Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2013

М. А. Міненкод. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬСТВА

M. MinenkoPh.D of economic science, professor of the department of management of the Kyiv national trade-economical university

TRANSFORMATION OF THE GOVERNANCE INTO MODERN MODEL OF REGULATION OF THE SOCIETY

У статті проведено узагальнюючий аналіз співвідношення понять «державне управління», «публічне адміністрування», «публічне управління», «новий публічний менеджмент», «належне врядування». Концептуально досліджено етапи процесу трансформації системи державного управління в якісно нові моделі регулювання суспільства, які формуються та отримують розвиток на сучасному етапі становлення країн. Крім того, показано особливості нових підходів до управління суспільством, окреслено можливі перспективи для України.

This article presents a summary analysis of the correlation between ”governance”, ”public administration”, ”public management”, ”new public management” and ”good governance”. The stages of the transformation of the state governance into a qualitatively new model of regulating society, which is formed and developed at the present stage of development, are conceptually investigated. Moreover, the features of new approaches to the management of society are shown and the possible prospects for Ukraine are outlined.

І. Я. Погрібнийд. е. н., зав кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ З СФЕР ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА - ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ)

I. Ya. Pogribniyd. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

SEPARATE FEATURES OF AUDIT ARE AT INTRODUCTION OF INVESTMENT PROJECTS (ON THE EXAMPLE OF ONE OF SPHERES OF ZHITLOVO-KOMUNAL'NOGO ECONOMY - HANDLING HARD DOMESTIC WASTES)

В статті розглянуті питання особливості організації аудиту при впровадженні інвестиційних проектів та організації відповідного обліку кількості твердих побутових відходів.
Автором встановлено необхідність проведення аудиторського аналізу та інвестиційного аудиту перспективної діяльності підприємств для вирішення стратегічних задач поводження з ТПВ в регіоні, що дозволить мінімізувати інвестиційні ризики при створенні нових підприємств. Проведений аналіз існуючих загальних норм накопичення твердих побутових відходів.
Розроблені пропозиції щодо удосконалення методик визначення норм накопичення для впровадження нових систем переробки відходів.

In the article the considered questions of feature of organization of audit are at introduction of investment projects and organization of the proper account of amount of hard domestic wastes. An author is set the necessity of leadthrough of public accountant analysis and investment audit of perspective activity of enterprises for the decision of strategic tasks of conduct from TPV in a region which will allow to minimize investment risks at creation of new enterprises.
Conducted analysis of existent general norms of accumulation of hard domestic wastes. The developed suggestions are in relation to the improvement of methods of determination of norms of accumulation for introduction of the new systems of processing of wastes.

Д. В. Кісловкандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Denis KislovPhD in Political Science student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, assistant professor of marketing and advertising Kyiv National Trade and Economic University

MILITARY-POLITICAL MARKETING AND ITS PLACE IN THE IMPLEMENTATION GOVERNMENT

В статті розглядаються проблеми воєнно-політичного маркетингу в системах державного управління та міжнародних відносин, його місце та роль на сучасному політичному ринку в країні та в світі в цілому. Аналізуються сучасні методи та засоби воєнно-політичних маркетингових комунікацій на політичній арені сьогодення.

This paper addresses the problem of military and political marketing in public administration and international relations, its place and role in the modern political market in the country and the world at large. Analyzes current methods and tools for military and political marketing communication in the political arena today.

В. М. Бєлоусовздобувач Академії муніципального управління м. Київ

МЕХАНІЗМИ УСУНЕННЯ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Vitaliy BelousovResearcher Municipal Management Academy, Kyiv

MECHANISMS OF RISK IN THE REFORM OF THE PENSION SYSTEM IN UKRAINE

В. М. Белоусовсоискатель Академии муниципального управления, г. Киев

МЕХАНИЗМЫ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

Статтю присвячено дослідженню пріоритетних напрямів реформування пенсійної системи України, ризиків, що можуть виникнути в процесі реформування та після впровадження трьохрівневої пенсійної системи, а також можливих наслідків реформування системи для економіки країни в цілому.

The article is devoted to the priority directions of reforming the pension system of Ukraine, risks that may arise in the process of reforming and after the introduction of the three-pillar pension system, as well as the possible consequences of the reform of the system for the economy as a whole.

Статья посвящена исследованию приоритетных направлений реформирования пенсионной системы Украины, рисков, которые могут возникнуть в процессе реформирования и после внедрения трехуровневой пенсионной системы, а также возможных последствий реформирования системы для экономики страны в целом.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

L. M. BelkinPh.D., Senior Scientist, Director of «Gazeta Ltd», Donetsk region

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS CLASSIFICATION IN CONTEXT BROAD UNDERSTANDING OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті пропонується класифікація адміністративних проваджень у відповідності до видів адміністративно-правових відносин. Показано, що певна однорідність конкретних адміністративно-правових відносин дозволяє виділяти і спілних ознаки притаманних цим відносинам адміністративних проваджень.

The paper presents the classification of administrative proceedings in accordance with the types of administrative legal relations. It is shown that a certain uniformity of specific administrative legal relations can select and spilnyh features inherent in these relationships administrative proceedings.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СУБСИДІАРНА МОДЕЛЬ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

SUBSIDIARITY MODEL ETHNIC UKRAINE

В статті аналізується поняття та основні складові субсидіарної моделі етнополітики та можливості її застосування в Україні.

The article analyzes the concept and the basic components of vicarious model ethnic policy and the possibility of its use in Ukraine.

О. К. Ткачовак. н. держ. упр., доцент, Академія митної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

O. K. TkachovaPhD in Public Administration, associate professor of of department of higher mathematics and computer science, Academy of customs service of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF THE INSTITUTIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION CUSTOMS BUSINESS

У статті окреслено теоретичне підґрунтя розвитку інституційних механізмів державного управління митною справою.

Theoretical soil of development of institutional mechanisms of public administration custom business is outlined in the article.

А. В. Євсюковастудент філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. V. Ievsiukovastudent philosophical faculty of Kiev University Taras Shevchenko

THE INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR THE FORMATION OF POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH: THE EXPERIENCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO UKRAINE

Досліджено вплив освітнього процесу на формування політичної соціалізації молоді в Сполучених Штатів Америки. А також можливість використання такого досвіду в Україні. Робиться акцент на з’ясуванні суті так званого процесу “громадянської соціалізації” молоді як складової освіти в Сполучених Штатах  Америки.
 
It is investigational influence of the educational process for the formation of political socialization of young people in the United States of America. Also, the use of such practices in Ukraine. Emphasis on clarifying the essence of so-called process of "civic socialization" as part of the education of young people in the United States of America.
 
Исследовано влияние образовательного процесса на формирование политической социализации молодежи в Соединенных Штатах Америки. А также возможность использования такого опыта в Украине. Делается акцент на выяснении сути так называемого процесса "гражданской социализации" молодежи как составной образования в Соединенных Штатах Америки.

В. В. Олійникк. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Vladimir V. OleinikPh.D. in education, doctoral, University Education Management

PUBLIC ADMINISTRATION AREAS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

Здійснено структурний аналіз системи післядипломної освіти як об’єкту державного управління, що включає такі складові, як: підвищення кваліфікації фахівців; отримання нової спеціальності; отримання спорідненої спеціальності; отримання кваліфікації у сфері бізнесу; додаткова освіта; аспірантура; докторантура. Визначено та обґрунтовано напрями реалізації державного управління інноваційним розвитком післядипломної освіти в Україні.

Done structural analysis of post-graduate education as an object of public administration , including such components as: training of professionals; get new specialty; receipt of related specialties ; qualification in business ; further education; Graduate School ; doctorate . The directions are defined and the implementation of innovation development of postgraduate education in Ukraine.

Д. О. Березовськийаспірант, Донецький державний університет управління

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ

D. O. Berezovskygraduate student, Donetsk State University of Management

MODELS OF FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT: FOREIGN PRACTICES OF MONITORING AND CONTROL

В статті розглянуто зарубіжні моделі ефективної комерційної організації. Пропонується імплементація успішних практик з метою формування ефективної системи публічного управління в Україні з використанням моніторингу та контролю.

In the article discusses the foreign model of an effective commercial organization. Proposed implementation of successful practices for the purpose of forming an effective system of public administration in Ukraine with the use of monitoring and control.

А. О. Бондарздобувач Академії муніципального управління

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Andriy O. BondarResearcher Academy of Municipal Management

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMIC SECURITY AND ITS USE IN UKRAINE

Встановлено, що на міжнародній арені дедалі більше уваги приділяється питанню забезпечення економічної безпеки, що пов’язано з інноваційним розвитком, високою конкуренцією та прагненням мінімізувати ризики під час криз. Дослідження показало, що впровадження досвіду країн Європейського Союзу в умовах трансформації світової системи економіки сьогодні є найбільш актуальним питанням співробітництво в рамках системи Україна – ЄС. Ґрунтуючись на досвіді європейських країн, у тому числі і держав – нових членів Європейського союзу, в Україні повинна формуватися нова ідеологія безпеки, стрижнем якої є досягнення стійкого розвитку економіки шляхом виконання певних завдань і отримання конкретних результатів на основі ефективного використання ресурсів та дотримання вимог законодавства та нормативно-правових документів.

Established that in the international arena more attention paid to the issue of economic security, due to the development of innovative, high competition and the desire to minimize risks during crises. Therefore, it is important to analyze and adapt international experience to ensure economic security. The world is very different systems and models of national security, namely the US - focused on a combination of external and internal security, which is used by the majority of the model; Japanese - with a focus on domestic social security; China, which is the expression of naykontsentrovanishym security of carrying out the construction of a socialist society; system inherent States, newly independent, and exercise a profound reorientation of development.
Ordering areas of public administration economic security by positive global experience allowed the following conclusions: economic security based on complex national measures aimed at sustainable development and continuous improvement of the economy; economic security is fundamental to national security because it is the material basis of the entire system security, expresses the fundamental interests of the people, businesses, society and the state; economic security - is a phenomenon that provided a clear mechanism of state influence on economic, political and social services aimed at protecting national interests in the long run, the independence of the national economy and ensuring a high standard of living; economic security should be provided primarily protective measures taken by the State and strengthen the efficiency of the economy based on high productivity, product quality and so on.
The study found that implementation experience of the European Union in terms of transformation of the world economic system today is the most urgent issues of cooperation within the EU - Ukraine. Based on the experience of European countries, including the countries - new members of the European Union, Ukraine should form a new ideology of security, the core of which is to achieve sustainable economic development through specific tasks and obtain concrete results through effective use of resources and Compliance legal documents.

ТОВ "ДКС Центр"