Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2016

Н. А. Сіцінськийк. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОГО ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Nazariy SitsinskiyCandidate of sciences in public administration, European Academy of Diplomacy, Poland

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE UKRAINIAN-AMERICAN MILITARY-POLITICAL COOPERATION

У статті зазначено, що Українська держава опинилась в найважчій ситуації з моменту проголошення своєї незалежності – в умовах збройної інтервенції, балансуючи між миром та війною, змушена протистояти великій мілітаризованій державі-агресору. Наголошено, що керівництво Української держави ініціювало безпрецедентні політичні та дипломатичні заходи щодо інтенсифікації та мобілізації міжнародних і національних зусиль у напрямі забезпечення національної безпеки. Обґрунтовано, що одним із ключових пріоритетів зовнішньої політики України є розвиток стратегічного партнерства між Україною та США, що ґрунтується на взаємному прагненні посилити двосторонні відносини в економічній, політичній, дипломатичній, культурній та безпековій сферах. Розкрито зміст розвитку нового етапу українсько-американських відносин, зокрема у сфері військово-політичного та військово-технічного співробітництва.
 
The article States that the Ukrainian state was in the most difficult situation since the Declaration of independence – in conditions of armed intervention, balancing between peace and war, to confront a large militarized state is the aggressor. Noted that the leadership of the Ukrainian state has initiated unprecedented political and diplomatic measures to intensify and mobilize international and national efforts towards ensuring national security. It is proved that one of the key priorities of Ukraine's foreign policy is the development of strategic partnership between Ukraine and the USA, which is based on mutual desire to strengthen bilateral relations in the economic, political, diplomatic, cultural and security sphere. The content of development a new stage of Ukrainian-American relations, in particular in the sphere of military-political and military-technical cooperation.

Ю. М. Шевцовак. держ. упр., начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, м. Київ

МОЛОДІЖНИЙ РЕСУРС СУСПІЛЬСТВА

J. M. ShetsovaPhD in Public Administration, Head of the Department of Family, Youth and Sports, Shevchenkivska District State Administration, Kyiv city

YOUTH RESOURCE OF SOCIETY

У статті зроблено спробу аргументувати необхідність уведення до наукового обігу поняття «молодіжний ресурс», базуючись на світових підходах та дослідженнях до розв’язання проблеми підвищення якості людських ресурсів. Досліджені соціальні та наукові витоки походження категорії «молодіжний ресурс», проаналізовані ключові тенденції функціонування середовища «молодих дорослих» (демографічні, інформаційні, трудові, ціннісні), зроблено акцент на сучасних світових тенденціях людського розвитку на підвищення якості молодіжного ресурсу. Сформульоване визначення категорії «молодіжний ресурс» як частина молодих громадян віком від 18 до 28 років, що здатна робити продуктивний внесок у розвиток суспільства. Розкрито причинно-наслідковий зв'язок між базовими характеристиками людського ресурсу та чинниками позитивного та негативного впливу на процес формуванні молодіжного ресурсу, окреслені можливі альтернативи продуктивного внеску молоді у суспільний розвиток, що дало змогу запропонувати важелі впливу на підвищення якості молодіжного ресурсу як новітнього чинника економічного розвитку.
Обґрунтовані першочергові кроки формування нової парадигми державного впливу на процеси соціалізації молоді в Україні.
 
The paper attempts to argue the need for scientific input to use the term "youth resource", based on global studies and approaches to the problem of improving the quality of human resources. Investigated the social and academic origins of the category "youth resource".The key trends in the functioning of environment of "young adults" (demographic information, employment, value) analyzes, focuses on contemporary global trends in human development to improve the quality of the youth. The definition of "youth resource" as part of young people aged from 18 to 28 years formulated, which is able to make a productive contribution to the development of society. Reveals a causal relationship between basic characteristics and human resource challenges of positive and negative effects on the development of youth resource. Possible alternatives to the productive contribution of youth in social development are outlined, which made it possible to offer advantage to improve the quality of life of youth as a factor of modern economic development. Immediate steps of forming a new paradigm of state influence on the processes of socialization of young people grounded.

А. М. Гаврилюкк. н. держ. упр., доцент,доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, Київ

КІНОТУРИЗМ В УКРАЇНІ: НЕРЕАЛІЗОВАНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКОВИХ ЛОКАЦІЙ

A. M. HavryliukCandidate of Public Administration, assistant professor, PhD. Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

FILM OF TOURISM IN UKRAINE: UNREALIZED POSSIBILITIES AND PROSPECTS OF ICONIC LOCATIONS

У статті розглянуто кінотуризм як інноваційний різновид спеціалізованих видів туризму в Україні, що має перспективи для наукових досліджень та туристичної практики. Виокремлено критерії унікальності вітчизняного кінотуризму: символізм, етнографізм; емоційно-психологічне абстрагування; інноваційність. Проведено класифікацію ресурсів кінотуризму. Охарактеризовано феноменологічні засади українського поетичного кіно: метафоричність, образність, міфопоетичність, українськість, етнографізм, актуалізація природного середовища, символізм, романтизм, автентичність. Наведено приклади використання місць зйомок фільму режисера Сергія Параджанова “Тіні забутих предків” як туристичних об’єктів в умовах сьогодення. Виокремлено постать кіноактора Івана Миколайчука як уособлення чоловічого образу українського поетичного кіно. Згадано основні туристичні локації, що вшановують його творчість. Приділена увага ролі довкілля у виборі місць зйомок фільму. Розроблено заходи щодо популяризації та розвитку кінотуризму в Україні. Наголошено на необхідності використання інструментів публічно-приватного партнерства для їх втілення та національно-патріотичного виховання на кращих взірцях українського поетичного кіно.
 
The article discusses how innovative film of tourism variety of specialized types of tourism in Ukraine, which has prospects for research and tourism practice. Thesis there is determined the criteria of uniqueness domestic film of tourism: symbolism, ethnographic; emotional and mental abstraction; innovation. Classification of resources film of tourism. Characterized phenomenological principles of Ukrainian poetic cinema, metaphors, imagery, mifopoetychnist, being Ukrainian, ethnographic, actualization environment, symbolism, romanticism, authenticity. Examples include the use of filming director Sergei Parajanov “Shadows of Forgotten Ancestors” as the tourist sites in today’s conditions. Thesis there is determined figure of actor Ivan Mykolaychuk as the personification of the male image of Ukrainian poetic cinema. Mentioned main tourist locations that honor his work. Attention is paid to the role of the environment in the choice of places filming. The measures in promoting development film of tourism in Ukraine. The necessity of using instruments of public-private partnerships for their implementation and national-patriotic education of the best models of Ukrainian poetic cinema.

А. А. Головкааспірант Національного інституту стратегічних досліджень

ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. A. HolovkaThe National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine

ACTIVITIES OF SOCIAL ASSOCIATIONS IN THE CONTEXT OF INFORMATION SECURITY UKRAINE

Досліджено сучасний стан взаємодії між громадськими об’єднаннями та державою в сфері інформаційної безпеки. Вивчено рівень ефективності їх співпраці в сучасних умовах. Приведено приклади недержавних організацій, що беруть участь у процесі захисту інформаційного простору України. Крім того, проаналізовано приклади участі українських громадських об’єднань у протидії інформаційним загрозам. Сучасні українські реалії (мова йде, насамперед, про воєнно-інформаційну агресію проти України) та потреба в теоретичному осмисленні вибраної проблематики обумовлює актуальність даного дослідження. Його метою є аналіз сучасного стану взаємодії між державою та громадськими об’єднаннями в сфері забезпечення інформаційної безпеки України. Результатом проведеного дослідження є визначення рівня ефективності між державними органами та громадськими об’єднаннями, а також вивчення конкретних прикладів такої взаємодії. У відповідності із виконаними метою та завданнями зроблені відповідні висновки.
 
Investigated the modern state of cooperation between civil society groups and the government in the field of information security. Studied the efficiency of cooperation in modern conditions. Examples of non-governmental organizations involved in the protection of Ukraine's information space. In addition, conducted analysis of examples of participation of Ukrainian public organizations in combating threats to information. Modern Ukrainian realities (it is primarily about military and information aggression against Ukraine) and the need for theoretical understanding of selected issues determines the relevance of this study. Its purpose is to analyze the current state of cooperation between the state and social associations in the field of information security of Ukraine. The result of the study is to determine the level of efficiency between public authorities and social association and study specific examples of such interaction. In accordance with the purpose and objectives formulated appropriate conclusions.

О. А. Таньчукздобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

УПPAВЛIННЯ ЗA PEЗУЛЬТAТAМИ В ДEPЖAВНOМУ СEКТOPI ЯК НАПРЯМ ПIДВИЩEННЯ EФEКТИВНOСТI УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ПУБЛIЧНОМУ УПPAВЛIННІ В УКPAЇНI

О. A. TanchukResearcher of scientific degree, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MANAGEMENT BY RESULTS IN THE PUBLIC SECTOR AS A TREND-MAKING EFFICIENCY IN PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

У статті розглянуто сутність, функції, складові та основні принципи моделі управління з орієнтацією на результати, її позитивні сторони та застереження використання у публічному секторі. Запропоновано напрями удосконалення системи оцінки ефективності. Досліджено систему запобіжників, які дають змогу уникати негативних ефектів. Виокремлено принципи проектування системи оцінки ефективності. Проаналізовано парадокси оцінки ефективності. Охарактеризовано передумови впровадження системи управління з орієнтацією на результати в Україні.
 
The article examines the nature, functions, composition and basic principles of management models with a focus on results, its positive aspects and warnings of usage in the public sector. Directions to improve the efficiency estimation system are suggested. The system of fuses that allow to avoid the negative effects is investigated. The principles of designing the efficiency estimation system are carried out. Paradoxes of efficiency estimation are analyzed. Preconditions of implementation of the management system with a focus on results in Ukraine are characterized.

М. В. Білейаспірант Інституту законодавства Верховної Ради України

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

M. V. Bileypost-graduate of Legislation Institute of Verkhovna Rada of Ukraine

THE ORGANIZATIONAL FORMS OF REALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті розглядаються державно-управлінські риси організаційних форм реалізації державного управління крізь призму організаційної функції. Обґрунтовується, що організаційні форми реалізації організаційної функції державного управління є одними із форм управлінської діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Вони є обов’язковими компонентами державно-управлінської діяльності, оскільки визначають, яким чином мають прийматися управлінські рішення, що ухвалюються для організації системи державного управління. Організаційні форми реалізації організаційної функції державного управління поділено на такі види: колективні та індивідуальні; прямі та непрямі; правові та неправові; за сферами нормативно-правового забезпечення. Зроблено висновок, що організаційні форми реалізації державного управління мають важливе значення для державно-управлінських відносин, оскільки займають ту нішу організації системи державного управління, що потребує використання засобів, способів та прийомів як для підготовки управлінського рішення, так і його виконання.
 
In the article the state and administrative lines of organizational forms of realization of public administration through the prism of organizational function are examined. Grounded, that organizational forms of realization of organizational function of public administration are one of forms of administrative activity of public, organs of local self-government, their official servants. They are the obligatory components of state and administrative activity, as determine how it must be accepted administrative decisions that is accepted for organization of the system of public administration. The organizational forms of realization of organizational function of public administration are divided into such kinds: collective and individual; lines and indirect; legal and unlegal; after the spheres of the legal providing. Drawn conclusion, that the organizational forms of realization of public administration have an important value for state and administrative relations, as they occupy the that niche of organization of the system of public administration, that needs the use of facilities, methods and receptions both for preparation of administrative decision and his implementation.

О. Г. Давиденкоаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ

O. DavydenkoPostgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN PRACTICIES OF PUBLIC MANAGEMENT BY THE SYSTEM OF PREVENTION AND COUNTERACTION AGAINST THREATS TO SOCIAL AND POLITICAL STABILITY

У статті здійснено систематизацію та узагальнення зарубіжного досвіду державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності в межах інституціонального підходу.
На основі результатів порівняльного аналізу концептуальних засад державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності соціальних моделей відкритого та обмеженого доступу за такими характеристиками, як характер зворотніх зв’язків в системах контролю над насильством та організацією самого насильства, а також масштаби впливу держави на зовнішнє середовище в контексті забезпечення національної безпеки, автор запропонував виокремити наступні типи державного управління у цій специфічній сфері – механістичний та адаптивний. Також, автор визначив адаптивний тип державного управління системою профілактики та протидії загрозам суспільно-політичній стабільності як найбільш перспективним в умовах динамічної зміни простору безпеки.
 
In the article foreign practices of public management by the system of prevention and counteraction against threats to social and political stability have been classified and generalized in accordance with the institutional approach.
On the basis of comparative analysis of the conceptual framework of public management by the system of prevention and counteraction against threats to social and political stability of the social models with free and restricted access according to such characteristics as a feedback nature in the systems of control over violence and organization of the violence as well as a degree of the state impact on environment in terms of national security assurance, the author has suggested to distinguish the following types of public management in this particular sphere – mechanical and adaptive. Besides, the author has estimated the adaptive type of public management by the system of prevention and counteraction against threats to social and political stability as the most promising in terms of the security area’s dynamic change.

ТОВ "ДКС Центр"