Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2021

Т. В. Новаченкод. держ. упр., доцент, професор кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниО. В. Александровк. держ. упр.Н. П. Дяченкок. держ. упр.,доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Київський інститут інтелектуальної власності та праваНаціонального університету «Одеська юридична академія»Н. А. Коваленкок. філол. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗРОСТАННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ

T. NovachenkoDoctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor,Professor of the Department of Public Policy and Political Analytics,National Academy for Public Administration under the President of UkraineO. AleksandrovPhD in Public AdministrationN. DiachenkoPhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and IT, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law AcademyN. KovalenkoPhD in Philology, Associate Professor of the Department of Management and IT, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University of Odessa Law Academy

EFFICIENCY OF THE INNOVATION POLICY AS A PREREQUISITE FOR GROWING PUBLIC TRUST

У статті розглядається значущість інноваційного розвитку –визначального чинника економічного зростання, утвердження сталого розвитку та конкурентоздатності Української держави. Аргументовано, що науково-дослідна діяльність й упровадження інновацій, як чинники соціально-економічного розвитку, є запорукою процвітання суспільства та формування передумов зростання суспільної довіри.
З метою аналізу стану, нагальних проблем та перспектив інноваційного розвитку в Україні досліджено кількісні та якісні показники інноваційної діяльності. Виявлено, що впродовж 2010-2019 років відбулося скорочення кількості організацій, що здійснювали науково-дослідну діяльність (далі – НДР) та чисельність працівників, що займалися науковими дослідженнями та розробками. Встановлено, що відповідно до інформації Державної служби статистики України, спостерігається тенденція збільшення витрат (у млн грн) на науково дослідну діяльність, однак це відбувалося внаслідок знецінення гривні, адже у доларовому еквіваленті з 2014 року спостерігається зниження рівня фінансування. Досліджено динаміку змін структури складу виконавців НДР упродовж 2017-2019 рр., гендерні аспекти посеред виконавців НДР, структуру виконавців науково-дослідної діяльності з розподілом за віком, рівнем освіти, галузями знань, наявністю наукових ступенів. Виявлено, що відповідно до рейтингових оцінок Європейського інноваційного табло 2020 (англ. European Innovation Scoreboard 2020) Україна щорічно втрачає позиції – 34-те у 2014 році, 35-те впродовж 2015-2018 рр., 36-те у 2019 році та передостаннє 38-ме у 2020 році, випередивши лише Румунію. Зазначено, що стан сучасної діяльності у сфері інноваційного розвитку є результатом державної політики, яка наразі характеризується відсутністю послідовності та науково обґрунтованого стратегічного планування щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку. Інноваційна науково-дослідна діяльність є запорукою процвітання суспільства та формування передумов зростання суспільної довіри. Формування державної інноваційної політики необхідно здійснювати шляхом узгодження інтересів усіх суб’єктів інноваційної діяльності, що забезпечить ефективність процесів її реалізації та сприятиме зростанню суспільної довіри до державних інститутів.[||]The article considers the importance of innovative development - a determining factor of economic growth, the establishment of sustainable development and competitiveness of the Ukrainian state. It is argued that scientific and research activities, implementation of the innovations, as factors of socio-economic development, are the key to the prosperity of society and the formation of preconditions for the growth of public confidence.
In order to analyze the state, urgent problems and prospects of innovative development in Ukraine, quantitative and qualitative indicators of innovative activity are investigated. It was found that during 2010-2019 there was a reduction in the number of organizations and of employees engaged scientific and research activities.
It is established that according to the State Statistics Service of Ukraine, there is a tendency to increase spending (in UAH million) on research activities, but this was due to the devaluation of the hryvnia, because in dollar terms since 2014 there is a decrease in funding. The dynamics of changes in the structure of research and development performers during 2017-2019, gender aspects among of employees engaged scientific and research activities, the structure of research performers with the distribution by age, level of education, fields of knowledge, availability of scientific degrees are investigated. It was found that according to the ratings of the European Innovation Scoreboard 2020, Ukraine annually loses positions - 34th in 2014, 35th during 2015-2018, 36th in 2019 and the penultimate 38th in 2020, ahead of only Romania. It is noted that the current state of activity in the field of innovative development is the result of state policy, which is currently characterized by a lack of consistency and scientifically sound strategic planning for the transition of Ukraine to an innovative path of development. The innovative scientific and research activities is the key to the prosperity of the society and the formation of the preconditions for the growth of the public confidence. The formation of the state innovation policy should be carried out by coordinating the interests of all subjects of innovation, which will ensure the effectiveness of its implementation processes and promote the growth of public confidence in state institutions.

В. М. Купрійчукд. держ. упр., професор, Національна академія державного управління при Президентові УкраїниТ. Д. Слюзаспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДУХОВНУ КОНСОЛІДАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. KupriichukDoctor of Sciences in Public Administration, Professor, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, UkraineT. SliuzPostgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

INFLUENCE OF STATE CULTURAL POLICY ON THE SPIRITUAL CONSOLIDATION OF UKRAINIAN SOCIETY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні впливу державної культурної політики на духовну консолідацію українського суспільства в умовах децентралізації. Методологія дослідження визначається метою й поєднує у собі чотири основні методи – історичний, абдуктивний, системний та порівняльно-аналітичний, які в сукупності дозволили створити, на наш погляд, достатній методологічний комплекс для досягнення цілей роботи. Новизна отриманих результатів полягає в комплексному обґрунтуванні наукових положень про те, що саме конструктивна трансформація сучасного українського суспільства, вимагає нової моделі вироблення і впровадження ефективних інституційно-організаційних та нормативно-правових засад державного управління у сфері культурного розвитку, яка відповідає потребам духовної консолідації українського суспільства в умовах децентралізації. Висновки. Вплив державної культурної політики на духовну консолідацію українського суспільства в умовах децентралізації зобов'язаний сприяти всіма засобами тому, щоб духовне, інтелектуальне життя в Україні здійснювалось на засадах гуманізму в контексті цивілізаційного, світового культурного досвіду людства на основі надбань національного і загальнолюдського культурного поступу. Саме культурна політика в Україні має бути спрямована на створення умов для того, щоб людина, її різноманітні духовні потреби й інтереси постійно перебували у центрі уваги держави і суспільства.[||]The purpose of the article is to provide a scientific substantiation of the influence of state cultural policy on the spiritual consolidation of Ukrainian society in the context of decentralization. Depending on how harmoniously these two processes are combined, the intensity, content saturation and social effectiveness of cultural development depend. Attempts by the state to impose on objective processes of cultural development the content, forms, norms, standards, directions, etc. usually turn into deformations of cultural life, which ultimately leads to spiritual degradation of society, which inevitably has a powerful destructive effect on the whole system of social relations. activities of society, making it impossible to consolidate the efforts of its members. The research methodology is determined by the goal and combines four main methods – historical, abductive, systematic and comparative-analytical, which together allowed to create, in our opinion, a sufficient methodological complex to achieve the objectives of the work. The novelty of the obtained results lies in the complex substantiation of scientific statements that a constructive transformation of modern Ukrainian society requires a new model of development and implementation of effective institutional and organizational and legal framework of state management in the field of cultural development, corresponding to the needs of the spiritual consolidation of Ukrainian society in the context of decentralization. Conclusions. The influence of state cultural policy on the spiritual consolidation of Ukrainian society in the context of decentralization must promote by all means that the spiritual, intellectual life in Ukraine is carried out on the principles of humanism in the context of civilizational, world cultural experience of mankind on the basis of the achievements of national and universal cultural development. It is the cultural policy in Ukraine that should be aimed at creating conditions for a person, its diverse spiritual needs and interests to be constantly in the center of attention of the state and society.

С. В. Свіркод. е. н., професор, професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА ЯК ЛАНЦЮГОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СКЛАДОВИХ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

S. SvirkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

BUDGET SECURITY AS A CHAIN ELEMENT OF STATE SECURITY COMPONENTS: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECTS

В статті розглянуто питання бюджетної безпеки як ланцюгового елементу складових державної безпеки в контексті державного управління. Сучасні процеси розвитку суспільства в цілому, сукупність різнофакторних обставин та детермінант розвитку нашої держави потребують переосмислення та поглибленого розуміння державного управління в сфері державної безпеки. Умотивоване та представлене визначення поняття “державна безпека” передбачає забезпечує фокусування на найбільш загальних об’єктно-суб’єктних рисах поняття уникаючи незначних характеристик. Представлена сукупність складових державної безпеки (безпека загального управління; політична безпека; економічна безпека; військова безпека; безпека громадського та правового порядку; соціально-гуманітарна безпека; інформаційно-комунікаційна безпека; ресурсно-екологічна безпека; міжнародно-дипломатична безпека) та надані характеристики вищевказаних понять являють відкриту систем для подальшого дієвого об’єктно-суб’єктного опанування сферою державного управління. Представлена аргументація на користь первісності бюджетної безпеки (що на сьогодні нормативно закріплена підскладовою економічної безпеки серед інших складових фінансової безпеки) серед інших складових державної безпеки першого порядку свідчить про важливість та необхідність подальших розвідок в сфері державного управління бюджетною безпекою.[||]The article considers the issue of budget security as a chain element of the components of state security in the context of the objective attention of public administration. Modern processes of development of society as a whole, a set of various circumstances and determinants of the development of our state require rethinking and in-depth understanding of public administration in the field of public security. The motivated and presented definition of the term "state security" corresponds to the general logic of construction of concepts, provides focusing on the most general object-subject features of the concept avoiding insignificant characteristics. A set of components of state security (security of general administration; political security; economic security; military security; security of public and legal order; social and humanitarian security; information and communication security; resource and environmental security; international diplomatic security) is presented and terminological characteristics of the above concepts are open systems for further effective object-subject mastery of public administration.Further elaboration of the components and subcomponents of economic security allowed to identify the chain links of budget security (which is currently regulated by the subcomponent of economic security among other components of financial security) with all the above components of state security, as well as domestic budget and economic legislation, conditions functioning of public finances, features of the budget system and the budget process to prove the primacy of budget security in relation to other components of public security of the first order. Further elaboration of issues of state management of budget security will contribute to the formation of the necessary at the present stage of development of Ukraine and real mechanisms for the implementation of mechanisms of state management of budget security. The final implementation of the latter will ensure the achievement of a tangible level of all types of state security in particular and the actual state security of Ukraine in general.

Е. В. Щепанськийд. держ. упр., к. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА

E. ShchepanskiyDoctor of Science in Public Administration, PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Administration and Administration of Leonid Yuzkov Khmelnytsky University of Management and Law

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN THE NATIONAL ECONOMY AND THE INDUSTRIAL SECTOR

У статті обґрунтовано теоретико-прикладні засади удосконалення організаційно-економічного механізму взаємодії національної економіки та промислового сектора. Автором шляхом комплексного аналізу науково-методологічної літератури та зарубіжного досвіду визначено, що реалізація промислової політики залежить від рівня розвитку країни, особливостей країни, а також від якості інституційного середовища, в тому числі від послідовності і передбачуваності економічної політики, досконалості інституційних механізмів. Доведено, що першочерговим стратегічним завданням для досягнення мети - забезпечення розвитку національної економіки, є наявність розвиненого промислового сектора. Для ефективної взаємодії економічних та промислових процесів запропоновано організаційно-економічний механізм, який передбачає наявність державної системи узгодження розвитку промислового сектора і економіки країни в цілому.
Акцентовано увагу на тому, що в організаційно-економічному механізмі взаємодії національної економіки і промислового сектора передбачається використання трьох основних елементів, які здійснюють управлінський вплив на розвиток економічної та промислової систем: узгодження зміни приросту ВДВ промисловості і приросту ВВП економіки; узгодження динаміки якості економіки країни і якості її підсистеми - промислового сектора та зміна характеру впливу як на промисловий сектор, так і на економіку країни в цілому.
Доведено, що в Україні необхідно реалізувати концепцію реіндустріалізації в промислову політику, яка передбачає створення нових і розвиток існуючих високотехнологічних підприємств, випуск нових товарів і послуг, створення нових робочих місць, зростання продуктивності праці і в цілому зростання конкурентоспроможності промисловості та національної економіки.
Визначено, що в рамках запропонованого організаційно-економічного механізму взаємодії національної економіки та промислового сектора основними інструментами впливу є: фінансова підтримка держави у вигляді інвестицій, сприятливе інституційне середовище в державі та міжнародна сертифікація, яка розглядається як інструмент управління конкурентоспроможністю промислових товарів.[||]The article substantiates the theoretical and applied principles of improving the organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector. The author through a comprehensive analysis of scientific and methodological literature and foreign experience determined that the implementation of industrial policy depends on the level of development, the country's characteristics, as well as the quality of the institutional environment, including the consistency and predictability of economic policy, perfection of institutional mechanisms. It is proved that the primary strategic task to achieve the goal - to ensure the development of the national economy, is the presence of a developed industrial sector. For effective interaction of economic and industrial processes, an organizational and economic mechanism is proposed, which provides for the existence of a state system of coordination of the development of the industrial sector and the economy as a whole.
Emphasis is placed on the fact that the organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector provides for the use of three main elements that have a managerial impact on the development of economic and industrial systems: coordination of the dynamics of the quality of the country's economy and the quality of its subsystem - the industrial sector and change the nature of the impact on both the industrial sector and the economy as a whole.
It is proved that in Ukraine it is necessary to implement the concept of reindustrialization in industrial policy, which involves the creation of new and development of existing high-tech enterprises, production of new goods and services, job creation, productivity growth and overall competitiveness of industry and the national economy.
It is determined that within the proposed organizational and economic mechanism of interaction between the national economy and the industrial sector the main instruments of influence are: financial support of the state in the form of investments, favorable institutional environment in the state and international certification.

В. В. Сіриктимчасово виконуючий обов’язки директора, Державне підприємство «Укроборонпостачальник» Міністерства оборони України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ, СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ

V. SirykActing Director, State_Owned Enterprize “Ukroboronpostachalnyk” of the Ministry of Defence of Ukraine

LEGAL REGULATION OF OF STATE EXECUTIVE BODIES PARTICIPATION IN STATE-OWNED ENTERPRISES’ GOVERNANCE: THEORY, CURRENT SITUATION, PROSPECT

У статті розглянуто теоретичні і практичні проблеми правового регулювання участі органів виконавчої влади в управлінні державними підприємствами. Проаналізовано систему суб’єктів управління державними підприємствами. Висвітлена розбіжність методологічних підходів щодо визначення підприємства як майна та як суб’єкта господарювання. Досліджене правове регулювання повноважень органів виконавчої влади по управлінню державними підприємствами. Виявлено недоліки правового регулювання повноважень органів виконавчої влади, а саме їх розпорошеність повноважень між органами виконавчої влади, відсутність на рівні закону регулювання порядку їх реалізації та процедурних питань реалізації органами виконавчої влади відповідних повноважень. Виявлені недоліки чинного законодавства та управлінської практики щодо порядку і процедур реалізації повноважень органів виконавчої влади по управлінню державними підприємствами. Надані практичні рекомендації по удосконаленню законодавства та практики його застосування.[||]The article considers and analyses theoretical and practical problems of legislation that regulates participation of state executive authorities in governance of state-owned enterprises and procedures applied as well as state administration practice in mentioned area in Ukraine. Proper legal regulation is the basis of effective organizational foundations of implementation of function as to of state executive authorities in governance of state-owned enterprises. The article reveals public authorities and other actors of governance of property. In addition, types of managed objects of state property have been determined. Moreover, it was shown that state-owned enterprises’ assets are not to be managing objects of state executive authorities. The contradiction between the Civil Code of Ukraine and the Commercial Code of Ukraine which determine state-owned enterprise as property and as economic entity causes such situation. The following conclusions were reached based on the data available taking into account the analyses of legislation and practice. Laws and regulations in researched area are insufficient and contain several contradictions. There are no regulations on a number of procedural questions and order of state executive bodies’ authorities’ implementation on the level of laws. The procedures and orders have been disseminated in by-laws, which broaden the executive bodies’ area of competence. It is therefore necessary to take special measures to raise the level of regulation of procedural questions and orders of state executive bodies’ authorities’ implementation. The article carries out recommendations on legislation development and increasing of effectiveness of implementation responsibilities of state executive authorities on state-owned enterprises’ governance in Ukraine. The Law On State Property Governance does not meet any requirements to criteria of effectiveness and procedures of participation of state executive authorities in governance of state-owned enterprises. In this context it is important to provide new Law On State-Owned Enterprises Governance. The article concludes that the consolidated law would resolve problems of contradictory by-laws and regulations.

Ю. А. Богачк. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університетН. М. Кривокульськак. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університетС. М. Скочиляск. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Західноукраїнський національний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Yu. BohachPhD in Economics, Associate Professor, Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National UniversityN. KryvokulskaPhD in Economics, Associate Professor,Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National UniversityS. SkochyliasPhD in Economics, Associate Professor,Department of Management, Public Administration and Personnel, West Ukrainian National University

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT AS AN ORGANIZATIONAL RESOURCE FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS

У статті доведено, що інформаційно-аналітичне забезпечення є важливим ресурсом закладів охорони здоров’я, джерелом для прийняття ними управлінських рішень та наслідком ухвалення цих рішень. Наведено оптимальні шляхи інформатизації галузі охорони здоров’я України. Обґрунтовано значимість інформаційно-аналітичного супроводу управлінських рішень в закладах охорони здоров’я. Систематизовано завдання інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності закладу охорони здоров’я. Згруповано форми інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я і управління ними. Виокремлено такі форми інформаційно-аналітичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я: стратегічну, бухгалтерську, логістичну, організаційну, маркетингову. Здійснено оцінку системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Борщівського комунального районного центру первинної медико – санітарної допомоги (Борщівського КРЦПМСД). Визначено стан досягнення критеріїв оцінки роботи сімейного лікаря загальної практики-сімейної медицини по медичному обслуговуванню населення дільниці Борщівської міської амбулаторії ЗПСМ та прикріплених ФАПів за 2017 рік (загальна кількість критеріїв становить 20). Зроблено висновок про те, що відсоток досягнення критеріїв оцінки роботи сімейного лікаря загальної практики-сімейної медицини по медичному обслуговуванню населення дільниці Борщівської міської амбулаторії ЗПСМ та прикріплених ФАПів за 2017 рік становить 93,5%. Недовиконання нормативів у роботі сімейного лікаря спостерігається за такими позиціями: кількість обстежених хворих на туберкульоз (бал 8,8 з 10), кількість дітей, які в затверджені терміни відвідують сімейного лікаря та профільних спеціалістів (бал 9,3 з 10), число дітей до 1 року охоплених щепленням (бал 17,5 з 20), число жіночого населення обстежених цитологічно (бал 3,7 з 4) та ін. Вказано на переваги і недоліки практики інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Борщівського КРЦПМСД.[||]The article proves that information and analytical support is an important resource of health care institutions, a source for them to make management decisions and the consequences of adoption of these decisions. The optimal ways of informatization of the healthcare sector of Ukraine are given. The importance of information and analytical support of management decisions in health care institutions is substantiated. The tasks of information and analytical support of the health care institutions are systematized. Forms of information and analytical support of health care institutions and their management are grouped. The following forms of information and analytical support of health care institutions are identified: strategic, accounting, logistics, organizational, marketing. An assessment of the system of information and analytical support of the Borshchiv Municipal District Center for Primary Health Care (Borshchiv MDCPHC) is carried out. The state of achievement of the criteria for evaluating the work of a family doctor of general practice-family medicine for medical care of the population of the Borshchiv city general practice outpatient clinic - family medicine (GPOCFM) and attached medical and obstetric points (MOPs) for 2017 has been determined (the total number of criteria is 20). It is concluded that the percentage of achievement of the criteria for evaluating the work of a family doctor of general practice-family medicine for medical care of the population of the Borshchiv city general practice outpatient clinic - family medicine (GPOCFM) and attached medical and obstetric points (MOPs) for 2017 is 93,5%. Underestimation of standards in the work of a family doctor is observed in the following positions: the number of examined patients with tuberculosis (score 8,8 out of 10), the number of children who visit the family doctor and specialists in the approved time (score 9,3 out of 10), the number of children 1 year covered by vaccination (score 17,5 out of 20), the number of women examined cytologically (score 3,7 out of 4), etc. The advantages and disadvantages of the practice of information and analytical support of the Borshchiv MDCPHC are pointed out.

В. І. Николаєвак. пед. н., доцент кафедри соціології управління, Донецький державний університет управління (Маріуполь)П. В. Назаренкомагістрант, ДонДУУ,виконуючий обов’язки головного архітектора міста, Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. NykolaievaPhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sociology of Management, Donetsk State University of Management (Mariupol)P. NazarenkoMaster\'s student of the DSUM, Acting Chief Architect of the City, Department of Architecture and Urban Planning of Zaporizhia City Council

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF CITY TERRITORY DEVELOPMENT MANAGEMENT

У статті підкреслюється значимість подальшого розвитку міських територій з урахуванням соціально-економічних трансформацій та їх вплив на загальнодержавні процеси. Стратегічні завдання розвитку України, спрямовані на модернізацію системи державного управління та реформування адміністративно-територіального устрою, передбачають пошук новітніх інноваційних моделей управління економічними, соціальними та політичними процесами, які відбуваються у сучасних великих містах, адже їх стабільний розвиток стає запорукою збалансованої та прогнозованої розбудови держави.
Наразі описуються теоретичні аспекти управління сучасним містом: принципи організації управління і розвитку, структура управління, принципи регулювання системи державного і муніципального управління. Визначено необхідність упровадження безпаперових цифрових та інформаційних технологій. Автором обґрунтовується розгортання комплексу «Інформатизація та цифровізація» міста і переваги його функціонування. Основний акцент зроблено на адекватності вибору і поетапної реалізації програми цілісної політики в галузі інформації. Запропоновано алгоритм розробки стратегії розвитку міста з урахуванням цифрових і інформаційних технологій. Виокремлено пріоритетні напрями всього масиву альтернативних дій з урахуванням результативності застосування в умовах обмеженості ресурсів і можливих ризиків реалізації.[||]The article emphasizes the importance of further development of urban areas, taking into account socio-economic transformations and their impact on national processes. Strategic tasks of Ukraine's development, aimed at modernizing the system of public administration and reforming the administrative-territorial system, include finding the latest innovative models of economic, social and political processes in modern large cities, because their stable development is the key to balanced and predictable state development. The main purpose of this article is to highlight the basic theoretical foundations of urban development management, including modern cities in Ukraine and justify the selection and phased implementation of a holistic information policy program by developing an algorithm for urban development strategy based on digital and information technologies.
The author describes the theoretical aspects of modern city management: the principles of management and development, management structure, regulation principles of the system of public and municipal administration. The necessity of introduction of paperless digital and information technologies is determined. The author substantiates the deployment of the complex "Informatization and digitalization" of the city and the benefits of its operation. The main emphasis is placed on the adequacy of the selection and gradual implementation of the program of integrated policy in the field of information. An algorithm for developing a city development strategy taking into account digital and information technologies is proposed. The priority directions of the whole array of alternative actions are singled out, taking into account the effectiveness of application in the conditions of limited resources and possible risks of realization.
Thus, the key elements of the process of analysis of options for strategic decisions in the management of urban development are the obvious options for the implementation of informatization and digitalization programs, as well as the priority of their future implementation.

Yu. SonkoPhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Management and Administration, Kyiv National University of Trade and Economics

MODERN TECHNOLOGIES OF THE SOCIAL DESIGNING

Ю. А. Сонькок. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

The article substantiates the use of marketing technologies in the development of social projects. The effectiveness of social designing is determined by the correct setting of goals, development of possible scenarios, the choice of optimal methods of influencing social behavior.
It is proposed to conduct a qualitative and quantitative study that will formulate the questionnaire and analyze the views of potential consumers and experts (those who can produce social services). The portrait of the consumer, which is a classic marketing tool, is considered. For convenience, the scheme "portrait profile" with the following columns: needs and desires, pain and problems, age, gender, hobbies, income level, attributes, leisure, etc. The portrait of the consumer is especially relevant for the creation of a social product, when you need to segment the audience, make a description of the target audience and identify potential audiences.
An important stage of social designing is the analysis of niches. Needs and Gaps is a decision aid to evaluate the attractiveness of new service ideas. In addition to determining the overall level of acceptability of new services, it also gives an idea of their "suitability for the mass market" so that their chances of success can be assessed more carefully. The quality deficit zone contains characteristics that are of high and above average importance for consumers and at the same time low or below average satisfaction. The area of satisfied needs includes characteristics that have high and above average importance for consumers and at the same time high / above average satisfaction.
When it comes to public-private partnership in the implementation of a social project, it is proposed to use tools that will determine the pricing policy. The peculiarities of using the Price Sensitivity Meter (PSM) methodology for the analysis of a social project are considered.[||]В статті обґрунтовано застосування маркетингових технологій в процесі розробки соціальних проєктів. Реалізація проєкту потребує усвідомлення, на кого він розрахований. Відповісти на це запитання можна використовуючи спеціальні технології досліджень, які не досить часто застосовуються в Україні саме для соціального проєктування. Ефективність соціального проєктування визначається правильною постановкою цілей, розробкою можливих сценаріїв розвитку подій, вибору оптимальних методів впливу на суспільну поведінку.
Запропоновано проведення якісного та кількісного дослідження, що дозволить сформулювати питання анкети та проаналізувати бачення потенційних споживачів та експертів (тих, хто може продукувати соціальні послуги). Розглянуто портрет споживача, який є класичним маркетинговим інструментом. Для зручності створено схему «портрет профіль» з наступними колонками: потреби та бажання, біль та проблеми, вік, стать, хоббі, рівень доходів, атрибути, відпочинок тощо. Портрет споживача особливо актуальний для створення соціального продукту, коли потрібно сегментувати аудиторію, скласти опис цільової аудиторії та визначити потенційних споживачів.
Важливим етапом соціального проєктування є аналіз Needs and Gaps. Цей метод допомагає в прийнятті рішень з метою оцінки привабливості ідей нових соціальних послуг. Окрім визначення загального рівня прийнятності соціальних послуг, він також дає уявлення про їхню «придатність». Використовуючи фокус-групи, можна визначити перелік критеріїв, якими споживачі керуються в процесі вибору. Це дозволить виокремити зони (ніші) в залежності від вподобань потенційних споживачів соціальної послуги. Зона якісного дефіциту містить характеристики, що мають високу та вищу за середнє значення важливість для споживачів й одночасно низьку, або нижчу за середнє значення задоволеність. Зона задоволених потреб включає характеристики, що мають високу та вищу за середнє значення важливість для споживачів і одночасно високу/вище за середнє значення задоволеність.
Якщо мова йде про публічно-приватне партнерство у реалізації соціального проєкту, запропоновано застосовувати інструменти, які дозволять визначитися з ціновою політикою. Розглянуто особливості використання методики Price Sensitivity Meter (PSM) для аналізу соціального проєкту.

К. Ю. Редькок. е. н., старший викладач, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»З. Е. Куніцькастудентка ЕУ-91, факультет соціології і права, кафедра теорії та практики управління,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

K. RedkoPhD in Economics, senior lecturer, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”Z. KunitskaStudent of EU-91, Faculty of Sociology and Law, Department of Theory and Practice Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

TRADE SECRET: FEATURES AND PROBLEMS OF NORMATIVE AND LEGAL SUPPORT IN UKRAINE

У статті всебічно розкрито правову природу комерційної таємниці як об’єкта цивільних прав. Вичерпно визначено сутність поняття «комерційна таємниця» відповідно до основних законодавчих актів України, що регулюють правовідносини у цій сфері. На основі цього сформовано основні ознаки комерційної таємниці, з’ясовано в чому виражається комерційна цінність такої таємниці, а також зазначено суб’єкти та об’єкт права інтелектуальної власності на комерційну таємницю. При аналізі українського законодавства виявлено колізію щодо трактування понять «державна таємниця» та «комерційна таємниця». Проаналізовано всі тонкощі права на використання комерційної таємниці та розпорядження цим правом. Висвітлено особливості пасивної та активної охорони інформації, що виникає при здійсненні підприємницької діяльності, а також основні форми захисту комерційної таємниці, що були предметом дослідження окремих науковців. Розглянуто випадки, коли використання та збирання комерційної таємниці вважатимуться протиправними, а коли ні. Встановлено потребу в особливому приділенні уваги юридичним особам як можливим суб’єктам злочину, пов’язаного з підприємницьким шпигунством та вказано на певні проблемні моменти захисту комерційної таємниці в Україні. Визначено ряд основних законів України, положення яких є підставами для реалізації права суб’єкта господарської діяльності на комерційну таємницю та її захист, а також знайдено недоліки у формулюванні окремих статей. Найбільшу увагу приділено Законам України «Про інформацію», «Про Службу безпеки України», «Про національну поліцію» та «Про захист від недобросовісної конкуренції». Проаналізовано зарубіжний законодавчий досвід у сфері регулювання відносин щодо комерційної таємниці, зокрема досвід США, ЄС та Індії. Зроблено висновок, що наразі для розв’язку проблем, наявних в українській законодавчій базі щодо комерційної таємниці, необхідно усунути вже виявлені прогалини та неточності в законах України шляхом внесення змін до них, а також прийняти окремий закон щодо комерційної таємниці, який би узгоджувався з міжнародними стандартами, зокрема з Директивою (ЄС) 2016/943 Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2016 року про захист нерозголошених «ноу-хау» та комерційної інформації (комерційної таємниці) від незаконного заволодіння, використання та розголошення.[||]The article comprehensively reveals the legal nature of trade secrets as an object of civil rights. The essence of the concept of "trade secret" in accordance with the main legislative acts of Ukraine governing legal relations in this area is exhaustively defined. Based on this, the main features of a trade secret are formed, the commercial value of such a secret is clarified, as well as the subjects and object of intellectual property rights to a trade secret are indicated. The analysis of Ukrainian legislation revealed a conflict between the interpretation of the concepts of "state secret" and "commercial secret". All the subtleties of the right to use trade secrets and the disposal of this right are analyzed. The peculiarities of passive and active protection of information that arises in the course of entrepreneurial activity, as well as the main forms of protection of trade secrets, which were the subject of research by individual scientists, are highlighted. Cases are considered when the use and collection of trade secrets will be considered illegal and when not. The need for special attention to legal entities as possible subjects of a crime related to corporate espionage has been identified, and certain problematic aspects of the protection of trade secrets in Ukraine have been pointed out. A number of basic laws of Ukraine have been identified, the provisions of which are the grounds for exercising the right of a business entity to trade secrets and its protection, as well as shortcomings in the wording of certain articles. The greatest attention is paid to the Laws of Ukraine "On Information", "On the Security Service of Ukraine", "On the National Police" and "On Protection against Unfair Competition". Foreign legislative experience in the field of trade secret relations, in particular the experience of the United States, the European Union and India, is analyzed. It is concluded that in order to solve the problems existing in the Ukrainian legislation on trade secrets, it is necessary to eliminate the gaps and inaccuracies in the laws of Ukraine by amending them, as well as to adopt a separate law on trade secrets, which would be consistent with international standards, in particular Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 08.06/2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

О. В. Овдінк. і. н., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

O. OvdinPhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law and European Integration, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DETERMINATION OF THE MAXIMUM NUMBER OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY PROTECTION

Стаття присвячена проблемам розвитку однієї з найбільш важливих державних інституцій – Збройним Силам України (ЗСУ). Розглядаються проблеми визначення граничної чисельності ЗСУ у контексті захисту національної безпеки України. Проаналізовано конституційну норму, що стосується визначення граничної чисельності війська та особливості її реалізації в Україні після 1996 р. Встановлено зміст постанов Верховної Ради України (до 2000 р.) та законів України (після 2000 р.), що регулюють дану сферу. Особливу увагу приділено діючому на сьогодні Закону 2015 р. «Про чисельність Збройних Сил України». Визначено та представлено у вигляді таблиці щорічну динаміку змін визначеної у законодавстві граничної чисельності ЗСУ. Проаналізовано різницю між граничною та списочною чисельністю ЗСУ. Виділено проблему відсутності чіткого визначення граничної чисельності цивільних працівників ЗСУ у Законі 2015 р., що призводить до суттєвого зростання даної категорії за рахунок військовослужбовців та неефективному використанню бюджетних коштів, які витрачаються державою на національну безпеку. Запропоновано рекомендації щодо усунення цієї законодавчої прогалини.[||]The paper is devoted to the problems of development of one of the most important government institutions – the Armed Forces of Ukraine (AFU). There are considered the problems of determining a ceiling of the Armed Forces of Ukraine in the context of protection of Ukraine’s national security. The constitutional provision concerning the determination of the force ceiling and peculiarities of its implementation in Ukraine after 1996 have been analyzed. The content of the resolutions of the Verkhovna Rada of Ukraine (before 2000) and Ukrainian laws (since 2000) regulating this sphere has been established. The particular attention is paid to the Ukrainian Act 2015 № 235-VIII “About the number of the Armed Forces of Ukraine” as at present in force. The annual dynamics of changes in the armed forces ceiling determined in the legislation has been defined and presented in the form of a table. It has been proven that during almost all the years of Ukraine’s independence until 2014, the size of the army had been constantly declining. It is noted that the State did not pay the due attention to development of the Armed Forces of Ukraine. This was particularly manifested in delays in the adoption of periodic laws on a force ceiling (before 2015, such laws set the ceiling for only 1 year and required the constant updating), which did not contribute to the State’s defense capabilities. The difference between the ceiling and accountable strength of the armed forces has been analyzed. A problem has been highlighted in relation to the lack of a clear determination of a ceiling of the AFU’s civilian employees in the Act № 235-VIII “About the number of the Armed Forces of Ukraine”, which leads to a significant increase in this category on account of military servicemen and inefficient use of budgeting funds spent by the Ukrainian state on national security and protection of national interests. Recommendations have been offered for closing this legislative gap. A new version of paragraph 1 of this law has been proposed. The author has expressed his position in respect of projects to reduce the size of the Armed Forces of Ukraine in the future.

М. В. Максімовак. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ В ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

M. MaksimovaPhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Management, Kharkiv National University of V.N. Karazin

IMPLEMENTATION OF AGILE PRINCIPLES IN PUBLIC MANAGEMENT

Проаналізовано наукові погляди та підходи щодо переліку принципів державного управління на різних етапах становлення публічного управління як науки. З урахування впливу глобалізаційних процесів постійної трансформації підлягає публічне управління та його складові. При цьому, слід зазначити, що якісні зміни принципів державного управління, які застосовуються на практиці, сприятиме забезпеченню ефективності діяльності органів публічної влади. Тому актуальності набувають питання форумвання оновленого переліку принципів публічного управління, які будуть більш гнучкі до змін сьогодення та сприятимуть якісній трансформації публічного управлінняю. Аналіз зарубіжного досвіду дозволив визначити, що одним з сучасних підходів, який набирає актуальності в різноманітних сферах життєдіяльності, є Agile методологія.[||]Scientific views and approaches to the list of public management principles at different stages of its formation as science are analyzed. Globalization processes influence public administration and its components, which become transformed nowadays. At the same time, it should be noted that qualitative changes in public management principles, which are applied in practice, will help ensure the efficiency of public authorities. Therefore, the issue of forming an updated list of principles of public administration, which will be more flexible to current changes and contribute to the qualitative transformation of public management, is becoming relevant. It is reasonable to take into account two fundamental factors of European history - democracy and the rule-of-law state. The main principles in the European administrative space are reliability and predictability (legal certainty); openness and transparency; reporting; efficiency and effectiveness. Ukraine is currently in the transforming process to a new public management system, which is characterized by the following principles: decentralization, emphasis on results, intensive user orientation, implementation of innovative approaches and business principles, development of professional ethics. Analysis of foreign experience has revealed that one of the modern approaches, which is gaining relevance in different spheres of our life, is the Agile methodology. Agile's philosophy is viewed through the prism of four main values: Individuals and interactions over processes and tools; working software over comprehensive documentation; customer collaboration over contract negotiation; responding to change over following a plan. The implementation of Agile values and principles will help to remove public management to a higher level of democratization, deepen and speed up European integration in Ukraine and increase its efficiency. Thus, using flexible methodologies such as Agile, the success of which is proven by the practice of foreign countries, will improve information exchange between all levels of public administration, optimize processes and establish interaction within teams, as well as enable communication process with public feedback and other participants in the process.

ТОВ "ДКС Центр"