Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2015

А. О. Ходжаянд. е. н., професор, заступник директора з організаційно-наукової роботи Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР НА ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА

A. O. KhodzhaianDoctor of Economics, Professor, Deputy Director of Organizational and Scientific Work of the Research Institute of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

INSTITUTIONAL PLANNING OF CORPORATE STRUCTURE DEVELOPMENT ON THE BASIS OF PARTNERSHIP

В статті обгрунтовано роль корпоративного сектору у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки та визначено особливості моделювання міжфірмових відносин між корпоративними структурами. Доведено необхідність та визначено основні завдання інституційного планування розвитку корпоративних структур на засадах партнерства.
 
The paper substantiates a role of corporate sector in providing national economy competitiveness. The study identifies key features of modeling of intercompany relations among corporate structures. Main tasks of institutional planning of partnership development in corporate sector are determined.

С. В. Войткод. е. н., професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. КиївЯ. Ю. Цимбаленкок. н. з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ІНДЕКС ДЕРЖАВНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ У ВИМІРАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. V. VojtkoProfessor, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, KyivY. Y. TsymbalenkoPhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

THE INDEX OF STATE INSOLVENCY AS A MEASURING OF STEADY DEVELOPMENT

Визначено доцільність оцінювання співвідношення значень індексу неспроможності країн з іншими індексами, які формуються та використовуються у методології сталого розвитку. Візуалізовано у двомірному просторі індекси FSI та інших індексів. Виокремлено особливості, які характеризують співвідношення пар індексів: індексу FSI та інших індексів. Доведено наявність “центрів тяжіння” для соціального та економічного вимірів. Визначено коефіцієнти кореляції між зазначеними індексами: індекс неспроможності країн; індекс сталого розвитку; індекс економічного виміру; індекс соціального виміру; індекс екологічного виміру. Виявлено суттєвий зв'язок між індексом неспроможності країн та індексом сталого розвитку (?0,924).
 
Expediency of evaluation of correlation of values of index of insolvency of countries with other indexes, that is formed and used in methodology of steady development, is certain. The indexes of FSI and other indexes are traced in two-dimensional space. Features that characterize correlation of pairs of indexes are distinguished: to the index of FSI and other indexes. The presence of "centres of gravity" is well-proven for the social and economic measuring. The coefficients of correlation are certain between the marked indexes: index of insolvency of countries; index of steady development; index of the economic measuring; index of the social measuring; index of the ecological measuring. Substantial connection is reduced between the index of insolvency of countries and index of steady development.

М. В. Чорнад. е. н., професор, Харківський державний університет харчування і торгівлі, м. ХарківМ. С. Ковальмагістр, Харківський державний університет харчування і торгівлі, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

M. V. ChornaDoct. of Econ. Sciences, Professor, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, KharkivM. S. KovalMaster, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv

FEATURES OF MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF RESTAURANT INDUSTRY ENTERPRISES

В статті проведено критичний аналіз основних підходів сутності категорій «розвиток підприємства» і «управління». Запропоновано власне визначення поняття «управління розвитком підприємства». В статті розглянуті галузеві особливості діяльності підприємств ресторанного господарства. Усі напрями розвитку підприємств ресторанного господарства умовно поділено в чотири групи: маркетинг, продукція і послуги, персонал, інформаційні технології. Запропоновано ряд заходів, що матимуть позитивний вплив на рівень розвитку підприємств ресторанного господарства і сприятимуть їх подальшому зростанню і розвитку.
 
The article presents a critical analysis of the main approaches the essence of the categories «enterprise development» and «management». Propose own definition the essence of the category «enterprise development management».
The article describes a branch features of activity of restaurant industry enterprises.
All directions of development of restaurant industry enterprises were divided into four groups: marketing, products and services, personnel, information technology.
The author offer a number of measures that can positively affect the level of development of restaurant industry enterprises and contribute to further growth and development.

Ю. І. Гайдад. с. - г. н, доцент, професор кафедри економіки та менеджменту природокористування Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

СЕРТИФІКАЦІЯ ЛІСІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Y. I. Haydadoctor of science, associate professor, professor of department of economics and  nature resources use, Ternopil national economic university, Ternopil

FOREST CERTIFICATION AS A TOOL FOR ENVIRONMENTAL MARKETING OF FORESTRY ENTERPRISES

У статті висвітлюється роль і значення сертифікації лісів як специфічного інструмента екологічного маркетингу лісогосподарських підприємств, які прагнуть вийти на екологічно чутливі ринки. Коротко розглядається історія та еволюція становлення національних та міжнародних систем сертифікації лісів. Детально характеризується діяльність двох провідних схем сертифікації - FSC (Forest Stewardship Council – Лісової наглядової ради) та PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schemes – Програми схвалення систем сертифікації лісів). Проаналізовано актуальні дані щодо масштабів сертифікації лісів за алгоритмами FSC та PEFC у світі, та в Україні, зокрема. Станом на листопад 2014 року за цими схемами сертифіковано майже 448 млн. га. В Україні на сьогодні за алгоритмом FSC сертифіковано близько 2,7 млн. га, тобто чверть від загальної площі лісів країни. Проведено порівняння критеріїв та принципів домінуючих систем сертифікації лісів. Особлива увага приділена критеріям оцінки діяльності зі збереження лісових генетичних ресурсів, як необхідної умови сталого лісового менеджменту. Виявлена недостатня конкретність вимог обох стандартів сертифікації щодо наявності на лісогосподарському підприємстві генетико-селекційно-насінницьких об’єктів. Досліджено готовність до сертифікації лісових господарств Тернопільської області за станом та рівнем збереження лісових генетичних ресурсів.
 
The article highlights the role and importance of forest certification as a specific tool of environmental marketing of forestry enterprises, which intend to enter into an environmentally sensitive markets. The history of the formation and evolution of national and international forest certification systems are briefly considered. The activities of two major certification schemes - FSC (Forest Stewardship Council) and PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schemes) are characterized. Relevant data on the scale of forest certification by FSC and PEFC algorithms in the world, and in Ukraine in particular are analyzed. According to these schemes as of November 2014 nearly 448 million ha of forest in the world were certified. In Ukraine today according to FSC approximately 2,7 million ha, i.e. a quarter of the total forest area of the country were certified. The comparison of criteria and principles of the dominant forest certification schemes is undertaken. Special attention is paid to the assessment of criteria of the conservation of forest genetic resources as a prerequisite for sustainable forest management. The lack of specificity requirements in both certification schemes on the availability in the forest enterprise of genetics and breeding and seed objects is revealed. The readiness for certification of forestry in Ternopil region according to state of conservation of forest genetic resources is іnvestigated.

І. А. Маркінад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

I. A. MarkinaDoctor of Economic Science, Professor, Head of Department of Management and Administration, Poltava National Technical University named Yuriy Kondratyuk, Poltava

STRATEGIC PLANNING OF MARKETING IN THE MANAGEMENT SYSTEM ON ENTERPRISES OF TOURISM BUSINESS

Стаття присвячена питанням теоретико-методологічного огляду понять “стратегічне планування маркетингу”, “стратегічне планування”, “маркетинг”. В ній розкривається місце і роль процесу стратегічного планування маркетингу в системі управління туристичною організацією. Представлено та проаналізовано етапи стратегічного планування маркетингової діяльності туристичних організацій. Обґрунтовується логічна послідовність дій, що забезпечують його успіх на туристичному ринку в умовах невизначеності та динамічності факторів зовнішнього середовища. Визначено основні проблемні стратегічні маркетингові питання та запропоновано шляхи їх вирішення.
 
Article is devoted to theoretical and methodological review of the concepts of "strategic marketing planning", "strategic planning", "marketing". It revealed the place and role of strategic marketing planning in the management of tourist organization. And presents the stages of strategic planning of marketing activity tourism organizations. Grounded logical sequence of actions to ensure its success in the tourism market in the face of uncertainty and dynamic environmental factors. The main areas of strategic marketing issues and proposed solutions.

І. Г. Фадєєвад. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ НГК

I. G. FadyeyevaPhD, associate professor, head of the department of finance, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODELING AND FORECASTING OF FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF THE MANAGEMENT NGK

У статті з позицій холістичного підходу до розв’язання задач планування і управління розроблено феноменологічну математичну модель динаміки розвитку нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури. Доведено, що вона дає змогу ідентифікувати параметри моделі за єдиним алгоритмом, а також прогнозувати доходи підприємства на етапі прогресивного розвитку видобутку вуглеводнів та у пізній період експлуатації родовища з урахуванням його заводнення. Розкриваються можливості запобігти ускладненням щодо забезпечення планового видобутку вуглеводнів та об’єктивно підійти до прогнозування доходів підприємства на будь-який період. За результатами експериментальних досліджень підтверджено теоретичні висновки щодо вибору типу моделі як оптимальної для опису життєвого циклу нафтогазовидобувного підприємства. Встановлено, що запропонована феноменологічна модель є адекватною реальним процесам.
 
The article from the standpoint of a holistic approach to solving problems of planning control developed phenomenological mathematical model of the dynamics of the oil and gas companies corporate structure. Proved that it allows identification of the model parameters on a single algorithm and forecast revenues on stage progressive development and production of hydrocarbons in the later period of the field of view of its flooding. Prevent complications revealed opportunities to ensure the planned production of hydrocarbons and objective approach to forecasting revenues on any period. According to experimental results confirmed the theoretical conclusions on the type of model to be the best to describe the life cycle of oil and gas companies. It is established that the proposed phenomenological model is adequate real processes.

І. Б. Яцівд. е. н., доцент, в. о. професора кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. B. YatsivDoctor of Economics, Associate Professor, Acting professor of department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dublyany

SOCIAL EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті розглянуто особливості формування соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано рівень та тенденції окремих показників їх соціальної ефективності. Показана відсутність тісного зв’язку між економічною ефективністю сільськогосподарських підприємств та їх витратами на оплату праці. Рівень соціальної ефективності сільськогосподарських підприємств значно поступається середньому по підприємствах України. Запропоновано включити до індикаторів соціальної ефективності витрати сільськогосподарських підприємств на оренду земельних паїв. Визначено можливості сільськогосподарських підприємств підвищити рівень оплати праці.
 
The features of forming of agricultural enterprises social efficiency are considered in the article. The level and tendencies of its social efficiency separate indexes are analyzed. The absence of close connection between economic efficiency of agricultural enterprises and their expenses on wages is shown. The level of agricultural enterprises social efficiency considerably concedes to middle on the enterprises of Ukraine. It is suggested to plug expense on the landed shares lease in the indicators of agricultural enterprises social efficiency. The possibilities for wages increase in agricultural enterprises are certain.

К. В. Васьківськад. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівська державна фінансова академіяО. І. Децикздобувач, Львівська державна фінансова академіяІ. В. Коханасистент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

K. Vaskivskaprof., dr. hab., Lviv State Academy of Finance, LvivO. Detsykan aspirant, Lviv State Academy of Finance, LvivI. Kokhanassistant  in Vasyl Stefanyk Precarpathian national university, Ivano-Frankivsk

STATE FUNDING REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті на основі результатів розв’язання рівняння багатофакторної лінійної регресії, яка характеризує вплив обсягів фінансування регіональних програм соціально-економічного розвитку на величину валового регіонального продукту, підтверджено, що фінансування та реалізація програми розвитку місцевого самоврядування позитивно впливає на зростання величини валового регіонального продукту, а реалізація програм розвитку малого та середього підприємництва і програми стимулювання інвестиційної діяльності здійснюється неефективно, тому запропоновано переглянути реалізацію зазначених програм на перспективу.
 
The article on the basis of multi-equation solving linear regression, which describes the impact of funding regional socio-economic development in terms of gross regional product confirmed that the funding and implementation of a program of local government a positive effect on the increase of gross regional product and sales programs of small and medium businesses and stimulate investment program carried out effectively, thus the implementation of these programs see in the future.

О. М. Пєтуховад. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійД. Е. Амановстудент, Національний університет харчових технологій

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПИВНОГО РИНКУ

O. M. PietukhovaDoctor of Economics, docent, Head of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, KyivD. E. AmanovStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF WORLD AND UKRAINIAN BEER MARKET

У статті розглянуто основні тенденції розвитку світового та українського пивного ринку, зокрема проблематика даного ринку, його процеси та перспективи розвитку. Досліджено глобальні процеси консолідації ринку і розвиток глобальних брендів. Визначено фактори, що впливають на стимулювання розвитку виробництва пива та чинники його стримування. Наголошено на особливостях ціноутворення та конкуренції на даному ринку. У результаті проведеного дослідження визначено головних гравців на світовому та українському ринку пива. Проведено аналіз розвитку сировинної бази пивоваріння в Україні та видів тари, яку використовують виробники при розливі готової продукції. Доведено перспективність створення оригінальних сортів пива вітчизняними виробниками.
 
In the article reviewed the main trends of the global and Ukrainian beer market, in particular the problematics of the market, its processes and development prospects. Investigated global processes of consolidation the market and development of global brands. Identified The factors affecting the promotion of the development of production of beer and factors of his deterrence. Emphasized the peculiarities of pricing and competition in the market. As a result, the study identified the major players in the global and Ukrainian beer market. Conducted the analysis of the raw material base of brewing in Ukraine and types of packaging which used by manufacturers when pouring the finished product. Proved prospects of the creation of original beers domestic producers.

Н. Ю. Подольчакд. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. ЛьвівІ. М. Дорошасистент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТРЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

N. PodolchakDoctor of Economics, Professor, Head of Department of Administrative and Financial Management National University «Lviv Polytechnic»I. Doroshassistant of Department of Administrative and Financial Management National University «Lviv Polytechnic»

THE PECULIARITIES OF MOTIVATION OF CONSTRUCTIVE SOLVING THE PROFESSIONAL STRESSES ON ENTERPRISES

У статті приведені статистичні дані стосовно економічних втрат від стресів на підприємствах США та країн Європейського Союзу. Розкрито сутність стресу, як явища, що потребує грутновних досліджень в межах вітчизняних галузей економічної діяльності. Виділена низка емоційних компонентів, які дають можливість, підсилюючи професійні якості працівника, долати стрес.
У статті також досліджено генезис поняття «копінг», що є важливим у процесі регулювання стресових ситуацій на підприємствах. Визначено роль функції мотивування у процесі використання наявних копінг-стратегій працівника для подолання стресових ситуацій. Як результат проведених досліджень, у статті представлена модель подолання професійного стресу із врахуванням ситуативно-особистісних ресурсів працівника, його стрес-компетенцій та мотивів.
 
In this article the statistics of economic losses from stresses on enterprises of USA and European Union is analyzed. The essence of stress as a phenomenon that needs a detailed investigations within the fields of domestic economic activity is highlighted. It is pointed out on a number of emotional components that give the possibility to enhance the professional skills of an employee to overcome stress.
It is also investigated the genesis of the concept “coping” that is important in the regulation of stress situation on the enterprises. The role of motivation function in the process of utilization the existing coping strategies of an employee to deal with the stress situations is defined. As a result of the researches done, the article presents a model to overcome the professional stress taking into account the situational and personal resources of an employee of its stress competence and motives.

N. V. BiletskaVinnytsia  Institute  of  Designing of Clothes and Entrepreneurship, VinnitsaM. Y. BarnaVinnytsia  Institute  of  Designing of Clothes and Entrepreneurship, Vinnitsa

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL SECTOR’S DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMICS

Implementation of state agricultural policy through appropriate mechanisms of state regulation of the agricultural sector must decide triple task, namely, as noted above, to ensure food security and create an efficient economy, provide an integrated socio-economic development of rural areas.

М. Ю. Авксентьєвк. е. н, докторант Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ НА ВИЩУ ОСВІТУ

Maksym AvksientievPh.D., Doctorate of Science and research institute of Ministry of economy and trade of Ukraine

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC SPENDING ON HIGHER EDUCATION

В статті викладено матеріал, який стосується важливості поєднання аналізу державних витрат на вищу освіту і аналізу якості наданих освітніх послуг. Розроблено науково-методичний підхід до аналізу ефективності бюджетних витрат на вищу освіту. Проведено структурний аналіз розподілу державних витрат на складові елементи при фінансуванні вищих начальних закладів.
 
In the article the material concerning the importance of combining the analysis of public spending on higher education and analysis of the quality of education. The scientific-methodical approach to analyzing the effectiveness of budget expenditures on higher education. A structural analysis of the distribution of public spending on components in the financing of higher education institutions.

Б. І. Сюркалок. е. н., доцент кафедри фінансів, Українська академія банківської справи Національного банку України, м. СумиП. С. Родіоновастудентка, Українська Академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

B. I. SiurkaloPh.D., Associate Professor of Finance, the Finance department, Ukrainian Academy of Banking of the national Bank of UkraineP. S. Rodionovastudent, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine

DYNAMICS OF INVESTMENT FLOWS IN SUMY REGION

У статті проведена оцінка основних чинників, що впливають на інвестиційні процеси у Сумському регіоні. Розглянуто основні сфери залучення інвестицій та джерела їх фінансування. Проаналізовано динаміку показників капітальних а також прямих іноземних інвестицій за період з 2010 по І півріччя 2014 року методом статистичного та фінансового аналізу . Розглянуто найбільш успішні інвестиційні вкладення зарубіжних економічних агентів та перспективи їхнього розвитку. Виявлено основні соціально-економічні чинники, що обмежують здатність Сумської області залучати інвестиційні ресурси. Запропоновано важливі напрямки подальших наукових досліджень, щодо формування й практичної реалізації стратегічних заходів у сфері управління регіональним розвитком, спрямованих на вирішення та забезпечення умов для досягнення та збереження позитивної інвестиційної діяльності.
 
This article evaluated the main factors that influence to investment processes in Sumy region. Considered the main field of investments attraction and sources of their funding. Describes the dynamics indicators of capital and foreign direct investment over the period from 2010 to the first half of 2014 by statistical and financial analysis. There are considered the most successful investments of foreign investment economic agents and prospects of their future development. There are discovered main social and economic factors that limit the ability of the Sumy region to attract investment resources. There are suggested future important directions of research included practical implementation of policy measures of regional development and conservation of positive investment tendency.

О. М. Савицькакандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, УкраїнаЮ. М. Карпенкомагістр,Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Olena M. SavytskaPh.D., Associate Professor of Department of Management, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, UkraineYuliia M. Karpenkomaster, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

RESULTS OF COMPREHENSIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INDUSTRIAL COMPANIES IN THE CONTEXT OF IMPROVING ITS INVESTMENT POLICY

В статті відображено результати комплексного аналізу та оцінювання рівня інвестиційної привабливості промислового підприємства як складової його інвестиційної політики. Представлено результати оцінювання інвестиційної привабливості на прикладі матеріалів звітності вітчизняного промислового підприємства (умовно ПАТ «Ф»), яка висвітлює стан ефективності управління його фінансово-господарською діяльністю, визначено вплив факторів ринкового середовища на корпоративне управління цієї компанією. Проведено оцінювання інвестиційного ризику ПАТ «Ф» з урахуванням внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на діяльність досліджуваного підприємства. Побудовано матрицю формування інвестиційної політики досліджуваного промислового підприємства.
 
It was displayed the results of detailed analysis and evaluation of the level of investment attractiveness of the company as a part of its investment policy. It was presented the results of evaluation of investment attractiveness at the example of the reported materials of domestic enterprice (relatively PJSC "F"),  which highlights the level of financial status, market environment and corporate governance. Estimated investment risk of PJSC "F" with the internal and external factors. It was built the matrix of formation of investment policy of the company and analyzed the level of development.

Ю. Г. Барсуковамагістрант, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськА. М. Кругліковмагістрант, Академія митної служби України, м. ДніпропетровськВ. Ю. Єдинакк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

АУТСОРСИНГ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

I. G. BarsukovaGraduate student, Academy of Customs of Ukraine, DnepropetrovskA. M. KruglikovGraduate student, Academy of Customs of Ukraine, DnepropetrovskV. J. IedynakPh.D. in Economics, assistant professor, Department of FEA Management, Academy of Customs of Ukraine, Dnepropetrovsk

OUTSOURCING OF MARKETING ACTIVITIES AS A BASIS FOR MANAGING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CURRENT MARKET CONDITIONS

У статті розглянуто аутсорсингову діяльність в Україні. Зазначено основні види аутсорсингових послуг, якими користуються українські підприємства. Основна увага приділяється аутсорсингу маркетингової діяльності. Визначено основні аспекти маркетингової концепції управління підприємством. Розглянуто функції, які можуть стати об’єктом аутсорсингу на різних етапах розвитку підприємства, виділено переваги та недоліки використання аутсорсингу маркетингових процесів в організації.
 
The article is devoted to the study of the outsourcing activities in Ukraine. There are shown the main kinds of outsourcing services, which are being used by Ukrainian companies. The main attention is paying on outsourcing of marketing activities. There have been mentioned the main aspects of marketing conception of controlling the company. There have been considered which functions could be the subject of outsourcing on different levels of companies’ development, highlighted advantages and disadvantages of using outsourcing of marketing’s processes in organization.

R. V. Sahaidak-NikitiukDoctor of Pharmacy, associate professor National University of Pharmacy, Kharkov

SELECTION OF APPROACHES TO LOGISTIC RISK ESTIMATE BY SUBJECTS OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Subjects of pharmaceutical industry usually function in the conditions of uncertainty and dynamic environment. Pharmaceutical industry is characterized by logistics risks with specific properties of drugs, active pharmaceutical ingredients and active substances.
Logistic risk in the pharmaceutical industry is an event that results in losses of SPI or makes the possibility of an adverse situation or irrelevant results which related to traffic flows within the pharmaceutical logistic chain when changing external and internal factors.
The availability of a large number of logistic risks makes it necessary to reduce risk of SPI logistic activity, and, consequently, to develop risk management mechanism. The algorithm of logistic risk management of SPI includes seven steps. In the first stage the analysis of SPI logistic operations is conducted, in the second stage there are analyzed their logistic risks and causes, on the basis of which is formed sampling data that characterize logistic activity results of SPI. In the third stage, there is quantitative and quality estimation of the logistic risks which were identified in the previous step. At the fourth level there is the analysis of internal and external factors and their on a logistic risk. Based on the previous analysis the scenarios of development of situation are developed in relation to the threat of origin of certain logistic risk and the methods of estimation of logistic risks are elected. The sixth stage is estimated logistic risk. Based on the previous analysis the necessity of calculation of integral logistic risk is reasonable.

Р. М. Скриньковськийкандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

R. M. SkrynkovskyyPhD in Economics, Associated Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

FINANCE OF HOUSEHOLDS: THE REGIONAL DIMENSION

У науковій статті визначено сутність поняття “фінанси домогосподарств”. Розкрито процес формування фінансів домогосподарств та продемонстровано вплив фінансів домогосподарств на формування валового регіонального продукту та валового внутрішнього продукту. Здійснено аналіз доходів та витрат домогосподарств (на прикладі Львівської області) як ключових складових категорії “фінанси домогосподарств”. Розглянуто основні напрями державного регулювання доходів та витрат домогосподарств. Окреслено проблеми, що виникають на шляху регулювання процесу оплати праці як ключового напряму державного регулювання.
 
The scientific article defines the essence of the concept of “finance of households”. It is discovered the process of formation of finance of household and it is demonstrated the impact on the formation of the gross of regional product and gross of domestic product. There are analyzed incomes and expenditures of households (for example, Lviv region) as a key component categories' of finance of households. There are considered the main directions of state regulation of revenues and expenditures. Outlined the problems encountered on the way regulation of wages as a key area of state regulation.

Д. С. Ліфінцевк. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОМУНІКАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

D. S. LifintsevPhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman – self governing (autonomous) research university, Kyiv

COMMUNICATIONAL LEVERS OF CORPORATE CULTURE FORMATION AND DEVELOPMENT

У статті йдеться про комунікаційні важелі формування та розвитку корпоративної культури, досліджено сучасну практику їх застосування. Корпоративна культура розглядається як об’єкт управління, вплив на який свідомо здійснюється керівництвом компанії з метою підвищення ефективності діяльності, формування бренду компанії та підвищення її ринкової вартості. Розглянуто вплив комунікаційних важелів формування корпоративної культури як на внутрішнє, так і на зовнішнє середовище функціонування організації.
 
The article is about communicational levers of corporate culture formation and development, modern practice of their usage is examined. Corporate culture is considered as an object of management, the impact on which deliberately carried out by the company management to improve performance, form company's brand and increase its market value. The influence of communicational levers of corporate culture formation on the internal and the external environment of operation is considered.

К. Л. Железнякст. викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

ФОРМАЛІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЦІНИ ТА ЯКОСТІ ОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ НА РИНКУ

K. L. ZhelezniakSenior Lecturer, National Transport University, Kyiv, Ukraine

THE FORMALIZATION OF THE INTERACTION OF PRICE AND QUALITY HOMOGENEOUS TRANSPORT SERVICES ON THE MARKET

Ключовим завданням при пошуку маркетингових стратегій в конкурентній боротьбі стає визначення ціни на послуги. Особливо важливо правильно визначити ціну на нову послугу для її успішного просування на ринку. В конкурентній боротьбі іншим важливим фактором є також і рівень якості. Антагоністична сутність ціни та якості вимагає розглядати їх взаємний вплив на конкурентну боротьбу. Аналіз впливу ціни та якості на попит та визначення взаємозв'язку між ними становить основне завдання проведеного дослідження. При проведенні дослідження вивчено вплив собівартості на визначення рівнів ціни та якості. Встановлено можливість позитивного впливу підвищення якості на зниження ціни. Це стає можливим за рахунок збільшення об'ємів надання послуг та зниження при цьому постійної складової собівартості.
 
Determining a right price for a service is becoming a key task in marketing strategies choosing on a competitive market. The price determination for a new service is the most important for its successful market promotion. The level of quality is also an important factor on a competitive market. Antagonistic nature of both price and quality requires to consider their mutual impact on market competition. The analysis of an impact by price and quality to a demand and determination of the interrelationship between them are the main tasks of this study. The study examined the impact of cost on price and quality levels determination. The possibility of a positive impact of quality increase on lowering price was established. It is possible by increasing the volume of service provision and, at the same time, decreasing of constant component of the cost.

О. О. Гуцаленкоздобувач, асистент кафедри організації, обліку та звітності, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

O. O. HutsalenkoResearcher, lecturer of the Department of Accounting and Reporting, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE PLACING ON THE MARKET OF ORGANIC PRODUCTS

Формування ринку органічної продукції в Україні вимагає використання відповідної методологічної і методичної бази визначення ефективності його функціонування, яка б дозволила проводити достовірний аналіз поточної ситуації, кон?юнктури, вимірювати вплив окремих факторів функціонування ринку і здійснювати на основі цього прогнозування та регулювання його розвитку. В Україні до цього часу відсутня єдина комплексна методика проведення аналізу ринку органічної продукції рослинництва. Для аналізу ринку необхідно проаналізувати чотири основні змінні: попит, пропозицію, ціну та конкуренцію. Тому, завдання полягає в якісному дослідженні даних елементів. Обсяг пропозиції, передусім, залежить від ступеня конкуренції на певному ринку. Визначено основні риси ринку органічної продукції в розрізі моделі монополістичної конкуренції.
 
Formation market for organic products in Ukraine requires the use of appropriate methodological and methodical basis to determine the effectiveness of its operations, which would allow to conduct accurate analysis of the current situation, environment and measure the impact of individual factors of the market and be based on this prediction and control its development. In Ukraine this time there is no single comprehensive method of analyzing the market for organic crop production. For the market analysis necessary to analyze the four main variables: demand, supply, and price competition. Therefore, the problem is a qualitative study of these elements. The volume deals primarily depends on the degree of competition in the marketplace. The main features of the market for organic products in the context of a model of monopolistic competition.

Ю. І. Паршинк. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Y. I. ParshinCand. Sc. (Eng.), Associate Professor, department of economic cybernetics, State higher education institution «Ukrainian State Chemical Technology University», Dnepropetrovsk

COGNITIVE MODELING OF NATIONAL ECONOMY STABILITY DEVELOPMENT

Забезпечення умов сталого розвитку національного господарства пов’язано з формуванням стратегічних рішень на підставі вирішення комплексу слабоструктурованих задач. Доведено доцільність використання когнітивного підходу при здійсненні структуризації значної кількості економічної інформації. Розроблено методику проведення досліджень розвитку національного господарства з використанням когнітивного підходу. Розроблено когнітивну карту факторних підсистем. Структуризація інформації дозволила виокремити соціальні, економічні та екологічні аспекти розвитку. Запропоновано агрегований показник соціально-економічного та екологічного стану системи національного господарства. Передбачено проведення когнітивного моделювання на основі запропонованих функцій розвитку.
 
The forming of strategic decisions of semistructured complex tasks is the base of steady development providing of national economy. The expedience of the use of cognitive approach during realization of the economic information structuring has been proven. The researches method of the national economy development with the use of cognitive approach has been developed. The cognitive card of factor subsystems has been developed. Information structuring allows to select social, economic and ecological aspects of development. The complex index of the socio-economic and ecologic state of the national economy system has been offered. The cognitive modeling on the basis of the offered functions of development has been foreseen.

І. В. Бродюкздобувач, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ІНТЕГРАЦІЯ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

I. V. Brodyukcompetitor, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

INTEGRATION OF SEWING ENTERPRISES OF UKRAINE IN EUROPEAN ECONOMIC SPACE

У статті досліджено проблеми та перспективи функціонування швейних підприємств України в умовах конкурентного ринку європейських товарів. Встановлено, що обраний курс євроінтеграції дозволить вітчизняним підприємствам розширити можливості для їх подальшого розвитку. Виявлено ряд проблем, що перешкоджають розвитку швейної промисловості України та визначено шляхи їх вирішення. На основі аналізу сучасного розвитку швейних підприємств сформовано основні задачі, що сприятиме пришвидшенню інтеграції у Європейський економічний простір та у довгостроковій перспективі призведуть до економічного зростання і покращення національного добробуту.
 
In the article problems and prospects of functioning of sewing enterprises of Ukraine are investigational in the conditions of competition market of european commodities. It is set that the select course of eurointegration will allow to the domestic enterprises to extend possibilities for their further development. The row of problems that prevent to development of sewing industry of Ukraine and the ways of their decision are certain is educed. On the basis of analysis of modern development of sewing enterprises basic tasks are formed, that will assist the acceleration of integration in european economic space and in a long-term prospect will result in the economy growing and improvement of national welfare.

А. В. Хмелюкк. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ВИОКРЕМЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ТАКСОНІВ

A. V. KhmelyukPh.D., assistant professor of accounting and auditing Dneprodzerzhinsk State Technical University

STATISTICAL EVALUATION OF THE LABOUR MARKET IN UKRAINE: SELECTION OF HOMOGENEOUS REGIONAL CLUSTERS

Здійснено апріорний аналіз ринку праці в Україні. Виявлені динамічні зміни щодо рівня безробіття та потреби у працівниках, що призводять до загострення ситуації на ринку праці. Апробовано сукупності зайнятих, безробітних, працевлаштованих у регіональному розрізі на нормальність розподілу. Удосконалено методику статистичного аналізу ринку праці шляхом застосування кластерного аналізу та виокремлення якісно-однорідних таксонів з метою здійснення комплексної статистичної оцінки регіонального ринку праці в Україні
 
Priori analysis of the labour market in Ukraine has been carried out. Dynamic changes in unemployment level and need of workers, leading to a deterioration of the situation in the labour market have been revealed. Aggregation of the employed, the unemployed, the employed in the regions according to the normality of distribution have been tested. The technique of statistical analysis of the labour market through the use of cluster analysis and extraction of qualitative homogeneous clusters aimed to the realization of a comprehensive statistical evaluation of the regional labour market in Ukraine has been improved.

А. І. Камінськанауковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПРОСА В УКРАЇНІ

A. Kaminskaresearch scientist, NSC "Institute of Agrarian Economics" NAAN, (Kyiv)

STATE OF PRODUCTION AND MARKET SITUATION OF MILLET IN UKRAINE

В статті наведено основні результати стану виробництва та кон’юнктури ринку проса в Україні за останні роки. Розраховано баланс попиту та пропозиції на даний вид продукції. Представлено динаміку цін та обсягів реалізації проса за маркетинговими каналами. Здійснено розрахунок економічної ефективності виробництва проса. Визначено проблеми, що виникли на цьому ринку та причини їх виникнення.
 
The article shows the main results of the state of production and market conditions of millet in Ukraine in recent years. Were calculated balance supply and demand for this type of product. Submitted the dynamics of prices and sales volumes for of millet marketing channels. Done calculation economic efficiency of millet production. Detected the problems encountered in this market and their causes.

Т. В. Романовак. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваЛ. О. Іванецьcтудентка фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

T. V. RomanovaPhD , Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaL. O. IvanetzStudent at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

WAYS TO IMPROVE THE INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку економіки. Вивчення світового та вітчизняного досвіду переконливо свідчить, що вирішення проблем інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств полягає у першу чергу в обґрунтуванні теоретико-методичних підходів для збільшення обсягів притоку інвестицій. У статті досліджено сучасний стан інноваційного розвитку промислових підприємств України та визначено напрями підвищення їх інноваційної активності. Досліджено динаміку інноваційної активності вітчизняних підприємств за останні роки. Обґрунтовано чинники, що впливають на інноваційну активність підприємств. Сформульовані причини низької інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств та перспективи їх подолання. Зроблені висновки про необхідність інноваційної модернізації вітчизняної економіки в умовах євроінтеграційних перетворень.
 
The increase in activity innovation of domestic enterprises is one of the main prerequisites for stability and sustainable economic development. The study of international and national experience shows that the solution of problems of investment support innovation activity is primarily in substantiating theoretical and methodological approaches for increasing investments. In the article explores the current state of innovative activity industrial enterprises of Ukraine and identified ways to increase it. The dynamic of innovation activity of domestic enterprises in recent years is examined. The factors influencing innovation by enterprises are substantiated. Formulated causes of low innovation activity of domestic industry and prospects to overcome them. Conclusions about the need for innovation to modernize our economy in terms of European integration transformations are made.

В. Ф. Кондратьевааспирант, Восточноевропейский университет экономики и менеджмента

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

М. F. KondratievaPostgraduate studentt, East European University of Economics and management

A CONCEPTUAL APPROACH TO MODELING THE USE OF THE LABOUR POTENTIAL OF THE REGION

В статье впервые предложена концепция моделирования использования трудового потенциала региона, которая состоит из четырех последовательных этапов. В ней обоснована необходимость применения методов экономического моделирования для решения вопросов повышения эффективности использования трудового потенциала региона. Реализация предложенной концепции позволит повысить эффективность использования трудового потенциала региона отечественным предприятиям, повысить эффективность работы различных отраслей промышленности.
 
Article first proposed the concept of modeling the use of the labor potential of the region, which consists of four consecutive stages. In it the necessity of application of methods of economic modeling to solve problems of increasing the efficiency of use of labor potential of the region. Implementation of the proposed concept will allow to raise efficiency of use of labor potential of the region to domestic enterprises, to improve the efficiency of labor potential in various industries.

А. В. Мошенськааспірант кафедри вищої математики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ОКОЛІ ЦІНОВИХ ЗНИЖОК

Anastasiya MoshenskaPostgraduate student, chair of higher mathematics Human Resource Management and Marketing Faculty “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

MATHEMATICAL METHODS OF PRICING IN THE VICINITY OF THE DISCOUNT PRICE

Авторами досліджено, що ефективність рекламних звернень підприємства проявляється як ефект взаємодії зі знижками ціни на продукцію. Представлені функції цінових знижок та виручки в аналітичному вигляді. Знайдені аналітичі  інтервали граничних знижок для встановлення ціни просування бренду. Доведено встановлення плаваючої цінової знижки на цих інтервалах. В статті проаналізовані цінові знижки при переході від роздрібної ціни до базової і від базової до оптової. Аналітично знижки представлені у вигляді цінової функції та відповідній їм функції виручки. Для знаходження оптимального рішення розглянуто взаємозв’язок функції цінових знижок та функції виручки. Встановлені інтервали в області граничних знижок та інтерполяція функцій для усунення розривів функцій. Це дає можливість встановити плаваючу цінову знижку для просування продукції.
 
The authors investigated, that efficiency of advertisement appeals of enterprise shows up as an effect of co-operating of the price on products with the discounts. The function of price discounts and profit yield were presented in an analytical kind. The intervals of maximum discounts are found analytically for establishment of cost of brand advancement. It was proved that the floating price discount is established on these intervals. In the article were analysed the price discounts in transition from the suggested retail price to base and from base to wholesale. Analytically discounts are presented as a price function and their corresponding function of profit yield. To find the optimal solution intercommunication of function of price discounts and function of profit yield is considered. We set the intervals in area of boundary discounts and interpolation of functions to remove breaks of functions. It gives an opportunity to set a floating price discount for the advancement of products.

О. В. Мельниченкоаспірант, Київського національного торговельно-економічного університету

МЕХАНІЗМ РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ У КОНТУРІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

O. MelnichenkoPostgraduate, Kyiv national university of trade and economics

THE MECHANISM OF REFINANCING OF BANKS IN THE CIRCUIT GLOBALIZATION

В статті розглянуто та досліджено існуючі трактування рефінансування банків та надано аналіз його практичного застосування, запропоновано власне визначення цього поняття у широкому сенс. Визначено мету, об’єкт та суб’єкт рефінансування. На основі власного дослідження розроблено структурну модель механізму рефінансування банків, як систему елементів, що дозволяють досліджувати передачу впливу рефінансування банків на суспільно-економічний розвиток країни в сучасних умовах. Запропоновано принципи організації механізму рефінансування, а саме: базовий, незалежність, максимальної дієвості, пріоритетності, транспарентності, урегульованості, правового регулювання, добровільності, універсальності, рівноправності та оптимальності, котрі дозволять встановити єдине поле правових, наукових та практичних правил для усіх учасників цього процесу. Визначено основні важелі рефінансування банків.
 
In article the considers and investigates existing treatment refinancing banks and an analysis of its practical application, offered his own definition of the term in the broadest sense. Defined purpose, object and subject of refinancing. On the basis of the research developed a structural model the mechanism of refinancing banks, as a system of elements that allow us to study the impact the transfer of bank refinancing on the socio-economic development in the modern world. Principles of refinancing mechanism, namely basic, independence, maximum efficiency, prioritization, transparency, legal, voluntary, universality, equality and optimality, which will establish a single field of legal, scientific and practical rules for all stakeholders. The main levers refinancing banks.

А. Ю. Рамськийк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МОТИВАЦІЙНОЇ ПЕРЕДУМОВИ ІНВЕСТУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВАМИ

A. RamskyiPh.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

THE ECONOMIC ESSENCE OF MOTIVATIONAL PREREQUISITES INVESTMENT BY HOUSEHOLDS

Статтю присвячено проблемі економічної сутності мотиваційної передумови інвестування домогосподарствами яку визначено, як алокацію мотивів, наявність достатніх заощаджень та існування механізмів мінімізації впливу зовнішніх і внутрішніх ризиків на фінанси домогосподарств. Рушійною силою заощаджувального процесу на рівні домогосподарств визначено мотиви формування заощаджень, які не є випадковим наслідком перевищення доходів над витратами, що спонукають до інвестування.
 
The article is devoted to the economic substance of motivational prerequisites investment by households defined as the allocation of motives sufficient savings and the existence of mechanisms to minimize the impact of external and internal risks to household finances. The driving force of the process of saving at the household level defined motifs forming savings are not accidental consequence of the excess of income over expenditure that stimulate investment.

Н. С. Ілляшенкок. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. СумиА. С. Росохатаздобувач, фахівець I категорії кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, м. Суми

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. S. IlliashenkoCandidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University (Sumy, Ukraine)A. S. RosokhataDoctoral Candidate, 1st Category Specialist of the Department of Marketing and MIA, Sumy State University, Sumy

FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT'S PERSPECTIVE DIRECTIONS PREDICTION AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Стаття представляє аналіз наукових підходів до визначення основних управлінських аспектів прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства. Авторами сформовані мета і основні завдання, що ставляться перед процесом здійснення прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку. Деталізовано основні принципи системи прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку в рамках функціонування промислового підприємства. Представлені адаптовані функції прогнозування до специфічних вимог перспективних напрямів здійснення інноваційної діяльності. На основі проведено аналізу та конкретизації зазначених елементів сформовано організаційно-економічний механізм управління прогнозуванням перспективних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства. Запропонований механізм являє собою циклічний процес, де в результаті здійснення прогнозування відбувається уточнення та коригування стратегічних цілей та рекомендацій щодо вибору перспективного напряму інноваційного розвитку промислового підприємства. Механізм побудований з огляду на особливості новітніх важелів та методів сучасної прогностики.
 
The analysis of scientific approaches to identification of main management aspects of innovative development's perspective directions prediction of industrial enterprises is done in the article. The purpose and main objectives of the article are formed by the authors. They are taken into account when the process of innovative development's perspective directions prediction is conducted. The basic principles of the system of innovative development's perspective directions prediction at the industrial enterprises are detailed. The adapted functions of innovative development's perspective directions prediction are presented. Based on the analysis and specification of the specified elements the organizational and economic mechanism of management of innovative development's perspective directions prediction at the industrial enterprise is formed. The offered mechanism represents a cyclic process. So after the forecasting process, the strategic objectives and recommendations to the choice of innovative development’s perspective direction of the industrial enterprise are specified and adjusted. The mechanism is constructed considering features of the latest tools and methods of the modern prognostics.

Л. І. Павленкоаспірант, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА РІВНІ ДЕРЖАВИ

L. I. Pavlenkopostgraduate, East European University of Economics and Management

VALUATION OF HUMAN CAPITAL AT STATE LEVEL

Стаття присвячена визначенню сутності вартісного оцінювання людського капіталу. Обґрунтовано функціональну структуру людського капіталу та напрями здійснення аналізу вартості людського капіталу. Проведено аналіз стану і динаміки вартості людського капіталу в Україні. Дослідження та аналіз існуючих підходів до оцінки вартості людського капіталу на макрорівні, тобто на рівні держави, дозволило провести аналіз динаміки показників оцінки людського капіталу. Використання даних державного комітету статистики України, які стосуються таких розділів, як: освіта, наука, населення дозволило визначити динаміку формування людського капіталу та його приріст. Можливість використання різних підходів оцінювання вартості людського капіталу залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів. Поєднання різних методів оцінки забезпечить врахування різних факторів. Подальшим напрямом наукових досліджень є розробка моделі оцінювання вартості людського капіталу, що поєднує різні методики та дасть можливість провести достовірну оцінку вартості людського капіталу як на рівні держави, так і на рівні конкретного підприємства.
 
The article is devoted to defining the essence of human capital cost estimation. Grounded functional structure of human capital and areas to analyze the value of human capital. The analysis of the dynamics and the value of human capital in Ukraine. Research and analysis of existing approaches to valuation of human capital at the macro level, ie at the state level, allowing to analyze the dynamics of the evaluation of human capital. Using the data of the State Committee of Statistics of Ukraine concerning the following sections: education, science, population dynamics allowed to define human capital formation and its growth. The ability to use different approaches valuation of human capital depends on the internal and external factors. Logic is a combination of different assessment methods that will ensure consideration of various factors. A further area of research is to develop models of human capital valuation, combining different techniques and enable to conduct reliable estimate of the value of human capital as at the state level and at the level of a particular company.

В. В. Матвєєвасистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики, Національний університет харчових технологійІ. К. Ярмоленкостудентка, Національний університет харчових технологій

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

V. V. MatvieievAsistant of the Department of Management of foreign trade and Logistic, National University of Food Technologies, KyivI. K. YarmolenkoStudent, National University of Food Technologies, Kyiv

EXPORT POTENTIAL OF AN ENTERPRISE: ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF FORMATION

У статті проаналізовано існуючі підходи до тлумачення сутності експортного потенціалу підприємства та доведено, що проблема категоріальної визначеності експортного потенціалу підприємства обумовлена складністю його формування як системного явища, що виникає на ґрунті зчеплення та взаємодії потенціалів підприємства (виробничої системи) і зовнішнього ринку (системи міжнародного обміну). Розглянуто фактори впливу на експортний потенціал підприємства, які повною мірою враховують особливості як внутрішнього, так і зовнішнього середовища функціонування підприємства.
 
In the article analyses existing approaches to interpretation of the essence of export potential of an enterprise and proves that the problem of categorical distinctness of export potential of an enterprise is caused by complexity of its formation as a system phenomenon, appearing on the basis of coherence and interaction of enterprise potentials (production system) and foreign market (system of international exchange). Considered the factors influence the export potential of companies that fully take into account the features of both internal and external environment of operation of the business.

Я. М. Манькутааспірант Східноєвропейського університету економіки і менеджменту (м. Черкаси)

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВНЗ

Ya. M. Mankutapostgraduate student East European University of Economics and Management

THE MODEL OF EFFICIENCY FOR UNIVERSITY’S QUALITY MANAGEMENT

Основною метою розробки і впровадження системи управління якістю є поліпшення, впорядкування, оптимізація роботи ВНЗ, забезпечення його дієздатності, високої конкурентоспроможності випускників, підвищення якості навчання, удосконалення навчального процесу і його відповідність міжнародним стандартам якості ISO серії 9000. У сучасних умовах українські ВНЗ  використовують стандарти як засіб позиціонування, хоча їх головне призначення - розвиток особистості на користь собі і суспільству. Ефективність системи управління якості залежить від етапу її розвитку.
В роботі побудовано модель ефективності системи управління якістю ВНЗ на етапах її розробки, побудови, впровадження та функціонування за рахунок використання процесного підходу, зокрема виділення характеристик бізнес-процесів та їх зважування за методом «золотого перерізу». Модель дозволяє оцінювати ефективність системи управління якістю та досліджувати її динаміку.
 
The main purpose of developing and implementing a quality management system is improving, streamlining, optimization of the university, and ensure its capacity, highly competitive graduates, enhance learning, improve the educational process and its compliance with international quality standards ISO 9000. Ukrainian universities use the standards as a means of positioning although their main purpose - personal development in favor themselves and society in the modern world. The effectiveness of the quality management system depends on the stage of its development.
The author developed a model of efficiency for quality management in universities stages of development, construction, implementation and use by the use of the process approach, including the allocation characteristics of business processes and their weighting method "golden section". The model allows to evaluate the effectiveness of the quality management system and explore its dynamics.

О. М. Петрукд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університетН. О. Мізякінааспірант, Житомирський державний технологічний університет

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В АСПЕКТІ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

О. M. PetrukDoctor of economic sciences, Professor, Head of the Department of finance and credit, Zhytomyr State Technological UniversityN. O. MiziakinaPostgraduate student, Zhytomyr State Technological University

AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS OF ENTERPRISES IN TERMS OF ANALYZING THE EFFICIENT USE OF RESOURCES

У статті розглянуто проблему аудиту фінансової звітності підприємств з метою виявлення навмисних або випадкових помилок на основі аналізу ефективності використання ресурсів підприємства. Проаналізовані методичні підходи до оцінки ефективності використання різних типів ресурсів підприємств; виявлена проблема у оцінці ефективності використання ресурсів підприємств, яка пов’язана з аудитом фінансової звітності; окреслено шляхи інтеграції інформації про ефективність використання ресурсів підприємства у методику аудиту фінансової звітності цього підприємства.
 
The article deals with the problem of the audit of financial statements of enterprises in order to detect intentional or accidental errors by analyzing the efficiency of enterprise resources. Methodological approaches to evaluating the effectiveness of various types of enterprise resources are analyzed; the problem in evaluating the efficiency of resources use related to the audit of financial statements is detected; the ways of integration the information about resource efficiency to the methodology of auditing the financial statements of one and the same enterprise are outlined.

В. В. Гобликк. філос. н., доцент, Мукачівський державний університет

МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

V. V. HoblykCandidate in Philosophy Sciences, assistant professor, Mukachevo State University

INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE BORDER REGION (FOR EXAMPLE, TRANSCARPATHIAN REGION)

У статті проаналізовано рівень конкурентоспроможності Закарпатської області на основі порівняння з місцем у рейтингу який визначається за методологією Всесвітнього економічного форуму України за 2013-2014 роки. Виявлені конкурентні переваги області, проблеми та запропоновано напрями активізації транскордонного співробітництва в зовнішньоекономічній діяльності.
 
The article analyzes the level of competitiveness of the Transcarpathian region, on the basis of a comparison with a place in the ranking of which is determined by the methodology of the World Economic Forum in Ukraine by 2013-2014. Identified competitive advantages of the region, problems and proposed directions of activization of transborder co-operation in foreign economic activity.

С. В. Ведерніковак. е. н., доктор філософії у галузі економіки, професор Міжрегіональної кадрової Академії, зав. кафедри економіки та підприємництва, Міжрегіональна кадрова Академія м. Одеса, Україна

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ БАНКІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

S. VedernіkovaCandidate of Economic Sciences, Ph.D., Prof. Interregional Academy of Personnel, Head. the Department of Economics and Business, Interregional Academy of Personnel. Odessa, Ukraine

FORMATION MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN BANKS AND FINANCIAL COMPANIES

В статті розглядаються теоретичні засади формування ефективної фінансової взаємодії комерційних установ та підприємств, на основні формування методичних підходів побудови портфелю партнерських відносин. Докладно розглянуто механізм організації грошово-кредитних відносин на макрорівні та макрорівні. Також надана стисла характеристика банківського механізму організації грошово-кредитних відносин, механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності та кредитного механізму. Сформульовані висновки, що ділова активність суб'єктів господарювання значною мірою залежить від рівня їх кредитного забезпечення банківськими установами, від обсягів кредитних вкладень комерційних банків у реальний сектор економіки.
 
In the article theoretical principles of forming effective interaction financial institutions and commercial enterprises, forming the basic methodological approaches of building a portfolio of partnerships. Considered in detail the mechanism of monetary relations at the macro level and macro level. Also provided a brief description of the banking mechanism of monetary relations, mechanism of credit support entrepreneurship and credit mechanism. The conclusions that business entities activity largely depends on the level of credit support banking institutions, the volume of loans from commercial banks in the real economy.

А. М. Опаленковикладач кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності, аспірантка Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. M. OpalenkoLecturer of Chair of Economic Cybernetics and information activities, Post-graduate Student of Eastern European University of Economics and Management

THE MODELS OF RISK OPTIMIZATION IN MANUFACTURING ENTERPRISE BUSINESS

Виробничі підприємства, певні види діяльності яких створюють велику ймовірність виникнення ризиків, повинні детально досліджувати та аналізувати ці ризики, шукати рішення, спрямовані на зниження їх можливих негативних наслідків. Необхідно досліджувати функціонування всієї системи в цілому, що забезпечуватиме комплексний підхід до вирішення проблеми управління ризиками, а в результаті дозволить отримати кращу обґрунтованість рекомендацій. Розглядаючи питання управління ризиками, так чи інакше стикаємося з проблемою побудови моделей їх оптимізації.
Тому в статті побудовано структуру ризиків виробничого підприємства; деталізовано таблицю втрат підприємства згідно структури діяльності та структури ризиків; наведено приклад калькуляції збитків; зазначено критерії оптимізації ризиків; формалізовано дві моделі оптимізації ризиків виробничого підприємства. Запропоновані моделі оптимізації ризиків дозволяють якісно дослідити та розв’язати проблему ефективного управління ними.
 
The manufacturing enterprises, where certain kinds of business activities make high probability of risks, are to study and analyze these risks, seek solutions to reduce their adverse consequences. One needs to examine the entire system operation that provides a comprehensive approach to the risk-management. That results to get better justification recommendations. Considering the risk-management, one faces with the problem of constructing models of their optimization.
Therefore, in the article a structure of the risks of manufacturing enterprise is built; the table of costs under the structure of the enterprise business and the structure of its risks is detailed; a sample of the calculation of losses is done; the criteria optimization risks are stated; two models of risk optimization on the manufacturing enterprise are formalized. The models of risk optimization offered allow qualitatively investigating and solving the problem of effective risk management.

І. М. Білецькак. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м Івано-Франківськ

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОЇ СПРАВИ У СВІТОВІЙ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

I. BiletskaPh.D., Associate professor, Assistant professor of International economy, Marketing and Management Department, Ivano-Frankivsk educational institute of management Ternopil National Economic University

NATIONAL ORGANIZATIONAL FEATURES OF HOTEL BUSINESS IN THE WORLD HOSPITALITY INDUSTRY

У статті визначено, проаналізовано та систематизовано національні особливості категоризації підприємств готельного господарства у контексті світових тенденції до розробки їх єдиної уніфікованої класифікації. Досліджено, що в умовах кількісного та якісного зростання сфери готельного господарства, актуалізуються питання стандартизації та категоризації підприємств готельного господарства.
Досліджено, що загалом у світовій практиці використовується понад 30 різноманітних систем класифікації. При цьому є два підходи до формування системи класифікації готелів: на підставі визначених органами державного управління стандартів категоризації та формування системи стандартів спеціалізованими спілками готельєрів та експертними організаціями.
Детально проаналізовано та систематизовано специфіку класифікації готелів у розрізі країн, які за рівнем індексу конкурентоспроможності туризму входять у першу десятку (Швейцарії, Німеччини, Австрії, Іспанії, Великої Британії, США, Франції, Канади, Швеції, Сінгапур).
На підставі проведених досліджень доведено, що внаслідок складності пошуку єдиного знаменника якості готельного обслуговування, до якого можна було б прирівняти різні по ступеню економічного, демографічного та соціокультурного розвитку країни у різних частинах світу, розробка єдиної системи класифікації практично неможлива. З точки зору поділу готельних послуг на основні та додаткові аргументовано можливість уніфікації стандартів обслуговування у сфері додаткових послуг, що буде своєрідним компромісом між національними особливостями організації готельного обслуговування та єдиними вимогами кожного відвідувача до релевантної сатисфакції його очікувань відповідно до витрачених ним коштів на «зірковість» готелю.
 
The article defines, analyzes and systemizes national hotel ranking practices with reference to global tendencies in generating a single unified classification system for hospitality business. It underlines that the issues of hotel standardization and ranking are coming forward and gradually becoming as relevant as ever in the context of quantitative and qualitative growth of hospitality industry.
Research findings show that global practices include 30 various classification systems. These are based on two different approaches applied for generating hotel rating systems: on the basis of ranking standards defined by the bodies of national administrations and on the basis of standards system offered by the professional associations of hoteliers and hospitality business expert bodies.
The article examines in depth and systemizes characteristic aspects of hotel classification systems in the countries that are inside the top ten by the tourism competitiveness index (Switzerland, Germany, Austria, Spain, Great Britain, the USA, France, Canada, Sweden, and Singapore).
We conclude from the research that because of the complexity and diversity of standards, applied to rank the quality of hotel services worldwide, it turns out to be rather troublesome to find a common denominator that would allow to associate different countries in different locations with absoluеely different economies, different levels of demographic, social and cultural development. Consequently, it is almost impossible to work out a single unified classification system to categorize hotels. In terms of primary and auxilliary hotel services the article offers and reasons an option to unify service standards in the sector of auxiliary services. This may be seen as some form of compromise that will at least roughly link nation specific aspects of hotel service arrangements in different countries and standard requirements of customers in terms of relevant satisfaction of their expectations according to the money spent on a hotel star-rating.

Л. Є. Дейкалостарший викладач Дніпропетровської Державної Фінансової АкадеміїА. Ю. Чубакстарший викладач Дніпропетровської Державної Фінансової Академії

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ З РОЗПОРЯДНИКАМИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

L. E. DeykaloDnipropetrovsk State Financial AcademyA. I. ChubakDnipropetrovsk State Financial Academy

THE INTERACTION OF TREASURY WITH THE SPENDING UNITS OF THE STATE BUDGET FUND, THE WAYS OF ITS IMPROVEMENT

У статті розглянуті засади взаємодії органів Державної казначейської служби України (Казначейства України) з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування. Розглянуто функції та повноваження органів Казначейства України, розпорядників бюджетних коштів як учасників бюджетного процесу. Здійснено аналіз діючих нормативно-правових актів з питань казначейського обслуговування бюджетних коштів. Проаналізовано порядок здійснення видатків органами Казначейства та розпорядниками бюджетних коштів, їх взаємодія. Запропоновано основні шляхи удосконалення взаємодії органів Казначейства України з розпорядниками бюджетних коштів в процесі казначейського обслуговування.
 
The foundations of the interaction of Treasury with the spending units of the state budget fund in the process of treasury services were reviewed in the article. The functions and powers of the Treasury of Ukraine and the spending units as the participants of the budget process were reviewed. The analysis of existing regulatory legal acts on treasury services of budget funds was hold. The procedure of analysis the expenses of the Treasury and spending units and their interaction were analyzed. The basic ways of improvement the interaction the Treasury of Ukraine with the spending money units in the treasury services process were proposed.

В. Я. Карковськак. е. н., старший викладач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. Ja. KarkovskaPhD. senior vikladach Department of administrative and financial management National University Lviv Polytechnic

PROVIDING OF THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF SAFETY OF PERSONNEL OF ENTERPRISE

Розглянуто теоретичні аспекти забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства. Наведено зовнішні та внутрішні загрози функціонування системи безпеки персоналу підприємства. Виокремлено основні елементи забезпечення ефективного функціонування системи безпеки персоналу підприємства.
 
The theoretical aspects of providing of the effective functioning of the system of safety of personnel of enterprise are considered. External and internal threats over of functioning of the system of safety of personnel of enterprise are brought. The basic elements of providing of the effective functioning of the system of safety of personnel of enterprise are distinguished.

О. Є. Джурк. т .н., доцент, доцент кафедри менеджменту та туризму, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: НОВІ РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ

O. Y. DzhurPhD, associate professor, assistant professor of management and tourism, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

GOVERNMENT REGULATION OF ENTERPRISES OF SPACE INDUSTRY OF UKRAINE: NEW REALITIES AND CHALLENGES

Стаття містить результати дослідження теоретико-методологічних аспектів державного регулювання підприємств космічної галузі в умовах політичної та економічної нестабільності в Україні, запровадження нової політики безпеки, державного управління, економічної політики України, підписання Угоди про реалізацію другого етапу приєднання України до Європейського космічного агентства, розробки нових державних стандартів, адаптованих до вимог ЄС із урахуванням світових вимог щодо засад концепції стійкості розвитку на благо майбутніх поколінь. Виділені структурні складові державного регулювання підприємств космічної галузі, методи та заходи реалізації регулювання із врахуванням завдань та особливостей розвитку підприємств космічної галузі. Дано визначення процесу державного регулювання підприємств космічної галузі та вказані напрямки вдосконалення.
 
The article contains the results of research of theoretical and methodological aspects of government regulation  of enterprises of space industry in the conditions of political and economic instability in Ukraine, adoption of new politics of safety, state administration, economic politics of Ukraine, signing of Agreement about realization of the second stage of joining of Ukraine to the European space agency, development of new state standards adapted to the requirements of EU with taking into account of world requirements in relation to principle of conception sustainable development for the good of future generation. Structural constituents of government regulation of enterprises of space industry, methods and measures of realization of regulation with taking into account of tasks and features of development of enterprises of space industry are selected. There was given determination of process of government regulation of enterprises of space industry, and were indicated directions for improvement.

Є. О. Музичкааспірант, Київського національного торговельно-економічного університету

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТУРИСТИЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

Y. A. MuzychkaPostgraduate Student, Kyiv National University of Trade and Economy

SYSTEMS MANAGEMENT SALES MANAGEMENT TOUR OPERATORS

В статті проаналізовано актуальні проблеми формування збутових систем туристичних операторів на основі функціональної, товарної, ринкової, регіональної, сегментної та матричної структур збуту. Висвітлено функціональні напрями ефективної організації системи маркетингової та збутової діяльності туристичних підприємств. Розкрито аспекти організаційної структури збуту великих туроператорів ринку шляхом інтегрування матричної та сегментної організаційних структур.
 
The article analyzes the current problems of formation of marketing tourism operators based on functional, product, market, regional, and matrix structures segment sales. Deals with the functional areas of the organization of effective marketing and sales activities of tourist enterprises. Reveals aspects of organizational structure of sales by major tour operators market integration and segment matrix organizational structures.

І. М. Крейдичд. е. н., професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»Н. В. Рощинак. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»О. С. Харченкоаспірант, Національний технічний університет України «КПІ»В. А. СулименкоІнститут прикладного та системного аналізу, Національний технічний університет України «КПІ»

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

I. KreidychDoctor of Economics., Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"N. RoschynaPh.D., Associate Professor, Assistant Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"O. KharchenkoPostgraduate student National Technical University of Ukraine "KPI"V. SulymenkoInstitute for Applied Systems Analysis, National Technical University of Ukraine "KPI"

THE PROBLEMS OF UKRAINE’S ECONOMICAL SECURITY IN MODERN CONDITIONS

У статті виявлено основні тенденції та особливості розвитку національної економіки за останні роки, висвітлено основні причини, що призвели до рецесивного сценарію в економіці держави та визначено можливі шляхи подолання проблем. Особливу увагу приділено розвитку газової кризи та напрямкам ліквідації енергетичної імпортозалежності країни. Також в дослідженні розкрита важливість реформування країни з метою створення розвинутого високотехнологічного інноваційного сектору економіки як єдиної запоруки збереження суверенітету та майбутнього процвітання країни. Запропоновано відповідні рекомендації.

In the article is identified the major trends and features of national economy development during the last years, highlighted the main reasons that led to the recessive scenario in the national economy and identified the possible ways to overcome problems. Particular attention is paid to the development of the gas crisis and areas of country’s energy import dependence elimination. Also, in the research is revealed the importance of county’s reform to develop advanced high-tech innovation sector of economy as the only guarantee of the preservation of sovereignty and future prosperity of the country. The recommendations are proposed.

З. В. Юринецьк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Z. V. Yurynetsassociate professor of management, Ivan Franko Lviv national University

THE ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE MARKET OF TOURIST SERVICES IN UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню конкурентного середовища ринку туристичних послуг України. У статті виокремлено позитивні тенденцій розвитку ринку туристичних послуг, наведено низку переваг, що можуть отримати туристичні підприємствами від їх використання. Проаналізовано ряд проблем, які перешкоджають туристичним підприємствам ефективно впроваджувати підходи для втілення стратегії розвитку у своїй діяльності. До позитивних тенденцій функціонування ринку туристичних послуг України можна віднести: надання переваги більшістю регіонів розвитку в’їзного туризму; поступове збільшення обсягу частки реалізації внутрішнього туристичного продукту та вирівнювання диспропорцій у співвідношенні підприємств та регіонального розподілу туристичних продуктів; нарощення обсягів реалізації ширшого асортименту продуктів туристичними підприємствами. У статті виявлено негативні тенденцій функціонування ринку туристичних послуг. Отримана інформація дасть змогу керівництву туристичних підприємств ухвалювати оптимальні стратегічні рішення, визначати найкращі методи стратегічного розвитку, заходи конкурентної боротьби, набір конкурентних переваг та покращити власну діяльність.
 
The article is devoted to the study of the competitive environment of the tourist services market in Ukraine. In the article the positive tendencies of development of the tourist services market are selected. The list of benefits of tourism enterprises are given. A number of problems that hinder tourism enterprises to effectively implement development strategies in their activities are analyzed. The positive trends in the tourist services market in Ukraine include: the provision of benefits by the majority of regions the development of tourism; the gradual increase of sales volume of domestic tourism product and alignment imbalances in the ratio of enterprises and regional distribution of tourism products; increase sales of a wide range of products for tourism enterprises. The article reveals negative trends in the tourist services market. This information will allow management of tourism enterprises to make the best strategic decisions, to determine the best methods of strategic development, measures of competition, the set of competitive advantages and improve their own activities.

Є. І. Масленніковк. е. н., доц., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

E. I. MaslennikovPhD in economics, Assessor Professor, Odessa National university by I.I. Mechnikov, Odessa

MECHANISM OF MANAGEMENT FINANCIAL STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

У даній статті розглянуто формування механізму управління фінансовою стійкістю промислових підприємств. Досліджено етапи та елементи формування механізму управління. Розглянуто зміст фінансового механізму управління фінансовою стійкістю промислового підприємства.
 
This article discusses the formation mechanism of financial stability control industry. Investigated stages and elements of the formation mechanism of control. The content of the financial mechanism of management of financial stability of industrial enterprises.

Ю. В. Лисенкок. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу, ОКВНЗ «ІП «Стратегія», м. Жовті ВодиС. О. Завальнюкаспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕЛЕМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПЕК

Yu. V. LisenkoPhD, docent, docent of Department of Enterprise’s Economics and Marketing, OKVNZ “IE “Strategy”, Zhovty VodyS. O. Zaval’nyukpostgraduate student of Department of Economic Theory, National and Applied Economics, Classic Private University, Zaporozhye

ELEMENTS OF IMPROVING INVESTMENT MAINTENANCE OF FUEL AND ENERGY COMPLEX DEVELOPMENT

Мета даної статті полягає у визначенні елементів удосконалення інвестиційного забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу. Теоретичною базою дослідження є вітчизняні та зарубіжні публікації, які відображають результати наукових розробок з питань формування інвестиційних ресурсів та їх залучення на потреби розвитку галузі, законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують інвестиційну діяльність. Вирішення поставленої задачі ґрунтується на використанні методів абстрактної логіки, узагальнення, систематизації та методики експертного опитування.
В ході дослідження визначено основні складові процесу вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку ПЕК. Визначено критерії оцінки розвитку ПЕК та його інвестиційного забезпечення. Надано практичні рекомендації щодо вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку ПЕК України.
Впровадження наведених в статті рекомендацій дозволить підвищити рівень інвестиційного забезпечення розвитку ПЕК. Процес вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку ПЕК дає змогу врахувати інтереси різних учасників інвестиційного процесу.
На відміну від інших, запропонована послідовність вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку ПЕК передбачає поєднання процесів його оцінки, оптимізації та прогнозування з рахуванням впливу ризикованості інвестування у розвиток ПЕК.
 
The purpose of this article is to define the elements of the improvement of investment maintenance of fuel and energy complex development. The theoretical basis of research are domestic and foreign publications that reflect the results of scientific research on the formation of investment resources and attract them to the needs of the industry, legislative and regulations governing investment. The solution to this problem is based on the use of methods of abstract logic, synthesis and systematization and expert survey techniques.
The study identified key components of the improvement of investment maintenance of fuel and energy complex development. Criteria of evaluation of fuel and energy complex development and its investment maintenance were proposed. Practical recommendations for improving of investment maintenance of Ukraine’s fuel and energy complex development were made.
Implementation of the recommendations given in the article will allow increasing the level of investment maintenance of fuel and energy complex development. The formation and improvement of investment maintenance of fuel and energy complex development allows taking into account the interests of various participants of the investment process.
Unlike others, proposed sequence improving investment maintenance of fuel and energy complex development involves a combination of processes of evaluation, optimization and forecasting of counting the impact of risk investments in the energy sector.

О. Б. Чернегад. е. н., професор, ректор, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоК. О. Іванчукстарший викладач, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

O. ChernegaDoctor of economics, professor, rector, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan BaranovskyK. Ivanchuksenior lecturer, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan Baranovsky

STRATEGIC ENTERPRISE BEHAVIOR IN THE SYSTEM OF STEADY ECONOMIC DEVELOPMENT ENSURING

У статті розглядається сутність і місце стратегічного управління та стратегії стійкого економічного розвитку в системі управління підприємством. Визначено зміст поняття «стратегічна поведінка» та обґрунтовано його відмінність від стратегії. Відповідно до векторів розвитку підприємства визначено основні базові стратегії забезпечення розвитку підприємства на засадах стійкості. В рамках кожної базової стратегії наведено альтернативні варіанти стратегічної поведінки підприємства, вибір якого залежить від впливу сукупності факторів зовнішнього середовища функціонування, вихідного базису розвитку та потенційних можливостей підприємства ініціювати та реалізовувати процеси розвитку в стійкому просторі функціонування. В межах нейтрального вектора альтернативи стратегічної поведінки, запропоновані авторами, спрямовані на підтримання рівноваги, тип якої залежить від наявного обсягу потенціалу підприємства та внутрішніх і зовнішніх можливостей його розвитку. Висхідний вектор конкретизується альтернативами стратегічної поведінки, зміст яких полягає у переході до іншого атрактора шляхом накопичення прогресивних якісних чи кількісних змін, або інтенсифікація використання наявних ресурсів та резервів розвитку. Стратегічна поведінка в рамках спадного вектора спрямована на часткове скорочення активів чи бізнес-процесів підприємства та впровадження системи антикризових заходів з метою забезпечення стану рівноважного функціонування та зміни вектора розвитку.
 
The article deals with the nature and place of strategic management and strategy of steady economic development in enterprise management system. Defined the concept of "strategic behavior" and proved it differs from the strategy. According to the vectors of enterprise development defined the main basic strategy of development based on sustainability. Within each basic strategy alternatives of enterprise strategic behavior are identified, the choice of which depends on the aggregate impact of environmental factors, the original basis of development and of potential business opportunities to initiate and implement steady development processes in the steady space of operation. Within the neutral vector the authors proposed strategic behavior alternatives aimed at maintaining balance, which depends on the type of available potential capacity of the company and internal and external opportunities for development. Progressive vector is specified by strategic behavior alternatives, the meaning of which is to move to another attractor by progressive accumulation of qualitative or quantitative changes, or intensification of existing resources and development reserves using. Strategic behavior within the dropdown vector aimed at the partial reduction of assets or business processes and implementation of anti-crisis measures to ensure equilibrium state of operation and change development direction.

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри «Фінанси» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. G. Metelenkod. e. s., Head of “Finance” department of Zaporizhya state engineering academy

FINANCIAL ASPECTS OF INNOVATION MACHINERY ENTERPRISES DEVELOPMENT IN UKRAINE

В статті розглянуто проблемні питання впливу фінансових аспектів на процеси інноваційного розвитку вітчизняних промислових підприємств, зокрема, підприємств машинобудування. Запропоновано заходи, що спрямовані на активізацію фінансування інноваційних процесів у промисловості за рахунок вирішення триєдиної задачі – забезпечення взаємодії інтересів держави, підприємств приватного сектору економіки та системи управління підприємством.
 
The problematic issues of impact of the financial aspects on the processes of innovation development of domestic industrial enterprises, including machine building has been reviewed in the article. The activities, aimed at activating the financing of innovation processes in the industry by solving the three-pronged problem — ensuring the interoperability of state interests, enterprises of private sector economics and enterprise management systems has been proposed in the article.

С. О. Єрмакк. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий РігО. О. Лісніченкост. викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

МАКСИМІЗАЦІЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОГО ПІДХОДУ

S. A. ErmakPh.D, Associate Professor of business Economics, Donetsk national University of Economics and trade named. M. Tugan-Baranovsky, Krivoy RogЕ. A. LisnichenkoSenior Lecturer of the Department of the business Economics, Donetsk national University of Economics and trade named. M. Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

MAXIMIZING THE VALUE OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE CONTEXT STAKEHOLDERSTHE APPROACH

У статті визначено вплив стейкхолдерів на результати діяльності підприємства за трьома базовими критеріям; узагальнено проблеми вартості, як цільової функції підприємства; конкретизовано основні умови оптимізації вартості та запропоновано модель оптимізації вартості підприємства в контексті стейкхолдерського підходу.

The article focuses on the influence of stakeholders on the results of the company on three basic criteria; it generalises the problem of the value of the objective function of the enterprise; fleshed out the basic terms of optimizing the cost and the proposed optimization model of enterprise value in the context stakeholders the approach.

О. В. Гривківськад. е. н., Європейський університет, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ПІДХОДИ РІЗНИХ НАУКОВИХ ШКІЛ

O. GrivkivskaDoctor of Economics, Professor “European University”

ESSENCE AND FEATURES OF INSURANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR: DIFFERENT SCIENTIFIC SCHOOLS APPROACHES

В статті здійснено узагальнення наукових підходів до визначення сутності страхування та уточнення особливостей страхування в аграрній сфері в сучасних умовах. Розглянуто погляди основоположників теорії страхування та страхового фонду, підходи сучасних науковців, здійснено огляд основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність в цій сфері. Доведено, що трансфoрмацiя тeoрeтичних підходів i пoглядiв наукoвих шкiл щодо трактування поняття страхування вiдбувається внаслiдoк змiн eкoнoмiчних умoв i пoтрeб суспільства і залежить від сфери, в якій здійснюється страхова діяльність.
 
В статье осуществлено обобщение научных подходов к определению сущности страхования и уточнения особенностей страхования в аграрной сфере в современных условиях. Рассмотрены взгляды основоположников теории страхования и страхового фонда, подходы современных ученых, осуществлен обзор основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в этой сфере. Доказано, что трансформация теоретических подходов и взглядов научных школ относительно трактовки понятия страхования происходит в результате изменений экономических условий и потребностей общества и зависит от сферы, в которой осуществляется страховая деятельность.
 
The article presents a synthesis of scientific approaches to determining the nature of insurance and clarify the characteristics of insurance in the agricultural sector in modern conditions. The views of the founders of the theory of insurance and the insurance fund, the approaches of modern scientists considered. Review of the main legal acts regulating the activities in this field carried out. It is proved that the transformation of theoretical approaches and views of scientific schools regarding the interpretation of the concept of insurance is the result of changes in economic conditions and the needs of society and depends on the area in which the insurance activities.

Є. В. Вакуленкоздобувач, Інститут світової економіки і міжнародних відносин

КОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИХОДУ ТНК НА ЗАРУБІЖНІ РИНКИ

E. V. VakulenkoInstitute of World Economy and International Relations

COGNITIVE ANALYSIS OF TNCS ENTERING NEW FOREIGN MARKETS

Інновації є рушійною силою розвитку будь - якого господарюючого суб’єкта та національної економіки в цілому. Найпотужнішим джерелом фінансування інноваційних процесів на сьогодні виступає ТНК. Будь – яка країна світу зацікавлена в створенні дієвих фінансових механізмів залучення коштів в інновації на своїй території. Саме ця зацікавленість сторін вимагає як з боку ТНК так і з боку національних держав створити умови плідної співпраці. Транснаціональні корпорації при прийнятті рішення щодо фінансування інноваційних проектів вивчають середовище розміщення такого проекту тобто інвестиційний клімат приймаючої держави: лояльність законодавства, наявність ресурсів та ринків збуту продукту інновації. Відповідно, держава – реципієнт має створити інвестиційно – інноваційне сприятливе середовище, яке в свою чергу сприятиме залученню інвестицій під інновації не порушуючи при цьому інтересів приймаючої держави.
 
Innovation is a mover of development of any entity or national economy on the whole. Nowadays the most powerful source of financing innovation processes is a TNC. Any country is interested in creation of efficient financial mechanisms aimed at attracting investments into its innovation. Such interest is a reason for both a TNC and a country to create conditions for fruitful cooperation. While making the decision about financing innovation projects, transnational corporations study the environment of these projects location, namely the innovation climate of a host country: loyalty of the legislation, availability of sources and markets to sell the innovation production. Accordingly, the host country must create favorable environment for investment and innovation, which in return will help to attract investments for innovation without breaking its interests.

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства, Київський національнийуніверситет технологій та дизайну

МЕТА І ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

M. DenysenkoGrand PhD in (Economic) sciences, Professor, Professor of business economics Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

THE GOALS AND OBJECTIVES OF MANAGING FORMATION PROCESS OF THE HOUSING INVESTMENT

На засадах філософсько-гносеологічного підходу автором визначено сутність мети і завдань управління процесом інвестування формування житлового фонду. Перелічено етапи формулювання мети, постановки завдань управління. У статті автором встановлено загальні зв’язки між його метою і завданнями. Розподілено завдання управління, його систем за групами. Досліджено і упорядковано проблеми формулювання мети, постановки завдань управління, наведено пропозиції й рекомендації з їх подолання.
 
On the basis of a comprehensive and systematic approaches, the foundations of economic theory, the theories of management had been explained the purpose and content of the goals and objectives of managing the investment of residential fund by the author; the basic steps of goal formation process management of housing investment; the article established the general relationship between its purpose and objectives; a distribution management purposes formation process and systems of housing investment in three groups; had been determined and sorted the problem with the formation of goal formation process management funding housing measures on their elimination by the author.

Н. В. Омецинськакандидат технічних наук, доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичного моделювання Академії муніципального управління

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ И МОДЕЛЕЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

N. V. ОmetsynskaCandidate of Science, аssociate professor of department of higher mathematics and Economics and Mathematical Modeling Academy of Municipal Management

CHARACTERISTICS OF ECONOMIC AND MATHEMATICAL METHODS DECISION MAKING

Ефективність роботи управлінського персоналу в будь-якій сфері діяльності залежить від уміння приймати рішення. Ціна помилки при цьому залежить від масштабу прийнятих рішень.
Помилки при прийнятті рішень виникають з кількох причин:
• недостатньо інформації про об'єкт дослідження;
• неякісна оцінка отриманої інформації;
• неадекватна оцінка ситуації на основі сприйнятої інформації;
• невірно обраний метод рішення;
• неякісна оцінка наслідків прийнятих рішень.
Але першочерговим в прийнятті рішення є необхідність однозначно визначити і оцінити ситуацію. Отже,основними напрямами моделювання є:
• оцінка інформації що до економічний стану об’єкту;
• прогнозування економічної ситуації та зовнішнього середовища, в якому знаходиться об’єкт дослідження;
• планування майбутніх економічних характеристик об'єкта.
Прикладна математика володіє потужним арсеналом методів оптимізації для вирішення різноманітних економічних задач, що охоплюють аналіз, планування і управління народним господарством.
 Будь-яка задача математичної оптимізації зводиться до її змістовної постановки, розробки математичної моделі (згідно визначеного критерію) та комп’ютерної реалізації.
 
The effectiveness of the management personnel in any business depends on its ability to make decisions. The cost of failure is dependent upon the scale of decisions.
Errors in decisions arise for several reasons:
• lack of information about the object of research;
• poor quality assessment of the information received;
• inadequate assessment of the situation on the basis of perceived information;
• incorrect method chosen solutions;
• poor quality assessment of the consequences of decisions.
But the priority in decision-making is the need to clearly identify and assess the situation. So, the main directions of the simulation are:
• Assessment of the economic state of the object information;
• forecasting the economic situation and the external environment in which the object of study;
• Planning of future economic characteristics of the object.
Applied Mathematics has a powerful arsenal of optimization methods for solving various economic problems, covering analysis, planning and management of the national economy.
 Any mathematical optimization problem is reduced to its formulation, the development of a mathematical model (according to certain criteria) and computer implementation.

Л. А. Бурковастарший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОДОЛАННЯ КРИЗИ НА ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТАХ

L. A. Burkovasenior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN ESTIMATION OF MEASURES IS ON OVERCOMING OF CRISIS ON ORE MINING AND PROCESSING COMBINES

Здійснюючи господарську діяльність в складній економічній ситуації в країні, підприємства прагнуть одночасно збільшити прибуток та покращити фінансовий стан. Така мета обумовлює бінарний підхід до визначення економічного результату діяльності підприємства у період кризи.
 
Carrying out economic activity in a difficult economic situation in a country, enterprises aim simultaneously to increase an income and improve the financial state. Such purpose stipulates the binary going near determination of economic result of activity of enterprise in a period a crisis.

А. І. БарановПридніпровська державна академія будівництва та архітектури

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Anton BaranovPrydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS FORMATIVE CURRENT ASSETS POLICY ENTERPRISE OF CONSTRUCTION INDUSTRY

В роботі розглядаються питання формування комплексної збалансованої політики управління оборотними активами. Запропоновано доповнити методичний підхід до аналізу стану оборотних активів підприємства будівельної галузі шляхом урахування тісноти зв’язку між виручкою та розміром оборотних активів; стабільності діяльності будівельного підприємства та стабільності надходжень ОА. Розроблено фінансово-економічний механізм управління оборотними активами підприємства.

The formation of complex balanced current assets management policy are discussed in this article. A supplement methodical approach to the analysis of circulating assets by taking into account the construction industry distress communications between the proceeds and the amount of current assets; stability of the functioning of the enterprise and sustainability of earnings current assets. A financial and economic mechanism of current assets of the company are discussed in this article.

Н. О. Іванченкок. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний авіаційний університет, м. Київ

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ ЧИННИК КОГНІТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. О. IvanchenkoPh.D. in Economics, associate professor of department of economic cybernetics, National АviationUniversity, Kyiv

KNOWLEDGE MANAGEMENT AS A SYSTEM FACTOR OF COGNITIVE ECONOMY

У статті обґрунтовано, що у сучасних умовах розвитку економіки знань особливої актуальності набуває питання аналізу предметних і проблемних галузей, в яких інтеграція інтелектуальних технологій і інформаційних систем принесла б відчутний ефект. Доведено, що інтелектуальні технології можуть бути інтегровані на різних рівнях організації для реалізації мікро- і макрозавдань та можуть істотно впливати на працівників і процеси бізнесу, функціональну структуру департаментів і інших підрозділів в організації.

The article proved that the present conditions of the knowledge economy becomes particularly relevant substantive analysis of issues and problem areas where technology and intelligent integration of information systems would bring significant effect. Proved that intelligent technology can be integrated at various levels of the organization to implement micro and makro task and may significantly affect the employees and business processes, functional structure departments and other departments in the organization.

Т. М. Нефедовааспірантка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВНЗ НА ОСНОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

T. M. NefedovaPostgraduate student, Kyiv National University of Technologies and Design

MODEL OF UNIVERSITIES COMPETITIVE FORMING ON BASIS OF COMPETITIVE POTENTIAL IMPLEMENTATION

Т. Н. Нефедовааспирантка, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

В статті розглянуто еволюцію поняття конкурентного потенціалу ВНЗ у взаємозв’язку з категорією конкурентоспроможності. Запропоновано підхід щодо аналізу та управління конкурентним потенціалом ВНЗ, розроблено концептуальну модель формування конкурентоспроможності ВНЗ на основі реалізації конкурентного потенціалу.

The current paper considers the evolution of the concept of competitive potential and how the latter is related to the category of the university competitiveness. The author has offered the approach to the universities competitive potential analysis and management, developed a conceptual model of universities competitive forming on basis of competitive potential implementation.

В статье предстален анализ эволюции понятия конкурентного потенциала ВУЗа в его взаимосвязи с категорией конкурентоспособности. Предложен подход к анализу и управлению конкурентным потециалом ВУЗа, разработана концептуальная модель формирования конкурентоспособности ВУЗа на основе реализации конкурентного потенциала.

О. В. Довгальв. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

О. Dovgalassociate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

STRATEGIC BUSINESS MANAGEMENT OF THE FOOD INDUSTRY

Досліджено теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством. Розглянуто стратегію підприємства як основу стратегічного планування. Наведено порівняльну характеристику стратегічного та оперативного управління підприємством та розглянуто перехід з одного управління до іншого.

The theoretical aspects of strategic management. Considered strategy of the enterprise as a basis for strategic planning. The comparative characteristic of strategic and operational management and discussed the transition from one administration to another.
We characterize the application of strategic management. The classification of the basic strategies of enterprises. We describe three levels of strategy. Characterized model strategy. The influence of strategic management at the company.

О. С. Харченкоаспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ НІС УКРАЇНИ

A. S. Harchenkograduate student, Donetsk state university of management, Mariupol

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF DEVELOPMENT OF NIS OF UKRAINE

В статті розкрито сутність і структуру національної інноваційної системи. Узагальнено і згруповано за спрямуванням заходи інноваційної політики країн Європи. Проведено аналіз відповідності тенденцій розвитку вітчизняної НІС виявленим закономірностям європейської практики. Обгрунтовано застосування інформаційної моделі інноваційного процесу до визначення результативності функціонування і розвитку вітчизняної НІС. Запропонований удосконалений організаційно-економічного механізм розвитку національної інноваційної системи України на основі інформаційної моделі інноваційного процесу і розвитку інтегрованих інноваційним структур із повним інноваційним циклом. Запропоновано створення технологічних інкубаторів для підтримки малого і середнього інноваційного бізнесу. Обгрунтовано необхідність проведення в Україні активної кластерної політики інтервенціоністського типу для створення інноваційних кластерів. Реалізація запропонованого удосконаленого організаційно-економічного механізму розвитку НІС надасть змогу спрямувати цей процес у напрямі інтеграції з України з країнами Європейського Союзу у сфері інноваційної діяльності і підвищити результативність вітчизняної НІС.
 
In the article were exposed essence and structure of national innovative system. Had generalized and grouped for the directions measures of innovative policy in European countries. There were analyzed accordance of progress of trends domestic NIS to conformities to law of European practice. Application of informative model of innovative process to determination of effectiveness of functioning and development of domestic NIS had grounded. There had offered to improve organizationally economic mechanism of development of the national innovative system of Ukraine based on informative model of innovative process and development of computer-integrated innovative structures with complete innovative cycle. Had offered to create the technological incubators for support of small and middle innovative business. Was grounded a necessity of lead through is for Ukraine of active cluster policy of interventional type for creation of innovative clusters. The realization of offered improved organizationally economic NIS will give possibility to send this process in the direction of integration Ukraine with the countries of European Union in the field of innovative activity and to promote effectiveness of domestic NIS mechanism to development.

О. О. ШевцоваВикладач кафедри туризму і логістики Донецького державного університету управління МОН України, м. Маріуполь

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ

O. O. ShevtsovaLecturer in tourism and logistics Donetsk State University of Management of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL POSITIONS OF THE STATE REGULATION OF LONG-TERM ECONOMIC DEVELOPMENT OF OLD INDUSTRIAL REGIONS

В роботі розглянуті основні проблеми необхідність державного регулювання економіки. В статті запропоновано в основу формування теоретико-методологічного рівня концептуальних положень державного регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів України покласти синтез ідей державного регулювання і ринкового саморегулювання економічних систем. Побудована схема концептуальних положень державного регулювання довгострокового економічного розвитку старопромислових регіонів. У процесі державного регулювання розвитку економіки регіону пропонується розглянути такі рівні: теоретики-методичний, методичний, інструментальний, організаційний рівні. Кожний рівень передбачає узагальнені етапи та основні напрямки роботи.
 
In this work the basic problems of the need for state regulation of the economy. The article proposed as the basis of formation of theoretical and methodological conceptual positions of the state regulation of long-term economic development of the old industrial regions of Ukraine put a synthesis of ideas of state regulation and self-regulation of market economies. A scheme of conceptual positions of the state regulation of long-term economic development of the old industrial regions. In the process of state regulation of the economy of the region is invited to consider the following levels: theoretical and methodological, methodical, instrumental, organizational level. Each level provides summarized the main stages and directions.

В. І. Перебийнісдоктор економічних наук, професор

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

V. I. Perebiynisdoctor of Economic Sciences, Professor

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

В. И. Перебийносдоктор экономических наук, профессор

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Проаналізований рівень фінансування та результативності наукових досліджень за видом економічної діяльності «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство». Визначена роль Національної академії аграрних наук України у розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі економіки держави. Обґрунтовані напрями удосконалення інституційного забезпечення інноваційних процесів.
 
Level of funding and effectiveness of scientific research by the type of economic activity «Agriculture, Forestry and Fisheries» has been analysed. Role of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine in the development of innovative processes in the agricultural sector of economy of the state has been determined. Directions of improvement of institutional support for innovative processes have been based.
 
Проанализирован уровень финансирования и результативности научных исследований по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство». Определена роль Национальной академии аграрных наук Украины в развитии инновационных процессов в аграрном секторе экономики страны. Обоснованы направления совершенствования институционального обеспечения инновационных процессов.

О. Г. Вагоновад-р екон. наук, проф., завідувач кафедри прикладної економіки, Державного вищого навчального закладу ”Національний гірничий університет“Л. А. Бондаренкоасистент кафедри економіки підприємства Державного вищого навчального закладу ”Національний гірничий університет“

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ АВТОСАМОСКИДІВ НА КАР’ЄРАХ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ІХНЬОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

O. G VagonovaDr. economy. Sciences, prof., Head of the Department of Applied Economics, State Higher Educational Institution "National Mining University"L. A BondarenkoAssistant Department of Enterprise Economy State Higher Educational Institution "National Mining University"

ECONOMIC EFFICIENCY IN OPERATION DOMESTIC DUMP CAREER AS COMPETITIVENESS FACTOR

Обґрунтований метод оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів виходячи з технологічної собівартості 1 т.км транспортування гірських порід, яка вимірюється сукупними витратами на експлуатацію самоскидів, а також на введення в технологію гірничих робіт певної моделі самоскиду. Розроблений науковий підхід до прогнозування ймовірних змін показників конкурентоспроможності автомобілів на різній глибині кар’єру на основі корегувальних коефіцієнтів, що враховують адаптацію самоскиду певної моделі до умов його експлуатації на тій чи іншій глибині кар’єру.
 
Reasonable evaluation method career-competitiveness based on technological 1 t.km cost of transportation of rocks, measured total costs for the operation of trucks, as well as the introduction of the cast mining dump particular model. The scientific approach to forecasting the likely ion of changes in competitive cars at different depths career based corrective coefficients that take into account the adaptation of a model dump to the conditions of its operation at varying depths career.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"