Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2018

К. А. Андрющенкод. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Kateryna AndriushchenkoD.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF STATE PROGRAMS ON SUPPORT OF DEVELOPMENT OF RESTORED SOURCES OF ENERGY

Зазначено, що у світі спостерігається стійка тенденція до розвитку відновлюваних джерел енергії та поступового заміщення ними традиційної генерації. Керівництво ЄС забезпечує підтримку урядами європейських країн схеми державної підтримки, які розвивають довіру інвесторів і не мають негативного впливу на функціонування внутрішнього енергетичного ринку або підвищували ціни для європейських споживачів. Поновлювані технології, такі як використання енергії вітру і сонця вимагають значного втручання держави. Однак останнім часом витрати впровадження цих форм енергії знизились завдяки технологічним нововведенням, викликаним викою кількістю розробок, які мають більш за ощадний характер як для впровадження так і для застосування.
Досліджено світові інвестиції розвитку відновлюваної енергетики, які демонструють впевнену динаміку росту, так у період із 2004 по 2016 роки середньорічний приріст інвестицій склав 12,5%. Абсолютний рекорд було встановлено у 2015 році, коли об’єм інвестицій у відновлювані джерела енергії склав 349 млрд дол, у той час, коли світові ціни на нафту перебували майже на історичному мінімумі. У все більшій кількості країн ЄС безпека поставок розглядається як зростаюча проблема. Крім того, поновлювані джерела електроенергії, такі як вітер і сонце, не завжди можуть забезпечити таку ж кількість енергії кожен день.
Запропоновано Комісією ЄС перехід на чисту енергію, а не тільки пристосовувався до неї. З цієї причини ЄС до 2030 року зобов'язався скоротити викиди CO2 не менш ніж на 40%, модернізуючи економіку ЄС забезпечуючи при цьому робочі місця, а також зростання робочих місць для всіх європейських громадян. Ці пропозиції мають три основні мети: спочатку включити енергоефективність, домогтися глобального лідерства в галузі поновлюваних

It is noted that in the world there is a steady tendency towards the development of renewable energy sources and the gradual replacement of their traditional generation. The EU leadership provides European government support to government support schemes that develop investors' confidence and have no negative impact on the functioning of the internal energy market or raise prices for European consumers. Renewable technologies, such as the use of wind and sun energy, require significant state intervention. However, recently, the costs of introducing these forms of energy have declined due to technological innovations caused by the number of developments that have more than a savings character both for implementation and for use.
Investigated global investments in renewable energy development, which show a solid growth dynamics, in the period from 2004 to 2016, the average annual growth rate of investments was 12.5%. An absolute record was set in 2015, when the amount of investment in renewable energy sources amounted to 349 billion dollars, while world oil prices were almost historic. In a growing number of EU countries, supply security is seen as a growing problem. In addition, renewable energy sources such as wind and sun may not always provide the same amount of energy each day.
The EU Commission proposed the transition to clean energy, and not only adapted to it. For this reason, the EU committed to reduce its CO2 emissions by at least 40% by 2030 by modernizing the EU economy while providing jobs and jobs for all European citizens. These proposals have three main objectives: first, include energy efficiency, achieve global leadership in renewable.

М. Ф. Аверкинадоктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, Національний університет «Острозька академія»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ПОРТУГАЛІЇ В РУСЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. AverkynaDoctor of economic sciences, professor of Economics and Mathematical Modeling and Information Technologies Department of The National University of Ostroh Academy

FOREING EXPERIENCE OF FORMATION THE REGIONAL POLICY RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN PORTUGAL FOR PROVIDING THE URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В статті розкрито зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики в Португалії. Дослідження досвіду формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики в Португалії детерміновано тим, що на сьогодні ця країна займає друге місце щодо використання альтернативних джерел енергії та забезпечує за рахунок них 39% споживання електроенергії. Представлено нові цілі і завдання в галузі відновлюваної енергетики на 2020 р. Висвітлено ключові напрями розвитку галузі відновлювальної енергетики. Ключовими напрямами розвитку галузі відновлювальної енергетики в Португалії є енергія вітру, гідроенергія, сонячна енергія, геотермальна енергія. В статті зазначено, що проекти в галузі відновлювальної енергетики мають економічну, екологічну та соціальну спрямованість. Відображено можливі ризики у запровадженні проектів в галузі відновлювальної енергетики.

The article describes the foreign experience of forming a regional renewable energy development policy in Portugal. The study of the experience of creating a regional renewable energy development policy in Portugal has been determined by the fact that today this country is second only to using alternative energy sources and provides them with 39% of electricity consumption. The new targets and tasks in the field of renewable energy for 2020 are presented. The key areas for the development of the renewable energy sector in Portugal are wind power, hydropower, solar energy, geothermal energy. The key directions of the renewable energy industry development are highlighted. In the article pointed out, that projects in the field of renewable energy have economic, ecological and social orientation. The potential risks for the implementation of renewable energy projects are illustrated.

О. А. Шлапакк. е. н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет, м. Вінниця

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

O. A. ShlapakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Donetsk National University, Vinnytsia

MODERN CONCEPTS OF MANAGEMENT AND THEIR IMPACT ON THE OPTIMAL COMMUNICATION ENVIRONMENT

Оптимально побудоване комунікаційне середовище дозволить покращити розвиток кожного об’єкту комунікацій. Використання сучасних концепцій менеджменту дасть змогу зменшити рівень інформаційної асиметрії, дубльованих та зайвих комунікаційних повідомлень та зв’язків, удосконалити творчу складову діяльності управлінського персоналу, структурувати комунікаційні процеси відповідно цілям та визначити основних агентів комунікацій. Актуальним це є для державного управління, особливо в час запровадження електронного урядування. Відношення фактичних результатів до можливих характеризує ефективність, відношення можливих до потенційних характеризує приховану (латентну) продуктивність, відношення фактичних результатів характеризує продуктивність системи. комунікація не обмежується простим передаванням інформації. Вона має здійснюватися таким чином, щоб надіслана інформація впливала б на поведінку того, кому вона адресована, мотивувала б його до певних дій. Відповідність результатів ефективності комунікаційного середовища та цільових показників розвитку визначеного напряму, об’єкту (наприклад, оптимізація комунікацій щодо призначення житлових субсидій; розвитку «прозорого офісу», розвитку визначеної галузі району міста тощо) визначається показниками гармонії між загальною стратегією та комунікаційною стратегією. Комунікаційне середовище підтримується інформаційною інфраструктурою. Це є системою організаційних структур, що забезпечують функціонування та розвиток інформаційного середовища та засобів інформаційної взаємодії. Для надання адміністративних послуг державою та органами самоврядування доцільно вибрати такі проекції: клієнти (населення); процеси надання послуг; якість та результати надання послуг; фінанси; персонал. За даною системою визначають цілі, показники, завдання, заходи. Комунікаційне середовище, в свою чергу також повинно відповідати визначеним проекціям. Концепція системи тотального управління якістю адміністративних послуг базується на визначенні відповідальності та ролі кожного, регламентації та впорядкування діяльності, ведення, накопичення та обробки інформації, координації, регулювання, аналітичного вироблення рішень з питань якості; управління процесами, контролю надання послуг, постійного підвищення кваліфікації персоналу. Все це легко інтегрується з концепцією управління знаннями, концепціями комунікаційного середовища та електронного урядування.
Серед сучасних концепцій менеджменту, найбільш впливовими на розвиток системи комунікації, на нашу думку, є концепції управління якістю, проектами, система збалансованих показників та концепція життєздатності системи управління.

The optimally built communication environment will improve the development of each object of communication. The use of modern management concepts will reduce the level of information asymmetry, duplicate and unnecessary communication communications and communications, improve the creative component of the management staff, structure communication processes in accordance with the goals and identify the main agents of communication. This is relevant for public administration, especially at the time of the introduction of e-government. The ratio of actual results to possible characterizes the efficiency, the ratio of potential to the potential characterizes the latent (latent) performance, the ratio of actual results describes the performance of the system. communication is not limited to simple information transmission. It should be carried out in such a way that the information sent influences the behavior of the person to whom it is addressed, which would motivate him to do certain things. The correspondence of the results of the effectiveness of the communication environment and the target indicators for the development of a particular direction, the object (for example, optimization of communications for the allocation of housing subsidies, the development of a "transparent office", the development of a specific area of the city, etc.) is determined by the indicators of harmony between the general strategy and communication strategy. The communication environment is supported by the information infrastructure. This is a system of organizational structures that ensure the functioning and development of the information environment and means of information interaction. For administrative services, it is advisable for the state and local authorities to choose the following projections: clients (population); service delivery processes; quality and results of service provision; finances; personnel. According to this system, goals, indicators, tasks, measures are defined. The communication environment, in turn, must also be in line with certain projections. The concept of the system of total management of the quality of administrative services is based on the definition of the responsibility and the role of each, the regulation and management of the activity, management, accumulation and processing of information, coordination, regulation, analytical development of decisions on quality issues; process management, service control, continuous improvement of staff skills. All this is easily integrated with the concept of knowledge management, concepts of the communication environment and e-government.
In our opinion, among the modern management concepts, the most influential on the development of the communication system, are concepts of quality management, projects, a system of balanced indicators and the concept of the viability of the management system.

Р. М. Мироновак. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроО. В. Зоренкок. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НАПРЯМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНШИХ КРАЇН

R. M. MyronovaPh.D. in economic sciences, Associate Professor , Professor of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, DniproO. V. ZorenkoPh.D. in economic sciences, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

DIRECTIONS OF REGULATION AND ADJUSTING OF PROCESSES OF GRANT OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE ACCODING TO EXPERIENCE OF OTHER COUNTRIES

У статті розглянуто наукові підходи до трактування категорії «публічні послуги», проведене структурування пов’язаних з нею підкатегорій. Окреслено багатоаспектність поняття «публічні послуги», виділені та систематизовані основні критерії публічних послуг. Відзначено, що державні, муніципальні і соціальні послуги співвідносяться з публічними послугами як частина та ціле. Розкрито характеристику публічних послуг в нормативних документах України. Узагальнено напрями регламентації і регулювання процесів і процедур надання владою якісних послуг населенню в різних країнах. Досліджено досвід країн щодо підвищення прозорості та оперативності надання послуг. За результатами проведених досліджень сформульовані основні напрями, що потребують удосконалення в частині надання публічних послуг органами влади в Україні з урахуванням досвіду інших країн.

In the article were considered the scientific approaches of interpretation of category "public services" and structured the subcategories related to it. The multidimensionalness of the concepts "public services" was outlined, basic criteria of public services were distinguished and systematized. It is marked that state, municipal and social services are correlated with public services as part and unit. A description of public services is exposed in the normative documents of Ukraine. Generalized directions of regulation and adjusting of processes and procedures of grant of quality services given from government to the population in different countries. Has been done a research about the experience of countries in making services more transparent and operative. Based on the results of the research were formed basic directions that need an improvement in public services made by the government in Ukraine taking into account the experience of other countries.

А. П. Миколаєцк. держ. упр., доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ, ПРАВОВІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

A. MikolaetsPh.D., lecturer Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF PRINCIPLES FOR PUBLIC DEVELOPMENT IN THE DEMOCRATIC, LEGAL, SOCIAL STATE

Визначена неспроможність твердження про те, що державно-політичне управління є винятковою сферою діяльності урядових інститутів. Зазначено, що громадські об’єднання виступають на соціально - політичній арені як опосередкований суб'єкт владо здійснення, що впливає на процес ініціювання, розробки і реалізації державної політики, трансформуючи, таким чином, сферу державної монополії в область публічного управління.
Зазначено, що українське законодавство не закріплює міжнародного – визнається термін неурядова організація, вводячи три дефініції: «громадські об'єднання», «неприбуткові організації» і «благодійні організації», не впорядковані по відношенню один до одного, не адаптовані до норм міжнародного законодавства і тому не здатні послужити основою для систематизації українських організацій третього сектору. Згідно з міжнародною класифікацією ООН, до переліку неурядових організацій, з одного боку, не входять суспільно - політичні рухи, а тим більше, партії, а з іншого - профспілки, споживчі кооперативи. Разом з тим, практика показує, що будь-яка неурядова організація все ж впливає на владу опосередковано.
Запропоновано авторське визначення громадського об’єднання - інститути громадянського суспільства, які беруть участь у політичному житті країни, створені з ініціативи громадян для вираження їх позиції і задоволення нематеріальних потреб, засновані на принципах спільності інтересів, добровільності, самоорганізації, саморегулювання, не переслідують витяг економічного прибутку в якості основної мети діяльності.

The failure to state that state and political governance is an exclusive field of activity of government institutions is determined. It is noted that public associations act in the socio - political arena as an indirect entity of authority exercising that affects the process of initiation, development and implementation of state policy, thus transforming the scope of state monopoly into the field of public administration.
It is noted that Ukrainian legislation does not establish an international one - the term is recognized as a non-governmental organization, introducing three definitions: "public associations", "non-profit organizations" and "charitable organizations", not arranged in relation to each other, not adapted to the norms of international legislation and therefore they can not serve as the basis for systematization of Ukrainian organizations of the third sector. According to the international classification of the UN, the list of non-governmental organizations, on the one hand, does not include socio-political movements, and, moreover, parties, on the other hand, trade unions, consumer cooperatives. At the same time, practice shows that any non-governmental organization still influences power indirectly.
The author's definition of a public association - civil society institutions that participate in the political life of the country - is created on the initiative of citizens for expressing their position and satisfying intangible needs, based on the principles of commonality of interests, voluntariness, self-organization, self-regulation, and not pursuing the extraction of economic profits. as the main purpose of the activity.

М. С. Орлівкандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ

M. S. OrlivPh.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMPLEX MECHANISM FOR GOVERNMENT REGULATION OF IN-SERVICE TRAINING FOR SENIOR EXECUTIVES OF PUBLIC AUTHORITIES

У статті окреслено основні проблеми забезпечення ефективності і результативності підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, виявлені автором у результаті емпіричних досліджень. Відповідно до пріоритетів реформування державного управління в Україні визначено завдання удосконалення механізмів державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади. Запропоновано структуру правового, фінансового, кадрового, організаційного, інформаційного та інституційного механізмів.
На основі синхронізації проблемно-орієнтованого, організаційного, правового і ресурсного проектування розроблено модель комплексного механізму державного регулювання підвищення кваліфікації керівних кадрів органів влади, яка сприяє посиленню самоорганізаційної спроможності його системи до інноваційного розвитку шляхом створення умов для формування ринку освітніх послуг. Надано рекомендацій щодо реалізації запропонованої моделі на сучасному етапі в умовах недостатності фінансових та інформаційних ресурсів.

The article clarifies the main problems of ensuring the efficiency and effectiveness of in-service training for senior executives of public authorities, which were identified through empirical research. The tasks of improving the mechanisms for government regulation of in-service training for senior executives of public authorities are determined in accordance with the priorities of the public administration reformation in Ukraine. The structure of legal, financial, personnel, organizational, information and institutional mechanisms is proposed.
A model of a complex mechanism for government regulation of in-service training for senior executives of public authorities, which contributes to strengthening the self-organizing capacity of its system to innovative development by creating conditions for the formation of the market of educational services was developed on the basis of synchronization of problem-oriented, organizational, legal and resource designing. Recommendations on this model implementation at the present stage in conditions of insufficient financial and informational resources are proposed.

К. П. Чорнакандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ (XIII-XV СТ.)

K. ChornaPhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE EVOLUTION OF STATE GOVERNANCE IN THE CRIMEAN KHANATE (XIII-XV CENTURY)

У статті здійснено загальний аналітичний огляд трьох етапів еволюції середньовічної автократичної держави – ханату; проведено порівняльний аналіз розвитку державотворення у Криму (від ординського улусу до окремого ханства), - з висвітленням архаїчних родоплемінних та новітніх феодальних традицій в управлінні. Тут підкреслено роль політичних, ідеологічних, релігійних, етнічних і територіальних факторів у розбудові і в занепаді держави, а також подано власний погляд автора на деякі особливості васальної залежності від Великої Порти та значення європейських векторів у зовнішній політиці ханства за часів високого середньовіччя; розглядаються геополітичні та регіональні чинники занепаду кримськотатарської державності.
Пріоритетною у роботі є теза про актуальність дослідження історичної спадщини корінного етносу України, татарського народу, - у зв’язку з подальшим спільним політичним майбутнім, яке полягає у боротьбі за незалежну українську державу.

In the article a general analytical review of three stages of the evolution of the medieval autocratic state - khanata; A comparative analysis of the development of state creation in the Crimea (from the Horde ulus to a separate khanate) was conducted, with coverage of the archaic tribal tribes and the newest feudal traditions in management. It emphasizes the role of political, ideological, religious, ethnic and territorial factors in the development and decay of the state, as well as the author's own views on some of the peculiarities of the vassal dependence on the Great Port and the significance of European vectors in the foreign policy of the Khanate during the Middle Ages; Geopolitical and regional factors of the decline of Crimean Tatar statehood are considered.
Priority in the work is the thesis about the relevance of the research of the historical heritage of indigenous ethnic groups in Ukraine, the Tatar people, in connection with the subsequent common political future, which is to fight for an independent Ukrainian state.

Л. Х. Тихончукк. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kh. TikhonchukPhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

TRANSFORMATION OF THE FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

В статті розглянуто сучасні теоретичні положення державного управління в сфері регулювання міжнародної економічної діяльності. Визначено підходи різних авторів щодо функцій державного управління. Запропоновано новий погляд на систему управління міжнародною економічною діяльністю з точки зору вдосконалення економічної дипломатії, визначено перелік та зміст функцій державного управління. Визначено, що процеси глобалізації та європейський вибір України в політичній та економічній сферах мають глибокий вплив на державну систему регулювання міжнародної економічної діяльності. Зазначено, що в Україні створюється система державних та наддержавних інституцій, які поєднують дві системи економічної діяльності ‒ українську та європейську (світову). Автором доведено, що у відповідності до нових форм управління економічною системою з боку держави та національних та міжнародних інституцій трансформується система функцій управління держави. Досліджено значення реалізації функцій державного управління, що поділяються на загальні і спеціальні. Загальні функції справляють об'єктивно необхідний вплив на певні процеси, що відбуваються в господарській, політичній, соціально-культурній та інших сферах. Спеціальні функції характеризують особливості конкретного суб'єкта чи об'єкта управління. До основних спеціальних функцій державного управління, що здійснюються на вищому рівні є такі, що здійснюються вищим органом виконавчої влади (Кабінетом Міністрів України).

The article deals with modern theoretical positions of public administration in the sphere of regulation of international economic activity. The approaches of different authors concerning the functions of public administration are determined. A new view on the system of management of international economic activity from the point of view of improvement of economic diplomacy is proposed, the list and content of functions of public administration are determined. It has been determined that the processes of globalization and the European choice of Ukraine in the political and economic spheres have a profound influence on the state system of regulation of international economic activity. It is noted that Ukraine creates a system of state and supranational institutions that combine two systems of economic activity - Ukrainian and European (world). The author has proved that in accordance with new forms of management of the economic system, the state and national and international institutions are transforming the system of state control functions. The importance of realization of functions of public administration divided into general and special ones is researched. General functions produce objectively necessary influence on certain processes occurring in economic, political, socio-cultural and other spheres. Special functions characterize the features of a particular subject or object of management. The main special functions of public administration carried out at the highest level are those carried out by the supreme executive body (the Cabinet of Ministers of Ukraine).

О. М. Світовийкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. УманьО. В. Митяйкандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. УманьГ. О. Коваленкокандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

O. M. SvitovyiPhD in Economics, Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, UmanO. V. MityayPhD in Economics, Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, UmanH. A. KovalenkoCandidate of Agricultural Science, associated Professor at the Department of Public management and administration. Uman National University of Horticulture, Uman

FUNCTIONS OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF THE POWER

В статті розглянуті основні функції державної служби зайнятості. Досліджено пріоритетні напрями розвитку функціональних основ діяльності служби в умовах децентралізації влади. Зазначено, що децентралізація влади ставить нові вимоги щодо соціального захисту населення. Охарактеризовано сучасний стан ринку праці та розглянуто динаміку зайнятого населення за статтю та місцем проживання. Зауважено, що рівень зайнятості населення у працездатному віці має тенденцію до зменшення. Ринок праці в сучасних умовах вимагає від роботодавців створювати нові робочі місця та гідно оплачувати працю. Державна служба зайнятості в цьому сенсі є посередником, який створює необхідні умови для цього процесу. Доведено, що необхідно змінювати функціональні обов’язки державної служби зайнятості у бік тіснішої взаємодії та співпраці не тільки з роботодавцями, а й з територіальними громадами. Курс на європейські стандарти дасть змогу зменшити безробіття в Україні та відновити соціальну справедливість.

The article deals with the main functions of the State Employment Service. The priority directions of the development of the functional foundations of the service activity in the conditions of decentralization of power are investigated. It is noted that decentralization of power sets new requirements for social protection of the population. The current state of the labor market is characterized and the dynamics of the employed population by sex and place of residence is considered. It is noted that the level of employment of the population at the working age tends to decrease. The labor market in modern conditions requires employers to create new jobs and pay decent work. The State Employment Service in this sense is an intermediary that creates the necessary conditions for this process. It is proved that it is necessary to change the functional duties of the state employment service in the direction of closer interaction and cooperation not only with employers, but also with territorial communities. The course on European standards will help reduce unemployment in Ukraine and restore social justice.

Т. В. Голобородькоканд. екон. наук., асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»О. Д. Дубіназдобувач вищої освіти ступеня магістр, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

T. V. HoloborodkoPhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE «Kryvyi Rih National University»O. D. DubinaMaster of Higher Education Degree, SHEE «Kryvyi Rih National University»

INFORMATION TECHNOLOGIES USE IN PUBLIC ADMINISTRATION: UKRAINE'S EXPERIENCE AND EUROPEAN BENCHMARKS

В статті визначено роль інформатизації державного управління, напрями та форми використання інформаційних ресурсів в державному управлінні. Розглянуто питання законодавчого регулювання використання технологій електронного врядування в Україні, його інституційне забезпечення. Охарактеризовано структуру інформаційної системи «Електронний уряд», розглянуто способи верифікації його користувачів за складністю використання та безпечністю. Сформовано перелік електронних сервісів вітчизняного уряду, які використовуються у сучасному публічному адмініструванні. Визначено перешкоди впровадження електронних державних послуг в Україні.
Надано перелік базових державних послуг для громадян та для бізнесу, які повинні надаватися в цифровому вигляді в країнах Європейської співдружності. Наведена загальна характеристика електронного врядування в таких країнах, як Фінляндія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Австрія, Польща. Визначено європейські орієнтири використання інформаційних технологій в публічному адмініструванні.

The article defines the role of public administration informatization, directions and forms of information resources use in public administration. The article deals with the issues of legislative regulation of e-governance technologies use in Ukraine, its institutional support. The author has described the structure of electronic system "Electronic Government", and has also examined methods of verification of its users on the complexity of use and safety. The list of electronic government services used in modern public administration has been formed. The obstacles to implementing e-government services in Ukraine have been identified.
The author has also provided a list of basic public services for citizens and businesses, which should be digitally supported in the countries of the European Community. Moreover, the author has presented general characteristics of e-governance in such countries as Finland, Norway, Sweden, Germany, Austria and Poland and defined European benchmarks for the use of information technologies in public administration.

Н. О. Гаманкандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД КРИЗИ

N. O. HamanCandidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

STATE REGULATION OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF THE CRISIS

У статті досліджено трактування понять «банківські кризи», «державне регулювання банківської системи». Проаналізовано ознаки українського банківського сектору. Обґрунтовано основні фактори, які підірвали діяльність банківських установ України. Висвітлено етапи трансформації вітчизняної банківської системи. Охарактеризовано спільні риси фінансових криз України у період 2008-2010 рр. і 2014-2016 рр. Розкрито особливості державного втручання в діяльність українських банків під час кризи. Проаналізовано антикризові інструменти державного регулювання банківського сектора. Запропоновано низку заходів Національному банку України щодо подолання банківських криз. Виділено першочергові кроки державного регулювання банківського сектора України в сучасних умовах.

The article deals with the interpretation of the concepts «banking crises», «state regulation of the banking system». The signs of the Ukrainian banking sector are analyzed. The main factors, which undermined the activity of banking institutions of Ukraine, were substantiated. The stages of transformation of the domestic banking system are highlighted. The common features of financial crises of Ukraine in the period of 2008-2010 and 2014-2016 are characterized. The features of state interference in the activity of Ukrainian banks during the crisis are revealed. Analyzed anti crisis instruments of state regulation of the banking sector. A series of measures have been proposed by the National Bank of Ukraine to overcome banking crises. Priority steps of the state regulation of the banking sector of Ukraine in the modern conditions have been identified.

О. А. Касянаспірант кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроН. В. Бондарчукдоктор наук з державного управління, професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗБІЙ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СУТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

O. A. Kasianpost-graduate student of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State University of Agriculture and Economics, DniproN. V. BondarchukDoctor of Public Administration, Professor of Accounting, Audit and Financial and Economic Security Management, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

THE FAILURE OF THE TAX MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN AGRICULTURE: THE ESSENCE OF THE PROBLEM AND THE WAYS OF ITS SOLUTION

У статті розкрито сучасну проблему, яка характеризується не значним, але все ж таки провалом, в механізмі державного регулювання податкових відносин аграрного сектору економіки. Даний недолік проявляється в не зовсім зрозумілій системі створення та реєстрації Податкових накладних з ПДВ. Це в свою чергу сприяє додатковому витрачанню державних ресурсів на вирішення нагальних питань, які виникають в процесі блокування звітних документів. Є команда державних службовців, що витрачають незчисленну кількість часу на обробку листів, які надходять з кожного підприємства в Україні. Державні ресурси використовуються нераціонально и виходячи з цього запропоновано варіант виходу з даної ситуації, шляхом впровадження нового документу, який буде слугувати додатком до податкової декларації з ПДВ.

The article considers a modern problem that is characterized not considerable, but nevertheless a failure, in the mechanism of public administration of tax relations of the agrarian economics sector. This defect is showed up in the not completely understandable system of creation and registration of the tax invoices from VAT. In its turn it assists the additional expense of public resources on the decisions of pressing questions, that arise up in the process of blocking of reporting documents. There is a command of state employees, that spend the countless amount of time on treatment of correspondence that come from every enterprise in Ukraine. Public resources are used irrationally and therefore it is proposed the exit variant from this situation, by introduction of new document that will serve as an addition to the tax return from VAT.

О. С. Решетніковааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. ReshetnikovaPostgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN TARIFF POLICY AND THE INTRODUCTION OF INCENTIVE REGULATION FOR DISTRICT HEATING ENTERPRISES

Одним із найважлевіших важелів впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання є тарифна політика. Тарифна методологія, що застосовується сьогодні в Україні у сфері централізованого теплопостачання і чинна система обліку споживання ресурсів спричинюють нераціональне їх використання як суб’єктами ринку природних монополій, так і споживачами.
У статті досліджено сучасну тарифну політику у сфері централізованого теплопостачання в Україні. Виявлені проблеми фінансово-економічного стану теплопостачальних підприємств зумовлені здебільшого чинною системою ціноутворення, яку умовно називають системою «витрати+». Розглянуто недоліки чинної тарифної методології та переваги впровадження нової, більш ефективної тарифної політики для теплопостачальних підприємств, яка називається стимулюючим регулюванням. Проаналізовано особливості нормативно-правового забезпечення систем тарифоутворення «витрати+» та стимулюючого регулювання.

Tariff policy is one of the most important levers of influence on the activity of the subjects of management in the field of heat supply. The tariff methodology in Ukraine applied today in the area of district heating and the current system of accounting for the consumption of resources cause their irrational use as subjects of the market of natural monopolies as well as consumers.
The article examines the modern tariff policy in the area of district heating in Ukraine. The revealed problems of the financial and economic state of the district heating enterprises are mainly due to the current pricing system, which is conventionally called the system "Costs +". The disadvantages of the current tariff methodology and advantages of introducing a new, more effective tariff policy for district heating enterprises, which is called stimulating regulation, are considered. The peculiarities of normative legal support of tariff-setting systems "Costs +" and stimulating regulation are analyzed.

І. Б. Якайтісздобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХAНIЗМIВ ДЕРЖAВНОГО УПРAВЛIННЯ IННОВAЦIЙНИМ РОЗВИТКОМ ОCВIТИ ТA НAУКИ В УКРAЇНI

I. YakaytisApplicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MECHANISMS OF STATE PROMOTION BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CURRENT INNOVATION IN UKRAINE

У статті обґрунтована необхідність удосконалення методики оцінки ефективності механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні. Визначені головні критерії оцінювання ефективності механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки у контексті адаптації системи освіти та науки до сучасних інтеграційних процесів. Здійснено інтегральну оцінку рівня ефективності механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки за регіонами України у розрізі відповідних складових. Обґрунтовано, що чим вищий показник інтегральної оцінки, тим ефективніше функціонують механізми державного управління розвитком освіти та науки, створюються умови для комерціалізації науково-дослідної роботи. За результатами оцінки запропоновано заходи у напрямку підвищення ефективності механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки для кожного регіону України.

The article substantiates the necessity of improving the methodology for assessing the effectiveness of public administration mechanisms by the innovative development of education and science in Ukraine. The main criteria for evaluating the effectiveness of public administration mechanisms are the innovative development of education and science in the context of the adaptation of the system of education and science to modern integration processes. The integral estimation of the level of efficiency of mechanisms of state management by innovative development of education and science according to the regions of Ukraine in the context of the corresponding components is carried out. It is substantiated that the higher the integral estimation, the more effective the mechanisms of state management of education and science development, the conditions for the commercialization of research work are created. According to the results of the evaluation, measures are proposed to increase the efficiency of public administration mechanisms for innovation development of education and science for each region of Ukraine.

O. F. Caracasidipostgraduate, Interregional Academy of Personnel Management Kyiv

LOCAL SELF-GOVERNMENT: BASIC BASES AND MODELS OF FUNCTIONING IN MODERN SOCIETIES

О. Ф. Каракасідіаспірантка, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: БАЗОВІ ЗАСАДИ ТА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

It is proved that the system of local self-government, its competence is determined by law, where it is based on Ukrainian legislation, in particular, the Constitution of Ukraine, laws "On ratification of the European Charter of Local Self-Government", "On Local Self-Government in Ukraine", etc .; international legal acts: note that at the end of the twentieth century. a common view on local government has been embodied in the Universal Declaration of Local Self-Government and the European Charter of Local Self-Government of October 15, 1985; local legislation - statutes of territorial communities, regulations of local councils and other acts adopted by local self-government bodies.

Доведено, що система місцевого самоврядування, його компетенція визначаються законодавчо, де її основою слугують українське законодавство, зокрема Конституція України, закони «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та ін.; міжнародно-правові акти. Відзначено, що наприкінці ХХ ст. спільна думка про місцеве самоврядування знайшла втілення в Загальній декларації про місцеве самоврядування та Європейській хартії про місцеве самоврядування від 15 жовтня 1985 р.; локальне законодавство – статути територіальних громад, регламенти місцевих рад та інші акти, які приймаються органами місцевого самоврядування.

ТОВ "ДКС Центр"