Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 6, 2010

М. І. Мелешкоголовний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА І РИНКОВИХ ВІДНОСИН

У статті висвітлено питання державного регулювання ринку зерна, ринкових відносин, визначення специфічних для неї чинників та механізмів, уточнено показники, що його характеризують.

О. Л. Тарасенкоаспірант кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглянута мовна політика Європейського Союзу (ЄС), як один із пріоритетних напрямів діяльності ЄС з моменту створення. Проаналізовано напрями та шляхи реалізації мовної політики ЄС. Запропоновано основні напрями вдосконалення державної мовної політики України.
 
The article deals with language policy of the European Union (EU) as one of the priorities of the EU since inception. The trends and ways to implement the language policy are analyzed. The basic directions of improving the state language policy in Ukraine are proposed.

О. Б. Білявськааспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Досліджено поняття принципів управління ризиками в діяльності органів державної влади. У статті подано характеристику системних і специфічних принципів управління ризиками. Запропонована авторська система принципів управління ризиками в державному управлінні.
 
The concept of principles of management by risks in activity of state structures is investigated. In article it is opened the characteristic of system and specific principles of risk-management. The author offers system of principles of risk-management in the public administration.

І. Л. Гасюкдоцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено висвітленню соціальних аспектів кадрового забезпечення галузі "Фізична культура і спорт". Досліджено сучасний стан кадрового забезпечення, проаналізовано кваліфікаційно-професійні вимоги до кожної професійної групи фахівців фізичної культури і спорту.

The article it is devoted social aspects of personnel maintenance of activity of branch "Physical training and sports". The current state of personnel maintenance of branch is investigated, qualifying and professional requests to each group of experts of physical training and sports are analysed.

П. В. Іванютакандидат економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту Національної академії статистики обліку та аудиту (Полтавська філія)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРУ

За рахунок здійснення уніфікації первинних документів запропоновано окремі графи по відображенню якісних параметрів продукції для юридичного затвердження якості продукції та створення можливості в подальшомуб а також для поглиблення досліджень якості продукції на державному рівні. 

By proposed separate gpaphs in firsting documents after them unification do writing the quality parameters goods for justice asserting quality goods and creative possible in far perspective, and also for growth research quality goods on the state level.

С. А. Матійкок.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Обґрунтовано ризики державного регулювання транспортної системи. Визначено основні загальносистемні проблеми державного регулювання розвитку транспортної галузі України.

The risks of the state adjusting of the transporting system are grounded. The basic general system problems of the state adjusting of development of transporting industry of Ukraine are certain.

О. Д. Скопичаспірант, НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Обґрунтовано інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

The institute providing of normocreative activity of representative organs of local self-government is grounded.

ТОВ "ДКС Центр"