Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2018

М. Ф. Аверкинадоктор економічних наук, проф. кафедри економіко-математичного моделювання Національного університету «Острозька академія»Д. К. Катокстудент, Національний університет «Острозька академія»

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

M. F. Averkinadoctor of economic sciences, prof. Department of Economics and Mathematical Modeling of the National University "Ostroh Academy"D. K. Katokstudent, Ostroh Academy National University

MODELING OF INFLATION LEVEL IN UKRAINE

У статті представлено загальне уявлення про процес інфляції, його походження та сучасне трактування. Також описано основні фактори, що впливають на розвиток цього явища в Україні. На їх основі побудовано економіко-математичну модель для оцінки рівня інфляції в Україні.

The article presents a general idea of the process of inflation, its origin and modern interpretation. The main factors influencing the development of this phenomenon in Ukraine are also described. On their basiswas constructed an economic-mathematical model for estimating the inflation rate in Ukraine.

В. С. Толуб’якд. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. S. TolubyakDoctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF FINANCIAL CAPACITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

У статті розглянуто наукові підходи до трактування економічної категорії «фінансовий потенціал» держави, адміністративно-територіальної одиниці та домогосподарства, які визначають повноту формування, об’єктивність оцінки та ефективність використання фінансового потенціалу. Окреслено багатогранність поняття «фінансовий потенціал країни» як сукупності ресурсного забезпечення (реальних та доступних фінансових ресурсів). Розкрито значення фінансового потенціалу у формуванні фінансових ресурсів адміністративно-територіальної одиниці. Зазначено, що фінансовий потенціал країни включає фінансовий потенціал регіонів, який, у свою чергу, поєднує фінансовий потенціал суб’єктів господарювання та фінансовий потенціал домогосподарств. Фінансовий потенціал є основою, що забезпечує ефективну реалізацію фінансової політики та впливає на сталий розвиток надаючи необхідну інформацію щодо обсягу наявних та можливих фінансових ресурсів. Управління фінансовим потенціалом країни доцільно здійснювати на основі комплексного підходу. Фінансова політика країни не може реалізовуватися без управління фінансовим потенціалом.

In the article scientific approaches to the interpretation of economic category «financial capacity» of the state, administrative-territorial units and households, which will determine the completeness of formation, the objectivity of the evaluation and the effectiveness of financial capability. Outlines the many facets of the concept of «financial potential» as a combination of resource provision (actual and available financial resources). The value of financial capacity in the formation of financial resources of administrative-territorial units. Noted that the financial potential of the country is the financial potential of the regions which unites the financial potential of business entities and the financial potential of households. Financial capacity is the basis to ensure efficient implementation of financial policies and impact on sustainable development providing the necessary information about the extent of the available and potential financial resources. Management of financial potential of the country should be through an integrated approach. The financial policy of the country is connected and cannot be implemented without financial management capabilities.

І. М. Грищенкодоктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Iryna GryshchenkoDoctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT REGIONAL DEVELOPMENT

У статті досліджено зарубіжний досвід управління регіональним розвитком. Проаналізовано механізми реалізації регіональної політики як єдиної політики Європейського Союзу, які полягають у використанні спільних для всіх країн-членів підходів і принципів у відношенні до регіонального розвитку. Розглянуто досвід Угорщини та досліджено інституції, які займаються питаннями формування та реалізації регіональної політики. Проаналізовано досвід Польщі з позицій реалізації регіонального управління в період запровадження адміністративної реформи.
Досвід Естонії, Румунії, Фінляндії, Нідерландів, Австрії та Бельгії досліджено в аспекті інституціонального забезпечення державної регіональної політики. Вивчено досвід Франції в історичній ретроспективі та з'ясовано за допомогою яких механізмів публічного управління вдалося досягти сталого регіонального розвитку у Франції. На підставі узагальнення зарубіжного досвіду виокремлено основні напрями формування державної політики щодо розвитку регіонального управління. Зокрема: основною рисою розвитку інституційного забезпечення регіональної політики є децентралізація, яка здійснюється на принципах субсидіарності; регіоналізація та децентралізація є провідними у забезпеченні ефективної регіональної політики у світовій практиці; регіональна політика багаторівнева та реалізується центральними органами влади та регіонів, а також органами місцевого самоврядування; у реалізації регіональної політики зростає роль регіонального та місцевого самоврядування, приватних структур, громадських організацій а роль центрального уряду дедалі більше зводиться до формування концептуальних засад та необхідної нормативно-правової бази.

Foreign experience of management regional development is investigational in the article. The mechanisms of realization of regional politics are analysed as single politics of Europeans Union, that consist in the use of general for all countries-members approaches and principles in attitude toward regional development. Experience of Hungary is considered and institutes that engage in the questions of forming and realization of regional politics are investigational. Experience of Poland is analysed from positions of realization of regional management in the period of input of administrative reform.
Experience of Estonia, Romania, Finland, Netherlands, Austria and Belgium is investigational in the aspect of the institutional providing of public regional policy. Experience of France is studied in a historical retrospective view and it is found out by means of what mechanisms of public management it was succeeded to attain steady regional development in France. On the basis of generalization of foreign experience basic directions of forming of public policy are distinguished in relation to development of regional management. In particular: the basic line of development of the institutional providing of regional politics is decentralization that comes true on principles of subsidiarity; revivifying and decentralization conducts in providing of effective regional politics in world practice; regional politics is multilevel and realized by central government and regions bodies, and also organs of local self-government; in realization of regional politics the role of regional and local self-government, private structures, public organizations grows and the role of central government is all anymore taken to forming of conceptual principles and necessary normatively-legal base.

Т. М. Бруск. держ. упр., доцент, вчений секретар Університету митної справи та фінансів, м. ДніпроА. В. Аршинніковааспірант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ КРАЙНІХ ПРАВИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ЯК РЕАКЦІЯ НА КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В СУСПІЛЬСТВІ

T. M. BrusPh.D. in public administration, Associate Prof., Secretary of scientific council, University of customs and financeA. V. Arshynnikovaa postgraduate student, University of customs and finance

STRENGTHENING OF THE INFLUENCE OF FAR RIGHT-WING POLITICAL PARTIES AS A REACTION TO CORRUPTION IN SOCIETY

У даній статті аналізується причини та результати зростання впливу правих партій в країнах Європи та Україні. Окреслено фактори, що сприяли зростанню популярності правих партій, які допомогли здійсненню електорального прориву. Охарактеризовано процес становлення ідеології правих партій зарубіжних країнах та їх погляди на сучасному етапі розвитку.

This article analyzes the causes and effects of the growth of the influence of right-wing parties in Europe and Ukraine. The factors that contributed to the popularity growth of right-wing parties, which helped to carry out an electoral breakthrough, have been outlined. The process of formation of the ideology of right-wing parties in foreign countries and their views at the present stage of development have been described.

О. О. Бутникк. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТИМИ РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. O. ButnykCandidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

ANALYSIS OF MODELS OF SOCIAL POLICY IN THE COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET RELATIONS: EXPERIENCE FOR UKRAINE

В статті досліджено класифікацію моделей соціальної політики. Виділено основні критерії «бісмарковської» і «беверіджської» моделей. Зауважено, що на основі формування того чи іншого типу соціальної політики можна говорити про два основних варіанта - консервативної політики і політики «соціального ринкового господарства». Перший варіант обґрунтовують представники класичної макроекономічної теорії. Вони вважають ринковий механізм ідеальним і досконалим, тому державі не слід здійснювати широкомасштабне втручання в розподіл доходів з метою надмірного вирівнювання доходів різних груп населення. Система «соціального ринкового господарства» передбачає створення державою умов для функціонування ринку, забезпечення відбору найбільш ефективних форм відтворення, контролю розвитку вільного підприємництва і конкуренції. Досліджено особливості католицької, консервативної, ліберальної та соціал-демократичної моделей. Зроблено висновок щодо необхідності становлення в Україні ефективної незмінної моделі соціального розвитку, яка б ґрунтувалася на високих стандартах рівня життя людей.

The article describes the classification of social policy models. The main criteria of "Bismarck" and "Beveridge" models are highlighted. It is noted that on the basis of the formation of this or that type of social policy, we can talk about two main options - the conservative policy and the policy of "social market economy". The first version is substantiated by representatives of the classical macroeconomic theory. They consider the market mechanism is perfect; therefore, the state should not engage in widespread interference with the distribution of income in order to over-equalize incomes of different groups of the population. The system of "social market economy" provides for the state to create conditions for the functioning of the market, ensuring the selection of the most effective forms of reproduction, control the development of free enterprise and competition. The features of Catholic, conservative, liberal and social democratic models have been explored. The conclusion is made on the necessity of establishing in Ukraine an effective unchanged model of social development based on high standards of living.

Л. О. Бобкок. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. O. BobkoСandidate of Science (Pedagogical), associate professor of the Department Economic and Management, Ivan Franko National University of Lviv

PROBLEMS OF BECOMING AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN UKRAINE

У статті проаналізовано основні проблеми сучасного стану системи публічного адміністрування в Україні. Висвітлено наукові підходи до розуміння сутності публічного адміністрування. Розглянуто сучасний стан системи публічного адміністрування в Україні та виявлено причини його неефективності. Встановлено рівень конкурентоспроможності нашої держави серед країн світу. Окреслено шляхи підвищення ефективності системи органів публічної влади на інноваційних засадах. Зосереджено увагу на питаннях реформування державної служби в контексті децентралізації влади та значенні професійної культури посадових осіб публічної влади. Запропоновано шляхи оптимізації ефективного публічного адміністрування в Україні за умов: децентралізації функцій державних структур на територіальному рівні; уніфікації нормативно-правової, законодавчої бази; продуктивного розвитку управління публічними організаціями з метою підвищення їх організаційної та соціальної ефективності; якісної фахової підготовки державних службовців з високим рівнем свідомості та кваліфікації, готових до інноваційної діяльності тощо. Визначено перспективи подальших наукових досліджень.

The article analyzes the main problems of the current state of the system of public administration in Ukraine. The scientific approaches to the understanding of the essence of public administration are described. The present state of the system of public administration in Ukraine is considered and the reasons of its inefficiency are revealed. The level of competitiveness of our state among the countries of the world is established. The ways of improving the efficiency of the system of public authorities on innovative basis are outlined. The attention is focused on the issues of civil service reform in the context of decentralization of power and the importance of the professional culture of officials of public authority. The ways of optimization of effective public administration in Ukraine are proposed in the following conditions: decentralization of functions of state structures at the territorial level; unification of the regulatory and legal framework; productive development of management of public organizations in order to increase their organizational and social efficiency; qualitative and professional training of state officials with a high level of consciousness and qualifications ready for innovation activity, etc. The prospects of further scientific researches are determined.

Г. О. Коваленкок.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.М. І. Дяченкок.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.І. В. Чукінавикладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ОГЛЯД РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. A. KovalenkoCandidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy regionM. I. DiachenkoCandidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy regionІ. V. ChukinaTeacher of the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

REFORM REWIEW OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL AUTHORITIES IN UKRAINE

Проблеми реформування останніх років свідчать, що на даному етапі перед Україною стоїть невідкладне стратегічне завдання сучасної реформи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
На сьогодні є напрацювання, які є серйозною основою для їх реалізації. Тому в статті розглянуто і проаналізовані найактуальніші проблеми розвитку місцевого самоврядування, які потребують розв’язання попри кризовий стан економіки і всієї інституціонально-політичної системи та зроблені відповідні висновки.

The problems of reformation of late years indicate that at the present stage Ukraine faces the urgent strategic task for the current reform of local self-government and territorial organization of power.
Today there are some shortcomings, which are a serious basis for their implementation. Therefore, the article considers and analyzes the most urgent problems of development of local self-government, which need to be solved in spite of the economic downfall and the whole institutional and political system, and the corresponding conclusions are drawn.

Л. Ю. Снісаренкокандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

L. Y. SnisarenkoCandidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

LEGAL ENTITIES’ RIGHTS PROTECTION IN CONTEXT OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Стаття присвячена можливостям захисту прав юридичних осіб в Європейському Суді в прав людини. На основі українського законодавства, Конвенції про захист прав людини та практики Європейського Суду з прав людини автор розкриває значення понять «юридична особа» та «неурядова організація», визначає коло юридичних осіб, які можуть бути суб’єктами звернення до ЄСПЛ. У статті з’ясовується, які з прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, визнаються за юридичними особами і можуть бути предметом захисту в Європейському Суді в прав людини. Стаття містить аналіз практики Європейського Суду з прав людини щодо найбільш розповсюджених позовів юридичних осіб. Вказується на переваги і недоліки розгляду справ Європейським Судом з прав людини.

The article is devoted to possibilities of legal persons before the European Court of Human Rights. On the basis of Ukrainian legislation, the Convention of Human Rights and the case-law of the European Court of Human Rights the author reveals the meaning of the concepts «legal person» and «non-governmental organization» and indicates a circle of legal persons eligible to complain to the European Court of Human Rights. The article determines the list of rights under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms which may belong to legal entities and be a subject to protect by the European Court of Human Rights. This article contains an analysis of the case-law of the European Court of Human Rights concerning the most common kinds of applications of legal persons. The author mentions advantages and disadvantages of legal persons’ reference to the European Court of Human Rights.

Л. Х. Тихончукк. н. д. у, докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

L. H. TikhonchukPh.D., doctoral student National University of Water Management and Nature Management

MODELS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CORPORATE SECTOR BASED ON INTERACTION WITH INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Л. Х. Тихончукк. н. д. у, докторант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

В статті систематизовано математичні методи до оцінки ефективності державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями. Запропоновано економетричну модель ґрунтується на синтезі групових експертних оцінок і взаємопов'язаних кореляційних значень, та встановлює результативність державної підтримки зовнішньоекономічної діяльності корпоративного сектора на основі взаємодії з міжнародними інституціями.

The article systematizes mathematical methods for assessing the effectiveness of state support for foreign economic activities of the corporate sector on the basis of interaction with international institutions. The proposed econometric model is based on the synthesis of group expert assessments and interrelated correlation values, and establishes the effectiveness of state support for foreign economic activities of the corporate sector on the basis of interaction with international institutions.

В статье систематизированы математические методы к оценке эффективности государственной поддержки внешнеэкономической деятельности корпоративного сектора на основе взаимодействия с международными институтами. Предложено эконометрическую модель основывается на синтезе групповых экспертных оценок и взаимосвязанных корреляционных значений, и устанавливает результативность государственной поддержки внешнеэкономической деятельности корпоративного сектора на основе взаимодействия с международными институтами.

Н. О. Гаманкандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

N. O. HamanCandidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: PERSPECTIVES FOR UKRAINE

У статті розглянуто бачення сутності економічної безпеки держави як стану економіки. Зазначено основні складові елементи економічної безпеки держави. Визначено основні проблеми забезпечення економічної безпеки держави. Проаналізовано досвід різних країн у сфері забезпечення економічної безпеки національної економіки. Висвітлено особливості державної політики країн з високим рівнем економічного розвитку по забезпеченню економічної безпеки держави.

The article deals with the vision of the essence of economic security of the state as a state of the economy. The main components of the economic security of the state are indicated. The basic problems of ensuring economic security of the state are determined. The experience of different countries in the field of economic security of the national economy is analyzed. The peculiarities of the state policy of the countries with a high level of economic development for ensuring the economic security of the state are highlighted.

А. П. Барановвикладач Східно-європейського слов’янського університету

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

A. P. BaranovLecturer at Eastern European Slavic University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MECHANISMS FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS

У статті визначено методологічні аспекти механізмів впровадження системи принципів публічного управління та адміністрування, які передбачають, насамперед, пошук ефективності, необхідність подальшої спеціалізації, конституційно-правовий контекст і адміністративна традиція, наявні системи контролю та врахування політичних обставин, що впливають на організацію державного управління кожної країни. Як наслідок, не існує єдиної моделі щодо структури державного управління та функціонування в різних країнах. Водночас критеріями належного врядування є принципи розроблені для країн-членів ЄС та країн, які прагнуть вступу до ЄС.
Визначено оцінка ефективності впровадження принципів публічного управління та адміністрування, яка здійснюється шляхом моніторингу, якій містить комплексний набір кількісних та якісних показників, зосереджуючись на передумовах успішної реформи (належні закони, політики, структури та процедури), а також на фактичну реалізацію реформ та подальших результатів (як виконує адміністрація на практиці).[||]The article identifies Methodological aspects of mechanisms for implementing the principles of public administration systems, which include, first of all, the search for efficiency, the need for further specialization, the constitutional legal context and administrative tradition, the existing systems of control and consideration of political circumstances that affect the organization of public administration of each country. Therefore, there is no single model for the structure of public administration and functioning in different countries. At the same time, Good Governance criteria are principles developed for EU Member States and countries seeking EU accession.
An assessment of the effectiveness of implementation the public administration principles through monitoring, which includes a comprehensive set of quantitative and qualitative indicators, focusing on the preconditions for successful reform (proper laws, policies, structures and procedures), as well as on the actual implementation of reforms and further results (as the administration does in practice).
It is established that, based on internationally recognized principles of Good Governance, such as: reliability and predictability, openness and transparency, accountability, efficiency and effectiveness (which are universal), a well-functioning system of public administration has a number of different aspects, in particular: organization and management service, structure and procedure for policy development and coordination, accountability mechanisms, the ability to provide quality services, and a common financial management system. This, in turn, formed groups of principles in the main areas, in particular: the strategic basis of public administration reforms, development and coordination policies, public service and personnel management, accountability, service delivery, and public finance management.
The general approach recognizes that no measurement method can fully capture the complex issues involved in organizational change and changes in social behavior. Thus, indicators are composed of a set of sub-indicators using different methodologies.

О. О. Гречаніченкоаспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

O. Grechanichenkopost-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

RISK-ORIENTED MANAGEMENT AS A MECHANISM OF PUBLIC STATE FINANCIAL MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті досліджено механізм публічного ризик-орієнтованого управління державними фінансами. Обґрунтовано важливість державного внутрішнього фінансового контролю як інструменту публічного управління державними фінансами та розроблено організаційну стратегію ризик-орієнтованого публічного управління системою державного внутрішньо фінансового контролю. Запропоновано принципи впровадження механізму ризик-орієнтованого публічного управління у системі державного внутрішнього фінансового контролю. Зроблено висновок про те, що управління ризиками є невід‘ємною частиною управління, і впровадження механізму ризик-орієнтованого управління у системі державного внутрішнього фінансового контролю за визначеними в статті принципами є ефективним методом вдосконалення існуючих в Україні механізмів публічного управління державними фінансами.

The article investigates the mechanism of public risk-oriented management of public finances. The importance of the state internal financial control as an instrument of public management of public finances is substantiated and organizational strategy of risk-oriented public management of the system of state internal financial control is developed. The principles of introduction of the risk-oriented public management mechanism in the system of state internal financial control are offered. It is concluded that risk management is an integral part of management, and the introduction of mechanism of risk-oriented management in the system of state internal financial control in accordance with the principles set out in the article is an effective method for improving existing mechanisms of public financial management in Ukraine.

Л. М. Щуревичаспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

L. Shchurevychpost-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF THE PUBLIC AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

У статті проаналізовано особливості механізмів державної аграрної політики в Україні. Доведено, що аграрна політика є важливою складовою економічної політики держави, оскільки в стратегії державного управління повинні враховуватися інтереси всіх галузей виробничо-господарського і суспільного життя. Визначено, що на сучасному етапі аграрна політика включає в себе реалізацію економічних, наукових, правових, організаційних, соціальних та інших заходів для забезпечення розвитку аграрного сектору країни, що значною мірою залежить від впровадження та ефективного використання механізмів агарної політики.

The author investigates and analyzes the mechanisms of the public agricultural policy of Ukraine. Agricultural policy is an important component of the country's economic policy. After all, in the strategy of public administration should take into account the interests of all sectors of production and economic and social life. Agricultural policy includes the implementation of economic, scientific, legal, organizational, social and other measures for the development of the agricultural sector of the country. That depends to a large extent on the implementation and effective use of agricultural policy mechanisms.

М. В. Слоньовськийаспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СИСТЕМА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Mikhail Slonovskypost-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management (MAUP), Kyiv

SYSTEM OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL ANALYSIS

У статті аналізується поняття «розвиток», «розвиток персоналу», «розвиток людських ресурсів. Визначено, що розвиток персоналу має багато визначень, зокрема, розвиток персоналу – це цілеспрямований та систематичний вплив на працівників впродовж їх трудової діяльності з метою досягнення високої ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання працівниками нових більш складних завдань на основі максимально можливого використання їх здібностей. Розвиток людських ресурсів системи публічного управління – це цілеспрямований багато повторюваний складний механізм удосконалення, модернізації людських ресурсів системи публічного управління.

The article analyzes the concept of "development", "development of personnel", "development of human resources. It has been determined that staff development has many definitions, in particular, the development of personnel is a purposeful and systematic impact on employees during their work activity in order to achieve high efficiency of work, increase of the competitiveness of the personnel in the labor market, ensuring the implementation of new, more complex tasks by the workers on the basis of the maximum possible use their abilities. The development of human resources in the public administration system is a purposeful, repeated, complicated mechanism for improving and modernizing the human resources of the public administration system.

Г. М. Юськовздобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ІНСТИТУТАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

G. Iuskovpostgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

PROBLEMS OF SOCIAL EMERGENCY BETWEEN INSTITUTIONS OF POWER AND THE PUBLIC

Зазначено, що будучи причиною атомізації суспільства, його розшарування за рядом ознак: соціальним, майновим, етнічним, релігійним, - ускладнюють процес управління, оскільки ускладнюють можливість сформулювати цілі розвитку, загальні для всіх громадян. Ця обставина в значно більшій мірі ускладнює місцеве управління, ніж управління державне, оскільки, як зазначалося, цілі державного управління можуть бути абстрактними і загальними, а цілі місцевого управління повинні бути конкретні і досяжні. На місцевому рівні соціальне розшарування призводить до того, що цілі різних груп населення часто різноспрямовані і навіть протилежні, що ускладнює формулювання, відображення і реалізацію в PR-діяльності «місцевих цілей управління».
Визначено, що наявність невирішених і загострених суперечностей на рівні суспільної свідомості призводить до того, що в українському суспільстві сьогодні до кінця не склався, а тільки формується механізм реагування на соціально значимі проблеми шляхом висловлювання по ним суджень зацікавленими верствами населення за допомогою інституту громадської думки. Іншими словами, час стабільного і цільного функціонування громадської думки як соціального інституту ще не настав. У громадській думці знаходять відображення, перш за все, проблеми, що хвилюють населення. Значимість різних проблем далеко не однакова для різних соціальних груп. У той же час, будучи оцінкою, громадську думку висловлює реакцію масової свідомості на явища, події, процеси, тенденції, конфлікти, персонажі сучасного життя, тобто на все те, що складає живу тканину поточної історії в її конкретних характерних проявах.[||]It is noted that being the cause of the atomization of a society, its stratification on a number of features: social, property, ethnic, religious - complicate the process of governance, because they complicate the ability to formulate development goals common to all citizens. This fact complicates municipal governance much more than public administration, since, as noted, the goals of public administration can be abstract and general, and the goals of municipal government must be specific and achievable. At the local level, social stratification leads to the fact that the goals of different population groups are often different and even opposite, which complicates the formulation, reflection and implementation in PR activities of “local governance goals”.
It is determined that the existence of unresolved and sharp contradictions at the level of public consciousness leads to the fact that in Ukrainian society today has not fully developed, but only a mechanism for responding to socially significant problems is formed by expressing judgments on them by interested sections of the population through the Institute of Public Opinion. In other words, the time for stable and complete functioning of public opinion as a social institution has not yet come. Public opinion reflects, first and foremost, problems that concern the population. The significance of different problems is far from the same for different social groups. At the same time, as an assessment, public opinion expresses the reaction of the mass consciousness to the phenomena, events, processes, tendencies, conflicts, characters of modern life, that is, to all that constitutes the living fabric of current history in its specific characteristic manifestations.

І. О. ДраганПрофесор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету, д. держ. упр, с. н. с.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

I. O. Dragan

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

Обґрунтування концептуальних положень, розроблення теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення державного управління регіональним розвитком України, визначення напрямів перетворень, формування механізму та шляхів ефективної децентралізації регіонального управління залишається актуальним завданням для сучасної науки «Державне управління».
В монографії ґрунтовно розкриті теоретичні підходи до інноваційних механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів під якими слід розуміти інтегровану цілісну систему принципово нових підходів, форм, методів, прийомів, інструментів та засобів організації управлінських процесів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на соціально-економічні процеси в регіоні, задля забезпечення найбільш ефективного досягнення цілей і завдань регіонального розвитку з урахуванням загальнонаціональних інтересів.
Автором розроблено концептуальні положення стосовно формування інтегрованої системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва до яких віднесено: формування міжрегіональних та транскордонних кластерів; запровадження єврорегіональної моделі співпраці як форми прикордонних зв’язків; розроблення Стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва та комплексної довгострокової програми транскордонного співробітництва; розвиток інтеграційних форм просторової організації та саморозвитку міжрегіональних економічних систем (макрорегіонів, фінансово-промислових груп); укладання угод про міжрегіональне співробітництво; створення дієвих інституцій регулювання та координації міжрегіонального та транскордонного співробітництва на рівнях державного управління і громадянської самоорганізації Саме виходячи з наведених засад, у запропонованій монографії викладене наукове концептуальне бачення механізмів контрольної діяльності в системі державного управління.
Заслуговують на увагу питання модернізації фінансово-бюджетного механізму управління розвитку регіонів у напрямах: створення системи спеціальних фондів міжрегіонального регулювання та Фонду інвестиційного розвитку регіонів; впровадження принципів прозорості та публічності бюджетного процесу; запровадження чітких методик проектування та виконання місцевих бюджетів; застосування нових механізмів фінансування, зокрема державно-приватного партнерства та можливостей Державного фонду регіонального розвитку; удосконалення механізму залучення і використання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для підтримки регіонального розвитку.
Вказані здобутки дають підстави для висновку, що монографія «Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика» виконана на високому науковому рівні, а її результати рекомендуються до використання у сфері публічного управління.

ТОВ "ДКС Центр"