Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2017

Є. Г. Карташовдоктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та психології НАПН України, м. Київ

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

E. KartashovDoctor of Public Administration, Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE SYSTEM OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Проведено аналіз розробки стандарту менеджменту навколишнього середовища в європейських державах. Встановлено, що у рамках розробки підходів до створення та зміцнення єдиного європейського ринку Європейське співтовариство прагне створити жорстку систему екологічного законодавства і контролю за виконанням його вимог.
Визначено рівні зменшення несприятливого впливу на навколишнє середовище у системі стандартів ISО 14000. Відмітною базою для системи екологічного менеджменту визначено систему якості. Встановлено, що система менеджменту якості допомагає персоналу закласти основи розуміння процесного підходу, без якого побудова ефективної системи управління природоохоронною діяльністю є дуже проблематичною.
 
The analysis of the development of environmental management standards in European countries. Found that in the framework of the approaches to the creation and strengthening the single European market European Community seeks to create a rigid system of environmental legislation and monitor the implementation of its requirements.
The levels reduce the adverse environmental impact of the system standard ISO 14000. The distinctive base for environmental management system defined quality system. Found that the quality management system helps staff lay the foundation for understanding the process approach, without which an effective system of environmental management is very problematic.

  К. В. Дубичд. н. з державного управління, професор кафедри соціальної політики, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. КиївК. В. Данилюкздобувачка, асистент викладача кафедри менеджменту та публічного управління Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

PESTL-АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ

K. V. DubychPhD in Public Administration, Professor of Social Policy, National Pedagogical Dragomanov University, KyivK. DanilukZdobuvachka, assistant lecturer in management and public administration in Rivne State Humanitarian University, Rivne

PESTL-ANALYSIS OF CURRENT GOVERNMENT PALLIATIVE AND HOSPICE CAREIN UKRAINE

У статті здійснено PESTL-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні. На даному етапі організації надання паліативної та хоспісної допомоги є серйозні проблеми, які значною мірою детерміновані недоліками механізмів державного управління цією системою. Масштаби охоплення цими проблемами є загальнодержавними, що доводить необхідність у невідкладному їх розгляді та вирішенні на рівні вищих, центральних органів державної влади, які мають забезпечити належне регулювання суспільних відносин у цій системі, реалізацію інкурабельними пацієнтами конституційно гарантованого їм права на медичну допомогу та відповідну підтримку. Визначено та обґрунтовано макросередовище організації надання паліативної і хоспісної допомогти та основні фактори, що впливають на державне управління такою допомогою, серед яких: політичний; економічний; соціально-демографічний; технологічно-інноваційний; нормативно-правове та організаційно-інституційне забезпечення.
 
 The article PESTL-analysis of the current state of public administration palliative and hospice care in Ukraine. At this stage the organization of palliative and hospice care is a serious problem that is largely determined shortcomings governance mechanisms of the system. The extent of coverage of these issues are national, which proves the need for urgent consideration and deciding on the level of higher central government to ensure an appropriate regulation of social relations in this system, the implementation inkurabelnymy patients constitutionally guaranteed them the right to health care and appropriate support. Defined and reasonably macro-organization of palliative and hospice help and the main factors that affect the governance of such assistance, including: political; economic; Socio-demographic; technology and innovation; regulatory, organizational and institutional support.

А. В. Кожинак. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Alla KozhynaPhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Taurida National V.I. Vernadsky University (TNU), Kyiv

STRATEGIC GUIDELINES FOR PUBLIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

В статті досліджено стратегічні орієнтири публічного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні та особливості створення демократичної системи правління, що базується на взаємодії органів публічної влади з організаціями громадянського суспільства під впливом євроінтеграції та глобалізації. Також проаналізовано нормативно-правові документи з питань забезпечення участі громадськості у суспільно-політичній діяльності та у виробленні публічної політики. Визначено  стратегічні засади інституалізації взаємовідносин держави з громадянським суспільством в Україні. Доведено, що нова модель публічного управління на основі цінностей громадянського суспільства поєднує управління із саморегуляцією, самоорганізацією і самодіяльністю суспільства, що веде до підвищення ефективності держави, нової якості життя та суспільного устрою.
 
In this article explored strategic guidelines for public management in the context of civil society development in Ukraine and features of create a democratic system of government, which is based on cooperation between public authorities with civil society organizations under the influence of European integration and globalization. Also, analyzed the normative legal documents on issues ensuring public participation in social and political activity and in the formulation of public policy. Defined the strategic principles of institutionalization of relations between the State and Civil Society in Ukraine. Proved that a new model of public management which based on civil society values combines management with self-regulation, self-organization and independent action society that leads to improve efficiency state, a new life quality and social order.

Т. В. Вовквикладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери Донецького державного університету управлінняС. М. Вовкк. е. н., доцент кафедри управління охороною здоров’я Донецького національного медичного університету

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕРЕЖ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

T. V. Vovklecturer Department of management virobnicho nemyrovycha spherical Sovereign Donetsk management UniversityS. M. VovkPh. D. in Economics, associate Professor, Department of management ohoronoyu health Donetsk national University medychne

THE FORMATION OF MANAGERIAL NETWORKING FROM THE STANDPOINT OF THE GREENING OF SCHOOL EDUCATION

Проаналізовано формування управлінських мереж екологічної шкільної освіти, формування освітніх мереж та механізмів їх формування. Розглянуті освітні мережі на всіх етапах їх управління.
 
Analyzed the formation of networks of environmental management of school education, the formation of educational networks and mechanisms of their formation. Considered educational network at all stages of their control.
 
Проанализировано формирование управленческих сетей экологической школьного образования, формирования образовательных сетей и механизмов их формирования. Рассмотрены образовательные сети на всех этапах их управления.

М. С. Калинак. н. держ. упр., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

M. S. KalynaPh.D. in public administration, associate professor of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE: COOPERATION PROBLEMS BETWEEN STATE AND SOCIETY

В статті аналізуються проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства при реалізації реформ, зокрема у випадку здійснення державної євроінтеграційної політики України. Наводиться приклад з практики самого ЄС, в якому відображається спротив суспільства змінам, що носять безперечно позитивний характер, але суперечать традиціям багатьох країн Європи. Розглядається трансформація  можливостей державної євроінтеграційної бути чинником консолідації українського суспільства. Вказана трансформація відбувається внаслідок чинників суперечливого розвитку ЄС та проблем всередині Україні.
 
The article analyzes the problems of cooperation between state and civil society in the process of proceeding reforms, in particularly, on the case of holding European integration policy of Ukraine. An example of the practice of the EU is offered, showing public opposition to changes that are certainly positive, but contrary to the traditions of many European countries. The transformation of the capabilities of European integration policy to be a factor in the consolidation of Ukrainian society is examined. The transformation is due to factors of controversial issues within the EU and Ukraine.

А. Ю. Гладченкодокторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В УКРАЇНІ

A. GladchenkoTavria national university

THE COMPONENTS OF REGIONAL-INTEGRATION MODEL OF GOVERNANCE OF ECONOMIC EQUILIBRIUM IN UKRAINE

В статті обґрунтовано доцільність інтенсифікації співпраці з міжнародними регіональними банками розвитку як досить результативної міжнародної інституції для забезпечення державного управління стабілізації та досягнення рівноваги в економіці України за допомогою кредитування, комбінування, консультування. Виявлено слабкі місця новітньої системи державних заходів в рамках реалізації інтеграційних процесів та запропоновано перспективні напрями їх інтенсифікації.
 
In the article the expediency of intensification of cooperation with international and regional development banks as a fairly effective international institutions to ensure the stabilization of the public administration and to achieve a balance in the economy of Ukraine by lending, combining counseling. Revealed the weaknesses of the new system of government activities in the framework of the integration process and suggest promising directions for their intensification.

С. М. Невмержицькак. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївР. М. Федорякк. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. КиївО. О. Підкуйкок. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

S. NevmerzhytskaPh.D., Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivR. FedoryakPh.D. of Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, KyivO. PidkuykoPh.D. of Public Administration, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

SOCIAL RESPONSIBILITY OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL MANAGEMENT

У статті зазначено, що соціальна відповідальність є фундаментом, на якому розбудована вся система відносин у суспільстві. Досліджено необхідність використання соціальної відповідальності муніципальних службовців як одного з головних важелів забезпечення ефективності у вирішенні питань розвитку людського потенціалу в системі державного та регіонального управління. Опрацьовано зміст поняття «соціальна відповідальність муніципального службовця». Наголошено, що етика поведінки муніципального службовця повинна будуватися на основі усвідомлення того, що муніципальна посада є вираженням довіри суспільства і, за результатами його роботи, формується ставлення громадян до влади загалом. Зазначено, що основним напрямком і засобом підвищення соціальної відповідальності муніципальних службовців вважається її актуалізація. Це означає стимулювання й розвиток соціально-відповідальної поведінки службовців як за допомогою підняття престижу посади муніципального службовця, його задоволеності результатами своєї діяльності, так і шляхом виховання в службовців розуміння небезпеки своїх антисоціальних вчинків. Висвітлено різні способи і шляхи актуалізації соціальної відповідальності муніципальних службовців.
 
In the article stated that social responsibility is the foundation on which the whole system of  relations was built in society. Investigated the necessity of using social responsibility of municipal employees as one of the main instruments of  implementation efficiency in addressing questions of development  human potential in the system of state and regional management. Was processed the meaning of "social responsibility of municipal employee". Emphasized that ethics of behavior of municipal employee should be built based on awareness that municipal position is expression of public confidence and, for the results of his work, forms public perception to the government in general. Indicated that the main direction and means of increasing social responsibility of municipal employees is considered its actualization. This means the stimulation and development of socially-responsible behavior of employees as with the help of raising the prestige of position of municipal employee, his satisfaction with the results of his activity, as by educating employees in understanding of the danger of their anti-social behavior. Were dealt different methods and ways of actualization social responsibility of municipal employees.

Л. М. Мельничукк. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МІЖСЕКТОРНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

L. M. MelnychukPhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CROSS-SECTOR PARTNERSHIP IN THE PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS

В статті здійснено аналіз сучасного стану міжсекторного співробітництва та партнерства у практиці державного управління соціальним розвитком регіонів. Розглянуто ключові види співпраці владних структур та зацікавлених сторін (соціальний діалог, громадянський діалог та державно-приватне партнерство) та з’ясовано їх функціональне навантаження у контексті розширення можливостей регіону щодо вирішення проблем власного розвитку. Виявлено основні проблеми та обмеження застосування різних форм партнерства у вітчизняній практиці державного управління соціальним розвитком регіонів, що потребують подальшого усунення та розв’язання. Окреслено перспективи розвитку наявних форм міжсекторного партнерства, вироблення дієвих механізмів державного стимулювання та підтримки різних форм співробітництва влади, бізнесу та громадянського суспільства з урахуванням національних умов та зарубіжного досвіду.

The article analyzes the current state of cross-sector cooperation and partnership in the practice of public administration of the social development of regions. Considered keystone species of cooperation of authorities and stakeholders (social dialogue, civil dialogue and public-private partnership) and found them functional load in the context of empowering the region to solve the problems of their own development. The basic problem and limit the use of various forms of partnership in the practice of public administration of the social development of Ukraine's regions that need further address and solve are educed. It is underlined prospects of development of existing forms of cross-sector partnership, development of effective mechanisms of stimulation and support of various forms of cooperation of power, business and civil society, taking into account national conditions and international experience.

Т. О. Паутовак. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. ПолтаваА. І. Недількоасистент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

T. О. PautovaPhD in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration and Law Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, PoltavaA. I. Nedilkoassistant of the Public Administration and Law Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE

В статті проведено аналіз механізму функціонування системи надання адміністративних послуг в Україні, виявлено основні проблеми, які виники в ході розвитку сучасної діючої системи надання адміністративних послуг в Україні. Розглянуто етапи формування системи надання адміністративних послуг та створення та введення центрів надання адміністративних послуг, а також недоліки при функціонуванні та проблеми, що виникають у їх діяльності. Проаналізовано основні нормативно-правові акти, відповідно до історичних умов їх прийняття, що регулюють механізм надання адміністративних послуг громадянам, розглянуто основні їх позитивні сторони та недоліки, які необхідно вирішити для покращення механізму надання адміністративних послуг. На основі проведеного дослідження існуючої нормативно-правової бази, потреб суспільства та проблем, які виникають в ході реалізації перспективних напрямів розвитку запропоновано напрями удосконалення існуючої системи надання адміністративних послуг в Україні.
 
In the article analyzed the mechanism functioning of the system providing administrative services in Ukraine found major problems that arose during the development of a modern operating system of administrative services in Ukraine. The stages of formation of the system of administrative services and the creation and administration centers of administrative services, as well as deficiencies in the functioning and problems that arise in their activities. The basic regulations, according to the historical circumstances of their adoption governing mechanism of administrative services to citizens of the basic positive aspects and shortcomings to be addressed to improve the mechanism of administrative services. Based on the analysis of the current regulatory framework, the needs of society and the problems that arise in the course of the promising areas of proposed directions for improvement of the existing system of administrative services in Ukraine.

С. В. Сороковськааспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

S. V. Sorokovskapost-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

ESSENCE AND CONTENT OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF DRINKING WATER SUPPLY

Стаття присвячена актуальному для України питанню сутності та змісту державної політики у сфері питного водопостачання. Розглянуто аспекти процесу вироблення державної політики у сфері питного водопостачання в Україні із застосуванням науково-практичного підходу щодо циклу вироблення політики: ініціювання – формування – ухвалення – реалізація – оцінка. В дослідженні визначено, що вироблення державної політики в сфері питного водопостачання в Україні не носить системного характеру. Встановлено, що сучасний стан державної політики у сфері питного водопостачання не відповідає повною мірою прийнятим у владних та наукових колах підходам щодо процесів вироблення державної політики. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень державної політики у сфері питного водопостачання у зв’язку зі зміною парадигми системи державного управління в Україні, пов’язаної з масштабними децентралізаційними процесами.
 
The article is devoted to the issue of the essence and content of state policy in the sphere of drinking water supply that is topical for Ukraine. The aspects of the process of the state policy making in the sphere of drinking water supply in Ukraine studied using the scientific and practical approach of the policy making cycle: initiation – formation – approval – implementation – evaluation. The study determined that the development of state policy in the sphere of drinking water supply in Ukraine is not holistic and systemic. It is established that the modern state policy in the sphere of drinking water supply does not meet fully accepted in the scientific community and government circles  approaches concerning processes of public policy-making. The necessity of further studies to state policy in the sphere of drinking water supply, in connection with the paradigm shift of public administration system in Ukraine related to the large-scale decentralization processes.

Г. С. Івановздобувач, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

H. S. IvanovApplicant for PhD, Donetsk State University of Management (Mariupol)

ANALYSIS OF THE STATUS AND DEVELOPMENT INDICATORS OF SEAPORTS IN UKRAINE

В статті проаналізовано потужність та ступінь диверсифікованості діяльності морських портів України, зокрема обсяги та номенклатуру переробки вантажів стивідорними компаніями (державними та приватним), визначено причини кількаразового збільшення обсягів переробки експортних вантажів в окремих портах України, а також значного скорочення транзитних та імпортних вантажопотоків; доведено необхідність впровадження реформування морського господарства, заснованого на факторному аналізі та стратегічному підході до розвитку морських портів.
 
The article analyzes the capacity and degree of diversification of the activities of Ukraine's seaports, in particular the volumes and nomenclature of cargo handling by stevedoring companies (public and private), the reasons for the multiple increase in the processing of export cargoes in certain ports of Ukraine, as well as the significant reduction in transit and import freight flows; it has been proved the need for reforming the marine sector based on factor analysis and a strategic approach to the development of seaports.

Д. А. Перебийнісстудентка 2 курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. КиївГ. Ю. Тлустак. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ НА ДОЛАРИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ

D. Perebiynisstudent, Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of KyivG. Tlustacandidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM ON DOLLARIZATION IN UKRAINE

У статті досліджується вплив економічної кризи на банківський сектор країни та її взаємозв’язок з процесами доларизації економіки. Аналізується низка негативних наслідків, якими характеризується доларизація, як економічний процес. Наводяться шляхи пом’якшення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб наслідків фінансової кризи та сприяння зупиненню процесів інфляції.
 
The article examines the impact of the economic crisis on the banking sector of the country and its relationship with the processes of dollarization of the economy. A number of negative consequences, which characterize dollarization, are analyzed as an economic process. The ways of mitigating by the Fund the guarantee of deposits of physical persons of the consequences of the financial crisis and the assistance in stopping the inflation processes are given.

О. В. Маколкінаасистент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

O. MakolkinaAssistant Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University

E-GOVERNANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Стаття містить результати досліджень щодо розвитку електронного урядування в аграрному секторі економіки. Автор пропонує схему взаємодії внутрішніх та зовнішніх інформаційних систем, надання послуг онлайн та офлайн, активізацію послуг дорадництва. Для регулювання аграрного сектору електронне урядування дасть можливість підвищити ефективність та результативність виробничої та управлінської діяльності підприємств, державних органів управління, забезпечити прозорість у сфері земельних відносин та адміністрування. Задача електронного урядування в аграрному секторі не тільки удосконалити електронне сільське господарство, а і покращити якість державних послуг у сільських регіонах. Використання електронного сільського господарства в системі електронного урядування дозволяє оптимізувати схеми управління аграрним сектором, підвищити ефективність використання ресурсного потенціалу, сформувати об’єктивні дані щодо подальшого розвитку та ефективного використання природних та матеріальних ресурсів аграрного сектору, запровадити сучасні технології обробки землі, прогнозування результатів господарської діяльності, технології управлінського обліку та аналізу. Надання електронних послуг та забезпечення взаємодії влади, органів самоврядування та різних цільових груп населення дозволить покращити діалог з владою, сприятиме розвитку підприємницьких структур, фермерських та домашніх господарств.
 
The article contains the results of studies on the development of e-government in the agricultural sector. The author proposes a scheme of interaction between internal and external information systems, services online and offline activation advisory services. To adjust the agricultural sector e-Government will enable to increase the effectiveness and efficiency of the production and management of enterprises, public authorities, to ensure transparency in land relations and administration. The problem of e-government in the agricultural sector not only improve e-agriculture, and improve the quality of public services in rural areas. The use of e-agriculture in the e-government system to optimize control scheme agricultural sector, more efficient use of resources, generate objective data for the further development and effective use of natural and material resources of the agricultural sector, to introduce modern technologies of cultivation, forecasting the business results, technology management accounting and analysis. Providing electronic services and ensure interaction between government, local government and various target populations will improve the dialogue with the government will promote the development of businesses, farmers and households. Studies have shown that today the most important is the development of information systems is not some relatively productive and social systems, unified information environment for effective use in enterprises, individuals, entrepreneurs, representatives of various agronomic extension and associations of local governments. The only method of e-government in the agricultural sector can be developed based on the approaches of electronic Agriculture and email support rural development.

ТОВ "ДКС Центр"