Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2011

Г. І. Грубад. держ. упр., Голова правління ВАТ „Крименерго”

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Визначено історичні аспекти державного регулювання розвитку корпорацій. Досліджено зміни у системі виробничих відносин, що зумовлюють створення нових економічних форм на їх основі, корпорацій та корпоративного підприємництва.

The historical aspects of the state adjusting of development of corporations are certain. The changes are explored in the system of production relations, which predetermine creation of new economic forms on their basis, corporations and corporate enterprise.

С. П. Шубінкандидат політичних наук, докторант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядуванн Національної академії державного управління при Президентові України

ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ СУЧАСНОГО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В ДЕРЖАВІ

Стаття присвячена розкриттю сутності політичного маркетингового аналізу сучасного соціально-політичного конфлікту в суспільстві і державі, його витоків, умов виникнення, суб’єктів і об’єктів конфліктної дії. Розглядаються шляхи розв’язання соціально-політичного конфлікту за допомогою інноваційних методів регулювання суспільних відносин.
 
Article is devoted to uncovering the essence of political marketing analysis of contemporary social and political conflict in society and the state, its origins, conditions arise, subjects and objects of conflict. We consider solutions to social and political conflict through innovative methods of regulation of social relations.

М. В. Банчукк. політ. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ

Розглянуті загальноєвропейські освітні інтегративні процеси і формування на їх основі єдиного медичного освітнього простору ВМ(Ф)НЗ України. Запропоновані основні етапи формування інформаційного середовища.

The European educational integrated processes and formed on their basis HM(PH)EE medical educational space of Ukraine are considered. The principal stages of informative environment forming are suggested.

В. М. Лебедюкаспірант Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ

Досліджено особливості механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій в Україні. Науково-обґрунтовано практичні рекомендації щодо оптимізації механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій в Україні.
 
The peculiarities of mechanism of state influence on organizational development of political parties were investigated. Practical recommendations concerning optimization of state influence mechanism on organizational development of political parties in Ukraine were established.

І. В. Лисовк. е. н., докторант, Академія муніципального управління

СТРУКТУРНА СХЕМА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У ДЕРЖАВІ

Досліджено структурну схему розрахунків оптимальної структури житлового будівництва. Визначено напрями державного управління на основі моделювання житлової сфери.

The flow diagram of calculations of optimum structure of housing building is explored. Directions of state administration are certain on the basis of design of housing sphere.

Н. В. Лелеченкостудентка юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

У статті розкрито зміст понять “юрисдикція”, “адміністративна юрисдикція” як складових адміністративної юстиції та виду правозастосовчої діяльності відповідних суб’єктів, які є специфічними структурними елементами державного апарату й значною мірою сприяють забезпеченню належного правопорядку, захисту прав і свобод громадян України.

The article deals with the meaning of "jurisdiction", "administrative jurisdiction" and Administrative Justice and the type of enforcement activities related subjects that are specific structural elements of the state apparatus and significantly contribute to the proper law and order, rights and freedoms of citizens of Ukraine.

Наталія Фойгтк.е.н., ст.н.с., докторант НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МЕДИЧНОГО МІКРОСТРАХУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО ЯКІСНОГО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Стаття присвячена аналізу механізму формування попиту і пропозиції медичних послуг при впровадженні схеми медичного мікрострахування у сільській територіальній громаді та визначенню місця і ролі державного регулювання у цьому процесі.
 
The article analyzes the mechanism of supply and demand for health services under implementing of medical micro-insurance schemes in rural local communities and defines the place and role of government regulation in this process.

О. О. Стельмашенкоаспірант кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПРЯМОГО ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПИВА В УКРАЇНІ

Стаття присвячена питанням визначення інструментів державного регулювання ринку слабоалкогольної продукції на прикладі ринку пива. При цьому аналізуються можливості скорочення ринку за рахунок використання інструментів прямого державного впливу.
 
The article is dedicated to the questions of determination of government control instruments of low-alcoholic products market on the example of beer market. Thereby possibilities of market’s reduction due to the use of direct state influence instruments are analysed.

М. П. КругловГолова Миколаївської обласної державної адміністрації

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ, РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА МІКРОРІВНЯХ

Досліджено понятійний апарат механізмів державного управління на національному, регіональному та мікрорівнях. Визначено механізми цілісних систем управління щодо взаємозв’язків між компонентними та територіальними елементами системи.
 
Methodical apparatus of governance mechanisms at the national, regional and micro levels. A mechanism of integrated management systems on the relationship between componental and territorial elements of the system.

ТОВ "ДКС Центр"