Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 8, 2018

Д. А. Міщенкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

D. A. MishchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

STATE REGULATION OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE: CURRENT REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

У статті розглянуто основні перешкоди на шляху розвитку вітчизняного органічного сільськогосподарського виробництва, проаналізовано основні фактори здійснення органічного виробництва сільськогосподарської продукції, проаналізовано основні показники обсягу світового та вітчизняного ринків органічної продукції, вивчено обов’язкові умови здійснення виробництва органічної сільськогосподарської продукції, виділено основні напрями розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції, які притаманні різним країнам, виділено заходи, які мають здійснити органи державної влади щодо сприяння та регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва органічної продукції, на основі вивчення досвіду розвинених країн зазначено, що державне регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції має передбачати підтримку органічних виробників, перевірку якості їх продукції на всіх стадіях руху товару, розробку нормативно-правових актів, щодо виробництва і реалізації органічної продукції, підтримку наукових досліджень в даній сфері, надання інформаційної підтримки виробникам та споживачам, регулювання експорту та імпорту; запропоновано заходи, які мають бути здійснені органами державної влади з метою сприяння розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції.

The article considers the main obstacles to the development of domestic organic agricultural production, analyzes the main factors of the organic production of agricultural products, analyzes the main indicators of the volume of world and domestic markets for organic products, examines the mandatory conditions for the production of organic agricultural products, identifies the main trends in the production of organic agricultural products that are inherent in different countries, you The measures to be taken by public authorities to promote and regulate the activities of business entities in the field of production of organic products, based on the experience of developed countries, states that the state regulation of the organic agricultural market should provide support for organic producers, checking the quality of their products on all stages of the movement of goods, the development of regulatory acts on the production and sale of organic products, support for scientific research in this field, on provision of information support to producers and consumers, export and import regulation; proposed measures to be implemented by state authorities in order to promote the development of the market for organic agricultural products.

Т. І. Доцевичдоктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

T. I. Dotsevychdoctor of psychological sciences, associate professor, professor of practical psychology department, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CIVIL OFFICERS

Побудовано функціональну модель організації підвищення кваліфікації як процесу надання освітніх послуг: визначено основні процеси та їх складові (вхід, вихід, керування, механізм). Виявлення потреб службовців у підвищенні кваліфікації визначено як процес консолідації інформації методами вербального аналізу: формулювання критеріїв оцінки курсів, їх порядкова класифікація, упорядкування на основі переваг службовців, вибір найвідповідніших курсів для вивчення. Розроблено порядкову класифікацію курсів на п’ять класів відносно п’яти груп критеріїв. Обчислена кількість всіх гіпотетично можливих варіантів курсів. Побудовано приклад моделі траєкторії навчання службовця у вигляді зв’язного зваженого орієнтованого графа та показано її використання для визначення та мінімізації вартості та (або) часу проходження підвищення кваліфікації за рахунок обрання відповідного маршруту.

The functional model of the organization of professional development as process of providing educational services is constructed: basic processes and their components (input, output, control, mechanism) are defined. Detection of needs of civil officers for professional development is determined as process of consolidation of information by methods of the verbal analysis: formulation of criteria for evaluation of courses, their serial classification, ordering on the basis of preferences of civil officers, selection of the corresponding courses for studying. Serial classification of courses on five classes relative to five groups of criteria is developed. The quantity of all hypothetically optional versions of courses is calculated. The example of model of a trajectory of tutoring of the civil officer in the form of the connected weighted directed graph is constructed and its use for definition and minimization of cost and (or) time of passing of professional development due to the selection of the corresponding route is shown.

Ю. О. Литвинд. держ. управління,генеральний директор ТВД «РУСЬ», Золотоніський район, Черкаська областьІ. П. Приходькод. держ. управління, професор,завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗВО: КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД

Yu. O. Lytvyndoctor of public administration,CEO of "RUS" TVD, Zolotonosha District, Cherkassy RegionI. P. Prikhodkodoctor of public administration, professor head of the department of accounting,taxation and management of financial and economic security,Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF THE STATE POLICY OF IMPROVING INNOVATIVE DEVELOPMENT: CLUSTER APPROACH

У статті зазначено, що побудова інноваційної системи України орієнтована на адаптацію перевірених світовою практикою моделей НІС, в яких держава виступає ініціатором і створює умови щодо розвитку інноваційних процесів в країні.
Кластерний підхід в управлінні дозволяє усім учасникам кластера швидше отримувати та обмінюватися науково-технологічною і маркетинговою інформацією щодо якісних змін у потребах споживачів, а це знижує трансакційні витрати.
Науково-освітній кластер – це сукупність закладів вищої професійної освіти, що пов’язані між собою спільними цілями діяльності, доповнюють один одного, об’єднані за галузевою ознакою, оперативно діють на принципах співпраці, конкуренції та мережевих відносин, які базуються на фінансовому забезпеченні освітнього середовища в рамках реалізації державної політики в сфері професійної освіти.
Для успішної реалізації повинні бути узгоджені стратегії розвитку регіону і стратегії розвитку кластерних систем. Адаптацією кластерного підходу може слугувати створення кластерної системи за сприяння вертикально-інтегрованих бізнес-груп, тобто розвиток кластерної системи і розвиток вертикально інтегрованих підприємств доповнюють один одного.
Ефективний кластер має функціонувати за принципом “потрійної спіралі”  “наука – бізнес – громада”. Кластерний підхід у розвитку закладів вищої освіти передбачає розробку та упровадження інтеграційних процесів взаємодії ЗВО з іншими підприємствами (організаціями, установами тощо) за активної підтримки місцевих органів влади.

The article states that the construction of the Ukrainian innovation system is aimed at adapting the world-tested practices of NIS models in which the state acts as the initiator and creates conditions for the development of innovative processes in the country. This is evidenced by the emergence of new forms of organizational and economic support for innovative business, the creation of a system of tax incentives for science and innovation, legislative provision of intellectual property rights, and the promotion of new innovative enterprises capable of creating commercially attractive innovative projects.
Innovative activity of higher education institutions is one of the main tasks in the field of competitive development, since without the introduction of innovations it is not possible to obtain such results that can compete in the domestic and foreign markets.
The analysis of the modern Ukrainian practice of socio-economic development of the regions testifies to the emergence and spread of clusters in the spatial economy of the country as a promising form of spatial organization of business.
Note that the cluster approach can be applied at the state, regional and micro levels (the level of individual cities). The successful cluster approach of the regional level is widely used in such developed countries as Austria, Italy, Germany, Finland, France, Canada, the USA, China, India, Japan and others. In Ukraine, this approach has been used for a long time - since 1998. During this time a large number of clusters have been created - around 35 current ones and up to 100 cluster initiatives registered.
The cluster management approach allows all cluster members to quickly receive and share scientific and technological and marketing information about qualitative changes in customer needs, which reduces transaction costs.
Scientific and educational cluster - a set of institutions of higher professional education, which are interconnected with the common objectives of the activity, complement each other, united on a sectoral basis, operate promptly on the principles of cooperation, competition and network relations, which are based on the financial provision of educational environment in the framework of the implementation of state policy in the field of vocational education.
For successful implementation, strategies for the development of the region and strategies for the development of cluster systems should be agreed upon. Power and business play different but complementary roles. The cluster approach can be adapted to create a cluster system with the support of vertically integrated business groups, that is, the development of a cluster system and the development of vertically integrated enterprises complement each other. The cluster approach does not contradict the goals of the development of vertical corporations, which becomes the main motivation for the merger of enterprises into a cluster.

В. В. Морозк. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. КиївВ. В. Димааспірант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

V. V. MorozPhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, KyivV. V. Dymapost-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE GOVERNMENT INCENTIVE MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF "GREEN" ECONOMY IN UKRAINE

У статті розглянуто основні державні механізми стимулювання розвитку «зеленої» економіки в Україні. Досліджено сутність нормативно-правового, організаційно-економічного, інформаційно-комунікативного, бюджетно-податкового механізмів стимулювання та їх потенційний вплив на розвиток екологічно-орієнтованого виробництва та споживання. Проаналізовано формування таких категорій та понять як «механізм державного управління», «механізм державного регулювання» та «механізм державного стимулювання». Доведено, що крім механізмів державного стимулювання у розвитку зеленої економіки значний потенціал належить також громадському сектору та органам місцевого самоврядування, які завдяки децентралізації отримали додаткові фінансові ресурси, що можуть спрямовуватися на забезпечення бюджетної підтримки реалізації «зелених» інвестиційних проектів на місцевому рівні. Окреслено пріоритетні напрями формування «зелених» секторів економіки та досягнення позитивних структурних зрушень національної економіки в сучасних умовах господарювання.

The article considers the main state mechanisms for stimulating the development of the "green" economy in Ukraine. The essence of legal, organizational and economic, informational and communicative, fiscal and tax incentive mechanisms and their potential influence on the development of ecologically-oriented production and consumption is explored. The formation of such categories and concepts as "mechanism of state administration", "mechanism of government regulation" and "government incentive mechanism" are analyzed. It has been proved that in addition to state incentives in the development of the green economy, the public sector and local self-government bodies also have significant potential, which due to decentralization received additional financial resources that can be used to provide budget support for the implementation of "green" investment projects at the local level. The priority directions of formation of "green" sectors of the economy and achievement of positive structural changes of the national economy in modern economic conditions are outlined.

Т. Д. Ганцюкаспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ

T. D. HantsiukPostgraduate, Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: DISCOURSE SOURCE-STUDY ANALYSIS

У статті здійснено спробу систематизації поглядів зарубіжних та українських науковців і практиків щодо різних сторін становлення, формування та реалізації механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні. У роботі визначено відповідні класифікаційні ознаки, за якими пропонується систематизувати дискурсне поле науково-практичного розуміння змісту, сутності та характерних ознак інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні та запропоновано авторську п’ятикластерну класифікацію дослідницьких підходів. На основі проведеного джерелознавчого аналізу за темою дослідження, автором виокремлено п’ять основних груп класифікаційних ознак: за філософсько-сутнісним змістом соцієтального феномену інформаційно-аналітичного забезпечення будь-якої управлінської діяльності, стратегії розвитку та шляхах подолання існуючих проблем і протирічь; за ознаками фокусування наукової уваги дослідника на категоріально-понятійних концептуальних складових інформаційно-аналітичного забезпечення, розкритті їх власної сутності та взаємозв’язку з іншими категоріями даного феномену; за концентруванням на соціально-політичних та правових аспектах інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади як механізму взаємодії влади та громадянського суспільства, встановленню зворотного зв’язку органів публічної влади з населенням; за структурно-функціональною побудовою та життєвим циклом спеціалізованих підрозділів органів публічної влади, відповідальних за інформаційно-аналітичне забезпечення владних структур; за ознаками фокусування наукової уваги на організаційно-технічних та програмно-технологічних аспектах діяльності інформаційно-аналітичних служб та інституцій.

The paper attempts to systematize the views of foreign and Ukrainian scholars on the various aspects of public authorities’ information and analytical support mechanisms formation and implementation. The research identifies the classification features for the information and analytical support discourse systematization which helps to improve scientific and practical understanding of the content, essence and features of public administration information and analytical support. The paper offers an author's five-cluster classification of public administration information and analytical support research approaches.
On the basis of the conducted source-study analysis, the author identified five main classification clusters: the philosophical and substantive content of the management activity information and analytical support societal phenomenon, development strategies and ways existing problems and contradictions overcoming; on the basis of categorical and conceptual components of information and analytical support focusing, ostending essence of information and analytical support components and their interrelation with other categories of this phenomenon; focusing on social, political and legal aspects of public administration information and analytical support as a mechanism for authorities and civil society interaction and feedback establishment; focusing on structural and functional construction and life cycle of public administration specialized units which are responsible for public authorities’ information and analytical support; on the basis of organizational, technical, program and technological aspects of information and analytical services and institutions activity.

Ю. Ю. Почтарицяаспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ СЕКРЕТАРІВ МІНІСТЕРСТВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Yu. Yu. Pochtarytsiapostgraduate student of the regional administration, local self-government and city management department, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

BASIC PRINCIPLES OF AUTHORITIES’ DISTRIBUTION BETWEEN SECRETARIES OF THE MINISTRIES: GREAT BRITAIN’S CASE

У статті розглянуто повноваження, покладені на найвищих посадових осіб міністерств у Великій Британії, а саме: постійного секретаря або постійного заступника міністра (permanent secretary/permanent under-secretary of state), молодшого міністра або заступника міністра (junior ministers), парламентського секретаря чи парламентського заступника міністра (parliamentary secretaries/parliamentary under-secretaries of state), особистого парламентського секретаря міністра (parliamentary private secretary), державного секретаря (Secretary of State).
Звернено увагу на обов’язки постійного секретаря як найвищого за ієрархією державного службовця у міністерстві, зокрема, з позиції радника з питань політики міністра, адміністративного керівника міністерства, члена команди вищого управління державною службою. З’ясовано, що до основних повноважень постійного секретаря належать: керівництво апаратом установи, надання підтримки міністрові та забезпечення діяльності міністерства згідно з визначеними пріоритетами. Встановлено, що особливістю його посади є її збереження при зміні уряду.

The article describes authorities assigned to the highest officials of the ministries in the United Kingdom, namely permanent secretary/permanent under-secretary of state, junior ministers, parliamentary secretaries/parliamentary under-secretaries of state, parliamentary private secretary, Secretary of State.
The main attention was paid to the duties of the permanent secretary as the highest hierarchical civil servant in the ministry, namely as minister’s policy adviser, administrative head of the ministry, member of the team, responsible for civil service’s highest management. It was clarified that the main powers of the permanent secretary include: management of the institution’s personnel, providing support to the minister and ensuring of his activities in accordance with the defined priorities. The author points out that the peculiarity of his position is its maintenance during governmental changes.

Ю. М. Білийаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКУ ПРАКТИКУ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Y. М. BilyiPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE CONCEPTUAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PASSPORTS THREATS OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN THE PUBLIC ADMINISTRATIVE PRACTICES

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад розробки та впровадження в державно-управлінську практику паспортів загроз фінансовій безпеці України.
Для вирішення завдань дослідження використовувалися системно-ситуаційний та системно-діяльнісний підходи.
Встановлено, що з причин складності фінансово-кредитної сфери в умовах фінансової глобалізації, трансграничного характеру сучасних загроз фінансовій безпеці існує нагальна необхідність удосконалення системи забезпечення фінансової безпеки України.
Доведено, що важливими напрямами удосконалення системи забезпечення фінансової безпеки України є паспортизація загроз фінансовій безпеці та впровадження їх у державно-управлінську практику.
З метою забезпечення цілісності та функціональної єдності системи забезпечення фінансової безпеки України запропоновано виокремити такі напрями та рівні діяльності суб’єктів забезпечення фінансової безпеки, а саме: стратегічний, тактичний та оперативний напрями діяльності; міжнародний, загальнодержавний, регіональний і місцевий (локальний) рівні управління фінансовою безпекою.

The purpose of the article is to substantiate the conceptual framework of the development and introduction of the passports of the financial security threats to Ukraine in the public administrative practices.
It is used the system-situational and system-activity approaches to solve the problems of the study.
It is established that due to the complexity of the financial and credit sphere in the conditions of the financial globalization, the transboundary nature of the modern threats to the financial security, there is an urgent need to improve the financial security system of Ukraine.
It is proved that the important directions of improvement of the system of providing financial security of Ukraine are certification of the threats to financial security and their introduction in the public administrative practice.
In order to ensure the integrity and functional unity of the financial security system of Ukraine, it is proposed to identify the following directions and levels of activity of the entities providing financial security, namely: strategic, tactical, and operational directions of activity; international, national, regional and local levels of the financial security management.

М. В. Семененкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ

M. V. Semenenkopostgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

STATE SUPPORT FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN UKRAINE

Проведено аналіз сучасного стану державної підтримки інноваційно-інвестиційного розвитку АПК України. Виявлено проблемні аспекти, що стримують розвиток вітчизняних сільськогосподарських підприємств та акцентовано увагу на необхідності впровадження інноваційних технологій.
Відзначено низьку інвестиційну привабливість в інноваційні технології та техніку АПК через нестабільну ситуацію в країні та недосконалу законодавчу базу.
Проаналізовано нормативно-правові та законодавчі акти, якими регулюються види державної підтримки галузі АПК та виявлено недосконалий механізм відбору підприємств для застосування пільгового режиму дотацій та компенсацій.
Здійснено аналіз статтей витрат на АПК відповідно до бюджету України на 2018 рік. Запропоновано розприділяти фінансову допомогу сільськогосподрським виробникам зважаючи на інноваційну складову.
Доведено, що інноваційно-інвестиційний розвиток є єдиною реальною основою соціально-економічних перетворень агропромислової галузі, вихід на нову траєкторію розвитку та конкурентноспроможності національного продукту на світових ринках.

The analysis of the current state of state support of innovation and investment development of Ukrainian agribusiness complex is carried out. The problematic aspects that hinder the development of domestic agricultural enterprises and emphasize the need for the introduction of innovative technologies have been identified. The investment attractiveness of innovative technologies and machinery of agroindustrial complex is low due to the unstable situation in the country and the imperfect legislative framework.
The normative and legal acts regulating types of state support of the agroindustrial complex are analyzed, and the imperfect mechanism of selection of enterprises for application of the preferential regime of subsidies and compensations is revealed.
The article analyzes the expenditures for agroindustrial complex in accordance with the budget of Ukraine for 2018. It is proposed to allocate financial assistance to agricultural producers, taking into account the innovative component.
It is proved that innovation and investment development is the only real basis of socio-economic transformations in the agro-industrial sector and the emergence of a new trajectory of development and competitiveness of the national product in world markets.

С. В. Полегенькоаспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕУРЯДОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

S. V. PolehenkoPostgraduate Student of the Public Policy and Political Analytics Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NON-GOVERNMENTAL THINK TANKS: WORLD TRENDS

У статті наведено огляд основних тенденцій функціонування неурядових аналітичних центрів в у світі. Представлено результати дослідження щорічного світового рейтингу аналітичних центрів за 2018 рік «2017 Global Go To Think Tank Index Report». Серед основних тенденцій розвитку неурядових аналітичних центрів визначено посилення їх впливу на вирішення конкретних проблем в площині публічної політики, розмивання меж між аналітичними та консалтинговими фірмами, зміна системи їх фінансування зростання політичного тиску та конкуренції в аналітичному середовищі. Разом з тим, відзначено зростання ролі експертів, здатних вчасно надати об’єктивний аналіз та пропонувати альтернативні сценарії вирішення проблеми, окреслювати пріоритетні напрямки реформ. Порушується питання ролі неурядових аналітичних центрів у виробленні публічної політики.

The article deals with the main trends in the functioning of non-governmental think tanks in the world based on the results of the «Global Go To Think Tank Index Report» (2018). Among the main trends of the non-governmental think tanks’ development has been determined the strengthening of their influence on solving specific problems in the area of public policy, the blurring of the boundaries between analytical and consulting firms, the change in the scheme of their financing, the growth of political pressure and competition in the analytical environment. At the same time was noted the growth of the role of experts, able to provide objective analysis in a timely manner and suggest alternative scenarios for solving the problem, to outline the priority directions of reforms. It is violated the question of the role of non-governmental think tanks in the development of public policy.

І. М. Клименкоаспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. M. Klymenkopost-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті досліджуються засади корпоративної соціальної відповідальності як чинника сталого розвитку. Автором проаналізовано еволюцію розвитку поняття «сталий розвиток» (sustainable development). Розглянуто головні підходи до трактування поняття корпоративна соціальна відповідальність та тенденції становлення КСВ у світовій бізнес-практиці; розкрито роль КСВ та встановлено чинники, що визначають вплив цього суспільного інституту на соціально-економічний розвиток організацій в сучасних умовах. Встановлено, що сталий розвиток є керівним принципом діяльності ООН, урядів, приватних та неурядових організацій, а корпоративній соціальній відповідальності відводиться роль базового підходу у побудові стратегії сталого розвитку. Доведена взаємозалежність цілей сталого розвитку та головних принципів КСВ. Обґрунтувано необхідність розбудови національної моделі корпоративної соціальної відповідальності на основі цілей та принципів сталого розвитку.

The article examines the principles of corporate social responsibility as a factor of sustainable development. The author analyzes the evolution of the concept of "sustainable development". The main approaches to the interpretation of the concept of corporate social responsibility and the trends of CSR formation in world business practice are considered; the role of CSR are revealed and the factors determining the influence of this social institute on the socio-economic development of organizations in the present conditions are established. Sustainable development has been found to be the guiding principle of the United Nations, governments, private and non-governmental organizations, and corporate social responsibility has taken the role of a basic approach in building a sustainable development strategy. The interdependence of the goals of sustainable development and the main principles of CSR is proved. The necessity of developing a national model of corporate social responsibility based on the goals and principles of sustainable development is substantiated.

В. В. Пальохаздобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕЯКІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

V. PalyohaPhd. candidate, National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kyiv

SOME AREAS OF IMPROVEMENT OF ANALYTICAL AND FORECASTING ACTIVITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

У статті наведений варіант удосконалення аналітично-прогностичного забезпечення системи публічного управління України та запропоновані шляхи його додаткового фінансування. Зокрема розроблено модель аналітично-прогностичного забезпечення системи публічного управління України, в основі якої знаходиться трьохстороння співпраця суб’єктів аналітично-прогностичної діяльності (органи державної влади, органи місцевого самоврядування, науково-дослідні інститути; неурядові аналітичні організації (у тому числі організовані державою (GONGO); комерційні аналітичні центри та окремі незалежні експерти), кожен із учасників якої має одну чи кілька профільних функцій, однак залучений до кожного із етапів розробки аналітично-прогностичних документів на трьох рівнях управління – місцевому, регіональному й центральному. Зазначена модель співпраці дозволяє компенсувати слабкі сторони кожного із учасників, формує надійні запобіжники різноманітним корупційним факторам, забезпечує якісні висновки та високу легітимність результатів аналітично-прогностичних досліджень.

The article provides an option for improving the analytical and forecast provision of the system of public administration of Ukraine and proposes ways of its additional financing.
In particular, the model of analytical and prognostic support of the system of public administration of Ukraine is developed, based on which there is a tripartite cooperation between the subjects of analytical and forecasting activity (state authorities, local self-government bodies, research institutes, non-governmental analytical organizations (including those organized by the state (GONGO ), business analytical centers and individual independent experts), each of whose members has one or more profile functions, but involved in each stage of development analyte Forecasting documents at three levels of government - local, regional, and central. This model of cooperation allows to compensate the weaknesses of each participant, creates reliable safeguards for various corrupt factors, provides qualitative conclusions and high legitimacy of the results of analytical and prospective research.

С. В. Селівановаспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України

СУТНІСТЬ ТА СКЛАД КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

S. V. SelivanovPh. D candidate, Department of public administration and public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

ESSENCE AND COMPOSITION OF THE COMPLEX MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENCIAL OF STATE SERVICE IN UKRAINE

У статті доведено актуальність дослідження теоретико-методичних засад управління кадровим потенціалом державної служби в Україні. Сутність розвитку кадрового потенціалу державної служби обґрунтовано з урахуванням засад компетентнісного підходу, що надає змогу зосередитись на навичках, знаннях та інших здібностях, які мають найбільший вплив на продуктивність праці та забезпечує зв᾿язок між компетенціями державних службовців і необхідними заходами з розвитку їх кадрового потенціалу. Уточнено компоненти теоретико-методологічних засад, які мають забезпечити ефективне управління розвитком кадрового потенціалу державної служби в умовах її модернізації. З’ясовано сутність та склад комплексного механізму розвитку кадрового потенціалу державної служби як складного державно-управлінського та соціально-економічного утворення. В його рамках ідентифіковано та охарактеризовано такі складові механізми, як: організаційно-правовий; адміністративно-економічний; інформаційно-комунікативний; соціально-психологічний. Зроблено висновок, що визначені в роботі механізми розвитку кадрового потенціалу державної служби, базуються на взаємозв’язках і взаємодіях між собою у публічній сфері та формують характерні ознаки сформованого комплексного механізму.

Immediacy of the research of theoretical and methodological principles of HR management of civil service in Ukraine is proved in the article. The core of the HR development of civil service is based on the principles of a competent approach that allows to focus on skills, knowledge and other abilities that have the greatest impact on productivity and provide a link between the competencies of the civil servants and the necessary measures on HR development. Components of theoretical and methodological principles, that should provide effective management of HR development of civil service under conditions of its modernization, are specified. Core and structure of complex mechanism of HR development of civil service as a complex state-management and socio-economic formation are found out. Within its framework, the following components are identified and characterized: organizational and legal; administrative and economic; informational and communicative; socio-psychological. It is concluded that the mechanisms of HR development of civil service defined in work are based on interrelations and interactions with each other in public sphere and form the characteristic features of formed complex mechanism.

ТОВ "ДКС Центр"