Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2013

Н. Г. Георгіадід. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівО. Б. Свірськак. е. н., старший викладач кафедри технологій управління,  Національний університет «Львівська політехніка», м. ЛьвівР. Б. Вільгуцькааспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

У статті виділено етапи і принципи організування процесу формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством, розкрито сутність реалізації організаційних заходів щодо формування інтегрованої системи управління промисловим підприємством із урахуванням стану системи. Крім того, доведено, що побудова інтегрованої системи управління промисловим підприємством передбачає впровадження високоавтоматизованої інформаційної системи управління підприємством.
 
The stages and principles of the organization of the process of creating an integrated system of industrial enterprise, the essence of organizational measures to create an integrated system for manufacturing control of the state of the system are allocated in the article. The conclusion that the construction of an integrated system of manufacturing control involves the introduction of highly automated information system management is proved.

І. О. Іващукд. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРАЇН У ГЛОБАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

У статті досліджено структуру глобалізації та глобального простору. Розглянуто основні напрями ідентифікації країн у глобальному просторі. Доведено необхідність перенесення акценту з оцінки економічних параметрів розвитку країн на розвиток людського потенціалу.
 
The article examines the structure of globalization and global space. The basic directions of the identification of a global space. The necessity shift emphasis to assess the economic parameters of development of countries on the development of human potential.

І. П. Мойсеєнкод. е. н., професор кафедри фінансів та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справВ. М. Корбякстудент магістратури спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» Львівського державного університету внутрішніх справ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЗМІН

В статті здійснено аналіз стану соціальної безпеки регіонів України. Визначено напрями реформування соціальної політики регіонів в контексті сталого соціально-економічного розвитку України та підвищення соціальних стандартів життя.
 
The analysis the state of social safety of Ukraine regions is carried out in the article. Certainly directions of reformation of social regions policy in the context of steady socio-economic development of Ukraine and increase of social lifes standards.

О. О. Романовськийдоктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні»

ВПЛИВ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ НА НАЦІОНАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД)

Вивчається роль підприємництва і підприємницької освіти в сучасному суспільстві. Досліджуються: концептуальна та теоретична моделі національного економічного зростання; вплив підприємницького освіти і дослідницьких підприємницьких ВНЗ на національний економічний і соціальний розвиток; роль інноваційних підприємницьких ВНЗ у сучасному суспільстві.

The role of entrepreneurship and entrepreneurial education in modern society are explored. The conceptual and theoretical models of national economic growth are examined; the impact of entrepreneurial education and of the research entrepreneurial universities on national economic and social development is analyzed; the role of innovative entrepreneurial universities in modern society is considered.

Miroslava SafonovaLycceum “Naukova zmina”

DIPLOMATIC TOOLS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE

The paper deals with topical issues of global economic relations in the system of national economy. Proposed economic-legal model to improve foreign relations, defined development priorities. Also defines innovation and integration factors and their impact on international relations of Ukraine and WTO members.

І. Я. Погрібнийд. е. н., доцент, зав. кафедрою обліку і аудиту Вінницького фінансово-економічного університету

ДО ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

В статті досліджено проблеми поводження з твердими побутовими відходами. Викладений огляд основних положень окремих регіональних стратегій поводження з відходами і проведений їх аналіз з точки зору відповідності принципам, на яких повинна базуватися комплексна система поводження з відходами. Визначені вимоги до операторів, що надають визначені послуги поводження з відходами. Розглянуті питання керівництва переробкою відходів в кластері та міжмуніципальної співпраці.
 
The paper investigates the problem of solid waste management.. The overview of the main statements of some regional waste management strategies is represented and their analysis from the point of view of the principles upon which the complex system of waste management should be based is held. The requirements for operators providing specified services of waste management are determined. The problems of waste management in a cluster and inter-municipal cooperation are considered.

Р. Р. Ларинад. э .н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарний университет»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье дается описание информационных технологий и моделей, эффективность и целесообразность их практического применения в обеспечении устойчивого развития субъекта хозяйствования.
 
The article describes information technologies and models, efficiency and expedience of their practical application to the management subject’s sustainable development.

Ю. А. Пасенченкок. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївІ. А. Рудоміно-Дусятськак. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичного аналізу і теорії ймовірностей, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ПОРТФЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

В статті проводиться аналіз кредитного ризику портфеля комерційного банку. До оцінки ризику застосовується підхід Г. Марковиця, Д. Тобіна, що дозволяє знаходити структуру портфеля оптимального до ризику неповернення позик.  Це робить можливим врахування кореляційної залежності позик, порівняння за ризиком кредитних портфелів банку, проведення селекції позик, нормування та лімітування позик у комерційних банках.
 
The propose of the work is research the problem of makeing the credit briefcase of commercial bank with provision for credit risk. The analysed essence of the credit risk, its qualitative and quantitave features. To analysis of the risk are used the method of briefcase’s theories Markovic, Tobin. Use designed models raises efficiency of takeing the management decisions and efficiency to credit activity of commercial banks.

О. В. Левчукк. е .н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

У статті проаналізовано стан і тенденції розвитку людського капіталу в сучасній економіці та надано практичні рекомендації щодо його поліпшення. Оцінено економічний ефект від інвестицій в людський капітал за окремими професійними і демографічними групами, галузями економіки і типами підприємств.
 
In this article has been analyzed the condition of the human capital in modern economics and the main tendencies for its growing up; given practical recommendations for the effective management. There was evaluated the economic effect for the investment to the human capital from the separation of professional and demographic groups, main branches of industry end the types of enterprise.

І. О. Ілляшенкок. е. н., науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки ДУ «Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЮ ТА ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

У статті розкрито сутність організаційно-економічного механізму стратегічного управління природно-техногенною і екологічною безпекою як частини загальної системи управління економікою, що має за мету узгодження екологічних та економічних інтересів суспільства на різних рівнях. Висвітлено інструменти організаційно-економічного механізму екологічної безпеки стратегічного управління, основним з яких є стратегічних план.
 
The article explores the essence of organizational-economic mechanism of strategic management of natural and man-made and environmental safety as part of the general system of economic management that aims at harmonization of environmental and economic interests of society at different levels. The author tools organizational and economic mechanism of environmental safety of strategic management, the main of which is the strategic plan.

М. О. Єрьомінак. е. н., доцент, Українська державна академія залізничного транспорту

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДНОСТІ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ

У статті розглянуті проблеми підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень як основополагаючого фактору збільшення доходності залізниць. Також у статті доведено необхідність розробки системи факторів конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень, які складають з переліку факторів, яким потенційний пасажир приділяє увагу при виникненні у нього необхідності у пересуванні. Із застосуванням методу експертних оцінок вилучено фактор, який має найбільших вплив на конкурентоспроможність досліджуваного виду перевезень. Також обґрунтовано, що при зміні отриманого показника до значень, при яких пасажир надасть перевагу саме залізничним перевезенням, доходність українських залізниць почне значно збільшуватися. Також у статті надано система заходів, щодо не тільки досягнення бажаного результату, а й отримання можливості його утримання.
 
In the article the problems of increase of railway passenger transportations competitiveness are examined as the basic factor of increase of profitableness of railways. Also the necessity of development of the system of factors of railway passenger transportations competitiveness, which is made from the list of factors, which a potential passenger spares attention in case of occurring for him of necessity for a movement, is well-proven in the article. With application of method of expert estimations a factor which has most influence on the competitiveness of the probed type of transportations is withdrawn. Also grounded, that at the change of the got index to the values at which a passenger will give advantage exactly by railway transportation, the profitableness of the Ukrainian railways will begin considerably increased. Also in the article it is given a system of measures, that is not only provides the desired result but also receipt of possibility of its maintenance.

Н. Ф. Єфремовак. е. н., доц., зав. кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетО. О. Матухномагістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університетК. С. Дадоновамагістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет

ПОБУДОВА ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

У статті розглянуто економічну природу та особливості кредитних ризиків, визначено причини їх виникнення, обґрунтовано необхідність побудови ефективної системи управління кредитним ризиком комерційного банку, наведено характеристику її складових, висвітлено показники, аналіз яких дозволяє зробити висновки щодо рівня кредитного ризику.
 
Economic nature and features of credit risks are considered in the article, reasons of their origin are certain, the necessity of construction of effective control system is reasonable the credit risk of commercial bank, description over of her constituents is brought, indexes the analysis of that allows to draw conclusion in relation to the level of credit risk are reflected.

Ю. В. Тюленєвак. е. н., доц. НТУУ «КПІ», м. Київ

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

У поданій статті визначено підхід до визначення ризиків підприємства, за яким на трьох послідовних рівнях визначаються ризики підприємства, які доповнюють один одний, та створюють систему ризиків підприємницької діяльності, яка характерна для досліджуваного підприємства. Визначено значення кожного рівня в процесі виявлення ризиків підприємства. Такими рівнями є галузь, форма власності та розмір підприємства. Саме врахування різновидів ризиків підприємства, які характерні для конкретного підприємства (в залежності від виду економічної діяльності, форми власності та розміру) на кожному рівні, забезпечує формування їх повного спектру. Виявлення всіх вірогідних ризиків підприємницької діяльності забезпечує визначення власником власних можливостей (залежно від форми власності та розміру) та фінансових меж, що формує передумови виокремлення бізнесових підходів.
 
In the given article the approach of determination of entrepreneurial activity risks is identified, follow which the entrepreneurial activity risks are determined on the three successive levels, which complement each other, and created the system of entrepreneurial activity risks, which characterized for the researched enterprise. The importance of every level in the process of determination of entrepreneurial activity risks is identified. These levels are industry, ownership and size of the enterprise. Accounting of varieties enterprise risks, which are characteristic of a particular company (depending on the type of economic activity, ownership and size) for each level, provides for the formation of a full spectrum. Identifying of all probable enterprise risks provides to determine their own capacity (depending on the shape and size of the property) and financial limits that forms business background separation approaches.

В. Ю. Худолейк .е. н., доц., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. КиївА. О. Пінчукаспірант, Чернігівський державний технологічний університет МОНмолодьспорту України, м. Чернігів

ІНКОРПОРАЦІЯ ДЕТЕРМІНАНТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДО СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Розроблено та обґрунтовано алокаційну концепцію управління забезпеченням енергоефективності функціонування регіональних промислових комплексів держави. За використання її домінант визначено конститутивно-ключові елементи відповідного типу стратегії в контексті досягнення збалансованості та надійності функціонування реального сектору регіональної економіки. Запропоновано реформування адміністративно-територіального устрою продуктивних сил України за рахунок розбудови десяти каскадів РПК при їхній інкорпорації до трьох класів кластерних округів.
 
Разработана и обоснована алокационная концепция управления обеспечением энергетической эффективности функционирования региональных промышленных комплексов государства. За результатами применения ее доминант определенны конституционно-ключевые элементы соответствующего типа стратегии в контексте достижения сбалансированности и надежности функционирования реального сектору региональной экономики. Предложено реформирование административно-территориального устройства производительных сил Украины за счет формализации из существующих региональных промышленных комплексов десяти каскадов при дальнейшей их инкорпорации к трем классам кластерных округов.
 
Developed and grounded original conception of management providing of power efficiency of functioning of regional industrial complexes of Ukraine. An author idea is identified after natures of the rational distributing are redistributions of strategic potential. As a result of the use of its dominants the constitutional-key elements of the proper type of strategy are certain in the context of achievement of balanced and reliability of functioning real the sector of regional economy. Reformation of administrative-territorial device of productive forces of Ukraine is offered due to forming from existing on this hour to twenty seven regional industrial complexes - ten cascades. Creation of new forms of organization of industrial production in regions - cascades - supposes realization of output positions. At first, their classification after three groups of specificity energy- and outwardly - to economic activity: to one directed; to the binary orientation; to the binary orientation; to the invariant orientation. Secondly, further incorporation of cascades of regional industrial complexes in three groups of cluster districts with the purpose of forming and use for the last of the system of regulators of increase of power efficiency.

Л. В. Забураннак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту імені проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ

В статті представлено кластерний аналіз підприємств сфери сільського аграрного туризму, а також досліджено найважливіші чинники ефективності використання обмежених ресурсів та важелів підвищення ділової активності підприємств сфери сільського аграрного туризму в сучасних ринкових умовах.
 
The article deals with the cluster analysis of agricultural enterprises in the rural tourism and explore important factors effective use of limited resources and the levers of business enterprises in the rural tourism in the current market conditions.

В. М. Никончукк. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем’янчука

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

В статті обґрунтовано підходи до оцінки сталого розвитку на різних рівнях управління аграрного підприємства.  Проведено групування показників за економічними, екологічними та соціальними параметрами. Показано, що для забезпечення результативності управлінських рішень необхідне комплексне застосування критерії, системи показників та методів дослідження.
 
В статье обоснованы подходы к оценке устойчивого развития на разных уровнях управления аграрного предприятия. Проведено группирование показателей по экономическим, экологическим и социальным параметрам. Показано, что для обеспечения результативности управленческих решений необходимо комплексное применение критериев, системы показателей и методов исследования.
 
In the article, going is reasonable near the estimation of steady development on the different levels of management of agrarian enterprise. Grouping of indexes is conducted on economic, ecological and social parameters. It is shown that for providing of effectiveness of administrative decisions complex application is needed criteria, systems of indexes and research methods.

Л. Є. ДейкалоДніпропетровська державна фінансова академіяА. Ю. ЧубакДніпропетровська державна фінансова академія

ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті розглянуті аспекти механізму наповнення місцевих бюджетів на прикладі зведеного бюджету Дніпропетровської області, проаналізовано склад та структуру доходів місцевих бюджетів, тенденції в структурі наповнення місцевих бюджетів за період 2007–2011 рр. та здійснено аналіз її зміни у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України в 2010 р. На базі даного аналізу сформульовані основні напрями зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів.

О. В. Будькок. е. н., доцент, Дніпродзержинський державний технічний університет

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В статті проаналізовано зміст і структуру фінансової звітності. Визначені можливі шляхи її удосконалення. Розкрито значення фінансової звітності в управлінні підприємством.
 
The structure of financial statements has been analyzed in this article. Possible ways of its improvement have been determined. The meaning of financial statements in the management of enterprises has been discovered.

К. М. Краусаспірант кафедри комерційної діяльності та підприємництва ВНЗ Укоопспілки,  “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ВНУТРІШНЬО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

В статті досліджено способи удосконалення фінансової, цінової, товарної, комунікаційної та збутової політики малих торговельних підприємств. Визначено напрями здійснення дистанційної торгівлі, інтерактивного маркетингу, сейлз промовшн та мерчандайзингу суб’єктами малого торговельного бізнесу. Розроблено систему дій з матеріалізації послуг і покращення маркетингової інформації малих підприємств торгівлі. Запропоновано заходи щодо налагодження відносин з персоналом, організації, мотивації його діяльності та контролю за нею. Встановлено взаємозв’язок між рівнем доходів споживачів та маркетинговими заходами малого торговельного бізнесу. Дано рекомендації по налагодженню відносин малих торговельних підприємств зі споживачами.
 
The ways of improvement of financial, price, commodity, communication and sale politics of small trade enterprises are investigated in the article. The directions of realization of distance trade, interactive marketing, sales promotion and merchandising by subjects of small trade business are determined. The system of action materialization of services and improvement of marketing information of small enterprises of trade are elaborated. Measures to establish relations with a personnel, to organization, motivation and control his activity are offered. Intercommunication between the level of profits of consumers and marketing measures of small trade business is installed. Recommendations on adjusting of relations of small trade enterprises with consumers are given.

Т. І. Поверлякздобувач, старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ТИПИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті представлено результати дослідження рівня фінансово-економічної стійкості сільськогосподарських підприємств та на основі цього, встановлено меж варіації показників, що відповідають типам стійкості.
Зокрема запропоновано конкретні показники для визначення рівня фінансово-економічної стійкості, які дозволяють максимально правильно оцінити стан підприємства.
 
В статье представлено результаты исследования уровня финансово-экономической устойчивости сельскохозяйственных предприятий и на основе этого, установлено пределы вариации показателей, что соответствуют типам стойкости.
В частности предложены конкретные показатели для определения уровня финансово-экономической устойчивости, которые позволяют максимально правильно оценить состояние предприятия.
 
The results of research of financial-economical stability level of agricultural enterprises was presented in the article, and on the basis of it, the limits of variation of indexes which corresponds to the types of stability was determined.
Specific indicators to measure the level of financial-economic stability that maximize correctly assess the state of the enterprises were proposed.

О. М. Следьк. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, Донецький національний технічний університет, м. ДонецькА. В. Нечаєвастудент магістратури,  Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Для повноцінного комплектування персоналу компанії необхідно враховувати усі можливі особливості джерел, засобів та методів пошуку працівників, зіставляти таку інформацію з потребами, фінансовим становищем, особливостями виробництва та праці підприємства для прийняття виважених рішень про використання комплексу засобів, які дозволили б якнайшвидше та найякісніше знайти та залучити до роботи необхідних спеціалістів. Саме тому важливим є розгляд доцільності використання методів підбору персоналу в залежності від основних характеристик підприємств. У роботі розглянуто основні сучасні методи пошуку персоналу, проаналізовано істотні переваги та недоліки кожного з зазначених методів. Вказані особливості застосування та варіанти поєднання джерел пошуку персоналу, що може бути використано підприємствами при розробці комплексної системи підбору працівників.
 
For a sterling staff completion the company  must consider the features of all possible sources, tools and methods of recruitment and compare this information with enterprise`s needs, financial situation, production and labor peculiarities in order to make balanced decision about applying such complex of tools that would allow the quickest and most qualitative recruitment and involvement the  necessary specialists. Due to this it is important to consider the feasibility of using the recruitment methods depending on the basic characteristics of enterprises. The article illuminates main modern methods of recruitment, analyzes significant advantages and disadvantages of each of the examined methods. These features use a combination of options and sources of recruitment that can be used by companies to develop a comprehensive system of employees selection.

Н. В. Егороваканд. экон. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики НТУУ «КПИ»

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ: КРЕДИТ

В статье исследован один из источников внешнего финансирования деятельности предприятия – кредит. Определены аспекты расхождения в теории и практике реализации кредитного процесса. Проведена идентификация факторов затрудняющих процесс кредитования предприятий реального сектора экономики. Предложен новый экономический термин «процентная спираль», отображающий взаимосвязь межу ростом процентной ставки и увеличением числа проблемных кредитов в условиях банковской экспансии.
 
In the article the one source of external financing activity - credit. Identified differences in the aspects of the theory and practice of the implementation of the credit process. Study identified the factors hindering the process of crediting of the real sector of the economy. A new economic term "interest spiral", showing the relationship between the increase in interest rates and the increase in the number of bad loans in the banking expansion.

А. В. Зайцевк. э. н., доцент кафедры финансов и кредита, Сумский государственный университет, г. Сумы

ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ОТДАЧИ С ПОЗИЦИЙ ТРУДОЗАТРАТНОЙ СТОИМОСТИ

В статье рассматриваются принципы трудовой теории. Предлагается механизм численного расчёта трудовой стоимости. На примере закона «убывающей отдачи» проиллюстрировано применение трудовой стоимости в экономических расчётах. На основании проведенных расчётов поставлено под сомнение тезис, что это основной закон экономики и технологии. Делается вывод, что это не всеобще-экономический закон, а не типичная финансовая ситуация.
 
The paper describes the principles of the labour theory. It offers the mechanism of the numerical calculation of labour value. The article illustrates the application of labour value in economic calculations by means of the example of the law of diminishing return.
On the grounds of the conducted calculations the thesis that this law is the main law of economics and technology is in question.
It is concluded that this law isn’t the universal economical law but it’s rather an atypical financial situation.

А. В. Черепдоктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний університет, м. ЗапоріжжяЄ. М. Стрілецьаспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

Висвітлено поняття ефективності як економічної категорії в різних сферах діяльності. Визначено поняття ефекту, яке неразривно пов’язане з ефективністю роботи різних підприємств та організацій.
Запропонована класифікація видів економічної ефективності. Закцентовано увагу на визначенні економічної та виробничої ефективності.
 
Efficiency concept as an economic category in different spheres of activities is lighted up. Effect concept, which is inseparably connected whith efficiency of different enterprises and organization’s activity is determined. The attention of determine the economic and productive effectiveness is accented.

Т. Р. Антошкоканд. екон. наук, старший викладач НТУУ «КПІ» (м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розглянуто дослідження методичних підходів щодо оцінки соціально-економічного ефекту оцінки персоналу організації. Встановлено, що впровадження оцінки персоналу дозволяє отримати економічні та соціальні ефекти, які можливо виміряти за рахунок показника. Даний показник дозволяє поєднати економічні та соціальні аспекти, що дає змогу обґрунтувати впровадження системи оцінювання соціально-економічного ефекту оцінки персоналу організації. Цей економічний показник не лише виражає співвідношення отриманого ефекту з витратами на досягнення цього ефекту, а й враховує діючу соціальну складову підприємства – показники, які відображають соціально обґрунтовані стандарти рівня життя працівників підприємства (середньорічну заробітну плату, відсоток відрахувань на соціальне страхування, питому вагу скорочень, тощо) та забезпечення потреб і можливостей покращувати життя.
 
Research of methodological approaches to assess the socio-economical impact of evaluation of staff is considered. It was found that the introduction of personnel evaluation can get economic and social effects that can be calculated by the index. This index allows combining economic and social aspects, which will allow to justify the introduction of evaluation of socio-economical impact of evaluation of staff. This economic index do not only express the ratio of the resulting effect on the cost of achieving this effect, but also takes into account the current social component company - indicators that reflect socially reasonable standards of living of employees (annual average wage rate, social security contributions, the share cuts etc.) and the needs and opportunities to improve life.

О. В. Шатіловасистент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ГНУЧКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглянуті основні методології моделювання бізнес-процесів. На основі використання IDEF0 нотації розроблено функціональну модель процесу управління стратегічною гнучкістю підприємства.
 
The basic methodologies of business process modeling are considered. The functional model of enterprise strategic flexibility management process based on IDEF0 notation is developed.

С. В. Волосовичк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

У статті виявлено чинники розвитку кредитного страхування. Досліджено їх вплив на розвиток ринку кредитного страхування в Україні.
 
The article identified the factors of credit insurance. Their influence on the development of the credit insurance market is explored in Ukraine.

Д. Ю. Наконечнааспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто сутнісно-змістовну характеристику процесу енергоощадження на підприємстві, мотиви його здійснення суб’єктом господарювання. Розкрито зміст та взаємозв’язок категорій “енергоощадження”, “енергозбереження”, “управління енергоощадженням”, “енергоефективність”, “енергомісткість”. Охарактеризовано рівні енергоефективності. Запропоновано класифікацію чинників енергоощадження та бар’єрів енергоефективності на підприємстві. Визначено основні умови мінімізації дії бар’єрів енергоефективності для забезпечення ефективності системи управління енергоощадженням на підприємстві.
 
The article describes substantial characteristics of enterprise energy saving process, firm’s motivation for its implementation. Sense of the following categories is defined: energy saving, energy saving management; energy efficiency; energy intensity. Energy efficiency levels are characterized. Energy saving factors and energy efficiency barriers for enterprise are presented. Main conditions for minimization of energy efficiency barriers’ impact for ensuring efficient enterprise energy saving management system are identified.

С. П. Лазурздобувач кафедри економічної теорії, Львівська комерційна академія, м. Львів

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТРУКТУРИЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ РИНКОВОГО ТИПУ

Систематизовано підходи до структуризації податкової системи ринкового типу. Здійснено ув’язку різних компонент податкової системи. Визначено взаємозв’язок між елементами податкової системи на різних етапах податкового процесу. Розмежовано принципи побудови податкової системи, оподаткування та податкової політики. Систематизовано найсуттєвіші фактори впливу на структуру податкової системи.
 
Systematic approach to structuring of the tax system of market type was considered. The linking of different components of the tax system was done. The interdependence between the elements of the tax system at different stages of the tax process was defined. Distinguishes between the principles of the tax system, taxation and tax policy were outlined. The most substantial impacts on the structure of the tax system were systematized.

Л. О. Ходаківськак. е. н., ст. викладач кафедри організації обліку та аудиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

НОВІТНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Дана стаття розглядає можливості ведення економічної роботи на підприємстві з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Автором пропонується огляд найбільш поширеного програмного забезпечення, що використовується у світовій практиці. Розглядаються переваги роботи з документами в їх електронному вигляді та технологічні особливості такої роботи.
 
This paper examines the possibility of doing work in the company using modern computer technology. The author is an overview of the most common software used in the world. Advantages of working with documents in their electronic and technological features of the work.

І. В. Хлівнак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет» м. Умань

ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА РІВНЯ ДОХОДІВ У СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ

У статті проаналізовано продуктивність праці та рівень доходів у сільських жителів. Запропоновано основні перспективні напрями та заходи державного регіонального регулювання щодо підвищення якості життя населення сільських територій регіону.
 
The article analyzes the productivity and income of rural residents. The basic perspective directions and activities of the regional state regulation to improve the quality of life of rural areas in the region.

В. В. Бовсуновськийк. е. н., старший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН, м. Харків

АНАЛІЗ РІВНЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ЗА УМОВ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ КОРМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Викладено результати розробки з визначення рівня беззбитковості виробництва молока на підприємстві з поголів’ям 1000 корів і продуктивністю 8000 кг молока на власній кормовій базі та на покупних кормах – зерна і добавок для виготовлення комбікормів.
 
Results of development to determine the break-even level of milk production in the company of livestock 1000 cows and 8000 kg of milk productivity on their own rear base and finished feed - grains and additives for the manufacture of animal feed.

О. И. ЗинченкоДонецкий национальный университет, г. Донецк

КООПЕРАЦИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ В РОССИИ

Проанализировано понятие «кооперация», «кооператив»; рассмотрены типы кооперативов, определены преимущества кооперации. Изучен европейский опыт социальных кооперативов.  Исследованы проблемы кооперативного движения на примере Российской Федерации, а так же направления их решения для дальнейшей модернизации экономик постсоциалистических стран.
 
Analyzes the concept of cooperation, cooperative, and consider types of cooperatives, identifies the advantages of cooperation. Given the European experience of social cooperatives. The problems of the cooperative movement in Russia, as well as the direction of their solutions for the further modernization of the economies of post-socialist countries.

О. П. Кавтишк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ "КПІ"

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ РЕФОРМ

У статті здійснено ретроспективний аналіз модернізаційних реформ національного господарства. Визначено основні складові розуміння сутності модернізації у контексті світового досвіду її реалізації, а також чинники, які стримують отримання позитивного ефекту від неї в Україні. Запропоновано бачення шляхів виправлення наявних деформацій у процесі поступового відродження суспільства на модернізаційних засадах.
 
The article presents a retrospective analysis of the modernization reforms of the national economy. The main components of understanding of modernization in the context of international experience of its implementation, as well as factors that hinder a positive effect from it in Ukraine. A vision for the correction of existing strains in the process of a gradual revival of society on the basis of modernization.

В. О. Григоренкоздобувач Львівської державної фінансової академії, м. Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

В даній статті розглянуто шляхи вдосконалення спрощеної системи оподаткування підприємств в контексті формування фінансового потенціалу території.
 
In this article considers ways of improving the presumptive taxation in the context of the financial capacity of the territory.

Б. Р. Савказдобувач, Луцький національний технічний університет

АНАЛІЗ ЕКОДЕСТРУКТИВНОГО ЛОГІСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

В статті обґрунтовано необхідність застосування логістичного підходу з метою зниження екологічного навантаження а регіонах. Проведено аналітичне дослідження впливу логістичного навантаження на навколишнє середовище в розрізі регіонів України. Запропоновано шляхи оптимізації логістичних потоків з метою зниження рівня екодеструктивного логістичного навантаження в регіонах.
 
In the article the need for logistic approach to reduce the environmental load and regions. An analytical study of the impact of the logistics burden on the environment in the regions of Ukraine. The ways of optimizing logistics flows in order to reduce negative environmental logistics capacity in the regions.

Л. Ю. Сагерасистент кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто методичні підходи до оцінки економічної ефективності внутрішніх комунікаційних процесів, запропоновано підхід до їх класифікації. Визначено об’єкти, предмет та завдання оцінювання; сформовано комплексний показник оцінювання комунікаційної діяльності промислового підприємства.
 
The article contains the methodical approaches to assessing the economic efficiency of internal communication processes, proposed approach to their classification. Defined objects, subject and task of evaluation; formed complex index to evaluation communication activities of industrial enterprises.

Л. А. Бехтераспірант Запорізького національного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОДОВОЛЬЧОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті досліджено сучасний стан продовольчої безпеки країни. Розглянуто індекси обсягу сільськогосподарського виробництва та економічні результати діяльності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано напрямки підвищення рівня продовольчої складової економічної безпеки.
 
The paper investigates the current state of food security. Considered index of agricultural production and economic results of agricultural enterprises. Directions raising food component of economic security.

О. В. Болдуєвак. е. н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВИЗНАЧЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЯК СЕГМЕНТУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ

З метою теоретичного узагальнення та обґрунтування авторського бачення сутності фінансового, фондового ринку та ринку цінних паперів у статті здійснено аналіз їх змісту та відмінних характеристик.
 
С целью теоретического обобщения и обоснования авторского видения сущности финансового, фондового рынка и рынка ценных бумаг в статье осуществлен анализ их содержания и отличительных характеристик.
 
For the purpose of theoretical generalization and study author"s vision essentially financial, stock market and the stock market in an article carried out the analysis of their content and distinctive characteristics.

О. В. Коротковаканд. екон. наук, доцент кафедри фінанси та кредит, Інституту економіки та управління, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Розглянуто сутність поняття податкової політики підприємства, її основні структурні елементи, принципи та етапи розробки в сучасних економічних умовах. Визначено наявні проблеми у податковій системі України та можливі шляхи вдосконалення податкової політики підприємства в умовах кризи. На основі проведених досліджень розглянуті та запропоновані найбільш прийнятні сценарії застосування податкової політики підприємства.
 
The essence of the concept of the tax policy of the company, its main structural elements, principles and stages of development in the current economic conditions. Defined the problems in the tax system of Ukraine and possible ways to improve the tax policy of the company in a crisis. Based on the research reviewed and offered the most appropriate use of tax policy scenarios enterprise.

О. В. Поколоднакандидат наук з державного управління,  доцент кафедри фінансів Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

ПОДАТОК НА НЕРУХОМІСТЬ В УКРАЇНІ

Розглянуто правові основи та порядок стягнення в Україні податку на нерухоме майно, в зв’язку з введенням в дію з 01 січня 2013 року статті 265 Податкового кодексу України. Охарактеризовано платників податку на нерухомість в Україні, якими будуть власники квартир житловою площею більшою 120 кв. м. та власники будинків житлова площа яких перевищує 250 кв. м. Відмічено, що аналітиками податкової служби України проведено розрахунки, згідно яких очікується, що податок на нерухомість повинен стати одним із основних джерел наповнення місцевого бюджету та фінансової стабільності місцевого самоврядування. Як показує досвід зарубіжних країн, це повинно забезпечити не лише вирішення фіскальних завдань, а й сприяти вирішенню соціально-економічних проблем на місцевому рівні.
 
Considered the legal basis and procedure of withholding in Ukraine real estate tax in connection with the introduction of 1 January 2013 Article 265 of the Tax Code of Ukraine. Characterized by the property tax payers, who owns the apartment over 120 square meters and home owners whose area exceeds 250 square meters. Marked that analysts Tax Service of Ukraine conducted calculations, according to which it is expected that property tax has become one of the main sources of local budget and financial sustainability of local government. As the experience of other countries, it should provide not only solve fiscal problems, but also contribute to solving social and economic problems at the local level.

О. Г. Диколенкосоискатель кафедры «Менеджмент на транспорте», Украинской государственной академии железнодорожного транспорта

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ ПРИ ВЕДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья освещает теоретические и методические подходы к определению понятия «риск», раскрывает основные характеристики присущие всем видам риска, также раскрывает подход к классификации рисков присущих инвестиционной деятельности предприятий.
 
The article lights approaches to determination of notion theoretical and methodological «risk», exposes basic descriptions inherent to all types of risk, also exposes approach to typing of risks enterprises inherent to investment activity.

Г. В. Мироненкоаспірант кафедри менеджменту банківської діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЧИННИКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧИННОЇ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

У статті аналізуються чинники сучасних перетворень організації міжнародних валютно-фінансових відносин у рамках Ямайської валютної системи та перспективи подальшого існування її структури.
 
В статье анализируются факторы современных преобразований организации международных валютно-финансовых отношений в рамках Ямайской валютной системы и перспективы дальнейшего существования ее структури.
 
The paper analyzes the factors of modern transformation of the international monetary and financial relations within the Jamaican currency system and the prospects of keeping the structural construction.

Ю. С. Шипулінак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

В результаті проведеного аналізу та узагальнення відомих підходів до господарювання, автором запропоновано узагальнену схему стратегічних напрямів орієнтації діяльності підприємств на ніші ринку. Удосконалено підхід щодо вибору стратегії розвитку підприємства-нішера залежно від рівня універсальності чи унікальності товару та широти технологічних можливостей товаровиробника. Формалізовано оцінку достатності рівня потенціалу інноваційного розвитку малого підприємства-нішера для реалізації обраних стратегічних напрямів розвитку. Запропоновано підхід до урахування у результатах оцінки факторів неповної визначеності і ризику, спричинених мінливістю зовнішнього середовища. Удосконалено методичні засади управління стратегіями інноваційного розвитку малих і середніх підприємств, які орієнтуються у своїй діяльності на ніші ринку, в умовах мінливого середовища господарювання. Виконано обґрунтування стратегічних напрямків інноваційного розвитку малих підприємств. Виконано практичну апробацію розроблених методичних інструментів.
 
The analysis and generalization of the known approaches to management, gave the author a chance to propose a generalized scheme of strategic directions of enterprises’ activity for market niches. The author improved an approach to choosing a development strategy of niche-enterprises depending on the level of universality or uniqueness of goods and breadth of technological capabilities of producers. Formalized is the assessment of the adequacy of the level of innovation capacity of small niche-enterprises for implementation of selected strategic areas of development. The approach takes into account factors of uncertainty and risk caused by environmental variability. Advanced are methodical principles of management strategies for innovative development of small and medium enterprises, which are oriented in their work on the niche market in a changing business environment. The author grounded strategic directions of innovative development of small enterprises. The practical testing of developed methodology tools was performed.

Е. М. Забарнад. е. н., професор, зав. кафедри економічних систем и маркетингу, Одеський національний політехнічний університетЕ. Ю. Соловьевамагістр, Одеський національний політехнічний університет

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ САЙТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У статті розглядаютьсясучасні підходи до маркетингового аналізу web-ресурсів в системі вищої освіти. А також критерії та параметри, дотриманняяких у процесірозробки, створення та ведення веб-сайту, дозволяютьзробитийого роботу найбільшефективною. Обгрунтовано необхідності присутності освітніх установ в мережі Інтернет і використання ними PR-технологій.
 
The article describes the modern approach to marketing analysis of web-resources in higher education. As well as the criteria and parameters, compliance with the design, creation and maintenance of the site, allow us to work more efficiently. Reasonably necessary presence of educational institutions in the Internet and the use of PR-technologies.

О. В. Усатенкок. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «НГУ», м. ДніпропетровськМ. К. Терещенкок. е. н., асистент кафедри обліку і аудиту, Державний вищий навчальний заклад «НГУ», м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ

У статті розглядаються витрати, які включаються до складу собівартості послуг підприємств теплового господарства. Здійснюється аналіз структури собівартості послуг теплопостачання та використовуючи комплекс функцій управлінського обліку, пропонуються заходи зниження собівартості виробітку, транспортування та розподілу теплової енергії на теплових підприємствах.
 
The article examines the costs that are included in cost of services  of enterprises of thermal management. The analysis of the cost structure of heat and usage complex functions of management accounting  is made, the article proposes measures to reduce the cost of output, transportation and distribution of thermal energy for heating plants.

С. А. Шпакведущий специалист (по функционально-стоимостному анализу), ООО «Рэйлтрансхолдинг», г. Мариуполь

ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Обоснована целесообразность и исследованы методические аспекты применения целевого подхода на этапе диагностики процесса формирования стратегии реструктуризации предприятия как инструмента определения структуры и последовательности решения задач стратегического анализа.
 
Methodological aspects of use of targeted approach on diagnostic phase of company restructuring strategy formation, as the tool of determining the structure as well as the sequence of strategic analysis tasks have been investigated and their usefulness has been justified.

В. Г. Гончароваканд. наук з держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізькій національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У процесі аналізу методичних підходів до формування податкової політики з’ясовано, що регіональна податкова система має поєднувати три складові: власно систему оподаткування; систему адміністраторів податків; податкові відносини, що встановлюються між органами державної влади, місцевого самоврядування та платниками податків на всіх етапах податкового процесу. Обґрунтовано, що регіональна податкова політики виступає механізмом реалізації податкової стратегії розвитку країни та системоутворювальним елементом податкового регулювання економічного розвитку регіонального ринку .
 
In the process of analysis of methodical approaches it is found out to forming of tax policy, that the regional tax system must combine three constituents: own system of taxation; system of managers of taxes; tax relations which are set between public, local self-government authorities and taxpayers on all of the stages of tax process. Grounded, that regional tax politicians comes forward the mechanism of realization of tax strategy of development of country and systemic element of the tax adjusting of economic regional market development .
 
В процессе анализа методических подходов до формирования налоговой политики выяснено, что региональная налоговая система должна совмещать три составляющие: собственную систему налогообложения; систему администраторов налогов; налоговые отношения, которые устанавливаются между органами государственной власти, местного самоуправления и налогоплательщиками на всех этапах налогового процесса. Обоснованно, что региональная налоговая политики выступает механизмом реализации налоговой стратегии развития страны и системоутворювальним элементом налоговой регуляции экономического развития регионального рынка.

О. Ю. Пригарак. е. н., асистент кафедри міжнародної економіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ НА ЛАНКАХ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Розглянуто можливості формування інноваційних ідей на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві. “Ланцюг цінностей” або “ланцюг створення вартості”, запропонований М.Портером, є аналітичним інструментом діагностики конкурентних переваг підприємства, а також визначення перспективних напрямків їх створення і подальшого розвитку. Розглядаючи інновації як засіб досягнення конкурентних переваг підприємства, запропоновано розглядати можливість створення цих переваг за рахунок впровадження різних типів інновацій на різних ланках даного ланцюга створення вартості. Відповідно, можливим є застосування даної концепції і для пошуку інноваційних ідей. Таким чином, інноваційні ідеї можуть формуватись у процесі аналізу ситуації реалізації існуючих процесів на підприємстві та пошуку можливостей їх вдосконалення. Тобто джерелами формування інноваційних ідей можуть бути такі елементи ланцюга створення вартості: 1)основні процеси - вхідна логістика, виробництво, вихідна логістика, маркетинг і продаж, обслуговування, 2)допоміжні (підтримуючі) процеси - інфраструктура компанії, матеріально-технічне забезпечення, розвиток технології, управління трудовими ресурсами.
 
The process of innovative ideas forming on an enterprise is viewed using the concept of value chain analysis. "Value chain" by M.Porter, is the analytical tool of diagnostics of competitive advantages of  an enterprise, and the determination of the possible ways of their creation and further development. Considering innovations as one of the ways of developing of competitive advantages on an enterprise, it is suggested to view the possibility of developing of these advantages due to development of different types of innovations in different elements of value chain. Accordingly, value chain analysis concept may be used for the search of innovative ideas. Thus, innovative ideas can be formed while the analysis of current situation in existing business-processes on an enterprise and analysis of finding possible ways of its improvement. This means that possible sources of forming of innovative ideas are the elements of value chain: 1) basic activities - inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, service, 2) support activities - infrastructure of an enterprise, procurement, technology development, and human resources management.

Я. Р. Корнійкоаспірант кафедри перевезень і маркетингу, Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ

У статті обґрунтовано та сформовано групу факторів, які безпосередньо впливають на основні етапи процесу прийняття рішення щодо вибору найбільш оптимального місця розміщення мультимодального транспортно-логістичного центру (МТЛЦ) (на прикладі Причорноморського регіону України).
 
The article is grounded and formed a group of factors that directly affect the basic stages of making a decision on choosing the optimal placement of multimodal transport and logistics center (MTLС) (for example, the Black Sea region of Ukraine).

Є. К. Бабецьк. т. н, професор кафедри менеджменту і адміністрування, директор Науково-дослідного гірничорудного інституту, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігІ. Є. Мельніковак. е. н, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, старший науковий співробітник Науково-дослідного гірничорудного інституту, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий РігС. Я. Гребенюкаспірант кафедри менеджменту і адміністрування, науковий співробітник Науково-дослідного гірничорудного інституту, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЗОНИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статі авторами розглянуто питання вдосконалення методики оцінки рівня концентрації та ринкової влади на ринках ЗРП з метою подальшого використання при визначенні оптимальної СЗГ. Вона спрямована на формування якісної та кількісної оцінки фундаментальних факторів типу ринків, визначаючих правила ринкової конкуренції відповідно сучасному етапу розвитку залізорудної підгалузі.
 
The article authors considered to improve methodologies for evaluating the level of concentration and market power in the markets of iron ore products in order to further use in determining the optimal strategic economic zone. It aimed at the formation qualitative and quantitative assessment of fundamental factors such as markets types, defining the rules competitive market under current stage of the iron subsector.

І. В. Пономаренкок. е. н., в. о. завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу,  ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ НА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТРУКТУРУ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПИ

В статті розглядається питання, пов’язані  з впливом старіння населення на чисельність та структуру економічно активного населення. Проведено порівняльний аналіз впливу демографічних процесів на ринок праці України та країн Європи.
 
In article discusses issues related to the influence of aging on the size and structure of the economically active population. Impact of demographic processes on the labor market in Ukraine and Europe was rated.

С. А. Романюкзаступник віце-президента Національної академії державного управління при Президентові України

ЕКОНОМІЧНА ЩІЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИТКУ МІСТ

У статті здійснено аналіз динаміки розвитку міст України на основі моделі визначення економічної щільності. Доведено, що економічна концентрація економічної діяльності відбувається лише у частині міських поселень. Визначені міста із зменшенням протягом 2001 – 2010 рр. як економічної щільності,так і щільності населення. Запропоновано включати індикатори  внутрішньорегіональної економічної концентрації у показники, що характеризують економічне та соціальне становище регіонів.
 
The article reviews the dynamics of Ukrainian cities" development based on a model for determining of economic density. It is proved that the economic concentration of economic activity take place only in part of the urban settlements. The cities with decreased an economic density and population density during the period 2001-2010 were defined. It is proposed to include the intraregional economic indicators into indicators characterizing the economic and social situation of the regions.

Н. С. Узуновапроректор з організації навчального процесу Універистету економіки та управління

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

У статті розглянуто модернізаційні напрями державного регулювання розвитку агропромислового виробництва України, визначено аспекти державної підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового виробництва, запропоновано можливі заходи щодо підвищення ефективності агропромислового виробництва.
 
The article describes the direction of modernization of state regulation of agricultural production in Ukraine, identified aspects of public support for innovation and investment development of agricultural production, suggesting possible measures to improve agricultural production.

Н. Г. Метеленкод. е. н., завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Досліджено та систематизовано фактори впливу зовнішнього середовища на економічну безпеку промислового підприємства. Встановлено взаємозв’язок внутрішніх організаційно-економічних факторів впливу на економічну безпеку промислового підприємства у залежності від стадії життєвого циклу.
 
The impacts of the environment on the economic security of industrial enterprises have been studied and systematized. The relations between internal organizational and economic factors, influencing the economic security of industrial enterprises, depending on the life cycle stage have been defined.

М. П. Денисенкод. е. н., професор, професор кафедри економіки, обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

У статті розглядаються стан та проблеми інвестиційно-інноваційного забезпечення економічного розвитку України, обґрунтовується необхідність довгострокового стратегічного планування розвитку економіки.
 
This article describes the status and problems of investment and innovation to ensure the economic development of Ukraine, the necessity of long-term strategic planning of economic development.

О. М. Поліщуквикладач, кафедра обліку і аудиту, Уманський національний університет садівництва

КОРМОВА БАЗА ? ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ М’ЯСНОГО СКОТАРСТВА

В статті досліджено сучасний стан кормозабезпечення худоби, як одного із головних чинників формування конкурентоздатності галузі скотарства. Розглянуто основні проблеми формування кормової бази, а також заходи щодо їх подолання.
 
In the article the current status of the beef cattle's food supply is discovered, as a key factor in developing a competitive livestock industry. The main problems of food supply base' forming and the ways to overcome them are considered.

Л. О. Чорнад. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРИБУТОК ЯК ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В статті розглядаються питання оцінки прибутку як показника результативності господарської діяльності підприємства та використання розрахунків для оцінки можливостей розвитку підприємства на різних етапах життєвого циклу та визначення факторів впливу на прибуток. Новим підходом до використання інтегрального показника прибутку є його індикативне значення для визначення позиціонування на ринку та моніторинг динаміки прибутку в порівнянні з прогнозними експертними значеннями.
 
The author considers the assessment of income as an indicator of the effectiveness of business enterprises. The resulting score can be used to identify opportunities for enterprise development and income impacts for the various stages of the life cycle. A new approach to the use of integral index return is indicative of its importance for determining market positioning and monitoring of the dynamics of income compared to expert forecasts values.

О. А. Бондардоцент, кандидат технічних наук

СИСТЕМНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В статті обґрунтовуються та описуються системні функціональні параметри вирішення економічних задач підприємства, наводиться їх функціональний опис. Доводиться ефективність застосування таких параметрів через механізм моделювання та створення моделей економічних явищ та процесів.
 
Annotation: the system functional parameters of decision of economic tasks of enterprise are grounded in the article and described, led them behavioral description. There is efficiency of application of such parameters through the mechanism of design and creation of models of the economic phenomena and processes.
 
В статье приводится обоснование, и описываются системные функциональные параметры решения экономических задач предприятия, приводится их функциональное описание. Приходится эффективность применения таких параметров через механизм моделирования и создания моделей экономических явлений и процессов.

І. А. Ремізоваздобувач, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ, заступник начальника відділу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СУКУПНОГО ПОПИТУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ

В статті проаналізовано сукупний попит в Україні та детермінанти, що мали на нього вплив, за період з 2000 по 2011 рік. Для обґрунтованого пояснення чинників, якості та характеру сукупного попиту, в статті розглянуто усі його компоненти — споживчий, інвестиційний, державний та зовнішній попиті та наводяться визначені в результаті аналізу ключові перешкоди для стабільного економічного зростання.
 
This article analyzes the aggregate demand in Ukraine and determinants that have influenced on it, for the period from 2000 to 2011. For a reasonable explanation of factors, the quality and nature of aggregate demand, this article considers all its components - consumer, investment, government and external demand and determined the key obstacles to sustainable economic growth.

О. П. Тищенкок. е. н., старший науковий співробітник, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СТРУКТУРИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЇЇ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

У статті розглянуто наукові підходи до трактування поняття «національна економіка». Виокремлено характерні риси, які повинні враховуватись при виборі моделі управління розвитком національної економіки. Показано провідну роль структуризації національної економіки за територіальною ознакою та виділено її окремі підсистеми. Обґрунтовано сучасну парадигму управління регіональним розвитком національної економіки.
 
The article deals with the scientific approaches to the interpretation of the concept of "national economy". The characteristics that must be taken into account when choosing a model for managing the development of the national economy are singled out. The leading part of the national economy structuring on a territorial basis is shown and its separate subsystems are allocated. The modern paradigm of regional development management of the national economy is grounded.

В. В. Лойкок. е. н., доцент, докторант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

В статті розглянуто сутність енергетичної безпеки як функціональної складової економічної безпеки, наведено результати узагальнення існуючих підходів до визначення поняття «енергетична безпека», проаналізовано загрози енергетичній безпеці на рівні держави.

In article the essence of power safety as functional making economic safety is investigated, results of generalization of existing approaches to concept definition «power safety» are induced, threats of power safety at state level are analyzed.

С. В. Лютийк. е. н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва Запорізького національного технічного університету

КОРПОРАТИВНИЙ АСПЕКТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

У статті розглядається характеристика основних регіональних інтеграційних корпоративних угруповань, виявлено їх специфічні риси, принципи функціонування та їх значення для світової економіки в цілому; визначено місце корпорацій України в системі міжнародної регіональної інтеграції, їх потенціал і невиявлені резерви.
 
Description of basic regional integration corporate groupments is examined in the article, to find out them specific lines, principles of functioning and value for a world economy on the whole; to define the place of in Ukrainion corporations in the system of international regional integration, its potential and unfound out backlogs.

А. Г. Жаріновак. е. н., доцент, докторант Київського національного університету технологій та дизайну МОН України, м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

У статті викладено результати досліджень щодо обґрунтування структури та специфіки управління формуванням інтелектуального капіталу в умовах становлення економіки знань.

In the article the results of researches are expounded in relation to the ground of structure and specific of management forming of intellectual capital in the conditions of becoming of economy of knowledges.

О. С. Бондаренкокандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайнуТ. В. Салівонмагістрант кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Виокремлено відмінні риси в організації обліку заробітної плати на підприємствах та бюджетних установа, обґрунтовано види виплат працівникам, запропоновано напрями вдосконалення організації обліку заробітної плати в бюджетних установах на основі виокремлення аналітичних рахунків та розробки відповідних інформативних таблиць.

Highlighted features in the organization of the account of wages at the enterprises and budgetary institution, reasonably types of employee benefits, main directions of improving the organization of salary accounting in budgetary institutions on the basis of the allocation of new sub-analytical accounts and the development of appropriate informative tables.

В. Є. Тараненкок. е. н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академіїН. І. Шевченкок. н. держ. упр., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

ОЦІНКА ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

V. TaranenkoPh.D., assistant professor of tax Dnipropetrovsk State Finance AcademyN. ShevchenkoPh.D. state. Exercise., Associate Professor of Finance and Public Administration, Dnipropetrovsk State Finance Academy

FISCAL PERFORMANCE EVALUATION OF LOCAL TAXATION IN DNIPROPETROVSK REGION

В. Е. Тараненкок. э. н., доцент кафедры налогов Днепропетровской государственной финансовой академииН. И. Шевченкок. н. гос. упр., доцент кафедры финансов и государственного управления Днепропетровской государственной финансовой академии

ОЦЕНКА ФИСКАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

У статті проаналізовано тенденції розвитку місцевого оподаткування в умовах запровадження Податкового кодексу України на прикладі Дніпропетровської області, надано оцінку ефективності місцевого оподаткування, визначено проблемні аспекти зменшення фіскальної ефективності місцевого оподаткування.
 
The article provides the analysis of trends of local taxation development under the circumstances of the Tax Code introduction in Ukraine, reveals the estimation of efficiency of local taxation as well as identifies the main aspects of reducing the fiscal performance of local taxation (Dnipropetrovsk region was taken as an example).

В статье проанализированы тенденции развития местного налогообложения в условиях введения Налогового кодекса Украины на примере Днепропетровской области, проведена оценка эффективности местного налогообложения, определены проблемные аспекты уменьшения фискальной эффективности местного налогообложения.

В. Г. ПотапенкоНаціональний інститут стратегічних досліджень, Київ

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ РЕСУРСОЕФЕКТИВНОГО ТА БІЛЬШ ЧИСТОГО ВИРОБНИЦТВА

Розроблені пропозиції для створення концепції впровадження в Україні ресурсоефективного та більш чистого виробництва. Основними засадами є економічна ефективність, соціальна стабільність та екологічна безпека, а механізмом реалізації - державно-приватне партнерство.

The offers for creating concept implementation of project in Ukraine of resource efficient and cleaner production. The main principles of project are economic efficiency, social stability and environmental safety. Mechanism of implementation is public-private partnership.

Л. О. Шпаккандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку АМУ

ІННОВАЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ

В статті розкриваються особливості інноваційного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Регулювання повинне враховувати і використовувати системний підхід до процесів управління. Автором побудована система інноваційного управління ресурсним потенціалом регіонального туристично-рекреаційного комплексу. Процес проектування цієї системи орієнтований на методологію багатокритерійного аналізу і зокрема метод аналізу пріоритетів(ієрархій).

In this article features an innovative regulation of tourist and recreational complex. The regulation should take into account and use a systematic approach to process management. The author based system of innovation management resource potential of regional tourist and recreational complex. The design process of this system is focused on the methodology multicriterion analysis and priorities particularly the method of analysis ( hierarchies ).

Г. Д. Чижиковд. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

РИНКОВА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СКЛАДОВІ

У статті розкривається сутність та необхідність формування ринкової привабливості підприємства як особливої конкурентної переваги, що виникає через створення можливості ефективного залучення різних видів ресурсів та реалізації створеної споживчої цінності на ринку. Наводяться основні змістовно утворюючі складові ринкової привабливості підприємства, якими є інвестиційна, споживча, контактна та латентна привабливість. Інвестиційна привабливість відображує аспект реалізації інвестиційного потенціалу підприємства як об’єкта ринкових відносин. Споживча привабливість формується на основі забезпечення лояльності споживачів. Контактна привабливість характеризує ефективність взаємодії підприємства з контактними аудиторіями та дозволяє підприємству активізувати керований вплив на зовнішнє мікросередовище. Основними перевагами активізації та інтенсифікації такого впливу є можливість залучення необхідних обсягів ресурсів на найбільш прийнятних для підприємства умовах. Латентна привабливість відображує внутрішній аспект функціонування підприємства в розрізі двох компонент: соціальної та економічної. Соціальна компонента спрямована на розвиток якісних характеристик трудового потенціалу підприємства, а економічна відбиває інтереси власників підприємства. Автором аргументується, що забезпечення високого рівня ринкової привабливості підприємства дозволяє реалізовувати активну конкурентну стратегію та формувати передумови до динамічного розвитку у довгостроковому періоді.
 
The article deals with the nature and necessity of the formation of market attractiveness as a distinct competitive advantage arising from the creation of opportunities for effective involvement of different types of resources and implementation of established customer value in the market. The author gives the basic meaningful components of market attractiveness creating, which is an investment, consumer, contact and latent appeal. Investment attractiveness reflects aspects of the investment potential of the company as the object of a market economy. Consumer attractiveness is based on ensuring customer loyalty. Contact attractiveness characterizes the efficiency of interaction with contact audiences and allows the company to intensify controlled impact on the microenvironment. The main advantages of revitalization and intensification of such influence is the ability to attract the necessary amount of resources on the most suitable for the enterprise environment. Latent attractiveness reflects the inner aspect of the enterprise in terms of two components: social and economic. The social component aims to develop the qualitative characteristics of the labor potential of the company, and reflects the economic interests of the owners of the company. The author argues that ensuring of a high level of market attractiveness allows us to implement an active competitive strategy and create the preconditions for the dynamic development in the long run.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"