Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2015

Г. Л. Рябцевдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ: КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА НОВІ ПІДХОДИ ДО ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧІ

G. L. RiabtsevDoctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ENERGY STRATEGY OF UKRAINE UNTIL 2030: CRITICAL ANALYSIS AND NEW APPROACH TO STATEMENT OF THE PROBLEM

Чинна Енергетична стратегія України на період до 2030 року є нежиттєздатною внаслідок галузевого підходу, неналежного консультування й відсутності механізмів, що стимулюють ініціаторів політики до її реалізації. Ця стратегія має бути переглянута, оскільки кардинальні зміни на світових енергетичних ринках і погіршення стану національної економіки ускладнюють гарантування енергетичної безпеки України. Нова Енергетична стратегія має визначати цілі й завдання довгострокового розвитку енергетичного сектора країни на майбутній період, пріоритети та орієнтири, а також механізми державної політики на всіх етапах її реалізації, що забезпечать досягнення поставлених цілей. Бачення ПЕК України у 2030 році можна сформулювати так: «Паливно-енергетичний комплекс України в 2030 році – локомотив сталого розвитку національної економіки, запорука державного суверенітету, елемент належного управління й невід’ємна частина світового енергетичного простору». Необхідна й достатня сукупність стратегічних цілей, що відповідають цьому баченню, є такою: формування енергоефективного суспільства; забезпечення енергетичної самодостатності; реалізація принципів належного управління в енергетиці; інтеграція у світову енергетичну систему.
 
The current Energy Strategy of Ukraine until 2030 is not viable due to the sectoral approach, inadequate consultation and the lack of mechanisms that encourage the initiators of policy to its implementation. This strategy should be revised, as major changes in world energy markets and the deterioration of the national economy make it difficult to ensure energy security of Ukraine. The new Energy strategy should define the goals and objectives of long-term development of the energy sector in the coming period, its priorities and targets as well as mechanisms of public policy at all stages that achieve their goals. The vision of the fuel and energy complex of Ukraine in 2030 can be formulated as follows: "Fuel and Energy Complex of Ukraine in 2030 – is the engine of sustainable development of the national economy, the pledge of state sovereignty, the element of good governance and an integral part of the global energy space". Necessary and sufficient set of strategic objectives that correspond to this vision would be: the formation of an energy-efficient society; ensure energy self-sufficiency; implementation of the principles of good governance in the energy sector; integration into the global energy system.

В. В. Заблоцькийдоктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДУМКИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ІХ-ХVІІІ СТ.

В. В. Заблоцкийдоктор наук государственного управления, профессор кафедры государственной службы, администрирования и управления, ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко»

ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МЫСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В IX-XVIII ВВ.

V. V. ZablotskyiDoctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”

EVOLUTION OF STATE-ADMINISTRATIVE IDEA ON THE TERRITORY OF UKRAINE IN IX - XVIII CENTURIES

Звернення дослідників у кожну нову епоху розвитку суспільства до філософської спадщини попередників є завжди спробою віднайти там генетично притаманні цьому народові осмислення феномену держави, її сутності, мети та форм існування, необхідної для формування вітчизняної теорії публічного управління відповідно до розуміння сенсу і мети державотворення й ролі в цьому процесі місцевого самоврядування як фундаментального підґрунтя всієї парадигми державного управління, що є особливо актуальним для демократизації державотворчих процесів в Україні.
В статті здійснено аналіз історіографічної та джерельної бази формування розвитку самоврядної та державно-управлінської думки на українських теренах. Опрацювання відомих сучасній науці історичних джерел дають можливість з’ясувати природу й сутність таких найважливіших теоретичних питань, як формування, еволюція і трансформація всього базису історичних, філософських, економічних знань у царині державотворення у вітчизняну науку державного управління, визначення основних тенденцій її розвитку.
 
Appeal of researchers in each new period of society development to philosophical heritage of predecessors always has been an attempt to find there genetically inherent to this people comprehension of the state phenomenon, its essence, goals and forms of existence that are necessary for forming of the domestic theory of public management in accordance with understanding of sense and goal of the state and role of local self-government in this process as a fundamental founding of the whole paradigm of state administration, that is especially important for democratization of state building processes in Ukraine.
In the article it is made the analysis of historiography and the source base of development forming of self-governing and state-administrative idea on the Ukrainian territory. Handling of the known to modern science historical sources gives an opportunity to find out nature and essence of such major theoretical questions as forming, evolution and transformation of the whole base of historical, philosophical, economic knowledge in the area of state in domestic science of state administration, determination of main trends of its development.

Н. В. Філіповак. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ЗМІНА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ», «ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ», «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ» В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

N. V. Filippovac. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university

CHANGING THE CONCEPTS OF "GOVERNANCE", "PUBLIC MANAGEMENT", "PUBLIC ADMINISTRATION" IN THE SOCIO-POLITICAL TRANSFORMATION

В статті розкривається поняття «державне управління», «публічне управління», та «публічне адміністрування», аналізується співвідношення і значення цих понять. Виявлено відмінні особливості між державним управлінням, публічним управлінням та публічним адмініструванням. Доведено, що ці поняття не варто використовувати як аналогічні. Зазначено, що публічне адміністрування поєднує публічне управління та державне управління, сприяючи реалізації поставлених задач.
 
The article discusses the concept of "governance ", "public management" and "public administration". The author analyzes the value and importance of these concepts. There were detected distinctive features between "governance ", "public management" and "public administration". It is proved that these concepts should not be used interchangeably. Indicated that combines public management and governance, facilitating the implementation of tasks.

К. В. Мануіловак. і. н., докторант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Одеського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України, м. Одеса

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ У ФРАНЦІЇ ЗА ПРАВЛІННЯ КАРОЛІНГІВ (VIII - X СТ.)

C. V. ManuilovaPhD in history, doctoral candidate in public administration and local self-governance Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Odessa

DECENTRALIZATION OF PUBLIC AUTHORITY IN FRANCE CAROLINGIAN RULE (VIII - X CENTURY)

Інтеграція українського суспільства в європейську спільноту й запровадження реформ з децентралізації публічної влади зумовлює проведення глибокого науково-теоретичного осмислення як позитивного, так й негативного досвіду становлення децентралізації публічної влади в провідних європейських демократичних країнах, зокрема у Франції. Розглянуто сутність й значення політики децентралізації публічної влади. Охарактеризовано період існування децентралізації публічної влади у французькому суспільстві, якій співпав із правлінням династії Каролінгів (751-987). В статті охарактеризовано адміністративно-територіальний поділ Франції, проаналізовано розподіл повноважень між центральними та місцевими органами влади протягом VIII – X ст. Визначені закономірності та тенденції розвитку французької децентралізованої публічної влади та охарактеризовано реформування органів місцевого самоврядування у Франції за Каролінгів. З’ясовано, що необмежене розширення повноважень місцевих органів влади приводить до послаблення центральної влади на місцях, зростанню регіонального сепаратизму та до ліквідації держави.
 
Integration of Ukrainian society in the European community and introduce reforms to decentralize public authority makes an in-depth scientific and theoretical understanding of both positive and negative experiences of becoming the decentralization of public power in western democracies, including France. The essence and meaning of public policy of decentralization of power. Characterized the period of the decentralization of public power in French society, which coincided with the Carolingian dynasty (751-987). The article describes the administrative-territorial division of France, analyzed the distribution of powers between central and local authorities for VIII - X centuries. The regularities and tendencies of French decentralized public authorities and described reform of local government in France Carolingian. It was found that the unlimited expansion of powers of local authorities leads to a weakening of central authority in the field, the growth of regional separatism and the liquidation of the state.

В. М. Бондаренкодоктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ ТА ФОРМУВАННЯ ЙОГО ОПТИМАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

V. М. BondarenkoDoctor of Economics, professor of Marketing and Advertising Vinnytsia trade and economic institution Kyiv National trade Economic University

COMPLEX OF TRANSPORT AND REGIONAL FORMATION OPTIMUM TRANSPORT AND ECONOMIC LINKS

В статті розглянуто питання щодо удосконалення розвитку та системної організації транспортних комплексів регіонів із урахуванням особливостей сучасних ринкових відносин, визначення ефективності їх функціонування. Проведено дослідження проблем формування та удосконалювання транспортно-економічних зв'язків господарського комплексу країни, які визначають важливість транспортного фактора в комплексному розвитку господарства її регіонів. Охарактеризовано транспортно-логістичний центр, який координує використання різних видів транспорту, виконує вантажо-розвантажувальні роботи і перевалювання вантажів, забезпечує короткострокове і довгострокове зберігання вантажів, вантажопереробку, виконання необхідних митних процедур, інвентаризацію запасів, експедирування й переадресацію вантажів, надає повний комплекс сервісних і комерційно-ділових послуг, включаючи банківське, інформаційне, консалтингове й аналітичне обслуговування, повний комплекс забезпечення доставки вантажів клієнту за сучасними технологіями.

The article deals with the issue of development and improvement of transport system organization of complexes regions taking into account the characteristics of the modern market economy, determining their effectiveness. A study of the problems of formation and improvement of transport and economic links national economy, which determine the importance of the transport factor in the integrated development of the economy of its regions. Characterized transport-logistics center, which coordinates use of different modes of transport, performing cargo-handling and cargo handling, provides short-term and long-term storage of goods, handling, perform the necessary customs procedures, inventory reserves, forwarding and forwarding of goods, is a full service and commercial services including banking, information, consulting and analytical services, providing a full range of cargo delivery to the client using modern technologies.

Ю. І. Стельмащукаспірант Академії муніципального управління

СТАН РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН УКРАЇНИ

Yuri I.Stelmashchukgraduate student of the Academy of Municipal Management

STATE OF SOCIAL-HUMANITARIAN SPHERES DURING TRANSFORMATIONS UKRAINE

Здійснено аналіз стану розвитку соціально-гуманітарної сфери в процесі трансформаційних змін України. Визначено проблемні питання у соціогуманітарній сфері. Виокремлено особливості найважливіших проблем соціально-гуманітарної сфери.
 
The analysis of the current state of social and humanitarian sphere during the transformational changes Ukraine.
Identified areas in socio-humanitarian sphere, namely conceptual disregard for social and humanitarian component, the lack of a systematic approach to prioritizing social and humanitarian policies and implementation mechanisms; inefficient use of funds allocated for social and humanitarian needs; poor targeting and the effectiveness of transfer policy; deterioration of social and humanitarian infrastructure; Loss of knowledge and labor; threat to social and humanitarian foundations of the country.
Proved that in Ukraine formed socio-humanitarian model that does not provide the solution of problems of social progress, but rather generates various manifestations of decay of society. In this model, economic growth is not accompanied by increases in the level and quality of life. Despite the fact that social and human development always defined as one of the priorities of state policy in practice it actually limited the increase in the nominal amount of various social benefits.
It was found that systemic deformations Institute of Social Policy in Ukraine are: the slow pace of social reform; unfinished pension reform; a sharp deterioration in the labor market, trends in active layoffs and deterioration of wages of employees; imperfect legal security in the field of social protection, lack of a unified social rights; irrationality of social services, network congestion state budget institutions that perform different functions in the social sphere; active increase in public spending on social protection and social security.
 However pыdkresleno that under-funded health care programs, support child welfare, informatization of educational institutions, health and safety etc. Built to the prevalence of social policy elements compensatory concerning certain population groups, different regions, measures at the level of monetary compensation mechanisms; addresslessness in the allocation of substantial public funds directed to social protection.
Emphasized that Ukraine is not yet complete formation of a single integrated socio-humanitarian space that would seamlessly combines communication infrastructure and its structural elements. Thesis there is determined the features of the major problems of social and humanitarian sphere.

ТОВ "ДКС Центр"