Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2017

Yu. H. KoroliukDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE, ChernivtsiV. S. Tolub’iakDoctor of Sciences in Public Administration, Docent, Associate Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

IMPROVING THE EFFICIENCY OF STRATEGIC MANAGEMENT IN FRONTIER REGIONS

Ю. Г. Королюкд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. ЧернівціВ. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИКОРДОННИМИ ТЕРИТОРІЯМИ

The article reveals a new methodological approach to efficiency in regional administration by the means of region’s social and economic system (SES) model putting into practice the working out of the program oriented documents.
The approach allows defining the possible ways of mutual profitable regional decisions from the point of view of frontier regions economic development and taking into consideration social interests according to Pareto optimality.
We have conducted the scientific survey together with the methods of scenario administration, that provide the transition from the reactive SES administration approach to the active (preventive) one aimed at prevention of crisis or irreversible processes. The mentioned above survey permits avoiding the problem of the standardized statistic indices system absence, as well as the absence of informational databases with foreign neighbouring regions and eluding the problem of such data comparisons accordingly.
 
В статті пропонується новий методичний підхід до забезпечення дієвості регіонального управління шляхом впровадження моделі соціально-економічної системи (СЕС) регіону в практику розробки програмно-цільових документів.
Підхід дає змогу визначити можливі варіанти взаємовигідних регіональних рішень з позицій розвитку економіки прикордонних регіонів і врахування соціальних інтересів згідно Паретто-оптимуму.
Здійснені наукові розвідки, у поєднанні із методами сценарного управління, забезпечують перехід від реактивного підходу в управлінні СЕС до активного (превентивного) управління на упередження виникнення кризових чи незворотних процесів. Зазначене дозволяє уникнути проблеми відсутності уніфікованої системи статистичних показників та інформаційних баз даних із закордонними регіонами сусідами, та відповідно уникнути проблеми порівняльності таких даних.

В. В. Черкаскак. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕЦІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Valery Vladimirovich CherkaskaPhD in Public Administration., Doctoral student at the Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

DIRECTIONS TO PROMOTE PUBLIC SAFETY AND AGRICULTURAL BUSINESSES

Для забезпечення дійсного розвитку сільського господарства і сільських територій доцільно запровадити Державну систему сприяння і безпеки аграрного підприємництва відповідно до чинної стратегії трансформаційного розвитку агропромислового потенціалу України на основі запровадження інноваційних управлінських інструментів. Робота такої системи, зосередженої на постійному моніторингу аграрного підприємництва та пошуку дієвих засобів нейтралізації визначених ризиків, дозволяє попереджати і оптимізувати ризикові ситуації.
Актуальність створення пропонованої Державної системи сприяння і безпеки агропідприємництва зумовлена потребою у вжитті заходів для забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій. Проект розбудови системи узгоджується із стратегією трансформаційного розвитку агропромислового потенціалу України на основі запровадження інноваційних управлінських інструментів. Робота системи сприятиме надходженню інвестицій в аграрний сектор, розвитку галузей – партнерів сільського господарства, ефективному використанню земельного фонду держави, сприятиме повноцінному харчуванню населення України, дасть змогу знизити загальнодержавні збитки в аграрному секторі за рахунок попередження ризикових ситуацій і оптимізації ризиків агропромислового виробництва.
 
To ensure real development of agriculture and rural areas it is advisable to introduce a system of State support and safety of agricultural enterprise under the current strategy of transformational development of the agricultural potential of Ukraine through the introduction of innovative management tools. The work of such a system focused on continuous monitoring of agricultural entrepreneurship and effective means of neutralizing the identified risks allows to prevent and optimize risk situation.
Relevance of the proposed State assistance systems and safety ahropidpryyemnytstva determined by the need to take measures for the development of agriculture and rural areas. The project is developing a system consistent with the strategy of transformational development of the agricultural potential of Ukraine through the introduction of innovative management tools. The system will facilitate the flow of investment in agriculture, the development of industries - agriculture partners, the efficient use of land resources of the state, promote proper nutrition Ukraine, will help reduce national losses in the agricultural sector by preventing risky situations and risk optimization agricultural production.

Т. В. Парамзінаслухач Донецького національного технічного університету (м. Покровськ)

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

T. Paramzinathe listener of Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE CREATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES

В статті досліджено теоретичні аспекти створення територіальних громад. Виділено повноваження та основні ознаки територіальної громади (спільна територія існування; спільні інтереси у вирішенні питань життєдіяльності; соціальна взаємодія у процесі реалізації цих інтересів та ін.). Доведено, що територіальна громада забезпечує реалізацію основних соціально-економічних прав громадян, є інструментом залучення громадян до управління суспільством та його економікою. Для формування ефективного механізму управління та адекватної сучасним і майбутнім проблемам економічної, соціальної та екологічної політики необхідним є забезпечення належного рівня координації, контролю та відповідальності з боку держави, забезпечення проведення системних змін у державному управлінні як на загальнодержавному, регіональному, так і на рівні територіальних громад відповідно до стратегії сталого розвитку, враховуючи сучасний стан економічних відносин в країни, процесів бюджетної децентралізації.

In the article it is investigated the theoretical aspects of local communities. There is highlighted authority and main features of the territorial community (common territory of existence, common interests in matters of life, social interaction in the implementation of these interests, etc.). It is proved that the local community ensures the implementation of basic social and economic rights, a tool involving citizens in the management of society and its economy. To form an effective management mechanism and adequate current and future problems of economic, social and environmental policy it is necessary to ensure proper coordination, control and responsibility of the government, the systemic changes in governance at the national, regional, and at the level of local communities according to the strategy of sustainable development, given the current state of economic relations in the country, fiscal decentralization process.

ТОВ "ДКС Центр"