Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2015

В. В. Заблоцькийдоктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЙ

V. V. ZablotskyiDoctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”

ADMINISTRATIVE REFORM: STATE AND PERSPECTIVES OF TRANSFORMATIONS

В. В. Заблоцкийдоктор наук государственного управления, профессор кафедры государственной службы, администрирования и управления, ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ

У статті проаналізовано особливості формування системи місцевого самоврядування на якісно нових засадах, що зумовлює необхідність глибокого наукового опрацювання проблеми удосконалення механізму реалізації адміністративної реформи. На сучасному етапі розвитку української державності сформульовано чіткі стратегічні пріоритети щодо розвитку місцевого самоврядування, а саме: стимулювання розвитку регіонів, утвердження місцевого самоврядування, як фундаменту народовладдя, розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.
В статті обґрунтовується необхідність подолання проблеми в законотворчому та організаційному планах. В той же час, проблеми виконавчої влади слід розглядати в контексті розвитку суспільства і системи публічної влади, оптимального застосування вітчизняного і зарубіжного досвіду, регламентації управлінських процесів, узгодження з аспектами конституційної реформи.

In the article it is analysed the features of forming of the local self-government system on efficiently new principles that predetermines the necessity of deep scientific study of the problem of improvement of administrative reform realization mechanism. On the modern stage of development of the Ukrainian state system are formulated clear strategic priorities concerning development of local self-government, namely: stimulation of regions development, strengthening of local self-government as foundation of democracy, expansion of authority of local Soviets by decentralization of functions of public authorities, harmonization of national regional and local interests.
In the article it is grounded the necessity of problem overcoming in general creative and organizational plans. At the same time, the problems of executive power should be examined in the context of development of society and public power system, optimal application of domestic and foreign experience, regulations of administrative processes, coordination with aspects of constitutional reform.

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

GOVERNANCE ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

GOVERNANCE AS A CONCEPT APPROACH TO UNDERSTANDING PUBLIC ADMINISTRATION

Студіювання феномену публічного управління, як і будь-якого суспільного явища чи нового знання, містить у собі більше питань ніж відповідей, більше невизначеності, ніж транспарентності у царині виокремлення та обґрунтування теоретико-методологічних підходів дослідження. Труднощі дослідження зумовлені складністю і багатогранністю явища публічного управління, невизначеністю його предметно – суб’єктної сфери та багатоманіттям існуючих поглядів і концепцій. Governance – підхід являє собою системну композицію інноваційних управлінських підходів, спрямованих на підтримку балансу між складовими їх ефективності, визначеними як приватний сектор, публічний сектор, громадянське суспільство та організаційна структура держави. Слідуючи вітчизняній науковій традиції, ми розглядаємо публічне управління в категоріях governance через використання відповідника «врядування». Останній аналізується у значенні нового публічного управління як громадсько-мережевої моделі управління суспільством через зменшення ролі держави і збільшення кількості зацікавлених сторін. У поліваріантній концептуалізації теорії «врядування» можна виокремити декілька ключових підходів розгляду концепту: врядування як якісне управління; врядування як концепція нового державного менеджменту; врядування як багаторівневе управління; врядування як мережеве управління; врядування як цифрове управління.

Study of the phenomenon of public administration, like any social phenomenon or new knowledge, contains more questions than answers, more uncertainty than transparency in the area of the isolation and study substantiate theoretical and methodological approaches to the study. Difficulties study due to the complexity and multifaceted phenomenon of public administration, the uncertainty of its subject - subject scope and diversity of existing beliefs and concepts. Governance approach is innovative composition system management approaches aimed at maintaining a balance between the components of their efficiency, defined as the private sector, public sector, civil society and organizational structure of the state. Following national scientific tradition, we consider public administration in terms of governance by using match «selfgoverment». The latter is analyzed within the meaning of the new public management as a public-network model of governance by reducing the state's role and increases the number stakeholders. In multivariate conceptualization of the theory of governance can highlight several key approaches consider the concept: selfgoverment as good governance; selfgoverment as a concept new public management; selfgoverment as multi-management; selfgoverment as network management; selfgoverment as digital management.

А. В. Антоновд. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет ім. П. Могили

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. V. Antonovdoctor in public administration, associate professor of the department of social work and pedagogy, Petro Mohyla Black sea state university, Mykolaiv

THEORETICAL BASES OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ENTITIES

У статті окреслено основні підходи до визначення сутності та змісту поняття соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва, а також досліджено шлях її еволюційних змін. Визначено основні переваги, які отримує організація від імплементування у стратегію розвитку принципів соціальної відповідальності.
 
The article outlines the main approaches to defining the essence and meaning of social responsibility for business entities and research through its evolution. The main advantages that accrue from implementation tо development strategy  the principles of social responsibility.

О. І. Дудказдобувач Академії муніципального управління, м. Київ

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Оlexandr Dudkacompetitor Municipal Management Academy, Kyiv

MODERN TOOLS OF STATE REGULATION OF AGRARIAN SECTOR ECONOMY

У статті розглядається проблема узгодженої взаємодії інструментів державного регулювання. Виявлено, що в більшості економічно розвинених країнах діють історично сформовані та розвинені системи державного регулювання аграрного сектора економіки. Крім того, у світовій практиці одним з найбільш важливих інструментів державного регулювання вважається бюджетна політика держави, що передбачає перерозподіл національного доходу для розв’язання першочергових завдань аграрного сектору. В роботі були розглянуті сучасні інструменти державного регулювання аграрного сектора економіки.
 
In the article considered the problem of coordinated interaction of state regulation tools. It was found that in most economically developed countries have historically developed and the system of state regulation of the agrarian sector of the economy. In addition, in the world one of the most important tools of state regulation is considered to be fiscal policy of the state, providing for a redistribution of the national income to address the priorities of the agricultural sector. In this work we were considered the modern tools of state regulation of the agrarian sector of the economy.

ТОВ "ДКС Центр"