Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2013

О. А. Дєгтяркандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. A. DiegtiarPhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit Kharkiv national motor-car-road to the university, m. Kharkiv

INFORMATION AND COMMUNICATION ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION AS A TOOL TO INTENSIFY THE SOCIAL PARTNERSHIP

Розглянуто зміст і функції інформаційно-комунікативної діяльності в державному управлінні, структуровано види інформаційно-комунікативних технологій, доведено необхідність переходу органів державного управління на нові принципи взаємодії з громадськістю, заснованої на побудові активних мереж співпраці

The content and function of information and communication activities in the public administration, structured types of information and communication technologies, the necessity of transition of government on new principles of public relations based on building active networks of cooperation.

Ф. В. Узуновк. е. н., доцент, перший проректор Університету економіки та управління

ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ПОБУДОВI СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

F. V. UzunovPh.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

SUPPORT OF SOCIAL VALUES WHEN BUILDING A SYSTEM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Ф. В. Узуновк. э. н., доцент, первый проректор Университета экономики и управления

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

У статті визначено як може відбуватися підтримка громадських цінностей при побудовi системи державно-приватного партнерства. Розглянуто три підходи до визначення громадських цінностей. Узагальнено п’ять категорій громадських цінностей.

The article identified as may occur support of social values in building a system of public-private partnership. We discussed three approaches to the definition of social values. Collectively, the five categories of social values.

В статье определено как может происходить поддержка общественных ценностей при построении системы государственно-частного партнерства. Рассмотрены три подхода к определению общественных ценностей. Обобщенно пять категорий общественных ценностей.

О. Г. Рябекакандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

O. H. RyabekaPhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

LONG-RANGE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF REGION INVESTMENT DEVELOPMENT

В статті визначено проблеми практичного запровадження ефективних засобів стимулювання інвестиційного забезпечення регіонального економічного розвитку. Описані засоби та інструменти активізації інвестиційної діяльності на конкретній території. Викладено результати досліджень з питання удосконалення механізму державного управління інвестиційним розвитком регіонів.

The article determines the problems of practical implementation of effective measures to promote investment for regional economic development. Approaches and instruments for stimulating investment activity in a particular area are described. The results of the studies concerning improvement of state management of the region investment development are set out.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

STATE POLICY: CONCEPTUAL ASPECTS

В статті аналізується поняття державної політики в вітчизняній та зарубіжній науковій літературі.

The article analyzes the concept of public policy in domestic and foreign scientific literature.

І. В. Козюрак. і. н., начальник відділу місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. V. Koziuracandidate in History, chief of department of local government and regional development , Institute for problems of public administration and local –government, National academy of public administration, office of the President of Ukraine, Kyiv

CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT

Трансформація інститутів державного управління та місцевого самоврядування є ключовою складовою державно-управлінських реформ в Україні. У статті представлені результати експертного дослідження про стан та пріоритетні напрямки інституційного розвитку місцевого самоврядування в Україні.

The transformation of public administration and local government institutions is a key constituent of administrative reform in Ukraine. The results of expert survey on current conditions and priority directions of the institutional development of local government in Ukraine are presented in the paper.

Т. А. Комашенкокандидат наук з державного управління, головний спеціаліст відділу планування державних інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОЕКТНИХ (ІНВЕСТИЦІЙНИХ) ПРОПОЗИЦІЙ: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Tetyana KomashenkoPh.D., Chief-desk officer division of planning public investments Ministry of economic development and trade of Ukraine

THE NORMATIVE LEGAL MECHANISM OF COST-EFFECTIVENESS EVALUATION AND PUBLIC REGISTRATION OF INVESTMENT PROJECTS AND PROPOSES: IMPROVEMENT OF ADMINISTRATION SYSTEM OF PUBLIC INVESTMENTS

У статті розглянуто нормативно-правовий механізм оцінки економічної ефективності та державної реєстрації інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій в контексті удосконалення системи управління державними інвестиціями та надані подальші рекомендації з удосконалення нормативно-правової бази в сфері інвестицій, а саме державного інвестування.

The article contains description of normative legal mechanism of cost-effectiveness evaluation and public registration of investment projects and proposes in the context of improvement of administration public investment's system and recommendations of improvement legal base in investments sphere.

О. Д. Фірсовааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України , м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

O. Firsovapostgraduate student, National Academy of Public Administration, Kyiv

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF SOCIAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

Стаття присвячена аналізу впливу інформаційних технологій на суспільство. Розглянуто сучасні підходи до тлумачення понять “технологія”, “інформація” і “інформаційне суспільство”, а також інформаційної технології як важливого інструменту сучасного етапу цивілізації. Виокремленні основні тенденції інформатизації сучасного суспільства та мережеве суспільство.

The article is devoted to analysis the impact of the information technology on society. New approaches to the interpretation of the terms of "technology", "information" and "information society" are considered. The concept of information technology as an important tool of the present stage of civilization was clarified also. The main trends of IT use in modern society and network society were described.

А. Є. Керничнааспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ В АСПЕКТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

A. Y. Kernichnаpostgraduate, Ivano-Frankovsk national technical university of oil and gas

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ECOLOGICAL SPHERE IN TERMS OF FUNDING ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES AT THE REGIONAL LEVEL (IN IVANO-FRANKIVSK REGION)

У даній статті досліджено динаміку видатків на охорону навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, розглянуто структуру державного управління обласним фондом охорони навколишнього природного середовища. Вказано на основні недоліки функціонування екофондів та запропоновані шляхи вдосконалення управління цими фондами.

In this article the dynamics of expenditures for environmental protection in the Ivano-Frankivsk region is researched, governance structure of regional fund of environmental protection is considered. Main disadvantages of functioning of eco-funds are specified and ways of improving the management of these funds are proposed.

С. Ю. Олефіровмагістр державного управління

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВЛАДИ

S. Olefirovmaster of Public Administration

SOCIAL PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT

У статті здійснено аналіз соціального партнерства як механізму взаємодії громадянського суспільства та влади, визначено національні особливості функціонування соціального партнерства та виділено комплекс заходів, спрямованих на формування ефективної системи соціального партнерства в Україні.

The article analyzes the social partnership as a mechanism of interaction between civil society and government defined national peculiarities of functioning social partnership and identified a set of measures to establish an effective system of social partnership in Ukraine.

Ю. О. Трестераспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Y. O. Trestergraduate student of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INTERNATIONAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS

В статті досліджуються питання ефективності міжнародних механізмів захисту прав дітей. Розглянуто випадки порушення прав дітей. Зроблено висновок, що наявні механізми щодо захисту прав дітей не дієздатні.

The article examines the effectiveness of international mechanisms for the protection of children's rights. The cases of violation of children's rights are considered. The author concluded that the existing mechanisms for the protection of children's rights is not capable.

Н. В. Васильєвакандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

N. V. VasylievaPhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

APPROACHES TO EVALUATING THE QUALITY OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY THE EXECUTIVE GOVERNMENT IN UKRAINE

У статті проаналізовано сучасні підходи до оцінювання якості у сфері надання адміністративних послуг органами виконавчої влади в Україні. З’ясовано, що ефективна діяльність органів виконавчої влади неможлива без чіткого бачення напрямів удосконалення процедур надання адміністративних послуг.

The article analyzes the contemporary approaches to quality assessment in the provision of administrative services executive government in Ukraine. Effective performance of the executive government is a clear vision of improving procedures of administrative services.

Л. М. Щербаківськаздобувач Академії муніципального управління

РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

L. M. ShcherbakovskayaResearcher Academy of Municipal Management

DIFFERENTIATION OF FUNCTIONS OF STATE MANAGEMENT AND PUBLIC SERVICES IN THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODIES

Розглянуто розмежування функцій державного управління і надання державних послуг в діяльності органів виконавчої влади.
Проаналізовано розмежування функцій державної влади і надання державних послуг в умовах обмежених можливостей фінансування та низької ефективності діяльності органів виконавчої влади, недостатньо чіткої регламентації і порядку реалізації їх функцій. Визначено три аспекти такого розмежування: по-перше - розмежування господарських і владних функцій, по-друге - розмежування владних і інформаційних послуг, по-третє - розмежування інформаційних і інших ділових послуг. Поєднання владних і господарських функцій створює передумови для нерівних умов конкуренції між господарюючими суб'єктами, зловживань винятковим положенням.
Запропоновано принципи визначення суб'єктів надання послуг і вирішення питання про платність послуг. Можливість комерціалізації державних послуг визначається причиною звернення в державне агентство за відповідною послугою та характером подальшого використання результату державної послуги.

Considered the distinction between the functions of state management and public services in the activities of Executive bodies.
Analyzed the differentiation of functions of state authorities and public services with limited funding opportunities and low efficiency of activity of bodies of Executive power, not enough clear regulation and procedure for the implementation of their functions. Identified three aspects of this distinction: first is the distinction between economic and government functions, and secondly, the distinction between power and information services, thirdly, the distinction between information and other business services. The combination public administration and business functions creates prerequisites for unequal conditions of competition between economic entities, abuse of the exclusive position.
Proposed principles for defining the entities providing services and solutions to the question of charges. The possibility of commercialization of public services is determined by the reason for going to the state Agency for the relevant service and the nature of the use of the public services.

ТОВ "ДКС Центр"