Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2014

Г. Л. Рябцевдоктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВІДНОВЛЕННЯ РЕСУРСУ ДОВІРИ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ВИРОБЛЕННЯ ДІЄВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

G. L. RiabtsevDoctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RECOVERY OF CREDIBILITY OF THE POLICY AS A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE PUBLIC POLICY IN UKRAINE

У статті встановлено, що ресурс довіри є необхідною умовою для вироблення дієвої державної політики. Він не формалізує умови вироблення владних рішень та їхній конкретний зміст, а визначає цілі та «правила гри». Щоб не втратити ресурс довіри, політичні сили, що перебувають при владі, мають постійно оцінювати реалізовану ними політику; роз’яснювати її й розкривати хибність тверджень політичних опонентів і незадоволених політикою стейкхолдерів; задіяти символічні (суспільні) цінності, що сприймаються більшістю. Доведено, що внаслідок тривалої соціально-економічної й політичної кризи, непродуманої державної політики, військових дій в Донецькій і Луганській областях, рівень взаємної довіри між владою, бізнесом і громадянським суспільством стрімко падає. Це підтверджують результати проведених соціологічних досліджень. Органи державної влади не вживають заходів, що свідчать про повний розрив із минулим, і не демонструють, що повернення до олігархічного капіталізму не буде. Наслідком цього є соціальна відчуженість, а не солідарна відповідальність за соціально-економічний стан країни. Заходами з відновлення ресурсу довіри до органів державної влади є призначення, що викликають довіру; забезпечення прозорості бюджетних видатків; децентралізація системи прийняття владних рішень; відмова від дискримінаційної політики; забезпечення незалежності виконавців; використання можливостей соціально відповідального бізнесу.

The article shows that the credibility of the policy is a prerequisite for effective public policy. This resource is not formalizes the terms of decision-making in public policy and their specific content, and defines the objectives and the "rules of the game". In order not to lose credibility of the policy, politics, those in power, must constantly evaluate public policies; to explain it and to reveal the fallacy of allegations of political opponents and stakeholders; use social values that are understandable for the majority of citizens. It is proved that the result of a long social, economic and political crisis, ill-conceived public policy, military operations in the Donetsk and Lugansk regions, the credibility of the policy between the authorities, business and civil society has declined significantly. This is confirmed by the results of sociological research. Public authorities do not take measures to show their complete break with the past, and does not show that a return to oligarchic capitalism will not. The result is social exclusion, rather than joint and several liabilities for the socio-economic situation of the country. To recover the credibility of the policy, public authorities should ensure: public appointment that are credible; transparency of budget expenditures; decentralization of decision-making; rejection of discriminatory policies; ensuring the independence of the performers; use of the opportunities that have socially responsible business.

П. Б. Волянськийд. держ. упр, доцент, в. о. начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

P. B. VolyanskiyDoctor of State Administration, Associate Professor, Acting Chief of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv

WAYS OF PREVENTION OF CONFLICT OF INTERESTS ON GOVERNMENT SERVICE ABSTRACT

Сучасний державний службовець – це людина, що виконує свої професійні обов`язки в ринкових умовах, зважаючи на соціально-економічні та духовні зміни в суспільстві. Тому важливо, щоб він не лише розумів закономірності соціально-економічних процесів, міг працювати з інформацією, планувати та прогнозувати наслідки діяльності свого колективу, а й умів працювати з людьми. Практика свідчить, що результативність роботи будь-якої соціальної організації залежить від бажання людей працювати, їх взаємин у ході ділових контактів, уміння спілкуватися.
Підраховано, що сучасний менеджер витрачає значну частку свого часу для того, щоб реалізувати свою роль у взаєминах, інформаційному обміні, процесах прийняття рішень та виконання управлінських функцій планування, організації і контролю. Зарубіжні фахівці з державного управління вважають, що відсутність спілкування та взаєморозуміння є головною перешкодою на шляху досягнення ефективності в їхній діяльності. Тому, набуття навичок комунікативної компетентності, уміння запобігати конфлікту інтересів – важлива складова професійної підготовки кадрів управління.
У науковій статті досліджено шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі.
 
A modern civil servant is an individual that carries out the professional duties in market environment regarding social and economic and spiritual changes in society. Thus it is important for him not only to understand regularities of social and economic processes, have the ability to work with the information, plan and forecast the consequences of collective activities but also to be able to work with people. As working experience shows, the effectiveness of any social organization depends on staff motivation, their interaction in business contacts and communication skills.
It is calculated that a modern manager spends considerable time on realizing his role in interrelationships, data exchange, decision making and implementation of administrative functions of planning, organization and control. Foreign specialists of state administration consider the absence of communication and mutual understanding as the main obstacle to their work efficiency. So gaining communicative competence, ability to avoid conflicts at work is the important part of managers’ professional development.
The article deals with the ways of prevention and settlement of conflict of interests on government service.

М. В. Сіцінськак. держ .упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

M. Sitsinskadoctoral student in public administration and management National academy of public administration the President of Ukraine

THE PERSPECTIVE MODEL OF DEVELOPMENT AND INCREASE OF EFFICIENCY OF STATE MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CIVIL DEMOCRATIC CONTROL OVER THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення і обґрунтування перспективної моделі розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України. Наголошено, що перспективна модель розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України розроблена в контексті вимог Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Стратегії національної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України. Доведено, що головною метою перспективної моделі розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України є забезпечення неухильного дотримання законності й відкритості в діяльності структур сектору безпеки і оборони, сприяння їхній ефективній діяльності й виконання покладених на них завдань по захисту національних інтересів: особистості, суспільства та держави. Обґрунтовано, основні напрями реалізації політики національної безпеки у сфері розвитку демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України та шляхи розвитку і підвищення ефективності державного управління у сфері демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони.
 
The article deals with topical issues in the development and substantiation of perspective development model and increase the efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine. It was noted that perspective model of development and efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine developed in the context of the requirements of the strategy of state policy on development of civil society in Ukraine, the national security Strategy of Ukraine's Strategic defence Bulletin of Ukraine. It is proved that the main goal of perspective models of development and efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine is to provide strict observance of legality and openness in activity of the structures of the security sector and defense, promote their effective operation and implementation of their tasks for the protection of national interests of personality, society and state. Justified main directions of implementation of national security policy in the sphere of development of civil democratic control over the security sector and defense of Ukraine and ways of development and improvement of efficiency of state management in the sphere of civil democratic control over the security sector and defense.

А. В. Петриківк. держ. упр., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

A. V. PetrykivСandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

CURRENT TRENDS AND WAYS TO IMPROVE THE OPERATION EFFICIENCY OF LOCAL BORROWING IN UKRAINE

У статті визначено роль місцевих запозичень як джерела фінансової автономії органів місцевого. Досліджено вплив світової економічної кризи на ринок муніципальних запозичень в Україні. Розглянуто сучасні тенденції функціонування  ринку муніципальних облігацій в Україні та визначено причини недосконалості розвитку ринку місцевих запозичень України. Досліджено низку проблем та негативних моментів, які супроводжують становлення системи місцевих запозичень в Україні, пов’язаних із забезпеченням ефективності здійснення муніципальних запозичень. Проблеми, пов’язані з розвитком ринку муніципальних позик в Україні поділяють на: проблеми, зумовлені наслідками розвитку муніципального запозичення та проблеми, що стримують такий розвиток. Виявлено напрями удосконалення  регулятивної основи побудови системи місцевих запозичень в Україні. Окреслено шляхи удосконалення механізму функціонування місцевих позик.
 
The article defines the role of local borrowing as a source of financial autonomy of local. Investigated the effect of the global economic crisis on sub-national debt market in Ukraine. Modern trends in the operation of municipal bonds in the Ukraine and identifies the causes of market imperfections local borrowing Ukraine. Investigated a number of problems and negative aspects that accompany the formation of local borrowing in Ukraine related to ensuring the efficiency of the implementation of municipal borrowing. Problems associated with the development of the sub-loans in Ukraine are divided into: those resulting from the effects of municipal borrowing and problems that hinder this development. We found directions for improvement of the regulatory bases of the system of local borrowing in Ukraine. The ways to improve the mechanism of functioning of local loans.

Ю. М. Сумінааспірант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО АДАПТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Y. N. Suminapost-graduate, Donetsk State University of Management

FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCING OF THE SELF-ORGANIZATION BODIES OF THE POPULATION AND ITS ADAPTATION IN UKRAINE

У статті розглядається зарубіжний досвід діяльності органів самоорганізації населення. Визначено поняття та основні завдання органів самоорганізації населення в Україні. Виявлено фінансову основу органів самоорганізації населення та знайдено ряд недоліків в системі функціонування органів самоорганізації населення в Україні. Проведено аналіз джерел фінансування органів самоорганізації населення в Україні та інших країнах. Визначені особливості фінансування органів самоорганізації населення в Україні та виявленні відмінності у фінансуванні з іншими країнами.
 
It is researched in the article the foreign experience of the activity of the self-organization bodies of population. It is determined the notion and main tasks of the self-organization bodies in Ukraine. It is revealed the financial basis of the self-organization bodies and it has been found a number of drawbacks in the system of functioning of the bodies of self-organization of population in Ukraine. It is carried out the analysis of the sources of the bodies of self-organization of population financing in Ukraine and it is revealed the differences of financing in Ukraine and other countries.

Л. В. Кривоносаспірант кафедри управління суспільним розвитком, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНИХ МЕХАНІЗМІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

L. V. Kryvonosgraduate student of the Department of Social Development, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC MECHANISMS OF PREVENTION AND COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME

В статті проаналізовано міжнародний досвід реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з’ясовано основоположні принципи формування міжнародно-правової бази у сфері протидії легалізації злочинних доходів, досліджено державні механізми боротьби з відмиванням “брудних” грошей у європейських та інших країнах.
Проблема легалізації злочинних доходів перетворилася за останні декілька десятків років в міжнародну. Відмивання грошей вийшло за рамки окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення. За оцінками експертів щорічно у світі в законний фінансовий обіг вливається від 150 до 500 мільярдів доларів США, набутих злочинним шляхом.
Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою. Світова спільнота визнає, що відмивання доходів, отриманих у результаті злочинної або іншої незаконної діяльності, стала глобальною загрозою економічній безпеці, у зв’язку з чим від держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні.
З проблемою “брудних” грошей в різний час тією чи іншою мірою зіткнулися більшість держав світу. Разом з тим відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, один з яскравих прикладів того, як швидко орієнтуються злочинці в прогалинах законодавства різних держав. Відсутність адекватної реакції національних юрисдикцій і недостатній розвиток міжнародного співробітництва привели на первинному етапі до практичної безкарності учасників організованих злочинних формувань, що легалізували доходи, отримані від кримінального бізнесу, насамперед операцій з наркотиками.
 
This article analyzes the international experience of public policy in the area of ??prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime clarified the fundamental principles of the formation of the international legal framework in the field of combating money laundering investigated state mechanisms to combat money laundering “dirty money” European and other countries.
The problem of money laundering has evolved over the past few decades in the international. Money laundering is beyond the scope of individual countries or regions gained global significance. Experts estimate the world annually in legal circulation of financial flows between 150 and 500 billion U.S. dollars obtained illegally.
Most favorable for money laundering is a new financial markets in transition economies. The international community recognizes that the laundering of proceeds obtained as a result of criminal or other illegal activity, has become a global threat to economic security, and therefore the states required the adoption of agreed measures to combat this socially dangerous activities both nationally and internationally.
The problem of “dirty” money at different times in varying degrees, have faced most of the world. However, the laundering of proceeds of crime, one of the clearest examples of how easily criminals oriented gaps in the legislation of different countries. The lack of adequate response of national jurisdiction and insufficient development of international cooperation led to the initial stage to practical impunity for members of organized criminal groups that have legalized the proceeds of criminal business, especially narcotics operations.

Т. В. Дракохрустк. н. держ. упр., викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

T. V. DrakhohrustPhD of Science in Public Administration, lecturer of department of public and  municipal administration, Ternopil National Economic University

REALIZATION OF THE METHODOLOGY OF GOVERNANCE IN TERMS OF PUBLIC ADMINISTRATION REFORM IN UKRAINE

У статті проаналізовано особливості методології державного управління у процесі реформування держави і публічної адміністрації. Виділяються можливі ризики, що виникатимуть у ході реформування державного управління. Автором робиться акцент на необхідності реформування місцевого рівня системи органів виконавчої влади, зокрема місцевих державних адміністрацій. У статті зазначено, що процес реформування органів публічної адміністрації в Україні повинен бути  методологічно забезпеченим, аби отримані результати мали здатність забезпечувати не лише виконання поставлених завдань, але й у цілому реалізувати цілі та напрями усієї системи державного управління. Значну увагу приділено засобам реалізації державного управління, які нададуть змогу перейти до оптимізації державно-управлінської діяльності. Зазначено необхідні умови згідно яких забезпечення ефективності публічної влади є можливим.
 
This article analyzes the features of the methodology of governance in the reform of the state and public administration. Provision risks that arise in the course of public administration reform are given. The author emphasizes the need to reform the system of local level authorities, including local administrations. The article states that the process of reform of public administration in Ukraine should be methodologically secured to the results obtained were able to provide not only the desired results, but in general, to realize the goals and directions of the entire system of public administration. Special attention is paid to the means of implementation of governance that will enable access to the optimization of management activities. The necessary conditions under which ensure the effectiveness of public administration is possible are specified.

О. П. Ігнатенкок. е. н., Докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ В СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

O. P. IgnatenkoPhD in economic science, Doctorant of National Economy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

ANNALISE OF SITUATION IN THE AREA OF BEAUTIFICATION OF HUMAN SETTLEMENTS

Предметом дослідження цієї статті є аналіз стану сфери благоустрою населених пунктів. Аналіз проведено за підсистемами сфери благоустрою населених пунктів: утримання вулично-дорожньої мережі, зовнішнє освітлення територій, озеленення територій, комунальне обслуговування територій (поводження з побутовими відходами, поховання, паркування транспорту), інженерний захист територій, утримання прибудинкових територій, утримання інших територій в межах населеного пункту. В ході аналізу стану цієї сфери були визначені основні існуючі проблеми. За результатами дослідження запропоновано рекомендації з покращення стану сфери благоустрою населених пунктів з позиції державного регулювання.
 
The research object of this article is an analysis of the area of beautification of human settlements. Analysis was conducted by the subsystems of the area of beautification of human settlements: maintenance of the road, street lighting, landscaping, municipal service areas (waste management, funeral service, parking of transport), engineering protection of territories, maintenance areas around house, maintenance other areas in human settlements. During the analysis of this area has been defined main existing problems. The study was provided recommendations to improve the area of beautification of human settlements from the standpoint of government regulation.

А. В. Кінщакаспірант Академії муніципального управління

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

А. V. KinschakPostgraduate Academy of Municipal Management

STATE REGIONAL POLICY IN UKRAINE: TERMINOLOGICAL CLARITY

Здійснено аналіз відповідного термінологічного інструментарію, що стосується державної регіональної політики з метою уникнути неоднозначності тлумачення термінів. Конкретизовано наступні дефініції: регіон, регіональний розвиток, регіональна політика, державна регіональна політика. Запропоновано авторське визначення поняття «механізми державної регіональної політики».

The analysis of the relevant terminology tools, concerning the state regional policy to avoid ambiguous interpretation of terms. Concretized following definitions: region, regional development, regional policy, the state regional policy.
It was found that regions are treated as separate administrative territory (administrative region) that certain characteristics inherent natural-geographic and economic-geographical condition of the existing economic structure and settlement system, and system factors limiting production potential in the region. Qualitative and quantitative parameters of water, land, climate and recreational resources of the region determine the spatial location of objects and the formation of functional management structure of the economy, infrastructure, its residents resettlement options.
Proved that regional development – a dynamic process, changing the internal socio-economic structure of the region towards the improvement and rationalization. It generally has a progressive content, characterized by progressive changes and as a result should lead to a spatial region as a stable system that efficiently uses its internal capacity and coexists in harmony with the environment. Mostly development is defined, planned and carried out at national level using public investment resources, which are usually managed by central ministries and departments.
It is emphasized that the concept of «Regional Policy» covers three aspects. The first – external to the regional aspect. In this case, the central public authorities pay attention to the development of inter-regional proportions. The second aspect – intra-regional. In this case, the policy provided by local authorities mainly at its own expense and under its own responsibility. The third aspect of regional policy is to strengthen the role of regional organizations in the territorial state.
Emphasized that the state regional policy – is the realm of the state, where through legislative, economic, social and technological levers manages spatial development of the country to ensure its unity.
The author definition of «mechanisms of state regional policy». The mechanism of realization of the state regional policy – a system of specific government organizational levers and economic means by which the state influence on the spatial organization of society, provided social and economic development, improving the structure of their economic complex. The main components of a holistic mechanism of state regional policy of Ukraine, as defined by applicable regulations, are: appropriate legal and regulatory framework, budgetary and financial regulation of regional development, forecasting and programming, development of various forms of territorial organization of the productive forces (the creation of special economic zones, inter-regional and cross-border cooperation).

О. С. Данишенкоаспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВИМОГА ЧАСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Olesya Danyshenkograduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INTERCULTURAL COMPETENCE AS A REQUIREMENT OF TIME IN EUROPEAN DIMENSION OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті розглянуто європейський підхід до управління культурним розмаїттям в контексті сучасних глобалізаційних процесів. Досліджено діяльність європейських організацій щодо підвищення ефективної взаємодії представників різних культур та налагодження міжкультурного діалогу. Проаналізовано актуальність володіння міжкультурною компетентністю як однією з вимог професійної компетентності відповідно до європейських нормативних документів з питань міжкультурної взаємодії.

The article deals with European approach to the cultural diversity management in the context of contemporary globalization. The activity of the European institutions in improving the effective interaction of different cultures and establishing intercultural dialogue are examined. Relevance of mastery of intercultural competence as a requirement of professional competence in accordance with European regulations on cross-cultural interaction is analyzed.

ТОВ "ДКС Центр"