Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2016

Л. О. Матвейчукк. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. М. Соколовак. е. н., доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ФОРМАТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

L. O. MatvejciukPhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of UkraineO. M. SokolovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Governance of National Economy and Economic Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INNOVATIVE APPROACH FOR THE E-FORMAT DEVELOPMENT IN UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті досліджено інноваційну діяльність у сфері публічного управління в контексті розвитку електронного формату взаємодії державних органів, бізнесу і громадян. Виділено основні завдання створення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. Виокремлено основні напрями розвитку електронного формату в публічному управлінні відповідно до стратегічного розвитку держави та регіонів.
Досліджено організаційно-правові механізми розвитку електронного формату діяльності державних органів, розроблені в рамках відповідних державних програм. Окремо проаналізовано нормативно-правові акти, що унормовують інформаційні відносин у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах.
Наголошено на особливій актуальності побудови електронного формату співпраці в органах місцевого самоврядування в процесі реформ із децентралізації. Наведено приклади підтримки розвитку електронного формату діяльності недержавними органами. На досвіді зарубіжних країн доведено, що фінансування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу публічного управління має здійснюватися переважно методом державно-приватного партнерства.
 
In the article the innovation activities in public administration towards cooperation between public bodies, businesses and citizens within the context of E-format development are studied. The article emphasizes the main objectives of establishing the E-collaboration system for the public electronic information resources and shapes the E-format development directions in public administration according to strategic advancement of state and regions.
In the article organizational and legal mechanisms of further elaboration of the electronic format for state institutions developed under relevant government programs are examined. Normative and legal acts that regulate information relations in the field of information protection in information and telecommunication systems are specially analyzed.
The particular relevance of construction of electronic forms of cooperation in local government in the reform process of decentralization is emphasized. Examples of electronic format support of non-governmental bodies are presented. According to the experience of foreign countries proved that funding implementation of information and communication technologies in public administration must be carried out mainly by public-private partnerships.

І. О. Кульчійкандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. А. Штепастудентка 4 курсу гуманітарного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Inna KulchiyPhD in public administration, associate professor, associate professor of the department of public administration and law in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk university, PoltavaAlla ShtepaThe student of the fourth year of Humanitarian department in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk university, Poltava

THE FORMATION AND ADVANCEMENT OF LOCAL AUTHORITY: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES

У статті розглянуто особливості функціонування органів місцевого самоврядування у країнах Європейського Союзу. На основі аналізу сучасних публікацій досліджено світові моделі формування органів місцевого самоврядування, визначено загальні засади формування та розвитку місцевого самоврядування країн Європейського Союзу, зокрема: Німеччини, Франції, Італії та Іспанії. Розглянуто сучасну модель місцевого самоврядування України в розрізі зарубіжного досвіду. Підтверджено необхідність удосконалення української системи місцевого самоврядування та розроблено практичні рекомендації щодо покращення стану місцевого самоврядування в Україні.
 
In the article there are shown the peculiarities of functioning of local authority in European Union countries. Basing on the analysis of modern publications, there have been researched world models of local authority forming, determined general basics of forming and advancement of local authority of European Union countries, including Germany, France, Italy, Spain. There has been investigated a Ukrainian one, considering foreign experience. There has been confirmed the necessity of development of Ukrainian local authority system and there have been produced practical recommendations as for improvements of local authority in Ukraine.

А. О. Надежденкок. держ. упр, завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, Маріупольський державний університет, м. МаріупольН. О. Чечетамагістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

A. A. NadezhdenkoCandidate of Science in Public Administration, Chief of Department of Rational Use of Natural Resources and Environment Protection Chair, Mariupol State University, MariupolN. O. Chechetamaster, Mariupol State University, Mariupol, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

ЕCOLOGICAL POLICY OF UKRAINE (ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS)

Стаття присвячена дослідженню організаційного та економічного механізму публічного управління в контексті реалізації екологічної політики України. Визначено складові досліджуваних механізмів. Висвітлено історичний шлях формування організаційного механізму публічного управління в екологічній сфері. Обґрунтовано необхідність удосконалення економічного механізму реалізацією екологічної політики України. Отримано низку висновків, які мають проблемний характер та становлять предмет для подальшої наукової дискусії щодо виявлення можливостей розвитку організаційного та економічного механізму публічного управління в сучасних умовах державотворення.
 
The article of researches the organizational and economic mechanism of public administration in the context of ecological policy of Ukraine. The composition of the studied mechanisms. Deals with the historical path of formation of organizational mechanism of public administration in the environmental field. The necessity of improving the economic mechanism of realization of ecological policy of Ukraine. A number of conclusions that are problematic and are subject to further scientific discussion to identify opportunities for the development of organizational and economic mechanism of public administration in modern conditions of state.

С. М. Приліпкок. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

НЕПРИБУТКОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

S. M. PrylipkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE NON-PROFIT STATUS OF SERVICE COOPERATIVE ENTITIES OF SMALL AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

В статті здійснено комплексний аналіз нормативно-правових актів України, які на державному рівні регулюють надання статусу неприбуткової організації суб’єктам обслуговуючої кооперації малих сільськогосподарських товаровиробників. Визначені найбільш поширені помилки в установчих документах та напрямах діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів і кооперативних об’єднань, на підставі яких вони позбавляються права бути внесеними територіальними органами Державної фіскальної служби до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
 
The article gives a comprehensive analysis of normative legal acts of Ukraine that govern giving the status of a non-profit organization to service cooperative entities of small agricultural commodity producers at national level. The most common errors are defined in constituent documents and areas of activities of agricultural service cooperatives and cooperative unions. For this reason, they lose their right to be included by territorial bodies of the State Fiscal Service into the Register of nonprofit institutions and organizations.

Р. О. Барановаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ

R. O. BaranovPostgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING USING VIRTUAL CURRENCIES

Поява нових платіжних інструментів завдяки розвитку технологій не тільки здешевлює та прискорює проведення розрахунків і платежів, але створює привабливі умови злочинцям у фінансуванні незаконних операцій та легалізації доходів поза сферою традиційного нагляду і регулювання. Виникають нові ризики фінансових злочинів та послаблюється захист споживачів фінансових послуг від шахраїв. Феномен віртуальних грошей стає реальністю і потребує чіткого бачення ролей всіх зацікавлених сторін, розуміння розповсюджених схем та узагальнення міжнародного досвіду попередження використанню таких інструментів у злочинних цілях. Масштаби платежів і розрахунків зростають на глобальному рівні, що потребує координації дій відповідних органів фінансового моніторингу та регулювання. Користувачі віртуальних валют стикаються із ризиками, що притаманні будь-яким платіжним системам, та специфічними ризиками: ризик контрагента, пов'язаного з анонімністю одержувача, ризик обмінного курсу і ризик інвестиційного шахрайства, пов'язані, зокрема, з відсутністю прозорості. Системи віртуальних валют, якими можна торгувати через Інтернет, в цілому характеризуються відсутністю прямої взаємодії з клієнтами і можуть дозволити здійснювати анонімне фінансування (фінансування готівкою або фінансування третіми особами через віртуальні обмінні пункти, в яких не ідентифікується належним чином джерело фінансування). У системах віртуальних валют розрахункова грошова одиниця не відповідає ніякій матеріальній грошовій одиниці фіатних грошей. Віртуальні гроші та електронні гроші мають спільні риси: наявність цифрового формату та виконання функції взаємодії з фіатними грошима. Увага органів фінансового моніторингу має бути зосереджена на вивченні можливостей відмивання грошей і фінансування тероризму через схеми віртуальних грошей. Посередники в віртуальних валютах мають виконувати відповідні процедури ідентифікації клієнтів та звітування про підозрілі операції.
 
The emergence of new payment instruments through the development of technology not only reduces the cost and accelerates the settlements and payment, but creates attractive to criminals in financing and legalization of illegal incomes outside the scope of traditional supervision and regulation. There are new risks of financial crime and weakened consumer protection from fraud. The phenomenon of virtual money becomes reality and needs a clear vision of the roles of all stakeholders, understanding common schemes and international experience uzhalanenya prevent the use of such tools for criminal purposes. The scale of payments and settlements are growing globally, requiring appropriate coordination of financial monitoring and regulation. Users of virtual currencies face risks that are inherent any payment systems, as well as specific risk: counterparty risk related to anonymity of the recipient, exchange rate risk, and investment risk of fraud relating in particular to lack of transparency. Systems of virtual currencies that can be traded over the Internet, generally characterized by a lack of direct interaction with customers and can afford to carry out anonymous finance (financing cash or financing by third parties through virtual exchange offices, which do not properly identify source of financing). In virtual currency systems monetary unit in settlements does not correspond to any material currency of fiat money. Virtual money and electronic money have common features: the presence of digital interaction and interaction with fiat money. Attention of financial intelligence should focus on exploring virtual currency for money laundering and terrorist financing. Intermediaries in virtual currencies have to comply with procedures for identifying customers and reporting about suspicious transactions.

Т. А. Федоренкоаспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАВО ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

T. A. FedorenkoPh.D. student of the Department of Public Health Management, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE RIGHT OF CITIZENS TO PARTICIPATE IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE HEALTH CARE SPHERE

Публікація присвячена актуальним проблемам теорії й практики забезпечення участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. Визначено зміст конституційного права людини і громадянина на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування та особливості його реалізації в умовах сьогодення. Обґрунтовано висновок, що для реалізації відповідного конституційного права необхідна ефективна державна політика у сфері охорони здоров’я. При цьому формування й реалізація такої державної політики вбачається неможливим без використання потенціалу громадянського суспільства та його інститутів, насамперед профільних громадських організацій, які позитивно зарекомендували себе в суспільстві.
Досліджено нормативно-правові та державно-управлінські механізми реалізації права громадян на участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я в Україні. Узагальнено та систематизовано основні методи і форми залучення громадськості до участі в державному управлінні у сфері охорони здоров’я.
 
Publication is devoted to the vital problems of the theory and practice of the public participation in forming and implementing public policy in the health care sector in Ukraine. The content of the constitutional human and civil right on health protection, medical care and medical insurance, and peculiarities of its implementation in nowadays conditions are defined. Conclusion on the effective public policy in the health care sphere, required for the implementation of the relevant constitutional right is substantiated. Thus, the formation and implementation of such public policy is almost impossible without the involvement of civil society and its institutions, especially specialized NGOs that proved their effectiveness in society.
The legal and public-management mechanisms for ensuring the right to participate in the formation and implementation of public policy in the health sector in Ukraine are researched. The basic methods and forms of public participation in administrating the health care sector are summarized and systematized. Suggestions for improving this state administrative activity are grounded.

С. О. Барановаспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ

S. O. BaranovPostgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

BASIC METHODS STATE INFLUENCE ON SHADOW ECONOMY

Державна політика у разі її правильної розробки та реалізації може радикально знизити масштаби тіньової економіки. В реальності межа між офіційним та неофіційним (прихованим) секторами національної економіки проходить через різні види господарської діяльності. Правильне розуміння природи тіньової економіки дозволяє підібрати адекватні програми заходів у суспільстві, спрямовані на скорочення тіньового бізнесу, тіньової зайнятості та підпільного виробництва товарів і послуг. Важливу роль в цьому процесі відведена виховуванню відповідальної поведінки економічних суб’єктів. Держава здатна конструктивною мірою впливати на вибір підприємцями, працівниками та споживачами офіційної (зареєстрованої, задекларованої) діяльності, використовуючи різні форми негативного і позитивного впливу на осіб, що приймають рішення. Доцільно ширше використовувати в Україні успішно апробований в зарубіжних країнах досвід таких заходів, як податкова амністія, надання субсидій лише зареєстрованим працівникам, прозорість державних органів у розпорядженні бюджетом (коштами платників податків). Одна група способів детінізації економіки пов’язана з суспільною відзнакою тих суб’єктів підприємництва та працівників, що легалізують свою діяльність, а інша група – формами покарання за асоціальну поведінку. Уряд (уповноважені державні органи) не має права на політику невтручання, але закликаний стимулювати належну поведінку економічних суб’єктів.
 
State policy in case of proper design and implementation can radically reduce the scale of the shadow economy. In reality, the line between official and unofficial (hidden) sectors of the national economy through various economic activities. Proper understanding of the nature of the shadow economy can choose the appropriate program of activities in society aimed at reduction of shady business, shadow employment and clandestine production of goods and services. An important role in this process given a raise responsible behavior of economic agents. State constructive able to influence the choice of employers, workers and consumers formal (registered, declared) of using various forms of negative and positive impact on the people who make decisions. It is advisable widely used in Ukraine successfully tested in foreign countries experience such measures as tax amnesty, granting subsidies only to registered workers, transparency of public bodies at the disposal of the budget (taxpayer money). One group of methods legalization of the economy associated with public honors those entities and workers legalize their activity, and another group - a form of punishment for antisocial behavior. Government (authorized state bodies) has no right to non-interference policy, but called to encourage proper behavior of economic agents.

ТОВ "ДКС Центр"