Українською | English

BACKMAIN

Contents № 1, 2010

С. Г. Дригак.е.н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗРОСТАННЯ ГЕТЕРОГЕННОСТІ

Формування ринкових відносин в Україні поставило перед науковцями-економістами та фахівцями ряд складних теоретичних та практичних проблем, які потребують всебічного наукового дослідження. Серед них особливе місце займають питання управління процесами розвитку підприємництва як однієї з ключових ланок становлення ринкової економіки. Спроба форсованого використання досвіду країн з розвиненою ринковою системою без урахування українських реалій не привела до бажаних результатів: втрачена керованість економікою, понижена передбаченість реакції суб'єктів ринку на перетворення, що проводяться, росте поляризація груп населення, звужується сфера матеріального виробництва в промисловості і сільському господарстві, погіршуються умови життя населення.
Щоб запобігти якомога більшій кількості помилок, які неминучі при утворенні нової течії в економіці України, спочатку слід повчитися на злетах та падіннях інших країн в цій сфері й зрозуміти, які умови для розвитку підприємництва, особливо, малого та середнього, необхідні в нашій державі.

Н. І. Богомоловак.е.н., Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ І ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

В статті представлено підхід до удосконалення ціноутворення на прискорені залізничні перевезення. Проаналізовано структуру тарифу при необхідності виокремлення, у відповідності до потреб розвитку конкурентного середовища, інфраструктурної, локомотивної, вагонної та ін. складових. Обґрунтовано зміну такої структури в залежності від прискорення доставки як вантажів, так і пасажирів.
 
The article presents an approach to improve pricing for expedited rail transport. Analyzed the structure of the tariff if necessary separation, to meet the needs of the competitive environment, infrastructure, locomotive, car, etc. components. Substantiate such a structure change depending on how expedite the delivery of cargo and passengers.

В. С. Здреникздобувач, Житомирський державний технологічний університет

АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Розглянуто методику аудиту операцій з похідними фінансовими інструментами, завдання, етапи його проведення, а також нормативне регулювання
 
The method of audit of operations is considered with derivatives by financial instruments, task, stages of his leadthrough, and also normative adjusting

Н. В. Бондарчукк.е.н., доцент, кафедра обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ДОСВІД КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

В статті досліджено формування етапів процесу інформаційно-консультаційного обслуговування в сільському господарстві, проаналізовано існуючі моделі організації інформаційно-консультаційних служб в розвинених країнах, вказано їх переваги та недоліки.

Г. В. Горчаківськааспірант, Київський національний університет будівництва і архітектури

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

В процесі дослідження приділено значну увагу питанню формування структури капіталу, запропоновано науково-практичні рекомендації розробки комплексної системи формування та використання власного та позикового капіталу, визначено критерії оптимізації та розроблено алгоритм вибору джерел фінансування для задоволення стратегічних цілей підприємства.
 
During the study paid considerable attention to the formation of capital structure, proposed research and practical recommendations to develop a comprehensive system of formation and use of equity and debt capital, determined criteria and developed an algorithm to optimize the choice of funding sources to meet the strategic objectives of the company.

Н. В. Караєвак.е.н., доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»І. І. Гусєвааспірант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

СУЧАСНІ РИЗИКИ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

В статті висвітлено актуальні питання визначення, класифікації та управління сучасними ризиками суб’єктів електроенергетичного ринку в умовах реформування енергетики України.
 
Questions of determination, classification and management the modern risks of electroenergetic market entities in the conditions of reformation of energy sector of Ukraine are reflected in the article.

Ю. П. Матусовстарший викладач, кафедра математичного моделювання економічних систем, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут»О. І. Трубніковамагістр, кафедра математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут»

МОДЕЛЮВАННЯ СУБГАУСІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГОМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Показано доцільність використання апарату субгаусівських випадкових процесів та їх характеристик для опису інноваційних процесів бізнес-технологій. Відображено взаємозв’язок структури капіталу підприємства та стратегії його розвитку. Показано вплив екологічного фактору виробництва на розвиток фірми та його прибуток у довгостроковому періоді.
 
Displayed the use of apparatus of subgaussian random processes and their characteristics to describe the innovative process of business-technologies. Results relationship between capital structure and business strategy of development. Shown the influence of environmental factors on the development of production and profits in the long period.

О. В. Добровольськак.е.н., доцент кафедри, Запорізький національний університет

КОНТРОЛІНГ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

В статті визначено передумови та шляхи створення системи контролінгу, як засобу досягнення стратегічних та тактичних цілей; проаналізовані основні його інструменти; обґрунтовано його місце та роль на підприємстві.
 
In the article the role of controlling is analysed in creation of long-term competitive edges on the enterprises of small business, certainly pre-conditions and ways of creation of the system of controlling, as to the mean of achievement of strategic and tactical aims of small enterprise, certainly his basic instruments.

А. С. Зеленскийдоктор технических наук, профессор, зав. кафедрой Информатики и информационных технологий, Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана»В. И. Мельничукассистент кафедры Информатики и информационных технологий, Криворожский экономический институт ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана», аспирант кафедры Информационных систем в экономике, Киевский национальный экономический университет им. В.Гетьмана

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРЬЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ B-СПЛАЙНОВ

Приводятся полученные результаты моделирования дневной поверхности карьера с использованием рациональных B-сплайнов, как одной из важных составляющих информационной системы управление предприятием открытой добычи руд.
 
Presented the results of modeling the earth"s surface open pits with use of rational B-splines, as one of the important components of information system management of the enterprise open-pit mining of ores

М. М. Одінцовк. е. н., доцент, декан, Черкаський державний технологічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Запропонована методика моделювання факторів формування продовольчої безпеки шляхом визначення індексів енергетичної та вартісної достатності і доступності продовольства.
 
The technigue of modeling of factors forming food security by identifying indices of energy and cost adequacy and availability of food proposed.     

В. А. КриклійКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

ГЕНЕЗИС І СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Здійснення пенсійної реформи є одним з найважливіших завдань, що стоїть сьогодні перед кожною країною. Причому від того, як буде вирішено це завдання, залежить рішення багатьох актуальних макроекономічних та соціальних проблем.
Стан діючої системи пенсійного забезпечення є однією з найгостріших соціально-економічних проблем.
Соціальна важливість пенсійного забезпечення визначається тим, що воно торкається життєво важливих інтересів.
Криза, яку переживає державна пенсійна система сьогодні значною мірою криється в самій системі пенсійного забезпечення, а також в законодавстві, яким вона закріплюється.

І. О. Максименкоздобувач, асистент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИБІР ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ВПЛИВУ

У роботі викладено основні положення до розуміння та формування стратегії управління економічним розвитком підприємства. Запропоновано використання графоаналітичної моделі при оцінці рівня економічного розвитку та розглянуто сценарії розвитку при визначенні набору стратегічних альтернатив підприємства. Визначено типові позиції підприємств залежно від стадій життєвого циклу та місця на ринку для врахування найбільш ймовірних перспективних станів.
 
The article deals with the fundamentals of developing the strategy of enterprise economic development. In estimating the level of economic development the graphic analytical model has been suggested. The development trends have been investigated for determining the range of enterprise strategic alternatives. The typical positions of enterprises have been stated depending on the life cycle and the position on the market in order to take into account the most probable prospective trends.

bigmir)net TOP 100

ТОВ "ДКС Центр"