Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2017

Svitlana KhadzhyradievaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor Head of the Department of Public Management,National Academy for Public Administration under the President of UkraineOleksandr ShkvarivskyiPhD Student of the Department of Public Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE CONTEXT OF PROFESSIONALIZATION OF CIVIL SERVANTS

С. К. Хаджирадєва О. В. Шкварівський

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

The article is devoted to an important problem; namely it gives a qualified definition of the level of motivation of civil servants for their professional activity. Different views of domestic and foreign scholars on the theoretical and practical aspects of motivation, the problems of motivation and stimulation of the personnel, study and further management of the motivation-need sphere of the personality of employees, the psychological problems of motivation of human behavior, etc have been researched. The motivational component of the readiness of civil servants for professional activity has been analyzed; the essence of the concepts “motivation” and “readiness of civil servants for professional activity” has been clarified. The socio-psychological determinants of the motivational component of the readiness of civil servants for professional activity have been scientifically grounded and identified. This component shows a variety of approaches and conclusions, which in turn provides an opportunity for a more thorough understanding of the essence and importance of such component as the motivational one. The main directions and prospects of professional development of civil servants, their professional mobility in the sphere of public administration have been formulated.
 
Стаття присвячена важливій проблемі – кваліфікованого визначення рівня вмотивованості державних службовців до професійної діяльності. Досліджено різні погляди вітчизняних та зарубіжних авторів на теоретичні та практичні аспекти мотивації, проблеми мотивації та стимулювання персоналу, вивчення та подальше управління мотиваційно-потребнісною сферою особистості працівників, психологічні проблеми мотивації поведінки людини тощо. Проаналізовано мотиваційний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності, з’ясовано сутності понять «мотивація» і «готовність державних службовців до професійної діяльності». Науково обґрунтовано та визначено соціально-психологічні детермінанти мотиваційного компоненту готовності державних службовців до професійної діяльності, який показує різноманітність підходів та висновків, що в свою чергу дає можливість більш ґрунтовного розуміння сутності та важливості такого компоненту як мотиваційний. Сформульовано основні напрями і перспективи професійного розвитку державних службовців, їхньої професійної мобільності в галузі державного управління.

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївМ. М. Бабичк. е. н.,доцент, докторант кафедри економіки підприємств Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. I. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivМ. М. BabychPhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL INCLUSION AS AN ELEMENT OF SOCIAL REGIONAL POLICY

Статтю присвячено питанню подальшої євроінтеграції українського суспільства та окресленню орієнтирів формування соціальної політики регіону на засадах соціальної інклюзії населення. З цією метою досліджено результативність соціальної регіональної політики через показники соціального захисту населення Миколаївської області, зокрема, проаналізовано: динаміку, склад та структуру індикаторів державних соціальних стандартів, гарантій та допомоги; рівень організації соціально-побутового та медичного обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, хворих, інших громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах; діяльність закладів соціального захисту бездомних громадян. На основі прогресивного досвіду соціальної політики країн ЄС запропоновано вдосконалення соціальної регіональної політики шляхом стимулювання соціально відторгнутих категорій населення до виходу зі стану утримання за рахунок збільшення обсягу доходів, які не підпадають під облік під час працевлаштування.
 
The article is devoted to the issue of further European integration of Ukrainian society and the elaboration of guidelines for the formation of the social policy of the region on the basis of social inclusion of the population. To this end, the effectiveness of social regional policy through the indicators of social protection of the population of the Mykolayiv region was investigated, in particular, the dynamics, composition and structure of indicators of state social standards, guarantees and assistance were analyzed; The level of organization of social-household and medical services for the elderly, invalids, patients, other citizens who are in difficult living conditions; Activities of social protection institutions for homeless people. On the basis of the progressive experience of the social policy of the EU countries, the improvement of social regional policy was proposed through the promotion of socially excluded categories of the population before leaving the state of affairs by increasing the amount of incomes that were not accounted for during employment.

М. М. Шевченкокандидат філософських наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. ДрагомановаО. Г. Давиденкоаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові УкраїниВ. А. Соколоваспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові УкраїниВ. І. Курганевичаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові УкраїниВ. П. Масовецьаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИБОРСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

М. ShevchenkoCandidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Assistant Professor, Doctoral Сandidate, National, Pedagogical Dragomanov UniversityO. DavydenkoPostgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of UkraineV. SokolovPostgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of UkraineV. KhurganevychPostgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of UkraineV. MasovetsPostgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MODERN TRENDS OF INTERSTATE CONFRONTATION AND STRATEGIES OF STATE REACTION ON THREATS TO THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE

У статті визначено сучасні тенденції та розглянуто базову модель міждержавного протиборства, визначено конфліктогенні чинники впливу на формування політики національної безпеки Української держави в умовах зростання рівня загроз територіальній цілісності.
На підставі результатів SWOT-аналізу актуальних проблем забезпечення територіальної цілісності України, запропоновано авторський варіант тез стратегій «стабілізаційних заходів» щодо державного реагування на загрози територіальній цілісності Української держави. Ця стратегія передбачає: відстоювання своїх позицій на міжнародних переговорах у різних форматах з урахуванням міжнародної підтримки та спроможностей України; відповідь на збройну агресію незаконних (терористичних, бандитських) воєнізованих формувань з урахуванням спроможностей Збройних сил України та можливостей миротворчих сил; відповідь на інформаційну агресію супротивника з урахуванням спроможностей України та міжнародної підтримки.
 
The article identifies current trends and examines the basic model of interstate confrontation, determines the conflictogenic factors of influence on the formation of the national security policy of Ukraine in conditions of increasing the level of threats to territorial integrity.
On the basis of results of SWOT-analysis of the actual problems of ensuring the territorial integrity of Ukraine, the author's version of theses of strategies of "stabilizing measures" is offered in relation to the state reacting on threats to territorial integrity of the Ukrainian state. This strategy includes: defending its positions on international negotiations in different formats taking into account international support and capabilities of Ukraine; response to the armed aggression of illegal (terrorist, gangster) paramilitary forces taking into account the capabilities of the Armed Forces of Ukraine and the capabilities of peacekeeping forces; an answer to the enemy's information aggression, taking into account the capabilities of Ukraine and international support.

О. А. Онищенкоканд. наук з держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАДИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

O. А. OnyshchenkoPhD in Public Administration, Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logіstiсs, Zaporizhzhia National University

LEGAL AND POLITICAL ISSUES ON LOBBYING AS A TOOL OF CORPORATE POWER OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Актуальність досліджуваної проблеми визначається необхідністю міжнародного та національного регулювання застосування технологій інформаційного та політичного впливу наднаціональних структур на незалежні держави, що є побічним ефектом сучасних глобалізаційних процесів. Предметом дослідження є лобістська діяльність як форма та механізм представництва інтересів транснаціональних корпорацій. Мета – вивчення особливостей застосування та регулювання лобізму. Базовими принципами дослідження виступають історичний, системний та порівняльний методи, використані інституціональний та структурно-функціональний підходи. Наукова та практична значущість роботи полягає в дослідженні лобістської діяльності ТНК як засобу нівелювання державного суверенітету та аналізі можливих негативних наслідків лобіювання інтересів ТНК для національних економік окремих країн світу. Як висновок наводиться необхідність чіткої законодавчої регуляції лобістської діяльності на національному та міжнародному рівнях. На практиці це сприятиме адаптації лобізму до специфічних політичних та соціально-економічних умов країн застосування з метою захисту національних інтересів незалежних держав.
 
The relevance of the research is determined by the need of international and national regulation of the use of information and political influence technologies by supranational structures regarding independent states, which is a side effect of current globalization processes. The subject of the research is lobbying as a form and the mechanism of representation of transnational corporations’ interests. The paper objective is the studying of the peculiar properties of application and regulation of lobbying. The basic principles of the research are historical, systematic and comparative methods, institutional and structural-functional approaches have been used. The scientific and practical significance of the work is to investigate the lobbying activities of transnational corporations as a means of diminution of the state sovereignty and the analysis of the possible negative consequences of lobbying for the national economies of certain countries. As a conclusion the urgent need for a clear legal regulation of lobbying activities at the national and international levels is demonstrated. In practice, this will support adaptation of lobbying to the countries’ specific political and socio-economic conditions in order to protect the national interests of the independent states.

В. В. Друкк. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ “CХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО” У ЗДІЙСНЕННІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК

V. V. DrukPhD in Public Administration, doctoral student of the Dept. of Information Policy and Electronic Governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PROBLEMATIC ASPECTS OF REALIZATION EASTERN PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION OF EURO INTEGRATION POLICIES

У статті вивчено актуальну проблему реалізації проекту «Східне партнерство» як виміру Європейської політики сусідства, наголошується на важливості Європейської політики сусідства та східного партнерства для України, які відіграли надзвичайно важливу роль в контексті її конфлікту з Росією, досліджено основні напрями реформ в Європейській політиці сусідства,підкреслюється необхідність якісної підготовки державних службовців у сфері європейської інтеграції, розглядаються проблемні аспекти реалізації ініціативи “cхідне партнерство” у здійсненні євро інтеграційних політик. Стратегія Європейської політики сусідства розглядається як новий напрям світової співпраці, орієнтований на забезпечення миру та стабільності, дружніх стосунків між сусідніми державами.
 
The Eastern Partnership is researched as a large-scale project and a regional initiative of the European Union, the expanding and strengthening European integration, the importance of the European Neighborhood Policy and Eastern Partnership for Ukraine, which played an extremely important role in the context of its conflict with Russia was emphasized; main directions of reforms in European Neighbourhood Policy were explored. The problematic aspects of realization of Eastern Partnership and the implementation of euro integration policies were considered. The European Neighborhood Policy Strategy is seen as a new direction for world cooperation aimed at ensuring peace and stability, friendly relations between neighboring countries.

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент,докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДИ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. G. KlimеnkoPhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

МETHODS, MEASURES AND MEANS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

У статті досліджено методи, заходи та засоби державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки. Обґрунтовано належність ліцензування, довільної діяльності та державної реєстрації недержавних інституцій до основних заходів та засобів державного регулювання діяльності недержавних інституцій у сфері національної безпеки.
 
The article is devoted to methods, measures and means of state regulation of activity of non-state institutions in the field of national security. The validity of licensing, arbitrary activity and state registration of non-state institutions to the main measures and means of state regulation of activities of non-state institutions in the field of national security is substantiated.

Л. А. Весельськак. н. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МАСОВИМИ МІЖДЕРЖАВНИМИ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНИМИ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

L. A. VeselskaPhD(public administration science), doctoral student of Department Globalistics, European Integration and National Security Management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION BY MASS INTERGOVERNMENTAL AND INTERREGIONAL MIGRATION PROCESSES

Розкрито загрози міграційній безпеці, пов’язані із зовнішніми і масовими внутрішніми міжрегіональними міграціями, викликаними анексією Криму та збройною агресією Росії на Донбасі. Крім того, запропоновано методологічні та практичні аспекти вдосконалення управління інтенсивними міждержавними і міжрегіональними міграційними процесами. Доведено, що їхні негативні наслідки несуть у собі загрози національній безпеці країни через гібридну війну на Донбасі, нелегальну міграцію, загострення демографічної ситуації, від’їзд за межі країни вчених і фахівців. Запропоновано удосконалення заходів та завдань державної міграційної політики, шляхів та методів регулювання зовнішніх міграцій населення. Сформульовано пропозиції, щодо перспективних та дієвих заходів державної міграційної політики України з упорядкування міграційного простору; регулювання міграційного руху населення з позицій національних пріоритетів і регіональних особливостей; задоволення особистих потреб мігрантів та попередження міграційних загроз національній безпеці України.
 
The threats to migration security, connected with external and mass internal interregional migrations, caused by the annexation of the Crimea and armed aggression of Russia in the Donbass, are disclosed. In addition, the methodological and practical aspects of improving the management of intensive interstate and interregional migration processes are proposed. It is proved that their negative consequences are threatening the national security of the country through the hybrid war on the Donbass, illegal migration, exacerbation of the demographic situation, departure from the country of scientists and specialists. The improvement of measures and tasks of the state migration policy, ways and methods of regulation of external migrations of the population is proposed. The proposals on promising and effective measures of the state migration policy of Ukraine on streamlining of the migration space are formulated; regulation of migration movement from the standpoint of national priorities and regional peculiarities; satisfaction of the personal needs of migrants and prevention of migration threats to the national security of Ukraine.

О. М. Гостєвастарший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

A. M. Gosteva

EUROPEAN EXPERIENCE OF CO-OPERATION OF PUBLIC AND CIVIL ORGANIZATIONS AUTHORITIES

А. М. Гостева

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Стаття присвячена вивченню європейського досвіду взаємодії органів державної влади та громадських організацій у розвинутих демократичних країнах, як Великобританія, Франція, Канада, Німеччина, США. У статті розглядаються зарубіжний досвід становлення та розвитку громадських організацій та принципи взаємодії влади з громадськістю.
 
The article is devoted the study of European experience of co-operation of public and civil organizations authorities in the developed democratic countries, as Great Britain, France, Canada, Germany, USA. In the article foreign experience of establishment and development of civil organizations and principles of co-operation of power is examined with public.
 
Статья посвящена изучению европейского опыта взаимодействия органов государственной власти и гражданских организаций в развитых демократических странах, как Великобритания, Франция, Канада, Германия, США. В статье рассматриваются зарубежный опыт установления и развития гражданских организаций и принципы взаимодействия власти с общественностью.

О. В. Лучинськааспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ

Olha Vitaliivna Luchynskapost-graduate student of social and humanitarian policy at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE-PUBLIC COOPERATION IS IN THE SPHERE OF COMBATING HIV/AIDS

У дослідженні дається науково-теоретичне обґрунтування вдосконалення механізмів державного управління у взаємодії з громадськістю з протидії ВІЛ/СНІДу в Україні. Як засвідчив аналіз зарубіжного досвіду боротьби з поширенням ВІЛ/СНІДу, необхідною умовою досягнення позитивних результатів у даній сфері є державно-громадське співробітництво. Стабільність у протидії епідемії неможливо забезпечити за рахунок реалізації одного втручання або заходу в рамках одного відомства або сектора. Щоб розширити охоплення послугами та зробити їх комплексними, послуги з профілактики необхідно інтегрувати з лікуванням, доглядом та підтримкою. Вони мають доповнювати один одного з метою задоволення різних потреб клієнтів. Дослідивши закордонний досвід, автор дійшов висновку, що співпраця державних органів із громадськими організаціями доводить свою високу ефективність на практиці. Саме завдяки використанню співпраці держави та громадськості у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу можна суттєво стабілізувати епідемію цієї захворюваності та знизити темпи приросту як захворюваності, так і рівня смертності.
 
In research the theoretical ground of improvement of mechanisms at state administration is given in co-operating with public from counteraction to HIV/AIDS in Ukraine. Analysing of foreign experience of fight witnessed against distribution of HIV/of AIDS, the necessary condition of achievement of positive results in the field of given a state-public collaboration is. Stability in counteraction to the epidemic it is impossible to provide due to realization of one interference or west within the framework of one department or sector. To extend a scope services and do them complex, services in a prophylaxis must be integrated with treatment, supervision and support. They must complement each other from the aim of satisfaction of different necessities of clients. Investigating foreign experience, an author came to the conclusion, that the collaboration of public organs with public organizations leads to the high efficiency in practice. Exactly due to the use of collaboration of the state and public in the field of counteraction to distribution of HIV/of AIDS it is possible substantially to stabilize the epidemic of this morbidity and bring down growth of both morbidity and level of death rate rates.

І. П. ДинникАспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

I. P. Dynnykpostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз взаємовідносин держави та суспільства в контексті сучасних дослідницьких підходів. Ідентифіковано основні концептуальні та дослідницькі підходи щодо розуміння проблемних аспектів у взаємовідносинах між державою та суспільством, проведено аналіз основних сучасних підходів утвердження принципів побудови сильної держави та розвиненого суспільства у контексті їхньої взаємодії в сучасній Україні.
 
The article deals with theoretical and methodological analysis of relations between the state and society in the context of modern research approaches. Identified the main conceptual and research approaches to understanding the problem aspects in the relationship between the state and society, analyzes of the main modern approaches to establishing the principles of building a strong state and a developed society in the context of their interaction in modern Ukraine.

С. В. Гончарздобувач Інституту державного управління, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

S. V. Honcharapplicant of Institute of State Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

APPARATUS OF NOTIONS AND CATEGORIES OF RESEARCH OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF STAFF POTENTIAL OF EXECUTIVE ORGANS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

У статті актуалізується понятійно-категоріальний апарат, за допомогою якого описуються механізми державного регулювання кадрового потенціалу виконавчих органів територіальних громад, потребує уточнення та конкретизації щодо конкретного об’єкта та предмета дослідження.
Акцентується увага на таких поняттях і категоріях у галузі державного управління, як «механізм державного управління», «державне регулювання» і «державне управління», «кадровий потенціал», «територіальна громада», «орган місцевого самоврядування».
Визначається, що у вітчизняній науці та законодавстві поняття «орган місцевого самоврядування» потребує конкретизації та деталізації з урахуванням найбільш суттєвих ознак; «механізм державного управління» є досить усталеним і розробленим; категорії «державне регулювання» і «державне управління» мають суттєві відмінності, пов'язані з використанням специфічних засобів (методів) управлінського впливу; поняття «кадровий потенціал» ототожнюється з «кадровим забезпеченням»; категорія «територіальна громада» має досить чітке визначення.
 
In the article, the apparatus of notions and categories describing the mechanisms of the State regulation of the staff potential of the executive organs of the territorial communities is presented. The concrete object and subject of the research need to be specified. Special attention is given to such notions and categories as "mechanism of State administration", "State regulation", "State administration", "staff potential", "territorial community", "organ of local self-government" in the sphere of State administration.
It is said that the notion of "organ of local self-government" in the home science and legislation needs to be more concrete and detailed taking into account as many essential attributes as necessary; «mechanism of State administration» is more stable and elaborated; the categories of "State regulation" and "State administration" have essential differences, connected with the use of specific means (methods) of the administrative influence; the notion of "staff potential" is identified with "staff provision"; the category of "territorial community" has a very clear definition.

В. В. Тиханськийаспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ

V. V. TykhanskyiPostgraduate student of Chair, information policy and digital technology Development, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE AS A TOOL OF THE DIGITAL GOVERNANCE

В. В. Тиханскийаспирант кафедры информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА

Завданням статті є здійснення аналізу сучасного стану використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) в державному та приватному секторах. В роботі широко застосовувався загальнонауковий діалектичний метод, що дав можливість вивчити функціонування системи забезпечення надання послуг за допомогою ЕЦП та здійснити системний аналіз його функціонування. Системно-структурний та порівняльний методи дозволили здійснити порівняльний аналіз надання послуг органами влади.
 Результати та основні здобутки дослідження можуть бути використані органами державної влади та органами місцевого самоврядування, зокрема у сфері здійснення сервісної діяльності. При перерозподілі функцій між державою та суспільством, влада залишає за собою сферу впливу щодо стратегічного управління. При цьому діяльність держави та децентралізованих структур являє собою єдину цілісну систему управління. Державне регулювання та управління послугами, які надаються приватними особами є опосередкованим впливом позивного державного управління.
 
Задачей статьи является осуществление анализа современного состояния использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) в государственном и частном секторах. В работе широко применялся общенаучный диалектический метод, позволивший изучить функционирование системы обеспечения предоставления услуг с помощью ЭЦП и осуществить системный анализ его функционирования. Системно-структурный и сравнительный методы позволили осуществить сравнительный анализ предоставления услуг органами власти. Результаты и основные достижения исследования могут быть использованы органами государственной власти и органами местного самоуправления, в частности в сфере осуществления сервисной деятельности. При перераспределении функций между государством и обществом, власть оставляет за собой сферу влияния по стратегическому управлению. При этом деятельность государства и децентрализованных структур представляет собой единую целостную систему управления. Государственное регулирование и управление услугами, предоставляемыми частными лицами является опосредованным влиянием позывного государственного управления.
 
The purpose of the article is to analyze the current state of the use of electronic digital signature (EDS) in the public and private sectors. The general-scientific dialectical method was widely used in the work, which enabled to study the functioning of the system of provision of services through EDS and to carry out a systematic analysis of its functioning. System-structured and comparative methods allowed to carry out a comparative analysis of the provision of services by the authorities. The results and main achievements of the research can be used by public authorities and local self-government bodies, in particular, in the field of service activities.
With the redistribution of functions between the state and society, the authorities leave behind a sphere of influence on strategic management. In this case, the activities of the state and decentralized structures is a single integral management system. State regulation and management of services provided by private individuals is indirectly influenced by call state management.

С. М. Мaлaшaспірaнт кaфедри мaркетингу тa реклaми Київськoгo нaціoнaльнoгo тoргoвельнo-екoнoмічнoгo університету, м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ OРГAНАМИ ВИКOНAВЧOЇ ВЛAДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

S. M. Malashaspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PROBLEMATICS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTHORITIES AND PUBLIC AUTHORITIES

У даній статті  предстaвлено тa прoaнaлізовано реaльну кaртину взaємoвіднoсин oргaнів викoнaвчoї влaди з грoмaдськістю тa існуючі підхoди дo рoзуміння їх взaємoдії. У статті розлянуті проблемні питання нaлaгoдження взaємoвіднoсин oргaнів викoнaвчoї влaди з грoмaдськістю. Визначено, що оснoвoю дoсягнення ефективнoї взaємoдії є реaлізaція принципу співпрaці, який гaрaнтує нaлaгoдження пaртнерських віднoсин між влaдoю тa грoмaдськістю. Дано визначення поняттю «інститути грoмaдянськoгo суспільствa» та їх впливу на органи виконавчої влади.
 
This article presents and analyzes a real picture of the relationship between the executive authorities and the public and the existing approaches to understanding their interaction. The article deals with the problematic issues of settling the relations of the executive authorities with the public. It is determined that the main achievement of effective cooperation is the implementation of the principle of cooperation, which guarantees the maintenance of the partnership between power and the public. The definition of "civil society institutions" and their influence on executive bodies is given.

Я. В. Куцздобувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

J. V. KutsPostgraduate student of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv National Technological University

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF PROVISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE

У статті досліджено суперечливість у підходах до трактування змісту понять понятійно-категорійного апарату, що стосується державного управління житлово-комунальним господарством України. Запропоновано авторське визначення дефініції механізму управління сферою житлово-комунальних послуг як багаторівневої ієрархічної системи взаємопов’язаних між собою елементів (державні, регіональні та місцеві органи управління, житлово-комунальні підприємства, обслуговуючі компанії, власники житла та їх громадські об’єднання), а також способів їх взаємодії (інтеграція, кооперація), під впливом яких гармонізуються економічні інтереси держави власників житлового фонду, підприємств житлово-комунальної сфери, суспільства в цілому. Доведено, що із питання „місцевого значення” державне управління житлово-комунальними послугами перетворилося на ключове питання державної соціально-економічної політики, яке вимагає комплексного системного підходу при реалізації та управлінні процесом реформи, як на державному рівні, так і на рівні регіонів.
 
The article investigates the contradictory approach in the interpretation of the content of concepts of the conceptual-categorical apparatus concerning the state administration of housing and communal services in Ukraine. The author defines the definition of the mechanism of management of housing and communal services as a multilevel hierarchical system of interconnected elements (state, regional and local government, housing and communal enterprises, service companies, owners of housing and their public associations), as well as ways of their interaction (integration, cooperation), under the influence of which the economic interests of the state of housing stockholders, enterprises of the housing and communal sphere, society as a whole are harmonized. It has been proved that on the issue of "local significance", the state administration of housing and communal services has become a key issue of state social and economic policy, which requires a comprehensive systemic approach in implementing and managing the reform process, both at the state level and at the regional level.

Н. В. Кашинськааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

N. Kashynskapostgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS OF THE EFFECTIVENESS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION

У статті досліджується питання неефективності чинного законодавства у сфері доступ до публічної інформації. Увагу приділено суб’єктивним та об’єктивним причинам виникнення юридичних колізій, пов’язаних з суперечностями між нормативно-правовими приписами та діяльністю щодо їх реалізації, застосування, тлумачення. За результатами аналізу висвітлено проблему правового нігілізму у сфері доступ до публічної інформації.
 
The article examines the issue of ineffectiveness of current legislation in the field of access to public information. Attention is paid to the subjective and objective reasons for the emergence of legal conflicts related to the contradictions between the normative and legal requirements and the activities related to their implementation, application, interpretation. The results of the analysis highlight the problem of legal nihilism in the field of access to public information.

М. О. Кравцоваспірант, Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Сєвєродонецьк

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВІ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

M. O. Kravtsovpostgraduate student, Severodonetsk Institute of Interregional Academy of Personnel Management, Severodonetsk

APPEAL OF CITIZENS AS A FACTOR OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND SOCIETY: WORLD SYSTEMS AND PROBLEMS OF APPLICATION

У статті досліджено, що на сьогодні важливим науково-практичним завданням є демократизації національного законодавства в сфері захисту прав людини є участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики.Основна форма учасᴛі гроᴍадян у процесі державного управління– «звернення гроᴍадян». Європейська конвенція з прав людини передбачає, що держава повинна забезпечувати громадянам право брати участь в управлінні державними справами взагалі з метою створення демократичного та правового суспільства. Розвинена демократія, вільні стосунки між владою та суспільством можливі лише за умов дієвого впливу механізмів стримування і противаг.
 
The article studies that today the important scientific and practical task is to democratize the national legislation in the field of human rights protection is the participation of the public in the formation and implementation of the state policy. The main form of participation in the public administration in the process of public administration is "the appeal of the public". The European Convention on Human Rights provides that the state must ensure citizens the right to participate in the management of public affairs in general in order to create a democratic and legal society. Developed democracy, free relations between government and society are possible only under the conditions of effective influence of the mechanisms of deterrence and counterbalance.

ТОВ "ДКС Центр"