Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2012

С. В. ЛевцовНачальник Головного управління Держкомзему України в Миколаївській області, магістр державного управління

РОЗМЕЖУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

У статті висвітленні питання формування підходів до трактування сутності поняття “землі публічної власності”, здійснено аналіз основних засад їх розмежування та використання у світлі завершення процесу земельної реформи в Україні.
 
The article covering the issue of forming approaches to the investigation of the "land of public property”, analysing basic principles of their differentiating and using in the light completions of process of the landed reform in Ukraine.

О. П. Борисенкодокторант Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат економічних наук, доцент

СИНЕГРІЯ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОГО ПІДХІДУ ДО ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлено системно-синергетичний підхід у методології дослідження проблем державної регуляторної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Такий підхід є  універсальним підходом. Він дає можливість ефективно проаналізувати проблеми взаємодії методів, інструментів, засобів регулювання зовнішньоекономічної політики.
 
This article presents a systematic approach to the synergetic methodology of the study of problems of state regulatory policy in the sphere of foreign economic activity. This approach is a universal approach. It allows you to effectively analyze the problems of interaction techniques, tools, means of regulation of foreign economic policy.

Н. А. Жиденкопровідний фахівець відділу міжнародного співробітництва, Управління забезпечення міжнародних зв’язків Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКА ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті висвітлено заходи державної підтримки аграрного сектору Польщі, Литви та Естонії. Аналізується фінансування аграрної сфери країн-членів Союзу з бюджету ЄС.
 
The article outlines measures of state support of the agricultural sector in Poland, Lithuania and Estonia. Budget financing of the agricultural sector of the EU-members is being analyzed.

О. О. Критенкоаспірант Академії митної служби України

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Визначено економічну сутність механізму державних закупівель. Виділено основні і додаткові функції державних закупівель в Україні. Розглянуто принципи, процеси, суб’єкти та об’єкти державних закупівель.

Economic essence of the mechanism of government procurement. The basic and advanced features of public procurement in Ukraine. The principles, processes, subjects and objects of public procurement.

Л. О. Ужвак.ю.н., доцент кафедри державної служби та митної справи, Академія митної служби України

ДОЦІЛЬНІСТЬ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЇ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЧИ ХАБАРА

У даній статті досліджуються проблемні питання криміналізації пропозиції хабара та пропозиції неправомірної вигоди й надаються рекомендації щодо правового урегулювання їх вирішення.
 
В данной статье исследуются проблемные вопросы криминализации предложения взятки и предложения неправомерной выгоды и даются рекомендации относительно правового урегулирования их решения.
 
This article explores the problematic issues of criminalization of bribery and offers suggestions undue advantage and makes recommendations concerning the legal settlement of their solutions.

Т. В. Якименкоголовний консультант управління організаційно-методичної роботи Секретаріату Центральної виборчої комісії

АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ВРАХУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЦІЛЕЙ ВІТЧИЗНЯНИХ СУСПІЛЬНИХ РЕФОРМ

У статті розкрито зв’язок стратегічних цілей держави з параметрами людського розвитку. Проведено аналіз практики врахування параметрів людського розвитку при визначенні цілей вітчизняних суспільних реформ на прикладі Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

І. В. Пантелейчуккандидат історичних наук, доцент кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ

Стаття присвячена проблемам формування та реалізаці державної іміджевої стратегії. Здійснено теоретико-методологічний аналіз формування іміджевої стратегії в сучасних умовах розвитку.
 
The article is devoted the problems of realization of state imaginary strategy. The analysis of forming of imaginary strategy is carried out in the modern terms of development.

Л. Д. Оліфіренкок. т .н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

МЕХАНІЗМИ ВИБОРУ ТА ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

Запропоновано підхід, який дозволяє програмувати інституціональні зміни, що закладаються в інституціональну політику держави, та якісно змінювати процес управління діяльністю корпорацій.
 
In the article presents a approach that allows to program the institutional changes that are placed in institutional policy, and qualitatively change the management activities of corporations.

С. П. Чорнуцькийаспірант кафедри економічної політики НАДУ при Президентові України, директор Департаменту організаційної роботи Державної фінансової інспекції України

ПІДВАЛИНИ РЕФОРМУВАННЯ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

У статті розглядаються причини реформування існуючої системи державного фінансового контролю та необхідність запровадження в діяльність органів державного сектору систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту.

Н. О. Щураспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ КОРУПЦІЇ НА СОЦІАЛЬНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу впливу корупції на державну та соціальну політику України. Наведені рекомендації щодо зменшення корупції в соціальній політиці та державному управлінні.
 
The article analyzes the impact of corruption on public and social policy of Ukraine. Recommendations to reduce corruption in social policy and public administration.

С. Є. Мокрецовкандидат медичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ УЧАСТІ ЖІНОК У СУСПІЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ НА ЇХ РЕПРОДУКТИВНУ ПОВЕДІНКУ

У статті проаналізовано взаємозалежність між характеристиками участі жінок у суспільному виробництві (рівень зайнятості, розподіл жіночої робочої сили за певними галузями, неповна зайнятість і гнучкий графік роботи) та їх репродуктивною поведінкою.
 
The article investigates the relationship between characteristics of women’s participation in social production (women’s employment rate, distribution of women labour force in sectors of activity, part-time working and flexible working arrangements) and their reproductive behavior.

В. В. Мещеряковгенеральний директор ТОВ «Експертно-консалтинговий союз», магістр державного управління

МІСТОБУДУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА

У статті досліджено сучасний стан та перешкоди для ефективного функціонування містобудівної системи в державі, розкрито проблеми у сфері регулювання містобудівної діяльності в теперішніх умовах господарювання, проаналізовано відповідне нормативно-правове забезпечення, а також обґрунтовано питання участі громади у плануванні і забудові території міста.
 
The article deals with the current state and obstacles are investigated for the effective functioning of the town-planning system in the state, problems are exposed in the field of adjusting of town-planning activity in the present terms of menage, the corresponding normatively-legal providing is analysed, and also offered the question to improve participation in planning and building the territories of cities.

О. В. Шкуропатаспірант кафедри управління суспільним розвитком НАДУ

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

У статті розглядається сучасний стан запобігання та протидії корупції в сфері державного управління земельними ресурсами, як головного об’єкта земельних відносин.
 
In this article considered the current state of prevention and combating corruption in public land management as the main object of land relations.

ТОВ "ДКС Центр"