Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2014

О. В. Орловд. держ. упр., доцент, зав. кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ при Президентові УкраїниЮ. М. Онищенковикладач кафедри інформаційної безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Розглянуто та досліджено проблеми існуючої сучасної нормативної бази по боротьбі з кіберзлочинності як складової частини державної політики в галузі боротьби зі злочинами в сфері інформаційних, телекомунікаційних технологій і засобів державного регулювання та контролю над нею.
Запропоновано шляхи щодо покращення ситуації з регулюванням та попередженням кіберзлочинності в країні, а саме – які реорганізація та удосконалення законодавчої і нормативно-правової бази; створення єдиного інформаційного простору в загальній та організація і удосконалення динамічної взаємодії із зарубіжними законодавчими та державними органами; запровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в органи державної влади, створення нової системи технічної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю.

Considered and investigated problems of the existing modern legal framework to combat cybercrime as part of the state policy in the fight against crimes in the field of information , communication technologies and means of government regulation and control over it.
Ways to improve the situation of control and prevention of cybercrime in the country - namely, that the reorganization and improvement of the legal and regulatory framework ; creation of a common information space in general and the organization and improvement of dynamic interaction with foreign laws and institutions; introduction of modern advanced information technologies in public authorities, a new system of technical training, retraining and advanced training of specialists in the fight against cybercrime.

Р. Б. ПримушЗаступник голови Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

R. B. PrymushDeputy Head of Khmelnitsky regional territorial office of the Antimonopoly Committee of Ukraine

MANAGING CREATIVITY OF CIVIL SERVANTS

В статті розглядається еволюція поняття «знання» починаючи з другої половини ХХ століття в економіці, менеджменті, соціальному управлінні. Зокрема, наведено дослідження проблематики поняття «знання» та інформаційного суспільства П.Друкером, Е.Тоффлером, Дж.Б.Куінном, Р.Райхом, Т.Сакайя, В.М.Івановою та В.І.Патрушевою.
Проведено аналіз цінності державної служби як професійної і професіональної діяльності та процесу громадянського служіння суспільству та державі корпусу спеціально підготовлених до управлінської діяльності державних службовців.
Наведений у статті підхід до знань як основи сучасного інформаційного суспільства актуалізує таку складову знань як креативність. Тому автором висвітлено поняття «креативність» та сучасну значимість креативності у багатьох сферах знань.
Здійснено порівняння досліджень феномену та явища креативності, концепцій запропонованих різними науковцями, зокрема, Ф.Гальтоном, Дж.Гілфорда, Е.Торренса, С.Медніка, Е.де Боно, В.Дружиніна, Т.Амабайла, Г.Олдхем, А.Каммінгс, Р.Стернберг та Д.Лаверт.
Аналіз визначень креативності дає підстави стверджувати, що виділені економістами її спільні риси можна перенести та розглядати і у площині державного управління.
У статті визначені особливості, які мають враховуватись в процесі досліджень креативності у сфері державного управління та в системі державної служби.

The article deals with the evolution of the concept of " knowledge" since the second half of the twentieth century in economics, management, social management. In particular, author studies problematic of concept "knowledge" and information society points by P.Druker, E.Toffler, I.Quinn, R. Reich, T. Sakaiya, V.M.Ivanova and V.I.Patrusheva.
Author analyzes the value of public service as a professional, professional activity, civil society and the state by service corps of specially trained for management of civil servants.
In the article author indicates approach to knowledge as the foundation of modern information society and actualizes this knowledge as part of creativity. Therefore, the author highlights the concept of "creativity" and contemporary significance of creativity in many fields of knowledge.
The comparison study the phenomenon of creativity, concepts proposed by various researchers, including F.Haltonom, J. Guilford, E.Torrens, S.Mednik, E.de Bono, V.Druzhynina, T.Amabayl, H.Oldhem, A.Cummings, R.Sternberh and D.Lavert.
The analysis definitions of creativity gives reason to affirm that highlighted its similarities by economists can be transferred and viewed in the plane of governance.
In this article author determines the features with must consider in the process of creativity research in public administration and the civil service.

А. А. Халецькадоктор наук з державного управління, професор, Донецький державний університет управлінняА. В. Халецькийкандидат наук з державного управління, Донецький державний університет управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

A. А. KhaletskаDoctor of Science in Public Administration, Full Professor, Donetsk State University of ManagementA. V. KhaletskiyPhD in Public Administration, Donetsk State University of Management

INSTITUTIONAL SUPPORT INTERACTION BETWEEN THE GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY

Розкрито переваги впровадження інноваційних (віртуальних) технологій у комунікативний процес органів державної влади. Визначено принципи інституціонального забезпечення взаємодії органів державної влади та громадянського суспільства.

The paper discloses the benefits of implementing innovation (virtual) technology in the communicative process of public authorities. The principles of institutional support interaction between the government and civil society are defined.

С. Є. Антоновак. е. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

S. Е. AntonovaAssociate Professor of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use, Candidate of Economic Sciences

ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT IN PUBLIC ADMINISTRATION OF THE POPULATION WATER SUPPLY

У статті проаналізовано організаційно-правові основи водозабезпечення населення, встановлені проблеми правового регулювання водопостачання, наведено порівняння українського та європейського водного законодавства та напрямки їх гармонізації.

The article analyzes the organizational and legal framework of the population water supply, established problems of legal regulation of water supply, contains the comparison of Ukrainian and European water legislation and directions of their harmonization.

А. Ю. Якимчукк. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Y. YakymchukPhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

GRANT PROJECTS AS ECONOMIC INCENTIVES OF SOLVING THE PROBLEM OF BIODIVERSITY CONSERVATION OF UKRAINE

Розглянуто питання реалізації грантових проектів і програм у галузі збереження біорізноманіття. Проаналізовано діяльність та структуру фондів, що здійснюють надання грантової підтримки. Досліджено основні аспекти та особливості кооперації зусиль у галузі збереження біорізноманіття, виявлено недоліки здійснення міжнародної діяльності та запропоновано шляхи їх усунення. Особливу увагу автором приділено діяльності Глобального екологічного фонду (ГЕФ), як найбільшого фінансового інвестора заходів збереження біорізноманіття у світі. Проаналізовано обсяги фінансування природоохоронних проектів ГЕФ за певний період. Запропоновано основні заходи удосконалення політики отримання гранів на збереження біорізноманіття.

The question of the implementation of grant projects and programs in the field of biodiversity conservation has been investigated. The activity and structure of funds currently providing grant support have been lerned. The basic aspects and features of cooperative efforts in the field of biodiversity identified shortcomings for international and suggests ways to address them. Particular attention is paid to the Global Environment Facility (GEF) as the largest financial investor activities of biodiversity conservation in the world. Analysis of funding environmental projects GEF for the period has been done. The basic measures of improvement of policy to obtain grants of biodiversity conservation have been ordered.

О. В. Деліяк. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕВУ ВЛАДУ В СРСР

O. V. DeliyaPhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

TO A QUESTION OF LOCAL AUTHORITIES IN THE USSR

Практична реалізація більшовицької теорії розбудови системи місцевої влади була розпочата закликом до Рад забезпечити справжній революційний порядок на місцях. Проте слабка організація, недієздатність органів місцевої влади унеможливлювала вирішення завдань з управління країною. Це призвело до посилення ролі більшовицької партії, концентрації виконавчої і законодавчої влади в партійних руках. Сталінська модернізація країни остаточно перервала дореволюційні традиції звільнення громадянського суспільства від державної влади, посиливши систему державно-партійного керівництва, відродила процеси бюрократизації апарату управління. Спроби децентралізації системи народногосподарського управління у 50–их роках через створення рад народного господарства не принесла очікуваних результатів. Згодом Конституцією СРСР (1977 р.) був регламентований адміністративно-територіальний принцип побудови системи місцевих органів та закріплений принцип єдності системи Рад як органів державної влади. Кінець 80-х – 1990 рр. характеризувались відродженням громадсько-територіальної форми місцевого самоврядування. Закон СРСР «Про загальні засади місцевого самоврядування та місцевого господарства в СРСР» (1990 р.) перш за все повернув до вжитку термін «місцеве самоврядування».
 
The practical implementation of the theory on the development of the Bolshevik system of local government was launched calling for the Soviets to provide a true revolutionary order in place. However, weak organization, the failure of the local authorities would have prevented the solution of problems of governance. This led to the strengthening of the role of the Bolshevik Party, the concentration of executive and legislative power in the hands of the party. Stalin the modernization of the country stopped pre-revolutionary tradition of exemption of civil society from the government, led to the strengthening of the state and party leadership, revived the process of bureaucratization of management personnel. Attempts to decentralize management of the national economy in the 50-ies through the creation of councils of national economy did not bring the expected results. Late 80's – 1990 were characterized by the revival of social and territorial forms of local government. Law "On General Principles of Local Self-Government and the local economy in the USSR" (1990) turned to use the term "local government".

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. I. AndriyashPhD in Political Science, Associate Professor, Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FUTURE OF MODERNIZATION STATE REGULATION OF ETHNO-POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE IN THE GLOBALIZATION

В статті проаналізовано основні напрями модернізації механізмів державного регулювання етнополітичних процесів в Україні в умовах глобалізації.

This paper analyzes the main trends of modernization of state regulation of ethno-political processes in Ukraine in the context of globalization.

О. П. Барановаспірант національної академії державного управління при Президентові України м. Київ, полковник, заступник Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЛИСЬ ЗАВДАННЯ АНАЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯМ ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБИ

O. P. Baranovgraduate student of national academy of state administration, at President of Ukraine m. Kyiv, colonel, vice-chairman Administration of Government special service of transport

HISTORY IS CREATIONS OF THE SOLDIERY FORMINGS, UPON WHICH TASKS DEPENDED ANALOGICAL THE TASK OF DERZHSPECTRANSSLUZHBI

Проблема транспорту і зв'язку завжди мала величезне значення у військовій справі. Їх роль була велика як при зборі і зосередженні військ і їх забезпеченні продовольством і боєприпасами, так і особливо в управлінні військами на театрі війни і на полях битви.
Предметом дослідження наукової статті є процес створення військових частин, основним завданням яких було забезпечення будівництва, обслуговування, ремонту залізниць стратегічного значення - військових залізниць.
Наукова стаття є спробою освітлення проблеми військових залізниць і їх обслуговування в контексті військових реформ 1860-1870 - рр. Оскільки система переходу залізниць під контроль військового відомства є питанням швидше юридичним, то я вважаю найбільш за доцільне розглянути прямі причини, що штовхнули країну до створення особливого роду транспортної мережі і засоби, що забезпечили зміцнення обороноздатності країни і мобільності її армії.

The problem of transport and connection always had an enormous value in military business. Their role was large both at collection and concentration of troops and their providing food and live ammunitions, and especially in a management troops on the theater of war and on the fields of battle.
The article of research of the scientific article is a process creations of soldiery parts, the basic task of which was providing of building, service, repair of railways of strategic value, - soldiery railways.
The scientific article is the attempt of illumination of problem of soldiery railways and their service in the context of soldiery reforms 1860-1870 -. As a system of transition of railways under control of military department is a question quicker legal, then I deem it wise most to consider direct reasons, which pushed a country to creation of the special sort of a transport network and facilities which provided strengthening of defensive capacity of country and mobility of her army.

С. А. Задорожнийаспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

S. ZadorozhnyyAspirant of cathedra of management of social development, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

COUNTERACTION CORRUPTION AS A PRIORITY TASK LOCAL GOVERNMENT

У статті проаналізовані деструктивний вплив корупції на суспільний розвиток на місцевому рівні. Запропоновані шляхи подолання цього негативного явища.

This article analyzed the destructive impact of corruption on social development at the local level. Suggested ways to overcome this negative phenomenon.

О. С. Нагорічнак. п. н. заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. ХмельницькийЮ. О. Коноваловстарший науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. S. NagorichnaPhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs ServiceY. О. KonovalovSenior Researcher, State Scientific Research Institute of Customs Service

LEGISLATIVE SUPPORT FOR THE PROCESS OF STATE REGULATION OF RESEARCH ACTIVITIES

У статті визначаються питання законодавчого забезпечення процесу державного регулювання наукової діяльності, зокрема досліджується розвиток системи державного регулювання наукової діяльності та надаються пропозиції щодо удосконалення існуючого законодавства з питань наукової та науково-технічної діяльності.
У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Серед загальнонаукових методів застосовувалися, насамперед, системний, структурно-функціональний і порівняльний. Також у процесі дослідження було використано спеціально-юридичний метод: формально-юридичний – для комплексної характеристики законодавства України щодо науково-технічної діяльності.
Порушено та проаналізовано порівняно недосліджені на даний період проблеми, що пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку законодавчого забезпечення процесу державного управління наукової діяльності, зокрема обґрунтовано необхідність внесення змін у законодавче забезпечення наукової діяльності в т.ч. ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», що забезпечить більш ефективне використання науково-технічного та кадрового потенціалу науки.
Наукове дослідження чітко, зрозуміло та ґрунтовно розкриває основний зміст законодавчого забезпечення процесу державного управління наукової діяльності пропонує практичні рекомендації щодо вдосконалення даного процесу. Матеріали та напрацювання статті можуть використовуватися: у правотворчості – при доопрацюванні ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»; у правозастосуванні – рекомендації, які обґрунтовані в статті, мають за мету вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства в сфері наукової та науково-технічної діяльності; у навчальному процесі – положення та висновки статті можуть бути використані в навчальних закладах при вивченні управлінських дисциплін.

In this paper defined legislative support of the process of state regulation of research activities, in particular examines the development of the system of state regulation of research, and provided suggestions for improvement of the existing legislation on scientific and technical activities.
The study used the general scientific and special methods. Among the scientific methods used primarily systemic, structural and functional and comparative. The study also used a specially- legal method: formal-legal - for a comprehensive description of legislation of Ukraine on R & D activity.
Violations and relatively unexplored analyzed at the time the problems associated with the current state and prospects of the legislative process to ensure public administration research activities , including the necessity of amending the legislative support of scientific activities including Law "On scientific and technical activities ' to ensure more effective use of scientific, technical and human resources of science.
Scientific research clearly , clearly and thoroughly reveals the main content of the legislative process to ensure public administration research activities offers practical recommendations for improving the process. Materials and working paper can be used : the lawmaking - the revision of the Law "On scientific and technical activities"; in law enforcement - recommendations that are reasonable in the article are aimed at improving the practice of the current legislation in the field of scientific and technological activities ; in the learning process - Terms and conclusions articles can be used in schools in the study of management disciplines.

О. В. Євсюковакандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ

O. V. Yevsiukovacandidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law The Academy of municipal administration

THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY OF BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE: CONSTITUTIONAL LEGAL NEED

В статті проаналізовано принципи організації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні через аналіз Конституції України та основних нормативно-правових актів чинного вітчизняного законодавства. Також, представлене дослідження специфіки місцевого самоврядування в Україні через класифікацію принципів організації діяльності органів місцевого самоврядування в низці наукових праць українських вчених. Досліджено загальні принципи інституту місцевого самоврядування, принципи належного врядування, принципи історичної обумовленості ідей та норм, покладених в основу організації діяльності кожної спільноти громадян. Зазначено, що принципи належного врядування можуть бути основою при прийнятті органів державної влади, актів органів місцевого самоврядування, кодексів поведінки посадових осіб і муніципальних службовців. Удосконалено систему принципів організації діяльності органів місцевого самоврядування шляхом доповнення їх групою особливих принципів, сформованих на основі узгодження загальних, специфічних принципів і врахування принципів належного врядування, історичної обумовленості ідей та норм активного діалогу, що передбачає двосторонній обмін інформацією між органами місцевої влади та громадськістю у вигляді питань та відповідей; економічної доцільності, професіоналізму, правового врегулювання (регламентації), запобігання корупції, участі представників громад у розробці проектів рішень та їх прийнятті, субсидіарності прийняття рішень,  балансу організації та самоорганізації.
 
The article analyzes the principles of organization of local self-government in Ukraine through the analysis of the Constitution of Ukraine and the basic regulatory acts applicable domestic legislation. In addition, this paper presents a study of the specificity of local self-government in Ukraine through the classification of the principles of organization of local governments in a number of scientific works of  Ukrainian scientists. Studied general principles of local self-government institutions, the principles of good governance, the principles of the historical conditionality of ideas and norms underlying the organization of the activities of each community citizens. It is noted that the principles of good governance can be the basis for the adoption of public authorities, acts of local government bodies, codes of conduct for officials and municipal employees. The system of the principles of organization of local governments by supplementing their special group of principles that formed the basis for the coordination of general and specific principles and principles of good governance, the historical conditionality of ideas and norms, active dialogue, which involves a two-way exchange of information between local authorities and the public in the form of questions and answers; economic feasibility, professionalism, legal regulation (the regulation), prevention of corruption, participation of community representatives in the development of projects and their solutions the adoption of the subsidiarity of decision-making and the balance of organization and self.

В. С. Продивусаспірант Академії муніципального управління

СТРУКТУРУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

V. S. Prodyvusa graduate student of the Academy of Municipal Management

STRUCTURING OF MECHANISMS OF STATE REGULATION SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT

У статті визначено основні складові державного регулювання сталим  розвитком регіону. Визначено структурування механізмів державного регулювання регіональним розвитком. Наведено трактовки основних понять  статті в інтерпретації відомих українських та зарубіжних вчених. Державне  регулювання конкурентоспроможним розвитком регіону являє собою комплексну та складну систему. Визначено, що сталий розвиток регіону – це позитивні зміни регіональної економіки, коли економічні процеси розвиваються від простих до складних. В роботі визначено, що до основних складових державного регулювання сталим розвитком регіону входять: регіональна політика, регіональний потенціал та механізми регіонального розвитку.
 
In the article the basic components of state regulation of the sustainable development of the region. Determined structuring mechanisms of state regulation of regional development. An interpretation of the basic concepts in the interpretation of Article famous Ukrainian and foreign scientists. State regulation of competitive development of the region is a complex and complicated system. Determined that the sustainable development of the region - a positive change in the regional economy when economic processes develop from simple to complex. The paper identified that the main components of state regulation of the sustainable development of the region are: regional policy, local capacity and mechanisms for regional development.

ТОВ "ДКС Центр"