receivable; Period of turnover of receivables Cycle; Duration); Indicators of efficiency of use of labor resources: (Profitability of personnel expenses; Ratio of efficiency of use of working time of the back office; Ratio of efficiency of use of working time of the front office); Target indicators of the efficiency of the operating activities of the enterprise: (Ratio of implementation of the sales plan; Ratio of execution of variable costs; Ratio of execution of fixed costs); Cost-oriented (Economic Value Added (EVA)); Liquidity ratios: (Absolute liquidity ratio; Intermediate liquidity ratio; Current liquidity ratio); Integrated Indicator (Integrated Performance Level). These indicators reflacts the efficiency of operational activity controlling.

С. М. Василигааспірант кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Vasylyhapostgraduate student, department of management, public administration and administration, State university of infrastructure and technology

FEATURES OF FORMATION OF DEVELOPMENT STRATEGIES FOR SMALL ENTERPRISES

Деякий час назад, взаємодія великих виробничих структур з представником малого бізнесу відбувалося за таким сценарієм, як використання підтримки з боку великого бізнесу (стабільність замовлень, транзакцій і т. д.) в обмін на забезпечення ефективності обороту їх капіталу. Однак в нинішніх кризових для великого бізнесу умовах, така стратегія розвитку малого бізнесу зіткнулася з природними бар’єрами і стала неефективною.
В статті розглянуто поняття стратегії та стратегічного планування, визначено особливості стратегічного планування в малих підприємствах. Відмічено, що існує безліч класифікацій стратегій. Стратегія розвитку організації може відбиратися як за характером вирішуваних завдань, так і за рівнем її використання.
За даними Державної служби статистики України за період з 2010 по 2018 роки кількість суб’єктів малого підприємництва скоротилася з 2161999 до 1822671. Тобто за менш ніж 10 років в Україні стало на 339328 (або на 16,2 %) малих підприємств менше. У зв’язку з останніми подіями в Україні все частіше підприємства стають банкротами, згортають свою діяльність. Поспішна, непрогнозована економічна політика, відсутність стабільності та інші фактори створюють додаткові значні складнощі для розвитку підприємств. Нерідко у зв’язку з цим стратегія розвитку перетворюється на стратегію виживання. Наразі стратегії виживання впроваджено навіть на окремих великих підприємствах. Малі ж підприємства, враховуючи обсяг ресурсів, якими вони розпоряджаються та які можуть бути використані для зменшення негативних наслідків зовнішніх змін, потребують визначення особливих напрямів стратегічного планування.
Найчастіше, малий бізнес, що вимагає для старту невеликі інвестиції, не має достатньо опрацьованого бізнес-плану. А однією з проблем, яку доводиться вирішувати власнику малого підприємства є дефіцит оборотних коштів. Тобто планування грошових потоків є важливою частиною стратегії малого підприємства.
Встановлено, що малі підприємства мають ряд особливостей порівняно з іншими підприємствами. Знання та вміння використовувати ці особливості дозволить укріпити конкурентні позиції малих підприємств.
В статті серед іншого, визначено одну із найоптимальніших в умовах сьогодення стратегію їх розвитку.[||]Some time ago, the interaction of large manufacturing structures with a small business representative occurred in such a scenario as the use of big business support (order stability, transactions, etc.) in exchange for ensuring the efficiency of their capital turnover. However, in the current crisis for big business, such a small business development strategy has faced natural barriers and has become ineffective.
The article deals with the concept of strategy and strategic planning, defines the features of strategic planning in small enterprises. It is noted that there are many classifications of strategies. The development strategy of an organization can be selected both by the nature of the tasks being solved and the level of its use.
According to the State Statistics Service of Ukraine, from 2010 to 2018, the number of small business entities decreased from 2161999 to 1822671. That is, in less than 10 years, there were 339328 (or 16.2%) small businesses in Ukraine. Due to recent events in Ukraine, more and more companies are going bankrupt and winding down their operations. Successful, unpredictable economic policies, lack of stability and other factors create additional challenges for business development. Often, this is why a development strategy becomes a survival strategy. Survival strategies are currently being implemented even at large enterprises. However, given the amount of resources available to them that can be used to mitigate the negative effects of external change, small businesses need to identify specific areas of strategic planning.
Most often, a small business that requires a small investment to start up does not have a well-developed business plan. And one of the problems that a small business owner has to solve is the shortage of working capital. That is, cash flow planning is an important part of a small business strategy.
It is established that small enterprises have a number of features compared to other enterprises. Knowledge and ability to use these features will strengthen the competitive position of small businesses.
Among other things, the article identifies one of the most optimal strategies for their development in the current conditions.

Д. О. ОсітнянкоНаціональний університет харчових технологій, Київ, УкраїнаТ. Ю. Примакк. ф.-м. н., доцент, Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ

D. OsitnyankoNational University of Food Technology, Kiev, UkraineT. PrymakPhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine

IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES TO THE TOURISM INDUSTRY

Стаття присвячена дослідженню впливу принципів сталого розвитку на туристичну індустрію, аналізу особливостей і переваг розвитку туристичної індустрії в контексті концепції сталого розвитку. Туризм, охоплюючи широкий спектр видів економічної діяльності, вважається найпотужнішою індустрією світу, в зв’язку з чим, наносить серйозної шкоди природним системам та породжує соціальну напругу. Це стало причиною численних спроб адаптації головних положень і принципів концепції сталого розвитку до контексту туризму. Також туризм є потужним чинником соціально-культурного впливу і дуже часто - негативного. Встановлено, що використовуючи принципи концепції сталого розвитку, туризм може не лише подолати ці труднощі, але й виступити у ролі локомотиву, який виведе інші галузі на шлях сталого розвитку.[||]The article is devoted to the study of the impact of sustainable development principles on the tourism industry, the analysis of features and benefits of tourism industry development in the context of the concept of sustainable development. Tourism, covering a wide range of economic activities, is considered to be the most powerful industry in the world, causing serious damage to natural systems and generating social tension. In a dynamic and not always regulated development, tourism is increasingly moving away from its figurative name - the "pipeless industry". The real impact of tourism on the environment remains hidden due to the fact that transport, especially air, hotel and restaurant business are perceived as separate sectors of the service production, rather than the interconnected components of a single complex whose main task is to meet the growing needs of the tourism industry itself.
This is the reason of the numerous attempts to adapt the main positions and principles of the concept of sustainable development to the context of tourism.
The article provides criteria in four interrelated areas that describe indicators of sustainability destination. Suitable indicators of success have been developed for the implementation of the criteria for the success of sustainable tourism destinations, which, unlike the criteria, do not set a goal but answer questions on how to achieve it, and are in fact a roadmap for sustainability principles to become standard practice in all forms of tourism. Some criteria cannot be applied to a specific destination, due to limited resources or local regulatory, environmental, social, economic or cultural backgrounds. Under real conditions, comprehensive, simultaneous and complete implementation of all criteria is usually not possible, but they provide the basic guidelines for the sustainable development of the destination.
Tourism is a powerful factor in social and cultural influence and very often it’s negative. Using the principles of the concept of sustainable development, tourism can not only overcome difficulties, but also act as a locomotive that will lead other industries to the path of sustainable development.

І. В. Томашукасистент кафедри аналізу та статистики,Вінницький національний аграрний університет

НОВІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЗМІН У ДЕРЖАВНІЙ РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ

I. Tomashukassistant of the department of analysis and statistics,Vinnytsia National Agrarian University

NEW APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF THE RURAL TERRITORIES OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION AND CHANGES IN THE STATE REGIONAL POLICY

У статті проаналізовано реформу децентралізації у контексті її впливу на демократичну трансформацію й консолідацію суспільства, а також на національну та місцеву ідентичність, зміцнення державності і згуртованості в країні, посилення потенціалу громад й адміністративної ефективності місцевих органів влади. Даються рекомендації щодо подальшого формування дієздатного та відповідального місцевого самоврядування, впорядкування адміністративно-територіального устрою, вдосконалення організаційної системи управління й державного управління, створення територіальної консолідації шляхом ефективного поглиблення децентралізації владної реформи. Наголошено, що найважливішим результатом бюджетної децентралізації є збільшення частки місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів. Підкреслюється, що децентралізація - це одна з «орієнтованих на людину» реформ в Україні. Стверджується, що стратегічні цілі управління об’єднаними територіальними громадами повинні базуватися на досягненні саморозвитку, самозабезпеченості та самозайнятості шляхом використання внутрішнього потенціалу громади, що призведе до самодостатності у всіх сферах їхнього життя. Зроблено висновки, що пріоритетом роботи українського уряду щодо формування державної регіональної політики є створення конструктивного, рівноправного діалогу між центральною, регіональною та місцевою владою та органами місцевого самоврядування.[||]Decentralization reform has been analyzed in the context of its impact on democratic transformation and consolidation of society, nationwide and local identity, strengthening the statehood and cohesion of the country, enhancing the capacity of communities and the administrative effectiveness of local governments. Recommendations for further formation of capable and responsible local self-government, streamlining of the administrative-territorial system, improvement of the system of organization of government and public administration, ensuring of territorial consolidation through effective deepening of the decentralization of power reform are substantiated. The effectiveness of state regulation of regional development and regional governance depends significantly on the interaction between central state executive bodies, local (at the level of regions), state executive bodies and regional self-government bodies, as well as on the optimal organization of power directly at the level of sub-national regions of primary division. It is emphasized that the most significant result of fiscal decentralization is the increase in the share of local taxes and fees in local budget revenues. It is emphasized that decentralization is one of the most «human-centered» reforms implemented in Ukraine. Decentralization of power as a component of state policy on regional development is one of the defining agenda of reforms in Ukraine. It has created the groundwork for rooting institutional change, for improving the quality of life of citizens, and for the continuation of sectoral reforms. Thanks to the creation of a new system of distribution of powers between central and local authorities in Ukraine, a new system of relations between different branches of power and a new balance of checks and balances are in fact being formed today. It is argued that the strategic goals of managing territorial communities should be based on the achievement of self-development, self-sufficiency and self-employment through the use of the community's internal potential, which will result in self-sufficiency in all spheres of its life. It is concluded that the priority of the Ukrainian government's activity in shaping state regional policy is the creation of constructive equal dialogue between central, regional and local authorities, as well as local self-government bodies.

І. М. Ковальздобувач, Харківський національний університет будівництва та архітектури,директор Харківського академічного театру музичної комедії

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У НЕПРИБУТКОВИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

I. KovalPostgraduate student of Kharkiv National University of Civil Engineering and ArchitectureDirector of Kharkiv Academic Theater of Musical Comedy

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FORMS OF ENTREPRENEURSHIPIN NON-PROFIT ENTITIES RELATED TO CREATIVE INDUSTRIES

Статтю присвячено пошуку організаційно-економічних форм підприємництва у сучасних українських репертуарних театрах, водночас віднесених законодавчо-нормативними доку-ментами України до неприбуткових суб’єктів господарювання та до креативних індустрій, існування в яких потребує від персоналу театру постійного прояву інноваційності та під-приємливості. В ній на ґрунті діяльнісно-холістичного підходу було удосконалено визначен-ня креативної економіки та індустрій, економічні результати яких можна описати відомою формулою М.Д. Кондратьєва. Вперше запропоновано процесну модель діяльності сучасного українського репертуарного театру, аналіз якої доводить необхідність та можливість його підприємницької поведінки у всіх середовищах. Весь підприємницький арсенал повинен «працювати» на бренд неприбуткового за законодавством репертуарного театру, забезпечуючи йому високі касові збори. Брендінг, як своєрідний організаційно-економічний «каркас» для проявів підприємництва, повинен бути постійно діючою політикою, стратегічним напрямом діяльності театрального колективу.[||]In recognition of the worldwide successes of creative work which in many cases becomes a deter-minant of the economic development of national and regional territories, the legislative and regula-tory environment of Ukraine has been enriched with the concept of creative industries. The latter include theaters whose activities are assumed to be a valuable source of the gross domestic product growth. For these activities to gain an industrial scale under market conditions, theatre companies should demonstrate considerable entrepreneurial skills. However, in the case of repertory theaters, which the Ukrainian law refers to non-profit institutions of culture, the area of entrepreneurship is totally unclear. There appears some contradiction between the demand for an effective theater or-ganization and its non-profitability ensuring a broader access of the impoverished population to theatre productions. In such circumstances, it becomes relevant to find organizational and eco-nomic forms of entrepreneurship for the contemporary Ukrainian repertory theaters.
For the first time, based on the activity-holistic approach, the essence of creative economy is defined as the life sphere of economic entities of all levels (individual, family, company, community, state), within which they carry out processes of a purposeful and maximally effective creation of values (goods) that have a specific artistic, cultural or creative value, with a view of their further exchange, meeting the needs of all economic entities. Certain sectors of this sphere are seen as creative, cultural and innovative industries, whose contributions to relevant gross products are quite obvious. Under these conditions, a phenomenological modeling of creative economy dynamics leads to an analytical description of its income which repeats the result of M.D. Kondratiev obtained for the dynamics of capitalist economy. It contains the so-called techno-technological accelerator, the value of which depends substantially on the business entities’ entrepreneurial abilities.
The paper for the first time proposes a process model of the modern Ukrainian repertory theaters’ activity, the analysis of which proves the necessity and possibility of its entrepreneurial behavior in all environments. An analytical review of the results of the work of foreign repertory theaters has proved that their entire business arsenal should “work” for the brand of the juridically non-profit repertory theater, providing it with high box sales revenues.
Branding, as a kind of organizational and economic framework for the manifestations of entre-preneurship, should become a permanent policy, strategic direction of the theater company.

Д. О. Ляшcтудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ ЯК ЧИННИКОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У СФЕРІ FASHION RETAIL

D. Liashstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC IMAGE MANAGEMENT AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN THE FIELD OF FASHION RETAIL

У статті проаналізовано сучасний стан ринку fashion retail в Україні. На основі виокремлених стратегічних груп конкурентів розраховані індекси монополізації Херфіндаля – Хіршмана та концентрації, які дають змогу охарактеризувати даний ринок як висококонцентрований, конкурентний та значною мірою монополізований. Динамічний розвиток вітчизняного сегменту fashion retail та залучення інноваційних маркетингових заходів, а особливо цифрового маркетингу в межах онлайн середовища дають підставу для ідентифікації галузі як високоперспективної. Запропоновано методику формування стратегічних рекомендацій для стратегічних бізнес – одиниць Inditex Group Ukraine на основі застосування багатокритерійного SPACE – аналізу. Результатом використання методики є сегментування бізнес – одиниць Inditex Group Ukraine та створення стратегічних пропозицій на основі значень коефіцієнтів інтенсивності базових траєкторій SPACE – матриці та їх суперпозиції. Для оцінювання зовнішнього та внутрішнього іміджу розроблено систему узагальнених критеріїв, інтегральні оцінки яких нормалізовані за методикою SAW (Simple Additive Waiting). Отримані нормалізовані оцінки, розміщені у матриці співвідношення зовнішнього та внутрішнього іміджу, дають підставу розмістити Inditex Group Ukraine у зеленій зоні, що свідчить про високий рівень іміджу підприємства. Використовуючи методику дерева рішень, проведено вибір найкращого бізнес – плану для стратегічного управління та розвитку маркетингових комунікацій Inditex Group Ukraine. Застосовуючи метод багатокритерійного оцінювання TOPSIS обрано найкращу рекламну агенцію Banda Agency. Матрицю рішень з точними даними для методу TOPSIS розроблено на основі статистичної та експертної інформації. Обгрунтовано вибір найкращої методики маркетингових комунікацій в результаті впровадження методу COPRAS, який вимірює відстань альтернативи до ідеально негативного значення. Таким чином запропоновано реалізувати стратегію цифрового маркетингу шляхом використання таргетованої реклами у соціальних мережах для залучення цільової аудиторії сегменту fashion retail.[||]The article analyzes the current state of the fashion retail market in Ukraine. The Herfindahl-Hirschman monopolization index and the concentration index are calculated on the basis of the selected strategic groups of competitors, which make it possible to characterize this market as highly concentrated, competitive and largely monopolized. The dynamic development of the domestic fashion retail segment and the attraction of innovative marketing activities, especially digital marketing within the online environment, give grounds for identifying the industry as highly promising. The technique of forming strategic recommendations for strategic business units of Inditex Group Ukraine based on the use of multicriteria SPACE analysis is offered. The result of this technique is the segmentation of Inditex Group Ukraine business units and the creation of strategic proposals based on the values of the intensity coefficients of the basic trajectories of the SPACE matrix and their superposition. To evaluate the external and internal image, a system of generalized criteria has been developed, the integral estimates of which are normalized by the SAW (Simple Additive Waiting) method. The obtained normalized estimates, placed in the matrix of the ratio of external and internal image, give grounds to place Inditex Group Ukraine in the green zone, which indicates a high level of image of the company. Using the decision tree methodology, the best business plan for strategic management and development of marketing communications of Inditex Group Ukraine was made. Using the TOPSIS multicriteria evaluation method, the best Banda Agency advertising agency was selected. The exact decision matrix for the TOPSIS method is based on statistical and expert information. The choice of the best marketing communication technique is justified as a result of the implementation of the COPRAS method, which measures the distance of the alternative to the ideally negative value. Thus, it is proposed to implement a digital marketing strategy by using targeted advertising on social networks to attract the target audience of the fashion retail segment.

Л. В. Шевченкомагістрант кафедри обліку і аудиту,Київський національний університет технологій та дизайну

МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРИПТОВАЛЮТ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА

L. Shevchenkomaster at the Department of Accounting and Audit, Kyiv National University of Technology and Design

THE METHOD OF ACCOUNTING OF CRYPTOCURRENCIES IN THE CONDITIONS OF INSTABILITY OF CURRENT LEGISLATION

Стаття присвячена сутності та порядку відображення в бухгалтерському обліку операцій з криптоактивами суб’єктами господарювання в умовах розвитку світової економіки. Розглянуто криптовалюту як різновид цифрових грошей. Охарактеризовано найвідоміші види криптовалют та стан криптовалютного ринку протягом 2019 року. Розглянуто правове регулювання криптовалюти в різних країнах. Окрему увагу приділено питанню визнання та нормативно-правовому регулюванню обліку криптовалюти в Україні.
Встановлено, що криптоактиви можуть бути оприбутковані на баланс суб’єкта господарювання шляхом придбання, отримання як засобу платежу за продукцію, товари, роботи та послуги, набуті внаслідок інвестицій на ринку криптовалют та одержані самостійно внаслідок криптовалютного майнінгу. В процесі дослідження доведено, що криптоактиви потребують методичного та теоретичного обґрунтування в умовах нестабільності діючого законодавства. Запропоновано здійснювати облік криптоактивів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності. Описано принцип роботи блокчейну та наведено переваги використання цієї технології як самостійної системи для ведення бухгалтерського обліку криптовалюти.[||]The article deals with the essence and procedure of accounting for transactions with crypto-assets by economic entities in the conditions of development of the world economy. Cryptocurrency is considered as a kind of digital money. We are going to described most famous types of cryptocurrencies and the state of the cryptocurrency market in 2019 are described. Also we would like to show the legal regulation of cryptocurrency in different countries.
It has been proven that the rapid development of the cryptocurrency market is characterized not only by growth but also by small downturns, but the general trend has a positive trend. The article focuses on the issue of recognition and regulation of cryptocurrency accounting in Ukraine.
It has been established that cryptocurrencies can be acquired by the entity's on its balance sheet by purchasing, receiving as payment for products, goods, works and services acquired as a result of investments in the cryptocurrency market and obtained independently as a result of cryptocurrency mining. During the research it was conducted that crypto-assets need methodological and theoretical substantiation in the conditions of instability of current legislation. It is suggested that crypto assets be accounted for using international financial reporting standards. The possible methods of accounting for cryptocurrency are listed down: namely accounting for IAS 38 Intangible Assets and accounting for IAS 2 Inventories. It is implemented that the most optimal method for cryptocurrency is accounting under IAS 38 because their characteristics are most consistent with identifying them as an intangible asset. The principle of blockchain operation is described. The main benefits of blockchain use were highlighted during the study, such as cost savings, anonymity, lower risk and increase the security level, increased accuracy, decentralization, faster transaction execution. It is found that the use of blockchain in the accounting process will solve the problems of hiding illegal transactions, intentional or erroneous correction of performed business transactions and partial entry of information in the accounting system, etc.

Л. І. Гінчукаспірант, старший викладач Національного центру обліку та аудиту,Національна академія статистики, обліку та аудиту, м. Київ, Україна

ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

L. Hinchukpostgraduate student, senior Lecturer at the National Center for Accounting and Auditing, National Academy of Statistics, Accounting and Audit, Kiev, Ukraine

QUALITY ASSESSMENT OF THE PRODUCTION OF STATISTICAL INFORMATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES

Досліджено теоретичні та практичні питання оцінювання якості процесів виробництва статистичної інформації про адміністративні правопорушення та розглянуто заходи, які необхідно здійснити у зв’язку з його проведенням.
Зазначено, що виробництво статистичної інформації, в тому числі про адміністративні правопорушення, повинно бути реорганізовано із застосуванням процесного підходу для впровадження інтегрованої системи статистичної інформації, керованої метаданими.
Ефективним інструментом забезпечення якості статистичної інформації, і тому числі про адмінправопорушення, можуть стати результати моніторингу процесу статистичного виробництва цієї інформації. На підставі моніторингу якості статистичної інформації про адміністративні правопорушення можна із упевненістю говорити про необхідність прийняття нової редакції Закону України «Про державну статистику», який би визначав правові основи розробки, виробництва та поширення офіційної статистики на підставі Основоположних принципів офіційної статистики Організації Об'єднаних Націй (А/RES/68/261), Кодексу норм Європейської статистики, Конституції України, міжнародних договорів України у сфері статистики, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.[||]The theoretical and practical questions of estimating the quality of the production of statistical information on administrative offenses are investigated and the measures that should be taken in connection with its conduct are considered.
It is stated that providing the national statistical system of the main users with high quality key statistics is the so-called locomotive of the development of the national economy, the formation of a democratic civil society in the spirit of steady compliance with the law and the further international integration of our country.
On the basis of monitoring the quality of statistical information on administrative offenses, it is safe to say that it is necessary to adopt a new version of the Law of Ukraine "On State Statistics", which would determine the legal bases for the development, production and dissemination of official statistics on the basis of the United Nations Basic Statistics Principles (A/RES/68/261), the Code of Practice of European Statistics, the Constitution of Ukraine, international treaties of Ukraine in the field of statistics, the consent of which has been provided in the Verkhovna Rada of Ukraine.
Monitoring the quality of statistical information on administrative offenses should be considered as a special system for collecting, processing, storing and disseminating information on the quality of statistical information on administrative offenses and urgent problems, forecasting on the basis of the objective data obtained from the dynamics and the main tendencies of its development and development sound recommendations for management decisions to improve the efficiency of law enforcement.
Within the framework of the introduction of an institutionally independent system of national statistics of Ukraine, it is proposed to establish a National Council for Statistics. The draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Explanatory Note were to be submitted for approval by the Government from the date of entry into force of the laws of Ukraine "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Regulating State Statistical Activity" or "On Official Statistics" which are currently drafts.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"