Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 9, 2010

Н. В. Даційк.е.н., доц., РВПС України НАН України

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Сформовано механізм регулювання залучення іноземних інвестицій. Проаналізовано основні принципи організації державного управління інвестиційними процесами. Визначено механізми державного та регіонального управління інвестиційними процесами. Досліджено інвестиційні процеси в Україні та узагальнити фактори їх активізації та впливу на розвиток виробничого потенціалу.

The mechanism of adjusting of bringing in of foreign investments is formed. Basic principles of organization of state administration by investment processes are analysed. The mechanisms of state and regional administration by investment processes are certain. Investment processes are explored in Ukraine and to generalize the factors of their activation and influence on development of production potential.

О. В. Алейніковак.е.н., доц., докторант, Класичний приватний університет

СИСТЕМА ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Досліджено неохідність формування системи оптових ринків сілськогосподарської продукції, що відіграє важливу роль в удосконаленні ефективного механізму державного регулювання агропродовольчої сфери.
 
A necessity of forming of the system of wholesale markets of agricultural product which plays an important role in the improvement of effective mechanism of government control of | agrarian food sphere is probed.

Л. М. Бєлкінправозахисник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Голова Правління ЗАТ «Біт»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

В статті розглянуті сучасні тенденції щодо реалізації прав громадян на юридичну допомогу. Показана важливість ефективної реалізації права на юридичну допомогу в контексті державної політики щодо забезпечення прав і свобод громадян
 
In article modern lines concerning realization of the rights of citizens on a legal aid are considered. Importance of effective realization of the right to a legal aid in a state policy context on maintenance of the rights and freedom of citizens is shown

Л. В. Шевченкостарший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів  та міжнародної торгівлі

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ УКРАЇНИ З ФРН

Розглядаються проблеми державного управління торговим та інвестиційним співробітництвом між Україною та ФРН. Показано, що саморегулювання економіки не завжди дає ефект, необхідний для плідного економічного співробітництва між двома країнами з різним рівнем розвитку. Для цього необхідно запроваджувати ефективні та комплексні заходи державного регулювання, які б були, в свою чергу, систематичними, а не мали б разовий характер.
 
The problems of state management of trade and investment co-operation between Ukraine and the Federal Republic of Germany are considered. It is indicated that the self-regulation of economy does not always give the result which is necessary for creative economic cooperation between two countries with the different level of development. Therefore it is necessary to apply the efficient and integrated methods of the state management, which should not be one-off but regular.

Б. В. Кудренкоаспірант кафедри філософії та методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБ'ЄДНАНЬ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Стаття присвячена основам взаємодії між молоддю, та її репрезентантами, якими є молодіжні організації та молодіжні об"єднання, і органами державної влади. Дослідження зосереджується на змінних, які впливають на взаємодію, та на факторах, які визначають її напрям, глибину та особливості у державі під час суспільно-політичних трансформацій.
 
Article is devoted to the bases of cooperation between youth and its representatives, as youth organizations and associations from the one side and management bodies. This research focuses on variables, what influence on cooperation, and factors that defines its trend, depth and particularities in the state during social-political transformations.

А. В. Барановааспірант кафедри державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ВИХОВНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

У статті досліджується поняття «державна виховна політика», наводиться його визначення, науково обґрунтовується доцільність вживання цього терміну. Автор визначає місце державної виховної політики в системі політичної діяльності держави, виокремлює її особливості та наводить відмінності від інших видів державної політики.
 
The article deals with the concept "state upbringing policy", its determination and the necessity of usage. The author determines the location of state upbringing policy in the system of state political activity, distinguishes its features and indicates its differences from other types of public policy.

С. М. Козираспірант  кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ

Досліджено вплив державної політики України на аграрний сектор після вступу до Світової організації торгівлі. Проаналізовано скорочення фінансування бюджетних програм, які відносяться до "жовтої скриньки". Відзначено, що сільське господарство має нерівні стартові умови господарювання порівняно з іншими галузями.

Influence of public policy of Ukraine is investigational on an agrarian sector after the prelude of worldwide organization. Reduction is analysed financing of the budgetary programs, which behave to the "yellow box". It is marked that agriculture has unequal starting terms of menage comparatively with other industries.

К. С. Кандагурааспірант, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НЕУРЯДОВІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВИРАЖЕННЯ ДУМКИ ГРОМАДСЬКОСТІ У СПІВПРАЦІ З СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті розглянуті основні теоретичні аспекти поняття «неурядові аналітичні центри», визначено основні проблеми у діяльності таких організацій та рівень їх співпраці з органами державної влади у забезпеченні участі громадської думки при прийнятті та реалізації державних рішень.

In the articles considered basic theoretical aspects of concept «ungovernmental analytical centres», certainly basic problems in activity of such organizations and level of their collaboration with public authorities in providing of participation of public opinion at acceptance and realization of state decisions.

Л. В. Пельтекк.е.н., доцент, Запорізький національний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

В статті досліджено специфіку процесу цілепокладання при формуванні і реалізації регіональної промислової політики; визначено основні напрями структурної перебудови регіонального промислового комплексу; обґрунтовані та сформульовані основоположні принципи формування Концепції регіональної промислової політики.

In the article investigational specific of aims of regional industrial policy; certainly basic directions of the structural re-erecting of regional industrial complex; grounded necessity of development of Conception of regional industrial policy and recommendations are expounded in relation to its osnovotvorchei structure.

О. М. Василенкоаспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЕЛІТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Стаття присвячена вивченню філософських концепцій функціонування та розвитку освітніх систем в контексті глобалізації У статті розглядаються процеси зародження ідеї формування світогляду нового типу, становлення і розвиток нової філософії освіти.

The article is devoted the study of philosophical conceptions of functioning and development of the educational systems in the context of globalization. The processes of origin of idea of forming of world view of new type, becoming and development of new philosophy of education are examined in the article.

М. Ю. Мироненкок.е.н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

 НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ

Обґрунтована необхідність державного регулювання в умовах глобалізації економіки. Визначені основні напрями державного регулювання на національному рівні та в міжнародній інтеграції.

The necessity of state regulation in a globalizing economy. The basic directions of state regulation of national and international integration.

Д. Є. Хріпливецьаспірант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Харківсьий регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Розглянуто в історичній ретроспективі теорії місцевого самоврядування та сформовані на їх засадах моделі місцевого самоврядування
 
Considered in historical perspective of the theory of local government and formed the basis for their model of local government.

Н. В. Лебедьаспірант кафедри права і законотворчого процесу,  Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

У статті аналізуються теоретичні підходи до трактування сутності правової категорії “законотворча діяльність” та показується її практичне значення в системі українського законодавства. На основі проведеного аналізу робляться висновки та  пропозиції щодо вдосконалення законотворчої діяльності в Україні.

Г. В. Дмитренкокандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Недоліки чинної системи охорони здоров’я, кардинальні зміни у соціально-економічній сфері, незадовільна екологічна, критична демографічна ситуація і незадовільний стан здоров’я населення вимагають нагального розв’язання актуальних проблем галузі, удосконалення організації і поліпшення її діяльності. Щорічне збільшення бюджетних видатків для галузі охорони здоров’я без запровадження ринкових економічних механізмів, спрямованих на мотивацію медичних працівників до підвищення якості послуг, які вони надають, не дають можливості значно поліпшити якість медичного обслуговування.
Ключові слова: бюджетні програми, фінансування, ефективність використання коштів, бюджетні кошти, фінансовий контроль.
 
Disadvantages of the current health care system, fundamental changes in socio-economic area, poor environmental, critical demographic situation and the poor state of health requires urgent solving actual problems of the industry, improving the organization and improve its activities. The annual increase in budget spending for health care without the introduction of market economic mechanisms designed to motivate health workers to improve the quality of services they provide, not capable of much better quality health services.

Т. А. Соколоваздобувач, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, магістр державного управління

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

In the articles exposed some problems of increase of efficiency of activity of civil servants are in the conditions of alteration innovative investment models of development of Ukraine. The of principle chart of management of career civil agent is offered. Determined factors which influence on efficiency of activity of civil agents, and also basic indexes are certain for the estimation of efficiency of activity of civil agent.
 
В статті розкриті деякі проблеми підвищення ефективності діяльності державних службовців в умовах розбудови інноваційно-інвестиційної моделі розвитку України. Запропонована принципова схема управління кар’єрою держслужбовця. Детерміновані фактори,які впливають на ефективність діяльності державних службовців, а також визначені основні показники для оцінки ефективності діяльності держслужбовця.

Л. М. Васільєвадоцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

В статті здійснено доповнення існуючих функцій державного регулювання аграрного сектора в умовах системної модернізації економіки, а саме: формування і відтворення ефективних суб"єктів ринкових відносин; формування стійкого попиту на продукти харчування і сільськогосподарську сировину для промисловості; формування і підтримка системи цін; створення інфраструктури для стійкого функціонування ринків землі, матеріально-технічних ресурсів; забезпечення входження суб"єктів аграрної сфери економіки як рівноправних продавців і покупців в систему міжнародних аграрних ринків.
 
In the article by supplementing existing functions of government regulation of the agricultural sector in a systematic modernization of the economy, namely the formation and reproduction of effective business market relations, the formation of stable demand for food and agricultural raw materials for industry, the formation and maintenance of prices, creation of infrastructure for sustainable land markets, inputs, entry of the subjects of agriculture as equal buyers and sellers in the system of international agricultural markets.

М. В. Вишиванюккандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

В статті досліджено формування екологічних механізмів в регіоні, запропоновано нові підходи підвищення його ефективності
 
The paper investigates the formation of ecological mechanisms in the region, offered new approaches to improve its efficiency.

В. Л. Рибачукк. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА КОМПЕНСАЦІЙ З РОЗРОБКОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОСЛУГИ

Сформульовано та науково обґрунтовано методичні підходи щодо проектування моделі регіональної системи управління житловими субсидіями з розробкою адміністративного регламенту державної послуги.

Formulated and scientifically methodical approaches to the design model of regional system for housing subsidies to the development of administrative regulations of state services.

ТОВ "ДКС Центр"