Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2016

О. Д. Гнатковичд. е. н, професор кафедри менеджменту та комерційної діяльності, Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ НЕЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Oksana HnatkovychPhD in Economics, associate professor Management Department, Institute of Economy and Tourism, Lviv

ECONOMIC AND LEGAL FACTORS THAT THE FORMATION OF ECOLOGICAL INSURANCE IN UKRAINE

У статті звернено увагу на актуальність формування екологічного страхування в Україні відповідно до міжнародних стандартів і принципів сталого розвитку. Здійснено економіко-правовий аналіз щодо формування екологічного страхування в Україні. Обґрунтовано основні недоліки нормативно-правового регулювання у сфері екологічного страхування в Україні. Запропоновано основні економіко-правові заходи щодо ефективного формування екологічного страхування в Україні. Акцентовано увагу на необхідність удосконалення методики оцінювання збитків від забруднення навколишнього природного середовища.
 
The article drawn attention to the relevance of the formation of ecological insurance in Ukraine in accordance with international standards and the principles of sustainable development. Carried out economic and legal analysis on the formation of ecological insurance in Ukraine. Substantiates the basic shortcomings of legal regulation in the sphere of ecological insurance in Ukraine. Basic economic and legal measures for the effective formation of ecological insurance in Ukraine. Attention to the need to improve the methodology for the estimation of losses from environmental pollution.

С. І. Варламовад. т. н., м. УльянівськІ. С. Варламовак. е. н., доцент, Запорізький національний  університет, м. Запоріжжя

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

S. I. VarlamovaDoctor of Technics, UlyanovskI. S. VarlamovaPhD, Associate Professor of the Department of accounting and audit, Zaporizhzhya

THE GREENING OF INDUSTRY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

В статті досліджується поняття екологізації виробництва. Акцентується увага на проблемах і перспективах екологізації виробництва в Україні. Виокремлено відтворювальну, просторову, соціально-екологічну функції екологізації виробництва. Проаналізовано динаміку капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону та раціональне використання природних ресурсів за напрямами природоохоронної діяльності за 2011-2014 рр. Визначено, що головними забруднювачами з точки зору обсягу викидів забруднюючих речовин є сільське, лісове та рибне господарство, а з точки зору обсягу викидів діоксиду вуглицю безперечним лідером є промисловість. Доведено необхідність побудови соціо-еколого-економічної моделі розвитку, яка передбачає поєднання екологічної культури та свідомості нації з виваженою державною політикою щодо регулювання діяльності підприємств-забруднювачів.

The concept of ecologisation of production is analyzed. The problems and prospects of industry ecologization in Ukraine is focused. The reproductive, spatial, social and environmental functions of ecologisation of production are selected. The dynamics of capital investment and current expenditure on protection and rational use of natural resources by conservation activities for the years 2011-2014 is analyzed. The key pollutants from the point of view of emissions of pollutants are agriculture, forestry and fisheries, with the point of view of volume of carbon dioxide emissions is an undeniable leader in the industry is determined. The need for building social-ecological-economic development model, which involves a combination of ecological culture and consciousness of the nation-weighted state policy on regulation of activities of polluters is proved.

Л. І. Катанд. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпропетровськВ. В. Камаєвамагістр, кафедра фінансів та банківської справи Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМТСВА

L. I. KatanDoctor of Economic Science, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, UkraineV. Kamaevamaster's degree, Department of Finance and banking, Dnipropetrosk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk, Ukraine

FINANCIAL MANAGEMENT THE FORMATION OF PROFIT THE AGRICULTURAL ENTERPRISE

Розглянуто основні напрямки удосконалення фінансового управління формуванням та використанням сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах.
 
The article deals with key issues for improving the formation, use and profit financial management of agricultural enterprises in the modern world.

І. Г. Брітченкод. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів та економіки, Ужгородський торгово-економічний інститут КНТЕУ, м. Ужгород, професор кафедри соціальних і комп’ютерних наук, Вища школа бізнесу National-Louis University, Новий Сонч, ПольщаО. В. Крайчукк. ф.-м. н., доцент, завідувач кафедри математики і методики її викладання, Рівненський державний гуманітарний університет, м. РівнеТ. Г. Плисюкздобувач, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В АПК

I. G. BritchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, The Head of Finance and Economics Department, Uzhgorod Trade and Economic Institute Kyiv National University of Trade and Economics, Uzhgorod, The Professor of the Department of Social and Computer Sciences, Graduate School of Business National-Louis University, Nowy Sącz, PolandO. V. KraychukCandidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, The Head of the Department of Mathematics and Teaching Methods, Rivne State University of Humanities, RivneT. H. Plysyukapplicant, Rivne State University of Humanities, Rivne

MECHANISMS OF MANAGEMENT OF INNOVATION RISK IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

У статті розглядаються теоретичні основи управління інноваційними ризиками. Обґрунтовуються методичні підходи до визначення інноваційного ризику в умовах недостатності вичерпної та достовірної інформації про хід господарсько-економічних процесів в агропромисловому комплексі. Ринкові відносини, зокрема умови конкуренції на внутрішніх та зовнішніх ринках, визначили інноваційну діяльність як ефективний спосіб розвитку підприємств. Діяльність по створенню та впровадженню інновацій завжди пов’язана з підвищеним ризиком, що виникає через невизначеність при прогнозуванні ефективності інноваційних проектів. Визначено, що результативність інноваційної діяльності напряму залежить від того, наскільки точно проведені оцінка та експертиза ризиків, а також наскільки адекватно визначені методи управління ними. Запропоновано теоретико-методичні підходи до зниження ступеня ризикованості інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі шляхом ефективного управління інноваційними ризиками.
 
Theoretical foundations of management of innovation risks are considered in the article. Are substantiated methodological approaches to determining of innovation risk in terms failure of comprehensive and reliable information about the course of business and economic processes in agriculture. Market relations, including the conditions of competition in the domestic and foreign markets, defined innovation activity as an effective way of business development. Activities for creation and implementation of innovations always associated with an increased risk that arises from uncertainty in predicting the effectiveness of innovative projects. It was determined that the impact of innovation activities directly depends on how accurately evaluated and examination of risks and how to adequately identified methods of management. Proposed theoretical and methodological approaches to decrease in degree of riskiness of innovation activities in agroindustrial complex through effective of management of innovation risk.

Є. О. Балацькийдоктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Української академії банківської справи, м. СумиО. Г. Кузьменкоаспірант Української академії банківської справи, м. Суми

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ye. О. Balatskyidoctor of economics, associate professor head of the Chair of Management and Financial and Economic Security Ukrainian Academy Of Banking, SumyO. G. KuzmenkoPhD student Ukrainian Academy Of Banking, Sumy

THE ESTIMATION OF BANKING INSURANCE POTENTIAL IN UKRAINE

У статті доведено, що потенціал банківського страхування слід розглядати як сформовану динамічною системою сукупність чинників, які характеризують здатність банків та страхових компаній ефективно функціонувати та розширювати форми їх співпраці на ринку з метою отримання позитивного синергетичного ефекту
Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання рівня потенціалу банківського страхування із застосуванням методу таксономії, що передбачає розрахунок узагальнюючого показника на основі зіставлення фактичних показників із відповідними характеристиками деякого еталонного показника.
 
The potential of banking insurance should be seen as a dynamic system formed by a set of factors that characterize the ability of banks and insurance companies to operate efficiently and expand forms of cooperation on the market. The main goal is the positive synergy.
The article offers a complex methodology for estimation of the banking insurance potential on the basis of taxonomy. The methodology provides summary measure calculation based on comparing the actual performance of the relevant characteristics of the benchmark index.

І. В. Гонтаревад. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківській національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. GontarevaDoctor of Science (Economу), Professor, Professor of Department of Economy of Enterprise and Management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORGANIZATIONAL CAPITAL IN THE COMPLEX EVALUATION THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING ENTERPRISE

В якості базових принципів формування комплексної оцінки ефективності покладено рекомендації Комісії по вимірюванню ефективності економіки і соціального прогресу. Запропоновано їх спроектувати на мікрорівень (підприємство). Метою статті є аналіз теоретико-методологічних передумов узагальнення та об'єктивізації оцінки ефективності через організаційний капітал і його взаємозв'язок із соціальним капіталом в цілому.
З використання методів теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу обґрунтовано, що принципи функціональної організованості повною мірою характеризують організаційний капітал як засіб формування умов результативної колективної діяльності і його дієвість – ступінь впливу на кількісні та якісні результати діяльності підприємства. Організаційний капітал об'єднує в єдине ціле механізм задоволення потреб, техніко-технологічну базу, інституціональні форми, інтереси людей і суспільно-моральні цінності.
 
As the basic principles of the formation of a comprehensive evaluation of the efficiency on the recommendations of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. It suggested projecting them on the micro level (enterprise). The aim of the article is to analyze the theoretical and methodological assumptions of generalization and objectification evaluation of efficiency through organizational capital and its relationship to social capital as a whole.
Using the method of theoretical generalization, analysis and synthesis proved that the principles of functional organization to fully characterize organizational capital as a means of formation conditions of effective collective action and its efficacy – the degree of influence on quantitative and qualitative results of the enterprise. Organizational capital combines into one mechanism meet the needs of technical and technological base, institutional forms, the interests of the people and the social and moral values.

В. П. Мартиненкодоктор економічних наук, професор, кафедра економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»А. Р. Сільченкомагістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. Martynenkodoctor of economic sciences, professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"A. R. Silchenkomaster, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

SYSTEMIC APPROACH AS ONE OF METHODS OF EFFECTIVE MANAGEMENT ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL

У статті проведений аналіз підходів до оцінки ефективності використання ресурсів підприємства та запропоновано системний підхід як один із методів ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства.
 
The article analyzes approaches to assessing effectiveness using company resources and proposals conceptual approach as one of the methods of effective management of the enterprise resource potential.

В. Ф. Іванютад. е. н., доцент, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава

АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. F. Ivaniutadoctor of economic sciences, assistant of professor Poltava University of Economics and Trade

AGRICULTURE SECTOR AS THE BASIS OF RURAL ECONOMY UNDER EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

В статті досліджено роль агропромислового комплексу як основи розвитку економіки сільських територій в умовах євроінтеграційних пріоритетів. Проаналізовано сутність поняття «агропромисловий комплекс» та розглянуто його структуру. Визначено наукові погляди щодо ролі аграрної сфери в економіці через призму тенденцій розвитку світової економіки. Обґрунтовано, що основним критерієм визначення ролі АПК в економіці сільських територій є рівень зайнятості населення. Проаналізовано на основі критерію зайнятості роль сільськогосподарського сектору в регіонах України. Запропоновано механізм розвитку агропромислового сектора як основи економіки сільських територій, реалізація якого ґрунтується на інтеграційному, інвестиційному та інноваційному напрямах.
 
In the article the role of agriculture as the foundation of rural areas economic development in terms of European integration priorities is identified. The essence of the term "agriculture" is analyzed and its structure is considered. Scientific views of the agricultural sector role in the economy in the light of trends in the global economy are determined. The main criterion for determining the role of agribusiness in the rural areas economy is the level of employment is proved. On based on the employment criterion role of agriculture in the regions of Ukraine are analyzed. The mechanism of the agricultural sector development as the basis of the rural areas economy, the implementation of which is based on integration, investment and innovative ways is proposed.

Л. В. Шинкарукд. е. н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. КиївО. М. Чернишевичаспірант, молодший науковий співробітник відділу економічного зростання та структурних змін в економіці, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ МІЖ ІНСТИТУЦІЙНИМИ СЕКТОРАМИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. V. Shynkarukdoctor of economics, professor, corresponding member of the NAS of Ukraine, head of the department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for Economics and Forecasting, NAS of UkraineO. M. Chernyshevychpostgraduate student , junior research fellow of the department of economic growth and structural changes in the economy, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

THE SOCIAL COMPONENT OF THE INCOME DISTRIBUTION MECHANISM AMONG INSTITUTIONAL SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY

У статті розглянуто соціальну складову механізму розподілу ВВП України, визначено його структурні особливості в контексті міжнародних порівнянь. Виявлено тенденцію перевищення національного рівня наявного доходу домогосподарств над існуючим у країнах ЄС за рахунок відмінностей на етапах розподілу, зокрема, через значну соціальну орієнтацію макроекономічної політики. Досліджено національну систему соціального забезпечення й доведено, що тільки частково даний механізм спрямований на боротьбу з матеріальною нерівністю. Розглянуто особливості нарахування пенсійних видатків, підтримки студентів, безробітних, малозабезпечених сімей та державної допомоги при народженні дітей, як складових комплексу заходів протидії соціальному відторгненню і бідності.
 
The article reviews the problematic environment of the social distribution mechanism of Ukrainian GDP, while focusing on its’ structural peculiarities in the context of international comparison. The exceeding of the national level of households disposable income over the current data on the same rate in the EU countries is found to be caused by the differences accumulated on the stages of the income distribution. In particular, the reason for this process is the remarkable social orientation of the macroeconomic policy. The national social security system is reviewed; grounds are given for its basis being focused on the improvement of the living conditions for the most vulnerable population groups remaining only partially aimed at combating financial inequality. It is justified that the complexity of the social programs implemented on the national level is caused by the impact of the recessive processes. The features of the pension expenditure calculation, students support costs, unemployed expenditures, low-income families payments and state assistance at birth are considered as components of the complex measurements against social exclusion and poverty.

Д. Д. Плинокоск. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

D. D. PlynokosPh.D. in Economics, Associated Professor, Associate Professor of Personnel Management and Labour Economics Department, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

RATING EVALUATION AS STRATEGIC MONITORING TOOL OF SECTORS OF NATIONAL ECONOMY

Досліджено необхідність проведення рейтингового оцінювання підприємств галузей для здійснення їх моніторингу. Визначено, що рейтингова оцінка проводиться на основі кластерного аналізу впливу різних факторів. Досліджено алгоритм проведення кластерного аналізу. Охарактеризовані етапи розробки комплексної порівняльної рейтингової оцінки, яка використовується в процесі дослідження стану підприємств галузі. Визначено, що підсумкова рейтингова оцінка повинна враховувати всі важливі параметри розвитку підприємств галузі.
Побудовано модель рейтингового оцінювання, яка може використовуватись як інструментарій стратегічного моніторингу галузей національного господарства.
 
The necessity for rating evaluation of the enterprises is investigated in order to carry out their monitoring. It is determined that rating evaluation is based on cluster analysis of various factors. The algorithm of cluster analysis is studied. The stages of developing a comprehensive comparative rating evaluation are characterized which is used to study the state of the industry. It is identified that the final rating evaluation should take into account all important parameters of the enterprises’ development.
The model of rating evaluation that can be used as a monitoring tool of strategic monitoring of the sectors of the national economy is designed.

О. М. Кузьменкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. M. Kuzmenkocandidate of economics science, associate professor, Enterprise Economics department, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

COMPETENCE OF PERSONNEL ENTERPRISE: THEORETICAL ASPECTS

У статті представлено розмежування понять: «компетентність», «компетенція», «кваліфікація». Узагальнено наукові підходів до визначення сутності поняття компетенції персоналу підприємства. Визначено ознаки персоналу підприємства та комплекс відповідних заходів задля отримання релевантних компетенцій персоналу підприємства.
 
In the article the distinction between "competence", "competence", "expertise". Overview scientific approaches to defining the essence of competence personnel. Features of the complex personnel and appropriate steps to obtain relevant competences personnel. 

А. М. Гаврилюкк. держ. упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, м. КиївХ. В. Плецанк. держ. упр., старший викладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

A. M. HavryliukCandidate of Public Administration, assistant professor, PhD. Department of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, KyivK. V. PletsanCandidate of Public Administration, Senior Lecturer Department of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

TIME MANAGEMENT AS PART OF SUCCESSFUL COMMUNICATIVE INTERACTION THE TOURISM INDUSTRY IN UKRAINE

У статті проаналізовано місце і роль тайм-менеджменту в процесі комунікативної взаємодії в індустрії туризму. Розкрито основні принципи та правила самоорганізації тайм-менеджменту, що допомагають фахівцям-туризмознавцям раціонально використовувати робочий час. Аргументовано, що запорукою ефективного використання часу є виокремлення життєвих цінностей, визначення пріоритетів, цілепокладання, ефективне планування та управління. Запропоновано та обґрунтовано методи і технології ефективного тайм-менеджменту та визначено засоби формування успішної комунікативної взаємодії в індустрії туризму України. Визначено основні техніки управління часом як інструменти оптимізації професійної діяльності фахівців-туризмознавців. Запропоновано практичні поради застосування технологій тайм-менеджменту в процесі комунікативної взаємодії. Зроблено висновок про важливість впровадження та використання принципів, технологій та інноваційних методик тайм-менеджменту як складової успішної комунікативної взаємодії між комунікантами у вітчизняній індустрії туризму.
 
The article analyzes the place and role of time management in the process of communicative interaction in the tourism industry. The basic principles and rules of self time management that help professional’s tourism industry rational use of working time. Argued that the key to effective use of time is the separation of social values, prioritizing, goal-setting, effective planning and management. Proposed and reasonably methods and time-management technologies that are effective time management and identified means of forming successful communicative interaction in tourism Ukraine. The basic techniques of time management as tools to optimize the professional activity of tourism expert. Practical tips applying time-management technology in the communicative interaction. The conclusion about the importance of implementing and using principles, technologies and innovative techniques of time management as part of a successful communicative interaction between communicants in the domestic tourism industry.

Є. А. Ревтюкк. е. н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОВОЇ ТА ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. RevtjukPhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gaz, Ivano-Frankivsk

PECULIARITIES OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE ENTERPRISES OF OIL AND GAS INDUSTRY

В роботі запропоновано методику оцінки особливостей системи управління людським капіталом підприємств. Запропонована методика побудована на основі використання інструментів контент-аналізу нормативної документації підприємства. Розроблена методика використана під час дослідження системи управління підприємств нафтової та газової промисловості України, що перебувають у державній, приватній та державно-приватній власності. В результаті дослідження виявлено, що для підприємств нафтової та газової галузі, що входять до структури НАК «Нафтогаз України», характерною є система управління, яка зорієнтована на досягнення безпеки та надійності функціонування технологічної підсистеми підприємства. Натомість, питання управління людським капіталом в системі корпоративних цілей підприємств відходять на другий план. Дослідження нормативної документації приватної нафтогазової компанії продемонструвало спрямованість системи управління на досягнення прибутковості та економічної ефективності підприємства.
 
The paper presents a methodology for evaluating the characteristics of human capital management of the enterprise. The methodology employs the tools of content analysis of regulatory documents of the enterprise. The methodology was approbated in the study of management of enterprises of oil and gas industry of Ukraine, including state-owned, private enterprises and companies with public-private ownership. As the research results demonstrate, the oil and gas enterprises within "Naftogaz Ukraine" prioritize the system aimed at enhancing security and reliability of the technology subsystem. At the same time, human capital management is sidelined in corporate business objectives. Close study of the normative documentation of private oil and gas enterprise demonstrated managerial focus on achieving profitability and economic efficiency.

В. Ю. Марчукк. е. н., старший викладач кафедри фінансові ринки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КООПЕРАТИВНІ БАНКИ: ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

V. J. MarchukPh.D. in Economics, teacher of the department of financial markets in the SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University»

COOPERATIVE BANKS: PROSPECTS OF CREATION IN UKRAINE

У сучасному світі кооперативний рух сприяє подоланню багатьох соціально-економічних проблем різних верств населення та суб’єктів господарювання. В Україні кооперативний сектор, який представлений кредитними спілками, потребує докорінних змін, оскільки у ньому на сьогодні існує велика кількість проблем фінансового, організаційного, системного та законодавчого характеру. Беручи до уваги зарубіжний досвід, кооперативний сектор України потрібно трансформувати у систему кооперативних банків. Саме тому стаття присвячена вивченню перспектив створення і діяльності кооперативних банків в Україні та аналізі їх законодавчого підґрунтя. Увага автора зосереджена на питаннях структуризації реформованої кооперативної системи України та функціонального наповнення кожного з її рівнів. В статті запропоновано варіант реформування кооперативної системи України на основі зарубіжного досвіду.
 
In the modern world cooperative motion is instrumental in overcoming of many socio-economic problems of different layers of population and subjects of menage. Cooperative sector in Ukraine which is presented credit unions needs drastic alternations, as in him for today there is plenty of problems financial, organizational, system and legislative character. Having regard to foreign experience, the cooperative sector in Ukraine needs to be transformed in the system of cooperative banks. For this reason the article is devoted the study of prospects creation and activity of cooperative banks in Ukraine and analysis of them legislative subsoil. Attention of author is concentrated on the questions of strukturizacii the reformed cooperative system in Ukraine and functional filling each of its levels. In the article the variant of reformation the cooperative system in Ukraine is offered on the basis of foreign experience.

О. В. Дідухк. е. н., асистент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівМ. З. Мартинякстудентка групи ЕФІм-13, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕТАПИ ЗДІЙСНЕННЯ АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. V. DidukhPhD., Department of Finance Assistant, National University «Lviv Polytechnic», LvivM. Z. MartyniakStudent of EFIm-13 group, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

STAGES OF PRODUCTION ENTERPRISES OUTSOURCING ACTIVITY IMPLEMENTATION

У статті обґрунтовано необхідність розмежувань понять «аутсорсинг» та «аутсорсингова діяльність» на виробничому підприємстві. Встановлено основні етапи аутсорсингової діяльності з врахуванням її особливостей як під час планування, так і у процесі підсумкового оцінювання економічної ефективності передачі функцій аутсорсерові. Визначено, що одним із найважливіших завдань здійснення аутсорсингової діяльності підприємством-замовником є процес передачі однієї чи декількох функцій на виконання аутсорсерові. Відтак окреслено наступні стадії передачі окремої функції аутсорсинговій компанії: оцінювання доцільності передачі на аутсорсинг окремої функції; вибір аутсорсера для передачі окремої функції; укладання окремого контракту; передача окремої функції аутсорсерові; моніторинг виконання аутсорсером його завдань та коригування відхилень; підсумкове аналізування економічної ефективності передачі на аутсорсинг окремої функції.
 
In the article the necessity of distinguish between concepts of «outsourcing» and «outsourcing activity» of manufacturing company is defined. The basic stages of outsourcing activity is established considering its features  in the planning stage as well as in the final evaluation of the economic efficiency of transfer functions to the outsourcer. It was determined that one of the major problems of implementation of outsourcing activities in the enterprise is the transfer of one or more functions for execution to the outsourcer. Therefore, in the article was outlining the following steps of transferring an individual function to outsourcing company: evaluation of appropriateness of transfering a particular function to outsourcer; choice of outsourcer for separate function transfer; concluding of a separate contract;  transfering of the separate function to the outsourcer; outsourcers monitoring of the implementation of its tasks and deviations adjusting; final analysis of the economic efficiency of of transfering to outsource individualfunctions.

Т. О. Шматковськак. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Tatjana O. ShmatkovskaPh.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

TO ISSUES ENSURE PROFITABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В статті окреслено підходи щодо трактування економічної сутності прибутковості діяльності підприємства. Визначено та окреслено характеристики функцій прибутку. Розглянуто картограму щодо групування регіонів України за середньою величиною прибутку (збитку) від виробництва сільськогосподарської продукції в ретроспективі. Визначено фактори забезпечення зростання прибутковості функціонування та окреслено вплив окремих із них. Обґрунтовано комплекс наукових підходів щодо забезпечення прибутковості функціонування сільськогосподарських виробників, кожен із яких характеризує один або сукупність аспектів управління прибутком підприємства. Окреслено сутність організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості сільськогосподарських виробників. Надано обґрунтування шляхів забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств.

The article considers the approaches to interpretation of the economic essence of the profitability of the enterprise. Characteristics of profit functions defined in article. Considered the cartogram of grouping of regions of Ukraine, based on the average value of profit (loss) from agricultural production in retrospect. Factors for ensuring growth of profitability of activity of the enterprise defined in article. The article substantiates the complex of scientific approaches to ensure profitable operation of agricultural producers, each of which reflects or characterizes one or combination of aspects of profit management. The essence of organizational-economic mechanism of providing of profitability of activity of agricultural producers defined in article. The article describes the ways to ensure profitability of agricultural enterprises.

Г. О. Партинкандидат економічних наук, професор кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»Р. І. Задерецькаасистент кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»О. В. Граціянмагістр кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

H. O. Partynp.h.d. (economical science), professor of the department of finance, Lviv Polytechnic National UniversityR. I. Zaderetskaassistant of the department of finance, Lviv Polytechnic National UniversityO. V. Hratsiianmaster of the department of finance, Lviv Polytechnic National University

FORMING FINANCIAL POTENTIAL OF ENTERPRISE

Стаття присвячена дослідженню формування фінансового потенціалу підприємства, а також факторів, які впливають на його становлення. Актуальність дослідження полягає у тому, що в ринкових умовах, які характеризуються невизначеністю та динамічністю, кожне підприємство має адекватно оцінювати власні можливості розвитку та ефективно розпоряджатися наявними ресурсами. Під терміном «фінансовий потенціал» визначено сукупність майнового та ринкового потенціалів. Встановлено етапи оцінювання майнових можливостей підприємства. Здійснено розподіл комерційних організацій за рівнями ефективності управління наявними ресурсами, а також виокремлено основні підходи щодо оцінки фінансового потенціалу за рівнями показників і об’єктами оцінки. Охарактеризовано фактори впливу на ринковий потенціал та поділено їх за можливостями контролю з боку підприємства. Проаналізовано яким чином ринкові можливості організації впливають на її фінансовий стан.
 
The article is devoted to the research of formation  financial potential of enterprise and the factors that influence on it’s development. The relevance of the investigation is that in market conditions, which are characterized by uncertainty and dynamics, each enterprise must adequately assess own ability to effectively develop and manage available resources. The term “financial potential» is defined as set of property and market potentials. Established stages property possibilities of enterprise. Conducted distribution of commercial organizations by level of efficiency of management of available resources and singled out the main approaches to assessing the financial potential by level indicators and targets assessment. Characterized factors that influence on the market potential and divided them by opportunities to control of the company. Analyzed how the market possibilities are affecting on financial position.

О. В. Воркуновак. э. н., доцент, доцент кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства на морском транспорте», Одесский национальный морской университет, г. ОдессаН. В. Яровак. э. н., доцент, доцент кафедры «Экономика предприятия и предпринимательства на морском транспорте», Одесский национальный морской университет, г. Одесса

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИИ В ПОРТОВУЮ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ

O. V. Vorkunovac.e.s., docent, docent department of "Economics of enterprise and entrepreneurship in the maritime transport", Odessa National Maritime University, city OdessaN. V. Yarovac.e.s., docent, docent department of "Economics of enterprise and entrepreneurship in the maritime transport", Odessa National Maritime University, city Odessa

THE POSSIBILITY OF FOREIGN INVESTORS` ATTRACTING ON THE TERMS OF THE CONCESSION IN THE PORT INDUSTRY OF UKRAINE

Развития морских торговых портов в современных условиях является привлечение иностранных инвестиций, то есть необходимых для поддержания высокого уровня конкурентоспособности.
В статье рассмотрены основные принципы взаимодействия государства и частного сектора, условия привлечения частных инвестиций, которые являются необходимыми для внедрения механизма государственно-частного партнерства, а также создания органа, который бы обеспечивал институциональное сопровождение проектов.
Инвестиционная политика государства является решающим фактором создания благоприятного правового режима для иностранных инвестиций. В Украине система государственных органов исполнительной власти, которые разрабатывают и реализуют государственную политику в отрасли иностранного инвестирования, постоянно меняется. Возможным инструментов выхода из сложившейся ситуации, может выступать заключение концессионного договора. Интересы государства заключаются в том, что оно перекладывает затраты по инвестированию и содержание своего имущества на частный сектор, также государство пополняет бюджет за счет поступления концессионных платежей, снимает с себя финансирование государственных объектов, и это все решает социально-экономические проблемы.
 
Development of Commercial Seaports in modern conditions is to attract foreign investment, that is necessary to maintain a high level of competitiveness.
The article describes the basic principles of interaction between the state and the private sector, the conditions for attracting private investments, which are necessary for the implementation of public-private partnerships, as well as the creation of a body that would provide institutional support projects.
The investment policy of the state is crucial to create a favorable legal environment for foreign investment. In Ukraine, the system of state executive bodies that develop and implement the state policy in the field of foreign investment, is constantly changing. A possible tool out of the situation, can be a conclusion of the concession contract. State interests lie in the fact that it shifts the costs of investment and maintenance of their property to the private sector, as the state adds to the budget due to revenue of concession payments disclaims financing public facilities, and it is all about social and economic problems.
The concession mechanism is widely used in many foreign countries as an effective tool maintenance and modernization of state-owned assets in the various sectors of the economy, including in the port industry.
Consequently, the public-private partnership is not a perfect tool for solving the current structural problems of the public sector. However, it should be noted that it may be regarded as a means to accelerate the solution of social problems. In this regard, public administrations tend to organize their activities on the basis of: with business agreements, attract foreign investment, service orientation, fully decentralized responsibility for the implementation and finance, coming into competition with domestic and foreign partners, the creation of a special body that would ensure institutional support for public-private partnership projects.

С. В. Шаровак. е. н., доцент кафедри «Фінанси і кредит»Д. О. Мартищенкомагістр кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

S. V. SharovаPh.D., assistant professor of "Finance and Credit"D. O. MartyshenkoMaster department "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

DETERMINATION OF MORTGAGE PROBLEMS DURING ECONOMIC CRISIS

У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи щодо необхідності державного регулювання іпотечних відносин як на національному, так і на регіональному рівні. Особливо це стосується розвитку житлової іпотеки, попит на яку зростає з кожним роком. Саме житлове кредитування здатне забезпечити населення доступним житлом та поліпшити житлові умови мільйонів нужденних. Це найбільш актуально в умовах пошуку ефективних шляхів вирішення житлової проблеми населення України, підвищення доступності житла, що є найважливішими соціально-економічними завданнями внутрішньої політики держави. Тому розробка єдиної політики державного та регіонального регулювання іпотечних відносин є провідною функцією держави.
 
In the article the basic theoretical and methodological approaches to the need for state regulation of mortgage relations at both the national and regional level. This is especially true of residential mortgages, demand for which is growing every year. That housing loans can provide the population with affordable housing and improve the living conditions of millions of poor. This is the most important in terms of finding effective ways to solve the housing problem of Ukraine's population, increasing the availability of housing, which are the most important socio-economic problems of internal policy. Therefore, the development of a common policy of national and regional regulation of mortgage lending is the leading function of the state.

М. О. Тонюккандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІТ-АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ

M. O. TonyukPh.D., associate professor, State Higher Educational Institution "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", Kyiv

IT-OUTSOURCING IN UKRAINE: TRENDS AND DEVELOPMENTS FORECASTS

В даній статті після ретельного дослідження та аналізу робіт українських вчених щодо даного питання наведено новітнє розуміння поняття ІТ-аутсорсинг, визначено його місце на українському ринку загалом та, зокрема, на ринку інформаційних послуг і технологій. Представлено механізми застосування ІТ-аутсорсингу, що домінують в Україні, їх визначальні риси і особливості, спричинені специфічністю українського ринку. Запропоновано позицію щодо важливості й значної ролі ІТ-аутсорсингу в умовах українських реалій. Представлено результати аналізу новітнього стану і тенденції розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні. Оцінено практику застосування ІТ-аутсорсингу в нашій державі, на основі чого зроблено висновки про високу ефективність ІТ-аутсорсингу на малих підприємствах. Запропоновано авторські пропозиції щодо поширення і використання ІТ-аутсорсингу, вдосконалення практики його застосування та користування ним, а також прогнози щодо подальшого розвитку цієї бізнес-моделі в Україні, розроблені на основі дослідження статистичних даних.
 
After thorough investigation and analysis different Ukrainian scientific works in this sphere founded the latest insight of IT-outsourcing definition, defined it place on Ukrainian market in generally and on information services and technology market in paticulary. Mechanisms of using IT-outsourcing, which are dominant in Ukraine, their defining features and characteristics caused by specificity Ukrainian market are presented. Proposed that IT-outsourcing plays an important role in Ukraine. The results of analysis latest status and trends of IT-outsourcing in our country is represented. Based on valuation of practice IT-outsourcing in our country – done the conclusions of the high efficiency of IT-outsourcing for small businesses. The author offered some deals to spread on and using IT– outsourcing also improving practice of its using and forecasts for the further development of business models in Ukraine, based on research statistics.

Н. Ю. Мариненкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

N. Yu. MarynenkoPhD (Economics), Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Tenopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil

TENDENCIES OF THE UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES’ DEVELOPMENT UNDER CURRENT CONDITIONS

У статті проаналізовано стан промисловості України за перше півріччя 2015 року, тенденції прибутковості (збитковості) підприємств за видами діяльності. Результати дослідження свідчать про те, що найбільш збитковими галузями є виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, металургійне виробництво, а майже 40% з існуючих машинобудівних підприємств є збитковими. Показано, що скорочується питома вага підприємств, які впроваджували інновації у 2014 р. Виявлено найбільш інноваційно активні промислові підприємства України. Здійснено аналіз динаміки розвитку промислових підприємств на прикладі найбільших прибуткових машинобудівних компаній України – ДП «Антонов» і ПАТ «Турбоатом». Визначено фактори, що суттєво вплинули на ефективність виробничих процесів та передумови для вдосконалення методів управління розвитком підприємств. Встановлено, що необхідною у сучасних умовах господарювання є адаптація вітчизняних промислових підприємств до вимог потенційних споживачів європейського та азіатського ринків.
 
The current state of the Ukrainian industry in the first half of 2015 and tendencies of the industrial enterprises profitability (losses) are analyzed in the article. Research results testify that the production of chemicals and chemical products, metallurgy are the most loss-making industries, almost 40% of the existing mechanical engineering enterprises are unprofitable. It is determined that the share of enterprises applying innovations in 2014 decreased. The most innovatively active industrial enterprises of Ukraine are identified. The dynamics of industrial enterprises development is analyzed at the largest profitable mechanical engineering companies of Ukraine SE “Antonov” and PJSC “Turboatom” as case studies. The factors that significantly affect the efficiency of production processes and preconditions for improving the management techniques of the enterprise’s development are determined. It is indicated that the adaptation of domestic enterprises to the requirements of potential customers in European and Asian markets is of great necessity under current economic conditions.

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївМ. С. Мозоленкостудентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. TyuhaCandidate of economic sciences, Docent of Management of international activities and Logistic Department, National University of Food Technologies, KyivM. S. MozolenkoStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

MARKETING MANAGEMENT FEATURES OF THE ENTERPRISE IN FOREIGN TRADE ACTIVITY

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів концепцій управління маркетингом та його застосування у зовнішньоекономічній діяльності підприємств. Розглянуто сутність поняття «маркетинг-менеджмент». В статті досліджено основні проблеми формування та тенденції розвитку маркетинг-менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств. Уаправління маркетингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності включає дослідження основних характеристик сучасного світового ринку, його динаміки, тенденцій розвитку і пріоритетів; визначення суб’єктів міжнародних зв’язків та особливостей поведінки і мотивації під час проведення ними маркетингової діяльності; характеристику основних параметрів середовища міжнародного маркетингу, у тому числі конкурентної ситуації; розробку стратегії виходу і діяльності на потенційному зарубіжному ринку; визначення проблем і специфіки технології маркетингової діяльності на зовнішніх ринках.
 
The article investigates the theoretical aspects of marketing management concept and its application in International Business. The essence of the concept of "Marketing Management". The paper studied the basic problems of formation and development trends of marketing management in foreign economic activity of Ukrainian enterprises. Marketing management in foreign economic activity includes research of the main characteristics of the modern global market, its dynamics, trends and priorities; determine the subjects of international relations and behaviour and motivation in their marketing activities; description of the main parameters of international marketing environment, including competitive situation; developing exit strategies and activities to potential foreign markets; identification of problems and the specific technology marketing activities in foreign markets.

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ», м. КиївО. С. Покрасстудентка 6-го курсу спеціальності «міжнародна економіка», НТУУ «КПІ», м. Київ

ЗНАХОДЖЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В АСПЕКТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДІНГУ

S. V. VoitkoDoctor of economic sciences, professor of International economy department, NTUU “KPI”, KyivO. S. Pokras6th year student of the specialty «International economics», NTUU “KPI”, Kyiv

FINDING THE INTEGRAL COUNTRY COMPETETIVENESS INDEX IN ASPECT OF TERRITORIAL BRANDING

Наведено актуальність дослідження, зв’язок з останніми публікаціями, поставлено завдання та перелічено методи, з допомогою яких виконано роботу. Розглянуто групи споживачів територіальних брендів (приватні та ділові) та визначено основні фактори привабливості брендів країн для цих груп. Визначені основні показники для кількісної оцінки даних факторів для аудиторій приватних (якість життя, безпека життя, коефіцієнт соціальної нерівності (GINI), коефіцієнт ставлення до корупції, коефіцієнт природних захворювань, індекс державної слабкості) та для ділових споживачів (легкість ведення бізнесу, сукупний рівень оподаткування, індекс сталого розвитку, коефіцієнт ставлення до корупції, індекс державної слабкості). Методом експертних оцінок знайдено вагові коефіцієнти та визначено інтегральні показники привабливості вибірки країн з перехідною економікою. Вказано наукову новизну та доведено теоретичне та практичне значення результатів. Сформульовано перспективи подальших наукових розробок та надано низку практичних рекомендацій щодо покращення привабливості України в аспекті територіального брендінгу.
 
We show the relevance of the research, connection with latest publications and set tasks and lists of methods by which the work is performed. The groups of regional brands consumers and the main factors of attractiveness of brands for these groups were highlighted. The main indicators to measure these factors for private audiences (quality of life, security of life, social inequality index (GINI), corruption perception, natural diseases index, state fragility index) and business customers (ease of doing business, the total level of taxation, sustainable development index, corruption perception, state fragility index) were set. Method of expert estimates founding weights and defining integral indicators of attractiveness of countries with economies in transition. It contains scientific novelty and proven theoretical and practical significance of the results. We formulated prospects for further scientific developments and provided a number of practical recommendations to improve the attractiveness of Ukraine in terms of regional branding.

С. Ю. Кулаковак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРАКТИКИ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

S. KulakovаPh.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk, Poltava

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN PRACTICE OF TIME MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність поняття тайм-менеджменту на підприємстві, його значення в розвитку підприємства. Досліджено проблеми неефективного використання робочого часу працівників як основи підвищення продуктивності праці на підприємстві. Доведено, що системне вдосконалення організації виробництва, зокрема використання методів тайм-менеджменту на підприємстві, дозволить не тільки скоротити непродуктивні витрати часу, але і підвищити продуктивність праці. Крім того, технології та методи тайм-менеджменту, що дозволяють без значних фінансових витрат підвищити продуктивність, повинні стати пріоритетними для кожного підприємства.
Розглянуто концепцію тайм-менеджменту Лотара Зайверта, яка широко використовується в діяльності європейських компаній, як ідеї економії свого часу, переваги та перспективи її впровадження для економіки підприємства. Наголошується, що її впровадження дає швидкий ефект, не потребує значних витрат на впровадження, інструменти, що використовуються при цьому – прості і зрозумілі будь-якому співробітникові. Крім того, інструменти Тайм-менеджменту сумісні з будь-якими іншими методами менеджменту.
 
The article deals with the essence of the time management in the enterprise, its value to the enterprise. The problems of inefficient use of time staff as the basis for improving productivity in the enterprise. It is proved that systemic improvement of production, including the use of methods of time management in the company, will not only reduce unproductive time, but also increase productivity. In addition, technology and time management techniques that allow without significant financial costs to increase productivity, should be a priority for every enterprise.
We consider the concept of time management Lothar Zayverta which is widely used in the activities of European companies as an idea in its time savings, benefits and prospects of its implementation to business economics. It is noted that its implementation gives immediate effect without costly to implement, tools used for this - simple and clear any employee. In addition, time-management tools compatible with any other methods of management.

І. І. Стрілокк. е. н., старший викладач кафедри «Економічної теорії», Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Київ

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ

I. I. StrilokCandidate of Sciences (Economics), Senior Lecturer of the Department «Economic theory», Kyiv state maritime academy after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, Kyiv

A RATING SYSTEM OF COMMERCIAL SEA PORTS

В даній статті запропонований підхід до формування рейтингового оцінювання морських торговельних портів за дворівневою системою показників. Здійснена рейтингова оцінка за результатами фінансової, виробничої діяльності порту, а також за споживчими показниками та корпоративною соціальною сферою відповідальності. Полікритеріальне рейтингове оцінювання морських торговельних портів на базі формування часткових рейтингових оцінок та узагальнюваного рейтингу дає змогу оцінити позицію конкретного об’єкта рейтингування в галузі серед його конкурентів, виявити вагомі чинники для підвищення ефективності діяльності.
 
This article offers an approach to the formation of a rating estimation of sea commercial ports on a two-tier system of indicators. Implemented the rating for the financial, manufacturing activity and consumer indicators and corporate social responsibility. Acriteria rating evaluation of commercial seaports on the basis of the formation of partial ratings and uzagalneno rating allows you to evaluate the position of a specific entity rated in the industry among its competitors, to identify significant factors to improve performance.

В. В. Дідухаспірантка кафедри міжнародної економіки ФММ, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕДУМОВ ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

V. V. DidukhPostgraduate, Department of international economics, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

DEFINING PREREQUISITES FOR THE POSSIBILITY OF REENGINEERING OF BUSINESS PROCESSES MANAGEMENT AT THE DOMESTIC ENGINEERING ENTERPRISES

Досліджено рівень прибутковості вітчизняних машинобудівних підприємств, та на цій основі визначено передумови факторів впливу зовнішнього середовища на їх діяльність. Сформовано факторні показники і проведено оцінювання ступеню їх впливу на бізнес-процеси управління машинобудівних підприємств. Запропоновано методичні положення щодо визначення ключових показників оцінювання факторів впливу зовнішнього середовища на бізнес-процеси при реінжинірингу, що на відміну від наявних, ґрунтується на проведенні факторного аналізу на основі визначення та систематизації критеріїв, що дозволяє виявити кореляційний зв'язок факторів зовнішнього середовища та бізнес-процесів машинобудування, з метою визначення можливості проведення реінжинірингу та зосередити увагу підприємств на відповідному реагуванні на виклики ринкового середовища.
 
The state industrial and commercial enterprises of domestic engineering, and on this basis prerequisites impacts of the environment on their activities. Formed factor indicators and evaluation conducted extent of their impact on business process management engineering enterprises. Methodical provisions for determining key indicators evaluating impacts of the environment on business process reengineering in that unlike the existing ones, based on carrying out factor analysis based on the definition and systematization of criteria to identify the correlation of environmental factors and business process engineering, to identify opportunities for reengineering and enterprise focus on responding to the challenges of the market environment.

У. З. Ватаманюк-Зелінськак. е. н., доцент, доцент кафедри державних та місцевих фінансів, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівМ. Р. Пазакмагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. ЛьвівП. І. Малецьмагістр, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПРИНЦИПИ ПРОМИСЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ У КОНТЕКСТІ ПОЛОЖЕНЬ ОДНОЙМЕННИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

U. Z. Watamanyuk-ZelinskaPh.D. in Economics, associate professor, associate professor of State and local finances in Ivan Franko Lviv National University, LvivM. R. Pazakрost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, LvivP. I. Maletsрost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

THE PRINCIPLES OF INDUSTRIAL COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND THEIR VOLUNTARY ASSOCIATION IN CONTEXT OF TITLED PROVISIONS OF UKRAINIAN LAW

Розглянуто основні норми законодавства щодо співпраці територіальних громад у напрямку промислового розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Проаналізовано аспект добровільного об'єднання територіальних громад у положеннях нового законодавства України. Представлено основні принципи промислового співробітництва органів місцевого самоврядування з огляду на потребу збалансованого розвитку та підвищення економічного потенціалу регіонів. Визначено напрями подальших наукових досліджень, які стосуються виокремлення факторів адміністративної підтримки пріоритетних галузей промислового регіонального розвитку серед ендогенних та екзогенних факторів підприємницького середовища, а також впровадження моделей співпраці промислових підприємств, що знаходяться у спільній власності територіальних громад. Такі напрямки регіональної державної політики сприятимуть визначенню України як повноправного суб’єкта ринкових відносин за рахунок розвитку вітчизняного виробничо-промислового підприємництва.
 
The main norms of the legislation as to the cooperation of territorial communities in field of industrial development of the administrative units have been considered. The aspect of the voluntary association of the territorial communities in the provisions of a new legislation of Ukraine has been analyzed. The basic principles of the industrial cooperation of the local authorities considering the need of further priority development and enhancing economic potential of the regions have been presented. The direction for further researches concerning separation factors of administrative support of the priority industrial sectors of regional development among endogenous and exogenous factors of the business environment and implementation of models of the industrial cooperation between companies, which are jointly owned by the local communities have been defined.

І. Б. Дзебихк. е. н, доцент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕС – ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Iryna DzebykhPh.D  in Economics, Associate Professor of the Department of International management, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

INVESTMENT COMPONENT OF CORPORATE BUSINESS PLANNING IN TERMS OF UNCERTAINTY

Досліджується процес управління інвестиціями в транснаціональних корпораціях. Розглядається оцінка інвестиційних проектів для газової і нафтової галузі, що характеризуються складність і  недостатньою визначеністю ринкової конюктури. Запропонована модель корпоративного управління, яка базується на фундаментальних принципах і включає корпоративну стратегію, етапи та процедури процесу управління інвестиціями, корпоративну культуру. Пропонуються методи, які допомагають спеціалістам-аналітикам приймати правильні рішення щодо інвестицій:визначення періоду окупності інвестицій, визначення середньої облікової норми прибутку на вкладений капітал, визначення чистої дисконтованої вартості і визначення внутрішньої норми прибутку, аналізу чутливості результатів, деревовидну схему прийняття рішень, моделювання, визначення дисконтної ставки з врахуванням ризику (WACC,CAPM, APT). В статті висвітлено останні досягнення в галузі управління інвестиціями, які базуються на теорії невпорядкованості, реальних опціонах, інтелектуальному аналізі даних і системи штучного інтелекту, включаючи системи з нечіткою логікою і нейронні мережі.
 
Process of management of investments in multinational corporations is studied. The evaluation of investment projects for the oil and gas industry which is characterised by ’uncertainty and complexity’ is considered. The model of a corporate management based on fundamental principles and includes corporate strategy, stages and procedures for investment management, corporate culture is offered. There are methods which have been proposed to help analysts make the right investment decisions. Among which payback period, average accounting rate of return, net present value, and internal rate of return methods, decision-tree analysis and probabilistic and statistical analyses are highlighted. The risk-adjusted discount rate methods such as weighted average cost of capital (WACC), Capital Asset Pricing Model (CAPM) and arbitrage pricing theory (ABT), NPV-at-risk method. The article highlights recent achievements in the field of investment management based on chaos theory, real options, data mining, artificial intelligence systems such as fuzzy logic and neural networks.

О. В. Шереметинськак. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійО. І. Гаврилюкмагістр, кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій

УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ-СУБ’ЄКТІВ ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. V. SheremetynskaPh.D., assistant professor of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, KyivOlena GavryliukMaster of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, Kyiv

THE MANAGEMENT OF SALES ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES-SUBJECTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN PRESENT CONDITIONS

У статті розглянуто теоретичні аспекти управління збутової діяльності підприємств-суб’єктів ЗЕД, виявлено їхні особливості, запропоновано пошук оптимальних стратегій виходу на зовнішні ринки, з врахуванням конфігурації каналів розподілу.
 
The article deals with theoretical aspects of management of marketing activity of the enterprises-subjects of foreign trade activities, revealed their features, offered to search the optimal strategies for entry into foreign markets, taking into account the configuration of distribution channels.

Г. К. Волчковавикладач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Кіровоградський національний технічний університет, м. Кіровоград

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ: АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ

H. K. VolchkovaLecturer of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Kirovohrad National Technical University, Kirovohrad

SOCIAL CAPITAL IN CONDITIONS OF TRANSFORMING OF EMPLOYMENT: ANALYSIS OF TRENDS AND THE MECHANISM OF FORMATION

В статті розглянуто особливості розвитку і трансформації зайнятості в умовах глобалізації економіки. Наведено взаємозв’язок стану розвитку населення, людської діяльності, зайнятості і соціального капіталу. Виокремлено появу нових професій і нових форм співпраці на основі формування соціального капіталу.
Проаналізовано тенденції трансформації зайнятості населення у 2006 – 2014 рр. Зосереджено увагу на аналізі змін зайнятості за видами економічної діяльності, за професійними групами, за статусами зайнятості, за віковими групами. Також розкрито тенденції безробіття через призму деформації соціального капіталу суспільства. Розглянуто форми нестандартної зайнятості населення, які є характерними як для України, так і для країн ЄС.
Наголошено на необхідності формування нового механізму взаємодії роботодавців і виконавців робіт з урахуванням трансформаційних процесів, що характерні для зайнятості і формування на цій основі соціального капіталу суспільства.
 
Features of the development and transformation of employment in globalizing economy are considered in the article. Interconnection of population condition, human activity, employment and social capital are in the study. The emergence of new professions and new forms of cooperation based on the social capital formation are allocated.
The trends of employment transformation in 2006-2014 are analyzed. The author pays attention on the analysis of changes in employment by economic activity, professional groups, employment status, by age. Trends of unemployment considering social capital deformation of society are uncovered. Irregular forms of employment specific to Ukraine and the EU are discussed.
The necessity of forming a new mechanism of interaction employers and workers considering the trends of employment transformation based on the formation of society social capital emphasized by author.

Н. М. Крауск. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ “Академія фінансового управління”, м. Київ

ПАРАГЕНЕЗ ІНСТИТУТІВ РОЗВИТКУ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА КОМПОНЕНТА ПАРАДИГМИ ІННОВАЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

N. N. Krauscandidate of economic sciences, docent person working for doctor’s degree of Department of Theory Economic and Finance Financial Research Institute SESE “Academy of Financial Management”, Kyiv

РАRАGENESIS OF INSTITUTES OF DEVELOPMENT AND INSTITUTIONAL COMPONENT OF PARADIGM OF INNOVATIVE GROWING

У статті досліджено та узагальнено спільне просторове походження “старих” інститутів розвитку та “нових” інститутів інноваційного розвитку. Обґрунтовано і розкрито інституціональної компоненти парадигми інноваційного розвитку. Встановлено особливості формування “нових” інститутів інноваційного розвитку під впливом змін в інституціональній, науково-технічній, технологічній та соціально-економічній структурах.
Доведено, що інституціональні зрушення в економіці в напрямі інноваційності – це довгохвильовий перетворювальний процес соціально-економічного розвитку структурних одиниць, що проявляється в досягненні пікових показників розвитку та процесом хабітуляції, тобто “озвичаюванням” “нових” інститутів інноваційного розвитку. Запропоновано хабітуалізацію “нових” інститутів інноваційного розвитку розуміти як перетворення діяльності інститутів на повсякденну та призвичаєну до нових правил, норм, умов.
Зроблено висновок про те, що розвитку інноваційних процесів притаманні революційно-еволюційні перетворення. Такого роду перетворення характеризується нестійкістю, нестабільністю, технологічними проривами, винаходами, науковими відкриттями, які діють за новими принципами.
 
Common spatial origin of the “old” institutes of development and “new” institutes of innovative development are explored and summarized in the article. Institutional component of paradigm innovative development are proved and disclosed. Features of formation of “new” institutes of innovative development under the influence of changes in the institutional, scientific, technical, technological and socio-economic structures are installed.
It is proved that institutional changes in the economy in the direction of innovativeness – it is a long-wavelength converting process of socio-economic development of structural units that manifested in achieving peak indicators of development and process habitual of “new” institutes of innovative development. It is proposed habitual of “new” institutes of innovative development understood as transformation of activity of institutes on the everyday and accustomed to the new rules, norms and conditions.
It is concluded that the development of innovative processes inherent revolutionary and evolutionary transformation. This kind of transformation is characterized by imbalance, instability, technological gaps, inventions, scientific discoveries, which operate on new principles.

О. В. Нартюкаспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

СУБ’ЄКТИВНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ У ТРУДОНАДЛИШКОВИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

O. V. NartiukPhD student, Institute of Training State Employment Service of Ukraine, Kyiv

SUBJECTIVE ASPECTS OF THE EMPLOYMENT OF POPULATION OF MIDDLE-AGED IN EXCESSIVE LABOR SUPPLY REGIONS OF UKRAINE

На основі результатів анкетування зареєстрованих у центрах зайнятості безробітних і роботодавців Рівненської області висвітлюються суб’єктивні аспекти зайнятості економічно активного населення вікової групи 45-59 років; досліджується їх вплив на поширення вікових обмежень на трудонадлишковому ринку праці та визначається базовий інструментарій для оптимізації зайнятості населення середнього віку.
 
Based on the research results of surveys of registered unemployed at employment centers and employers in Rivne region covered subjective aspects of employment of the economically active age group 45-59 years; examines their impact on the spread of age limits on excessive labor supply and labor market determined the basic tools for optimizing the employment of middle age.

Н. В. Хлістуновак. е. н., доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ У  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ

N. V. KhlistunovaPhD, associate professor, Department of service management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

CREATION OF A COMMUNICATION SYSTEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF UNIVERSITIES

У статті обґрунтовано доцільність формування та використання системи комунікацій у навчально-виховному процесі ВНЗ. Визначено основні аспекти поняття комунікації, функції та цілі педагогічного спілкування. Виявлено, що безпосереднє спілкування між викладачем і студентом надає можливості миттєво обговорити актуальні, нагальні як для викладача, так і студента проблеми перспективного розвитку книгознавчої, бібліотекознавчої і бібліографічної науки, практики та освіти в Україні. Викладацький досвід уможливив виявити три основні форми комунікаційної взаємодії викладача зі студентами: індивідуальну, групову, масову і засвідчив, що різні рівні комунікації між викладачем і студентами потребують збагачення каналів, способів і засобів спілкування. Проаналізовано  розвинуті форми взаємодії викладача і студента та основні труднощі, які виникають  під час їхнього спілкування, виявлено етапи процесу професійно-педагогічного спілкування, найтиповіші «бар’єри», які можуть виникнути у викладача-початківця.
 
In the article the expediency of formation and use of communication in the the educational process of the university is described. The main aspects of the concept of communication functions and objectives of educational communication are defined. The study revealed that direct communication between teacher and student immediately provides opportunities to discuss urgent, pressing both teacher and student problem prospective development of bibliological, librarian and bibliographic science, practice and education in Ukraine.
The teaching experience has made it possible to identify three basic forms of communication and teacher interaction with students: individual, group, mass and showed that different levels of communication between teacher and students require enrichment channels, ways and means of communication. The analysis shown developed forms of cooperation between teacher and student and the main difficulties that arise during their communication, also process steps in professional pedagogical communication and the most typical "barriers" that may arise in the novice teacher are identified.

Н. В. Короленкокандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА: ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

N. V. KorolenkoPh.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

THEORETICAL ASPECTS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE REGION: LOGISTICS MANAGEMENT

В статье рассмотрены основные теоретические аспекты логистического управления в повышении международной конкурентоспособности региона. Особое внимание уделено вопросам управления рисками в логистике на предприятиях. Обоснована целесообразность внедрения системы логистического управления регионом на основе интегральной парадигмы.
 
The basic theoretical aspects of logistics management of the region in conditions of international competitiveness  are reviewed in this article. Special attention is paid to risk management in logistics management in enterprises. The introduction of system of logistic management of the region on the basis of an integrated paradigm is justified.

С. П. Дундак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, КиївН. В. Бортніченкостудентка, Національний університет харчових технологій, Київ

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ТОВ «ЄВРОКАР» ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

S. P. DundaCandidate of economic sciences, Docent of Management Department, National University of Food Technologies, KyivN. V. BortnichenkoStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

LOYALTY PROGRAMM OF «EUROCAR» LTD AS A STRATEGIC DIRECTION OF ENTERPRISE MANAGEMENT

У статті визначено поняття стратегічного управління та його взаємозв’язок із лояльністю споживачів. Розглянуто особливості формування лояльності споживачів як одного із стратегічних напрямків розвитку підприємства. Досліджено програму лояльності для офіційного дилера Skoda в Україні. Запропоновано напрям удосконалення наявної програми, для збереження позицій на авторинку України на прикладі ТОВ «Єврокар».
 
The article reviewed the concept of strategic management and its relationship with the loyalty of consumers. The features of the formation of customer loyalty as one of the strategic directions of the company. Studied loyalty program for the official Skoda dealer in Ukraine. Directions improving existing programs, to save positions in the car for example Ukraine Ltd «Eurocar».

К. В. Рябкоаспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Українська академія банківської справи

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

K. Riabkopostgraduate at the Department of accounting and auditing Ukrainian academy of banking

CHOOSING THE BEST METHOD OF TRANSFER PRICING AS A TOOL OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE BANK

Стаття присвячена аналізу методів трансфертного ціноутворення, що використовуються банками на сьогоднішній день. Виявлено їх основні переваги та недоліки, визначено механізм дії та наведено конкретні практичні приклади розрахунку трансфертних цін та чистого процентного доходу банку. Виходячи зі специфіки банківської системи України, обґрунтовано вибір оптимального методу трансфертного ціноутворення.
 
the article analyzes the common funds transfer pricing methods, that are used by banks nowadays, pointing out  their strengths and weaknesses, defining mechanism of their action, giving specific practical examples of calculating transfer prices and net interest income of the bank. Based on specificity of the banking system of Ukraine the optimal method of fund transfer pricing has been defined.

О. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, УкраїнаК. С. Заречнамагістр, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Olena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, UkraineKarina S. Zarechnamaster, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

THE RESULTS OF COMPLEX ANALYSIS AND EVALUATION OF STABILITY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE WITHIN THE FORMATION OF CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COSTS MANAGEMENT

У статті представлено підходи до визначення поняття «стійкість підприємства», відображено результати комплексного аналізу показників стійкості промислового підприємства. Представлено результати оцінювання стійкості промислового підприємства на основі аналізу інформаційних джерел звітності вітчизняного промислового підприємства, визначено основні функціональні складові інтегрального показника стійкості підприємства. Розроблено рекомендації щодо визначення стійкості розвитку підприємства як відкритої системи. Запропоновано систему показників, яка може бути використана для розрахунку інтегрального показника стійкості промислового підприємства.
 
The article examined the different approaches to the definition of «sustainability», the results of a comprehensive sustainability analysis of indicators of industrial enterprises were represented. The results of evaluation of stability of industrial enterprise on the basis of analysis of materials of reporting of domestic industrial enterprises, the main functional components of the integral index of stability was determined. Methodological approaches in determining the sustainability of development of the enterprise as an open system was worked out. The system of indicators that can be used to calculate the integral index of stability of industrial enterprise was suggested.

О. А. Кондрашоваспірант кафедри менеджменту і бізнес-моделювання Державного університету телекомунікацій, м. Київ

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ: ОЦІНКА СТАНУ ТА НАПРЯМКИ ОПТИМІЗАЦІЇ

O. A. Kondrashovpost graduate student, Department of Management and Business-Modeling State University of Telecommunications, Kyiv

THE PROCESS OF ADMINISTRATIVE DECISION-MAKING IN THE TELECOMMUNICATIONS COMPANIES CONTROL: STATE ASSESSMENT AND OPTIMIZATION DIRECTIONS

Телекомунікаційна діяльність, виступаючи інноваційно-орієнтованою ланкою економіки країни, в останній час характеризується фінансовими та управлінськими проблемами, розв’язання яких можливе при дієвій та якісній реалізації контрольної функції управління відносно процесу прийняття управлінських рішень. Зазначені проблеми пов’язані зі збитковою діяльністю телекомунікаційних підприємств та наявністю значної кількості порушень вимог діючого законодавства.
Оцінка практики застосування методик контролю на п’ятнадцяти телекомунікаційних підприємствах засвідчила низький рівень якості роботи відділів внутрішнього контролю; необхідність вдосконалення методичного забезпечення в частині контролю процесу прийняття управлінських рішень; потребу введення практики застосування методики контролю процесу прийняття управлінських рішень при відсутності відособлених відділів внутрішнього контролю.
Проведене дослідження дозволило визначити елементи методики, впровадження яких дозволить розв’язати виявлені проблемні аспекти та позитивно вплинути на якість функціонування телекомунікаційних компаній за рахунок оптимізації контролю процесу прийняття управлінських рішень. Серед головних елементів, який має безумовний позитивний вплив, внутрішньо корпоративний стандарт методики контролю процесу прийняття управлінських рішень, розробка та впровадження якого в практичну діяльність є основним заходом оптимізації як контрольної функції управління зокрема, так і всього процесу управління взагалі.
 
Telecommunications activity, speaking of innovation-oriented element of the economy, in recent years characterized by financial and management problems, the solution of which is possible with an effective and high-quality implementation of the control function of management regarding administrative decision making process. These problems related to loss-making activities of telecommunications companies and the presence of a significant number of the current legislation violation.
Assessment of the practice of the control methods for fifteen telecommunication companies has showed low quality of the internal control departments; need of improving the methodological support in terms of control of decision making; the need of inculcation of control management decision-making methods in the absence of separate departments of internal control.
The research allowed to determine the methodic elements , the implementation of which will resolve the identified aspects and positive influence on the quality of operation of telecommunication companies by optimizing process control management decisions. Among the main elements that has an absolute positive effect, internal corporate standard control methods of decision-making, development and implementation of which in practice is a major event as the optimization of management functions including the control and management of the entire process in general.

О. М. Паливодак. е. н., доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївА. І. Бринзастудентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

РОЗВИТОК МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ

Olena PalyvodaPh.D, associate professor department of management services, Kyiv National Universityof Technology and Design, KyivA. I. Brynzastudent, National University of of Technologies and Design, Kyiv

DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES LIGHT INDUSTRY BASED FRANCHISE NETWORKS

У статті розглянуто сутність, особливості та переваги започаткування та функціонування малого бізнесу на основі франчайзингових відносин в секторі легкої промисловості України. Проаналізовано сучасний стан, чинники та перспективи розвитку франчайзингових відносин на малих підприємствах. Виділено головні проблеми організації франчайзингу на підприємствах легкої промисловості, серед яких найістотнішими є відсутність вітчизняних брендів, протиріччя українського законодавства у сфері регулювання франчайзингу, проблеми з доступністю банківського кредитування для малого бізнесу, низький рівень підприємницької довіри, відсутність кваліфікованих спеціалістів. Окреслено головні умови та напрями розв’язання проблем формування, функціонування та розвитку франчайзингових мереж з врахуванням європейського досвіду.
 
The article reviewed the gist, characteristics and advantages of launching and operating a small business based franchise relations in the light industrial sector of Ukraine. The article conducted research of the main trends of development of franchise relations in small business. Highlight the main problems of franchising in light industry, including the most significant is the lack of domestic brands, contradictions Ukrainian legislation regulating franchising, problems with the availability of bank lending to small businesses, low business confidence, lack of qualified specialists. Terms and outlined the main directions of solving the problems of formation, operation and development of franchise networks taking into account European experience.

С. В. Ярошздобувач, кафедри економічної теорії та інтелектуальної власновсті, Житомирський національний агроекологічний університет

СОЛОМА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ РЕСУРС УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Svitlana YaroshApplicant, of  economics theory and intellectual property Zhytomyr National Agroecological University

STRAW AS AN ALTERNATIVE ENERGY RESOURCE OF THE UKRAINIAN

В сьогоденні нашої країни стоїть актуальне питання, щодо її енергонезалежності. Україна володіє величезним потенціалом біомаси - соломи, використання якої сьогодні, як біопалива вкрай мале, що пов’язано з відсутністю обладнання і техніки для правильного її збирання з полів та енергетичних установок, де можна її спалювати. Ця рослина є єдиною нішею у виробництві твердого біопалива, яка, по суті, не зайнята на сьогодні. В статті проведено аналіз дослідження вирощування зернових Житомирської області. Обґрунтовано, що в регіоні існує величезний потенціал невикористаної соломи, що може бути одним із найперспективніших джерел альтернативного виду палива не тільки для області але й для країни в цілому. Створено паливно-енергетичний паспорт регіону як основне інформаційне джерело та характеристика регіону в сфері ефективного енергозабезпечення. Визначено прогнозний потенціал соломи як альтернативного палива та зроблено оцінку щодо витрат енергії на її збір, підготовку для спалювання в котлоагрегатах. На основі зроблених оцінок прогнозуються можливі обсяги споживання визначеного альтернативного виду палива на перспективу.
 
At present our country is a topical issue, it energy independence. Ukraine has a huge potential of biomass - straw, which today, as biofuel is extremely small, due to the lack of equipment and technology for proper data collection from fields and power plants, where it can burn. This plant is the only niche in the production of solid biofuels, which, in fact, not busy today. In the article the analysis of researches cultivation of grain, Zhytomyr region. It is proved that in the region there is a huge potential of unused straw, which can be one of the most promising sources of alternative fuel, not only for the region but for the country as a whole. Created by the energy passport of the region as the main information source and characteristic of the region in the field of efficient energy supply. Determined the predictive potential of straw as an alternative fuel and the cost of energy to the collection, preparation for combustion in boilers. On the basis of projected estimates of possible volumes of consumption of a particular alternative fuel for the future.

А. В. Гречкок. е. н., доцент ФММ НТУУ «КПІ»А. С. Гречухінстудент, ФММ НТУУ «КПІ»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Alla HrechkoCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorFMM NTUU “KPI”Anton HrechukhinStudent FMM NTUU “KPI”

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано сутність та значення механізму оцінки ефективності виробничої діяльності на сучасному промисловому підприємстві. Проаналізовано і систематизовано основні підходи до оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства. Запропоновано використання економетричного моделювання для підвищення достовірності оцінки ефективності виробничої діяльності. Обґрунтовано доцільність здійснення такої оцінки шляхом визначення залежності ефективності виробничої діяльності від часткових показників механізму оцінювання на сучасних промислових підприємствах за традиційним та багатофакторним підходами. Виділено основні елементи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та визначено інтегральний показник оцінки ефективності виробничої діяльності.
 
Authors analyze the nature and significance of the mechanism of evaluating the effectiveness of production activities in modern enterprises in the article. The impact assessment mechanism efficiency of industrial activity on the formation of potential of the enterprise was justified on this basis. The main approaches were analyzed and systematized to the evaluation of production efficiency of the enterprise. There was proposed to use an econometric modeling to improve the reliability of the evaluation of the effectiveness of industrial activity. The expediency of implementation of such an assessment was justified by determining the dependence of the efficiency of the production activities of private indicators evaluation mechanism in modern enterprises and the traditional multi-factor approach. The basic elements of the evaluation of the efficiency of production of the company were allocated and there was identified the integral indicator of performance evaluation of productive activities.

В. Є. Івченкоздобувач Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. Ye. Ivchenkoresearcher of National Scientific centre “Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS IN AGRICULTURE

Виділено основні види господарських структур, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції в Україні. Побудовано модель сучасного аграрного сектору України після процесів реформування, що характеризується наявністю різноманітних форм сільськогосподарського виробництва. Досліджено історичні витоки теорії селянського господарства та наведено її основоположні постулати. Сформовано концептуальну схему трансформації особистих селянських господарств – потенційних підприємницьких структур як важливої ланки валового виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки держави. Визначено місце і роль дрібнотоварного виробництва в сільському господарстві та окреслено основні напрями його державної підтримки, спрямовані на подолання обмежень забезпечення добробуту власників відповідних господарських структур на сільських територіях. Обґрунтовано доцільність створення правових, економічних і соціальних передумов трансформації діючих господарств аграрного сектору економіки України в нову організаційно-правову форму товаровиробника сільськогосподарської продукції у вигляді сімейних фермерських господарств.
 
In the article the main types of business structures that produce agricultural products in Ukraine were accented. There was made a model of modern agricultural sector of Ukraine after the reform process, characterized by various forms of agricultural production. There were researched historical beginnings of the theory of farms with its basic postulates. There was formed the conceptual scheme of transforming of private farms - potential enterprises as an important link of gross agricultural production, ensuring of food security of the country. The place and role of small-scale production in agriculture were determined and the main directions of its state support to cope with the limitations of welfare of the respective economic structures in rural areas were outlined. There was justified an expediency of creation of legal, economic and social conditions of transformation of existing households in agricultural sector of Ukraine in the new legal form of producers of agricultural products - family farms.

В. В. Красношапкак. т. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»В. О. Кружилкомагістрант кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. V. KrasnoshapkaPh.D., Associate Professor, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”V. O. KruzhylkoPostgraduate, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

CLASSIFICATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGIES

У статті було обґрунтовано необхідність розробки чіткої класифікації стратегій розвитку виробничих підприємств, оскільки її відсутність ускладнює вибір оптимального варіанту розвитку у довгостроковій перспективі особливо для підприємств будь-якого профілю. Оскільки відсутність єдиної класифікації стратегій розвитку підприємства ускладнює розуміння предметної області та спричиняє додаткові труднощі менеджменту компаній, було розроблено нову класифікацію стратегій розвитку підприємства на основі інтеграції раніше створених аналогів. За основу було взято класифікацію, запропоновану О. Віханським.
 
The article was the necessity to develop a clear classification strategies of manufacturing enterprises, since its absence makes it difficult to choose the optimal variant of the long term especially for businesses of any type. Since no single classification of enterprise development strategies difficult to understand the domain and causes additional difficulties of management companies, developed a new classification of enterprise development strategies based on the integration of previously established counterparts. Was based on the classification proposed by A. Vihanskym.

Д. Я. Гощинськаст. викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій

ПРИНЦИПИ ТА МОДЕЛІ ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ІТ-ПІДПРИЄМСТВ

D. Y. GoshchynskaSenior lecturer, Department of International Economics and Marketing Ternopil Institute of Social and Information Technologies

THE PRINCIPLES AND MODEL OF PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF CLUSTER INTERACTION AMONG IT-COMPANIES

В статті розглядаються проблеми і перспективи партнерства в умовах мережевої взаємодії IT-підприємств та університетів в Україні, що розвиваються під впливом двох основних тенденцій: першої – посилення конкурентної боротьби за вибір ефективних стратегій розвитку інноваційного потенціалу сектору ІТ послуг; другої - посилення кластерної  взаємодії між ключовими акторами ринкових відносин економіки, що базуються на знаннях. На основі дослідження міжнародного досвіду сформовані базові принципи та моделі функціонування партнерства для проектів кластерної взаємодії ІТ-підприємств та університетів України.
 
The problems and prospects of collaboration are examined in condition of networking interaction of IT enterprises  and universities in Ukraine that are developing under two basic tendencies: first - is strengthening of competitive activity for strategic development of innovative potential; second - strengthening of clustering processes among the key actors of market relations in the knowledge - based economy. Based on international experience are formed main principles and models of partnership for the сluster interaction projects of IT-enterprises and universities in Ukraine.

Н. Є. Стельмахмолодший науковий співробітник відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ-БУХГАЛТЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

N. Ye. StelmahJunior research assistant of the Department of lending, insurance and company's finances, National Science Centre "Institute of Agrarian Economics", Kyiv

PREPARATION OF EXPERT ACCOUNTANTS: PROBLEMS AND PROSPECTS

У статті на основі законодавства визначено суб’єктів експертизи та досліджено підготовку експертів-бухгалтерів зі спеціальності Експертиза документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності В даний час у підготовці експертів-бухгалтерів є очевидні прогалини, а саме, неграмотне застосування методик документальної перевірки, не використання автоматизації обліку як ефективного засобу контролю, не володіння експертними методиками як засобом оптимізації правових і управлінських рішень. Недосконала програма підготовки та відбору кадрів на посаду експерта суттєво обмежують можливості бухгалтерської експертизи. У зв’язку з цим виділено специфіку сільськогосподарської діяльності та розроблено пропозиції щодо їх врахування під час навчання, підвищення кваліфікації експертів-бухгалтерів, що дасть можливість покращити результативність бухгалтерської експертизи слідчими органами чи судом.
 
On the basis of defined business law expertise and training of experts studied the specialty Accountants Examination of documents accounting, tax accounting and reporting currently in training experts-accountants are obvious gaps, namely illiterate application methods documentary checks without the use of automation accounting as an effective means of control, not ownership of expert techniques as a means of optimizing the legal and administrative decisions. Inadequate training program and selection of personnel for the position of expert significantly restrict the ability of financial expertise. In this regard, highlighted the specific agricultural activities and suggestions for their consideration during studies, training experts, accountants, that will improve the efficiency of financial expertise investigative authorities or the court.

А. І. Маслоздобувач кафедри біржової діяльності, Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ НА БІРЖОВОМУ ТОВАРНОМУ РИНКУ

A. I. MasloResearcher of the Department of Commodity Exchange Activities, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE ECONOMIC ESSENCE, CLASSIFICATION OF RISKS AS A MANAGEMENT FACILITY ON THE COMMODITY EXCHANGE MARKET

У статті розглянуті теоретичні засади економічної сутності ризику. Досліджено погляди зарубіжних та вітчизняних науковців на трактування терміну ризику. Розглянуто еволюцію поглядів на формування теорії ризиків у світовій практиці. Проведено аналіз етимології походження терміну ризик через призму історичної трансформації. Визначено основні відмінності між сутністю ризику класичної і неокласичної теорій. Систематизовано підходи щодо визначення терміну ризик з позицій еволюції різних теорій. Визначено основні концепції ризику. Наведено класифікацію ризиків на макро-, мезо-, мікро-рівнях. Проведено класифікацію ризиків по вертикалі. Особлива увага приділена класифікації фінансових ризиків у загальній системі ризиків. Детально розглянуті ринкові ризики, як об’єкт управління на біржовому товарному ринку.
 
The article describes the theoretical foundations of risk economic essence. The views of foreign and domestic scientists on the interpretation of the term risk investigated. The evolution of views on the formation of the risk theory in the world described. The etymology of the origin of the term risk in the light of historical transformation analyzed. The main differences between the classic and neoclassical theories of risk considered. The evolution of risk definition in the various theories systematized. The basic concepts of risk discussed. Classification of risks at the macro, meso, and micro levels and vertically considered. Particular attention is given to the classification of financial risks in the common risk system. In detail the market risks, as subject of hedging in the commodity exchange market studied.

Л. М. Минкоасистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологій, м. КиївК. М. Коротухастудентка 6 курсу «Магістр» факультету економіки і управління підприємством, Національний університет харчових технологій, м. Київ

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ

L. Mynkoassistant of the Department of management of foreign economic activity and logistics, National University of food technologies, KyivК. Korotuhathe 6th year student of "Master" of the faculty of Economics and business management, National University of food technologies, Kyiv

MANAGEMENT METHODS OF LOGISTICS COSTS

В статті висвітлено існуючі методи управління логістичними витратами та обґрунтовано необхідність їх застосування в господарській діяльності підприємства. В сучасних умовах стабільна прибутковість та високий рівень конкурентоспроможності суб’єктів господарювання можливі, лише за умови формування ефективного механізму управління логістичними витратами, що забезпечує оптимальну величину даних витрат в умовах виробництва. Проведене дослідження дає змогу розглянути управління логістичними витратами як комплекс аналітичних процедур, спрямованих на визначення оптимального рівня (величини) витрат, на основі передбачення і прогнозування. Практика показує, що кожна логістична система повинна мати власну концепцію управління логістичними витратами. Це пов’язано в першу чергу з тим, що логістичні витрати розглядаються як частина загальної системи витрат, незважаючи на те, що вони мають свою специфіку.
 
In the article, existing methods of logistics costs are covered and the need for their application in business enterprise is developed. In modern conditions, stable profitability and a high level of competitiveness of business entities are possible only in terms of formation of an effective mechanism of logistics costs, providing optimum value of the data in terms of production costs. The study makes it possible to consider the cost of logistics as a set of analytical procedures aimed at determining the optimal level (magnitude) costs, based on prediction and forecasting. Practice shows that every logistics system should have its own concept of logistics costs. This is due primarily to the fact that logistics costs are considered as part of the overall costs, even though they have their own specifics.

В. О. Куліченкоаспірантка, Університет митної справи та фінансів м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

V. O. KulichenkoPh.D. Student, University of Customs Affairs and Finance, Dnipropetrovsk

INNOVATIVE PROJECTS AND PROGRAMS MANAGEMENT: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITY

У статті проаналізовано зарубіжний досвід щодо управління проектами та програмами, у тому числі інноваційними проектами та програмами. Наводяться приклади практичного досвіду впровадження інноваційних проектів та програм.
Наведено основні тенденції управління інноваційними проектами та програмами в зарубіжних країнах: використання міжнародних і національних стандартів управління, функціонування проектних офісів та офісів управління програмами, перехід від традиційної практики управління проектами до моделі управління проектним циклом, застосування методології освоєного обсягу, перехід від управління окремими проектами до управління портфелем проектів.
Проаналізовано фактори, що впливають на успіх реалізації державних програм в США. Розглянуто поширену за кордоном методологію управління проектним циклом, яка побудована на основі інтегрованого та логіко-структурного підходів.
 
The foreign experience of projects and programs management, including innovative projects and programs is analyzed in the article. It is provides examples of practical experience of the implementation of innovative projects and programs.
The main trends of innovative projects and programs management in foreign countries are given. They are the use of national and international standards of management, operation of Project Management Office and Program Management Office, the transition from traditional project management practices to Project Cycle Management, application of the Earned Value Management, the transition from the management of individual projects to Portfolio Management.
The factors that influence the success of government programs in USA are analyzed. Widespread abroad project cycle management methodology, which is based on an integrated and logical framework approaches, is considered.

О. С. Дмитроваздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

МОНІТОРИНГ КОРУПЦІЙНИХ ЗАГРОЗ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

Olga DmytrovaApplicant of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

CORRUPTION MONITORING OF THREATS IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF BANK

Корупція у банківському секторі поширене явище. Воно має чітке обґрунтування з точки зору юридичних аспектів, але не зовсім вивчене як економічне явище. Дослідження показує, що корупція у банківському секторі як загалом так і в окремо взятому банку може принести значні фінансові збитки. Вплив корупційних загроз на банківську діяльність та розмір збитків від їх реалізації суттєво різниться між собою. Саме тому, для побудови ефективної системи економічної безпеки банку, необхідна дієва та функціональна система, яка дозволить не лише відслідковувати корупційні загрози, а також визначити збитки від їх проявів, визначити слабкі місця де вони проявляються та ухвалити управлінські рішення для їх мінімізації. Українські та зарубіжні науковці не приділяють достатньо уваги цьому питанню, і саме це обумовлює актуальність даного дослідження.

Corruption in the banking sector is a common phenomenon. It is clear justification in terms of the legal aspects, but not quite learned as an economic phenomenon. Research shows, that corruption in a whole banking sector as well as in a particular bank can demand to the significant financial losses. The impact of corruption threats to the banking activity and to the amount of losses from its realization differs a lot. That is why, for an effective system of economic security of the bank, it is necessary to create an effective & functional system, that will not just make monitoring of the corruption threats, but to determine loss by its realization, identify weak points where they can occur and approve management decisions to minimize them. Ukrainian and foreign Scientists do not pay enough attention to this issue, and that is the main point of this research.

Н. О. Валявськаасистент кафедри транспортних технологій і логістики, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В РІЧКОВИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

Nataliia Valiavskaassistant of transport technology and logistics, Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Petro Konashevich Sahaydachnyi, Kyiv

ECONOMIC JUSTIFICATION IMPLEMENTATION STRATEGY DIVERSIFICATION IN UKRAINE RIVER PORT

У статті запропоновано методичний підхід реалізації стратегії розвитку річкових портів України. Розглянуто роль портового провайдера в залученні контейнерних вантажопотоків до порту. Запропоновано програмний продукт, який надає можливість автоматизувати розрахунки щодо вартості контейнерних вантажоперевезень різними видами транспорту. Розглянуто можливі сценарії оптимізації транспортно-логістичної системи роботи річкових портів з урахуванням контейнерних потоків. Представлено розроблений алгоритм прийняття рішень при здійсненні процесу управління контейнерними потоками в річкових портах. Обґрунтовано економічну доцільність впровадження стратегії диверсифікації в річкових портах України.
 
In the article the methodical approach development strategy river ports of Ukraine. The role of port service provider to attract container cargo port. A software product that allows customers to automate all the calculation of the value of container cargo transportation by different modes of transport. The possible scenarios for optimizing transport and logistics system of river ports based container flows. Presented algorithm decisions on timely response to control container flows in river ports. Grounded implementation of economic diversification strategy in the river ports of Ukraine.

О. В. Ахунзяноваспірант, Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗБУДОВИ НІС УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. V. Ahunzyanovgraduate student, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk)

THE CONCEPTUAL FRAMEWORK AND ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT DEVELOPMENT OF NIS OF UKRAINE ON THE BASIS OF SMALL BUSINESS

В статті обґрунтовані і запропоновані концептуальні засади розвитку малого підприємництва як структурного елементу національної інноваційної системи України. Узагальнені теоретичні засади і сформульований вихідний теоретико-методологічний постулат розбудови НІС на засадах розвитку малого підприємництва до моделі «потрійна спіраль». Визначено головну ціль структурно-функціональної трансформації вітчизняної НІС на засадах випереджувального підходу і конкретизовано її у підцілях другого рівня. Сформульовані принципи забезпечення інституціональних передумов розвитку малого підприємництва в структурі НІС. Виділені етапи структурної трансформації НІС на основі розвитку малого підприємництва і розкрито їх зміст. Обгрунтовано методологію та інструментарій розвитку малого підприємництвав структурі НІС України. Представлена чотирирівнева ієрархічна система концептуальних положень розвитку малого підприємництва як елементу НІС України.
 
In this article the conceptual foundations and the development of small enterprises as a structural element of the national innovation system of Ukraine were justified and proposed. The theoretical foundations were generalized and the original theoretical and methodological tenet of building NIS on the basis of small business model to the "triple helix" was formulated. The main aim of structural and functional transformation of national NIS based on proactive approach was identified and in sub-second level was specified. The principles of provide institutional prerequisites for small business development in the structure of the NIS were formulated. The stages of NIS of structural transformation through the development of small business were dedicated and their content was disclosed. The methodology and tools of small company structure NIS of Ukraine were justified. The four conceptual provisions hierarchical system of small business as part of NIS of Ukraine were presented.

В. Г. Панченкокандидат історичних наук, директор “Alex Pol Institute”Н. В. Резніковадоктор економічних наук, доцент, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НЕОПРОТЕКЦІОНІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ УСУНЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СУПЕРЕЧНОСТІ ЛІБЕРАЛІЗМУ

V. PanchenkoPhD, The Director of Dnipro Development AgencyN. ReznikovaDoctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

NEO-PROTECTIONISM AS AN INSTRUMENT FOR ELIMINATING THE INTERNAL CONTRADICTION OF LIBERALISM

В статті досліджується трансформація інструментів класичного протекціонізму в неопротекціоністські. Доведено, що в той час, як для країн, що розвиваються, рекомендується лібералізація з метою доступу до «вигід» доктрини вільної торгівлі в її старому варіанті, розвинені країни, що визнають безробіття і низькі темпи економічного зростання детермінуючими проблемами сучасного етапу їхнього розвитку, використовують модифіковані інструменти протекціонізму.

Transformation of instruments specific to classical protectionism to neo-protectionist ones is studied in the article. It is demonstrated that while for developing countries liberalization is recommended, in order to open access to “benefits” of the free trade doctrine in its old version, developed countries, recognizing unemployment and low rates of economic growth as the problems determining the current phase of their development tend to use modified instruments of protectionism.

Т. З. Гвініашвіліст. викладач кафедри економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ГОТОВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗВ’ЯЗКУ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

T. Z. GviniashviliAssistant Professor Department of Economics and Enterprise Management, Dnipropetrovsk National University n. a. Oles Honchar

SUPPORTIVE FACTORS FOR ASSESSING THE IMPACT OF ENTERPRISE COMMUNICATIONS READINESS TO IMPLEMENT ORGANIZATIONAL CHANGES

Зміни є невід'ємною складовою для будь-якого підприємства або організації, оскільки середовище, в якому вона функціонує, динамічне і мінливе. Отже, за сучасних умов підвищеної турбулентності середовища функціонування вітчизняних підприємств зв’язку, значної актуальності набуває питання необхідності формування дієвого механізму управління організаційними змінами, що забезпечує ефективне впровадження та управління змінами для підвищення рівня розвитку підприємства. В статті розглянуті питання оцінки впливу факторів на готовність підприємств зв’язку до здійснення організаційних змін. Завдання оцінки факторів готовності підприємства зв’язку до змін розуміє під собою необхідність перевести оцінювану тільки якісно сукупність факторів у систему їх кількісних оцінок об’єктивно та з достатньою мірою узгодженості, що передбачає оцінку значущості кожної групи факторів та оцінку величини кожного фактору у балах. Запропонована послідовність експертної оцінки впливу факторів готовності підприємства до змін дозволяє перевірити узгодженість думок експертів, визначити вплив дії кожної окремої групи факторів та встановити взаємозв’язок між дією окремих груп факторів та результатами функціонування підприємства. Застосування розробленого методичного забезпечення оцінки впливу факторів на готовність підприємств зв’язку до здійснення організаційних змін дає змогу ефективно проаналізувати поточний стан справ на підприємстві для детального планування необхідних організаційних змін, реалізація яких є рушійною силою розвитку організації.

Change is integral to any business or organization, as the environment in which it operates, dynamic and changeable. Therefore, the current conditions of high turbulence environment functioning domestic communication companies, much relevance is the question of the need to develop an effective mechanism of management of organizational changes, ensuring effective implementation and change management to improve enterprise development. The article deals with the assessment of the impact of factors on the willingness of enterprises due to the implementation of organizational changes. Objective evaluation factors readiness to change enterprise communications understands the necessity to transfer only assessed qualitatively combination of factors in the system of objective and quantitative assessments with sufficient consistency that provides an assessment of the significance of each factor and estimate the value of each factor in points. The sequence of the expert assessment of the impact factors of enterprise readiness for change can check the consistency of expert opinion, to determine the impact of the actions of each individual factors and establish the relationship between performance of individual groups of factors and results of operation of the business. Applications developed methodological support impact assessment factors to the readiness of enterprises due to the implementation of organizational change makes it possible to effectively analyze the current status of the company for the detailed planning of organizational changes, the implementation of which is the driving force of the organization.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"