Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2011

П. І. Гаманд.держ.упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУБ'ЄКТ-ОБ'ЄКТНА ТА КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Обгрунтовано суб"єкт-об"єктну та комунікативну парадигму організації і функціонування місцевого самоврядування. Визначено управлінські послуги як новий елемент у взаємовідносинах органів державного управління та місцевого самоврядування.

It is led to subject objective is grounded and communicative paradigm of organization and functioning of local self-government. Administrative services as new element are certain in the mutual relations of organs of state administration and local self-government.

В. М. Ємельяновк.т.н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЗВИТОК РІЗНОМАНІТНИХ АСПЕКТІВ СПІЛЬНОЇ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ НА ВСІХ РІВНЯХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Обґрунтовано особливості нових інституційних взаємовідносин у якій до традиційних управлінських структур було долучено терміново створені необхідні складові ринкової інфраструктури. Проведено аналіз наявності проблем із функціонерами органів державного управління і місцевого самоврядування в українському суспільстві та сусідніх держав.

Grounded the features of new institute  mutual relations in which to the traditional administrative structures were attached quickly created necessary constituents of market infrastructure. The analysis of presence of problems is conducted with of organs of state administration and local self-government in Ukrainian society and the neighbouring states.

А. С. Кобецьк.т.н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТІ

Досліджено розвиток недержавних ВНЗ як фактор формування конкурентного середовища в освіті. Визначено основні відмінності між державними і приватними ВНЗ.
 
Development of unstate is explored higher educational establishments as factor of forming of competition environment in education. Basic differences are certain between state and private higher educational establishments

С. І. Черновк. держ.упр., Харківська обласна рада

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Визначено систему регіонального управління. Обґрунтовано механізм передачі повноважень від місцевих органів державної влади до органів місцевого самоврядування.

The regional control system is certain. The mechanism of delegation of powers is grounded from local public authorities in the organs of local self-government.

М. В. Банчукк.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Розглянуті питання забезпеченості лікарями закладів охорони здоров"я у сільській місцевості та первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Показано, що проблема остаточно не вирішена: рівень укомплектованості посад хоча і зростає, проте не досяг необхідного рівня. Окрім того, суттєво порушуються структурні співвідношення лікарських спеціальностей і співвідношення між лікарями та середнім медичним персоналом.
Запропоновано розроблення, узгодження з відповідними відомствами та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо Концепції державної кадрової політики. Вона повинна базуватися на результатах наукового довгострокового прогнозування потреби у фахівцях медичного профілю та гармонізації напрямків їх підготовки.
 
Based on principles of family medicine considered were issues of providing health care facilities with physicians as well as primary medical care matters in rural areas. Shown was that the problem has not been resolved yet: despite staff provision being increasing its level is not sufficient enough. Besides, there still exist structural imbalances between physicians" specialties and in physicians to nursing staff ratio.
It was suggested to develop, bring into line with relevant departments and submit for the Cabinet of Minister consideration a proposition concerning Personnel Policy Conception. It must be based on scientific long-term prognosis for needs in medical specialists and training trends harmonization.

Ю. Г. Королюкдоцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

У роботі проведено теоретико-методологічне обґрунтування основних закономірностей та принципів регіональної системи управління. Побудовано схему їх впливу на її формування та функціонування.

The article shows the theoretic and methodological argumentation of key regional governing system regularities and principles. We have made the scheme of their influence on the regional governing system formation and functioning.

М. Л. Миговськийаспірант кафедри права і законотворчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ ТА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У статті дається загальна характеристика функціональних форм управління майном комунальної та спільної власності територіальних громад. Розкривається їх суть, значення та даються пропозиції щодо вдосконалення.

О. В. Ставицькийаспірант кафедри фінансів, Національного університету харчових технологій, м.Київ

ДЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті проведено дослідження стану хлібопекарської галузі харчової промисловості, основних проблем розвитку хлібопекарства та обґрунтовано можливі напрямки їх вирі­шення.
 
In article are organized studies of the condition bakery to branches to food industry, the main problems of the development bakery and are motivated possible directions their solutions.

М. В. Сіцінськак.держ.упр., доцент кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД БЕЗПЕКОВИМ СЕКТОРОМ ДЕРЖАВИ

У статті аналізуються міжнародні зобов’язання із забезпечення демократичного цивільного контролю над безпековим сектором держави.

In the article international obligations are analysed from providing of democratic civil control above the sector of safety of the state.

Л. П. Перхунк. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики  Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

УПРАВЛІННЯ АУДИТОРНИМ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ СТУДЕНТІВ: ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ

У статті наведена постановка задачі оптимізації аудиторного навчального навантаження студентів та її математична модель.
 
This article provides a formulation of the problem about optimization of planning classroom student workload and its mathematical model.

О. В. Вовкаспірант Академії державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

У статті розглядається проблема суміщення наданих Міністерству економічного розвитку і торгівлі України повноважень у сфері ліцензування та розглядається можливіть повернення функцій спеціально уповноваженого органу до Держкомпідприємництва.

The article addresses the problem of combining different powers in licensing assigned to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine and discusses the possibility of resumption of authority of the State Committee of Ukraine for Regulatory Policy and Entrepreneurship as an authorized body on licensing issues.

В. М. Балдинюкздобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Розглядається методика комплексної оцінки розвитку сільських територій, яка дає змогу розкрити систему державного управління розвитком сільських територій і виявити особливості управлінського впливу на функціонування та ефективність їх розвитку.
 
Рассматривается методика комплексной оценки развития сельских территорий, которая позволяет раскрыть систему государственного управления развитием сельских территорий и выявить особенности управленческого влияния на функционирование и эффективность их развития.
 
Are examined method of complex estimation of development of rural territories, which allows to expose the state control system by development of rural territories and expo­se the features of administrative influence on functioning and efficiency of their development.

ТОВ "ДКС Центр"