Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2019

О. І. Васильєвад. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові УкраїниН. В. Васильєвад. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містомНаціональної академії державного управління при Президентові України

КОРУПЦІЯ - ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

O. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of UkraineN. VasylievaDoctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CORRUPTION IS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROBLEMS OF MODERNIZATION

В статті зазначено, що корупція властива будь-якій країні та супроводжує її на всіх етапах суспільного розвитку. В Україні ж масштаби корупційних діянь є критичними та набули характеру загрози, який реально загрожує національній безпеці та конституційному ладу України. Зазначено, що наприкінці ХХ ст. світова спільнота визнала, що корупція є глобальною проблемою кожної країни, і з цією проблемою треба боротися. Результатом стало ухвалення цілого комплексу міжнародно-правових актів (обов’язкових і рекомендаційного характеру), підготовлених та прийнятих Організацією Об’єднаних Націй, Організацію економічного співробітництва та розвитку, Організацією американських держав, Радою Європи, Європейським Союзом тощо. Зауважено, що корупція належить до тих проблем, які неможливо вирішити у відриві від політичних, економічних і соціальних проблем. Обмеження її масштабів значною мірою залежить від чіткого визначення повноважень і функцій політичних і державних інститутів та їх посадових осіб; від запровадження демократичних принципів управління громадськими справами, створення умов для всебічного розвитку структур громадянського суспільства, формування дієвого механізму громадського контролю за владними інституціями. Зазначено, що ключовими та обов’язковими складовими елементами при дослідженні, визначенні та застосуванні терміну «корупція» обов’язково має бути з однієї сторони посадова особа, наділена організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, а з іншої – зловживання такою особою службовими повноваженнями.[||]The article states that corruption is inherent in any country and accompanies it at all stages of social development. In Ukraine, the scale of corruption is critical and has become a threat to the national security and constitutional order of Ukraine. It is noted that at the end of the twentieth century. The international community has recognized that corruption is a global problem for every country, and we must fight this problem. The result was the adoption of a whole range of international legal instruments (mandatory and recommendatory) prepared and adopted by the United Nations, the Organization for Economic Cooperation and Development, the Organization of American States, the Council of Europe, the European Union, etc. It is noted that corruption belongs to those problems that can not be solved in isolation from political, economic and social problems. The limitation of its scale to a large extent depends on a clear definition of the powers and functions of political and state institutions and their officials; from introduction of democratic principles of public affairs management, creation of conditions for the comprehensive development of civil society structures, formation of an effective mechanism of public control over power institutions. It is noted that key and obligatory constituent elements in the investigation, definition, and application of the term "corruption" must necessarily be from one side an officer endowed with organizational and administrative or administrative and economic functions, and on the other - abuse of such a person by the official powers

М. І. Іщенкодоктор економічних наук, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університетВ. С. Адамовськакандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізький національний університетГ. М. Красновамагістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Nikolay IshchenkoDoctor of Economics, ProfessorKrivoy Rog National UniversityVictoriia AdamovskaCandidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National UniversityAnna Krasnovamaster student, Krivoy Rog National University

FEATURES ASSESS THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS BY LOCAL GOVERNMENTS

У статті розглянуто поняття ефективності управлінського рішення та наведене власне визначення. На основі досліджених методик оцінки ефективності управлінських рішень розроблений методичний підхід до оцінки ефективності рішень органів місцевого самоврядування, що допоможе аналізувати рішення за період та прогнозувати їх тенденцію в майбутньому. [||]The article discusses the concept of effective administrative decisions by various researchers and given its own definition. Since in Ukraine there is no uniform methodology for assessing management decisions by state bodies, a methodical approach was developed to evaluate the effectiveness of local government decisions based on the newly introduced coefficient. With the help of the coefficient, it is possible to analyze solutions both individually and collectively over a period, and it is also possible to predict their development trend in the future. The developed formula is called the efficiency ratio of management decisions, which consists of an integral indicator based on one of the variation indicators equal to the arithmetic average of the scores obtained for each decision after the criteria table before the number of these decisions for the analyzed period (for convenience, you should take one year).
The methodical approach includes developed scales for evaluating decisions, deriving a formula for evaluating the effectiveness of management decisions, studying the concept and value of decentralization for local authorities, their activities, the impact of the decentralization factor on the effectiveness of management decisions, which consists of improving existing methods on the example of the executive committee of the City Council. The developed decentralization formulas that take into account the efficiency ratio of management decisions consist of three indicators: the first is decentralization of budget revenues taking into account the effectiveness of management decisions, the second is decentralization of budget expenditures taking into account the effectiveness of management decisions, the third is the ratio of the results of the first and second formulas. The article offers an example of calculations using the proposed methodological approach to evaluating solutions.

В. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університетуЮ. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

V. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic UniversityYu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL THREATS

У статті розглянуто сутність політики економічної безпеки. Зазначено, що необхідність формування економічної безпеки держави зумовлено об’єктивними процесами і явищами які відбуваються як в національній економіці та суспільстві, так і в глобальному просторі. Підтверджено, що проблема економічної безпеки є ключовою для існування будь-якої держави. Сутність економічної безпеки полягає в захищеності національних інтересів держави та готовності інститутів влади створювати механізми захисту національної економіки, забезпечити її здатність зберігати та поновлювати процес суспільного відтворення і соціально-політичної стабільності суспільства. Доведено, що економічна безпека є не лише однією з найважливіших складових цілісної системи національної безпеки, але й базовою для дотримання і реалізації національних інтересів. Визначено основні загрози економічної та національної безпеки України в умовах політико-економічної нестабільності якими є: соціально-політичні конфлікти, наявність значної маси невдоволених та агресивно налаштованих груп людей; військові конфлікти та високий рівень міграції біженців або переміщених осіб; погіршення екологічної ситуації, зростання техногенних аварій антропогенного походження; високий рівень тінізації, у тому числі офшоризації економіки та корупція; зростання безробіття; залежність економіки країни від міжнародних кредиторів; втручання у внутрішню політику інших держав, наднаціональних структур та інших зовнішньополітичних суб’єктів. Обґрунтовано необхідність розвитку взаємовигідних торгівельно-економічних відносин України з ЄС та важливість розвитку стратегічного партнерства із США як умови формування зовнішньої економічної політики. Реалізація Україною Угоди про асоціацію з ЄС сприятиме поглибленню коопераційних зв’язків та безпекових взаємовідносин між країнами регіону і Україною, сприятиме інтеграції України до зони стабільності і безпеки, сформованої ЄС і НАТО. Співробітництво з США сприяє укріпленню демократії і верховенства права, протидії корупції і проведенню реформ в Україні, зміцненню енергетичної та військової безпеки країни, розвитку науки і технологій в стратегічних галузях економіки. Трансформація державної політики економічної безпеки України в контексті наростання зовнішніх загроз має бути зорієнтована на усунення ознак недієздатності та формування України як сильної інноваційної незалежної держави шляхом впровадження дієвого регуляторного механізму створення безпекового економічного середовища.[||]The article considers the essence of the policy of economic security. It is noted that the necessity of forming the economic security of the state is conditioned by objective processes and phenomena occurring both in the national economy and society, and in the global space. It is confirmed that the problem of economic security is a key to the existence of any state. The essence of economic security consists in protecting the national interests of the state and the readiness of the institutions of power to create mechanisms for the protection of the national economy, to ensure its ability to maintain and renew the process of social reproduction and socio-political stability of society. It is proved that economic security is not only one of the most important components of a holistic national security system, but also the basis for observance and realization of national interests. The main threats to the economic and national security of Ukraine in the conditions of political and economic instability are identified: socio-political conflicts, the presence of a large mass of dissatisfied and aggressively formed groups of people; military conflicts and the high level of migration of refugees or displaced persons; deterioration of the ecological situation, the growth of technogenic accidents of anthropogenic origin; high level of shadowing, including off-shoring of the economy and corruption; rising unemployment; the dependence of the country's economy on international lenders; interference in the internal policies of other states, supranational structures and other foreign political actors. The necessity of developing mutually beneficial trade and economic relations between Ukraine and the EU and the importance of developing strategic partnership with the USA as a condition for the formation of foreign economic policy is substantiated. Ukraine's implementation of the Association Agreement with the EU will enhance co-operative ties and security relations between the countries of the region and Ukraine, promote Ukraine's integration into the zone of stability and security formed by the EU and NATO. Cooperation with the United States contributes to strengthening democracy and the rule of law, fighting corruption and carrying out reforms in Ukraine, strengthening the country's energy and military security, and developing science and technology in strategic sectors of the economy. The transformation of the state policy of economic security of Ukraine in the context of the growth of external threats should be aimed at eliminating the signs of incapacity and forming Ukraine as a strong innovative independent state by introducing an effective regulatory mechanism for the creation of a safe economic environment.

О. Г. Бондаренкокандидат наук з державного управління, доцент, докторантНаціональної академії Національної гвардії УкраїниС. В. Бєлайдоктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУНаціональної академії Національної гвардії України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. BondarenkoPhD, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of UkraineS. V. BelaiDr, Professor, Major Reasercher, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCHING THE PUBLIC ADMINISTRATUIN OF LOGISTIC SUUHJRN OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE THE CRISIS SITUATIONS

У статті розроблено методологічні основи дослідження державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, а саме: розглянуто поняття «методологія дослідження», виявлено протиріччя дослідження, проблемну область і проблемну ситуацію, сформульовано наукову проблему. Проблемною областю в дослідженні виступають процеси державного управління спільними діями сил безпеки та їх логістичним забезпеченням при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці. Проблемна ситуація в дисертації полягає у тому, що швидкість ліквідації кризових ситуацій, які загрожують державній безпеці залежить, серед іншого, від забезпеченості сил безпеки ресурсами та системи управління ними, яка виявилися малоефективною, оскільки використовуються незбалансовані та високо витратні механізми управління. Разом з цим, на сьогодні, не існує механізмів державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації, що загрожують державній безпеці, які є елементами системи управління самих спільних дій сил безпеки. Для розв’язування загальної проблеми у підрозділі сформульовано низку наукових та прикладних задач дослідження. Вирішення наукових задач повинно підтвердити головну гіпотезу дослідження, яка полягає у припущенні, що підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері державної безпеки може бути досягнуто шляхом розробки та впровадження теоретико-методологічних засад державного управління логістичним забезпечення спільних дій сил безпеки при реагуванні на кризові ситуації. Сформульовано низку принципів, що дозволять довести гіпотезу дослідження і застосування яких є концептуальним положенням дослідження. Розроблена схема проведення дослідження.[||]The article developed a methodological basis of researching the public administration of logistic support of security forces’ joint actions in response the crisis situations, namely: the concepts of “research methodology” were reviewed, research contradictions, problem area and problem situation were identified, a scientific problem was formulated. The problem area of research is the processes of state control by security forces’ joint actions and their logistical support in responding to crisis situations that threaten state security. The problem situation in the thesis lies in the fact that the speed of eliminating crisis situations that threaten state security depends, among other things, on the supporting of the security forces with resources and the system of their management, which turned out to be ineffective because unbalanced and highly expendable control mechanisms are used. At the same time, today, there are no mechanisms for public administration of the logistic support of the security forces’ joint actions in responding to crisis situations and as part of the management system of the security forces’ joint actions. To solve the general problem, a number of scientific and applied research problems have been formulated. The solution of scientific problems should confirm the main hypothesis of the study, which consists in the assumption that improving the implementation of state policy in the field of state security can be achieved by developing and implementing the theoretical and methodological foundations of public administration of logistic support of security forces’ joint actions in response the crisis situations. A number of principles have been formulated, allowing to prove the research hypothesis and the application of which is the conceptual position of the research. The scheme of the study is developed.

T. KravchinskaPhD of Sciences in Pedagogy, associate Professor of Philosophy and Education of Adults Department of the Central Institute Of Postgraduate Education of the State Higher Educational Institution «University of educational management» National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN DEVELOPMENT IN DOMESTIC AND FOREIGN LITERATURE

Т. С. Кравчинськакандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центральний інститут післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

The article highlights actual problems of the modern preschool education development in accordance with the state administration. It reveals issues that exist in preschool education in Ukraine and abroad. The changes in preschool education are needed according to current demands for reforming education. Іt is due to changes in the system and structure of secondary education, and the legitimate integration of national education into the European educational space. Today's changes in education are related to the European and worldwide trends and challenges, the growing attention of the international community to this educational level. The article reveals preschool education challenges in Ukraine and abroad. As the first line of continuous education throughout life, it guaranties the right of the child to receive an education that corresponds to his/her abilities, interests and inclinations. In the context of the implementation of education throughout life, special theoretical and practical attention needs to be paid to formal education of preschool children.Philosophical, psychological, pedagogical concepts are analyzed based on foreign and domestic literature including legal norms and regulations of preschool education in Ukraine. The priority directions of the interaction between family and social educational institutes are considered in the context of development of preschool education in Ukraine and abroad. The priority of modern education is the personality of the child, creation of the conditions for the development of child’s unique abilities and talents that will promote the child's future success, which will positively affect the welfare of the state. It is determined that today, due to the difficult economic situation in the country and the women employment, the demand for preschool education has increased, and the number of children attending preschool establishments has increased as well. The conclusions regarding the perspectives of development of preschool education are made on the basis of study of pedagogical, historical, legal, economic literature, results of research on the mentioned problem in the branch of education, law, management and administration, economics. The priority directions of scientific researches of preschool education as the first link of continuous education throughout life are determined.[||]У статті висвітлено актуальні проблеми розвитку сучасної дошкільної освіти згідно з державним управлінням дошкільною освітою. Зміни в дошкільній освіті потрібні відповідно до запитів сьогодення щодо реформування освіти, яке зумовлене змінами в системі та структурі загальної середньої освіти й закономірністю інтеграції національної освіти в європейський освітній простір. Сьогоднішні зміни в освіті пов’язані з європейськими та світовими тенденціями й викликами, зростаючою увагою міжнародної спільноти до цього освітнього рівня. Розкрито проблеми дошкільної освіти в Україні та за кордоном, як першої ланки неперервної освіти упродовж життя, яка реалізує право дитини на здобуття такої освіти, що відповідає її здібностям, інтересам, нахилам. У контексті запровадження освіти упродовж життя особливої теоретичної та практичної уваги потребує формальна освіта дітей дошкільного віку. На основі вітчизняної та зарубіжної літератури проаналізовано філософські, психологічні, педагогічні концепції зі змістом нормативно-правових документів з дошкільної освіти в Україні. Розглянуто пріоритетні напрями взаємодії інститутів родинного і суспільного виховання дітей дошкільного віку в контексті розвитку дошкільної освіти в Україні та за кордоном. Пріоритетом сучасної освіти є особистість дитини, створення умов для удосконалення її неповторної унікальності, розвитку здібностей та обдарувань, що сприятиме успіху дитини в майбутньому, що позитивно позначатиметься на добробуті держави. Визначено, що сьогодні через складну економічну ситуацію в країні та зайнятість жінок, збільшився попит на дошкільну освіту, збільшилася й кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти. Зроблено висновки щодо перспектив розвитку дошкільної освіти спираючись на механізми державного управління на основі вивчення педагогічної, історичної, правової, економічної літератури, результатів досліджень із зазначеної проблеми у галузі освіти, права, управління та адміністрування, економіки. Визначено пріоритетні напрями наукових досліджень дошкільної освіти як першої ланки неперервної освіти упродовж життя.

О. О. Скориккандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

A. A. SkorikPhD, Associate Professor of economics and entrepreneurshipCherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASES OF ORGANIZATIONAL DESIGNING IN PUBLIC MANAGEMENT

У статті досліджені різні підходи до визначення сутності організаційного проектування з позицій сучасних дослідників, на основі критичної оцінки яких запропоноване власне бачення визначення даного поняття з точки зору управлінського та проектного підходів. Встановлено, що організаційне проектування в публічному управлінні має комплексну природу. Наведена систематизація трактувань поняття «організаційне проектування» з позицій відомих в управлінні підходів. Дослідження організаційного проектування на основі виділення його різних аспектів (управлінського, соціального, організаційного) дозволило найбільш повно розкрити сутність цього складного феномена.
Виявлені об’єктивні передумови впровадження концепції публічного управління на сучасному етапі політичних та економічних реформ. Доведено, що основні недоліки існуючих на сьогодні лінійно-функціональних структур держаних органів влади пов’язані не тільки з недосконалістю їх організаційної побудови, але й з самою ідеологією публічного управління. [||]In the context of the emergence of new democratic values, there is a need for reforming state-management relations, in particular, bringing the mechanism of the relationship between government and society into line with the tasks and principles of European standards of public administration. Under conditions of democratic reforms, the organizational design of public administration bodies is called to respond to modern challenges that concern not only the internal format of interaction between subjects and objects of public administration, but also will promote the harmonization of the public administration model at the national level.
The purpose of the article is to justify the conceptual foundations of organizational design in public administration.
In the article different approaches to the definition of the essence of organizational design from the standpoint of modern researchers are investigated, on the basis of critical evaluation of which the actual vision of the definition of this concept in terms of managerial and project approaches is proposed. It has been established that organizational design in public administration has a complex nature. The systematization of interpretations of the concept of "organizational design" from the standpoint of well-known approaches to management is given. Investigation of organizational design based on the allocation of its various aspects (managerial, social, organizational) allowed the most complete disclosure of the essence of this complex phenomenon.
The objective prerequisites for implementing the concept of public administration at the present stage of political and economic reforms are revealed. It is proved that the main disadvantages of the existing linear functional structures of state authorities are related not only to the imperfection of their organizational structure, but also to the ideology of public administration itself.
The process of organizational designing is characterized, its objects and technology of organizational design in public management are distinguished.

Ю. В. Гаврилечкоаспірант кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

ЦІНА ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Y. V. GavrilechkoPost-graduate of the Department of Marketing,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PRICE AS A MARKETING STRATEGY COMPONENT ОF PUBLIC PUBLIC ADMINISTRATION SUBJECT

Подані у статті дослідження мають відношення до актуальної на даний час проблеми використання різних підходів до формування цін у системі надання публічних послуг. В статті визначено сутність та особливості маркетингового підходу до поняття «ціна в комплексі державного маркетингу». Застосовано сукупність методів, які дозволили досягти мети дослідження. Для розкриття сутності ціни в комплексі маркетингу суб’єктів публічного управління використані системний і структурний підходи. Розглянуто специфіку ціни, як елемента комплексу державного маркетингу та відмінності підходів до даного поняття в системах державного та комерційного маркетингу. Проаналізовано місце ціни в публічному «маркетинг-мікс». Розглядаються проблеми, що пов’язані із «феноменом безбілетника» в практиці діяльності суб’єктів державного управління.[||]The research presented in the article is relevant to the current problem of using different pricing approaches in the public service delivery system. Pricing in the context of public marketing and the main approaches to this concept greatly influences the success of further analysis of the marketing activities of public entities. Pricing in public administration is complicated by the fact that public administration is a non-profit sector. That is, although some positive balance can be achieved by public authorities in one period, there is no aim to maximize this surplus under any circumstances. At the same time, the notion of willingness to pay for a service can often not be applied to public administration services, since the consumption of public services is not always within the free choice of the client and is provided on a free basis, ie at the expense of taxes paid in advance. In addition, many public administration services in the public services market do not have any direct competitors, so there can be no way to evaluate the positioning of a product and find out its market value. The essence and features of the marketing approach to the concept of "price in the complex of state marketing" are determined. This article applies a set of methods and approaches that made it possible to achieve the goal of the study. Systematic and structural approaches were used to disclose the essence of price in the complex of marketing of public administration entities. Methods of analogies and synthesis are also used. The specifics of price as an element of the state marketing complex and differences of approaches to this concept in the systems of state and commercial marketing are considered. The location of prices in the public "marketing mix" is analyzed. It is established that the price in public marketing, as well as in commercial, is the equivalent of expecting public entities in exchange for a public product. However, the price in public marketing is rarely measured in monetary terms. More often than not, these are actions, standards of behavior that entities expect to receive from the marketing entity, such as support, or at least no counteraction. Accordingly, the specificity of the distribution of public goods leaves the possibility of some consumers of the potential public market to evade the payment of "public price", which is the essence of the phenomenon of "free riders".

Ю. М. Семеновааспірант Національного Університету водного господарства та природокористування

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОННОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Y. M. SemenovaNational University of Water and Environmental Engineering, Post-Graduated Student

INVESTIGATING OF THE PROBLEMS OF LEGAL WATER RESOURCES USE DEMANDS COMPLIANCE

У статті характеризується проблематика дотримання законодавчих вимог у контексті спеціального водокористування згідно базових галузей природокористування, які потребують дозволів на спеціальне водокористування. Проаналізовано основні нормативно-правові документи у галузі законодавчого регулювання природокористування, зокрема водокористування. Визначено ключові суб’єкти системи раціонального водокористування для систематизації водокористувачів, які вступають у правові відносини щодо водокористування. Проаналізовано етапи введення у дію спеціального водокористування та припинення спеціального водокористування промисловими підприємствами. Запропоновано методи врахування актуальних потреб водокористувачів для покращання співпраці державного сектору та сектору промислового водокористування, а також врахування екологічного фактору як базової цілі державної регуляторної політики у галузі водокористування. Доведено, що практична реалізація завдання вирішення проблем законного водокористування потребує подальшого вдосконалення державної політики у даній сфері.[||]The article describes the issue of compliance with legal requirements in the context of special water use in accordance with basic environmental management sectors, which require permits for special water use. We proposed methods for taking into account the actual needs of water users to improve cooperation between the public sector and the industrial water use sector, as well as to take into account the environmental factor as the basic goal of the state regulatory policy in the field of water use. The issue of issues of granting permissions for special water use to the content of the Water Code leads to a discussion of the procedure for filing documents, and as a consequence, the adoption of decisions by the relevant authorities that complicate the work of water utilities.

В. А. Швецьаспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Valerii ShvetsPostgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL

Встановлено, що екологічна політика є феноменом політичної сфери життя суспільства, тому існує багато уявлень про сутність даного явища. Це складне багатоаспектне поняття, яке охоплює всі сфери діяльності, рішення на стику екології та політики. Найчастіше дослідники зводять екологічну політику до системи конкретних заходів, які вживаються владними структурами для захисту навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів.
Визначено, що екологічні потреби регіональних суб'єктів породжують екологічні інтереси. Вони пов'язані з встановленням владно-ієрархічних відносин у сфері природокористування регіону, з використанням навколишнього природного середовища для отримання деяких дивідендів, економічних та екологічних благ. Екологічні інтереси виявляються в розумінні різними суспільними групами об'єктивної природи екологічних потреб і розробки відповідних вимог згідно з урахуванням власних потреб.
Обґрунтовано, що екологічна функція державної влади повинна сприяти збереженню і розвитку суспільства, забезпеченню екологічної безпеки, яка є невід'ємною частиною системи національної безпеки України. Тому неможливо відокремити екологічну функцію від політичної. Цей взаємозв'язок реалізується в екологічній політиці державної влади, спрямованої на підтримку стійкості в регіональному екополітичному просторі. Серйозною проблемою є слабке фінансування екологічної політики на національному та регіональному рівні. Без достатніх коштів будь-які заходи в цій сфері будуть приречені на провал.
Слід активно використовувати екологічне страхування, екологічні податки, заохочувати природокористувачів, які впроваджують екологічно чисті технології. Для цього потрібною є політична воля та активна правотворчість на національному та регіональному рівнях. Основоположним напрямком реалізації екологічної політики на регіональному рівні має стати формування екологічної політичної культури. Необхідно продовжити розпочате і намітити нові заходи. Сьогодні екологічна освіта та виховання неможливо без викладання окремого предмета «екологія» у поєднанні з проектно-дослідницькою діяльністю учнів, при збереженні всіх перевірених життям форм безперервної екологічної освіти.[||]It has been established that environmental policy is a phenomenon of the political sphere of society, therefore, there are many ideas about the essence of this phenomenon. This is a complex multidimensional concept that covers all areas of activity, solutions at the intersection of ecology and politics. Most often, researchers bring environmental policy into a system of specific measures taken by authorities to protect the environment and rational use of natural resources.
It is determined that the environmental needs of regional actors generate environmental interests. They are associated with the establishment of hierarchical power relations in the field of environmental management in the region, using the environment to receive some dividends, economic and environmental benefits. Environmental interests are understood by various public groups of the objective nature of environmental needs and the development of relevant requirements according to their own needs.
It is proved that the ecological function of state power should contribute to the preservation and development of society, ensuring environmental safety, which is an integral part of the national security system of Ukraine. Therefore, it is impossible to separate the ecological function from the political one. This relationship is realized in the environmental policy of the government, aimed at maintaining sustainability in the regional ecopolitical space. A serious problem is the poor funding of environmental policies at the national and regional levels. Without sufficient funds, any measures in this area will be doomed to failure.
It is necessary to actively use environmental insurance, environmental taxes, encourage nature users to introduce environmentally friendly technologies. This requires political will and active lawmaking at the national and regional levels. The fundamental direction of the implementation of environmental policy at the regional level should be the formation of an environmental political culture. It is necessary to continue what has been started and outline new measures. Today, environmental education and upbringing is impossible without teaching a separate subject “ecology” in combination with the design and research activities of students, while preserving all life-tested forms of continuing environmental education.

ТОВ "ДКС Центр"