Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 7, 2010

Н. В. Даційк.е.н., доцент, РВПС України НАН України

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

Визначено шляхи реалізації державної політики в інвестиційній сфері. Уточнено поняття «інвестиційний процес», «інвестиційна діяльність». Розглянуто стадії інвестиційного процесу в державі. Визначено державний вплив на інвестиційний процес.
 
The ways of realization of state policy are certain in an investment sphere. The concept «investment process», «investment activity is specified». The stages of investment process are considered in the state. State influence is certain on an investment process.

І. П. Приходькок.е.н., доц., докторант, РВПС України НАН України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Розглянуто перешкоди і недоліки реалізації технічної допомоги з боку ЄС Україні у сфері реформування вищої аграрної освіти. Проаналізовано сучасні форми євроінтеграції вищої школи. Сформульовано напрямки удосконалення використання ВНЗ можливостей допомоги, що надається міжнародними фундаціями.
 
The obstacles and lacks of realization of technical help from the side of ЕU are considered to Ukraine in the field of reformation of higher agrarian education. The modern forms of eurointegration of high school are analysed. It is formulated directions of improvement of the use of higher establishments possibilities of help, that is given by international foundation.

О. В. Скиданд.е.н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Досліджено інституціональні проблеми формування продовольчої безпеки. На основі вивчення і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено її суть, складові, показники та механізм забезпечення.

The institutional problems of food security development have been investigated. Based on a study and extension of both home and foreign experiments, the heart of the problem, its formulation, indices and mechanism of providing have been specified.

В. В. Шпачукк.держ.упр., доцент, Національна Академія статистики, обліку та аудиту

КРИЗА БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ,  СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті розглянуто особливості, ознаки та риси криз банківської системи, виділено категорії «криза банку» та «криза банківської системи» і надано їх тлумачення, здійснено типологізацію криз, виділено специфічні групи причин виникнення криз банківських систем та відповідні рівні суб’єктів управління, роль органів державного управління, фактори ідентифікації криз.

В статье рассмотрено особенности, признаки и черты кризисов банковской системы, выделено категории «кризи банка» и «кризи банковской системы», дано им определение, проведено типологизацию кризисов, выделено специфические группы причин возникновения кризисов банковских систем и соответствующие уровни субъектов управления, роль органов государственного управления, факторы идентификации кризисов.

Н. В. ІльченкоЧеркаський державний технологічний університет

КОНЦЕПЦІЯ УЧАСТІ ТА МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

В статье исследуется концепция участия, виды и уровни участия населения в процессе развития территориального сообщества. Так же рассматриваются методы и механизмы привлечения членов сообщества к решению проблем на местном уровне.
 
The article is about the concept of participation, types and levels of citizens’ participation in the process of territorial community development. Besides it is described methods and mechanisms of involving of the community members to problems’ solving on local level.

Д. В. Карамишевдоцент, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові УкраїниО. Г. Роговадоцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та законотворчого процесу, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У статті досліджуються державне управління системою охорони здоров’я, форми та зміст страхування професійної відповідальності у сфері медичної діяльності, що покликане забезпечити захист фахівців медичної сфери від судових позовів та гарантувати захист прав пацієнтів.
 
 The public administration of the healthcare system, forms and content of the medical and pharmaceutical professional liability insurance, the malpractice insurance, personal liability insurance are investigated. The problems of the medical professionals protection from legal prosecution, lawsuits and guarantee of the protection patient rights are discussed.

О. А. Ясюкевичаспірант кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

На основі дослідження організаційних засад державного регулювання відносин в сфері промислової власності в Україні запропоновані напрями удосконалення організаційного забезпечення державного регулювання ринку об’єктів промислової власності в Україні.
 
 On the basis of the research of the state regulation organization basis of the relations in the sphere of the industrial property it was suggested the concepts of improvement of the organizational provision of the industrial property objects market state regulation in Ukraine.

П. В. Іванютак.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ТОВАРУ У ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ

Узагальнено досвід державного регулювання у системі управління якісності товарів, гармонізації його міжнародним та національним стандартам.
 
Обобщенный опыт государственного регулирования в системе управления качественных особенностей товаров, гармонизации его международным и национальным стандартам.
 
Is generally the experience of state regulation in system management of quality particular goods and him unification to international and national standards.

Д. А. Міщенкок.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ ДЕРЖАВИ У ПЕРЕБУДОВІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядаються теоретичні засади інтеграції у аграрному секторі економіки, проведено аналіз закордонного досвіду здійснення інтеграційних процесів у сільському господарстві, наведено основні переваги інтеграції у аграрному секторі.
 
Theoretical principles of integration in the agrarian sector of economy are examined in the article, the analysis of oversea experience of realization of integration processes is conducted in agriculture, basic advantages of integration are resulted in an agrarian sector.

С. А. Матійкок.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

У статті розкрито складові елементи механізму державного регулювання зв"язків у транспортній системі.

In the article the component elements of mechanism of the state adjusting of communications are exposed in the transporting system.

ТОВ "ДКС Центр"