Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 8, 2015

В. В. Заблоцькийдоктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. V. ZablotskyiDoctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN STANDARDS OF FORMING AND FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE

В статті проаналізовано існуючу систему місцевого самоврядування, яка на сьогодні не забезпечує у більшості територіальних громад створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг.
Такий стан речей надзвичайно активізує осмислення змісту та сутності ключових принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування та особливо об'єктивних і суб'єктивних чинників сприяння або гальмування їх імплементації в державно-управлінській діяльності органів публічної влади України, од же, все ще залишаються прогалини в розумінні і тлумаченні базових принципів та універсальних чинників формування і функціонування національної системи місцевого самоврядування у частині їх співвідношення до Європейської Хартії місцевого самоврядування.

In the article it is analyzed the existent system of local self-government that for today does not provide in majority of territorial communities with creation and support of favourable vital environment necessary for all-round development of a person, self-realization, protection of the rights, providing the population with quality and affordable administrative and social services.
Such state of affairs extraordinarily activates the comprehension of maintenance and essence of key principles of the European Charter of Local Self-Government and especially objective and subjective factors of assistance or hindering of their implementation in state-administrative activity of public authorities of Ukraine, thus still there are gaps in understanding and interpretation of base principles and universal factors of forming and functioning of the national system of local self-government in part of their correlation to the European Charter of Local Self-Government.

Н. В. Ткаленкод. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівО. В. Михайловськак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівН. В. Філіповак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. ЧернігівР. Ю. Ковальмагістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

N. Tkalenkod. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivO. Mykhailovskac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivN. Filippovac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, ChernihivR. KovalMaster, Chernihiv state technological university, Chernihiv

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISES

У статті досліджено та систематизовано праці науковців стосовно понять «Інформаційна система», «Інформаційна логістика», «Логістична інформаційна система» та запропоновано власний погляд щодо визначення логістичної інформаційної системи. Охарактеризовані основні принципи побудови логістичної інформаційної системи на підприємствах галузі автодорожнього будівництва, наведено послідовність її розробки, побудовані схеми інформаційного забезпечення управління та структуризації логістичної інформаційної системи підприємств автодорожнього будівництва.

The article explored and systematized work of scientists regarding the concepts of "information system", "Information Logistics", "Logistics Information System" and offered his own opinion on the definition of the logistics information system. We characterize basic principles of logistics information system on road construction industry enterprises, are a sequence of its development, built circuit information management and structuring of the logistics information system of road construction.

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДЕРЖАВНА І ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

GOVERNMENT AND PUBLIC POLICY: THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF THE STUDY

Феномен публічної політики з позицій інституціонального підходу має у власному арсеналі концептуальний базис західноєвропейської наукової традиції. Попри її загальну ліберально-демократичну спрямованість, сутнісне навантаження даної категорії в розрізі традиції у тому числі ґрунтується на аналізі ролі інститутів державного і суспільного секторів у публічному просторі. В основу розуміння публічної політики в рамках практико-орієнтованого підходу покладена її інтерпретація як «держави в дії»: конкретні дії урядів у рамках реалізації державного курсу. Реалізація державою солідного комплексу соціальних зобов’язань, підтримка економічної стабільності зумовила запровадження методології соціальних наук до державного управління. У США, починаючи із середини минулого століття, прагматичний характер публічної політики визначений співвідношенням понять policy (політика як дія), politics (політика як система поглядів). У рамках соціально-критеріального напряму аналізується суспільний характер публічної політики – «політики в суспільстві і для суспільства», публічна політика постає як процес узгодження інтересів на усіх етапах прийняття державно-управлінських рішень.

The phenomenon of public policy in terms of the institutional approach has at its disposal the conceptual framework of the Western scientific tradition. Despite the general liberal-democratic orientation, the essence of this category in the context of tradition, based on the analysis of the role of state institutions and the public sector in the public space. The basis for the understanding of public policy within the framework of practice-oriented approach is the interpretation as «State in action»: action of governments in the implementation of government policy. The implementation of the state social obligations, support economic stability has resulted in the introduction of the methodology of the social sciences in the field of public administration. In the United States since the mid- the last century, a pragmatic notion of public policy is determined by the policy (policy actions), politics (belief system). Within the framework of socio-criterion examines the social character of the direction of public policy – «politics in society and for society», government policy appears as a process of harmonization of interests in all stages of the decision-making governance.

Т. Г. Титаренкоасистент кафедри, здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

T. G. Tytarenkoassistant, researcher degree, Chernihiv National Technological University, Сhernihiv, Ukraine

THE CONCEPT AND NATURE AND CONTENTS OF PUBLIC POLICY REGULATION OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

У статті розглядаються і розкриті положення щодо вдосконалення понятійно-категоріального апарату теорії державного управління у контексті визначення та сформулювання сутності і змісту поняття "державна політика регулювання земельних відносин". За наслідками концептуально-аналітичного аналізу категоріального поля теорії державного управління та системно-універсальних характеристик державної політики регулювання земельних відносин в Україні представлено авторське трактування поняття "державна політика регулювання земельних відносин".

This article discusses and opens the position of improving the conceptual and categorial apparatus of public administration science on the definition and differentiation of the concepts the nature and content of "public policy regulating land relations". As a result of conceptual and analytical analysis of categorical field theory of governance and system-universal characteristics of state policy regulating land relations in Ukraine provided the author's interpretation of the concept of "public policy regulating land relations.

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of Statebuilding and Law of the National Academy of Public Administartion, Office of the President of Ukraine

THE ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM: DEFINITION AND PRACTICAL USE FOR LEGITIMATION OF ECONOMIC ACTIVITIES BODIES

Законодавство кожної країни має визначати стандартний перелік організаційно-правових форм юридичних осіб, оскільки це має істотне практичне значення для легітимації суб’єктів економічної діяльності та становлення інституційних засад суспільства. У статті проводиться аналіз суперечностей українського законодавства і практики застосування організаційно-правових форм в процесі легітимації юридичних осіб. Автором робиться висновок про незадовільність стану правового регулювання системи організаційно-правових форм суб’єктів економічної діяльності на рівні нормативно-технічного акту. Аналіз вітчизняних наукових досліджень проблеми визначення поняття та системи організаційно правових форм показує неоднозначність підходів науковців до вирішення відповідних питань. Автором робиться висновок доцільність встановлення на законодавчому рівні максимально вичерпного переліку організаційно-правових форм юридичних осіб публічного права та юридичних осіб приватного права.

The law of every country should define a set of standard organizational-legal forms of legal entities. This provides essential practical use for legitimation of business entities institutional foundations of the society. The article analyses legislation contradictions and practice on legal entities organizational-legal forms in the process of legitimation of legal entities. The author concludes that the state of legislative regulation of the system of organizational-legal forms of business entities by normative-technical regulatory act is unsatisfactory. The analysis of national researches on definitions and systematization of organization-legal forms of business entities suggests the differences in approaches of scientists in resolving of named questions. The author concludes that it is reasonable to regulate the exhaustive list of organizational-legal forms of legal entities of the level of law and carries out recommendations on legislation development.

Д. І. Дідухаспірант, КНУ ім. Т.Шевченка

ВІД СВІТОВОЇ СТОЛИЦІ ПІРАТСТВА ДО ЛІДЕРА З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СІНГАПУРСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

D. I. DidukhPostgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FROM WORLD PIRATE’S CAPITAL TO THE GLOBAL LEADER IN THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY: SINGAPORE'S EXPERIENCE OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY

В статті аналізується досвід державного регулювання Сінгапуру у сфері інтелектуальної власності, як країни, що є одним зі світових лідерів захисту прав ІВ. Автор, на прикладі Сінгапуру, розглядає регулятивний вплив держави у кількох вимірах: науковому, фінансовому, правовому та інформаційному. Значна увага приділяється механізмам стимулювання активності ринку інтелектуальної власності через реалізацію державних програм у сфері часткового фінансування патентних витрат, послідовної інформаційно-консультативної підтримки власників інтелектуального продукту на етапах створення та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Розвиток інноваційної екосистеми та налагоджена система контролю за захистом прав інтелектуальної власності дозволяє створити у Сінгапурі сприятливий клімат для діяльності високотехнологічного бізнесу. Крос-інституційна співпраця постає як ключова передумова успішності реформування системи державного регулювання інтелектуальної власності Сінгапуру.

The article is devoted to the experience of Singapore state regulation in the field of intellectual property analyzing, as a country that is a world leader IPR protection. By the example of Singapore, the author is considering regulatory influence of the state in several dimensions: scientific, financial, legal and information. Much attention is focused on mechanisms of encouraging active intellectual property market through the implementation of government programs for the partial financing of patent costs, consistent information and advisory support to owners of intellectual product on phases of creation and commercialization of intellectual property. The development of innovation ecosystems and organized system established for the protection of intellectual property rights in Singapore allows to create a favorable climate for high-tech business activity. Cross-institutional collaboration emerges as a key prerequisite for the success of the reform of public regulation of intellectual property in Singapore.

В. В. Ковалькандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджментуЯ. М. Манькутакандидат економічних наук, викладач кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМІ ВНЗ

V. V. KovalPhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and ManagementY. M. MankutaPhD in Economics lecturer of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Managemen

QUALITY MANAGEMENT OF PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES WITHIN THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

У статті представлено опис побудови підсистеми управління якістю надання освітніх послуг як складової інформаційно-аналітичної системи ВНЗ, яка дає змогу оперативно оцінювати всі аспекти впровадження системи управління якістю.
 
The description of the quality management subsystem of providing educational services as a part of information-analytical system of a higher educational establishment is offered in the article. This subsystem enables to evaluate all aspects of quality management system implementation without delay.

А. В. Антоновд. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет ім. П. Могили

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

A. V. Antonovdoctor in public administration, associate professor of the department of social work and pedagogy, Petro Mohyla Black sea state university, Mykolaiv

DIRECTIONS OF STIMULATING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: FOREIGN EXPERIENCE

У статті систематизовано моделі корпоративної соціальної відповідальності, що використовуються в розвинутих країнах світу; визначено напрями діяльності суб’єктів сфери підприємництва щодо формування корпоративної соціальної відповідальності; наведено типологізацію стратегій щодо формування корпоративної соціальної відповідальності; надано комплекс пропозицій щодо стимулювання участі суб’єктів сфери підприємництва України в соціальному розвитку населення.

In the article systematized the models of corporate social responsibility used in developed countries; the directions of the subjects on entrepreneurship of corporate social responsibility; the tipologization of strategy for formation of corporate social responsibility; given a complex of proposals for stimulation participation the entrepreneurship of Ukraine in the social development of the population.

В статье систематизированы модели корпоративной социальной ответственности которые используемых в развитых странах; определены направления деятельности субъектов сферы предпринимательства по формированию корпоративной социальной ответственности; приведена типологизация стратегий по формированию корпоративной социальной ответственности; предоставлено комплекс предложений по стимулированию участия субъектов сферы предпринимательства Украины в социальном развитии населения.

М. М. Негричаспірант Академії муніципального управління

ВПЛИВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАКЕТУ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ І ПРОЕКТІВ В БУДІВНИЦТВО

Nikolai Nehrycha graduate student of the Academy of Municipal Management

INFLUENCE OF FORMATION SITUATIONAL MANAGEMENT PACKAGE DIRECT INVESTMENTS AND PROJECTS IN CONSTRUCTION

Зазначено, що для відновлення зруйнованої економіки країни успішна інвестиційно-будівельна сфера набуває важливого і не переходить значення як основного фактору її соціально-економічного розвитку. Запропоновано, використовуючи інтервальні значення даних характеристик для різних кластерів, які визначаються термінами «мале значення», «середнє значення» і «велике значення» відповідних їм лінгвістичних змінних, сформувати лінгвістичну функцію, яка дозволяє приймати ефективні інвестиційні рішення в різних ситуаціях економічної середовища. Для оптимального вибору складу формованого пакету по заданій тривимірній матриці характеристик, попередньо, з урахуванням обмежень на наявні у інвестора кошти, вирішується наступна багатокритерійна оптимізаційна задача. Для оцінки ефективності системи ситуаційного управління пакету прямих інвестицій і проектів в будівництво запропоновано виходити з того, що таку оцінку можна дати на основі визначення впливу її функціональних можливостей на підвищення результативності управління інвестиційними проектами, що входять в структуру досліджуваного пакета. При цьому проблематичність виконання завдання, пов'язаної з оцінкою ефективності ситуаційного управління пакетом полягає в протилежному вплив параметрів, що визначають її технологічну ефективність, на економічну доцільність впровадження такої системи.
 
Indicated that to restore the country's economy successful investment and construction sector becomes important and not important moves as a major factor of economic and social development. A using interval data value characteristics for different clusters, defined the terms "small value", "average value" and "important" corresponding linguistic variables form a linguistic feature that allows you to make effective investment decisions in various situations of economic environment. For the optimal choice of the molded package for a given three-dimensional matrix of characteristics, previously, given the limitations of the available investor funds decided next multicriterion optimization problem. To assess the effectiveness of the situational management package direct investment projects in construction and offered to go with, such an assessment can be given based on determining the impact of its functionality to improve performance management of investment projects, included in the package structure investigated. Thus the difficulty of the task associated with the evaluation of the effectiveness of situational management package is the opposite effect parameters which determine its technological efficiency, the economic feasibility of implementing such a system.

В. В. Шевчукздобувач кафедри менеджменту та адміністування, ЧНУ ім. Петра Могили

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

V. V. ShevchukPetro Mohyla Black Sea National University

STATE REGULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE'S HEALTH SYSTEM IN TERMS OF TRANSFORMATION OF CIVIL SOCIETY

У статті здійснена спроба аналізу ролі та місця громадянського суспільства у процесі інноваційного розвитку системи охорони здоров’я України. Охарактеризовано можливі подальші шляхи та моделі залучення громадськості до оновлення системи системи охорони здоров’я України.
 
The article deals with analyze of the role and place of civil society in the development of Ukrainian innovative healthcare system. Further possible ways and models of public involvement in updates of Ukrainian healthcare system are characterized.
 
В статье предпринята попытка анализа роли и места гражданского общества в процессе инновационного развития системы здравоохранения Украины. Охарактеризованы возможные дальнейшие пути и модели привлечения общественности к обновлению системы здравоохранения Украины.

ТОВ "ДКС Центр"