Українською | English

НАЗАДГОЛОВНА

Зміст журналу № 5, 2013

О. Н. Євтушенкодоктор політичних наук, професор кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

В статті дається визначення психологічної компетентності, розглядаються її складові в професійній діяльності керівників органів державної влади.
 
The article provides a definition of psychological competency, considers its components in the professional activities of the bodies of state power.

Т. М. Дерунк. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА 2013 ТА 2014 РОКИ: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

T. M. Derunassistant professor of regional management, local government and city management National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CURRENT ISSUES OF LOCAL GOVERNMENT BUDGET FOR 2013 AND 2014: THREATS AND PROSPECTS

В статті розглянуто актуальні питання бюджетного забезпечення місцевого самоврядування; проаналізовано проблемні питання міжбюджетних відносин та визначено шляхи покрашення фінансового забезпечення місцевих бюджетів.
 
The article deals with current issues of local government budget, analyzed issues of intergovernmental relations and the ways of improvement of financial support for local governments.

В. І. Андріяшкандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СУЧАСНІ НАЦІОНАЛЬНІ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

В статті розглядаються особливості існування та діяльності сучасних національних держав в умовах глобалізаційних процесів.
 
The article deals with the existence and characteristics of modern nation states in globalization processes.

Р. С. Жмудськийаспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президенті України, м. Київ

АНАЛІЗ СУСПІЛЬНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАДИ

R. S. Zhmudskyicandidate, The National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

ANALYSIS OF PUBLIC ORIENTATION OF UKRAINIAN PUBLIC OFFICERS IN THE CONTEXT OF PROVISION OF GOVERNMENT POLITICAL RESPONSIBILITY

У статті проаналізовано відношення державних службовців до проблеми політичної відповідальності, її змісту, проявів, механізмів реалізації в державному управлінні.
 
In the article attitude of civil servants is analysed toward the problem of political responsibility, its maintenance, displays, mechanisms of realization in state administration.

Л. М. Бєлкінкандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

НАЛЕЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

L. M. BelkinPh.D., Senior Scientist, Director of «Gazeta Ltd», Donetsk region

APPROPRIATE ADMINISTRATIVE PROCESS AS A FACTOR OF EFFECTIVE RULE OF LAW IN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті з’ясовується сутність адміністративного процесу у контексті загальнотеоретичних уявлень про «юридичний процес»; взаємозв’язок адміністративного процесу та адміністративної процедури у контексті загальнотеоретичних уявлень про «юридичну процедуру»; доводиться необхідність універсального розуміння адміністративного процесу, виявлення його загальних ознак та їх роль у забезпеченні законності у державному управлінні.

This article examines the nature of the administrative process in the context of the general theoretical ideas about the "legal process", the relationship of the administrative process and administrative procedures in the context of the general theoretical concepts of "legal procedure", the need to prove the universal understanding of the administrative process, identifying its common characteristics and their role in ensuring the rule of law in governance.

Ж. Д. Анпілоговак. е. н., докторант Академії муніципального управління

МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

У статті узагальнено основні сучасні тенденції щодо модернізації промислового комплексу України, виявлено проблеми вибору напрямів і оцінки державного регулювання модернізаційними процесами в промисловому комплексі та запропонована авторська методика оцінки державного регулювання модернізаційними процесами в промисловості України.
 
In article the basic modern lines concerning modernization of an industrial complex of Ukraine are generalized, problems of a choice of directions and a state regulation estimation of modernization processes in an industrial complex are revealed and the author's technique an estimation of state regulation by modernization processes is offered.
 
В статье обобщены основные современные тенденции относительно модернизации промышленного комплекса Украины, выявлены проблемы выбора направлений и оценки государственного регулирования модернизационными процессами в промышленном комплексе и предложена авторская методика оценки государственного регулирования модернизационными процессами.

Ю. Д. Івашківздобувач, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

Julia D. IvashkivResearcher, Academy of Municipal Management

AREAS OF FORMATION OF REGIONAL STRATEGIC PLANNING

Визначено, що розвиток системи стратегічного планування визначається трьома елементами: стратегічне планування, програмно-цільове планування і стратегічний контроль. Автором була досліджена система стратегічного планування Тернопільської області - проведено аналіз основних пріоритетів та індикаторів довгострокового розвитку з точки зору системного підходу та відповідності стратегічним орієнтирам України, визначена модель організації стратегічного контролю системи планування СЕР.
Зроблено наступні висновки: основними ознаками, що відрізняють систему стратегічного планування економіки регіону, є ієрархічність, структурність, збереженість проектних значень параметрів системи протягом запланованого періоду; на кожному наступне рівні стратегічного планування конкретизуються рішення вищого рівня стратегічного планування; стратегічний розвиток економіки регіону залежить як від стратегічних пріоритетів розвитку країни та відповідного регіональних утворень включених до його складу.

Development strategies of territorial development - is not only a requirement regional level, but also a necessity due to the needs of most areas. You can talk about the formation of the strategic planning of the country or region. Regional government plays a special role in developing and implementing strategies for socio-economic development in connection with the differentiation of regions of Ukraine in terms of factors and resource development.
The structure of regional planning in Ukraine can be expressed as follows: strategy of social and economic development of the region; spatial planning documents region; medium-term and short-term socio-economic development of the region. For example, Ternopil oblast us the features, problems and prospects of development of regional strategic planning СЕР.
Development of strategic planning СЕР depends on three elements: strategic planning, program planning and strategic control. The author has been investigated system of strategic planning Ternopil region - an analysis of the main priorities and indicators of long-term development of a systems perspective and with the strategic orientations Ukraine defined model of strategic control of the planning system СЕР.
Thus, analysis of the formation of a strategic planning Ternopil region leads to the following conclusions:
- Main features that distinguish the system of strategic planning of regional economy is hierarchical, structure, preservation system design parameter values for the planned period;
- At each level of strategic planning decisions specified top-level strategic planning;
- Strategic economic development of the region depends on the strategic priorities of the country and the relevant regional entities included in its composition.

ТОВ "ДКС Центр"