Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2018

О. В. Радченкодоктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького orcid.org/0000–0002–0437–6131Р. А. Науменкодоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету orcid.org/0000–0001–9992-8922

ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. V. RadchenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Chief Scientist of the Research Department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky orcid.org/0000–0002–0437–6131R. A. NaumenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv orcid.org/0000–0001–9992-8922

PRINCIPLES OF NATURAL CAPITAL CONSERVATION UNDER THE STRATEGY OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE STATE

У статті проаналізовано проблематику стратегії розвитку держави через призму екологічної безпеки, збереження її природного капіталу в процесі формування та реалізації державної екологічної політики. Розглянуто основні екологічні, економічні, соціальні принципи збереженням природного капіталу України. З’ясовано їх сутність з урахуванням засад державної екологічної політики, що надає змогу акцентувати увагу на реалізації цілей сталого розвитку для України за чотирма ключовими напрямами, які мають найбільший вплив на справедливий соціальний розвиток, стале економічне зростання, зайнятість населення, забезпечення екологічної рівноваги за умови ефективного управління. Обґрунтовано наукові підходи, які мають забезпечити ефективне управління розвитком стратегії екологічної безпеки держави в умовах її модернізації. Визначено сутність ощадливого використання природних ресурсів у господарській діяльності суспільства, як складного державно-управлінського та соціально-економічного утворення, спрямованого на більш ефективне використання та збереження природного капіталу. В його рамках охарактеризовано ключові положення концепції екологічної мережі на основі багаторівневого управління. Зроблено висновок, що визначені в роботі принципи збереження природного капіталу можна класифікувати за такими трьома складовими: біологічною (екологічною), економічною, організаційною (управлінською). Досліджено можливості розвитку стратегії екологічної безпеки України на основі застосування методології збереження природного капіталу з використанням кращого закордонного досвіду та з урахуванням національних особливостей.

The article analyzes the problems of forming the strategy of state development through the prism of the state ecological safety, preservation of its natural capital in the process of formation and implementation of the state ecological policy. The main ecological, economic, and social principles are considered in preserving natural capital of Ukraine. The essence of them is determined taking into account the principles of the state environmental policy, which gives the opportunity to focus on the realization of the goals of sustainable development for Ukraine in four key areas that have the greatest impact on fair social development, sustainable economic growth, employment of the population, provision of ecological equilibrium provided effective management. The scientific approaches, which should ensure effective management of the development of the state ecological safety strategy in the conditions of its modernization, are substantiated. The essence of economical use of natural resources in the economic activity of the society as a complex state-management and socio-economic formation aimed at more efficient use and preservation of natural capital is determined. Within this framework, key concepts of the ecological network concept based on multilevel governance are described. It is concluded that the principles of conservation of natural capital defined in the work can be classified into three components: biological (ecological), economic, organizational (managerial). Possibilities of development of the strategy of ecological safety of Ukraine on the basis of application of the methodology of preservation of natural capital using the best foreign experience and taking into account national peculiarities are explored.

Л. В. Антоновад. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, УкраїнаС. В. Лізаковськак. держ. упр., доцент, викладач кафедри соціології і військової історії Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Польща

ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. AntonovaDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University named after the Petro Mohyla, Mykolayiv, UkraineS. LizakowskaPhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Sociology and Military History, Polish Naval Academy named after the Heroes of Westerplatte , Gdynia, Poland

EVALUATION OF INTERACTION MECHANISMS BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND PUBLIC IN STATE MANAGEMENT SYSTEM

У статті аналізується проблема забезпечення ефективності взаємодії органів публічної влади з громадськістю, наявні механізми взаємодії, їх характеристики та особливості застосування.
Присвячено увагу нормативно-правовій базі форм участі інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами.
Визначено цінності і принципи взаємодії влади з громадськістю та принципи організації громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Розглянуто різні підходи науковців до визначення проблем ефективної співпраці органів державної влади з організаціями громадського суспільства.
В даній статті звертається увага на такі загрози, які можуть повстати в процесі взаємодії вищезазначених суб’єктів як намагання використовувати громадські організації та їх потенціал в політичній боротьбі, а також недостатня фінансова база, брак людського капіталу в недержавних організаціях.
Надана оцінка важливим механізмам взаємодії органів державної влади з недержавними організаціями.[||]The problem of ensuring the effectiveness of cooperation between public authorities and the public, available interaction mechanisms, their characteristics and peculiarities of application are analyzed in the article.
The normative and legal basis of participation forms within civil society institutes in the state affairs management is explored.
The values and principles of interaction between authorities and the public as well as the principles of organization of public participation in the formation and implementation of state policy are considered. Various scholars’ approaches to the definition of the issues in effective cooperation between public authorities and civil society organizations are considered.
Cooperation between public authorities and non-governmental organizations serves as a guarantee of high-quality state policy directed at the needs of population, an integral part of democratic political culture, is a manifestation of the interaction between politics and public management in general.
Public relations of the state must be based on the most effective methods - agreements, long-term contracts, information interaction, participation in the lawmaking process, development and implementation of social programs.
The estimation of various mechanisms of public authorities interaction with non-governmental organizations is provided. An effective model of civil society organizations interaction with public authorities is proposed. The most common and effective mechanisms of cooperation between public authorities and the public are outlined.
Efficiency and quality of management activity today is to ensure openness and transparency of the public authority system, in the proper legal consolidation of communication interaction between all the involved participants.
Increasing the efficiency and effectiveness of authority activities is achieved through more active engagement of civil society structures into the realization of goals, strategies and tasks within public management.
Effective cooperation between the authorities and the public can be successfully implemented under the following principles: partnership and equality, openness and responsibility, rationality and balance, coherence of interests and prevention of corruption, competence and political independence.

Є. О. Архиповак. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПАТРІОТИЗМ У РОЗУМІННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Ye. O. ArkhypovaPhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

PATRIOTISM IN THE UNDERSTANDING OF MODERN YOUTH: ANALYSIS OF RESULTS OF RESEARCH AND THE DYNAMICS OF KEY INDICATORS

В статті відображені результати соціологічного опитування, проведеного у квітні-червні 2018 з метою з’ясування сутності патріотизму у розумінні сучасної української молоді. Прослідковано динаміку патріотичних настроїв молодих людей.
Близько половини респондентів за останні 3-4 роки збільшили обсяг споживання української інформаційної продукції, а серед виробників, що пропонують близькі за ціною та якістю продукти, обирають українського.
Виявлено, що найсильніший вплив на становлення патріотичних почуттів молоді має родина, а також навчальні заклади. Більшість респондентів не схвалює нав’язливого пропагування патріотизму і визнає ефективність тих засобів його розвитку, які дозволяють наочно познайомитися зі здобутками української культури, успіхами українців у різних сферах діяльності.
Показано, що найголовнішою умовою зростання рівня патріотизму є реальний розвиток економіки, соціально-політична стабільність, інформування про досягнення українців та успішність країни в цілому, що формуватиме упевненість молоді у своєму майбутньому.

The article presents the results of the sociological survey conducted in April-June 2018 in order to clarify the essence of patriotism in the understanding of modern Ukrainian youth. The dynamics of the patriotic mood of young people has been followed.
About half of the respondents in the last 3-4 years have increased the consumption of Ukrainian informational products, and among Ukrainian producers offering similar in price and quality products choose the Ukrainian.
It has been revealed that the family and educational institutions have the strongest influence on the formation of patriotic feelings of youth. The majority of respondents does not approve of the obsessive propaganda of patriotism and admits the effectiveness of those means of its development, which allow to get acquainted with the achievements of Ukrainian culture and the successes of Ukrainians in various fields of human activity.
It is shown that the most important condition for the growth of patriotism is the real development of the economy, socio-political stability, informing about the achievements of Ukrainians and the success of the country as a whole, which will shape the confidence of the youth in their future.

М. А. Ажажакандидат наук з державного управління, здобувач кафедри публічного управління та землеустрою Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

M. A. AzhazhaCandidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management Сlassical private university, Zaporozhye

THEORETICAL BASES OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF EDUCATION

У статті розкрито сутність понять «потенціал», «професійний потенціал», «інтелектуальний потенціал», визначено їхнє теоретичне підґрунтя; проаналізовано державні нормативні документи щодо розвитку професійного потенціалу; окреслено значення державного регулювання розвитком професійного потенціалу майбутніх фахівців і роль управлінських механізмів у модернізації вищої освіти України. Відзначено, що завдяки консолідації зусиль органів державної влади та громадянського суспільства, впровадження ефективної економічної політики у сфері освіти, вдосконалення системи управління освітою, можна модернізувати систему вищої освіти України, посилити розвиток професійного потенціалу України, розробити чіткі і перспективні прогнози для потреб виробництва у фахівців з вищою освітою (зокрема для кожної галузі економіки та сфери суспільного життя).
Доведено необхідність вдосконалення державного регулювання розвитку професійного потенціалу – як основи для майбутнього країни; розробки механізмів державного управління модернізацією вищої освіти загалом.

The article reveals the essence of the concepts of "potential", "professional potential", "intellectual potential", in particular their theoretical basis; the state normative documents on the development of professional potential have been analyzed; outlined the importance of state regulation by developing the professional potential of future specialists and the role of managerial mechanisms in modernizing higher education in Ukraine.
It is noted that due to consolidation of efforts of state authorities and civil society, implementation of effective economic policy in the field of education, improvement of the education management system, it is possible to modernize the system of higher education of Ukraine, to strengthen the development of professional potential of Ukraine, to develop clear and promising forecasts for the needs of production in specialists with higher education (specifically for each branch of the economy and the sphere of public life).
It is necessary to improve the system of government activity, in particular, the state regulation of the development of professional potential - as the basis for the future of the country; to develop mechanisms of state management of modernization of higher education in general.

А. В. Мовчанюкк. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. УманьМ. I. Дяченкок. с.-г. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. V. MovchaniukPh.D., Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, UmanM. I. DiachenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE MODERN STATE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UMAN DISTRICT OF CHERKASY AREA IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

В статті проаналізовані актуальні питання необхідності поліпшення соціально – економічного благополуччя сільських територій, підвищення рівня якості життя населення у селищах та селах шляхом забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування створювати економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань. Акцентовано увагу на розробку сучасних технологій управління територіями та на відповідну підготовку керівних кадрів для територіальних громад.
Організація розвитку сільських територій у сучасних умовах вимагає вдосконалення системи розподілу функцій органів центральної та місцевої влади під час створення моделі управління сільськими територіями спрямованої на розвиток місцевого самоврядування, надання повноважень управління земельними ресурсами, організації створення у громадах доступних соціальних послуг, адаптації та побудові ефективної форми розвитку аграрного сектору, об’єктів житлово-комунальної, соціальної інфраструктури для всіх груп сільського населення та інше.
Розширення повноважень органів місцевого самоврядування має здійснюватися так, щоб, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття рішення до громадян, а з іншого, щоб органи влади володіли організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, достатніми для забезпечення необхідного обсягу та якості послуг, які надаються населенню згідно з загальнодержавними соціальними стандартами.

The article analyzes the urgent issues of the need to improve the socio - economic prosperity of rural areas, improve the quality of life of settlements and villages by providing local governments with the opportunity to create economic and social conditions for the development of territorial communities and their associations. The emphasis is on the development of modern technologies for managing the territories and the appropriate training of leading personnel for the territorial communities.
The organization of rural development in modern conditions requires the improvement of the system of distribution of the functions of central and local authorities in the creation of a model of management of rural areas aimed at developing local self-government, providing authority for land management, organizing the creation of affordable social services in communities, adapting and building an effective form of development the agrarian sector, objects of housing and communal services, social infrastructure for all groups of the rural population.
The empowerment of local governments should be carried out so that on the one side, to bring decision-making process to the public and on the other side, that the authorities had organizational, material and financial resources to ensure the required scope and quality of services which are provided to the public in accordance with national social standards.

Т. Л. Томнюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

T. L. TomniukCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

LIBERALIZATION OF THE UKRAINIAN TAX SYSTEM: TRENDS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

У статті здійснено оцінку податкових реформ в Україні з позицій лібералізації податкової системи та визначено напрями податкових трансформацій щодо стимулювання економічного зростання.
Розглянуто постулати теорії економіки пропозиції як концепції, що обґрунтовує забезпечення економічного зростання через зниження рівня оподаткування економіки. Продемонстровано досвід окремих країн щодо впровадження податкових реформ на основі положень теорії економіки пропозиції, зокрема Грузії, Сполучених Штатів Америки.
Визначено, що пріоритетом податкової політики України з часу прийняття Податкового кодексу є лібералізація податкової системи. Продемонстровано еволюцію податкових змін в Україні щодо зниження рівня оподаткування економіки. Засвідчено зниження рівня податкового навантаження для великого бізнесу та відсутність реальних кроків до лібералізації оподаткування щодо суб’єктів малого бізнесу.
Визначено, що податкову реформу доцільно проводити у напрямку лібералізації податкової системи загалом та, зокрема, щодо оподаткування суб’єктів малого бізнесу.

The article assesses tax reforms in Ukraine from the point of view of the liberalization of the tax system and identifies the directions of tax transformations to stimulate economic growth.
The postulates of the Economic Theory of Supply as a concept that justifies the providing of economic growth through the reduction of the level of taxation of the economy are considered. The experience of separate countries, in particular Georgia, the United States of America, in implementation the tax reforms on the basis of the Economic Theory of Supply are demonstrated.
It has been determined that the priority of the tax policy of Ukraine since the adoption of the Tax Code is the liberalization of the tax system. The evolution of tax changes in Ukraine regarding the reduction of the level of taxation of the economy is demonstrated. A reduction of the tax burden for large businesses and the lack of real steps towards tax-free liberalization for small business entities are documented.
It has been determined that it is advisable to carry out tax reform in the direction of the liberalization of the tax system in general and, in particular, the taxation of small business entities.

Г. О. Сабадошк. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. КиївО. В. Харченкобакалавр факультету економіки та управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. SabadoshPh.D., Associate Professor, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, KyivO. KharchenkoBachelor of Faculty of Economics and Management, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

EFFECTIVENESS EVALUATION OF EXECUTIVE BODY FUNCTIONING: PROBLEMS OF ADMINISTRATION PROCESS

У статті розглянуто питання вирішення проблем, що пов’язані з процесом адміністрування вимірювання ефективності окремих працівників та органу публічної влади в цілому. Досліджується становлення теоретико-методологічних основ сутності поняття ефективності у публічному управлінні. Виділино основні підходи до визначення сутності ефективності. Наголошено на мотивуючій функції оцінки ефективності органу публічної влади. Досліджується вплив результатів діяльності органів публічної влади на кожного індивіда і суспільства в цілому. Розглядається складність на особливість формування системи критеріїв оцінювання ефективності на державному та муніципальному рівнях. Аналізується місце України в міжнародних рейтингах вимірювання ефективності публічного управління. Звертається увага на впровадження системи КРІ в процес адміністрування вимірювання ефективності та результативності окремог спеціаліста та органу публічної влади в цілому.

Solving problems related to the administration process of the effectiveness evaluation of individual workers and the public authority in general is being considered in the article. The formation of theoretical and methodological foundations of the efficiency concept in public management is being studied. The main approaches to determining the essence of effectiveness are highlighted. The motivating function of evaluating the effectiveness of the public authority is emphasized. The influence of the results of the activity of public authority bodies on each individual and society in general is researched. The complexity of the peculiarity of creating a system of criteria for evaluating efficiency at the state and municipal levels is considered. The place of Ukraine in the international ratings for measuring the effectiveness of public administration is analyzed. The attention is drawn to the implementation of the KPI system in the administration process of the efficiency and effectiveness of a single specialist and public authority in general.

Р. С. КропивницькийІнститут державного управління у сфері цивільного захисту

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

R. S. KropivnitskiyInstitute of public administration in the field of civil protection

MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

На основі раніше проведених досліджень, запропоновано структуру механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ системи Міністерства внутрішніх справ України. Запропоновано авторське визначення поняття «механізм державного управління науковою діяльністю наукових установ системи МВС України», яке на відміну від інших враховує саме специфіку наукових установ зазначеної системи. Систематизовано основні елементи такого механізму, до яких віднесено наступні: мету, завдання, об’єкти та суб’єкти управління, основні принципи, забезпечення, методи, важелі впливу, інструменти, методичні підходи до оцінювання результатів діяльності та заходи щодо вдосконалення наукової діяльності наукових установ системи МВС України. Запропоновано використання ієрархічного підходу до класифікації суб’єктів механізму державного управління науковою діяльністю наукових установ системи МВС України. Встановлено Взаємозв’язки між суб’єктами механізму зазначеного механізму. Запропоновано заходи щодо оптимізації наукової діяльності наукових установ системи МВС України.

Based on previous researches, the structure of the mechanism of state management of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine was proposed. Author's definition of the concept of "mechanism of state management of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine" is proposed, which, unlike the others, takes into account the specifics of the scientific institutions of the specified system. The main elements of such a mechanism are systematized, which include the following: the purpose, tasks, objects and subjects of management, the basic principles, provision, methods, levers of influence, tools, methodical approaches to the evaluation of the results of activities and measures to improve the scientific activities of scientific institutions systems of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The use of the hierarchical approach to the classification of subjects of the mechanism of state management of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is proposed. The interconnections between subjects of the mechanism of the indicated mechanism are established. The measures for optimization of scientific activity of scientific institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine are proposed.

В. А. Колесникспеціаліст відділу представництва при виконанні судових рішень Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в суді Генеральної прокуратури України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. KolesnykSpecialist of the Department of Prosecution and Representation of the State in the Court of the Prosecutor General's Office of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE CONSIDERATION OF PUBLIC LAW DISPUTES: PUBLIC AND MANAGEMENT ASPECTS

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні передумови розгляду публічно-правових спорів у сфері державного управління, виявлено природу публічно-правових спорів через його ознаки, предметну складову, категорійний апарат у сфері публічного управління.
Зокрема, виявлено сутнісні ознаки публічно-правових спорів, а саме: управлінські правовідносини, які є передумовою виникнення публічно-правового конфлікту; наявність суб'єкта, наділеного владними повноваженнями для здійснення управлінських функцій; наявність об’єкта, тобто предмету публічно-правового спору; правовідносини, які виникають між сторонами спору; здійснення державного управління, діяльнстьі суб’єкта владних повноважень, усіх сторін публічно-правових спорів на основі чинного законодавства; порушення управлінських правовідносин, яке може відбуватися у різному функціональному полі, галузевому спрямуванні, що викликає необхідність регулювання спорів у відповідності до сфер судочинства.
У методологічному контексті до розробки поняття публічно-правового спору, процесу його розгляду використано процесний аналіз, який вивів певні положення щодо теоретичних передумов виникнення публічно-правового спору, за допомогою чого були сформовані схеми функціонування причино-наслідкових зв’язків. Зазначено, що теорія публічного управління синтезує низку функцій, які впливають на формування методологічої бази для розглядів публічно-правового спорів, а саме: інформаційну, прогностичну, системоутворюючу, синергетичну тощо. Залучено синергетичний підхід до аналізу сутності публічно-правового спору, який здійснено на основі відкритості систем як публічного та державного управління, так і на відкритості процедур розгляду публічно-правових спорів.
Узагальнено основні поняття та категорії сфери розгляду публічно-правових спорів та враховано застосування міждисциплінарного підходу щодо формування категорійного апарату дослідження. Як підсумок, категорії поділені за функціональним критерієм: загальні категорії; категорії взаємовідносин; базові категорії; категорії для розкриття методів, форм; категорії законів.

Тhe article substantiates theoretical and methodological prerequisites for consideration of public-law disputes in the sphere of public administration, reveals the nature of public-legal disputes through its features, subject component, categorical apparatus in the sphere of public administration.
In particular, the essential features of public-legal disputes were identified, namely: administrative legal relations, which are a prerequisite for the emergence of public-legal conflict; the presence of an entity endowed with authority to exercise managerial functions; the existence of an object, that is, the subject of a public law dispute; legal relations arising between the parties to the dispute; public administration, activity of the subject of power, all parties to public-legal disputes on the basis of the current legislation; breach of managerial relationships can occur in different functional fields, sectoral directions, which necessitates the regulation of disputes in accordance with the areas of justice.
In the methodological context, prior to the development of the concept of public-law dispute, the process of its consideration, a process analysis was used, which outlined certain provisions regarding the theoretical prerequisites for the emergence of a public-law dispute, through which the schemes of functioning of cause-and-effect relations were formed. It is stated that the theory of public administration synthesizes a number of functions that influence the formation of the methodological basis for the consideration of public-legal disputes, namely: information, prognostic, system-forming, synergistic, etc. A synergistic approach to the analysis of the nature of the public-legal dispute has been involved, which is based on the openness of the systems of both public and state administration, as well as on the openness of the procedures of consideration of public-legal disputes.
The basic concepts and categories of the sphere of public-litigation are summarized and the application of the interdisciplinary approach to the formation of the categorical apparatus of the research is taken into account. As a result, the categories are divided by functional criteria: general categories; categories of relationships; basic categories; categories for disclosing methods, forms; categories of laws.

Д. В. Бізоничкандидат технічних наук, директор ТОВ«Еталонтехсервіс» м. Харків, Україна

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗМІСТОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЖКГ»

D. BizonychCandidate of technical sciences,Director of «Etalontechservice» LLC, Kharkiv, Ukraine

REPRESENTATION OF THE SUBSTANTIVE COMPONENT OF THE DEFINITION "PUBLIC GOVERNANCE IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES"

Стаття присвячена репрезентації змістовної складової поняття «державне управління в сфері ЖКГ». Основною метою було визначено необхідність провести дослідження трансформації терміну державного управління в сфері ЖКГ у взаємозв’язку із поняттям механізмів державного управління та інших суміжних понять, приділено значну увагу таким поняттям як житлово-комунальне господарство, житлово-комунальний комплекс, житлово-комунальна сфера та інші. Також надається аналіз визначень механізмів державного управління та державного регулювання сфери ЖКГ. Визначено особливості житлово-комунального комплексу, розглянуто його основні складові – житлове та комунальне господарство. Встановлено, що понятійно-категоріальний апарат дослідження житлово-комунального господарства сповнений достатньо широкою кількістю синонімічних понять, але все ж таки визначено, що існує деяка відмінність у тлумаченні термінів, особливо яскраво це проявляється в контексті розгляду ЖКГ як об’єкту досліджень в економіці та публічному управлінні. В публічному управлінні проблема регулювання ЖКГ розглядається більш комплексно.
Доведено, що при детальному вивченні понять житлово-комунального господарства, сфери ЖКГ, житлово-комунального комплексу та інших, особливо, в контексті публічного управління та механізмів державного регулювання, переважно мається на увазі житлово-комунальний комплекс. Визначено, що житлово-комунальний комплекс складається з багатьох компонентів. Сучасні дослідження спрямовані на висвітлення питань регіонального або місцевого рівнів, що, пов’язано з процесами децентралізації.[||]The article is devoted to the representation of the substantive component of the concept of "public administration in the field of housing". The main purpose was to study the transformation of public administration in the field of housing in connection with the concept of public administration mechanisms and other related concepts, paid considerable attention to such concepts as housing and communal services and others. An analysis of the definitions of mechanisms of public administration and state regulation of housing and communal services is also provided. The peculiarities of the housing and communal complex are determined, its main components are considered - housing and communal services. The peculiarities of public administration in this sphere are established, the concept of state regulation of housing and communal services at the regional level is also revealed.
The understanding of housing and communal services as a scientific category operates with a fairly wide range of related concepts, especially this difference is noticeable in the disclosure of content in public administration and economics, as the latter is mainly built around economic criteria and indicators, financial resources and regulations. In public administration, the problem of regulation of housing and communal services is considered more comprehensively through the prism of the scale of the concept of housing and communal services, so all the levers and tools of state influence are much broader and are often seen as mechanisms of public administration.
In a broad sense, the concepts of "housing and communal services", "housing complex", "housing and communal complex", "housing sector", "housing and communal services sector", "housing sector" are synonymous. But in a more detailed consideration, especially in the context of public administration and the definition of mechanisms of state regulation, it is mostly about the housing and communal complex, as it includes many components, the basic of which are housing and communal services.
Current research concerns the shift of emphasis from state regulation at the national level to the consideration of public administration mechanisms at the regional or local level, which, in our opinion, is due to the reform process and subsequent stages of decentralization

В. Д. Тогобицькадокторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

V. TohobytskaDoctoral candidate, Training Research and Production Center of theNational University of Civil Protection of Ukraine

DIGITAL TRANSFORMATION AS A LEADING DIRECTION OF ECONOMIC AND SOCIETY DEVELOPMENT

У статті розглядається цифрова трансформація суспільства та держави як провідний напрямок розвитку економіки держави.. Визначаються основні етапи в розвитку цифрової трансформації населення, та скриті ризики що виникають в процесі електронної трансформації. З урахуванням поставленої мети дослідження, під проблематикою розглядається сутність поняття та поетапно розглядається його розвиток та імплементація в сучасне суспільство.[||]The article considers the digital transformation of society and the state as the leading direction of economic development of the state. The main stages in the development of digital transformation of the population and the hidden risks that arise in the process of electronic transformation are identified. Taking into account the purpose of the study, the essence of the concept is considered under the issue and its development and implementation in modern society is gradually considered.

Р. Б. Примушкандидат наук державного управління, докторант

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

R. PrimushPhD in Public Administration, doctoral candidate

INFORMATION PROVISION OF STRATEGIC PLANNING IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

У статті досліджено інформаційне забезпечення стратегічного планування в сфері національної безпеки. Проведен аналіз практики застосування ситуативних центрів в системі державного управління. Визначено заходи державної політики України щодо їх застосування.
Вдосконалення стратегічного планування і управління вимагає проведення єдиної політики на основі реальної оцінки військово-політичної, економічної і соціально-політичної обстановки у регіонах і країні в цілому, оперативного і адекватного моніторингу загроз, викликів і ризиків для України. Це об'єктивно підвищує роль і значення інформаційної підтримки ухвалення рішень політичним керівництвом країни. Її завдання полягає в наданні необхідної інформації в масштабі часі, близькому до реального, створенні систем прогнозування і моделювання сценаріїв розвитку ситуації, загроз і варіантів їх подолання.
У сучасному світі особливу значущість набувають проблеми управління, тобто цілеспрямованої дії на конкретні об'єкти, системи або процеси в цілях впорядкування стосунків в системі людина — природа — суспільство. Виключно важливе місце при цьому займає державне стратегічне управління, покликане забезпечити реалізацію внутрішньої і зовнішньої політики держави на основі строго усвідомлених і законодавчо закріплених установок. Стратегічне управління в сфері національної безпеки, як багатоелементне і багатоаспектне явище громадського буття, самостійна галузь наукових знань і невід'ємна складова частина науки соціального управління, що має свою структуру і основні елементи.
Враховуючи, що управління в цілому є алгоритмом прийняття і реалізації стратегічних рішень із заданою метою і з урахуванням параметрів зовнішнього середовища, а також потенційних можливостей системи, стратегічне управління у сфері забезпечення національної безпеки можна характеризувати як процес формування стратегії розвитку і забезпечення національної безпеки і її реалізації на основі безперервного контролю і оцінки усієї сукупності загроз і викликів безпеки з метою підтримки здатності системи забезпечення національної безпеки до ефективного функціонування у будь-якийх умовах і обставинах.
Інформаційно-технологічна підтримка прийняття управлінського рішення дозволяє: робочій групі та її керівнику всебічно проаналізувати об’єктивні складові проблеми; оцінити ситуацію з урахуванням обмежень, що накладає зовнішнє середовище; виявити та проранжувати переваги робочої групи; сформувати сукупність альтернативних рішень, оцінити їх, використовуючи накладені обмеження та переваги; проаналізувати наслідки (стан подолання кризової ситуації та її запобігання в подальшому) в залежності від вибору альтернативного управлінського рішення; обрати краще альтернативне рішення.[||]The article examines the information support of strategic planning in the field of national security. An analysis of the practice of using situational centers in the public administration system was performed. Measures of the state policy of Ukraine concerning their application were defined.
Improving strategic planning and management requires a unified policy based on a realistic assessment of the military-political, economic and socio-political situation in the regions and the country as a whole, prompt and adequate monitoring of threats, challenges and risks to Ukraine. This objectively increases the role and importance of information support for decision-making by the country's political leadership. Its task is to provide the necessary information on a scale close to real time, to create systems for forecasting and modeling scenarios of the situation, threats and options for overcoming them.
In today's world of particular importance are the problems of management, ie targeted action on specific objects, systems or processes in order to regulate relations in the system man - nature - society. An extremely important place is occupied by the state strategic management, designed to ensure the implementation of domestic and foreign policy of the state on the basis of strictly conscious and legally established principles. Strategic management in the field of national security, as a multi-element and multifaceted phenomenon of public life, an independent branch of scientific knowledge and an integral part of the science of social management, which has its own structure and basic elements.
Given that management in general is an algorithm for making and implementing strategic decisions with a given purpose and taking into account the parameters of the external environment, as well as the potential of the system, strategic management in the field of national security can be characterized as a process of formulating a strategy for the development and implementation of national security and its implementation based on continuous monitoring and assessment of all threats and security challenges to maintain the ability of the national security system to function effectively in all conditions and circumstances.
Information and technological support for management decision-making allows: the working group and its leader to comprehensively analyze the objective components of the problem; assess the situation taking into account the constraints imposed by the external environment; identify and rank the benefits of the working group; form a set of alternative decisions, evaluate them, using the imposed limitations and benefits; analyze the consequences (the state of overcoming the crisis situation and its prevention in the future), depending on the choice of alternative management solutions; choose the best alternative solution.

Т. І. Ситникаспірант кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

ВПЛИВ ФАКТОРІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПЕРІОД ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ ПІДТРИМКИ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

T. SytnykPostgraduate student of the Department of Public Civil Administration Defense, National University civil defense of Ukraine

THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC UNCERTAINTY FACTORS DURING THE PERIOD OF EPIDEMIOLOGICAL THREATS ON THE STATE SUPPORT POLICY AND STABILISM

При зустрічі з глобальними епідеміологічними кризами все більше зростає соціально-економічна невизначеність, а сама ступінь нестабільності настільки висока, що неможливо оцінити ймовірність наступних хвиль економічних загроз. І така криза супроводжується не лише глобальним характером втрат, а й самими витратами з обмеженими джерелами відшкодування і невизначеною тривалістю. Такі загрози є безпрецедентними подіями, які трансформують життя, епідеміологічні кризи швидко поширюються по світу, що призводить до світової економічної рецесії.
Для більшості підприємств епідеміологічна криза як обмежує багато можливостей для бізнесу, так і створює нові підприємства, які залежать від своїх покупців, постачальників, кадрового потенціалу. Закриття національних кордонів призводить до збоїв у логістиці та після виснаження запасів ставить під загрозу майже всіх інших суб’єктів ринку. Відповідно, епідеміологічні загрози показують, що всім необхідно розробити альтернативні плани дій в надзвичайних ситуаціях, що багато в чому зменшить можливості бізнес-структур, скорочуючи потенціал стратегій розвитку та відновлення.
Держави можуть переживати епідеміологічні загрози глобальних масштабів, до яких вони не були готові, і, навіть, не мати пропозицій ефективних стратегій подолання локальних епідеміологічних загроз, що підтверджує висновок про те, що потрібно в першу чергу розглядати саме невизначеність, а не ризики. Після епідеміологічних криз держави опиняються у колі більшої, а не меншої турбулентності, відповідно, що дійсно відрізняє поточну ситуацію принципово, так це важливість глобальних проблем: інфекційних захворювань, нерегульованого кіберпростору, інвестицій, посилених кризовими наслідками. До епідеміологічної кризи ефективність і витрати є головними критеріями, адже при епідеміологічній загрозі суттєвою причиною кризового стану багатьох видів бізнесу є нестабільність.
Для адаптації моделей антикризової поведінки необхідно формувати цілісне бачення ситуації, а не окремі локальні рішення, адже для подолання невизначеності немає можливості зробити єдиний оптимальний вибір, а багатоваріантність стратегій стає необхідністю. Основним способом виживання в розпал епідеміологічних загроз є економічна адаптація, що дозволяє об'єднати інтереси всіх учасників бізнес-моделей. Це може бути актуалізовано результатами цифрових трансформацій або системною взаємодію з кіберпростором.[||]In the face of global epidemiological crises, socio-economic uncertainty is growing, and the degree of uncertainty is so high that it is impossible to estimate the likelihood of subsequent waves of epidemiological threats. And such a crisis is accompanied not only by the global nature of losses, but also by the costs themselves with limited sources of compensation and indefinite duration. Such threats are unprecedented events that are transforming our lives, and epidemiological crises are spreading rapidly around the world, leading to a global economic recession and recession.
For most companies, the epidemiological crisis both limits many business opportunities and creates new companies that depend on their customers, suppliers, human resources. The closure of national borders leads to logistics disruptions and, after depletion, threatens almost all other market participants. Accordingly, epidemiological threats show that everyone needs to develop alternative contingency plans, which will greatly reduce the capacity of enterprises, reducing the potential of their development and recovery strategies.
States may experience global epidemic threats to which they were unprepared, and may not even have proposals for effective strategies to address local epidemiological threats, confirming the conclusion that uncertainty rather than risks should be considered first. After epidemiological crises, countries find themselves in a circle of greater rather than less turbulence, respectively, which really distinguishes the current situation in principle, so is the importance of global problems: infectious diseases, unregulated cyberspace, investment, exacerbated by the crisis. Before the epidemiological crisis, efficiency and cost are the main criteria, because in the case of an epidemiological threat, a significant cause of the crisis in many types of business is instability.
To adapt models of anti-crisis behavior, it is necessary to form a holistic view of the situation, rather than individual private decisions, because to overcome uncertainty there is no possibility to make a single optimal choice, and multivariate strategies become necessary. The main way to survive in the midst of epidemiological threats is technological adaptation, which allows to unite the interests of all participants in business models. This can be confirmed by the results of digital transformations or interaction with digital business.

В. В. Чуриловздобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В БУДІВНИЦТВІ

V. ChurylovСandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

FACTORS INFLUENCING THE STATE REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONSTRUCTION

Сформований порядок включення землевідведення в вартість автодороги перейшов з планової економіки, в якій земля не мала ринкової вартості. Зараз вартість земель має вартісну оцінку і може мати значний вплив на вартість автодороги, особливо в умовах високої вартості земель поселень в приміській зоні або високої родючості сільськогосподарських земель. Облік вартості землевідведення в питомої вартості, на наш погляд, має як позитивні, так і негативного ні наслідки.[||]It is determined that in the conditions of state regulation of PPP implementation the issues of improving the network of regional roads in regions with developed agriculture with the participation of Ukrainian and foreign investors on the principles of public-private partnership become relevant. The costs of developing the transport network will help increase the socio-economic efficiency of investment by reducing transport costs and increasing the investment attractiveness of the territories. Due to the specificity of this type of facilities and their importance in the national economy and social sphere, special rules for land allocation and land use, including their reservation in accordance with road development plans, may be established for the construction of roads. One of the most pressing problems of land use concerns the type of acquired right to land for the construction of roads. For new construction, this can only be a lease or acquisition of property rights, as both public and private easements do not allow the issuance of permits for the construction of roads. The existing procedure for land allocation also provides only for the lease or registration of land ownership for road management projects. With the development of land legislation and the development of civil society in Ukraine, the participation of public activists and non-profit organizations in the allocation of land for the construction of roads will increase. The issues arising in connection with the allocation of land were removed by the creation of a special commission, which assessed all the legal and socio-economic problems of the decisions made. Currently, the road section has been put into operation according to the previously planned option, but an additional ecological and economic substantiation of the route laying option has been carried out. The formed order of inclusion of land allotment in the cost of the highway passed from the planned economy in which the earth had no market value. Currently, the value of land is valued and can have a significant impact on the cost of the road, especially in conditions of high cost of land settlements in the suburban area or high fertility of agricultural land. Accounting for the cost of land allocation in the unit cost, in our opinion, has both positive and negative consequences.

Р. В. Буковськийздобувач Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНИХ ТЕОРІЙ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

R. Bukovskyipostgraduate student of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

FEATURES OF PUBLIC THEORIES OF PUBLIC INTERACTION WITH AUTHORITIES

Визначено, що загальні теоретичні основи є важливою сходинкою до розуміння зв'язків з громадськістю в діяльності органів місцевого самоврядування та повністю застосовні до аналізу PR в даній сфері. Зв'язки з громадськістю суб'єкта політики - це частина його управлінської діяльності, спрямована на взаємодію з іншими учасниками політичного процесу, відтворення і передачу інформації. Однак у науковій літературі недостатньо розкриті риси зв'язків з громадськістю, властиві політичним суб'єктам, зокрема органам місцевого самоврядування. У «громадських теоріях» головними стали наступні положення: місцеве самоврядування - це продукт волі і самоорганізації суспільства; локальне співтовариство і його права мають пріоритет над державою в зв'язку з більш раннім історичним виникненням; місцеве співтовариство не створюється державою, воно самостійно. Зазначено, що з якого б боку не підходити до розуміння місцевого самоврядування слід враховувати ту обставину, що на місцевому рівні відбуваються процеси становлення, трансформації різних цивільних інтересів, що в тій чи іншій мірі пов'язано з перерозподілом ресурсів, які концентруються в єдиному центрі і контролюються державою. В умовах даної економічної залежності органи МСВ є продовженням державної влади в тій чи іншій мірі. Органи місцевого самоврядування покликані вирішувати питання місцевого значення. Досвід державного будівництва в сучасних країнах західної демократії і в Україні підтверджує, що демократичний розвиток суспільства неможливо без децентралізації влади і управління. Більш того, управління, керівництво, контролювання державної влади в масштабах всієї країни вимагає делегування повноважень. У зв'язку з цим, органи МСВ - це спосіб організації влади, який сприяє зміцненню публічної влади, наділяє її гнучкістю при взаємодії з суспільством.[||]It is determined that the general theoretical foundations are an important step towards understanding public relations in the activities of local governments and are fully applicable to the analysis of PR in this area. Public relations of a political entity is a part of its managerial activity aimed at interaction with other participants in the political process, reproduction and transmission of information. However, the scientific literature does not sufficiently disclose the features of public relations inherent in political entities, in particular local governments. In "social theories" the following provisions became the main ones: local self-government is a product of will and self-organization of society; the local community and its rights have priority over the state in connection with its earlier historical origin; the local community is not created by the state, it is independent. It is noted that no matter which approach to the understanding of local self-government should take into account the fact that at the local level there are processes of formation, transformation of various civil interests, which to some extent associated with the redistribution of resources concentrated in a single center and controlled by the state. In the context of this economic dependence, the EOM bodies are a continuation of state power to one degree or another. Local governments are called upon to address issues of local importance. The experience of state-building in modern Western democracies and in Ukraine confirms that the democratic development of society is impossible without the decentralization of power and governance. Moreover, the management, leadership, control of state power throughout the country requires the delegation of powers. In this regard, EOM bodies are a way of organizing power, which contributes to the strengthening of public power, gives it flexibility in interaction with society. Local self-government is one of the fundamental institutions of local government, which at the same time acts as a kind of governance. Local self-government has the characteristics of an institution that has unconditional value for the establishment and maintenance of democracy, effective governance, separation of powers, autonomy of the local community. Being endowed with power, local governments are a subject of politics, which not only depends on the political system, but also significantly affects its development. Moreover, citizens regard activities at the local level of government as political activities.

Р. Ю. Набоказдобувач Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

R. NabokaСandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre,National University of Civil Defence of Ukraine

MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE TARGETED INTEGRATED PROGRAM OF SOLID HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT

У статті обґрунтовано механізмів розробки та впровадження державної цільової комплексної програми управління твердими побутовими відходами. Доведено, що цільова комплексна програма по поводженню з твердими побутовими відходами повинна базуватися на довгостроковій концепції управління твердими побутовими відходами, що є альтернативою окремим, розрізненим варіантам знешкодження відходів. Зазначено, що практична реалізація системи управління відходами вимагає рішення таких задач, як: аналіз існуючого положення з відходами, проведення організаційних заходів, реалізація технологічних (технічних) заходів. Передбачено, що стратегія поводження з твердими побутовими відходами повинна гуртуватися на трьох взаємопов'язаних системах в схемі поводження з ТПВ: системі первинного збору та накопичення ТПВ; системі видалення ТПВ; системі розміщення, що включає переробку утильних фракцій ТПВ та захоронення неутилізованих видів відходів. Підкреслено, що в межах системи в схемі поводження з ТПВ найбільший інтерес представляє селективний збір утильних фракцій ТПВ від громадських і торговельних підприємств, якість яких вище, ніж якість утильних фракцій ТПВ від житлового сектора. Відмічено, що існуюча в даний час в Україні в цілому система видалення ТПВ на полігони та сміттєзвалища є одноетапною системою транспортування (вивезення), що включає організацію тимчасового зберігання відходів в домоволодіннях, підготовку відходів до навантаження транспорту, що збирає сміття; вивезення відходів з територій домоволодінь і організацій. Визначено, що відбір утильних фракцій на сміттєпереробних заводах має переслідувати такі цілі: скорочення обсягу відходів, що направляються на знешкодження (захоронення); економію природних ресурсів за рахунок використання вторинних ресурсів; поліпшення самого процесу знешкодження і переробки ТПВ та якості одержуваного в результаті переробки ТПВ компосту за рахунок його очищення від баластних фракцій.[||]The article substantiates the mechanisms of development and implementation of the state targeted integrated program of solid waste management. It is proved that the targeted comprehensive solid waste management program should be based on the long-term concept of solid household waste management, which is an alternative to separate, disparate waste disposal options. It is noted that the practical implementation of the waste management system requires the solution of the following problems: analysis of the existing position with waste, organizational measures, implementation of technological (technical) measures. It is predicted that the strategy of solid household waste management should be combined on the following three interconnected systems in the scheme of solid waste management: the system of primary collection and accumulation of solid waste; the system of removal of solid waste; the placement system, including recycling of waste fractions and disposal of non-utilized types of waste. It is emphasized that within the framework of primary collection and accumulation of solid waste, the most interesting is the selective collection of utility fractions of solid waste from public and commercial enterprises, the quality of which is higher than the quality of utility fractions of solid waste from the housing sector. It is noted that the existing in Ukraine as a whole system of disposal of solid waste for landfills is a one-stage system of transportation, which includes the organization of temporary storage of waste in homeowners, preparation of waste for the load of garbage collecting transport; removal of waste from homeowners and organizations. It is determined that the selection of utility fractions in waste processing plants should pursue the following goals: reducing the amount of waste sent for disposal; saving natural resources through the use of secondary resources; improvement of the process of disposal and processing of solid waste and the quality obtained from the processing of solid waste composting due to its purification from ballast fractions.

А. П. Радченкомагістрант

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Radchenkomaster

CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT OF POLITICAL-MANAGEMENT ELITE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

У статті проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що термін «політико-управлінська еліта» в державному управлінні не має єдиного і однозначного визначення, а в державному управлінні сама ця центральна категорія є предметом гострих дискусій. Сучасна політико-управлінська еліта - це домінуючий актор сучасного політичного процесу, нечисленна, утворена соціальна група, яка володіє найвищим статусом в системі владно-управлінських диспозицій відрізняти за ознаками раси суспільства, потребує легітимації своєї політичної діяльності, утворює систему глибоких внутрішніх зв'язків і комунікацій, що дозволяють професійно безпосередньо або опосередковано впливати на сферу владних відносин і політичного управління на різних рівнях. Концентруючи в своїх руках матеріальні і нематеріальні ресурси, зумовлюючи шляхи і форми політичного розвитку, вона висловлює соціально-політичні інтереси тієї чи іншої спільності, продукує певні політичні цінності, а також є суб'єктом підготовки стратегічних рішень і контролює (або впливає на) процес їх прийняття і реалізації.[||]Following the evolution of the Machiavellian theory of elites, the following conclusions can be drawn: proponents of this trend believe that the power of the minority over the majority is constant. From their point of view, the historical development of all civilizations - from the earliest to modern complex systems shows that the ruling minority monopolizes political power, governs the majority of the population and ensures the political development of the state and society. Modern authors, considering the elites in the Machiavellian key, highlight the general principles that form the conceptual basis of the classical theory of elites. They believe that political power, like all social values, is unevenly distributed; people are divided into two groups: those who have and those who do not have power; the elite is united and homogeneous, its representatives have similar motivations for activity and have identical value systems; the elite is an autonomous group accountable to no one for its decisions.
The analysis allows us to conclude that the term "political and managerial elite" in public administration does not have a single and unambiguous definition, and in public administration this central category is the subject of heated debate. The modern political and managerial elite is the dominant actor of the modern political process, a small, educated social group, which has the highest status in the system of power and administrative dispositions to distinguish the races of society, needs to legitimize their political activities, forms a system of deep internal ties and communications. that allow you to professionally directly or indirectly influence the sphere of power relations and political governance at various levels. Concentrating in its hands material and intangible resources, determining the ways and forms of political development, it expresses the socio-political interests of a community, produces certain political values, and is the subject of strategic decisions and controls (or influences) the process of their acceptance and implementation.
Political and managerial elite - a social community that has a high level of managerial, educational and professional training, has high social, political, psychological qualities, creativity; capable of learning, self-identification, self-assessment, and in the conditions of scientific and technological revolution to increase the potential of the state, to perform functions effectively, to directly influence the adoption of important political decisions.

Д. С. Лаврентійаспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, ORCID: 0000-0003-3414-6705

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Dmitriy Lavrentypost-graduate student, Taurida National Vernadsky University

DIRECTIONS OF PERFECTION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HEALTH CARE OF UKRAINE

В статті з метою удосконалення системи забезпечення впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я пропонуються напрями вдосконалення публічно-приватного партнерства у сфері вітчизняної охорони здоров'я як такі, що найбільшою мірою відповідають цінностям та завданням Цілей сталого розвитку України. Серед них: розроблення єдиного підходу до розвитку державно-приватного партнерства, визначення сфери охорони здоров’я пріоритетною сферою застосування; удосконалення нормативно-правової бази з питань державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я; здійснення чіткого розподілу повноважень між органами виконавчої влади у системі державного управління сферою охорони здоров’я щодо державно-приватного партнерства; надання державних гарантій; підвищення інституційної спроможності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо використання сучасних механізмів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

In the article with the purpose of improvement of the system of ensuring the implementation of public-private partnership projects in the field of health proposes guidelines to improve public-private partnership in the field of domestic as such, that most meet the values and goals of sustainable development of Ukraine. Among them: developing a unified approach to the development of public-private partnership, the definition of health as a top priority; improving the legal framework on public-private partnerships in the health sector; the implementation of a clear distribution of powers between the executive authorities in the public health sector management regarding public-private partnerships; the provision of State guarantees; improving the institutional capacity of the organs of State power and bodies of local self-government on the use of modern mechanisms of public-private partnerships in the health sector.

В. В. Джумеляздобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. V. Dzhumeliaapplicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY

У статті окреслені основні моменти аналізу ефективності механізмів реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці. Відповідно до стратегічних завдань, що стоять перед органами державної влади в контексті протидії розвитку тіньової економіки визначено головні цілі системи ключових показників ефективності. Для оцінювання ефективності механізму реалізації державної політики протидії тіньовій економіці запропоновано використовувати такі 2 типи показників як: змістові та організаційно-функціональні показники. Також обґрунтовано базові задачі оцінювання діяльності органів державного управління, які пов’язані із реалізацією діяльності щодо протидії тіньовій економіці, якими бажано користуватись у ході проведення безпосередньої оцінки. З метою підвищення ефективності механізмів реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці запропоновано застосовувати як поточні, так і глибокі показники ефективності. Також окреслено основні зaвдaння дeржaвної полiтики протидiї тiньовій eкономiці в Укрaїні та заходи органів державної влади стосовно зaпобiгaння підвищення рівня тiньової економіки.

The article outlines the main points of the analysis of the effectiveness of the mechanisms of implementation of the state policy of counteracting the shadow economy. In accordance with the strategic tasks facing public authorities in the context of counteracting the development of the shadow economy, the main objectives of the key performance indicators system have been identified. To assess the effectiveness of the mechanism for implementing the state policy of counteracting the shadow economy, it is proposed to use the following two types of indicators: content and organizational and functional indicators. It also substantiates the basic tasks of assessing the activities of the public administration bodies that are related to the implementation of anti-shadow economy activities that are desirable to use in the course of direct evaluation. In order to increase the effectiveness of the mechanisms of implementation of the state policy of counteracting the tiny economy, it is proposed to use both current and deep performance indicators. It also outlines the main developments of the government policy of counteraction to the tiny economy in Ukraine and measures of state authorities in favor of raising the level of the shadow economy.

А. А. Лукіянчукаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Anatolij Lukijanchukpostgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

RESOURCE SAFETY OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON THE FORMATION OF ITS COMPONENT ELEMENTS

Зазначено, що державне регулювання складу ресурсів і ресурсних умов виробництва має базуватися на принципі необхідності включення всіх чинників, що впливає на виробництво продукції. Зазначено, що сутність аграрного ресурсного потенціалу як цілісного системного об'єкта виражається з одного боку, в інтегральних властивостях і функціях системи (на відміну від властивостей і функцій її компонентів і підсистем); з іншого - у вигляді відносної автономності. Визначено, що державне регулювання аграрного сектору і ресурсного потенціалів регіонів можливо використовувати принаймні два різних підходи: традиційний відтворювальний (виходячи з аналізу факторів виробництва, «замикаючим» показником тут є «потужність» системи, випуск) і поведінковий (реакція системи на зміну кон'юнктури - «виклик-відповідь», характеристикою тут виступає стійкість основних параметрів і здатність до зростання і розвитку). Запропоновано потенціал, розглядати як систему конкурентних переваг і відповідно слабкості регіону. При цьому вводиться динамічна складова - оцінка перспективних можливостей території, необхідна для розробки механізму нарощування конкурентних переваг та нівелювання слабких сторін, - стратегія маркетингу. Перспектива оцінюється в двох аспектах: для зовнішніх і для внутрішніх факторів. Відповідно загальний рейтинг території пропонується складати з рейтингів поточного стану і перспективи. Обґрунтовано під державним регулюванням розвитку аграрного ресурсного потенціалу галузі та регіону розуміти сукупну величину реалізованих і нереалізованих можливостей результативного і продуктивного використання ресурсів в процесі задоволення різноманітних державних, громадських, бізнес потреб.[||]It is noted that state regulation of resource composition and resource conditions of production should be based on the principle of the need to include all factors affecting the production of products. It is noted that the essence of agrarian resource potential as a holistic system object is expressed on the one hand in integral properties and functions of the system (in contrast to the properties and functions of its components and subsystems); on the other - in the form of relative autonomy. It is determined that state regulation of the agrarian sector and resource potential of regions can use at least two different approaches: the traditional reproductive (based on the analysis of factors of production, the "closing" indicator here is the "power" of the system, output) and behavioral (the reaction of the system to change the conjuncture - "call-response", the characteristic here is the stability of the main parameters and the ability to grow and develop). The potential is proposed, considered as a system of competitive advantages and, accordingly, the weakness of the region. At the same time, a dynamic component is introduced - an assessment of the prospective opportunities of the territory necessary to develop a mechanism for enhancing competitive advantages and leveling down the weaknesses - a marketing strategy. The perspective is evaluated in two aspects: for external and for internal factors. Accordingly, the overall rating of the territory is proposed to comprise ratings of the current state and prospects. It is grounded under the state regulation of development of agrarian resource potential of the industry and the region to understand the aggregate value of realized and unrealized possibilities of effective and productive use of resources in the process of satisfaction of various state, public and business needs.

Ю. А. Сакаспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Yu. A. SakInterregional Academy of Personnel Management

IMPLEMENTATION OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REFORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE WORLD AND IN UKRAINE: THEORETICAL PRINCIPLES

У статті здійснено аналіз політико-адміністративного реформування системи публічного управління в Фінляндії та Китаї. Запропоновані наступні шляхи політико-адміністративного реформування в Україні: по-перше, зміни концептуальне спрямування системи управління, яке повинно бути спрямоване на споживача адміністративних послуг; по-друге, оптимізацію органів державної влади з урахуванням вимог суспільства та зменшенням дублювання функцій; по-третє, продовжити реформування кадрового потенціалу системи публічного управління з урахуванням потреб суспільствам, прийняти Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», який би гармонізував з новелами Закону України «Про державну службу», розробити та впровадити дієві методи відбору кадрів без впливу суб’єктивних та маніпулятивних факторів оцінювання, запровадити інноваційну систему розподілу посад державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням функціонального навантаження на посади; по-четверте, формування антикорупційної культури населення країни з метою запобігання та боротьби з корупцією.[||] The article analyzed the political and administrative reform of the public administration system in Finland and China. The author proposed the following ways of political and administrative reform in Ukraine: firstly, changes in the conceptual direction of the management system, which should be directed to the consumer of administrative services; secondly, optimization of public authorities taking into account the requirements of society and reducing the duplication of functions; thirdly, continue to reform the staffing capacity of the public administration system, taking into account the needs of societies, to adopt the Law of Ukraine "On the Service in Local Self-Government Bodies", which would be in harmony with the novels of the Law of Ukraine "On Civil Service", to develop and implement effective methods of recruiting without influence subjective and manipulative factors of evaluation, introduce an innovative system of distribution of civil service positions and service in local self-government bodies, taking into account the functional load on siege; fourthly, the formation of anticorruption culture of the country's population in order to prevent and combat corruption.

Марван Музхер Хуссеін Музхерздобувач кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-БАНКІВСЬКОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Marvan Muzher Hussein Muzherpostgraduate student of the International Academy of Personnel Management, Kyiv

WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF STATE-BANKING SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

Охарактеризовано роль та сучасний стан державно-банківського партнерства у підтримці розвитку малого та середнього підприємництва. Зауважено, що такі заходи не носять комплексного і системного характеру, в результаті, в умовах фінансово-економічної кризи в Україні, значно погіршилося підприємницьке середовище, розвиток малого та середнього бізнесу відбувається малими темпами, спостерігається тенденція зменшення ділової активності. Виділено основні причини: відсутність конкретних заходів державної підтримки малого та середнього підприємництва, який повинен передбачати активне залучення до цього процесу місцевих органів виконавчої влади; високі податкові ставки, значна кількість перевірок з боку контролюючих органів, що змушує багатьох підприємців переходити до тіньової економіки, про що свідчить факт стрімкого скорочення кількості діючих малих та середніх підприємств серед зареєстрованих; відсутність відповідного правового забезпечення розвитку малого та серенього бізнесу; неналежне виконання законодавства державними і місцевими органами влади; великий рівень бюрократизації та корупції; обмеженість консультаційного забезпечення, недостатня відповідна та якісна професійна підготовленість підприємців; недостатній доступ до кредитних ресурсів.
Намічено та обґрунтовано перспективні напрями удосконалення системи державно-банківської підтримки малого та середнього підприємництва як рушійної сили економічного зростання, серед яких: внесення відповідних змін до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», стимулювання банківських структур вдосконалювати технологію кредитування підприємств малого та середнього бізнесу; забезпечення стабільної, прозорої, простої та зрозумілої податкової системи; дотримування розробленої стратегії розвитку малого та середнього бізнесу, створення інституційного середовища його розвитку, що дозволить підвищувати компетенції, впроваджувати інновації, страхуватись від ризиків та залучати альтернативні джерела фінансування.[||]The current state of the system of state-banking support for small and medium-sized enterprises in Ukraine is analyzed. It has been found that in the structure of bank lending, small and medium-sized businesses occupy a low percentage due to a number of reasons: low demand for loans from small entrepreneurs; low profitability of this line of credit for banks; high risks of credit operations, on the one hand, and lack of effective mechanisms for minimizing it, on the other; lack of long-term funds in the banking system; ineffective mechanism of state guarantees.
The role of the state-banking partnership in supporting the development of small and medium-sized enterprises is characterized. It is noted that such measures are not of a complex and systemic nature, as a result, in the conditions of the financial and economic crisis in Ukraine, the entrepreneurial environment has significantly deteriorated, the development of small and medium-sized businesses is proceeding at a slow pace, and there is a tendency of diminishing business activity.
The main reasons are highlighted: the lack of specific measures of state support for small and medium-sized enterprises, which should provide for active involvement of local executive authorities in this process; high tax rates, a large number of inspections by regulatory authorities, forcing many entrepreneurs to move to the shadow economy, as evidenced by the rapid decline in the number of operating small and medium-sized enterprises among the registered; lack of adequate legal support for the development of small and medium-sized businesses; improper implementation of legislation by state and local authorities; a high level of bureaucracy and corruption; limited consulting support, lack of adequate and qualitative professional training of entrepreneurs; insufficient access to credit.
Possible directions of expansion and improvement of the range of banking products and technologies for innovatively active small and medium business are considered.
Perspective directions of improvement of the system of state-banking support of small and medium-sized entrepreneurship as a driving force of economic growth are identified and substantiated, among them: introduction of relevant amendments to the Law of Ukraine "On State Support of Small Businesses", stimulation of banking structures to improve technology of lending to small business enterprises; ensuring a stable, transparent, simple and clear tax system; adherence to the developed strategy of development of small and medium-sized business, creation of an institutional environment for its development, which will allow to increase competences, to innovate, to hedge against risks and to attract alternative sources of financing.

І. О. Ніколенкоздобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Ihor NikolenkoPostgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL APPROACHES TO CONTEMPORARY GOVERNANCE IN THE PROVISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

Зазначено, що в рамках системного підходу управління в сфері ЖКП розглядається як різнорівнева система. З одного боку, вона є одним з елементів системи більш високого рівня - системи управління місцевими послугами, отже, його здійснення підпорядковане цілям і принципам управління місцевими послугами: зокрема, забезпечення прийнятого в окремих місцевих утвореннях певного рівня життя населення. З іншого боку, управління в даній сфері - це самостійна система відносин, яка, в свою чергу, складається з двох великих підсистем: управління житловими послугами та управління комунальними послугами, які здатні не тільки брати участь в забезпеченні відповідного рівня життя населення місцевих утворень, але і приносити відчутну вигоду всім учасникам процесу надання ЖКП. Незважаючи на те, що дані підсистеми розрізняються за характером і способам виробництва, надання, реалізації і споживання послуг, вони взаємопов'язані і взаємообумовлені. На практиці такий взаємозв'язок визначає необхідність спільного управління ЖКП для задоволення потреб кожного з учасників процесу їх надання (як забезпечення комфортних умов проживання, так і отримання певних вигод). При цьому надаються ЖКП описуються як кількісними, так і якісними показниками.
Визначено, що в даний час процеси в кожному з цих блоків досліджені в тій чи іншій мірі. Так, в рамках першого блоку дослідження містять обґрунтування необхідності створення якісних ресурсів для населення, таких як житло, вода, тепло, енергія. Наприклад, створення дієздатної системи управління якістю на підприємстві і ресурсозберігаючі технології розглядаються як основний фактор виробництва якісних ресурсів. Деякі дослідники пропонують нові або модифіковані методи виробництва, що дозволяють в найближчому майбутньому підвищити рентабельність, а також якість в сфері ЖКП. При цьому їх застосування вимагає значних фінансових вливань. Однак, на думку експертів, потенціал фінансової складової реформи ЖКГ багато в чому вичерпаний, тому ряд перетворень повинен здійснюватися за рахунок підвищення ефективності сфери. Дослідження управління в сфері надання ЖКП зводяться, як правило, до опису технології виконання робіт і певних питань методології управління за окремим видом ЖКП. Більша частина даних досліджень проводиться на базі підприємств і організацій, які поєднують виробництво робіт і товарів, оскільки їм передана в управління не тільки виробнича база підприємства, а й інженерні мережі, по яких транспортується товар.

It is noted that within the systematic approach, the management in the utility sector is considered as a tiered system. On the one hand, it is one of the elements of a higher level system - the system of local services management, therefore, its implementation is subordinated to the goals and principles of local services management: in particular, to ensure a certain standard of living of the population in certain local entities. Governance in this area, on the other hand, is an independent system of relationships, which in turn consists of two major subsystems: housing management and utilities management, which are able not only to participate in providing an adequate standard of living for local entities, but and to bring tangible benefits to all parties involved in the provision of utility services. Although these subsystems differ in nature and methods of production, provision, implementation and consumption of services, they are interconnected and interdependent. In practice, such a relationship determines the need for joint management of housing and utilities to meet the needs of each participant in the process of providing them (both providing comfortable living conditions and obtaining certain benefits). In this case, the provided utility services are described in both quantitative and qualitative terms.
It is determined that at present the processes in each of these blocks are investigated to varying degrees. Thus, within the first block of research, they justify the need to create quality resources for the population, such as housing, water, heat, energy. For example, creating a viable enterprise quality management system and resource-saving technologies are seen as a major factor in the production of quality resources. Some researchers propose new or modified production methods that can increase the profitability and quality of the utility sector in the near future. At the same time, their application requires significant financial investments. However, according to experts, the potential of the financial component of housing reform is largely exhausted, so a number of transformations should be made by improving the efficiency of the sector. Management studies in the field of provision of utility services are, as a rule, reduced to a description of the technology of work execution and certain issues of the methodology of management for a particular type of utility service. Most of these studies are conducted on the basis of enterprises and organizations that combine the production of works and goods, because they are not only the production base of the enterprise, but also the engineering networks through which the goods are transported.

ТОВ "ДКС Центр"