Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2019

О. А. Долгийдоктор наук із державного управління, професор, Т.в.о. провідного наукового співробітника відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, м. КиївЛ. М. Чеховичстудентка кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У КОЛЕКТИВІ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ

O. A. DolgiyDoctor of Science in Public Administration, Professor, temporarily acting of the Leading Researcher at the Department of Public Administration for Civil Protection of the research center Civil Protection Measures, Ukrainian Civil Defense Research Institute, KyivL. M. Chekhovychstudent of the Department of Vocational Education and Training of educational Institution of the Institute of international relations and social studies, Interregional Academy of Personnel Management

EDUCATIONAL INSTITUTIONAL CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES

Проаналізовані фактори, що здійснюють виникнення та розвиток конфліктів з урахуванням особливостей діяльності освітньої установи. А саме висвітлено, що головними суб'єктами конфлікту в освітній установі можуть виступати працівники, роботодавці, органи державного управління й місцевого самоврядування. Інститутами, що захищають і представляють інтереси працівників та роботодавців є відповідно профспілки й об'єднання роботодавців, підприємців.
Детально вивчені проблеми управління конфліктами в колективі закладу, встановлено, що управління конфліктом неможливе без виявлення причини його виникнення, типу, можливих наслідків необхідних, щоб легше ужити конкретних кроків для блокування причин суперечки, запобігаючи тим самим негативному ефекту, що викликається ними, вибрати найефективніший метод вирішення конфлікту.
В статті наведено аналіз певних причин за яких може виникнути конфлікт — внутрішній або зовнішній. Зовнішні причини конфлікту зводяться до того, що задоволення бажань, мотивів особистості стає неможливим чи ставиться під загрозу. До внутрішніх причин відносяться насамперед особистісні умови виникнення і розвитку конфліктів (конфліктність як психологічна властивість особистості, негативні стереотипи поведінки і т. ін.). Конфлікти часто породжуються нестатками і прихованими бажаннями, які не задовольняються.
Коротко наведена характеристика конфліктам та проаналізовані методи, які застосовуються для вирішення конфліктних ситуацій в освітніх установах. Існує декілька ефективних методів керування конфліктною ситуацією. Запропоновані рекомендації щодо профілактики конфліктними ситуаціями та управління конфліктами в колективі освітньої установи. В статті, ми намагались надати в якості рекомендацій, конкретні шляхи управління конфліктами в організації роботи співробітників освітнього закладу, щоб ймовірність виникнення конфліктів між ними, виключила б або звела до мінімуму. Таким чином, дійшли до висновку, що попередити конфлікти набагато легше, ніж конструктивно вирішити їх, то, як показує практика, профілактика конфліктів не менш важлива для успішної діяльності освітньої установи з вирішення організаційних конфліктів можна рекомендувати впровадження практики профілактики конфліктів.[||]Analysis of factors which provoke conflicts including specialities of educational Institution. Displays that actual subjects of conflict in educational establishment can be employees, employers, government and local institutions. Institutions that present employees and employers are workers union and entrepreneurs unions.
Precisely studied the problems of conflict management inside the group of people. It is proven that conflict management is impossible without finding the source and type of the problem, possible consequences to avoid negative effect. And finding the most effective method to resolve conflict.
The article analyze internal and external reasons that can create a conflict situation. External reasons of conflict are personal wishes and motives that become impossible or endangered. Internal reasons including environment and development of conflicts (conflict as physiological quality of person, negative stereotypes of behaving etc). Conflicts are often appear because of hidden personal issues and unsatisfied desires.
Briefly displayed conflict characteristic and analyzed methods that can be used to solve a conflict situations in educational institutions. There are few effective methods to manage conflict situation. Suggested some recommendations according prophylaxis of conflict situation and conflict management in educational Institution establishment. We tried to provide recommendations and ways to manage conflicts to help with work organization of employees in educational Institutions to minimize a possibility of appearance of conflicts. As conclusion, we realized that preventing of conflicts is much easier than their constructive resolving. So practice of conflict prophylaxis is highly advised for successful management of educational Institution.

Т. І. Бирковичдоктор наук з державного управління, професор,Київський університет культури, м. КиївВ. І. Бирковичкандидат наук з державного управління, доцент,директор Ужанського національного природного парку,смт. Великий Березний, ЗакарпаттяО. С. Кабанецькандидат юридичних наук, Київський університет культури

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Tetyana ByrkovychD. Sc. in Public Administration, Professor, Kyiv University of CultureViktor ByrkovychCandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, director of Uzhansky National ParkAlexander KabanetsCandidate of Legal Sciences, Kiev University of Culture

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів сфери цифрових трансформацій в системі публічного управління та адміністрування, враховуючи сучасний стан державотворення та актуальність цього напряму за сучасних умов формування інформаційного суспільства та цифровізації усіх сфер (публічної та приватної) відносин його учасників, глобалізаційних процесів у сфері політичних, економічних, соціальних, культурних, правових та інших факторів, та процесів інтеграції до єдиного світового цифрового ринку. Здійснено аналіз понятійно-категоріального апарату з проблематики цифрових трансформацій та цифрового розвитку сфери публічного управління та адміністрування, що є важливою умовою для економічного, соціального та культурного зростання країни. Проаналізовано публікації у сфері інформаційних технологій щодо розуміння цифрових трансформацій та особливості їх публічного управління та адміністрування, з’ясовано, що цифрова трансформація практиками розглядається як подорож, яка, швидше за все, не матиме кінця, хіба що тільки у часі існування, наприклад, компанії. Виділено особливості цифрових трансформацій та основні принципи цифровізації усіх сфер державного управління. Розкрито фактори впливу на її розвиток та наведено ключові комплексні визначники цифрових трансформацій. Доведено, що слабкою ланкою механізмів публічного управління у сфері цифрових трансформацій є люди, оскільки вони вимагають найбільше уваги з боку керівництва щодо поступового ознайомлення та введення їх у трансформаційні проекти, використання нових методик і звикання до нових правил, процедур та культури. Зазначено, що для успішного формування механізмів публічного управління у сфері цифрових трансформацій виділено ефективно функціонуючі компоненти: нормативно-правова база; навички, необхідні учасникам усіх сфер (публічної та приватної) відносин його учасників, процесів для використання можливостей цифрових технологій; ефективні й підзвітні інститути тощо. Визначено умови, за яких умов «цифрові» технології виконуватимуть завдання щодо підвищення ефективності державного управління. Доведено, що цифрові трансформації в державному секторі України – це основа його реформування та потенційний приклад для всієї країни, яким чином потрібно використовувати переваги «цифрового» світу, котрі будуть значно стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з істотних чинників розвитку демократії в Україні, підвищення продуктивності, економічного зростання, створення робочих місць, а також підвищення якості життя громадян України.[||]The article is devoted to the research of theoretical aspects of the sphere of digital transformations in the system of public administration and administration, taking into account the current state of state formation and the relevance of this area in the current conditions of formation of information society and digitization of all spheres (public and private) of its participants, globalization processes in the sphere of economy, political processes social, cultural, legal and other factors and processes of integration into the global digital single market. The analysis of the conceptual and categorical apparatus on the problems of digital transformations and digital development of the sphere of public administration and administration is carried out, which is an important prerequisite for the economic, social and cultural growth of the country. Information technology publications have been analyzed to understand digital transformations and the features of their public administration and administration, and it has been found that digital transformation is seen as a journey that is likely to have no end, except only in the lifetime of, for example, companies. . Features of digital transformations and basic principles of digitization of all spheres of public administration are highlighted. The factors of influence on its development are revealed and the key complex determinants of digital transformations are presented. People have been proven to be a weak link in public governance in the field of digital transformation, as they require the most attention from management on the gradual introduction and introduction of transformation projects, the use of new techniques, and an adaptation to new rules, procedures and cultures. It was noted that for the successful formation of mechanisms of public administration in the field of digital transformations, the effectively functioning components were identified: regulatory framework; skills needed for participants in all spheres (public and private) of its participants, processes for harnessing digital capabilities; effective and accountable institutions and more. The conditions under which "digital" technologies will fulfill the tasks of increasing the efficiency of public administration are determined.
It is proved that digital transformation in the public sector of Ukraine is the basis of its reform and a potential example for the whole country, how to use the benefits of the "digital" world, which will significantly stimulate the development of an open information society as one of the essential factors for the development of democracy in Ukraine, productivity, economic growth, job creation, and improving the quality of life of Ukrainian citizens.

Л. В. Антоновад. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСТВА В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

L. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

APPLICATION OF EUROPEAN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MECHANISMS OF LEADERSHIP FORMATION IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

У статті обґрунтовано необхідність застосування європейського досвіду запровадження інноваційних механізмів формування лідерства в сфері публічного управління сучасної України. Запропоновано авторське визначення поняття «інноваційний механізм формування лідерства в сфері публічного управління сучасної України». Висвітлено позитивний європейський досвіду запровадження інноваційних механізмів формування лідерства в сфері публічного управління. Наведено шляхи адаптації та застосування європейського досвіду запровадження інноваційних механізмів формування лідерства в сфері публічного управління сучасної України, а саме: запровадження інноваційної корпоративної культури публічного управління; розвиток матеріально-фінансової складової системи стимулів та винагород, яка б сприяла привабленню, утриманню та подальшому розкриттю кращого кадрового потенціалу; створення та активне запровадження новітніх експериментальних технологій формування лідерства в сфері публічного управління; вироблення єдиної стратегії та створення спільної системи формування лідерства в сфері публічного управління між законодавчою і виконавчою гілками влади, вищими навчальними закладами, центрами підвищення кваліфікації працівників органів публічної влади і неурядовими організаціями; впровадження навальних/тренінгових курсів лідерської підготовки до програм навчання та підвищення кваліфікації державних службовців за такими принципами: наступності, цілісності, інноваційний характер, індивідуалізації та диференціації підходів до навчання.[||]The article emphasizes that in the era of intensive development of integration processes and globalization, the development of intellectual human resources, Ukraine requires not only technological transformations, but also changes in approaches to the implementation of state tasks. The old principles of management lose their effectiveness and lead to the improvement of human resources, the formation of strong and capable leadership. It is noted that leaders are the initiators of transformation and key figures in the successful implementation of reforms. Their ability to enforce the laws of synergy ensures the success of management and increases the managerial capacity of society. The conceptual apparatus of public administration science was further developed by defining the essence of the innovative mechanism of leadership formation in the field of public administration of modern Ukraine as an artificially created system of many new empirical tools of internal socio-psychological organization, team management, influence on workers. In public management, leadership qualities are manifested and consolidated, higher needs for innovation, achievement of pre-set goals, creativity and self-actualization are activated.
The article presents the ways of adaptation and application of European experience of introduction of innovative mechanisms of leadership formation in the field of public administration of modern Ukraine, namely: introduction of innovative corporate culture of public administration; development of the material and financial component of the system of incentives and rewards, which would contribute to the attraction, retention and further disclosure of better human resources; creation and active introduction of the newest experimental technologies of formation of leadership in the field of public administration; elaboration of a unified strategy and creation of a joint system of leadership formation in the field of public administration between the legislative and executive branches of government, higher education institutions, advanced training centers for public authorities and non-governmental organizations; introduction of leadership training programs for training programs and training of civil servants on the following principles: continuity, integrity, innovative nature, individualization and differentiation of approaches to training.

В. В. Євдокимовд. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. IevdokymovDoctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

FINANCIAL SUPPORT AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCIAL POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

В процесі дослідження було розглянуто праці зарубіжних та вітчизняних вчених, які присвячені проблематиці формування та реалізації державної фінансової політики. Здійснений аналіз показав, що питання державної фінансової політики в контексті правоохоронної діяльності не розглядались в жодній з наукових публікацій або монографічних дослідженнях, що підвищило актуальність нашого дослідження. В свою чергу було проаналізовано різні підходи до сутності поняття “державної фінансової політики” та її напрямів, що дозволило сформувати власне визначення. Наступним етапом дослідження було дослідження поняття фінансового механізму держави. Слід відмітити, що фінансовий механізм не є однорідним, тому необхідним є виокремлення в межах такого інтегрованого фінансового механізму фінансових механізмів акумулювання, розподілу та перерозподілу, використання фінансових ресурсів, при цьому останній з механізмів щодо основного завдання державної фінансової політки відіграє забезпечувальну роль. Розбудова механізму фінансового забезпечення правоохоронної діяльності фактично розпочалась напередодні набуття нашою країною незалежності, тому нами було розглянуто історію становлення механізму фінансового забезпечення правоохоронної діяльності. В процесі дослідження було виявлено відсутність систематизації положень щодо механізму фінансового забезпечення виконання державних функцій загалом та правоохоронної діяльності зокрема. Автором було запропоновано під механізмом фінансового забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері правоохоронної діяльності розуміти комплекс науково-обґрунтованих взаємопов’язаних практичних інструментів (з відповідним теоретичним базисом) з розбудови відносин в процесі виділення та передачі фінансових ресурсів на правоохоронну діяльність, як важливого напряму функціональної діяльності держави.[||]In the course of the research the works of foreign and domestic scientists, which are devoted to the formation and implementation of public financial policy, were considered. The analysis showed that the issues of public financial policy in the context of law enforcement were not considered in any of the scientific publications or monographs, which increased the relevance of our study. In turn, different approaches to the essence of the concept of "public financial policy" and its directions were analyzed, which allowed to form our own definition. Approaches to the components and directions of public financial policy should be characterized as multi-vector and even diametrically opposed. The next stage of the study was to study the concept of the financial mechanism of the state. It should be noted that the financial mechanism is not homogeneous, so it is necessary to separate within such an integrated financial mechanism financial mechanisms of accumulation, distribution and redistribution, use of financial resources, the latter of the mechanisms for the main task of public financial policy plays a supporting role. The development of the mechanism of financial support of law enforcement actually began on the eve of our country's independence, so we considered the history of the mechanism of financial support of law enforcement. The study revealed a lack of systematization of provisions on the mechanism of financial support for public functions in general and law enforcement in particular. We will note that today the question of mechanisms of financial maintenance of performance of functions of the state in the declared context isn't considered in general. However, this does not indicate the absence of such support. The author proposed to understand the mechanism of financial support for the formation and implementation of state policy in the field of law enforcement as a set of scientifically sound interconnected practical tools (with appropriate theoretical basis) for building relations in the process of allocating and transferring financial resources to law enforcement. activities of the state. The formed definition allowed to systematize the idea of the mechanism of financial support for the formation and implementation of state policy in law enforcement, which will contribute to a clear formalization of such a mechanism, identification of its problematic positions, and, consequently, its improvement.

Ю. П. Васьківськийк. філ. н., доцент, кафедра теорії і практики журналістики,Львівський національний університет імені Івана Франка

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТ-МЕДІЯХ (НА ПРИКЛАДІ: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)

Yuriy VaskivskyyPh.d. Associate Professor, Department of Journalism Theory and Practice,Lviv Ivan Franko National University

ADVERTISING ON THE INTERNET MEDIA (EXAMPLE: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)

У статті проаналізовано та обґрунтовано перспективи реклами в інтернет-медіях. Звернуто увагу на те, що сучасній масовій комунікації реклама не тільки є основою найважливішої статті в дохідній частині багатьох типів ЗМІ, а й формує помітну частину сукупного контенту сучасних медіа, але з розширенням можливостей і функціоналу Інтернету, з'являється велика кількість неконтрольованої реклами та антиреклами. Вивчено досвід, сучасні тенденції функціонування медіа реклами у всеукраїнських інтернет-виданні 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua. Відмічено, що на сайті 1+1 використовується широкий спектр ремаркетингу, які дозволяють нагадувати користувачам про конкретні товари і послуги, а саме такий підхід сприяє збільшенню клієнтської бази та обсягу продажів, оскільки відвідувачі повертаються на сайт для завершення початої дії. Детальний аналіз сайту Zaxid.net, дає підстави стверджувати про заспамленість першої сторінки інтернет-видання, оскільки тут можна побачити рекламні клікабельні банери та ремаркетинг від Google AdWords як на головній сторінці, так й на другорядних. Підкреслено, що для уникнення банерної сліпоти на Zaxid.net доцільно використовувати природну рекламу, методика якої полягає в розробці й публікації оголошень, що відповідають дизайну і призначенню сторінки, а саме такі рекламні блоки виглядають природно і автентично на будь-якому сайті, вони більш помітні. Характерними ознаками природною реклами є: природність комунікаційного каналу для аудиторії і предмета реклами, природність носія реклами для предмета реклами, природність місця розміщення реклами в загальному інформаційному потоці та природність самого рекламного повідомлення (звичність, простота сприйняття для аудиторії, природність складу, графіки та відеоряду). У статті запропоновано SWOT-матрицю медійної реклами в Україні. Доведено, що досліджувані сайти використовують сучасні медіа технології, що дозволяє повертати на сайт відвідувачів, переважна більшість яких стає клієнтами, тобто це потужний інструмент просування, стратегічний компонент рекламної кампанії, що дозволяє вирішити різні маркетингові завдання.[||]The article analyzes and substantiates the prospects of advertising in online media. Attention is drawn to the fact that modern mass communication is not only the basis of the most important article in the income of many types of media, but also forms a significant part of the aggregate content of modern media, but with the expansion of the possibilities and functionality of the Internet, there is a large number of uncontrolled advertising . Experience, modern tendencies of functioning of media advertising in the all-Ukrainian online edition 1plus1.ua, zaxid.net, zakarpattya.net.ua are studied. It is noted that the 1 + 1 site uses a wide range of remarketing to remind users of specific products and services, and this approach helps increase customer base and sales as visitors return to the site to complete the action. A detailed analysis of the Zaxid.net site gives grounds to claim that the first page of the online edition is remembered, since you can see click-throughs and remarketing from Google AdWords both on the main page and on the secondary pages. It is emphasized that in order to avoid banner blindness on Zaxid.net it is advisable to use natural advertising, the technique of which is to develop and publish ads that are appropriate for the design and purpose of the page, namely, such ad units look natural and authentic on any site, they are more noticeable . Characteristic features of natural advertising are: the natural communication channel for the audience and the subject of advertising, the naturalness of the media for the subject of advertising, the natural placement of advertising in the general information flow and the naturalness of the advertising message itself (habit, ease of perception for the audience, natural composition, graphics and video) . The article proposes a SWOT matrix for display advertising in Ukraine. It is proved that the researched sites use modern media technologies, which allows to return to the site visitors, the vast majority of whom become customers, that is, it is a powerful tool of promotion, a strategic component of an advertising campaign that allows to solve various marketing tasks.

В. О. Гордієнкок. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансівН. І. Шевченкок. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансівД. О. Сугаковамагістр, Університет митної справи та фінансів

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

VIadimir HordienkoCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and FinanceNataliia ShevchenkoCandidate of public management, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration,University of Customs and FinanceDaryna SuhakovaMaster, University of Customs and Finance

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINE

Визначено, що ключовою проблемою в нашій країні є питання залучення іноземних інвестицій для інноваційно-структурованої економіки. Оскільки іноземні інвестиції розраховані на довгостроковий період і мають стратегічне значення, то використання їх як зовнішнього джерела формування фінансових ресурсів в інноваційній діяльності є цілком виправданим, оскільки зорієнтована на перспективу.
Наведено дані щодо оцінки інноваційного розвитку України за даними агентства Bloomberg, визначено, що однією з головних причин зниження інноваційної активності підприємств є непослідовність дій держави щодо фінансування інвестиційної діяльності.
Доведено, що галузева структура промислового виробництва повинна наблизитися до пропорцій, які мають економічно розвинені країни та країни з перехідною економікою, що досягли економічного зростання в результаті реалізації активної інвестиційної політики.
Означено, що динаміка прямих іноземних інвестицій - індикатор зміни рівня довіри іноземних інвесторів. Суттєвий негативний вплив на обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну спричинила глобальна економічна криза 2007 – 2009 рр. та гібридна війна проти України, розпочата у 2014 році і в подальші роки зазначено низку причин недовіри інвесторів до української держави.
За допомогою кореляційно-регресійного аналізу автори визначили корисність прямих іноземних інвестицій по галузям на економічний розвиток України.[||]It is determined that the key problem in our country is the issue of attracting foreign investment for an innovatively structured economy. As foreign investments are counted on a long-term period and have a strategic value, then the use of them as outsourcing of forming of financial resources in innovative activity is fully justified, as orientated on a prospect.
The data on evaluation of innovative development of Ukraine according to the Bloomberg agency are given, and it is determined that one of the main reasons for the decrease of innovative activity of enterprises is the inconsistency of the state actions on financing of investment activity.
It was noted that one of the main reasons for the decline in innovation activity of enterprises is the inconsistency of the state's actions in financing investment activity. In particular, enterprises' own funds remain the main source of financing for innovation costs.
It is proved that the industrial structure of industrial production should approach the proportions that have economically developed countries and countries with economies in transition, which have achieved economic growth as a result of active investment policy.
It is indicated that the dynamics of foreign direct investment is an indicator of changes in the level of confidence of foreign investors. Foreign direct investment involves the control of business and is often linked to the ownership of tangible assets, such as for the purpose of organizing and building businesses, which is much more difficult to export or sell. Thus, direct investors may be more interested in continuing their international business and less likely to withdraw assets when the first signs of danger emerge.
A significant negative impact on foreign direct investment in Ukraine was caused by the global economic crisis of 2007 - 2009 and the hybrid war against Ukraine, initiated in 2014 and in the following years, a number of reasons for investors' mistrust of the Ukrainian state.
With the application of economic-statistical methods by means of that it may be possible to obtain quantitative connections of structure and macroeconomic indexes, information is obtained on the utility of direct investments.
Using correlation-regression analysis, the authors identified the usefulness of foreign direct investment by industry for the economic development of Ukraine.

Т. Л. Шестаковськак. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

T. ShestakovskаPhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

STRATEGIC VECTORS OF STATE POLICY ON THE USE OF SPACE POTENTIAL IN THE INTERESTS OF NATIONAL SECURITY

В статті обґрунтована доцільність та формалізована змістовність удосконалення й активізації стратегічних орієнтирів державної політики щодо використання потенціалу космічного простору в інтересах національної безпеки. Визначена мета та напрями формування державної політики використання потенціалу космічного простору в інтересах національної безпеки. Розроблено концептуальні підходи до формування державної політики використання потенціалу космічного простору в інтересах національної безпеки в частині ідентифікації її рівнів, складових елементів та обґрунтування необхідності сутнісних змін у її нормативно-правовому забезпеченні та вдосконаленні функціоналу суб’єктів, що реалізують таку політику. Це заклало наукове підґрунтя для розробки специфічних методів, принципів, функцій та інструментів, ціле-орієнтованих на реалізацію стратегічних завдань використання потенціалу космічного простору в інтересах національної безпеки, що, у свою чергу, сприятиме зміцненню останнього та стійкості національної економіки. Доведено, що вирішення питань космічної сфери лише шляхом прийняття нормативно-правових актів без чіткого визначення космічної державної політики, належного фінансування зі сторони держави, залишає всі ці спроби на декларативному рівні. Запропоновано розробити і прийняти нову модель космічної діяльності, тобто космічну доктрину України, яка б враховувала виклики сучасності, національні інтереси та суспільні потреби і була складовою для стратегічного розвитку країни та її безпеки. Дана модель представляє собою послідовність дій щодо аналізу, прогнозування, вибору необхідних і можливих заходів державної політики розвитку космічної галузі України в інтересах національної безпеки, інституційно-організаційного, фінансово-економічного та інформаційно-консалтингового забезпечення і включає шість структурних блоків, які відповідають кожному із представлених етапів за матричним принципом. У процесі реалізації такої структурно-функціональної моделі відбувається переосмислення основних тенденцій та проблем забезпечення розвитку космічної галузі України в інтересах національної безпеки.[||]The article substantiates the expediency and formalizes the content of improving and intensifying the strategic guidelines of state policy on the use of space potential in the interests of national security. The purpose and directions of formation of the state policy of use of potential of outer space in the interests of national security are defined. Conceptual approaches to the formation of state policy on the use of space potential in the interests of national security in terms of identifying its levels, constituent elements and justifying the need for substantial changes in its legal framework and improving the functionality of entities implementing such policies. This laid the scientific basis for the development of specific methods, principles, functions and tools aimed at implementing the strategic objectives of using the potential of outer space in the interests of national security, which, in turn, will strengthen the latter and the stability of the national economy. It is proved that the solution of space issues only by adopting regulations without a clear definition of space state policy, adequate funding from the state, leaves all these attempts at the declarative level. It is proposed to develop and adopt a new model of space activities, ie the space doctrine of Ukraine, which would take into account the challenges of today, national interests and social needs and be a component for the strategic development of the country and its security. This model is a sequence of actions for analysis, forecasting, selection of necessary and possible measures of state policy of the space industry of Ukraine in the interests of national security, institutional, organizational, financial, economic and information consulting and includes six structural units that correspond to each of the presented stages on a matrix principle. In the process of implementing such a structural and functional model, the main trends and problems of ensuring the development of the space industry of Ukraine in the interests of national security are being reconsidered.

А. В. СтельмахГолова наглядової ради ТОВ "СП "БРЕМІНО-УКРАЇНА"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЛОБІЗМУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. StelmakhChairman of the Supervisory Board of JV "BREMINO-UKRAINE"

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF LOBISM AS A BASIS FOR ENSURING THE STATE SECURITY OF UKRAINE

У статті проаналізовані сучасні підходи до визначення інституту лобізму в сучасному суспільстві. Визначено, що є багато підходів до вивчення проблеми інституту лобізму. Існує політологічний, юридичний, економічний, правовий підходи до аналізу згаданого інституту, визначення функцій, принципів, методів реалізації лобізму. Разом з тим, існують лише поодинокі дослідження інституту лобізму в системі публічного управління і інституту лобізму як основи забезпечення державної безпеки. Зауважено, що лобізм розвивається не залежно від того врегульований цей феномен чи ні у чинній нормативно-правовій базі, тому виникла нагальна потреба у виокремленні механізмів врегулювання даного інституту та врахування його під час формування важливих державно-управлінських рішень. Обґрунтовано, що саме проблеми визначення ролі лобізму та лобістської діяльності в системі державної безпеки є однією з актуальних проблем в системі публічного управління. Проблеми становлення феномену лобізму, основних проблем реалізація лобізму аналізують соціологи, політологи, правознавці, економісти. Разом з тим, проблеми формування та реалізації феномену лобізму в системі публічного управління майже не аналізуються. Інститут лобізму аналізується як: політологічна категорія; комунікаційна категорія; економічна категорія; юридична категорія; професійна діяльність; механістична категорія; категорія національної безпеки. Визначено, що реалізація лобістської діяльності може бути загрозою державної безпеки, якщо така діяльність буде спрямована на нанесення шкоди національним інтересам держави, її іміджу, репутації, соціально-економічному та політичному становищу. Крім того, лобізм можна розглядати як основою формування корупційних правопорушень, якщо інтереси, які лобіюються спрямовані на отримання відповідного пріоритету одних бізнес-структур над іншими. Автором наголошено на важливості вивчення феномену лобізму з точки зору загроз та небезпек національній та державній безпеці, визначення заходів мінімізації таких загроз.[||]The article analyzes modern approaches to defining the institution of lobbying in modern society. There are many approaches to studying the problem of the institution of lobbying. There are political science, legal, economic, legal approaches to the analysis of the mentioned institute, definition of functions, principles, methods of realization of lobbying. However, there are only a few studies of the institution of lobbying in the system of public administration and the institution of lobbying as a basis for national security. The author notes that lobbying develops regardless of whether this phenomenon is regulated or not in the current regulatory framework, so there is an urgent need to identify mechanisms for regulating this institution and take it into account when forming important government decisions.The author substantiates that the problem of determining the role of lobbying and lobbying in the system of state security is one of the urgent problems in the system of public administration. Sociologists, political scientists, jurists, and economists analyze the problems of the formation of the phenomenon of lobbying and the main problems in the implementation of lobbying. However, the problems of formation and implementation of the phenomenon of lobbying in the system of public administration are almost not analyzed. The institute of lobbying is analyzed as: a political science category; communication category; economic category; legal category; professional activity; mechanistic category; category of national security. The article stipulates that the implementation of lobbying activities may be a threat to national security if such activities are aimed at harming the national interests of the state, its image, reputation, socio-economic and political status. In addition, lobbying can be considered as a basis for the formation of corruption offenses, if the interests that are lobbied are aimed at obtaining the appropriate priority of some business structures over others. The author emphasizes the importance of studying the phenomenon of lobbying in terms of threats and dangers to national and state security, identifying measures to minimize such threats.

С. В. Лізаковськак. держ. упр., доцент, викладач кафедри соціології і військової історії Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Польща

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

S. LizakowskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Sociology and Military History, Polish Naval Academy named after the Heroes of Westerplatte , Gdynia, Poland

COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH CIVIL SOCIETY INSTITUTES IN CENTRAL EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

В статті аналізується та узагальнюється досвід співпраці органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи.
Розкрито базові принципи, які лежать в основі демократичного та належного управління.
Визначено сучасні тенденції розвитку відносин між владою і громадськістю в країнах Центрально-Східної Європи.
В статті підкреслено необхідність імплементації позитивного досвіду країн, які апробували в практиці механізми розвитку взаємодії органів влади з громадянським суспільством.
Охарактеризовано державну політику в країнах Центрально-Східної Європи щодо співпраці органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства. Доведено, що складовим елементом демократичного суспільства є громадська активність – ініціативна, активна і добровільна участь людей у виробленні та реалізації політики на різних рівнях і в різних сегментах життєдіяльності суспільства.[||]The article is devoted to the study and generalization of the cooperation experience between public authorities and civil society institutes in Central Eastern European countries.
Basic principles that underlie democracy and proper management are outlined. Five basic principles that underlie democracy and proper management: public institutes must work more openly; the effectiveness of EU program measures depends on ensuring broad public participation; clearly defined roles and responsibilities of different parties in legislative and executive processes; program measures must be effective, timely and bring the necessary results on the basis of clearly defined tasks; measures and actions must be consistent and clear.
It is determined that the system of real local self-government and self-organization of citizens began to spread in the countries of Central and Eastern Europe since the 1990s. In order to address the problem of small, unsecured communities, various and optimal tools are used in different countries of the region.
The current trends in developing relations between the government and the public in countries of Central and Eastern Europe are as follows: CSIs of society play an important role in the modern political process; responsibilities and field of the CSIs’ activities have expanded significantly, with a growing number of issues facing CSIs; expansion of the competence sphere combined with greater responsibility; the civil society sector and public authorities are concerned that the CSIs involved in the decision-making process represent true interests of citizens; accountability, transparency and openness have become key principles in the relationship between government and civil society.
Specifics of civil mechanisms controlling the activities of executive bodies and their decisions are revealed. The most common and effective way to monitor the public policy effectiveness is participation of CSIs representatives herein.
The state policy in Central Eastern European countries concerning the cooperation of public authorities and civil society institutes is described.
Analysis of the Central Eastern European countries experience in the field of establishing civil society institutes proves the social component is an element of a democratic society - an initiative and voluntary participation of people in policy development at different levels and in different segments of society's life.

В. Д. Тогобицькадокторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

V. TohobytskaDoctoral candidate, Training Research and Production Center of theNational University of Civil Protection of Ukraine

MAN AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

У статті розглядаються основні фактори що впливають на участь людини та суспільства під час розвитку цифрової трансформації, та ризики для соціальної сфери в умовах цифрової трансформації. Визначаються основні етапи в розвитку цифровізації населення, та чинники що впливають на процес трансформації суспільства. З урахуванням поставленої мети дослідження, під проблематикою розглядається сутність поняття та поетапно розглядається його розвиток та імплементація в сучасне суспільство. Проведено оцінку позитивних змін з негативними наслідками цифровізації, та визначено необхідність перевіряти ефективність елементів системи управління, а саме функцій, організаційних структур, управлінських технологій. Визначена основна проблема оцінки впливу цифровізації на людину та суспільство в цілому: необхідність створення стрункої і вичерпної системи оціночних показників можливого негативного впливу на суспільство та людину, формування методів їх вимірювання і приведення у відповідність.[||]The article considers the main factors influencing the participation of man and society in the development of digital transformation, and the risks to the social sphere in the context of digital transformation. The main stages in the development of digitalization of the population and the factors influencing the process of transformation of society are identified. Taking into account the purpose of the study, the essence of the concept is considered under the issue and its development and implementation in modern society is gradually considered. The assessment of positive changes with negative consequences of digitalization is carried out, and the necessity to check efficiency of elements of management system, namely functions, organizational structures, administrative technologies is defined. The main problem of assessing the impact of digitalization on man and society as a whole is identified: the need to create a coherent and comprehensive system of evaluation indicators of possible negative impact on society and man, the formation of methods for measuring and aligning them.
The state information system on state payments is an information system that is designed to receive and place information on the payment of payments by legal entities and individuals for the provision of services and other payments that are sources of revenue for the budget system of Ukraine.
During this period, the registration of appeals from applicants is carried out in the electronic document management system of the relevant state authority and local government directly from the employee's workplace: an extract from the electronic log of registration and control of applicants' appeals is automatically generated. represented by the applicant, to public authorities and local governments involved in the provision of public services.
As a result of application of modern technologies the level of satisfaction of the population with the received services, and also increase of their qualities increased. Therefore, it is necessary to continue work on standardization of services and reengineering, regulations should become more specific and detailed.
The infrastructure of interaction, as well as the main information systems and subsystems included in them are considered; the basics of providing public services with the use of information and telecommunication technologies in the provision of public services have been studied.

О. В. Банчук-Петросовастарший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЗБАЛАНСОВАНА РИНКОВА РІВНОВАГА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-PetrosovaSenior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

BALANCED MARKET EQUILIBRIUM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Зазначено, що сучасні глобалізаційні процеси в економіці базуються на технологічному (виробничому) обміні товарами та послугами та самостійному транснаціональному фінансовому капіталі. Внаслідок лібералізації прискорюється глобалізація фінансових ринків, підвищується ефективність переливу капіталу. Використовуються всі можливі форми перетікання капіталів: від традиційних кредитів до вкладення акції, державні цінних паперів, прямі інвестиції, банківські депозити. Технологічний (виробничий) обмін товарами та послугами також зазнає вилучення. Змінюється характер світової торгівлі. Крім того, міжнародний торговельний обмін з часом все більшою мірою починає відображати не тільки розподіл праці між країнами, а й розподіл виробничих функцій усередині транснаціональних концернів, що виходить за національні кордони. Під впливом цього набуває дедалі більшого розвитку міжкорпораційний обмін і відбувається виробничо-технологічне зближення економік.
Визначено, що сьогоднішні проблеми індустріального розвитку України та старопромислових регіонів унікальні за складом, гостротою та складністю. Суть унікальності - безпрецедентно глибокий спад у всьому реальному секторі економіки, посилений наростанням структурних деформацій та дезінтеграційними тенденціями, що розірвали цілісність відтворювального процесу. Вирішення таких складних завдань реформування реального сектора економіки неможливе без проведення державної промислової політики. Саме промислова політика має забезпечити як подолання спаду виробництва, а й відновлення єдності відтворювального процесу, здійснення структурної перебудови, формування конкурентоспроможної промисловості, що спирається на сучасний технологічний уклад. Здійснення технологічної перебудови сприятиме зміцненню елементів технологічного укладу, його дифузії в економіку країни в цілому та регіонів, зокрема розвитку технологічного укладу. Це дозволить забезпечити технологічну однорідність вітчизняної промисловості з промисловістю розвинених країн, які вирішили проблему зміни панівного технологічного укладу до початку 90-х років, а також знизити не лише енерго- та ресурсомісткість виробництва, а й його «екологічну агресивність».[||]It is noted that modern globalization processes in the economy are based on technological (production) exchange of goods and services and independent transnational financial capital. As a result of liberalization, the globalization of financial markets is accelerating, and the efficiency of capital inflows is increasing. All possible forms of capital flows are used: from traditional loans to equity investments, government securities, direct investments, bank deposits. Technological (production) exchange of goods and services is also subject to withdrawal. The nature of world trade is changing. In addition, over time, international trade is increasingly beginning to reflect not only the division of labor between countries, but also the distribution of production functions within transnational concerns that go beyond national borders. Under the influence of this, intercorporate exchange is becoming more and more developed and production and technological convergence of economies is taking place.
It is determined that today's problems of industrial development of Ukraine and old industrial regions are unique in composition, severity and complexity. The essence of uniqueness is an unprecedentedly deep decline in the entire real sector of the economy, exacerbated by increasing structural deformations and disintegration trends that have broken the integrity of the reproduction process. Solving such complex tasks of reforming the real sector of the economy is impossible without a state industrial policy. It is industrial policy that should ensure not only overcoming the decline in production, but also restoring the unity of the reproduction process, the implementation of structural adjustment, the formation of a competitive industry based on modern technological structure. The implementation of technological restructuring will help strengthen the elements of technological structure, its diffusion into the economy as a whole and the regions, in particular the development of technological structure. This will ensure the technological homogeneity of domestic industry with the industry of developed countries, which solved the problem of changing the dominant technological structure by the early 90's, as well as reduce not only energy and resource intensity of production, but also its "environmental aggressiveness".

Р. Ю. Кривенковастарший викладач, ВНЗ «Ужгородський національний університет»

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

R. Kryvenkovаsenior lecturer at Uzhhorod National University

THE CONCEPT AND ESSENCE OF TOURIST POTENTIAL: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

У статті проаналізовано наукові підходи до поняття «туристичний потенціал» та його сутності. Надано авторське твердження досліджуваного поняття для його введення до наукового обігу в державному управлінні і встановлено, що туристичний потенціал – це сукупність туристичних ресурсів і туристичних можливостей певної території, які органи державного управління використовують та можуть в перспективі використати для консолідації суспільства на державному, регіональному та місцевому рівнях. Туристичний потенціал є базовим фактором формування та розвитку туристичної галузі на території держави, а також одним із чинників консолідації суспільства. У статті висвітлено питання формування туристичного потенціалу та визначено його особливості.
Обгрунтовано, що туристичний потенціал є сукупністю туристичних ресурсів та туристичних можливостей певної території, які органи державного управління використовують і можуть в перспективі використати для консолідації суспільства на державному, регіональному та місцевому рівнях. За допомогою туристичного потенціалу можна сформувати сукупність конкурентних переваг тієї чи іншої території (країни, регіону чи окремого населеного пункту), яка завдяки ефективним і чітким рішенням та механізмам державного управління має здатність обслуговувати цільові туристичні ринки, відповідаючи попиту на туристичні послуги та туристичній пропозиції як основним важелям світового та національного туристичних ринків. Туристичний потенціал є унікальною особливістю України, яку можна використовувати для покращення соціально-економічного становища місцевого населення та країни загалом за рахунок надходжень від прибутків туристичної галузі до державного та місцевих бюджетів, а також для консолідації населення за допомогою туристичної кооперації між різними областями України та створення позитивного туристичного іміджу країни, що є, у свою чергу, об’єктом дослідження та впливу з боку державного управління. Туристичний потенціал є національним багатством України, тому його потрібно оптимально ефективно використовувати та зберігати, приймаючи відповідні державно-управлінські рішення щодо подальшого розвитку та правильної організації його формування на території України загалом та в кожній області зокрема. Незважаючи на потужний туристичний потенціал України, він використовується недостатньо і потребує створення з боку державного управління сприятливих умов для процесу формування туристичного потенціалу як чинника консолідації суспільства.[||]The article analyzes scientific approaches to the concept of "tourist potential" and its essence. The author's statement of the researched concept for its introduction to scientific circulation in public administration is given and it is established that tourist potential is a set of tourist resources and tourist opportunities of a certain territory which public administration bodies use and can use in the future to consolidate society at state, regional and local. levels. Tourist potential is a basic factor in the formation and development of the tourism industry in the country, as well as one of the factors consolidating society. The article highlights the issues of formation of tourist potential and identifies its features.
Tourist potential is a set of tourist resources and tourist opportunities of a certain territory, which public authorities use and can in the future use to consolidate society at the state, regional and local levels. With the help of tourism potential it is possible to form a set of competitive advantages of a territory (country, region or individual settlement), which due to effective and clear decisions and mechanisms of public administration has the ability to serve target tourism markets, meeting demand for tourism services and tourism supply. levers of the world and national tourist markets. Tourism potential is a unique feature of Ukraine that can be used to improve the socio-economic situation of the local population and the country as a whole through revenues from the tourism industry to state and local budgets, as well as to consolidate the population through tourism cooperation between different regions of Ukraine and create positive tourist image of the country, which is, in turn, the object of study and influence by public administration. Tourism potential is a national treasure of Ukraine, so it must be optimally used and preserved, making appropriate government decisions on further development and proper organization of its formation in Ukraine in general and in each region in particular. Despite the strong tourist potential of Ukraine, it is insufficiently used and requires the creation of favorable conditions by the state administration for the process of formation of tourist potential as a factor in the consolidation of society.

В. В. Ксендзукк. е. н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка»

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

V. KsendzukPhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE FOREIGN TRADE POLICY

Законодавство України передбачає ряд інструментів, які можуть застосовуватися до імпорту товарів і послуг з метою захисту національного ринку, та інструментів, що використовуються для стимулювання і підтримки експорту товарів і послуг, задля створення збалансованого розвитку зовнішньої торгівлі з результатом позитивного зовнішньоторговельного балансу країни. Спостерігаються прогалини в регулюванні окремих економічних процесів, що розвиваються під впливом ризиків, а це потребує конструктивних завдань та рішень з боку держави.
Відповідно до представленої характеристики механізмів державної зовнішньоторговельної політики та здійсненого аналізу підходів в науковій літературі щодо можливостей реалізації механізмів державного управління зовнішньоторговельною діяльністю, запропоновано напрями удосконалення механізмів формування та реалізації державної зовнішньоторговельної політики (економічного, організаційного, правового, інформаційного) за окремими її об’єктно-предметними групами (експорт та імпорт сировинної продукції, експорт та імпорт товарів з високою доданою вартістю, експорт та імпорт послуг, зовнішньоторговельні угоди та створення зон вільної торгівлі).[||]The relevance of research in the field of state regulation of foreign economic policy is growing, because given the features of an open economy and market relations, the role of the state and its sphere of influence is not always reliably assessed and justified. Ukrainian legislation provides for a number of instruments that can be applied to imports of goods and services to protect the national market, and instruments used to stimulate and support exports of goods and services to create a balanced development of foreign trade as a result of a positive foreign trade balance. There are gaps in the regulation of certain economic processes that develop under the influence of risks, and this requires constructive tasks and decisions by the state.
In accordance with the presented characteristics of the mechanisms of state foreign trade policy and the analysis of approaches in the scientific literature on the possibilities of implementing mechanisms of state management of foreign trade, proposed ways to improve the mechanisms of formation and implementation of state foreign trade of policy (economic, organizational, legal, information) of subject groups (export and import of raw materials, export and import of high value-added goods, export and import of services, foreign trade agreements and creation of free trade zones). In terms of: 1) the economic mechanism, the use of public administration methods is proposed, which will promote the development of exports of goods with high added value; reduce the share of raw materials in exports; will promote the development of imports of quality raw materials; reduce the share of imports in foreign trade; maintain a positive balance of foreign trade in services and ensure the innovative and labor-intensive nature of services in the structure of trade and geographical diversification; 2) the legal mechanism outlines proposals for amendments to the legislation governing the establishment of phytosanitary standards, licensing and insurance procedures for foreign trade operations, as well as the development of business incubators of foreign trade entities; improvement of legislation in the field of observance of intellectual property rights, elimination of administrative barriers to export of services; concluding trade agreements with countries in different developing regions and having competitive and comparative advantages compared to Ukraine; 3) the organizational mechanism identifies the need to improve and structure the relations of policy actors and strengthen their participation and role in the formation and development of relations with other countries; 4) the information mechanism substantiates the feasibility of providing information support to national export-oriented enterprises on the possibilities of developing the production of goods with high added value, participation in business incubators, the search for quality and affordable imported raw materials; entering foreign markets for services and creating an innovative product.

С. П. Лисакздобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет “Житомирська політехніка”

ДЖЕРЕЛА, ФОРМИ ТА КАНАЛИ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

S. P. Lysakcandidate of the Department of Economic Security, Public Administration,Zhytomyr Polytechnic State University

SOURCES, FORMS AND CHANNELS OF TERRORISM FINANCING: CURRENT TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION ON PREVENTION AND COUNTERACTION

В результаті проведеного дослідження було ідентифіковано особливості процесу фінансування тероризму як виду економічного злочину та загрози національній безпеці. Зокрема, було розроблено модель фінансування тероризму, як об’єкт державного управління у сфері запобігання та протидії. Дана модель передбачає сукупність завдань державного управління у сфері запобігання та протидії економічній злочинності на основі встановлених складових фінансування тероризму. До складових процесу фінансуванням тероризму було віднесено: джерела фінансування (зовнішні (інституційні, особистісні) та внутрішні (легальні та нелегальні)); форми фінансування (потреба у ресурсах, форми фінансуванням та види ресурсів); канали фінансування (1. Грошові перекази через банківські та небанківські фінансові установи; 2. Фізичне переміщення готівкових коштів; 3. Небанківські системи грошових переказів; 4. Криптовалюта; 5. Соціальні мережі) та суб’єкти терористичної організації. У свою чергу в результаті проведеного дослідження було ідентифіковано особливості процесу фінансування тероризму як виду економічного злочину та загрози національній безпеці. Зокрема, було розроблено модель фінансування тероризму, як об’єкт державного управління у сфері запобігання та протидії. В цілому зазначене визначає критичні точки, на які повинні бути направленні механізми державного управління щодо запобігання та протидії фінансуванню тероризму.[||]The identification of the properties of this process as an illegal activity is of great importance in the formation of the methodological basis of public administration in the field of prevention and counteraction to terrorist financing. The purpose of the study is to substantiate the specifics of terrorist financing from the standpoint of public administration. This allows you to identify areas of public life that are related to the financing of terrorism and to determine the causes and motives of the actors involved in the financing process. As a result of the study, the peculiarities of the process of terrorist financing as a type of economic crime and a threat to national security were identified. In particular, a model of terrorist financing as an object of public administration in the field of prevention and counteraction was developed. The process of terrorist financing from the standpoint of the formation of public administration mechanisms in the field of preventing and combating terrorist financing is presented in the form of the following components, namely: funding states, forms of financing, funding channels, recipients of terrorist organizations. This model provides a set of tasks of public administration in the field of prevention and combating economic crime on the basis of established components of terrorist financing. The components of the process of terrorist financing included: sources of funding (external (institutional, personal) and internal (legal and illegal)); forms of financing (need for resources, forms of financing and types of resources); financing channels (1. Money transfers through banking and non-bank financial institutions; 2. Physical transfer of cash; 3. Non-bank money transfer systems; 4. Cryptocurrency; 5. Social networks) and terrorist entities. The study proposed a comprehensive approach to terrorist financing as a threat to national security. In turn, the study identified the features of the terrorist financing process as a type of economic crime and a threat to national security. In particular, a model of terrorist financing as an object of public administration in the field of prevention and counteraction was developed. This model provides a set of tasks of public administration in the field of prevention and combating economic crime on the basis of established components of terrorist financing. In general, this identifies the critical points to which public administration mechanisms should be directed to prevent and combat terrorist financing.

А. П. Радченкомагістрант

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

A. Radchenkomaster

METHODOLOGY OF RESEARCH OF POLITICAL AND MANAGEMENT ELITE: PUBLIC MANAGEMENT ASPECTS

В статті в якості найбільш продуктивних методологічних підходів до дослідження політико-управлінської еліти визначені: структурно-функціональний, структуралістсько конструктивістський, неоінституційний.
В межах структурно-функціонального підходу політико-управлінська еліта - це люди, що виконують і здійснюють владні повноваження, необхідність яких визначається виключною важливістю функцій управління для суспільства. Іншими словами, елітою в тому чи іншому суспільстві є той, хто має владу, тому що очолює певні інститути влади. Методологія структурно-функціонального підходу досить успішно застосовується в емпіричних дослідженнях. Але очевидно, що структурний-функціоналізм практично повністю виключає ціннісний аспект поняття «політико-управлінська еліта».
Виходячи з структуралістського конструктивізму, «політико-управлінська еліта» - це сукупність груп, які: 1) мають ресурси і займають домінуюче становище - провідні економічні, культурні, професійні позиції, при цьому ресурси стають політичними, коли вони задіяні в процесі прийняття найважливіших стратегічних рішень; 2) об'єднані певними ціннісними установками, стереотипами, нормами поведінки, способом життя; 3) володіють схожими інтересами, а отже, є ймовірність вироблення ними подібною практики в рамках певного соціального простору; 4) вписані в структуру соціального простору, тобто до еліти відноситься не просто той, хто відомий (навіть з хорошого боку), а той, хто визнаний в якості еліти, тобто легітимний.
Застосування неоінституційної методології дає можливість досліджувати не тільки сутнісні характеристики політико-управлінської еліти, а й аналізувати розвиток політико-управлінської еліти як цілісного історичного, економічного і соціокультурного процесу.[||]The article identifies as the most productive methodological approaches to the study of the political and managerial elite: structural-functional, structuralist-constructivist, neo-institutional.
Within the structural-functional approach, the political-managerial elite are people who exercise and exercise power, the need for which is determined by the exceptional importance of management functions for society. In other words, the elite in a society is the one who has power, because he heads certain institutions of power. The methodology of structural-functional approach is quite successfully used in empirical research. But it is obvious that structural-functionalism almost completely excludes the value aspect of the concept of "political and managerial elite".
Based on structuralist constructivism, the "political and managerial elite" is a set of groups that: 1) have resources and occupy a dominant position - leading economic, cultural, professional positions, while resources become political when they are involved in the most important strategic decisions. ; 2) united by certain values, stereotypes, norms of behavior, way of life; 3) have similar interests, and therefore there is a possibility that they will develop a similar practice within a certain social space; 4) inscribed in the structure of social space, ie the elite is not just someone who is known (even on the good side), but one who is recognized as an elite, ie legitimate.
The application of neo-institutional methodology makes it possible to study not only the essential characteristics of the political and managerial elite, but also to analyze the development of the political and managerial elite as a holistic historical, economic and socio-cultural process.

М. Р. Ковальськийк. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. KovalskyiPhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

PROGRAM-TARGET METHODS TO PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

Зазначено, що концепція розвитку території, з одного боку, це система поглядів, генеральний задум, що визначає стратегію дій при здійсненні проектів, планів, програм; з іншого боку, пов'язаний з ресурсами, виконавцями і термінами здійснення комплекс соціальних, демографічних, виробничих, економічних, екологічних, організаційно-господарських заходів, що забезпечують сталий розвиток регіону. Інструментом формування концепції є програмно-цільовий підхід, який передбачав конкретну технологію управління: формування ієрархії цілей; освіту взаємопов'язаних програм, що реалізують цілі; розподіл наявних ресурсів; формування бюджету; створення (при необхідності) спеціальних органів управління. Визначено, що програмно-цільовий підхід, природно, звільнений від невластивих йому політичних функцій і використовуваний як апробований інструмент організаційних технологій, підходить до вирішення проблеми з системних позицій. Він органічно поєднує артикульованих проблему і комплекс регулюючих впливів, що веде до її вирішення, одночасно залучаючи в її рішення весь коло взаємодіючих економічних агентів. Складність вирішення регіональних проблем в їх різноплановості, в тісному сплетінні інтересів безлічі не тільки економічних, а й соціальних агентів.[||]It is noted that the concept of territory development, on the one hand, is a system of views, a general idea that determines the strategy of action in the implementation of projects, plans, programs; on the other hand, a set of social, demographic, production, economic, environmental, organizational and economic measures that ensure the sustainable development of the region is associated with resources, performers and deadlines. The tool for concept formation is a program-target approach, which provided for a specific management technology: the formation of a hierarchy of goals; education of interconnected programs that implement the goals; distribution of available resources; budget formation; creation (if necessary) of special governing bodies. It is determined that the program-target approach, of course, freed from its uncharacteristic political functions and used as a proven tool of organizational technology, approaches the problem from a systemic standpoint. He organically combines the articulated problem and a set of regulatory influences that leads to its solution, while involving in its solution the whole range of interacting economic agents. The complexity of solving regional problems in their diversity, in the close intertwining of interests of many not only economic but also social agents. The methodology of the program-target approach is now quite elaborated, and modern information technology allows at a fundamentally different level to balance the sequence of achieving goals and the optimal use of resources in a fixed time cycle. It is extremely important for modern Ukraine to use the world experience of solving national and regional problems. Of course, it is pointless to even think about the direct transfer of someone else's experience to the country, but to be at the level of future tasks, it must at least be known. In this regard, the most important and at the same time the most adaptable to Ukrainian conditions are foreign technologies: legal, organizational and other mechanisms and procedures for setting taxes, taxation, tax collection, their distribution in the budgets of different levels, control and responsibility. In these matters, foreign practice has accumulated many simple and sophisticated methods, techniques and precedent decisions, and they for the most part could be successfully used in a specific Ukrainian model.

В. М. ЦепендаЗдобувач, Національний університет цивільного захисту України

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

V. Tsependaapplicant, National University of Civil Defense of Ukraine

CLASSIFICATION OF TYPES OF STATE CONTROL

Класифікація видів державного контролю є не лише теоретичним відображенням різноманітності та різноплановості контролю, а й практичним результатом виокремлення важливих сфер суспільного життя, що перебувають під контролем держави. В процесі дослідження було розглянуто види державного контролю за такими класифікаційними ознаками: в залежності від форми державного устрою і територіальних меж дії, за характером взаємовідносини контролюючого суб'єкта і підконтрольного суб'єкта, за часом проведення, за обсягом досліджуваної діяльності, в залежності від способу проведення, за обов'язковості проведення, за правовими наслідками, залежно від суб'єктів, наділених правом здійснення державного контролю, за сферою діяльності, яка підлягає контролю, залежно від змісту контролю та напрямків його здійснення. В свою чергу було проілюстровано класифікацію державного фінансового контролю за різними критеріями: за функціональним характером взаємовідносин суб’єкта і об'єкта, за часом проведення, за формами здійснення, за інформаційним забезпечення, за відношення до власника. Дане дослідження дозволяє відмітити, що наведена класифікація видів державного контролю дає змогу конкретизувати цю функцію щодо державного органу, який її здійснює, і проаналізувати її обсяг залежно від нормативно закріплених повноважень даного органу.[||]The classification of types of state control is not only a theoretical reflection of the diversity and diversity of control, but also a practical result of the separation of important areas of public life that are under state control. Scientific classifications are the most important means of theoretical reproduction of the object of study. They consist in the distribution of objects studied by any science into groups (classes, species) according to certain features that are present in some objects and absent in others. Classification of the studied objects has not only the most important theoretical value, as it contributes to the improvement of the conceptual apparatus, but also practical significance. The purpose of the article is to study the classification of types of state control. In the course of the study the types of state control were considered according to the following classification features: depending on the form of government and territorial boundaries, the nature of the relationship between the controlling entity and the controlled entity, the time, the volume of research, depending on the method carrying out, if obligatory, according to the legal consequences, depending on the subjects endowed with the right to exercise state control, according to the sphere of activity subject to control, depending on the content of control and directions of its implementation. In turn, the classification of state financial control according to various criteria was illustrated: by the functional nature of the relationship between the subject and the object, by the time of implementation, by forms of implementation, by information support, by the owner. This study allows us to note that the classification of types of state control allows to specify this function in relation to the state body that performs it, and to analyze its scope depending on the statutory powers of this body. The division of state control into external and internal and the delimitation of types of control over the nature of the subjects exercising it, traces their close relationship, and hence the possibility of coordination to enhance the impact on the relevant controlled area.

Н. В. Ющенкоаспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена КузнецяВ. В. Дячекк. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В.М. КаразінаМ. В. Ковтунстудент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

N. V. YushchenkoPhD student, Simon Kuznets Kharkiv National University of EconomicsV. V. DiachekCandidate of Economic Sciences, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National UniversityM. V. KovtunStudent, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRY

Публічно-приватне партнерство є одним із сучасних інструментів залучення інвестицій до державного бюджету для стимулювання розвитку стратегічно важливих галузей країни. Публічно-приватне партнерство – складний механізм, в нормативно-правових, фінансових та організаційних аспектах який здатен акумулювати фінансові ресурси у стратегічно значущих галузях залишаючи контролюючу та регулюю роль за державою. На сьогодні, українська держава, йде курсом євроінтеграції та має на меті розвиток співпраці публічного та приватного секторів. В Україні публічно-приватне партнерство застосовується переважно в транспортній та комунальній сфері. Натомість закордонний досвід демонструє ефективну взаємодію у високотехнологічних, інформаційних та соціальних галузях. У статті викладен матеріал про впровадження публічно-приватного партнерства в європейських країнах на прикладі Великобританії та реалізації публічно-приватного партнерства (ППП) в Україні.[||]Public-private partnership is one of the modern tools for attracting investment into the state budget to stimulate the development of strategically important sectors of the country. Public-private partnership is a complex mechanism in the regulatory, financial, and organizational aspects that can accumulate financial resources in strategically important areas, leaving control and regulating the role of the state. Today, the Ukrainian state is a course of European integration and aims at developing cooperation between the public and private sectors. In 2010, the Law "On public-private partnership"came into force in Ukraine. The law defines the organizational and legal basis for the interaction of public partners with private partners and the basic principles of public-private partnership on a contractual basis. The adopted Law is the first step towards building an acceptable model of cooperation between the state and the private sector. In Ukraine, public-private partnership is used mainly in the transport and communal sphere. Instead, foreign experience demonstrates an effective interaction in the high-tech, information and social sectors. The article presents the material on the implementation of public-private partnership in European countries on the example of Great Britain and the realization of public-private partnership (PPP) in Ukraine. The essence of public-private partnership as a social, economic and legal phenomenon is defined. These directions of development of the country to obtain the level of developed countries and outlined the existing obstacles. Studies have found that the PPP is one of the most effective tools for the development of the country in various industries. Because the tool covers the budget deficit at the expense of business. After analyzing the European experience on the example of the UK, it is possible to conclude that the next step for the development of Public-private partnership in Ukraine, there is a need to create a separate institution with Public-private partnership, which will take into account and correct the shortcomings of the old system.

Н. С. ЗападнюкЖитомирський національний агроекологічний університетА. В. НедашківськаЖитомирський національний агроекологічний університетА. А. КовальчукЖитомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Natalia ZapadniukZhytomyr National Agro-Ecological UniversityAlina NedashkivskaZhytomyr National Agro-Ecological UniversityAnatoliy KovalchukZhytomyr National Agro-Ecological University

THE FORMATION OF THE STATE REGULATION MECHANISM TO PROVIDE SUSTAINABLE ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REGION

В статті обґрунтовано методологічний підхід до формування механізму державного регулювання щодо забезпечення стійкого екологічного розвитку, що розкриває його структурно-змістовну основу та передбачає: виділення та аналіз загроз стійкому екологічному розвитку; визначення цілей й завдань для об’єктів щодо попередження та ліквідації наслідків впливу чинників екологічної небезпеки, а також для суб’єктів щодо забезпечення умов захисту від екологічної небезпеки; виділення пріоритетних об’єктів державного впливу для відповідної території; розроблення механізму реалізації завдань із відповідними планами й програми реалізації; оцінку отриманих результатів. Обґрунтовано, що результативність реалізації механізмів державного впливу на забезпечення стійкого екологічного розвитку доцільно здійснювати за такими показниками: частка населених пунктів, забезпечених питною водою належної якості; задоволеність населення діяльністю органів виконавчої влади; обсяг інвестицій, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки; задоволеність населення якістю навколишнього природного середовища.[||]Sustainable development has been identified as a priority area for human development in the 21st century. Ensuring the well-being of the population, security of life on the basis of harmonization with nature as the main goal of state development based on the principles of the UN Conference Declaration (Rio de Janeiro, 1992), as well as confirmed by the results of the Rio + 20 Summit (2012), Ukraine, as a subject of the global environment, began the transition to sustainable development of the state. At the same time, in Ukraine the practice of making decisions on ensuring the socio-economic development and the state of the environment without proper coherence and strategic forecasting continues.
The formation of mechanisms of state regulation to ensure sustainable environmental development requires justification of the composition of elements (structure), which would be reproduced in the definition and implementation of any goals of state policy (agrarian, economic, industrial, investment, etc.). The national socio-economic development strategy and the state environmental policy must be harmonized, as social status, environmental well-being and health of the population are marked by unbreakable unity.
The methodological approach to the formation of the mechanism of state regulation for providing sustainable ecological development is substantiated, which reveals its structural and meaningful basis and provides for: isolation and analysis of threats to sustainable ecological development; defining the goals and objectives for the objects for the prevention and elimination of the effects of environmental hazards, as well as for the subjects for ensuring the conditions of protection against environmental hazards; selection of priority objects of state influence for the respective territory; developing a task implementation mechanism with appropriate plans and implementation programs; evaluation of the results obtained. It is substantiated that it is advisable to carry out the effectiveness of the implementation of mechanisms of state influence on ensuring sustainable ecological development by the following indicators: the share of settlements provided with drinking water of adequate quality; satisfaction of the population with the activity of executive authorities; volume of investments aimed at environmental protection and environmental protection; the satisfaction of the population with the quality of the environment.

Ю. М. Малігонздобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Y. M. Maligoncandidate of the Department of Economic Security,Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL COMPONENT OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF HEALTHCARE OF UKRAINE

Стаття присвячена дослідженню процесу бурхливого розвитку інноваційних технологій, приросту знань та глобалізаційних процесів; інтелект, знання, творчий потенціал та освіченість стають рушійною силою та передумовою на шляху прогресу та розвитку суспільства. Лише високоосвічена людина в змозі успішно пристосовуватися до умов сьогодення, орієнтуватися у сучасних реаліях життя та забезпечувати оптимальний рівень віддачі як для себе, так і для суспільства. Необхідність саме у таких фахівцях диктує потребу в зміні підходів до державного управління системою кадрового забезпечення усіх сфер та галузей життєдіяльності суспільства, у тому числі й системи охорони здоров’я.
При розробці дієвої державної кадрової політики у сфері охорони здоров’я пріоритетне значення, на наш погляд, слід приділити саме освітній складовій.
У даному контексті під освітньою складовою слід розуміти сукупність дій освітнього та професійно-підготовчого спрямування, що здійснюють безпосередній вплив на покращення кількісно-якісних характеристик кадрового потенціалу системи охорони здоров’я.[||]The article is devoted to the study of the process of rapid development of innovative technologies, the growth of knowledge and globalization processes, intelligence, knowledge, creativity and education become the driving force and prerequisite for progress and development of society. Only a highly educated person can successfully adapt to today's conditions, navigate the modern realities of life and provide the optimal level of return for themselves and society. The need for such specialists dictates the need to change approaches to public administration of the personnel system of all spheres and spheres of society, including the health care system.
In our opinion, the educational component should be given priority in the development of an effective state personnel policy in the field of health care.
In this context, the educational component should be understood as a set of educational and vocational training activities that have a direct impact on improving the quantitative and qualitative characteristics of the human resources of the health care system.
Higher education remains a determining determinant of the formation of the educational component. Increasing the requirements for higher medical education and competencies of doctors helps to increase their competitiveness in today's labor market. In addition to gaining an array of professional knowledge and skills, receiving higher education, the specialist acquires experience in analysis and introspection, the ability to think critically and search for information, which in later professional life ensures the adequacy of appropriate mechanisms and areas of activity.
In modern conditions against the background of total aging of the population and, accordingly, the labor force in Ukraine, the role of public health becomes especially relevant in the context of formation and development of human resources in all spheres of society, including health care in particular.
Thus, the study of the impact of the educational component is an integral part of the formation of an effective system of staffing in the field of health care in Ukraine.

ТОВ "ДКС Центр"