Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2020

А. А. Олешкод. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайнуС. М. Бондаренкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайнуЄ. О. Діденкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. OleshkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technology and DesignS. BondarenkoPhD in Economics, Associate Professor, Assistant professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technology and DesignE. DidenkoPhD in Economics, Associate Professor, Assistant professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVING APPROACHES TO CREATING A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL GOVERNMENTS

У статті досліджено основні методичні положення щодо створення та сертифікації в органі місцевого самоврядування системи управління якістю, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Розробка системи управління якістю, яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, передбачає зміни організаційної структури управління, до яких слід віднести створення Координаційної Ради з якості та введення посади менеджера з якості. Заходи зі створення системи управління якістю можна умовно розділити на дві частини: розробка документації системи управління якістю та впровадження заходів по приведенню діяльності органу у відповідність з вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Дослідне впровадження системи управління якістю можна починати після завершення розробки документації і приведення діяльності органу місцевого самоврядування у відповідність вимогам МС ISO 9001:2015. Сертифікація – завершальний етап створення системи управління якістю. Сертифікат на систему управління якістю для громадянина, який звертається до органу місцевого самоврядування, означає гарантію якості його обслуговування.[||]The article examines the main methodological provisions for the creation and certification of a local government quality management system that meets the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. Implementation and certification of the quality management system leads to increased clarity and transparency of local governments, ensuring customer satisfaction of administrative services, ensuring the effectiveness and consistency of work, rational use of resources. In ISO 9001: 2015, a process approach and risk-oriented thinking are applied to quality management systems. The development of a quality management system that meets the requirements of the international standard ISO 9001: 2015 is a complex, time-consuming work that cannot be performed without the creation of an appropriate organizational structure within the local government. Changes in the organizational structure of management in the local government, which need to be implemented include the creation of the Coordinating Council for Quality and the introduction of the position of quality manager. Measures to create a quality management system can be divided into two parts: the development of documentation for the quality management system and the implementation of measures to bring the body in line with the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. The documentation of the quality management system consists of the following documents: quality policy, quality guidelines, procedures, position instructions and other documentation. Experimental implementation of the quality management system can begin after the completion of documentation and bringing the activities of local government in line with the requirements of ISO 9001: 2015. Certification is the final stage of creating a quality management system. The results of the certification are issued by a certificate sent to the applicant. A certificate for a quality management system for a citizen who applies to a local government means a guarantee of the quality of his service. Static data on the number of implemented and certified quality management systems in local governments in the world in 2018 are considered.

Л. А. Гаєвськад. держ. упр., доцент, заступник начальника управління – начальник відділу науково-методичного забезпечення освітніх програм управління аналізу й організації навчальної роботи, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниН. О. Васюкк. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. І. Ушакованауковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ-ЛІДЕРІВ – ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

L. GayevskayaDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Analysis and Organization of Educational Work, National Academy of Public Administration under the President of UkraineN. VasiukAssociate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of UkraineО. Ushakovaresearcher of Institute of expert-analytical and scientific researches, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF HEALTHCARE LEADERS TRAINING - CHALLENGES FOR PUBLIC HEALTH POLICY IN UKRAINE

Україна впроваджує кардинальні, комплексні та якісні зміни в системі охорони здоров’я, спрямовані на створення системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх громадян України на рівні розвинутих європейських держав. Це потребує, передусім, забезпечення галузі високопрофесійними керівниками, а також здійснення ефективної підготовки керівних кадрів, на основі належного нормативно-правового підґрунтя. Ця стаття має на меті провести аналіз зарубіжного досвіду підготовки керівних кадрів–лідерів та визначити особливості публічної кадрової політики у сфері охорони здоров’я.
Наукова розвідка ґрунтується на системному аналізі основних наукових праць та нормативно-правових документів, що забезпечують реалізацію публічної політики щодо підготовки керівників у сфері охорони здоров'я в зарубіжних країнах з метою використання досвіду в Україні.[||]Ukraine is implementing radical, comprehensive and qualitative changes in the health care system aimed at creating a patient-centered health care system, capable to provide medical care to all citizens of Ukraine at the level of developed European countries. This requires, first of all, the provision of the system with highly professional managers and the implementation of effective training of management staff, on the basis of a proper regulatory framework. The purpose of the article is to analyze the foreign experience of healthcare leaders training and identify the characteristics of public health personnel policy.
Scientific research is based on a systematic analysis of the main scientific papers and legal documents that ensure the implementation of public policy on healthcare managers training in foreign countries in order to use this experience in Ukraine.
It is established that in order to form and implement public policy on the healthcare managers training, it is necessary to take some political and managerial decisions to improve such training. Also there is a need to use the positive experience of European countries.
It is demonstrated the need for special healthcare leaders training based on foreign experience, which is indisputable in the current challenges in the field of health care.
It has been identified that most of the leading higher education institutions in the USA offer a significant number of healthcare leadership training programs. All these programs are ensuring the convenience of participants in terms of format, duration, intensity of the event, control the acquired knowledge, awarding diplomas, certificates and more. There is not a unified approach of healthcare leaders training in European countries. But the healthcare leadership programs are widespread and diverse for both facility managers and public health officials. In addition, the priorities in human resources policy in the field of health care, namely the approaches to the leaders training, have changed rapidly in the world. Instead of leaders who clearly go to their goal, there is a need for leaders who are able to form a strong team, empathize with others and demonstrate fairness, impartiality, non-discrimination.

В. В. Коваленкод. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. KovalenkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

LIQUIDITY REGULATION OF BANKS OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

В статті досліджено сучасні особливості регулювання ліквідності банків України. Доведено, що державне регулювання ліквідності банків слід розглядати на мікро- та макрорівнях та в комплексі. Визначено особливості регулювання банківської ліквідності на мікрорівні. Проаналізовано ступінь виконання банками економічних нормативів ліквідності. Обґрунтовано систему додаткових коефіцієнтів для оцінювання рівня ліквідності банків. Ідентифіковано головну мету регулювання ліквідності банківської системи на макрорівні. Визначено та проаналізовано операції Національного банку України з регулювання ліквідності банків України. Досліджено динаміку процентних ставок за операціями рефінансування, а саме: облікова ставка, операції РЕПО, кредити овернайт, позички за проведеними тендерами, стабілізаційний кредит, інші механізми. Запропоновано основні завдання, які повинен виконувати Національний банк України для регулювання ліквідності банків на постійній основі.[||]The article examines the modern features of liquidity regulation of Ukrainian banks. It is proved that the state regulation of banks' liquidity should be considered at the micro and macro levels and in the complex. Peculiarities of bank liquidity regulation at the micro level are determined. Liquidity regulation at the micro level is based on monitoring the implementation of economic standards (short-term liquidity ratio, liquidity coverage ratio, net stable financing ratio). The system of additional coefficients for estimating the level of liquidity of banks is substantiated. These include the ratio of liquid to working assets, the ratio of resource liquidity of liabilities, the ratio of liquidity of loans and deposits (to determine unbalanced liquidity), the ratio of general liquidity of liabilities. It has been identified the main purpose of liquidity regulation of the banking system at the macro level. The main purpose of regulating the liquidity is to maintain the required level of liquidity to ensure the stable functioning of the banking system. The operations of the National Bank of Ukraine on liquidity regulation of Ukrainian banks are identified and analyzed. It is proved that the mobilization of excess liquidity of banks is carried out using refinancing operations. The article examines the dynamics of interest rates on refinancing operations, namely: discount rate, repo transactions, overnight loans, loans on tenders, stabilization credit, and other mechanisms. To support the liquidity of banks, the NBU is a mandatory reserve requirement for banks to form required reserves. Decreased reserve requirements increase banks' ability to lend to their customers. The article identifies the main tasks that the NBU must perform to regulate bank liquidity.The main tasks include: control of the correctness of the definition and adequate policy to maintain liquidity; identify promptly negative changes in the liquid position of banks; set limits and parameters of ratios that analyze liquidity; develop methodological recommendations and regulations on the organization of the liquidity management process of banks; define clear criteria that banks must meet in order to obtain refinancing loans to maintain their liquidity; maintain money market liquidity.

А. О. Касичд. е. н., проф.,завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайнуO. O. Підкуйкок. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайнуН. В. Кулакк. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайнуН. В. Бугаск. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ТА ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

А. KasychDoctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and DesignO. PidkuikoPhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and DesignN. KulakPhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and DesignN. BuhasPhD in Economics, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

EXPERIENCE AND GUIDELINES FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS SPECIALTY IN PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

У статті розглядаються етапи еволюції сфери публічного управління, серед яких виділено традиційне публічне адміністрування, нове публічне управління та Нове публічне обслуговування. Розглянуто відмінності існуючих моделей публічного управління у розрізі ключових характеристики, зокрема, механізмів досягнення цілей, організаційної структури, мотиваційних основи.
Виходячи із цільових орієнтирів розвитку сфери публічного управління визначено особливості освітнього процесу за спеціальністю, а також ключові чинники, які є актуальними в даний час.
Опрацьовано досвід основних американських та європейських університетів щодо здійснення освітнього процесу. Враховуючи Євроорієнтири розвитку економіки України значну увагу приділено систематизації основних механізмів уніфікації освітнього процесу: підкреслено важливість таких механізмів: створення мереж, визначення компетентностей, створення інституту контролю
Визначено ключові умови реалізації успішної реалізації Стандартів досконалості освітнього процесу.[||]Training of competitive specialists in the specialty of Public Administration requires constant improvement of the educational process and taking into account the real processes of reforming state, regional and municipal government.
The article considers the stages of evolution of the sphere of public administration, among which the traditional public administration, new public administration and New public service are distinguished. Differences of existing models of public management in the context of key characteristics, in particular, mechanisms of achievement of the purposes, organizational structure, motivational bases are considered.
Based on the target guidelines for the development of public administration, the features of the educational process in the specialty are identified, as well as the key factors that are relevant today.
The experience of major American and European universities in the implementation of the educational process has been studied. Taking into account the Euro-guidelines of Ukraine's economic development, considerable attention is paid to the systematization of the main mechanisms of unification of the educational process: the importance of such mechanisms is emphasized: creation of networks, definition of competencies, creation of the institute of control.
The key conditions for the successful implementation of the Standards of perfection of the educational process are determined. According to the standards, the development of the educational process must take place constantly, the program must be focused on specific results and be managed throughout the implementation period.
Among other things, it is important to ensure real interaction between universities and public administration bodies. In many developed countries, such interaction is the basis for improving educational programs.
Training in different countries is carried out taking into account the key areas of public administration: social policy, environmental policy, political processes and more. Taking into account the experience and individual professional requirements formed by leading universities and international organizations can be used as a "road map" for Ukrainian higher education institutions.

О. О. Скорикк. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університетН. П. Рябоконьк. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

O. SkorykPhD in Economics, Associate Professor of economics and administration Cherkasy State Technological UniversityN. RiabokonPhD in Economics, Associate Professor of economics and administration Cherkasy State Technological University

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PUBLIC GOVERNANCE MODEL: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

У статті виявлені об’єктивні передумови та необхідність цифрової трансформації моделі публічного управління, виявлена варіативність в концептуальних підходах, пріоритетах, механізмах та методах реалізації такої трансформації у зарубіжних країнах. Встановлені основні внутрішні проблеми щодо впровадження цифрової моделі публічного управління в Україні, зокрема: відсутність офіційно визначеного категорійно-понятійного апарату; недосконалість нормативно-правового, інформаційно-аналітичного, науково-методичного, фінансового, організаційно-технічного та кадрового забезпечення.
Обгрунтована необхідність інтегрованої системи показників для оцінки можливості впровадження моделі публічного управління та виявлення тенденцій розвитку цифрової трансформації українського суспільства. Доведено, що найбільш раціональним є підхід, заснований на застосуванні порівняльного аналізу сукупності існуючих моделей індикаторів, визначенні кращої та її уточненні з метою максимального врахування особливостей розвитку цифрової економіки в Україні.
Проведено порівняльний аналіз моделей публічного управління в різних країнах, на основі якого визначені фактори, що впливають на процес цифровізації публічного управління. Уточнено категоріальний апарат щодо трактування сутності понять «система цифрового управління» та «електронне урядування». Побудовано модель взаємозв’язку інформаційно-комунікаційних технологій та електронного урядування в механізмі публічного управління. Розроблено послідовність етапів організаційного проектування моделі цифрового публічного управління, визначені структурні елементи такої моделі.
За підсумками змістовного обґрунтування зарубіжного позитивного досвіду зроблено висновок про доцільність в Україні впровадження нової моделі публічного цифрового управління, яка враховувала б усі виклики цифрової економіки.[||]The article reveals the objective prerequisites and the necessity for digital transformation of the public governance model, and the variability in the conceptual approaches, priorities, mechanisms and methods of implementation of such transformation in foreign countries. The main internal problems with the introduction of the digital model of public governance in Ukraine have been identified, in particular: the lack of an officially defined categorical apparatus; imperfection of regulatory, informational-analytical, scientific-methodical, financial, organizational-technical and personnel support.
The necessity of an integrated system of indicators to evaluate the possibility of introducing a model of public management and identifying trends in the development of digital transformation of Ukrainian society is substantiated. It is proved that the most rational approach is based on applying a comparative analysis of a set of existing indicator models, identifying the best one and refining it in order to maximally take into account the peculiarities of the development of the digital economy in Ukraine. Composite e-indexes that used in international practice as an integrated characteristic of the level of development of a digital society or its structural elements are investigated.
A comparative analysis of public governance models in different countries is conducted, on the basis of which the factors influencing the process of digitalization of public administration are determined. The categorical apparatus for the interpretation of the concepts of “digital control system” and “e-government” has been clarified. It is proved that the updated structure should not be considered as automation of existing processes, but should reflect the essence of revolutionary reengineering in the management system.
The model of interconnection of information and communication technologies and e-government in the mechanism of public governance is constructed. It is established that information and communication technologies have a dualistic character - on the one hand, they serve as tools for the implementation of management tasks in electronic format, on the other hand, with their development their importance as the main objective function increases.
The sequence of stages of organizational designing of the model of digital public management is developed, the structural elements of such model are determined. Considering the model of digital public administration as a modern form of public administration, it is important to see its priority task - ensuring access to all public information.
Based on the substantiation of foreign positive experience, it is concluded that it is advisable in Ukraine to introduce a new model of public digital governance that would take into account all the challenges of the digital economy.

І. В. Моргачовк. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляЄ. І. Овчаренкод. е. н., професор та завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляЄ. А. Івченкод. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира ДаляМ. М. Бучнєвк. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

I. MorhachovPhD in Economics, Associate Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityIe. OvcharenkoDoctor of Economic Sciences, Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityYe. IvchenkoDoctor of Economic Sciences, Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National UniversityM. BuchnievPhD in Economics, Associate Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES FOR TRAINING MASTERS IN THE SPECIALTY "PUBLIC MANAGEMENT"

Метою роботи є кількісне та експериментальне обґрунтування використання відео-лекцій в навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в якості додаткового інструменту до електронних підручників, що дозволяє збільшити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. В статті показано результати проведення експерименту використання відео-лекцій в заданих параметрах для збільшення рівня засвоєння студентами заочної форми навчання матеріалу навчальної дисципліни «Електронне врядування, інформаційні ресурси, технології та сервіси у публічному управлінні». Автори роблять акцент саме на параметрах відео-лекцій та алгоритму їх застосування, а не тільки на наявність чи відсутність такого інструменту в навчальному процесі. Результати наведено дослідження показали позитивний вплив авторських пропозицій на рівень засвоєння навчального матеріалу студентами заочної форми навчання. Уточнено переваги відео-лекцій в порівнянні з аудиторними заняттями та електронними конспектами лекцій та підручниками. Запропоновано комплементарний підхід використання таких відео-лекцій, що не передбачає альтернативності.[||]The aim of the work is to provide quantitative and experimental justification for the use of video lectures in the educational process of training specialists in the specialty "Public administration and administration" as an additional tool for electronic textbooks, which allows increasing the level of students ' learning of educational material. The article shows the results of the experiment using video lectures in the specified parameters to increase the level of learning by correspondence students of the material of the discipline "Electronic management, information resources, technologies and services in public administration". The study considered the hypothesis that the use of video lectures with certain parameters in the educational process of preparing masters in the specialty "Public administration" leads to an increase in the level of assimilation of material by students. At the same time, video lectures not replace classical classroom classes – but rather should supplement electronic textbooks and lecture notes. The authors focus on the parameters of video lectures and the algorithm of their application, and not only on the presence or absence of such a tool in the educational process. The results of this research have shown a positive impact of author's proposals on the level of learning of educational material by students of correspondence education. The advantages and disadvantages of video lectures compared to classroom classes and electronic lecture notes and textbooks was clarified. A complementary approach to using such video lectures is proposed. The authors sought to quantify the complimentary impact of individual information technology tools, namely, video lectures on certain parameters, on the degree of assimilation of educational material by students who studied the discipline "Electronic management, information resources, technologies and services in public administration". At the same time, it was planned to use modern means of Internet administration of video material. It has been experimentally proved that it is not only the fact of using certain tools (for example, video lectures) that is important, but also the quality parameters of such tools and the algorithm of application.

Н. Г. Клименкок. держ. упр., доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. KlymenkoPhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS OF RESEARCH OF PUBLIC REGULATION OF ACTIVITIES OF NON- STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

Будь-яке наукове дослідження розпочинається з виявлення проблеми, яка потребує розв’язання, визначення його мети та окреслення завдань для її досягнення. При цьому для здійснення наукового дослідження важливим є чітке визначення теоретичної або прикладної проблеми, яка потребує розв’язання, та правильне обрання методологічного інструментарію дослідження, який дозволить системно та всебічно дослідити обраний предмет. Тому метою статті є визначення на основі вивчення змісту підходів, принципів та методів наукового пізнання методологічного забезпечення дослідження теоретико-методологічних та історичних засад становлення та розвитку державного регулювання діяльності недержавних інституцій у контексті забезпечення національної безпеки та розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення його дієвості у досліджуваному контексті з урахуванням адаптації позитивного зарубіжного досвіду.
Вивчення змісту підходів (системного, діалектичного, структурно-функціонального, системно-генетичного), принципів (системності, об’єктивності, міждисциплінарності, єдності історичного і логічного) та методів (абстрактно-логічного, аналізу, синтезу, історичного, порівняння, індукції, дедукції, узагальнення, моделювання) наукового пізнання дозволило визначити методологічне забезпечення державного регулювання у досліджуваному контексті. Крім того, у статті визначено межі дослідження та його інформаційно-аналітичну базу, а також перспективи подальшого дослідження.[||]Any research begins with identifying a problem that needs to be solved, defining the purpose of the research and outlining the tasks to achieve it. On this basis, we analyzed the literature on government regulation in the context under study, which led to the conclusion that the problems that exist in this area are relevant to Ukraine. The methodological basis of the study is the general methodology of public administration. A significant contribution to the development of the theory and methodology of public administration of national security belongs to domestic scientists, including, in particular, V. Bogdanovich, O. Vlasyuk, V. Gorbulin, V. Krutov, V. Lipkan, A. Semenchenko, G. Sytnyk and other researchers, who adapted general scientific and specific methodological approaches to the study of public administration problems in this area. The purpose of the article is to determine on the basis of studying the content of approaches, principles and methods of scientific knowledge of methodological support of research of theoretical-methodological and historical bases of formation and development of state regulation of non-state institutions in the context of national security. adaptation of positive foreign experience. Study of the content of approaches (systemic, dialectical, structural-functional, systemic-genetic), principles (systemicity, objectivity, interdisciplinarity, unity of historical and logical) and methods (abstract-logical, analysis, synthesis, historical, comparison, induction, deduction), generalization, modeling) of scientific knowledge allowed to determine the methodological support of state regulation in the studied context. In addition, the article defines the boundaries of the study and its information and analytical base, as well as prospects for further research. In the course of further research it is envisaged to build a conceptual organizational model of the system of the above-mentioned public regulation, the use of which, in our opinion, will increase the effectiveness of this public regulation.

Д. Г. ТкачукНаціональна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ-СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ

D. TkachukNational Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NATIONAL MINORITIES AS OBJECTS-SUBJECTS OF STATE ETHNOPOLITICS

Утворення України як самостійної держави поставило на порядок денний як теоретичне, так і практичне завдання – вироблення власної концепції етнонаціональної політики. Правовий статус національних меншин є недостатньо досліджений у науці державного управління, а також немає досконалої законодавчої бази, спрямованої на покращення їхнього становища. Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних меншин є актуальним і потребує постійного вивчення та аналізу.
У статті проведено аналіз національних меншин як суб’єктів та об’єктів державної етнополітики в Україні. Досліджено чинники, що сприяють забезпеченню прав і свобод національних меншин, виявлено загрози національним меншинам, окреслено апарат досліджень процесів національних меншин. Розглянуто та проаналізовано поняття “національні меншини”, розкрито нормативне закріплення та реалізація їхніх прав, а також зроблено аналіз найважливіших міжнародних документів, які визначають їхні права та обов’язки. Досліджено правовий статус національних меншин в Україні, його проблематику. Визначено основні орієнтири в дослідженні питання забезпечення прав національних меншин за допомогою аналізу нормативно-правових актів та реальної ситуації в країні, сформулювано висновки та засади, що забезпечать покращення становища національних меншин в Україні.[||]The formation of Ukraine as an independent state put on the agenda both theoretical and practical task - to develop its own concept of national policy. In our country, the concept of the legal status of national minorities is still insufficiently studied, and there is no perfect legal framework aimed at improving their situation. For Ukraine, as for any polyethnic state, the issue of national minorities is relevant and requires constant study and analysis.
The article analyzes national minorities as subjects and objects of state ethnopolitics in Ukraine. The factors contributing to the rights and freedoms of national minorities have been studied, threats to national minorities have been identified, and the apparatus of research into the processes of national minorities has been outlined. One of the mechanisms of participation of national minorities in public administration is to ensure and promote the activities of public organizations in the formation and implementation of ethnopolitics not only at the state but also at the regional level, as discussed in the article.
The interpretation of the concept of “national minorities” is considered and analyzed, the normative consolidation and realization of the right to use the native language, protection and protection is revealed, as well as the analysis of the most important international documents granting them a number of additional rights. The legal status of national minorities in Ukraine, its problems are studied. The main guidelines in the study of the controversial issue of ensuring the rights of national minorities by analyzing the basic legal acts and the real situation in the country, formulated conclusions and certain principles that will improve the situation of national minorities in Ukraine.
The rights of national minorities are special, because positive actions are implemented, which are aimed at preserving the features and traditions. In the current conditions of revival of various national communities in Ukraine, modern evolution of the concept of national and cultural autonomy and development of the legal status of national minorities, the issue of the status of national minorities and legal regulation of national and cultural issues based on world and domestic experience becomes important.

Н. В. Махінчукслухач, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач стоматологічного відділення Центральної поліклініки МВС УкраїниН. І. Обушнад. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

N. Makhinchukstudent, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine Head of the dental department of the Central Polyclinic of the Ministry of Internal Affairs of UkraineN. ObushnaDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department for Public Governance and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF DENTAL CARE TO THE POPULATION IN UKRAINE

У статті обґрунтовано актуальність пошуку нових стратегічних управлінських рішень у системі стоматологічної допомоги населенню України на регіональному та місцевому рівнях у контексті реалізації реформ у сфері охорони здоров᾿я. Проаналізовано теоретичні підходи до трактування сутності поняття “стратегічне управління”, окреслено основні еволюційні етапи розвитку стратегічного управління, а також його стадії та функції. Розглянуто особливості стратегічного управління в системі стоматологічної допомоги населенню, серед яких особливу увагу акцентовано на необхідності застосування системного підходу до прийняття стратегічних рішень. На цій підставі констатовано, що ефективність стратегічного управління в системі стоматологічної допомоги безпосередньо залежить від специфіки створеного інституційного механізму державного регулювання системи стоматологічної допомоги населенню.[||]The article substantiates the relevance of finding new strategic management solutions in the system of dental care for the population of Ukraine at the regional and local levels in the context of the implementation of reforms in the field of health care. Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concept of “strategic management” are analyzed, the main evolutionary stages of development of strategic management, as well as its stages and functions are outlined. The peculiarities of strategic management in the system of dental care are considered, among which special attention is paid to the need to apply a systematic approach to strategic decision making. Taking into account the system-forming function of strategic decisions is necessary to ensure the balance of all elements of the organization and the formation of a single direction of development in compliance with common priorities and efficiency criteria. On this basis, it is stated that the effectiveness of strategic management in the dental care system directly depends on the specifics of the established institutional mechanism of state regulation of the dental care system. In this regard, we note that: at the international level, functional management in the field of dental health is implemented through the public organization “Association of Dentists of Ukraine”; at the national level − through several ministries and departments (Ministry of Health of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine). However, the Coordinating Council for Dentistry, as a public collective governing body, functions only under the Ministry of Health of Ukraine.
It is concluded that the work on the introduction of strategic management in the system of dental care in Ukraine requires a common understanding, coordination of actions, support of government agencies at all levels. One of the main principles of strategic management should be to link the volume and structure of dental care with the expected financial resources on the basis of the clearest possible definition of state guarantees for dental care. To ensure the coherence of strategic plans at different levels, it is necessary to develop mechanisms for coordinating the activities of all parts of the health management system.

С. О. Тепловслухач, Національна академія державного управління при Президентові України

HR-МЕНЕДЖМЕНТ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

S. Teplovstudent, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

HR-MANAGEMENT IN CIVIL SERVICE: THEORETICAL ASPECT

У статті обґрунтовано актуальність осмислення прогресивних тенденцій управління людськими ресурсами на державній службі в умовах цифровізації економіки безпосередньо через формування нової системи HR-менеджменту. Проаналізовано теоретичні підходи до трактування сутності понять “персонал”, “управління персоналом” та “управління людськими ресурсами”. Виокремлено основні відмінності в концепціях “управління персоналом” та “управлінні людськими ресурсами”. Окреслено найбільш загальні ймовірні тенденції, що будуть властиві змінам у HR-менеджменті найближчим часом у світовій практиці. Акцентовано увагу на важливості впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами (HRMIS) в державних органах України. Зроблено висновок, що практична реалізація HR-менеджменту на державній службі має здійснюватись за основними принципами компетентнісного підходу та охоплювати як тактичний, так і стратегічний напрямки.[||]The article substantiates the relevance of understanding the progressive trends of human resources management in the civil service in the context of digitalization of the economy directly through the formation of a new system of HR-management. Theoretical approaches to the interpretation of the essence of the concepts “personnel”, “personnel management” and “human resources management” are analyzed. The main differences in the concepts of “personnel management” and “human resource management” are highlighted.
The most general probable tendencies which will be inherent in changes in HR in the near future in the world practice are outlined, among which: the internal HR system will decrease, and outsourcing - will increase; strategic thinking will become the main internal competence of HR; the general management will disappear; HP will increasingly use analytics and big data to increase its value to the organization; most companies will start creating innovative centers for digitalization of human resource management; remote control of remote labor will become the norm; HR will be more like marketing, etc.
Emphasis is placed on the importance of implementing the Human Resources Management Information System (HRMIS) in the state bodies of Ukraine.
It is concluded that the practical implementation of HR-management in the civil service should be carried out according to the following principles of competence approach: focus on personal development; focus on the final results; career importance; expanding all options for a person to choose what he or she values most; results as observable competencies; assessment as a judgment of competencies; recognition of improved skills.
Thus, the practical implementation of HR-management in the civil service should include: tactical direction aimed at implementing the current functions of personnel management; a strategic direction focused on the development and implementation of a strategy for the development of civil service personnel in general, taking into account the above-mentioned general probable trends that will be inherent in changes in HR in the near future.

В. Ф. Загурська-Антонюкк. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ВІЙСЬКОВО-БІОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ СТАНІ СВІТУ ЯК НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

V. Zagurska-AntoniukPhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

MILITARY-BIOLOGICAL CALLS ARE FOR SAFETY IN MODERN GEOPOLITICAL STATE OF THE WORLD AS CONSEQUENCES OF PANDEMIC OF COVID - 19

У суспільно-державному вимірі поняття безпеки є неоднозначним. Зазвичай, під безпекою передбачається захищеність від зовнішніх воєнних загроз або ризиків для держави з боку іншої держави, а також захищеність від внутрішніх воєнних загроз, що походять від недержавних суб’єктів. В останні десятиріччя традиційне поняття безпеки доповнилось іншими поняттями, які розширили природу можливих загроз: приєднавши до воєнних загроз небезпеку тероризму, організованої злочинності та захворювань, що поєднуються з економічними, політичними, соціальними та екологічними ризиками. Відповідно, переглянуто перелік об’єктів загроз, зокрема для безпеки на глобальному, національному та індивідуальному рівнях.
Сьогодні ми спостерігаємо, як провідні країни світу намагаються подолати фінансові та економічні проблеми, але разом із тим продовжується подальше зростання військових витрат та інвестицій у звичайні та стратегічні озброєння. Звичайно, увага світу прикута, насамперед, до питання нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над звичайними озброєннями, однак набувають ваги питання та заходи з контролю над передачами чутливих виробів і технологій, що можуть становити проблеми для безпеки. Саме наприкінці ХХ століття та у першому двадцятилітті ХХІ століття особливо посилилися екологічні та біологічні загрози та підступна небезпека, яку вони несуть. Використання інфекційних агентів з неблагородними цілями може мати не лише військову, а й терористичні та кримінальні цілі. Разом, із виробленими механізмами протидії та безпеки, розвитком мікробіологічних та медичних технологій, справжнім викликом цивілізаційного масштабу наприкінці 2019 року стало розповсюдження вірусу COVID-19.[||]In the publicly-state measuring a concept of safety is ambiguous. Usually, under safety security is envisaged from external soldiery threats or risks for the state from the side of other state, and also security from internal soldiery threats that originate from non-state subjects. In the last decades the traditional concept of safety was complemented by other concepts that extended nature of possible threats : adding to the soldiery threats the danger of terrorism, organized crime and diseases that combine with economic, political, social and ecological risks. Accordingly, the list of objects of threats is revised, in particular for safety on global, national and individual levels. The range of objects of defence (objects of influence of threats that need defence) is stretched out from collective security on global, national or regional levels to defence of separate man. It should be noted that when the measures sent to reduction of one of threats predominate, security can diminish at other level - for example, defence at the level of the state not always provides defence at the level of religious, ethnic minorities and individual defence.
We look after today, as leading countries of the world try to overcome financial and economic problems, but together with that the further increase of soldiery charges and investments proceeds in conventional and strategic armaments. Certainly, attention of the world is tied down, first of all, to the question of non-proliferation and control above conventional armaments, however the scales of question and measures acquire on control above the transmissions of sensible wares and technologies that can present problems for safety. Exactly in the end ХХ of century and ecological and biological threats and insidious danger that they carry especially increased in first двадцятилітті of ХХІ of century. The use of pathogens with ignoble aims can have not only military but also terrorist and criminal aims. Together, with the mine-out mechanisms of counteraction and safety, development of microbiological and medical technologies, real call of civilization scale distribution of virus of COVID-19.

ТОВ "ДКС Центр"